Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

КОМ)' НІС ТИЧ Н О І Л АРТ Н УКРАІНИ,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО, М1СЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКО' РАйОННОІ РАД НАРОДНИХ Газета вихОдить 3

квітня

17

*

року

1937

*

.м 44 (7331)

ДЕПУТАТІВ

П·wrни~,

УСТАТКУВАННІО­ МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

' КИІВСЬ'КОІ

ОБЛАСТІ

*

20 березн" 1987 року

Ціна ' 3' коп.

РІШЕННЯ XXVII З'ЇЗДУ КПРС-В ЖИТТЯ!

Завод алюмінієвих будівельннх конструкцій. Цех гальваиозахисних покриттів. Останнім часом робіт­

ники, що обслуговують .JIiнію анодування t:;JA-~, почаJIИ працювати за зміиннм графіКОм у три змі­ нн. Тут створено rocпрозрахункову бригаду, яку очолює досвідченнй бриrадир В. Царьов. В ії складі чотири ланки. Згадаяе обладнання зараз практИчно не простоює ні ХВИJIИнн: зміна зміні пе­ редає його працюючим. Все це дозволило гальва­ ннкам підвищити коефіцієит внкористання основно­ го технологІчного устаткуваиия. 3араз віи стано­ вить 2,4.

Організовано тризмінну

роботу і упресовому

цеху цього заводу. І тут прагнуть підвищитн ефек­ тивність виробннцтва за рахунок БІльш повного завантажения наявного обладнання. Саме на такий

підхід до справн націлює сьогодні партія. У прийнятІй недавно постанові ЦК Kl1Pt:, Ради Міністрів СРСР І ВЦРПС про перехід об'єднань, підприємств і організацій промисловості та інших галузей иародного господарства на багатозмІнний режим

роботи

відзначається,

що ,оргаюзаЦія

до­

даткових зміи на підприємствах, 1\Іаксимальне ви­ користання верстатів і агрегатів, особливо сучасних та високопродуктивних, ДОЗВОJІЯЄ збільшувати обcнr вироблюваної

продукціі,

Підвищувати

прод)-ктив­

ність праці, випускати високоякіснІ ~ироби.

у

рахунок

диться

квітня

нин!

бригаща по

виготовленню

пересувних

котельних

установок.

Л. д.

очолювана

Сердюном.

лектив ється

тру­

'комплексна

по

Цей ко­

праву

одним

з

вважа­

кращих

експериментальному

д)l

на

заво­

нестандартного

кому­

нального обладнання. Зобов'язавшись до 70річчя ВеЛИI<ОГО Жовт.ня винонати

Р'ОН!В

завдання

п'ятир}чки,

нични.ки

дотримують сво­

го сл'сува. єдиний

двох

вироб­

Цьому СПРИЯf;

Іна ряд,

за

яким

працює бригада. напруже­ не

трудове

суперництво.

Ііого переможець

Л. Д.

-

Згідио з вимогами часу намагаються перебудову­ вати свою роботу світлотехніки. Кілька Місяців тому тут оргаюзоваио тризмінну роботу иа ДlJIЬ­ иицях електростатичного фарбуваиня, пластмас, у

нього,

цеху гальваиозахнсиих покрить. як вважають самІ

нують всі роботи й П. С.

роб.тиики, це ДОЗВOJIИЛО l1рацювати рИТМІЧНО, без штурмівщини, а головне підвищити якість

Хитрий,

СВІтильииків. пІдприємстві

Остаииє дуже важливо, адже иа організоваио державие приймання

продукції.

Сердюк.

М.

Рlв.няючись

з

часу.

на

вmередженням

рисокоякІсно

В.

П.

вико­

Чепіга

та

Б. ГУРіН.

немала

~аслуга

передового

У тому, що ство

Зроблеио пеРШі . кроки в організації багатозміивоl

КЕРІ В Н И КА

ПРИКЛАД

успішlЮ

пІдприєм­ переВlfl(она­

оо завдання двох

місяцІв,

й цього

колективу.

Г. НАУМЕНКО, секретар партІйної ор­ гаиізації заводу: На знімНу (справа на-

ліВ0): бригадир Л. Д. Сер­

ками

дюк

В. П. Чепігою, П. С. ХИТ­

Із

членами

-

лективу .

свого

ко­

представником

ВТИ П: Я. Поповиченком, еJlleнтрослюсарем В. Т.

Лliгутою,

рим,

електрозварни-

ти ліиії по обробцІ ребер ,та розкрою плит. НраВ­ ШИJIЬного

цеху.

І все ж не в усН, виробничнх колективах розу­ міють, що застосування дво- і тризміиного режиму роботи дає значний ефект. Не всюди ще провеJIИ детальний аналіз стану справ, не ,вивчили ретель­ ио всІ фактори, від яких залежить Підвищеииа ' продуктивиості праці, поліпшення якості продукції.

Сміливіше слід тому

впроваджувати ДВО-, тризміику ва

Ж деревообробному

комБІнаТі,

заВОДі

торго­

вельиого машииобудування імеиі ХХУІ з'їзду КПРС. Чимало 'Треба зробити в цьому плаиі і иа виробиичому деревообробному об'єднаииl та іиших пІдприємствах міста і раЙоиу.

На передових підприємствах країии при перехо­ ді на дво- і тризмінну роботу не TiJIЬKH ДОМОГJIИся БІльш продуктивного використання наявиого

устаткуваиня. випуск

На звільиеиих площах

товарів

широкого

вжитку

оргаиізували або

освоюють

більш потужні верстати чи поток ові ліКі!.

у ниніwн"ому році З/lТЯГ­ нулос" танення снігу. Тому з ко)кним днем у хліборо­ бів Н/lКОПИЧУЄТ .. СЯ Ісе білІ.­ we робіт. Вже З/lР/lЗ мож­ Н/І скаЗІІТИ, ЩО, оптимал .. иі строки їх ПРОlедення ско­ ротят.,ся.

бачено РЯА заходіl.

Фото М . Семинога.

броди.

Партія так ставить питання: щоб ЛЮДИJfа могла з повною віддачею працювати на другій та третій

змІю, слід для цього

пристосувати

граф,l.к руху

Міського автотранспорту, служб побутового обслуго­

вування, торгівлІ. У нашому міСТі вирішеио не всі ці питання.

Завдання всіх трудових колеКТИВів -

використовувати

всі

резерви

тоді будуть успішно викоиані

смІJПlв1Ше

виробництва.

ням усіх lидіl робіт,

та

що

ЗІІН".

Ця ж зернові

ланка посіє' ( ярі НІІ 120 гектарах і

ремлетучку.

На

до­

механізаторам

бу-

дуть готові прийти два слюсарі, газоелеКТРОЗВIlР­ ник. Тим, хто f1рацюватиме

у

полі,

вивозитимуться обі­

ди і полудники

по

пільгових

щу_анню кормових кі_ очолює МlІйстер

ликим ко_,

буря­ з _е­

досвідом

роботи

Куз.,мо_ич 'КраСН}4-

по

Іирощуванню ,куку­

рудзи ,на силос і

на

зерно

lіДП08ідно ВІІСИЛЬ Мака­ ро_ич Волоха та Степан МИРОН08ИЧ Волосянко, по

-

lиробницт_у 010чі8 -

Ми-

хайло

Григорович КІІКУН. З

усіма

механізаторами

10ДИЛОСЬ

навчання

проз

пи­

тань ЗНанНЯ техніки, умін­ ня їі правильно експлуату­ lати і оБСЛУГОlу_ати, ім ЧитаЛИ

курс

по

технологі-

за_данн' я, яке ГОЛ08не поставлено перед плосків­ с.,кими хлібороб!lМИ, це lироБНИЦТIО зерна ЗІІ ін­ тенси_ними технологіІІМИ, І ОСНОІНОМУ пwениці ТІІ ярих культур, які займа­ ют., зо проценті_ площі по­ сівної групи. На цій відпо­ lіДlІльній ділянці роботи працюватиме

ланка

3

wec-

ти чоловік, яку очолює є_­ ген Нарцизо_ич Торчинсь­

кий. Д8а

За

нею

ТрlІКТОрl1

' крипя

, регати ЯКI1МИ

80ЛОГИ,

закріплено Т-75

ДЛЯ

за­

по

два

аг­

НРУ -05 та РМГ -4, піДЖИВЛЮВlІтиметься

гектарі_ озимих на зерно і 100 гектарі_ на зе­

530

лений корм. За 5--~ po~

на 1ОО гектарах кукурудзу. Сівбу ячменю та 8іВСІІ 'хлібороби ПЛ!lНУ­ ють провести за 4 робочі дні. НасіНКЄ8ИЙ матеріllЛ, за яку

винятком ми

- кукурудзи,

одержимо

по

роз­

нарядці РАПО, підготовле­ но до кондиційперwо~~ класу і виділено КОЖНlи ланці, кожній бригаді в не­ обхідній кількості. У нас є МОЖЛИВОС',', у Р/l ­ зі необхідності ' сіяти і са­ дити основні культури У дві зміни, тобто повний світловий день. Для того, щоб не було простоі_ техніки на весня­ них ПОЛЬ08ИХ роботах, за ланками хліборобів закріп-

цінах, Під час посівної кам­

панії до

хліборобів

виїжд­

Ж!lТИМУТЬ лектори, політін­ форматори, які ПР080ДИТИ­

муть бесіди, політичні чи­ тання, а також агітбригада з цікавими концертами, ав­ толавки з необхідними то8арами.

Плани на період весня­ них польових робіт У нас реальні, Зllбезпечення не­ обхідними матеріалами­ надійне, тому ми вправі розраховуваТI1

на

прове­

дення Їх в оптимальні ротехнічні строки.

аг­

А. ТАРАСЕНКО, rOnOВHHH агроном paArocпу «ПпосківськиН».

t:aмe

напружеНі завдання

А очолити цю

адміністрація, партійні

ції.

праЦЮ_/lтиме,

одержить при УМОlі ВИКО­ НІІННЯ ДОГОlірних зоб08'Я­

лено помогу

до

рив, насіння, rербіцидіl. На , проведення усього комплексу робіт у нас ор­ ГlІніЗОІlІні меХlІніЗОВlІні

дванадцятої п'ятирічки. Спрнятиме цJtому і дво- та трнзмlнна робота.

він

роз'яснено,

чих днів ланка внесе, гер­ біциди на 250 гектарах за­ бур'яненої площі. Для цьо­ го обладнані wтангами три ОПРИСКУ8ачі.

кожного підрозділу дове­ дені lиробничі ЗІІІДІІННЯ, норми Іикор"стання доб­

Петро

брати ва роботу бутер­

де

хліборобу

Кожно-

В ,о­

вихІдні днІ, суботу та недІлю, важКо дістатися до

-

му

зеРНОІИХ,

кул"тур.

П. Щуром.

СПОДllрстві складена техно­ логічна карта з ypaXYlah-_

ланк~. Так, ЛІІНКУ по ІИРО­

турбуватися сам за себе

lироБНИЦТlа

Гуріним,

НІІ цей lипадок у pllAroспі «Плосківс"киЙ. перед­

ОрганІзація на більшостІ промислових ПІДпри-' ємств міста АРУfОЇ-ТРet'ЬОЇ змін висвіТJIИла ще ряд проблем. наприклад, багато иарікань ВИCJJ!)в­ JJЮЮТЬ виробиичиики на роботу автотранспорту, (у пр~мвузла). Ье иа всіх підприємствах робітники другої та' третьої .змін мають змоry харчуватнся. Якщо раніше на дільниці 'пластмас світлотехнічного заводу у иічИу змІну JIИварвицям безплатио про­ поиували пиріжки та чай, то зараз кожинА Itlає

ях

Оlоче_их

Б.

слюсарем-складаль·

ником В.

роботи иа дереВообробиому комtниаТі. На цьому підприємстві більш ефективио стаJIИ використовува­ тичио завжди у три зміни трудяться робітники су­

М.

роботу ПОВИШll

·профсПiJlКОВі

оргaвlза­

НА ЛІТНІй ЧАС Державна єдиного

часу

лонних

частот

комісія ета­

повідомляє, що в неді­ лю 29 бермня 1987

СРСР

року на всій території

та

Радян~ького

Союз.у

перев~деняям

nводиться літній час .

кової стрілки

Перехід проводиться о 2 годині 29 березня

годину

годинни ­

на

одну

наперед.

(ТАРС.


2 Ctffl)p.

* 20 . 6ерєsня

ро"у

/981

о в Е

•••••••••••••• ,Jf

Ж нтт я-

Перехід підприємств на роботу в нових УМQвах, беЗУМQВНQ, МClтиме важли­ ве

КОМУНІСТА

НQмІЧНОГQ

«Адмівlстрація, партійниЙ. комітет господарства повlІВІІ1 більше уваni придіJlJlТИ застосуваввю до-. науково-техвічного

прогресу

у

виробии-.

цтво.. Такою була одна з пропозицій, висловлених на занятті школи комувістН'lВОЇ праці на 1Сонсерв­

ному

заводі

радгоспу «БобріщьКнй. KOмyвk:ТOM

І. Г. Міроmввчеиком. ПРИCJJYхавшись до цих слів,

партійний комітет радгоспу~

вирішив на партійвнх

зборах обговорнти питаввя «Прохід викоиання рі­

шень

з'їзду КПРС по ~провадженню ДOCJIГ­

XXVII

нень ИТП, науки

передового досвіду •.

1

зазначив,

що,

посилення

уваги

до,

цих

питань

ДQЗВQл.иЛQ радГОСПQві ПІДВИЩИТи ефективнІсть ГQСПQда­ рювання. Напрнклад, за реКQмендаціями вчених на ПЛQЩІ 1.5 гектарів було, висіяно, насіння ПQмІДQрІв, а

не висаджувалася

їх

РQзсада.

ПРQМИС­

Це заQщадИЛQ чимало,

де поставлено,

в

лежнІсть

результатІв

вІд

в

зано,

про

те,

принципах

і

на

що,

саме

лем.

П. КУДІН.

РАДЯТЬСЯ В Е Т Е ' р АНИ Понад

лює

питання

вВВВlй шІСТЬ

оргaвlзаціі ДТСААФ. Переважна їх біль­ мав

великий

життєвий

досвід·, . навJIIIКИ' ве­

дeВВJI внховної роботи в трудових і, зокрема, мо­ лодіЖввх колективах. Саме на цій дlлJlВЦі повнвен

пjюDИтиCJI ВD.IIив

ветеранів партії, війнн і праці.

Иад 'ІВМ же слід працювати 'І.ІІенам парторганіза­

ціі, щоб виконати вимогу ci'IВeвoгo (1987 р.) Пле­

нуму ЦК КПРС -" Підвнщн'tН роль кожного кому­ вlCTa в активізаціі людського фактора? Про, це йшла глиqo~а

й

заінтеР~СQвана РОЗМQва

. на

чеРГQВНХ зБQрах пеРВИННQЇ парторганІзації, на яиих Із ДQПОВіДДЮ виступив гQЛQва СПQРТИВНQ-техніЧНQГQ илубу О . С. ШИМQхін. Ветерани , усвІД().МЛIQЮЧИ свQю

причетність до,

справи

перебудови,

ВИСЛQВЛЮВали ці- '

иаві ПРQПОЗИЦії йдумни ЩQДQ активІзації ВИХQВНQГQ процесу. Такі ПРQПQЗИЦії ПРQЗВУЧa,nи, ЗQкрема , у ви­ ступах иомуністів Г. Х. Павленка , І . М. РQгача, Д. П. Іваненка, Н. М. Луценка та ІНШИХ,

пожвавле­

виступаючи

тримують

на

ПРQект

і

за­

ВQДНQ­

ся про, те, що, рада труДQ­ вих КQлекти,вlв Qбираєть­ ся загальними зБQрами

виправдає

їхніми

ГQСТЯМИ,

ДОПQмагатимуть

-

у

абзац статті

ди ті

на

гових

яких оБИ- .

що

парторгавізаці~х міста й чергове заняття школи

СлухаЧі школи. ПРQслухали лекЦію 4:Принципиі НQР­ ми партійного життя. Статут КПРС про, ленінські принципи і· норми членства в партії», яну ПРQчитав завІДуючий віддіЛQМ ПРQпаганди і агітації ,міСЬИQГQ

ІНСТРУКТQР

Макаренко,.

.

'МІськкому партії А. М. ДоБРQВQльська

.РОЗПQвіла про, здІйснення напраwrиці керівного прин­

ципу QрганІзаЦіЙНОї БУДQВИ, окиrrтя,-й діЯЛЬНQсті партІІ. ХQРQШОЮ піДМQГQЮ у глибшому . з'ясуванні питань внутріШНЬQЇ ПQлітииипартlї став і семінар, у ХQді ЯНQГQ МQЛQді комунlстивеЛИМQВУ про значення рі­

шень XXVII з'їзду КПРС для даЛЬШQГQ розвитку ра­ ДЯНСЬКQЇ демократії, ПQглиблення соціаліСТИЧНQЮ са­ МQврядування ltаРQДУ IІк стратегіЧНQї лінії УДQСКQна­ лення поліТИЧНQЇ системи суспільства.

1\.

•.

зборах '

приємства. Досить часто, вищестоячі інстанції, які ,РОЗnQряджаються фQнда"

чер­

колек­

ми, ян відзначила началь­

тиву. Члеи ради, який не виправдав довір'я, може

НИіК плаНОВQ-ВИРQБН'ИЧQГО в,іддlлу майстерні Р . Л . А'НдР1'Яш, РQблять все на

бути увlльиений з ті скла­

ду більшістю

ми при РОЗПQдlлі премlЙ.:

голосів, рі-

МИКОЛАЄНКО.

у книжковий

магазин

• М 89 надходять анотовані ти в проектІ HOвtoгo ЗаКQ- : плани виnуску літератури ну ПQложеиня про, норма •• тини , Н('обхі;\но. ЩQб піД- • центральних видавництв. а

: • • : • : • : • • : • •

приємство

РОЗРQБЛЯЛQ

оо

:

ІХ

також 'сnиски

раїни»

«Книги

Ук­

республіканських

зональних видавництв,

по

яких приймаються nоперед­ ні замов1lення на 1988 рік. ОДНИМ з перших шов

пуску

анотований

літератури

ництва

иаДIИ-

план

ви-

видав­

«Политиздат», ~B

якому представлено

понад

260 видань . 'Головне мі.сце ' в плані 1988 року займає

література, що роз'яснює і пропагує рішення XXVII з'їзду КПРС, основні поло­

ження нової

Програми

і

Статуту нашої партії. Книги

бу дуть видані

в

уже відомих серіях «Герої

• Радянської Батьківщини», • «Міста - герої», «Імперіа: гaHaM~ І предетавнцками: лізм: події, факти, доку­ разом з ~ищеСТQЯЧИМИ Qр-

aДMIНlcтpaЦll,

жувались

а

затверд-. менти»,-

.вQНИ . раДQЮ :

трудових

КQлеКТИВІв.

ре;І.усlм

тому,

свіДчить

що"

практика,

вирІшенні

«Особистість,

мо­

раль, виховання», «Полум'­

Пе-. яні

революціонери» ,

як. сурси

прискорення»,

«Ре­

а

та­

при: кож в «Бібліотеці атеїста»,

ЦЬQГQ питання. «Бібліотечці

«У верхах» ніХТо,· ~e ціка- :

сімейного

тання».

чи­

ДУМКQЮ ЩДI1QРЯД-. • КQваних піДпРИЄМСТВ. Т{)-. !3перше виидуть коротму ПОЧJi lбнl не нормативи, : кии с~овник з. HaYKOBOГ~ Qднакові для всіх, яКі. КQМУНІЗМУ» І. «к,?роткии цим самим СТВQРЮЮТЬ не- • словник по СОЦIOЛQГII» . · ДЛЯ виться

рівність, а шкала

з вра-: тих, хто,

вивчає ?CHOB~ - леНlИСЬКОI фIЛ?СОфll, бу!'-уть переви­

хуваниям ступеня. ВИКQ-. м~,>Ксис:.~ько

= • Очевидне й те , що, не-. сь~их. .Учених ~Дlалект~ч­ Qбхідно забезпечити ши- =и~и І .ІСТОРИЧНИИ . M.aTeplaРQКУ гласНJiсть, актиВІНУ • л~зм» І «МатеРІаЛІстична участь ГРQмадськості при =ДІалектика». ристання

резервів.· і .ДQ_

розробцІ

ДОВГQСТРQКОВИХ 8

СЯГНУТJ:lХ резУJllbтатів.

еКQНQМ'ІЧ'Них

даНІ

книги

На

ВlДоми~

допомогу

радян·

агітаторам'

НQрмаТИВіВ.: і пропагандистам знову ви­

СІчневий (1987 р . ) Лле- 8 йдуть щорічні довідкові ви- ' нум ЦК . КПРС ПQглибив: дания «Країни світу» та наші уявлення про, деМQ- 8 «Довідник про.nагандиста­ кратизаЦію

виробиицтва

І. міжнародника» .

пеРЄ{)УДQВУ. Тепер справа:

'- _ Про суть паРТIИНОI робо

за нами . Саме таКQЇ дум-.

ки ДQтримувалися труДів-. ТИ В сучасни~ умовах роз­ ники цих ДВQХ ПlДПри-· к~.жуть в ~BOIX книгах пар-

о ТIИНl праЦІВНИКИ Г . П . Єрємств, де ишло оБГQВQрен- • х.ов, Ю. А. Манаєнков, .

:

ня проекту ЗаКQНУ.

Г. ГУЛЯИИЦЬКИИ.

.

8 А. М. Рибаков. 8 : Значно доповненими

ви-

=====================================-. йдуть в світ «Короткий пе• .. • •• ПО КРАІНІ РАД : гандиста»- і «Короткий . . • дагогічний словник

словник

пропа-

довідник агітато-

:

: ра іполітінформатора» .

: • : • • :

: У 1988 році виповнюєть• ся 170 років з дня наРQД: ження Карла Маркса. До • цього ювілею буде випуще• НО З новими матеріалами : двотомник «Спогади про

: • : • : • 25 ЛіІОТQГО ц.р. У «Но- :

. : а також ряд дослідницьких • робіт про безсмертне вчен: ня Маркса, розвиток марк• сизму. : 70-річчю Радянської Ар• мії присвячується довідко: ва книга у формі запитаиь

заГOn{)В'КQМ БУ~Q QпуБЛі~Q- :

• Збройні Сили (1918: 1988):0, а також ряд робіт • про події і героїв Великої : Вітчизняної війни . : Пропону~мо вашій увазі таl<ож анотовані списки лі• К У • тератури «ниги країни»,

"НІ, НЕ

ПОТУХЛА

КОРЧМА" пІд

таким 8

матеРІал. • МІста:

пІдприємств

аЛКQГОЛЬНОГО

тії Україии.

Ф.

ного . стягнення

перший

загальних

ПQРУШУЮТЬ

молодого KOMyвlcTa, що діє при міськкомі Компар­

П.

У випадку бюрократизму З' боку керівника визначає йому міру адміиістратив­

поповиюєть­

рають

ники

тійної ДИCЦJШліНВ, поширенню досвіду, накопичено­

комітету партії

колeRтивом і

ПРОПОНУЄ "ПОЛИТИЗДАТ' ,

Том,у потрібно, перегляну-

про ' те, що, Qкремі праців-

обговоренню важливих питань,

присвячено

адмі­

. склад

вано КРИТИЧ'НИИ

стосуються організаційної будови КПРС, внутріпар­

району, було

иістрації з

розглядає

ситуації

цтві ПQвиннl ПQЛіпшитись . Але не завжди все зале­ жить від КQлективу під­

ВQМіУ житті,.

ПОПОВНЕННЯ

го в кращих первнввих

колективів

коифЛlктні

При ДQтриманні ЗаКQ­ ну справи на ВИРQбни­

иовими,

підГQТQвці

М·ОЛОДЕ й

вих

до-

пункту треТЬQГQ 7 проекту ДQПQВНИ­

ся

Ю. ЛИПКАИЬ, ветеран партіJ.

Вивчеиню

пQвнити СЬQМУ статтю За­ КQНУ. ЗQкрема, ' він вніс пропозицію: «Рада труда­

ти такими СЛQвами: «У ви­ падку вибуття 'І.ІІенів ра­

свят пІсні і СТРQЮ,

НАВЧАЄТЬСЯ

теХМQнтаж» В. І. Синга­ ївський заПРQпонував ДQ­

вір'я КQлектИlВУ. ТQМУ, враховуючи ІЮбажан:ня труд1ВJiиІОв, старший ін­ женер . по Qхороні праці тресту В. Я. НеДQсєкІн

вніс' ПРОПQзицію

персональну

ГQлова ПРQфСПіЛКQВQГQ комітету тресту «ТеплиЦя­

(КQнференцIЄЮ) СТРQКQМ на 2-3 роки. Життя піД­ казує, що, ' за цей пеОіQД може чкмаЛQ змінитися. МQЖЛИВQ й таке, що, не

несе

відповідальність за своє­ часний розгляд і запро­ вадження . пропозицій ро­ бітнвків, інженерно-тех­ иічнвх працівників і служ­ бовців, спрямованих на поліпшеиня господарської діяЛЬИОСТі підпрнємства або організації~.

юрема, в ПРQекті ГQВОРИТЬ­

КQмуністів братимуть участь у ПРQведенні за­

віЙСЬКQво-патріотичних заходів вечорів, бесід,

страція

на РQЗМQва. Робітники, інженеРНQ-тех.ні чиі праців­

нять з ДQПРИЗQвниками в :міськр8ЙвіЙСЬККQматі. Не за­ були учасники зБQрів і про, своїх найменших друзів учнів загаЛЬНQQсвітніх шкіл міста . Ветерани будуть таИQЖ

З:У.1JJbтативності, терплять. УIJівнялів~ з відстаючи- •

: : • : :

наВКQЛQ

CbKQbo-патріQТИЧНQї роботи в колективах їх вирІшенО" заирlпити за п€рвинними Qрганізаціями ДТСААФ.

28

ре-:

хви­

. ДЛЯ ШИРШQГQ залуfJення партійЦів до, ВИХQВНQЇ й вlй­

Ще

ВИСОКQЇ

Так, в тресті «Теплиця­ теХМQнтаж~ і БРQвареьИій спеЦіаліЗQваній ПРQектній майстерні Інституту «Г1л­ ведеться

ДQ-

нині ' ТруДіВНИКіВ.

хтось

KOMyвkTiв перебував. на обліку в пер­

80

ма га ються

ко-:

пОС'1"іЙНQ

заКОНQмlРНQ,

це

час ДQПОВНЮЮТЬ ЙQГQ. ЗЬ­

застосування . переДQВQГQ ДQСВIДу спецІалісти. А пар­ тІЙНQМУ ' КQмІтеТQВІ слід триматн це пІд СВQЇМ ИQНТРQ­

я,кі

ПIДХQдаХПQ­

ВНИQРИСТQВУЮ­

тІйні лании. БІльше ПQвинні дбати про, запозичення й

лек:тиви,

ВИХQд.ить,.

пеp€дові

винні бу'Ги 'рОЗРQблен! ДQВ­ гочасні еКQномічні НQрма­

ться вQни не сПQвна. НеДQQцІнюється, щ>крема, РQБQта раціQналізаторів. Слід більше уваги приділяти їх дl­ ЯЛЬНQстІ. , СаМQУСУНУnИСЯ від цих питань І НИЗQві пар­

деякі

яких

гальних зБQрах ТРУДQВИХ колективів, повністю під­

але

розсуд. І

ПРQекті ЗаКQНУ не ска ­

ники,

чимало"

ЄВідонимеН'ко . варто внес­ ти .10ПОННl'ННЯ: «Адмlнt:

ЩО

ЯЮЦQ НQрмативи віДпQ­ віДатимуть дІйсностІ, то, вQни принесуть ПQдвійну КQРИСТЬ як державі, так і робітиику. Але, на жаль,

НQстІ ираЩQГQ ВИКQристання ДQсягнень наУКQВQ,техніч­ цього, є

ГОЛQВ­

свІй

РQботи.

нього,

МQЖЛИВQстей для

вважає

l1!lюекТ1!ОЇ майстернІ Ю. В .

п:ряму за­

Учасники зБQрlВ і, ЗQкрема, КQмунІсти й спецІалІсти М. А. ПРQКQпеНКQ, М. Ф. Балицький, О. Г. Павлійчук, І. Г. МlРQшничеНКQ та ІнШІ наГQЛQшували на неQбхід­

ВИРQбництВІ.

як

иий спеціал.іст технІчного вІдділу спецІалізованої

трудівникІв. Це гарантія що, пІдприємство бу­

РОПРQмтеnлиця»

сlлЬСЬКQГQСПQдаРСЬК·QМУ

ємства,

.ТQГQ,

КQштів.

НQГQ ПРQгресу в

У ШQстlй статті ПРQек­ ту. де сформовано QБQ­ в ' язки керІвника піДпри­

стимулювания

тиви. Тому

ДQПQвідач, а ним був директор радгоспу І. І . Ста­ сюк,

ДЛ'Я

загальних збо-

шениям

рів •.

ЛQвості. ЗгІдно, ' з НQрма­ тивами фQрмуватимуться фQНДИ Qплати працІ І еко­

ЗА ПРОПОЗИЦІЄЮ

~HeRЬ

значення

................................._ ••••••••••,

вимоги аити-.

=

заКQНОдав. ства. На цей шлях ступи- • ла І працівииця заВQДУ. • алюмЬнІєвих б удконструн-.

к. Маркса і Ф. Енгельса»,

і

відповідей

«Радянські

.

В)

.,.

_ .1"

е.ШI\У .( .ОnШtо.~у ТРУиІв~иl\ам ce~.? ,,;о~ают~ с~ltвроБIТ- •

що

готуються

видавництвах

до

випуску

Ук аїнсь-

цІЙ Л. І. Гасько, КОТР;і. ники Чернt.гIВСЬКОI облаСНОI стаНЦ/І Хlм/заЦII СIЛЬСbl\ого. у - РСР 1988 Р Т . з'явилась на роБQТУ на-: господарства. В її лабораторіях визначають агрохімічні. K::ft ~ РОЦІ.. аю іІlдпитку і принесла. з СQ- • властивоєті грунтів з метою більш раціон.ального викорис-: С ски виидут~ по ВСІХ :е• тання . землі, добрив. Після дослідження зразків грунтів • матичних РОЗДІлах неперlO. • . д . , ' • дичних друкованих видань

БQЮ саМОГQН СІ

пК ПQВіДQМИВ

. . . взятих у колгоспах / ра госпах, виготовляються карто- • . редакЦіl. грами, якими керуються у своїй роботі агрономи госnо- 8 заМІСТЬ

анотованих

тема ­

сЄ'Кретар партбюро, заВQДУ • дарств. На початку квітня такі карти буде відправлено. тичних планів випуску ліГ. М. Jl РМQла, виступ бга - : в усі райони області. : тератури видавництв ресзети

о

б

ГОВQреНQ

рах колективу

на

з

0- • .

складаль-.

НQГQ цеху, а та}(QЖ на за- : сІДаннІ партбюро,. За СКQ- '.

..єне Л.

праВQПQр.ушення

І.

ГаСЬКQ

стягнення.

на:

накладено,.

. Начальнику.

цеху В. Ф. КОРQвкlнУ та :

секретарю цеХQВQЇ парт- 8 ні Г В В Р б 8 QРГ.а зац І . . И ално : вкаЗaJНQ

'на

,неДQліки В:

справі боРQтьби

з пияцт-.

ВQМ. Іх ЗQБQв'язаНQ вжити:

заХQДИ по, ПQліnшенню ви- 8 • ХQВНQЇ роБQТИ Й ЗМіЦнен-: ню дисципліНи праці. -

. . •

.

На ЗНlМI\У: кдртографи С. Д. Сlкан (ЛІВоруч) І В. П. 8 пуБЛІКИ. Шестак за виготовленням І\артограм полів. .• : Запрошуємо всіх бажаюФото Ю. ОЛlUника.. : чих ознаио.митися з планом При спортивн-о _ техніч- • випуску ЛІтератури видавниХ клубах і автошколах • ництва «Политиздат», аноЗакарпатської області. тіль- : тованими списками «Кииги к,и торік nідготовлеl!О • України» на наступиий рік БІЛЬШ як lQ тиСЯЧ сnецю-:. . • лістів. . • І залишити СВОІ замовлен'На знімку: добру сnеці-: ня. За плаНQМ видавництва '. ttльність здобуs s Ужгород- 8 «Политиздат» замовлеиня ській авТОШКОЛі. слюсар ре- : приймаються до 1 квітня МОНТНО - мехаНlчн-?го цеху. заводу «Мукач/вnРllлад» • ЦЬОГО РQКУ. Віталій Бойко. : Л. ШТАНГЕИ. (ФОТОХРQніка РАТАУ).

товарознавець.


н А

ПЕРШЕ

нах),

березня

CWIалося

тодичний посібник по проведенню паспортизації і атеста-

ре­

кі господарства. як «Жер­ дlJвськиЙ.. ІменІ 60-річчя СРСР.

Зима

«БроварсМ<ий»»,

радгос­

r .

А

нормативному.

" ' . : ~~,~

СРСР,

по

-

три

в

плавному», «Лlтківсько­ м·у», «ПЛОСКіВСЬКОМУ», імені Юрова та інших. Вирішальна роль у роз­ в'язанні ць.ого ПИ'l'ання по­ кладається 'на райагро­

п.РОМ1Іостач

(М, Ф.

ЖЄl1fl(ов) , оскіЛьки затрНМіУЄТЬСЯ

через 'них

'. . .: Ян не кріпнться зима. АнаЛІЗ проведення роботи СВІДЧИТЬ, що в БIЛЬШО~ТI. але їй не стримати на­ господарст~_ зу.... ини-',lись лише I;ja перших двох етапах: ІН- • етyrnaльної ХОАИ вес.ни. вентаризаЦIІ МІСЦЬ І. хроном~тр~жу .. :робочого часу, ал~ ~e • Все довшають і тепліша­ зро~или . ОРГ:'~ХЗ~ХОДІ~ по ЛlКВlДа~1І виявлених неДОЛІКІВ,: 'ють березневі дні . Най­ раЦlOнаЛlзаЦIІ МІСЦЬ І доведеННІ? ІХ дО HopMaT~BHO~O на- : ближчим часом середньо­ вантаження, .не в~орядкували І. оплату .... рацl . ~IДHO з • добова температура пере­ нормативом . І СУМІ шення ПРОф~СIЙ. " CTBopeНl КОМІСІІ . поча- • йде з м:lHYCOBOЇ ДО нульо­ ли роботу t р~зпались, а кеРIВНИК~ господа~ств не про- : аої і вищої. Щоб раДість я~или н~леЖНОI вимоги до ' НИХ'. СКlЛЬК~ П.ОТРlбно робочи.х. приходу тепла не затьма­

МІСЦЬ ЗГ.ІДНО з иорм~тив~м , СКІЛЬКИ Л.IК.ВlДова.иоз~стаРI-: рилася прикрощами від лих, ВНВlльнено ЛЮJ!.еи, ЯКІ YMOB~ праЦІ} чи ВIДПОВlдают.ь • розливу вод веснлного та­

BOH~ вимогам техн~ки безпе~и, ІНДУСТРІальним: теХНОЛОГІ- : яння e:нirrB, сліД негайно

ям І Т. д. -:-: цим НІхто не ЦІкавиться. НезаДОВІЛЬНО нал~: годжено р?з ясн.ювальну РОбот~ в колективах по:ат~:таЦIІ робочих МІСЦЬ, Інформування ІХ по проведенню ЦlЄI" ро-

приступити до виконання робіт по їх відводу.

_ • _

боти, шо .\1ає вона господарству у підвишенні продуктив.: Минула зима б,ула на ності праці і який · економічний ефект. Навчани!,l иа міс-. рilщtк.lсть сніговою. ,Стан.ом цях не проводиться, тоді як на промислових підприємст- 8 на

16

березня висота сН!і­

вах введено 72-годинну програму. Керівники господарств: гового покриву поки що не усвідомили, що 'атестація дає можливість ' виявити значні резерви поліпшення використання фондів за

на біль­

шостІ площ СЯl1ає до 50 і більше санrrи,метрів. Це

• :

рахунок кращого завантаження обладнання, удосконален-. значить, що

на

кожному

ня технологі.чних п~оц~сів,. впровадження ..прогреси.вного: гefCТapl мlстИ'ТЬСябlля 2 о~ладна~ня І .мехаНlЗМIВ, Пlдвищення коефЩlєнта змIНН~С- • тисяч ~б.іЧНИХ метрІв' во­ РИТМІЧНОСТІ роботи, впровадження передового ДОСВІДУ: ДИ, а вся терит.орія райо-

І т. д . . . • ну складає понад сто тиНині 8 rосподарствах РАПО проатестовано 4454 робо- • сяч гектарів. Звичайно. чі місця із наявних 16208, удосконалено - 882, ліквідо- : велика частина вологи

Дол­

ремонт

виключно

відсутність

частин

запас­

для

ремонту

н.ях радгоспів

• •

монтова!Ю

По підготовці

нь.оріЧНої.

8 _________________________ = • " : понижені Н И В bl .. cHlriB Дв зимують "KOJlOCbl" і , , nерwим а_стуnииlС rОn08И ради

зі

COTH1s

води

на

кількох днів хлинуть в

місця.

lнreнси,вно

Значну частину турбот про підготовку техніки до весни, її зимове зберігання в колгоспах і радгоспах Житомирського району взяли на себе сільські інженерні комплек-

си. Тут

ремонтні майстерні, пункти технічного обслу-

-

• : • : •

ся

тисяч

протя-

на дорогах,

де

Таяння

почало-

завдя-

ки темному кольору іде ШВlfдке прогрівання пло­ щі . для захисту від руй­

нування твердого понрит­

= = .•

говування машин. механізовані нафтосховища, склади для ТЯ як у місті, так і в ра­ запчастин, побутівки і місця відпочинку. Створювались. йоні сл'lд вжнти заходіІВ такі підприємства в основному господарським способом, ДjJ1Я надання хорошого а

також

з

Відповідно

допомогою

до

організацііі

здійснюваної

о.бласного

центру

стоку вод з доріг.

в Житомирській області.

Звертаємось ДО керів= нlШіВ р.адгоспІв 1 Пі.дПри­ інженер- • ємств з проханням ви­

комплексної .програми зміцнення ремонтної бази в гос-

подарсівах уже діють 117 машинних дворів та них комплексів. до 1990 року їх кількість помітно зросте. А пеки що в цій важливій справі ие все гаразд. По-

: ставнти необхідну кіль­ • кість теХіНіки д,ля того, : щоб на закріплених ді­ • ЛЯНіІ<ах доріг поробити в : ущільнених придорожних

над 300 колгоспів і радгоспів не мають сучасної ' бази ремонту і збережения техиіки. Не став надбанням багатьох досвід Житомирського, Овруцького районів 'По ство-, ренню іиженерних комплексів з допомогою промислових. наметах снігу отвори ДЛЯ підприємств. Тому «КОЛОСЬІ:>, «НИВЬІ:' ще нерідко зиму- • стокі'в ВОД;И, треба пороз-

.}сТЬ під відкритим небом.

: чищати й н~явні

Кор. РАТАУ.

..

отвори

ливневої ианаJIl-заЦIї.

декаДі

до

початку

робіт

залиши ­

з

на

перше

поставити

гу

квіт­

процентІв їх потріб­ на

ЛінІйку

Особливу

реМОН1'нИ'Кам

ува­

слід

при­

ділити не тільки замінІ спрацьованих деталей у 'Гехніці. але й обкатці

НИХ.

кожного

вузла.

Сьогодні в багатьох гос­

подар.с.твах вІдсутнІ механізатори

господарі з

ремонту

тракторів. Це питання по­

зернових

требує

рішення . Адже скоро тре­

хіМічному захисту рослиНІ та внесенню органічних і

мінеральних

році

добрив.

Тра­

ДИIЦlЙНО відстають з ре­ мон.том цих видів техніки

не

спромоглися

лежним

чином

ти ремонт

в

виїжджати

ви­

в

по­

ле.

В . МОРОЗ,

на­

організу.ва­

їх

невідкладного

ба буд.е

заступник

голови

радн

р АПО по механізації.

радгос-

ДОПОМОГЛИ

НЕЗАБАРОМ

.

ХОЛОДИЛЬНІ КАМЕРИ

=..~~~~,,~ ].~1~~~~

' .

пунктів НЯТИ

-

району

ак'ТИ'Вну

8

прий­

У'ІЗ.сть

відвбду талих

вод.

по

Знач­

ну . допомогу можуть нада­

ти

ШіКолярі,

особливо в

пt::ріОД весняних канінул . В той те час педагогіч­ ни.м J(олективам сліД взя­ ти цю роботу пdд КОНТ­ роль, щоб запобігти не­ щасних випадків на воДі в періо~ льодоходу та по­ вені. Не.рівникам господарств

неоБJCl:ДНО дні

в

найблйжчі

завершнти

створення

запаclв грубих кормів на фермах, вжити заходів по запобіганню затоплення кормІв в сиJ:tосних і сІ­ нажних траншеях. Відвес ­ ти води від складів мІне­ ральних добрив, кагатів з коренеплодами

привести

в

та

картоп­

повну

готов­

товою до ' добового . В·і'дка­ чування

води

ЩіРОДНОГО

з

об'єктів

господарства,

розташованІ

жених

мальний ріве:нь вqди в районі села Літок с-лід ченати між 25 квітня і 5 травня. Він прогнозується

висотою майже метрів вище

на

по'ни­

мІсцях.

рівень

за

Літочин, які

В

споруд до пропуску вод

на

ських

заплавах

придеснян­

і

по

річ­

ці ТрубіЖ. Інтенсивне таЯіНJtя сні­ гів на території району очiJ<lуєtься в найближчі ~Нi. В перших числах. квітня ПQ.чнеться льодохід нз. pI'D<ax району .

Весняний розлив на pJ.чках Десні, Любечі, Де­ сенці

за

рахунок

снігів

у

верхІв'У

таяння

Десни

і

Ії притокtв, згl~о .з попереднім д'Овrocтроковим

проnнозом

Українського

гідРометцен.тру,

першу

проживають

BaT,yтJ.Ha,

50 -

ня, РожнІв

Хуторська ,

які

весняної повені.

п{)чнеться

в середиJtI нвітня. Макси-

ін­

В першу

продуктів

і

кормі'В з погребів і під­ валів, ' зробити кlJlькаден­ ні

запаси

товарІв

першої

Власникам

човнLв слід привести

готовність

ЗначНіОГО

в

і бути

ВИН{)Інувати

дання сІльських

їх

зав­

комісій.

затоплення

народів» ритмІчно

фРУНТОВИХ

консервІв

йони

умовних

банок кон­

3

початnу

року

вже

мільйона

'нинІшнього випущено

банон

ЯБЛУJС

При

фРУКТОВИХ консервІв в ос­ новному ЦЬОМУ

мер

3

3 холодильних ка­ підсобних пІдпри­

зберІгається ще

не

прогнозується.

Одночасно

звертаємось

до кері8ників під,П'РИ­ ємств, яні мають бази вlд­ ПОЧИ'ІЩу в придес:нянській

зоні: необхідно перевіри­ ти кріпл-ення споруд, особ­ ЛИІВО дерев'яних, перепра-

ВИ'І'И в безпе<tні місця ін­ вентар, обов ' язково від­ ключити лінії

електроме­

реж.

А.

БЕРЕЗОВСЬКИП. комісії по б~ Ротьбі зІ стихійннми

. голова

Jlвнщами .

1.5

УМОВНИХ

ваних

Рожни.

13

сервІв більше. нІж було передбачено планом. чwс­ тий прибутон від реалІза­ ції консервів становив 2.5 мільйона карбоваНЦіВ.

ємств

села

ц,\лий

виДів · і веJJИКУ ,кІльКість різних соків на 3 міль­

садових ділянок. розташо­

БІля

Нрас­ району

рік Минулого року було виготовлено О,4 мІльйона умовних банок овочевих і

з.нахоДяться

·чергу рекомендуємо пере­ запаси

працює

село,

ряду

консерв­

радгоспу

ногваРДIЙСь'кого

по вулицях та

завод

«Дружба

вул.

ІНа найбільш низьких мІс­ цях, бути ·готовими до

нести

ний

рОКіВ ЖоВ1'~ Старе

вулиця

ДИЛЬНИХ намерах

чергу,

по

область. Зав­

KpHMcbJ(a

ДЯин доброму зберіганню овочів 1 фРУКТіВ У холо­

придеснянських

сІл . Але уже сьогодні по­ передJЖiYЄМО жителів села

гOТDВИМИ

го­

десяти­

своєчасно повідомляти на­ селення

тельно

талих

останні

Про всі можливі зміни в прогнозі повені 'райоона 'комІсія по боротьбі зі сти­ х.іЙними явищами буде

надійну

проаналізувати

ну­

ЛJiття дор1внював 576 сан­ тиметрам, а в 1986 році - 599 саmиметрам.

необхідностІ.

товність роботи аварІйних бригад та готовність шлю­

санти­

630

умовного

ля. Для порівня.н'ня нага­ даю, що середньорічний

СІльським паводновим номісіЯм слід ще раз ре­

зових

,

П О в І Н" Ь

Велине прохання до всіх жнтелів населених

я.иі

Але все ж

кубометріВ

Часу

комбайнІв' наш. район про­

ність всІ перед:вижні і -насоснІ станції і бути го­

поле, оче­

тягом Tpbqx останНіх ро­ ків УТРИМУ1взв першість в області. Та в НИllЦшньому

Ще не закінчено у ра­ йонd П'іДГОТОВКУ машин ПО

На жаль, в радгоспах ІмеНІ докучаєва, «Заворицькии:>, • шарі на 20:"""30 процентів

l'nИк. 'АПО.

настане

першій

одержаних

.

B~HO як з~старілі, які не .нале~атьраціо.наЛі~ації, - 1~7 • вюйдев грунт, оскільки за МІСЦЬ, ВИВІльнено ~~7 роБІТНИКІВ. ЕКОНОМІ~ИИИ ефект. ВІД: даними спостережень . за.

=

жодноУ

96

но

та на спец­

му..

ших сіл,

«~оря:>, імені Мічуріна, «Пухівський:., ~Русанівський:>, iM~: нижчі норми, а також гли­ НІ. Щорса поки шо не приступали до проведення aTeCTaUII • би на промерзання в 1,5робочих місць, п~двише.ння їх технічиогорівня і скорочен- : 2 рази 'менша від серед-

у

готовностІ .

Третину цього . виду робіт виконано в радгоспі «3а­ ВОРИl.ljbКИЙ., менше поло­ вини в «Літківсько-

Інженерна служб.а гос­ подарств зобов'я.з а на

паси вологи в метровому

ня

піlДllJриє;мствах. Зокрема, в «Пухівсьному» та імені 60-річчя СРСР не віДре­

Нова

_

вийдуть у

тракторІв,

шин до цих пір не про­ йшли ремонту в майстер­

лею.

ТИСЯЧІ карбованЦlВ~

березня

мало. За березень необ­ XlдiH.o відРемонтувати 130

підготовки кормозбираль· ної теXJНіки . ОЩ!ак 40 ма­

тракторІв Цієї марки.

.

та за П~ОфеСіями (з метою її еК?НОМії) .

рай ­

СільгоспхІмії, сЗавориць­ в «За­ кому», по два -

ферМІ І затрати чистого робочого часу на виконання сво- • ЇХ зобов'язань скоректовані по нормативу навантаження. місця на одного робітника і впорядкована заробітна пла- :

10.

недолІни. Але справи так і . не зрушили з місця.

весняних

В напружений період весняно-польових робіт основне навантаження по підготовцІ площ та засі­ ву їх лягатиме на тракто­ и класів Т-150, Т-150Н,

у В А

8

оБІ­

допущенІ

лdcі. обмаль, а роботи чи­

. H~ . основі тривалого часу перебув/ІННЯ робітника н.а:

ня затрат РУЧНОІ праЦІ .

псрlодом

газета

Вони

виправити

кв,іТНя.

;~~~?й ~~;~~~із~с:~::~:~f~~~~fr~ін:~:f§:~а:; ~I::~~a~~:! В Е. С В я и А.

361,2

цяли

жи'fтя».

ВИlДНО,

заход!~: ми. Правильно

Всі робочі місця пот·рібно було поділити на:

нрити:кувала

«Нове

би

aTeCTaUII... це в радгоспі

1. A!ecta!-lіЙні,. які відповід~ють ~op~_aT~BKOMY рівию. : 2. ТІ" ЯКІ потребують раЦlO.наЛlзаЦlІ1 вдосконалення.

стан~вит~

була

во

поТепліНIНЯ, до кінця міся­ 'ця зійде сніг. Хліборо­

: . товностІ поставили 37 у бl~ЬШОСТІ госп?дарств видан? . накази по. ЗДlНснен~ю • тракторів. Усі трактори ' а:еста~II... р?БОЧИХ .МІСЦЬ, в як~х були .визначеНl атестащй- : вищенаЗ'ваних марок ВЩ­ НІ КОМІСІІ І роБОЧІ групн, ЯКІ повинНІ проводити паспор- • ремонтовані на ilМемпта­ т~зацію і атестацію у ВИРОбни.чих цехах та і.нших підроз- • хоз:аводі сРудJНЯ» (голов­ ДІлах. Проведено .хроном~траЖI на робочих МІСЦЯХ, виаслі: : ний інтенер Г; М. Ну­ док чого виявлеНІ иедоЛlКИ в неефентивиt>му використанНІ • робочого часу, нераціОJfальному завантаженні машин, ме. : ханізмів і обладнання. •

aTeCTaUII

подарств О. П. Чебана, М. І. Визьма неодноразо­

му році ПРИЄДlfали'Ся і та­

ловини

чити д? КІНЦЯ . ЗИМІВЛІ худобн 1985-1986 рОКІВ. .•

проведення

ловних Інженерів цих -гос­

За довгостроковим про­

роз.уміли «Гоголів­ З УСІма кеРІвниками І спеЦІаЛІстами провеf1ено раЙон~_и~. сыкй» (головний 1нже­ семінар._по вивченн~ порядку проведення Інвентаризац~! І: нер М: І. Нривонос); 13 aTeCTaUII ~обочих ~IC~Ь. Передбачалось цю р<!боту заюн- • 39 ная'ЮіИх на лінійку го­

:1,

з

гнозом погоди з другої по­

п?ртизацll) робочого МІСЦЯ на' феРМІ, оргаНlзаЦlино-тех-: ~T-75 та Т-74. Іх потріб­ НІчна KapT~ для проведення хр?но,:!:тражу ,Робочого ча~у • но було готувати перши­

відповідають

раЙОНі

Сll80р.

пах «3аВОРИЦЬf(ИЙ~. імен.! .Мічурllна та інших. Го­

ПРЯ'МНУ механізатори pa~­ ГОСІІІУ·комдіна·ту «Калитя~­ сь.кий».~ раЙсільгоспхіміl. племптахореnpодJY кто D а

: _

ва. для проведення цієї. РО.бот~ - радгрспи «ПЛОСКlВС~-: КИИ:>, «Великодим~рс~кии~, Iме.НІ Щорса та радгосп-комбl- • нат «Калитянськии:> ІмеНІ 50-РІЧЧЯ СРСР. .• З мет?ю полегшення роботи для .~осп.одарст~ було РОЗ- . : . роблено І РОЗПОВСІ?джено в достатНlИ. КІЛЬКОСТІ вс!? необ- • хідну д~~ументащю. Ц~ - картка !нвентар~за~~1 (пас-.

рівню, але можуть бути ДOBe~e~i д~ нього.

становище

у

*3

JН)lty

1987

радгоспи «Заворицький», і,менl Мічуріна. «Літкlвсь­ кий.. Дуже прикро, що. до Цієї групи у нинішньо­

монтом тракторів ДТ-75. ПО чотири траІКТОРИ ще необхІ.дно вlЩ>емонтувати в радгоспах «Вели,коди­ мереьниЙ» . іменІ 60-РіЧЧЯ

ції робочих місць у тваринництві. Він. обговорений із спеПів імені 60-річчя СРСР ціалістами і керівниками. ЗатверджеНІ баЗОВІ господ~рст-: та «Великодимерський» ,

технічного· рівня, тобто не

у paдrOc ­

27 -

6.резн,я

-

вести цю роботу у галузі тваринництва, на машинно-. тракторних дворах, у ремонтних . майстернях, обслrговую- : чих підрозділах, консервно-переробних цехах . З ЦІєю ме-. тою РА ПО розробило і видало кожному господарству ме- •

за профеСIЯ,,!И, картка ?ргаюзаЦlино-техНlЧНИХ удос~онален.ня. робоч~х МІС.ЦЬ. за результатами

з

25

пі «Зоря»,. Скрутне

• Н1fнішнього рону ное­ : ФЩієнт готоВ'ностІ трахто­ - рі8 до весняно-польових : роБІт по району склав • 0,91 'цроти 0,92 за граФІ­ - ном. 13 господарств не : JЖЛа,лися в нього. На 15 - трюМ'орів відРемонтовано : в район1 менше, ніж було • заmлановано. В радгоспах .Завориць: ний» коеФЩієнт технічиої ПіДВНІ!J.ення темпів зростання продуктивності праці, _ готовності тракторів 0,82, зміцнення фінансового стану можна досягти лише за . до - •• ЗаплавниЙ» 0,83, іме­ помогою атестащї і раціоналізації робочих місць. Півто-: ні Mi~piнa - 0,83. Ниж­ ра року тому районним агропром~словнм об'єднанням бу- : че СВОІХ можливостей по­ ло поставлено завдання перед УСІма господарствами про- • працювали .у цьому на­

АТЕСТАUІЯ РОБОЧИХ МІСІАЬ

JI" - - -•••••••• 20

о в Е Ж НТТ

................................................... ,)f

господарства.

де

близько

тисячі тон;н яблун. кращі сор.ти аідправляють в тор­ говельну мережу , а дрібні

і

бракованІ

плоди

-

на

завод.

На

знімку

(зліва

право): передові ЦІ консервного члени

підрядного

тиву Галина

на-

робітни­ заводу. колеf{~

Гусєва ,. На- ".

дія Шмакова. · ЛЮДМИла ' Кухаренко. Раїса Попко­ ва і НаталІя Вснгер. 110 піВ1'ОРИ норми вони 33.. зміну .

виконують

Фото К. Дудченка.

(ФОТОХРОНІна РА1'АУ) .


'* 20

С"""Р.

4

(/ерєзня

ро"у

1987

.н о в Е

•••••••••••••••

Ж НТТ

J/" ••• аа ..........................................1Іі Довідковий відАіл

ПРОПОНУ€сРУТА»

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ Книжковий магазин

.N!!

89 одержав перший

том видання : Маяковский

В.

ри

культурного і

старший

госпо­

торговельних загальною

залах-­

площею

над тисячу

по­

квадратних

вості

ними

місцевими

ємствами; вий

вгорі

~PYTa»

слюсарів - ремонтни­ ків,

підпри­

--

nромтоварnий

газин

промисло­

регулярно

змінних майстрів,

дів . з виробами, випуще­

населення

nредставnики

рОБОТУ

ма­

газину ~PYTa» Людмила Чайковська біля стен­

дарського призначення, одяг, взуття, галантерея. Для поліпшення обслу­ говування

коптролер

в

но­

дять тут вивченnя попи­

До відома жителів вулиць Київської, Семашка,

Фото В. Фаліnа. (Фотохроnіка РАТА-У).

ту покупців.

Ш.-АлеЙхема, . Кірова, пров. Корольова.

ШЛЯХАМИ ТАР АСА 'Безсмертне

ві ДНі в міському СПТУ ~ 4.ПРОВОДИ~ЬСЯ lllевчен­

Ківське свято. Так було і

цього ' р.азу. На. святковий

вечір в бібліотеці учили­

зібралися

іхні

учні-­

будівельники,

учителі,

вихователі.

слово · про великого Ноб­

заря сказав

раі'іIСЬКОЇ

викладач УК­

мови

і літера­

тури В . М. Мозговий.

З веЛИК9Ю увагою слу­

хали всі присутні цікаву і зміСТОВНУ розповіДь по­

чесlЮГО

. малія .

ГQCтя д. М. Га-

Він

розповіВ

про

зв'язки Шевченка з Боо­

варщиною , відвіДЮUf пое­ том Броварі'В , Гоголева, Літок .

Потім

виступили

учасники

__

учні

художньої

саМОДіяльносТі, члени лі­ TepaTfl>HorO гуртка. С . . ГОРБЕНКО, заcтyDJl1lК

діяльністю

ча

ЩоріЧНО в ці березне­

,майбутні

і

директора

СJl

Шевченка:

вже

не

внмог

чених

Цими д:н.ями У ГоголіВ­ ськІй середній lllколі ..про­ ходив тиmдeнь YiИlPаlНСЬ­ цої мови та л1тератури,

пам'ятІ Ве­

ликого Кобзаря. Y~Hl 6-х класІв ли л1reратур.н.иЙ

присвяченнй

. чеНоКІУ. була 1

У

Т. Г.

прове­ ранок ,

програмІ

Шев­ його

ааnучити

куn"турний

Українн:,

завдання

який

оргаНізували

стаРlllокласники.

Цей ве­

чір

що па­ живе в

м ' ять

підтвердив,

ПІЖ>

поета

серцях ЦЯЧJfих нащадків.

А. БОГОЛІВ, ro.пова методоб'вдиlUlllJl вчвтеmв . у:краівськоІ мови 1 .пІтератури.

не

ставилися

тільки

збере­

ження, а й відновлення Ка­ нівського державного

запо ­

відннка, саднби М. О . Мак­ симовича , знищеної через недбайливістu, впорядкуван ­ ня могилн та відновлення

хатини нареченоі Тараса Шевченка Лнкерн Полусма­ кової, а також увіковічнен­ ня ' пам'яті переяславського лікаря Андрія Козачковсь­ кого, в .саднбі якого було напнсано всесвітньовідомий «Заповіт:. . В се сказане вище в пов­

ній

мірі

стосується

варщннн . увагу

на

чн

то

і

Бро­

Зупинимо свою тнх

району,

шляхах

якнмн

Тарас

сам ,

чи

з

нашо­

не , раз

Грнгорович друзями .

Про Dровари Т . Г. Шев­ ченко згадує в п'ятн тво­ рах : поемах · «Катернна», «Варнак», «Сотник», пові­ стях «БлизнеЦbl:>, «Прогул­ ка

с

удовольствнем

н

ие

без морали:>. Село Гогол і в згадує у поемі «Сотник:> і повістях «КНЯГІІНЯ:' , «Капн­ танша» .

Вперше

через

Броварн

Тарас пройшов «босими но­ гами» в 1829 році . А по­ тім довелося бувати тут в

Цікаву читацьку конфе· ренцlю на тему .Шевчен­ ко у спогадах сучасникІв. 'Влаштували 7 - класники . Та, мабуть, найбlлыlle

вій.,

...

На сторінках «Літератур­ ної

1844,

1845,

1846,

і 1859 роках. І вже мертвого Т.зра і: а Грн горо­

везли

їхали з

від

глибнн

що

Росії. Міс-

з упннки

називалося

станцією . Ця станція в Броварах знаходнлася ко · лись

~.

в

"

рапОНI

КІнотеатру

НИНІшнього

.

ім .

Т.

Г.

Шев-

минученка май-'

фактор на по-

прискоренню

внча

вечір .В сім'ї вольній, но­

8

Історико-

соцlаn .. но-економlчному

мІч

1843, .1847

учасииЮв, глЯдачів зібрав

аросnкх

8ИСОКООС81-

покоnlн ..... Люди во-

nlют" анайомитися а nим, щоб аазирнути

вІкторина на тему : .Що ми знаємо про жит­

тя і творчість поета?.

.. няе

8Д080л

Н081тнlх ,

бутне,

ред Києвом для тих, це

що 8чора сприймалоJlк ДОСJlгнеННJI, с"огоднl

пройшов

Свято в Гоголеві

сина

Грнгорови -

.. Те.

го

учlШllща.

присвячений

велнкого

України Тараса

слово

ща

,У статті ., Б . Біляшівсько- Москвою, Петербургом та го та Б. Олійннка «Тарасоіншнми містамн Великої ва гора» (<<Літературна Уу.Росії. В Броварах була раїна», 24 лнпня 1986 р . ) перша зупинка на поштово порушено актуальні питанкінному тракті після Кнєва ня про збереження , віднову напрямку до Москви , де лення і споруджения пам'подорожні мінялн коней , яток, пов'язаних з життям перепочивали, і остання пе -

Петербур­

г а ' ! ерез Броварн на пере ­ хования в 1861' р . В Гоголеві поетові дове­

лось побувати в 1843, 1845 і 1846 Р9ках . Гадають, що в 1843 році Шевченко разом з Плато­ ном Тимофійовичем Борис­ польцем , другом ще з Ака­ Дj!Мії мистецтв, відвідалн й с. Літки. Та повернемось назад, вглиб стол і ть ... Через Бровари колись пролягав основннА велнкиА шлях, що з'єднував Київ з

- .

Саме на цій станціl зу·

пинялись

проїздом

Ломоносов

і

М.

Г . · С.

В.

Сково-

хатий

(Гоголів),

Оглав»

сотннкову хату:

",-.Отут, бувало, із-за типу Вилась квасоля по тичuн.і, J з оболоnками вікnо В садочок літом одчинялось, J хата, бачите, була За тином, сотникова хата». З описів мн розпізнаємо ріг вулнць Григорія Кроля та Кнївської в \учасному плані Гоголева. Прообра­ зом сотннка був гоголівець Мефодій Соболевський, ЯКИЙ дійсно сотникував у 1725 році; як ми довідали - ся з dPXiBHHX ма теріалів . Славиться с. Гоголів сво­

рода, які свого часу навча­

їми

лнся

л и чним і героїчннм мину­ лим. Про участь гоголівців у боротьбі за честь і неза ­ лежність нашої Батьківщи­ нн в роки Велнкої Вітчиз­ няної війни нагадує обе­ ліск. Але ж ніяк не можна по· хвалитися гоголівцям збе­ реженням пам'яток . мину ­ лого . Як не прнкро про це

в

Кнєво

Могилян­

-

ській академії; декабрнсти , пнсьменники.

Постає тання :

закономірне

а

чн

не

пи ­

настав

час

встановити стелу з зобра ­ женням героїв з Шевчен­ ковнх творів , викарбувати на

ній

слова

-

нагадуван ­

ня про перебувания в иа­ шому місті видатних людей мннулого, Згадати, що зу­ стрічала проїжджих иа станції , як і героя повісті «БлнзнеЦbl:>,

говорити ,

смотрителька:о, прізвище прообразу якої вдалося встановнти . Нею була гре­ чанка Євдокія Оробоєвша­ .10. З розвилки нин і шніх ву­ ЛНЦI>< Кірова та Ки ї вської

цю

кінної станції шлях прол я­ гав на Гоголів, а далі ' -­ на .Барнш і вку, Переяслав, Яготин, Ніжин __ . В нинішньому році минає 840 років від першої згад­

и не

як

ГогоnJ8чанам можна пи­ wатися С80Їми 8идатними аемnяиами, якІ ·жиnи І дlя­

_

хоча

рlанl

СІ

Г.

часи .

М.

(1898-1954),

3гадаемо

Бориwпоn

.. ця

українс"кого

_ченого-педаГОl'а ,

а_тора

по­

радянс"кий

ар­

30 наУК08ИХ прац.. . В rOl'on._1 народи_ся також

над

' укра1нс"кнй

хІтектор В. О. Ос"мак (1870 -19.42). В 1895 р. 8ін 3ёlкIНЧИ8 ПетерClура"кнй Інститут ци­ них Інженерl_, _икnада.

_Іn

у

..

Київс"кому

му

ІкститутІ .

ПОnlтехнІчно­ Серед

8

кращих

-

споруд Ос"мака Кие.1 театр муакомедli (1900). Clу­ дикки ClIClnlотеки І гуманl­ иорпусу КДУ (1932), иабережна ДнІпра (1938) та Ін.

TapHOI'O Т.

. кою

нам

споруду

здається,

Кобзаря

\

без моралн:> Т. Шевченко згадує й батька Платона­ Тимофія БориспольцЯ .

пи

культову

встанови­

Г . Шевченко з вели­ любов'ю описав «біло-

ХУДОЖНИК ' Платон

Борисполець .

Пам'ять про перебування великого сина Українн Т. Г . Шевченка в Гоголе­ ві пропонуємо увічнити спорудженням йому пам ' ят­

,

ника .

Одним словом, . сільвн­ конкомові . й місцевій пер­ вннній організації по охо­ роні історичних пам'ятнн­ ків є над чим працювати. Маємо иадію, що гро­ мадськість Броварщини ска­ же

своє

ствердне

увіковічнення ного

слово про

пам'яті

мииулого

слав­

нашого

д . ГАМАЛІВ,

В. kИРИЧЕНКО.

Ре.актор

€.

Ф ЄДИН.

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Киівс!.ка облип., м. Бровари, ТелефОНК :

редактора

- 4-03-76;

81ддlnУ партІйного жиТТІ'

секретар", .IААlnу cln"C~KOГO господарства

дІомОllllенн"

• 01

роботи

йону будуть зноситися житлові будинки , які належать на праві особистої власності

жителям вулиць: Київ­ ської (від вул. Гоголя

до вул . Гагаріна­ права сторона), Гого­ ля (від вул . Київської

-

4-02-'2;

Ш.-АлеЙхема, провул­ ка Корольова. Цим мешканцям необхідно звернутись в бюро тех­ нічної інвентаризації на адресу: м . Бровари, вул . Олімпійська, 7-а (район заводу «Торг­ маш» ) для виконання замовлень по інвента­ ризації житлових бу­ динків, переоцінці бу­ дівель та споруд, які знаходяться

на

зе­

мельних ділянках гро­ мадян,

в

розрахунку

на нові ціНІ{. Інвентарбюро

прий­

до вул. ' Кірова ліва сторона), Кірова (від вул . Гоголя до примі­

з I1 до 20 години та в суботу з 9 до 17 го­

щення

дини.

міліції

сторона),

ліва

--

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

слюсар

КВП

-

Міськвиконком.

сяць .

і

розрядів

IV, V

почасово

в середу

оплатою праці . Серед­ ній заробіток 150160 карбованців на мі­

Семиполківській птахофабриці

НІ,

має громадян

Семашка,

А з

преміалЬ1-IОЮ

Звертатися

на

миполківську фабрику,

Се­

птахо­

телефон

5-02-75 .

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА І РАйОНУ! Для

ваших послуг по вулиці

Київській,

143

відкрито' комісійний магазин по продажу 'Непро­ довольчих товарів .

Управління торгівлі.

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ МІСТА І У другому верхнього

РАйОНУ

кварталі

дитячого

СТВОРЮЄТЬСЯ

1987 року при

фабриці

трикотажу

КООПЕРАТИВ

ПО

ВИРО~

НИЦТВУ ТОВАРІВ НАРОДНОГО ЄПОЖИ­ ВАННЯ . Він допоможе використовувати до-датк()ві трудові ресурси з числа пеНСІОнерІВ, cTYJJ.eHTiB, домогосподарок для збільшення виробництва то­ варів народного спожива'Ння з відходів та міс­ цевих видів сировини , Кооператив створюється при наявності не мен ­ ше 3 чоловік бажаючих , керується статутом кооперативу і працює за принципом самоокуп­ ності і самофінансування. З пропозиціями та за д~відками звертатися

у виробничий відділ фабрики. Адреса: вул. 50 років ВЛКСМ , 16; телефон 5-15-72. Адміністрація. ПартІйна органІзаЦІя, педколектив середньоУ шко­ ли ні 5 глибоко сумують з приводу тяжкої втрати

-

кої І

смертІ члена КПРС з

l00Q-

року, учасниJta Велн­

ВітчизняиоТ вІйни. вчителя-.пеисlонера ОСТАПОВА ГеоргІя ПеТР08ича висловлюють щире спІвчуття рІдним та

покІйного.

краю .

.

завод .

варто

,тн стелу з зображенням ха­ тини і написом про те, що в цьому «білохатому Огла­ ві» народився побратнм

рас Гри·горович відвідав Гоголів у 1843 р . разом з другом, П . Т. Борнсполь­ цем, якнй був родом з удовольствием

-

реї, планетарії. · На місці , де стояла сот­ никова 'хата, варто було б,

кн про Гоголів . Вперше Та­

с

а т реба .

У зв'язку з проекту­ ванням у Броварах 28 житлового мікрора -

ве­

обов ' язково реставрувати , перетворнвши її в крає­ знавчий музей за прнкла­ дом княн, переяславців, які реставрували і при~тосува­ ли культові приміщення під музеї, картинні гале­

і в давні часи від пошт~во-

гулка

!lюдьми,

Ось у всіх на вндноті в центрі села стоїть с иротли­ ва обшарпана , обдерта ко­ зацька церква , історнчний архітектурний ' пам ' ятннк минулого. Вважаємо, що

«туркеня-

цього села. У повісті «Про­

чудовнмн

ків. Звертатися на адре­ су : Бровари,промву­ зо./l, шиноремонтний

ма ­

Черnів- .

цях.

прово­

електрозварювальии­

НА lПОСТlQИУ

зл іва

Дирекція_

нання,

ЗАПРОШУЄ зnімках:

терміново

кнпжку.

електромо.нтерів по ремонту електрооблад­

завод

На

Просимо ВИКУПИТИ

В_

Шиноремонтний

метрів -- представлено продукцію більш як тридцяти підприємств міс.та і області -- това­

Сочинения в 2-х томах. М .•. «Правда:., 1987.

.

·

близьким

ПедагогІчний колектНв 3азим'ЯНСЬКQї середньої школи висловлює глибоке сПІвчуття вчительЦІ Щи­ голь Р . С. та П ЧОловіковІ з приводу смертІ їх батька ЩИГОЛЯ Вячесnа ТИМОФIЙ08ича.

..

BY.ll.

- 4-04-61;

Киівська, 154. .IAno_I,qan~Horo

кореСПОНДеита Мlс"евого

ра­

- 5-13-91 ; иступникв реА8нтора, .Іддlлl. промислоаосТ\, листІв 'І маС0- 4-o.t.-81 .

IlІ,ІІ.екс д/руи

др)'lOQВ8lllИЙ

14.473

61285.

офсеткий.

ОБCllr

аркуш .

примІрники

.

Замовлення ні

1

ТИРМК

1165.

#44 1987  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you