Page 1

....Ni 44

ПРИМНОЖУВАТИ ПРОДУКТИВНУ СИЛУ НАУКИ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, єдНАRТЕСяl ...·I!ІІІ· !ІІ!ІІІ·і!іі_-_!r"

(4358)

СУБОТА

НещодаВJfО в Києві відбули- лІтбюро

19 БЕРЕЗНЯ

ву сьогодніШН.ЬОI ДІЯЛЬНОСТІ ~o­ сліднии!в, Пl~иреслю~ав ВlH, повинні бути поиладеНl страте­ гічні напрями. дальшо:.~ ре,ЗВИТ­ ефективноСТі наукових дослід- иу науии, змщнення 11 зв язку жень виступив президент АН з практииою, визначені з'їздо~ 'УРСР аиадемІн Б. є. Патон. партії і иониретизовані Гене-

Ціва :І 80& lІіііІіі

.QIiiIE

ііі

_

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

Перший

річии

ріи

десятої п'яти- ральним сеиретарем ЦН НПРС ефентив-

товаришем Л. І. Брежнєвим на

Анадемії науи респуб'ліии. В народне господарство ираїни впроваджено пона~ 600 робіт з

добитися істотного підвищення віддачі суспІльствознавчих до­ сліджень, яи цього ВИ:\lагають

-

п'ятирічии

ності і яиості ознаменований зустрічі з иерівнииами Аиаде­ значними досягненнями вчених мій братніх ираїн. Необхідно

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KиMl'1'ET~ КОМУНlСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І рлrЮННОІ РАД ДEll~TATlB ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

еноноМічним ефеитом більш яи рішення

220

60-РIЧЧЮ ЖОВНЯ - ГІДНУ ЗУСТРІЧ! ЮВІЛЕЙНОМУ РОКУ­ ВИСОКИЙ УРОЖl\Й Березневе сонце піднімає­

птахофабриках ще не всі машинн поставлеНі иа ліній­

!'ься все внще й вище, щед­ рІше прогріває землю. Не .екаючи

повного

хлlборобн

rpYHTY,

ку готовності,

товаиі

внстнгания

почалн

ярих

днІв

працюють з першнх

механізаторн

до

сівби

зернових.

Спеціально створеНі комі­ сП детально перевіриJIИ справність техиіки. Особли­ ва увага зверталась на вІд­

виБІркове закриття вологн, а подекудн сІвбу вІвса, трав.

Добре

ие укомплек­

агрега"и

радгоспів

.Р"саиівськиЙ", «Бобрнць· КВИ}), «Заплавний .. , «Плос­ вІвський. та іиших. Так,

регульованість,

хліборобн

забезпеченість засобами для заправкн в борознІ тракто­ рів пальним і мастилом, зер­ иосіва;хок і картоплесаджа­ лок посівним матеріа­ лом. Також перевірнли, чи

радгоспу

ня

вистачає

регати радгоспу «Заплав­ ний.. Недалеко той час, ко­ ди розпочнеться масова сІв­ ба ранвіх ярих зернових ВУЛЬ'lур.

ДШОJlf вІдповІдаючн на Jlист Центрального КомІтету КПРС дО працівникІв сшь­ CЬKoro господарства, трудІв­ вики радгоспlв та птахофаб­ рик иaJПого району готують­ ся вибороти високий урожай всіх сlльськогосподарських прагвуть

6О-~lччя

зустріти

BeJIВKOrO

Жовтня

ноаимк успіхамн в працІ. Непt;одавно вови BHBeJIВ arрегати на поля, щоб ще І ще раз перевІритн їх готовиІсть

АО

роботи,

переконатися в

справНості всІх машин і при­

чіпного ЛО,

зиаряддя.

щО

доля

Зрозумі­

врожаю

зале­

жнть вІд високоякlсиої робо­ !'и технІки. Тому особливу )'Вагу ли на

мехаНізатори зверну­ підготовку її до вес­

НJlНих

польових

шими

робіт.

завершиJIВ

Пер­

ремонт

сlльськогосподарських ма­ шин та зиаряддя роБІтники тракториих

оригад

інвентаря,

укомплектування

«Руса­

вІв ський. , закривши вологу ва площІ 80 гектарів, при­ ступили до сівби вико-вівса ва зелений корм для громад­ ськоі худоби. Працюють на заплавІ Трубежа сівальнІ аг­

культур,

агрегатуван-

причіпноrо

раДГОСПів

сЖердівськиЙ., «РусаНіВСЬ­ кий., «Заворицький», плем­ птахозаводу «Рудия... Про'е в окремих радгоспах 1

мехаюзаторів

двозмінної рів,

кадрами,

роботи,

для

тракто·

укомплектоваиість

цього

в радгоспах

.ЛіТКівськиЙ», «Русанівсь­ кий». Тут подбали також про те, щоб колективн вІд­ ділнів, бригад усі механІза­ тори були обізнані з По'Іанамн польових робіт, коикретними завданиями. КожнІй механі­ зованій

ланці

ВРУЧИJIВ

тех­

нічиі паспорти. В центрі уваги партійних 1 профспі,1КОВНХ· організацій органl­ зація соціалістичного зма­ гання,

ня,

громадське

слуговування

в

тих,

УСПlшно

вР.значено

18

для

чають у себе

планом,

виготовлення

залізобетонних виробів, 15 ти­ сяч комплєитів з'єднувальних деталей для будівництва еле­ ваторів. Понад зав~ання відре­ монтовано 7 нранових устано­

хто

об­ пра­

полі.

Треба ДОRласти всіх зу­ силь, щоб на весиянвх по­ льових роботах ие було мар­

підсумками

ного

Зlllагання

переможцем

Карпенко. трудовому

Рубанни та Минала Митрофа­ нович Сабардин, енсиаваторнин Борис Нииифорович Березін, Олексій

Івано­

вич Кузнєцов, гальванін Марія Оленсандрівна Фесенко. о. САВЧУК, иачальиик

лу,

член

планового

корпункту

відді­

«Ново­

го життя».

МехаНІзатори ря>.>

ві

розгортають

роботи.

рцгоспу веСНЯні

Першими

«30-

польо­

вивели

товлений грунт поклали

насін­

сільських трудівииків иа ус­ пішне викоиания підвище­

ня вівса на перших

гента­

рах.

агре­

Керівнвки господарств, партійиі, профспІлкові 1

них соціалістичних зобов'я· зань Другого рону п'ятиріч­ ки І гідно зустрІти 60-рlччя

ВеJlИКОГО Жовтия.

Петро Остапчук у добре пІдго­

48

Вилючилися в роботу аво­ чlвниии. Вони посіяли п'ять гентарів ранньої редисии.

г. ВАСИЛЕНКО.

маисимально

иультур.

'Уча'СНИИИ зборіВ

завдання вчених

Підиреслювалась

наУНGВИХ установ

СТО~JЮТЬСЯ. ?ез

дослідне роБІТ УИРal~СЬИИХ вчених, В. ~.

обговорили

рік.

1977

необхіднІсть иолективів

упевн:

В

вО·РІЧЧЯ

Велшюго

обговореНО:llУ

прийнято

питанні

відповідну постанов~.

'У роБОТІ

загальних

зБОРІВ

АН 'УРСР взяли участь члени

на РО~1)обці і канд.идати ~ .. члени Роліт~ЮРО

принципово новихv машин, агре-

гатів і технологіи,

ЧН

НО.:lшарТl.І

'УКРаіНІ!, .ВlдПО­

ЯКі б за- ВІдаЛЬНІ праЦіВНИКИ ЦН НПРС.

безпечували послідовне зростан-І ЦН Но:\шартії 'Уираїни, ПреЗІ~­

ня ефективності виробництва іl ~iї Верховної Ради 1 Ради ;\11-

........................................

поліпшення яиості продукції.

,

На зборах виступив член ПО-

ністрів республіКИ.

(РАТАУ).

ВЧАТЬСЯ ПРОПАГАНДИСТИ

З метою

глибокого

вивчеН- иою увагою прослухали леицlю

ня марксистсьио-ленінсьної теорії пропагаНДИС'l'ами, що проводять заняття в системі пар-

1 «Про

міжнародне становище Радянсьиого Союзу~~ з якою виступив нандидат ІСТОРИЧНИХ

тійного, еиономічного і номсо- наун, доцент НПІ В. Т. Пугач. мольсьного навчання,

досиона-

лого оволодіння ними майстер-

ністю

ідеологічної

*

*

*

У будинку культури

роботи '1;а торгового

заводу

машинобудування

розширення їх иругозору місьиий ИО:l!ітет партії регулярно

відбувся районний семінар про­ пагандистів шн!л підвищення

його відирив вступним

сьиого Союзу» прочитав леитор

проводить семінари. Цими дня- иваЛіфlиації. Лекцію «Про ми відбулося чергове заняття. міжнародне становище Радян­ словом

відділом пропаган- м:ської

Лекцію «Зміцнення дружби і братерства радянських народів.

Інтернаціоналізація го життя»

,

організації товариства

«Роль

доцент

нолеитиву»

житті

та

трудового

«Вузлові

проб-

леми розвитку еНОНО:llіки на сучасному етапі» те:lШ лекцій, з якими виступили кандидат технічних науи, доцент Д. С.

вів голова раЙІЮМУ профСПіЛКИ

Богуславський і старший

семінару

сільського

дарства і заготівель В. М.

госпо­

Me:ll-

ін- рУН. Перед учаснииами семіна­ ру виступив завІдуючий набіне­

інженерно-технічних в

зацІї соціалістичного змагання в трудових иолентивах розпо-

суспільно- працівників

прочитала

працівнииів

ж

з вели-

том політичної освіти МіСЬКОГО иомітету

Він

паРТії

зупинився

С.

на

С.

Носко.

питанні

«Прийоми і методи зв'язку тео­ рії і практини при вивченні матеріалів XXV з'їзду НПРС~. На закінчення семінару про­ пагандисти

проглянули

ній кІНОфіЛЬМ весна».

худож­

«П'ятнадцята

Г. АНДРІЄНКО.

масо­

вантажів.

ударною В.

І.

від

працею

107-у

дня

народжен­

Леніна.

Нолективи

підрозділів

пов-

високопродуктивно,

Будівельно-монтажні

боти

виконуватимуть

чоловіи, яиі на зведенні

иу працю його нагороджено медаллю «3а трудову доблесть». Фото Л. РізанеlШО.

ПJ1емптахорепродуктора

ти

по­

номуністичному.

Більше 26 років працює шофером радгоспу «Пухівський .. Іван Дмитровнч БОНДАР. На автомобілі ГАЗ-52 він щодня перевиконує змінні иорми ВlІробітку. Нещодавио за самовідда­

ту,

в Рудні тощо. Водії переве­ зуть півтори тисячі тонн

ту»

регатом він посіяв із одночас­ ним внесенням мінеральних добрив 50 гентарів вико-вівса На зелений корм для громад­

розпочнуть

будівель­

ністю схвалили почин робіт­ ничого класу столиці нашої Батьиівщини І вирішили трудитися в «червону субо­

працює

ву сlвбу ярих зернових. Робота проводиться в дві зміни. 111. МАКОВКІН, агрохімік.

тисячІ

виробничих

105

ської худоби. Через два-три дні хлібороби

2

ників вийде на номуністич­ ний суботник, щоб відзначи­

ня

механізатор Фед!р Петрович Ташута. Широнозахватним аг­

roсподарства

на

зосередити зусилля

річницю

нультур.

Усього уже зайнято ними темпами

и

~ониретн ~

Жовтня.

Понад

Нині на полі працює два сі­ вальні агрегати. Лягає в грунт

reнтapiB. Швидиими

пинившис.ь на

Готуємося до «червоноїсуботи~

виио­

:підготували його до сІвби ярих

нормових

С

сучасним

16 КВІТНЯ-ВСЕСОЮЗНИЙ КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК

рис тати иожну робочу годину. Організовано за иільиа днів во­ ни заирили вологу в грунті,

іНасіння

наУК0-

технології.

'Учасники

у цІ погожі веснянІ днІ тру­ дlвниии радгоспу іменІ МічурІ­

зернових

БЮРО і

і

ион- пос~реднь~. напрящв дослщних

науиовий працівнии цього іНСТИТУТУ В. Г. Погребний.

оптимаЛЬНІ

прагнуть

тематичні

вих иолективів, рівень органі­ зації і якість виконання цих

ного зn.азиа або освоєння нової ЗУСТРlНе

строки на

інститут,

Ниївського політе'хнічного Механізатори Петро Ткаченио і ституту Н. Т. Грицай.

в

щоб

інститутів

ди І агітації МіСьииому Ном- «Знання» Ф. Т. Шипиленио. ПОСІЯЛИ ПЕРШІ ГЕКТАРИ партії 'Уираїни 1\1. Н. Нозій. Про форми 1 методи органІ­

коМсомольськ! організацlї повиині спрямувати увагу

жадного

всіх

~eMl~ ПРИ ..lножить зусилл ~ розв язанн! ,завдань ІСТОРИЧНОl ваги. з єдна~ня досяг~~нь haykobo-техНlЧНО~ ~еВОЛЮЦ!1 з перев~гами СО~lаЛl"МУ, ГІДно

завідуючий

raTY.

простоїв

плани

даментальних досліджень яи основи прииладних розробои, забезпечусться безперервність переходу ві;:! вироблення науиової ідеї до виготовлення дослід-

ви­

суперництві першість вибороли слюсарі Володимир АндрІйович

штампувальнин

лягає в тому,

ви для піД9ищення рівня фун- НlCT.~ У TO~y, що колектив ~иа

знано нолентив бригади по силаданню нранІв, якою нерує

Микола Федорович В Індивідуальному

НПРС.

виробництво, створюються ум:о- Щербицьиии висл~вив

соціалістич­

свої машини на лани траитори­ сти вlдділна .NQ З, а потl:\!.NQ 1.

ннх

струнторське

вон.

За

нау-

РОБНИЧИХ ио:\шлексів, якІ вилю- питаннях, як!

тонн технологічного

устаткування

с~рияло

зв язк!в

завдяии утворенню науиово-ви-

виготовлено й реалізовано ос· новних видів продуиції. Добре трудилися працівнини п!дприємства в січні та люто­ му. Позитивн! результати їх­ ньої роботи, наполегливості й сумлінності досить відчутні. Понад план випущено 8 авто­

нранів,

МІРОЮ,

ЗМІЦнення

риша Л. І. Брежнєва. Зокрема,

виионав

державним

з'їзду

ну ОЦіНИУ ЦН НПРС, Гене раль- планів відповідали ного сеиретаря ЦН НПРС това- вимогам.

рем?нтно-механіч­

заводу

значн?ю

ни ~. виробництва, ~Досионалення ІХ. ФОР:l1, яиl ДІстали висо-

харчуван­

І(ультурно-побутове

цюватиме

му

двомісячну програму виро(j~ш­ чого зростання. Більше, ніж

ре­

ltІонтниками та необхідиим інструментом і обладнанням пересувних майстерень. По-господарськи підготувалися до

Колектив

ХХУ

мІльйонів иа~боваНЦіВ. Цьо- Першорядне завдання тепер по­

дальше

УДАРНИМИ ТЕJИПАМИ ного

НПРС, ... перши~

вlддю про підсумии діяльності Анадемії наук за 1976 рlН і завдання на другий ріН п'ятирічии по дальшому підвищенню

р.

1877

ЦН

ся загальнІ збори Академії на- І сенретар ЦН НомпаР~ll 'УКРаі­ ук 'Унраїнської РСР. З допо- ни В. В. Щерб~.ць~ии. В ?СНО­

ро-

1235

працюватимуть 33 важливих

об·ЄИТіБ: місьиої середньої шноли, житлового будинку по вулицІ Гагаріна, цехів ремонтно-механічного заводу

та

деревообробного номбіна-

'У день суботника буде освоєно 43 тисячі карБОВdНців иапlталовкладень. 'У фонд п·ятиріЧI\И надійде майже 7 тисяч карбованЦів иоштів. Партійна організація тре­ сту вбачає у ПРОF!едеННі су­ ботнииа на високому орга н 1заційному рівні одну з важ­ ливих віх на шляху підго­ товки до святнування 60·ї річницІ Великого Жовтня. Наші будІвельники готують вагомі

леєві

трудові

дару !ІНИ

I(I;:;~.

Радянсьиої впади. М. КРУК.

секретар

парткому

rpe-

СТУ «Броварисїльбу Д ••


Партійне життя ~~~~~~~~~~~~~~~~1§

КУРС НА ПlДВИЩЕННЯ ЕФЕНТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА девізом трудиться майже кожний

1І:олектив дослідно-експериментального заводу. Достроково З11-

виробничниК'. Зокрема, широку підтримку на заводі одержав по­

виробничу програму чин -

чив добрий старт в десяту, юві-

до

Серед

спорідне-

них підприємств респуб.'lіки експериментаЛLНИКИ

завоювали

.

дру-

МУН1сти

завжди, ко-

.

вцгукнулись .. 'р на нього, доводячи на ДІЛІ ВІ . б ' НІсть своєму високому о ов язку. Д

ге МІсце в соціалістичному зма-

ти звіти членів партії про вико­

нання ними як tJlужбових, так і

громадських обов' язків. Лише за

першими

,.

есята

ПЯТИРІчка

,

n яти-

-

ної системи

управління

якістю

мість На

завдаи-

600

фото:

за планом. брнгадир

А. І. КУЗЬМЕНКО.

тивне, але більше йшлося про «вузькі міСЦІ!» та ynущєння.

l'

з

иям члени бригади АнаТOJIія Івановича Кузьменка. Вони виго­ товнJIИ 760 шин за­

ПРОДУIЩії. Б}'ЛО відзначено пози-

ПраКТИЧНІ' ПРОПОЗИUІ'-І

сільСЬКОГО

справилися

рін про впровадження на ПІДсоціалістич- ПРІ,ємстві львівської комплекс-

JI к 1.

для

господарства. Чотири бригади дільииці виго­ товили 2400 шии для комплектаці'і сівальиих прегатlв. Найкраще

60-ї річниці бюро го.'lовний інженер П. М. ?і­

Великої .жовтневої

.пеЙну. Пдан 1976 рок'" виконано" ... J НОІ реВОЛЮЦl1. 8 усіх основних техніко-економіч-' них показників.

лення

ШJaН двох років п'ятиріч- останній час звітував на парт­

минулої п'ятирічки, він забезпе- ки завершити

атмосфер.

ннх шин в строк вико­ кала державне замов­

партбюро практикує заслуховува­

Натхненно й ритмічно працює

вершивши

Дільниця

обов' яз ками начальника цеху мо­ лодий комуніст А. М. Козленко. Заслуговує відзначення те, що

Фото Л. Різанеико.

реко". ен-

...

ганні. І в нинішньому році ви- річка ефективності і якості. Пар- даціі, які знайшли своє відобра~

.

РООНИЧІ

темпи

· . С Ічневе І

.

тут

лютневе

зростають.

завдання

пра-

тійне бюро, кожний комуніст ження в КОН"ретних захо"ах, '" '" вважають своїм першочерговим вже СЬОГОДНІ' дали пеРШІ' зміни в завданням націлювати зусилля сторону кращого. Про хід і орга-

Цlв~ики виконали успішно. робітників на різке підвищення нізацію соціалістичного змагання асампе~ед це резуль:ат ціле- ефективності виробництва, вишу- сере" працівників Дt)повідав гоєпрямоваНОI,

ВМІЛО І

Дlя.'Іьності кування додаткових резервів, по-

... партійної організаціі заводу, яка ліпшення теХНо.'lогічного проце- лова заводського комітету профстала бойовим авангардом всього

трудового колективу, спрямовуючою СИ.'lою по мобілізації зуси.'!Ь

су,

запровадження

передових

прийомів праці. Важливою скла-

r. Шевченко. Хоч загатрудове суперництво на під-

спілки О. лом

приємстві ведеться непогано,

0.1;робітникіj3 на високопродуктивну довою частиною цієї відповідаль- нак в ході обговорення члени працю. На правому фланзі само- ної справи виступав раціоналіза- партійного бюро викрили ря;J. не. б торська робота. В цілому на за. . .., JщдаНОl оротьби впевнено ДОЛ1К1В в Г:ІаСНОСТІ шдсумКlВ, пойдуть комуністи слюсар-на.'Іа.1;- воді вона поставлена непогано. ширенні nepeJ;OBoro досвіду, ви. й г . ~'1. 1 Бо й тут • члени партії виступа- значили шляхи дальшого під нечик В . Г . Б ол1ли, токар й' Накалюжний, ra.'lbBaHiK М. г. ють заСТРІЛьниками оргаНlза- сення po.'li соцзмагання по забезШишковський, інженер-еконо- торами. Вже в поточному році печенню }'спішного виконання міст Л. Г. Гошкодеря та інші. Хочеться

відзначити,

що на

комтністи М. І. СОЛОДКИЙ, В. І.

напружених планів і ЗDбов'язань

Панкратов подали по J;ві-три ра-

1977 року та п'ятирічки В ціло­

nbOMY підприємстві завжди зна- ціоналізаторські пропозиції BiJ;- му. ходяться послідовники славних nOBiJ;HO з економічним ефектом Приємно, що в усіх ділах копочинів новаторів виробництва по 1800 і 1514 карбованців. лективу, великих і малих, значнашої країни. Коли пролунав 311клик

ленінградців:

«Від

найви-

Щ()ї ефективності праці кожного робітника до найвищої ефек'!'ивності кожного колективу'>, члени КПРС І. Ф. Сеник, Г. А. Накалюжний, В. Г. Болі:ІИЙ прршими ВЗ!1ЛИ на своє озброєнн!! цінну ініціативу. Нині пі.1; цим

П~ртійне ПРИДІЛяє

?~PO

підприємства І нии ВК.'1Ц комуністів. ОСОбис~им

ПОСТ1Ину

увагу

питан-

прик:rадом вони ведуть за СОООЮ

ню розстановки працівників на виробництві, ві.1;повіда:rьності іх за доручену справу. Всі виріша.'!ьні ділянки заводського виробництва ОЧО.1!ЮЮТЬ члени пар­ тіі або безпосередньо там пра­ цюють. СУ/tшінно справляється з

весь колектив на успішне вті­ :Іення в життп історичних рі­ шень ХХУ З1ЗДУ КОЩ'ністичної партії. М. ЗБІГЛЕИ, слухачка Одесько'і вищо'і партійної школн.

НАШІ

- у працелюбному колек­ тиві тепличниць майстром по

ІНТЕРВ'Ю

В цей час, коли хлібо­ роби, пройняті турбота.\1И :Ве<:НЯНОГО

лану.

лише

починають

роботи

овочівники

закритого

роз~

в

полі, грунту

rотуються дО збору першого !Врожаю огіРКіВ і П01llідорів. Начальника личного

дільницІ

теп~

господарства

paд~

rоспу іменІ ІД' lca Павла Федоровича Ма.l:1ренка роз~ шукав на території парників.

-

Павле Федоровичу, ось а бачу грядки в~рилися ряс­ ним цвітом, виблискує ро­

сяниста зелена зав'язь май­ бутніх оГірКіВ, помідорів. Який урожай плануєте одер­

жати овочів в ниніШНЬОl\1У ювілейному роцІ?

Річницю 60-рlччя

-

Ве­

ликої Жовтневої соЦіалістИч­ ної

революції ми прагнемо ознаменувати НQВИ~1И тру до­

вими здобутками. І відправи­

ти споживачам

ТЕПЛИЧНИХ ГОСПОДАРСТВАХ

міста цінної

вирощуванню вах

овочів

закритого

в

грунту

умо­

можна

назвати Катерину Іванівну Заглинську кавалера ор­ денів Трудового Червоного Прапора, «Знак Пошани». Вона торік виростила І зІб­ рала рекордний урожай огір­ ків по 27 кілограмів 3 квадратного метра. Ії досвід ми

широко

пропагуємо

серед

робітниць. НаслідуЮТЬ при­ клад передової трудівниЦі комуністка Натерина Мико­ лаївна

Петренко,

комсомол­

ка Люба Новосьолова, Раїса ІванІвна Коломїйченко, якІ доглядають по 600 квадрат­

MeTniB

них горuдини. Старанно працюють

на

пасинкуваннІ стебел помідо­ рів і обробці розсади їх пре­ паратом «ТУ», який дає чи­ малу

прибавку

урожаю,

до­

свідчені овочівниЦl Катерина Григорівна Слуценко, Кате­ рина Олександрівна Касян

тійних організацій

кожну

ністичному

дящих значне

господарство

теп·

одне

не

тількн з найбільшнх в райо­ н!, а й передове. Рентабель­ ність скпадає 38,6 процента, від

прибуткІв

одержано

реалізації продукції тисячі карбованців.

375,4

місце

ВіДВО­

вище, роз'яснюють принципи і норми комуністичної мора­

Лі, ра.:lЯНСЬКОГО споСОбу жит­ тя. Іх полум'яне слово доно­ сить

до

розуму

кожного

ро­

бітника зміст тих плаНіВ, якІ накреслила партія на десяту п'ятирічку, розкриває велич їх самовідданої боротьби по ус.пішному втіленню в життя

історичних рішень ду КПРС.

~'їз­

XXV

Партійне бюро пl;щриєм­ ства в центрІ свсєї ПОВСЯК­ денної діяльності тримає пи­ тання

розвитку

і

В.:Іоскона­

живе С.'!ОВО

ВИХОВУЄМО

пропа­

у

наших

трудІвників високу

Як відомо, ваше

чистнх

тру­

ЦіВНИКіВ про політичне, еко­ номічне, культурне життя країни І мІжнародне стано­

CBi;tOMicTb,

ну

личне

по кому­

вихованню

диться усній політичнІй агі­ тації. На головному пі.:щри­ ЄМСТВі виробничого дерево­ обрОбного об'єднання 17 по­ JІітінформаТОРів і 20 агітато­ рів постійно інформують пра­

агітації,

ком.

Які резерви будуть викорис­ тані цього року І

в чому

вн

бачите секрет успіху овочів­ ників?

Ми даємо

більше

60

процентіВ прибутків У рад­ госпну касу. Насамперед,

завдяки сумлінній праці всього колективу, високій трудовій дисципліні, дотри­ манню всіх агротехнічних вимог вирощування овочів в теплицях. Основну увагу приділяємо ку льтурооборо-

політич­

комуністичну

переконаність, активно роз'­ яcHюєMo політику КПРС, ус­ піхи КО;\1уністичного будІвни­ цтва. Як правило, кожен

виступ ПОЛіТінформатора чи агітатора пов'язується з кон­ кретною

діяльністю

трудового

колеl<ТИВУ,

завданнями,

яких

свого

над

сьогодні

тими

виконанням

він

працює.

Вивчаючи настрої І запити ЛЮ;tей, бійЦі ідеологічного фронту І

Be.:lYTb

принципову

Bi;tBepTY

розмову

про

не­

січневим

справився

завданням

по

з

ви­

пуску валової продукЦії. Партбюро вивчило стан справ, намітило ефектианІ заходи

для

оперативного

ви-

правлення

становища.

На'

спец~ально

скликаній

Ін-

структивнІй на р&дl Ідемо­ гічного активу було Д0ведено цю

ні

програму,

завдання

визначено

кожному

пев­

полІ­

чотири

Крилаті по~tічниці·бджоли зробили вже перший обліт. Іх ми ВИНОРИСТОВУЄМО для запилення огірків з моменту

роші

личний».

цвітіння

ДИМО реконструкціЮ теплиць.

Ось

конано

нвадратного метра, 12 - по­ мІдорів, більше 125 ~OHH­ валового збору зелеНОl цибу­

nl,

яка,

двох

до

речі,

місяців

до столу

вже

більше

надходить

трудящих.

З на­

ступного тижня бу~емо 3~И­

рати перший врожаи огірюв.

-

Якби не плівка над

аовою,

важко було

ro-

б пові­

рити, що надворі не травень

і

ряддя, на

грядках,

по-гос­

спуmyють

підв'язують

веРТИКaJIЬНУ

мІж­

рослнни шпалеру.

Завдяки чиєму умінню і пра­ ~i досягаєте відрадних ре­ Іультатів?

2

стор.

о

у

ці

днІ

прово,

робітники

Це дасть нам змогу своєчас­ но і якісно підготувати но­ вий грунт до висаджування

ку.

Поліщук

дотримуються

режиму

та

теплицях.

працюють

мікпо­

Сум­

звиперед·

женням денних завдань наші механізатори

лець

КОМСОМО·

Микола

Кривицький

постачальник

Мазій,

та

слюсар

Григорій

Іван водо­

Про­

ладнання»

розса.:\и

До

10

активність

у

ведуть

овочевих

липня

рекон­

культур.

прагнемо вико­

нати взятІ Річні зобов'язан­ ня. Це БУ:Іе наш трудовий рапорт ювілею Великого Жовтня.

копович Вітер. Велика

«Головтеплицятехоб­

Інтерв'ю вів

Г. БЕЗВЕРХНІЯ.

со-

HQBB

ІІ\ИТТЯ

з

усіх

основних

тех­

ніко-економічних показників. Є всі підстави 1 можливОСТі

вич

клімату в

на

Своєчасно

теп­

д.'!я

лінно

подаРСЬІШ

І

«сюрприз-66».

«український

струкцію на гектарнІй пло­ Щі і обіцяють здати теплицІ в еКСШІуатацію дО 5 квітня.

пи.

рають я

по:о.tідорів

хо­

сорту

СПМК

на квітку перелІтають бджо­ по·

вегета­

«ТСХ-211» та

огірків

пасічники. де старшим МИ­ кола Степанович Мозговий. Оператори газових печей - комуніст Іван Якович Петренно та Іван Трохимо, теплового

ретельно

кінця

ції. За НЮIИ доглядають три

чи червень місць. З квітки Робlтннцl

до

одержуємо

успішному

здійс­

тріотична ініЦіатива

виків

країни:

план

передо­ двох ро­

ків п'ятирічки виконати до славного ювілею радянсько­ го народу ва-РіЧЧЯ ВеЛІ!­ кої Жовтневої соЦіалістично! революції. Першими пІдхопи­ ли почин бригади, які очо­ люють комуністи І. І. Бала­ бай, В. І. Золов. Завдяки ак­ ТИВНіЙ І послідовній агітаціУ РЯДИ послідовників ініціати­ ви збільшуються з кожним днем.

Партійне бюро підприєм­ ства, цехові парторганізаці'С прово;tять належну роботу по поліпшенню

якісного

складу

агітколективу і групи політ­ інформаторів, налагодженню їх роботи та підвищенню ро­ лі у виконанні планів І соц­ зобов'язань. До noчес.ної 1 відповідальної справи провідників l;tей партІї підібрані підготовлені това­ риші з числа комуністів, спе­ ціалістів виробництва, а та­

кож кращі робітники. На­ приклад, групу політінфор­ маторів очолює досвідчений політичний боєць, комуніСТ

О. О. МаШlfнін. Позитивно впливає на роз­ виток усної політичної агі­ таЦії те, що партбюро на своїх засіданнях практикує заС.'Іуховування звітів політ­

інформаторів 1 агітаторів про виконання ними своІх обов'язків. Так, в грудні ми­

ляються з партійними дору­ ченнями. Члени партбюро

не

3

роки

по

приємства

тичному бійцю по моб!лlза­ ції робітників на подолання відставання. Саме таl<ИЙ пІд­ хід до справи, активність пОЛітінформаторів, агітато' рів в значній мІрІ сприяла тому, що лютневий план ви­

врожаї

гання

ненню величних планів паг­ тlї. Нин! на підприємствІ ШИ­ рокого розмаху набрала па­

рова

ченко.

огіРків

життя,

причин колектив нашо,го ПіД­

та Ольга ФеДОРівна Ноломій­

кІлограма

свого

постійно дбати про розгор­ тання соціал;стичного зма­

нулого року і лютому ниніш­

продукції чимало пона;! плац. Боремося за одержан­

13,5

справу

вчать

вирішувати

доліки, визначають шляхи їх ПОДО.lання. Так, з ряду об'єктивних І суб'ЄI<ТИВНИХ

тові, добору високоурожай­ них районованих сортів. Вже

ня

копродуктивну працю,

по-державному

ганди,

ціалістичному змаганні всьо­ го колективу. Серед трьох бригад попереду колектив, очолюваний комуністом Гри­ горієм Федоровичем Петрен­

-

В арсеналі засобів Ідемо­ гічної роботи первинних пар­

таційно-масової роботи. Ви­ користовуючи засоби усної

РАРІОНУ

-

ЗАСОБАМИ усноl ЛГІТАUІі

лення основних напрям!в агІ­

БЕРЕЗНЕВИЙ УРОЖl\Й У

ІДЕОЛОГІЧНА РОБОТА І ЖИТТЯ

успішного

напруженого

завершення

завдання

пер­

нього

звітували

О. О.

Шоломея, про

те,

як

комуніСТИ

Г.

В. Осет­

вони

справ­

відзначили позитивне,

вис.l0-

вили конкретні зауваження й побажання по дальшій робо­ тІ ідеологічних активістів.

Нонкретною програмою дій по Пі;tнесенню рівня агі­ таційно-масової роботи пар­ тійної організації стала по­ станова ЦК КПРС ~Про під­ вищення ролі усної політич­ ної агітації у виконаннІ рі­

шень

На

XXV

з'їзду

OCTaHHЬO~IY

НПРС».

засі:Іаннl

партійного бюро підприємства, що відбу.10СЯ 1О берез­ ня, було зроблено І за­ тверджено

по

практичні

виконанню

КПРС,

в

захо;:хи

постанови

яких

ЦК

визначено

конкретні завдання шому підвищенню

по даль­ бойови­

ро­

тості й ефеКТИВНОСТі усно'С політичної аГітації. Обов'я­

Великою популярністю се­

зок кожного KO~IYH!CTa, кож­ ного політичного бійця

шого

ред

кварталу поточного

трудіВНИl<ів

користують­

ся виступи політичних бlйцJв KOMyg:CT!B А. к. Тєтєріна, О. М. Аврашка, Н. А. ФомІ·

ної,

безпартійних

YCOBcs.Koro,

ЗаКЛИЧRИМ стим

прикладом

Цілюють

llОНИ

товаришів

Субота,

М.

Я.

В. М. Масної. словом. особи­

19

на

березня

на­

висо-

1977

закличним словом І особи­ стим прикладом мобілізува­

ти наших трудіВНИІ'ів на бо­ ротьбу за успішне виконан­ ня

напружених

планів

дру­

гого року п·ятирічки. за riJ.1ку зустріч ва-річчя Великого Жовтня. 1\'1. КИРИК, секретар

року

партІйного бюро.

-


3авmра-]lень працівників житлово-комунального господарства І побутового обслуговувtlННJl

ВА РАДІСТЬ ЛЮДЯМ

у

соціалІстичному

змаганнІ

ГАЗ ДЛЯ СОТЕНЬ НОВИХ КВАРТИР

до­

билися краЩі майстри нашого підприємства. ВісІм Із них Y.:loстоєні медалей і дипломів Ви­

ставки передового досвіду В на­ ро;{ному

господарстві

УРСР.

У нинішньому році ми впер- Закрійник В. С. Нупцов едер­

ше Ві;рначаємо своє свято _ жав медаль і Диплом першого День працівиика служби побу- ступеня. Завідуючі І!~мплекс­

з

60- рух, І. І. Лось та приймальник річчя Великого Жовтня. Недав- К К Проценко медалями

союзного

як

_

переможцям

соціалlстичного зма-

чоловік.

побуттеХніки В, С. Мехед, фо-

побуткомбінату доклали немало ці Л. С. Мироненко І В. С. Про­ Для

звернемося !цо за

переКОНЛИвості копенко та ІншІ.

до показникІв. Як-

1975 рік

За ЦЕ'Й час багато

не

людьми, з

УС:М різномаНіТ­

їх

на­

працівни­

закрійникам

останніх

партійних

ш

вом

поставлено

нові,

бованців.

357

тисяч кар-

..

винні надати побутових послуг

банна-пральний цех, у сеЛИЩі КаЛИті хІмчистку, а в селі ЖердОВl _ новий номплексноПриймальний пункт. Одночасно було освоєно 18

з'їздІ

НПРС визначені

нові

зав­

конують пусконаладочні ро­ боти, проводять технічні ог-

У минулому році У мІСті від- на мільйон 808 тисяч карбован­

н~тосu~дuново~р~lв, цI~ ~Ha 10П~Ц~ТіВ

ХХУ

Працівники нашого управ­ ління здійснюють монтаж газобалонних установок, ви­

досить

иву взуття, заготовок і шкіря- відповідальнІ зав"ання. Ми по-

них виробів на

На

ну.

лень для Інших побуткомбінаУ другому рОці десято! п'я­ Тів області по кооперації індпо- тирічки перед нашим колекти­

ти.

Обсяг послуг, наданих на­

Врівень з ними трудяться

також слюса~і К І. Реме­ зовсьний, 1 В. О. Мойсеєнко, нонтролер Л. Г. Михайлиць­ ка, майстер К М. Дикий, во­ дій І. А. Топіха та інші. Нині

газівники

тисяч квар .. тир, у тому числі на Бро­ варщині 1663. Реалізо­ вано

стернями по ремонту

в

першому

П'ЯТИРічки, значний.

KOBdHo більше

році

Газифі­

3

природного

газу

понад

198

З~lагання

йде в авангарді соціалістичного

серед

підприємств

приладів

трозахисту

У другому році п'ятирічки достроково буде введено в експлуатацію 7,5 кілометра газопроводу. План газифіка­

За підсумками роботи в минулому році почесною грамотою об'єднання «Ниїв­ облгаз» відзначено П. П. Лип'явку. Б. Я. Верозуба першим серед праЦівників

природного

високопродуктивно,

назують

приклад

раніше річниці Буде

товаришам

Програма на,

і

ючого складав

ців.

З цим завданням

-

бригада

по

покладаючи

риться

в

рук.

щоб

вико­

сотнях нових осель

Броварів

і району.

І. САВИЦЬКИИ, секретар нізацli.

opra-

партійної

Шва1fRИ

з

бриа.ци

В. С_ Купцова з буднн­ ку побуту, що на жит­ ловому

масиві,

шиють

чоловічий одяr. Замов­ леиня

виконують

з

од­

нією приміркою, якіс­ но, в строк. Плаи пер­ ших двох років п'яти­ річки бриrа.ца зобов'я­ запася

Швеця, кравецьні бригади В. І. Шпака, В. С. Нупцова, Р. М. Баграмяна І ательє по індпоши­ ву ВЗУТТЯ, яким керує В. М. Висоцька, взуттєвики В. Б. Оза.ДовськиЙ. Г. М. Смусенко та Інші.

завершити

ДО

60-р і ч ч я Великоrо Жовтня. Квартальний план робітниці викона· ли ДО 9 березня. ФОТО л. Різанеико.

Ініціативу дружно підтримала більшість працівнинів побуткомбінату. Сво! прагнення вони успішно перетворюють в дійсність. Д~оМісячне завдання по реалlза;ціl побутових послуг

293,4 ТИСЯч! карбован­ перекрили на 8 тисяч нар­

пІдуть ще краще.

вІдрадних

сповне­

нати її за всіма пунктами. «Благородне» паливо заго.

ре­

послуг на

ців. Особливо

напруже­

колектив

ний рішимості працювати не

Готуючись гідно зустріти 60річний ювілей Радянської влади, б8l"8ТО виробничників ви­ стynи.nи з ІнІціативою до цієї 3If8,менної дати закінчити плани двох рокІв п'ятирІчки.

ців бованців. А це свідчить про те, що зроолено добрий початок. Ми впевнені, що далІ справи

тисячу карбован-

про­

зобов'я.

цІв, то у минулому роцІ він зріс до 2667. Продуктивність праці зросла на 14 процентів і за П рахунок надано побутових

121

1

б~~I----------------------------------------­

карбован- в обсязі

2336

втрати

на

року

наш

підвищенню культури обслуго~ монту побутової техніки Г. К.

дільницях. Все це значно вплинуло на підвищення ефективностІ виробництва і поліпшення якості усієї роботи. Якщо у 1975 році виробіТОк на одного працю-

знижено

газу

ше, ніж було торІк. По коопе­ рацІї потрібно виконати замов­ лень для інших побутком6іна­ тів по ІНДПQШИВУ взуття 1 заготовон на 360 тисяч карбован-

Сів, централізації виробництва І Серед них вування і поліпшенню якості винонання замовлень. ЗОКDемв, встановлено 67 одиниць сучасного технологічного обладнання, модеРНізовано 8 машин на взуттєвій, ПОШИБній, трикотажвій, металореМОНТНій та інших

до 60-ї Жовтня.

цент.

по­

по робеті.

завершимо

строку Великого

також

ми надаємо поелуг на 25 тисяч карбованцІв.

ви;{ів побутових послуг. Виконуючи рішення ХХУ з'їзду І\ПРС, наш колектив здій<:нив великий обсяг роботи по дальшій механlзаціІ і автоматизації трудомІстко проце-

створення елек­

ції квартир теж

ють

теле­

газопроводів.

своєї галузі. ТрУДОВі успіхи колективу неодноразово від­ значалися міСЬККОМО:\1 НОМ­ партії України.

газових служб І\иївщини на­ городжено орденом Трудової Слави ІІІ-го ступеня. Пере­ довики виробництва працю­

газових

агрегатів,

чих пунктів,

lІидів новИх послуг, запущено залися с'правитися до 26 грудня 8 моделей взут­ тя, 7 зразків трикотажного одя- і надати додатново побутових

248

та

ФонізаціЯ всіх газорозподіль­

У виробництво

гу та інше. Тепер

зосеред­

жують зусилля на здійснен­ ні заходів по впровадженню І;ІОВОЇ техніни. На по'ряДку денному будівниц т в О експлуатаЦійної бази з май­

селенню

Управління обласного

-

тобто на 220 тисяч карбован- Т. І. Синенко Н. Н. Лопаті, фв більше попереднього року. В. О. Зарицькlй, Т. Г. Смирно­ Поряд З цим ,виконано замов- вІй та В. П. J{OPOTYH.

шко­

комбіна­

ших в області - зустрічає своє свято 3 умовах напру­ женої роботи по виконанню накреслень ХХУ з'ї з Д у КПРС та жовтн е в о го (1976 р.) П.'1еНУ~1У ЦІ{

дання по да.'JьшіЙ газифІка­ Ції міст і сіл. Адже газ це «благородне» паливо, він висок'жалоріЙний, майже не забруднює повітряного басей­

присвоєно

дитячі

процентів перевиконано план з обсягу валових доходів.

боваНІЦlв, то за 1976 рік _ на В. С. Нупцову, Р. М. Баграмя­ мільйон 646 тисяч нарбованців, ну І Л. Г. Мичак, швачкам

тисяч кар- СУ.

лікарні,

виробничого

йону було надано побутовгх по- цїю. Звання .МаЙстер І-го кла­

426

котелень, а також

ли,

управління газового госпо­ дарства одного з наЙбі.'1Ь­

документІв.

слуг на мІльйон

населен­

Броварського

НПРС,

населенню ра- ків підвищили свою кваліфіка­

відпускають

ню зріджений газ. Тільки в Броварах ми обслуговуємо

мільйонІв кубічних мет­ рів при плані 183 мІльйони 50 тисяч кубометріВ. На 19

-

Щоб здобути таку видатну тограф М. О. Блінов, перукар­ 'rрудаву перемогу, працІвники ка Г. О. Кравченко, закрійни­ старань.

Брежнєв,

мІжрайонного

МІНістрів СРСР. ВЦРПС І ЦН Серед ннх є слюсар по ремонту в.rП,·СМ.

І.

Нолектив

1976 ро­

18

Л.

строєм.

Знаками «Переможець соціа­

;воний прапор ЦН І\ПРС, Ради ку. нагороджено

трудящим

тям їхніх О'laків, з

Все- і Дипломами третього ступеня.

rання ВРУЧИ.1И перехідний Чер- лістичного змагання

68

створені

просто галузі, покликаНі ви­ конувати план, а служби, що мають справу безпосередньо

трудового і полІтичного підне- ниця К К Шпак, шваЧка С. О. сення, ВИК.'JНf:аного підготовкою Бобко, взуттєвики В. І. Анд­

но нам

умови

товариш

Слуговування. Зустрічаємо це нагороджені ме,:;)лями і Дипло­ Свято в обстановці великого мами другого ступеня, а закрій­

ювілею

ляди,

для працІ й ві;:щочинку. Ії складають, вІдзначав Гене­ ральний секретар ЦН КПРС

ту. В:днині воно стане тради- ними приймальними пунктам~ ЦІйним для багаТОМіЛЬЙОННОУ Х. П. Божук (с. Русанів) і армії працівників сфери об- М. Г. Логвиненко (с. ГогоЛів)

до знаменного

Усім відома істина: чим БИЩИЙ організаційний рівень сфери послуг, тим краЩі

ТАКА НЕОБХІДНА СЛУЖБА

Молодий комуніст Іван Іванович ЛОСЬ майстер

5

розряду

взуття В

цеху

Індпошиву

З кожним

раЙпобуткомбінату.

цьом!.

році

він

устроюються,

нагород­

жений Дипломом ІІІ ступе­ 'ТЯ Виставки передовоrо до­

В. КО ВАСИНСЬКИП, директор побуткомбінату.

успіхІв

І

св.,

!

У

народноо,"!

господар­

благо.

няхівського,

красивішають

заводом;

поруч

хлібо. цент­

рального

ВІ"'ОКОПООДУКТИВНОЇ праці, Ві,,;окоі ультури й зразково­

(Від ВУ,lиці Юрова до жит­ лового масиву); в стадії про­ ектування підземні переходи по вулиці Ниївській (роз­ вилка, школа N2 HpiМl

громадського

для

жителів

порядку

Міста

добрим

не

господарство.

тати її діяльності на кож­ ному кроці: у вчасно вІдре­

буткомбінатів ИИїВСЬКОї області, Ніко. польського місьнпобуткомбінату на ДнІ­ пропетровщині, Олицького комбінату на ВО,'1инl та багато інших. За п'ятиріччя в сільській місцевості буде відкрито ще близько т,рьох тисяч будинків побуту І комплексних прий­

мунальників зусиль для

монтованих,

снігу

чи

очищених

сміття

цього,

у квітучих скве­ зелених ву лицях. Що­

успішно

ос­

новні заходи минулого року по комплексному благо­ устрою,

озелененню

колектив

працює

16-поверхового готелю, ре­ конструкція шляхопр6воду. Нещодавно затверджено заходи по проведенню місяч­ ника благоустрою з 15 бе­ резня по ЗО квітня. В цей

докладає всіх їх здійснення.

виконані

наш

разом із працівника:.ш інсти­ туту .УкржитлоремпроеКТі>. У центрі уваги і зведення

і

року обсяг робіт збільшуєть­ ся, і дружний колектив ко­

Так,

про­

ної каналізації. В цьому пи­

тротуарах,

рах і

виготовляється

танні

від

дорогах

відпочинку

ектна документація на спо­ рудження центральної злив­

Резуль-

У республіці нинІ більше ТИСЯ':і ве­ люшх підприємств І фіРМ служби по­ буту, які об'єднують 62 тисячІ ательє, 'Майстерень І приймальних ПУНКІів. По­ над 400 тисяч майстрів надають насе­ ленню близько 600 видів послуг. Особливо добре працюють колентиви Броварського І Таращанського райпо­

парку

5).

і надійним помічником стала служба комуналь-

ЦИФРИ І ФАНТИ

із

закладення

Бровари. У боротьбі за місто

го

стві УРСР.

роком

час буде виконано чимало робіт по санітарній очистці. ремонту І фарбуванню малих

міста. В

рес­

цІлому підприємствами, організаціями, міськкомунгоспом і його підрядниками освоєно мільйон тисяч нарбованЦів, власни~ш сила­

публіки. Вони становлять 1 мільярд 330 мільйонІв карбованців. Більша час­

ми близько 865 тисяч. В республіканському змаганні

лектнв

по благоустрою серед міст третьої категоріІ в другому квартаЛі Броварам присудже­ но третє місце.

довиків виробництва: агроно­ ма Г. І. Чуприну, робіТНИЦЮ по озелененню Н, Н. Щер­ бак, обхідницю доріг П. є.

мальних пунктів. Значні капіталовкладення

ся в

десятій

П'ятирічцІ і

житлово-комунального

виділяють· на розвиток

господарства

1

тина їх направляється на поліпшення експлуатацї! і схоронності житлового

фонду - неоціненного народного добра. У велиних масштабах намічено весlИ rазифlкаЦіЮ 1 теплОФікацію. На кінець п'ятиріччя газиФікація житлового фон­ ду, наприклад, досягне в мІстах 87, а в сільській місцевості - 75 процентів . • Голубим. паливом буде забезпечено

березва

300

Напружені госпу

в

завдання

нинішньому

Насамперед,

року

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

озе­

Завтра трудівники нашого своє

сто­

відзначат!н!у ть

професійне свято. вшановувати~!е

Но­ пере­

Шкуропадську, тракториста В. П. Романенка, двірника В. Є. Проценко, водія В. д. Нлименка. л. ФЕСЕНКО, завідуючий відділом міСIr

році.

будівництво

тів на гектарній площІ, яка розташується по вулиці Чер-

1977

споруд,

міста.

господарства

теплиЦі по вирощуванню кві­

(РАТАУ).

19

лененню

ять перед колективом комун­

мільйони квартир.

Субота,

архітектурних

Koro

комунального

госпо­

дарства.

о

з стор.

-


... ... МмноnаТ.. ,,',"НМКІ

У

6у"мнну

ху­

друзІв>.

'НСПОНУСТЬСА облас­

на .ист •• на т.орl. саМОАіАПЬ­

них ХУІІОІІІнинl. І майстрІв де­ нораТИ8н,-принnадного

мисте­

цтва. Тут пре"ставлено пона,. 250 риlт: ,"мв,пис, карбуван­

НА, рlаlo6nенНIІ по "ереву , "е· коратмвний

Іх автори

розпис,

виwивна.

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.35 13.45 14.20 14.50

фесІй.

Н. фото: І О"НОМУ Із запів виставки.

18.45 17.25

ФОТО К. Дудченка. (ФотохроНІка

18.00 18.15 19.15

РАТАУ).

... ...

СУБОТА, 19 БЕРЕЗИ,. ПРОГРАМА ЦТ К. Т. .Д",Я вас, бат.ки_. К. Т. Музична програма «Раикова

nюди різних про­

-

К.

пошта».

Т. • Більше

хороших то_арІ.>. художн.кlв>. КазаК08 (ба.,). ГорькиА. Сnогч. І ЗУ·

«РозпоаідІ про К. Т. Гpa~ Ю.

«Максим стрічl.,

••

славився

ФЕЙЛЕТОН

у

8СЬОМУ піДВО;lНОМУ царстві во­

йовничою безбожністю. Не ві­ рив ні в бога, ні в чорта, ні І

нечисту

силу.

плітки, на

Це бешкетує Водяний, Р03ВО;lИВ він р}'ка~lИ у Bi.~-

-

повідь на численні скарги ро­

Бувало, його ровесниці по­ на призьбі й ,\0

дини Itоропових. Діткам дяща

півночі ляпають язиками про магію, тлумачать СНОВИ;lіння

пц НЮІ сили не маю. Звертайтеся до приіі­ ма.%ників риби Дударенка та Костенка.

:всідають ся

або белькочуть про русалок і водяного. Всім стає стр-р-раш­ но, аж П,lавники З;lій"аються диб(}м. А ~Iyдpeць ,1Іящ навіть вусом не ве;н'. І не перехрес­ титься, окаянний! Дивись, бузувіре, чухав ПОТИЛИЦЮ Короп, обмеле тебе чорт ...

-

два:

мовляв,

ненорма,'1Ь­

ні ви всі зі СВОЄЮ набожніс­ тю, .як був ЛЯЩР" так і лишуся НИ~І, поки дуба не вріжу!

Одного' похмурого дня во­ доймище .1Іітківського рибко.'J­ rоспу

зануртувало,

піДВО1Ні

m.1ЯХИ й доріжки, тротуари й обочини

ВИЯВИЛИСЯ

Так, дійсно П. Н. Костенко у вересні 1975 року перетво­ рив 451 l\і.'10ГРЮ1 ляща в ба­ гато-багато кілогра "ів П.1ітки. А В. І. Дпаренко по~ахом Н­ ки зробив із 12 тисяч 31 О кіЛОГРЮlів

А Лящ регоче на всі ТР·и.'(­ Цять

JI

перекриті

сітками. Запахло гарячою СК 0!Ворідкою.

Сонний Лящ не почув сиг:на.lів тривоги, і з НЮІ CTa.'Jaся подія, яка підірвала осно­ ви його мудрувань. У cirцi він прочухався, а в бочці від­ чув нечисте. Лап-лап, мац­ мац ... З мозком ніби все в поряд,у, а от ті,,,о наче не своє.

Де ж поділася кольчуга з лус­ ки? Що це за зябра, як у миршавої плітки? І жодного

ляща

силу-силенну

іі плотви. Причому О;lИН кілогра~ риби важчав у густири

два

з

На

ПОЛОВИНОЮ

раза.

перший погляд,

усе це

баєчка, Однак «перетворення» "али

( ними

місце нео;(норазово. зай~ався не якийсь

міфічний

біс

чи диявол, як

здавалося .1Jящу, а голова риuколгоспу ТЮlчасово шано­ ваний Михайло Миколайович Панченко.

Иому не вистачало води. Не в ставках у звітах. А коли хочете ще точніше, то Михайлу Ииколайовичу браку­ вало преміальних. Уклавши 3 ГОЛОВНЮІ бухгалтером К, І. Костенком так звану джентль­ менську УІ'ОДУ 3 кодовою на­ звою «Ти мені я тобі», го­ .'10ва задав йому задачку:

копій(}к

7

природне

списати

зменшення

вав Київський рибкомбінат пред­ ставимо форму ;М l-п із затоннажними

дани­

ми по виконанню планів

лову

риби. Нам -

ви­

пошана,

куш і премія.

Т.

Програма

К.

Т.

«в

«Здоров'._.

гОСтях

у

"азки_.

дожніА

К.

К.

фlJlЬМ «Три товстуни Концерт артистІв баJlету.

т.

Т.

Му"ьтфlльми

«Гра

ДИНОЧКИ», -ПоступlтI>>СЯ., І механічна Іграшка Новини.

сПеті

••

К.

Т. • Очевидне

К. т. ного

-

неlмо.lрие_.

і

Всесоюзного

керуванням

радІо

народного

артис­

16.20 17.15 18.00 18.30 19.00

на

та

ського,

Кримінального

Кодексу

кваліфікуються

як

JTCP

новищем.

Обстановка в колективі рибсклалася явно

нездо­

рова. Винні в цьому конкретні

керівники

особливо ніс

господарства,

голова,

заслужене

який

покарання.

тому цтво

колеК'l'иві, де керівни­ порушув моральні та

дящ чи П.'lітltа? Невже ВО;lЯ­ ний покарав за непокору? Опинившись у чужій шку­ рі,

нічно скривився:

не на-

У Костянтина Івановича по-

оком

поруч:

куди

усюди

-

не

кинь

плотва.

То хто ж я такпіі, -

-

занеПОI\ОЇвся

екс-Лящ

сердешний,-

зневірився

в

іс­

тинності безвір·я. Але ж і в аВТОРИ'l'етних доltументах він значився

під iMeHe~1

МетаморфОЗИ вірні.

дивні

довгеныto

.ясності навіть Літківського М. М, Панченко. НА

-

й

неймо­ вносив

сам

голова

рибколгоспу

теж

брякає.

Плітки,

не

Ополоник

світлішаЛ0 в голові:

на

записати,

70

таким чином:

що

копійок

виловлено

2,5

ворнлося водоймище. Озеро мешкаицl

.N2 6, .N'q 7, .N'9 8,

та перехожі

вважали,

з-пІд землі забило джерело.

Хтось

9 и lб и

.NQ

цілюще

зачерпнув

8ВRЧ .... н сінька аш-два-о.

Написалн у «Водоканал..

Подзвоиили.

Обурювалися,

прохали, скаржились.

хто й пальцем

А ні·

т. Кlнопрограма. К. т. .Жовтневиil заспІв>. К. Т. Jнформаціllна програма .Вісті> К. т. «Наша БІографІя. РІк 1934-й>

.

К.

Т.

та

«Москва».

П.

І.

ЧаЙковсь"нА.

&.00 9.10 9.30

ОБЛАСТЬ

НА

кл.

грати>.

Читання.

не поворух,

б І нув, а н перекрити пот к. Вода ж усе прибуває й прнбуває. Уже третина мого гоІ . ш роду опннилася п Д ОТІЄЮ а -

r

вули-

Чи не час сантехнІкам від-

ремоитувати одопровlдиу б в тру У і ліквІдувати «джере· по., що жнвить обшнрну калюжу?

два-о. Руйнується й асфальт

Г. ГОРОХІВСЬКИП.

на

2.

«Спартак>

2

приз

(ЛенІнград).

таАм.

У

Ху.

БЕРЕЗНЯ

21

ЦТ

КремлІвськОо

з'їздів.

М. Шолохов. «ДонськІ ОПС)о

ВI.а.ання~.

18.00

19.00

К. т. Художній телефІльм АЛЯ АІ­

тей

К. К.

.Домlно>. т. • Наш сад_. Т. «Малюк-пінгвlненя_.

Нови!!н.

К. т. ВіршІ дітям. К. Т . • Веселка~. ДругиА

Між"а­

.

..

родни!! фестиваJlЬ телепрогра народно! творчості. БолгарІя. К. Т • • Щоденник соціалістичного змагання»

19.45

К. Т. Г. Хуга,в. «Андро І Са"д­ РО-. Прем'єра те"евистави. К. т. Програма .Час». По за­ кІнченнІ концерт маАстрlв ми­ стецтв.

ПРОГРАМА

9.55

(М.).

ЧОJlО.

перерві-вечіРНlI

(М.).

Палацу

К: т.

"оме­

прогрес>.

«Дружба>.

Чемпіонат СРСР s «динамо> (ТбілІсІ)

Дожнlй теJlефільм «!(інець поїзд. ки при місяцІ>. (НДР). (М.).

го

_Книжка

(М.).

ннку>. (М.). «tlаука, технІка,

К. Т.

15.55

з'Узду проф­

СРСР. Трансляція з

лlвського По

УТ

Відкритт" ХУІ

спІлок

ПаJlацу

закінченні

Крем.

з'їздів.

(М.).

KOHЦ~PT

-

f ху.

ДожніА телефільм .Ад'ютант Ао. ro превосходительства>. І серІ •• На допомогу школІ. Jllтература для учнів .А.

«lНфіtIЇТ"В».

Німецька

П.

ду ім.

мова.

НЕДІЛЯ, 20 БЕРЕЗНЯ IІРUI'РАМЛ ЦТ Новини. К. т. !їмнастика ДJlК дlтеА. К. т. «Будильник..

10.0О К.

11.00

т.

15.25 16.00

«СJlУЖУ

дача

К.

Т.

К!НОJkурнал

Т.

«Етапн

Ху дuжній

21.00 21.30

«Хочу

все

Чехов

І

РосІйська

9 KJlacy.

МХАТ>.

Г.

І.

Петровського.

перша.

Пере.

TeJlb>.

К. т. СьогоднІ

учи-

Ден. працlвни-

ЖИТlІовu-комуиального

госпо-

дарства і побутового обслуговування населення. Виступ мінІстра побутового обслуговування насеJlення РРФСР 1. Г. Дуденкова. К. Т. Концерт з творі8 ких КОМПОJиторів.

радянсь-

телефільму

Каракал-

К.

Т.

Прем'Ера

AOKYMeHTaJlbHoro

.Jустріч

пакіtю>. К. Т. «Мlжна.родна

т.

панорама>.

~\УЛЬТфIЛЬМИ

на МРІЯ>, Т.

3

«Була. у

КІноподорожей>.

К. Т'. «Радянськиll заруБІЖНИХ гостей>.

К. Т'. Впе"ше

на

Союз

eKp~HI

К.

т.

Вс~~uюзниА

учас~нк!в

XYAOJkHbOI

НОСТІ

МІста

ні

НОВННИ.

-

Москви.

новини.

ПРОГРАМА

10.00

НА

ОБЛАСТЬ

11.40 13.10

са:

самодіЯJlЬ-

По закінчен-

ства.

Москву>. (М.). народного господар. інженеРНО'те"нІЧНИJl

«Роль

-

КИ>. (М.). Учням 6 кл. Література. «В.

сеНЬЕВ.

«Дерсу

дання Екран

Дж.

15.10

дJlя

20.15 20.30

Жовтня

кл.

-

пе-

(М.).

Ар-

«ОповІ.

Лондона>. (М.). учителю. «Перемога

головна подІя ХХ сто·

ліття>. (М.). тих,

Узала».

Література.

хто

Математика.

вступає

«Площа

до

вузів.

многокут-

ників.. 15.40 «Дозжина площа круга>. (М.).

кола

І

Екр.ан студента-заочника. 2 курс.

ДокументальнніІ фі."м .Прем·єра не відбулася>. К. т. Співає вокальниА кварте7

«Явір>.

(М.).

К. т. «Служу 3У!> (М.).

К. т.

К.

Т.

ВечіРНА

Радянському

казка.

МіжнаРО;!,lІі

важкої атлеТIІКИ

УТ

трудового

НавчальнІ

редачl з суспільствознавства • квітнІ. (М.). і 12.40 УЧІІЯМ 6 кл. Література. «Е. Багрицький •• Смерть пІонер-

14.20

19.15

житті

(М.).

учителю.

7

19.00

у

КОЛ_КТИВУО.

Екран

Учням

13.50

ху- 16.10 .. охана 17.50

ТВОРЧОСТІ концерт

ва за

Спеціалістам працівників

11.10

очима

фе~тива.. ь

~УДОЖНЬОI Заключний

кІв.

«На ланах республіки>. .На добра"lч . діти!» Програма «Час>. (М.). По saKIHчен нІ к. Т. «НовІ мелодії року>,

ЦТ

ДОЖНlА фІЛЬМ • КсеНІЯ, дружина Федора>. IІрограмз .Час.. модlЯЛЬНОI трудящ~х.

CJlO-

«ЧудовиА ДЗВІНОЧОК'. І

«Клуб

20.30 20.45 21.00

sиа-

шляху>.

«Перший

-

19.00 19.30

ства «Знання> УРСР члена-кореспондента АН УРСР І. І. Кондиленка. Кінонарис • СусІди •• ІнформацІАна програма «Вlcті-. .ЛітературніА УкраїнІ> 50 ро-

'.35 І 10.40 Учням 4 кл. Історія. «Бит_

великого

фіJlЬМ

Сою·

Буратlио>. мотивамн

ти!. К. Т. «МузичниА кІОСК_. .Сільська година.. К.

І R.45

!'адяиському

зу!> К. т. «Наш друг Музична внстава за казки О. 10ЛСТОГО.

ків

В. ДОВГИЧ.

на проІжджій частинІ

(М.).

ПРОГРАМА

21.00

ПРОГРАМА

І

«Подві!!ниА

СПОРтивна програма: 1. К. т. МІжнароднІ змагання з важкоJ

ПОНЕДІЛОК,

Вистава

муЗичноУ новини.

вчить

математика.

9.30 К. т. «Творчість юни,," 9.55 Відкрнття ХУІ з'їзду проФспІло.

АНІ ліilська мова. _llовтuрення те-

19.10

Т И ~

Канта-

Одеського театру дії. В перерві

)lчням

Вища

СРСР. ТрансляцІя з

К.

19.35

l\

субтитрами)

Екран студента-заочннка. 2 курс.

V'.зо .КНївська панорам". Екран зарубіжного фІльму.

.. 21.30

К. т. «Сатиричний об'''IІТН.>. Екран молодих. .1 нтерклуб ••

рівників тих магазинів Києва та Броварів, 3 відома яких

ці.

УТ

тел ефІ ль та іншІ».

(КиУв).

НОВИНИ,.

ЧЕК

(М.).

«Динамо_

.Хазя!н_.

ВІКИ.

17.00 17.30 18.00 IR.15 18.30

18.1~ К .

проставляласи плітка. А ста­ рому Лящеві привиділося, що це все видіння Вnдяного ...

Худо,,!,нl!! фільм

-;

веJlЬНИК>

18.00

ляща

програм

!(і пр.

ло: ЦСК ВМФ (Москва). (Таллін) .

ат~етики

15.15

них приймальниками риби й ШОферами, в тут і вина ке­

замість

телевізlАни"

(ВІЛЬИЮС); баскетбола.

••

овІяНІ

К.

накладних

19.00

К. Т. Екран МОЛО.ИХ. «ПОГЛЯА У маАбутн.>. ЧемпІонат СРСР s баскетбола: «Спартак> (Миколаїв) «Буді­

16.55 17.30

кілограма

док и

бу-

б нухлем водицІ, сиро ував на ~MaK, І скрнвився: _ Тьху! Громадяни, це ж _" і

i

«Славою

ми

15.20

окозамилювачам,

НАС ПРОСИЛИ ДІЗНАТИСЯ

ве озеро, а калюжа добряча.

~ииків

на

Документальниl! СЮJlька, Васько

ПРОГРАМА

ВУЛИЦІ Фрунзе ут-

Спочатку

мож-

там

ПРОгУльникам, комбінаторам немає райського життя. А в Літківськ(}му рибколгоспі го­ лова Панченко, бухгалтер Ко­ стенко, завідуючий виробни­ цтвом Вавілін. особисто були причетні до злочинів, чине­

у

Значить, зцачку

розв'язати

лих,

«Зу.

19.00 11.. Т. 'і.мпіонат СРСР з хокею: 17.30 Концерт Уральського HapoAHoro «ІОРП_ДО> (l'орькиА) ЦСКА. 21.15 К. Т. Авторськ"" вечІр композихору. тора С. Са6адаша. 18.30 ВИСТУП ГОJlОВИ правлlнн" товари.

рядові

часто

Пеппl>.

16.55 ~~::,ввни~т~::.па АJlаддlна>. ЛЯJI.- 18.25 .Срібні СУРМИ>. Концерт. 17.55 Екран ступента-заочника. 2 курс. 17.00 .CoulaJlbHHA портрет KOJleKTHBY ~ XepCOHCbKoro комбаАнового зава-

11.50

дуже

(М)

з

Інтеграл>.

ІІ.ОО СтудентаМ-Jаочннкам.

12.00 12.30 13.30

порушують закон. Де ж го­ лова взірець для підлег-

ляща

10.05

телефІльм

стрlч

казка.

)lчням 4 КJI. ПРИРОАО' знавство. - Пuдорож по заповl ...-

юридичні норми, недовиховані р(}бітники

18.45

s

9.45 І IО.40

по-

У народі кажуть, що риба 'гниє з голови. Це означає: в

Все­

TeJleKoHKYPC

-

розкрадан­

ня державного майна шляхо~ зловживання службовим ста­

15.10

МОJlО.ИХ ви­ конавцІв. К. т. МІжнароднІ sмагания важкоУ атлетики на прнз «Друж· ба>. (ВІльнюс). По закінченнІ

20.45 • На добраніч. дlтн!21.00 Програма «Час>. (М.). 21.30 І. Кальман. .Маріца>.

9.25

(М.). КОНКУРІ

(М.).

ДокументальниА

ди>.

Програма «Час-. К. Т. «З піснею по миттю_.

котрим

перевико­

винахІдникІв.

об .. и'l-

20.15

за

(М.).

т . • У світІ тварин_. т. «Це ви можете>.

І. 1.11&- 18.25 К. т. • РИТМН заруБІжноУ естра.

.•

риБОВО;lа А. Н. Бєль-

нання П."анів ВИП.'lата пре)lїЙ нормативними акта"и навіть не передбачається. А ці дії за статтею 84 ча~ини другої

колгоспу

19.30

пошта>.

К. К.

иародноу творчостІ.

МОВ».

ців

ва

:!Я'. ТеJlефlльм за участю

10.30 .ШКОJlа передовОІ о досвіду •. 11.15 Народний теJlеуніверситет «Здо· ров·я>. • ПрофіJlактика зах.орю­ вань серця у днтинствl •• 12.15 Художній фільм «Адмірал НахІ­ 13.45 14.35

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ К. т. Музична програма .РанкС)о

та СРСР Ю. Силантье_а. К. Т ЦІ рІзнІ, різнІ, різнІ

ПРОГРАМА

10.00

по­

IЗ.10 К. т. «Вперед. "Jlопчаки!> (М.). 14.10 Спортивна ПРОграма: І. К. т. ЧемпІонат СРСР зі стріJlьби з лука' 2. ЧемПіонат СРСР з водного по:·

..

Концерт естрадно-си фОНі'lоркестру ЦентраАЬНОГО те­

служби

НОвини.

фестиваль

бу-

8

ПрацlВIiИhИ

буту КИЕва І Талліна. МультфІльм .Діл.,1 І Даллl у чарІвному саду>. «На добранІч, діти!> Програма .Час>. (М.). На замовлення телеглядачІв. 1(1. нокомедІя .Легке життя>

12.40 .BeCeJlKa>. Другиn 'Мlжиародний

-

15.50

34 копійки незаконних преміальних. Причому в Р03рахункових відомостях фіг}'­ рували й прізвища завідуючо­ го виробництво!.! В. М. Ваві.lі­

•.

Ху­

НОВННИ.

Окозамилювачі присвоїли й розтринькали 1488 карбован­

За певний час піймав­ ся лящ вагою 1 кілограм і ці­ ною 77 копійок. Довести, що по дорозі в магазин він по­ важчає до 2,5 кілограма ... Але даруйте, бухгалтер по клацав кісточками рахівниці. Риба ж не на­ брякає .•• ~Іихайло Миколайович іро-

-

22.50

ваги.

Геніально! зааПЛО;lУ­ голова, Отже, ми в

-

вищеними

додавав:

-

а

10.00

12.20

К.

союзниА

Лящ

23.00

го.

ІНСЬИОГО.

21.00 21.30

20.45

21.00 21.30

10.30 11.30

лебачення

19.45

20.30

К. Т. Тираж «Спортлото К. т. «Музичннй абонемент>. І(а­ мерна музика О. Даргомижсько­

під

~тарий

s lІами_. Конкурс бuьиих таицlв. Іиформаці!!на програма «ВістІ>. К. т. Екран МОЛОДИХ. .Зустрічl

lВ.1М) «ТаНЦlо!lте

19.00 19.30

би>.

на

COJOo

(М.).

зма,.ння

S

.Приз Друж-

(Вільнюс).

10.00 Камерю,й концерт. 21.00 К. Т. К;нопрогр,ма .Будні веJlИ10.30 Телевізій"а ШКОJl' механІзатора. ких будов>. (М.). 11.00 К. т. «Шсні UTpallbcbKorO краю>. 22.00 Короткuметражні' художні фІл .. 11.45 К. Т. «ПалІтра>. На.родниА худо жми. (М.). ник СРСР Ф. Решетников. 23.20 «MeJloAiї друзів>. 12.20 ТеJlепр .. рама «Автомобlліст-. 13.05 Сьогодні День працівникІв Редактор Є. ФЕДЯИ. житлово-комунаJlЬНОГО господарства І побутового оБСJlуговуван-

ня населення.

13.25 14.10 15.10 15.55

«CiJlbCbKi обрії>. .Слава солдатська-. «Співа. пІонерія>.

Телефестиваль театрів РадянськоТ Украіни. О. Фадє,в. «Розгром>, Вистава Чернів~цького музичнодраматичного театру Ім. О. КО-

БИJlЯНСЬКОУ.

-------------І Колектив Броварсько'( ра!lспоживспі"ки ВИС,'0ВЛIСЄ глибоке спів· чуття голові райкому профспілки О. М. Кацалапу з приводу тяжкої втратн - смертІ його матері МОТРОНИ МИКИТІВНИ.

.._.- =.

-:о:::~~~:~И~~~::~::::~~~~:~I~~;А~~~~~;А~~I\~~:~~0~~::T:~~17:~-~~E;:::K~:~:~~::'~;:E;~-I--;:~i;~1~~;-~!

.

С::оветов Аепутатов тРудящихся Киевской области,

Газета выодитT 8а украИ8СКОМ ЯЗЬІке.

11, БРОВАРИ. 154.

вуЛ. КиТвс.,ка.

аента

місиевого

радlОМОВJlення -

масовоТ роБІПИ. фотокореспондента

-

19·3·18; вІддІлІв 19·467

промисловостІ.

Оl'iсяг

гя'рти

0.5 Фоr\l.ТУ «IlD'Rn.>

~

,,-:#,~~~~.~~~~~~~~~##,~~~~,q~~~~~~~~~"I~'~~~~~~~' ~~~~~~##,~~~~~~~~,~

lВАехс 61964. Вроварська АРукарlUl Київського облупраll.llївва І cnраВаІ ВJlдаВIІIШТ" I1wuі'рафlІ і

книжково! rоргівлі,

ВУА. Киівська. 154.

Зам. 1567-10.9813.

#44 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you