Page 1

СТПХППОВЕПЬ 1959

квітня

.12

дошкільних примІщень для дитячих в кожному Це дасть змогу Відкрити

11

ЦІна

Комуніст-активний боєць за проведення в життя ПОJlітики партії де він раніше був у ко.тгоса. зараз у ра,дгоспі, знають

Пі, його не ті:lЬКи ЯlК майстра своєї

таки~

личезне значення

кого радгоспу справи, що сwстематичн' О вик{)'нує :Юори велико.димерсь

парі перевиконує НОріМИ ВИj)()ібітку, 1)6ГО1ВОРИЛИ пове,діику Ч.1e'J1а по-!Гооподарськи

здіАснення

успішного

витра- І'ОГО, Я,К

Хрущова на

колгоспів

ПО'ІИН

щень для них на кошти колгоспів.

зав-

Механізатори удосконалюють техніку HO ~'BaдpaT т/'ль"и провести PI·Br.,· ' n На. ,)"кра'\',и/' ri ·vJ , ' шир·ше }т"О·З" 'дед'а."/·

він чає пальне, але як передову ра- КОЛГ(}СПЇв Уl'ворений радгосп, ;lЮДИпобуті, дянсьrvу людину у не працює. Не допере с&бі роботу О'р.ати

трудящих

серед

Перед масовою сівбою КУКУРУД;іИ

ця М. Адже після .1юбо.вн~ ДОГЛlЯ,дає довірену йо,му тії т. Лебедин у селі на базі к'одишніх техюку,

для

С.

соціалістичне Черкаської області, організувати колгоспами и, районам ми, областя між я змаганн постійно сільгоспарТІЛІ за створення в кожній діючих дитячих дошкільних закладів. Міністерству освіти УРС Р і Міністерству охо­ дитя­ рони здоров'я УРСР доручено забезпечити ічну чі ясла і садки кадрами, які мають педагог о('віту, організуltати підготовку і перепідготовку роз­ працівників дитячих дошкі.~ЬНI!Х закладів, ширивши сітку заочних учбових заклад,ів. обласних і ра­ республіканських, Редакціям досвід р.обо­ ювати висвітл о доручен йонних газет закладів і хід будівництва примі­ ти дитячих

ве­

має

Черкаської області

колгоспів

ініціатива

пар1'ШНl

зору

кутом

же

щоб під .~ .

6,

популяризувати

саман, комиш і т. ін. в ЦК КП України схвалив ініціативу колгоспі еля­ Черкаської області, які виступили зачинат в у ми будівництва дитячих дошкільних закладі що , відмітив України КП ЦК . кожному колгоспі

І\ів.

Дуже КОРИСНО !ІРО

до­

Відділи народної освіти і охорони здоров'я дитячі до­ в колгоспні на роботу направили лів. шкільні заклади підготовлені кадри виховате на Будівництво дитячих закладів провадиться то­ кошти колгоспів. При цьому широко викорис бутовий камінь. місцеві матеріали вуються

рокі'в Мик'Ола потужність. Збори переТ:ВОРИШіСЯ БлИl3Ь1Ю Де!СЯТИ партійн{)То Павлович Теплюк працює тракто­ у опраВіЖНЮ ШКОЛУ учаrни­ його всіх Д.'ІЯ ЮІЯ ВИХ'f)на в­ Богдані' с. ристом. Тру,дmники ка,

колгоспі та яСла і дітей

М.

КПРС по підвищенню ролі держави

і суспільства в комуністичному вихованні .дітей, до створенні умов для широ"ого залучення жінок активної участі в комуністичному будівництві. ЦК КП України зобов'язав обкоми, міськко­ ми і райкоми партії, виконкоми обласних, місь­ ки,," і районних Рад депутатів трудящих, первин­ r ні партійні і комсомольські організації широко

заклад,ів.

усіх

вихованням

державним

ХХІ з'їзді

шкільного віку. Черкащини уструдящі Свої зобов'язання передано для й но зБУАова Уже ть. пішно виконую ясел. експлуатації 265 прнміщень дитячих садків і нь. Закінчується 'спорудження ще 255 приміще

КОП.

15

садки

дитячі

постіАно діючі

області охопити

року.

U

Н

дань, поставлених у доповіді

І(олгоспи Черкаської області зобов'язалися до 1960 року збудувати за типовими проектами 520

Київської області НВАіпя,

------

..

l

Про цінну ініціативу Черкаської області в справі будівництва приміщень для дмтячих дошкільних закладів

ї Орган ІіроааРСItКОГО районного комітету Комуністично ИХ ТРУАЯЩ тіа Аltпута партії України та районкої РаАИ

Н244 (1799) І

Укра

кп

ук

в

єднайтеся!

Пролетарі IJсl.х краІн,

Навантажувач виконує 50 видів робіт

семирічки

Нове пі.щnРИ6Мcrво Тар,Т'уськиif

-- -

сіль. сько-

заво:д

') (Е. ет'ОЮЯ ві,Д'ка.lібро- ГОСіІюдар,ських М(\ШИН сівба. Яри- гніздовимслособом, житті. {(по душі» і колишній за.відую- гортається весняна ЬК-OM"J витотовового с У'ча,('ть У. гpoм:a,'~ ма, ДО ив приступ "" трьох вани:м насінням. Що,б краще вит . Поп- ми вже заеіяно більше греиферних Враховуючи це все, паР'Гійна ор- чий ГО>гол~вської чайної у роз- конати всі ц.і роботи, вони il!же лення гі,драв.rJЇЧНИХ "

актИ1ВНУ

прагне

що

ну,

декі ,lька місяців мі.'ІьИонів гектарів. Тепер

ГОЛОС'У1вала ко, який вже

нава'НТаЖУівачі: в Д.1Я сі.'ІЬСЬ!КОГО mші робти на бурякових полях. пі,щготували 3200 машин, у· статза ПРИЙНЯ'Г1'я його до .1а'В партії. ті.1ЬІ\И те і РОQИТЬ, що займаєтьгосподарсwа . На базі TpaKfopiB пер~В Одеськііі і 3акарпатській 06- кува'вши Їх присТроя.ми ДіІЯ

гаl{tзаціяодносгаино

Та "ИХ прик"ад'IВ м"'''на нав"'с <О'

ся вла~ими

дроту.

мірного

не:сення

ла,стях ПО~,lа,ся сііВба I\У,курудзи.

cтrравз;ми.

Кожнии

.

РІЗНИХ

ними

марок

ВИКО-

МОЖНа

від нувати більш як 50 BlfДiB робіт, б" а- такий ПРИСl',Р-ій вивільняє П б Такі фаКТІ! ПООДИНОl\і, (\ае Механізатори праrнуть застосув /льш\'сть . ти агато. ереважна . ЧО'.lові:к. уто;му ЧИСЛІ вантажити сІНО, сиnl .все но,ве, передо·вр, вносять важк{)ї р'I}ООТИ п'ять-сім на оn.'''н/·за.ц!·я ',IQ<:: '. п"винна v пеРllmнних парторгані'зацій в ра - паnrr'/'и~ ко}Т' аита'жі, в : сипкі л·ос, каі~і'Н'ІІЯ, . v<m

..

"

-

(РАТАУ)

- різні удосконалення в КОНСТРУКйО'Ні значно ПОП(}ВНИЛ3;СЬ протя- пр'ойти повз них. Вона ПОК;Jика цію машин, якими оОроfl.1ЯЮТЬСЯ !'Оl( ОС'!'анніх років за раХУНОК на всіляко СПРИЯТИ і обов'язково іюсіви цієї культури. ... "

передовиків вирООНlЩІ1ва. Це ще забезпечити, щоб

Механіки

віДП8відаль-

їх

пЬдн~с;ю

вище

кожен член і

суdотник по зОираннlО

му краю всенаj}OiДНОЇ боротьби за вали

­

завдань

ВИf\онання

ДОlстрокове

- На замді хол-одильникіIВ, зи за його д()помообов' я­ бою куку,ру,д Gправа честі РОЗІІові,дає секретар па ртіин ої ор­ семирічки . гою можна підсівати ущільнюю­ і (юопра­ зок 'КОІМу:ніета словом rа.нїізащії Т. KY3HeцOlВ І., вно-сячи в грунт чі культури, пар­ ати цює 74 члени і каНlДИ1д биС'тим прикдад()М всемірно шири_ ~інеj}альні добрива, Випрооувантії. Вея діяльнїlCТЬ партійного ко­ що ним ти б(}иове соціалістичне змагання ня агрегату пока·зади, Щl1б на те, мітету спptЯМовcmа 50 гек­ день за засіяти можна серед тру~ящих. кожний КООІ}"Ні'ст Г.1ибоко Вll\вчав ма­ однією як В партійних ор,ганізаціях 1\0:1- тарів :в той час, з'їзду ХХІ рішення іет()ричні пра­ і спеціальні знання, став актив­ та ряді і:иших комунj.cти, як збо­ их партійн на ь жит­ звітую-т lВ ння ВИIТО, МНіМ бійце,м за проведе' св-ою про бюро уоо_ нях у засrдан Особлив рах, парl'ії. тяподіrики

гу, зокрема

у визначенні пар- виробничу діяльність,

тіиних ДОР}'чень, підвищенні ідей- партіиних доручень, НОСО

рі, вия,

.

КОМ)"Н/оСта,м.

D_'

m;!

МНИ

Оj}iГані: заТQрами

виками,

Є

передо- тичнl)го

соціаліlС- один

з

і

кудьтурного

важливих

ня

праці

Кf)ЛОСПНИКИ

-

рівня.

Це

ВИіХо­

засобі,в

r~б.lа,сті

р-овськnї

і

Дніпропет­

!ІРО те, як робітники радгоспів

-

вирішили

25 квітня провести суботник

республікаНСI>КИЙ

по

брухту.

збиранню

В постанові профспілковим організаціям' рекомендується

зма­

розгорнути соціалістичне гання за збирання під час су­

ботника не менше як сто ти-

І

сяч тонн брухту по респуБJtI­ ці,

широку роз'ясню­

провести

вальну роботу серед трудящих і l про значення збирання брух­

!і ту.

містах

В

рити

районах

і

по

штаби

(РАJЛУ).

!; суботника. '. L-_~

ство-

проведенню

_ __

Навігація ькому морі Ааовс на Рейсом з по/Yl"Y ЖданОІВ у Єйськ

і назад пароощав «Юпітер» відкрив

на

навігацію

па'сажирську

Аз(}вському

НаЙб.'ІИЖЧИМИ

морі.

днями П()'fнеться регудярнии рух між порсуден пасажирських

і

Жданов

ходом

у

Анапу,

Но: ворооійськ,

Керч,

Бердянськ,

Ві,дкркваєтьм нова

Туапсе.

пасажи~ська

лінія Жда'нов-СеваСТОПО.1h ХО1ДОМ

у

за-

з

Сочі

тами

Бердянпк,

Керч,

3

за­

Фро­

(РАТАУ).

Дl)сію, ЯДТ)'.

~------------------

На

наШIUIYlВа.ння за авангарлну роль тичної допомоги йому посісти rичному КI)'МУНЇr у мі'сцс на. вироони- лежне кожного К1)муніста

мочиль-

. ЧКИ

------------------~

вання кожного к'омуні'ста і прак-

тичн'ого змагання.

застосування

бrз

I\УКУРУ,дзи

постановила

чотирнад-

Ініціатори руху ;і(\ вирощуван-

ви'конання ручної

МО.IЮДИМ працюю-ть над пі:l\вищенням полі-

приділJOOМО

-

Української ресПрезидія публіканської ради профспілок

3

(1' А РС),

них етавів.

йРУХТУ

валок «СКГК-6В». ОДНf}часно З сі,в-

сс. Літки, Русанів, Рожни шин·ою «( СКГК-()В) RПРС, пі'ДВWЩYlва:в свої подітичні ГОClпів цять.

.10С з траНІІІРЙ і :шн

Респуdnіканськии

Червоноповстанської

Оде.ської ()блаісті СКОМJIлею'у ність за вих~ва'Ння кожного кому_кандидат па.ртії оув на передньо- РТС ПQсі-внии з,грегю З ~BOX сі-

иіс'J1a.

рене~шоди, а також виймюи си-

будовах

сеМИРІ

цтві, за те, щоб він був передо- бпіВЮЩ1Тві.

Трудящі раііону ВЗЯ.ll1 високі вим бійцем семирічки, піднОІСИТЬ 30_ зобов'язання, ТИ<rні с()ціаліс оргаllіза бltЄЗДз,1'Ність партійної и, се'мирічк рік перший на Kpf'Ma х широки серед ції, її а0J3торитеr

рі'fНИИ І }воrті, промисл( місцевої. прикла,д, па.ртортанізаlЦія Р()іжнів- П.нн lЩТВО вир()бll ти збільши ('ЬKOГ~) К'олrоопу « БіЛЬШОВИI\» . по-' зна чно ІІр(}дукції. да~еької партійному ГОСтро (}бгов(}ри.lа по- сіЛ"'Сl}КОГО('l!Іо бороть­ ан()ої самові'дд ом Приклад партії, Ч.lеuа ОДНОТО ведінк}' пов­ повинні ня виконан Їх за би ува.в, «Підшу·к ЧаС и який ТРИlвали ма:с

трудящих.

для

себе роб(}ту

Нещодаi}JНО,

на-

-

достроково

виконати

~б сюдно бути ко:.tун~сти

ПОl1егше»,

-

активні

як того вимага- бійці за прове:дення в жи'І'ГЯ поне працювати, справи, на повну літики партії. ють їwгереси

Наукова сесІя в Інституті марксизму-леНініЗМу ЬК()ГО, заr.туп­ В Інституті марк;сизму-ленініз­ тоо. Б. А. ПОКIfО~'С o мї-Сько­ OoBCbKor К ' му при ЦК КПРС за;кі~чила рооо­ ника г()лО'ви MO'C А. Бори­ Б. тов. ОСЛу туна уко·ва се,сі:я, по на'Й!важливі­ го раДН<lРГ ТОВ, ВЛКСМ ЦК tlf ceKpel'ap C()IВa, ших ~де()Логічних питаннях і тео­ від­ ючии 3аві,д'у а. МєС'Яцев М. М. ретичних nО:lоженнях, висунутих ЦК И куо1ЬТУР і шкіл нау.ки, ділом С. М. а товариш доп,ов~ді в з'їзді КПРС і КПРС по РРФСР тов. М. Д. Казь-

Хрущова

на ХХІ

ВР1шеннях з'їзду, Сесія

відбу- мін присвятив свою доповідь пи­ І танням

Ba.la.Cb проrя.гом двох днів.

10

квітня учасники

3(\-

науки

і

I\·У ,lЬ­

тури на сучасному етапі.

Сесія ВИК.1wка.lа ве.lикиіі інтр-

секретаря рес наукової грамадеькості. (ТАРС). КПРС І обкому

ДOIl(}віді:

(' .lухали ;]('!aiIflГP<ilA,CbK(}ro

СС'СіЇ

розвитку

Братської ГЕс. Споруджvється міст. З І. Іркутська область. Повним ходом іде бу дів ництво свердловин для мо­ ться буріння провади ріки дні якого бу~ перекрито Ангару. На скелястому діабазові брили, кар'єрі багатотонні IJ спеЦіальному ляють заготоз ізатори .l\1.ехан . опор стових водозливної КИ БудіВН11 скель. х берегових будують до моста дорогу біля підніжжя стрімки кубl)метріг, ІІЗ '10бу _ тисячі до бетону flЯ укла;;~Н ' !J,онести греблі Доклад.ають усіх сил, щоб ві.1 вище піднялися греблі «бички» ття умова, неоБХідна для того , щоб на момент перекри реж. було продовжувати, затопивши нинішній правобе

рівня води і

щоб будівництво їх МLJЖilа

l-\tIй котлован.

берега з малою t'стакадою для укладання На першому фото: перша черга }О;ОlЛСt'ана пРarюго

бетону.

2.

ння М 9 комбінату «Укрзахідщахтобуд», Волинська область . Колектив будіврльного управлі бореться за те, щоб здаТlI піДПРIІ€МСТ­ завод, й цукрови ,Кlііі споруджує потужний ГОРО'ііВСI ЬНИКIІ мі·

ЯКИЙ во експлуатаційникам СЯ!ll, У місяць значно

жовтня цього року .- н<! три місяці переВIlКОНУЮТЬ вироб .rшчі завдання.

1

раніше строку.

ЦYKPO~OГO заводу. На другому фото: вид будіВНИЦТВ'а Горохівського ов Прикарпаття нов06уд ших найбіль з Однією . 3. Дрогобицька .область

ментний завод.

Тепер

на

підприємстві

На третьому фото: будівельники С.

ки п'ятої обертової печі.

є

15ріВ('Л

.\\иколаївськиіі

будують п'яту обертову піч :

В.

(Фотохроніка РАТАУ) .

Береза (зліва)

це·

та І. М. КривиА монтують підшипни­

Фото ,І\с\. Мінєєва, Г. Сажнєва і А. Запари.


СТАХАНОВЕЦЬ

2.

НеАіnя,

квітня

12

рОку.

1959

у раЙКОМі КП України

Про хід вивченНlI мат'ерlаnів ХХІ з'їзду КПРС в гуртках партійної і комсомольської освІти Бюро

райко;му

пavтійних

ІШ

України

ортаніза:цій

за.слуха010

ве.1икодимерського

звіти

письмові роботи У'lнів зз чверті навчалыоІ'оo року. до початку зборів ще 2-3 години, а вже .1IЙшJЮСЯ багато батькІв. Вони захоп­

чен ко втратила спокlіІ: чи звер­

люються

Во­

ках парті.Йної і КОМlсомо.1ЬСЬКОЇ ОСІвіти. Звітували та,кож K~piB­

на речі. виготовде­ ні ії руками? А висгавк;, уч­ нівського рукоділля в цьому році справді велика. різнома­ нітна. Вздовж коридору нз.

НИlКИ ци'Х гуртків Т'І'. IlIкарбутько, Прима, ·С-грельченко,

класних

.lИНКО)

і

т'ребухівського

КО.'FГосшу

« Жовтень»

(т.

Лап­

шин, f.lадкиЙ.

понад

пу провели

щ' о партійні орга'Нfзації

ряд

заходів для

гого,

радг(}спу

Щ{lб

і

пропа­

гаlІдУ ЇС1'оричнихрішень ХХІ з'їзду партії. В Требухові про­

читано

лекції, органіЗOlвано

22

KOMYH~CTi'B з'їзду;

і

у

безпартійних

В.-Димерці

гуртків, у яких пона;\

7

активі'стів

30

прочитано

гуртк.ів, які налічують

вивчаю.ть лекцій,

65

кому­

ЦентрадьнИlМ

Ко,мі­

На

ністів.

У

відпові:днасті

до

рекомендован'ОЇ

тетом партії тематики у КОЖНОМУ гуртку проведено по заlІІЯТЬ.

9

Пере'важна

бі.1ьшість

занять

викпикала жвавий ·об'мін ДУМКaJмиміж

а,ктИІВ 11 О ,

слухача,ми,

СПРИЯ.lа

Поруч з цим бюро ВИКРИ.l0 ряд серйозних m.ртіііних

ко.1Т'ОСПУ

організацій

«Жовтень»

КОМСО'МО.1ЬСЬКОЇ

щодо

кrрі.вництва

о,овіти. Мали

місце

сько,ї

о:с.віти.

В

якими

ryprnax,

,

ПJюпагандИ1СТИ

ТТ. ШRар'бутько і fда;дкий, ряд слухачі'в прих()дить на занят­ тя з Зaillїзненням, без конспеRтів, не бере участі у співбе­ сідах по темі.

Бюро

райк()му

партії

аобов'язало

паІУГІИНJ

організації

Ко.'ІГОС!ПУ по,сишпи уваіГУ ГYPTKalМ партійної і ко.мСm.lОЛЬСЬ.кої

-

І

_

в

дитинстві

водилося

пасти

худобу

у

ростити

це

В.

господарства.

Щнна

lНщrаТИlВа

гружчанців знайшла у нас гарячу підтримку.

ДЄІЩ\'Н(}

Поруч з підгоl'ОВ'КОЮ до організО>ваног{) завершення нав­

гам

ча:lЬНОГО року і проведення пі'дсумкових занять, бюро рай­

у

приміщення

ви

побачите,

кому КП України зоб()В'язало первинні партійні орга:ні;зації збільшити у в~сняно-літній пері~д кідькість .1еюцШ по мате­

с.

еК;СКУРlСії С.lухачі,в гуртків партійної і !\ОМСОМО;lЬСЬКОЇ оевіти

до музею В. І. деніна у Киаві.

.. #....,......,....""',.."..,,..,...,..

СЕМІНАР АГІТАТОРІВ

3:а'кдик

Кор,м,ом кр·о ·ді заОЄ'З1Іечені ПОВ- Во:ни

l\роле­ з

якою

у

погребі,

ро.звішеною

на

молодняка

че'ВСЬК()jfQ

диш

В.

б~с~ду

«Нккр.аще

в

полі,

прова .. льових

серед ' тва-

робіт.

тую'ться

в.зяти

риннИ/ків ПО матеріалах ХХІ з'їз~ І ду

КП,РС»

ВІІОс'І'У'ПИ.в

І. Швачко.

керуючий

с.

Жердова,

,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11

Б

в цьому

Викладачі ницької

'І аllmu~~л'іг.ій~/m~Мu

з

н а б у т и

ПО.1і­

нанчан­

вивчити

та-

кролефермою учень МИКOJIа столя!)ну справу. Будник та його помічники Ми- Раз на тиждень кола Драшпуль і Віктор Гончар- під керівництвом Т'()й

са'МИЙ, що н!лиеав

про

кдітках,

пісдя

СВОБ

у

стінній

:юбо.в·язанnя.

досвідчених

ладачів

БИК.

праці

во-

зроблених

руками

і

8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ii.II • • • • • • • • • • • • • • • .•

зупинидося

серце.

Ш}'lКала способів ІІобороти смерть.

Р·е,лігія вчить, що людині нікопи

не

смерті:

збагнути

суті

.1Ю,1.ина живе

життя

ДОТИ,

місця,

ВИШ']ІОВХУЮТЬСЯ З

замінюючИ'сь

Не Mep'JIB()tГo

тіда,

вчені

вими кліггинами.

який

го

сильніший

ча,с

пр()довжують

'РО'сти

діяльності.

Вивчення

дав життя, бог і ВЗЯВ»,

-

20

9?

HCb()tro

Оprанізм

році зуміли вин

с.пеціа,1ЬНИИ

живе

доти,

прилад,

-

к,!>ові,

диха.:ння,

діл~ння.· Але померти

рання клітин і У11ВО'l}ення }ювих,

ну

ка-

Покривний

шар шкіри,

неі

ОЗ!іаки

Вчених дуже цікавить питан-

в ня, ЯК продовжити стр()к, прЬтя-

і

ви- ючи температуру ті.1а ЛЮДИН!! ДО

МОlЖе і з не-

-

пошкО<дженим серцем, із цорови-

то нолосся пере- крав, багату на кисень. Відріза- ми легенями. На,прикдад на голова ВИЯВJ1Яла

Ві·руючиЙ

кругооборот дину. Наприклад, штучно знижу­

поки

проганя.'lИ

поки

ЖИІВ.lення

за ДОJlI()ІМorою якого через відріза- ціl1КОМ здорО'Ва людина

«Бог cтa,1JO б рости.

сме'рть?

Зна­ оо,га,

обмін речо- гом якого ще.можна оживити лю-

пра,ви.1ЬНИЙ

лос<ся. Коли б ПРИПИНИJlOсь відми-

собаки

за

організму і знайти реЛЇJГію.

го- шляхи бор~тьби з нею .

П()івернути до життя гол·ову. Вони

голову

в тіл,о ?

сильніший

взятих з тіда, мимоводі робить правильний вие-

Вчені С. С. Брюхоненко j С. І. ньому ві~бува6ТЬСЯ

росте 'во- СТВОРИЛИ

лtкар

вдалось дало мо.ждивkть зрозуміти суть Н'О.в(Ж: так, наука сидьніша за

хвилин шс.l·Я смерТ1.

1928

р·оботи

................. .

І померла, а з волі вченого душа чить,

і

у цеї душа в тілі, а душа відле- живих КJI'ітин, тить-і жJfг11я закінчиться

Так

жи-

3

прагнуть ЗНО' ву п(}вернулася

створити нормальні умови ддя йо_

свого qечулін ще в

новими

~r~ ....t,..u ••• It. • • • ".Jt ........ з •• .аа:l •.·••• і

зразу гине й шкіра: у трупа де-

Людина з давніх-давен намага-І рають раговидних якостей, Ві'ДМИ-1 рають і

ВИJ(ладачі І. о. Бузадо (злі-

уч- ва) і Б. В. Сизов працюють на токарному верстаті.

TOfO. ЯК ПРИПИНИ:Jlось ДІІ-І го важливого органу, В3ЯТ()~О

хання

дин

Мокрець.

за;відуючий карну. слюсарну і

ПОЯСНЮЮТЬ ЖИТТЯ ТА СМЕРТЬ його окорочу,ватис~, через ла:ся абaJГНУТИ, що таке ЖWМ'Я,

юннатів.

школа,

0------

З

зн.ання .для

оживити серце, тобто примусити смерті

.

гуртка

Семирічна

Він-

Ng

робота-

ЯК НАУКА І РЕЛІГІЯ ному С. В. АндР'Є!;ВУ

==========1

так

середньої

школи

шили

-

І. 8іктOfJ08,

керівник

аКТIІВНУ І

с.

В'сі:ма

сліlДКУЄ

і буде!

------0

метою

раціоном кормів і JШtLС-

КРО,lів, -·заяIВИВ Вік_

60

Моокна не сумніва·rись

lфолоошощадку,

вмо:оея і німі Радянському вче- окремих органів,

11

що Д()ПО,МОЖУТЬ

тор.

участь.

Протя-

'•••••••••••••"••••••••••••••

Семінар пройшов акти·вно.

гаряче

Здам цього PORY державі

Юннати з великим бажанням го-І

клаоом.

днів

сін()м.

Вирішиди збу,ду, вати для .витуду

ня школярів вирі-

газеті

Бога- вmooнаН1lЯ графіка весн.!fНИХ по-

заявили,

-

Парторгані.зація провела cemi-відділеннJ{'М рщ~гоопу т. СОІЮка А. Kpo.leMa'l'KII і крідь-самець, мо- боту ни виконують ров шкільних майстернях. нар агітаторів. ШС'JJI інструюИrВ- ЩН оощWl)1І[ИВ агітаторів з ходом доДняк знаходяться 11 окремих На фото: на передньому плані ної доповіді юоМунkтат.

гружчанців

кукуру:дзою, не менше

жердинах,

чергу!; .

годіВ,1і

Рудня.

ністю З Д(}С,lідної ді.1ЯНКИ зlO- шкоді значно розширити нал.вну І рано високий УІюжаи кукурудзи, кроде· ферму. Зара.з .в учніВj1ДО-

технічного

330

ОНОПРІЄНКО.

кролефеРМl

ми керу!; кла:сний керівник, який

тю

ріа.lах ХХІ з'їзду КПРС. РеКОМе<ндовано прове,сти ко'лекrивні

кожним

десяти

якій

пропагандист.

кур_

Д'опавнює пер кролоо годуємо морквою, ЯІКУ

-

дюбов'ю доглядають діти кропів. Чергу,вання ОРtГанізоване тут ло­

праКТIІЧНИМИ за\Вданнями , що їх вирішують труді:вни,ки сі.1Ь­

зміну,

понад свіжої капусти, а другий ще не учень 6 юдасу Вікт'ОР Руденьрозпочатий. ПротяіГ;~ зими і те- кий. у нього вдо,ма 20 кролят.

-

. Не'має зараз жодної стінніВІКИ,

і

надійну

жити і творити при. комунізмі.

чути чийсь го- БУі1Яків, МОРК'ви, каРТО;П.1і, ка- ма близько 100 кролематок. Ос()бзобо.в·яза·ння взяв пусти. Днями ми ро;жри,1И кагат дИіВО відзначився в цій ОІІ])аві

де б не ЙШl1а мова про шкільну

кралефер:му.

дум­

підтримали бат'ьки наших учнів.

зберегли

ферми,

ріалі!в ХХІ з'їзду КПРС має буrинаиті, сніше пов'язано з тими

1\0-

учителів

любов до Батьківщини і праці.

зга­

про

і

єдиною

-

виконаf;!

3айдіть

'Ге'ма була добре заС'во~на всіма с.1ухача.ми. Вивчення мате­

...,...,....".....,.."...,..,.I'-.,.~оІ..,.,..g,...,.,...,..... ,...,.~..,.

Ми

батьків

пройняті

кою: спі,1ЬНИМ зусиллям вихо­ вувати в учнів колективІзм,

газеТIІ бота.

дрyrиЙ.

освіти, усунути викриті недюдіки і за, бе'ЗП еч ити , щ06кожна

cНl\OГO

стінної

І на себе Віктор Гончар 10 кролі,в ·виростити.

гуртка~и партійної і

факти зриву занять із-за керують

ДИВИСЬ! Яке

лас.

радгО1ОПУ,

не'задовільної явки с'Духачів, ()собіІИВО в гуртках КОМСОМО .1Ь­

були

й мрІяти ие могди, змалку до­

«3а знання» людно. Учні чита-

недоліків в

великодимерського

Виступи

BII6C!Je-

мимоволі

шкільній

ють дописи своїх товаришів, ментують окре.мі з них.

росту їх полі,тичної і трудової активності. ро()оті

хустинці,

ректора школи Я. Тарахана про зв'язок школи з життям.

на

Як і завжди, біля че}}гового нів. Всюди відчувається їХ ТУР-І н()мера шкільної

5-

пройшла

-

багатобарвні

5

утворе:но

ланцюжко~,

ного з нас. І дують старіші:

машин.

-

Поряд

напис

-

аплікації. гербарії рослин. кра-

матеріали

слухачів, в ТО'МУ числі

185

меблІ.

а

ний ще нетвердою рукою Ilepшокласннці. і вже зрілий бу­ кет роз на зі смаком оздоб­ леній рамочці, сріблястий птах­ дітак В'се радує серце кож­

-

ськогосподарських

200

·Із задоволенням вислухали батьки змістовну доповідь ди­

виробами своїх синІв

снІжно-білІй

РOlміщено

експонатів

несли всІм нам радісне жнття.

і дочок. Зовсім простенька кві­ точка,

ху­ діожні ВИШИВlки. вироби З де­ рева, піастеліну. Тут і МО;lt'лі літаків. паровоза. різнl"Х сілІ.·

к(}лто('­

наіІагодИ'fИ

.10шках

200

кулів - заробляти на шматок хлІба. Радянська влада І рІд­ на КОМУ1llcтична партІя при­

...

нуть увагу

Грін­

чепко) щю хід вивчення матеріалів ХХІ З'Ї3;\У КПРС в ГУРТ­

Щ~значено,

щІ

три

-

ceKJ}t'l'apiB

радг()спу (т.

ЯК не ХВИЛЮRі\rИСЯ першо· класницям СонІ Зlнснко і На­ дІ Пономаренко. коли навІть їхня старша подруга уче­ ниlJ,я 7-го класу ЛІДІІ Лигви,

нути.

А.1е

оскільки

граду'сів,

знти

обмін

вдалось 'рkшо зниречо~ин

сш}віНЬRИ,ВСЯ

значно

-

розпад,

загибель

уто- кл· ітин ГО,l()1ВНОГО мозку. Завдяки

-

смерть

еПliте- ЖИТ'l'Я: вона ковтала їжу, ~opгa- органів наС'та!; не ~pal3Y.

30

усіх

цьому

спо.собові

то по- оживлення

вчені

собак

д()бились

через

40-60

жуть в.іJ>уючі люди. Тіло, як твер- ЛІН, СКіІада6ТI>СЯ з кідькох шарі.в ла очим'а, рухала вуха,ми, обли- мерлого можна оживити. І справ- ХВИіІИН пііСЛ-Я ПРИПlfНе.ння серце­ дить редігія,

тимчасом

-

обо- клітин.

Верхні

шари посту;пово зувалась. В 'наш час . М'()СКОВСЬКОМУ ді, якщо в:~а('ться швидко відно-

лонка ;Іуші, а спр·авжнє її життя ві·дмир·ають. Вони й захищають вче-н~у В. П. Де,міхову вдl\л()сь вити р'оботу серця. і дихання, по.чина!;ться «на ТО, МУ світі». Це наше тіло ві·д ШКЬДЛИ>ВИХВПЛИJві,в. пеРе'садити собаці друге серце, утопденик ПОlвертається до жигтя.

вої діяльності і дихання, то,61'о мО'Менту на;сгання клінічної

3

cMeptri.

Мавп'У

,вдалось

оживити

вчення церкви 6У .1 0 вигідне ек:с- Важливу роботу в орга:нізмі ви- пересаі~ИТИ голову щеняти на шию Професор В. А. Не,гоВІСЬКИЙ 'раз- через 20 хвидин пі'CJIЯ смерті . П.lуататора~: воно допомагадо їм конують чеРВО'ні кров'я, ні тільця інш ()го , дорослаГ0 ct;ба:ки, Всім роби:в методи відномення передОдн()го з померлих, JШоrо ожи­

тримати в ПО1І\lOрі народ. Тут згр,і- крові

-

еритр()цити: вони пере- 'Відомі УClПtХИ раДЯНlськоі медиІДИНИ, чаСJlО обірваlНОГО життя. Він по- вив прОфесор В. А. НЄ('ОВІСЬКИЙ,

шиш проти «хазяїна», на «ТО'М'У носять кисень до ' тканин світі» в пек.1'О потрапиш, пе- Щодоби гине триста з реконува.1И попи віРУЮЧОго.мільярдів еРИТрOlЦИтів і На}"Ка довела, смертної

душі

що ніякої

у

людини

без- ж

народжу!;ть;ся

н()вих.

тіла. яка поверта!; зір сліпим. Ддя цьо- казав, що в перші

5-6

х<Вилин жа'рто;ма

лишК>ом 1'0 пересаджують POl'iBKY, вЗ'яту піСіЛЯ смеР'1'і людину моокна ожистільки з ока мертвої дюдини. При тяж- ВИТИ, якщо гощ~в'Ні органи її І

.1ише ких опіках Зil;СТОСОВУЮТЬ пересад-

немає при постш,ній заміІні стари-х клі; ку шкіри і т. д.

і вічного життя , безсмертя бути тин новими організм може функ3рооуміти все це 3 точки зоне маже. Життя без см· ерті нем,оок- ціонувати НО' jJJмально. р,у релігії абсолюгно неможлив, о: .шве: мертві к.'1ітини так само CMfPTb - це ПОРУШе'Ння ВНУТ_ якщо душа «о,душwляє» ті'ЛО, потрібні J)рганізмOtві, як і живі. рішІШх зв'язкі'В між найважливі- дав й()му життя, ТО як же по·яс-

Ti.1Ja

були

неNожливе,

здорові. якщо

ОЖИ'ВJIення ~()Івела, в

трупі

спита.'1И,

що він бачив

на «1'о'му сві1'і». Він ві'Мlовів: «Я проспа'в свою смерть». НаУ1\а що

ніякого

вже ЖИТ'ГЯ HelМaє і що

заграбЮ)J·О «в(юК'р~сення

почався ПрOlЦес Р03КіЛадення. В з ,мертвих» Христа та інші чудеса , роки Великої Вїтчиз<ИяноївїЙ- ПІЮ які говориться в «с;вященни, на фр' онті і після вшни, в них книтах», вигадка. клініці, ПР'Офесору В . А. Него'ВДосягнення сучаСl!аї нау,ки

Ось кі.1ька ПРИJ.ладі'в. шИ'ми ча; стинами орга.ніЗІМУ. А.1е нити, що серце й інші органи ському і його учням вдало·сь по- дають право з впевненістю скаВО.10ССЯ людини або тварини окремі ча;стини тіла вмирають не здатні жити після того, як душа ве'рнуги до життя багато людей. зати, щ() .1юдина ЖИТИtме ДО:В;ГО дише в нижній частині скдада!;-Ізразу, вони здатні д.() життя. Каі-вlд.1етіла? Звичайно, спра' ва не в

тьм з жи-вихкл· ітин. ці клітини тИlНи головн()ГО l'озмножуються,

ПООТУ'ПОВО

наби- нwриклад,

через

У таких випадках віруючі за- і що пере:дча.сну старість буде пе-

мозку гинуть, душі, JlKOЇ неМіаЄ, а в тому, що, МИlСЛЮЮТЬ~Я: як же так - 3 во-І \)е'можено. є. Т. Сапьников, 5--6 ХВИЛИН 3'берігаючи життя с.ерця або іншо- лі божої душа в,іддетіда, людина кандидат медичних наук.


н

••lnR,

К8іТНя

12

1959

рему.

СТАХАНВ8ЕЦЬ

НеУХИJlЬНВ дотримання · вимог агротехніки-запорука високого врожаю Листи

**

з

віддалених

**

бригад

Останні вісті 3 колгоспів і радгоспів БРАКОРОБСТВО

укрупненого колгоспу ЇМ. Кірова, с. '!..огреби

По

дильних

на фермах І у ПОЛІ декіЛЬК1)Х приміщеннях, що лилось, скільки Fia території нашогоєела, утри- Не знаю .

мододня!Ка ?

6

ка

г()ворить д()яр- заявив на зборах ,

-

Га.дина А!Нl'()нівна Луцай,

що

20

гектарів.

4,

під

муючі корми - по 8 кілотра.мів сіна, 10 кілогр.амів си.ТОСУ і кі .'!ОІГра;м мал()цінних концентрованих B~дx()oдiB . Над цим питанням праВ:Ііння повинно lfаДYlмати.

На пмщі 5 брига,J,И тракторигт' М . Кривенко і ко,'rгоспники Ф. Найда та М . ІгнатеНК{І сія.1И овес. Питаєм' О за норму зерна на гeiK~a.p . Вони н е знають ц~aгo:

МОЖЛИВ'О, частину сіна , як()г() в H~BIДOMO,

на

плуг

під

-

середню

якої

деНь-два

ви­ ху­

сади-

М.

ДоItГО.дЬКО

ОРilНКУ

цього

ЦКІ

та

І.

При-

!ірі'М

і

працюють

на

показників

погано

IІрове.lИ

---

;Ш'У.1ЬТИlвувати.

мінеральних ,

не

каРТ()оП.1Ю ЖО ;lНОЇ

паД а,1И

дано

під

ТОНІІІІ органіч­

ПО'СЦI\ОIНIЙ матеріа.1

- -

процентів

6

,10

llошкоджені .

у

« СКГ-4 » н е

гнізда

мінера :Іьні

не

по-

iIo.oplfВa,

хоч

вони і бу.1И засипа'llі у rцжа дК}' .

ПР{l нсе це відомо бу.10 агроному

добився

демобілізований воїн М. яч-

ник. Трактором «ХТЗ-7» він виконує норми на 110-120 процентів. Ф. ДОВГОДЬКО. колгоспник артілі « Б і льшовик » . с . Рожни.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

на

:шбу, а треба БУЖІ

відрегу .1ьована,

Г . Заїці , а .1е він не часно

заходів ,

бракороfkrrво. керівникаМIІ

Це

нрипинити

бро

зроб.1еНIJ

рцг О('п У .

Г. с.

вжи'В своє -

щ()б

Васипенно.

Світильн~.

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ДНІ

АА НА Х

НА

3 ДНЯ перш()го засі'ву ярих 'МИ- по 40 то"н ТОрфо-гн()йових ком- вих ку.1ЬТУР , яку ВОНИ вирощуюТ!> нає друга не-діля. Пр.о якість сі:в- по.стів на ГЄоктар. Під Пll)Т і

би свідчать дружні СХОДИ вів,са . Мех'а.ІНізатори пі;дтотовили грунт і І1~сіяли також 100reK'J1a.piB кор~IOBOГ'I) .1ЮПИНУ на зерно і 35 гек• тарів пеJ)ШОГО строку посі'ВУ на

.10-

пати по'кла.дені бульби сорту -«сіЯНЄІЦь-36 » на перших 10 ге.ктарах. ПЛ()ща ЖIІВ.1ення 60Х35 сантиметрів. Шдсtваємо КОНЮШИНу по ози-

яких причи~ СlваЧ'!зелений кор,м в суміші з BiIВC()M. міІі пшениці та під ОВ(Ч~; парни-

:J

lU)іИ'оспі вдосталь, елі,], обміняти на КОlf>центраТIІ , і над()ї відразу ЗlЮгт:уть. На дільниці УТРИМУЄТЬСJI 126

лиш!'

піс.1Я

будьб гни.lі ,

,р"кторі «Д Т -54» виконують иорми на 120-130 процентів. Високих

карт'uп .НЮ

КilРТОШН~· СіІ;1і1;а.1ка

* * *

ходько.

1

поса;дили

агро·

8 rVltTapiB

пj..J;Гото в.1еНI'МУ грунті

неякі(,JlИЙ

радгоспу.

ві;щ і.lенні

П(}РУШІШИ

rpyuo

техніку. На :lі:Jянці у

Рудня .

с.

ц!'нтра:ШIO~IУ

них доlJрив.

цеитральним

відділенням

ar~OI:OM радгоспу .

!d l

Че­

КОМПАНЕЦЬ,

керуючий

200 100.

МИЩЕНКО,

у

капусту,

виростили. почннаємо

Г.

ції бригада, очолювана Олекciє~ Литошком. Вона посадИЛа яровизованими бульбами 4 гектари картоплі сорту «рання рожева». Включилася в роботу четверта бригада .

нс-мірн-о розподіляли фураж, і те- ди на YBa.ry , цеп неДО.lі'к виправ-

люпи­

ти.

Маши­

* *

~

радгоспу

суміші з вівсом та зелений корм для

працю­

1/& Першою внilшла на планта-

3 Ш)1МТ'КУ пііі.'f(}ВОГО періоду, ки садять картоплю на гдибину розповідає ().дна з доярок, нерів- 8-10 сантиметрі:в . Коди :шернупер Д1l!6МО коровам .1ише підтри- .'Іенn.

яких

картоплю

І.

ЩО окремі жін.

На

100

на

розсаду

Ми­

рез

головний

на,віть К.lітки не вичищають .

ВИЯlВИ:lИ МИ,

Доб­

агрегат

площа живiJення 70Х35 санти­ метрів . З роботою упораємо-, ся за 10-12 робочих днів. І

Мам. За три місяці одер- вують 60 ТРудоднuв, а користі жала від К()ЖН'ої корови по 539 ніякої . Вон!! по декідька тижнів

тарі .

картоплі .

працює

посадимо.

гектарах,

І це наliВИIJI;ИЙ 'Гут П()І0а:3ник. Побували ми в цей день і на К . Гнатенко і ряд інших доярок ПО.lі. ПІУнад 50 жінок бригади за цей же ча.с надоїди всь(}го ди- Г. Кова' ля са' ДЯТЬ вручну IЩ)1'О'І1ше п() 330-350 кіЛ'ОГj)aмів мо- .1Ю. Грунт дооре пї;tготов.1ениїІ, лока B~Д корави, а середньодо(}о- бульби праяровизовані . fYCT()'l'a вий надій дуже низький -- 4,2'- 40-.13 тигячі кущів НіІ г е-к-

в

кою

Литвнна.

перші

ватиме

качу регулярно щомісяця нарах{)-

кіло:гра.ма.

ну

Тракторист

гектарів

сія­

грунт

гектарів

також

ЗОО()В'я-

агрегати.

45

закінчилн зерно на

5-6

нами

навіть хвости в к()рів J)OЗчісані. не менше 1500 кродів . О. Гри­ А молока скідьки нащоює- ценку і ЙОГО памічнику П. Тов-

KiДOГP~Mi·B.

ти люпин гектарах і

доби. Городня бригада посія­ ла иа 20 гектарах цибулю і на 9 моркву. Підготовили

хаilла

зується 'До кінця року виростити

-

Механізатори на

гектарів

Іван Федоровський, якиіі за кермом «ДТ-54» , машиніст Іван Голуб щодня садять по ре

!\Іуєrься 152 КОР1)ВИ. ТУТ пі>рівНе м()же назва.ти Ж()ДНОЇ цифНЯНО чисто, КОРОВІІ д()бре до- ри і заlвіДУlОчиіі кролефермою ГЛЯІІуті . О . Грицрнко, який не так да:вно Бачите,

відділенню

300

саднтн

картоплі. Приступнли до ро­ боти. Працює у полі два са­

.

l'

бобрицькому

радгоспу

Про те, що побачили

1.

*

У

торфо-перегнїЙних

горшеч-ках;

са'дава ланка Г. Краснощок З<tK.~a.~a ~ІОЛОДИЙ сад На [) гепарах . На діJtянках; де і\уде вирощ)"ва· 'ПLСЬ пі:шя капуrТіІ, зараз росте редиска .

М. Федоренко,

М.IН~ЯЮТЬСЯ щодня . Зерно перед 1 Норма висів)' - по 100 кілогра- К'ові ланки, ()чолю.вані Т. Мар агроном. СІВООЮ не щютруюєтьея. 3нає про мів насі·ння цих культ)'р на гек- ченl\О та Н . Костенко, добре ДО-І Колгосп ім . Калініна, це брига:дир І. Ігнатенко, майже тар . Такої суміші на силос та г.'Іядають роз.са·ду ранніх rrв()чес. Лїтки. ЩОДНЯ на по.lі ІІуває а.гроном зелений корм буде в нае 100 гекt:I t::i 1:1---І . Сте:паненко, а.1е не К()НТРО.'ІЮ- тарі.в, ПРИЧОМУ у кіі1l>ка строків. телят. BrO,1l;oвaHЇ'CTb їх непогана, "'ть роМт'. '·, Ііе' р ' ТУ'" " n' "" • lНСТ ук . п,ть "юПРИК1лад в паб оті пода.є кандиСаА ПJОАоноситиме а.'Іе СК}1ІЧе'Лість вели·ка по дей. у Д1П В чдени партії ТJ)aкmрип 10-12 в ().дному станку - .'Іяг­ ЗаН~,!І;ба:ний і садок, 16 reKl'a- І. Пархоменко, яко'му випала ти нема де. Настали тєп"івес­ рів якого не Пf)білено і не 06ко­ честь зробити перший засів се­ няні дні . х У'доб у, зокрема МО;ТОД­ пано. А са.даводу Г . ДУРНОГllаз()ву мирічки. Він кожної зміни пе­ КЯК, потрібно 'Випу· с;кати на про­ TeJt: регрярно iJ'aрах()вують тру­ ревиконує Н()РМУ . Швидко і які·с­ гудянку, але й д().сі 'Не обла:Дlfали додні . но готують грунт Г. Касяк, загонів. Можна було б ВИlПустити О . Даброводьський, В. Ску.1ьбіда Не Оачи.1И ми в цей день в В поле П3ІСтух~в нема . БРIiГа.дах a:riтaTopiB. Не бачиди ЇХ та Ф. Сахно . Іх ма,шини не зна-

Лід КРОдеферму в.дведено не-

п()гане -приміщення. K.,iТRIf.

Поставдені

робіт·.

П'ятдесН'Г кролематок

тири

Kpo:ri

гордості

6

і КО.'ІГОСImИКИ 3 поча1'l\У п()дьових

в на:г,

Х.

Дроботун,

І.

не без

-

Г()ВОJ)ИТЬ

чо-

І. Новапенко,

з(}()техн і'к

депутаТIІ

М. Костриця .

сільської

учасники

А скільки .крмема1'ОК окро-

Ігнатенко,

с.

рейдової

Ради,

бригади .

Троєщина.

ють ПР()СТОЇв через технічні неп().1'а .;J:КИ.

300ав' язавшись до міжнаJ)<)дНО­ го свята тру,'tЯщих-l Травня П()_

сащити

картOlПЛЮ

· гектарах,

БРИlГаIДИ ,

на

всіх

які

О . Костенко та П . Кабан, ВИЙШЛИ на П.lанrації. Під оранку внесено

..............- -... , ..............- - - - - - - - - - - - - - - - - ......"1''')-.- _, .... _,р............._ ................._._ _....._

БАКТЕРІАЛЬНІ ДОБРИВА­ ПІД ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ Крім органічних добрив, у під· вищенні

врожаю

овочевих

куль­

200

очолюють

...................._ _................................ *.+ • • • .. ••

земляну бовтанку

ну

В

ге

ній

з розведеними бактеріальними .10бривами ,

органо·Мінеральними

сумішами.

перегно€м, компостами.

на чорноземах

і ІІа підзолистнх І

гpY~Tax

при

ВнесеlИlЯ бактеріальннх .10БРнв

му

-

І 50. сухого 15 грамів ІІа

насіння

або

з.оQов'яза.вшиrь

... ..... ..

ПОРОШКОВІІДН() ·

гектаРІ!}'

НОР-

розсаДІ! .

першому

році

одержати

R

семирічки по

54

цеНl'flСРИ Фруюів і ПО

60

центне­

рів суниці з гектара, наша ca._~o­

Рідкі бактеріальні .10брнва ро.'- ва бригада кращ(> і швидше, ніж 4ННЯЮТЬ у воді - - І пляшку На будь-ко.1И , завеРШИ.1а ранні вес­

торфо-переГИіЙНі горш е ЧКIІ в '?5 літрів , а сухий фосфоробакте­ няні роботи в ('аду на 22 гекта­ гаНlЧНИХ добрив . На кислих Г~УІІ- 1958 році, як-то показують досді- рнн 15 грамів у 10 літрах ВОди. рах свовї дідьниці і на 40 гектах цей препарат вносять ПІСЛЯ дИ нашої станції, не тільки на 12 Коли дають два препарати 0.1тарах центраЛhНОГО в іl,!l;Д іден ня. вапнування їх. і більше процентів піДВИШIІЛО ва- ночасно, то їх розбавляють в Сад піДЖИВIІ .1И мінераДЬНИМIІ Під овочеві культури бактері- гу розсади, а й збільшило на 20 ПОЛОВl1нній кількості ВОДІІ і перед Київської овочево - картопляної до ­ альні добрива потрібно застосо- центнерів внеёДИ по 3 цент­ з гектара помідорів. застосуванням змішують в одній добри,вами слідної станції показує, що зав­ вувати при вирощуванні розсади При цьому урожай зрілих ПJ10 · посудині _ Такою рідиною обприс ­ нери каїніту на гект а р, під кож­ тур значну роль відіграють бак· теріальні добрива. Досвід передо­ вих овочеводів, у тому числі і Броварського району, а також

дяки

внесению

неВeJlикій

І

-

,5-2,5

гектар

більше

цих

затраті

дає

додатково

центнерів препарати

при

купівлю

карбованця,

Бактеріальні штучні

д06рив,

'на

Їх

кожен

20-30

і

овочів . добрива

-

грунтових

це мі­

також

внесенні

ор-

в парниках і грядках, а також Гаід час сівби і посадки в полі .

Азотобактерин рин можна

і

фосфоробакте -

давати в суміші при

виготовленні торфо-перегнійних roршечків, в поливну воду і розчини

мінеральних

або органічних

д06рив, коли поливають і підживлюють розсаду . Якщо при виготовленні торфо-перегнійних чись навколо коріння або· ж на або перегнійно-земляних горшечків добрива не були корінні рослин, руйнують складні бактеріальні кроорганізмів . Виесені в грунт. мікроорганізми, які містяться в фосфоробактерині, розмножую ­

органічні сполуки і звільняють при цьому фосфорну кислоту, чим поліпшують фосфорне живлення рослин . БС!ктерії азотобактерину поліпшують азотне живлення рос­ лин.

внесені.

дів в першу декаду збирання підF.IІ.llIlВСЯ до 9 центнерів, а в дру.

кують горшечки, органо-мінераль­ не ні суміші або дають Ї Ї поливною

терину в лунки з ПОЛИВ ною водою

форобактерин вносять в день по­

~y -

на

10. Внесення азотобак- водою і розчинами .

для

цього

бактеріальн і

добрива

розчиняють у воді . і нею поливають горшечки .

Сухий фОС­

дерево ,

крім

цього ,

90-1 ОО Iti.1()rpaMiB

К()JJ,а.1И

пристовfiУР'ні

дади по

гною і пере­ круги .

Дерева оБПИі1И ;l И карБО,1 інеупідвищило урожай помідuрів на І сіву 15 грамів змішують з 18 центнерів з гектара , а фос- 200-250 грамами попел у і потім МО'М , на мігцях за.гибдих яб.1УНЬ

форобактерину-на

12.

Розсаді

пізньої капусти перед висадкою в грунт занурювалися корінням в земляну бовтанку з бактеріальНИМИ добривами. Прнрісr урожаю СТalluБИВ 14-і9 ЦЄНТllерін з гек·

то можна бактеризувати тара. горщечки в парниках або в полі На станції при вирощуванні перед висадкою розсади в грунт . ранньої каПУСТIf без внесення бак-

Фосфоробактерин краще Д,ава · Під час посадки розсадних на чорноземах і торфовищах. культур бактеріальні препарати підзолистих грунтах при умо. вносять з поливною ВОДОЮ В ні внесення органічних добрив ; лунки або з розчинами. Можна азотобактерин більш ефективний занурювати коріння розсади в

ТІ! На

в

перемішують

з

насінням

огірків,

та груш посади .щ 500 дворічних буряків , інших культур . Бактери­ ВисаДИ:1И н грядки зацію органо-мінераЛЬНflХ сумі­ саджанців . 70 ти' С ЯЧ с іянці.в дикої ябдуні, шей , перегною, компостів прово­ дять За 3-4 дні до внесення в П'оеадили перший гектар суниці. грунт. За проп()зицією ланко'ВОЇ Гали­

Застосування бактеріаЛЬШI Х ни І'рук ВИК.1ика.1И на соціаліс­ добрив поряд з правильним витичне змагання с адаву б рига:д у користанням органічних і мі не­ теріадьних добрив одержано по ральних добрив є lІажливим ре­ центра.'ІЬНОТО ві;Ідідення j)iiД;ГОСЩ' . 212 центнерів капусти з гектара . зервом підвищення урожайності М. Сеnюк, при внесенні азотобактЕ\РИНУ 3 овочів. бригадир садової бригади. Поливною водою -- 244, а фосфоробактерину 233 . центнери. Норма під овочеві культури азотобактерину 250 кубічних санти­ М'етрів , рідко го фосфоробактери-

М.

Гуща,

ст аршиіі науковий співрu­ бітник Київської овочевокартопляної дослідної стан· ціі.

с.

В.-Димерка .

Н а саду

з нім к у: в

обl1рискування

радгоспі .

Фото І . Лебединця.


НеАіпя,

СТАХАНОВЕЦЬ

4

ІДЕ ТЕХНІЧНИЙ ОГ АЯД АВТОТРАНСПОРТУ

іl

----~-

показали пеРШІ ДВІ

Ось

др}ту

вже

де-каду

нашощ' районі проха;\Ить річ­

далеко не поїдеш

порту, Деситки машИН ОГ.1ЯНУ-

Мова йде про автотранспорт «Міжколгоспбуду ,) (голо­

10 за цей час.

енерго».

СУТНЇ<СТЬ

контори з

і

шини

ка, Пономаренка та інших, щоб Бпе:внитись: у цих товаришів

управління,

З

приладї,в

епеціа.'1ЬНИХ

допо­

що

машина тут якою

така

Це

()гляд

ходу.

Це

та,

КІ)РИСТУЄ-

графіюа,

райСІІО­

Приїжджаf:МО

без.mддя.

Машини

до

розібрані,

деталі розкищані. Дехто іІ шо­

Броварської РТС

(директор т. СУХОРУКОВ). Пере­

ферів ті:JЬКИ ГОТ)"ЄТЬСіІ ф1рбу­

віряємо машин'}' т. Рябцева В.

вати

його в РТС знають не ті.1ЬКИ,

ден.ь

НІ'

Дивує Оt:'зтурботнrо ставлення

нор-

ПШЕМИСЬКА.

"Чекаючи приЙому ... I ' Так називався лист групи про

непорядки

у

ОГ;1ЯДУ автомашини ста·нцїі по

ВИПPQВИТИ IВИJl1Вленї неі\оліrки.

племінній

епра.:ві

осіменінню

і

штучн.ому

В

(директор т. Ку-

т

.

итарчук,

старший дер-жавто-

мова»

це

-

сума

ріа.1И,

що

неl)бх~дні

лаJttвськиЙ).

інспекто!!.

факти,

вказані

тве-рдились. Дано

Ті, JИ

Політика

захисту миру і зМіц-

позиції про мирне врегулювання в Німеччині, в офіціальному комюніке (повідомленні) про сесію ради НАТО заявляють про свій намір і далі хазяйнувати в Зах;дному Берліні. Найбільш зав-

нення дружби між народами, яку

зятнм

проводить

мирного договору

наша

країна. наклала

глибокий відбиток на весь хід міжнародних подій. Загальна під.

'Гримка пропозицій СРСР про переговори між керівними діячами держав для розв'язання невід-

противником

з

тру­

місто

внступив

на

сесії

закордонних

на

зустрічі

справ

і

міністрів

глав

урядів

.

кіно,

Зl\!питува,1И

хідних країн на такі переговори справедливо розцінюється за ру-

Але такі заклики ворогів миру нині

бежем як переконлива перемога проти них самих.

місці.

Та що вам еказати

Колгосп

на

-

с.

ва

ЙШ:Jа,

не

зна6МО,

ВІД

бо звуку

но

ма'иже не чути було.

На ж;а.1ь,

так у нас

доl('И'ТЬ

ча.сто. Причина в том)', Щ(} апарат

до

показу а

фільм}'

тому

звук

МОН;С1'jJують

картини

Ватутіна,

РЕДАКЦlI.

j

завідуюча

райвідділом куль­ тури т. Широніна не віlllповіла редакції. Між тим, як видно

перериває­

екра·ні ..

з

листа

ці

здебільш()го

з

т.

Писаренка~ факти

не поодинокі. такими

ного

внутрішньою

і

КOJIоніальними державами в Пів· денно-С-;ідній Азії більше чоти­ рьох ро <ів тому. Сесія поклика­ на

З

І дев'ятій»;

19.40-« авжди з на~OДOM». ~ередача про ЖИТТЄВИЙ ~ ТКВОРЧИИ .~л;~ 45 пис_ь~:~:иукр~ . озланюка,. КІ нали і новий художній фільм «Це було в ДокбасІ.; 22.45 _ молоді «Любите.

«Пароплав відходить о ~:~ед~:ахів~~Я

західноні·

фактично не ві­

кіно­ недо-

••

І.'

КВІТНЯ

13

вказівки про

зовніш­

у

трудящих

ДИВІТЬСЯ ТЕЛЕПЕРЕДJ\ЧІ

в листі, під-

(президент у За­

Примиритися

недоліками

пустимо.

••

Нещодав-

наша газета писала про по­

гане деМОН'стрування кінофіль­ мів у зазимському колгоспі «Шлях Ілліча». На цей сигнал

готується

немає рі'зкості на

ім.

Пухівка.

екрані все бачили, а про що мо­

керівництва

Німе'lчині

шому

сареНіка, а він в цей чаr асю ж

Ворогам миру стає дедалі важ­

Берлі- міри. Але вони продовжують вільне уперто проводити агресивну ПOJJі.

НАТО тику.

НІСТЬ мирного розв язання Нlмець-

перу-

угруповання,

зміц-шти

це

створеного

угруповання

у

Вівторок:

14 КВІТНЯ 19.00 _. останні вісті 19.20 - «На будовах

(Москва); сеМllрічки.. Телевізійна ніка «Новини тижня.;

кінохро­

19.30 19.50 -

вікторина; воєнном r відношенні і ПОСИЛИТИ спрртнвна 20.05 - В. Сухо­ демократичної партії в Західній його пі.lРИВНУ діяльність проти кіножурнал; дольський і З. ВOJJодарський Німеччині Олленхауер заявив, що миролю6них народів Південно­ телеві· висунення кандидатури Аденау­ Східної Азії. З цією метою США «Непогода.. Постановка переда­ ера на пост президента означає планують розміщення в країнах зійного театру; 20.55 «визнання провалу його політи- СЕАТО баз для атомної зброї і ча, присвячена великому німець­ Генделю."' (До ки». об'єднання СЕАТО з двома ін­ кому композитору

Тому

тількн

висока

пнль.

ність щодо підступів імперіалістів, тільки наПOJlеглива боротьба

Саме на ЦІ завдання звертається

, .

країн Сходу і Заходу. Згода за- кого питання.

до

Козюренка.

обслужуванні

кладних -питань сучасності при- ликав Захід не йти «ні на які проти BO€HHOЇ загрози можуть мусила уряди західних держав поступки» і заперечував необхід- забезпечит~ міцний мир на землі. погодитись

село

«,помічники» кін()механіка В. Пи-

діграє ніякої ролі у визначенні політики країнн). Голова соціал­

укладення

західнонімецький МІНІСТР ззкордонних справ Брентано. Він зак-

сусіднє

І. Писаренко.

шими

воєнними

Німеччиною че здійснювати свої підст~пні за­ імперіаЛІСТІВ

і перетворення Західного на в де'dілітаризоване

В

Мал. О.

ЯК Фільм «Троо з хутора»?

-

ний

ньою ПOJlітикою

Політика противників переговорІв не має маіібутнього

Іван

карні.

у сусідів:

фільм

хідній

подався

що наше·редо.дні не 'встиг- в 3алі кл'убу, або ж десь в ін­

подивитись

на нараді лікарів райлікарні. , мецькою

це

Кінокадри Оули, а звуку не ЧУТИ

врегулювання годин роботи лікаПонеділок: 19.00 _ останні вісрів медпункту. Послідуючою пе- ті (Москва); 19.20 - для малят. ревіркою встановлено, що прийом Мультиплікаційний фільм; 19.30 ведеться згідно графіка. Лист \ для школярів. До місячника «Чечючи прийому ... » обговорено безпеки руху. Короткометражний

від

Куди

-

вирішують­

........................................................................................ ......................................................-

'

-

Петрович?

роботи.

ся, багатьо!м МИМОВО.1і Дй'ВI)ДИТЬСЯ

лікарні т. Боримський повідомив. щО

для

медпунк­

чого гараЖі>М т. М'ПРОф:шова.

***

казали май­

-

Ще одна причина є ць(}му. Де­

B.laccHKa Д., О,1ержа-

ОгЛJIiД ~иває. Сдід fil8ИДКО

«СпіЛЬJIа

п<Угано,

rдішш т. Бойняка та завідую­

Добре підготовлені були до

пра­

Не знах-одимо сліль'НОЇ м'ови

-

тьея,

Воро­

да високу оцінку.

.. ра, a.le

цюва:Jа НРДО,ВГО. В чім же с,пра-

друга».

шини

ного В.,

в ооїй час

дитииство».

ників (<<Стахановець» за 25 бе­ резня ц. р.). ГOJlовний лікар рай-

Ф).

Ki~ЬKa років. Правда,

Поки ці «проблеми»

ті Брова.рського заводу холодиль-

Клима'СЯ

розмо-

стри.

.10ВИ

тт.

селі перукарні. Між тим,

чого товаРИСl1ва,

до та!кої важливої справи го­ райспо:ltIlВ­

Гоголів.

Немає в

иа свято зібралось понад 100 учиів. Вони З Інтересом озна­ ііомились з монтажем «Наше

дящих

шукати

\ваненко.

з правлінням сільського спожи.в-

ми, а й я·к раціоналізатора. Машина т. Рябцева, як й ма­

Пplaвління

з натури.

Цікаво проіішов у селі тиж­ день дитячої кииги. В клубі

ві.д-

\.

ви про її відкриття тривають вже

і

море».

С.tЦаIlИ вашвх ввступІв

бувсн.

як 'відмінного шофера, Щ(} си­ прревиколує

цей

вірші

сторону

справи?

прибутків, біЛИJзна та інші мате­

кузов.

Огляд у

ним

а

На закінчення силами учас­ ників гурткІв художньої само­ діяльності був даниА концерт і поставлена інсценівка «Чи Е У вас такі?». О. ГАЛИЦЬКА, завідуюча бібліотекою.

гаража. Куди не г.1янеш тут­

Х(}роше враження і від ав­

стематичло

«Чорне

го

cьoг.(»)tНi

автотралепорту

живооілки.

тов.

Кривошлику. тотранспорту

на

віл осо~исто

Згідно

оцінка не лиш'е шафераМ,а и за:віIДУЮЧОМУ гараже'м

прочитані

поему

ІУ

Учні 6 класу Люда Балло, Соня Жовтоноженко, ВІра Суботовська розповіли про свої враження від прочитаних книг: А. Гаіідара «РВС», «Школа», Познанської «Валя Котик», Жаркова «Повість про суворо­

одна

Ог nяд не відбувся

оцінка

керiJВнику контори т. Сар'яну та

також

щасливе

ться.

претензій.

-

Правда,

Це майже

ва?

про

України,

року.

-Та ні. У перукарню їду ...

ли

розповідь

с.

питає о,1ин одно-

-

перукарня у нас

письменників

на

перукарню.

Бажаним гостем був Василь Гринчак 8. середній школі. Вчи­ телі і учні з інтересом слуха­ ііого

1959

натури

авто..'lаши:н ЗУ-І Їхати К.УдИСЬ

Якісь He.Bi~K.1ЦHi

тему

квіТНя

ВБравари.

---

ТИЖДЕНЬ ДИТЯЧОЇ КНИГИ

« Р()біть, мовляв,

хочете ... ».

на

вчителька.

не представида

НІам номеl}И.

СЯ в русі. І тут Ні>"vtaЄ ніяких

а'в"гоінспекції.

доповіддю

О.

контори т. РОЗД' яконов приніс

пі'дшипників, Все в нормі!

«Шдмінно»

Тільки

були піДГОТОВJIені до ЦЬОІ10. Через декілька днів начальник

Потім машини перевіряють­

держа,вної

з

з'їзд

машини на Оl'ля;,(, бо в(}ни не

ВСТаІІо·в,1юєтьrя

аку:мулят·орів, тиск в шинах

ви­

«Л<Узодрев»

Немцо!В).

начений Ді>НЬ

га.'1ьма,

могою

т.

го.

Васнль

свої поеЗії із збірки «Мені не баіідуже» і поему «Неспокііі».

Раиконт,ора зв'язку у приз­

ціка­

rлектроустаТ1\ування.

м·ото­

МОJl;на

КУ.lи?

11

«Розвиток науки І культури За семиріччя», а потім прочитав

ною.

ВОНИ уважно ОГ.1ядають

ррьове

не

пр;оrмарТIJI!

(голова

ності. вить.

ками

одна з чотирьох визнапа справ­

машини чисті, в повній готов­ все

їх

поет

Бі.1Я зупинки Cl'pi.~oeь двоє.

Гринчак. У сільському клубі він виступив перед колгоспни­

Не в кращому стані автома­

. ніш ній виг.1ЯД Шоферів Лоб­

комісії

з гаража

!\

В селі пробув кілька днів український

пустити.

ку. Та до·сить г.1ян}'ти на зов­

Ч,lенів

і

ЗУСТРІЧІ з ПОЕТОМ

і

@справність

управ.lін'ІЯ

C O l4 i allicтU.,HY І

.За

nраIl,Ю")

машинах далек(} не поїдеш, та

пере-

вірки документів. Все в поряд­

А

і.

ра. ПРЯlМО скаже·м'о: на таких

«Сі.'1Ь-

П(}чинаємо

гаЛI>М,

р,у.1ЬОВОІГО

автотранш(}рт

Броварської

газети

Майже 3

І: If!

виявлені серйозні дсфекти: від_

техніку

Оглядаємо

(За повідомленнями

ва т. Білецький). В ~ашинах

Тут турбуються

І

'І!: колгоспної багатотираЖНОl і

На таких машинах

в

ний технічний оГЛЯД автотранс_

про

і:

Що

у 3азим'ї

12

осоолива

увага

в

рішеннях

ХІХ

І сесії .~иконкому. Всесвітньої «J:1e-

і політика дepaЦJI ПРофСПlлок, обертаються чилася цими днями

у

яка заКlНВаршаві.

В скрутному В резолюції про боротьбу за мир

ним

б.'lОКОМ

-

угрупованнями

ПівнічноаТJlантич.

і

баг дадським

пак·

200-ріЧЧЯ з дня НОВНЙ художній на

починається

смерті); 21.50кінофі.'lЬМ «ЗмІ­

о

шостІіІ».

том.

у зв'я:sку з сесією ради СЕАТО цими днями було опублі­ ковано заяву ТАРС. В ній під· креCJIЮ€ТЬСЯ,

повання

шо

це

служнть

воєнне

угру­

інтересам

імпе­

ріалістичних держав у Південно­ Східній Азіі та їх боротьбі ПРОТИ націонаЛЬНО-ВИЗВ()ЛЬJlОГО

родів.

Доказом

наприклад,

руху

можуть

спроби

на­

бути,

правлячих

кіл США використати СЕАТО що проти таких \lиролюбних країн,

РеАактор С. ПОГРЕБІНСЬКИИ. Ковальчук який

жнве

Андрій у

Котовського,

м.

165,

Леонідович.

Бровари,

вул.

порушує справу

про розлучення з Ковальчук Ганною Сергіївною, яка живе в м. Ленінграді, вул. Плуталова,

12,

кв.

13.

Справа

слухатиметься

в

нарсу-

Радянського Союзу і всіх миро- становищі опинився. зокрема, за- сесія висловила впевненість, ді 4-0Ї дільниці Ждановеького любних сил. хід.нонімецькиЙ канцлер Адена- спільні дії трудящих і профспілок як Індонезія і Камбоджа, де району м. Ленінграда. імперіаЛІСТІВ зрооила Проте не можна закривати очі уер найпалкіший прихильник усіх країн «примусять відступити агентура на

те,

зації

що

можливість

міжнародної

нормалі-

обстановки

«XOJJOAHOЇ

війни»

не Федеративної

і

мілітаризації

паліїв війни і приведуть до пере­

Республіки Німеч- моги справи миру в усьому сві-

влаштовує агресивно настроє.ні західні кола, і вони добиваються

чини: Християнсько - демократична спілка (ХДС), щО є уряд.о­

ті».

зриву переговорів між Сходом і Заходом. Свідчать про це підсум-

вою партією Західної Німеччнни. прийняла рішення про висунення

ки сесії ради Північноатлантичного блоку (НАТО). яка відбувалася у Вашінгтоні 2-4· квітня. Керівники цього агресивного блоку,

Аденауера на поет президента. Це значить, що у вересні 1959 року, ставши пре-зидентом ФРН, Восьмorо квітня в Веллінгтоні, Аденауер втратить пост глави СТOJlиці Яової Зелаидії, відкри­

Вовнниі БJlОК СЕАТО­ загроза Іировl в Пlвденно-Схlднііі Азії

по суті відхиляючи радянські про-І уряду і ХДС, тобто буде усуне- лася сесія ради СЕАТО -

воєн-

спробу скинути законні уряди. Народи Азії рішуче засуджу­ ють імперіалістичні підступи ке­ рівників СЕАТО, вимагають лік­ відації цього агресивного блоку. Водночас народи палко підтри­

мують висунуту Радянським Союзом ідею створення в Тихо­ океанському басейні і в усій Азії зони

МНРУ.

Н. Чигир.

Різаненко Ілля Григорович. який живе в м. Бровари, вул. Київська, 232, порушує справу про розлучення з Різаненко Ган­ ною Семенінною, яка жнве в м. Сатка, Челябінської області, вул.

Пугачова, Справа

буд.

3,

кв.

2.

CJlухатиметься

в народному суді І-ої дільниці м. Сат,

ка, Челябінської області.

Броварська районна друкарня Киівського обласного управління культури.

Адреса редакції:

--~~--------------------------------

м. Бровари, І<иівської облас'fi, вул. Київська, N~

138.

Зам.

1269 --4550.

44 номер 1959 рік  

44 номер 1959 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you