Page 1

Пролетарі

всіх І(раtн, єднайтеся!

Підсумки змаган-ня· тваринників У країни

СJАХАНОВШЬ Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної РаАи Аепутатів труАящих Київської області

Jl

«

П' ятнмца.

(1846)

квітня

11

1958

року. ЦІна

15

11

коn.

- Дружною nрацею забезпечи- побачити іх на своєму робочому 110 успіх весНJІноі сівби! місці. Це наносить збитки арДружною nрацею Забезпе- тільному господарству.

Переможцем у змаганні обла­

Києво-Святошинському району Київської області залишено пе­ рехідний Червоний nрапор Ради Міністрів УРСР і ЦК КП України

і видається третя грошова nремія в розмірі 10 тисяч карбованЦів. ЦК КП України і Рада Мініст­ рів УРСР також відзначили доб­ області, і ру роботу по збільшенню вироб­

rо району Черкаської

стей, які досягли найвищих в видається перша грошова nремія республіці показників у розвитку в розмірі 25 тисяч карбованців. тваринництва , визнано Харківсь­ Перехідного Червоного nрапо-

иицтва і заготівель

м'яса,

мо­

лока та інших продуктів тварин-

· иицтва

колгоспів і радгоспів Чер­

ку область. Ій nрисуджено пере­ ра і другої грошової премії в роз- нівецької, Вінницької, Київської, хідний Червоний nрапор Ради мірі 15 тисяч карбованців удос- Черкаської областей і ряду райо­ Міністрів УРСР і ЦК ІШ Украіни, товний Заставнівський район пів інших областей республіки,

ЗА МІЦНУ ТРУДОВУ ДИСЦИПЛІНУ В КОЖНОМУ КОЛГОСПІ . -

Центральний Комітет КП Ук­ У соціалістичному змаганні рараїни і Рада Міністрів УРСР nі,JІ;­ йонів за високі показники в твабили підсумки соціалістичного ринництві переможцем визнано змаГання областей і районів по Вінницький район. · Вінницької збільшенню виробництва і заго­ області. Иому вручається перетівель м'яса, молока та інших хідний Червоний праnор Ради продуктів тваринництва за 1957 Міністрів УРСР і ЦК КП України, рік. передавши його з Христинівсько-

передавши його з Вінницької об­

Чернівецької

ласті з видачею грошової nремії

nрапор

в розмірі

цієї ж області .

Випадки

50

тисяч карбованців.

області,

передавши

від Кіцманського

району

а по виробництву вовни госпів і

кол­

-

Херсонської

області.

(РАТАУ) .

Хроніка

ВугІльні комdайнн з гідравлічною подачею

чимо успішне виконанНJІ взятих несвоєчасного виходу на роботу зобов'язань по виробництву м'я- спостерігаються часто серед доя-

радгоспів

«ЛГД» - перший швидкісний культурного життя са, молока та інших продуктів рок руднянеького колгоспу імені му заводі (Луганська область) за­ комбайн , створений конструктора­ 'fВаринництва! 40-річчя Жовтня, ім. Кірова та «Діпровуглемаш». Завдяки кінчено виnробування дослідного ми "Леніну, партії, Вітчизні" Слова ці можна почути на ба­ ім. Шевченка, с. В.-Димерка. Довзразка вугільного комбайна гідравлічній подачі вибійна ма­ «Леніну, партії, Вітчизні» гатолюдних зборах колгоспників гий час спостерігалося таке і «ЛГД» з гідравлічною подачею. шина nрацює плавно, без ривків , так називається цикл віршів ро­ і на десятихатці, де nровадить бе­ сіду агітатор, в наочній агітації і у стінних газетах.

Тисячі тру­

підкріплюють ці дівників села слова конкретними ділами . У від­

серед доярок

мокрецького кол- Машину обладнано мотором: під- має широкий діапазон регулю­ вання. Ії робоча швидкість дося­

І'оспу ім. 1-го Травня. Це веде до вищеної потужності, вдосконале­ зниження надоїв молока , а навко-

ло таких фактів не створюється но також навантажувач і різаль­ належна

громадська

ний ланцюг

думка.

повідь на історичне рішення лют­ Вступаємо у найвідповідальневого Пленуму ЦК КПРС і се­ сії Верховноі Ради СРСР все дарського року - весняну сівширше розгорtається у ці дні бу. Вирішальну роль у боротьсоціалістичне змагання на честь бі за високі темпи і відмінну 1-го Травня великого міжна­ якість польових робіт покликані родного свята трудящих. відіграти механізатори і колгосп­ Але ще в у нас, на жаль, фак­ ники, яким доручено обслужувати ти порушення трудової дисциплі­ тракторні -бригади.

ніший

ни, несумлінного ставлення окре­

мих колгоспників

-

період

У минулому році,

-

ска­

зав на районній нараді механіза­

своіх обов'язків. Це наносить ве­

торів бригадир тракторної бригади колгоспу ім. Сталіна, с. Калита, тов. Марисенко, у нас були

Візьмемо

для прикладу

гого­

лівський колгосп «Перемога». То­

факти,

рік тут була низька врожайність

трактористів, nричіплювачів, із-

основних

сільськогосподарських

коли

гає

3,5

...

метра за хвилину. (ТАРС).

з

вини

дових, які доставляли

м

·

іністерство шляхІв видало наказ

гонів з гвинтового на автоматич­ про зняття іх із експлуатованого не зчеплення. Автозчепленням вантажного рухомого склад}· , ус­ устатковано також багато поїздних

таткованого

і маневрових локомотивів. У зв'я­

строями.

зку з цим відпадає потреба в бу­ ферах. Вагонобудівні заводи вже

Цим звільняється на інші на­ родногосподарські потреби сотні

з

тисяч

1

січня поставляють залізнич­

ному трапспортові нові ва

автозчепними

(ТАРС).

ресурсів

родючості грунтів,

внести

на кожен гектар ріллі не менше

Як встановлено, за

рахуцок

Академії Сиваша можна повністю задоволь­

тонн органічних добрив, а під картоплю і овочі по 40 тонн . Довели завдання кожній бригаді, а бригади їздовим. Здавалося, все гаразд, а між тим р.рафік ви­ возки добрив зривається. Де nри­ чина? Вона у тому, що 1:акі їздо­ ві, як В. Крикун та М. fуть, ви­ ходять на роботу лише тоді, коли ім заманеться, а бригадир , агіта­ тор, якому партійна організація довірила вести виховну роботу серед колгоспників , примирилися

10

Марнеенко

механізатори

запевнив, що всі величезної очолюваної

і у

колгоспі ім. Леніна.

бригади більше ніколи такого не

робіт майже тиждень не працюва­

затоки стійкості, пористості та

має запаси солей натрію, магнію

чу боротьбу проти порушників трудової дисципліни, бракоробів.

Правильно

зробив

тракторної бригади

собі рівних .

колгоспу ім. Ватутіна т. Конон­ чук

-

рення

Казахстан.ське Понад мільйон

вдвоє більше , ніж торік,

він поставив на обгово­

муть

механізаторів

Казахстану

поведінку

одного з трактористів, що іноді п'яним з'являється на роботу, і

техніка, яка

гектарів

у

колгоспах

посіви

і

-

слави

до

відродження

Київському -хореографічному створено новий відділ, який готує керівникі в сільських

училищі

самодіяльних

хореографічних

лективів.

училища

Здій-

колишньої

землі

-

лини і

Копгоспи будують школи Колгоспи П'ятихатського райо ­ ну Дніпропетр овської області споруджують школи, навчаль ні майстерні, купують для них наоч­

не

приладдя

нових

ти в надійних руках .

устаткування.

сільгоспартілями

шкільних

змогу

вже

тепер

область.

тут відвели

В

році

будинків

дало

перевести

поло­

наступному

всі

школи

навчаль­

працювати·

Отудія Українського академічного театру

Иід

цю

найкращі

250 тисяч гектарів ці­ 180 тисяч гектарів обо-

Почалося заняття в першій на Украіні театральній студії при Київському

тичнІ')му

народний

(ТАРС) .

академічному

театрі

драма­

імені Ів. Ф ра н·

ка. Художній керівник студії

артист

СРСР

Г.

~~----------------

А юди

трудової

с.1ави

Боротьба за міцну трудову дис­ ла кузня, бо ковалі f. Какун і М. Миронець тільки те й робили, ципліну в колгоспі, бригаді , лан., всіх колгосп­ що пиячили і похмелялися . І, не­ ці, за залучення

дивлячисЬ характер

на

такого

антиколгоспний

вчинку,

до

них

ників і колгоспниць до активної участі у соціалістичному змаган­

основне в роботі партійної не застосовані були передбачені ні організаціі. До цього повинна Статутом артілі заходи. Погано nрацюють доглядачі бу­ бути спрямована вся організатор­ робота, гаїв К. Мичак і f. Пархоменко. ська і політично-масова діяльність Не рідко, пише В. Довгодько з громадсько-політична

колгоспу « Більшовик », с. Рожни, КОЖНОГО КОМуні ста , КОМСОМОЛЬЦЯ, коли потрібно парувати тварин, не агітатора.

ПІдnисання Спільної Заяви про nідсумки nереговорів між Партійно-Урядовими делегаціями Радянського Союзу і Угорської Народної Ресnубліки В Будапешті відбулось підпи­ ЦК КПРС і Голова Ради Міністрів сання Спільної Заяви про підсум­ СРСР М. С. Хрущов, з угорської

ки переговорів між Партійно-Уря­ довими делегаціями Радянського Союзу і Угорської Народної Рес­ пубЛіки. З радянської сторони Спільну 3аяву підписав Перший Секретар

сторони - Перший Секретар ЦК Угорської соціалістичної робіт­ ничої партії і Державний Міністр

Угорського Революційного Робіт­ ничо-Селянського Ура:ду Янош Кадар. (ТАРС).

П.

Юра.

стала зараз

власністю колгоспу, повинна бу­

і

Спорудження

муть в одну зміну.

казахстанського nросовод- роту пласта цілини.

ства,

ко·

прийнято

ти повернуться в рідні колrоспи.

навчання.

просо

культуру

До

Навчальна програма розрахова­ на на чотири роки. Після закін· чення навчання молоді танцюрис­

ному

зай­ Павлодарська

снюється ряд заходів, спрямова­ них

Дли сільських самодіяльних колективів

Великим виробником проса стає

радгоспах

проса.

ший інженер Євгенія Дульєрова, слюсар Валентин Суроа та іІІші.

вину шкіл району на однозмінне

(РАТАУ).

-------

бригадир

пухінського

інших

Сиваша, що технічних властивостей не мають

-

допустять. Вони вестимуть рішу- та інших хімічних елементів.

тужна

У самий розпал передпосівних

мілководної

ним Азовського моря

той запевнив своїх товаришів, що плосківському більше це не повториться . По­

з цим.

Так само

серед відсталих У районі по вро- шили цикл основних досліджень су магнію щодо міцності, вогне­ жайності .

вийшла недавно. славлять у своіх тво­

бліки.

культур. Це потягнуло донизу і пальне, воду, трактори nростоюпити потребу південної металур­ nродуктивність тваринництва. Об­ вали у самі найкращі часи для наук УР~Р, Кримської лаборато- гії у вогпетривах для сталеплаговоривши підсумки року, збори весняної сівби. І це, повинен І ріі Державного інституту nри- вильних печей. Випробування, членів артілі nрийняли . рішення визнати, одна з важливих nри- кладної хімії, Всесоюзного інсти~ nроведені в заводських умовах, - посилити боротьбу за підне­ чин, чому наш колгосп опинився туту вогнетривів успішно завер- показ.али, що вогнетриви з оки­ сення

яка

ЗО юнаків і дівчат випускників сільських семирічних шкіл респу­

Сировинні ресурси Сиваша

насіння, мінеральних

ав­

ну партію, любиму Вітчизну. Gеред авторів - заводські літе· ратори слюсар Євген Циганко, електрик Михайло Дорфман, стар­

nри­

тонн металу.

жні

Наукові працівники інституту

у збірці,

заводу

опублікований

У

-------

окремих

Львівського

рах великого Ле ніна, Комуністич­

На залізницях країни завер- вагони всіх типів без буферів. шено переведення вантажних ва-

бітників

тонавантажувачів,

Робітники

сільськогоспо- з вантажних вагонів знімаються буфери

до виконання

личезну шкоду колго спам .

На Боковському рудоремонтно­

Двічі Герої Соціалістичної Праці (зпіііа направо): Т. П. Марцин

рішальний» КрижопіЛьського району ВінННЦЬ!~оі області;

n. n.

-

ланкова колгоспу « ІІІ ви·

Ведута -

голова колго_спу _імені

Сталіна Березівського райооу Одеської областІ; М. О. ПосмJтннй голова колгоспу ІМеНІ Бу ­ дьонного Б~езівського раЦону Одеської області; Ю. А. Надкнрннчннй голова колгоспу імені Шевченка Вінннцькоrо району Вінницької ·області; М. О. Бринцева - ланкова виноградарського радгоспу «Коктебел.ь» Судацького раіІоиу· Кримської області;_ М. Д.. Князева бригадир вино· градарського радгоспу. «Судак» Судацького району Кримсько! обласn; €. О. Додинюк - ланкова колгосnу імені Сталіна Мельнице- ПодіЛьського району Тернопільської області.


П'ятниця, 11 квітня 1958 року.

2

Сьогодні на княжицьких полях

Вирушили трактори

ток польових

На честь ХІІІ з'Тзду ВЛНСМ

На партійних зборах і зборах нові колгоспників обговорені історич-'

у колгоспі

робіт

Проводжати на Скільки нових радостей при­ ім. Щорса.

оо

Пленуму трудові перемоги своіх улюблен­ ні рішення лютневого несла з собою весна нинішнього механізаторів прийшло ба­ ЦК КПРС і сесії Верховноі Ради ців го колгоспно сім'ю в трудову

року

світильнів­

Молода колгоспниця колгоспних трударів. Зали­ СРСР про дальший розвиток кол­ «Червоний села Княжичі, скільки нових .цум гато сільгоспартілі ської

вона породила у кожного колгосп­

шили на кілька хвилин роботу і

жінок, які працювали у цей ника! Розмовляєш з людьми, ди­ 28

госпного

ладу

-

і

реорганізацію станцій.

машинно-тракторних

3

nрапор» Марія Баглай на заклик організації nісля

комсомольської

багатьма з тих, що не були на закінчення школи пішла працюва­ індивідуальні ти на ферму - стала свинаркою. зборах, проведені працюють, і з особливою силою за­ себе до то на За весняний опорос від 10 ори роботі, механізат на и не якщо Прикувал бесіди, відчуваєш виключно високий ріст кріnлених свиноматок вона одер­ рільничих десятихатці. Про заходи партії і увагу колгоспників жала по 11,8 поросяти. їх політичної і трудової актив­ і на ланах уряду розповіли колгоспна стін­ розкидали які бригад, Марія виконає взяте зобов'я­ ності, творчого натхнення. ними торфо-гнойові газета, наочна агітація, якої ще, зання - одержить в цьому році ні виготовле чет­ двадцять уже ...- Ось від 10 свиноматок 200 лоросят. компости. правда, мало. вишся,

з

яким

верту_ весну

завзяттям

зустрічаю

в

вони

час на парпиках

розпікірову­

-

вали помідори, забивали парники.

своєму

покривають сутінки Вечірні Найкращою оцінкою проведеговорить колгоспі, рідному квітня, трак­ ної організаторської 9 дня, Цього . лани і партшно­ Ко­ бригадир тракторної бригади Мозговий закультиву­ політичної роботи в конкретні ді­ Іван торист , _Слуценко стянтин Іванович вав 30 гектарів зябу, на 33 rек- ла. Княжичани не прогаяли жод­ а хвилююся більше, ніж зустрі­ жита закрив вологу трак­ тарах ної години і дружно почали вес­ чав першу весну в 1934 році. В

один торист Микола Горбач. той час у нас був тільки ... Невеличка виробнича нарада. було не майже і трактор «ХТЗ» бригадира погоджуютьдумкою З причіпного інвентаря. Тепер мав­

На з нім к у: М. І. Баглай. Текст І. Гудкова . Фото Я. Проценка .

оо

няну сівбу .

Єдина думка

Примхи погоди заважають, го­ три комбайни, ся всі трактористи-нам не мож­ мо 8 тракторів, ої сприятлив жодної механізатори, але нічого прогаяти на ворять багато та сівалки ьультиватори,

інших сільськогосподарських ма- години. Треба, шин, які з місяць

трактори і

щоб

тому купив вночі працювали на культивації.

колгосп в мтс.

Повинен, проте, сказати, про­

довжує свою думку т. Слуценко,

що ми, механізатори, не тільки

Результат організаторської політично-масової

роботи радіємо всьому цьому, але відчули більшу відповідальність. ПарВ ході боротьби за .здійснення тія і уряд поставили перед нами х рішень ХХ з'їзду історични завдання льне дуже відповіда перейти на повне утримання кол- КПРС і послідУючих рішень пар-

госпу і разом зі всіма колгоспни-

тіі про круте піднесення всіх га-

галузей всіх р ізке піднесення . громадського господарства артілі. У цих словах досвідченого мейого глибоко паханізатора тріотичні почуття. Він вболіває за долю колгоспу, за людей, з якими працює, за успішне вико-

міцніє первинна парторганізація колгоспу. Вона зросла за рахунок виробництва, ряду передовиків посилився 11 вплив на широкі маси колгоспників. Це знаходить своє відображення в конкретних

ками забезпечити вже цього року лузей

нання

поставлених

партією

і

урядом завдань.

сільського

-

На тру довій вахті-Га.1ина Хав ро

подолавмо іх. Натхнення в ро­

Найраніше починається робо­ говорить обліковець, день у тваринників . В перед­ ти знову обігнала всіх. ники колгоспу, які ))азом з ними чий

боті надають ім комуністи, керів­ в полі.

хід почали

Вчора на повний

готувати грунт під ранні колос-

кові та інші культури, закривати вологу в грунті. Дружно проходить протруювання насіння. Посіяні перші гектари вівса, на завтра запланована сівба вівса, кормового

люпину

зеленого

для

господарства копвейєра та гіркого люпину для приорювання.

спа­ де імлі рідкu ранковій Молода доярка уважно за­ цікавлячись, список, лахують в будинках вогні, а на глядав в фермі вже вирує життя. Догляда­ скільки надоїли її подруги. і з чі худоби, доярки при яскраво­ задоволенням прямує в хіftнату ста­ відпочинку, де вже зібралося ба­ му світлі електролампочок уважно ранно вичищають станки, годують гато доярок. У сі вони корів. Ще півгодини, і в примі­ аналізують показники, щойно ви­ щенні чути характерний пере­ вішені тут. Перше місце по на­

дзвін дійниць, запах парного мо­ JІока

доїн­

почалося ранкове

-

На ослінчику біля однієї із ко­

і його інших показників. Костянтина Івановича Але ще є в роботі бойових друзів ми знайшли в

колгоспу найваж­ з один і недоліків, низка госпосправжні як вони, полі, де

ниви ливіших серед них зеленіючі дарі, обходили жита, підсихаючі масиви зяблевої врожайність зернових,

-

низька · картопш,

нинішньої весни, вони зобов'язу­ ються у більш стислі строки, ніж передбачено, причому тільки вивсі інші провести сокоякісно, польові роботи. Такої ж думки правління кол­

107 4 кілогра­ - Софія Вер­ - 96,7, третє - Марія - 84 7 кілограмів.

третя

згодом друга,

Поздоровляю,

ми молока, друге

ченко Ва тюк відзначав Галина Так наша підготовку до ХІІІ з'їзду :ВЛКСМ. Г.

тиражної газети .

Галино,

«Більшовик»,

Колгосп

... -

Пищай,

редактор багато·

наповнена

дійниця

хвилин, вщерть,

доях за 3 місяці і 1О днів посіла від одержавши Галина Хавро,

кожної корови по

ня.

запевняють, що Механізатори комсомолка рів сидить до2рка 450 закриють вологу на всіх Галина Хавро. Підмивши і злегка три дні, не зябу за гектарах корови, промасажупавши вим'я більше витратять часу на сівбу вона обома руками надавлює на ранніх ярих культур, а за 4 дні тугими цівками ділах. Торік, наприклад, колгосп заборонують озимину на 550 гек­ дійки, з яких Минав декілька . молоко ллється посів почесне місце в районі по тарах. Враховуючи особливості надоях молока на корову та ряду

сьогодні

с. Рожни.

------Понад зобов'язання

Наша комсомольська організа- ввійшли Михайло Оксюта, Олек­

оранки. Разом з агрономом Авто- овочів. З ініціативи партійної ор­ госпу, партійна організація, всі ція, готуючись до ХІІІ з'їзду сандр Грінченко, Іван . Оксюта, ном Андрійовичем Іщенком про- ганізації і правління колгоспу колгоспники. Слід думати, що во- ВЛКСМ, вирішила допомогти го- Михайло Жеребець, Надія Пота­ Іван бували грунт... Можна розпочати. проведена значна робота для підроднім бригадам виГотовити 200 пенко, Галина Антонова, честю дотримають слова.

І година не пройшла, як в різ- несення родючості грунтів, успіш­

них місцях широких колгоспних ного провеДення

ланів загуркотіли веселкою трак-І у стислі. тори, оповіщаючи село про поча-

ни з

М. Остапець,

весняної сівби

секретар

строки. і. на високому

агротехнrчному

райкому

КП України.

РІВНІ.

тисяч торфо-перегнійних горшеч- Філіпович та Софія Ковбасинсь­ комсомольсько- ка. Очолив ланку секретар ком­ Створили ків. молодіжну ланку, до складу якої

ланка Дружно працювала в підручника. Метод цей засудже- Ломлячи слухачів з тим, що уяв­ перевИконала зобов'язання на егнійних царату, за торфо-пер думи тисяч собою 240 ний, і це цілком вірно . Матеріали ляля по історіі партії слухач мав чи-

тати вдома, а заняття в гуртку

реакційний

ряді фактів показав характер

парламентів

в

навчального року, одного нещо- словості або сільського господар-

давно прийняли до

Не було у мене такого, щоб не- по ідейному вихованню слухачів

на за- r·уртків партійної освіти. Обмін

кандидатів ства. Наведу У зв'язку з цим та.: підготовленим прийшов

няття. Читаю з олівцем в руках досвідом: роботи керівників гурт-

партії, а другий подав про це кий прикла~.

про методику проКоли по ходу теми ми говори- не тільки основний матеріал по ків, питання заяву до партійної організаціі. повинні посісти занять але і допоміжну літературу. ведення Тривалий час ми вивчали ок- ли про винахідництво, раціона- темі, на семінарах місце значне більш вузлові конспекті визначаю ремі питання поточної політики. лізаторські пропозиції робітників В

пропагандистів . Крім лекцій на теми, згідно навчальної програми, мають виступати також лектори з питань літератури і мипо темі літературу. стецтва, науки і техніки. ли до життя, мету, яку вони нашої країни. ,!!;уже уважно, на- мендовану в Закінчуючи, хочу сказати: цього заняття пісЛJІ Наступні розгуртківці переслідують, та які з них ви- приклад, слухали

питання, думки, приклади. При цьому я прагнув, щоб слуха- та інженерно-технічних працівниПо~инаю заняття з вступного JIJIA навів я чі не тільки засвоїли суть того ків в промисловості, і закінчую тим, що пропослова перепрактики із також фактів чи іншого рішення партії і уряду, слухачам занотувати рекоале і передумови, які іх поклика- доників сільського господарства ную

иливають обов'язки для кожного повідь про польовода

колгоспу семінар.

Переважна

більшість успішному

проведенні

В. Куць,

rоршечків.

член ВЛКСМ.

капіта-

ватися у живу лістичних країнах. В гуртку по вивченню історіі країні після . перемоги Великого повинні перетворю Хочу також висловити свою розГОІ!.fІУТУ бесіду. А це залежить партії, яким керую, майже всі Жовтня. про допомогу пропагандидумку керівника иста пропаганд від Ніколи не дотримуюсь однобічслухачі комуністи. 3 двох безіх відповідальній роботі в етам . гуртка промипитань ня ного висвітлен партійних, які були на початку

.

зьменко.

3 ДОСВІДУ КЕРІВНИЦТВА ГУРТКОМ ПАРТІЙНОУ ОСВІТИ

сомольськоі організаціі Іван Ку-

Колгосп «Жовтень», с.

Требухів.

р

ад~сиа подія

6 житті ЖО.ІtОді Через декілька днів у столиці

Москві Ватьківщипи нашої розпочне свою роботу ХІІІ з'їзд ВЛКСМ. Це для мене, як і для кожного радянського юнака і дів­ чини, величезна, радісна подія. Вся молодь відзначає її трудовп­ ми ділами. Підготували і ми свій пода{Іунок - разом з комбайне­ ром Г. Каленченком достроково

занять І відремонтували

картоплесаджал­

має пра- ку, силосний і зерновий комбайГероя Соціа- слухачів старанно готується до дуже велике значення «3авеm Левина» комуніста. гуртка ни. і бере активну участь в вильний добір слухачів Проводячи заняття по матеріа- лістичної Праці тов. Мальцева. них Якщо торік машиною ми лоса­ теми. М:ені, як за рівнем теоретичної і загально-

ні кожної лах лютпевого Пленуму ЦК КПРС Жвавий обмін дУпами виклика- обговорен і сесії Верховноі Ради СРСР про

дальший розвиток колгоспного ладу і реорганізацію машиннотракторних станцій, я включив у творів тему окремі моменти з В. І. Леніна та історіі партії. Го-

ли висловлювання знатного нова- робітнику, що

тора сільського госпо,І{арства про діалектичний матеріалізм, викладені ним У своїй книзі «,!!;уми про врожай». Вважаю, що всі слухачі гуртків партійної освіти в кол-

працює в

цеху,

відрадно бачити, як іноді під час обідньої перерви сл}·хачі гуртка тих ведуть гарячі розмови по питаннях, що іх обговорювали па семінарі. У таких випадках я і

освітньої підготовки. У нас щодо

цього були допущені деякі недоліки. Партійна організація має іх врахувати, щоб вони не повторилися під час підготовки до нового навчального року в сітці пар-

спів- тійної освіти. про значення госпах і МТС повинні обов'язково сам становлюся активним лопні з них учасником бесіди. союзу робітників і селян, стан прочитати ЦЮ книгу. сільського господарства у дореворозвитку люційні часи, шляхи сільського господарства в нашій

Наведу один приклад пов'язавЩе порівнюючи недавно вививчення історіі партії з окреНJІ гуртку в партії вчення історіі питаннями сучасності. 3намими читки голосної характер носило

в. Ліщук,

nропагандист. Броварський деревоо6робниА комбінат.

дили

80

гектарів картоплі,

то

в цьому буде 100. Більше, ніж зобов'язалися минулого року, і силосних вих зернобобо зібрати культур. Свого слова обов'язково дотримаємо - машини працюва-

тимуть на повну потужність. м. Кононенко,

комсомолець. Колгосп ім. Димитрова,

с. В . -Димерка.

-


П'ятниця,

11

квІтня

1958

року.

С ,ТАХАНОВЕЦЬ

П А М ' Я Т А Й,

з

Т О В А Р И Ш У

ВЕСНЯНИЙ

-----и

РІК

ДЕНЬ о

rевтари

госпного

МТС

техніку.

400

гектарах зябу за

3

партії,

уряду

гектарів і по 25 центнерів куку­ рудзи в зерні з гектара на площі 5 гектарів.

про

Знатній ланковій Д. І. Пелагечі Героя

присвоєне високе звання Соціалістичної Праці.

t провести польові роботи у стислі

дні, посіяти ранні

~

етроки, на високому агротехні~­

~

ному рівні.

На фото: Д. І. Пелагеча обго­ ворює

Київська область. Понад

з

членами

26 ро- план ведення

своєї

ланки

весняної

посадки

Нинішня весна прибула до нас ків працює ланковою в колгоспі картоплі. Зліва направо - П. А. - на полях по­ 1 мею Сталіна Чорнобильського Єрмоленко, Д. І. Пелагеча, Ф. Ф. вільно тужавіє грунт. Та наших району Дарія Іллівна Пелагеча. , Богушенко, М. С. Гапоненко. механізаторів не зуnинити. На Рік у рік керована нею ланка ви(Фотохроніка РАТАУ). Фото В. Сичова. nротязі останніх 3 днів з їх допо­ рощує високі врожаї картоплі , із запізненням

Г. ФІЛАТОВ, с. Пухівка.

могою посилено розвозимо торфо­

•••

перегнійні компости на площі, де

Швидко протряхае грунт. Щоб не втратити жодної го-

вирощуватимемо

дини на весняній сівбі, вийшли в поле. На одній з ділянок трактористи Микола Теплюк та Антон Бобко, що працюють на машинах сДТ-54•, Івац Харечко, який за кермом «Бела­ але зразу їх

машини

погрузли.

Щодня з тракторного стану на

Тоді

Машина обладнана

Насіння готове. Перед сівбою Аого протруімо. Починаємо закривати вологу на зябу. Городня бригада підготувала для сівби цибулі перші · 2 гектари овочевого клину. Колгоспниці почали висаджувати висадки столового

лопатою.

роботи

широким

фронтом.

М. ШЕВЕЛЬ, агроном.

Колгосп «КомунаР•. с. Богданівка.

__,.,,..,._,:,-..;---.. *

-ех.,.,.

.. __ ,.,...

ОСТ АННІ ВІСТІ З КОЛГОСПІВ

Konrocn

лі­

спеціальною

3а кермо'м -

тракто­

В останні роки колгосn все більше садить ранньої картоплі і від цього має певну вигоду. Торік, наприклад, її було 40 гектарів, що дало можливість артілі майже на 2 місяці раніше строку

1

зуємо його. Бригади розвезли гній на визначені площі і, як тільки стане можливим , його приоремо. Садитимемо вручну, квадратно-гніздовим спо­ собоі\1, з підсипкою у лунки ст­

річний план здачі і міші органо-мінеральних добрив. рист В. Нишенко. Трапляються виконати картоплі. Нам На кожен гектар висадимо по 22 затримки в роботі, машина , грузне продажу державі добре в мокрому грунті. Але через хви­ виплачено грошей значно більше, ·-25 центнерів якісних, лину-дві вона знову в діі. На ніж за картоплю, яку здали піз- яровизованих клубнів. на площі, де Бригади перебирають картоплю nротязі трьох днів т. Пишенко ніше. Крім цього,

буряка, моркви та інших культур.

польові

ще з

та виготовлені бурти компостів, вирушає трактор «Бєларусь».

поІІ.Ь.й робочий день підготували для сівби вівса 10 гектарів.

Квадрато-гні;3довим способом

картоплю.

ділянку, де складені

механізатори переїхали на Іншу площу і ту-.1 за перший не­

приступила до боронування озимих

Радянського

нів. У відnовідь на це колгосп· дали слово

голова колгоспу ім. Ватутіна.

Копгосn сЧервонміі праnор», с. СвІтиnьне. Тракторна бригада

реорганізацію

ники нашої арТІЛІ

гектарів.

Сьогодні-завтра розгортаємо

і

нас, трудівників колгоспних ла­

ярі за такий же час, заборонувати озимину на 550 гектарах за 2 робочі дні. Одночасно сіятимемо кормовий люпин, якого буде в нас на зерно 150, зелений конвейєр та силос 400

руса•, почали орати,

ладу

новий вияв невтомного

-

піклування рідної Комуністичної

Одною думкою живуть·· зараз колгоспиикн - не втратити жодної години, в стислі строки і на високому агротехнічному рівні посіяти ранні ярі, посадити картоплю та овочі. Позав­ чора почали польові роботи. Трактористи АндрІА Барбон та Петро Шевченко закрили вологу на 25 гектаРах зябу. Вчора почали готувати грунт під ранні колоскові, картоплю та Інші культури 7 тракторів. Механізатори дали со~~ово за­ крити вологу на

льону,- кукурудзи. У 1957 році лан­ ка зібрала врожай по 400 центне­ рів картоплі з гектара на площі 6 гектарів, по І І центнерів льо­ новолокна і по 7 центнерів льо ­ нонасіння з гектара на площі 6

Рішення сесії Верховноі Ради СРСР про дальший розвиток кол­

Нинішию весняну сівбу коо~~госп проводить в нових умо­ вах. Нещодавно Броварська МТС продала артілі всі трак­ тори та інші сільськогосподарські машини, що мала десята тракторна бригада. Це дасть можливість колгоспу кра­ ще, виходячи з конкретних умов, використати

У ланці знатного картоплевода

ПРИ.МХІ\.М ПОГОДИ

оранки

ГОДУ€ оо

НІ\ПЕРЕКІР

Перші

'

розвіз близько 400 тонн добрив. зібрали врожай, посіяли кормові для садіння на всій площі. А. Костюк, Велику допомоГу трактористові культури на зелений конвейєр. Вирішили нинішньої весни позаступник голови колгоспу надали колгоспники О. JІрмолен­ садити 50 гектарів ранньої карім. Сталіна. ко, М. Герасименко. топлі. Насіння відібрали і яровис. Русанів. А. Гаnицькмй, агроном.

•••

Ремонт машин nровадит,мемо в колгосnі

Колгосп ім. Леніна, с. 8. -Днмерка .

ім. Кірова, с. 8.-Дм-

мерка. На одній із ділянок ози­

Нові площі сун.иці

Щоб забезпечити безперебійну мопт механізмів зможемо провfІ.· роботу тракторів та сільськогос- дитп у кмгоші.

посівів. У полі ходить 8 тракто­ мини стало можливим ПІдсІвати рів. Добре працюють трактористи конюшину, і сюди тракторист Вирішили в нинішньому році подарських машин на сівбі, Степан Костюк, Іван Конах та Марко Базир вивів трактор nосадити · 6 гектарів суниці, з устатковуємо колгоспну майстер­ Данилом них 2 інші. Механізатори закрили воло­ <'ХТЗ » . Він з сівачем висаджуємо навесні. ню. Закупили токарний верстат

П. Гузій,

бригадир тракторної бригади.

Колгосп ім . 40-річчя Жовтня ,

гектарах жита і пше­ Базирем в перший день підсіяв На площу вивезли по 30 тонн та інше обладнання. Поточний ре­ с. Рудня. 10 гектарів багаторічних трав. гною. 3 мінеральних добрив внее­ ниці. Городня бригада підготувала ли аміачну сешrру та суперфосТракторист Дмитро Силко і йо­ для цибулі 2 гектари, яку почали го напарник Василь Морозов го­ садити. Садимо також висадки М. Сеnюк, В ряді колгоспів району не мах. Так, в артілі ім. Щорса, тують грунт під ранню капусту. овочевих культур. бригадир . доріжка, дбають про механізацію трудо­ с . Княжичі, шдюсна Колгосп ім . Леніна, І. Гудков, П. Онойко, гу на

150

фат.

колгоспник.

Важливі роботи відкладають на осінь

с.

агроном.

містких процесів роботи на фер- згідно договору,

Жердова.

повинна

була

стати до ла)\у ще три місяці тому,

~~~,~~~~~~~~,~~ однак з вини правління, яке не

І АГРОПОРЛАА І НАСІННИЦТВУ КАРТОПЛІ­

НЕОСЛАБНУ УВАГУ Відомо,

що

чистосортні

посіви

це -

4,9. Отже оздоровлення йо·І

різні

зовнішні

ознаки зnкладати на зберіrаннн не мен· забезпечило ионтажників необхід­

бульб, щоб не допустити змішування іх nід час садіння та зберігання.

ше ЗО центнерів насінної картоп- ними матеріалами , спорудження лі, причому зберігатп окремо від її навіть не розпочато. іІfшого насінного мат2ріалу, що

Насінний матеріал для розсад- є

g

госnодарстві. Кол~і виявлено

Колгосп « Шлях Ілліча », с. За­

картоплі дають врожай на 1520 процентів вищий, ніж рядові . Про це свідчить, зокрема , досв ід

го в умовах нашого

ників поліпшення в колгоспах, які

захворювання на ст~;;блоеу нема- зим'я, придбав доїльний агрегат.

колгоспів ім . Леніна, с. Плоске, ім. Сталіна, с. Бобрик. Між тим, за д аними апробації, проведеної в минулому році, встановлено, що у колгоспах зони нашої МТС сор­

сівах не менш як 25 процентів кращий. При відсутності картоп-

·в кожному колгосnі слід від- площадки. Ще 29 березня необ­

тові посіви цієї культури станов ­ лять лише 52 пр оценти, а в та­ ких

артілях, як ім . І-го Травня, с. Мокрець, ім. Кірова , с. Завари­ чі, немає жодного гектара райо­ нованих сорті в. Не краще ів цим у колгоспах «Комунар:., се­ ло Богдані вка , ім. Сталіна, село Калита.

Наш район на протяз і 1-2 років повинен перейти на суціль ­ ні посіви районованих сортів кар ­ топлі. З них вирощувати ранньо­ стиглі: «бородянський:., « при­ єкульський

ранній:.;

середньо ­

стиглі : «катюша:., «островський», «мажестик» ; пізньостиглі : «кор ­

нез», «парнасі я».

Не слід ослаб ­

лювати увагу і до такого хорошого

столового сорту,

як

« альма»,

району

матиме

-

одне:. з першочергових завдань. мають картоплю районованих сор- тоду, збирати врожай. на розсад- Правління вирішило негайно роз­ Поруч з ракостійкими сортами тів і не провели покущового від- никах поліпшення слід відразу ж почати спорудження доїльної він повинен у нас зайняти в по- бору, необхідно відібрати най- rrісля цвітіння.

площі.

лі бажаних сортів придбати п в вести насінну ділянку

Щоб у наНближчі дв а роки пе­ ре йти на суцільні посіви районо­ ваних та перспективних сортів кар топлі, а отже і збільшити 11

виробництво, необхідно по-серйоз­ ному вз ятися за поліпшення її насінництва. Система насінницт­ ва у нас така : а) розсадник по­ ліпшення у кожному колгоспі; б) насінна ділянка . Врожай з розсадника nоліпшен н я nовинен забезпечувати посадкавим м'ате­ ріалом nлощу насінної ділянки, з насінної ділянки Ось приклад: якщо

топлі

в

гектарів,

колгоспі то

всю площу. площа кар­

становить

насінна

ділянка

районних або

в и нна бути 60-75 гектарів, роз ­ садник поліпшення 10- 15.

інших

бом,

господарствах.

.

картоплю загущеним

з

площею

сантимстрів

живлення

спосо-

60ХЗ5

по одній бульбі в

Одним з основних

заходів по

рості.

Прочистку

зійде, другу

рання бадилля.

Оальній системі зайняв перше міс-

р оці . На кожен rеК1ар

в

розсадн ику,

поспішають ,

насінні

ній бульбі

щоб

завезти

в гніздо.

Прочисток зривається устаткування автопої-

першу

від хворих лок у колгоспі «Дружба», село

на

-

початку

на

початку

відмирання

Таких

фактІ·в,

на

Досвід минулих років показує,

- на початку цві- - одразу після закінчення цві- на nочатку відмн- тіння. Під час копання картоп- осінь. В той

же час навесні та

лі перебрати її, відібрати хворі , влітку бригада монтажників май­ пошкоджені

і нетипові

бульби.

а також і Врожай з насінних ділянок збе- же нічого не робить. 3 цим необ-

дослідній лий та пі зньостиглий. Непогано, 11ечення насінним. матеріалом розсаджуватимуться

Розміщувати

провадити лянок

садника поліпшення в н аступ hом у

Немишаівській

Не

ділянки матеріали та обладнання для до-

тричі: першу від хворих кущів бадИJІля, а там , де є випадки за- що більшість колгоспів всі ці ц~рез 5-10 днів, коЛи картопля раження ст бл о нематодою е ов ю • важливі роботи відкладає на

станції, сорт «альма» при п'яти- ~ коли картопля цих сортів, які вн­

прн

картоплі -

районованих

іІіших сортів, хворих клубнів, за- цвіrіння. жаль, є немало. ражених та кущів, які відстають Збирати врожай з насінних ді,

перевірки лях. Вирощувати не менш 2-3 садиику поліпшення,

смакових якостей, яку проведено сортів

матеріал

ня секцій . Однак і тут далі роз-

по-

сортів, який є в господарстві.

другу

на насінних ділянках обов'язково відібрати краЩі кущі для забез-

заnлавних

садковий

з роз-

Якщо його мов справа не пішла.

найкращий

сінних властивостей сортової кар- кущів через 10 днів після сходів Троєщина.

ранньостиг-

також

поліпшення.

відібрати

1оплі є прочистка її від домішок картоплі,

лий (літні посадки), середньостиг­

них, а

немає,

2:

Перед збиранням врожаю в роз-

За даними

картоплі, хідно було завезти до МТС труби

районовани- та інші матеріали для виготовлен-

ми сортами , одержаними

садпика

оJдоровленню та поліпшенню на- провадити

зем­

який в останній час у нас вирод-

жується.

посаджену кращими

гніздо, причому цілими. Догляд також на кращих землях, особ- ільного агрегату керівники кол­ за посівами повинен бути особли- ливо на заплавних. Густота по­ госпу ім. Ватутіна, с. Пухівка , во ретельний. садки 70Х35 сантиметрів, по од­

Розсадник поліпшення розміщу­ тіння, третю вати на кращих угноєних , низин­

розсадниках

розсадниках полІПшення са-

днтн

300 у по­

в

в

насінних

аосадки

рігати окремо по сортах, не допуекаючи змішування.

І. Мищеико, агроном- овочевод.

Бобрнцька МТС.

хідно покінчити.

В. Муsиченко, мtханік.

Броварська МТС.


П'ятниця,

fз р Епд 3 ~ц ?йин о '/ БлагорuниІ вчинок комсамовьця Вечір ~апитань •_

І

.

_•

Хоч було це ~е наприкінці бе-

..,

ВІДПОВІДеН

ку~ роз~овісти

днику культури віJІ.бувсв вечір

запитань і відповІJІ,еА, органі­ зований сільським відділенням Товариства для поширення по­ літичних і наукових знань. Ве­

чір

готували заздалегідь.

область. Понад 10

вкрито було тонким льодом, гра­ лися діти. І раптом крик. Відчув -

років

ши

за його

пішло

За­

ГЕС

був поблизу.

що

являе

гоміндан;

собою

про

подав­

учень

-

Довідавшись,

мирічна школа (с. В.-Димерка) згоріла. Діти вчилися в поганих умовах. Та педавІЮ сталася у нас радісна подія: ми перейшли в

партія

походження

людини; про балістичну ракету

nросторий, свіТЛий двоповерховий

та її дії; чи можливий полІт на Марс і Інші планети. Відповіді на запитання да­

будинок,

nереданий

нам

адміні-

страцією Київського раднаргоспу.

вали вчителі, спецІалісти сіль­

Після

ського господарства, керІвники

мих кімнатах розміщені класи.

села і. колгоспу, а також слу­ хачі Вищої партіАної школи при ЦК КП України, що пере­

переустаткування

Райвідділ

пі.

«Більшовик:.,

с. Рожни.

ночном .

висловити

еердечну

подяку

Олексіївни

селом.

Вдоль по улице дЬІМ, невесомЬІй, незрИ!ІІЬІЙ,

дЬІма

В

СрОК.

Здесь и в полночь услЬІшишь из кабинЬІ nросторной Песнь, рванувшую ввЬІсь, зацепив небосвод ...

Я не видел его, но по песне задарной см ело шагает

А.

вnеред.

Козлов, робітник.

м. Бровари.

ім.

Жданова.

у

хат­

Виховування таких рис у дітей школи.

П. Хрнстниченко,

ків

і

У

колгоспник.

•••

Швачко, учитель.

Збільшився попит ЛІТКІвчан на tовари хатньоrо вжитку. За ми-

М. Чуняк,

нуді З місяці ..@ОНИ придбали в ма-

навчаль-

рахівник · сет.

беапечиосmі

дома і nішла до сусідки. Важко сказати, скільки вона була у сусідки, півгодини чи

Михайло Селюк. Можна було 6 розповісти подробиці, але не у цьому справа. Скажемо тільки одне : батько виніс дітей з хати

печності . Хай з нього зроблять всі необхідні висновки в кожній родині , в кожному колективі трудящих.

годину, але за цей час траnилося

У.

нещастя. З груби випало вугілля,

юлька

К н ·и r и

«Протилежність науки І релІгії:.

-

так

зветься

перший

розділ

збірника. Виходячи з досягнень науки і техніки, автори статей сnростовують фантастичні релігій­ ні вигадки про виникнення Все· світу, походження життя на Зем­ лі і дають матеріалістичне нау­ кове пояснення законів . природи. Як виникли релігії і яка іх соціальна суть? Про це йде мова в другій частині збірника. Окре­ мі статті викривають догми пра­ вославної, католицької, іудейсь­ кої вір, а також сектантства.

В кінці збірника

рішення

публікуються

Комуністичної

партії і

колгоспу

до

неnритомном~ хвилин

своєї

стані, і

ВІН

вже

через

мчався

ан т и р е .л і

на

Питання атеїзму. ЗбІрник. Держполітвидав УРСР; Киів. 1958, стор. 288.

студентів .

експонати свог1

(Фотохроніка РАТАУ).

Фото М. Селюченка. ~------------

У Виево-Свяmошиисьио:пу райопі,

t

в яии:п вжагаежося

:

др ужба

J

ну участь у роботі санітарних І

І копгоспників з воїнами дружин і саппостів, вчиться 1

t

i t

на курсах медичних сеQтер . t зав'язалася За минулий рік підготовлено J між колгоспниками артілі ім. 938 значківців «Готовий до і

Міцна дружба

воїнів на чолі з офіцером, тerr- товариства, яка відбулася не-

f

І

J f

і воїнами Радян- санітарної оборони». ськоі Армії. Нещодавно група На районній конференції •

ло зустрінуті господарями, оз- щодавно, намічено план робонайомилась з успіхами колгос- ти по підготовці

пу в господарському турному

до 40-річчя

lt t

і куль- радянського Червоного Хреста .

будівництві.

Увечері

трудящі еела з великим інте- Колгоспи будують WНО.ІІИ І

.,

ресом побули на. концерті, даному

учасниками

На загальних зборах членів :

художньої артІЛІ

«Родина »,

с.

ХоТів,

самодіяльності військової ча- приИнято рішення про будів-

і стини Київського гарнізону.

і

иицтво нової школи. Таке ж

f f :

Конференція товариства рішення про будівництво шко- tf ли прийнято на зборах кол- t Червоного Хреста · госпників яблунівської артілі

І

В районі

110 первинних ім.· Жданова. Колгоспи

організацій товариства Черво- ляють

для цього

виді-

nотрібну

ного Хреста. Значна кількість кількість грошей і будівель-

. t членів товариства бере актив- них матеріалів.

г. Дужик,

/

райnожінспектор.

з

r -i

й н і

теми

Радянського уряду про релігію і

за образом і nодобою людей. На

церкву, словник релігійних термі· нів і список атеїстичної літератури.

великому історичному матеріалі показано, як у різних народІв складалися міфи про богів , релі-

Є. ЯРОСЛАВСЬКИй.

Як на-

гійні обряди, яких вони зазнава­

роджуються, живуть і вмирають боги. Держполітвидав УРСР. Киів. 1958, стор. 176. Чи завжди люди вірили в бога, коли і як з 'явилися релІгІІ, чи вічні вони на ці питання чи-

ли змін у процесі розвитку людського сусnільства і яка іх суть. · М. ПЕТРЕНКО. Правда про печери і мощі Київської лаври. Видання Товариства для nоши­ рення політичних і наукових

тач знайде відповідь у книзі ви· датного діяча Комуністичної ПJІ.Р·

знань УРСР. Каів. 1958, стор. 40. Багато легенд створнли цер­

тіі

ковники

Є.

Яросnавського.

В

брошурі

простою і образною мовою розпо· в\дається, як nервісні люди, безпорадні в боротьбі з силами nрироди, боготворили сонце~ 5ітер, воду, як у класовому сусnільстві ВИJІИКЛа вір•а в богів, створених Адреса редакціі~

про

регулярний

«таємничі:.

печери

рух

пароnлавів по Десні між Києвом -Черніговим,

Києвом-Жукіннм .

Київ-Чернігів

ють комфортабельні

розглянув цей факт кричущої без ­

у зв'язку з тим, що діти малі і одне з них хворе, на роботу не . ходить. Але, недивлячись на це, мати без будь-якої потреби у цьому залишила 2-річного сина Валерика і 4-річну дочку Галину

1

1

Лінію

хати

Леніна,

архІтекторів ,

Розпочався

О. Макаренко,

контори

імені

нівна і Євге н Як о~ич Сагайдачн

~

товарів~

ківські збори. Обговорили на них

ними на колгоспній автомашині до Гоголівської лікарні. Люди тимчасом гасили вогонь на збуд~ ваній торік добротній хатІ. ...7 березня виконком Жердів ськоі сільради з участю активу

арТІЛІ

музей

подружжя Сагайдачних відвідує оглядають нов і ба_гато в~ених, художників, арти- музею.

f f f f

І газині сільського споживчого товариства 100 нікельованих ліжок, '""""""""""""""""""""нм"""""""""""""""""""""• У Підлісеї і Тарасівці, Жердів- 154 матраци, _37 гардеробів, а та­ Навігаці·я на Десні ськоі сільради, відбули~я бать- кож багато Інших промислових

***

колгоспник.

умільців

Прикарпаття. Домашній

!

B&Z.IRBe

бесіді

колгоспниць;

ку та.інші вироби, зроблені руками

с. І(uита.

загорілася солома, за нею занавіска на дверях, груда газет, білизна. Вогонь nерекинувся на стелю, nробився на горище,- і дим почав розстилатися .-по вулиці. Саме у uей момент nрийшов з

жердівської

колгоспниця

людям

І.

колrоспни-

20

nідсумки третьої чверті

Селюк,

могу престарілим ній роботі. для

речі

вжит­

•t Ватут_іна

красилівському

взяло участь понад

Наслідои Валентина

учителька .

с. Заворичі.

ного року і підготовку до випуск­

колгоспі

одягу,

На фото: подружжя Зоя Анто-

них і перевіАНИХ екзаменів у шко­ лі.

у

кого

стІв,

Цікаву бесіду на оборонну тему

М.

гуцульсь­

народних

М. Барабанюк, В. Гарбуза, Г. Скиба.

про

винної організаціі ДТСААФ тов.

плитки,

зразки

домашнього

стерня.

честь

облицю­

вальні

ма-

nровів на десятихатці голова пер­

Кононенко

Заявляет, что работЬІ

Узнаю, что он

учні

вати в різних гуртках. При шко­

Грінченко вони у зи­

Ко ро'! ко

ветерок .

Может наш тракторист нЬІпче

ВЬІПОЛНИТ

одну зміну,

лі буде тако)!!: устаткована май­

мовнА час надавали велику допо-

Вместе с запахом гари

шивку,

тимуть змогу після занять працю­

тимурівцим нашоі школи. Під ке­

Облака зажигают над спяшим

кольцами

в

бовно доглядають телят. Багато попрацювали піонери, щоб зуст­ ріти птахів внготовилн 8 шпа­ кІвень і встановили іх на деревах . П. ДІденко,

рівництвом своєї учительки Лідії

ОН

навчання

єнко бути піонервожатою в З-ому класі. Комсомолка Ліда швидко за· воювала авторитет серед дітей. Щотижня вона читає ім цікаві

ту

реву, кераміку, ви­

Це дасть можливість nерейти на

року збори загону. Піонери взяли шеф­

В мастерской вспЬІшки сварки, пробившись сквозь крЬІшу,

несет

щоб повністю пе­ будинок під школу.

Спасибі тямурівцям

Рокот трактора гулкий просторе

кошти,

реобладнати

-------

Хочу через нашу районну газе­

більш як експонатів різьблення по де ­

1000

ство над молодняком тваринниць­ кої ферми колгоспу ім. Юрова і

ТЬІ мгновенно услЬІшишь

і

зібрали

ділив

ви-

Якович

Зоя Антонівна Са­ гайдачні. Вони

навчання

комсомольська організація Заворицької середньої школи доручи-

ВЬІйди в поле, мой друг,

Євген

уч11телька .

с. Погреби .

оповідання, вивчає з ними рі:ші гри, пісні, регулярно проводить

Ночью в

вчинок.

ла учениці 9 класу Ліді Олексі- у вільні .від навчання години лю­

І

них і наукових знань.

Колгосп

освіти

На початку навчального

Вечір пройшов активно. При­

політич·

окре­

заЇІмаються·

Бондаренку

Вожата піонерськоrо загону

бувають на практиці в колГос­

поширення

народної

в

глибоко

·колекціонуванням творів гуцуJІьськоі благородний, сміливий народної творчос­ ті жителі міста Косів nодружжя М. Мельник,

комсомольцю

що

Під час вІйни Калинівська се­

І

сутні виявили бажання, щоб частіше влаштовувалнск такі зустрічі. Т. ЗОЗУЛЯ, член Товариства для

вдя~і

На однозмінне

чому вона називається Братсь­ ка;

що

одна з дівчаток тоне, він кинув-

літочислення;

Братської

озері,

10 класу Зазимської школи, який

що таке любов і дружба; про

будівництво

На

нещастя, туди мерщій

них:

Звідки

читачам

СтанІславська

Олечки Негоди_ і кожен, хто ді­

газети.

ся М11кола Бондаренко

питаннЯ надходили в усній і письмовій формі. Ось деякі з

nодружжя Сагайдачних

врSІтованої . дівч!fнки

знався про цей випадок,

раионно1

5 квітня в колгоспному Бу­

про це

Батьки

\

1951\

Домашній музей

ся у льодяну воду і врятував її .

резня, a.~re не ПІзно, на мою дум-

квітня

11

обслугову­

ходи.

Рух

пароплавів

набагато

полегшив зв'язок жителів придес­ нянських сіл нашого району із столицею

Украіни.

О. Рубаник,

паротурбо-

начальник пристані с. Літки .

Знавець тонкощів українського костюма Треба бути висококваліфікова­ ним майстром і художником у кращому

розумінні

цього

слова,

й.

М. Зубківського

на

кілька

тижнів. Він, як знавець всіх тон­

щоб так красиво nошити укра­ кощів і стилевих ознак народного інський національний костюм , як одягу, братиме участь у виготов­ це уміє зробити йосип Макарович ленні костюмів для концертних

Зубківський.

І!е принесло

йому

заслужену славу не тільки великодимерчан,

де

він

серед

працює

бригадиром кравецької філії нa­ lliOi артілі, але і серед майстрів своєї кваліфікації у столиці рес­ публіки. Нещодавно Київський театраль­

ний комбінат

запросив

до себе

виступів

відомого

Державного

украінського народного хору . П.

Устінов,

завідуючий комбінатом побу ­ тового

обслужування.

Промартіль ім. Панфілова , м. Бровари.

Сл:Ца•и ваших виет1пІ:в сВ кінобудці ги•

-

газеті

***

конторські кни-

під таким

заголовком

«Стахановець»

від

у

Партійна організація і правлін-

9 бе- ня колгоспу ім. Юрова, с. В.-Ди­

резпя вміщено було листа з пу- мерка, розглянули лист т. Білозехівського колгоспу ім. Ватутіна.

рова,

вміщений

в

газеті

«Стаха­

новець» від 26 березня під заго-

Правління колгоспу повідомило ловком сЧас з нами розрахувати· редакцію, на

від

що кінобудка

конторських

звільне -

книг,

устат-

ся:..

Натуральна

лювачам

оплата

причіп ­

видана , грошова забор­

Київської лаври, нібито створені руками ченців, про мощі «свя­ кована, згідно вказівок пожежного гованість механізаторам буде лік1 тих», які наче ме~.ють чарівну си· інспектора. відована найближчих днів. лу. Історичні факти, наукові дані, наведені в книзі, сnростовують ці легенди. -Реаактор С. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

-

м. Бровари, Київської обJJасті, вул. Київська,

N2 138.

Броварська райоt~на друкарня Київського обласного уnрааління кул ..тури.

Зам.

1760-2500 _

44 номер 1958 рік  

44 номер 1958 рік

44 номер 1958 рік  

44 номер 1958 рік

Advertisement