Page 1

про.сетаоі

всіх краІн. єднайтеся!

Рік видання ХХІУ

.... '.....I....

I_'.,~I_I

ВVДІВНИК Броварського районного

комітету

Під прапором марксизму-ленінізму, Комуністичної ПІД кеРІВНИЦТВОМ

І

.

І

N! 44 (2105)

;

.

ВІВТОРОК

• УПП~ІV

Орган

... _ ... t

!

11

! і

і

і

!

Хай

1961 р.

f

!

Ціна

Київської області

2

живе

бутне

I~ .................... _."."." •. ~i

партії України та районної Ради депутатів трудящих

В пер е д,

перемоги

до

комунізму!

КВІТНЯ

І

f

Комуністичної

паРТІІ

коп.

.

u

КОМУНІЗМ-СВІТ ле

маи·

людства!

всього

ЗІ\КЛИКИ ЦК КПРС до 1 Травня 1961 року І.

Хай

живе

Травня

день міжнародної

-

солідарності

трудящих, день єдності і братер-

І своєї

країни

началах! шима

на

демократичних! му народові, який бореться проти

Хай живе

вічна, неру-: збройної агресії бельгійських ко-

дружба

: співробітницт-во! лонізаl'орів, за свою національ­ радянським і в'єтнамським ! ну незалежність і збереження те-

ства робітників усіх країн! між 2. Пролетарі всіх країн, єднай- народами!

теся! І 19. Хай живе Німецька ДемоЗ. Вище прапор пролетарсько- кратична Республіка-оплот прого інтернаціоналізму! гресивних сил усієї Німеччини в 4. Хай живе мир і дружба між боротьбі за мир, за єдину демокнародами! ратичну і миролюбну Німеччину! 5. Хай живе марксизм-ленінізм Братерський привіт трудящим велиКе революційне вчення, провідна зірка робітничого класу і трудящих усіх країн!

-

6. Полум'яний привіт комунkтам

усіх

країн!

живе

ким народами!

І народові трудя-

життя. самовіддано відстоює свою

свободу і незалежність! Руки геть від Куби!

ничих

соціалізм,

бойового

аван-

20.

Братерський

привіт

Куби, який будує иове

щим Корейської Народно-Демократичної Республіки, які будують

-

неру-

своїх країн, за мир і співробітництво між народами! З6. Палкий привіт героїчному

шима єдність і згуртованість усіх братніх комуністичних і робітпартій

Хай

НДР, які будують соціалізм! Хай міцніє дружба і співробітництво між радянським і німець-

І риторіальної цілісності Республіки Конго! Геть імперіалістичних хиі жаків з Конго! З5. Палкий привіт народам Латинської Америки, які борються проти імперіалізму, за зміцнення незалежності і сувереніт!!ту

борються

за

мирнt

З7.

Хай

живе

дружба

народів

гарду робітничого класу і всіх трудящихl 7. Хай міцніє єдність дій, бо-

об'єднання своєї країни на демократичних началах! Хай живе вічиа, нерушима дружба і спів-

Англії, Сполучених Штатів Америки, Франції і Радянського Союзу, економічне і культурне спів­

класу і трудящих усіх країн в боротьбі за мир, національну незалежн.ість, демократію і соціалізм! 8. Народи всіх країн! Боріться за мир, за загальне і повне роззброєння! Рішуче викривайте імперіалістичних паліїв війни -

рейським народами! 21. Братерський привіт трудящим Монгольської Народної Республіки, які будують соціалізм! Хай живе вічна, нерушима дружба і співробітництво між радянським і монгольським народами! 22. Братерський привіт трудя-

сах

иайлютіших ворогів людства! 9. Народи світу! ДобиваАтеся ліквідації «холодної віАни:t і по·

щим Польської Народної Республіки, які будують соціалізм! ХаА живе вічна, нерушима дружба і

м'якшення міжнародної напруже' ностІ! Боріться за припинення випробувrань і заборону атомної та водневої зброї! 10. Народи світу! Добивайтеся негайного надання повної неза· лежності і свободи всім колоні· альним країнам і н-ародам! Геть ганебну систему колоніального рабства! 11. Народи всіх країн! Рішуче JJиступайте проти перетворення Західної Німеччини в головне вогнище воєнної небезпеки в €Bропі, проти оснащення німецьких реваншистів ракеТНО'ядерною зброєю! Вимаl'айте якнайшвидшого укладення мирного договору з обома німецькими державами і перетворення Західного Берліна у вільне місто! 12. Палкий привіт мужнім бор·

співробітництво між радянським і польським народами! 2З. БратерськиА привіт трудящим Румунської Народної Республіки, які будують соціалізм! Хай живе вічна, нерушима дружба і співробітництво між радянським і румунським народами! 24. Братерський привіт трудящим Чехословацької Соціалістичної Республіки, які будують соціалізм! Хай живе вічна, нерушима дружба і співробітництво між радянським і чехословацьким народами! 25. Братерський привіт трудящим Федеративної Народної Республіки Югославії! Хай розвивається і міцніє дружба і співробітництво радянського і югославського народів в інтересах боротьби за мир і соціалізм!

народів, за мир і соціалізм, які томляться в тюрмах капіталістичних країН! Свободу жертвам ре· акції, в'язням капіталу! JЗ. Хай жи·ве світова система соціалізму могутня, співдруж, иість вільних і суверенних наро· дів! Хай жи·ве соціалістична єдність і солідарність народів, які йдуть по шляху соціалізму і ко· мунізму!

дійському народовІ! Хай розвива- І ня миру та безпеки народів, по­ ється й міцніє дружба і співро- важання Їх свободи і незалеж­ бітництво між народами Радянсь- ності, розвитку широких еконокого Союзу і Індії! мічни" та культурних зв'язків! 27. Палкий привіт великому ін45. Хай живуть овіяні славою Донезіitcьк-ому народові! Хай роз- перемог доблесні Радянські Збро­ ви,вається й міцніє дружба і спів· йні Сили, які пильно стоять на робітництво між народами Радян- сторожі миру, державних інтереського Союзу і Індонезії! сів і безпеки нашої Батьківщи28. Палкий привіт народам ни! Бірми, Цейлону, Камбоджі, які 46. Хай живе нерушимий союз борються за мир і зміцнення на- робітничого класу і колгоспного ціональної незалежності своїх селянства міцна і непохитна країн! основа радянського ладу!

йова

солідарність

робітничого рОбітництво між радянським і ко-І робітництво між ними в інтере-

цям за свободу і щастя своїх

14. Братерський

привіт трудя-

щим КитаАської Народної Респуб-

ліки, які будують соц/алізм! Хай живе вічна, нерушима дружба і

.1іВРОбітництво між великими flародами СРСР і Китаю!

15.

Братерський

привіт

в усьому світН

тивної Республіки Німеччини. які борються проти мілітаризму і від­ родження фашизму! Хай міцніє дружба між радян('ьким і німецьким народами! З9. Хай розвиваються і міцнlють дружні відносини між наро­ дами Радянського Союзv і Італіі'! 40. ХаА живе дружба і спів· робітництво між народами Радян· ського Союзу і Фінляндської Республіки! 41. Хай розвиваються і міцніють дружні

відносини

між

радянсь­

4З. Палкий привіт японському народові, який бореться проти

американських воєнних баз на своїй території, за незалежниА і демократичний розвиток країни, за мир і дружбу з усіма сусідні­ ми державами! 44. Хай живе ленінська миролюбна зовнішня політика Радянського Союзу політика мирного співіснування держав з різ-

нальної

соціалістичної

держави!

зу! Зустрінемо ХХІІ з'їзд Кому­ ністичної партії новими успіхами в комуністичному _ будівництв.і!

арабських країн, які борються щИМ Народної Республіки Бол· проти імперіалістичних підступів, гаріі, які будують соціалізм! ХаА І за повну ліквідацію колоніалізживе вічна, нерушима дружба і му, за зміцнення незалежності

гання на честь ХХІІ з'їзду КПРС! 49. Трудящі міста і села! На· полегливою роботою в найкор()т­ ший історичний строк доб'ємося

І болгарським народами! 17. Братерський привіт трудящим Угорської Народної Респуб· ліки, які будують соціалізм! Хай ЖИВе в/чна, иерушима дружба і співробітництво між радянським і угорським народами!

розвиток національноі економіки! З2. Палкий привіт алжірському народові, який самовіддано відстоює свою свободу і національну незалежність! ЗЗ. Палкий привіт народам вільних африканських держав які

му змаганні з капіталізмом! Наздоженемо і перевершимо Сполу· чені Штати Америки по вироб­ НИЦТВV продукціі на душу населення! 50. Робітники, колгоспники, радянська інтелігенція! Виконання

щим

самовіддано

справа

~піВРОбітництво

між радянським

18. Братерський привіт трудя· Демократичної

Респ~ліки

В'єтнам, які будують соціалізм, борються за мирне об'єднання

ЗІ.

і

Палкий

привіт

суверенітету

своїх

народам

країн,

за

41;. Трудящі Радянського Сою­

Вище прапор соціалістичного зма.

борються

за зміц·

51. Слава колективам

і

удаР-І востl!

никам комуністичної праці, пере' довикам і новаторам виробництва, які йдуть в перших рядах

будівників комунізму! Досвід кращих зробимо надбанням усіх трудящих! 52. Трудящі Радянського Союзу! Всемірно зміцнюйте соціаліетичну власність основу дал&шого зростання могутності нашоі

країни і добробуту народу! Боріться за неухильне перетворення в життя принципу соціалізму: «Хто не працює, той не їсть». 53. Працівники промисловості, будівництва і транспортv! Повніше використовуйте резерви підвищення продуктивності праці! Смі.~ивіше впроваджуйте досягнення науки і техніки у виробництво!

і

папер()вої

Дамо

країні

промисло-

біЛьше дере-

вини меблів, целюлози високої якостІ! 65. Працівники легкої

паперу

промис­ ловостІ! ЗбільШуйте виробництво, розширяАте асортимент товарів! Більше міцних і красивих тканин, одягу, взуття, предметів домаш­ нього вжитку для населення! 66. Працівники харчової про· мисловості! Всемірно збільшуйте

виробництво, підвищуйте якість і розширяйте асортимент продуктів харчування! 67. Працівники рибної промисловостІ! Збільшуйте вилов риби У відкритих морях, океанах і у

внутрішніх водоймах! Поліп· шуйте ""ість рибних продуктів! 68. Праців.ники р,адянського транспорту! Удо-,коналюйте і ос­ нащуйте

сучасними

технічними

нюйте соціалістичну дисципліну праці! Підвишуйт~ якість і знижуйте собівартість продукції! 55. Працівники важкої індустрії! Боріться за поліпшення роботи важкої ПРОМИCJIовостї _ ОСнови дальшого піднесення всьо-

ний транспорт! Скорочуйте стро­ ки доставки вантажів! Поліпшуйте Обслуго~ування пасажирJв! 69. ПраЦІВНИКИ зв'язку! Р()зви' ва,йте і УДОСlю':!алюйте засоБІ! зв язку! Добиваитеся бездоганно! роботи пошти, телеграфу, теле·

Батьківщини'

дарства!

го народного господарствапідвищення добробуту народу 'і зміц. нення оборонної могутності нашої РаДЯН~ЬКі металургн! Підвищуйте темпи ОСВОЄння нових

56.

рудних родовиш!

Більше

руди,

честі

фону, радіо, телебачення! Поліп­ шуйте обс;,!уговування населення! 70. ТРУДІВНИКИ сІльського госпо·

Дальше неухильне під'

несення сільського господарства - найважливіша умова побудови комуНізм~. Боріться за виконання

рішень, СІчневого

Пленуму

КПРс.

ЦК

71: [рудівники ко:"госпі.в і. рад· ГОСПlв. .D;aMO БатьКІВЩИНІ БІльше зерна,

м яса,

молока,

яєць,

вов·

станцій та електросіток! Швидше ВВОДЬТе в дію і освоюйте нові енергетичні потужності, знижуйте

НИ,. бавовни, л~ону, цукрових бу· РЯКlв, К!LРТОПЛl, овочів, фруктів, чаю та ІНШІІХ продуктів! Повніс·

вартість будівництва і експлуатації енергосистем! Дамо країні

тю задоволим~ попит населення на продукти СІЛЬСЬКОГО господар·

освоюйте виробництво найновіших високопродуктивних і еко-

г?спо~арство. збlльшуите непо­ ДlЛЬНI фонди - основу громадсь·

більше електроенергії! ства! . . 58. Працівники машинобудуван72 .. Колгоспники І КОЛГОСПНИЦІ! ня і приладобудування! Швидше ВсеМІРНО розвив~йте .громадське

номі'IНИХ машин та приладів, за- кого багатства!. . 73 .. Колгоспники. І .КОЛГО~ПН.ИЦІ, автоматизації!

Боріться за якнай-

праЦІВНИКИ радгосПlВ І С,пеЦJа:"IСТИ

всіх галузей народного господарства!

щу~те. культуру зе~леРОБСТ~:1' СМІЛИВІше впроваджуите в усіх

швидше

технічне

переозброєння

59. Працівники нафтової і газової

промисловостІ!

Вище темпи

СІЛ~СЬКОГО

господарства.

ПІДВИ­

колгоспах і р~дгосп~х досягнення

н.ауки, техНІКИ

І

передового

геологорозвідувальних : бурових ДOC~lДy!. . робіт, освоєння нових родовищ! .Рlвняитесь .на новаТОРІВ -

Нарощуйте потужності нафто пере· РОбних з,аводів, підвищуйте якість нафтопродуктів! Дамо країні

біЛЬШе нафти і газу! 60 П' . оо . ра~IВНИКИ ВУГlЛЬНОI проМИСЛОВОСТІ. Ширше. вп~ов~джуй-

~:вк?мплексну мехаНІзаЦІЮ І еф~к-

,НІ СПОС?би ВИ~Обу~ання. вуг~л-

ля. 3ниж~ите собl.варТlСТЬ І ПОЛІПu

шуите

яКІСТЬ

ВУГІлля!

61. Працівники хімічної промис:"овостl! Швидше вводьте в дію І Освоюйте нові потужностІ! Більше добротних і дешевих товар.ів з хімічної сировини! Більше мі· неральних

добрив

для

динки

і

74 .. Колгоспники

праЦІВНИКИ розвивайте

споруди!

Внще темпи

і

КОЛГОСПНИЦІ,

ність

худоби!

Всем.ірно тварин-

продукти в­

Створюйте

міцну

кормову базу, боріться за високі

врожаї кукурудзи, бобових, цук-

рових буряків!

75. Трудівники сільського господарства! Ширше ВПРО8-аджуйте комплексну механізацію в земле· робстві і тваринництві! ОВОJlоді­ ваАте новою технікою. 76.

Працівники всі

радгоспів!

радгоспи

Пе·

країни

в

зразк?ві,. високотоварні, рента· бельНl ПIД~риємства!. 77. ТРУДІВНИКИ ЦІЛИННИХ зе­ мель! Добl!вайтесь висок~х і ста­

лих урожа!в зерна! ВсеМІРНО роз'

вивайте громадське тваринництво і птахівництво! Краще викорис, ТОвуйте техніку!

78. Працівники радянської тор· 6З. Працівники промисловості гівл! і громадського харчу,ван'ня! будівельних матеріалів! Всемірно БОРІТЬСЯ за високу культуру об· зобов'язань- збільшуйте виробництво цементу, СЛУТО~УВ&f!НЯ н~селення, KpaD!e

колективу

кожного

підприємства і будови, кожного колгоспу і радгоспу! ДОСТР()f(ОВО

дів!

.1

радгосшв! громадське

ництво, підвишуііте

ретворимо

якість бvдівництва нових підприемств; житлових будинків, шкіл, лікарень і дитячих закла.

на­

шl маяки, ЯКІ в,казують .шлях до зразкового ведення СІЛЬСЬКОГО господарства!. .

сільського

господарства!

6.2. ~адянські будіве.~ьники! ЗМI~нюите індустріальну базу БУДІвництва! Будуйте економічні перемоги в мирному економrчно- і добротні, зручні і красиві бу-

порвали кайдани колоніаліз~у і соціалістичних нення своєї незалежностІ! З4. Палкий привіт конголезько-

64. прац.іВНИКИ лісової, деревообробної

суспільним ладом, зміцнен­ собі в комплексної механізації і

народовІ! ХаА .міцніЮть і ~озви: в~ються ДРУ.ЖНl, добросусІДСЬКІ ВІДНО~ИНИ MI~ Радянським Союзом І АфгаНІстаном!

і албанським народами! 16. Братерський привіт трудя-

тре-І'

семирічки!

ким народом і народами Швепії, чавуну, сталі, прокату, труб, коНорвегії, Данії, Ісландії! JІЬОРОВИХ і рідкісних металів на42. Хай живе дружба і співро-, родному ГОСПO,l~арству! 57. РадянсьКІ енергетики, будібітництво між народами Радян- І вельники і монтажники е.1ектро, ського Союзу і Австрії!

-

Палкий привіт афганському

року

54. Робітники і робітниці ін- засобами залізничний, морський, всім прогресивним силам Федера- женери, технікн і майстри! 3міц- річковий, автомобільний і повітря­

29. Палк~й привіт H~pOДOlli 47. Хай живе і міцніє нерушима Л-аосу, як!"и мужньо. Вlдстою~ І братерська дружба народів СРСР свобо'!-у І незалежНІСТЬ СВОЄІ І джерело сили, могутності і БаТЬКІВЩИНИ! процвітання нашої багатонаціоЗО.

тього

38. Палкий привіт трудящим і

26. Палкий привіт великому ін-І ним

трудя·

щим Народної Республіки Албанії, які будують соціалізм! Хай живе вічна, нерушима дружба і співробітництво між радянським

міцного миру

виконаємо план 1961 року -

нових ефективних будівельних ма-

теріалів,

.-,

СТРУКЦlИ.

виробів

і

збірних

кон-

вивчаите

те

І

~ОВНlше задовольняи,

зростаЮЧІ

(Закінчення

потреби на

2-й

трудящих! СТО'Р.}.


ВіВТорок,

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

ЗАКЛИКИ ЦК КПРС до 1 Травня 1961 року (Закінчення).

дітей, боріться за тісний зв'язок'

Хай

живе

І

і тяганину! Чуйно

і дбайливо

ставтесь до потреб і запитів трудящих!

80. Працівники науки і вищих учбових закладів! Боріться за дальшцй розквіт науки, за технічний прогрес!

Добивайтесь як-

найшвидшого впровадження У виробництвО нових відкриттів і досліджень!

Готуйте спеціалістів,

гідних епохи комунізму! Слава передовій радянській

науці!

в дусі колективізму, любові до праці, вІдданості БатьківщинІ,

справі комунізму!

радянська

славна

і

розвивайте

І туйтеся стати активними борця-

охорону на-

родного здоров'я, підвищуйте культуру в роботі лікувальних і санітарних закладів! Впровад-

жуйте в практику найновіші до-

сягнення медичної науки! 86. Хай живуть Ради депутатів

трудящих

справді народні ор-

-

гани влади в нашій країні! .87. Радянськ~ профспілки!. ~~eМІРНО.

розвив;аите

т~орчу

IНЩlа-

,

\!

легливо оволодівайте знаннями, любіть і поважайте працю! Го-

85. Медичні працІвники! Поліп- ми за справу Леніна,

шуйте

І

t, ;

за кому·

нізм!

92. Комуністи і комсомольцІ! Будьте в авангарді всенародноі боротьби за гідну зустріч ХХІІ з'їзду партії, за

побудову ко-

мунізму в СРСР! 93. Хай живе великий радянський

нізму!

народ

будівник

-

кому-

94. Хай живе і міцніє нерушиєдність партії і народу -

ма

81. Слава радянським ученим, тиву І ~КТИВ!lIСТЬ.1)QБIТНИЧОГО .кла- джерело сили й непереможності конструкторам, інженерам, техні- су .•та ІнтеЛІгенЦІ! в боротьбІ за соціалістичного ладу, запорука кам і робітникам - покорителям ЗДIИ~нення сеМИРІЧКИ! Б~зустаНlIO нових успіхів у будівництві кокосмосу!

дбаите про. дальше

Пlднес~ння

майстерність,

ки -

активні БУДІВНИКИ

Н ожну заводLв

гадану з конвейєрLв 3Івтомабільних і траІКТОРНИХ нашаї Батьківщини сходять ти,сячі потужних ма­ шин. Всі вони потребують ({,сталевих иеовів~ КОlмпл'ексу

мунізму!

82. Діячі літератури і мистецт- доб~Обу~у ~ культурн~го РІВНЯ 95. Х,ай живе Союз Радянських ва! Яскравіше відображайте у РО~IТ~ИКlВ І службовЦІВ!. Соціалістичних Республік - тверсвоїх творах велич і красу ге. аи живуть раДЯНСЬ~1 проф- диня дружби народів нашої кра­ роічних справ радянської люди- СПlлки -:- школа КОМУНІЗМУ!. їни, незламний оплот миру, демони! Боріться за високу ідейність 88. Хаи живуть радянські ЖІН- кратії і соціалІзму! творів і художню

рону.

1961

79. Працівники радянських ус- школи з життям, з виробництвом! молодь! танов! Добивайтесь чіткої роботи Виховуйте підростаюче покоління 91. Шонери і школярі! Напо­ всіх ланок радянського апарату! Рішуче викорінюйте бюрократизм

квітня

11

кому-

.

електраправ')діIВ.

Мають потреби

~

в цій 'Мир:ній пра\ду'ІКції

і ,наші ,друзі

за

КОРДОНОМ.

Добре уовідомлює .це молада робітни.ця заводу елеК'1'ра­

н~хніЧIІИХ виробі'в Ва.1еНТИJна ревиканує нарми виробітку.

Га йв,а ронська , яка щадеltна пе­

На фата' В. Гайворонська за работою. 96. Х~и уряд! живе наш РІДНИИ Ра- ;І Фато В ПалаТІІяка. ' " _ " '_ _ .. ... _ _ ...- . . _ ... ...... _ ............... _ тератури і мистецтва з життям 89. Хаи живе ЛенІНСЬКИЙ комсо-. . народу, з сучасністю! мол - вірний помічник і резерв 97. Хаи жив~ створена Л.енIНИМ 83. Працівники преси, радіо j Комуністичної партії, передовий славна КОМУНІстична паРТІЯ Ра­ • ВОНИ не ПlдвеД}'ТI. телебачення, видавництв і куль- загін молодих будІвників КОМУ- дянського. Союзу. - велика за-

за тісний нерозривний зв'язок лі- ністичного _ суспільства! .

дянськии

А-"'_

турно-освітніх

закладів!

Будьте

нізму!

_~

1

_-.~

палююча І оргаНІзуюча сила ра-

Добре працюють Р'Оlбітники ;гі'СТИЧІЮМУ ЗОібов'wзанні маошиніет невтомнимИ пропагандистами і 90: Юнаки і дівчата! Вчіться дянського Hapo~y в боротьбі за провідниками в маси всепереМI\' жити і працювати по-комуністич- побудову КОМУНІзму! торфопі.щnриєм, ства «Великое». [І другого а'грегату Ф. Шурига вигаючих комуністичних ідей, пере· 'ному! Виробляйте в собі працьо98. ПІд прапором марксизму­ Зар<\і3 вони включились у Ібороть- рішив виконати річний план дового досвіду,

досягнень

нау-

витість і дисципліну

високі мо-

ленінізму,

під керівництвом

ки і техніки, духовних багатств, ральні якості! Будь;е вірними муніетичної партії нагромаджених людством! : охоронцями революційних трар,и- перемоги комунізму! 84. Працівники народної осві- ' цій, свідомими будівниками ко99. Хай живе ти! Підвищуйте якість нав'Іання

Ко­

вперед, до

бу за дострокове виконання nла-

ВИ.щбутку торф}

до

віДJКРИТТЯ

ну третього року семиріч:ки і ХХІІ 'з'ї:цу партії. П. Ющенко готують тіД1lу.lустріч ХХІІ з'із- Доклащє всіх 3УСИ;JЬ до того, щоб комун,ізм І світле майбутнє всього людства! ду КПРС. ОДИН день в ~eKa;дi пр,щювати на Серед кр,ащих rзавжди нази-зекономленом}' пально·му і уни,к­ вають на піДlIlриємстві імена ВО- нути аварій та [І, ростоів. Q. Юр­

мунізму!

Цеuтральuий Вомітет RоJJtуuоістичuої

nарmїї Радяuсьnого СОЮдУ

ді.я П. Ющен.ка,маmиніста Ф. Шу- чеНКI) М-В слово .виконувати що­ риги та токаря О. Юрченка. ДІ)С- денні !Заlвда:ння на 105-110 провідчені ВИJ)~бнJI1'IНИКИ

ВІДПОВІДЬ

ТРУДОВА

Працівники заводу холодиль- на заводі юорютьсяза 'звання ті. Можна впевнено сказати, що ників гаряче зустріли Заклики колективів, ударників комуністич- колектив цех}- в недалекому май­ Діі КПРС дО 1.;ro Травня. По всіх ЦelXах аrітатори провадять

ноі праці 6 брита,д, 3 зміни всього 325 робітників.

-

бесіди, j'олосні читання та;зет, доiB~ДMiHHO працює колектив хопомагають ро,бітникам ще ширше ЛО\JI,ильного цеху, о'чолений П. Кур~згорнУ'ГИ соціалістичне зма['ан- чером. Торік цей ц~x сім місяців ня на честь ххп з'ї:зду КПРС. займав перше місце у соціа.lіс-

бутньому буде носити звання комуністичного. Зарз'з провадиться велика робота, що,б 'мобілізувати весь 'ко­ лек.тив на дострокове з;Щіснення зобо'в'язань. Завдання першого кварталу ЦЬОІГО року ПО випуrску валової продукції виконано на 104,3 процента. Робітники прагн~'Ть, ЩО'б соціалістичне IJO'бов'язання тре'тього ,року се'МИJ)ічки

За ЛlРИК.lадом neредових 1\0лективів нащої кра.іни в !Цеху по виробництву ходоДИльників успішно трудиться 'бри:гаща Григорія Карачика, яка носить зван-

тичному 'зм3!ганні. Тут 'було виготовлено понц 'завдання 91 хо-

ня колеюиву 1\омуні'стичної пра-

ЖОДНОТО ВИ'ІІадку ІГюрушення ТРУ-, завершити

лодильник ПРОМИС.l,ового типу. ПОЛШІшення виховної РОlБОТJI сприяло тому, що зараз немає

щ~денно

центів.

значно перевиконують змінні зав- І Але :не тільки добре 1IIJ)<I.!ЦЮД~ННЯ, пі~вищують ПР()lДУ'КТИВ- ва:rи вирішили передо'ві вироб-

НІсть lІІРalЦl..

І ничники, а і 'бути ПРИКЛа:.Ц1>М у

~ 'Цьому ]}ОЦІ кожен 3. них побуті, брати активну уЧасть у

ВИРІШИВ виборюваfl'И високе І :П~- гр,{}мадській

чесне .звання. У'дарника KOM~Н1-1 стичнО! праДІ.

роботі.

Н. ХОРОШУН,

Всвоому COlЦla-

Змагаються

робітнlІК.

вантажники

Ставши на ТРУДову передПереможцeq,f у соціалістичному травневу вахту на честь ХХП змаганні Іза березень вийшла чет­ з'ЇI3ДУ КПРС, ~орcmIИХ yCJriXiB верта бритада, викон3JВШИ lІІЛан в ро,бо'ті ДОібилися ВaJIтажни,ки на 201 !пфощент. Особливо від­

другої та четвеР'І'ОЇ брШ'а',ц за­ ,значилися вантажнИ'RИ Т. Пет­ лізнично,ї станції Бровари, ()ЧО­ ров, І. Петр,ешt'о, І. Хлібик. ці, у' ме1бльово'му - Михайла :дової дисципліни, mРОдУІЩія ви-І І. Кузнецов, .'lених І. Семененком та М. Хво­ ДаСТРОКI)ВИМЗaJвершевня:м квіт­ Казмир'чука і РЯ){ інших. Тепер пускається ті.'lЬКИ Віїдмінн.ої якоссекретар па'Ртарганізацirї. стнИ'ЦькИ'М. невого плану зобов:яз.ались зуст­ '''-'' •• •• •• • ....................-..--................'••- .................... ..--.......................................-..--....................--..............-....---....- ........,••_ .............-+ ............_................................ ее ее ........ .--......-............-.. ріти ці товариші міжнаРQ;дне CBJlТO труд..ящИ'х Перше трав­

ДОШКІЛЬНИМ ДИТЯЧИМ УСТАНОВАМ­ БАТЬКІВСЬКУ УВАГУ

9

КОЖНИМ ДНЕМ ширить­ ..Я фронт весняних польо­

• вих робіт. Обсяг їх тьому році семирічки

зріс.

Січневі

КПРС і

У тре­ знаlftfO

Пленуми

ЦК КП

ЦК

УкраїIІИ по­

дитячих

установ

інвентарем,

необхідним

іграшками, худож­

ньою і методичною літерату­ рою, на медичне обслуг.ову­ вання дітей. В цьому році в

сс.

Княжичі,

Семиполки,

Бог­

сівбу в стислі строки і на ви­

данівка, Бобрик, Світильне мають бути введені в дію ди­

сокому агротехнічному рівні. Дальше піднесення і розви­

тячі установи проектами на

ток

Вже зараз всі приміщення повинні бути цілком підготов­ лені до прийому своїх малень­ ких відвідувачів. Та, на жаль, про це не всюди потурбували­ ся. Не мають де залишити ді­ тей робітниці кулаженського

ставили

завдання--провести

сільського

вимагають

господарства

активної

колгоспному

J

участі

в

радгоспному ви­

робництві всіх працездатних. Важливу роль в цьому покли­ кані відіграти дошкільні уста­

нови-дитячі садки і ясла. Вони-важливий засіб для ви­

сокої праці

трудової жінок.

це-велика

активності

Разом

допомога

з

ТИМ

держави

трудівникам сільського гос­ подарства у вихованні нашнх малят. Про велике значення дошкільних установ підкрес­ лив товариш М. С. Хрущов У своїй промові на січневому

Пленумі

Центрального

Комі­

тету КПРС.

працювати ще краще.

Ви­

конком районної Ради депу­ татів трудящих своїм рішен­ ІІЯМ від

24

лютого

ц. р. звер­

нув увагу керівників колгоспів і

радгоспів

на

забезпечення

радгоспу

«30РЯ».

В

багатьох місцях ще не приве­

дені в належний вигляд ділян­ ки садків, не придбані інвен­ тар, література, Іграшки. Успіх високого рівня вихов­ ІІОЇ роботи В дошкільних ycrnновах вирішують кадри. Тут повинні працювати досвідчені люди, які люблять роооту з

дітьми, зувати

За останні роки дещо по­ ліпшилась діяльність дитячих садків і ясел нашого району. Але в цьому році вони повин­

ні

відділка

50

за типовими місць кожна.

вміють їх

цікаво

відпочинок,

ор'гані­ при­

щеплювати малятам риси май­ бутніх будівників комунізму. Виконком райради у своїй по­ станові особливо підкреслив важливість правильного дооо­ ру людей для роботи з діть­ ми, підготовки кадрів для до­ шкільних установ. у нас в районі є чимало справжніх майстрів вихован-

достроково.

ня малят. € чому повчитися У Оксюти з Требухова. Шість років працює вона ви­

санова, Мокреця, Княжич, 3аворич. В ряді сіл несерйоз­

ХОВ<ітелькою

рів. У 3аворичах і Мокреці 8иховательками дібрали не­

JJ юби

дитячого

садка.

Ії по-спраВЖIlЬОМУ полюбили і діти, і їх матері. 20 років за­ 'відує дитячим садком у Кра­ силівці Софія Гордієнко­ шановна людина на відділку. Успішно справляється з обо­ в'язками завідуючої дитячим садком

у

с.

Рожни

Ольга

Довгодько. Як бачимо, є у ко­ го вчитися, приклад!

Однак належну

не

є

з

кого

скрізь

увагу

брати

приділяють кадрам

до­

шкільних установ. У березні відбувся організований рай­ відділом народної освіти та головлікарем району 15-ден­ ний семінар-практикум заві­ дуючих і виховательок сезон­ них колгоспних і радгоспних днтячих установ. В міському

дитячому садку

J6

І та садку

заводу холодильників учасни­ ки семінару ознайомилися з організацією та змістом робо­

ти з дітьми, ПРOCJJухали лек­ ції з питань дошкільної педа­ гогікн, розучили ігри, ПlСНl, танці, вірші, навчилися про­ воднти бесіди з малятами І т. ін. Корисний захіщ Але прикро те, що з 50 осіб на семінар прибуло лише 20. Відсутні бу­ ли представники з сіл Гого­ лева, Бобрика, Жердови, Бог­ данівки, Погребів, В.-Димер­ ки. З запізненням на 5 днів прибули представники сіл Ру-

но

підходять

повнолітніх

до

добору

дівчат,

а

ня.

Обищва колективи будуть боро­

кад­

одна

з

Правильним

буде,

коли

шефство нізаціі, чим

комсомольські

орга­ дитя­

садкам

не

лиШе

ленням мебелі й людьми, які виконати

ня.

це

тримки

та

почесне

шефство шкіл

над ди­

можуть

залишатися

танов

медичні

ХХІІ

ос­

ба виключити випадки, які мали місце в минулому році, коли разом 3 дітьми в окремих

радгоспах харчувалися сезонні робітники. Слід зрооити все необхідне, щоб матері, ідучи на роботу, були спокійні за своїх дітей. Дошкільним дитячим устано­ вам батьківське lІіклувакня!

Н.

ГОНЧАРОВА,

завідуюча ,'1ЇСЬКИМ

дитсадкам N2

1.

організували

яка бо'реться за званlLЯ колекти­ ву комуністичної праці. МолО'~, сповнені енергії еви­

Іх

ооов'язок стежити за дотри­ манням там санітарних пра­ вил, за здоров'ям малят. Тре­

:з'Ї'зд.у :КПРС,

комсомольську IбрИ!ГадУ 'свинарок,

дитячих ус­

працівники.

дихослів'ю

Пej)ежитка'м минулого. В. Матковський, allirr arrop.

Комсомольці і молодь pa:дro,ClIIY імені Ю,рова, йдучи наЗУСІГріч

кова школа висілка "Великое». Не

назива­

а це зна­

ВИКОНУGТЬС.JI

під­

тячими садками. Певний дос­ від в цьому мають Рожнівсь­ ка восьмирічна школа, почат­

торонь діяльності

nра.во

РІШЕIIНЯ ЗБОРІВ

доручен­

всілякої

почеене

шабam.ництву,

іншим

виготов­

та іграшок, а здібні успішно

Заслуговує

комунkгwчними,

яцтву,

над

візьмуть

допомагатимуть

'за

тись

чить:'бу'ти ЗРaJ3КОМ не тіль,ки в роооті, але і ~ lІюбуті. Ро,бітники оголосили нещадну БОРО'lhБу пи­

виховательок з колгоспу іме­ ні І-го Травня має освіту ли­ ше за 4 класи. дитячими уст,ановами

ТИСЯ

І нарки Галина Лукашова, Ніла Ко-

І

Олексан)U)а Лукашова, Ма.рія Гончарук взяли аобов'нзан­ ня відгодувати по 900 го.лів сви­ ней, одержати валовий ПРИJ)1ет 1600 центнерів та ЩОДООО'ВО!Г'О приросту на голову 600 грамів. Свого слова комсомолки дот­ римують. Вже здано держа:ві 800 Ii'Qлів відгодованих еви:не'Й.

Ba,'leHKO,

Г. Юрченно, секретар

каlМсамаІЛЬСЬКОЇ

орг а'нdз ації.


ВІвторок,

11

1961

квітня

БУДІВНИк КОМУНІЗМУ

року,

.

,

Успішно

виконаемо

рzшення

3

Пленумів УК

Сlчневuх

КПРС і

УК КП

Украі"ни

----------------------~-------------------------------------------~----------~~------~~--------------

НЕ УПУСКf\ЮЧИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВЕЛИНОДИМЕРЦІВ ДО веЛИКОNJ .міжна]JОДНОГО 'СВЯ­ посіяна у декілька строків у су-

~іші ,з вівсом.

та 'за'кін"ІИТИ Ісіівбу ярих зерно­ вих і зернМіо,БОIВИХ ,культур, по­

ОДІНочасно

13

На[JОЛ~Г.'rивою

Основна тепер ]Jо,бота у !Мєха­ ні'заторів -- сівба СОЛ()lДК~ГО лю­ пи'ну,

над

якого

матиме

JkI.iдI"OCIII

гекта, рів,

1200

по­

що да'сть

працею, висо-

сівбою l3еj)ноообо- КИМИ ВРОіжаями праU'нуть зустрі­

ти ХХП ' з'ЇIЦ ріД'нО'ї партії р06іт­

caifK}' каj)ТОІІші та ce·peД1lix ово­ вих культур всі 4 відділки р(ІІдчів -- таке зобов'.Яl3aНПЯ робіт­ ІШКЇв ра~спу «Великодиме.j)'CЬ­ КИЙ» у ВЇlЩIовідь на , 3аклиіКИ ЦК КПРС дО 1 Тра.впя.

Розширювати посіви медоносних KYJlb тур

ЖОДНОГО ДНЯ

ники

гоапу ~ад'ЯТЬ ра.нню картоплю :пrд

руднянськоі['О

вjіД'д'ілка. Не

ма,ркер. У дооре :підготовле- У[lускаючи жоднО'го дня, ж (}ДІ оі ний і!'Рунт висаджують яро- ГОДИНИ, ведуть вони польо:ві роВlЮовані Ібуль'би 3 таким J}аз- боти. Рі.1ьничо-тракторна брига-

рах}'нко.м, ЩОlб

забе;шечиги на да,

яку очолює

ко:)Ь'ноіМУ гектарі не менш як 40 приступила

М. Ле'О'неНRО,

до посадки

ранньої

'Ш'сяч кущів. Це дасть !Можливі,сть карт· опді. 3 10 гектарів, щюво,цити міжрядний

0. БР0І6іtrох

що за­

IПла.нували , вже 'Поса.джено cojJll'y «рання рожева » 4. П.'ІОЩУ під

Протя.гом OCTaH:;J,i x років при- І з іншИіМи культурами 60-70. радна кормова база для бджіл Це прирі:внюється до та,ких куль­ значно зменшилась в зв'яз'К'у з тур, я,к гречка та гірчиця, що осво€нням луків та боліт. Посіви мають 60 кілограмів запасу некта,кої медоносної культури, Я,К тар,у На гектарі. r:p ечк а , також зн,ачно с:коратиПри сівбі в сумdшах до геклися. А між ТНІМ господа,рства тарної норми насіння вики чи займають невелнку площу під люпину додають 3,5.......-4 кілаграми суміші спеціа,lЬНIliХ мед оносів, насіння фацелії. Сія.ти СЛіісд ІНа О:J.ніє ю з Я.ЮІІХ є фацелія. І, як глибину не бі.,ьш 2-3 сантимет­ I'~ C .~:.J,OI\, К().lГОСПИ і радгоспи ра- рів сіва.лкою, якою висівають ко'­ і:О:IУ з POI\Y в рік одержують нюшину. Врожай насіння цього НЕ ЗЬі; і \!едозб ор н. медоносу становить 2-3 центнеT Ji\, в колгоспі «Черво,на Укри З гектара . раїна», с . ГОrO<лін, н,а 189 бд жо лоПосіви фацелії в сум,ішах ви­ ро:дин не сія.1И жодного гектара гідні ще й тому, що для н.их не

двох Ha:JI]JmrAX. У [І,олі П]Jащює та'кож декільха картоплю добре під;готува.ди: да- фацелії.

можливість l3агO'l'ОВИТИ Бо дастат­

У

ку кормів, ба'гатИІХ на. білки. Ви­

с. Требухів, в 1960 році було по40 цеН'тнсрів органічних сіяно тра.кторних карто>плесаджадьних лише 20 гекта'рів фацелИ ,аа аГреіГатів. Ранньо,стwrлими, ' сере(Д- та по 2,5 центнера мінеральних 316 бджолороди.н, і ту восени

СОКOПJЮдуктивно

т()ристи

UIра.цюю'ГЬ

Г]Jигорrй

~K­

Пархо!Менко,

Марко ВЗJ3ир та інші . Вони

:80-

дJlТЬ с'ваі !Машини ІНа [lідвИ1Щ~НИХ

німи

і

Д()і6рив на гектар. K ,1J'1)н і прояро-

пtЗНl;остиглимисортами

ВllІ3ували.

'К<lj)ТОІІші ]JaJДГОС'П 'за, садить понад

вейєрі не булО' «ві'КОН», ця цін-

Г"'р,одники дбають ПРU те, щоб якнаЙра.ніше виростити для тру­ ВО'рючись іза те, щоб П()іста­ ДЯЩИХ м. Києва вд(}сталь рі:зно­ чити ТРУДJIIЩIfМ в доста тку висо­ манітних овО'чів. Вже :п(;сіяно 24 коякісних овочі'В, гО'родні брига­ геRТари МОj)КВИ, буряка, реди-сжи, ди посадили 15 ІГекта.рів ])ансала.ту. дО' бре вик(}нали цю рооо­ ньоі 'каJПУСТИ, р()!зсаду якої ви­ ростили У торФо~ерегнійних гор- ту траКТОIРИСТ П. Ск'о,к .1 сіва.чем

на культ}'ра на корм худо:бі буде

шечках.

mвидкостя..х і 'завдяки ць,ому ви­ конують норми на 11 (}--115

процентів. На l3ерно та силос мехаініза.тори лос,іяли

люпину. Щоб

тек-тарів

550

у ' зеле. ному КОН-

700

гектарів.

значно

веде свій

т.р З'к тор вста:но,влен і

норми

!ЦІ)

за

ро.ботою в

Степа .н

на

корм

ху­

Ігекта,рів вже посі'яГ. ИомпаtteЦЬ,

180

.керуючиЙ ві,дділком.

а'рті,лі

«ЖОВ'l'ень»,

і

запорука

ХХІІ

УСПІХУ

пе рших днів виходу в поле

3

всі uригаД'IІРИ, ОС()ібливо

Волошин

arpoaoM,

серй о,з ну ува'гу при;д"їляють якості

п олі.

робіт. Вони старанно перевіряють, щоб ,механізатори на потрібну

ФООО і текст О . Тростянецького.

переорали, не зібравши насіння. В цих _ господаlр~тва,х Оідержано

глибину nРОВ'ОДИЛИ КУЛЬТИ'В3Щію грунту, не Iдощ"Скаючи о,гріхів,

мо'ЖНа

ТІЛЬКИ

перо.

І. Швачко, ariTarrolP·

,

що дає МОЖЛlliвkть добре піД"оту­ 'вати грунт до осінньо-ї с:ів6и.

П?ЛlП-

ти ділянки після збирання ознмl!'Х

вог? конвеЙєра . Це ~.. ОСНОВНОМУ ПОСІ.ВИ Гіречки, . фа.це.ш, буркуна

як для післяж.нив,них пос:іВ[IВ. Строки сівби припадають при-

га І.НШИ::-: MeД?HOC~B.

близно на другу половину липня.

ФацеЛ'IЮ

тому ПОСlIВI, люпином,

раху,нОК

стд

бази -

КВІТКО·-

СІЯТИЯ-К

так і в

викою,

в

ЧИС-

сумішах з

ГОРОІХОМ,

греч-

ярих культур,

. Фацет.я

готуючи

. заЦВІТає на

ти"И!ому

сільськогосподарському

11

НА ЕКОНОМІЧНІ

ТЕМ И

\\

АНАлІr:)Ую tJ

t:) ВІТИ

..... и '"1

РІ""НІ

'"1 РАДГОСПІВ

часно забез;печить збільшення вмісту білкових речовин СИЛОСНlІ'Х

го, 11 ЦВІТlillНЯ В з~еншує витрати

продукти.'В110Сті

ОСІНньому

КУЛЬТУР, сприятиме доби. В зе.lеніЙ

підвищенню

гр.омаідСЬіКОЇ

ху-

масі вона має

близько 13 процентів протеїну, тому її добре поїдають uзел, ика худоба, свииі.

OCIНJH1~ перІОД запасІВ м.еду

ЛІтнього ЗБОР,У та. дає МОЖЛИВ1СТЬ царощуванню

бджолородин,

що M~Є

гекта.р

якою дає

суміші

З

значенн'я дЛЯ ХОРОШ.ОІ ЗИМІВЛІ .. . Можна також ВИСІвати фацеmю П'lД

фацелії

з

вищезгада.них тонн

45-50

будь-

ку.1ЬТУР

зеленої

маси.

Посів фацелії з вИКОЮ, горохом забезпечvє добру стійкість посівіІВ від виля:гання та зменшує втрати вро,жаю. Разом з тим такі пооів.и

є до'брим джере.l0М для медоз,бору.

Оди.н гектар чистого посіву ці-

єї культури маЄ .запас

зиму

для

ранн.ьо-весняното

HeKT~p~

наСl1IІЩ

І

paIH.HЬO"BЄC:H~Н1

Збирання краще

насІННЯ Ц1ЄІ .

проводити

Більше гречки

РОЗД1ЛЬНО,:

КЛЛЬКОСТl можн~ облбДЖОЛ' ОКОНТОРI:

лиця Чкалова,

що

село

придб!lТИ в м. КИІв, ву-

N9 88.

Г, Caдo~a,

більше

-

Таке

меду

відношення

ри гречки не

цієї культури скО'ротились.

В винен висівати їх не менш як

на ~aє .низькИЙ ВР·ОlжаЙ зерна.

медУ,

І. Зуб,

llаl'!О в радгоопах

Ч' еному 7356 О

ку

встаНОіВлене

. Р яд

господарств

до

БУ1діВіНИЦТВ'У

.

,ТИСЯЧІ

С11а нов ить

.

б

Н

каlР ова:нЦ1В.

ад-

та

проеКТНО-1Коштоq)Исну.

Мало ще займаються 'в раідГОС-

ів достатку ДЛЯ трудящих про-

пущеНl

ні·Й мірі впливає на

тt, а

овочі картОІІ1ЛЮ , .

тажНl робorrи,

кому»баіЛЗНІС ,неВlРН:О

звітнkть.

господарствах в сумі 30430,7 ти-

іВмиче;зНе значення мя рентабеЛЬіІІОСТІ. ,ведеНІНЯ . г~apc'J'IВa ма,ють ЧІТКИЙ облІК 1 оооєчаона

IВlД;обра-

того,

ЩОО

ваІНЩЬ. Ра·дгоcnи в нашому

.

ти мають мюце.

В

собі' вартість

Б

.

'радгосПl

4(

ог-

План капіталовкладень по всі,х

чосховище, дJВa телЯ'11НИКИ ІНа за.-

гальну оуму 1600,9 тисячі карбова,нців. Коли б ДИ1Ректор ра.д-

госпу т. Лyu<ашевиlЧ

бухгалтер т. деменчев ли про те, Я!кі збитки СІПЬ

це

господарству,

то

ду,маJI:РИІНО-

ім. Щорса, «Семиполківський» .

З'вичайно, цього б Не допустили.

ра, йоні є

Пеф, едбачене в'ведення в експлуатацію ОСНОВIНи.х фон,ді,в в су-

БезКО: !іТР-ОЛЬНlїСТЬЗ бо,ку окремих керіВ'НИlКів за ходом робіт

досвіду. Але в робorri деякИІХ ке-

ВОІНИ,

мі 34453,0 тисячі кар.боваіН<цїВ по НИКОРIllOТО1В.ують Іна свою ІКОРИСТЬ району в цілому виконано на 88,8 деякі підрндчиlКИ, роблячи приписпроцента,

план

по

ка.пітальному

ки в проведених р060таIХ. ОУ1ма їх

рі8НІ!ІКів та бухгалтерій наявні і БУд'і' вництву - на 78,2 процента. Зlа минуЛl~Й pilК по радгоопах «Бо.бсерйозні недоліки, QДHIliM з Я'Ких Особливо відстають по викона,н- РИЦЬJШЙ» , «БогданіI ВСЬіКИ~», «Бее ЗЗll1ЇЗнення із здачею звіт до · ию цих Іробіт раід;ГОСПИ і,м . Щор- ли'кодимерськиА» 11з ім. ЩОірса ставід1ділеНlНЯ Держбанку, що не дає са та «Богдз,нівськиЙ:о>. НОВИла 608,6 тисячі карбоваН!Шв. можливості овO€часяо в IllКiр и.ти недоліки та усунути іх. Так, рад-

значить, і до збитків .

3 метою у{:у:нення цих недолі-

KilВ

перш

за

все

необхідно

пр·о-

Все це трапилося тому, що в дея,ких господа1рсгвах РClзпоrо-

біліЗj'IВати

ресУРСИ

на

ГРОШО1ві

і

І l'іл'ьки після В'І1руча'ння Держбанку ці гроші було повернуто в

! !

матеріальні

за.кіliчеНН1Я

пуакових

об'єктіІв в 1961 році; негайно ОфО1рмити актЗlМИ ті споруди, ЩО . _

і гоіЛОВ~И'Й вже eкcnJlуа~уються, але не I1РИЙ- і

єю спра,вою 'в

МО\1!ОДlІІМи господарст, ва'ми, і ОІКремі з НИ/Х /вже набули певного

радооспах «30РЯ»,

НИІК, парникове господарсто, ово-

п.рОТЯlГOМ

року оона оберн~ася в Ікар 60-

~

!' !

жає за,боргова,ність піi!IJрядчиків даніВСI>КИЙ» вже давно екеплуа- вести TalКi заходи: офО1РМИТИ Фіпо договір'НОМУ авансу. туються, але не П'рийняті корів- '!і,а,нсу:вання '"апіталавкладень; мо-

Наша держаІва ме lli'КOдyє !КОШ- сячі карБО'ванців (по масштаlбу 11ів і техmки для РОЗВИ'І'Ку рад- старих цін) виконано лише на ГОМ ів, riльu{И ВI!ІКОРИСТQвувати іх 94,3 процента, в тому числі по необхiJJ;но по-господарському. будівелЬІІІО-МОlІ{тажних роботахКожну копійку ПО1'Рібно берегти, на 94,2 процеН'І1а. Не Kpa~ з ціДООНlВа'!'ися

!

! ! ! !.

об'екти.не ПРИй'нwrі, що в знач- .ня її кількості та зниження я'кос­

мислових центрів МОЛО'Fні Щl!роби, тало~'клаідень на БУДІ вельно-.мOlН- виробленої продукц,ії, а такі факВ. «СеМИПО.<IlIКІ1ВСЬ-

0------

цьо-

кументацією та будіівельними ма- го часу ще не оформили документеріалами. Сума по незаlК'iн- тацію :на буд:іuз.ництво В Держбаllfпах і питаwням механізації трудо,містких робіт на тв,аринницьких фермах. Все це веде до поДО'РО' ЖЧJННЯ ПРОдlу,кції, з, меншен-

п,~анах кап~-

«Ве.1І!іКОДИlмерськиЙ».

Без наПlруження розпочалися БУ1діlвмьні робorrи і в НИlнішньо,-

звичайно вОна вели'Ка в paiдlrocпах ім. Щорса, «Богдан!~вtсыиій» і «Бобрицький». Ще гірше, ко'nи закінчені

помилки в

Радгооп ------о

у ряд ом завдання зекономити . . , не менш як 5 проuентів коштіuз ШИ J1И грошові та м~гтеР.lаЛЬНII p~- на пр оведенні 'будівельних :робіт.

Особливе завдаНІНЯ поставяла новку: не все тут га·разд па1prriя перед колективами при- І трапляється бага:то !,руби.х . ~омиm-ісЬіКИХ IМОЛОЧJfо-овочево,,~артоп- І ЛСJJК, з-за ,.яких. неВІРНО В)добраЛЯРСЬКИ' Х ра.Щгосrrі'В. Вони зо6ов'я- жа€ться дІ~лыІстьь гoo~oдapCТIВa.

В Р~IlLГОс.ПІ «Зоря» та . ІНШИХ д?-

пасічник

ГОСПОідзрств,о, а винни.х притягяу-

то до відповідальності. Не ВИКО-

. DИСОКОЯКІ·~"'а "рr.П' \il1( _ ГОClпі в ПО ВИКОіристан. ню сум ка· ЦІ' , дешева І' ., ' - " , . """J.' .

зані дати в ши,рокому асортименті

культу-

1960 'році під гречкою Ібуло зай- 300 ['ектарів. Дlfll самИ!М дамо нято лише 50 reKT1LviB. Деосто для тру,щищих нашої країнк в)(о­ і1І'ОЯСНЮЄ це тим, щО, МОВ:лJrв, 80- сталь високоякісної крупи '1'а

му рОЦІ.

Пlталовкладень, приходиш до вие-

до

ві)~Іювіда€ вимо­

В ....,ди1t!ерка славилоСЬ її у,j)ожа- гам Пленуму ЦК КПРС про ями та меД'ОI3'бо р()м. збіЛІ>шення Щ)/СІВіВКРУ1П'яних МІе за ,(}станній час посіви КУЛЬТУІР. Наш paдro'CiII може і по-

ши їх проектно-кошторионою до-

ція.

спо­

зоотехНІК.

Цінна.культура гречка. Старо-

р,();mавідають,

,ПOOlIВИ.

культУ1РИ

чатку по:класти. лафетною жаткоЮ У ВЗJtlш, а ПОТІМ 06мо.10ТИТИ КОМ­ ба,йно~ з підбr!рач.~м. . НаС1Н~'Я фацеЛI1 в достатн1И

250-300 кілограМІВ, а в СУМlUll

сурси на велику КlЛЬК1СТЬ буД;l'Белыихx об'Є'кті!в, не забезпечи!в-

АJНалізуючи звіти О'Кремих рад-

МО.10ДИХ

в.аЖf1иве

П раіКТИ1ІЮЮ доведено, що ОДИli IВзя:гку т.а З' бору HacIНH~. Дa,J?ТЬ

ВlІ\робнИЦ11ві. Осно.в.ні {)ІЗн·а.ки Йо· tJ r:o - це висока культур.а землерCJiбc11ва, широке ВП'РОВЗlджеННIЯ госп «вели1кодиlмерсыий» зат:ри-' механізації, досягнень оільсыо-- мав Зlвіт за 1960 РЇІК на 37 днів . гсоподарської на1УКИ і досвіду Це мало місце і в радгоспах •.D 'ВИ'Р' О'''ництва, а Я'V «Бо!брицыий) та «БогдаНlіIВСЬneneдOВ"V 'У пuu~ V " наслідок - висru<ИIЙ ступінь рен- кий».

табельності і ПРОідУіКТИВНОС11і пра-

п~чатку

вересня І дає ВЗЯТОІК .для <><7 lНHbO -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • tг~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .+Н ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . .~~ . . . . . . . . . . . . . .. .

АДЯНСЬКЕ господа'рство на Р селі-<вища форма в соціаСlіс-

грУіНТ

КОЮ, ку.КУРУДЗОЮ тощо, ЩО одно- го ~~ро~у~ваНlIЯ БД~IЛ ..•КРІМ :го­

трактористи. жили

На жердівському відді.'ІКУ рад­ го·спу « ВОі брицькwй» посіяно по­ н3.:\ 70 гектарів ранніх ярих, 8 геК'Іарів цибулі, МОРКВу,столові буряки і реДиску. Посаджено та­ кож 3 гектари цибулі на зелене

~a

шення КОІРМО~ЮІ

БОРОН}'БаННЯ, сівбу ярих. Добре трудяться на цих роБО'тах Іван Тка.'ІИЧ, Михайло Гришко, Віта­ дій Ка.'1ЮК та інші

г:отрі'бно відводити спеціальних площ в сівозміlНах. ЗБИlра:ин;я цих культур З!lвершується за 20-30 .LlHiB до початку сівби озимиХ,

В~ЛОВОІ про.дУКЦ11 меду по 3-5 Люпино-фацелієву суміш ВJfci­ К1.~ОП'раIМ}IВ на бджоло.родину при І вають. також і пicJlя Збира"нн.я план! 2::>-30. . буідЬ-~КО'ї основної культури. Шд Збlльш~'Гиваловяй ВИХlід ме:ду І такі посіви можна використовува­

рогата

Організованість­

На фото зверху : тра.кто·рист І ван Ткалич, сівач

вир(\щу,ваТИ'ме~ІО

Р~дг ос п «60'гданівськиоЙ».

:;'їзд па.ртії новими Т'РУ'n:ОUЗИМИ п ере~1О'~а мн. внизу-він Же та

гектара висаДИ;1а в грунт

0,7

І добі. 3 :rи 50.

мо.10ДИЙ

всіх зусиль, щоб зустріти

~T. Др()бот

розс аду ранньО'ї .капусти.

Іван Т'калич. Кожн ого дня ві!!

перевик{mує

данка

ВИ1бірково почали сіяти люпин,

гією ,і ентузіазмом праlЦЮЮТЬ ра l.1.ГОСІI.ІІ 'і \1\." хаlНіlзатори. ОсOlбливо відзначається на п о . lЬО!ВИХ ро­ бmах третя тра'К'торна бригада.

докладає

на

a~·-·_·_·_·

фРОН'l'ом йде зара з сі'воа Ш ИРОКИМ JJОЛях раlДГОСПУ «60брицЬіКИЙ». «Що посієш, те й ПО'ЖіНeill», ГU<ВОlР ИТЬ HapQДHe прио.lі'В'я . Ось чому з т а , ко ю енер­

тrЗJК1'ОРИСТ

П. КО'вшуном.

Г. Андрієкко.

~-..--,.-~~-".- а

Впевнено

В

ли по

в Д АТИ мирічки

~ Мя

!

третьому році. се- і

J! ·Доста11КУ ОВО<і!іВ! трудящих, виконати со- і

нлrrі; звернути особлИlВУ 'увагу на і ціадістич!іЇ зобов'язання до! механilзацію робіт як оснозяе ! відкриття ХХІІ з'їзду кпрс- ~

джерело

IВсієї

з'ниження

собівартості

продукції; со6і' вартїС'ть бу-

дівмьних робіт знизwги до розмірііВ, перед.6ачених урядом на

1961 ріlК. ПИlТаН1НЯ

будd'вн!!щwа повинно

<взяти під повсякдеНJНи.Й ІКОІН;ТРОЛЬ

партійні організаціі і добитися ведення чіткого обліку та ОБОЄ­ часнаго ВlJ,конання всіх робі'!'. 8, КОВaJlЬОВ, IКредитний іНlОпекТОIР відділен:ня Держбанку.

~ думки, 3 ЯG<ИМИ зараз !1pa-! ! ЦЮ ють ,робітницj ланки, ОЧОlrє-! ~ ної Наталією Теплюк з ;pal/l.- і

і гоопу «БorданівсЬіКИЙ».!

!

3а,кінчивши

~ овоч~в,

! ВИОЗіДіКИ ! гpYIВT

~ !

ланка

сіівбу

РЗJrніх ~

пристynила

до і

розсащи у ~ідIКРИІТIВЙ! ~

На ' фото: Н. Теплюк.

~

Фото М. ЛаJНДО. ;- ,! І.! 1.11.11 .11.' І.':. І'., ,., 1.1 1.1 1.1 1.'1., r.','.'1.11.11.11."


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ Вівторок, 11 квітня 1961 року. 4 ~~~~~~~----~.~~~~~~~~~~~--~~,~~~~~~~~~~~~~~~

! ·"·"·"·"·"-0 !

~

! ! ! !

..·"· ····

РОЗВОДЬТЕ,

одержала

112 листів.

~'.'I.' I .'I.".' 1. ,.• ".1'.' 1.1 .• 1І . " . " . " . ' І ."

Учень V « а» класу ~РЬОjБ'а fорбов сів за сті,'І, щоб п()чати дО'машні

Російська мова.

завдання.

~. чень ЩЮЧИ'І'ав

ВЧИ'l'еш,ка в класі. В зошиті Севиконав

пер~віJ)ИВ иил()к.

ЇЇ,

Тоді

ВlПраву,

щ()б він

не

Згадую свої перші кроки у кро­ лівництві. Відсутність певного

оо Ти

Скоро приЙд ... Відклавши ботані. ку,

-

ре

зошит

з

бе­

h,laBa

української

~(ови,

нашвидку виконує в'праву, ро;бить

ще

бу.10

зайнявся

зав;.tання з арИфметики во на ви­

р;аз

рішила

по­

Обд,уривши

ариф­

викона ти

після

бабусю,

що

вечері.

всі

зав­

подруги.

В'Ило і тільки після цьото ПРИС'l'у-

Між іншИ1М, в кла.сі під KepiB~

Шfв до роов'яза,ння п,рикла;'щ'в. Писав у зошиті уважно, свідомо. О;.tержаніві;.tIIIовіді перевіряв.

ництвом УЧИ'l'еля К.lава вчиться цілком задовііІЬН·О. А о,с ь вдома, де Bi;.tCYTHi КОНТРО;1Ь і дооомога,

Якщо 3 перших років навча,н-

На

шрави

ня Лариса Михайлівна ДООІомага-

ідуть

да.lеко

негарац.

Висн()вок: такі ;.tіти, як R,1aBa,

ла сину вик()нувати заВ;.tаН'ня, то ПО1\j)e'бують уваги З бок}- батьків. за.рЗJ3 ця д()помога ЗВОДИ'І'ься ,'ІИ- і В()ни покликані поєднувати уна­

ше до загальн()го нwrдяду та ча~ І гу з вимО<Гливістю і ,контролеІМ. від часу (ра'3 на місяць) переЄ серед учнів, О'сОО.1Иво в МО­

...

кривався,

ф ото:

чий

район­

ної :!ікарні

Н. Му­

дрицька

свого

ці

дитя­

лікар

ФО'ТО

.\1.

па­

Ландо.

го1увати д~ашні

завдан-

а

------а

ня, а дехто на,віть ліНИТІ>СЯ це ]>о бити. Ось приклад. Клава Т. з небажанням

і

не

;r(mомагати

то,го

,)0

сон­

Вивчення досвіду

кро.1івників

та

й

. _~ __ _

І перші грошові премії. Ід ОРОГІ' друЗІ. ., Н е ВІрте, .

осо­

ти

Комсомодьці нашої шкоди активно включи.1И'СЯ у місячник G:ІalГОУСТР1)Ю . В()ни взяли діяльну учаС'Гь в озелененні ріднО'го седа.

Пи.1ьтя,и,

КО МСОМО.1ЬСЬ1<ОЇ

любов'ю

доглядають

власними

силаМl!

учні В. Гришко,

вуха­

зробили

В. Зарицький:

Наведу дві цифри: у 1955 році в

наш заготівельний пункт було здано 500 кролешкірок, а в ми­

О. Мищенко,. секретар

мо-

",удові клітки. Певних успіxJв до­ билися любителі К. BOJIMHKO, .1\\. Онашко, .1\\. €peMeHKO, К. Кушка, О. Гришко, В. Таравський

дерев.

300

На JiЄ'дільнику ві:~:шачи,'ІИСЯ 1\ (І.'\І.сомо.lьці Катерина ПеТj}О Рябий, Ганна Чернюк, Во.l0,\И~ИР Пи.1ЬТЯЙ.

з

тих,

Шд час недільника с ипами к()мсо~ошщів біl1S1 Будинку I\У.lhТУРИ п()са,'J!жеIlО бдизько

що

лодняк гине. Все залежить від хазяїна, від догляду. Хороші кро­ .'1еферми в наших школах. Юнна­

Озеленюємо рідне село

організації.

-

нулому

СереДІ/Я IІІКО.1а,

ся. В цИ'х ВИ'Ш1Д\ах батьки п()ВИННІ прищеп.lювати ВlПевненість

на

гинули.

І державі. Четверт"й раз одержую

віJ)КИ як()СТЇ виконання 3а'В,щнь. ,1О'дших класах, такі, які, ЗУ'стрідО'бре

засинали

цього

биста практика допомогли нала­ годити справу. Зараз маю 4560 кролематок і вирошую від кожної з них по 20 кроленят. Четвертий рік вирощую по тися­ чі кролів. В минулому році про­ дав 350 маток. Вигідно і мені і

оо

Відомо: не всі ще діти вміють 'fаю'lИСЬ з тру~нощами, гу,блять­

вони

від

Не те зараз.

ОГЛЯ'дає

ЮНО'Го

і

передових

цієнта.

дання ви.конані, Кда ва п()бі!Гла до

иетик()ю. Вивчив наnа'м'ять пра-

досвіду нерідко приводила до казусів. Взимку, наприклад, кліт­ ки були голі, і кролі перемерзали, а влітку вигульний дворик не на­

виростеш

здоровим

всю вправу, агадав, що говорила при ЦЬO~Y в ній 8 пО~И,101\. А рьожа

КРОЛІВ!

-, .• ,'. ". '

СИСТЕМАТИЧНО КОНТРОJlЮВА ТИ ВИКОНАННЯ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ вик()нувати

ТОВАРИШІ,

• •• І І

квітня редакція

. ~

а· · ··

За першу дек а ду

щось

близько

20

ти-

сяч. Тільки я з своєї «ферми» здав 468 шкірок, продав населен­ ню 350. кролематок. А цього ро­

С. Русанів .

ча'су,

ку

на побігушнах

сіла поки ві'н не щюявить бажання подоланні за J)ClWтy. Шд ру:ку попа.вся під­ і НalIЮ.'Іег.'Іивість в тру;днощі:в. ручних 3 БО'таніки. Вона згадала,

ВИРІШИВ

одержати

взяти

не

три

менше

і продати державі чого м'яс·а.

окроли,

тисячі

тонну

голі.в

кроля-

Пере:ді мною газета «Медщин- ки різницею, Щ(} там вона на Певен, ЩО в кожному дворі сеЗвертаємо YBaifY батьків на ский работник » :Іа 14 бере'зня себе вже ста.lа несх()жа. Щ(), иабуть, 'заВТJ)a вчителыlta за­ Дивно, щО' п РО.фC!lIі.,1К ові орг&ні- ла будуть кролі. І ось чому: ро.'ІЬ щоденника _ . засобу зв'язЦ. р., а в ній ФеЙ.lетон « Швид­ питає її. Знайшла зга'д'аНИМ па­

росли'н.

ку Їх З УЧИ'І'е:ІЮIИ, систематично- ка» на поОігушк.а,х». Читаєш йо­ го КОН1'J}ОJЮ за виконанням ,\0-1 го і думаєш: а чи не мав на машнього завдання. Мова іде не ~Ba~i автор ФеП,lетону і наш ра­

Ра.пто-м у вікно ;Клавапоб~'ІИла Віру свою под:рyrу пО'

дань, ~цiHOK і зауваЖ'ень , а про

раlГраф.

ПlJзіхаючи,

прочитада

пр()

як-небущь

буд{)вук~реня

У

класу.

ф()рма:ІЬНИЙ

перегляд

'справжній KOH1'J}O:Ib ІД{)ПОМОГУ

Ти вже вивчила уроки?

-

про

шко.lі

зав-

у

вихо·ванні

п~рейшла нату

у

«відомство»

комунальних них

3

ПОЛliТ1l6

та

комбі­

під,щнreмств,

тут ві~булися іС1отні зміни. л()овна

У

ні

Го­

нооюму

роопор.я.дку дня. ЯкщО' раніш ро­ біl'НlІ1КИ

мали

литись д()дні

рООО'l'и,

або пі,сля ДН'Я,

можливість

або піі{СТРИГТИСЬ

то

в

обідню

закінчення

зара:!

вони

пого­

сить за'мак. П()Стає шrганн:я: ко­ ли ж робітних має мО'жливість перу­

не під час роботи,

бу· ва? Н()1Іа мітла мете по-нооюму,

-

Бронари.

СJIIДА.МИ

МОЖ­

ні веч()ра на її ,1JJВepM ВЖ'е ви­

Чи

м.

«ЦЕ

-------0

НАШИХ

ВИКЛИКА€ листі

під

ВИСТУ ПlI ТРИВОГУ» назвою

р.)

і,шлося

16

бе­

ті заходи по цьому сигналу: в се­

лі і колгоспі ремонтується елек­ Т'pD.'Іінія, прийнято на роботу електромонтера, усуваються інші недоліки в датри-ма,н.ні ПРОТlf!Ю­

жсжних

пра'вил.

n

зара'з

QТIВ,i,

протя,гом

місяцьв

сплати

ВИКОРИСТО'вується

ЯК

...

автобу с.

Приб.1ИЗНО

таl\

« використову­

День

говорить,

ми

звернулись

до

ві; дді:Іенням

нашого

зв'ЯІ3ку

мовчить, він

Ма.~ЮIЮI(

,наШQГ()

сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

-

(м.

Броsари) .

11 КВІТНЯ 11.00 11.10 - «Казка

Вівторок: дня»; вовка».

майки,

18.00 вачок»;

Гцaє~IO ,

що

спо;кивспі,lКИ через

вчитель

товариші дцуть

на

га,зету. В,

фізично,го

з

рай­

це

від­

фільм .

Середа:

Рудобаба,

школа,

ХХІІ з lЗЩУ кпрс. «Новини дня»; 18.10 телевізіЙ1НШі семінар з

Рожни.

місяць мовчить

питань економі·ки; 18.30 дача для дітей . «Пошта

...

А говорив він про це товари­ шам з бровар·ськ(}то радіО'ВУ'Зла, яки.й оослуговує наше сел().

дuжюй

У:НЯЖl!чі .

21.30 -

концерт.

Вакуленко Ганна

Іванівна, яка

жи~е в с . Пухі.вка, порушує спра­ ву про розлучення з Вакуленком

що краще

ВолQДИМИРОМ І.1лічем, якн'й ЖlІІВе у Hobo-Олекса'lfД,рі·вськОІМУ рад­ госпі Березанського район,у, Ки-

БУ,10 б її віДJе~IОНТувати.

с.

фІЛЬМ:

Ре"актор В. ПИНДЮРА.

Д,lЯ того , Щf}б зО'всім обр і зати лі­

П. Максименко, П. Лисен­ ко, П. Насян, А. Ворона.

пере­ веселих

Т елевізійни&і журнал «Радянське село»! 19.~0 - сПо· той бік». Ху·

ня е.lе' ктро:rінію , яка іде від ху­

Нам здається,

-

чоловічків»; 19.00 рішення січ­ невого Пленуму ЦК КПРС у дії.

ще ПрОСЮlо вас з'ясувати, на якій П;'.lставі е:Іектр():монте,р МwхаЙо10 Бреус обрізав 27 берез­

нію?

12 КВІТНЯ 11.00 - «НОВИНИ дня»;

11.10 «Любнтелям шахів»; 11.25 . ~ ~Солдатське серце». Ху­ д.ОЖНl",_ фІЛЬМ: 18.00 HalJYcтpiI!

..

вихованн!,

ві;щовів ,1У;!,е низька, та чи це причина

Скаржтеся ·куди завгодно,

«Новини

про сірого Телевізійний спекТ<lIКJIЬ; передача ддя дітей «Но­ 18.30 - «Новини дня»;

18.40 - рішення січневого Пле­ нуму ЦК КПРС у дії. Сі.пь­ ські вісті ; 19.00 мі,жнa.p<JtДНиЙ OrI'ЛЯД; 19.15 «Артнстична мо­ лодь Києва». Концерт; 20.15 «Спортивний тиждень»; 20.30 «Солдатське серце». ХУідОЖ1ній

МО'вляв,

напруга .1інії на наших вушщях

і{ЄНЬ говорить, а

ворити.

Сон аліментника. робіюра С. Рябцева

І\}mити

му у нае

pa'itio

-0-

Та ось виникає

тора до трансФормато. ра? Правда,

-

до

ГO.~OBa міжра.Йради ДПТ.

Петра Г()ороб'я з запmанням, чо-

тину.

листа

о. КИСИЛЕНКО,

М'ЯЧА

І

редакціЄ!

б{) мені вже набридло про це го­

рег ляд цих фільмі ••

ПО,lИВи.1ИСЬ,

Восьмирічна

ті .1Ь-

тів ,на свою ди­

редакцІї).

Рекомендуємо ЧJlенам ДПТ

організувати колективний пе-

чого захоті,lИ? де Ж, питаєть;ся, придбати СПОРТИВНИЙ інвентар,?

повідь

под-

напого-

ансу».

3ве РНУ ,lИ С Я у кудьтмаг раiiOilHO;-О центру, а там на наос

с.

:1 тією

так:

а"1ЇМен·

I( ПРОО.lема»: де труси, м'яч?

3,1ивовано

будь

В ПРlJгра·му л ітньо,ї Дивlт.ьсв телепередачІ

ПРИЄ)fстві (, Ве.1И'Ко е»

міс-яць

ухи·

ее'зон.

ють» спеЦ~lашину і на торфопід­

завіДУ' ЮЧОf()

~iд

ляється

вона

коли

у лісомlЮJIНВСЬ­

6

пітал1' з},'вати

Може, ви нам допоможете, бо,

МарчеНJКО, який

гооподар­

з вернувся

робjтник заводу з прохання,м гос­

дня

Нllіі

«Іх життя -

«Школяр,

тові!», «Історія одного кіносе-

rпа.рта.кіа.1И восьмирічни,х шкіл Б цьo~y році ВК.lючені змагання

немає І з ба:l\е1100,lа.

ЧОГI) навіть і згцувати.

Шановна

кому

приОра. А.lе

ГОl0ві»,

ВИГ»,

«Небезпеч-

Розпочина· ється літній (1ІІОртив-

нею pi;.tKO 1\0,lИ І\ориетується .'!ікар ,3)оровлункту т. ГpO~O.Ba А.

ні забави», "Розповідь майо-

ра», «Тривожна ніч», «Завжди

«Це трапилось

Некрасовській»,

ревезеню.

на с

ІнвалІД.

С. В.-Днмерка.

ПРОБЛЕМА"

вати хв~рих на дому і в їх пе- І

0-------

Лі11КИ І. А.

пра,цює

Серед них:

на

" БАСКЕТБОЛЬНОГО

до

М. ~ЕЧА.Я,

теми.

машина допомагатиме (}ослугову-

НеЩО.lавно

І

і селах району демон-

протипожежні

районної

про по,рушен,

т. Барані,н Г . п()Відомив про ВЖlі­

по

частині.

струватимуться кінофільми на

6 .1і.1ЬНlгчних іІікарів. Нам обіця.1И, щО

І ось машина

трудно­

' ЩІВ, СМІЛИВО РОЗВОДьте кролів!

Протягом квітня-травня у

місті

Висе,10К вирk,

фі.lіа.l

його хвору ;.tитину. І КО.1И ми ЗaJIРОСИ.1И З заводУ ня протип{)жежних пра·вил у КО.l­ машину швид,коі допО<моги, це гоооах і,м. Ki-pOlВa та і!м . І-го Травня . Лише після нагадymання вихли, кало Ta'~1 здиву,вання. З' я­ ГCNЮ8а колгоспу ім. І-го Т.рав.нц сува:ІОСЯ, що піс.1Я 3-і Г()ОДИНИ (<<БYJЦі'вник КОМ~НQЗМУ» від

ре.зн,я ц.

ГромаДJtнин

с.

створено

-

дешеве і смачне.

КІНОФІЛЬМИ НА ПРОТИПОЖЕЖНІ ТЕМИ

3.1o, poВnYHKTY зав{)-

Про .1і .1ЬНИ1IНИХ .1ї(;арів

таJ<ОЮ

з

к;юпотаН'llЯ

полік.lіні-ки, де працюють

РIJ3ПОРЯДОК дНЯ роботи перуl\артреlба змінити. Нестеренко, ТИЧКО, Іванов, Якубовський, Нононенко, Чуняк, Павленко,

у

п()ослугами

на заводі,

-0-

роБО'чого такої

тут

п ()І!'а но.

перерв}'

Пj)aЦЮвати перукарня починає о' 9 годині ранку, з 12 до 2 го­ дини - ооідия пере~ва. О 5 годи­

ка)}нї?

мете

нас

.1.1Я

галузь

Кроляче м'ясо

.Не б~йтеся, товариші,

головлікаря

ліК'У'ва~ьнНі

перед о'б:r:цоровв'і.к(і,10)( про ви- І ділення

машин

вигідна

-

хо-

.1юбарськиИ

підняти

не без пі.'Jjста,в.

РОбіТlШlКИ З :1ВО~'\у Х(},10'диль!шків .

наlПере­

ливості не мають .

к()риr.туватнся

кажуть у

заооду

кролівництво

господарства.

дmrомоги.

застуП!ник

ду машини шви;rкої ДОПО~lоrи. І

Нова мітла мете по-новому -

проханням:

т.

байдуже

порушуються

В. Мудрицький,

Згцую, КО.1И приходив до нас директора

як

використання

швюк()ї

Спитаєте,. чом.у ВИНИК,10 таке

:ІО,:(И:ІьниК'ів

піДlIIрИЄЩТВ

праВИ.lа

ион .

заст}'Пник

цих

спuстерігають,

і активну питання? ВЦПОВ1м.

пі'дростаючого покоління. спитала Клава. М. Єременко, - Ще ні. Ось п()cmшаю до учите.;1Ь 8-річної ШКО.1И N2 З . fалі, !юна купила цікаву річ. м . Бровари. Шдемо дО' неі раз~.

З тог() часу, як перукарня, яка розташ()вана на ст. Вро'мри,

зації

І

івсько'Ї

області.

Справа слухатиметься в ющ)­ суді Береза!!ського ра'ЙQlfУ.

орган Броварского райкома КП YKpaНlНbI и райсовета депутатов трудящихся. Гор . БроваРbl, Киевской области. Адреса редсІкціі: М. БрuваlРИ. Київської області. вул . Київська, N2 158. --------~------------------------------------

БРОllаРСіока районна друкарн" 06ласЖ>го упра.лШня культури.

Зам.

1677-3300.

44 номер 1961 рік  

44 номер 1961 рік