Page 1

РЕ-ЗЕРВИ ВІЛИ НИ­ НА СЛУЖБУ БАТ-Ь1(IВI.UИН-І

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН,Є/1НАНТЕСН/ ом

44 (4769)

СУВОТА

Урочисте

17 БЕРЕЗНЯ

_.

Ціва

роботу в А"ма-Аті_ Резерви

р.

1979

ціл!ІіНИ, у

коа.

2

Toro

l:і.1ьськоr-о

які

Зч:!пами

агрегатуюrься

ГРУВ'lообробвого

3

зна­

аових, садіВВЯItJ картопnі. Створено також 21 лан­ ку- по KYJIbtypho-побутовому обслуговуванню робіт­ аик1в, 3~НJlТИХ .ва весняних ПОЛЬQвнхр060тах.

на те, щоб польові

ціалlстичному змаганнІ серед п~дприємств легкої промисловОСТі Київської областІ за підсумками четвертого кварталу 1978

Особливо велики·х. успl-

робоrи ЦPOBeCTHJlКOMoгa швндше, оргавізованіше. Так, КУnloтивац1toі борои~'ваивя зябу по PI@OIIY плаиується завершити за 3 дві, а сівбу раИНіх зер­ НОВИХ за 2,5 дні, садІння картопnі - за 2 'тнжкі. 'Звичайно, . готуючнсь до пОСіввоІ,тРеба передба­

Хів у справІ пІдвищення ефе.ктивНостІ

виробництва

MaTep~­

СТВОРJ!ИНВ

Р ""ку перше мІсце. .П

і

'ХореlДИЙ . при~лад у цьому падають _трудц,инви ЮlJIжqького-: радгоспу імеві Щорса. Вовв OДHJrnlH

і

ПО.lІlпшення

першої

усІх

цехів, в

з

змагання представники виконання

бралися служб

зміни

вІ;:щlлІв

і

актовому залі

~litetоРlI ' 120,В

!ра.. В lfаСТУ4lИЩl понеді1l0К тутп~~~ють~р()~~~ти

п'~приємства, щоб відзнау

.чити свято тру.Дової зви-

тяги_ УрОЧИСТі збори вІд-

якОсті

-

ца ту

I;Іf>оцеИТ~,.ДQlат)!,,- А.

НомпартП

Д.

Грязєву_

во д()>-.~!1іЯМ~~ вІДlIраВf{- ftрИ&lJавши:

П]10БВl' _ІИЇЗО а· воnе; а зараз- у господарстві. З'П'ер­

.)}':І. .у, . ТЬРМ1!.~Л-J;>J;iумєрeJt(У

mують _І\ОМПЛЄКТУВ~ТИ груитообробну ,т,еХН1RУ.'<Ча~.,

'.

тиваії п1~ час виїздів бу~е заJЩШена lSёзвосе~еА­

,,"

.

'.

. ВИ3Н!i'IfIою

УкраїНИ НИХ

депутатІв,

авь ро

з овіли

n

в

окремих

колек

утримувати

пер­

у соціалістичному

ооласноІ зМаrа.кн1

присутнІх 1з 'му ЛНСМ УкраІіи, а осо- вО<:т1-

. серед

дегкої

підпри-

промисло-

А. КОЗАК •

у. БИСТQдиректору фаБРИки

п роду/Щlя Л i'fKi~CbKOl фабрики художніх гиробі~імєні Т. Г. Шев­ ченка ·відо.мл да.леко $а межами на­

шого району. ЦЄфотr/ зроблено у

гідділі технічн.О20 контролю. Щодня тут перевіряється ївідnравляється сnоживачаМ.20тОвих гиробів на суму близько де~яти ,тисяч карбованців_ Хорошою працею відзначаються тут nакуваАьн.иця С. О. двдйнос та конт­ ролери З_ М. Нетреба, Г_ М_ Шев­ чен.ко., якuz ви бачите на знімку.

валежному

року.

Фото М. - Семниога.

зенню оргаи1ки на поля у радгоспах .Вenикодимер­ СЬЮlЙ., «30РИ., .КрасИJI1вськНЙ., .ЛітківськИЙ., "РусаківсьКИЙ.;

я

,К·-

h~I>_

ріНі. Тривожить те, що в ряді радгоспів. ЗННЗИ.JIJIСJl темпи вивозки мІсцевих добрив. А це може при­ звести до того, що значиа кількість поживио ре­

квар­

б

Щиро Радя: прафСПlJIсжта ..оtЖl> ємста

перемотою

Х пере

в'язальниця-чотири.

України, ви~онко: міцно

району під­

господарствах

ОУ- C!lO:lX виступа

ваЙу.ро- ТИВИ···НОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОдіж' них змін борються за чистІ'тта мить_ А.Д_.Гря" . .... . ....вручає представни-'" У"'пlшне втІлення в житзєв .. . тя н' ~ї!1' еслень XXV з'їзкам пІдприємства пере-. ... .'. .. Ч й ду.НП С І запевнили, що хід}!иn ервони працОjl. во"и' .-. усІх CBO'l'X п .. ~ кл~Д.vть .. о{ RиїВСького обкому HoM-c.Ta1'~ныr . ..IU06 і надалі

жввлення посівів сl1еціа.пьввми туковими' C1в8JlКaMH, що дає чималу прнбавку вро?Каєві. . .

виве­

листопадового Пленуму ЦК КЦРС по зБІльшенню БИ­ пуску. товарів народного споживання і полlпшен-

(1978 р.)

орга-

FI ось настає

ro,!,o.se

по

завдавь

. О" В за дострокова верстатннця льга ласозавдань деся- ва і швачка Тетяна Дзю-

у ,господарстві і ДJlЯ проведения приноревевого шд­

1979-ro

По­

Сердечно' подякувавши високу оцlн,Ку трудо-

.

зв: Д'ОПОМОГОЮТУROро~івв~ механізмів. На четвер­ тій частині площ пеctви пlдживnеНо., Це . 3'аПоруна

завдавНJI

за

Rислюку -

rpaMOTY·

соцlалlстичноrо дова

иьо біJJJJ' полів, lІКіборонуватимуться 1 культивува­ тнмутьСя в перщу··ч;єргу, МехаиізаторираArDcпУ Ведуть • цІ дкі' пlДжив-. ления : посівів озимих. KYJIbTYP азотними добрив амн

квартальне

М.

чесну

ним! п'іІ~утни;ко~ вищоІ petapeUiMicbKOfO Кі)мІте- му обласноУ Ради народ- шість

внсо_, 'якІсть наеiивJI арих зерновИJ І :баг.~.ор1~1ЩХ

·човни не буде внесена під урожай

Н.

тої п'ятиріЧки.

Ha104,t3 '-процента, а по ~. С, ЛеГКОДИМОБ. ВІн випуСІ<У' sирооlв З пачес. Ii~дaє' слово першому сек- партії

З 'перРіих .раЙоиі завершили ремонт ГРY1Jтооброб­ ної !іSНlКИ, тракторів,. зав.часно потуJ)бува.JIНС". про

.. Але Даnеко не в усіх господарствах rOToBKa до виходу в поле ведеться' иа

І.

(ТАРС}.

присвя-

ня ефективносТі виробни- ню"'Т" УХ . Я~ОСТі. цтва

іфоцекта"по зростанню liP!fBa s голова фабрично. -ду RT_IiBHOC'l', і' і го комІтету ПРОфСПіЛКИ про прац

труд1цнвам вале'JQIИХ умов. ДJIя роботи.

швидкого розвитку .. рQC'JlИВ вісnя зими. Все

БреЖRЄ!У-

ня якостІ продуКції..Й усІх rexhko-економlчних показннкlв, а також висловив ряд цІнних порад щодо дальшого підвищеи-

озавчора пІсля зак нІ - нІзації

чення

Іполlпше'нні якості робо'Ти до.билися .тр' иі\ота. Жники. У TpeTbqMy . роцІ. десяТо._ї.. -,lІ .'Я.,тНріч:ни_ ,Рі.чнuЙ " п ....·.~. ·.Н·з . ·реа.it!з.'.а. цlї nportVK, ....., J ЦП ВИ. ко.нали,· на 102,3

чити БУ~.а.1JЬВО все: безперебійвуроботу_ Ті!хиіки, мастилами,

Ради

Л.

• прац~

yдap.o~

Цlї_' Адже вони' першнми у Брозарах . завоювали право випускати вироби з дєржавни.м3наком якості_

ІІКИХ ув1йШJIО 108 nаиок механізаТDрів, котрі заА­ иа'fВМУТЬСЯ боронуваввям зябу, сівбою ранніх зер­

,паJIЬНИМ,

збори,

ВеРХОВНОІ

т<lваl'ишещ

ротьби за докорІнне по- можливІсть колект1Іву цює ритмІчно, дООив.ає- полегливо боротимеТifЯ лlnшення якості продук- фабрики завоювати У со- '!ься значного поліпшен- за 'успІшне виконання

З цІєю метою у радгоспах створено 21загів, дО

забєзпечеввя·господарст-в· посіlЦ{ИМ

Презиnїї

СРСР

ПрацівнинІв фа6рики елеrантних дитячих обнов соціалістичному змаган- вих досягнень, директор верхнього дитячого трико- на 307 тисяч карбован- нІ, він підкреслив, що ко- фабрики Н_ М. }{ислюк тажу заслужено назива- цІв_ лектив . фабрики впро- запевнив, що колектив ють першопрохlДЦЯl\ІИ боці досягнення дали довжостаннlх рокІв пра- підприємства і надалі на-

ряддя.

спрямовані

тарє!і ЦК· КПРС,_ Голов!

СВЯТО трудової звитяги

ПОле ... В господарствах району складені детаJIьиі ПJIааи проведення весняно-польових робіт. Головна і визиачаJIЬна іх риса проведеиня усіх робіТ ва ПO.1lJП .УКОМПJIексі, груповим методом, 3 викорис­ тракторів,

і

КПРС,

Верховноі Раi1lИ Раді Міністрів

ерс!', Генера.,ьному секре­

значноrо

збі,1ьшення виробництва сіJIьськоrосподарськоі про­ ,аукціі. Мітинrи

Комітетові

Президії СРСР,

добива;

даJlьшоrо

••

рів

8сетеплішими стають весняні диl, все вище під­

виконують

ному

"Четвертий рів п'.вт.иріч:ви-

в1маєтЬсі соице, ХJI1бороби готуються до виходу в

Слабо

ластях. Іх учасники прийнg­ ли '.!іт!льні листи Центра.,Ь­

до всіх тру, республіки з заК.1И­

тись

У ПОЛЕ

.пом. ,добривами,

Зj!ернулись

ком ще ак!ивніше

ПЕРЕД ВИХОДОМ

повне

засідання

п'рацівників

дящих

MICbKOrO КОМІТЕТ}' КОМ},НlСТИЧНОІ ПАРТІJ -}'КРАПІИ, - _Mis::bKOI І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ: ДЕП}'ТАТЦ:S КИIВСЬКОІ.оБЛАСТІ

Всі ЦІ .~аходи

СиРJIJlоас:ькій ТА інших об­

да.1еко' ще· ,не

rocno;J.apCTBa,

ОРГАН -БРОВАРСЬКОГО

потужних

підкрес.1юваЛОСl>

вичерпані. Учасники урочис­

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 19З7 РОКУ

пrнрокозцватнНми

як

виступах,

до

. rЦЯЯм

'Іеж J(')вlлеJt! ~ИОЄНІНя ціл~ ИИ, '. lИ!д6улись' також у ці. линних об.1астях Казахста­ ну,в мтайському і Красно­ !rPCIoKOMY кр аях, Іркутській, Кемеровській, Омській,

!іclдаНИlI, при­

свячене 25-річчю освоєиня цілинних і пеl'еJIоrо!их зе· мель, 15 ~резня завершило·

ф

тальне завдаввя виконане JIНПJе ва третину. Це ре­

зультат веорганізованості і веРОЗПОРВДJIИВості ·спеціалістів радrоспів.

21

.

ряді господарств звоJI1каlOТЬ ремов'1' тешки. Так, у радrоспах «БООрицьКИЙ., «Гоголівський., імені Мlчур1иа треба ПОJНгодитн по 7-10 тРакто­ рів. Не скрізь внрішене пвтаинв з мехаи1за'1'ОРСЬКВ­

}'

ми

требує васінниЦТВО зернових KYJIЬTYP і багаТО~іЧИJIX

оу цеху фР.ЩіЙНИ~ВИ-

трав. Добре наJIагоджен, насіиництво.. JIК СВІДЧИТЬ практи~а, може підвищитн врожаЙНІСТЬ КYJIЬTYp

20

процентів.

І

цим

резервом

.робів

ае

Нввішвьої весни на полях району вперше висі­

тю,

менш .схиnьНі

відзначаються до

В ціпому по райову

вищою врожайніс­

ВНJIягаиНJI.

95,8

процента засипаного И~

сіння ярих зернових 1 зернобобових культур віДПОВІ дають СІандарту 1 класу. Це порівняно внсокий по казник. 1 в.се ж в ряді радгосПів слабо турбуються про те, щоб у борозну nягло відбірие, добре очи­ щене иасіввя_ }' радгоспі «Великодимерський., на­ прик.лад,. першок.r..асного BaciнНJI ярИх зернових є

дИше 72,3 ПFоцента, 25 процентів насінни бага­ торічних трав доведено до кондицій І класу _у радгuспl «Русанівський.. Не в усіх господарствах є ще в достатнІй KiJIЬKOCTi насіння бобових багато­ річних трав, і його завезеввя потрібно прискорити. До виходу сівачів у ПОJIе залишилося обмаnь часу_ Партійні і радянські органн на місцях ПОКJIИ каНі зробнти все від ких залежне, щоб провести по' сівну в стислі строки, оргавізовано, як це вимага

заводу-

порошкової

вони пlДТ.рнмали

«Про додатнові захоПи по ~ДГOTOBц1

1 1979' poцi~.

проведеивю

центІв,

Половина випущена

па~,;ріо- рук~ми молодих робlтни­

тичну інІЦІативу робіТНИ- кІв.

нів. московських пl;:tВизначаючи KOHRpeTHi приєм{:тв -уда,рною пра- плани на 21 квІтня, ком1 цею на Ленінському КОМУ- сомольцl проявнли високе ністичн:ому суjSо:х:нинувl-д-- розуМlння свого громадсь-

значити' 109-у: рІчницю ного обов'язку. НаприквІд ДНЯ народжеБНЯ вож- лад, спікальник змІни

і J;Я світового пролеrаріату_

ВаВ'Іа6ТЬСJl

а

спікальннк

актив міста і р.lову

'змі­

«В.

Минола Хоменко

30-

передового

знач,ннй

цеху

вклад у

внесуть

те,

щоо

пІд час суботника ~нрОСіИ­ ти для ХаркІвського трак­ торного заводу 2.000 фрикціЙНИХ дискІв з' дер­ жавним 3наном якості_

А. Б}'РЯК, сехретар КОмітету ком­ СОМОnУ заводу порошко­

воУ MeTaJIypr1J іменІ вО-річчя PaДJlВCЬKOЇ }'країНИ.

.,----------------------------~----------

ПрОМИСЛОВіСТЬ с е JI у

лено в сем Назахстану 1 почав завод • Азовсlль­ України, Молдавії І При­ маш!>. ПродукrивнІсть' НО­ балтики. Ножен третій воІ збиральна! машИНИ електродвигун, Я'кий схо­ порі'вняно зІ старими мо· дить тепер з конвейєра Мосаа. Вмику пarртlю виrотовле­ J;елями збільшено майже­ _ елекТРОДlВиryнІв і пере­ пі;;J.'приємства,

!

сувних . електростанцій з

марж>ю

Московського

'

но

на

замовлення

• * •

села_

на на

20

npoцeHriB, підвище'

надійність

агретату,

Бердянськ (ЗапорІзька Цього року пlдПрИЄМСТВО З3!ЮСер1йне ВИРОб­ виготовить ду імен'і Вол~димира Іл­ область). понад 12 ти­ Jrt'IS. достроково 'аідnpав· ННIlTBO жниварки ЖВС-6 сяч . таких жниварох.

ється у постанові ЦК,; КПРС і Радн Міністрів СРСР і ел-ектромехаНічноro весняних ПОJIЬових роБІт У.

С}'БОТНИК

боВ'Я3UCJII виконати ден­ не завдання на 120 про­

на 3,5 тисячІ

Радяцсько'і У1>раІни пра- карбованців_ цює "ри КОМСОМольськомоJtод1жніколективи. Усі вироБІв буде

ваrимутьси такі високоврожайНі сортн, ик ов.ес «астор., ячмІнь «тріумф., яра вака «біnоцеРКlВ­

Вони

ЛЕИІНСЬКИR

ии .г. Михайло Острів­ ний дав слово перенрити иорму на 30 процентІв. Rолектив цеху виrотоКомсомольцІ, молодь вить У «червону суботу.

металy;prlї шені ·60-ріЧ'lЯ продукцtІ

неХТУВ81Н.,

CЬEa-:':2~..

ВСЕСОЮЗИНR

по-комсомольському

кадрами.

можна

=-

Працюватимемо

3иач,ио біJIЬшоі уваги ciJIЬCЬKВX спецlanіст1в по-.

щонаЙМ~ше. -ва

КВІТНЯ

ПQзавчора в примlщек-

MkbKOro

и1

кІнотеат.ру

.ПрометеЙ.

>:eprOBe

відбулqся

заниття

районно~

партійно! школи. На ньо­ му були п.рисутні адмІні­ стративнікеріВНИRИ, пар. т1I1:нl,. профспілковІ, ком­ .сомольськl ватажки пІд­ приємств, будІве,1J;НИХ уп. равлІнь,

3

радгоспІв.

лекцІєю про sдоск~

иалєняя економічного ме· ханlзму управ.пlння висту­

пив.

дрцент

Іцституту

Rиївського

иарQДНОГО

гос­

подарства іменІ Д_ С_ Но­

ротченка

О.

О.

Балієв.

3мlжна.родним станови­ щем. СРСР на нин!шньо­ МУ' етапІ' слухачІв озна· : Й ОМИ!І ,

! тор..

позаmтатниіі

'MlcbKoro

лек­

ном!тету

f{омпартП УкраІни Ф. T~ ШИПIIJIеихо.

'v . р.обо11 школи 8М3 участь секретар мІсьПRОо

му

RомпартlX

де.l'. ~

'УкраІ1!!І


2 стор. ·

18

*

11

бере!н.

1979

року

НОВІ:!

ЖИТТ" І

..

НА ПElPшиJt погл.яд, рІшення президента США

березня-День nрацівнuківжumлово-nо.мунального ~осnод(lрсmва . )

Дж. Нартера вирушити на Близький Схід, щоб сна М1'оці» форсувати підпи­ са.н.н.я угоди між КаУром І Тель-Аві.юм, було дещо неспоДі·ва.ним . Адже вСІ

і побутового обслуговування населення

Здоdутки поБУТОВИКіВ

ТАКА НЕОБХІАНА .ПРОСТА~ СЛУЖБА У цьому

J'O't11

бtraТ(')МtJfЬЙОИНИЙ ко­

кадрІв

~е!іТИВ праЦlВНИft11 житлово-'Кому­ нально-го г()с:поДарстп І побутового Обслуговувания !іасеЛ8НИЯ втретє вІдзначає свое nрофесlЙ1lе свято. БлагоустрІй І оиленеИНIІ житnо­ вих районІ8, прокладаВ'НI! тролейбус­ них лІнІй І трам.аЬих колІй, &ОД0постачання, канаnіМЦI.ІІ І гаЗИфіка­

курси

ро­

з

вісУ,

широною

Багато .уваги

придІляється

прокладено 194 кІJtt»tеrpи . т'роnей­ бус них ЛІнІй. Понад шІсть тисяч

~олгоспlв І бnиаько чотирьохсот мlж­ ~олгоспних комунгоспl'В 'Виконали в селах різних посJtyt' майже на сІм­ сот мільйонІв l(арбоваИnlВ. У десятій п'мнрlчцlобсяr по­ слуг у цІлому по краtиl зБІльшиться в пІвтора раза, в тому "Інсnl на се­ лІ в 1,7 ра31. 3 кожиим ро}(ом служба побуту на ук,раТиІ ВИХОДИТЬ .на новий якlCJiИЙ рубіж. За роки п' 11тирlчки введене . OCНrJIIH}fX вироБНИ­

розвиватиметься

темпами.

НамІчено вІдкрити ще по­

над три тисячІ КОМШІЄКС·НИХ

БУДИНІКІв '

пунктІ!!.

побуту І

Обсяг

послуг

на одного сільсl>КОГО жителя до

1980

року майже подвоїться. Завдання полягає в тому, щоб сІльськІ будин­ ки побуту надавали не менш як 15

чих фондІв на 162 . мlт,йоин карБО­ ванцІв СПОJ'уджено бnизько 400 об'єктІв побуту. . За три РОЮf 8 J'eспуБJ!1цl зиачно

видІв послуг. ПрацІвники служби сервІсу докла­ дають усІх зусиль до того, щоб ус­ пІшно ВИ1\онати взятІ соцlалlСТИЧН'1 зобов'язання по дальшому полІпшен­ ню оослуговування населення.

база

Тепер дІє бlJ!ьше тисячІ су­ та багатога­ фІрм. Важ-

Пього року ТРУ41111fНИИ

контролер Павлина Пет- кн Існування упра.влІння, Лип'явна, майстер приєм·но констатувати, що м:жрайонном аир~ии'lО­ рівна дотримуємо: при­ го управлІНIІJI raзового службн мереж Борис · Яко- слова господаРСТІІа вІД3Н8чаlOfll вИч Вірозуб, старший еКО- родним газом вже забез­

номІст НаталІя ПИЛШІІвна печується rpИИІДЦJrrирlч. Жирнова та багато Іншнх. ЖИТJЮвого

праців­

народові Литовська РСР.

,Чент продукціі фабрики

nоnовliився

у

тому

Асорти-

Каунаської

побутової

хі'чії

ефектиВНИ'чи

числі

населенню

96

Dедпра.ЦLвНиКами госпо- І в районІ.

ства.

60

r,дин мільйон Р.арбоВі8.НЦіВ.

ня

ШДВlИщенl в:зяли

БЛИЗЬКОСХІДНА СТАВНА ВАШІНГТОНА

на

тисяч

зобов'язан-

. працівнИlRИ

СполучеНІ Штати отриво­ жені тим, що їх позиції на Близькому СходІ дуже

служби сервісу на четвер-

засоба'чи для виведення тий рік п'ятирічки. Річnля'ч, універсальними 'чий- ний план вирішили ВИНО­ ни,Чи nаста,Чи та nорошка- нати до 28 грудня 1. на­

похитнулися ({раху

.lІи, сnеціальни'чи салфетка-, дати послуг на два МІЛЬ­

,чи. за допомогою яких ,Чожна запобігти заnотіванню авrО'чобіЛЬНDгО скла. З початку року KaYliaCbк/ хіміки вже На

знімку:

лаборантка

д. МАРКОНЕНЕ ногинки побутової

відкрити

на майстерні.

показує хі'чії.

(Фотохроні,ка ТАРС -

РАТАУ).

дві

.ватері

Галина

Дзюбенко, і фотомайстрів на

су .

до восьми кІлометрІв га- рІчницІ з дня народження

мо заявив про св'ою готов­

роднийгаз 1 жителІ . ЗаУ цьоторlчних соцlаЗНІМ'я, · погребів, Тарасів- лІстичних зобов'язаинях

американського

введено

в

експл\';tтацlю І тк

пятирічку

до 110-1

ність

зопроводу. Одержать при- В. І. Леніна.

цая.. в

гання

вчасно

за перетворення на­

шого міста у місто. зраЗКQ­

ричні

НПРС,

робуту

заводах,.

XXV з'УЗДУ новобудовах, CnРJllМОааИI на необхІдного

р1шеия

дальше

жиnя 1<:1"0- иа

фабриках

і. мунальних

говоренням

домашнього Н.

І.

піД,приємств

Семеняко,

маляр

лю- почкН'J(У.

До ЇХ ФУНКціЙ

Макейовича

гопобутового

обслугову- викІв

ся

до

проведення

Мlсяч-

НИlRа благоустрою рІдного мі'ста, який почнеться з

до.биваються

колективи

майстерень села Требухова, яною завІдує Надія Миколаївна Велідченко, села

Світильного,

де

бри­

гадиром Костянтин ,нася­ нович Проценко.

квІтня. За цей Справжні· ми М<rЙстрами передбачено за своєї с:прави зарекоменду­ громадськості ви- вали себе завідуючІ КОМП­ рішеннЯ'М винонкому мlсь­ кона ти дуже· велиний 06- леКСНИIl\Ш приймальними

багато Інших

саМОВlдда­ перІод

;(ей, сере;( мІських органІ- 8ХОДИТЬ ремонт, зберlган- них трудІвників. Згідно з участю

rocno-

зацій комуналыюгo дарств! І елуж6и . tt06yтy найкращих 8Rр06нИЧJtх

н,я житлового фонду та Інженерних мереж, пода· 'Ів. газу, тепла 1 водопоста-

кої Ради народних депу­ ся'г роботи по ремонту вуTaT1rв велику групу пра­ лиць, автобусних зупинок,

ЛУНlНтами сіл Літок ВаМитрофанLвна Русанова сятої п'ятирІчки побffЛИСЯ надання рlЗНС1МанІТних ви- ємств за досягнутІ успІхи рев впорядну. ванню скве- Са,вченко, рІв: квІтників І газонів . І Христи.на ПараМQнІlвна нолєкти.ви· житлмо-екс- дів побутових послуг . ДМlІгне"ь

8*

три JЮМИ де- чаН'Ня,

благоустрій

міста, цІ,вни·кl.в

підпри­ тротуарів. насадженню де- лент~на

наших

п.nуаТ8цlЙlНо! контори 1',\ 1 В переддень нашого V виконаннІ виробничих Одним словом, докладемо БО/Кук, Рожнів - Вален­ (начальиик М. Л. Олексl- 'l'pадtЩіЙНОГО С'вята з щи. завда~ь І соціалІстичних усіх зусиль І вміння, ЩОб , тина АндРіlв'на Лемешова ємно), райоиноrо П(tбут- рою вдячністю ми иази- зооов язань напередоднІ наше моnоде місто ни-І \ Плоского - Галина Пет­ комбінату (ltIIpeвтop В. О.

вавмо

передовикІв

вироб-

свята

заслужили

ками.

Ковбаеинський) та мlжр8- \ иицт.а, якІ своєю невтом- тами і цІнними йонного

ІНfЮI'1UAоrо ною

управління гаЗ()8О1'0

roetto-

працею

особливо

високої

шани.

нІшньої весни подарун- Різнобарвними

нагороджено

У вІдповLдь

грамо·

на високу

дарства (начал_никЛ. Ф. Серед' них прац\вни'к rJUiHKY праці наші комуПоживlл~). виробничого управління нальюl'КИ І побуто13ИКИ даПраЩвНИJtН eJ(l'OМф, водопровідно - каналlзацlй- ли слово ще ширше роз­

але ПОЧ~ ПРОФеСІ.. ~ 1101'0 . господарст·за. удар- [ор.кутк со.цlалl.cтичь"Є зма-

засяялО

повною

розквІТЛо рІвна Фесюк. Вони забез­ квІтами І печують прийманНІЯ послуг красою.

Л . ФЕСЕНКО. завідуючий мІським вІддІлом комунального i'ЙCii~дapC'IBa.

16-17 про

видІв, турбуються І високо­ виконання замов-

своєчасне

як і сне

угоди

на

пІд­

ставин для Вашінгтона на­

сущною

необхідністю. У,

політичному

деному

союзі, укла­

між

t

Каїром

Тель-АвІвом, в американ­ ській столицІ бачать про. образ ширшого воєнНО­

політичного блоку. Ось чому

цілі

нинІш­

ньої поїздки амерккаи­ ського президента вихо­

дЯТЬ за ра.мки

сеrnаратноІ

угоди. Судячи з цього, ця

-

місІя

лише

ланка

в

ланцюгу широких мілІта­ ристських акцій Вашінr~ тона.

3

повідомлень, якІ п,р~

сочилися в

замов­

успіхІв

в1,

сТороною скомпромІсних умовах. стає за даних 06-.

ває,

пресу,

що І

в

випли­

Єгипті,

і в

Ізраїлі в ходІ переговоріВ ішлося,

Баграм'Я-

відрадних

яку

років

готовлених американською

лення. Значна заслуга в цьому і закрійника Робер­ та

роль,

Я,кнайшвидше укладен·ня

одя­

вої краси, якна.Акращо.го на. благоустрою та відмІнноСеред сільських побуто­

пlдзищеИНJt доб- затишкуl змістовного від- РБУ-4 Я. У. Дишл~ та першого.

раДЯIlСЬКИХ

ВИНОНУЮТЬ

роль

СПОJIl~

рег.10нІ,

сепаратної

:~н"tв.358,6 тисячі карБО-

чоловічого

вІдігравати ·

ось уже багато діграє Ізра~ль.

гу, як'ою керує Галина ПавліlВна Миронова. Вони

ства І поБУТОІОI'С) e6cnyro- щоденно на.полеглкво тру· . райпобуткомбlнатУІ Г. І. вування н8ШОІ'О мІст.а зу· дЯ'Ться над забез.печенням Дзюбенко, слюсар заводу вання. Зараз колеоктизи усІх стрічає з чудовим весня- для трудящих міста як- нестандартного комуналь­ і організаним настроєм 1 . ВlДрадня- найкращих умов для ви- ного об.l!аднання А. Є. Іва­ підприємств ми трудовЮUI УСD1цми. СОНOlПРОДУКТJШної. працІ . ненко, водій комбінату KU- цій наполеглИІВО готують-

ВТіЛЮЮЧИ.

амери,канського

зовніШНЬOlПолІтиЧlЮГО нур­

В цих умовах НаІр 1 Тель-Авів стали по суті ГОЛОВНИМИ опорами Ва­ шінгтона на БлизькомУі Сході. Недавно КаІр пря­

МДЙСТРИНРАСИ Й ДОБРОБУТУ працІ

проводи­

демонстроване рядом бага­ тих на нафту краІн зОШl Персидської затоки,· які раніше слІпо йшли У фар­

Дhвlдуальяого пошиву верхнього чоловічого O~ , ,-

верхнього

Н. П .. Джерима, двІрник ЖЕК-1 О. А. Орда, бри­ гадир кравецької бригади

прагнення

'10311 з Миколою ОлекреКOOfс.труювати газороз- сандровичем Бліновим. подіЛьну станцію . У. с. Шевченковому буде: В()НИ ,дали слово викона-

І раЙОНJl: ПОЖИВІЛОВ,

то пІВ1БР8'ИСЯЧИИЙ тес.мрl, нравЩ І шевці, загін праЦі.•инк~*Jtтло- перукарІ 1 косметики, BO-КОМУиальноro г<юirодар- електрнки І сантехніки

в Іра­

ти політику, яка відповІ­ дає своїм інтересам, про­

тили майстри бригади ін-

іRюrlвна бритада

1

тоні

,

керує

результаті

ні. Серйозну сту:рбова­ H~CТЬ викликає у ВашіlНl'­

Ще вищІ рубеЖІ нам!-

гу, якою

в

проамериканського

шахського режиму

І йони 205 тисяч карбован­ ців, в т,ому числі понад план - на 25 тисяч карбованців. l{р!м . того, пе­

реалізували редбачено

дпдаткової продукції 10 тисяч карбованців.

закономірність;

*. *

року · десят01 'П'RТИРIЧКИ, тос-подарства, зокрема З НОЖНRIМ РОКОМ муж­ дарства. Адже з кожним сІмей у Великій ДимерЦі наш колектив зобов' язав- працівникІв тва,ринницьрозширюється на- коnистуються голубим па­ ся рапортувати про завер- ких ферм 1 механІзаторІв HtB 1 зростав молодий ко­ роком По 38-39 кІло­ шення лектив. За всІ роки не ше мІсто. В експлуатацlІ ли1юм. річного плану з за мІсцем їх роботи, СІК 0518 кіло- метрів газопроводІв про­ реаЛlзацl'і природного І рочен.ню строк\.в І п1Дви­ було ВIШ!дкLв :spny пода­ уп.ра.втння чі газу CnОЖIll8$.~М t не­ метрІв газопроводу. При- кладено у радгоспах Іме­ зкрапленого газу. до 25 щенню якостІ виконання подаЄТЬСЯ у 'нІ Щорса, сТребухlвсь- ГР~ДЮІ. виконанн~ 'КpoбиRчRx !>Одний газ У четвертому замовлень. планLв. ПрикладQи · у ро­ 28370 кмртир, а зкрапле- кий., сБобрицькиЙ., рад­ кварталd заlВершИІМО буПобутовИ1\И ус.пlшно у 8634. На газо- ГОСІІі-комбl.натl сКалитян­ дівницТ'Во ботІ для нова'tИlв служать ний бази газового здІйснюють взятІ зобов'я­ вому опаленні працює ський. ІменІ 50-річчя 1\Омуністи RОСТЮJТИIi ll1а­ гоооодарст. ва. ВСІ зусилля завня .. План двох мІсяЦів СРСР. нович РемеЗОВСlІкd І · Ла­ бlJ1Ьше 200 котеnень. спрямуємо на те, щоб до- з реалізацlI виконали на Прагнучи зробити гІдУ багатьох гооподарст- корЬнно поліпшити обслу- 112.4 процента, надавши риса I"pиrорІвиа Михай· виконання вах ра,йону розробленІ говувания трудящих міста послуг населенню· більше лицька. ЗаСJJуженru.t авто­ lrnЙ вне,сок у пnаии по­ ,ритєтом І поВat<>ю серед рІШень XXV з'УздУ КПРС, перспективнІ Сrтi8роб1ТИ1IJ(1~ . мористу­ ми зобов'язалися у деся- дальша! гаЗИфікацН. Так, иа'lальник БроварськоЦ ються ветерани управлІн­ тІй п'ятирІчці в основно- У радгоспі сВеликодимер­ го мІжрайонного ВВу Броварах добре праня майстер аВ'8.РfЙно-crис­ му закінчити газифікацІю ський. передбачено до робничого управnlНИJl . цюють майстри бригади петч~рськоУ служби Гри­ БроваРіВ. І вже зараз, кінця п'ятирічки пІдвести газового господарства. Ін.дивідуального пошиття ГОРій РомаНОlІА , l\aйАаК, оглядаючи зрООлене за ро- газ ще до 400 будинкІВ,

своя

КОЛОНКА

. Майже 1400

СВОЄ ТJ)Ц1IЦtltиe свя- !ЮдlУ 1 двірниии, мулярІ 1 нкк комунІстично!

є

мlсі!

президен­

КОМЕНТАТОРА

сіль­

-

президен­

Немп·Девід, Але в нинішній

та

реаліЗУ13али ~ більш, як на два мільйони карБОВРН­ CЬKCJМY

голов­

резиденЦія

американського

І КОМПJlексно.приЙПУН'Іпів, 4 роз'­ їзднl автомайстернІ, які надають трудящим 280 основltИ(С 1 допомІжних ви­ дІв послуг. ТОРіК вони

ців.

що

-

та

процентів ки. . особливо велину увагу фонду, зкраппередоднІ Зма.гаючись за достро- придlле'Но різкому полlп­ ВеликІ І вІдповідальнІ леним 830 будинків. кове ви:конання виробни- шенню ного ювІлею З ДНЯ зас:ну­ обслуговування вання нашorо підприєм­ завдання стоя.ть тепер пеЗначнІ змІни вІдбулися чої програми четвертого трудівників сільськоrо своє професІйне СІІЯТО на­

літня

ательє

Товари-

того,

американського

. мальнах

(РАТАУ).

ГОЛУБЕ ПАЛИВО-8КОЖНИЙ ДІМ

м і ська

надають

населенню

до

-

ники Бровараького райnо­ буткомбLнату. Зараз У мІстІ І селах району пра­ цює 98 майстерень,

нала­

випереджаючими

все більше

послу.т

з вищою спецІаль­

годженню обслуговування сlльсы<гоo населення . Це особливо пlдкрєсnюва­ лось на липневоМу (1978 р.) Плену­ Мі ЦК КПРС. НинІ в республІцІ уже ЗJiвєршено створення будинкІв побу­ ту і номплексних приймальних пунк­ тІв на центральних садибах усІх кол­ госпІв І радгоспів. Це дає можли­ вІсть здІйснювати приЙма.ння замов­ лень вІд сlльсЬ1tих жителІв на всІ види необхІдних послуг. Вони вико­ нуються як на мІсцІ, тан І спецІалІ­ зованими пlдприємст!!IІ.МИ в мІстах І районних центрах. До кІнця десятої п'ятирІчки інду­ стрІя послуг У сІльськІй місцевостІ

звикли

HWМ місцем сепаратного Ізраїльсько ЄГНlПетського 'Юргу «про мир» бу ла за­

РosпирюЮ«ь мережу підприємства службн сер­

сервІсу. Вони пр\)­

регулярно.

ною освІтою.

11 lІашlй республіцІ.

часних спецlаnf:ЮВlНИХ лузевих пIДПРН8МС'l'll І

Чимало

близько 500 спеціалІстІв І 1,5 тисячІ з середньою

За три роки lІ'ВедеlЮ 4.4 тисячІ !(Ілометрlв газових Mep~, газифl'Ко­ вано понад па мlJtьЙ"ии квар1'ИР,

галузІ.

посnуг.

майстрІв

водяться

сьогоднІ ми не моЖемо оБІйтись. По­ lНад три. мlльйо"и пос.іІyr щодня таким є величезиИ'Й поТенцІал пра­

матерlilт,но-технlчна

сферІ

участю громадсьностl. Щороку пІд­ приємства сфери послуг поповнюють

зень, фабрии,пра"",иь; П1дприємств хімчистки одяrу, заводlІІ по ремонту побутовоУ техitlки. .. Це далеко не :повний перелІк посnуг, без яких

змІцнІла

у

закрІплення

биться для пІдвищення престижу професІй тих, хто обслуговує насе­ лення. ПопулярнІсть завоювали кон­

ція житлового фоиду, введен·ня в дію нових очисних с·поруд, будІвництво, експлуатацІя І ремонт готелів, ла:

щвникlвгалузІ

-

лим староиа справи

ни

.

зокрема.

передачі

про

пла­

Сполученим

ШТ'атам Ізраїльськ·ої вій­ ськово-повітряної ба'зи на СінаЙс.ькому Півостро·вl. захопленому у арабів.

Розмова та.кож стосувала­ ся

планів

ви.користання

ізраїльського Фи як

6-го

бази

порту

Хай~

для . приписки

американського

фло­

ту.

Словом, близькосхІдна політика Вашінгтона спря­ MCJlВaHa по суті на розши­ рення віЙСЬКОВОї присут­ ності США в цьому регІ­ оні. Цілком очевидно, що.

таний

курс

прямо·

суперечить інтере­

Вашінrтона

сам арабських народів, ін­ тереса.м миру та безпеки. поїздка,

відзначала

амери:канс,>ка

га зет а

«Крісчен сайеН'С мопі тор., робить досягнення все­ осяжного ще

миру

спраВО!Q

важчою.

лень.

А..

r АВРИЛЕНКО.

С. СТОКЛІЦЬRИИ,

QfЛЯt\а'l T~C!


НОВЕ

ЖИТТЯ

1"

беревИ1l: 1919 року

lf

ЦІЛИННІЙ ЗЕМЛІ ---НАБИРАТИ СИЛУ! До 25-річля освоєння цілинних і перелогових земель

На чеСТh ПОДВИгУ ~

Серед чудових звершень, якими справедпиво

На честь ПОДВИГУІ

народ,

цілинників, на озна-

'

початку ОСВОЄНня

і

У ці ВІСНАні

ці­

перелого-,

вих земель

лено,

встанов- І

на(; т і л ь н У ~

аручатиметься

тійним,

пар- ~

ганам

внесли

!lKi І

найбільший І

вклад в освоєння

вих

нашоі

велиною

робам-цілинникам

ня

І

cbKoro

нап!}авив

Гене­

Комуністичної

радянськоrо

но­

школою

Зусиллями

рад ян­

Нині

житницю на

сході

більше третики

хліба

BCboro

Докорінно змінився

партії,

останні

безлюдних ленні

На

просторах

TpaKTopHoro

хІмІчної

Підняття цілини було І плодотеор­ ною економічною акцією: усі затра­

величезних

ти

в

короткий

строк

принесли краіні прибутків.

зе­

мельних баrатств країни. За корот-

мільярдів

тос.подарство

який

радгоспу,

розділився

ри відділни,

на

чоти­

вимагало до­

нений в

зв'язну з

під

посІв

наступного

то­

ку.

Одна

з

дi~TO'>. І між цими датами сол!дний проміжон часу

ща

дом

на

цілинні

свІдчених спецІалІстІв. Якщо на рЬботах у брига­

-

Д8.Х

~1:Ти.в, що на

можна

було

викори,

стати людей, які не мали сіЛьськогоспод8. р с ь ких спеціальностей, І за ко­

роткий час

допомогти їм

оволодІти тІєю чи Іншою професі.єю, то на чолІ вІд­ дІлкІв І служб повиннІ бу­ ли стояти спеціалІсти. Хоча партійна органlза-

.

вІд'їз­

землі

двадцять років.

ПІдвівши

погляд,

я

по­

грудях МИ­

якої

ділянон,

пло­

центральної садиби.

була

ської держави.

Андрія

Чеснонова.

1ИНИ

годину ми

Це я в 1948 роцІ одержав. За урожай. сна зав Терехов. 'зрозу­ мівши

запитання у

моєму

радгоспу

полів,

повинна

переїхати

бригада

на

З

готовн;сть

реїзду.

Однак

я

до

не

пе­

втри-

ПЕРШИЙ РІК НА ЦІЛИНІ

дей на кер!внІ посади ви­

ділну на круг ми зібрали по 28 центнерІв пшеницІ.

-

Одного разу до мене в на6інет увійшов високий лІтній чол()він. Сивоволn­ сий І дещо сутулуватий, він, не говорячи ні слова, подав свою путІвку.

Михайло Сте­ прочитав

я,

направляється у ваше роз­ порядження

для

-:-

-

-

Агроном?

тав

запи­

я.

На

жаль,

практин,

відповів Михайло Сте-

панович,

-

але

практика

в мене багата. Тридцять ронlв у Сальських степах хліб вирощував. А ось пІд старість ло,

за

на

простір

молодими

потяг­

угнатися

з<!хотів . Угнатися, можли­ не вгонюся. але по­

БО, і

Скільни ж землІ бу­

-

-

Півтори тисячІ

гек­

тарів.

-

А тепер вам дове­ деться вирощувати хліба на п'яти тисяч<!х. - Що ж, вІдповІв Терехов, я ж не один. Народу приІха.1l0 на Ал­ тай дуже багато. Та й

люди всІ, як на ПідБІр . Довго я

ще

говорив

з

Тереховим. На перший погляд, непоспlшаючий, флегr.lатнчниЙ, він з юна­ цьною жвавістю розповІ­ дав менІ, Олезнюку. Попо­ ву та іншим, які зібрали­ ся у моєму набінеті, про життя нубансьних і дон­ ських радгоспів, як у йо­ го

рl;rних

мІсцях

о::rерж\"­

ють високІ І сталі врожаї. У його розповіді відчу­ валося глибоке знання справи, багаторічний дос­

Говорив шаючи, з

він непоспl­ паУЗf)Ю пІсля

від. Восени першого рону ми думали не тільни про агрономів, механінlв, про

ся,

людина

учителів і ліна рІв. Нам терміново був необхідний

вчити

молодь

дечому

змо­

жу.

ножної фр<!зи. Відчувало­ що

бить

ця

ки;tати

H~

слів

на

лю­

ві­

тер.

Слух<!ючи гля;(ав

його,

документи

прав.lення

я

-

тресту.

роз­ на­

трудо­

ву книжку. в якій. до ре­ Чі,

був

теньний тий

на

лише

запис: посаду

один

коро­

~Прийня­ керуючого

відділенням тоді-то. 3віль-

досвІдчений диригент. ка­ пельмеi;lстер. Адже наша

молодь одержала

з Моск­

-

ВИ чудовий подарунок комплент духових Інстру­ ментів.

* * *

трактора

тів, І колона свій шлях.

загурко­

продовжила

На свІта.ЯRУ я поспІшив на

центр~лрну

садибу.

Треба -булЬ-тёрМlново на­ тракториста,

.. 'J:ра..ктор, в

степу

[цоб

що ПІД

за­ охо­

ж, необх.1ДJ!О

продукти до

було

відправити нового

МІСЦЯ

чесноковс ь к о І

Транторнl бригади на повний хід вели підняття цілини, готуючи зеМЛlQ

непотрlбннми.

Десь

мався, І, не че.каючи по" о сьомій годинІ до конто­ піднотив трактор З відомлень, поїхав до Чес­ ри вагончи.ком

нокова.

Вечоріло, ноли дІстався д'о стану другої

поцlна,вився я.

викори­

стання на посаді керуючо­ гО віддІленням».

ТодІ по вІД­

ло у вашому відділку?

руючого.

-

Через чве~ть години

лися

погляді.

трудІвників колективу, третє віддlле.ння довгий час залишалося без не­

кур­

Та клопоти маІ вия'ви­

цlя вирішила частину лю­

панович,

сах.

двигун

бригади.

Доорюючи останнІ загінки, траюори

один

за

одним

підходили до польового стану. Все було готове до переїзду, і механізатори вирішили

не

чекати

до

f'aHHY. Треба було подо­ лати 40-кlлометрову від­ стань, а

часу

маЛЬ.А тут, виявилося,

торист

було

ян

що

об­

на

біду,

один

трак­

захворіВ

І

вести

Сказати повинен

ранку,

трантора

Чесноков

команду

ВночІ

вирушати

18

до

дав в

путь.

тракторІв, роз­

сінаючи яснравими

проме­

нями фар суцільну те­ мінь, вийшли на степову ДО1)ОГУ. Все йшло добре, але. проїхавши нілометрів десять.

довіряти Ра'зом з

тор,

колона

[ЦО

зупини­

правдІ,

неї

Вона

-

кухар,

немає

ли

вивести

нарочито

з

я до [ЦО в.

пос.в!дчеюія ви ж мог­ ладу

маши­

Помітно почервонівши, Ліда вийшла з каБІни. - Не хвилюйтеся, ,Лев Якович. сказала вона, машину я знаю, бо го­ стати

rрЗіКТОРИСТ­

"'ядну.

шину.

вперед

Cal\la

двадцять

вже гектарІв

зорала.

П:;:r'їхавши до тракто­ Я згадав лише небarа­ ра, я побачив, як 20-літ­ тьох роБІтників; спецІа­ нашого, тодІ ще НіЙ Анатолій, наш лОМО­ лістІв рощений тракторист, в молодого, ра.дгос'пу. Це бу-. те1\lНотl копи\Хається в ли чудові люди, гарячі моторі, намагаючись знай­ патрІоти нашої Батьківщи­ ти

ни.

поламну.

-

Ноля, сказав

я: що-

нийагроном

з гаком

ставИ'В його

Саме таким

рювалася цілина.

і підко-

.

по­

-

в найвигідні­

цент- І.ТТ! уж:,ви. І якщо

ГОЛОВ­

вс~игав

по

десятирІчки він Кlльна раз~в н" день побу­ до Білоцерківсь- вати на полІ Ж,,'парова,

М,айбутнlй

то й j')ешта 13 ланко­ вих не могла обража­ тися. ПереЙ:l'lаючи досвІд

агро- того pOHV.

на одному

!!зв

ПО

ноли

660

И<!збек

центнерІв

снвржаться. на

.

ту землю

Посадити

б виданий за висоне

агронома з

нення . А в Рl1дгоспі

ну­

досяг­

N9 23

багатою головоюІ.. . худоб<! не встигає поїдати Але стаJІОСЯ так, що силос. І минулого року Володимира Максимця і йога навіть позичали . Зою Абрамівну, його .'ІруНеШОJаl'Ч(') в Лебяжrrн­ жину,

зоотехніка,

призна-

сьному ' районІ

Па·влодар­

чи ли в НалінІнсьну область. Та тут пролунав перший цілинний заклик ·Ішов 1954 Рік, І А10лоде подружжя Максимц!в у ЧИ,СЛj десяти сІіецІал!стІв добровольЦів прибу ли в Иазахстан. Ось тут, у радгоспІ М 23 І зійщлися механlзатор Жапаров 1 arnOHOM Максимець. Перший се-

ської· області утворився новий· зернорадгос'П. Ди. peКIOI'OM туди призначени,Й Максимець. вололи­ мир Федорович ще не пе­ ребрався з усім своїм доором на нове місце, де стоять 'поои що шість щитових буДИ.ночнlв і наме­ ти, й Іноді наУжджає в се­ ло Чорне, ' на центральну садибу 23-го радгоспу.

зон,

Дорогою з Чорного

Maк~

симець обов'я'Зн()во

пови­

коли вони стали пра-

дювати

разом,

приніс

обом немало приємного: Жanарова нагородили орденом ~Знак пошани.. Максимця медаллю

нен перетнути поле Иаз. бена Жапарова. Поле, ЯКІ) плекав І рlн. В. ПОЛИНІН.

кожна

всі машини у повному по­ помчав

нерів цукрових бурЯКІв.

800

Чудова

НУ?

-

мотоuИКлі.

не милував Н<!збека особ­ .'!ивими· симпатіями, не

розумl.'1а.

дорога

т-ракториста,

туюся

він

врожай на ділянці Ганни Иошової. Тьотя Ганна ВЗ}'ла тод! з кожного гекта-

"-

оФІЦІйно звернувся неї, щоб нагадати,

трак­

свГ'єму

мlчаючи , щО Жапаров де в чому сильн:ший за Ін­ ших ланно!!их радгоспу,

трактор І ножному

ною і увесь вільний час проводжу біля трактора. Товарищ! з бригади допо­ магають мені вивчати ма­

на

що робить

я

Що ж це таке, това­

-

моло­

::ІИЙ тра нторист Ана толjj:j ЗВЄDЄВ. Чеснонова побли­ зу не було. Знаючи. що

-

велику честь,

його не можна. тим, Лідин вчи­

зараз

на якому сидів

Став

по

н()к мене радував.

дlвчинаl

ведучий

лась.

Максимеuь

був ~вlдчитаТи.

ДІвчину, адже не велосипед.

ришу

БІля

У

«3а ТРУДС'9у добле·стм·. Володимир ФеДОРОВИ't

моги.

ди ЛідіІ шатися

буксирі.

Ииївщинd.

нижче.

машину, не чекаючи допо­

година.

зали­

подаємо

кабіНІ я по6ачи.в усміхне­ не обличчя кухаря ЄЛЬ­ кино!. Це вона привела

машину було нікому. До­ ручивши куховарці брига­

Єльниній

на

Макси­

дують хати потепліші І не ' тат міг би поденуди бути

навчився

радгоспних

роботи· бриrади.

першого врожаю, першого цiJlВHHOГO хліба.

~TepeXOB

.наШ1fХ

на

вІн

.ltкнаЙшвидше

~~~

кращих

кори­

присутні­

роною Ліди ЄлькиноУ. До

етичної партії, переборюваJIВ трудиощl становления, готува.1І1t основу ДЛЯ

числа

що.

моєю

чому

того,

liкі IJліч-о-п.r.Jч працювали з ннм і бул'll без~авіти(\ віддані спnавl Комуиі·

з

зати,

лишався

гадами про ро кн стаиовления радго.сп у .КомсомольськиЙ», згадати людей,

-

вночІ

стю. Звєрєв захотів пока­

прищесТИ

Мн попроснлн Л. Рижикова подіJlВТИСЯ з читачами газети СВОІМИ спо­

сунути

стуючись

трудове

полІ з трактористом Гри- нурудзи з гектара. його бом. Гриб жив колись У KO.:rerlf Іно:.;еНТіЙ ФеJО­ Иазахстані. Він сказав, nC<B. Оленсандр Анїкін, що земля там не бідніша В~лодимир Иозлов - узя­ унраїнської, правда. клl- ли на своїх д:.lянках по мат суворіший, але пере- fЮО-610. Та навіть най­ селенці з України бу- нижчий у 1')з:rго'спі ре~уль­

я

система.

Відчувалося.

пnавнти

Наш земляк Лев Якович Рижиков довгий час працював на цілині, брав участь в освоєині безкраїх просторів алтайськиХ' степів, очолював Прут­ ський зернорадгосп, який пізніше за пропозицІєю моЛоді було переіменовано в ~КомсомольськнЙ". ..

j

паЛивна

на

ном працював

без світла не можу знаЙ-. ти пошкодження. Я вже знайшов поламну • Підвела

чекали

бригади

же

коли

і

Ф.

селянсьну роботу . Ще школяp€м Володі Мансимцю доводилося збирати

випусну

товаришу

який

нього

кого сlльськогосподарсьКОГО інституту і вчиеся на буряковода. НапередодНІ

йому

заперечив

тракторист,

го-

по рації повідомлення про

ви,

-

3.вєрєв,

Сю­

гоnить орден Леніна­ наЙllища нагорода Радян,

Що

директоре,

. завершення

після

оnанни на одному з ближ­ ніх до центральної садиби

-

-

три тисячІ гектарів, була розташована далено від ди,

пІдсвІти

фарами.

перевищувала

ми пшеничними НОЛQССЯМИ

хаЙ:Jа Степановича золоти­

феру,

ро­

дружбу

цІлинник В.

1j:o:l'lY

Після вступив

",.-----_._-~

БАГАТО ГАЛУ З ЕВЕ

Нолишній

і ГМ0В­

Володимира Фе­

Ії син Володя рано пізнав

ра по

окупилися,

баrато

npo

сотенницею

промисловості.

і перелоrових земель. Вона сприяла втіленню в життя ленінських ідей

Мансимuя, про їхню

о.лЕИСАНДР А Імнlвна МаКСИ:l1ець була п'яти-

І

ферм,

практиці

вика

колись

виросли чис­

підприємства

Иазбека Жапарова

мець нинІ праuює сенретарем партарганІзації плем­ птахозаl!30ДУ «Ру;tня'>. Бинлад матеріалу [Цотижне­

цей край за

'десятиріччя.

осво~ння цілинних

використання

доро'вича

СПIВр06іТНИЦТВО.

краіни lирощуетьс" тут.

народу на без­

світовІй

Па.влоградсьної об.'1астl

ногО агронома цього господарства

краіни.

нів розrорнулася небачена за своіми

-

У 1961 роді. журнал .Огснен'> (М 26) опублІку­ вав нарис про знатного po5iTHPI}(~ ра:п-оспу ,N'g 23

народу вона перетворилася у

масштабами

у

ЖУРНАЛ .ОГОНЕК,. ПРО НАШОГО З~МЛЯКА

rосподаРЮВ8Н­

сільськоrосподарськоrо машинобуду­ ванн", переробки продукціі полів і

про

земель.

мільйонів

Казахстані.

виховання.

надійну

часу,

Tllro

Як загораються маяки

мільйонів

42 25

з них

Для радянських людей цілина ста­ ла

творча робота

промислових І

підприємств,

reKTapiB ріллі, reHTepiB - у

країх просторах Казахстану, Сибі­ ру, Уралу, Поволжжя, інших райо­

колек-/

строк у rосподарськиl! оборот'

країни ,відзначають 25-рінч" освоєн­ ня цілини. Тепле привітання хлібо­

BCboro

ор­

респуб л і к,

тивам

на­

ціЛИННIИ єпопеї.

дні трудящі

коли волею

і

країв, областей, міст і районів, радгоспам І

і ,колгоспам,

праву

Минуло чверть віку з

радянським, ~

комсомольським

по

Президlf Верховноі Ради СРСР то­ вариш Л. І. Брежнєв.

медаль

профспіл ковим

місце

киl!

було введено близько

радянський

ральний секретар ЦК КПРС. Голоиа

пам ятну медаль.

Пам'ятна

видатне

пежить rероїчній

менування 25-річчя з

линних

rордиться

ФОТО

а

особистого

спершу робітники

архіву

радгоспу

Л.

Рижик~ва:

жили ОСЬ у

таких

nl1Аатках; після веСН!IНUX польових рміт части­ на трактористів nерекваліфікувt1Л(lСЯ у будівель­

ників. Зводилася перша вулиця радгосnу­ СвердАО8СЬКЙ. Серед цілинників чимало юнаків і. дівчат було 8 цього краю.


*

4 . стор ..

11 березня 1979 року:

"082

УРОЧИСТОЮ лінІйкою граматичних боях, конкур­ ко. Н. Велі.дченко,

.rI.

літератури,

мо~.и та ШІІВ, виставки. книг,

ttpи.с.вяч~ннЙ

325-рlччю

слуху:вання

возз'єднання віршами

про- Pilдніші для

nлаТівокз

російських пое-

кожноІра." дЮ!сьхоУ лю.ди:ни, счарі&­ Ж. CJ1lOВa, ПРО' слова-близ-·

УкраІни з Росією. його тів. аюки. допо:'dОТЛИ . підготувати. У'Ші 6-хклаctв підготу­ А для люБИТе.1ів пое­ вчителІ школи Г. А. !\'Іе.1Ь- вали. уснцй журнал. його тНЧногослова булоnроее-~ ІНиченко, В. І. Комар, сторінки сРусский ЯЗЬІК деН0 С$ЯТО поезі! під ){Є"

Т. П. · Нилименчук, Дідусь.

М.

РрсІйська мова...

ЯЗЬІК межmционально­ го. общения., ,!ты1 .оl5язЗн

J.. -

Мова nусской

i!lЄ~1ИКОГО братнього нароДУ, яка лунає ниНі на Жіх меридіанах · земно! }Сулі,

закликаючи

речью

народи

Старшокласники ратурно-музичній

Відкриваючи

До проведення · ТIIЖНЯ учнІ підготуваЛИПЛQнати

вЛа.де·ТЬI> ,

.Живая

з вислова:'r1:иl'lРО М.овУ, те-

матиltЗl>,сДавайте

м.атичнІ

рим. · · розкривають

та

дредметнl

га-

зети. Велики!t, . могYtJИЙ.,

сжнВ-ой,

. !\іік

рам· Цjкавий

і

грам­ повто­ школя­

захоплю­

жизнь., ЮЧИЙ . .світ· . слова.

Щирі

Ю.

Б. ВаСИ.1ЬЄва не

ми,

уривками

.

заnитання-

БИЧ,С.

з

ря,к;, Н. · Дідуtь,

учНіВСЬ-

ких творІв, першимилітературними спробами. А планом цього цlкавоro тижня передбачали~ь

участь

у

ГріН'Іенко,С. Бу­ Л.

Нов­

басннськоr, О. Зінченко, Л. Петюк. ЩЮj.ві· бесІд.и з· молодшими школярами про·вели

за.хОПЛЮl<JчНх. учні 7,А КЛЗСу'~

С. Шибі-

Т:в9РУ

Бував

-

цілі дні

tмеріельна тиша.

Sia

В l ,tyxiIl безодні.

Вовки

й

О .. КОМАР,

16.25

Проте.

тичні

ми

-

товари

ванІ

.

відбувся на честь в.етераків праці, зібралося біль-

ше 250 праціВН\Jків І жиі телів сіл Жер;!івськоІ

. -

_

мо:

. волюцlї . П. В1 .

досягають високих ників у праці.

показ­

магазинах,

завІтали прШ!італа ветеранів праці сХІмво-

передрвики

П.

Хитрий,

.

Н,

дуваНня,' ,. Л. К;НовІкова економlстзмlw'тор­

t:Y..,

-

майст- ЩО.

.

.

.

.1ували

присутні

Т. В. СОКО-

Г. ШОЛОПКО,

директор

мJжмІеькоrо

И8В'ІаJrЬИО - виробиичо­ ro· комбінату rpYAoвoro

дування,

ИaJI'lаRRJI.

світлотеХнічно-

виховують

у

ньому

патріотич-

.

.

f\нИ'жна вийшла у видавницТ'ві .ДніІФОI>.

ЄвгеНіЄ:'d·

пра-

ної студії при

міськрайонній

газеті· (Нове

І ри літстудіЙuів. Йтиме розмова про наступне

творче відрядження до трудівників радгоспу з гостя-І «Ве,'1икодимерськиЙ». Заняття відбудеться 18 березня у примішен­

:vIи, .просили приУжджати част;ше. К. КУДРЯ. с. ЖердоВа.

11.40

кіно. вам ,доров'.>. ШКІЛЬНИЙ e~paH. 9 "J1. РоclRLb"a J1ITepaTypa. А . П. Чехов та МХАТ. д 'І малят. СріониА Дзвl­

•.

ночок.

До"ументальний телефільм «їксяча ·іскор"

16.ЗО LОЦlаJ1ЬНИIІ

портрет

скоп>.

Передача

Концерт

17.00

18.00 «Вперед. . . OXOIlOHRi 18.30 І аНЦЮ6

І.

(;П\вакова.

1;.

.здоров· •• •

1Ї.50 Кlножурна"

ор_,.та : >

о

12 год.

«Нове ЖИТТЯ:..

Початок

Рада с?уnіі.

ЮнІ

природи. аисамvль

«ЛеtУ_

ва».

19.00

іНформаційна

19.30

У

сАктуальна

сваі

праграма

камера».

ц,кавого .

Кінопро­

грама.

Концерт 3 творів І. Ша­ мо. Викопує симфонічний

20.05

оркестр

УкраіНСЬКОго

те­

леоаченн. і радіо. ~0.45 На доораніч, діти! 21.0!l Програма «'Іас>. (М.). 21.35 Вперше на е .. рані )lТ ху-

дожній

Но

фіЛьм .Біла імла •• - НО8ИН 1 ',.

закінченні

J

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТ 8.10 Життя на)"и. (М . ,. 8.40. ~.40 4 кл .· Історі •• ЮнІ ге­ роl у ВеликШ Вітчизн.ні' війні. (М.'. 9.10 ~чн.м НІ У. Фізика.Са­ моіндукці..

(М.). Російська мова.

10.10, lї.ОО 10 • 11.40

.w,

ротьба протн

8

кл. ІСТО"І.. Бопередових лЮДеЙ самодержавства •

кріпацтва.

(М . '.

11.10 Казки Г.-К. Андерсена. 12.10 Сtудентам·заочникам. ФІ­ зика. 2 курс. Класична теорія

еJ1ектропровідиостl. Істор,. Кн РС. Бо­

13.25

ротьба партії за завершен­ ия

СОЦlа.lІСТИЧНОI

народно,о

Перемuга

соціа-

СРСР

11900-

лізму

193ї

15.45 16.15

реком­

СТРУКЦЇ'

.ІІарства. в

рр . ).

IЇ.30

пає

Дп.

до

госпо-

(М.). ТІІХ.

ву3\в.

ХТО

кту­

Фізика.

Са­

моіндукція. (М.' . Наша біографія. Рік 19Ь6·Й . (М.). Екран учителю. (М.). Андрій Платонов . По сто­ рінках прози . (М . ). Екран

студента-заочника.

курс.

Фізика.

ЗатухаючІ

механічні коливання. 8и­ мушені механічні коливан­ ня. Резонанс.

19.00 Служу зу!

Радянському

2iJ.ООВечірня

казка.

~.15 Міжнародна

21.00 Л.

21.40 23.00

Сою-

(М.) .

(М.).

панорама.

Бетховен.

Симфонlа ХІ 7. (М.). Художній телефІльм .PosповІдь про просту річ>. Довідкова служба.

11

ні редакиії газети

КО-

ле"тиву Львівського вироб­ ничого оЬ·€днання «КІне­

2

Шановні .'1юбителі літературного слова! За­ ПрОШ)'ємо вас на чергове заняття літератур­

Рол­

1І.1() Доррого

18.00

ДО УВдГИ ЛІТСТУДІйЦІВ!

Р.

10.00 Новини. 10.10 ЗНlманьс.

14.45

народу.

романом серія .

1

Телевікторина. По закІнченнІ іНформ'ІЦlИНИИ випуск CCborOAHi у світі». ПРОГРАМА )'Т

землі,

само­

Тепло проща.1JИСЯ

йменним лана.

21.СО Ilрограма «'Іас>. 21.35 .Що, де? І\ОЛИ?>

14.15,

свого

. марш­

рутами дружби і співр~ бlтництва. багатосерійного

го слова. його книжки «Сильний помсти ~e жадає'!>. «Степова принцеса. та !нші несуть trpЗвду народного ЖИТТІ!, вчать читача люБОВі· до . рlЩіОУ

Аr:тоніною · життя». На ньому будуть обговорені нові · тво­

оо єднання ц'ВНИЮі paJrocny

. .І«ХІ.МВ.о...лохно. В'язаль~и~ . ,.. ця В. І. Громова. ПОЮЧШУ.СТЬ, ник маЙстра М.С .. Нури-

дослі;!-

но-інтернаціональні почуття.

чанам п:снl, ВІц(онані Лео- І ніДО:l1 Лівневим,

металургії,

народі.

Франція:

художнього телефlЛ. ЬМУ с)\(ан-Крістсф>. За одно­

15.55

енскурсЩ . на з~во~и lфабрики . мІста, . зустрІчєй з переДОВИJ(ами, новатора" ми 1 'раціоналІзаторами підприємств, nереrі!яд . те­

танці

-

СРСР

20.00 І.ре .. 'і'"

16.15

мkячника проведення

і

СРСР.

lн­

-

телестудІІ

І

19.0О ВiCНl

19.30

.раЙпобут­

~. П; ТИщенко

ши- женер-технолог

зал

«Орля...

18.10 П ' ЯТИРІчка, рік четвертий. 18.45 .Сьогоднl у світі» .

і

І,J{лима<:ь

но - експеримента.1ЬНОГО, торговельного машинобу-

А потіМ відбувся ·великий концерт. Па.rшо an:ro-

Тхаченко; Кирилюк та І ншю.fИ.

1\1: . .Макушненко. ",ререДОБ,

:ІО, майстер

та

Наш сад. Концертний

л:ття напруженої ТІ!ОРЧОЇ працІ у. роБLтtiі художньо­

Секретар парткому рад­ госпу Т . П. Подоляник

працІВНИЦі. госпо- Лух'яненхом.

хідку. На жаль, не знаю робl!НИКИ Е.

прак- по~ува .1И; М.

продовольчі

викла;!ачі

ром.

16.45 17.15

теоре- вах. Y·ГOCT.Ji!X ВУ·Ч·Н·h!Уif\е

й

ДМИТРО БЕДЗИК, твори У J1ВОХ ТОМАХ

Хочу лер ордена Жо!"тнеJjОЇ Ре. ливо СПО.:106али.:я жеРЦІВ­

Ві, який передав йому зна- .

..

в

ЖИТ­ І творчостІ. М. Раведь. KOHЦ~IIТ 1Wt а Д.1" фортепІано 3 оркест­ тя

комбінату

.l!кроб­

фІЛЬІІІ

сШляхом батьків». Ю. Смуул. Сторінки

у Дмитра ІваН()І!ича Бє.:з:зика. О;З:НО!"О з нa1:tактив­ ніших зачинателів ухраїнської радянської лІтерату­ ри і її сучасних творЦів, за плечимадРбре пtвсто­

І шефи господар- і вручила їм пам'ятнІ по­ працівники f\иїв- дарунки.

На сцені

Дуже. вдr:чна І пасажир\:,- . Дарства

м. НиУв.

викладачами

НОВІ КНИГИ ВИДАВЩЩТВА .~НІПРО.

Святхово прикрашений лов. Вони розповіли 1J}'0 Жерд;всьний Буди нок овою роботу на блarо РІДкультури. На вечір, що ноУ Вітчизни, проте. як

АТП-О9034за цеіі ВЧІІНО.К., кращі

ЙОГО прізвища. .

РОбничого ПРОЦ~У . зl~е­ резня до .1. J(51rня · прово­ диться .:МіСЯЧНИК проф­ орієнта.цІЙної ·робо·ти . n!д назв6ю .•у .свІТl ..профе-

лек'!"ивами заводів порош-

ШеФи в гостях у жврдівців

Нор-

праЦіВНИ ко

навчально-ви­

лlпшенню профорієнта- сприятиме свІдомому ви­ цІйної підготовки прово- бору школярами профе­ ДR'ТЬСЯ виробничими ко- сІй.

нач, пов.ернув мені . raMa· виробництва: знатний ме_~іЯльни:'d аиорам комбі­ вець, який йо~у. передав ханіаатор рцгоспу.кава- нату «Хімволокно.. Особ­ .подому

поліпшення

ри виробничого навчання. Про~д~нням1СЯ:ЧНfi!<а Значна робота по по- ЛРофоР!Єf!таціЙНОїроботи

колоска

розпитувати во- ськогоком6інату свою пропажу. локно..

хтось із паса.ЖIІ Р 1В.

а

HaB~ чаЛЬ}fо-виробничого процесута професІйної · орІЄHTaцlї ШХО.'Іярів у комбl-

далека! · Ти 6Аuзька­ далі грому.

ВИЯівився щасливим. Я по-І сю;!и Іха,ла на кінце!)у ЗУШUiку І ства

Від. душі подякувати

продовольчих

нат! nращоють нзаЛlфіКО- М'аtичних' кіноФ1льмівто-

ІсторіІ' сільськоl Рци,

Євген

продавцями

на- сій·'>. "Пере;ішк~~ярами КО:\1-

тичного змагання. Ha~ поліпшенням

згадаю!

до косм.одрому.

Ixa.;ta в автCJiбусі 51-06 НХО по t.!аршруту .N2 2. Ноли ж ііиЙШ.ла . на ЗУПП1щі. вияБИJ10СЬ. що загубила raMa-

Один з них.

пе-

ми Показниками та зМ1ЄЗ~ХОjJами том і формою соціаліс- передбачено

..

з неї.

. від

січня я

l~очала діів про

одержують

. знання,

фа'совували

до тебе йду-

ХОЧУ ПОДЯКУВАТИ

ціЄУ

креслярами,

новини.

;J,о"ументал.ьниЙ

працеВ.1аш- · елеКТрОмонтаж в и ка м и,

тильники, ВИГОТО1!ЛЯЛИ СТільці, інструменти, роз-

Мал. А. Луценка.

Та кінець

РИСl'}(ами,

тич нІ навики. На заняr- "':'конс. іРУ1\ТОР ·. заводу тюс учні складали еві- торговельи6rо ··маІ1Іинобу-

у веСfiяномулісі.

гедь з грішми.

свої

випуСКНИХів

мІжшкільному

ковоІ

18

ПОПОВ1lюють

із вУ.вченням технологіЧ- 'l"рихотажу, А. П. Ппндю­ иихnроцесіВ,структуроюра ~ автослюсар АТП пІдприємств, ~QliоміЧgи- 090~4 та !нtШ~

Не

Ще . ні кола, ані двора, А 'сніг - ' на скроні. Так, не кричали

лянство

Палатка перша у Москві Стоїть в музеї.

Моя

Кого шукали ми тоді? Себе шукали!

столярами,

-

~~~::Z~Hi

14.38 14.00

чий 1!:лас та колго,:пне се- токаРЯМИ,шваЧКElМИ~ОТО­

тільки

Требух1ась­

О, як ти, ЗЄА(АЄ, ожU.Aa,

шакали ...

тальниками,

ли дитячий трикотаж то- комб!нату,. Т. М. Лет чен­ що. Продуктивна праця ко оверлочниця фаб­ учнІв тісно поєднується рики. верхнього дитячого

JIМР!/. .-

Ішли зана.чи по грудді

слюс~р"МИ-lкструмен­

та профорієнтації учнів ничники, . ~! розповІЛи IfаВ.чається пона;! тисячу про пр~феса, щопатрlб­ школярів. Тут вони не н.1 на УX!llхп1-jЩРЯ~МСТ­

Аж ген за даллю.

.

роБІтни-

пlдприєм­

аВТОСЛlPCаря­

сінаті T·PYJOBOfO навчання виступили' кращ~

Шl;Іміла cи~a .ковила

А · люди ставили стовпи

ства ' 'мІста

ми "ура!., БУАи ми скромні.

JI сі

CTellU -

Сухі, безводні,

ре-

15.40

у

Друзяки! Хлопці бдаові!

спеки репали

шиоли

вча.1Ьно-вирсБНичо:'dУ

("1033. збагнути · всю : красу великоУ мови ве}!иного ро­ сійського народу.

раніше,

Коли стояла

Вокальни~ ци"л М . Тари­ верді єва на вірш; М. Свето> лова. Фільм-концерт. п.

редбаЧі\Є формування комуністичного ставлення ;:10 . праці та пІдготовку · до свідомого вибору професП. .

зна:чился'>.

Земля u.-іЛИнна цілині

готовки учнів. Це особли- ДОЗВОJlИТЬ ІМ.JItти · :працю­

учнІвської моло;:Іі, яха пе- о,рганlааlЩ

«В списках

19 БЕРЕЗН,.

обро6ногоком6lJJату. По­ над .500 учнів ПІСЛЯ . ус­

редує тривала профорієн- товарів. тацІйна робота серед 3 метою

Друніно!,

ПОНЕДІЛОК.

відзначається. що комумістичне виховання перед-

туванню

МИХОJIа СОМ

Не вперше я на

фа6рtn<и!ерхиього ди-

. ПРОГРАМА ЦТ &.00. Програма .Час~. &.40 Пмнастнка. 9.05 МультфіЛьми cAHaHcl~. cPeI<C-фОКУСНИ"~ • 9.35 Художній телефідьм дл. ДІтей .Валерка, РеМКа ......... 10.05 Очевидне неймовірне. 11.05 .Ми з тобою, товаришу».

лави .

Тиж;!ень братньоІроСій­ ськ6ІМОВИДQnoміг учням збагатити своІ знанtrяз

.вчитеJJЬК& хоІ .. СШ ..

ro,

тячоro трииотажу, райп06утком6lнату~ дерево­

qCBITHbOЇ

<Лингвист., ·.То<1к6, ТОЧ- ·оплес.ки випали на . долю цього npe;!NleTa.· rлибше ка,запятая~, . листJВfЩ З У!іаСНIfК~ журналу Н. Ба­ пізнати захоплюючий ~B'iT

жартівливим1j.

допов1:\1

волюцН. Саме з загально- ми,

компо­

У1JИВХИ з І!:ДРМОГО

ЗвІтнІй

Центрального НоМітету RПРС XXV з'Узду RПРС

во важливо· зараз. в yMo-ватина:'БЗЗОВl

го, С . ЩіР1ачова, О. Твар­ Довсьного,

ЕКРАН

вах науково-технічної

ЗИЦіІ, якою poзnочався веч:о. прозвучали вірші рос;йських радянських поетів Р . Рождественсько­

світ слова

.

Пl;!ГО­

тували вечір ",Литература - зхо историю>. В літе­

* *

ЗУЧНtВСЬКОТ ЛАВИ бачаs постІйне удоскона;' пІтного склад:!Н'ия е1(за­ лення системи народної менів q!рЯмаютьква'Лlфl­ освІти і професійної Під-ка.діЙнІ · ІЮСв1дчекня, · що

красивой •.

НАВІКИ РАЗОМ

до боротьби за ~воБGдута ~езалежність. Саме росій­ ською мовою викарбува­ ний напис на радянському вкмnелі, який доставле­ ний . на Місяць. Про це говорили на ліНійіІJ вчи1мі й УЧНі.

«ПОЗЗВЮ moбит храсиВьхе тоди, ПоззlUf делает земmo

хорошо

ГОЛУБИЙ

У

візо:\(

ПРОФЕ'СІЮ­

Бі­

розnoча.ося в Требухів- сах на кращий твір, на лоус , А., Оснач РОЗПО8іли е~R;Й середнЩ ШКОJІlтиж- м~Йстерне· винонанНЯ · Ві.р­ малюкам про слова. вай­

день рос:йськоІ

)І("ТТ,.

Редактор

в. н. ФЕДЯП.

#44 1979  
#44 1979  
Advertisement