Page 1

Сесія районної Ради

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСЯl

.N2 44 (3546)

• депутаТІВ

ВІВТОРОК,

20

17 березня Ів приміще.нні райlВИИОШЮМУ Ів'ідбулося за,сідання ХІІ сеоії ,районної Ради депутатів т:рудящих (т'ринадцятого

БЕРЕЗНЯ

1973 Ціна

2

трудящих

оилинання) .

р.

з доповіддю «Звіт про

коп.

депутатЬв трудящих за му П. П. Білокінь.

'роботу

1972

ріК»

,виконкому районної Ради

ІВИСТУПИВ ,головара'Йвиконко­

По ,ДРУГОМУ ПИ11анню 'ПОРЯДКУ денного «Про заходи ВИ КаН­ комі,в районної і сільських Рад депутатів тру дящих по праве­ де.нню благоустрою населених П'У;НWl1іIВ району» виступив заступ­

РІК

нии голови 'райвик,ониому С. І. Товстенко.

ВИДАННЯ 34-й

Депутати ,взяли актИlВНУ ,участь ,в оБГОВОlреНlні доповідей. По оБГОВОlРених 'питаннях ,сеоія прийняла ,відповідні рlШСJlIІЯ.

На сесії прийнято Зв~рне.ння до ,всіх трудящих і{иїВЩИНИ про 'РОЗГОР11ання ·соці,алістичного змагання за кращий благо­ устрій у ,,:',стах і селах оБЛdсті.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Зві т про роботу сесії бу де на,цру,ковано.

3бори партІйного

ЗБІЛЬШИМО ВИРОБниитво .ЗЕРНА Н ИНІШНІй

рік для трудящих села є ви.рішальним У боротьбі за ви­ ионання держа,вних плані'в і соціалі­ стичних зобов'язань дев',ятої Іп'ятирічки.

,впровадження перспективних сортів ази·

Найголовнішим

таlКИХ пше!Ниць, ян Поліська-70, Аврора, Кавказ. Урожай цих культур TopLK одер­ жано по 42-45 !цеНllнерЬв, ячмінь Мос­ ковськи.Й-121 ,даlВ 'по 38,4 центнера з кожного Ігектара. Під У'рожай 1973 рону

заlвдаНІНЯМ,

лено перед ХЛіборобами

яке постав­

з'їздом

XXIV

ИПРС, є' збільшею!я ;валовото виробни­ цтва зерна. Недарм,ав :народі Є при­ слЬв'я: хліб всьому голова. І особли­ во це

) ('

Хд.'рактерно 'для ,господарств

району,

скореними

оокільки

темпами

з

року

В

нашо­

'рік

зростає

при­

погол!їIВ'Я

мих ,і

ярих

зернових lКУЛЬТУР.

в ,гооподаРСТIВО 'вже

:нові

сорти

.

в

раЙОlні

ТИlВНОС'ті залежить 1В.i1Д того,

'заlвезли з наУ,IЮВ01ДОСЛ~IДIНИХ елЇ'ту і супереліту IвіlнсаСОРl1ів

устано.в ЛьгOlВ­

який

УІрО­

конц'Кормами.

Отже, ,крім того, що господа'РСllва 'по­ виН'нівиконати свої ДОГ о,в ірн і зобов' я­ ЗaJННЯ по :прсщажу хліба держаlві, забез­ печити ,себе насіНІНІЯМ і створити страхо­ вий фонд, потрібно ,мати ще й вдосталь

зернофу'ражу,

потреби

,ку

Тому IВже

зростають.

в

НІкому ІВ

щоро­

ІниніШньому

році радгоспи ,і птахафаБРИJlИ ПООШlнні одержати 42,1 тисяч,і тонн зерна. Для цього необхЬдно пі,двищити врожаЙНіСТЬ зернових у 'сереIДНЬОМУ до 23 центнерів 3 'Кожного ,ге!{тара, 'в т. Ч. озимої пшени­

ці но

-

до до

26 цент.нерів, 'Кукурущзи 45 це Н'l1нерів , ячменю -

на зер­ ДО 22

цeHl1Hep~B.

Такого врожаю зеptНlОВИХ, звичайно в ціЛО;\1У по району ще не одержували. Однак є реальна 'МОЖЛИJВість мати і збільшити валовий збір зерна,ПОЛОВ'НИВ­ ши недобір його 'за мину лі роки. Все це llшмагає 'віlД ХЛіборобіlВ району вишука­ ти ,нс,іможливості і рС'зерви. Тому, по­ ряд з турботою про піlдвищення родючо­ сті грунтів, 'ВІнесення ІВ достатній !Кіль­ ності органічних І .міінеральних добри.в. меліорації j хімі.за:ції зе.М леробс тва в РaJЙоні, госпо,даРСТlвам необхіІДНО значІНО розширити площі під ярими зеРНОВИ;\1И.

Янщо планова площа IпосІву ярих зер­ нових С1кладає 4635 lгектарі,в, то за ІЮ­ передні'ми IдWНИМИ в 1973 році ,вона буде розширена до 6910 гектарЬв. Всього зернових

культу,р

по району,

разом з

озимими, буде 20100 гектаріВ. В першу 'Іергу, збільшаться плтці посіву під ,ку­ ',у;рудзою на зерно до 2650 гектарів, :яч­ меlнем до 3700 гектарів. З'ам'Їнюють-

)"ся низьковрожШЙіНlізернові

,КУЛЬ'тури і

всіх

Плоскvвчани

зернових

першими

куль­

,культу,р

як

озимих,

та,к 'ї

'ярих

су,

по

онідчить, lНаекільки

сл,ід

Щорса,

28,8 пшениці -

землях

у

,госnoда'ретв

радгосп,ах

Це

,

трав.

.значне місце 'в зерновому -балансі в1,д­ ВОІДИТЬСЯ Ікукуру,дзі,

30

Оперативні дані

Яlка має дати

«Русанівський» «Требухівський» «Жердівський» «Красилівський» «Л іткіВСЬКIІЙ» «3аплавний» «3 о р Я» «Бобрицький» «Гоголівський» «Великодимерський»

управління сільського господарства

райвиконкому про надій молока господарствами району за 18 березня 1973 року

rоеподаретв

29-

процеНl1івзбільшення ві\Ц всього оо-

100

тект,арів

компленсу

Щі,

«Плоскінський» імені Кірова «Заворицький» імені Щорса

11,9 110,5 9,5 9,2

11,2 10,5 10,0 9,3

+0,9 +0,3 +0,1

+0,4

+1,3 +2,7

+0,3 +0,9

91 89 85 84

Семиполкінська Калитянська ПлемзавоД «Рудня» Пухівський ППР Богданівська

торська

а'гротеХНіЧних

поси­

запровадити

гос,подаРС1\ві

захОіД~В у

.

кра·

ПОКЛИК~!f'Ї

суворо

стежити

ЗОбо~ язан.ь, посилити

ДіЯЛЬНі,СТЬ

організаЦій.

ни.м ~ДlИснеНlН;::1'І ,ЗRходіlВ

lta,qpl'B

час органі'за­

і масово-політична партійних

за

ВОНИ

практич­

по ,вИКОНalННЮ

Івuдповідальність

за дотримання.м вимог aтpoтeXlНi­

ни, 'ВИСQlкоефектИlВНИМ 'веденням усіх га­ лузей ГОСІподарства.

ПаРТlіlЙНИМ,

П:РОфСПіЛНовим

і комсо­

мольсЬtким оргаlНі'заці:нм ,потрібно

шир­

ше розгортати дійове Всесоюзне соціал.і­ СТИЧ!Н€ змагання робtТНИКіlВ радгоспів і

птахофабрик, СПРЯlмовувати

їх зусилля

ІНа успішне виконання соціалістичних '30оов'яза,нь 1973 року - вирішального року п'ятирічки, ДОСТlроковездійснення заl~дань, поста'влених ХХІV З'ї'здом ИПРС і ХХІV з'їздом КП У'країни. Ю. БІЛИК, завідуючий сільгоспвідділом МК КП України.

10,4 9,9

10,5 10,9

+0,2 +0,2

+1,3

92 89

9,7 9,7 7,2

9,5

+0,5

+0,4 -0,3

+0,1

-0,8

8,0

кукуру,дзи,

в кожному

первинних

85

,ю,5

переглянути

,мехаlНізованих

бути спрямована в ДaJIШЙ

Птахофабрики Радгоспи

ра'з

стислі стро~и. Саме ,на це ПОВИНІНа

-0,1

7,4 7,5 7,2 6,5

та бо­

1973 рі'к бу:де ,не ,менш складним для ХЛ'іборобі'В, ніж 'минулий, адже обсяг ро­ біт значно !РОЗШИРЮЄТl>СЯ. Тому ГОЛОІВ­ НИМ ПОВИНІНО бути ПРOlВедення всього

+0,1

8,4

суміСІні

трат ручної праЦі 'на обробіТlКУ.

6,0

5,1

7,8 7,6

ще

В ЦЬОМУ роЦі необхідно

83 84 80 84 83 72 82 87 82

7,8

силосу

РО'ТИТИ РУЧНУ працю.

-0,7 +1,2 +1,6 +0,4 -0,1 +1,6 +0,5 -0,6 -0,3

9,2

якості

'запроваджувати

,зернових,

+0,2 +0,6 +0,3 +0,6 -0,1 +0,3 +0,7

8,2 8,0 7,8 7,7 7,5 6,8 6,7 6,0 5,8

і

без механі'чно,го обро6.ітку між'рядь і за­

рив. Потрібно з 'найбільшим ефектом ви­

НОІВимиті 'зеlмлі, :я'Кі були заплановані під ни'зыврожайlнtіi нультури, в т. ч. під однорі'ЧНі трани, ЛЮlПин, а для зміцнен­ ня !{()ІРМОВОЇ бази-!розорати :непридатні у,г~ддя, провести пол.іпшення ЛРИРWlІНих сіножатей і пасовищ, розширити зрошу­ вані культурні [JаСOlВища, провести до­ l\а11КОВИЙ посl,в ПОЖНИВlНИХ і поук,існих культур, підсіяти пос'і'ви багаторічних

тисяч гектаРіВ. Для пі,д­

ІПОЖ>ИJВНОСТ,[

угорсьний прогресивний Сlпосі-б вирощу­ ваlННЯ зetрнов,ої :КУ:КУРУДЗИ, не менше

доб­

ДОClві!'ц передових господаретlВ пока­ зує, що Ів у,сіх радгоспах і птахофабри­ ках є велині неllшкористані ре'зерви \цля

СІкла­

і ,гІбридів,забезпечити необхідну густо­

ІНЬКИ, необхі~ної для ВИ'РОЩуіВа;ння зерно­

площ під з~рновими нультурамІ'. в біль· шос"гі господарсТІВ неріlВНИКИ і спец,іалі­ сти правильІНО вирішили засІяти зер­

повинна

ту рослин, використати я~найефеliТив.ні­ ше меліоровані землі, до ,міні,муму ско­

,і-мені

::--х:I,вних

приді­

ЛИТИ заготівлю та іВІнесенн.я органічних і мінеральн.их ,добрив, за,стосувати в кож­ ному господарс'тві передОІВИЙ досвід ви­ РОЩУ1нання зернових ,культур. ГОЛОВІНе - провести Сівбу на ООIСОКОМУ агротех­ Ні,ЧНОМУ pilВlHi в кращі строки першо· класним !Насінням перспектиВІНИХ сорті.в

вадити такі агротехнічні заходи, які б забезпечили рі'Зке підвищення .врож.ай­ !ност'і d валових зборіlВ 'зерна. Для цьо­ го є 'Всі м.оЖЛИlВlост.і. З ,кожним роком у ГОСіподwреТlВах району збілЬ'lIIУЮТЬСЯ площі 'ЗРОШУІваних земель, кількість тех­

з ,розширеНІНЯМ

16

яких

ЛalНОК по IВИРОЩУlВа,нню

Спеціалісти радгоспllВ і, особливо це стосується птахофабрик, ПОВИІ~ні 'впро­

У зв'язку

площа

повсюдно

озимих

.ви, а па'ртій,н,і .органі'зації не ,дають прин­ ципової О'ЦЇ,НКИ їХ роботи.

ІВИХ, поста'чаНlНЯ селу міJНеральних

увагу

посі'вні .а,грегати ої lС'клад

результат

того, що ,спеціал,іIСТИ на місцях безвідпо,Н'ідально ставляться до доручеlНОЇ спра­

меншу

Щоб успіШно Івиконати соціалістичне зобо'в'язання ІПО ,виробництву зерна, !Не­ обхідно уапіІШНО за:кінчити підживлення

ще не ви!{ористані

«Літк\вськиЙ».

з

пLд кукуру,дзою на

не

посіви кукурудзи з соняшником боIВИМИ.

резерви БзБJльшен\ні вироБНlИЦТ,I':і зерна в нашому рwЙОНі. Серйозний ДОКір по­ трібно зробити з цього [J'РИВОДУ птахо­ фабрикам, Яlк.j одержують врожай зер­ НOlВИХ у середньому 15-17 цент,нерів з ГС'КТ8.1ра. Врожаї ж озимої пшеНИЦі на· ві'ть нижчі віlД цього рі'ВlНЯ Ів Богданів­ ськІй, Пухі~ській, СемиполкЬвськїЙ пта­ хофабриках, lПлемзаВОіді « Рудню). ВOlни не перевищують 16 Ц€\'H'I1HepiB з ге'К11а­ ра. Дуже /низькі ,врожаї 'зернових на ,зрошених

загал~на

вищення

33,1. В цілому ж досвід обох

потрібно

сти близько

зібрано їх у середньому по

центнера з гектара, а озимої

Радченка

лити вирощенню її на силос і зелену ·ма­

ДИТЬСЯ лише :нас~ннЯ'м І кла,су високих репродукцій. Непогані Іврож,аї зернових одержують також у ра,ДГОClпі «Требух'['вський», де

торік

посі:нних площ

зерно

прово­

К'ОІристати Івсі іlvюжливості для тато, щоб За!беЗlПечити гарантований уро,жаЙ.

1-:азви

н&м

ський-1026 і Льгов.ськи'Й-78, вики Біло­ цеРК1вська-27 та 1нші. Посі:в зернових

їх оорти на більш Івисоковрожайні, пер­ спеКТИВIVі. Ст.арано перегляну;вwи С1'рук­ ТУІРУ посііВНИХ площ, спеціалісти lВирІ­ шили перевес'ти в зернову групу 1400 гентар.і'в озимих і'з зеленого ІК'ОРМУ, 'зви­ чайно, без ШКОДИ ,для тваРИНlництва.

збільшення виробництва 'зерна. На­ Пlриклад, у радгоспі «ПЛОСlкіIВСЬКИЙ» в 1972 'році ДОСЯІ1НУТО середньої врожай­ ності зернових культур,н,а 577 гекта­ рах 30,6 !Центнера, ІВ 'тому числі озимої f!iШеIlШцJ. ІНа 306 Ігектарах по 38,1 центнера. Таких 'нщ,радних покаЗНИRів у виробництві Ізерна плос'!{.іlвські хлібороби досягли зав:цЯlКИ 'високій 'агротехніці, до· ста'тній КЇлькост,j внесених добрив та

механізо'ваНlИХ ланок І. А.

раIДГОС:ПУ « КраlсиліIНСЬКИЙ» ,і М. Д. Дя­ чеНl~а з радгоспу «Бобрицький», &кі до­ вели, ЩО в умовах нашого району маж· на одеРЖУIВ,ати врожай ,кукурудзи на зерно 40-50 цеН11нерLв, iffУКУРУДЗИ на СИЛОС та зелений норм - 270-300 центнерів з гект,ара. Разом із збільшен,

спеЦіаЛ,lОТИ Ірадгос п у постійно Пі,КЛуються про

сортопоновлення

жай зернових збереться, як тваринни­ ЦТВО і ПТЮGівництво буде забезпечено

не менше 12 тисяч 'ТОНН. ДЛЯ ць'ого ІНе· обхідно .використати lПередовий ДОСlві,д

насін­

гpOMalДCЬKOГO тва,ринництва І птахівни­ цтва. Успіх же ІВ піДвищенні їх продytJ\­

l1УР.

бов'язання виростити по 45 центнерів зерна 'КУ~УРУДЗИ з теКІара, з1брати його

висіlЯНО

Іллічі'Вка

ням високих репроду.кціЙ і ІКОНІдИЦій. Дирекція і «ПлоС'нЬвський»

лу зерна. Иу;курудзLв.НИJlШ і механізато­ ри БРОВаРСЬКОГО та Бориспільського lРа­ ЙОНlfВ на міжрайонній нараді взяли зо­

зокрема,

завезено

Одеська-51,

активу

+0,3

85 90 90

Відбулися

збори активу Ки­

ївської обласної

і міської пар ..

тійних організацій, на яких об­ говорені завдання дальшого під­ несення ідейно-політичної робо­ тн,

інтернаціонального

ня

трудящих

у

Генерального

вихован­

світлі доповіді

секретаря

ЦК

КПРС тов. Л. І. Брежнєва «Про п'ятдесятиріччя Союзу Радянських Соціалістичних Рес­ публію>. Доповідь У цьому пи­ танні зробив кандидат у члени Політбюро ЦК КП України, перший секретар Київського

обкому партії В. М. ЦИБУЛЬ­ КО. На зборах підкреслювалося, що теоретичні висновки і прак­

тичні завдання, сформульовані в доповіді товариша Л. І. Бреж­ нєва, необхідно покласти в ос­ нову діяльності кожної партій­ ної організації, всіх радянсь­ ких, господарських органів, профспілкових і комсомольсь­ ких оргаиізацій по успішному

здійсненню рішень ХХІV з'їзду КПРС, грудиевого (1972 р.) Пленуму ЦК КПРС, завдань п'ятирічки. Всю політичну і організатор­ ську роботу слід підпорядкува­ ти широкому роз'ясиеиню тру­ дящим корінних проблем кому­ ністичного будівництва, викла­ дених у доповіді товариша Л. І. Брежнєва та інших матеріалах ювілейного засідання, пропаган­ ді ленінської національної полі­ тики партії, дальшому ЗІніцнен­ ню дружби і братерської єднос­ ті народів нашої країни, фор­ муванню високої комуністичної свідомості радянських людей, вихованню їх у дусі загально­ національної гордості, пролетар­ ського інтернаціоналізму, від­ даності великій справі ленінсь­ кої партії ідеалам комунізму, дальшому підвищенню політич­ ної і трудової активності мас, показові послідовної боротьби комуністнчної партії за втілен­ ня

в

життя

програми

миру,

ви­

роблеяої ХХІV з'їздом КПРС. На ~борах активу внступив член Пl>дітбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК Компартії

Україии В. В, ЩЕРБИЦЬКИй. В обговореному питаині прий­ иято відповідну постанову.

Присутні з великою одно­ стайністю прийняли вітального листа ЦК КПРС.

В роботі зборів взяли участь членн і кандидати в члени По-

літбюро ЦК КП України това­ риші

Г. І.

ВАЩЕНКО,

ГРУШЕЦЬКИй, ЧЕНКО,

ЛЯШКО,

І.

О.

К.

А.

Н.

Т.

JfYTAK,

І. С. КАЛЬ­ О.

П.

ТИТАРЕНКО,

В. Ю. МАЛАНЧУ~ Я. П. П~ ГРЕБНЯК, В. О. СОЛОГУБ.

з ТРУДОВИМИ ПЕРЕМОГ1\МИ Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР палко ПОЗдоровнли будівельників, монтажників і працівників Невин­ номиського хімічного комбінату із завершенням на рік раніше встановлеиого строку будівництва найбільшого промислового комплексу для виробництва мінеральннх добрив, з введенням у дію першого в країні великотоннажиого агрегату для випуску аміаку. Взяті цнми колективами високі зобов'язаНИJl, підкрес­ люєтьСя у привітанні, є гідиою відповіддю иа заклик ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРЛС і ЦК ВЛКСМ про розгортання соціалістнчного змагання за дострокове виконання плану тре­

тього, вирішального року п'ятирічки. ЦК КПРС і Рада Мlиlстрів СРСР висловили тверду впев­

неНість у тому, що приклад передовиків иаслідуватимуть колек­ тиви всіх підприємств та будов мінеральних добрив і хі~Іічного машинобудування. (ТАРС).


ОГЛЯД ТЕХИІЧВОІ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ§~~~~~~~~~~~~~ раІ,.

I3I1']{Оllаннн п'нтнрі<IНОГО ,плану РО3ВI1Т­ І,У

нар(щного

господарства

значною

Він

заПРОПОНУllJaIIJ

МСIМ.,браМШIЙ

по­

Проте деЯlні іНОМlїтети .комсомолу про­ ~fИСЛОВИХ підприємств, радгоспів і птахо­ фа'бlрик району стоять ,осторонь рацІон а­

каlЗІШК о~обистої IКОНlс'тру,кції для визна­ чсння рівня цементу в БУ'Н'ке,рах. За рішенням оргномітету .при м,іськ­ комі комсомолу кращих молодих рафо­ налізаторів представлено до HaJ.'opoд­

мі­

рою залежить від темпі,в :haYKObo-теXlніЧ­

НОГО прогресу і підвищення ефективнос­ ті гpO~1aДCЬKOГO ,виробництва. На про­ мислових піДПРИЄМС11вах, в будівельних арганізаЦЇ'ях, радгос,пах ,і птахофабриках широке -впровадження знайшла нова си­ стема планування та економічного сти­ мулювання. Вдосконалюються методи господарського упраlвління. Це створює сприятливі умови для більш повного рознриття ,вміння і творчих здібностей І,ОЖ'ІІОТО lmро(jНИЧНИlка, Ш11магає а.ктивні-

.'Іізаторсьної ,роботи .молодІ. А Я'КЩО во­ Ііа й ведеться, то без'системно, носить СПі,ЗО:ЦИЧНИЙ хараіктер. Таю ІКОМСОJ\ЮЛЬ­ сьні а.нтивї'с'ти зачаето :не мають будь­ яких зв'язкіlВ із 'зaJВОДСЬКИМИ бюро. <ра­ ціоналі'зації, <бюро теxrнічної llнформац.lI.

ження значком ЦН ВЛНСМ «Молодому передовику вир06ЮЩ11Ва».

Практика нашого життя доводить,

що

там,

де

працюють

вдумливо,

переконлИlВО

1

юнаки

творчо,

дівчата

завжди

СОIНlі Івиробничі результати. Люди мують більше заДОВОЛЄll!lІІЯ від

Аналіз,

,ви­

отри­ своєї

роні<в лише

НІСТЬ

ДУМНУ

-

користання ре зервЇtB IвироБНИЦ11ва кожному робочому місці.

на

ВОНИ Іпостійно

щують ,рі.вень

знань, на,вчаючись в шно­

лі

молоді,

тину

Т,ретій, вирішальний ,рін п'ятирічки ознаменувався Ів 'районі виникненням ці­

Всі факти переконли.во пitднреслюють необхі-ДlНіСТЬ далышгоо РОЗБитну теJшіч' ної творчості молоді. Проблема пробуд­ ження у молодих ра6іТЮlJнів інтересу до т;ворчого пошуlНУ оклаll1iна. Вирішу­ ЮТЬ її непаг,аl НО :на ЗClJводі ІПО'РОШКОВОЇ металург-її. Тут за І1ІРОПОЗИЦією ном,іте­

лого

гу

На

іllженерно-теxrн,і'Чних

працLВіНН'кіIВ.

. ПВИСОIЮ]{JваЛіфіновану,

І'аІ!і'зо.ваIНУ, ціативу і

'науново-ор­

наполегливу працю, ;на 'іні­ т,ворчі пошунирозраХОВ<llні

завдання п'ятирічни.

ряду

,патріотичних

починань.

І прикметно, щов соЦіалістичних зобо­ в' яза-ннях багатьох колєктивіІВ йдеться про піlдвищеНlНlЯ профес.ійних знань, штурм вершин майстерності. Тан, ном­ СОМОЛЬСЬНО-МОЛQДіЖНІа бригада шліфу­ вальнині lВ Василя Буглана G за,воду по­ рошкової металу,ргії зобов'язалася впро­ вадити у виробницт.во 6 'рацпропозицій і

тим ,самим

зенономити

оснастни

і

ал­

мазнихнругІ'в ,на ,суму ,п'ять 'тисяч :нар60ванЦЇ'в, Цю ініЦlатИlВУ гаряче підтри­

мали

26 комсомольсько-молодіжних но­

леКТИlві'в

промислових

підприємств.

НО:vIітети номсомолу, бюро первинних

1972 році активну

НОМСОМОЛЬЦЇ

участь

в

райо:ну взяли

першому

етапі

Все­

союзного огляду, ПРИ'СВЯЧЄ\НОМУ 50-РіЧЧЮ

ут.ворення СРСР. Пїlд ча'С огляду молод­

дю

району було

рацпропозицій.

робницт:во

:3

392,

внесено

близьно

436

них Iвпроваджено у ІВИ­

енономічна ефеНТИВНіСТЬ

від цього стаІНОВИТЬ

676,8

тисячі нарбо­

ванці'В.

Нращими визнано роботи іlнженера­ Іюнстру,ктора МИНОЛИ Ве.рбі'ВСЬКОГО та слюсаря Володимира Гa'PЦY~Ba із заввду пластмас. Економічний ефект в,ід їх про­ позицій становить 3,5 тисячі нарбован­ ців. Близьнотисяч.l карбоваНЦіВ заоща­ ДИВ

для

піДПРИЄМС11Ва

заводобудLвного .~

елентромонтер

номбі,Н'ату

Василь

Бу-

КОМСОМОЛУ

широко

передається

ШИ'РОКО змагання

пра,во

трудозатрати

серед

моЛ{~дихробітників

ради

з них

рі'Ц1І\О

ЗШ1ІНЬ

з

па'тенто,знаВС11ва,

ПРИЗВОІдить

державних

до

що

марної

коштів

на

до

впровадження

п оказяинів, ,має

під,вищувати

З

БQротьба за т€хнічний ,прогрес вима­ гає постійного припливу :нових 11ВОРЧИХ

нічний

завод О. д.

Кацаіі

прийшов

чотири

роки

Сночатку вав

тому.

працю­

с.1юсарем,

згодом

а

доручили

керуваТIІ бригадою. Очолюваний НИМ

колектив

стематично

виконує

си­

пере­

Вl1робничі

завдання

на

склil­

:ЦЛЯ

ЙНЯТО

ііого

в

при-

члени

славної Комуністичної партії Ра­ дянського Союзу. Сумлінним ленням

по

став­ доруче­

ної справи, відмін­ ною роботою він вип·равдовує

ке

довір'я

висо­

кому­

ністів. На

КПРС

фото:

ЧЛСІІ

О. Д, КА­

ЦАП. В.

Фото Полотняка,

На

Micb]{JHOM

і

майстср~ '"

I'нергОА!QШUНО­

широко

фото:

Фото О .

на се­

використову­ всієї кра­

складання

тур60гі!не­

Татаренка.

(Фотохроніка

залучення моло­

РАТАУ),

По С'Ж'Оl'jв:каж rазе'Ж' tll'а'Ж'вjж l'есжzублів

бюро

Mi'cыогоo номl:тету

ТЕПЩЩІ

організацій

ПРОlнедення

ЦЬОГО

будівництво тепличного КО:llбіна-_ ту на 60 тисяч квадратних мет­ рів. На велетенському городі під

оргаll\ЇЗУ'вати ОГЛяіДУ

широні

СК.10М

ВІІТКОМ

регулюватимуть

стежитимуть

рослин,

за

вноситимуть

роз­

штуч ­

ні дози добрив і піджив.lень. Ве­ ликі спеціалізовані комбінатн з повною автоматизацією і механі-

С. НОСКО, заВідуючий відділом КОМСОМОЛЬ­ ських орrанlзацій мІськкому ком­

зацією

ряді

сомолу, начальник районноrо шта­

«Комсомольськоrо

автомати

температуру,

НПРС і ХХІУ з'їзду НП У~раїни.

бу

АВТОМАТИ

-

У радгоспі імені Фрунзе, побли­ зу Усть-Каменогорська, почалось

ХіДНИlкl:в і раціоналізаторів, ХХІУ з'їзду

праці

будують

також

у

господарств Пав.10дарської

Кустанайської областей .

про жек­

«Каззхстанская правда».

тора».

!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ !!!!!!

ючись,

ОДЯ1гались

у

ному залі.

лася

перемовля­

~ва'ilЛИВО

,пс;ре­

спортив­

Іра вовтузи­

осторо.нь.

Тепер

вона часто

віддалялася

Бід 'Подруг,

'ПОРИНУ'Вши

в неlВссеJllі думи. Ш,д­ бігла Тамара І... за­ стигла на міоці. Іра ма­ шиналыоo

простежила

очима за її поглядом і почервоніла. На пЬдло­ зі

леЖaJВ

тільний

хрестин,

х.рестин,

на­

що

засміялась, H€ почаЛа :РОЗfLИТУlвати, звідни хрести.!\. Після хвилин­ ного замішання підхо­ пила Іру ІІІід руну і ни­

-

ДРЕС.

досвід

ратора для Троїцької ДРЕС.

ІУ з'їзду Всесоюзного товарис'тва ви:на­

Дмитровича дія

тур­

їни.

м,аси ,моло'дl, а,ктиві,зу,ваIТИ юнаків 1 дів­ чат на успішне Івинонання :на.креслень

Т,реба віддати належне ТамаРі, ,вона не

по­

розпочали

ють споріднені заводи

третьому, 'Вирішальному ро­

сомольсьних

Нещодавно в житті Олександр;)

ста­

кіло­

потужного

українських

будівників

а іно­

органі'заціях. його результати будуть пі'Дбиті в нінці рону. Тож завдання КОМ­

випав

знамснна

ТlІСЯЧ

500 тисЯ't кіловат

Троїцької

ність

номсомолу {Вирішило ПРОДОВЖИТИ огляд теХlні'чної 'творчості в ,КОМСОМQЛЬСЬНИХ

данні автокранів.

ЛilСЯ

актИІВНОГО

ці 'П'ятирічни

nтpa­

НоМітета;м ,номсомолу, радам молодих спеці,алісті:в треба домогтися, щоб КОЖ­ НИЙ молодий епеціалі'ст жив справами нолентИJВУ, брав актИlВНУ участь у бо­ ротьбі за ПЇlдвищення продунтивності праці, Івпровщцженні ІНОВОЇ теXJніни, до­ би:вавс:я 'Висоної якості ПРОдYlнц,l'i, поліп шу,вав ь:ультуру виробництва, енономив сировину. Радам молодих епеці,алістів слід подбати про розробку j,щцивідуаль­ них IПланів участі IНо.ЖlНОГО ,інженера або техні'ка у вирішенні Iвиробничих питань.

ме х а­

метою

11ворчості в

ц,tв<нині,в. Якщо 10 'POIHLB тому :на кож­ них сто 'номсомольцtв, зайнятих у про­ мислово.му IвироБНИЦ'11Вl ,району, було 5 інженерів і Texнi~ilB, то ,сьогодні - 28.

-

:юо

-

Передовий

дих робі11НИlнlв, інженерно-технічних пра­ цівнинів району ;ДОІ haY:HOBQ-техніч.ної

лJзаторсьному русі.

Броварський

для

'Не­

технологічних

питань

раніше

тур60,>l'нера­

пї;'r~!]риємС'тв іі організацій.

овій .професійно-технічний

молодих1нжен€рно-техн'Їчних

Цих

соціалі­

А/ісяць

білыц

богенератора

мінарах номсомольсьних про.же'ктористlв

обов' язново

рівень, брати антивну уча'С'ть у раціОlна­

сил

техніlНИ.

на

турбобудівники

складання

процесів, які НС відповідають сучасному

ви­

Тут

вuгОТО/lЛі!НО

потужністю

раз

ді до створення мatШИН, лриладїіВ, облад­ fiання,

імені

виконує

ват для Вуглегірської Д РЕС. За­

розроблення

ВЖ€ ,вирішених технічних :пита;нь,

за

ос,нов.них

тор

витрати

КОМСОМОЛУ ,неодноразово торна,вся

,винонання

строку

Пере'важна більшість їх не має елемен­ тарних

«Електросила»

гій, вuріщальний рік дев'ятої п'я­

'Раціоналіlзатори І винахіднини .

-

енергомаuш­

ленініградського

успіщно

тирічки .

молодих

рі,вню

ремонтно

О

комсомолу,

з

Леніна,

стичні зобов'язання, взяті на тре­

рООЇ'т.нин.iJв.

робітник,

Н'рім

Кірова,

технін,ів. Аналізуючи матеріали рейдів «Номсомольсьного прожектора», ,пере­ НОНУЄМОС'Я, що. лише 20-30 щюцеН'т~в

звання« Нращий за фа­

Ді-вчаl1на,

стор.

молодих

змагається

об' єднання

заводу

імені

нобудівнuкаА-tU

це пригашує ЇlНііціативу І наполегли­

хом». За його умов.ами кожний молодий

На

2

знають,

ще ,с.лабно залучають ,до технічної творчості молодих jlнженерiJв І

розгортається соЦіалістичне

носити

не

с,пеціалістіlВ

ІВИ­

харківською

який

в її доробці.

-

юна:ни .І ,ДЇlвчата

НОМ.ітети

;цо­

на

Колектив

зиції, -а за 'неоБХі~НОС"і

А

овід ,МОЛQДИМ Іробітникам . Ветерани ви­ робниц'l1lШ розкривають їм СelНрети своєї майстерності. Це допомагає молодим г лИ'бше розуміти технологJю виробни­ ЦТlва, аналізувати пуск IПРОДУI]{JЦії.

темни­

«Електроважмащ»

ві,сть

.. ..,...,;;-~ ...... ,..". ".o-~" .:--.... ...,.......,. ,..,.~.,.~~.;?-"....:--~..,. _ ~-=""

Q

чи

T€XHiKYMax

в в'узах.

робничих

ІЮМСОМОЛЬСЬКИХ організацій значну ува­ гу приділяють залученню моло,дl до ра­ ЦіоналізаЦії і винахіДНИЦ11ва. Так, в

У

ненон~p€,ТНіСТЮ

хто у ,них в цехузаtЙlМаєтьс,я питаННJНМИ раціоналLЗlaJції, хто ,може ,дати IвЬдпо:вlд­ ну НОНСУЛЬТalЦіЮ. Поде.куди ще зволІна­ ють із впровадженням 'запропонованого.

підви­

В наlРОДНОМУ :госшщаРС11ві 'району мо­ лодь стано,вить приблизно 1П0лови.ну промислового п€рсоналу і більш ян тре­

робітничої

рОК;іIВ­

новами рацІоналізаторської роботи, в розробці та оформленні ,першої про.по­

НерllДНО

Раціоналізатори, як правило, дисцип­ ліfЮlВані ВИРО'бничнини, активні в гро­

житті.

25

20

Нрім того, IВіДСIУ11ніСТЮ ДОПОМОГИ мо­ лодим робітникам 'в ознайомлеНіні з ос­

ЦЕ І РАЦІОНАЛІЗАТОР О БЕЗСИСТЕМ­

мадсьному

до

20

рац.їона­

три 'проценти.

Насамперед,

НА СЛУЖБУ ВИРОБНИЦТВУ

шої участі у боротьбі за lВинвлення і тl­

проце.н'N!

нів, що ВІназують :на «вузьнІ МіСцЯ» ви­ робницт,ва. ВЬдсутнІсть 'В !них ,вже існую­ чих технічних рІшень ряду проблем, ре­ комендованої л ітера11УРИ , передбачу,ва­ ної еКО.ІІом,іЧIЮЇ еф€'!{ТН'ВlНОСТі від впро­ вадження тієї чи ,іншої ПРОПОЗИЦІЇ.

ПОГАНА СУПУТНИЦЯ О ЯК ЩЕ РАЗ НЕ ВИНАйТИ ВЕЛОСИПЕД О ТВОРЧУ

-

одного

Чим це ПОЯСНЮЄТЬСЯ?

о ВАЖЛИВИй ВНЕСОК У НОПИЛКУ П'ЯТИРІЧКИ О ІНТЕРЕС ДО ПОШУКУ ТРЕБА

-

менше

лі'31аторів . А :віком від

чаСОВІ

ПРОБуджув.АТИ О КРАЩИй ЗА ФАХОМ

штабом

що. з числа :виробничникШ3 вІIНОМ до

-

мІським

ти піДПРИЄМС11вах м.іС'та, свідчить про те,

праЦі.

Час диkmує нам, МИ

зроблений

<: НОМ'СОМОЛЬСЬІНОГО ПРОЖ€lкто.ра~ по деся­

з ,нишені.

нула'ся ,няти

з

нею

1Наздога­

оДнокласниць.

Піс.ля уронів учениці оточили Ніну ПетріIВ,НУ . І по їхніх серйозних обличчях класний 'не­ ріJ31НИК зрозумІла, що вони 'відчули біду, яНа наlВисла наlД їхньою по­ ДРУГОЮ.

Біда ... У цьому но­ роткому слові таїlВСЯ великий зміст. Як убе­ регти дітей від цієї бі­ ди? Як прищепити

о

НОВЕ ЖИТТЯ

стійкість проти всяких спроб справити на них 'РеліrШний вплив? Ніна роль шноли в цьому?

наше переБУIВаІJiНЯ на землі тимчасове. Щоб

бокоютра,гедією

вони зрозуміли: неро­ зу,мно займатися тим,

тей розповіді деЯ I НИХ дорослих іПра доброго божень'НІУ, про ангель­

Наше суопільство у величезній більшості

що

СНЛaJдається

єта,

з

атеїстІв,

доведеться

ти...

Все що

на не

понину­

землі

су­

СТО'СУЄТЬСЯ

людей з мате;ріалj;стич­ ним с,вітоглндом. Але

бorга і 'вічності». Тан знеЦіНЮЄться

релілія

реальне

IПОЗИlЦій,

,не

здає

хоч

CIВOЇX

і тануть

ряди ,ВЇ'руючих .

Нама­

гаючись продовжити іс­

'Н'~вання ковнини

релі'гії, головний

цер­ роз­

рахунон будують на ПРИlВаблен,н,і до релігії молоді, дl'теЙ. Вони на­ полегливо

перекону­

ють віруючих

У необ­

життя,

чинить-

ся

'Насильство

над

,не­

безволыихx рабів бо­ жих особливо витонче­ но діють баптистсьНі наставники. у них ви­ роблено особливу «ме­ тещин,у!>

ТВQPЦЯ.

,норисності

,p€лігіЙ1НОГО виховання Дітей у сі'м'ї.

У

с.воєму

прагненні

духовно П()Н€-БОЛИТИ д:­ тей, пе;ретво,рити їх у

дитячого

ВИХО­

,вання. Вони, НalПри­ КЛaJД, радять батькам: «Водіть дітей на похо­ рони

Iприкладами

смерті (,будь-яного ;l{У) перенонуйте,

о

ві­ ЩО

для

cыіi

cTa~J"j

-вразливих

дитячі Iдуші,

ді­

які

«бу дуть взят,і на не­ бо», ІПРО ст.рашниЙ суд і пенло. Дитина втра­ чає Інайцінніше, чиім

================ БЕ С І Д А ДИТИНСТВО зміцнілою свідоміс'тю. За ;всяку ціну, бе.зжа­ Ліоно і РОЗjра X'OВlaiHO, ~д1і1'еЙ :прилучають ідО реліігі,ї, 'ПрИдіушують їх віру в людські здібно­ сті, ЗaJВДають шкоди CJпра!цді людській мора­ лі. Всі най~раЩі по­ чуття любов, надія, віра, спрямоваНі до dлюзорноro небесного

xrщност,1

ють

Вilдомо,

що

дитина,

нагоPQДЖУЄ її природа,

-

життерадіс;ніеть, по­

чинає

дУ'мати

,с'ме.рть, шання

її

страх

ІПРО

і

замі­

закра;даються

в

душу.

А 'ноли дитина пiJде до шноли, її ЖИТТЯ ста­

H€

ще

складнішим.

ПрищеплеіНі іВ сім'ї ре­ лігійні уявлення вступ­ лять

у суп€речність з РОЗУМ,НИМИ, матерІаЛі­

стичними

пон,яТ1'ЯМИ,

ЩО їх прищеплює ШНО­

Я'н губка, \Вбирає в се­

ла.

Дитина

бе все, що їй говорять,

Вliд

QДHOГO

беззаісте,режно матері, бабусІ.

не знає, ,ному вірити: у Шlюлі говорять од-

ВІвторок,

20

березня

вірить І гли-

1973

року

кидається до

о

другого,


На ударній будові

n

гр(}шови;ми пр~міями: брига- УМ(}ООІ для ТРУДІ)ІВ(}ГО супер­ м\ (}держує 350 карБОва:н- 'ництва . Лк правил(), комс(}­

ся за еко.Нl)Імію і бережли­ вість . За рахунок господар­

числа аМё!ТО,Рі.в сценічного мистецтва (}рганізовано два

ВИ!К l)Інання нар(}дн()Г(}сП(}да;,р- Ц:ІВ, екі,паж 60 ка,рб(}- м~ль'ськ(}-'м(}лодіжні бригади см,ого ПЛ3lНlУ на 1973 рік » ванців, а кращий по пр(}фе- I1'Р(}ТЯГQМ YCbQfO пері{)ду I;Ю!СfI'ІІОЛЬСЬКИЙ штаб про- сії 25 карбованців. За буді,вництва йдуть у 'пер­

ського ; ви'трачащ,ня бу дівель­ них матер.імі,в за ми'нулий

гуртки художньої яльноС'ті, придбано

р,;к заощаджено

::ІІенти

вів

пр()мисл,о.в(}сті, буді' ВНИЦ1'ва і трансп(}ртуза д(}ст{)ОкО'Ве

~

яmuрzчкu

,ві,},щоВ'їдну

РОЗГОj)танJНЮ З наст&нням весни Іна ударнlИ КОМСЮЮЛЬСЬКіИ бу­ до,ві Rалитянськомувід­ годі,вельному

значн(}

роботу

по

змагання між

пожва:вішав трудо-

стру.

де>IЩДИ

честь бригади- змагання. Хорошии приклад

ЦИІ'\! . впровадження у вироб­

ЗОВУ'Є>'!О

НИ>Ц'l1В(}

лич'ні музеї, 'театри, прово­ ди,мо екску,р с ії по мі сцях

на

ти

.1J'aCH{}fO і місЬКОГО K{)M,i'T~т1'в комс(}молу, а так(}ж

тивності ви' робництва, ство­ рюють більш сприятливі

Крім 'Т(}Г(}, !молодь НОВО­ буд.QВИ н,ашm.егливо бореть-

НАШІ ХОРОШІ

,.1 ••• ,.11.11. ,

гогічній

'. '1.".".".1"

ГАРТ

наnаЛfl

на

свого

нашу

,Н .

році

nрuзначений

був

в

KO~/Y рії.

мирну

nрачю, Никифор олександро­ lJич у перші дні Великої Віт­

суді ,

лекто­

у:ваги

на

педагогічній

ниві,

громадську

на

громадськнй

скорене

топлі.

кореспон­

дент.

ко (фотографіЯ воєнних нів) .

дані

розмноження

haYKOBO-ДОСЛі;ДНИХ

нов

доводять,

одержувати картоплі,

що

'ВИСОl\Jі

кар­

уста­

,нах

ро­

до;с:ноналих,

врожаї

процеcitв

на

роз­

-

тей : ,релі,гія їх

цримушує

пристосову,ватися,

жити подвійним жит­ ТЯ<М, бути нещирими, викручу:ватися, бреха­ ти. Такі діти, як пра­ вило . заМННУ1'і, похму­ рі . Важливо, щоб у

У цей

тяжний час

ду­

шевне СПі'ВЧуття до Іри виЯ'.вила 'материна

ка.

Вона

руючою 'ком

і

тіт­

б у л а крок

почала

за

,ві­ кро­

прилучати

ДіВЧИнку ДО реліl'ії. Не­

забаром Іlра почала тай­

ДНЯ,

за­

'Ком

ХQДИТИ

до

цеРh1ВИ,

замН'ну л·ася Ів собі.

ЗМіЦненню

На

і

трудової

чітності

піДСТaJві

даних

і

свід

Двозмінної

та:кого

пережИ'ваНlНЯМИ,

го баТI>КИ

~ромаДСI>КИХ

БЕЗ РАДОСТІ школі вміли знаходити J1I~ДХЬД до 'них, вели з

ПоведіІнка учениЦІ тривожила НііНУ Пет­

ними

рівну. Дізнавшись про її причину, вона подба­

терпля·

роботу.

Випа,док,

з

почала ,статтю,

яного

я

С'тався

в QДній з МО<ЖОБСЬКИХ шН'і'л. Натільний хре­ СТИК пilДKaзав учням шостого класу та їх КЛaJОНОМУ керівникові СПРaJВжню

МО11ності

причину

~ри.

са­

Раніше вони приписували 11 заМНlнутіСть незгоді в аім ' ї : знали, що батько пішо;в і з'Я<ВИВСЯ віт­ ЧИМ, який не зумів здо­ бути сим'патій ДіВЧИН­ ки. Мати вІд,далилася.

Q

до

справ.

чуй.ність

те.рпл,яче

тривалу,

її

това­

ришів зворушува л и дівчинку. Бамто і

АТЕЇСТА

чу

поС'ту ~

Іприлучати

і

ла

насамперед

щоб тиlВ

згу,рту;вати клаоу,

ньому

про

те,

колек­

С1'lЮрнти

в

'ВНІСокомораль·

ний 'клімат, обстанов'ку дІР'Ужби і доброти. Вчи­ телька Іпам'ятала пора­ ду Н. К. Крупсьної: «... Треба .поглиблюва­ ти колективнІсть життя дітей. Треба робити життя дітей ЯКОМQга багатшим на пережи­ вання ... Це значить учити їх читати нав,ко­ лишнє

життя,

розумі-

Вівторок,

20

розмовляла

з нею Ніна Пеl'рі,вна. Коли побачила, що Іра в,же

.не

ЦYlрається

лю­

встановлено

моєму

хлопчик

оі.

Мені

показувала

'1 лицемір­

ство

релігії,

сил

не

шlЮДУ,

я:кої 'вона завдає ЛІо­ ДЯ'М. Зусилля шкіЛI>НО­ го колективу YlвіlНча­

хлопчика,

мене

ще

для

радгоспроб­

винонав

-

доведених

93,9

ГЛУ3УІВaJН/ШМ

зустрі­

над

змушує

причинами

питання

б

роком

Ад­

запити

і купівельна спроможність трудящих зростають. І зав­ дання працівників торгіВЛі 'полягає в тому, щоб найпов­ ніше заlДОВОЛhНИТИ попит ;на основні товари й продуюи.

А в нас досі ніяк

асортимент,

газинів

не вирі­

на

з

прилавки

по­ ма­

великим

запізнен­

Трапляються,

на жаль,

ще

І.

д.

прикрі

селах

правління

Юхимен-

успішно

випадки,

коли

Мокрець,

у

Заворичі,

Жердова не своєчасно заво­ дійти

у

віддалені

правління

села,

робкоопу

а

ніяк

не

налагодить тісного контакту з дирекціями та робітничи-

ми

КО~lітетами

радгоспів,

щоб ті виділили на допомогу

траюори.

У своїх виступах упов но-

поліл_ватеlНlі

радгоспробко-

голова

пайовикіlВ

Хитрий,

Гуляєв,

товариші

Шевченко,

Нудря, Смальио та інші від-

зна чали,

що

на

виконанні

плану товарообіГу негативно

відбилося й те, що частина продавців

не

дотримується

дисципліни праці,

ства торгівлі достроково виконади план торік. Серед них слід відзначити меблевий, книжковий магазини ( завідуючі Т. Ф. Буряк ,

розпорядон ТОРГЇlвлі. Непоодиноні принлади того. що магаз~.tШ днями, а то й тижнями стоять на замку . Ма-

а

окремі

О.

Л.

підприєм-

Чернецький),

с. с.

с.

в

с.

«Вербичка»

Дмитрієва

не завжди

кожним

справився зі своїми завдан-

кафе

але

ЇСТИЧlного ,виховання ПiJДlростаючого поколін­ ня. Трапляється, що

минулого

цифра

Бобрика,

Шевченкове,

Підлісся

(заВі-

дуючі Г. С. Піддубна, Л. В . Номпанець, В . М. Осьмак),

цього

ясно уявляють свої ЗaJндаНlНЯ в аправІ ате­

плану

ця

змішаний

м'ало».

У школі

що

господарчий

дово­

з

зиться хліб . У бездоріжжя машини з хлібом не можуть

того,

продовольчий

зустріча'l1ИСЬ

3НaJНЬ

1

же

чиною

ючий

ні ІВ життІ, ні в роботі з ІВІ~РУЮЧИМИ... Знаю, що треба боротися за

на

бреХЛИВіСТЬ

йо­

населення,

справи йдуть непогано.

ням .

Л. М. Ходаковська), магазин лісоматеріалів (завіду-

євангель­

ще.не

дилоая

у

'nРИlкла!дах

Сергїйнv.

-

магази­

холодиль­

ко, ряд колективів

вчиться

своєчасному

ники. Проте матеріальна ба­ за ращгоспробкоопу відстає від сучасних вимог. Та це не може бути єдиною при­

!{ооперативу

СЬНіЇ x-ристияни-БЗlIIТИ­ СТИ. Вони !виховують УClіх СВОЇХ шІстьох ді­ тей 'у релігІйному ду­

фальшИlВИЙ

повчань,

клак;:і

пром­

опу було в центрі уваги. Як

мо­

і

обслуговуваННі

товари

відзначав

вчив

нультурному

трапляють

шення ро оти

ЛОДШИХ .клас'ах. Тепер у мене третЬй 'клас. У

цього

хаРаІктер

«Я

Це С'вІдчить, що т,ам, дійсно зацікавлені у

ждає

продовольчих

пайовиків

дослід-

працюю

де

На зборах уповноважених

організації

роду:

1'еЛl>ка,

дей, 'вчитель.ка розкри,вала їй облудний, IреЛіГіЙних

комсомоль­

ського штабу.

Із

ликих

під

гу.

ди-

роботі

роботи ,в ОВИНtаРСТlвІ.

ТИ 'ЇТlворити його. Тоді не БУ'де дитячої самот­ ності, не буде у підл'іт­ ка і пот:реби в релігії . Діти старалися не заляша'ти Іру саму з її

товарами.

переобладну­

різкого зниження товарообі-

узагальнених

сlпефалыихx

торго­

поліпшуєть­

приміщення

задуматися

жень aJВТОРИ Ішовl'тлюють до­

С'винофермах

У,вага

БРУСЕНСЬRИП,

начальник

товарний магазин, в усіх ве­

року

СоНИНа/РОн.

ефентивних

пово

п'яти

З року в

мережа,

НЯ ми, ')lе, в сім'ї інше. Тяжка доля у таких ді­

торговельне

завдань по товарообігу.

пона:з~є досвІд, ,вона

. сципліlНИ

найбільш доцілыююю ,визнана ЗМЇ!ffна робота l1варинннJtі'В.

вес­

ною різаІні бульби . Про мож-

КО'\lП­

транспор­ його стра­

кооп

безпечує бе3lперервне спосте­ реження за Іпоголів"ЯоМ, С'Пірияє ущіль-ненню робочQIГО

rpj"H-

форм організації виробничих

можна

висаджуючи

Як

К. П~ ЩЕНКО. Двозмінна робота на свинофермах. У пошу­

Виробничий дос.від та

буді:в­

-

племінного

шиться проблема ту. Від недостачі

нах

На фото: Н. О. Шкар6ут­

повЬдаєтl>СЯ 'в КНlизі. М. В. БИХУН, В.

М. Я. молоцький . Прн­

робоrі .

території

ЖердоВі

ється

ак­

діяльність.

Бажаємо вам доброго здо­ ров'я, довгих років життя. В. ЗАБЕРЕЖНИП,

ЛИШJC:ті їх ВИlнористання на :насінні цілі, 'сТ,рони і спосо­ і

Е.

j куль­

радгоспроб-

велике

постачання

У с.

Спасибі Вам, дорогий Ники­ форе Олександровичу, за nра-

зон

ший фронт робіт

школах

лексу .

відв(}диться

розширюється

ся

ківщини .

TOBO-J(JlІіlМатичних

у

typho-мас(УВ'їй

вельна

nра­

би різання для різних

(юВ'іту

А ПOlпер еду Їх чекає вже ін­

робі'тнич(}ї ,м(}лоді.

-

рік

цьовитість, відданість Комуні· етичній партії' і Радянському урядові, любов до своєї' Бать­

r.

справ­

ництво

процента

~Po-«' 'GiC'" ки.

І БОНИ

сере,Д'ню

бованЦІв внесків.

викладати чесність,

дострок ово.

пра­

ляються 'з цим уtпішно.

радгоспів. Господарями рад· госпробкоопу є 7764 пайо-, вини, що вклали 65616 кар­

тивну

учнів

р(}бітників, а в

98

комуністичн(}ї

ці п(}над 200 молодих бу дів,ельни.кі'в. Б-ільш як 60 юнаr.;'в і дівчат здобу,вають

пунктах

цю

в

МОЛОДИ>'!!!

гу чергу СВlІнruрників здат!!

шк(}лах

підприємство. Він обслуго­ вує 14,5 тисячі чоловік, які живуть У 14 населен и х

але

в иховує

пе1ред

вчається

Бобрицьний кооп

історію в старших класах . Він

чюняної війни був призваний до лав Радянської Ap~Iiї і ста в nоліТРУКOJI роти. У скла­ ді п'ятої аР,lІії бу в на обороні Києва , при виході із ворожого оточення під Лохвицею був поранений . Потім госпіталь і знову фронт ...

3а,раз

БУ'Д;lвельни,ками стоїть від­ повідальне за'вдання - дру­

НА ЗБОРАХ ПАПОВИЮВ тру Д і в ник і в

НиК/ІфОР Олександрович ви­ кладає історію в 9-10 кла­ сах. Добре знає свій предмет. Учні поважають учителя. Зараз т. Шкарбутко на пенсії', продовжує

політичний

Поліпшувати обслуговування

/953

дирек-

сіЛ ЬСЬКОJlfУ

ЇХ

сн&гу для .праці.

У наших планах немал()

П УТflвлі

а

сто­

ди близько трьохсо'т ч(}ло­ вік. 3r..раз у гуртках на­

р,)ки.

дящих. І тепер, як депутат, бере активну участь у радян­ ському буді В НUІ{тві, товарись­

односельця-учител я і aKТUBi­ ста гро,lІадсы\її роботu. Т рид­ ЦЯТЬ п'ять pOl\io ТОАІУ віа ста в членом великої партії Леніна , Коли фашистські ор­ ди

в

області,

в

І\пгозір , дає ще більшу на­

ня. За минулий рік підви­

тов.

органі­

культпоходи

Ро.1ШИРЮ6

щи л о кваліфі'К<щ;йаі розря­

за чотири

Систематично

бойової слави. Все це зба­ гачує ро'бітників ДУХОВН'О,

Олександра Петровича Чу­ Шlllliова, комсомоло,к Гаяини БО'Йко, Поліни Бородавко, ~Ia,pii РлБО'вої 'та інших, які 'при ,вис(}кlИ якості буді­ :вель:них робі'т систематично БИіI\ОНУЮТЬ свої завдання на 125-140 процентUв. Всі ,ВОІни д&ли слово особис­ піДВИЩelННЯ ті п' Я'l'Иlрічні плани В'икона­

ну організацію середньої і восьмирічної школи . Він ;-не­ змінний пропагандист. Неодно­ разово обирався депута то}.! сільської' Ради депутатів тру­

КОЛIl йде по в улиці Ники­ фор Олеl\сандрович Шкарбут1\0, то кожен зустрічний від малого до старого шаноб­ .'шво в ітається з нид Велико­ поважають

роботі

Сумської

тисячі каф­

комуніста

TOPO~I Великоди~fерської се­ редньої школи, потім майже шість років очолював партій­

АРМІЙСЬКИЙ

ди~fерчани

бри,гади

Шкарбутко nРat{ював на nеда­

;

23

ції і загальноосві'llНЬОГО рів­

ня Всесоюзного соцї<'mістичн(}го 3:11ага,ння працівників

вшни

дало ек(}н(}мьч­

нии ефlЖТ у

показують комп­

'ВПШlJвають на пр(}дуктивн(}сті .праці, ефек­

лекCltі

пр(}ШХJИ1Цій

ст&вшщня

ко,му.нkтич'но,г()

до праці

раці(шал'і'зат(},рських

бованців. Одночасн(} п(}дбали ми і про пі,двищення кваліфі,ка­

ся ,БИ)f,пеЛ1})fИ і почесними г,рамотами ЦК ЛКСМУ, (}б-

і

орке­

тисяч ,карБОВ(lнціIВ. Поряд з

ших ,рядах

МіН:іСТ,Рі'в СРСР, ВЦРПС і І(К ВЛКСМ « Про розгорта:н-

закінчення

естрадного

соціалістичного

кожної

перем(}жни( біля штабу 'НI(Ув(}будови піднімаЄТЬСJi Черв(}нии прапор трудової с.13'ВИ . B~cь лютий він 'ма­ Йl)lр'і'в на честь досягнень іlніціаторliв зма;гання під де­ в'і'зом «Ви,р,ішальн(}мур.оку - ударні темпи» - брига~и Ва.lенти.ни Кухарево,ї, а в б~резні його піднято Н& чес'ть б,ригади О. ЧулаНl)ва. Цїзаходи у вели,кій мірі

Після

для

р(}боти

ДO'lшй , ритм. Сонце підняло- комсомольськ,о - молодіжниск вище, потепл;шало, дні ми коле~тивамита (}кремистали довшими, і лрацює- ми робіI ТНИК&МИ. 3 метою ТhСЯ веселіlше. Зараз на бу- кращої орган,ізації праці ді:вництві трудиться БЛИ1зь-розр()Блен(} положення про І(() 800 мол(}дих будівельни- со>Ц;алістичне змагання, в І(і:в , 'в т(}му числі 198 к(}м- якому зверне'НО вели'ку сомольці'в . Воі ' вони об'єд- j',Bary на П'РИllIiЦИіПИ моральнаlНlі в !) комплексних ного і матеріального заохоUРИігад. чрння. Шеля ,виходу в світ ПоПе-ре-можці соціалістичностанови ЦК КПРС, Ради го зма:ганнянагор-оДжують-

Г'·"·"·'~'·~"~·~'~·~'~··"·"·")

35

підсум,к&'ІІИ

Трудове суперництво

ко~шлексі

понад

самоді .. і.нстру­

llleвченкове

та

ють

місце

ми праці. Збори

йов;,нів

недоліки

кож

заготівельники,

яні

правлінню

в

на основні

роботі,

зобов'я-

зали його найближчим часом усунути ЇХ з тим, щоб ліпшити

та-

уповноважених па-

вказали б

радгоспро коопу

та Б. О. Чаленпотрудилися

пра­

що аж ніяк

не можна виправдати умова-

У

Добре

порушення

вил сан і тарії,

(завідуючі А. Н.

но).

порушує

третьому,

роЦІ

вирішальному

п'ятирічки

дей.

значно

по-

обслуговування лю-

річ-

І.

ШВАЧКО,

ний план заготівель виконали на 214 процентів.

громадський дент.

кореспон-

wrо..wrО.DJY.UO'..wr..wr.и.иJИ!ZroIZililiQ2:iW,UA'ZZZQ',U..wrfZOYU/,U.FОА'7..wr,и,.FЛ

ДО СІВБИ

-

ГОТОВІ

ОПЕРАЦІЯ

Колгоспи Могилів-Подільського району на Вінничині готові до весняної сівби . Третій рік тут іс­ нує нова форма забезпечення гос­

«ТУКИ,.

почалася у Хмельницькій області. Напередодні весняної сівби на­

На жаль, буває і так залишений наса­ мого себе, віруючий Щдліток, не зустрїІВШИ в школі уваги і добро­

Ліlгійності і цим озлоб-

подарств

ляють

Вісім колгоспів вирощують його, а потім здають на базу реаліза­ ції. Тут посівний матеріал дово­

го

ж.ить уопіх у такій то:н­

і

Jtі,й,

Нова прогресивна форма забезпе­

контролери Поділ ля вирі­ п е ревірити, як розваН1ажу­ ються і доставляються в села мі­ неральні добрива. На залізничних станціях, базах «Сільгосптехніки», в колгоспах і радгоспах створено контрольні пости, до складу яких увійшли члени груп народного контролю, спеціалісти сільського

чення

лись

ус,піхом.

'спі:вчуття,

чають

надовго

зберігає засвоєні в ди­ тинсwі :релLГіЙНі уяв­ лення.

ЕНOjді доводиться чи­ тати лиС'ти приблизно

березня

1973

року

там

ДИТИIнУ.

знань,

ре­

Від

тактовностІ,

ВМlї!НiНЯ

як

прояви

вчителя

окладній

зале­

справі,

перевиховання

руючих дітей.

ві­

дять до кондицій

дбайливо

о

в

ярих

ряді

культур.

першого

зберігають

колгоспів

джується

Б. ДОЛГОВА,

насінням

до

класу

весни.

родні шили

насінням

впрова­

господарства,

інших

районів

мадських

представники

(РАТАУ).

області.

НОВЕ ЖИТТЯ

гро­

організацій.

о

о

3

стор.

О


Бесіда ва .іасваl'одві

2'е

••

Друга

11 .00 -

ОЛЬСТЕР: ЗНУЩАННЯ З ДЕМОКРАТІЇ Трагедія

\;11

н

я

н

Я

Пі,ВНіЧНОї

IрлаlН-

іі

Голосування

ка .рокіІв JJривертає Ylвагу ові-

JJ.е ацює в . Заворицькій сіЛЬ-;1 ТОІвої громадськості. Безчин-

::

11 ськщ ЛІкарНІ нянею npивIТHa І 11 eepaellНa жінка -- тьотя Галя,:: 11 як називають її хворі, лікарі. 11 :: Багато справ у няні _ і за 11 11 'ІІІСТОТО/о прослідкувати, і ее- 11

ження,

давно

11 ЇЇ турбота _ про хворих: ТО-І. 1111 А/У постіль зручніше nереете-ІІ . 11 11 ЛІПЬ, іншо,ну - теплу гРІЛКУ 11 11 nРUliладе, ТО,ІІУ вади nідн есе 'll ІІ[ завжди вона спокійна, лас- 11 :: кава, завжди в потрібну хв/l- 11 І лину неї

ПОРУЧ. ДЛЯ

знайдеться

й

тепле

ОІДНУ

свою

ля

щире

с:прruвжнє

за

У

фарс

Жителя;vL

з

вали

за,ПРОПOJюпано:

ти

«за»

або

ження ,ниніШнього

п'ятдесят.

ща, ,ноли ця

було збере-

неnосидюча. [

11 рих

виБОРЧі

.вих душ». іlнШі

ш аlЮвна

::

pecJaKlfie!

хоче .

Пле6ісциід

відб)"вався

залишитись

'таним

в

трудящих,

то,

Я'к

IIАlе по наЩОА1У nровулку'. nро-ІІ стеру і: водяться

11 верхньога Ilжу.

яюи

були

ви-" ПOlВН€;Ніі

відходи з фабрики 11 сьнами . дитячого

Скоро буде

трикота-ІІ

вій-

ЛВИ,f\ті,ВQчні постріли, ;роз­

рік, як цяl; риви

11 система зіпсувалася. І вода'l. і: пофарбована в найрізноманіТ~ 11 11 ніші кольори - в залежносТІ 11 11 від КОЛЬОРУ відходів-потока-ІІ 11 АIll СТРУАІУЄ вулицею, заливаЮ-11 :: чи двори, а іноді потрапляє 11 11 навіть у nогребu . І. 11 З листопада АlUнулога року 11 :: до цьога лиха додалося ще 11 11 одне: відключили вуличне 11 11 асвітлення. А цими днями 11 11 траКТОРОАІ викопано яму для 11

БYlквально за-

авг лійсьними

гази -

гранат,

сльозоточиві

до !всього цього пів­

нічноі-рлаlfдц,і

давно

вже

звинли. ~ількість жертв, яні

за,гинули ,ві,д ,нуль нарателі.в,

усього

і

скільки

~

11

I1 про шкідливість шумів: дОСЛI-11 Ilдами підтверджено, що OCTaH-I~ 11 ні негативно впливають на 11 Ilздоров'я людини і навіть на 11 I1 тривалість життя. В пресі та-ІІ 11 кож зустрічаЄАЮ матеріали, 11

11 які

розповідають, яка БОРОТЬ-11

11 ба ведеться з шумами в бага-ІІ I1 тьох населених пунктах краї-ІІ 11 ни. І. На мій погляд, є ~о~реба ~ 11 I1 ЦЬОМУ і в нашому МІСТІ. MeНl,11

I1

І.наnриклад, жодного разу не ~ I1 довелося бачити, коли б пра- іl

11 цівники МІЛІЦ!!,

автоінспекції І.

11 особливої

потреби

Ilзуnинили

11 ласувала»

Аlашину,

на

те

яка

митця..

УРСР С .

телебачення

(Заслуженніі

Олексенко).

ВИНІ!.

Програма

передач.

Редактор Є.

ФЕДЯИ.

І

Дирекція.

і : ;

cekpetaP-Арукарка,

сnюсарі-саНТЄ1(ніки,

населення

йо­

санітарки, кухар,

КРАСИКОВ.

агент

по

постачанню,

бухгаnтери, Адміністрщія. ~._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.r

і

ЗАВОДУ ЗАЛІЗОВЕ;ТОННИХ ВИРОБІВ ТРЕСТУ «БРОВАРИСІЛЬБУД»

ПОТРІБНІ: майстри по деревообробці, майстри по заlllзобетоиу,

Оди,нани кв.арти,ра,ми

ДРВ.

Багато

сільськогосподарських

ПОВНІШІ! квітів,

-

Тегеран. У ці дні

Іран готу­

ЄТblCя урочисто відзначити .на­ родже.НIНЯ перве.нця Іважної .ін­

Дустрії. В Ісфа>гані відбудеться офіційне віднриття металУ'~.іЙ­ ІНОІГО 'номбіна'ТУ, збудованого з техніЧ1НОЮ

і

енономіч:ною

допо­

могою Радянськ'ОГО Союзу . « В і'СТОРП ІраНІСЬКОЇ промис­ лово,сті 'почин>зється навий

ДіЛ»,

-

СПОРТ

без::

«га-'І

роз­

сназав про це прем'єр-

М1ЮСТР lp~ А'мір Аббас Хо­ вейда, виступаючи lПе'ред депу­

!

,.а~та,ми Меджлі'Су . <Яне

IВИlРОСЛО

ІВ

сухому,

нам'янистому степу 1II1~ Ісфага­

'Шо му етаlпі стаНОІВити.ме

понад

ДОСЯI'lне 1,9 (ТАРС).

БРОВАРСЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ УПРАВЛІННЮ

ВОДОПРОВІДНО-НАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

змага:ннях

юних

V РОЗРRАів.

~

ОкnаА

100-11 О

крб.

.....................................................................................

s

БРОВАРСЬНОМУ ЗМІWТОРГУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

теРМІНОВО

ПОТРlоНІ:

фактурник-оператор,

Н. Лхно ВЇЗЬім,е уча,сть у респу'блі­ канських

.

терміново потрібні:

РЕКОРДНА ВИСОТА

11 глушувача. Особливо. '!екаємо І. леТИIШ серед .вихованціlВ дитячих 11 ми на тишу в час ВІдпочинку. 11 IIХі6а не- можна хоча б зрідка 11 СПОР'ТИlВНИХ шкіл о,бласті. Поза

... ~..,. ...............

Житло надається на пlльгових умовах. за іЦовіднaJМИ \Звертатися ,на ад.ресу: (м. Бровари, ,вул. Нова, 20, буд . М 30. Іхати автобусом М 1 l!\'O ЗУіІІИ:Н­ ·Іки «Шнола N2 5». Телефон 19-5-38. Адмlиістрацlя.

тисяч roн,н сталі на pUH. У

дальшOlМУ lІюна мільЙо.на тонн.

....... ",..:-.с-..-q"-<J"'оС"'''':І'Р'';--оІ'чС'''І ..

Сnюсарі сантехніки ІУ -

ном, зможе 'у найближчому май­

БУ11Н1ьомуза,Безпечит.и павкіс'тю Бсі ло.треби Ірану ІВ сталі і ча­ іВYlні . 110Г.о потуmність на lПер­

600

че·рги.

інженер-технік або технік-механік на посаду майстра. Оклад 100 Itрб. плюс 40 про.центіlВ !Пp(Jгр~сwвки.

Величезне с;уча,Dне підприєм­ С'тво,

порядку

_._._.~.

-lи'С#'

(Фотохроніка ТАРС) .

СТРІЧКИ

Ів

..•.•.•._.•.•._.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.-

кооперативів у передмісті Дівчата з кошиками,

KIJiTiIJ .

З ВIІ'lаЙIІ::l каrНИIІ? " 1 шляхах до столиці.

3 ТЕЛЕТАИ"ПНО'І'

столяри-теслярі, формувальникн, різноробітникн (чоловіки). за·6езпечуJo'l"ыся гуrroЖИl1ка'МИ,Сі'меЙНі­

Звертатися ,на адресу: (м . Вровари, ,ВУЛ. Мerrалургlв, 4, заlВ'ОД 3БКІхати аlВТобусом М 41 АО3lYПИНКИ «вул. Ме­ талургІ,в», або М 1 до РМЗ. Днрекція.

спо'рту ] 7- 18 6~IІЯ разом із под­ на вулиці, чи "'ЮТО' 11 у КИЇ'ВСЬКОМУ Палаці 11 цикла, що працював без при- I~ ПРОХОДИЛИ змагаоння з легкої ат- ,руг&ми В. ltaйдан і Т. Биз()вою

І. перевіряти,

. . Порт­ артист 22.30 - Кольоро­ ве телебачення. .Слідами конкурсу •. МУЗflчна передача. 23.10 Вечірні но· рет

інженер по Тl!хніці безпеки.

~

Ilкових я Hall ::статтю,журналів в якій натрапив розnовідаЛОС!ll1

20.00 21.20 21.30 - Кольорове

потрібні:

МИРНІ ДНІ НА В'€ТНАМСЬКlИ ЗЕМЛІ

11

Нещодавно в одному з нау-ІІ

ші листи.. "онцерт на з амовлен ня Г.,ядачіR. Спортивна програ· ма. В перерві «На добраніч, ді· ти'. .Все нро «Спортлото».

ШОфери,

~ Ханоя спеціалізуються на IJИРОЩУIJанні

ТИХІШЕ!

11

.Вісті..

церт .Дир ' ртисмеllТ'. «На ме· рндіанах соціалізму.. !\і но­ журна ,1. 19. \о «Відповідаємо на ва ­

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

- - - - -_ _ _ _ _ _ _"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

11 тів під нашuх прохань немає. ~ 11 М. Гамалій, В . Дзюбен- 11 :: ко, О. Жорнна та інші І. 11 мешканці ПРОВ. С. Ра- 11 :: зіна. I~

11

17.30 18.00 - Фільм,кон, 18.30 19.00 -

(Харків).

програма

тра кторного

БРОВАРСЬКІй РАйОННІй ЛІКАРНІ

незруЧНОС-I.

БJ' ДЬ JIACKA,

воду.

на!ЮДIЮ'

дитячого за­ lиформаl(ііінз

Харківського

інженер (texhik)-БУАівеnьник.

:: тора фабрики, і в miCbKKOMYH-1 11 госп, але практичних рсзульта-ІІ

::

клубу

16.45

гоnовний бух гап тер, бух гап тер,

11 тей : навіть «швидкій дОnОАIО-I. 11 зі» проїхати важко. 11 11 Зверталися AtlІ і до диреК-11

~

(Заllоріжжя). , .Дружні хлоп·ята». "онцерт го піонерського ансамблю

'......................................................................

11 має наш провулок: дорога вll 11 ямах, вибоїнах, брудна, без І. А

ференція).

і

:

:: стоку води, і залишено її від-І. 11 критою. уявіть, який вигляд 11 :: світ ла .

(Прес,кон -

ПОТРІБНІ:

долю .

А.

15.50

афіша . п'ятиріч­

І

му право Іна діЛlі ви;рІшу,в.ати ОВQЮ

Наша

напрямках

енергеТИКIІ',

:

сенре­

;гарантувати

.Гігант

ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ імені Т. Г. ШЕВЧЕННА

«опец,lаШ>RИХ три­

Ольстеру

ки».

_ _

буналі!В», забезпечити у за­ НОІНОДЗlВЧOlМУ 'П.QIрядну рівно­ ПlравніС'Гь

12.55 15.45 -

.ВОСЬМШ"І' . «На головних

-

для ПОСТІЙНОї РОБОТИ НА ЛІТКІВСЬКІЙ ФАБРИЦІ

таря НОІМпарт.ії Ірландії Дж . Стюарт, вони вимага­

ді ,я льність

18.10 18.40 -

розряд)".

за­

ють >вивести ан[' лійські ону­ паційні ·війеьна, IПрипинити

Ге·нерального

переда·

газового

Для Шко.1ярів. «Будь CfI.'b· ІІІІМ . будь СПРИТlIIІМ». (Про естафет­ ні змагаНIІЯ юних велосипедистів). (Львів). Художній фільм

:

І

самим,

заявив

16.40-

використаиня

.

................ .................. ................... : передач.

і

у

яним бу.в :дос,і» . ЩОіДО пі.в,нІчноірландсьних

:: до тебе з проханням дО'ТlОмог-11 ський ~онцеНl11раціЙlНИЙ та11 ти. А справа ось в чому. Са-ІІ бір. Вулиці іМіст 1 Dіл Оль­ по

І

тих,

ступнин

система,

."

-1 особисто

11 Ми, жителі. ,!ровулка Разі-І~ у.мовах 'надзвичайного С'т,а.ну . 11 на, що в МІСТІ, звертаємося 11 Н:раїна IНа!гаду,вала :велете.н­

11 кладена

23.15 -

43

>n1дтасовон

.

21.00 21 .30 -

грама

Преса викрила й

IщшаlЦНИ

Навчальна

«Таііник біля червоних каменів». серія). Інформаційна про· "рама .Час» . Авторськиі\ ве· 'ІіІ' к()мпоз.пора П. Аєдониць~ого . Трансляція з Всесоюзного буДl,НКУ КОМПОЗlІторів. НОВІІІІІІ. Про·

(2

вигіlД)НОМУ окупантам дусІ. Проте англійсьна Пpolllа­ ганда 'І'РУ'БИ1'Ь тепер ІВ усі труби, ніби «Ольстер хоче

чином 1:1: Копи ж U "'уде ПОРЯДОК?, 1111 тові, усі іМожливо'Стl поназати овічог.о ж воно справді 11 11

му

парламенту

дільниці

.По­

16.15-

19.50 -

хто ПРОТОЛQСYlвав, було вне­ сено Івелину ніль~і'СТЬ «мерт­

11 ля'в, дістало 'таним

.

Лондана. член пllвніч­

пере.нонаIВСЯ: 'дО спискі-В

скільки хвО-11 жається складовою частиною 11 Велинобританії. ОФіційна

--

голосуваНІНЯ

наЛістіВ, що ві,н .Ві'дВіДа.в

теРИТОРІЯ, 'BlД-

згаdує її добрим словом 11 ан['лійсьна Іпропаганда BCi;vLa /1- няню Галину Степанівну 11 б 11 Котелевець _ за її турботли-ІІ силами .намагалась зо ра 3 111111 ві Р.lІКU і чуйне серце. 11 ти це ,голосуваlННЯ ян віЛhне ПОЛЯКОВА 11 .волевия,влення населення 11 Г. . 11 ПівнІчної Ірландії, яке, мов-

::

фальсифін.ації

площа».

18.00 -

фанти

представниками Т а l(, нолишній

кіностудії

ча з історії. lї.30 Для школярів . «Всесвітній слідопит» (Передзча з Ленінграда). Ноnнни. «Комуністи і з маГЗШIН». "он­ І,ерт Державного хореографічного ан· са м(jл ю .Берізка» . І!І.ІО .Книгар· ІІН». В е де передачу ПНСhменник С . Ба· l'уздін. Прем'єра телевізійно, го ПРИГОДНІЩЬКОГО художнього філь·

АЙ!вон Н:у,пер ПОВіДомив жур­

.

Вже й сивина помітна на торгнута у 1921 роцІ від 11 скронях. А на роботі все така І. Ірлан,дсьної реС'публіни,в,в.а-

1I11 ж

«Красна

«плебlс·

й

!юірландсьного

станови.

стали

документального

16.20 -

голосу>ва.ння.

Відомі

п,роголосува ­

<<,проти»

,в.їдонрем­

Іюлоніальний

Прем'єра

Свердловської

кликаllllЯ конструктор.. Програма передач . .Приро­ да КраііНI .. ої Півночі». Навчальна пе· редача з природознавства .

ци.Д'> , не з'явившись дО УРН дЛЯ

демо-

ОЛhстеру

IПроти

12."> -

фільму

першу чергу пригноблюв,ане норіllне населення, бойкоту­

Півні'lНій

знущання з

н,рат.їі.

рога увага і Т!lрбота теж ліТьоті Галі _

і. старію.

плебіСЦИДО'~ (ОІпитом оІІоасе­ леНІНЯ), .яний являє С'обою

ніби привітніше, затищHitIJe стає в палатах . Ах йокують .

сторінну

Ірландії ,розігранu

К оли чергує тьотя Г а-

слово.

ганебну

11.30 -

леllllНЯ вІд Англії. ПРQте ц.ієї «перемоги'> Ландuна було доонг.ll'УТО .в умовах, ·ноли 40 процентіlВ ,виборці:в,тобто в

.винлинають

обурен,ня.в YI.-JОМу

Clв.іті. А цими днями британсыийй імперіаJllіlЗМ вписав ще

ell

кожно<,о

Rисловилас-я

9.4" 10.15 -

нищ е». ІІЯ . • Двоє в дорозі». Телевізііінш; ху· дожнііі фільм . Концерт з тво· рів П. Штрауса. (J1ередача з НДР) .

кого . Більшість, як про це оголосили ІВ ійсьновІ .властІ,

• 12.10 -

не

9.35

Програма передач. Для школярів . .Вог­ Кольорове телебачен­

НОВИНІІ.

дулами

аlвтоматін дало результати, яні ,не з;ди,ву.в,али у ові'ті ні­

СТІВа , що їх творять тут бриTaHCblКi 'оку панти і місцеві чорносотенЦі з числа поселенцін англійського ІЮХОД-

"СТРllчці дОnОАюгтu. А головна:; глибоне

'[]ід

9.:\0 -

11 .10 11 .30 11.35 9

Те­ лефільм Му­ зичний шкілыlі\ екран. Фізика для учнів класу ЕлектричниЙ струм у ,.азах . Техніч·

ВІВТОРОК, 20 БЕРЕЗНЯ Перша програма-ЦТ

все зростає .і досягла близь­ но 800 чоловік

дії (Ольстеру) ось уже ні.ль-

програма-УТ

Телевізійні вісті. ,Скиби життя.. антракт .

спорт­

чи за призначен-ІІ

товарознавець господарчої групи товарІв, майстер по переробці овочів, комірник на овочеву базу,

І

юрист,

K'OI:l!KY'j)COM у 'змаганнях вистуrпа­ cMeHj'B з легкої атлети,кив Алуш­ ПРОАавці, I1 ням використовуються авто-І: ла юна СПI3lртак'і'вК<І. з нашого мі­ ті. Бажаємо ім успішних CT<l!P'l'iB. робітники в магазини. 11 машини, Щ(} роз'їжджають по 11 Л . КУЧЕР, 3а цавliднами звертатися у lВі'дціЛ над:рlв щоденно І: місту вночі. 11 С1'а Наталі'я Лхно. СТзІрТ СПОРТ­ з 9.00 до 18.00, нр.і(М суботи ЙнедllJIl. голова міськоі спортивноі Сіменки був успіШ1f1иИ . Цього р&зу 11 Не можна не з~адати про:: Дирекція змішторгу. ради ДСТ «Спартак •. 11 так!! причину надМІрного ШУ-ІІ їй пі~КQрИ'лася 'ВИСIJТа 162 сан'Ги­ . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 11 "'ІУ, як несправність доріг: ви- 11 мЄ'rpи. Це ,- рекорднашогом,і­ бої ни, ями, каміння. додають 11 ста. Наташа ооеІ>ше , виконала ІНДЕКС 6І9б4. 11 грохоту. Ч аст() саМІ мешкан-ІІ 25Ьд20. ~ НАША АДРЕСА: «НОВАЯ ЖИЗНЬ,. орган Броварського ГОРКОl4а 11 ці після півночі, неnоважаючи 11 нормаТІflВ І 'СПOlj)'Ги:вного р~зряду. Газета виходить М БРОВАРИ Коммунистической партии УкраинЬІ, городского и районного у вівторок, середу, І: тих, хто живе поруч, ПОРУШУ-ІІ Оп ортС.ме:нці - шіетна,т;.ця т ь . Н .. ' Советов деп)татов трудящихся І(иевско!! области . п'ятннцю і суботу.

І

I1

11 ють тишу. 11 11 Отож, є в мене пропозиція: І: рокіІВ. Вона вчиться в де.в 'ятому 11 суворо карати тих, хто забу- 11 класі ,місь'КОЇ середньої школи 11 ває, що надмірний шум - 11 Ilворог нашого здоров'я.

11

М

І'

11

нов.

А.

ПОГРЕБОВСЬКИИ.

1.

TpЄ'Нy€ Наташу

В. Греду-

вул .

ИІвська, 154.,===============================~============\I

ТЕЛЕФОНИ :

дактора

-

СІЛЬСЬКОГО

редактора

19-4-47,

господарства,

Броварська

-

19-3-82,

відповідального

друкарня.

кореспондента

Київської

заступннка

ссltретаря

місцевого

ре·

відділ)

радІо-

\

мовлення

роботи,

-

19-3-18,

відділів

фотокореспондента

області, вул. Київська,

154 . Телефои

_

промисловості .

масово'і

і9-4-67.

- 19-4-57.

Зам .

1503-9752.

\

#44 1973  
#44 1973  
Advertisement