Page 1

ПРОЛР.ТАРІ ВСІХ КРАЇН, 8ДНАЙ7Р.СЯІ

РІк видання ХХ

СТЯХАНОВЕUЬ

Різко

.N! 44 (1493)

КВІТНЛ. І9о7 р.

Цf.иа І о :воп.

Про недоJІіки в nроведенні весниних nоJІьових робіт в коJІгоспах і радгоспах ресnубJІіки ЦК КП У:к.ра'ЇRИ і Рада Мініістрів УРСР звер-

Враховуючи '113Л'ВRЇ!сть та:&Их серйозних Rедо-

нули увагу обкое па.ртu і оолвmкоНіІtОохm ва наявні серйоон:і. недоліки у проще:mні вооняни:х

лікія, ЦК КП України і Ра.да. МіністрШ ЛСР пора.в;mли ООКІ()Иа.и ПЗІІJl'іі і обumикОІН!RОиа.м де-

полмвих робіІГ !В 'ltOJlrocпax

таль.но рооЮратИІСя з проте.в;енн'Я'и ~ИіХ по-

ЛЬОІВИХ робіт у tRОЛіГООПаХ, МТС і ршдrосіІlаХ ОО-

ласті і вжІfl'и та:ких за.щ~і.в

ДІJ' виправле-ння

оок.ретар

та.

9

'R'Вітн.я він відвідав о.в;ин із

йоrо вЦвЦа.в

;~ керівКИ!&8:хи

приmютва,

КОНСТРУRТОРаМИ,

Поrrі>и в uбtt01мi КПРС

вують того, що в умовах сухої весни цього року

і пі~жИВJІеmня ооеиих Іюсіrві.в.

ресІву та пі~tсіву загибnоі і зрідженої озимини.

В ряді обл:ІІІСТей і 'Районі!! ще й до цього часу Н'ВІВіть не визнаІЧе'НЇ ІІ'..ІlОЩі, я&і п{)'І1рЇІбно пересівати і пЦсівати, ІК~рівники і ооеціа..'Іkти :к.олrос:пів і pa...roc:niв нее Ще ХО.J;ЯТЬ, ПРИДИ!Вw'ІJІЮТЬ-

С.Н: і вичіаtуиь, чи .н~ поліmпитЬІСя етшн озимих,

а rpY'JlT тимчшоои !llepecиra.e. Хііба можна чим-

НООУ)І;Ь :ВІШр&В.J;М'И ТЗіltИЙ СТІШ, ЯКИЙ етВОрИ!ОСЯ 3

ш~рееівооІ і _підсівом: озимини,

наІІІри;к.ла,а:, у

ltipo.oorpa~cь&iй обласrі? ІWолгооои цієї області

па.и'ятаючи, що ,~;а.льша затри:м:,:ка з сіІвбою цих культур може пршmест:и ,~;о недобору врожаю.

ПрисІtОРИІТИ п~к.у 'lt&РТОІШJІЇ й ооючів, за.безпечити В'ІІЄ'СООІЮІ :нообхі,щноі кЇ!JІькості ,;обриm пі,t; ці культури.

Третє. Ум:О'Ви воони цього ро&у саа.,~;аються

так., що нообЩно ріШуче

прmи.орити

Dі!вбу

цу:кроВИХ буІШКі11, 00tofв'JI3'RIO!ВO ва.сrrосувати 'КОТ-

&У!Вання посівів, щоб одержати рівно:~~ірві ·mжн.і сХОо}І;И. Треба. стоорити ·виштІWОО НЗІПружен-

тів.

п.я в проведеmн.і борqrоои з буtІJІ'ІWВіІім: ,в;овrоносимм:, ооtбов'язати &ерівнИІКІЇІВ КОІJІгоспі:в, МТС і ра~гос.пів організувати і За 2-3 дні за.кінчи-

Незад()Івілмю також проводять весня.ні IIOJIWBi роботи кмгоопи і ра,в;rосnи ДRі:пропетровеЬІRоі, Сталі.Іrе:Ьмї, ВороmиJювгра;.J;сЬ/ltОЇ і рцу іІШІих об.ластей. Іtмгоопи J ра)tІ'О'СіПИ Харківсь&Оі та

ти ооwпув&НІНЯ ІВсіх ста;ри:х бурятчищ та шющ багаrорічних 11РЗІВ, наu111сти ci'l11ty лоочих Іlt3наво.к., завезти отрутохіиІ)к.ати, забезщчити зн:иЩеJІІRЯ шк.Ї,1JJІШ.Іtі!в всіма заообами.

СумсЬІRоі оола.стей ;J;O цюrо чаеу не рОІЗПОЧаtJІИ вооняну сі:вбу, то~tі як. .суміжні облаіе'І'Ї. вже де-

Четверте. Прщілити вИІІJІ'11Rову 'УІВагу ІlЇ'А~товці і П})О'Ве~'ffіШІО сівби ІtУ'&УРУ.JJЗИ. НегаЙІН'ІJ

mілька дн.і:в проволять ,ІЮсі.вні .рооОІІ'и.

3а:к.і.нчити 'RЗ~Пбруваика '1'3 sавез&ІІІН.ІІ в :ко.:Іrос-

3

ра.шrіх

культу·р і сШбу Й'ОГО ІВже П()!Трібоо було з811tіІнчувати, проте в Дніпропетровсь'Іtій ooлlllC'ri п'ІJ-

сіяно ооняmнИІ.Іtа лише 36 процтrгів ,;о плану,

в 3ап()ріІЗ:ь;кій - 42 щюценти, в ЧеркВІсмtІй 50 ПІJЮЦеоRТів. 3анщто повільнихи темптхИ рооГ<WГаGТЬС.Я с.і:в'ба цук~и·х бурЯІІtіІв, о!Вочів, &а~рrоплі, льану-,;оогунця, пооаЮtа шю.в;ових, ліІСових наса.,в;жев:ь і виногрщіІІІШІііВ.

ЦК КП Украіни і Рааа Міністрів УРСР неод-

ПИ і Ра,JJГОСіПИ Н&СЇКИ.ІІ

RJltYPYAЗB

З ІfУІНltТЇ!В

УкрNловзериа. &та.іювити сіва.лRи иа. аориу вис~ву, звернувши ооООJІИ!В'У ува.гу •на .пр3ІВИ.'ІЬ-

ний .в;ооір ,J;ІЮRЇ'В ,~;о і&ОЖІЮЇ

зокреха

фрааtЦП

к.аліброва111оrо на.сі.вІRя з тn, щоб ,.;ооитис.я о,;еірЖа'ШІя nотріІбооі fУ1СІ'ЮТИ '].ЮСJІІШ :на гекта:рі. Необхідно, щоб у ІrоJІгоопах і рцГОСІІІах, особливо nNiicшJix і 3&ХЇ.JІНИХ ООла.стей, RУ:&У'РУАЗУ бУ'ЛО nociJmio по ,в;ооре у,~;оорених площах, а. DJІІИ ручІІІЇЙ ІJІоса.,щі 3 OбO'В'$'lt()BD ВНе!СЄН'ШІИ

норазово звертаnи увагу обкомів партії та обn-

добрив У луши.

куnьтури, бо, як

радянеькі, сільськоІ'ООІІЩ3/РСЬ1d. праціІШи&и ШІ-

виконкомів на необхідність додержання потрібноі густоти росnин на гектарі посівів кожної відомо, боротьба

за врожай

- це насамперед боротьба за потрібну густоту насааження, і це стосується не тіnьки просаnних, а й .усіх без винятку куnьтур. Але !В багатьох ltOIJiroenax і ·радоспа::х: цьо,иу пита,НJНЮ чо-

П'яте. Посmлити орг3111іза.rорсЬ&у ІЮІЮту в IOOJIГOCJnax, МТС :і ра,хгоопах. КерЦ, па.ртійв:і,

викні зараз, ПЇ,J; ча.е прове,;1m11.я 11еоюшоі сівби, постійно перебувати 'В б.ригадах і лан:ках, 6езпосередньо в nOJIIi, P300Jl з спеці,аІліст.аии здійс-

иу;сь не· прищіляєтьс.я на.леЗlШЮЇ уваги, прова"ДИТЬІС.Я nосІв заниже:ною ІЮР')('ІJЮ висіву, не.ІООІН-

нюват.и: nОС'11ЇЙ1НИЙ ІІіООітро~ь за я:dстю .робіт, перевіряти праtВиль:нЮrь 'ВнесеRІІJІ ,~;о;6рив, за.горта.нюr касів:ШІ, о.в;ержанв.я ilt1181,J;paтy при посі-

,;иційнии і неоортоним ншсіпш.ям, доіІlуС'ІtаетЬіСЯ міпе за.rорт3ІІШІ'.Я насЇІИ!Ня в ГVУRТ тощо. Все це

ві прооашних культур, nі.J;рахов,УІВаrrи густоту сrоя.нн.я рооJІин і на :місці ~ти вшrв.лені

,;обре в.і.в;ом:о облвик.оопtоиам, райюоиам nартії і

недоліки. МООJлі3'У'JІМ'И

райвиконtrоиааr, дире.к.торам МТС, гшооа;м:. :к.ол­ rош:rіов, а.грооІОИ'аМ, ОДН81& 7 Іі'е зрооуиіJІо, ЧQоИУ вони ;м:ир.яться з та.кви становище·м:.

Звернуто також увагу обкомів партії і обn­ виконкомів бурякосіючих обnастей на те, що в цьому році 'створюється загроза посівам цукро­

вих буряків від довrоносика. Суха, теn.л:а ООСІНа

С'ІІJ)ИЯ'в ПЇ~ИІЩеJІІІfЮ ЖИТТЄДіЯJІЬ'НОС'І1Ї JПR:W!иntffi. В· рці місць вже вийШJІо на. поверхню грунтУ }!;О

20

.про.цrоrгіів бурЯ'lЮвого довrонооИІІt&, проте

В б&Г&ТЬО'Х ІW'ЛГОС'ПЗ,Х, МТС і ра,1І;Г()ІСПа.х

ІНе Ве­

Де'І'ЬІСJІ потрібRоі бо•ротьби з нии, nмrув ЯІІtЗІСЬ

лю,~;ей на боротьбу за

ВИRОН&ННЯ і ПЄ.реDИМНаІІІ'Н.Я 'СОЦЇ3Іі1ІОТИtJІІ'ИХ

30-

ООВ'Я:З&НЬ, взяти на честь 40-х рооrовин ЖовтІІ'Я.

ЦК ІШ України і Р&Аа· МШ:іСІГрtів УРСР відИЇТИЛИ, ЩО 'В Пр()!Ве,І;еВІНЇ

ВесІОrИІІХ

рооот в і ря,~; іІшпих сер.йооних

lЮJІЬООІИХ

недолі:к.і'В,

як.і

добре :відомі обмм:ІІІИ w раймиа:х nартії, обuDви&оІШо,м:ам і ра.іі:вИІRОІНlt'ООLМІ. В •и.ожній оолаJСІГі,

Л•рsа;ХШ)ЬІ&ОЇ

що

Хрущов

а

тамж сеsрета.рі' рай.Іtохі!В na::imї сер,J;еЧІЮ ПОЗ:JtОІРО'ВІЛ:ІІJІИ '00111. М. С. Хрущwа з виоокщо ур.цовою на­ ГОtfЮАОЮ ордеНООІ JІеmІНа і ~руrою 30ІЛО'l'О·Ю хе,в;а.ллю «Серп і :М:оЛот».

(ТАРС).

об-

П~рший

сеwретар

ЦR RШ)С тооячwи авrозЗІВо;щі!В, учаQНИа-

ТDІВІІІРИШ М. С. Хрущов !Вистуnив :ми ·нар~и пра.ці!ВВ:ИІІtів 'СМЬСЬ'ІW­

на мітингах ·робітн~mів 3&ВОАУ го гoono,J;a'})C'l1вa ехідІЮі чшСТИІНи «ІtрасІЮе (}()I}J'Jtlooo», робі'ІіН'В!ltі:в, неrюрнозе.иІЮі с·м:уrи і 150 ти­ і•нжевеІmо-тех.ні1JІНих праців.викd'В

с.ячuи

Ч'DIJiooi&,

що

були

при­

ЗІВ· С}'ТНЇ .На ИіТИІШ'У тру~Я:ЩИХ мrе-

1'003ІВОЦ, ·на на.ра~~;і пращЇВІП!іВ.ів та ГорьІtО'ГО. · О~очаооо схвалено щюnоои-

сільсьwrо гооnода:рств& ·fopьw-

сЬ&ої, Арзам:а.сьоwї, ІtіровсЬІІWі ціі про :npoвe,J;eНIII'JI в ооласте:й · і МарійсЬІІWі, М:ор.в;ОІВ- оставнwі пере.Щла.ти

році позв.к.и в

1957

-<:Ь'ІООЇ та ЧувасІІІW'і аrвтоаюпих :сумі 12 ІJU;льяр.-;ів .Іtарбов.шн;ціІв, рооІІ}"І)4іІК РРФСР . і ІНа.. :кітішгу зпЮrь 34,5 И!іль.яр,1а фа1)Jl'ИЧНІ(tЇ тру,;.ащих

иіІс!І''а

fopь.Itoro.

Тоо.- пеІJеА'ІІJ[а.ти в

М:. С. Хрущов ВИ!С'JІООJИВ вЦ ~ие-

1956

О,J;ІЮ'СТа.ів:ість

ні ЦентральпМ10 Іtооtіітету КПРС Ші&и і службQІВЦі

'ІJ'ОІЦі.

з .я:мю ,pOOilf·

П~11РИtJІУЮТі

і Р.ІЦJІИ~.ьюrо уряху .пропооицію,

цю проп6зицію, еві~ про те,

починаючи з 1958 JIORY прmинити 'ВИІІІ}'ІО.& ПО3Иі.Іt, &ріХ 'ФИпроtЦ6Н'АІоі, яка им віJІЬІИИА обіг, про припинення виіІJІ&ти виrраші'В, а таі&ож ПіJ'О вЦстроtq-

що .вона вира,zав :к.ор,інmі іІнтереси Ра.д.ІШІСЬ&ИХ ЛЮ~Й. На кітІЕНІГа.х виносилИJСь ре­ золюціі, що заклимють тру~­ щих Радякеького Союзу пі,J;Три­

ку !Пога.шеmн:Я шУзик.. Цей захЬ: хати цю прооІооицію .я.& приЙ'ІІЯт­ сх'В3JІев:ий і пЦтрииа.ний ka ну !В Штереса.~ кашіІ'і ,~;ер.жа.ви і 20-"l'ИС.ЯЧІІЮХУ мітингу ро.tіітник.ів всмrо наро,п. З&ВО,J;У «КІра.сное r...opжoJIO», 60 (ТАРС).

Радянські люди підтримують заходи napmil і уряду В МІЇ!СІrах і селах нашої ВІІІl'Ь­ ківщи:ни ,відбува·ютьс.я мітинrи: і

- Не раз ми, '11РУАящі, З'&ЯВВВ він, Ві;аа.ваtJІИ ОНОЇ зооща,;жеим в пооmку державі. Ми mІал~, на. що ЙJЮ1ТІ! ці гроmіі'. Іtошти позп, я~і: м:и залиmим:о .в;єрЖа.ві ка 20--25 wків, бу­

ЗОО<РИ, •на ЯІltИХ тру)QІЩі 0.1JНО­ СТаЙ!Ію підтримують заходи пар­ тії Ї' YPЯ}JJY, вИІtJІце.Ш rова:риmеи М. С. Х·рущовии !В питанІІІі про ,uть витраче:н.і державmі поови. На иітmгу Jt()Jie•RTИ!Вy Мо:сК()!ВСЬІrого ве.рстмо6у..:іІви4JГО за­

:вожу

«R/р&С'НЬІЙ

lpyn-

Він с.Іtаза·в:

ПЦ

на наІПІі ж по­

на бу.-.івництво жJРІих бу.nmх-іІв, щ:кі~. ·ліаtарень, к.уль­

пролетІІІрИЙ» турно-оооітніх З'ШКJІа.:в;ів.

11ИіСТ}'!ПИВ струГІМЬНшt ТОІВ.

1f(}B. -

т~и -

МріВНИЦ'11ВОИ

}Щиоі

МаоовІ Jd.ТІІШ'и ві.в;булИІСЯ тa­ ROOR ІН& за.вщах «3апоріжсталь», ХаJІІ&івсЬ!RООІу

трак.торному,

в

И3ЙеІГ81РіШОХУ 'Н& Уаr.ра.іні з RОtЛ­ Кох)"НЇІСТ ичноі nаІртіі наша R. раї­ Ra етала :могутш,ою інuстріа:ль­ госпів «З.в;обуrок. Ж01втн.я» та інших.

Н'ІJЮ ,а;ержа.вою. В цьо:му ·НЄІ)(а.JІУ У прийнятих р:еоолюці.ях tюроль вЦіРрали наші '11РУ}І;.ООЙ 33ооца.в;женн.я. Ми ~х·ва.люеко· П{ІИ­ бnнви, lVОJІгосШІИІtи, ітеліген­ ПИІН'ЄІННЯ 3 1958 :IIOitY 'ВШJУ!С.& ція ВИСJІОВJІЮЮТЬ 'ІІВ&Р.J;У !ВЩJ!В1Іе· ПОЗИіR, ·ві~строч;&у nотаmеН'НJІ по­ иість ~ тоху, що захо~и партії і ЗИК. ПQПере,JJніх d!ІІП}'Іе:К.Ї!В і .@УЖ­ ур.яц 'В га.лузі ПDЗИІt принесуть но пере.щлатиио оота~~~ню ІJІОІЗПУ

випуску

3

1957

р.о:к.у.

·величоону

ВЄ\.'ПШWЮ &ltТИВВІЇйЮ

вИіrоду

,в;ержа:ві,

а

про- ЗQИ :і :ВСЬОМУ Н&ро~!ВІЇ. У 'Ві,І;-

районі, МТС, IroJIIГOOIIi і ра,JІ;гоопd. в свої ооооли-

ЙШОВ JfЇІГИІНГ на КиівсЬ'ІЮ:му ва- повЦь на nіuУ!В&Н'ІІЯ партії ра­

1ЮС'ті. Отже,

rоmо-ре:JЮНТІЮІИУ зааІО:J;Ї іJм:ені

'Щ)Є!ба,

п.wтїї, ООJІ'ВИJWІШІОХИ

щоб і

і раhоии

OO!rmm:

ра.ЙВИ\ltОІUЮJ(И

ni б за~беапечили

ЛЮДИ

П~уть

. ІН<ОВЇ

невоrо повст.а.ни.я. Врпа.,в;ир .к.о- зраmtи са.иові~&іН()Ї прщі, сп;р.я­

сзюв­

телІ>нпів. т. Фе~. вир;ІІЖаю- иOOta.JIOi н-а. ,в;осmро.RО'Ве вmон3:Н­

вжили таntИХ захо,в;іtв,

ТИІСЬ В.ОJІІ1ОСІІІМІ і держа.ві. До ЦЮГО ЧВІСУ :Не за­

чwне· і ВИІООRОПЇСІrе DJP(JIВЄI.J;eJШЯ

кіВЧеRО гавіІЗ отрутохімmа.тіІв, ООltООІУВ&ННЯ ста­

сахІDІ А'QбилИІСь о"~;ержаош.я

рих бур.ячищ; :Юира.ІПІJІ і знищеmня "цоsrоноси-

і З'&ПІJ[3ІІІОВ&ВИХ ва.JІООІИХ. зООріrв ~іх .сіл:ьсь:оогоо­

&&

ПОJt&'J)СЬ&П &f.ІЬ'ГУР·

СNІОИ, і ТИМ

ВИІООR(}ІГО

ОЇ!Ч- ДSНІСЬRЇ

за.раз

HeGJ)OOY'J(M3 ЗІЮІЮJWвНЇСТЬ, ЩО ИОЖЄ ~ІЮГО оо1іі­

не ПІ)ОВО;tІІ'І'ЬСИ.

райхохів пшР'f1Й і

і службооІців fЩ>ЬdWDCЬltOГO

вжє зшвершують сmбу рашmіх зернооих rоультур, а пересіяли за.гиблоі ооим:и:ни лише 30 ,процен-

Всіи вЦrою, ЩО СОНЯ'ШЮИt е О,!;mіею

ві,фу-

'ТОВ.

Про державні позики

.

руге. і)Іначно nосилити темпи е1оои ,ра.нmх

зернових RYJIЬ'I'Y'P, оон.япінва. льошу·-.в;овгунця,

ро-

ЛІІІСЯ розхоо.а тов. М. С. ХрущQова fорьlЮІtСЬІЮЇ

Оаним з гоnовних кваоnіків в звоnікання ne-

пі,~;-

бЇ'11НИі:к:амИ.

з еехрет8/l)яхи

ltOIIreT·

розмовляв

Перше. НегайнО' заRАЇІН'ЧИ'І'И пересів і ·пЦсіІв за.гиб.1,0ї і зріАж'ЄІНоі озІDІmни тл, бороtнуванн.я о.

.

ру&тори і робіт.нки 3·аою,;у,

стан6вища:

Д

ІtерівІник.и, ІінжеІНери,

ЗЗІВО,J;ЇІВ, .Ц'Є ОГЛJШІУВ ВИроіб,нИЦ'mО,

рівників районів І обnастей погано орієнтують-

стисnі строки.

ЦІt ІtПРС ластей. В рооиО!Ві було nоста:вле­

тов. М. С. Хрущов, .я&ий пере­ но nита.ин:я lliPO' полішпеНШІ па<р­ бував 'В місті .fQopЬ&oory, продов­ ТЇ:ЙНО\ГО .юер,івни:цтва · колгоспа.ми, жує :mа:йооштис.я 3 житт.ям міс­ :МТС ІЇ ра.в;rоспа.ии.

ся в обстановці, не створиnи потрібного напруження в проведенні весняної сівби, не врахотреба провести всі nоnьові роботи у викnючно

дальша затримка

в мІстІ fорькому Перший

Перевірка на місцях показаnа, що багато ке-

ранніх

Перебування тов. М. С. Хрущова

і Раді Міністрів У країнської РСР

публіки.

що

сівби

з сівбою цих культур може призвести до недобору врожаю. Розгорнути посадку картоплі й овочів, забезпечити внесення необхідної кількості добрив під ці культури.

12

У Центральному Комітеті КП Укратни

і радоспах рес-

темпи

зернових, пам ' ятаючи,

П'ЯТНИЦЯ

Орrаи :Вроваре:ьвоrо районвоrо .ковІтету rаохуи1етв11воі парт11 fкраІ.ив та райониоІ Ради р;епутатІв 'І'рJАИЩП КиІвеьвоІ oo.naeтl

посилити

ВІЮжаю

чи цву всього &ОJtешrвву, го- ня -соціаліІСТИЧІНИХ ворвв про СХВа.JІеН!Н.Я

S&NIOB

ЦR ВЗЯТИХ на 'ІеІСТЬ 40-х

КПРС і уряду, ви•сurоВJІених тов.

М. С. Хрущовим:.

зоООв'.яем~ь, р()ІКІОІВИ'Н

Ве.rlИК·о•го Жов'!1Ня.

(РАТАУ).


П'ятниця, 12 квітня 1957 рону.

СТАХАНОВЕЦЬ

2

РОБОТУ КОЛГОСПНИХ ПАРТІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ­ НА РІВЕНЬ НОВИХ ЗАВДАНЬ - Де IIJIOBe~exo сехішар ее­ .ІtретаріІв цервІІЮІих парrорг.а.н::іза.­

о

М. РАТУШНИЙ,

цій7

-

JІк де?

Тре.бухові

f

секретар гайкому

а.Со

КП Украіни

Руеа.нові.

К()жнііі' ділянці :&ОJІгоспноrо ви­ робництва. у 'Ве:сняно-дітній пе­ ріо.~;. А иіж тим Q.It·p~i секретарі сшнсііінkінько сІІостерігають :за·раз про·риви на сівбі і не вжюають дійових 2:1ходів до того, щоб іх своечзсно

парто'ргаа~ізаці.іі

А н.а.раду голів ІШJІгоспів? о Та:м: же, або у гоrолівців - повсяк..цеВІНа. х.ропіТІtа органі- У·СУ'Нути. в «Черво.ній У.&nаїні». у ведl!!К(ЦDерськ:>му Днями м:оzна 2аторська робота в масах по цШТа.&ий обхі•н ,~;ухШи трактор з ім. Кірова було чаето почути на. засідаІІнях rнєнню всього того, що нами C.J.- кс..лrоспі бриr:.­ ріJІьничоі бриr;цира. вми намічено. У-ПИ бюро райкО'МУ партії в 1953 і

-

Цьото, на .3МЛЬ,

1954 роках. У ці ce.:ra. бул3 про­ торепа ,~;оріженьttа і ,\.'ІЯ різних

не 3аСІЮЇ.:ш: ди простояв на. 'ІК·Лі цілу зміну,

O'Jtpeжi керіаmи&и КІ()ЛГОС1ІЇВ, сі;rь- а .wугий тра.х.rор не працював АеJІегацій, що ча.сох nриїж,;жалв ра,~; і первив:них партійвих opra- день roxy, що не було причіп­

Москві . ТеатраJІьний проїзд. Фото Н. Рахманова .

V столиці нашої Батьківщики (Прескліше РАТАУ}

ніза.цій. В км:гоепі ім. :МоліУІ'Оеа, лювача.. 3даєтЬ'СJІ яс:но, що :{е fоrолів, НааІРИ&Ла.., ІВСе, ях Ita... веде до зриву строк.ів весняної с. за перетворгн:в:я в Боротьба :юООв'яза·ння, сівби, але секрет&р паvrорт:wіза­ життя Ї.СТОІРИЧ:НИХ рішень партії жуть, на Jricцi в район.

Рік 1917-й на

Україні

------------------------~

ції т. Лебедmнець М. ІНІічого не 3робив для тооrо, щоб це негайно було .випJ)ЗІвле.но і щоб подібие К~.муністич:на партія, я.ка ви­ тере.си прметаріату і покласти !Ще більше не ІЮ!В'І'ОрІІJІося . йшла піСJІ.Я Лютневої ревмюціІ край імперіалістичній війні. В Да-леко 'Не усюди ще взялися У з пЦпL1ля, .розгорнула а'Іtтивну реЗО.:ІЮЦЇЇ ПЇДКр~С'ЛЮва.JІОСЬ, ЩО всі наші JtOJiroc;пи, і у ба.rатьох кенmе, ніж rорік на цей же час, s 'НИХ в зараз ч~иу поочитиєи, і 3 тієї RілЬ:&ОС'І'і XOJioota, що нас за пере6уАову пооітичmнrа- бо]>О1'ьбу ·ПРGТ'И імпері&~істич:ної «ті.JІь:&и Ра,~;а Робітничих і Сол­ ЗАа.яо всьоrо совоі роботи, як-то намічено в війни, за :иир, за зеилю, за пeire­ ,~;а.тських А~nутаті:в може за­ Про це АОС.ІПЬ на.~:оєно, АЄР&а.RЇ що запозичити. пла.н па.ртійн6Ї .роботи, прове.,2на ·Ha.J)a.,J;a. агітаторів, а темпи повіль·кі, во р().зmириша географію .w;и та­ в~ноі сівби rерай Шограмів 87 на наАООЯо MGJHtita .&их поізАок. Ростуть і міцніють

МИР НАРОДАМ

про :&руте п:і:,J:носення всіх гuу­

зей сільсьІtОІГО госnща.рства З'JІаЧ­

11t0лrоспних п:J.р- .-ачу вла..и wбітни.как і смmа:м:. доІЮJІьнити пі,~;сукки Jiвme 11 процентів. Ві.J;стає ко.І- планах роботи сві){'Іать 4 (17) квітня В. І. Ленін ви- M8JC». тійних організацій по nuготоnці кинулого року j першої П()JІОВИ- госп і У виробнИЦ'І1Ві свинини -

перемнливо

труАящих

Шrгероси

всьоrо ЛИІІПе по 4,1 до овяткувюшя 40-х .ІЮRОВІШ ступив ш wopa.x бі.lrьmовюtів ни вовоrо l'ОІСПО~арсьІЮго Р6&У в вироб.деІrо Рез()JІюції протесту проти про­ центнера ІМ мжні 100 гех.та.рів Великого Жовтня. В !&ОJІГОоСШ\Х Пeтporl)a..J;a з жоповwю repo вій- АОВжепня імперіаліетИ'Чноі .війни твзриmництві. ес. СекипОJІки, Py,J;WI, КалитJ, ну і реВОJІюцію, IIJIO за.DАЗіІШЯ ре- бу.JІи прийняті тааrож ·на мітин­ Не· кожна, проте, щюйти пов3 OlftiiOЇ зеиі.

На жа.пь, таІtі факти м:ають Погрwи, нашрИ&Л.ц, ще Н(} прJ- волюційного прмета.рі3ту. Це гах робіТІІJІКів за.'lізни'І1Юі стан­ та.:киdі фааtт. Наш райооr, неАИR.11ячись на nеВ'ні уwіхи у гоепо- місце і У рщі інших ІЮлгоспів. чита•на жо,ІJна з ІІFамічених ле:&- бул~ 3НаJІениті Квїтн~ві тези, я.кі ції Осні)ва, завщів ВееросійсЬІЮЇ )І;арсь.кому і культурножу бу)І;ів- Дехто нЗІХаrається випращати це цій. Не вцно агітаторів на по- накітми sypc П<ІІ})Тіі 'На пере­ ме.к.трИ'Ч.Ної ко:mа.'Нії (BEit), Гер­ Воr,;анів&:t, роста.ння буржуа.:шо-А~ок.ратич­ лях і Пульст та. Шmих. иицтві, JJCe ще ПJ)(Щmжуе ві..t- всі.лякики об'єпивними причп- лях колГООІrі:в ес. ставати по ря,~;у найваЖJІивіmих пахи. СJІід пряио СІtазати: це не В.-Дижерка. Дуже пооrіurьІЮ про- ної реВОJІюції в ~ЦІ&JІІст:ичну. Робі'ШІИ&И заводу ВЕК за.яви­ В. І. JІеиЇін П()СТЗ.ВИВ за.вжа.RІНЯ .JІИ, що Тимчасовий урщ ві_,;м{}­ у вироu- так. Спра.вжп.я причин<~. У па- ХОАИТЬ у рці сіл оновлЄ'ІШЯ наП()'&аЗНИ.Ків, :ю~ема.

роз'яснити широкD касам вився шщтві мо.тоІt<І., від Киево-Свято- слабJrеІШі роботи охре·иих пер- очної аrіта.ціі. Не ВЦІЮ нічого mинсьІtІ)ГО райо·ну, нашої ooJiac- ВИІПІИХ парторга.німцііІ:, іх КтІТ- нового в роботі JІіТІtівсьаrого, за.- тру.-.ящих, що війв.а 33JІИШаєтьс.я повів ті, і Дкитровсь:к.о,го раііоиу, :Мас- ро.11ю Юяльносrі

правлінь (IWIJI- ворицмtого

~оях молО'ка ми 1~го :швіт.н.я м:инулоrо poo.ty були на 7 кісці в

ІІtО.І'ГОСП

ПJІосхі'ВСьк.ий

кося. Д1Сить сІt<І.Зап, що по на-

і {llr.U' Штих сіль- грабіжницькою,

іисні

JІеніна, напрИ'Іt:JІа~. з і(ругого иісмoлott:l ця в районі по на,~;~ях

Більше уваги юм:j'ШЇІСТJfІІНОVУ повалення вла,;и вихованню

ім:пернwстич-

пооітву,

за.га.рбницьку

спрfіоваиу

на

про~о:вженяя

ною, і пооtаЗати їк нообхuність перЇ'а.пістичноІ війни.

ських иубів.

.tов.сько~ об.пасті, з ~пи змагає- госпів.

на.JЮдУ,

ООJПО

ВИ1t0нати

ко:JІоді

буржуазії ~жя

Маоові кітинти проти іІІПері&­ JtЇСТИЧ1Іої по.rітИіltи Ти:мчасомго

ЦІПІ вста.новлення демокраТИ"DЮго ки­

під

-

зна1tом .пройшли ОС'І'анні збори f

ім­

уря,~;у ві,~;булись у Ка.терИ'ІІо.ел:а­

ру.

По всій кра.іні більтовпи .роз­ ві, О.-есі, Києві, Луга.нсьх.у та парторrа.нізаціях. оолзсті, а ІВ.иШшниrо JIORY е:а п~унувс.іІ зараз на п'яте і вп~р- lt()J[rooпниx ше за післявоон:ні ро&.и па остап- 3ат,~;а.нІВ.я поJІягав перш за все у горнули боротьбу за. приnинооmя інших lricmx Украіни. цей же час - 'На 13. ~ба poбi'DliJIJtiв і COUI.fcl.Щоб виправити: стзн~вище, за нюму кісці в районі ІЮ теJlПах тому, щоб за.пучити всю кол~~п- ішеріа.л:істичної війни. Робітни­

2-3

останніх

тиж.ні

по ·:веіх воон.аноІ сівби. Це все не випа- иу модоАь ,~;о ах.тІІІВНоі участі у ки, солАати,

се.1яни

вDага.пи тiв за иир, щюти і.мперї.а.rістич­

А.11е опуб.піІtуваmrя таєж.них А()ЮООрів, ноі війни охООІИJІа Т&ІtОЖ і бат­ обраний ro- соціаJіістично.vу змага.кні. ROJirocпax і МТС району прове.-е- .-мво. Нещо.J;а.вно ні бу,!ІИ збори хмгоепників, ме- лооа. &олгоспу т. Жура.ве.:rь Я. .~:авайте заг.11smе:мо у мхсо:.rо.:rь- ух.ла.дених ца.рсьхп урцо!К, і то сіл У.:&раіни. fазета «Известия хаоrізаторів, на. .m~tиx '!1ІУЮ!Інихи

часок по ~а-три

~ні не бувзе сь&у орга.нізацію

рзООчих и

XapЬdtOocкoro СооІета

:ка:л:И'І'ЯІНськІJrо ветанООJrе'ШІя миру.

Всупереч вимО!'а:м: нароАУ мі­ со.ца.ТСІtих ,..епутатов» nов~и.ля­ сільсьІtото П)СП~дарства. з . ве..1и- в бригаАах, на. фермах, не пра- колгоспу ім. Ога.лі'На і ки побаЧезни.м: іllднесення.м прИЙ!Іr.ЯJІи со- цюе з людьми. Іtолгосшш:ки ці.11- чи.м:о, що тут ніtrоrісінь&о не шістр закор,~;ОВІНих с:прав Ти.мча.­ Jr.а npo вимагу се.лян OOJra. Оrарий ціа.пістІ!чні 3-ОООв'яза.ння на чееть 1oo:v: вірІЮ обурені такою nовежіп- з:ІІіни;rося після паvгзб~рів. Jto~- СОіВОГО урщу Мілюrов У H&l'i вЦ Мірчп прЙПинити війну. «Че­

40 роК(ІВИН Великого Жовтня. 3 мю го.1ови правлінюr, а секре- сомо.:~ьсьм-к6JІо.Щ!rnі

ініціативи ш1ртійних організацііі тар па·ртіііноі організації т. !\а- утворені, незначнюt:

J[анки нu 18 хві11НЯ (1 тр<ІіВня) заявив про

цях, Аека~а.'r. Ви:mач!Ші строки партії.

{)3-йко.му

визівкв

За час ·n ісля ХХ з'ізu партії жістич:ний

районна.

пa:prifma.

ціві ноти

xзpawrep

~овоиу се.:rянству та пролетаріа­

п]>О1'ест г тові НімеччИ!Ни і Австрії» .

оргЗІНізщія виltJinaв буриввий

Jtомуніст, тим більше секре- значно зросла. за. рахУІЮІt кра- боку тружящих. 20 і 21 квітня поставок партійної ()рганізаціі, попи- щих лщей ко~гослноrо села., зо- (3 і 4 травня) робітники і CO.'lтар про,u:&тів сільсьмrоспQІДарських ВИІWнання всіх вщів

Пожіі, що розгорнулись в краї­

ні у ІОАПООЇДЬ на !ЮТу Мілюко;ва, свЦчи.1и про початок х;ризи Ти.м­ чаrовоrо УРЯАУ. Під тис100м ши­

нея· бути •непримиренним жо не- крема пере,~;овиків сільсмtого гос- дати Петротрца і Москви ви~epжatti. Ок.ла;:ені також вi.tcr<Hid..J;нi ШІі- жоJrіків в робоrі, всемірно сприя- по,)(арст.ва.. Вільm щільнD ст:1в йшли на вулиці з лооунгами:

ни роботи .в первинних парто·рrа- ти Р3~rорта.'Н!Ню ЗJ(ОрО'ВО'Ї жіломі Л зв'нзох з ШирооtИ!lІИ

ні:tаціях. В них ЗІНачне кісце ві~ве,~;ено ()рганізаціі гласаrості соціалістичного змагак:ая, лекційній пропаганді, рообоТ: агітаторів, &ультосштшх заКJІадів, поси.11ению кері13НИЦ'!'Ва :&О'МС()JІОJІЬськи,хи ~рга.ВJізаціями. Але на.віть ·найкраще склцсц~ ний пл.JІН, ообов'язання -

критиг.и цих недмі:кіЇВ. Там:, ,te цьо-го немає, там ·неминуче звижується боєздатні:сть партііі9оі органі3<11ціі, її керівна Р()•1Ь .як оорганізаrора .мас в боротьбі за вшtона.ння завJ('lНЬ партії. Особ.шво апе-ратИІmим ПООИ!НСН б}-ти мвтроль партіііної орга"Ііза~іі за тим, я:& пpoxo.nrrь ви-

пис-а­

-

сереА мго УРЯАУ «,~;овости війиу АО рі- ли вони в резолюції, - ки про­ шучоі пережО'rи». Явно іІІПеріа- стягаємо свою братню руку тру.

ІtОисо.м:6JІьців питання ПJ}'J прошар(Ж хоШtретизовані Іtун -:М. поставив вобов'яз:иm.я: qi по окремих пе'ІJІЇо.,~;ах пмьових т. Ж}'JІавля на партійних зборах тваркннИ'Іtів.

робіт, а у Т&ЗРИ!ШІИЦ'l'Dі-по м.іся- лише піии

рез стальну стіну ба.гнеrів, через

за.пишився ·RаМ'Ї'Р цього буржуа:mо-п'Окіщиць- гору тіJІ і море к.рові,

ка.с:t:ІІВ «Геть :вііhІу!.», «fеть

Мілюко­

роких на.})О'~их мас кіністри

-

кмrrепників, меха-нізаторів. Спи- ва!», «Веа BJЩJ;a Ра..ам:!». Ця ка.пітадісти Гучх.ОІВ і Юлюк.ов бу­ раючись на На.І'ІЮМаАже:ний ;ti)· демонстрація діста.па широкий ли виве;(ені з rot.1a.,в;y Тимчосо­ свід, маємо різм П6JІЇПІПИ1'И r.rRJ :відrу:& по всій .ІtрашІ, ІВ ТОІМУ вого урщу. Вільm(}вики під керівництвом нашу організаторсІ>ку, ,nо.rіткщrу чие.іrі і Н'а У.краіні. І. Jlffiliнa. готува.пи ро6ітнюtів В. заооду J;М>біmшки Хар&ові 11 нп:tабезпечИ'ГИ і масах в JЮботу КО'ІІа.кня мжнD колгоспом:, В!'.ЇІrІ Ши:v:ЗІнсьмго в резолюції, прий­ і селян до НО'ВИХ ООі:в за ле~могу р;~:fі.оно.м !m{)ЇХ зо6~в·язань 1Ш нятій У зв'язку з ІЮrою Мі.люкі}- соці3.1.11іститrнQЇ JЮВМюціі. П. Загорський, честь 40-х р()ковин Велиr.ої ва, заявили. що ТимчасО'Вий УРяд кандидат історичних наук . Жшwневої соціалі:стичної peu J несП.ІЮ.МООJtRИЙ заА-ово.'Іьяити ін-

тільп початш с.пра.ви. Голt~uНt: хо.нанпя взятого :rобов'я3ання на JІюції.

Вечір молоді

До дня в ародасення В. І. ЛепІна В же:рдівсьхій прИІІtлубпій біб- Ілліча Jlroi~Ra та виставку

JІіотеці

вож.ля

ТВQ-

В ко.поспі іх. Лені•на відбувся ху~ній рів його. влаштовано Члени сіль­ молодіжний вечір. Монтаж і виста~ка прис'Вячені ськото лекторію провели бесі.J;у про життя діЯ:JІ-ТЬ JtO дня яаІЮдЖРН'НЯ В. І. ЛеніJНа.. на тему «Захист Батьківщини І. Швачко. учитель. Володяжира трудящих гро.щян священник обов 'яоок СРСР» . ПрацівнИІ\, мідіціі т. СичQв оз­

Се.мlнар агітаторів

Ві~улиtн

за.га.пьносільські

повів

про шан

підrотовки ДіІ

збори аrітатсрів. З доnові,uю пр•; І всенародного свята. Лекторська Постапоnу підr<JІГОІ!ХИ

Аіі Верховної Рци СРСР «Про за дрібне ху­ відповіжальність

віАн~снr. група. готує цикл лекцій. В сіль­ ЦК КПРС ліганство». оргав:ізовується ItJIYбi до святкування 40 СЬІ&ОХУ На за&іЯ'Чекня вечора бу:в про­

роковин BeJІЯJt{)ro Жовтня і ;~ав-

,~;анпя

най~мив молодь з УказоJІ: ПреЗи­

агітаторів

виступпа

П()СТійна. виставІt<І.

40

років Рцтсьмі 1ІJІа..И» .

Г. Меаве11енко,

Г. Мирська. Секретар територіазьноі парт­

оргаоІІізащіі 'f·. КJ!ас:ницьRий ~-

«Гогозів за

агітатор.

с. Гоrопів .

АеИО'Нстрова.ний :к.інофіJІЬХ дат Іван Вр().вкін».

«СоJІ­

І. За6оІІотниА, член райкому ЛКСМУ.

с. 8 . -Димерк.t.

План наша · березня Наприкінці парт/Ана організація затверд.ІІ· ла план заходів по підготов­ ці до святкування 40-х роко­ вин Великого Жовтня. В ньо­ му передбачено, що треба зро­ бити д.ІІЯ того, щоб забезпе­ чити неухильне виконання взя"

тоГо колгоспом соціалістично­ го зобов'ІІзання на 1957 рік. Люди наші задоволені тим, заходів намічених що ряд вже зара3 здіАснюються, Так, наприклад,

вирішили

до

дня

всеиароАного свята побуАуватн

150 на корівник цеглІІннА голів, гараж для 10 автома­ JІІни, маІстерию, кузню, навіс сільськогосподарського дл11 червня І а до іивентар11, ІІр.ІІАбаТІІ І астановити машин­ вІ

•ar•.

HeCSaraтo

ароІІао~о

ді і

в

І

після того часу, а в завезено

уже

ва

75

колгосn

будівницт­

для

тисяч штук цегли, прид­

бані машинні ваги

l

розпочато

р11д Інших робіт.

Після того, як намітили за­ по

ходи

родного

підготовці

до

всена­

посилюється

свята,

у

нас і піклування про заДово­ лення

побутових

госпників. допомагає вих

умов

кол­

родинам колгосп у будівництві но­

5

хат.

Здійснення намічених захо­ Аів по підготовці до святку­ вания 40-х роковни Великого підносить політичну ЖовтиІІ і трудову активність колгоспВ. І(равчеико, ників. секретар

па рторганізацїі .

Колгосп ім.

Жданова,

с. Красилівха.


П'ІІТИМЦІІ,

квітни

12

1957

року.

СТАХАНОВЕЦЬ

з

ЧІТКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ-ЗАПОРУКА УСПІХУ 3 ·не(іувuв IIЇ,J;IleeeJPIIJІ тру.t.ятьс.я в ці ,.;ні ІrоJ1rоспники иашої артіаІі. СповнеаіІ баzаашя гіА'!ІО з~ти 40 fЮ!W'J.ІІіНИ Во...t:имrо ЖооmиІ, ВОtRИ .-;о.&І~ ·

тор «С-80»" в JIПiiOI)f}' пра.цюР. КостЛ'Н'І'ин ГацеШtо, воорює що­ ~оби оо 30 і більше геr.таріІ!. Відмішrо працшвали на підrоrов­ ці І'Р'У'ВТУ і .інші тра'Іtторm:'l'И.

JІк. ВИХОДЮІО із ТаКІОГО СТМІО­ ВИЩа? В,;ень боронуємо озимі, СЇ6ХО та 3311tРИ'Ва6')Ю •BOOIOry на ЗЯ­ бу, а В.НО'ІЇ бі,1ЬШЇtТЬ тpa.JtT'(JpЇB

ють всіх зуСИJІЬ,

:ПотhІ: у

ції.

щоб .вІІJ.tОіВ&'Іи

зайняті яа 11раІщі

/ВіК.;1Ю'ІИJІПся по­

})OOOry

взІ'І'і зо6001'в:зІІІШІя зі6ра.n: по ·:і:вяі атрегаrrи. Тр.а.к:rорис'l' Іван 11 цеН'І'ІІерЇІв зе}НЮ'ВИХ, оо 125 fІримаr. трааr.тщюм о:ВЄJІшрусь» ЦЄ1І'І'НеріdІ IIЩYl'OOJli і по 140 щодня засівав ШІ 22-25 геwrа­ це1І'l'Кері'В овочів з :&O:&JIOro

re'lt-

тара. :Мl!JI}"JJo 6і.Іwве 'І'ПtІІ'.І вЦ ІJЮ1ІАТку ~ної сівби. ЧпаJЮ з.роб-

Пооначаєт.ься на ·роботі й те, Щ() пр:rвдінmя rолгоопу не ~ргаrні­ зувмо Х'арчуваш:н.я ддя .мехmа.­

рів. Рі!вняеться на нього на. сів­

rорів. А ддя цьоrо

бі ярих &роль.

умови, оскіJІь'Rи тра.к.торні етани

траr.ТОрИJет

Костлитин

Незрі'Внянно

,краще

ки 11е~ма. Ста.лася

тр)~яться

ДОСТа> В ItO Ю

япt пра- :Кучер та 'РЯА ішпих. Хорошою цювали, я&і ,І(ООІу~или ве](оліки. ІЮботою ·на пі~енні .зерна в~. Пла.н сівби ]>МІніх ярих - :rnaЧJМІJJCЬ також і3](ов.і .lli'IUii ВИ!Іt()-Сf·ІПШl ма

Жо,щоі

ХВИJІJІІН.И

к~ . ге. ltТ(ІІрЬВ. •РlJІЬJІИ'ЧІ:. б. риr.а,;и І прОС'rою тр3!&rорів по їх ІВИІІІЇ :не

затрWІ'Ка і з

ro

ІДО

Т}}аІІі!І'О­

котари та виділили до.tат:ково пі,І(воду для ІІЦво3ки па.льн~rо.

150 rewrapm.

JІюшm

нипtові.

висооwпро](у&тивиа

що ІВ наших у•м:овах RаЩоціль1І!і-

~~а

iJVVVl

шии, лю,~;ей.

Наші .tві

тра.тrорн;і

Ни,иішвІьоі ВООНИ .ІІИ ІІЇJ:ВИЩИ-

брвrщи

еиерrійний т. Оуmко. Наш~~Ні оівби JreXaarie&'NJIPИ ВІПІ'РООУвuи тр8ІК'rоІ)и та прич±пв:і хашини. Всі меха.віnи пра.циuи безві.J;і]Іоошо. Ще рав ре'І'еІЬІЮ об· с.пі,~;уваJІи шющі. Buвwroci>, що Зразу

rdiJ

почали

готувати

rруат

рІІІНі ярі. ПотуЖІНИЙ

](ОСТ&'l'ньою

ве

за.бюпеtrеJПlЙ

ШЬІІtЇстю

iroro

й про,~;уІІtТІІ!ІШіс.ть

іх.

вхостwь

ПОN)JІЗ.ВUІИ

П~

У

Н. 6anawoвa,

Отже

агроном.

'НИЖЧ& за

Колгосn

«Червона

Украіна~.

с. Гоголів .

найкращі

на

10

був

непоrІІІНиІ.

квітня

року

1957

На:sаи сі.ІІ І колrосnіа

..... о

строки

«Зоря»

ім. Маленкова Гоголів, ім. Молотова Плоске, ім. Леніна Русанів, ім . Сталіна В.-Днмерка, ім . Леніна Заворичі, ім. Кірова Жердова, ім. Леніна Гоголів, . «Червона Украіна» Мокрець, ім. Будьонного Бобрик, ім . Сталіна Рудня, ім. Кагановича Богданівка,

ім. Андрєєва Красилівка, ім. Жданова Калита, ім . Сталіна Пухівка, ім. Ватутіна Требухів, ім. Хрущова В.-Димерка, ім. Кірова

Літки, ім. Калініна Княжичі, ім. Щорса Семиnолки, ім. Леніна В.-Димерка, ім. Димитрова Рожни, «Більшовик~ В.-Димерка, ім. Шевченка Троєщина, ім. Ворошилова Погреби, ім. Кірова Зазим'я, «Шлях Ілліча» По

БобрнцькІА

МТС

По БроварсwdА МТС ПО РАНОНУ

..Q.,.,., .... .о

r\0

.:.В С>

ЧИJЮ ·не ва.-овrо. Колrосп ПQtІаІВ

ССІ:

.куJІьтури, я~> риж.ій:, м·ак, а ~вівса

34,1

Нtі.

33,6 33,2 32,0 31,1 31,0 28,5 27,7

45,4 46,6 41,0 45,1 45,3 45,2 53,0

26,9 40,0 26,1 43,7 25,4 38,6 24,6 34,5 22.2 35,1 19,7 18,6 18,4 18,2 17,4 17,4 17,3 І 6,8

39,6 29,1 28,8 28,6

тись?»

В

-

Га.3СІГі

під тмtи.м заrоловКJОІМ

«0гахЗІНОООЦЬ» Bi.J;

17

лютогО була .над'Рf!ІtОваtНа статrя агроноха 'ltOJII"'t)Cfif

праmильне

ім.

JІе.иіна.,

ВИlt()рІJJСТа.иня

Колгосnи зони діяльності

Вро·

Зерноочисна машина сОСМ­ ЗУ» одержана в 1955 році з повним набором лабораторних

всього

періоду

до

рнвн вітру, захищають влітку садиби від шляхового nилу, а та­

тає врожайність садів, а з ними і грошові надходження від са·

кож

дівииц тва.

хистом.

Весною цього року буде закла­ !І.ено нові полезахисні смуги і по· саджено ліси на 60 гектарах. Це вдвоє бІльше, ніж було посадже­ но весною минулого року. Буде відремонтовано

102

гектари лісо­

смуг та колгоспних лісів •. підсад· жено супутні і чагарникові поро­

гніздові

Поруч ми

з

теnер

на

50

агролісомеліоративни­

роботами

ває

лісосмуги

значиоі

озеленення

ваги

набу­

колгоспних

живих

що

служать

вони

протипожежним

по·

розпушити

грунт

не

менш

неправильної роботи.

тратив

трудоднів.

1400

бирання

за·

На протязі літа слід прополо­ і

проводилось

Пере­ тому,

що насіння кормового люпину

вІд другого насІння цих кульсантиметрів. Хвойні зрізують раз у

два

роки.

З чагарникових порід для стри· жених

живих

огорож

придаmі:

бірючина, бузок, (стрижка через рік nісля цвітіння), глід, жасмін, жимолость,

лох,

родина, жовта

золотиста

смо·

акація. Для віль­

льових таборів, шляхів, садиб трудящих.

норостучих живих стрижки) придатні:

ти

зок, скумбія, кизильник, ліщина, калина. З листяних деревних вuрід найдоцільніше садити: шов· ковицю, граб, клени (татар· ський, польовий і фанцузськиІі), грушу, дуб. Із хвойних (при

одно

- дво · рядковою

сіянців деревних рід. Такі огорожі

потребують монту

і

і

посадкою

кущових по­ довговічні, не

систематичного

вІgновлення,

ре­

непроник-

)'!Ібовому закладІ, коли вчив~ СІІ. Інструкцію до неі забрали в МТС, І мені не вдалосІІ :s нею ознайомитися, а МТС та­ кож не ознайомила колгосп­

них агрономів з роботоЮ ма­ шини.

Агрегат забезпечено ·набо­ ром необхідних решіт, однак насІння очищає не повністю,

бо машинІст т. ДранкА Ю. не зав:жди

ставив

шета, внаслідок доводилось

потрІбні

чого

перебирати

ре­

нам

і

люпин

вручну. ВІн брав насіння на аваJІіз тІльки до очистки і ли­ ше для того, щоб установити норму виробітку та вирахува­

ти, скільки колrосп повинен запJІатити rрошеА за викорн­ станиІІ машини. Після очист­ ки ж ніякого контрольного аиuІзу МТС не провела».

Ми

не ООІJІ3ВА{І'Вуемо

аІВТОра.

що мa.mmra »йе>но працюва.ла Н~а.,І(ОІВЇJІЬНО. МТС, СUа'ВШИ гра­

новими.

Через два роки, а при доброму рості через рік всі саджанці, крім хвоnиих, весною або осінню слід зрізати на пень, а у вересні ост· риrтн зверху наполовину іх висо· ти. В залежності від форми іі стрижуть зверху і ~ боків двічі на рік наприкінці червня та у вересні . З кожним роком висо· ту стрижок збільшують на 2-5

113.

тому

не

Фааtти, тт. Деревець і Оснач,

'Y'J]C.JYI'a

q)іч, хоч я.к.би ви не хо­

ІtРИТИ&у.

-------------------------------------------------

разів, загиблі сіянці в най· ближчу осінь аоо весною заміни­

Під час декади лісу і саду не· обхідно створювати живі огорожі на вулицях та навколо сал.иб. Іх рекомендується створювати під захистом існуючого тину

сВІМ»,

було змішане з зерном алко­ тіли їх ІІ])И•РJІ'І'И еооєю .ві~пис­ .Іоідttого. Відокремити ж одне кою. Не та'І. 11{)е{)а ре.аr~а.ти на

5-6

також

машина

не­ що

а в діАсиості вона називавть­ СІІ інакше. Це сталос11 тому, що ие вивчав такої машнии в

3У » на очистці насіmия,

дворищ, тваринницьких ферм, nо­

а

одна писав,

перевір.ала , ля очистки на машині, насІння п ВО'На. nрацює, і ТОІМУ Jre ВИJtО­ люпииу доводилось перебира- РІJіС'ТО'В}"ВаJІа її на ПОtВИУ пт-ужиіеть . ти вручну, на що колгосп за­

ще· й

зменшують

Дерева і чагарники, що висад· жуються в живій огорожі і на вулицях, є добрими медон~сами. У місuях створення живо1 ого· рожі, в залежності від віку і ве· личини сіянців, викопують кана· вку шириною 20 та глибиною 40 сантиметрів, а потім іх садять на віддалі 20-30 сантиметрів один від одного шахматним по­ рядком. При посадці поливають. ти

зерноочисна

В статтІ зазначено, що пІс- і ~ооrоЇ.ІІа.сь,

пагони.

огорож

саме:

раторні решета, що приводить Фі:& 'ВИКОРИІСТаtШІЯ .ММІІИ'НИ «ОСИ­

ками. Збільшили іх площі . Зрос·

тому,

точнІсть, а

надрукованІА була

експлуатації иі.й неточність. Аш.е ж це фаКІf,

машина технічно справна, але не завжди перед початком

регулярно

остригти

в

і робочих решіт. На протІІЗІ статті за те, що В'Ї!Н ,;опустив в

ливі для тварин, особливо, якщо

в

сПравда,

3 привоц на}(l)у1ювавm ста.тті гОJІовний інжемер МТС т. Дере­ вець І. та інжене.р ІЮ сільсьІW­ rосnода.рських машинах т. Ос­ нач І. на.діс.1а.11и в реА.аuщію ві](­ ПОО!Ць, яку на.води.мо .нижче:

Jt&OoC'I'i.

машин».

кореспонденції

мщmини

сПри виїзді на місце д.и перевірки фактів, зазначених в етаnІ, ВИЯВИЛОСЬ, ЩО ІОНИ не пІдтвердились.

таких

вів ві:J;п001і.в.

сіння ,~;о кон,~;ицій.

В.·димерка.

Перевага

що

Ре,а:а>.кція 'Надіслала копію цієї в~ т. ГалИЦЬІІі•О'МУ. Ос.ь що

,а:а·ваJІо· мООtЛИJЮСТі доощ~ити иа~ І

М. Загребепьний •

с.

тур неможливо, бо нема поки

на очиоС'J·ці насіння, вЦсутиість Itmrrpoлю За ЇЇ pootmJ·Ю. Jl~ В&З­ ЗjВалQІСЛ В КОреСП()ІЩЄИЦіЇ, .11&-

а.ле ІІІ' вІІ'Вітрюється,

ВШ

варськоі МТС за останні роки nоліпшили догляд за садами, лі· совнми насадженнями та ягідни·

геt<тарах.

8,6 24,5 36,7 21,1 31,9 22,7 34,3

Не так треба реагувати на критику «Хто про це повинен тур6ува­

Озеленимо наші села і колгоспи

25,0 20,5 25,3

14,7 18,0 11,9 19,7

приорюють.

в ЩІШ ГОJІОС за-

-

Фото Ю. Зимолонга.

очистки застосовувались лабо-

ди в

15,3 14,3

4,7

:Мокро,

30,4

16,2 17,3 15,7 23,0

боти за день .

Колгосn ім. Шевченка,

-

підводять підсумки ро·

_____ ,.

везли і роохцали 11Иій,

ІВЇІЖ~ТИ на ·ПОJІЬОВИХ роботах • втрачає свої поживні Дуже хивио, Щ() тут сіють такі

40,7

К. Слуценко (зліва) і

голова колгоспу В. Павловський (справа)

б()ІJООІ ·віщ()вЦних .решіт, що не

305

~~:. ••

с:

Кулаженці, Св і тильне,

На

гектари тимофіївки з конюшиною.

На фото: бригадир тракторної бригади

ШИІНа ие заnезпечена ПОО]І}D( на­

rеRТарів зябу та. 160 rек- яВJІJІють ~Иltи a.],YI'i.u, IliJ;roroвJІeнo 60 иизьші ·міщя, rpy.meмo. по.rя вийшли ,wyz,иo. Механіза­ тарів озимих. тори 8 тракторної брига..и, я~у relt'l'apiв 11РJНТУ пЦ мртоплю. Це ие тах. П.раща, на пло· оч0.11ює П. Па.рхомrоиtО, з перших Посія.11и близьм 60 rmtтa.piв різ- щах в· ИВ3В'НИ, а.ле ж можна сія,nriв вз.яли xQpomi темпи в po- них &у.ІІьтур. ти иа підІищехих кісцих так, В ХОАЇ робіт ОСООЛИ!ВО ві,tm&­ Jt& це роб.11ять в сусі,J;Шх шртіwrях. бotri. В ~mi вже за.бороошвшо ЧаЮТЬІСЯ '11РЗ.К'ЮРИІСТИ lваи Хохиq OARar. не сіють. та ·йоrо ШІІІ&РІІП .Иихай.ю Маок­ ЗВЕДЕННЯ В ltOJIГOOIIЇ ](ОО~ЮТЬ інШ і СШІенІW. ІЦ6ІІЬ ООИИ сіІ)ТЬ, а пр о хіА сівби ярих культур ПО.ІІИJІ&И. В.ІІІЮМОО МЇМЦЯ .МИНІУ.1ІІ ВВОЧЇ О})ЮТЬ, JРУЛЬТІІВУЮ'l'Ь. кол госпамн району за станом з roro часу, ЯІ> пЦ ІМрrоплю ви· О.щааt бойовоrо ](уху висrа­ П()ІІІІІ.ТООt

24

корм,

творчому зм&rанні, наші lltOJIГOCD· с . В.-ДІШ:е'[>ка, 1'. ГалИЦЬ>ltА}ГО А . , НИ'RИ у rісній ооm,фу:ЖЖОС'І'Ї 3 в якіИ бу.п:о пwа.но х.ритИЦ'і Бqю­ .мехааізаЩІац викооr.а.ють зо­ варсЬІІtу МТС за нооцwШьшу пЦ­ бов'азаиu по вирощеш~ю BІJJCO· rотовху на.сішн.я ,1(() ВесRЯ.НО'Ї ·сНІ­ ttoтo врожаю сі.JІьсЬІІWrоСІІІОА&Р· би в колrоопа.х свові зоопr. В ських крьтур У 1957 році. ній, зокрема, йшла .мова про не­

фВ- ІЮТрШиу.

Втрачають

Колгоспники у співдружності з механізатор~ми вже посІяли понад 120 гектарів вівса та ячменю, 58 гектарІв к~рмовоrо лю.: пину на зерно і 20 гект.арів люпино-вівсяної суміШІ ІІа зелении

Посівли р&RНі wочі м~ІЖ­ ву, цІЮулю. Посцили ;ш~pnri 2

Щ~

ОАИоча.с;ио з цu у перші .щі ~ПУСІ'ИJІИ AeJtlriЇ ІЮ1ІИJІ.КИ. :Мв ІfеtІlра&Ви.ІЬ'И'О врuувuи пт-рооу в боронах, іх чимало иевиетачає. Це првзвеJІо А,{) тоrо, що тpa~~trop «КДП-35», JlltІW ЗІІ&РИ-

найбі.Іьш пuхо,а:ЯЩИ1lи в пЦви- ваєио ooJІ&ry, щепі ПОJІЯ у 3-і т& 5-й бриrа,а:ах.

зерно. Насіння маємо ](О 700 ЦеR'І1Нері:в.

ше, иаприuа,J;, .ВІJJСівати в.іfвса та ячменю по 180-200 кіл()тра­ rewrapи ршнн:ьої &a.J.}ТOIIL'Ii. Готує. мів на гектар. Ра.mні ярі висіsшо JlO грунт АJІЯ МЗІС(І'ООЇ ПОСЦltИ. насі'НШІ"М, протрувии:м: грашооаНема ніякого су.мІІіву в roxy,

забе-3печені 15 ПО'І'УЖJІІUПІ м3ІП1Іі:­ нам:и. Першу 6ЧОJІІОЄ АООВЇ](ЧЮІИ.Й ме.ханізатор т. Киріевсь:кий, ~у­ гу м6Jio~d, ue ·Ие /l(t'fll!lll ном.

полі, хто як працював, намітити завдання на наступний день ..

ШЄІВИЙ 1tO'J)M ВШ:-М:О В С)'ІХіmЇ з вимю та. НО'М з ІЮ:JРЗху:нху

бу люпи.ву ш. зеJІене ](обрmво та

ма- .11и норми висіву. До<ті,І( ІЮІІt3За.в,

ротеньку виробничу нараду, щоб підсумувати зроблене за день У

ва

У СПl'В~УЖН~ З М:еХ~'Ю~МІИ було. Щоо прИОК()ІРІШ'И ,І;QІСТаІВКУ по 50 Шогра.:мів ·нооі:ншя к.о:ж;Іtоі ,а:аІИ CJIO.OO ПОСlЯТИ РМІШ ВІН за на.сі:вмя на ча.с сіJВби, ПРИІЗН&ЧИJІИ .куJІьтури на гекта·р. 3-4 ,ІJІП. 3 ЦИ:М: З3ВА<JіИВЯJІ 'ІЮИИ .J;ВОХ ЧОО:ОВіК '11-3 ,J;GII~М:QГY JroMipЧеІ>аJ хень-~а ІЮЧнем:о с·ів­ еJІ})аІВИJІИ!СЬ. Що забезпечИJІо уооіх? Правильна })ООСТМІОВІtа СИІ 11& (jfl6j,

Майж~ кожного вечора в контору колгоспу ім. _Щорса, с. Кия· жичі, збмра.оться бригадири рільничих і трактор1101 бригад на ко·

3а.рШJ сівм:о горох, ямrо у нас бу,~;е

ltOJllroCIIIИВИ MI:IUtOJІa Хаа, МІІІW-

3еJІЄ'НИЙ Jro~ У ~аІС 5~0 з ІІИШ- на Деревець.

Па.JІЬ.НО

рЇ'В. ДооеJЮС.ІІ ШВЦІtО Ш~РООУАУ­ ватись. 3бі.JІьши.л:и кіJІьх.kть боч­

В'ати, проа:налізумти, ячмщ1ю,

у нас є всі

•Jблцнаиі, за про.~;ук.тЗJlи затрu.

JІЕШО, але Jre меш:пе Ю.Иа ІІЮІІере- у ниніІШІЬQ:ІfУ ·році ї·з~. Я·& і lri. Хочетьсл піс.1fя перпюrо ета- rо.~иться, roa зцають м»оо­ пу польових робіт ~о nW:yxy- :..:ольці MИ'lWJia Oracюllt, МИІІООJІа

мвс.а,

&ульТИ'Ва­

'l'a

огорож (без жасмін, бу·

стрижці) ялинку західну і східну тую.

звичаІі.ну,

Колгоспні двори, nольові табо· ри слід обсаджувати швидкоро· стучкми

породамн:

тоnояями

в

два ряди з віддаллю в три мет· ри і на таку ж віддаль ряди сад·

жаиців листяних декоративних порід липи і гостролистого кле· ну. З зовнішньої сторони алеі створити огорожу із колючих ча· гаринкових порід (лох, гледичія).

При ввести

обсаджуванні садиб слід процентів плодових кі·

50

сточковнх

і

кущових

ПосадковнА

порід .

матеріал для озе·

ленення і створення живих ого· рож можна придбати у Остер·

ському (с. шівському

Семнполки) і Бари· держлісорозсадниках,

а деякі породи дерев в лісннцтв ах .

А. Стрілецький, агроиом·лісовод.

Броварська МТС.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

редакційної

З

•======11

щадці біля к:іtнотеатру, де щове·

ко­ хоровий Хористи лектив. збирають народні розучують nісні, nереробляють і старі мелодії. Во­ ціли й ни склали в якому збірник,

чора збирається нruftбL'Iьme мо.'Іо­ ді, не поставити дecsrro.к. столів, хи, .J;О)(іно? 3нову-та.:&и нема. .~;е, пару десЯТ.Іtів ослонів, пі,J;ВОС'І'И Роз­ ось вже до них ел~Е'ТРООсві:rлеІШLЯ? бо будиноІt :к.ульгури

коломийок, лі· жартівливих, ричних і весільних nісень. В творчо·

3

так.ою ,u:мкою мол&дь ча.сt' 1

блукав

n1>

ВІЮВарах. І Юйсно. Де

праГНУЛИ

ну,

П(}­

орга!ІЇІЗаЦіЯ

КОt.'ІЮОМОЛЬСЬ.1tа СПраБЖНЬ.ОМу

ЗЗ.Д{JІDО,'ІЬ­

після робочогu НЯТИ культурн.і запити молоді. nровести ветrі.р на пло­ Чі>ху б, 'НЗІПриклад, Але Піти в 'ltrнотеа.тр? АНЯ? що деЖоострується

фільм,

там,

вже .~;вічі бачив. Проглянути га· журна.~~,

чи

зету

пограти в

ие tВИЮІj}.

3

цьоі'о сташ~вшца можна бу­

ло б легко· виііти, оео-б.1иво за­

газети,

тут

клзети

-

колективу

..

завідую·шй хатою­ місце·

читальнею,

~ван поет вий який Мельник, який збирає пісні; завідуючий клубом Іван Зеленяк, пише нові середньої школи Семен Мельник, що пише вчитель коломийки ; музику до nісень. На фото : члени творчого активу (зліва направо) І. М. Зеленяк, С. А. Мельник nрослуховують музику до нової І. Г. Мельник і

робітник. м.

·

активі хорово­

го

ти і ТаІНЦЮВЗЛЬJІу ІІЛОЩЩ)І;Іtу. Г. Савченко,

культури і

бу){ИШ·У

му

от вам і rотовий читалЬJІий па­ вільйон. Нарешті, слід ооладна­

раз, ВООНОЮ і ЛЇТО·:М, 'КОЛИ б пра­

ЦЇВ>НИltИ

-

журвали

понад

записано

500

ша­

а Ісінця

pi.It ремонтують,

який

Бровари.

-------

Кілька слів про наш базар

nісні.

цієї п;ричИІни і .~;осі не об­ яlt })ООі'l'tники, що проживають в·а JЩД'НМІО м·айданчm.t АЛЯ базару.

вЦтоді,

Немало часу МИІНУJЮ

СТ. БобрИК., ПЇДНЯЛИ ПИТ3НЮІ Про

3

Але ІВ та100ху 'Разі постає нове,

для об­

ків -оформить rroтpi6RY

лао~;н.ання маfі.данчик.а документа­

цією і відіс.1ав її кудись, що і ~о сьото~нішньоrо дня невідомо, Ае 3нах:ОtДять.ся ті папери.

Робота учених про Велику Жовтневу

виться, що з нею робиться. Це

соціалістичну революцію

вкрай треба б ІЗробити. А•Аже ця справа.

рить

готують

двох років .

40~

С. Горбенко.

Жоо!тневої

ВелИІІtоі

ЕНВ:Г,

ряд

~<> вида:НІІЯ

прИ!СВячених

с. Бобрик.

УJ:mіоорситету І. цію в _Rита.ї і ·:к.ра.і)ни СхQдУ. Ви-

на:JЮ)ЩІ()'ГО

. ськоrо

уже бі.льше

тягнЄІГься

-

да. ~QЛЮ-

ll'Рофеоори і вИІІtЛщцачі Rитаіі"- лістичної реоолюції

ооро.м.ЕО~ на.віть гово­

-

Ковгаиа .

народно.му Китаї

в

rірига.~;а.є, куди він юціІс.1а.в до­ кументацію і •юму ·не лоці.ка­

Л.

Фото

РАТАУ).

(Прескліше

те, . щоб поблизу вашої станції ПИ'МRНЯ : ЧОМУ СіЛЬВИ!WНКОМ, Не м.аіЦа.нчИІt. обладнати базарний Цим за-йнялася Ру)(НЯнеька сіль­ якої зн;ахо­ рада, на території СільвИJtОІRJt()И станція. дит~я nогодився 3 nропозицією робітви­

року.

1957

Іршавського райо· ·

Цінна знахІдка

Де провести дозвілля?

квітня

12

Закарnатська об­ ласть. Вісім років Ве­ існує в селі Раковець, .· ликий

пошти

*

lk==========•

П'ятницн,

. к.ладач1

к.а.фе.в;ри

ної реоо.люції. BmtJЩJ;a.чi. кафе,~;- .І;QСВЇ.Цу. Зltoorm!:eooi ПИШУ'l'Ь ІЇіс'rоріі ри DСООВі'mІЬОЇ миrу . «ІІро світове :ma.чromя Ж{ІІВТнеоої революції». В .хшизі :маrгері&JІи про бу.~tуть наmедеmі вnлив · Великої Жовтневої соціа-

С.ІІ,цам:и ваших внетупІв

:иарк.сиз ­

ОО!ЮІВ

:н.ауІt'Ов<У пишуть ромвинам І му-.лені.нізму соціалістич- роботу «ІІ'РаІВильие ЗШС"ГОСУБМІ1RЯ

1Jе:оолюqіі є

ІtЛЮЧе:М Д{) J)ООВИТІtУ Pffi30ЛIOцfi ІВ різних :&J)aiЇ'Ilax». ВІЦ.ІІа.дач-і к.а­ фєдри історі.і кита.йсЬІіWЇ ревQлю­ «Жовтнева poбffl ціі пишуть

ре.волюція і Суць Ят-сен»

На ІіОвобудовах

R ВАГОНЧИКИ ДЛЯ ЗВІТУ для

трактор!!стів

відnочинку

без

коліс,

а тому стоїть нерухомо садибі. на центральЕій

у сусід~;іх артілях .імета імені ні Шевченка вагончики, Димитрова але хоч і на колесах, також

стоять

зимових

иа

3 11

нерухомо

пристани·

1 ними.

існують Видно, тільки гончики ці

траnилася

nід

куку·

то може б і ти nішов?:.. рудзу, та іі nодумав -подумав Микола говорить:

Добре. Я врахую ваше nо­ вийду на бажання і, можливо,

-

роботу. І от уже лютневий день скін· чився, а Миколи так і не бу~о в nолі . ":/вечері до хлопця зай­ шов бригадир.

Що з тобою траnилось? За­

Чому

ж

А чого це ви так сердито несnодіва­ дивитесь на мене? но заnитав }~икола. - А як же на тебе дивитись? - Інакше, не так, як ви. -Чому?

-

місія сесії сільради, але змін nоки що ніяких .

«Сільська Рада вжила

,.У

ва· для

.........

у

городньої

десять дівчата називалн

бригади

« МаЛИМ », ЩО ХЛОПЦЮ Не дуже ПU·

добалося. А коли про це всі за­ були і вже не турбували Мико· лу, то він зітхнув з nолегкістю , зрадів і думав, що про той ви· nадок ніхто ніколи не згадає. І ось 16 березня Микола вий­ шов на роботу з рішучим намі­ ром надалі щодня брати участь у роботі. Працював він старанно - до вечора привіз з nоля 8

гарб збоїн Микола

був

траnилася

і один

віз

радий,

аж

нова

соломи. nоки

не

nригода.

Після роботи бриг;щир nокли ­ кав усіх хлопців і дівчат до кон · тори і сказав: - Зараз я вам дам квитки в театр. Там завтра йтиме опера сВ ійна і мир». по квитки Бригадир вручав знав, що йоr<• сnиску. Микола nрізвище

мусило

стояти

Булавка

Кривецька до цього ча­ У

чому

і

розписуюсь О. ШумаА,

ЗакІнченна робіт по розчистці Суецького канапу

голова виконкому Го­

Судю «Абук.ір» ЧИІС.Ла пі.а;нятих

голівської сільської Ра- кашалу

якому

остаН'Нє з

-

}І.На CyeцЬJtO·ro

3

віt;J:бУІКJСИ}ЮВаНО· в біІt

-

иа

пер·

шому місці. Але ось уже майж<.' всі одержали квитки, а він-ні . не витерпів : Нареш·rі, хлопець

Ви, мабуть, nроnустили моє почи воно адже прізвище, нається на «Г:t. Я знаю, що ие на сМ», жартома кинув бригадир Платон Свиридович. Хлопець страшенно почервонів і глухо nромовив :

ОСТМІіНЮ пepemltO'дY, Я'Jta заmажа.·

- Так ви й досі те пам 'ятаєте? ходи ти "" А я виріш ив щодня думав,

забу·

все

ви

що

ли .

а

Хате.:~~

Єгmпту

жуй квиток! Але вислухай мою батьківську nораду. Ти невірно мусить що бригадир думаєщ

з

учи­

і

як

великою

як ти

і

nоскоріш забувати, коли

Бригадир,

От я

з

раз поступив, але кращим їздовим.

і

(ТАРС) .

вьв

фМ<т.и

що він не (ТАРС).

:a::::·:·;:::''j·

•:::;::::,

що з

10

по

25

квітка приАмаються від трудящих

ПЕРШОТРАВНЕВІ

ДОСТРОКОВІ

ПОЗДОРОВЧІ

ТЕЛЕГРАМИ ПО ПІЛЬГОВИХ ТАРИФАХ ІЗ ЗНИЖКОЮ НАПОЛОВ'ИНУ ВАРТОСТІ.

Те.11еrрами приАмають як раАонна контора,

так

і

всі

сільські відділення зв'язку та листоношІ.

нехороше у

нас - - - - :0' • •.,.

сказав Микола і Буду! пішов додому. А дорогою думав.

-

який

розумний

чоло­

Платон СвиридовичІ». А. Батюк. с. Жердова .

вік наш

Адреса редакції:

м.

~ll

пр~а:ЦНІ'Н1

ЩО Цl

оорушують І хоче зважати ІНа ;ріше-нн·я ООН.

І •••:;:.:с:: ::А::на

повагою

будеш

JЗРЗІЛЬ-

В"N)РГН'ffіІНЯ

z:z:::z: ПОГРЕБІНСЬКИЯ. С. Ре..апор

недисципЛінованістю.

знаю, хоч ти

«Все-таки,

дv

тисяч ТОН'ІІ •

ЗЗ.Я'ВИВ,

Іара.їльсЬЕі війеьк.а

ставитись до людей, але разом з тим і виховувати їх. Сюди вхо­ дить і те, що ми називаємо бо·

ротьба

1

20

щ>овюІка.цшІШ •шкти nроти ЄrИ!ІІТу. Ізраїwrіо п<>Іtаt.!ують,

ку твоє nрізвище виnадково сто­ іть не на nершому місці . Одер­

мусить

·ка.на.лу можуть прохо-

продовжує ських ІJІійеЬІІt .У сешrор ~~~- Ві~

за,я.вив, що Ізра.іль

я не ду­ Ти не сердься мав тебе образити. І тут у спис­

тель,

Ttmep no

. ГС!Ніе~альашй __диреІtтор у:п:рав- 1 ~итеw1іtВ сеКІГОра fази. Ха~)[ _на­

лшня шфоІрмацн

-

nоступав.

К;аІНалу .

по

лінію nеремир'я і патадають 'На

nосміхнувся .

Бригадир

СУ'JІ.НО ­

Суецьаоому

ПЛ8ІВС'І'Ва

Ізраїль продовжує провокаціі проти Єrипту

-

роботу,

ла повному вЦнов.'ншню

ні.~; ТраіСИ каналу, у ВелИІtе Гір- дити судна ІВОДІJоrоНІНажвllісrrю

ДИ» .

к.е Озеро. Тааши ЧИІНо:м, усунено

греблю nішов у село і розповів про цей виnадок жінкам. З то1о дня Миколу днів

захо·

сигналу

але...

су не відвідують школ1.

зазначено було, що учні

- Тому, що я ще дуже малий, мені всього сімнадцять років. через бригадир Після цього

з

цьому

по

чом у

лист,

щений

школу.

відвідують

Демиденко.

квиток

така npv.roдa. Зайшов до Мико­ ли бригадир і каже: «СьогодІіі

хворів? Гуща мовчав. - Щось траnилось? ти мовчиш?

П. Булавка з 7 класу та з 6 не Кривецька А.

ди,

МТС. Про це, до речі,

15 березня Микола Гуща nриіі·

-

сільськогосnодарська ко­

М.

Броварської

рекцією

няв важливе рішення: він вирі­ на роботу ходити шив щодня Семирічку він закіичиз ще торіr;. літо пра;,r.ював у лісгоt:nі, а взю.t· роботу r. на ходити Ісу nочав колгосn . Але ходив нерегулярно.

хлоnці возять добрива

іх

и

к

доnовідала

РОЗПИСУЮСЬ" колгосnів голів звіт·у еСтахана­ газеті В тт. Зарицького І., Anaвець:. від 17 лютого ни­ насенкова М. та Ковбасинеького І . nеред ди-~ нішнього року був умі­

ІІОЧЛТКІВUSІ

навіть

д

р квітня

3

користуватися

зручно

Б;ЮКtЮТА

разу

1

ч

nоставити у nолі, щоб всім трактористам було

· ==

Одного

ю

де саме

вирішать,

":І великодимерсько!dу колгоспі ім. Леніна вагончик

л

о

щах тому, що керівни­ ки цих колгосnів ніяк не

Романович,

Братченко Кузьма

який живе в м . Бровари, по вул .

Івана Франка, ву

про

31, порушує cnpa-

розлучення

з

дружиною

--

Братче11ко Олександ Зінаідою рівною, що живе там же.

Справа

слухатиметься

родному суді варського

І-ої дільниці

в

на· Бро ­

району.

Бровари, Київської області, ву.п. Кнівська, Nt 138.

Броварська раАониа друхариа І(иівськоrо о6пасиоrо упраuі.кня куо~~r.тури.

Зам.

1624- 2580

44 номер 1957 рік  

44 номер 1957 рік