Page 1

17 КВІТНЯ- СВЯТО КОМУНІСТИЧНОІ ПР !ЦІ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАІ!ТЕСЯІ :м

44 (4152)

19 БЕРЕЗНЯ

1976 \ІІка

2

коп.

ГАЗЕТА

nросторому

В 1935 РОЦІ

воду

Плани партії буде виконано березня в столиЦі Радянсьної Ук­

дІ ЦН НПРС. Основних наnрямах, тверджених а'їздом. конкретизував

І

раїни відбулися збори республікансько­ го . !"Іартійного активу з участю антиву

Нювсьних міської і обласної nартійних

організаЦій, на яких всебічно обгово. рено nідсумки XXV з'їзду НПРС і зав­ дання nартійних організацій ресnубліки .

менуваJJа собою новий

етаn

марксистсько-ленінської

загальне

думки,

задоволення

в

ви­

надихаючого

і

теорію і пракrю<у міжнародного ністичного і робітничого руху.

мулом.

кому­

Номуністи, трудящі ресnубліки. як

людину

ний

активно

nідтри:нують

1

і зовнішньої

ба­

гатосторонню і невтомну діяльність

По­

самовіддану

творчу

яке

до

прий­

зв'язує де­

залізничники

березня :!!брались у механіч­

Fforo

ному цеху на мітинг. крив

секретар

nартном

вІд­ деnо

рів иа:tіслали вітальний лцст Централь­

ЧУДОВОЮ ТрадИЦіЄЮ Пf'ОВОДИТИ перед днем народmення В.

секретареві

Леніна комуністичні суботники.

основних

положеннях,

висновках

А. Ф. Нарижн11й. - У радянс.ких лю~ей стало

з'їзду ИПРС.

З великим пІднесенням учасники збо­

1

ЦН

Л. І. БDежнєву

1.

Генеральному

КПРС

:rоваришеві

-

(РАТАУ).

Приклад НОМУНІСТНИ 1\олектив

Богданівської

хофабрики XXV з'їзду

пта­

сприйняв рішення НПРС як бойову

програму дій. Робітники су~і­ лінно трудилися у дні, коли відбувався всесоюзний форум комуністів у МоСІіВі, і з таким же ентузіазмоіІІ працюють те­ пер. Ножен птахівник прагне

внести

особистий

гальнонародну

творювати

в

вклад

життя

дорівна

Джуинівсьна.

дає вона

22,5

Догля­

тисячі голів nти­

міщеннях, де всі виробничі процеси механізовано й авто­

пере­

матизовано. За два місяЦІ nер­

накреслен­

ня партії на десяту п ' ятирічку.

несучки.

а

валовий збір

субота»

додержує

і

з

ного

XXV

історичиями

з'їзду

ИПРС.

і

ви­

виклика­

рішеннями

17

квітня

проведу на зекономленій троенергії пасажирський

стано­

честю

слова.

П. КАЛИНИЧЕНКО, гмовннй зоотехнік птахо­

фабрики.

ма­

в обстановці

робничого nіднесення,

рівна зобов'язалась одержати в цьому році по 257 штук яєць курки-несучки

nройде

величезного політичного

вить nонад 982 ТИСЯЧі ШТУК. Це найвищий nоназник по Ни­ ївському виробничому nтахівни­ чому об'єднанню. Ніна Федо­

від

· · 8.

С

. аварін.

Всі як один вийдемо на ленінеький суботник! так ви· рішили учасники мітингу. О. АНФІМОВ,

заступвпк секретари парткому заводу порошковоУ метапурrії.

киян ність, що київські залізличники ознаменують

свято

комуністич­

ної nраЦІ новими досягненнями на старті десятої n'ятирічки. Палку nідтримну nатріотич­

ний nочин москвичів

знайшов

елек­ nоїзд і зароблені гроші передам у фонд десято1 n'ятирічки.

Машиніст теnловоза О. Г. Наденно, слюсар електромеха­ нічного цеху Л. М. Гирієв­ ський у своїх вистуnах закли­ нали

nрацівників

деnо

мати nочин москвичів, ня

nрацювати

nідтри­

17

квіт­

nо-ударному.

На мітингу виступив член Політбюро ЦН Номпартії Укра­ їни. nерший секретар Ниївсьно­ го міськкому партії О. П. Бот­ вин, який висловив уnевие-

На

-

ня в день «червоної суботи~> виnустити валовоІ продукції на десятки тисяч карбованців, ви­

готовити ~ надпланових автома­ тичних котлоагрегати, 20 ТОІПІ сталевого 1. 7 тонн кольорового литва. багато іншої продукції, nереБ'ЄСТИ v фонд n'ятирічки 6,5 тисячі карбованців. З лозунгами «Рішення XXV з'їзду НПРС' в життя!•. «П'.ІІТИріЧЦі ЯКОСТІ робіТНИ­ чу гарантію!• nрийшли до ме­ ханічного цеху N2 7 - до символічного чого

місця,

ленінського

робо­

nредставники

всіх ЦеХіВ Та ВіДДіЛіВ КИЇВСЬКОГО за·

воду «Арсенал• імені В. І. Ле· ніна. Тут відбувся баrатолюд· НИЙ МіТИНГ.

Учасники мітингу

nрийняли

резолюцію, в якій гаряче тримали

nочин

бов'язалися

17

під­

москвичів,

зо.

квітня дати про.

ДУКЦіЮ ТіЛЬКИ ВіДМіННОЇ ЯКОСТі.

Мітинги

1

збори на nідтрим·

ку патріотичного nочину

моск·

вичів відбулись у багатьох ви­ робничих колективах ресnубліки. (РАТАУ).

ці, що утримується в двох при­

за­

у

справу,

Попереду в соціалістичному змаганні йде друга бригада. яною керує Нлавд!ІІ Василівна Нирик. За січень 1 лютий вона одержала по 47,4 яйця вІд несучки при nлані 45, а вало­ вий збір довела майже до 3 мільйонів штук. І нині несу­ чість курей тут найвища. Приклад у роботі nоказує nташниця комуніетна Ніна Фе­

сказав у своєму вистуnі

шиніст електровоза А. П. Ша­ пошник. Нинішня «червоне.

П'ятирічки ритм тру Іовий ***

М

заводі «Ленінська кузня» від­ бувся багатолюдний мітинг. На мітингу було взято зобов· язан­

ниївськ;

нєва.

завданнях, викладених у Звітній доnов!-

сnшальни-

вичів,

XXV

не;

схвалення

на мітингу

серед київських корабелів.

.ІJітбюро ЦН. особисто Генерального сек­ ретаря ЦН НПРС товариша Л. !. Вt>еж­

ному- H~мlre'l'O!l НЛРС .

одностайне

шясь про нову ініЦіативу моск­

16

нили резолюцію. в якій цідном і nов­ ністю схвалили і прийняли до неухиль­ ного керівництва і виконаннІ! рішення

В. В. Щербицький донладно спинився

Про

викликане різ'їзду НПРС.

XXV

тивом деnо Москва-Сортуваль­ на, де весною 1919 року наро­ дився великий nочин. Дізнав­

nрацю.

на шляху

колективу цеху

говорили бригадир

nо Ниїв-Пасажирський з колек­

радянську

В обгомреномv nитанні збори

у галузі

політики.

кожну

нові чуд!').)l персnективи номунtз!Іfу.

виробле­

з'їздом НПРС курс

XXV

внутрішньої

на

надихає

СРСР

трудівників локомотивного

Вони відкривають nеред нашим народом

весь радянський народ, одностайно схва­ і

який

Імені

цеху N~ 1 nочину москвичів

Багаторічна дружба

Рішення з'їзду, відзначали учасники зборів, є новим могутнім ідейним сти­

білізуючого значення, як новий вклад у

металургу

майстру

слов о

роботи.

нішого завдання. ніж роз'ясненни і вив­

мо­

виготовити

новими здобутками в праці 1 заnевнив, що 17 квітня робітники цеху дадуть nонад зав­ дання nродукції на суму 8 тн­ сяч карбованців.

Цей день ми nеретворимо в день високоnродуктивної nраці, зробимо його nрикладом удар-

чення історичних донументів з'їзду.

і народі і nовсюдно розцінюється ян до­ величезного

Почесному

старшо!'dу

На зборах відвначалось, що для пар. Тійних організацій у ці дні немає nочес­

nартії

Від

н~й _суботник• всюди nолум яюють лозунги й nлакати. Мітинг відкриває голова заводського комітету nрофсnілки М. Л. Ларін, який надає сдово

сення мас, шениями

ланок уnравління. високої дисципліни, Ініціативи, ударної nраЦі кожного колек­ тиву. визначатиметься організаторською і nолітичною роботою nартійних органі­

зацій, удосконаленням стилю

«Батьківщи-

дитиме в обстановці великого nолітичного й трудового nідне-

валось у доnовіді і вистуnах, залежати­ муть від чітної nогодженої роботи всіх

у розвит­

мітинг.

сказав він. Адже нинішній суботник особливий. Він npoxo-

Тепер, коли з'їздом nоставлені r.тра­

Звітна доnові.:~ь ЦН НПРС, з якою на з'їзді nартії вистуnив товариш Л. І. Брежнєв, підкреслив доnовідач, озна­

на

-

понад nлан змінної норми 3 тонни залізного порошку.

Наш колектив одностайно ків цеху м 3 в. д. Андрущен­ nідтримує nочин москвичів, ко фрезерувальник цеху N2 7

тег!чн! завдання, визначені Цілі і засо­ би їх досягнення. успіх справи. вказу­

XXV

люють

конкретне слово

-

кументів.

відзначив, що XXV з ' їзд НПРС увійде у славний літопис нашої nартії як з'їзд великих звершень.

кумент

цеху

ні - ударну nрацю!•. «Рішен-, М 2 наладчик П. А. Палій за· ня XXV з'їзду НПРС - в_ жит- кликав усІх nрисутніх ознаме­ тя!», « 17 квітня - комуюстич- нувати день «Червоної суботи•

е. О. Грищенку.

за­ зав­

дання, яні стоять перед республікою у світлі цих найважливіших nартійних до­

І

З доnові;щю виступив член Політбю· ро ЦН НПРС. першті секретар ЦН Ном­ nартії України В . В. Щербицький. Він

ку

приміщенні

N~ 7 зібралися nредставники всіх виробничих nідрозділів за-

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАйОННО! РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

кликала

ПОЧИНОМ МОСКВИЧІВ

Патріотнчва івіціатнва трудових колектнвів підприємств стотщt вашої Батьківщини провести 17 квІтни комуиістич:­ иий суботвик, приевичений 106-й рІчницІ з дни народження В. І. Левіва знайшла одностайне схвалевии й підтримку серед трудіввиків нашого міста й району. Ниві ва промислових підприємствах проходить мІтниrн, ва иких виробничники аи­ словлюють свою тотовність у день «червової суботи• проде­ монструвати зразки комуністичної працІ. Дванадцята година дня. У ної роботи на весь рік. Наше

р.

ЗАСНОВАНА

16

За

П'ЯТНИЦЯ

шого року нової одержала по

52,8

Семівар

п'иткрічки ЯЙЦІ! в!д

політівформаторів Чергове заняття районного се­ мінару політінформаторів від­ крив завідуючий відді.ІJом nропа­ ганди та агітації міськкому паu­

ПЕРЕД ВЕСНЯНИМИ РОБОТАМИ Минулої

середи

з

самого

ранку на машинно"ІУ дворі рад­

тоспу <<Бортничі>> було людно. Сюди з'їхалися з Броварського 1 Бориспільського районів ди­ ректори радгоспів, головні рономи і головні інженери,

рїовники кого

і

спеЦіалісти

тресту

аг­ ке­

Дарниць­

овоче-:~юлочннх

радгоспів. щоб сущні питання . НіХ

обговорити на­ Увагу nрисут­ привернули навіси, вкриті

nоліетиленовою

nлівкою .

ними зберігається техніка. яка вже

вана і поставлена готовності. На

майданчиках

заагрегатовані

і

Під

вся складна відре:~юнто­

на

лінійну

ристання

техніки.

відрегульовані

всі землеобробні і nосівні ма­ шини хоч сьогодні виводь їх у nоле. Головний інженер тресту А. Ф. Яроменна доклад­

nроде­

як

у

кожному

власними

ко і

силами

можна

nереобладнати використати

такі

для

швид­

nідсіву

Після nоказового огляду тех­ nеред

учаснин_ами

наради­

1

nродукЦії

завдання

господарства на 1976 рік• ви­ стуnив начальник виробництва. рослинницьної

ту

І.

А.

ського

nродукЦІї

трес­

Новаленко.

господарства.

nолітехнічного

інституту

В. І. Миронець.

nродаякv дер­ та

JtІІНИХ робіт,

вино-

з якою виступив виІиІадач Київ­

семІНару з доnовІддю еВино­ нання n'ятирічного nлану і за­ вершального року п'ятирічки жаві

лектор

України

«Підсумки дев'ятої п'ятирічки і основні завдання еконо~ІічІJоі поліТИІ\'И партії» тема лекції,

ози­

мини.

нік~

позаштатний

міськкому Компартії Ф. Т. Шипиленко.

сівалки

нізаторів на nершому етапі вес­

раціональне

виступив

господарствІ

Г. ГОЛЕЦЬ, старший агроном районио­ го управлінии сІпьськоrо

но розnовів про завдання меха­

тіі М. К. Козій. 3 лекцією «Становище в світі і міжнародна діяльність КПРС»

v

по виробництву виставлеНі

Він

монстрував nереобладнану зер­ нову сівалку. призначену для підсіву зрідженої озимини яч­ менем ранні строни nри nере­ зволоженому грунті. Порадив,

Анатолій Бойко

один із перших в інструмен-

тальному цеху заводу пластмас виконав соціаліс­

На секцій11 •• л

заняттях керів­

ники секцій Д. М. Лисенко, Л. В. Злотнікова, А. Г. Сервинський, В. І. Турський виступили з ме­

тичні зобов'язання на честь XXV з'їзду КПРС. його продукція завжди високої якості. І в ці після­ з'їздівські дні фрезерувальник А. Бойко не знижує

тодичними порадами по підготов­

ударних темпів. Він постійно перевиконує щоденні норми виробітку. Фото В. Городвьоrо.

матер1атв XXV з'їзду КПРС XXV з'їзJУ Компартії України,

ці політінформацій по nропаганді

і


Про затвердження сипаду Дільничних виборчих номісіІ по виборах народних суддів ранониого народного суду Рішеннн J(g

85 винониому Броеарсьноf раіlонноі Ради депутатів труднщих від 15 берванн 1976 рону

(Проj;овження. Початок в М 431 службовЦІв відділка Nv 2 радРИБНА Наталія Свиридівна Застуnник голови ДІльничної Заступник голови від 17 березня 1976 Р-) госпv •Великодимерський•. - від робІтників І службовцІв виборчої комісН - ПАНЧЕВА виборчої коміс!'і ПО ВЕЛИКОДИМЕРСЬКІП ПО ВЕЛИКОДИМЕРСЬКІИ радгоспу «Гоголівський•. Зінаїда Нонстянтинівна від Т АРЬОВА Тамара ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ М 29 ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni :J:.І ШЕВЕЛЬ Ніна Савівна колективу вчителів 1 технічних - від колективу Голова комісії -

Микитович

від робітників, інженерно-тех- nрацІвників Жердівської вось- технічних працtвників ЗавоГолова Дільничноr виборчоr нічних працівників та службов- мирічної школи. рицької середньої школи. комісіІ - ПЛЮЩ Микола Пав­ цtв Гоголівської стрічноткаСекретар Дільничної виборСекретар Дільничної вибор-

ДільничноІ виборчо'і НР АВЕЦЬ Григорій

від комуністич-

-

лович

ної організаціІ автогаража рад-

вІд комуністичної ор­

-

ганізац!І відділка

госnу сВеликодимерський•. Застуnник голови Дільничної виборчо! комісіІ ЖИЦЬНА

димерський•. Секретар Дільничної

восьмирічноУ школи. Секретар ДільничноУ

виборчо! комісі'і .,.... ВАСІОН Григорій Іванович від комуністичної організації автогаража

НОРНІЄНІ:Ю Натеряна Про-

від комунІстичної ор-

-

rанізац!ї

автогаража

сВелйкодимерський~>. НУЗЬМИН Павло Лукич від робІтників

та

-

службовцІв

відділка N2 е радгосnу «ВелиJю,щмерський». ХАРЧЕННО Натерина Іва-

-

н!вна

вІд

робітників

та

медичних і технічних nраЦІвни­

ПО ВЕЛИКОДИМЕРСЬКІП ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ М ЗО

ПО ВЕЛИКОДИМЕРСЬКІП ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni 33

Голова Дільничної виборчої ко~tісІ'і К~'МЕйНО Володи­ мир Ісакович - від комунl­

Голова комісії -

Великоди­ вось:vш­

Заступник голови Дільнично'і виборчої комісії МИРО­ НЕЦЬ Марія Демидівна від робітникІв та службовців Вели­ кодимерського радгоспробкоопу.

Секретар Дільничної чої комісі'і - ДЕРІй рій Михайлович від тиву

вчитРлів

і

вибор­ Григо­ колек­

технічних

nра­

цівників Великодимерської се­ редної школи.

Члени ДІльннчно1 виборчої комісії: МАНУШОН Анастасія Олек­

сіївна

від

-

робітників

службовцІв відділка М

та

рад­

6

госпу «Великоди:о.tерський•. ЛЕБЕДИНЕЦЬ Натеряна Андрі'івна від робітників та службовЦів відділка .N2 1 paд­ rocny «Великодимерський». ЛЕМБЕРГ Натеряна Мико­ лаївна - від робітників та службовЦів Великодимерсь­ кої фі.ТІ!'і побуткомбінату. ЛАЩЕННО Василь Васильо­ вич :- в!д колективу вчителів і технічних працівників Велико. димерської середньої школи.

ПО ВЕЛИКОДИМЕРСЬКІП ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ Nv 31 Голова

комісії

ДІльнично'і

-

Григорович

виборчої

РОМАШНО

-

від

Іван

комуністич­

ної організації відділка ,N'Q 2 радгоспу •ВелиJіодимерський». Застуnник голови Дільничної виборчої комісі'і ЦАРИН Ганна Федорівна від робіт­ ників та службовців Великоди­ мерського радгоопробкоопу. Секретар Дільнично'і вибор­

чої комісії

ПОЛОВНО Лідія

-

Володимирівна від стично'і організації

N2 2

радгоспу

комун!­ відділка

«Великодимер­

ський~.

Члени Дільничної внборчоі комісії: МОСНАЛЕННО Михайло Маркович від комуністично! організаціІ вІдділка М 2 рад· rоспу «Великодимерський•. ЛЕБЕДИНЕЦЬ Микола Ха­ ритонович від робітників та

службовців відділка М

2

рад­

rоспу «Великодимерський». ГРИНУН Ольга Сергі'івна

від робітників

та

службовцІв

відділка М 2 радгоспу •Вели­ нодимерський ». ГРИНУН Михайло Микола­ йович від робітників та

о

2

стор.

о

Іванович

дільнич-

ДІльничної виборчої НОВШУН ВІктор

від

-

комуністичної

-

вибор-

ЖУНОВ

Павло

СЬКИЙ».

« Великодимерський».

Члени Дільничноі виборчої комісії:

НАРПЕЦЬ

Ганна

від робітників

-

ців відді.'Іка М

4

та службов­

радгоспу •ВР.­

ликодимерсьюІй•.

ОНАШНО Микола

вич

-

Федоро­

від робітників та служ­

бовЦів відділка М 4 радгосnу «Великоди:v~ерський•. ФУРМАН Марія Миколаївна

- від робітників та службов­ ців Великодимерського радгосn· робкоопу. СЕЛІОН Микола Самійлович - від комуністичної організа­ ЦІЇ відділка М 5 радгосnу сВе­ ликоди:v~ерський>І>. ПО ГОГОЛІВСЬКІR ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni Голова

комісії менович

Дільнично'і

ДРУЦЬ

Святослав

Ностян-

вич

-

від комуністично'!

нізаці'і ГоголівськоІ ткацької фабрюш.

орга-

стрічка-

-

організації ГоголІвської каткацької фабрики.

стріч­

Заступник голови ДtльничвоУ

виборчо'і комісі'і ШОСТАЧ­ НА Тетяна ЮхимІвна вІд організаЦІї Лен!нськоі Номуні­ стично'і Спілки МолодІ Украіни Гоголівської стрічкотнацькоі фабрики. Секретар Дільничної вибор­

чої комісії

-

ЯШНИН Галина

Нузьмівна від комунlстичноУ організації Гоголівської стріч­ коткацько'і фабрики. Члени Д1яьничио1 виборчо! комlсІІ:

-

ЗІНЧЕННО Ольга Іванівна від робітників. Інженерно­

технічних nрацівників бовців Гоголівської ткацької фабрики.

ТАРАН Григорій

і служ­ стрічка­

ТимофІйо.

вич від комун!стичноУ орга­ нІзаЩУ радгосnу «Гоголів­ ський~>. ВАНСОВИЧ Антон йосиnо­

вич вІд органІзаціІ профе­ сІйної сnілки працІвників сіль­ ського

госnодарства

1

заrоті­

вель радгоспу сГоголlвський•.

о

ЛУЗАН Юрій Якович

ДОВРЕЛЯ Пет-

-

від

-

робітників

та службовців радгоспу с3аво-

від

-

ПАЗИЧ -

вич

Вінтор

Артемо­ 1 служ­ сЗавориць-

від робітників

-

комуністично! організації рад- бовців радгоспу rоспу «Жердівський•. кий~. ПИЛИПЕННО Надія УлянівНОВТУН Софія Павлівна на

від робітників

-

бовців

ський•.

радгоспу

та служ-

вІд колективу

сЖердІв- нічних

медичних і

nрацівників

Галина

Микитівна

та службов­

ців радгоспу сЖердівський•.

Голова комісі'і -

від

робітників

службовців радгоспу

ГоголІ!<сько'і середньої шкоди.

-

від комуні-

стично'і організації «Жердівський».

ралгоспу

Заступник голови Дільничної

та виборчо'і комісії

сГоголів-

ський».

Дільничної виборчої ВОЄВОДЧЕННО Ва­

силь Антонович

Завориць-

вчителів

1

від

-

технічних

працівників Жердівської мирічної школи.

вось­

Секретар ДільничноУ виборчої комісії ДЯЧЕННО Бо­ рис Федорович від робітни­

ків

та

службовців

«Жердівський•.

радгосnу

ДАВИДЕННО Галина Іванівна від колективу вчителів і

Чяенн ДІ.пьинчно1 внборчо'і комісії:

технічних працівників Гоголівської восьмирічної школи.

МАЛЮГА Нлавдія Юндра. тівна від робітнй.ків і служ. бовців радгоспу «Жердівський>>.

ПО ГОГОЛІВСЬКІИ

Голова

Дільничної

Nv 38

виборчої

НОЦЮБА

на

-

йович

Галина

ОлексіІв-

від робітників і службов­

-

від робітників 1 служ-

лівський».

бовЦ!в радгоспу «Жердівський•.

Заступник голови дільничноІ виборчо'і комісі'і - ЧУПРИННА НадІя АрхипІвна від організаці'і професійної спілки

ЗАХАРЧЕНКО ГригоJІій Єго. рович від комуністично'! ор­ ганізаЦії радгоспу •Жердів­ ський•.

працівників освІти. вищо'і шко-

ПО ЗАВОРИЦЬКІН

ли та наукових лівськоІ

установ

восьмирічноУ

Гого- ВИБО.І?ЧІП ДІЛЬНИЦІ

школн.

Секретар ДІльничної вибор.

, 1 О~? ва чомісlІ -

.

..

Nv 39

ли.

Заступник голови Дільничної виборчої комісії НЕСТЕР-

САПІТОН Ность Панасович від комуністичноі органІзац!І радгоспу сГоголівсьІ\ИЙ». ЛЕБІДЬ Микола Петрович - від організац!У професійної спілки nрацІвників сільського господарства та заготівель радгоспv •Гоголівський~.

ЧУН Натеряна Дмитрівна від робітників і службовців радгоспу «Заворицький». Секретар Д!льничноІ вибор-

службовців радгосnу

сГоголlв-

ський:~>.

на

чо'і комісії ДЗЮБЕННО Те­ тяна Леон!дlвRа - Від учите­ лtв і технічних працівників Заворицької середньої школи.

Члени Цlльинч~оі виборчої комісІі:

НУНШИН ВалеНТ\fНа рівна

-

від

колективу

Федомедич-

БІДНОВА Тетяна Миколаїв- них і тех!fіч.них nра~івників .за­ - від колективу вчителів 1 ворицької д1льнично1 лікарю.

технічних працівникІв ГоголівськоІ восьмирічно'і школи.

ПРИМАН. НадІя І~анlв!іа Від робіт~июв і службовщв Го-

голівськоІ стрічкоткацькоІ фабрики.

АНТОНЕН~О Ів~н Михайло-

в~ч -

щв

від робlтниюв і службов­

радгоспу

сЗаворицький».

НОТУЛ Іван Іванович - вІд робітників 1 службовців рад.

госпу «Заворицький». ГУСОЛ Олександра Петр!вАнтонович на від учителІв 1 технічних

-

ЮЖДА Микола від робітників та службов-

ців радгосnу «ГоголІвський».

ПО ЖЕРДІВСЬКІП ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ Nv Голова

комісіі

-

Дільнична!

37

виборчоl

НОМЛАНЕЦЬ

Іван

Андрійович вІд комуністич­ ноУ організацІІ радгосnу сЖер. ДіВСЬКИЙ».

новЕ жиrrя

о

працІвникІв Заварицької середньої школи.

ПО ЗАВОРИЦЬКІR ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni! Голова

РАЧЕННО

-

Любов МихайлІвна бІтників та службовцІв пу «Заплавний».

від pQo. радгос.

Секретар Дільничної вибопо ОПЕНЬНО в,. силь Якович від ко111уністич· ної організаЦІї радгосnу сЗаа• ЛаВНИЙ».

Члени ДІльничноІ виборчої комlсіІ: НОТ Олександр Петрович від комуністичноі органlзаціt радгоспу •Заплавний». СІРИй Микола ВавІлович -

комуністично!

організаці!

радгоспу «Заплавний». ХИМИЧ Олександра Григо­ рівна від робітників та службовців радгоспу сЗаплав­ ний».

ОЛЕНСІЄННО

рівна службовЦІв НИЙ».

Ніна

Федо­

від робітникІв та радгоспу сЗаплав.

РОМАНЕІІНО Ганна Григо· рівна вІд робітників та службовцІв радгоспу сЗаплав­ ний>І>.

НРУГЛЯН сандрович службовЦІв ний•.

-

Олександр

Олек­

від робітників 1 радгоспу сЗаnлав­

0

Чяени Дільничн~І виборчоі комісІї:

ЛИСЕННО Валентина Антонівна від робІтників та

Заступник голови Дільничноt

виборчо'і комісії

ДlльничноІ виборч І ВИБОПРЧОІFІБЕДРІЛВЬИНЦИЬЦКІІП Nr• 4•• НИРУХА Григорій

чоі комісl'і - ЛЕБІДЬ ~аJшна , Федорович _ від колективу Михайлівна - від робІтникІв вчителів 1 технІчних працівни­ та службовЦІв радгосnу «Го- ків Заварицької середньої шко-

-

41

Дільничної виборчоt НУЛЬЧИЦЬНИй В!·

силь Андрійович від комуні• стичної організації радгоспу «Заплавний•.

від

коміс!У СТАСЬНО Василь цlв радгоспу «ЖердІвський». Степанович від комун!стичОСЬМАН Володимир Мусі­

ної організаціІ радгоспу <<Гаго-

Голова ко:vІісі'і -

МАМОй­ чоІ коміс!І -

-

ЛЕННО Віра Павлівна колективу

-

тех-

кої дільничної лікарні.

від робітників

АРХИПЕНІ:Ю Василь Пили-

павич -

голівський».

виборчої

ський•.

-

ський~>. ХАРЧЕННО Борис Михайло-

34

МІХЄЄВ ВІктор Се­ від комуністично!

ро Іванович

Члени Д1.пьничио1

тинович від робітників та ПО ЖЕРДІВСЬКІП службовцІв радгоспу сГоголів- ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni 3Н

ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ

Іванівна

чої комісії рицький•.

МАНЕС

виборчо! комісії:

ТИМНО Ольга Єгорівна від робітників та службовців виборчо'і комісі'і ВАРЕНИ­ Гоголівського радгоспробкооnу. НАСЯН НІна Іванівна від ЧЕННО Натеряна Іванівна ~ід робітників та службовців організацІ'і ЛенІнської Номун!відділка ,N'g 4 радгосnу сВели­ стичної Спілки Молоді України

радгоспу

«Жердів-

ськиtі~>.

Члени ДІJІЬНИ'ІНОІ

Заступник голови ДіЛЬНИ',JНОІ

Секретар Д!льничноІ вибор­ чої комісі'і НУЗЬМИН Пет­ ро Андрійович вІд робітни­ ків та службовців відділка N9 4

та

ЦіВ радгоспу «ЖердіВСЬКИЙ'>.

організаЦІї шкіл.

кодимерський•.

радгосnу

Іван

Іванович _ від комуністично'! ЄЛФІМОВ Василь Іванович ПО МОКРЕЦЬКІП організаціІ радгоспу «Гоголів- від робітників та службов- ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni

ВелиІ!оди­

ків ВеликодимерськоІ ноr лікарні.

і

Секретар ДІльнична!

чоІ коміс!І

ЗУБ НадІя Миколаївна від колективу вчителів і тех­ мерсько'і восьмирічноУ школи. ДІАНОВСЬНИй Дмитро Сергійович - від колективу

від органІ-

ськоІ середньо! школи.

.великоди­

nрацівників

НИРІЄННО

-

зац!У професійноУ спілки працівників освіти, вищої шко.rш та наукових установ Гоголів-

мерсьюІй•.

службовцІв вІддІлка .N'2 4 радrоспу «Великодимерський>І>.

стично'і організаціІ мерсько'і середньої річних шкіл.

Раїса Тарасівна

вІд робітникІв і службовцІв ав­

нічних

службовців

ШВА ЧНО

від робітників

Члени ДІ.пьИИ'ІВоІ

виборчої коміс!І _

ГРИНУН Ніна Петрівна -

радгоспу

-

-

ПО ГОГОЛІВСЬКІП виборчої комІсІJ: виборчоі комІсlІ: ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ Nv 35 НА~·МЕННО Микола ІваноІЛЬЧЕННО Іван Юрійович Голова Дільнична! виfіорчої вич від робітників та служ- від робітників та службе>вкомісії ГОНЧАР Віктор Ан. бовцlв радгоспу сЖердів- ців радгосnу «Заворицький~>. топович від номуніетичної ський». ФЕСЮН Ольга Іванівна організацН радгоспу «ГоголівСАЛАМАТІНА Ольга Тима- від колективу медичних І техський•. фіївна від робітникі5 та нІчних працівників ЗаворицьЗаступник голови дільнично'і службовців радгоспу сЖердів- коУ дільничної лікарні.

вІд учителів і технічних пра­ ц!вників Великодимерськ о І восьмирічної школи. тогаража радгосnу

службовцІв

Іванович

голівський».

-

j

та

другого відділка радгоспу •Го-

ХОДЧЕННО Іван Степанович

:копівна від колективу вчите.ТІів і технічних nрацівників в~:~~икодиr.tерської восьмиріч-

ПОМЄЩИНОВ Ігор Тимофі-

від робітників

виборчоІ комісіІ ЗУБ Іван Трохи­ мович - від робітників та службовців автогаража радгос­ пу •Великодимерський•. Члени Дільиичво1 виборчо! коміс11:

радгоспу •Великодимерський>І>. Члени Дільничної виборчої комісП:

чої комІсії

ГУТЬ Микола Єгорович

<<Великодимерсьний•. Заступник голови ДІЛьничноr виборчо! комісіІ - ДОВГА Ва­

лентина Михайлівна вІд ко­ лективу вчителів 1 техи\чних праЦівникІв Великодимерсь:коІ

йович

цької фабрики.

радгоспу

Nv 3

Натерина МихайлІвна вІд робІтників та службовцІв віддІлка N2 6 радгоспу •Велико-

но1 школи.

Дtльничифt ЗУо-ЗОЛООлексіївна вчителів t

ДІльничноУ

кола Омелянович

-

•Заворицький•.

П'ятниця,

Дільничної ПАВЛІОН

-

Андрійович

40

виборчо!

вІд кому­ радгосnу

від

виборчоІ Михайло

комуністич­

ної організацП радгоспу

«Зап­

лавний•. Заступник голови Дільничноt

виборчої комісі'і Ганна Василівна ників

та

-

АНДРУХ від робіт­

службовців

радг-оспу

«Заплавний•. Секретар Дільничноі

чої комісі'і лина

-

вибор­

МАРЧЕННО Га­

Василівна

стичної

від .комуні·

-

організації

радгоспу

•Заплавний•. Члt!ни ДіяьничиоІ внборчоі комісІї:

ВОНДАР

Микола

Васильt>о

вич від комуністнчноі opra· нlзаціІ радгоспу сЗаnлавний•.

ДЕРЕВ'ЯНЕНRЬ

Степ ак.

Гаврилович від робітникІІі та службовців радгосnу сЗап-_ лавний•. ЛЕйН Віктор МиколайоІВИЧ - вІд робітників та службов­ ців радгоспу «Заплавний». БОРІНО Марія Миколаївна - від робітників та службов­ ців ра,.. r'>('ПУ

комІсії- НОНДРАТЕННО Ми­ ністичноУ організаці'!

Голова комН::іІ -

«Заnлавний».

МИh• ~АСЬ Ганна ИлимІР­ на від робіТНИ!іІВ та слуЖбов­ цІв радгоспу сЗаnл<1вний•. ТНА Ч Микола Миколайович

- від робітників та службовців радгоспу «Заплавний•. (Закінченва

19 березц 1978 року

ва З стор.)


Про затвердження сипаду Дільничних виборчих комісіН по виdорах народних суддів раионнnго народного суду Рішення

виконкому Броварськоі раііонноі Ради депутатів труднщих від

N9 85

(ЗакІ.ІІ'ІеВВJІ. По11. на 2 стор.). НАДИРОБЛ Надія Андріїв- нІстичноУ ПО UJІОСКІВСЬКІП на - ВіД робітників та CJtyЖ- «ЗорЯ».

ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ

.м 43 бовЦів племnтахозаводу Голова дільничної виборчої НЯ».

і і.. 1 итович

кТом с

СТРОНАЧ

від

-

П

ГЛУШНО

етр? вич

комуністичної

Микола

«Руд-

ський».

ГРИШНО Олександр

-

Лото·

радгосnу

ський».

від організації nрофесійної

року

«Требухів- Якович

ІЮВБАСИНСЬНА

вІ·" комунІ·стичної орга- ІванІ·вна "

«РУд- нtз;~~rЇJа~~осО~ь;~орД~іитрівна ~~:с~~~~~і.в -

1976

ЧАЛЕНІШ Борис &асильоСекретар ДІльничної виборвич - від робітників ! служ- чої комісії - ШИБ_ШО ~іктор

бовців

виборчої комісії:

Юхимо-

няВОБНО Олександра Федорів-

.

Чяени Діяьничноі

від робітників та служ вич · -

організацІІ радгосnу «Плоск!в- бовців nлемnтахозаводу

організації радгоспу

береанн

15

Раїса

від робітників

радгосnу

та

- від робІтниюв та с~ужбо~ців радгоспу «ТребуХІвсьюш».

Чяенн Діяьничноі виборчої комlсі'і:

«Требу-

ЖИТИНА Микола Гаврила-

БАБИЧ Пантелій Романович

від робітників та службов-

-

За~~!Іник г~:_уови Дільничної на - від робітників та служ- сnілки працівників сі.1ьського вич - від робітників та служ- Ців радгоспу «Требухівський». в~борчоl коміса - ВОЛОХА бовцtв nлемптахозаводу «Руд- господарства і заготівель рад- бовці в радгоспу «ТребухівГАНЖА Любов Зінківна -

Н!На Іван!~на :- в~д орган!за- НЮ>. госпу <<Зоря». ський». від робітників та службовців цlІ nрофесІйної сn:лки nрацівЖУГАFІЛО Петро Михайло-І ГРИШКО Людмила МикоЛАЗАРЕННО Володимир радгосnу «Требухівський». ників освіти, вищої школи :ra вич - від комуністичної орга- лаївна від робітників та Даннлович - від робітників та ТРОФИМОВА Ольга Єгорів­ наукових ус~анов Плосюв- нІзації племnтахозаводу «Руд- службовців радгоспу «Зоря». службовців радгосnу «Требу- на - від робітників та служської середньщ школи: Секр~т~р ДІльничної

чої кощс!І -

ня».

вибор-

НЛИМЕНКО Ми-

:к~ла Маркович.

- вІд ц!ї _профе~Ійної сn!_лки

ШЕВЧЕНКО

ПО РУСАНІВСЬКІП

лівна

Віра

від

Михай- х!вський».

робітників

орган!за- ВИБОРЧІПДДІЛЬНИїЦІ б.N'v 45ї служ~~~~Х~д;~~С~~~~». nраців-

Го~ова наукових.. установ Плосківської nанавич та

ком!с!У

цtв радгосnу «Плосківський•.

ви орчо

бовцІв

1

СОЛОДНА Людмила

вані в-

ГОРИРІ Василь Сте-

Чяеии дtяьиично~

ський».

госnу «~~~;;·діяьничноі

НАНУН Натеряна Нузьм!вна б" б - в І д ро rтникІв та служ ов- від орган!зац!r Леюнської

Но- робітників та слул>бовців рад-

цtв радгосnу «Плосківський». муніс..тичної Спілки Моло_д! ЛИТВИНЕНКО Катерина у р Василівна - від робітників та КРЗ;!НИ радгосnу • усаювсл жб вцtв р п і ськии». 0 n у о адг с у « лоск вЮРЧЕННО Тетяна ФедорівСt>КИЙ». б! ПО РУДНЯНСЬКІП на - в 1д ро тник 1в та служВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .NЬ 44 бовц!в радгоспу «РусанівГолова дільничної виборчої ський». . :ко:о.t!сії - СТУПАНОВ ОлексІй МІЩЕ_ННО Олексій Остаnо. і Г вич :- вrд робітників та служп етрович вrд орган зац 1 бов_щв радгосnу «Русан!всь-

госпу «Зор'І».

' БЛИЗНЮН Стеnан

миравич

від

-

виборчоі комісіІ:

Застуnник голови Ді.пьничної ді України радгосnу

Володи- від робІтникІв

комуністичної

органІ·зації радгосnу «Зоря». КОРОТКА Надія Петрівна

ГУЗІFІ На-

заготівель

чої комісії

-

иів

та службовців

·

Голова

вІд роб!тни- комісії nлемптахо-

стичної

Чяеии Ді.пьничноІ виборчо'( комlсl'і: САХНО Галина Романівна від робітників та службов-

виборчої

від

-

н1заці1 племnтахозаводу вІІ-..

вщ робrтниюв

постав.1ено

величезні завдання в розюпку землеробст·ва й тваринництва. У виконанні цих завдань особлива Ї ВИріша.1ЬНа рО.1Ь На.1еЖИТЬ МеХа­

НізатораМ. То~ІУ їм необхідно під· вищити ефективність використан­ машинно-тракторного

парку,

nо.1іпшити зберігання техніки, nіднести якість ре~юнту і техніч­ ного обслуговування машин та :механізмів.

Прагнучи високоякісно і своє­ trасно підготувати техніку до вес­ н~tних польових робіт у першому році tювоі n'ятирічки, механізато· ри нашого району зобов'яза.1ись закінчити ремонт груятообробних машин до 25 грудня, а тракторів - до дня відкриття ду nартії і підтримувати єнт технічної готовності

з'із· коефіці-

XXV іх

0,94

nротягом всього нинішнього року.

о

ної організації радгосnу «Бобрицький».

Застуnник голови Дільнично'l виборчої комісії ПІДДУБ­ НА Валентина Олександрівна - від робітників та службов•

ц!в центральної

садиби

рад.

виборчоУ комісіі:

ДУЖИН

Костянтин Уляноб"

.

ПОЛЬОВА Марія ФедорІвна вич - від ре ІТНиюв та служ· бовцtв станції Бобрик П!вден• - від робітників та службов- но-Західної залІзниці.

та хівської дільничної лікарнІ.

Олександр Ми-

РОДЬІЮ ЛІдія

ГРІНЧЕНКО

Іван

Павлівн-а

організації

ської середньої школи.

Секретар Дільничної

радгоспу

П'ятницв,

вибор-

ДАВИДЮК На-

-

талІя Вацлавівна

від робіт-

-

ків та службовців радгосnу «ЗоСекретар ДІльничної

КОВБАСИНСЬКИРІ Воло- від колективу

димир Якович

вибор- вчителів і технічних

<ОРуд-І чоУ комісії НОЛОША Ва- ків Требухівської силь Михайлович від кому- школи.

Недавно у Москві відбувся Історичний XXV з'їзд КПРС. який н•хрес.1ив нові шляхи дальшого розвитІ(у економіки і ку.1ьтури радянської країни у десятій п'я· тирічці. Перед трудівниками сі.1ь­

НЯ'

виборчо'(

СМАЛЬНО Минала Демидович - від комун!стцч-

Чяени Діяьничиоі

ОВДІЄННО

Організовано вийти госrюдарства

Голова Дільничної

комісії -

та сдужбовц!в

служ"бовщв радгоспу «Требухів-

комун!- чої комісії

Михаила•. ря».

вич -: вІд комун!стичноУ орга-І

ськоrо

». ШЕВЧЕНКІВСЬКІП ПО ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .Nil 51

стичної органІзації Шевченків-

ської середньої школи. НА ЧЕНІОН

вич -

Іван

Андрійо-

від робітників та служ·

бовцtв дистанції

станціУ

Боб­

рик Південно-Західної зал!зни·

І ці.

НИСЕЛЬОВА Валентина Ми­

від робітників та колаївна від робітників та радгоспу «Требу- службовців nоштового відд!лен• ня станції Бобрик. Павлович

ВИХОР Олексій

Миколайо-

госпу «Бобрицький»

ПО ТРЕБУХІВСЬКІИ

ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ Голова

Дільничної

ЛАВРІНЕІ-ШО на~ал!я Олек-

.NЬ 50 сПвна

від організації ЛеНІн-

_

виборчої ської

Номуніетичної

Сnілки

«Зоря». ників та службовців радгосnу комісіІ ГАНЖА Сергій Да- МолодІ України радгоспу «БобЗаступник голови Дільничної «Требухівський». видавич від робітників та рицький». виборчої комісії БАРТОШ Чяеии ДіяьничноІ службовців радгосnу «ТребухівГ й І Надія Гнатівна від робітнивиборчої комісії: ський» о.пова виконкому ра онко

n:Ів nлемnтахозаводу «Рудю~». Михайло

ДІльничної

НЕСТЕРЕННО Олек-

сій Федорович

ааводу «Рудня».

БУРДА

«Требухів·

ПО СВІТИЛЬНІВСЬКІП вjд кuлективv вчителів ! тех- -:- вІд робітників та службов- вич - від робітни.!<ів та служ· вибор- ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Nf 46 нічних nрацівників Требухів- ц!в раАгосnу «Требухівський•. бовц!в центрально! садиби рад-

ДУЖИН Варва-

ра Іларіонівна -

радгоспу

ський

- від організації nрофесійної ц!в радгосnу «Требух!вський». СНОРОБАГАТЬ1Ю Олек. сnілки працівників сільського ОРЛОВСЬНА Галина Юхи- сандр Петрович _ від комунІ•

«Русанів- сильович.

ський».

nлемптахозаводу

сР~дня•. Сек.ретар Дільничної

Макаро.

від робітників та служ-

бовців

радгоспу «Требух!вський».

дія Стеnан~~на - ~Ід орrанізаГУЗЛО Микола Андрійович ськии». . хайлович ц!і nрофесщної сПІлки nраців- _ від комуністичної організаЗасту~ник Г?Л.?,ВИ Д1.1ьничної службовців ників сільського госnодарства ц!ї радгосnу «Русанівський» виборчої нощсв ЗАГО- хівський».

1

«Требухів-

Михайло

госnу «Бобрицький».

ВОРОНА Віктор Іванович

госnодарства і заготівель рад- мівна від робІтників та rocny «Зоря». службовців радгоспу «ТребухівПО ТРЕБУХІВСЬКІй ський». професійноУ сnілки працівників кий». . ЦІ 48 сільського госnодарства і заrоІіИЛЬТЯй Галина Федорів- ВИБОРЧІй _ДІЛЬН~. .Nil .. Х~НОВА Тамара Фалях!вна т1вель nлемnтахозаводу «Руд- на _ від організації ЛенінсьГ?~?ва ДІльнична! виборчщ в_ІД колективr медичних і НЯ». кої Номуніетичної Сnідки Мол о-. KOY!lCil - __!'0~ АЧ . Ант~н Ва- техючних nращвникІв Требу-

ГАНЖА

Секретар Дільничної вибор- госпу «БобрІщький». виборчоІ комlсіУ. виборчої комісії: чої комісії ІГНАТЕННО Секретар ДІльничної виборРАК Григорій ,цанилов~ч _ СИЗОНЕНКО Любов Вікто- Іван Олександрович - в!д ро- чої ко111!сії - ПАВЛЕНОК Навід комуністичної оргаюзаціУ рівна _ вr·д робітників та бітників та службовців радгос- дія Вікторівна - від орган!зар й пу «Требух!вський». ції Ленінської КомуністичноІ 1 радгоспу « усан вськи ». службовців радгоспу «Зоря». Сnілки Молоді України радРЯБА Гал~на І~ан!вн_а НОТ Василь Петрович _ від Члени ДlяьничиоІ

:МІЩЕННО Микола Прокопович - від комуністичної орrанізац!І радгосnу «Плоск!в-

виборчої комісії

радгосnу

ський».

~~вців ві~а~~~~~нуик!в «f~e~~~~~ вич

ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ .... 47 ський». . .. •~v . від комуністичної Г?л?ва ДІльничноr виб?рчої ПО ТРЕБУХІВСЬКІП середньо! школи. організації Русанівської серед- KOM!Cil СТРJ:ІГУН ~штор ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .Ni1 49 Чяени ДlяьничиоІ ньої школи. В~~ильов~ч -:..- ВІД комуюстичвиборчо'і комісії: Застуnник голови Дtльничоої НО! оргаюзацrї радгоспу «ЗоГолова Ді.1ьничної виборчої ВОЛОХА Катерина Мико- виборчої комісії - СОЛОВЕй ря». . . комісії - АНДРІЯШ Володипаївна - від робітників та Андрій Іванович - від комунІЗасту.~ник .г?.-!ІОВИ .Ц1льничної мир Федорович - від робtтнислужбовцtв радгоспу «Плосків- стичної організації радгоспу вибор'!-о! КОМІС!~ - Н_ОТ lУ:!арія ків та службовців радгосnу ський•. «Русанівський». Коноювна - вІД робrтниюв та «Требухівський». ФЕСЮН Галина Іванівна Секретар Дільничної вибор- службовців P.a~гocnv «_Зоря•. Заступник голови Дільничної від робітників та службовців чої ко:vrіс!ї - ДЯЧЕННО Гали.~екр~т~р ДІЛьничної вибор- виборчої комісії БАБИЧ радго~nу «ПлосківськиtІ». на Федорівна - від робітників чоr КОУІІС!l - Л_І!ТВИНЕНК_О Любов Іванівна - від робітниКАКУН Микола Єлисейович та службовців радгосnу «Ру- Костя~тин ~~досшов_ич ::- ВІД ків та службовців радгоспу ..... від робітників та службов- санівський». · комуюстичноr оргаюзац!1 рад- «Требухівський». ниюв освІти, вищої школи

tльнично

та

На.прикінці лютого

І в першій

декаді березня у господарствах проведено дета.1ьну перевірку, як

механізатори

району до-

від робітрадгосn.;,т

Для підтримання високої технічної готовності машинно-трактор­ ного парку у r:ожній тракторній бригаді повинні бпи створені лан. ки с.1юсарів по 1схнічному обс.1у-

Однак в окремих господарствах І говуванню на чо.1і з майстром-на-

не з повною відповіда.1ьністю поставились до підготовки техніки.

подарствах, на

яКІ бу.1о звернуто

держали даного слова. У тих гос- увагу керівників подарствах, дР вчасно почали ремонт, прави.1ЬІІlJ LJрганізували ро-

НОЗАН

nрацівни- Ганна Семенівна -

механізаторські колективи викона- Так,. у . радгоспі «_ВеmІкоди~rер.1и свої зобов'язання, чи готова ськии» ПІд _час nеревІрки було_ ви-1 техніка до виходу в поле. Працю- я~.1ено З сt~а.1ки, що не повнІстю вало три комісії з участю партій- шдготовленІ до роботи. З. плуги, них і nрофспілкових працівників, З куль;иватори, у радгост «Боб· ч,,енів груп народного контро.1ю. рицьІШИ» З ~Іва,~ки,. 4 культиНеобхідно відзначити, що в ос- ватори. Є недотк~ 1 в Інших госновному

ком!сіУ

середньої ників та службовців <<Требухівський».

поле

в

Заступник голови Дільничної

виборчої

та

інженерно-

технічних спеціалістів. Незабаро'І розгорнуться

масові

ладчико~І. У деяких радгоспах такі ланки ще не створені. Так, у

радгоспі сВе.1 икодимерський» по­ трібно мати 12 с.1юсарів, а фак­ тично є ті.1 ьки 2, у радгоспі імені Кірова на чотири тракторні брига­ ди немае жодного майстра-налад­ чнка, з.овсім немає їх і в радгоспі імені Докучаєва.

Дуже в~ж.!иве

зна.~ення

3 ~~а?-Іувадьними мате~Іа,,~ми .. ддя

боту ланок, за{;Іосовува,,и мораль- по.1ьові роботи, і від того, як ні і матеріа.1ьні стимуди, всі ма- вк.1ючиться в них техніка, залежа- будІвництва :а~и.х скдадІВ шини

й

знаряддя

поставлені на

тиме

до,1я

врожаю.

Отже,

необ-

д.~я

нор~rальноІ експ.1уатац11 тракторІв має з~крита заправка. па,,ьним та

правочних

пунктІв

У

І за·

господар­

.1інійку готовності. Першими спра- хідно за час, що залишився до ви- ствах є досить уста~куван~я. !'-де ви.1ися з цим завданням радгос- ходу в поле, повсюди ще раз пере. в. ра.;хгоспах сТребухІв~ькии». І ме­ пи «Русанівський» (головний ін- вірити справність і ко:v!Плектність НІ К!рова, «Зоря». та Інших ~он~ женер 1\l. Ф. Воронецький), «Жер- всіх машин, провести іх техноло- ведеться ~уже повІ.1ьно, в настдок

дів.ський» (П. О. Миронець), іме-І гічну на.1адку, прийняти комісіями чого допущено пере!!_часне ні Шорса (Б. І. Мороз), сЗавори-

господарств із складанням

цький» (І. І. Коту.1). На день пе- допуску

ревірки у цих господарствах меха-

нізатори укомплектовували машини вузлами й деталями, що були

зняті на зимове зберігання,

19

березм

1976

року

роботи

актіа

цьо~ува!ІНЯ

па.lИВНОІ

апаратури

та нанести т~акторІв, не точно ведетьс~

знак сД-76» (допущено до роботи

ЛІК витрачання

в 1976 році). У відповідності з стид. nланом весl'Іяно-пОJІьових робіт У біл~:>шості

arpe- провести

гатували іх та проводили технологічну наладку.

до

спра­

агрегатування сі,1ьгосп-

машwн, вибираючи оптимальне завантаження тракторів.

НОВЕ ЖИТТЯ

центральnих

пального

радгоспів

машинних

І

об­

ма­

нема

дворів,

уся техніка роззосереджена по тракrарJЦІХ брнrадах неведиких

о

Ради депуМтаті~і/Н~fтt · •

Секретар виконкому районно! Ради депутатів трудящих К. РІЗАНЕНКО.

розмірів. Там обдаднуються скдади

нафтопродуктів,

що

своt неми.

нуче веде до додаткових втрат.

Досвід

радгоспів

«Рvсанівсь•

КИЙ», сГоrо,1іВСЬКИЙ», «Жердівсь­ КИЙ», «Заворицький», імені Шорса

«Краси.1івський:. переконтІво свід: чить, що конаентрація всіх машин

і зн~рядь на o:Jнo~ty машинному дворІ дозво.~яє продуктивніше ви­ користовувати наявний парк всієі

техніки, по.1іпшує можливості ор.

ганізації •Ре~Іонту вання,

та

обсдугову­

всі нафтопрqдукти

гаються

в

одному

складі,

збері­ що

за•

безпечує краще ведення іх витра­ •rання.

змогу

Концентрація техніки

виконувати

загонами

по.1ьові

дае

роботи

механізаторів.

Всі ці питання

чекають

вирішення у кожному

cвorD

господар•

ств і.

Необхідно в найближчі дні nов. сюди

виправити

вияв.1ені

~и у пі!Іrотовці техніки, и органІзовано

вийти

в

недо.1і­

дружно поле.

Ра­

зом з тим сдід посилити темпи ремонту з6иральних машин та ін· вентаря. щоб упоратися з цією ро­

ботою у визначені строки.

М. ДОЛЖЕНКОВ, rояовний Інженер рай об'.

єднання •СІ.пьrосптехвtка•.

о

З стор.

о


••••••••••

• • • • •z • •z • •r • • • • • :ІП

А

и

в

Шко.1ярам сnодобалася спортивна гра «Зірниця:..

Щороку в нашій країні проходить місячник оборонно-масової роботи. Це не тіm.ки ряд заходів виховного характеру, а й своєрідний огляд ді­ яльності комітетів ЛКСМУ, організа­ цій ДТСААФ, військових комісаріа­ Тів та штабів цивільної оборони. Во­ ни багато уваги приділяють військо­

- Назвіть, будь ласка, яка nрограма місячника намічалася. Настільки вона

во- патріотячному

лижну естафету.

вихованню

~Іісьнном комсомолу

О. О. МАЛКОВ: Розкрию тану з фоом діяльності, ян масові спортивні спорту . Разом із товариствами гард», << СпартаК>> і << Нолос >>

трудя­

щих, особливо молоді, а також підго­ товці її до захисту своєї соціалістич­ ної Батьківщини. У бесіді з корес­ пондентом <<Нового життя,> інструк­ тор ДТСААФ Олександр Олександ­ рович Малков і другий секретар мі­ ського комітету комсомолу Павло Івахнюк розповіли;

видІв

«Аван­ провели

нин

гвинтівки

броварчани

ді на

ти , що в Постанові

ЦК

КПРС

від

учбові

п у нкти,

ва військова забуваємо

й

де

пр о водиться

підготовк а . про

кадри

ветерани війни,

зації

товариства

проводили

« Знання » .

уроки

м у жності

початко­

народного

П.

господар с тва .

ІВАХНЮК: На заводах

сьних << Військ >> . Юними льотчиками, де­

зв' ЯЗОК

школах

ч е ння

нада є ться

вс е -таки

і

сантниками,

класу К

8

моряками командував

учень

парад

спортивної

програми .

юних

силами

П'ЯТНИЦЯ, 19 БЕРЕЗНЯ ПРОГРАМА ЦТ 9.ІО.К . т. Гімнастика. 9.30 к. т. •Веселі старти•.

Відбу­

авіамоделістів,

автомобілісти.

10.15 К . т. Телефільм •Білий ведмІдь•. ІІступне

на

rauІwІuRШ~~ 1

Генеральний

секретар

ту.

держав

Він

також

цього

ЦК

<< вести

континен­

вка з ав,

що

«З а

останній час в ряді країн мно­ жаться ви с тупи з а т е , щоб ра­ йон Індійського онеану не став ареною створення ві й сько в их баз тих чи інших держав» .

•Щодо Радянського Союзу,

з

Європи на ~нші райони світу». представни­

війсьРrово-промислового

блоках говорять ,

справ у до гар а нтування безпе­ ки в Азії на осно в і спіJІьюrх зусиль

розрядну

комплексу США і держав союзників по імперіалістичних

ну з цілей бор о тьби за м ир, свободу і не з аJІежність народів з авданн я :

поширити

ків

}ШРС Л. І . Брежнєв у допові­ ді на XXV з ' їзді КПРС ян од­

nоставив

хідним

-

сказав Л. І . Брежнєв, то ми не мали і не маємо наміру

будувати військові ба з и в Ін­ дійському океані. І ми закла­ наємо Сполучені Штати зайня­ ти тану ж по з ицію>>.

Позиція Радянського Союзу . винладена Л. І. Брежнєвим, ді­ стала по з итивний відгун у більшості f\раїн цього району. Ряд керівних політичних дія­ чііІ виступив із закликом до Спо.1 у чених Штатів та інших західних держав наслідувати

однак, про те,

що є впливові сили, яні мають намір всіляко чинити опір цьо­ му процесові . Один з головних напрямів стратегії Імперіалі з­

му тепер, писала в дні роботи XXV з'їзду КПРС сомалійська урядова га з ета <<Хіддігта онто­ бар >>, розгортання мережі військових баз у Тихому й Ін­ дійському

вчинити

океанах

тиск

на

розвиваються,

і

з

метою

держави, яні

Яf\і

прагнуть

до політичної та енономі чної незалежності. << Прогресивне людство . всі миролюбні сили повинні пильно стежити за під­ ступ а ми імперіалізму в Індій­ ському океані ,

рішуче присіна­

ти його спроби створити в цьо­ му районі нове вогнище воєн­ ної небе з пеки», підкреслю­ вала

газета .

Виведення

американських

збройних сил і ліквідації війсь­ кових ба з США та їх союзни­ ків по бJІону вимагають народи

Японії і Кореї. ТаїJІанду і Фі­ л іппін. Інших країн району А з ії і басейну Індійського оне­ ану. яні розглядають їх присут­ ність ян загрозу своїй не з алеж­

ності і мирові. Радянський Союз підтримує справедливі прагнення цих д е ржав по з бу­

приклад Радянського Сою з у, виправдати сподівання народів , якІ вимагають перетворити цеіі

тись

район у

мирного співіснування і співро­ бітництва.

«Шрі

зону миру.

Ланка,

nредставник ни.

-

щиро

уряду

запевнив

імперіалістичного

т у, їх бажання будувати свої в ідносини на основі принципів

ц1є1 краї­

заінтересована

дикта­

в

А. БІРЮКОВ, оглядач ТАРС.

У листі

17.00

•ХороЬрнй

житлового

ла

запитувала,

і

всіх ділянках господарського турного будІвництва .

та

промнуз­

універмаг

Директор змішторгу М. Ф . Ніколаєв повідомив, що графік

ПРОГРАМА

ної

11 .15 11.30 15.50 15.55

всІм

роботи магазинів змінювався, бо ванмну після 19-20 години

в них не бувало покупців. торговельні

Те­

заклади

попереднІм

розпорядком.

* * *

Інваліди Великої Вітчизняної війни Г. Я. Шульга, В. Т. Нро­ ценко, М. О. Лисенко з сіл Сві­ тильиого та Кулаживець тували, на які пільги мають право, ристування

запи­ вони

зокрема щодо ко­

газом.

На це питання відповІдає за­ відуючий районним відділом со­

ціального

забезпечення

І.

Nl.

Козі нов.

<< Згідно Ноетанови КПРС і Ради Міністрів від

18

1975

квітня

ЦК

CPt;l"'

року перед­

бачені такі nільги для інвалідів Великої Вітчизняної війни пер­ шої та другої груп, а також для сіаtей загиблих воїнів: за кори­ стування водом ,

опаленням,

газом

та

водопро­

електроенер­

гією оплата становить

50

про­

центів загальної вартості. МІні­ стерство соціального забезпе­ чення УРСР в своєму листі від 19 вересня 1975 ро­ ку роз ' яснює, що nільги за користування зрідженим га­ зом, який реалізується через

стаціонарні газові установки й постачається в централізовано­ му порядку означеній групІ Ін­ валідів, надаються . Але скидок на паливо й газ, який вІдпуска-

* * *

що

спочатку

на пенсію,

працювала

в

як­ кол­

госпі, а з 1956 року перейшла на Іншу роботу.

Постановою ЦК КПРС

1. Ра­

ди М.іністрlв СРСР від 3 трав­ ня 1957 року передбачено включення в трудовий стаж робітників 1 службовців їх ро­

боти в колгоспі з

1 січня 1'9~\:J

року й до припинення діяльно­ сті колгоспу (за винятком тих років, коли без поважних при­ чнн не вироблено обов'язково­ го міиімуму трудоднів) за умо­ ви, якщо вони перейшли пра­ цювати в радгосп. Якщо колиш­ ніх

членів

колгоспу

направили

на роботу в державні установи

мають

право на

стаж не

колишніх

період роботи в колгоспІ, якщо на час реорганізації колгоспу в радгосп вони уже не були колгоспниками,

а

працювали

робітниками або службовцями. У Жердові колгосп імені Ле­ ніна

реорганізований

у

мувати при роботи.

неповному

життя!

у

з ' їзду

СоцІа.•ьний

саду•.

КПРС

-

nортрет

ко­

роп е тровськ) .

16.40

Дл я

•Цифри

17.15

(Харків) . •Екран молодих• .

нашоrо

зро­

стання» .

18.00 18.15

11.ітей.

n<я•

у

•Дзвіночок•.

сМолода raap( Ворошиловrрад),

строю•.

Реклама.

Концерт •

Оголошення.

Концерт дитячої моді ял ьності.

художньо'(

са.

18.30 ІнформаuІіІна прОjрама •ВІстІ•. 19.00 К . т. МіжнароднІ змаrаии• 3 ак· роба тики.

20.00 Концерт. 20 .45 «На добранІч Аітн!• . 21 .00 Програма сЧас•. (М.). 21.30 Художній фІльм сНІ

оуху,

d

пера».

22.40

Вечірні

новинн.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ учнів І курсу профтеху'ІИ• л.нщ . Фізика. сПлазма•. (М . ).

9.05 Дл я

9.30 І 10.55 для учнІв З кл. Музика. Передача 4. (М.). 9.45 І 10.40 Для учнІв 2 кл. Природо­ знавство.

•Здрастуй,

весно•.

(М . ) .

10.00

Для

11.10 11.45

Німецька мова. (М . ) . І 12.40 д.•н учнІв б кл. фія. сПІвденна €вропа• . Англійська мова . (М.) .

спеuІалІстІв

поJІарства .

народного

roc•

(М.).

rеоrра­

12.15 14.30 Для тих. хто acтynas

До aysla. •ТригонометричнІ

Математика .

15.00

нерівності•. (М.) . ФІ,нка. •МеханічнІ

ІІОЛН8ІНИЯ•.

(М.) .

15.35 Для учнів б кл . ГеографІи . сПІ11• JІенна Європа• . ( М.) . 16.00 Програма nep•naч. 16.05 ХудожнІй фІльм •Адреса аашоrо дому..

17.25

Екран стvnента.заочника. І КУ1!С . Історія КПРС. •діяльнІсть nар­ т!У по змІuненню сонІалІстиqиоrо

суспІльства І посиленню обороно­ здатності країни . (1937 р. 'ІtР­ вень ІЯ41 р.) . Захоnи комунІtтич­

ної парт!У по мобілІзаuІї сил І засобІв країни на вІдбиттА фа­ шистської агресії в початкевиА період В•ликої ВІтчttзняної війНИ».

18.30

К.

т.

ки

-

Для

шкмярІв. •Пнсьменни• дІтям•. €. Шварu . (JІенІи­

rрад).

Ія . пп •Слава

2n.nn 2n.1o 21 .nn

трудова• .

ФІльм·кnнuерт К.

20.30 •

т.

Подвиг• .

К.

• НароднІ

&ечірно

т.

кнка .

танnІ•.

(М . ).

(М.) .

Докум•нтаал~нІ

фІльми.

(М.) .

21 .30

рад­

госп <<Бобрицький» у 1959 ро­ ці, а М. К. ІІолозюк вибула з нього на три роки раніше. Пен­ сію по старостІ вона може отри­

еВиnаnок

XXV

Телеплакат

державну

включається

передач .

МультфІльм

16.35

боти враховується в стаж. У трудовий

антракт .

Програма

л.ктиву Новомосковського труб. ного заводу. Передача 5. (ДнІn­

пенсію, і попередній період ро­

колгоспників

техніки•.

Іб . О5 Рішення

чи організації за рішенням за­ гальних зборів або правління, то пІсля повернення в госпо­ дарство до його реорганізації вони

механізатора. .:Вико­ поливної І мелІоратив­

Новини . МузнчнніІ

у

УТ

переJІач .

ристання

Жителька сео~~а Жердони М. К. Полозюк цікавилася, чи вона право

І

проuес•.

к. т. Художній фільм •Кавкаsьu полонянка, або Нові пригоди

10.40 Програма 10.45 Телешкола

но•.

має

РосІАtЬ•

напруженостІ

Шурнка•.

єтьсх через роздрібну торго­ вельну мережу, не передбаче­

зачиня­

•Розридка

21.00 ІнформацііІна програма •Час• • 21.30 . к . т. сАртлото•. Естрадна про­ грама. По закінченнІ иовюіи.

укладо:УІ нашого життя формуються ви. colii моральні , політичні , бойові якостІ . Виховання у дусІ комуністичної Ідей­ ності сприяє розвитку почуття вІдnові­ дальностІ у юних громадян.

чому

романс.

т.

дІ-.еІ

ЛЮДІІМ••

музики дли дІтей .

революційний

куль­

Коментар автора: Таким чином ,

за

До Тижня

кий

Світлана КОВБАСА.

продовольчі магазини

всі

дл!І

радІСТЬ

19.10 к . 19.40

•Ліс

прогульник•.

с Даруіtте

слави . Він присвячується XXV з'їзду КПРС І 60-р!ччю Велиного Жовтня.

масиву

працюватимуть

Т.

18.00 Новини . 18.15 К . т. еВеселІ ноткн•. 18.40 еМузичний абонемент>.

лися на годину раніше.

пер

К.

ного походу комсомольців і молоді міс­ цями революційної, бойової і трудової

до редакції житель­

ка

Пєскова.

телефільм

військово-спортивна гра << Орлятко » . Вже розпочався черговий етап Всесоюз­

Спідамн ненадрукованих пистів

му океані . Ми вважаємо необ­

Висловлювання

3а безпеку • •• З І І А в

Індійсько­

В.

nісках» .

в День Перемоги. Підіб'ємо підеумни пашунової роботи. У квітні проходитиме

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • забезпеченні миру в

слово

14.55 Документальний

-

15.10 «Російська мова• . 15.55 Художній телефІльм

курсант одного з Київських училищ >>,

СЬ І\ ОГО військового округу .

ро­

Молоді патріоти і в праці наслідують батьків. Трудові десанти по збору мета­ лобрухту й манулатури є корисною справою. Весна пора турбот учнів­ ських виробничих бригад . А 17 квітня позивні «червоної суботи• покличуть і молодь продовжити Велиний почин на

клас­

Малярчун. Приймав

мину лих

чатку травня, маніфестаЦія по місту

ним комсомольським орган із аЦія:УІ. Зав­ дання вихователів полягає в тому, щоб розвивати Цінавість дітей. поглиблювати їхні з нання про г е роїку . Ось лист із Се­ миполні в сьної середньої школи. Старша піонервожата М. Нолюпанова пише : << Провели нещодавно парад жовтенят­

Київ­

події

П . ІВАХНЮК: Традиційний тиждень пам' яті героїв проводитиметься на по­

всюди

шк о лі

й хто прагне почути

про

конкурси

поміряються

Сама практика військово-патріотично­ го виховання показує, що особливе зна­

ОрГаНіЗа­

з частинами

і

слово

видів

дуться

пройшли тематичні вечори під девізом: «Н е переможна й .~егендарна >> .

ЗміЦню­

КО~ІСОМ О ЛЬСЬКИХ

радгоспах

ВЕСНА . Фотоетюд Б. потьомкіна.

Змагатимуться юнаки й дівчата з різ­ них

фабри­

то вони

ЦіЙ міста і рай с ну

у

1

за

ків.

шкоJІЯ­

ках,

ється

правдиве

Ветерани

П. ІВАХНЮК: Підрост а юче поколін­ ня вих о ву є ть ся на чу дових традиціях стар:.uих . Юн а ки н а п о л е гливо овол о ді­ .вають навичками, яні б у д у ть потр і бні, коли на с тане пора в иконати почесний обов'я зо к піти на віііськову служб у . Допомогти їм у ць о м у , надати ідейного за г арт у вання покликаний комс о мол. Юнаки й дів ч ата па м' ятають героїчне минуле . Спр ий ~Іають й о го р оз умом і сер­ цем . В і дкривають все нові сторінки слави бат ь ків . Щодо форм оборонно-масової роботи,

урі з н о манітнюються .

на д і йсну службу.

органі­

для

все життя.

дими воїнами, ветеранами nращ влаш­ товуватюtуться для тих, хто збирається

<< Ниївшлях­

міської

вияв­

місцевості .

О. О. МАЛКОВ : ЗустрІч і з ветера­ нами Велиної Вітчизняної війни , моло­

рів, щоденно бесідували з допризовнина­ ІІІИ на вііісьново-патріотичні теми. Для них д е монструвалися кінофіJІьми про подвиг, про мужність, про стійність в il'ot' я майбутнього.

Звичайно , не для

лентори

лише

- А які заходи будуть проведені в наступних місяцях? Що передбачається зробити?

У тісному контанті з нами працюють

Масовість сприяє їй . Ми у з агальнили в січні - лют о му досвід роботи з а останн ій nеріод. По-перше, як готуються техніч ­ ні спеціа л істи д л я Збройних Сил і з чис­ ла юнакі в допри з овного віку. По-друге . на дв о х підпри є мст в ах міста обладнано

не

котрі віддали своє життя боротьбі щастя й свободу . за мир на землі .

стрільби місця ро з поділили школярка Оксана Фесай, робітниця підприє:v.ства зв' язку Галина Буряк і телетайпіетна

Лариса Розенштейн (трест буд >> ).

а

вували Данієля Фері, Фаділя Джамаля,

слюсар підприємства зв'язку Володи­ мир Мироненко, на третє інженер техніни бе з пеки тресту <<НиївшJІяхбуд» ВітаJІій Гордієнко . Свій внJІад у пере­ могу ВНеСJІИ Й НаШі зеМJІЯЧКИ. У СеКЦіЇ

7

кухар,

ні серед учнівської молоді. І разом Із зарубіжними ровеснинами відзначали День юного героя-антифашиста . Ешано­

Дорогами слави Оатьиів травня 1966 рок у << Про стан і заходи по поліпш е нню р о боти Добровільного товарис тва спри я ння ар~Іії, авіації і флоту (ДТСААФ СРСР) >> ви з начено завдання на тривалий час . У ній гово­ . риться й про активі з ацію р о боти пер. винних органі за Цій нашого Товариства.

чи

кмітливість у гр! на

Хвилюючим днем бу ло восьме лютого. Тоді проводили нонкурс політичної піс­

це. Підвищили свою майст е рність п'ять чоловік , котрі стали розрядниками . На перше місце п ' єдесталу пошани підняв­ ся майстер цеху дер е во о бробного комб~ нату Григорій Охрімчун, на друге -

О . О. МАЛКОВ: Роль оборонного То­

донесень

Така спеціальність може стати в приго·

в

f\омандному заліку зав о ювали друге міс­

вар и ства по м ітно зр о с л а. Слід відзначи ­

руху

.1яють

На обласних змаганнях і з стрільби з малокаліб е рної

чимало

як вона проводилася Цієї зи:vІИ . Так при· щеплюється .'Іюбов до Радянської Армії. Відбувається знайомство з Гі історією. Тепер за новими умовамн юнармійщ ви­ борюють право й на звання кращий за спеціальністю : зв ' язн!вець, регу люваль­

виконана.

змагання з військово-прикладних

військовоНадійшло у

22.30 23.55

К . т. Баrатос•рІйни~ хуnожнІІ телефільм •ЮрковІ свІтанки•.

2 серІя . (М.) . К. т. дnкумента .• ьниІІ фІльм •Ч•рвоні вітрила Парижа• . !нd!nомаuІІІннІІ виnуск сДеиь

sa

nнем•.

стажі

Редактор Є. ФЕДЯИ,

r~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~·qgl4~~~~~~~~~·~~~~~~~~~

j

•НОВАЯ ЖИЗНЬ• _ орган 6роварскоrо горкома І Коммунистиqескоn nартии УкраинЬІ. roponcкoro и раnонноrо Советов депутатов трудящихся Киевскоn обпаств. Газето вь 1 х оnит

на украинском язьІке .

НАША АдРЕСА: 255020 . м. БРОВдРИ . вул . Киівоька 154.

І

ТЕЛF.ФОНИ : Реnактора - 19·3·82: аас:туnника ре.пактора - 19·4-47: ві.ппов І nального секретар~. аІ.п.пІпу cln~c~кoro rocnoJІaDCТвa, коресnон• JІента

м1сuевого

DІJІІомоапенн• -

масової роботи. Фотокоресnондента -

10·3·18: ІІl!АІлІа 19-4.67.

nромисповост\.

І '

Газета аихо.пит. n~~;:::~;; fe~:g~.

Е>бсяr O.S форматv rа,етн

сПрввJІа•

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~,,,,,~~~~~~~~~~~~~~q~~~~~~~~~~~

'ІНдЕКС 61964. Броварська друкарня КиівськоrА облупрааління

11

справах видавництв, поліграфіі і книжкщ1оі торгівлі. . вул. Київська, 154,

Зам. 1398--1{).890.

~

#44 1976