Page 1

СЕРЕДА

9 червня

2004 р. N243 (9550)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

28

ТР АВНЯ року в

цього

А. М.

обласній

Тонковид (Казен­

КОДП

державній адміністрації

металургії),

М. І. Надєїн

силівське»), С. Г. Малю­

рівнів та виплати забор­

відбулося засідання об­

(ВАТ

га

гованості

забезпечення

своєчас­

ності

податків

та

сплати

інших

«РСПМК-4»),

(ТОВ ~

трапилися

пенсій,

в

протверезіє, прийшов та пе­

різних соціальних вип­

репросив . Цей вчинок судо­

на Донеччині понад три де­ сятилітrя тому, не були не тільки визначальними, а й

лат та робочої групи з

чинством

координації дій органів

навіть примітними·. І ніхто б

ну»

про них зараз не згадав,

як­

би не цьогорічні президент­ ські вибори, одним з найі­ мовірніших переможців на яких, згідно з сьогоднішнім рейтингом, може бути Прем'єр-міністр Віктор Яну­ кович. От його опонентами і вишукується

«компромат»,

який би хоч якоюсь мірою 'дірвав довіру громадян до 1 лави Уряду. З цією метою деякими засобами масової інформації були запущені різноманітні чугки про су­ димості Прем'єра в роки, коли він був учнем Єнакіїв­ ського гірничого технікуму. За задумом організаторів цього ка»

заходу, мала

така

«грати»

(<Платів­ аж

до

виборів, дедалі більше об­ ростаючи всілякими (<подроС бицями». Однак, схоже, опонентів Віктора Януковича очікує розчарування. Прем'єр ніко­ ли не приховував фактів своєї біографії. Більше того, через прес-службу Кабінету Міністрів він запропонував журналістам на місці дізна­ тися про подробиці тих неп­ ростих періодів його житrя. Завдяки цьому газетярі, раіо-й тележурналісти опози­ ійних і не опозиційних за­ собів масової інформації з різних куточків України ма­ ли зустрічі з головою облас­ ного апеляційного суду О. В. Кондратьєвим, колишнім сумею Донецького обласно­

го суду В.

Ф.

Хованським,

якому свого часу було дору­ чено провести фаховий ана­ ліз судових документів по Януковичу, колишнім голо­ вою партійної комісії при Донецькому обкомі партії О. В. Медяником, учасниками й свідками тих далеких уже подій. Під час бесід та вивчення відповідних AOKY1-lеl-ІТів всім незаангажованим журналіс­ там стало ЗРОЗ)ТlVlілим, що Янукович справді став жер­

твою судових помилок. Бо по ситуації опинявся в гурті старших чоловіків, яким то­ ді приспічило виясняти сто­ сунки, му,

як

завдаючи мовиться

ДOK)ТlVleHTax,

один в

одно­

судових

«тілесних

уш­

коджень».

У першому випадку сім­ надцятилітнього Віктора

Януковича

було

засуджено

було кваліфікова­

крадіжку. І от таку (<прови­ Віктор

плечі. Бо,

свої

ненням, що йому, як непов­

нолітньому,

це зійде з рук.

Не останню роль зіграла і властива юності готовність до самопожертви заради ін­

у

v

";;

(радіо­

ванням

передавальний

центр),

голови

заступника

обласної

адміністрації ренка. були

держ­

А. А. Пет­

На це засідання запрошені

ники

керів­

підприємств-бор­

жників

міста

Бровари:

Б. Я. Кушнір

(ЗАТ

(ТОВ

АФ

тут

про

В.

жників за термінове по-

голова

заступник

голови

держадміні­

страції А. Т. Косенко. Леонід СІМЧУК,

особисту

відповідальність

(ТОВ

жовтні

~Ііський

районної

відбулася

« Придеснянське »), Шостак

в

В. О Антоненко та пер­

підкресли­

гостра і принципова ро­

що

підпри­

У роботі комісії взяли

ти,

В.

комісії

участь

ського

бота

боргів,

виконання яких ке­

ший

Необхідно

(ПСГП

погашення

про

поточного року.

вод пластмас»); Бровар­ М. В. Катруша

ки

цих

стро­

ємств повинні прозвіту­

«Зоря»).

району:

і

вати

В.Ю. Іщенко

«За­

кон­

кретні завдання

рівники

виконавчої влади Київ- ~--------------------------------------------~ А. М. Шевченко

заробітній

"

ПІІАТИТИ

ської області під голову­

по

Доведено

начальник

бор­

Броварськоі ОДПІ.

шого. Однак тоді все закін­ чилося тим, що і Целков­

ський отримав своє, Янукович був покараний. Другий

випадок

характером

за

своїм

до першого. Про нього журна­ лістам, крім працівників об­

подібний

ласного суду, розповів учас­

ник

тих подій Олександр Мартиненко. А суть справи

така.

1969 з

Йшов

Віктор

восени

року з однокурсницею

технікуму,

де

навчався.

Один з зустрічних випивох, У товаристві яких був і зна­

йомий

Януковича

Марти­

ненко, почав брутально приставати до дівчини. Вік­ тор відштовхнув його і неза­

баром

разом з

пішов

геть .

шився,

супутницею

А ті,

хто

виясняли

зали­

стосунки

вже між собою. І заверши­ лось

те

денням

«вияснення»

заве­

кримінальної

спра­

ви. Хтось із цієї групи назвав і прізвище Янукови­ ча. Провина Віктора тоді до­ ведена не була, але йому, як уже судимому раніше, відмі­ ряли

термін у два

статrею

роки

за

КК УРСР.

102

Відтоді минув певний час.

Віктор Янукович здобув ви­ щу освіту, У двадцять шість років став директором авто­ підприємства виробничого об'єднання «Орджонікідзе­ вугілля». Але завдана кривда постійно ятрила душу. В по­ шуках справедливості

допоміг

тодішній

йому

депутат

Верховної Ради СРСР від Єнакієвого, льотчик-космо­ навт Г.

Т.

Береговий.

Саме

тому у 1978 році Донецьким обласним судом в особі суд­

ді В. Ф. Хованського, а по­ тім і інших посадовців були детально проаналізовані су­ дові справи Януковича.

грудня 1978 року пре­ зидія Донецького обласного

27

суду

прийняла

постанови,

якими обидва вироки, вине­

сені в

1967

і

1970

уроках

обслуговуючої

праці, які веде Тетяна Григо­

рівна Литв'як, панує атмосфе ­ ра доброти й довіри, естетики

й вишуканого смаку. Її хвилю­ ють проблеми розвитку твор ­ чих здібностей, роботи з обда ­ рованими

дітьми,

збагачення

їх духовного світу. Як досягти того, щоб дитин а не тільки копіювала, а й дума­ ла, творила? Дуже

підсилює

емоційний

настрій на уроці в звертання

до

розпису.

1-му класі

петриКівського

Святковий

надовго

залишається

настрій в

душі

після того, як побуваєм у зви­ чайній чисто вибіленій хаті, де стіни і комин печі наче співа­ ють

-

так

бов'ю,

з

виписано

гарно,

таким на

них

з

такою

лю­

натхненням квіти,

жар­

вважає Тетяна Григорівна, пот­

дає, що на олімпіаді вона прос­

рібно познайомити дітей з ос­

то займалася тим, що любить, і

новними

кольорами

спектра,

бо без цього створити вдалий візерунок неможливо. У проце­ сі

практичної

роботи

з'явля­

ються нові кольори. Учителька наголошує,

що

складається

з

к.ожна

пара

основного

і

по­

хідного. Навчає дітей мислити, розвиває естетичний смак, ви­ ховує почугтя прекрасного.

птиці.

Виник петриківський декора­

тивний розпис у XVIII ст. У с. Петриківка Дніпропетров­ ської області та передавався з покоління в покоління.

У

роботі

вчительки

просте­

жується наступність у навчан­ ні: у 5-9-х класах діти поглиб­ люють,

розширюють

знання,

логічно, послідовно засвоюють

Після теоретичної частини з демонстрацією зразків Тетяна Григорівна пропонує учням

новий матеріал, пов'язуючи йо­

практичну роботу-вправу «зер­

на олімпіадах різних рівнів.

нятко»,

У цьому навчальному році учениця 9-В кл. О. Батинчук

основний

елемент де­

коративного петриківського розпису. ({Зернятка» схожі на

го

з

попереднім.

Учениці

9-х

класів посідають призові місця

посіла

перше

місце

на

краплі води, що падають. Кор­

етапі'

пусом

ських олімпіад з базових дис­

так,

пензлика

щоб

мазок

натискають

був

овальної

форми.

учнів­

циплін та стала лауреатом

IV-I'O

етапу.

Ягідки калини дітям подоба­ ється

Всеукраїнських

ІІІ-му

малювати

найбільше,

бо

займається

видами рукоділля,

різними

а' особливо

шитrям.

палець беруть фарбу і роблять

ленням створює свій власний,

легкий відтиск на папері. Чер­

неповторний

воні ягідки відтіняють контрас­

но створює і виготовляє аксе­

тним

суари для свого одягу. Розпові-

кольором.

Тут,

Педагог трудового

вважає,

що

уроки

-

навчання

це

уро­

ки творчості. Кожна з учениць 9-х класів, з якими

працює

рівна,

вишила

рушник. Олена

ко,

А

Тетяна

Олена

Лисенко,

Дарина

Григо­

свій

власний Батинчук,

Катя

Бойчен­

Горобець,

Ольга

Осілько, Марина Аришева, Аня Хмура створюють одяг для се­

бе та близьких. Виховувати

жінку,

Тетяна Григорівна,

-

вважає дуже від­

повідальна справа, бо саме во­ на може і покликана створити затишок у домі,

в душі,

в ко­

лективі, в державі. Жінка, яка зуміє

створити

свій

власний

неповторний стиль, впевнена в собі

і

смілива,

інтелігентна

і

розсудлива.

Світ лана КЛИМЧУК,

Дівчина

роблять вони їх пальчиком. На

зеленим

виконувала свою роботу з ра­

дістю і задоволенням.

3

легкістю

стиль.

і

задово­

заступник директора з

навчально-виховної роботи 30Ш І-ІІІ ступенів

NQ 9

м. Бровари.

Самостій­

На фото: Т. Г. Литв'як прово­ дить урок рукоділля.

роках на­

родним судом міста Єнакіє­ вого

Юрія целковсыlого,'

скасовані

недавно народженої доньки, взяв на себе його провину за участь у сутичці, при якій сам був лише присутнім. Справа усугубилася тим, що Целковський забрав у чоло­ віка, з яким бився і який не­ давно звільнився після ув'язнення, годинника й до­ кументи, щоб той, коли

на

вого досвіду, повірив запев­

за статrею 141 ч. 2 КК УРСР за те, що на прохання сусіда

батька

звалив

не маючи житrє­

~

платі.

во·рrи ТРЕВА

стипендій,

Єнакієвому

но не більше, не менше, як

боргу до бюджетів усіх

«Бобрицьке»),

у. обласній' держа,дМіНі'С.1рац'їі

надходжень,

виплати заробітної пла­ ти,

що

податкового

О. О. Носач (ТОВ «Кра­

,

Події,

гашення

порошкової

ласної комісії з питань

шахтарському

«Агросервіс»),

завод

ний

відносно

Віктора

Януковича

Федоровича, за

були

відсутністю

складу злочину. Тобто, вже

ПЕРЕДПЛАТА НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ 2,0·04

чверть столітrя згідно з за­

коном

Віктор

людиною,

яка

Янукович не

має

є

суди­

мостей. Про це варто було б

пам'ятати неперебірливим у засобах любителям порпати­ ся в чужому житrі.

Остап БОГОВІД.

ЦІНА ПЕРЕДОnАТ"

ЗАЛИШАЄТЬСЯ·SЕзаМIМі

на півроку на квартал на місяць -

7 грн. 20 коп. З грн. 60 коп. 1 грн. 20 коп.

ВІДОМЧА: на півроку на квартал -

9 грн. ЗО коп. 4 грн. 65 коп.

~==~=~~~ 61285

ЗвертайтеСR до найОпижчик віддіпень зв'изкv аОо до пистоноw

ІНДЕКС:


2~ N!!43 (9550)1 матеріаль­ Н АДАННЯ ної та фінансової до­ ПОМОГУІ

інвалідам

війни,

i/([IJ #В?і/ііі.ід

інших осіб, котрі потребу­

роздрібного

ють

ПРОl\1ИСЛОВИ~IИ

піклування,

допомоги

громадянам,

членам Їх сімей та сприян­

постраждали

ня

стихійного лиха,

виконанню

державних

надання які

них, техногенних та інших

ня

катастроф, в результаті со­

соціально­

ціальних

го

щасних випадків, а також

забезпечення

-

війни

інвалідів

жертвам

ось основна мета

діяльності Фонду «Батьків­

цям;

щина»,

науки

що

функціонує

нашому місті. нами фонду

у

Перед чле­ поставлені

репресій,

сприяння

і

надання

завдання, які в міру мож­

лям,

ливостей його представни­

учням,

ки

реабілітації,

стараються

вати

на

реалізову­

практиці.

-

Це

вченим,

особи.

урн на пожертви для бла­

чальнику

годійних цілей.

щенку,

котрі

потребу­

NQ 11

Фінансова допомога на за-

А. І. Батечко,

садком

~Ю 3ЮШ(!)[JЮflJ ~ю~Q©JiJ

не­

центрів

діагностики, спортивних

та

1725

гальну суму

навчально­

гривень

Хочеться співпрацю

овочі та фрукти). Продук­

сатів. На день міста в "ІИ­ нулому році фонд «Бать­

тові

ківщина»

Ю. А. Бойка

набори,

до

складу

провів

яких входили l\1'ясо, кури,

«Повага до ветеранів вій­

яйця,

ни».

безробітних,

інвалідів

та

мадського

огірки

харчування

тощо

По-різному людські долі.

помідори,

отримали

канцю Броварів, є що зга­ дати за свої більш як 60 ро­

у газеті кНове жummя» за 26 травня року опубліковані «ПравшJ.a gompuмання тиші в rpoMagcькu:x місцях м. Бро­ вари» gM Bceнapogнoгo обговорeRНЯ і nрийняmmя рішeRЬ. Я особисто вважаю, що таке nоnумрне рішeRНЯ необrigне. Воно назріло. Останнім часом у Броварах часто порушують спокій і gорослі, і мші.

2004

Зараз у нашому місті у багатьох місцях nроgають горілку на P03.11.UВ і в тарі. Пий"':- скільки хочеш! А цьому aкmUВHo сприяє наша всемогymня

nepeg по

реклама,

впливає

на

виховання дітей,

одним

словом, знищує здоров'я сім'ї і своє. Я вва­ ти людей, наповнюючи грошима свої ки­ шені. Часто можна чути, що в нічний час у квартирах багатоповерхового будинку включають на повну потужність воду, бажа­ ючи в цей період помитися. Частина жите­ лів в своїх квартирах робить євроремонти. Два-три майстри цілими днями інструмента­ ми обдирають всю штукатурку до бетону, а інколи і в стінах прорубують проходи. Вони створюють такий скрегіт і шум, що в усіх квартирах не;\IОЖЛИВО перебувати. Якось у моїх сусідів цілу jlіч справляли іменини гос­ подині. Пісень ~e знають, співати не вмі­ ють, то включили всілякі програвачі, телеві­ зор на всю потужність і гуляли до шостої години ранку. Зустрів того ж дня господар­ ку і запитав: - Що ви цілу ніч робили? - Справляли мои имеНИНЬІ, - з гордістю відповіла моя сусідка. - У вас іменини, а люди в десяти кварти­ рах цілу ніч не могли спати, кажу обу­ рено.

Зто моя квартира,

что хочу,

нажлива

ків

і

праця

до

з

юних

ро­

цього

часу

на

:":'::;:"':::;;:::::::'<'::;::;:':::::;:~:"

поважної

;:;-::::;:.:;.::

-

установи

та

силу

якихось

причин,

нам

допомогти

пра­

ПВКФ

банки,

соцбанку,

«Вагма»,

окрім

Укр­

Богданівської

птахофабрики

тощо.

Та

все ж віриться, що діалог відбудеться, якою ~ІИ

України

бо

справа,

заЙ~lаЄ.\10СЬ, бла­

городна.

Н. Й. Захар­ правління

Анатолій БАТЕЧКО,

президент фонду

голові

комбінат»

«Батьківщина».

В. І. Дворніку,

Мірі 16 % річних, а таких високих відсотків не вип­

лачує майже ні одна бан­ ківська установа міста. То­ му

.:":;,, :::'::.~:"::': ~::.; •,;::~.:::;:;,: ...<,~~ :;.;.: :,; .~.::,,:,;{::::~::::~:

:С· ••••::,.:~,.::.~:::.:. ,:.~:.

установ, я твердо вирішив

я

обрав

цей

банк

не

випадково.

Управління Пенсійного фонду України в місті Бро­

відкрити

свій

рахунок

тільки

пенсійний Бровар­

рінбанК» святкуватиме свій

вари

десятирічний ювілей і я від

в

14

<Іервня філія АТ «Ук­

пен­

ській філії АТ «Укрінбанк».

сії за віком. Після призна­

Розташована вона в дуже

чення пенсії за віком звернув увагу на рекламні

зручному місці, є майдан­ чик для парковки автомuбі­

римують тут

стенди банківських уста­ нов міста: АППБ «Аваль»,

лів, тут панують чистота, порядок, на обличчях пра­

АКБ

АТ

цівників,

що

пенсіонерів,

криють пенсійні рахунки саме в цій філії, щиро ві­ таю весь колектив зі слав­

за призначенням

«Укрсоцбанк»,

«Укрінбанк})

та

інших,

встановлені в приміщенні Пенсійного фонду та про­

вітні

понують

швидко

свої

банківські

завжди

і

при­

ним ювілеєм,

обслугову­

проводиться

никам

якісно,

ніколи

пенсію,

май­

бутніх пенсіонерів, які від­

які обслуговують

посмішки,

вання

імені пенсіонерів, котрі от­

та

зичу праців­ їх

родинам

міцного здоров'я, успіхів У

немає

праці, бути завжди в аван­

підприємствах міста та сто­

послуги, в тому і числі бе­

черг.

лиці. Не

зоплатне відкриття пенсій­ них рахунків. Познайомившись з умо­

лія

на

Микола ХУТОРНИЙ,

вами

пенсійному рахунку в роз-

пенсіонер.

встиг оглянутись,

як

торік виповнилося 60 років і прийшла пора звертатися

різних

банківських

І що найголовніше щомісяця

відсотки

за

-

гарді і мати якомога можна.

фі­

більше клієнтів!

нараховує

залишком

насам­

жаю, що слід заборонити хазяїнам споюва­

-

му флоті і праця, довга вис:

.•:.: ;:::...,.:;,:;;.;:::":::";'.;::';::'; ':Щ~::;", ::<

:.:<:і&::.:::::':"'

до

на­

М. Ху­

телебаченню: куріть і пийте!

Ще у 1933 році Адольф Гітлер писав: «Нам може і не доведеться воювати з Росі­ єю. Досить їм дати вволю алкоголю і тютю­ ну, і вони самі себе знищать ... » Не можна не погодитися з цими словами. П'яна люди­ на руйнує сім'ю, дебоширить, краде гроші в рідних для пиятики. Більше того, вона нега­ тивно

ків. Це воєнне та голодне дитинство, загибель батька в Західній Україні при ви­ конанні урядового завдан­ ня, шкільні роки, військова служба на Чорноморсько­

міські

&АНК МОЕї МРІЇ

складаються Була моло­

дість, цікаві спогади, радіс­ ні та сумні. А мені, корінному меш­

на­

1\·1.

АТВТ «Броварський побут

чук,

У найближчому май­

бутньому планується вста-

ті,

за

ПОМІЧНИКУ

в

змогли

цівники

назустріч.

родного депутата

акцію

вого,

картопля,

не

котрі

І!uдякувати

Семи­

М. Ф. Буню

об'єктивних

важливість

йдуть

теж дійшла до своїх адре­

закладів та закладів пільго­ гро­

і

одноразово

сприяння соціальній реабі­

безкоштовного

справи

ЖЕО

можливо

А. В. Гранат,

ду знаходять людей,

голові

Н. Ф. Грамак,

багатьом іншим. На жаль,

В. А. Мороз та М. Я. Ша­ повалов. Працівники фон­

виховним КО~lПлексом (не­

виділялися

є

віце-прези­

розуміють «Ластівка»

вчите­

Президен­

організації

- О. М. Волік, до . наглядової ради

входять

літації

малозабезпечених,

цієї

складу

&IІАrОРОДНА СПРАВА

біжен­

студентам,

створення

медичних,

1534

том

дитячим

сільсько!чу

ГІЮУІадських

полок

програм,

допомоги

в

чісцях БроваріВ та району

ють піклування і захисту.

реалізації

науково-освітніх

люди,

новлення

фонду

перебувають Це,

:\

обліку

фонду взяли шефство над

розвитку

освіти,

на

дентом

побутових умов і медично­

конфліктів,

ВЗclГалі

товарами

На сьогодні працівники

екологіч­

і відомчих рішень з питан­ поліпшення

КОМУ це вкрай ІЮТРlбно.

забезпечення

та продукта~1И харчування.

внаслідок

9.06

-

відповіла вона,

-

то и делаю.

В іншої сусідки євроремонт тривав півто­ ра місяця, а всі сусіди вимушені були терпі­ ти страшенний гуркіт. Останнім часом броварчани купують всі­ лякі петарди, вистрелюють їх під будинками і на вулицях в нічний час. l\IІолодь все біль­ ше захоплюється алкоголем, брутальною лайкою, не звертаючи уваги, що біля них проходять діти і люди похилого віку. Бува­ ють непоодинокі випадки, коли в нічний час з балконів гримить дика музика, що не­

гативно впливає на самопочуття' всіх меш­ канців.

Цілком справедливо міська ради вказує, що з 21 години і до 8 години ранку ніяких шумів не повинно бути, а у святкові і неро­ бочі дні протягом доби. Тут відзначено

С',

...,:... , ....... .. .

Одним із важливих питань спадко­ вого

права

є

питання

спадкування ут­

риманцями. Згідно зі ст. го кодексу України від

531 Цивільно­ 18 липня 1963

року до 'шсла спадкоємців за законом належать непрацездатні особи, що пе­ ребували

на

утримані

померлого

не

менше одного року до його смерті. За наявністю

інших

спадкоємців,

вони

успадковують нарівні зі спадкоємця­ ми тієї черги, яка закликається до спадкоємства.

Згідно з ст.

1264

нового Цивільного

кодексу України, право на спадкуван­ ня за законом мають особи, які про­

во на спадкування разом із спадкоєм­

манні,

цями

непрацездатністю;

тієї

черги,

яка

має

право

на

тягом тривалого часу опікувалася, ма­

2) можливість чи неможливість від­ несення особи до '!Ленів сім'ї спадко­

теріально забезпечувала,

давця;

спадкування,

за

УМUВИ,

що

вона

про­

надавала ін­

шу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані». Пункт 2 ст. 1259 ЦК відрізняється від статті 1264 ЦК тим, що в даному випадку потрібна допомога не від спадкодавця, а спадкодавцеві. Він чіт­

ко визначив, що особа, яка тРивалий час опікувалася, матеріально забезпе­

чувала, надавала іншу допомогу спад­

живали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу від­ криття спадщини. Ці особи законо­

кодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у без­ порадному стані, може за рішенням

давцем

суду

віднесені до

четвертої

черги

спадкоємців.

для четвертої черги спадкоємців за законом ваЖАИВИМИ є лише дві умови: - проживати зі спадкодавцем одні­

єю сім'єю; - проживати не менш як п'ять ро­ ків до часу відкриття спадщини. З вищезазначеного слідує, що паси­ нок та падчерка теж відносяться до категорії осіб-утриманців і повинні мати право спадкувати після вітчима чи мачухи, за умови, що вони були на їх утриманні і одержували від них та­ ку матеріальну допомогу, яка була для

них основним і постійним джерелом існування. для підтвердження факту знаходження на утриманні пасинка чи падчерки необхідно рішення суду,

а в разі, якщо є інші спадкоємці і во­ ни

не

заперечують

утриманців

у

проти

коло

включення

спадкоємців,

то

достатньо їх письмової згоди. «Непрацездатність}) у вищезазначе­ ній статті законодавцем до уваги не береться. Важливим для особи утри­ манця є строк, протягом якого він пе­ ребуває на утриманні, і той факт, що

одержати

право

на

спадкування

разом із спадкоємцями ТІєї черги, яка

має право на спадкування. Підставою для видачі свідоцтва про право на спадщину, в даному випадку, є рішен­ ня суду.

У п'яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами йо­ го сім'ї (п.2 ст. 1265 ЦК України). Ви­ никає питання: чи слід розуміти, що ст. 1264 ЦК має на увазі саме утри­ манціВ, які були членами сім'ї? Адже поняття «проживання однією сім'єю» та «член сім'ї}) не тотожні. Згідно з ст. 16 Сімейного кодексу України: «Якщо мати, батько дитини є неповнолітніми, баба, дід дитини з бо­ ку того з батьків, хто є не повноліт­ Hi~l, зобов'язані надавати йому допо­ могу у здійсненні ним батьківських прав та виконанні батьківських обов'язків». Отже, внуків, які будуть одержува­ ти грошову або натуральну допомогу від своєї бабусі чи дідуся з боку того з батьків, хто є неповнолітніми, слід вважати утриманцями. І вони, в разі

він був на повному утриманні спадко­

їх смерті, повинні спадкувати нарівні з тією чергою спадкоємців, яка закли­

також про норму допустимих шумів при ви­

давця і одержував від нього таку мате­

кається до спадкування

конанні ремонтних робіт.

,

але за умови

Цілком справед­

ріальну допомогу, яка була для нього

що

ливо зауважено, що забороняється вмикати

основним і постійним джерелом існу­

смерті

на велику потужність радіоапаратуру, а по­ рушники повинні притягатися до адміні­

вання.

визначити для кожної конкретної ка­

повноліття. Законодавець розділив утриманців на дві категорії: перша категорія - це

стративної та судової відповідальності. Я повністю схвалюю проект правил з до1римання тиші в громадських місцях нашо­ го міста, що пропонує міська рада. Андрій БАБИЧ, інвалід війни.

Тож,

законодавець

повинен

тегорії осіб-утриманців свій мінімаль­

їх

мати

або

батько,

бабусі або дідуся,

на

момент

не досягли

п'яти

років.

ті утриманці, які є членами сім'ї спад­ кодавця, друга це ті утриманці, які не є членами сім'ї спадкодавця.

Наведемо пункт 2 ст. 1259 нового ЦК України: «Фізична особа, яка є спад­

Слід враховувати три групи обста­ вин, за яких особа вважається утри­

КОЄl\щем

манцем:

ний строк знаходження на утриманні,

він

може

бути

за

від одного

законом

до

наступних

черг.­

може за рішенням суду одержати пра-

у зв'язку з працездатністю чи

1)

факт знаходження особи на утри-

3) строк, протягом якого особа пе­ ребувала на утриманні спадкодавця. Положення чинного законодавства містять легальне визначення «член сім'ї», але чіткого визначення «член сім'ї}) щодо спадкового права не має. Так п. 1.20.4 для цілей Закону «Про податок з доходів фізичних осіб» від

22.05.2003Р',визначив, хт.о може БVГillJlj

членом Сl1\1

1 1 роздІЛИВ ІХ на cтyriedll споріднення. Однак ЦК не дав визна­ чення і роз'яснення «ЧАен сім'ї}). Пункт 3 ст. 75 Сімейного кодексу України визначає, що непрацездатним

вважається досяг

той

з

подружжя,

пенсійного віку,

законом

,

який

встановленого

або є інваАідом І, ІІ чи ІІІ

групи.

«Непрацездатність}), згідно трудово­ го законодавства, це відсутність в осо­

би повноцінної здатності до праці. Во­ на визначається медико-соціальною експертизою.

«Неповнолітні, повнолітні непрацез­ датні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні бать­

ки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки , яка нале­ жала б кожному з них у разі спадку­ вання за законом (обов'язкова частка) (ст. 1241 ЦК України). Ця стаття дає вичерпний перелік осіб, які мають право на обов'язкову частку. Підста­ ва~!И які дають право спадкування на обов'язкові частку, є лише неповно­ ліття та непрацездатність. Згідно з ст. 6 Сімейного кодексу Ук­ раїни правовий статус дитини має

особа до досягнення нею повноліття. !'vlалолітньою

досягнення

вважається

нею

дитина

до

чотирнадцяти років.

Неповнолітньою вважається дитина у

віці від 14 до 18 років. 1) У п. 1 ст. 1241 ЦК України право на обов'язкову частку в спадщині ма­ ють лише неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти спадкодавця. У п. 2 ст. 1265 ЦК України утриманцем вва­ жається неповнолітня особа. Тож, до­ речно внести зміни до вищезазначе­ них статей, де повинно зазначити: «малолітні та неповнолітні діти {особи)>>.

Валентина ЖУРАВСЬКА, начальник районного управління юстиції.


ЗІ N!!43 (9550) І

9.06

Два

сценар

П огляньте Здоровий

на

раз показати свою вроду, щиро пос­

на

талановитих Броварщині:

майстрів-живописців

із

шампанським,

рілкою

Келих

тостом.

Завирувала

у

мі

по

батьки

собі

-

го·

жилах

мозок,

за п'яна

втрача­

закон.

Як всім

рюється

«чудеса",

коридора.

впливом

та

природньо

викладач

.LJ,істали 1'1 мрії

Требухова, Богданівки.

із

займатися

живописом

у

Спо·

ла своє уподобання. Пле­

назавжди

тені з лози композиці! та

про

море

отже,

й

на

полотні

-

лише чого

твори

образотвор­

мистецтва

представ-

залишалися у власних ко­

у викладача .ІІfjJJ.1I"",ИllИ

Григорівни Єрмаков ої

у

жям Островерхів була ор­ ганізована постійно діюча виставка-продаж, на якій представлені чудові робо­ ти броварських умільців,

у смт. Калиті).

Майбутня зірка естради вже засяяла своїми вокальними

здібностями, наполегливістю

виконані у різних жанрах.

і старанням на сцені

Нічого подібного до цього

Калитянського БК, давши

2004

будинку

культури творчим подруж­

(філіал Калинівською ДШМ

в кінці травня

районному

У Броварах не проводило­ ся. Ідея організаціі вис­

року свій

тавки

перший в житті сольний

лася

концерт для своїх однолітків,

спочатку

як

розгляда­

прагнення

створити сімейний бізнес. Сама Рима Юріівна, дру­ жина Олександра Остро­ верха, організатора вис­

батьків,з~мляків.

тавки,

-

професійний

художник, керівник обра­ зотворчої студіі, де навчає молодь. Вона давно мрія­ ла

створити

таку

вистав­

ку, на якій, як їі, так і тво­ ри інших, до цього

маловідомих

майстрів,

у НАС З'ІВИВСІ СВІЙ ХУДОЖНІЙ САІІОН лені на виставці, а й робо­ ти, виконані у стилі петриківського розпису. Багато дерев'яних поро­

Кривенка, професійного художника, є калина, в об­ раз якої він вкладає всю свою

яскраву

творчу

ду­

шу, аби передати і! непов­ торну символічну красу,

бок, зі смаком розписаних

гармонійно

поєднану

равих кольорах

чарівними

пейзажами

майстрами у теплих, яск­

ІЗ

живопи­

відслужив на флоті.

дзеркалі його почуттів. Не

Сергійовича

займалася

сом, проте згодом зміни­

залишився в його душі, а,

Броварів,

жінка

зрілому віці, після того, як гад

Улюбленою темою кар­

Сергія

мистецтва тверезого,

здорового способу життя.

здійснилися: тепер на виставці- продажу пред­ ставлені роботи таланови­ умільців

наркотич­

Федір КдЛIНЧУК,

ве­

селими.

тих

лекціях, дарувалися дру­ зями. Із 1 січня 2004..року

легкодоступних

них речовин імітувати п'яну радість.

ще декілька годин тому розумними, чемними

років

єю совістю і законом. Дайте можли­ вість молодим людям розвинути здатність природньо радіти, сміяти­ ся, співати, танцювати, а не під

Єднаймося. братаймося, бо ми того варті! Чорний дух витає над людьми, милими,

21-25

но, фізично, психологічно, морально,

На додаток

прокуреного

до

культурно, етично тощо. Захистіть цей розвиток людських якостей сво­

творять

з

відомо,

молода людина розвивається духов­

до алкогольного туману густо стоїть цигаркова димова завіса, що поши­

побачили б світ, належну оцінку.

тин

в

та

тост

самі по собі.

ні,

боти довгий час не могли бути належно оціненими,

вином

келихом,

запаморочився

спеціальною освітою і просто любителів. На пре­ великий жаль, їх прекрас­ з душею виконані ро­

за

ючи природні та набуті в процесі ви­ ховання культуру, совість, етику, ду­ ховність, розум. На їх місце прийшло безкультур'я, дика п'яна радість, безглуздий сміх, пустопорожні роз­ мови. Стихія набирає обертів про­ порційно обертам випитого. Діти са­

веселу пісню, запальні танці. Усе це чергується з цікавими розповідями запрошених на свято учителів та люблячих батьків. Хто, як не батьки та учителі, дасть дітям мудрі поради зі свого життєвого досвіду! Сміх і природня радість переплітаються з веселими і задушевними піснями, музикою, що кличе до танцю і не дає нікому сумувати. Опівночі чи далеко за північ, радіс­ ні та глибоко зворушені, розчулені святом батьки з веселою піснею розходяться по домівках. Хлопці з дівчатами, як годиться, йдуть зустрі-

БАГАТО

повнеНІ

кров,

пілкуватися за чашкою чаю чи доб­ рого свіжого соку. Дружнє спілку­

людей

ки, коли після глибокого алкогольно­ го сну людина приходить до тями? Совість згорає в ПОЛУМІ спогадів. Так гарно все починалося. Перший тост всі випивали стоячи ... Хай у вас буде не так. Не так може бути лише в тому випадку, коли бал буде проходити за першим сценарі­ єм. Чи вистачить мудрості, розуму, батьківської любові, почуття відпові­ дальності за дітей, організаційних здібностей зробити правильний ви­ бір? Тим, у кого совість спить, а по­ чуття віДПОВІДальності покрите вин­ ними випарами, слід нагадати про

Вимальовується десятиліттями ві­ домий інший сценарій. Він не потре­ бує осоБЛИВОI підготовки та клопоту. Це «дійство" передбачає келихи, на­

Яке ж торжество без святкового балу! Саме він дає чудову нагоду ще

переростає

Чи можливо предстаВИJИ на папе­ рі або словами ті душевні, моральні, психологічні страждання, фізичні му­

ніби в своє майбутнє. Ось і воно, їх Сонце, яскраве, світле і чисте. Таким має бути і їхнє життя. Але що це? Стрепенувся. Одна мить - і описана радість пропала.

життя.

поступово

ВИnУС. кноrо 6аllУ

••

чати сонце. Взявшись міцно за руки, вдивляються в далекий обрій сходу,

випускників,

молодецький дух, радість життя, неосяжні чудові мріі про навчання у вузі, про­ фесію, створення здорового сі­ мейного гніздечка, народження діточок. Саме такими якостями та мріями переповнені молоді люди, закінчуючи школу і пе­ реступаючи поріг у самостійне

вання

•••

Вироби зі

шкіри, що можуть слугува­

обереги доповнюють і до­ дають

різноманітності

цьому

прекрасному

ранню

чудових

зіб­

творів

мистецтва.

у майбутньому подруж­ жя

ОстроверхіВ

мріє

про

створення організаціі, яка б об'єднала художників та майстрів, яка популяризу­

вала

б

їхню

З'явилася

б

творчість. можливість

здійснювати обмін твора­ ми, на

що

виставлятимуться

виставках,

проводити

екскурсії молоді до худож­ ньої

галере!

Що

не

ка­

жіть, а художні, естетичні смаки нашо'l молоді , знан­ ня живописної вітчизняної

Його роботи, як і роботи

ти як елегантне доповнен­

і світово'! спадщини бажа­

Рими

ня до вбрання. Вони цінні

ють бути значно кращими.

Юрі!вни

та

інших

майстрів, були представ­ лені в Українському домі. А от центральним обра­

не

зом в картинах художника

робота. Оригінальні

лише

вишуканим

зов­

Без

цього не

нішнім виглядом, а й тим,

культурно!,

що

дини.

це

авторська,

ручна

ляльки

із

Ковтуна з Требухова є пейзажі, в яких домінує яскраве зображення мо­

жанру

ря. І це можна зрозуміти,

нею

адже сам майстер почав

рик. Раніше ця талановита

театрального

мис­

тецтва виконані майстри­

Олександрою

Коса­

може бути

освіченої лю­

Тож давайте поба­

жаємо

мога

Островерхам

більше

яко­

снаги

до

успішного здійснення цих планів.

Дарія ІСАКОВА.

(міх J диаlfИХВУ'сr Коли тиск

сьогодні, висловлювати зав­ тра. За день ви «охолонете",

скаче

розмови. А якщо відчуваєте, що щось зробили не так, пове­ лися не зовсім гречно, слід ви­

знайдете

Зміна погоди може спричи­ нити навіть у молодих людей перепади кров'яного тиску. Ті, у кого він «лізе" вгору, скар­ жаться на поганий сон і непри­

ємні відчуття в ділянці серця. У кого тиск падає

-

страждають

відповідну

бачитись, і зробити це негай­ но! Тоді у вашої половини не буде часу затаїти образу гли­ боко в душі, закріпити негатив­ ні емоціі, що виникли під час суперечки.

ВІД запаморочення і загальної

слабкості. Доволі зле почува­ ються люди, схильні до невро­ тичних реакцій. Вони нервово реагують на все.

Отож спеціалісти рекомен­ дують гіпотонікам вживати чай

каву (міцні, солодкі), настоянку

женьшеню,

елеутерококу.

Гі­

пертонікам треба вживати со­ бачу кропиву, валеріану. Менше їсти та обмежувати себе в солі. Вітаміни корисні всім! По можливості зменшити всілякі фізичні і психоемоційні навантаження (йдеться про навчання, роботу, домашні справи).

Як зберегти сім'ю Досягти гармоніі в подруж­ ньому житті не завжди легко

зруйнувати -

простіше прос~

того ... Ось що радять психоло­ ги, занепокоєні зростаючою кількістю розлучень.

Візьміть собі за правило: претензіі, що виникли у вас

Трирічний Рома розповідає: - у моєї баби Галі корова висидlладвох

фо'рму

телят. Одне чорне, а друге біJ1е,

що все 'добре і корисне, якщо вживати в міру. Головне в салі жири, І хоча останнім часом вони оголошені ворогом номер один, у світі жирів не все так просто, й обійтися без них людській організм не може,

Свиняче сало містить арахідонову

Душ захистить від хвороб

кислоту, що є однією з незамінних жирних кислот. Вона входить до складу клітинних мембран, є час­ ткою ферменту серцевого м'яза, а також 6ере участь в утворенні 6а­

Приймаючи звичайний вранішній дущ відключіть в кінці теплу воду і спрямуйте СТРУМІТЬ холодної води так, щоб він ударив вас під груди. Це допоможе стимулювати роботу. центрального органу ІМУННОІ системи тимуса, і тим самим зміцнить захисні

гатьох гормонів та в холестерино­

сили організму.

Від депресії звіробій! Щоб позбутися пригніченого настрою, тривоги без причини І неРВОЗНОСТІ, треба на думку англійських медиків, вживати звичайний звіробій.

Настрій

трави

допоможе

зняти симптоми депресіі у

випадках вони.

зі

ста,

80

стверджують

вому обміні. Біологічна активність свинячого сала приблизно вп'яте­ ро вища, ніж у вершковому маслі, і коров'ячому жирі. Отже, корис­ них жирів у салі більше, ніж у вер­ шковому маслі, а холестерину вдвічі менше. Воно і зберігається довше. Основне продукт міс­ тить понад 60 відсотків моно нена­ сиченої олеїнової кислоти, що ро­ бить його дуже близьким до оливкової оліі. Головне правило вживання сала - максимально 30-40 грамів на день. Більше вже шкідливо. Най­ гірше його використання сма­ жені шкварки. Сало треба їсти тільки свіжим, термічно необроб­ леним. Під час смаження жирні кислоти переходять у форму, що має руйнівну дію на організм. Найбільш піддається цьому впли­ вові передміхурова залоза. Тому особливо не варто захоплюватися яєчнею зі шкварками чоловікам. Свиняче сало широко викорис­ товується в народній медицині, і

часто буває більш дієвим, ніж різ­

ні патентовані мазі. При болях у суглобах: на ніч змастити хворі суглоби топленим свинячим салом,

* * *

Де ти бігаєш, коза, уроки не учиш? нагримав батько на доньку. - Хіба я коза? - запитала ображено

-

зверху покласти

дитина .

Коза! А хто ж тоді мій батько? усміхнулась донька.

-

-

папір для компресів, закутати вов­ няним шарфом і залишити на ніч. При бронхіті та пневмоніі готу­ ють

суміш

г свинячого алое, 100 г вершкового масла, 1ОО г меду і 50

смальцю,

зі

15

1ОО

г соку

г порошку какао. Все ретельно пе­ ремішати

і

вживати

по

столовій

ложці на склянку гарячого молока

* * *

Донька прийшла з дитсадка і хвалиться: - Мамо, а нам на обід сьогодні давали живі помідори.

'" '" *

Юлю, ким ти хочеш бути, коли виростеш? - запитала вчителька. - Телеглядачем, - випалила дівчина.

на день.

При п'ятковій шпорі допомагає

мазь з несолоного свинячого сала

(100

г),

сирого

шкарлупі та г).

курячого

яйця

оцтової есенціі

в

(1 оо

* * *

Юлю, помий підлогу. Ой, так не хочеться, мамо. ~ Ти ж казала, доцю, що любиш мене. Але Ж я і себе люблю.

-

Посуд із сумішшю ставлять у

темне місце і витримують до пов­ ного розчинення сала і яйця, пері­ одично

помішуючи.

вальною

Перед

процедурою

ліку­

п'ятку

розпарюють у гарячій воді, потім до хворого місця приклада ють ва­

тяний тампон, просочений маззю. Мазь накладають на ніч, а вранці '11 рештки

змивають

теплою

водою.

Тривалість лікування - 5 днів. Для зняття болю при п'ятковій шпорі використовується

старе

свиняче

сало. Його закріплюють на хворо­ му місці за допомогою шкарпетки, зверху надягають поліетиленовий пакет і ще одну шкарпетку.

лукаво

-

Донька

'" 3'" дитсадка *

прийшла

в

мокрій

курточці.

-

На

вулиці

великий

дощ

іде?

-

запитала мати.

-

Невеликий, але мокрий,

відповіла

Юля.

'" '" '"

тЯк торі не СОРО'-1но1 -повчаластарша сеqтричка.меншу, ЮЛІ?' ____ Ти не слухаєшся маМИ,fI.ехрчеш ДОIJрмагати. Я QСЬі.завжди слухаю,що. мама скаже, теіроблю.

Юilямовчкислухала, а потім МО~ИJ1а:

-:- Мамо, скажи їй, щоб вона> закрила рота.• Записала "Віра ХОЛОШВІЙ.


41

N!!43 (9550) І

9.06 Слово ttаУТИЗМIІ грецького походження

ПРО ІІЗПІКУ МАЕМО Під час жнив у

році

2003

терміни, сяці

гання врожаю грубих кор­

жнива.

мів

в

Україні

пожеж.

1З85

виникло

Вогнем

тонн

ЗО

ністю спілкуватися з іншими, а у дІтей це ще й' афективні розлади, різке зниження психологічного тонусу, важке порушення довільної невмотивованої ді­

грубих

кормів.

вогне:ч,

ПММ,

також

забезпечення безпеки

зберігання

мальні

1

із

розлад аутич­

125 -

ного

аспекту,

Аутизм

ність мови, голосу, підви­

мети,

«прихованим»

щення

тембру

страхи).

фрази);

нечіткість

тична

із

Керівникам

називають тому,

аутичні люди залишають­

вирі­

ся незрозумілими і непе­

забезпе­

редбачуваними у спілку­

по

шенню

питань в

ченні

протипожежного

Слід відзначити,

що в

ситуацій на період збиран­

формування

ня

морально

здорової в

року

12.05.2004 жаю

«Про

охорони

зернових

бистості

за­

у

надзвичайно

культур

та

ня

шується

період

завер­

підготовка

ськогосподарської техніки,

що буде задіяна на жнива в

мінімуму та

нових законів, постанов,

мові, дієслова вживають­

рішень щодо фізичного і

ся

зернозбиральні

морального

агрегати,

транспорт

перевезення зерна переві­

сама

рятиметься

із

держава

також

показали

минулі

ка

експлуатується

справними

ро­

відремонтувати

У дітей з ознаками зах­

може

стерео­

виправлення

нав'язливе

проводиться

крок

же

системи

громад­

батьків,

за

і

дітей,

психологів

кроком

домогтися

допомо­

того,

щоб

типні

а

небажання

оснащені

страх,

спілкуватися,

повірити в хороше, світ­

іскрогасника­

ле, добре, що оточує їх,

обхідно

придивитися

поведінки

інспектор 2-ЗДПО.

часно

дитини

виявити

і

до зав­

ознаки

взаємозв'язку з батьками

має

дитини.

сенсу,

При встановленні кон­ такту

з

такою

--

них

е;\lОційному рівні:

561-43-19.

стаж роботи рОКіВ.

не

рокого спектра сервисныx услуг, стола заказов, инвестиционной деятельности.

клюзивно

тажныx

и

также

проектно­

строительно- мон­

pemohtho-строитеЛЬНblХ

работ по строительству, реконструк­ ции,

полного

материально-техничес­

спроектированныx

специалистами,

стол заказов компании,

тнерских

спіВЗАСНОВНИКИ: колектuв ремкиії газетu, Броварські міська і раСJOнна

paAu,

раlюнна

АержаАміністраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію кі иід 10. 12. 1997р.

N 259

індекс

61285

долгосрочныx

учас­

связей

с

прямыx

пар­

известныии

8-044-(295-47-11)

·НОВЕ ЖИТТЯ'- газета Броварських міської та раііонноі

нашими

земельныx

предоставпяемыx компанией (в Киеве и Киевской обл.) выокиеe темпы строительства, оп­ тимизации организации работ, напа­

живание

ріІА, раііонної Аержавної ilAМlHicmpauiї.

на

тках

кого обеспечения и комплектации ра­ бот строительныM материалам через

Теn. Аng справок:

Кінцеве

13726224)

ПРАВЯІННІ ТОВАРИСТВА

JJ@l:3L.1W®llJ.JШ\lJ@8

фирмами

-

поставщиками позволяют

компании достигать сметной стоимос­ ти строитепьныx работ, не превыаю-­ щей стоимости существующих работ по государственныM расценкам.

Наших

партнеров

устраивает

только технологическая новизна,

не кон­

курентно спосоБНblе цены' но и прив­ лекательность наших предложений от­ носительно

сроков

ни "Про господарські товарис­ тва» за пропозицією акціонерів, що володіють у сукупності біль­ ше 1О % голосів товариства, до порядку денного загальних збо­ рів акціонерів ВАТ "Калинівський завод «Будперліт», проведення яких призначено на 18.06.2004 року, вносяться такі зміни та до­

поставки

и

-- доповнити порядок денний питаннями 8 та 9; 8. Перевибори голови та чле­ нів правління ВАТ «Калинівський завод "Будперліт».

9. Перевибори голови та чле­ нів спостережної ради ВАТ "Ка­ линівський завод "Будперліт»; -- питання 7 порядку денного викласти в такій редакцїі: 7. Перевибори голови та чле­ нів ревізійно'l комісї! ВАТ «Кали­ нівський завод "Будперліт»; -- у питання 4 порядку денного слова та цифри: за

2004

нити

цифрами:

2003

словами рік».

условий оплаты.

Аng АnексаИАра IОрьеви .. а. АдРЕСА:

07400, KulBCbKa

соuіальнuх

бухгалmеріЯ;

• • • •

обл., М. Броварu, бульв. Незалежності,

та

На виконання доручення Прем'єр-міністра України ві 10.02.2004 року N26361/1 управ ління Пенсійного фонду України у м. Броварах має до 01.07.2004 року провести перерахунки пенсій

рік» змі­ за

Правління ВАТ "Калинівський завод ((БудnерліТ>І.

додатково

Редакція ,.е завжди подІляє позицІю авторів. За точність викладених фактів вlдn.ов/дає автор.

-

на сторІнках zазети.

За зм/ст реклами відповІдальнІсть несе рекламодавець.

докумен­

зв'язку з цим управлінням прийом громадян не буде проводитися з 14.06.2004 року по 01.07.2004 року (крім виплати допомоги на поховання). З 01.07.2004 року прийом гро­ мадян буде проводитися по поне­

ділках та середах з 8.00 до 17.00, згідно з талонами, які будуть вида­ ватися в прийомні дні біля примі­ щення управління. Перерахунки по

документах, що здані до 31.12.2004 року, будуть проводи­ тися з 01.01.2004 року з виплатою різниці в розмірах пенсїі.

ПРОСИМО ВИliаqеННR за тимqасовl Н8зрyqностl. • Втрачений сертифікат на земепьний пай серія КВ 0272273 за реєстраційним N<J 1017 від 30.07.1998 року, виданий Кня­ жицькою с/радою на ім'я КАСЯНА Василя Ігнатовича, вважати недійсним. І Втрачене свідоцтво про право на спад­ щину за заповітом, видане Броварською міською

державною

нотаріальною

конто­

11.12.1984 року за реєстраційним N2 1-3311 на ім'я ЛЕЛЮКА Геннадія Проко­

рою від

повича, вважати недійсним.

ь'рук офсетнuU. Обсяг 1 APYKoBaHuu аркуш.

2.

4-02-92; промuсловосmі numaHb, лuсmів і масової робоmu 4-04-81; npuuoM оголошень 4-23-26.

наданими

тами. У даний час в управління по­ дано понад 1000 комплектів доку­ ментів для перерахунку пенсій. У

сільського ГОСПОАарства

Аистування з читачами

ливостях.

НАшоrо МІСТА!

РеАакmор: 4-03-76. 3acmYnHUK реАакmора: 4-21-34. 8іААілu:

і

їм

ШАНОВНІ ПЕНСІОНЕРИ

за

На підставі ст.43 Закону Украї­

строительства и архитеКТУРЬІ, оптовой И розничной торговли, предстаВЛЯIІ WИ·

нер но- ИЗblскательских,

а

типу.

116VДПЕРDIТ" (код за СДРПОУ

создана в начале 1992 года и активно работает на рblнке УкраИНЬІ в сферах

Одним из приоритеТНblХ направпе­ ний деятепьности компании «НЬЮ ФОРС ГРУПП» является строительство типовы,' сблочеННblХ домов, так и зкс­

здоровими

впевненими в своїх мож­

колектив

повнення:

Команда компании предоставляет сегодня гибкую, мобильную и выоко-­ зффективную систему организации и осуществления работ в области инже­

допомогти

вчитель-логопед.

N2 723476 ВІД 17,03 04 р,

rр у ПП»

з;vюжемо вирости

Михайло КУКСА,

Станція метро «Хрещатик».

Я

аутизм.

зав-

Вимоги: громадянин Украї­ ни, освіта вища, юридична чи

економічна, менше

на

ного

doctorb.Кiev.ua.

сметны,'

який

І навчання в школах різ­

неспромож-

ПРАЦІ ТА СОЦlмьноrо ЗАХИСТУ НАСЕnЕННІІ.

кандидат медиqних наVl.

виховуються

дання повністю подолати

свою

СПЕЦІМІСТА УПРАВЛІННR

Невроnaтояоr~омеопат,

здо­

чула

~ШС::Ш]

і стану сvдин ronoBHoro M03КV.

ФОР С

не до­

в

і

пускати, щоб дитина від-

0&Gr&ШWJ®О Ш~

ВизнаqеJjНА

И

дення дитини

думками,

Тільки разом любов'ю ми

Сув би досгатнім для вве­

до

доступно~!у

r:3@Ш(Ш1[;>@

BнyтpiWНboqepenнoro тискv

«НЬЮ

звертатися

на

розвитку,

такими

бутками поділилися: ті, в

є

~lOBHOГO

дитини

Своїми

хворі

формування такого рівня

з

спостереженнями сім'ях

певних

Основне

тати.

чиїх

необхідно дотримуватися правил.

роботи

діти

роботи

по­

вчитель~

колекційної

логопедичної

дитиною

захворювання,

Найближчим

завдання;'.!

школи

дыIьми,' і хороші резуль­

тісному

IllWIИИlвськиА ЗАВОД

АРАХНОЕНЦЕФАЛІТУ У ДОРОСЛИХ ТА ДПЕЙ.

ПАН

в

Логопед

глибоку характерис­

досвід

логопедом

індивідуально

аутичні діти, їхні

О, О. Потапенко, у яко.

вимови

ШАНОВНІ АНЦІІНЕРИ ВАТ

rоловноrо &ОЛЮ, 3АПАМОРОЧЕНЬ, НАСЛІДКІВ ЧЕРЕПНО-МО3КОВИХ ТРАВМ,

ком

і

підтримувати

вад

певний порядок, який не

з

Отже, перш за все не­

ігри

бажання

побороти в дитячій душі відлюдькуватість,

уява,

району,

Цікавим, змістовним був

Початкові етапи

обмежена

турбота

Ефективне ПікvваННА травами

ЛІЦеНЗІЯ МОЗ YKpaIH~ сеРІЯ Ад

діалогу.

та

адміністрація

виступ

ня у дитини здатності до

аутизмом

та

ділився досвідом роботи.

формуван­

і

спільна ро­

(гомеопатичними препаратами)

Тел.:

міста

тику

новним завданням вчите­

ля-логопеда є

роботи з розвитку мови і

Павло КОЛЕСНИК,

стислі

а

ворювання

протя­

у

читати,

не пише, читає),

добра механічна пам'ять і

засобами пожежегасіння.

гом багатьох років. Її слід

писати,

Що стосується корекції

Тільки

ми, обладнані первинними

техні­

(Вова

дав

роботи з дитиною, то ос­

формі

з

захворювання ранній

педи

мою.

запалювання,

бути

не

неозначеній

робота

страждають

нарі були присутні лого­

впоратися з цією пробле­

до

живлення, Змащення, охо­ лодження,

зернозбиральна

на

відпо­

комісійно

складання

оздоровлен­

ня дітей, молоді, нації. Та

для

в

і

психолого­

що

вчителі

довгий

нашо­

днтячий аутизм. На семі­

суспільстві

будуть прийняті заліки, всі

ЗО

Як

дітьми,

не можна форсувати.

нозбиральних комбайнів в

ки,

«Корекційна

АУТИ3М

і

осо­

N2 7

логопедична

сутність прийменників у

регульовані

підприємствах району.

про-

тя парламентом і урядом

томобілі повинні мати від­

сільськогосподарських

хворим

пожеж­

на техніка, агрегати та ав­

зернових

з

програмою

за

ності. Планується для зби­

12371 га та вико­ ристання 54 одиниць зер­

контакту

при

го міста відбувся семінар

батьки.

педагогів

ранніх

освітній школі

школи,

ськості,

кулЬ1ур

збуджують

Встановлення

складний,

врожаю вся зернозбираль­

рання

ви-

що

його ні в якому випадку

відних актів. До збирання

району

форми

кінці

пункту

спеціалізованій загально­

цес

не­

від

разників, вилучити пред­

жи­

Нещодавно на базі ло­

мові рядку звуків, заміна

влас­

залежно

(манір­

творити,

гопедичного

одних звуків іншими, від­

З механізато­

бота

підприємствах

кати різки звукових под­

з

бажання

ти.

актуальна.

жнив

сільськогосподарських

його

у

трудитися,

світло

Про це свідчить прийнят­

вантажний

сіль­

атмосферу

яскраве

поверну­

спілкування

оточуючими,

навчан­

році.

но-технічного

що­

фізично

мовлен­

в

цінного

о Ц і й н О

проводиться

2004

рами

до організації цієї роботи. даний

врожаю

та заготівлі грубих кормів

грубих кормів від пожеж»

На

переробки

теперішній час проблема

від вро­

та затверджено заходи

та

надзвичайних

з([­

:\!

е

дит."иЙ

ванні.

захисту господарств та не­

роз­

що

прак­

посильна

допомога

часто

створювати

на більш м'яке, не допус­

розлад

преміксів,

прийнято

безпечення

(змінити

та

та

Не­

бережливу

запіз­

використання

райде ржадмін істраціі 25З

однолітками,

людьми;

запитання.

тиш ну,

сім'ї, а й суспільства. Цей

переробки

N2

іншими

з

ського заводу комбікормів

допущення

порядження

батьками,

ти дитині радість повно­

на

обхідно

нор­

контакти

ознаки аутизму,

відях

ємств району та Калитян­

продукції врожаю головою відповідне

встановити

ність У контакті, у відпо­

неадекватне

збирання,

та

тини

100

аутиз­

розвитку

пожежної

місць

у всьому світі різко зрос­

Одна дитина із

дитячого

му. Це неможливість ди­

тає.

має класичний аутизм, а

складів

сільгосппідпри­

надається

роботи

раннього

дітей

ня

та

випалювання

організації

нафтобази

аутичних

нення

стерні.

В

2-ЗДПО

зернотоків, зернос­

ховищ

агрегатів, техніки, підпали, а

Як свідчить статистика,

проблема не тільки дітей,

з

машин

складом

райагропостачу,

порушення правил

експлуатації

мі­

розпочати

кількість

обстеження

никнення пожеж були: не­

поводження

адже в липні

необхідно

ським

Основними причинами ви­ обережне

яльності, пасивність і надмірна ранимість у контактах з однолітками.

Інженерно-інспектор­

знищено

сам. Це хворобливий стан психі­

хід від реального і зовнішнього світу, відлюдкуватістю і страхом перед необхід­

ПОДІАТИ САМІ в :\lісцях переробки, збері­

autos -

-

ки, який характеризується зосереджуваністю людини на своїх переживаннях, від­

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня·

.rаз~rI1~I!~?~~ri;~< . . .. З.··I'і'~~і~8~·.I~~1',Р~' . . .

Дн\вчХ,(р·t<У· середа,СУбота.

управління у справах

npecu

та інформаuії Кuївської ОБЛАержаАМіНістраuїі.

Зам. Тираж

2138 2200

прим.

#43 2004  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you