Page 1

ЧЕТВЕР

зо травня

2002

р.

N!! 43 (9345)

Виходить з 17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

ВИЗНАЧИЛИ

ФРОНТ РОБОТИ

Цілий блок важливи х питань, пов'язаних

із організацією ро­

боти районної ради нинішнього скликання, було розглянуто на черговій '1ї сесії, що відбулася минулого четверга

під голову­

ванням голови райради Л.В. Слободянюка. Депутати , зокре­ Регламент ма, затвердили діяльності районної ради, обра­ ли склади семи постійних депу ­ татських комісій: з питань рег­ ламен ту, депутатської етики,

забезпечен ня

діяльності

деп у­

татів районної ради та взаємодії з селищними та сільськими ра­ дами (голова Г.Д. Миронець); з

питань

бюджету,

фінансів ,

соціально-економічного і куль­ турного розвитку (голова В.І . Калашнік); з питань агропро­ мислового

комплексу,

земель­

них відносин, соціального роз­ витку села та екології (голова Т . М . Руденко) ; з питань освіти , культури, молоді та с порту (го­

лова Р . М . Овдієнко) ; з питань комунальної власності (голова Носач) ; з питань інвес­ тиційної діяльності, реформу­ вання економіки, підтримки підприємництва, середнього й малого бізнесу (голова М .К . Ре-

0.0.

заненко); з питань охорони здо­ ров'я, сім 'ї, материнства і дити­ нства та соціального захисту на­ селення (голова Г .І. Павлін).

Саме голови постійних комісій і голова ради Л.В. Слободянюк та його заступник Г.Ф. Шурига увійшли до новообраного скла­ ду президії ради . Учасники зібрання також зат­ вердили структуру й чисельність виконавчого апарату районної ради і затвердили план ·ІЇ роботи

на 2002-й рік. Із цих питань були прийняті відповідні рішення . Окрім того на сесії заслухано звіт начальника фінансового уп­

подарували бровар•Іа-

бюджету

2002-й

на

рік,

створено окремий підрозділ служби дільничних інспекторів міліції РВ ГУ МВС України в Київ ській області, затверджено ставки

єдиного

податку

для

фіз и ч них осіб . Депутати прийняли рішення про надання пільг по сплаті за житлово-комунальні. послуги, тверде паливо, скраплений газ сім'ям, чиї сини загинули в Аф­ ганістані під ч ас бойови х дій . З інформацією про стан за­ без печення населення ліками на сесії виступив гол овн ий лікар ЦРЛ ІЛ . Сокур. Інф. сеНового ЖИПЯ».

.. ..

22

пам ' ятників ,

брйтську

шість :з ни х було с.:внт ліквідовано, нроте жителі,

чіІсів

Великої

нк і раніше, лін уються ни-

1:\ітчи зняної війни і

комплекс.:

моріальний

м е-

за­

гибли ~І броварча нам. наріжний

Встановлено кимінь

на

місці

с.:поруд­

ження nа м'ятникіl броварчанам-інтернuціоналі сТіІ М . Відр еМОНТОВіІНО 4,8 ТИС 2,ti км м доріг і кв .

турнік етів, км

~

зроблt>но І б ,5 на

розмпки

цен т раль ­

них вулицнх , пофарбовано і п олагоджено оrороджен-

МОІІТ!В

t: ТИХ І 11 11 І сміттезвали ща, особлиІJо в:~довж лісосму1·. І хоча t\O

н ос ити

побутоІІі

та :І,ІКЛіІ/111 тор1·івл і вгюрнд -

нри м~ t·лу

тери-

то рію, о:н•ленили ії.

Ще б ілІ,ІШ~ нt ·доліків ІІ<І

І!ідходи

nодалі, до контейн е рів.

біН'<lТО lІУЛИ ЦІ , І

в t: і тр от у •І р і 11 . 11 Р О fJ І'іІІІізаІ'іі пtдІІ'JИОІLТІІа, ' ' куtІали

околицих

а

Броварів.

оt:об -

ливо н а нро~ш узлі , бо у ЛІ'· нких керівників ІІ ~ю~tи t:ло­ Тож ніякий С.:ІІРІ\іlВтотра:1 ·ви х ІІІДІІри с чс.:тв ТіІ :JІ'ідІІо який н снорт. звалюють, де нрийдетьt:н.

щ о ти ж н н І ' раф і ко~~ об'їжджіlс вулиці нр ив ,tтного сектора. тут 11 е в рн -

о ргані :і<щій «ру ки ІІ Р дохо­ Д>ІТІ• » ло бліІІ'оуt:трою: ІН' коснть Gур ' ин и , не л.но ­

'Іує . До реч і, ПіД ч аt: ДО ІІІ'ИХ

ДН'І'І• ll<lfJK•IJIИ , ІН' б іЛН'І'І• Д<' ·

1\t'ЛИКОДНіХ

<<К<ІІІік ул»

ЖИТЛОВОМУ

еІаt:ИВі

fH'II<I ..

1\il O ti'ITH

Ото ж

і:І

:І І'іДНО

рО:!І\0·

ВИІІО:ІИЛОСН З КОІІТf'ЙНері в

J>НДЖf' І\1\Н ~І ~Іі с.:І,КО І'О І 'ОЛО ·

ре гулн рно.

ви В . О. Лнто ІІРІІКіl роботи

Та

вс.:е

таки

ж

:~ бл,m>уt:т~юю

двох

ніднрисмсгвами, НОВЛ\'1\ІІН у Mict·i

тu

JJt:Ta-

72

Ще

ПРОДОВИСVЕТЬСR НИК І В

ор-

будівельними

: ко нтей н<>рів для збиранш1 с.:м іпн і вп оряд• кува ІJІІН rІ<Ірк у П риu-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . .

ємн ість з водою, а також

могил у

. 8

коІІІеинери та ще одну

новлено длн сміттн

12

• ~tи

: rаніза ціями

8

ди завезено 1·рунт. вс.:тіІ-

І·алших нроблt!ч було на:І-

• • • • • :Іі!Крінлених зй денки-

•Jи сленних :

Серед

нання районного бюджету за ники

ва11о дРк tлькu: р е~1 о нт ділинок автодоріг ,

а Оnа.-оvстрою

l.

добрих справ впорндко- • вано два кладовища, ку- •

квартал ц.р. та уточнено показ­

~

8 8 8 JWLil~II.JL.. IIJc::::;)(!J'i);')\i1•JЇІ)f.) • • ДВОМІ-СRQНИК

доБІ враження ВІД •ше.:: : t:KвepІB.

110 ще ІІі! оди н ~І і ся ць. Голоtюю шт.tбу :1 nроведення "Іt:ячни ка ІІризн а ч РІЮ зuсту ІtІІИК<І м іи,коrо голови О.С. ДІ.Н 'І е нка . А на оt:танІІhmty :Jіtс.: ідіІ нні штабу й оІ'О •tлени о б1·оворили пліІІІ ІІ аСІУІІНІІХ дій. Серед 11<1-

• • • • • •

нам гарний настрій, чу- •

тих, роЗКВІТЛИХ паркІВ

білІ. ко~tуналt.,....._~

Дав ній

Великоднн та Дня П е рс~юrи t:тали незабутНІм и,

ІJИНІJилоt:н :~.1~tіLнців 'І!іІЛо длн то1 ·о , щоб ІІ <Illl'L · порядок у н алt>жний ти ІІ<шю:ІІ у L ІІільном у до~Іі. Бо ІН' вс.:юди ІІ олаІ·одж<>но дитячі ~ІіІЙД<ІІІчики, в офар бо в, шо ТіІ К :ш,tні ~tалі фору ~tи , :І іШІ' :ІІ'ІІО піс.:ок

н іLо•tІІИІ\І . Потрt•бу юТІ, н:.ікоІюt ·о 1 ІІОТочно І·о ~н · -

то квітники .

гулнння під •Jat: І Травня ,

равл іння Т.Е. Рудев ич про вико­

1

ня з безn еки руху. колесовідбійні бруси, зокрr ~Іа на шляхопроводі чер Р:І залізницю. :Зелена зоІІ<.І міt:та с.:тал,t більшою ШІ 300 ~юлодих лип о к Ті! кленів 1 І ООО декоративних кущіІJ. розби-

З А В Е Р Ш У Є Т Ь С Я весняного двомісячник Ті! санітuр· благоустрою ноrо о•шщеннн нашого міста. Саме у травні, багатому на с.:вята, кuмунальчимало никам довелос.:я потрудитиt:я , щоб народні

щюдовжР-

у

зсрного

~

.

раионr

І 'І'ОЛОГОрОЗ ВіДКИ. :ЗгіДНО із

ко ~шл е кt:ним план ом з · благоусгрою ~нс.:та. затвср· .. на оерезневш дж~ІІИ\ІИ сеt:ії :>ІісІ.кої ради . ці ни-

ТіІНІІН новинні вирішувати ко н креп1і

ке рівники

ор­

І'і ІІІіJ,щій та ніднри є мці. Іх Н il :1 <І 11 р ОШ Р 11 О буЛО штабу. Ро:1 ' нс­ :щ<.:ІД<І ІІІІН ІІ< ~ ІІ ІІН

:1

11 ри Воду ІііІ

L llp H~J UI!ii i\ИX

JіІВД<1ІІЬ , ПOKfJil·

ще нн я бл.tІ'оусrрою міста , :IfJOU ИЛil 'Іі1АЬІ!ИКіl

1\J

JіІ СІУП ІІИК

на -

11 01.\ОСТВО ре І Ю ·

)' ЩJ<ІІІЛ іІІJІН ЖИТЛОLЮ·КО -

Ч УНіІЛ І,ІІО І'О

I'OL IIOД<1fKTBa

В.U І\іІоро:юІІіl .

НатаАія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Ш!ili•J:ftnfid 18 ТРАВНЯ - с вятий для Бровар ів день. У цей день вс і ми приходимо до пам'ятника Шевченку вклонитися Вели­ кому Кобзареві, вшанувати його пам'ять. Започатковане

ініціативи долучилася і влада . Броварська році цьому У організація мі с ькрайонна найактивнішу взяла НРУ Шевпідготовці у участь

ор ­ обласної Київської ганізації НРУ Микола Бонда­ ре нко з ансам бле м «Чорноб­ Немішаївського ривці » будинку культури . Причому,

як це сталося це

потрібно

шим

9

бер ез ня. З а

подякувати

на­

правоохоронця м.

С вято пр ой шло в умовах та міжконф ес ійного

~[]3 WrE[f)® IJ[IOW ~~~l1lliu ~~l1mu

W

ш Q{]@J

?})

Ще свята. ченкін ського завчасно ми подали місь­ кому голові Віктору Анто­

пан Микола Бондаренко вис­ тупив відразу у двох якостях: ор­ обласної керівник як

а пор озуміння, партійного також єдності влади і народу в одному бажанні - п о шан у­

ненку та заступни ку голо­

і гані з іції НРУ, «Чорнобривців)>.

як с пі вак були Ми

вати пам'ять нашого Батька що С подів аоrося, Тар а с а . цей день започаткував дійсн у

ви Віталію Івашковсько му свої пропозиції щодо його проведення. І треба сказа­ ти , що всі ці пропозиції були не тільки прийняті, але й виконані. Ми запро­ с или священиків українс ь­ Панахиду ких конф ес ій . відслужили о. В ' ячеслав з

УПЦКП та о.

1989 році п . Марією в активі стами та Овдієнко Ш е вченківське « Пр освіти», свято для Броварів стало тра­ воно С п очатку диційним. забо­ в ідбувалося в умовах народн ої до потім рони,

®uQ{]

Анатолій з

УГКЦ . Також нами були запрошені на свято народ­

ний депутат України від бло­ ку « Наша Україна)> заступ­ ник Голови НРУ Лесь Танюк ,

члени Спілки пис ьм е нників України Оле кс а Ющенко та голова Білоус , Дмитро

щасливі , що цей с подоба вс я гурт

нам.

Коли

громадою

над

чоловічий броварча­

святковою

зазву чала

ук ­

згадалися пі с ня, раїнська Ш е вченко ві слова :

Наша gум.а, наша пісня Не вмре, не за.гине, От ge, .1110ge, наша слава, Слава України! У скверику на цей раз був у відзначив що порядок, своїй промо ві народний де ­ путат Україн и в ід нашого ок­ ругу о. Юрій Бойко . Навіть квіти, покладе ні да пам'ятни ­ ка, не зникли н а другий де нь,

дружбу між с вяще никами та громадами

православних

Київ сь кого християн УкраїІкьк о І Патріархату та Ц е ркви. Греко -К атолицької Пр едстав ники к олись конку­ р е нтни х партій НРУ та УНР до кв іти покладали разом

пам' ятника . Всіх н ас по єднав Т. Ш е вч е нко . С вято це мож­ на назват и свято м згоди. Час розколів. з а бо рон пішли у це Сподіваємося, н ебуття. навіки. І забуgеться срамоП!RЯ Давняя гоgина,

І оживе gобра слава, слава України. І світ ясний, невечірній Тихо засіяє.

Обніміться ж, брати мої,

Мо.1110 вас, благаю. Чи не таким був заповіт ве­

ликого нашого по ета? Вва­ жаємо, що в ц ьому році і мі ська влада , і рухівці зроби ­ ли все можлив е, щоб Шев­ ч енк ів ське свято відбулося. Н е слово~! , а ділоІ'І .

Наталя НЕДОШИТКО, гол ов а Броварської Іч ісь край о нноІ оранізації НРУ. На фото : у день вшанування пам'яті Тараса Шевченка у Броварах. Фото автора.


N!!43 (9345)

зо.оs

Шановні qитаqіІ У

період

діяльності

депутатів

міської ради ХХІІІ скликання було започатковано

випуск "Вісника міської ради", де всебічно висвітлювалася робота міської влади,

всіх

структурних

11

підрозділів. Сьогодні вашій увазі пропонується

paan

6роварсько"і місько"і ( 2001

DЇК ПОДІЇ

"'

"'

ФАХТИ

керівництво ту,

Очолює цивільну оборону міста . Сnрямовує мобілізаційну робо-ту

ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Координує

діяльність

чинністю в місті.

nідрозділів міської ради та їі виконавчого

працівників аnара-ту міської ради та ви­ конкому, відділів та уnравлінь виконкому ; - керівників виконавчих органів міської ради, nідnриємств, установ та організацій,

коміте-ту щодо виконання nокладених на

Міський голова відnовідно до вимог Консти-туції України, законів України очо­

лює міську раду та їі виконавчий комітет, організовує та координує їх діяльність. Вносить на розгляд міської ради nроnо­ зицїІ щодо кандида-тури на nосаду секре­ таря ради, про кількісний і nерсональний склад виконавчого коміте-ту .

також

ства .

діяльність:

до струк-тури і штатів виконавчих органів міської ради, аnара-ту виконавчого коміте­ -ту та міської ради . Здійснює керівництво аnаратом ради та їі виконавчого коміте-ту. Скликає сесії ра­ ди, вносить nроnозиціІ та формує nорядок денний сесій, головує на nленарних засіданнях.

ЗабеJnечує nідготовку на розгляд ради проектів nрограм соціально-економічного та куль-турного розвитку , цільових nрограм з інших nитань місцевого самоврядування,

міську раду та їі виконавчий комітет у відносинах з державними органами і інши­ ми органами місцевого самоврядування , об'єднаннями громадян, nідприємствами і установами, незалежно від форм влас­ ності, громадянами як в Україні, так і за їІ межами .

договори відnовідно до законодавства. У межах своїх nовноважень та

відnов ідно до законодавства України ви­ дає розnорядження.

Визначає основні наnрями здійснення в

з

осередками

партій та громадських організацій, аналізує та узагальнює їх позиціІ з найваж­ ливіших питань суспільного життя сприяє

їх

консолідації

дер­

політики,

ня

податкового

законодавства,

приватизаціі та оренди комуналь­

ного

майна,

лишнього

охорони

природного

навко­

середови­

ща, земельних відносин.

Координує робо-ту щодо охоро­ ни , реставрації та використання пам'яток архітек-тури і містобуду­ вання .

Візує nроекти рішень виконко­ му, розпоряджень міського голо­ ви.

Безпосередньо

підпорядко­

вуються:

-

управління економіки;

відділ з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захис-ту на­ селення ;

Спрямовує діяльність:

контролює

фонду комунального майна; відділу містобудування та архітектури; відділу капітального будівництва ; - ДКП "Архітек-турно-плануваль­ не бюро";

·

-

відділенням Державного казначейства; контрольно-ревізійним відділом в м. Бровари і Броварському районі; - військовими формуваннями;

-

міським

з

11-м

загоном

- організовує за дорученням ради відповідно до зако-, нодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів дер­ жавної влади і місцевого самоврядування; - координує діяльність органів самоорганізаціі насе ­

військовим

державної

пожежної

лення;

- співпрацює з асоціаціями міст України та Київської області, вивчає, узагальнює та впроваджує передовий досвід з питань місцевого самоврядування.

охорони;

засобами масової інформації, заснов­ никами яких вис-тупає міська рада.

-

Телефон:

каб.

5-40-24,

засвідчує акти та інші документи, видані депутата-

ми;

комісаріатом;

·

сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

210.

Телефон:

комісії з контролю за здійсненням операцій з металоб­ рухтом;

-

архітек-турно- містобудівної ра­

ди .

Координує взаємодію з: - місь~айонним базовим центром зайнятості населення; - міським відділом статистики ; - відділом земельних ресурсів ; · відділенням ДАІ; - бюро технічної інвентаризаціі, відповідно до посадових обов'язків; - будівельними організаціями і nромисловими міста;

nідприємствами

регіональною інспекцією;

екологічною

- ВАТ "Бровариелектротранс".

Керує роботою : · атестаційної комісіі з прис­ воєння категорій nідприємствам , що надають побутові послуги на­ селенню;

міжвідомчої комісії з розміщення продуктивних сил на території міста Бровари;

420.

ДЬЯЧЕНКООЛЕКСАНДР

розвитку в місті nідпри­ ємництва та малого бізнесу; - атестаційної та конкурсної комісій; - державної приймальної комісіі з nрийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів житлово-цивільного та виробни­

СЕМЕНОВИЧ Заступник міськоrо rолови

·

призначення;

відділ з обліку та розnоділу житла ;

відділ житлових субсидій. Спрямовує і контролюt

діяльність:

-

управління житлово-комунальнаге

господарства .

· комісіі з питань видачі погод­ жень на здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, ор­ ганізації і утримання тоталіза­ торів, гральних закладів на тери­ торіі міста; комісї! з nитань забезпечення своєчасної сплати податків та інших надходжень, виплати за­ робітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат ;

-

-

каб.

5-34-39,

·

комісїі з контролю за дотри­

манням правил перевезень паса­

виробничого управління комуналь

ного господарства;

та

виробничого управління з ремонт експлуатаціі

житлового

фонд

міста;

-

ПТМ •Броваритепломережа».

Координує роботу:

-турних форм у місті;

напов­

нення державного та місцевого бюджетів, nосилення фінансово­ бюджетної дисципліни, дотриман­

податковою

- державної технічної приймаль­ ної комісіі з прийняття в експлуа­ тацію закінчених будівництвом об'єктів індивідуального житло­ вого фонду ; - комісіі з питань благоустрою та розташування малих архітек­

місті про­ будівництва, транс­

сnоживання,

державною

дорученням

ва;

nорту, зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі, nобутового обс­ луговування, виробництва товарів народного

об'єднаною інспекцією;

за

міського голови коор ­ динує діяльнісн постійних та інших комісій ради;

комісіі попереднього вибору та обстеження в на-турі земельних ділянок, які рекомендовані для розташування об ' єктів будівницт­

та обліку, забезпечення компле­ ксного соціально- економічного

мисловості ,

лення;

-

но-кадастрової документації, моніторингу земель та землеуст­ рою , реалізації nовноважень ви ­ конкому у сфері соціально-еко­ номічного розвитку, nланування

жавної економічної сnрияння розвитку в

nравоохоронними органами;

контроль за їх вико­ нанням, за рішенням ради інформує насе­

координаційною радою з пи -.

чого

земель­

здійснення

проведенні

-

Перший заступник міськоrо rолови

міста,

·

доведення

рішень ради, пропо­ зицій та зауважень депутатів до вико­ навців, організовує

тань

Сприяє відповідно до законодавства здійсненню державного архітектурно-будівельного конт­ ролю за дотриманням будівель­ них норм відповідно до діючого

розвитку

в

міста,

забезпечує своєчасне

відділу бухгалтерського обліку; відділу внутрішньої політики. Координує взаємодію міської ради та їі виконавчого комітету з:

соціально-економічної реформи та побу­ дові демократичної правової держави.

АНАТОЛІЙОВИЧ

ведення

юридичного відділу;

об'єднаним

nолітичних

ди;

спрямовує

-

місті державної кадрової nолітики.

Взаємодіє

безпосередньо

до рішень міської ра ­

· міського відділу ГУ МВС України в Київській області з nитань, які належать до його компетенції; - фінансового управління;

Укладає від імені територіальної грома­

КИЯНИЦЯ ОЛЕКСАНДР

законодавства,

громаду ,

ди, міської ради та їі виконавчого коміте-ту

Вносить на розгляд ради nроnозиції що­

- підписує доДаткv

них завдань.

відnовідно до вимог чинного законодав­

територіальну

та

тань, що вносяться н<

що належать до комунальної власності те­ риторіальної громади м. Бровари,

Представляє

КОМІСІИ

їі розгляд;

Керує роботою з формування кадрового резерву керівників виконавчих органів міської ради, nідnриємств комунальної власності територіальної громади міста, а

Є розnорядником бюджетних коштів.

ПОСТІИНИХ

Секретар ради: - організовує підго· товку сесій ради, пи ·

Затверджує nлани роботи виконав­ чого комітету. Координує та контролює діяльність усіх

посад :

-

СКЛад

Секретар ради

мадського nорядку та боротьбу зі зло-

на посади та звільняє з

XXIV

ВОЛОДИМИРІВНА

відnовідних

Броварс. ький міський rолова органів. які забезпечують охорону гро­

Призначає

ради

ГОРБАТЮК ЛЮБОВ

в

місті.

ня .

міської

графік прийому громадян.

АНТОНЕНКО ВІКТОР

виконан-

випуск

скликання, їІ виконавчого коміте­

І<ОМЕНТАРІ

бюдже-ту міста та зві-ту про його

перший

"Вісника", в якому представлено

Броварської

Організовує

робо-ту

з

розробки

реалізаціі повноважень у

та

виконкому

галузях житлово-комунального

гос­

подарства,

газифікаціі,

паливно-енер­

гетичному

комплексі,

перспективних

планів

і

прогнозів

соцільно-еко­

номічного розвитку міста з питань жит­ лово - комунального

ходів

з

господарства,

цивільної

nопередженні

та

за­

оборони

ліквідаціі

наслідків

надзвичайних си-туацій, з питань підго­ товки

рства

житлово-комунального

до

роботи

в

господа­

осінньо-зимовий

госпрозрахункове

дільниці СРБУ •Ліфт-7••;

-

бюро

технічної

інвентаризацїІ

відповідно до посадових обов'язків.

-

виробничого

управління

nро відно- каналізаційного

водо

господар

ства;

-

Броварської філіі з експлуатаціі га

завого господарства ВАТ •Київоблгаз'

·

Броварського району електричнv

мереж;

-

центру електрозв'язку

N2 1

КиївсІ

кої облдирекціі •Укртелеком». Керує роботою:

жирів транспортом; - комісіі з обстеження земель­ них ділянок під розміщення об'єктів будівництва, передачі і придбання земельних ділянок у власність та надання земель у ко­ рис-тування , в тому числі в тимча­

з питань житлово-комунального госпо­

обладнання і перепланування

дарства, заходів з цивільної оборони у

вих будинків, приміщень та споруд

сове

nопередженні

корис-тування

на

умовах

мання, з розробки та реалізації прог­ рам, перспективних nланів і прогнозів

соцільно-економічного

та

розвитку міста

ліквідаціі

наслідків

надзвичайних си-туацій.

оренди;

Погоджувальної

комісії

з

вирішення спірних земельних пи­ тань та інших питань, пов'язаних з розмежуванням

земельних

діля ­

нок;

ради з питань безпечної життєдіяльності населення; - комісії з питань техногенно­ екологічної безnеки і надзвичай­ них си-туацій . Телефон:

пеР,іод, розвитку мережі доріг, їх утри­

5-41-90.

Координує діяльність виконавчих органів міської ради: з

питань

комісї! з питань надання субсидій ; міжвідомчої комісії з питань пер1

житш

;

комісї! по обстеженню зелених н;

-

комісії з питань контролю за розр;

хунками за спожи-ту електричну, теnле

ву енергію та природний газ.

паливно-енергетичного

комплексу;

-

-

комісіі з житлових питань; адміністративної комісіі;

саджень, що nідлягають знесенню;

Контролює хід приватизаціі житла .

·

-

робочої

груrіи

з

питан

координаційної роботи щодо реалізаІ господар­

міської програми водоканалізаційноІ

ства та дотримання житлового законо­

житлово-комунального

господарства та забезпечення якісне

давства.

Безпосередньо nідпорядковуються :

-

служба

•0-50»;

питною водою;

-

комісї! безгоспного майна .

Телефон:

5-34-35,

каб.

401.


зо.оs

ІВАШКОВСЬКИЙ ВІТАПІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ДВОРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР

Заступник міськоrо rояови

Керуючий справами виконкому

ву військову і альтернатив­ ну (невійськову) службу відповідно до законодав­ ства .

Координує діяльність виконавчих органів міської

ради

з

-

ленням

підпо­

-

nовноважень

реалізацїі

виконкому

в

галузі науки , освіти, культу­ ри,

фізкультури

сім'ї,

молоді,

ров ' я,

і

спорту ,

охорони

соцільного

здо­

захисту

населення, в тому числі від

наслідків аварії на ЧАЕС, ви­ конання

до

законодавства

всебічного

функціонування мови,

та

української

як державної,

сферах

що­

розвитку

в усіх

сусnільного життя,

створення умов для розвит­

ку мов інших національнос­

міського

-

відділення

Пенсійного фонду;

центральної районної лікарні; - районної санепідемстан­ цїі; - управління праці та соціального захисту насе­

-

лення;

-

аптечних

установ

кому­

нальних форм власності .

тей .

Координує

роботу

щодо

сприяння підготовки молоді

до військової служби, ведення

про­

призову на строко-

Координує роботу :

- комісїі з приписки гро­ мадян до призовної діль­ ниці ;

нативної

призовної ком ісїі ;

координаційної

ради

у

опікунської ради; координаційної

ради

з

питань профілактики та бо­ ротьби з наркоманією ;

-

координаційно-методич­

ної ради з

правової освіти

населення;

-

ком ісїі з питань nонов­

лення та

у

прав

реабілітованих

справах

пам'яті

увічнення

жертв

війни

та

політичних репресій;

-

координаційної

ради

у

справах ветеранів;

-

· -

робочої групи з питань

надання матеріальної допо­ моги .

Телефон:

6-50·68,

каб.

106.

Забезпечення дотримання Конституцїі України, впровад­ ження 'ії nоложень, ор­ ганізаційної та кадрової діяль­ ності виконкому, організаціі роботи апарату виконкому, матеріально - технічного забез­ печення діяльності виконкому міської ради, реєстраціі гро ­ мадян , взаємодіі між виконко­ мом та об'єднаннями грома ­ дян, реалізації державної політики щодо міжнаціональ­ них міжконфесійних відносин , поновлення прав реабілітова ­ них, зв'язків із засобами ма­ сової інформаціі, дотримання вимог Закону України • Про державну службу», планів ро ­ боти з кадрами, підготовки проектів документів, що рег­ ламентують роботу виконкому та його відділів, уnравлінь , інших підрозділів, пропозицій

відділ

в

питань діловод-

міський державний архів ;

адміністративно-госповідділ внутрішньої політики

межах

повноважень,

нада­

них міським голово·ю .

Візує проекти рішень викон­ кому та розпоряджень місько­

Координує взаємодію з:

Броварським

-

го голови .

Сприяє у межах повнова ­ жень виконкому реалізаціі га­ рантованого

з

дарський відділ;

на

виконкому.

справах неповнолітніх ;

-

призначення

організаційний відділ ;

ства;

посаду та звільнення з посади завідуючих відділами апарату

(невійськової)

служби;

-

щодо

·

вузлом

зв'язку Київської обласної ди­

рекціі УДППЗ «Укрпошта ".

громадянам пра­

Керує роботою:

ва на свободу совісті , створенню віруючим умов і можливостей для сповідання їх релігїі. Взаємодіє з засобами ма­ сової інформаціі , сприяє їх діяльності . Координує роботу щодо

-

міжвідомчої комісіі з коор­

динації проведення паспортизаціі громадян міста; комісії

-

у

справах

національностей та міграціі; робочої

·

групи

з

питань

підготовки проектів рішень ви­

розгляду звернень громадян у

виконкомі, перевірки їх стану ,

конкому

відповідно до законодавства, на підприємствах , в установах та організаціях міста . Здійснює організаційне, ма­ теріально-технічне та інше за­ безпечення діяльності викон­

громадян , в тому числі інозем­

з

питань

реєстраціі

них в місті ;

-

комісїі зі списання облад­

нання,

інвентаря

та

іншого

майна з балансу виконкому ;

-

кому.

Координує роботу виконко­ му з питань роботи з кадрами.

тендерного

комітету

ви­

конкому.

Телефон:

5-25-03,

каб.

207.

V. Постійна комісія з питань розвитку та блаrоустрою територій,

контролю за виконанням рішень міської ради:

земельних відносин, архітектури, будівництва та еколоrії:

Прізвище, ім'я, по батькові

OI<pyr N228 виборчий округ N220

виборчий округ

телефон

телефон

службовий

домашній

---

Лемпіцький Анатолій Григорович

виборчий

Клименко Яніна Тофіліївна

N225

Лещенко Ніна Миколаївна

5-35-76 5-89-97

4-02-34 9-24-29 4-01-09

Постійна комісія з питань соціально-економічноrо та культурноrо

розвитку, бюджету, фінансів та цін: N~ виборчого округу

Прізвище, ім'я, по батькові

виборчий округ N~3

Дяченко Андрій Васильович

виборчий округ .N'237

Теплюк Антоніна Яківна

вИборчий округ .N'239

Білик Володимир Іванович

N25 виборчий округ N215 виборчий округ N24

БелейНесторІванович

виборчий округ N~6

Руденко Володимир Володимирович

виборчий округ N233

Трощенко Ігор Вячеславович

виборчий округ N221

Хмельницький Олександр Іванович

виборчий округ

Бунh Михайло Федорович

Волошина Наталія Павлівна

телефон

телефон

службовий

домашній

5-40-55 6-72-06 5-10-38 530-36-87 5-86-43 5-20-34 6-71-10

---

5-02-52 5-37-13 6-40-15 6-64-20 5-37-06

N2 виборчого округу

Прізвище, ім'я, по батькові

Гуріна Віра Володимирівна

виборчий округ N28

Кухарський Ігор В'ячеславович

виборчий округ N~l2

Прокопенко Віталій Артемович

виборчий округ N236

Ратиікав Дмитро Геннадійович

виборчий округ N27

Шумар Анатолій Петрович

виборчий округ N219

Шкуренко Петро Власович

виборчий округ N223

Олексієнко Олександра Миколаївна

виборчий округ N~40

Радченко Петро Єгорович

Шитий Василь Андрійович

5-20-88 6-21-44

виборчий округ N211

Величенко Наталія Яківна

Заїка Іван Іванович

5-20-16

---

Загуменний Микола Васильович

виборчий округ

Чигирин Олександр Григорович

5-24-10

6-37-14 5-23-19

N2 виборчого округу

телефон

телефон

службовий

домашній

6-04-60 6-48-40 5-95-89 5-03-73 5-84-24

Дворнік Валерій Іванович

виборчий oкpyrN~30

Голубовеький Григорій Павлович

5-11-82 6-47-94 6-27-69

NQ31 виборчий округ N221

Смалько Аліна Петрівна

5-20-16

Ярошенко Олександра Володимирівна

5-40-63

телефон

службовий

домашній

6-29-25

5-31-74 5-34-22 4-14-43 6-22-34 5-10-89 6-44-41 5-01-74

5-90-27 564-33-93 6-15-20 451-48-09 5-01-75

телефон

телефон

службовий

домашній

4-03-44 4-15-09

5-23-42 5-18-81 6-02-96 4-07-45 6-23-46

--5-43-30 4-02-28

VII. Постійна комісія 3 rуманітарних питань:

Постійна комісія з питань комунальної власності та приватизації:

N222 виборчий округ N235

телефон

---

Прізвище, ім'я, по батькові

виборчий округ N232

виборчий округ .N'213

виборчий округ

виборчий округ N226

домашній

виборчий округ N~38

Віканов Євгеній Петрович

Верещага Надія Іванівна

службовий

5-82-35 6-98-99

вибо_рчий округ

виборчий округ N224

телефон

Коба Микола Григорович

ПрізвfІще, ім 'я, по батькові

Михайлова Ніла Броніславівна

телефон

Сенько Лідія Іванівна

N2 виборчого округу

виборчий округ N217

N2 виборчого округу

6-60-10 6-34-08

виборчий округ .N'214

N29

Прізвище, ім'я, по батькові

охорони здоров'я:

·--

виборчий округ .N'229

.

N2 виборчого округу

VI. Постійна комісія з питань соціальноrо захисту населення та

ІІІ. Постійна комісія з питань законності і правопорядку:

lV.

дання

комісїі у справах альтер­

ковуються:

І. Постійна комісія з питань реrламенту, депутатської етики та

N2 виборчого округу

11.

відділ культури; Спрямовує і контролює діяльність:

законодав ­

ства про мови в Україні;

спорту;

-

відділів, управлінь, і нши х підрозділів виконкому , перс­ пективних та поточних планів роботи виконкому , планів підготовки, перепідготовки кадрів та їх навчання. Вносить міському голові по­

комісїі з питань дотри­ чинного

Безпосередньо підnоряд-

щодо структури та чисельності

учасника

Керує роботою:

-

відділ освіти; відділ у справах захисту населення від наслідків аварїі на ЧАЕС ; - відділ у справах сім'ї та молоді; - відділ ф і зичної культури і

пи ­

війни;

рядковуються :

-

розгляду

статусу

мання

Безпосередньо

з

тань, пов'язаних із встанов­

гуманітарних пи ­

тань.

Забезnечення

комісїі

ПАВЛОВИЧ

Прізвище, ім' я, по батькові

виборчий округ N234

Кочаровська Ольга Володимирівна

виборчий округ N21

Багмут Наталія Анд_ріївна

виборчий округ N2l8

Колесник Володимир Олександрович

виборчий округ N22

Ткачук Ірина Олександрівна

виборчий округ N2 16

Козаковцева Віра Михайлівна

телефон

телефон

службовий

домашній

6-71 -72 5-11-83 5-03-32 6-13-14 224-14-37

6-46-01

--6-48-90 6-16-94 5-57-07

~ Першш\1 у складі постійних ко~Іісій названо голів комісій.

І

rрафік особистоrо прийому rромадян керівниками Броварської міської ради та її виконавчоrо комітету.

N2

п/п

Дні тижня

Прізвище, ім'я, по -батькові керівників

Години та

Посада керівника

місце прийому

1. 2.

ПОНЕДІЛОК

Кияниця Олександр Анатолійович

Перший заступник міського голови

з

ВІВТОРОК

ІВАШКОВСЬКИЙ Віталій Володимирович

Заступник міського голови

з 9.00_(к.106)

з.

СЕРЕДА

АНТОНЕНКО Віктор Олександрович

Міський голова

з

4.

ЧЕТВЕР

ДЬЯЧЕНКО Олександр Семенович

Заступник міського голови

з

5.

П ' ЯТНИЦЯ

ІдВОРСЬКИЙ Володимир Павлович

Керуючий справами

з

14.00 14.00 14.00 10.00

(к.111)

(к.111) (к . 111) (к.207)

Пuимітка:

1.

Попередній

прийом

каб.111

до

запис

керівника

або

5-32-47; 2. Інваліди

за

та

на

в

тел. :

учасники

Великої Вітчизняної війни приймаються во .

позачерго-


30.05 миц···· · · · ····n··о·а· ·м ·етеи··~······= 1····вонtв··· СЕРЕД численних будівель Броварів, у са~ю­ 'ІУ центрі, зай~Іає своє по­

але

вже уподобаний в :-Іісті ансамбль танцю «Га­ латея» (керівник Наталія ЛИсохмара) та ансамбль народного танцю «Чере­

чесне місце красень «Про­

метей». Збудований він 25 рОКіВ ТОМУ і ДОВГО З успіхо:ч виконував функцію кінотеатру. Ми досі па:--·1' ятає мо великі черги до кас, щоб придба­ ти квитки на улюблені

вички» (керівник Ярослав Смаль). Ми пишаємось тим, що саме сцена «Про­ метею»

втрачати

свою

кого

про­

конкурсу

дитячого

мистецтва «Спалах нової зірки» для нашої землячки Мілени Сидорової. Сьо­ годні Мілена лауреат багатьох міжнародних

попу­

на

до

фесіоналізму після прове­ дення Броварського місь­

лярність. Тому у 1995 році кінотеатр вирішено було реорганізувати

стартовим

майданчиком

фільми . Але час вніс свої корективи і кіно на вели­ кому екрані поступово по­ чало

стала

куль­

турн~й центр . І ось у травні цього року ~ІИ відзначили семиріччя

конкурсів класичного тан ­ цю,

а

також

лауреат

за­

ракоекранним мало

людей,

але

дорослих, і для дітей, про­ понуються кіносеанси

війни

та

ветеранів

праці,

пенсіонерів

та

соціально

А скільки в стінах «Про­ проводиться

ходів'

Це

за­

різноманітні

фестивалі

дитячої

твор­

чості, КВК, новорічні ран­ ки,

народні

свята,

тема­

Багато чого з:-.І інилося від

2001 ''· Після «Спалаху но­

красунь

дня

вої

центру

«Прометей». Велися пошу­ ки оптииального

було

ні

технічної за

з

бази.

сягли

Але

того,

ні

крок

крихта

що

цюють

за

прометеївці

художні

задоволення~!

і

вдосконалення

своєї майстерності.

У «Про:-.Іетеї» своя дис­ котека, яка кожні вихідні об'єднує сучасною :-.І уз и­

за­

раз.

Це

із

прагн уть

до­

мають

своє

лауреат Всеукраїнського конкурсу «Веселі канікули осені». Всі колективи пра­

Не

матеріальної,

кроком,

крихтою

нуля.

знайшов

місце у великому мис­ тецтві і Олексій Волошин,

варіанту

роботи цього закладу. Ад­ же починали

зірки»

колективи,

та

цівників

серед

різних

господарства.

кожного

ходів,

всі

не

організо­

близько які

і

Протягом

року

вується

пра­

галузей

Та

перерахуєш.

150

за­

відвідують

ти­

ники

23

«Прометею»

та

ху­

серед яких: народний ама­

кою

торський хореографічний театр «!'v'lальва» (керівник

Вже майже півтора року тому в приміщенні касо­

цюють під його дахом, для

Оксана Круковська), зраз­ ковий театр-студія «Едель­

вого фойє прометеївці та учасники фольклорного ансамблю «Перенесло» (керівник Галина Оль­

нашого

творчий звіт, присвячений

ховська)

створили

культурного центру.

«Світлицю»,

яка

вейс»

(режисер

Люд:-.шла

Прокопенко), дитячий ан­ са:-.~бль народного танцю «Барвінок» (керівник О. Левченко) . Наші колекти­

молодь .

затишну

Тут

манітних конкурсів і фес­

свята,

тивалів.

дять на екскурсії.

Серед

нещодавно

них

заснований,

проводяться а

бажаючих

та

На базарі у центрі Броварів

гостей

семиріччю

хату.

школярі

Не дали загинути

методист МКЦ

прихо­

дружина

Отак можна обрахувати покупця на якихось 20-30 копійок . Коли я приношу

покупку додому,

зважую, вистачає звик до

От

цього,

тільки

як до

не

оподаткування .

зрозуміло,

чому

накладається

цей

nере­

Володимир ПЛАТОНОВ,

вагів

натискує

жуванням .

учитель-пенсіонер,

учасник бойових дій .

продавщиця .

Консультації, гарантійне і

монтаж під ключ, післягарантійне

обслуговування. Пропонуємо різноманітні моделі для дому, офісу, магазинів .. .

Ме Quay, Fugitsu, LCt, Toshiba, Panasonic, SHARP, НІТАСНІ та інші. nn .. Copk", т.jфакс 5-60-91.

. роботу: • водії категорій ВСДЕ; • водії категорії В, С, Е; • газоелектрозварники; • трактористи; • екскаваторник; • слюсарі-оператори; • вантажники;

Сорок п'ять - це прекраска пора, Ще можка зробити багато добра. Хай щастить тобі завжди і всюди, Хай тебе поважають всі люди. Прийми пайкращі каші побажаккя, Яскравих квітів кезабуткій цвіт. Нехай це добре, щире привітаккя Звучить для тебе іще соткю літ.

завжди

часто з кілограма не 50-1 ОО грамів. Вже навіть

важно на старих дідів і бабусь? Бо

на яких завжди

((КИІВ~)~а)) терм1~gво ПОТрІОНІ на ПОСТІМНУ

ІrНАТЕНКА із 45-річчям від дня народженняf -

то

і

«Продподаток••

(біля

покупець

На ~~Т ((Птахофцбрика Колектив співробітників щиро вітає начальника Броварськоrо МРЕВ ДАІ майора міліції АнатопіІІ Миколайовича

мене

сrллю, макаронами, наче маскують, щоб видно було тільки стрілку і шкалу.

чашу

і ши-

ображала

Григорій ГАЙДУКОВ,

Секрет обважування простий: щоб не було видно , яким пальцем і на яку

«Прометей».

проїзд

обставляють з усіх боків пачками з

Спостережливий

не раз помічав, що ваги, відважують продукцію ,

Анна ГОЛЕНКО,

народні

Перемоги

обраховувати молодих продавщиці, мабуть, не наважуються. А, може, ввести обов'язкове правило: ваги не можна нічим затуляти і таким чином покласти край масовим обва­

товаром .

заснування

День

інвалід Великої Вітчизняної війни.

літака) завжди торгують з машин цукром, крупою та іншим сипучим

міста· влаштували

нагадує

українську

ви мають нагороди різно­

всіх

його

свою користь

дожні колективи, які пра­

на

фронтовикам

різними словами: «Для меня зтого праздника нету! Зто мой автобус. Я глаза вьщарапаю•• і т.д. У · присутності пасажирів і дис­ петчера мене ганьбили. З трудом повернув мені посвідчення інваліда в присутності інваліда війни Івана Єгоровича Прошина. Говорять, що ніхто не забутий і ніщо не забуте. А ось є такі хами, що все забувають.

1 обважують на

травня праців­

що

безкоштовний, я залишився в мікроавтобусі. Шофер почав вимагати посвідчення інваліда . Я дав. Він його забрав . Мені потрібно було встати на зупинці «Берізка•• («Торгмаш••), але він посвідчення не віддав і повіз до кінцевої зупинки мікроавтобусів N!!411.

. Обраховують

сячі глядачів.

І ось

Знаючи , колишнім

Перемогу, завжди з нетерпінням і хвилюванням чекаємо 9 травня . Бо кожен з нас одержить вітальну листівку від фронтового побратима чи буде запрошений до спілкування з школярами, а хто має більше сил , поїде на зустріч з однополчанами , бойовими друзями , своєю обпаленою війною юністю. Так було і цього року. У день Перемоги був запрошений до Києва на святкову зустріч з учасниками боїв . Була радісна зустріч з бойовими друзями. Настрій піднесений . Та так було не довго. Повертався я додому о 17 годині того ж дня. На зупинці біля станції «Лісова•• я сів у «Газель•• N!!992-35 КХ

насе­

лення.

метею»

...

навали рідну землю, виборювали у кровопролитних битвах Велику

для

незахищених верств

шофер заявив, що в нього вже є «Льготнік•• і почав у мене вимагати гроші за проїзд .

-

Ми, ветерани Великої Вітчизняної війни, котрі ціною власної крові і життя захищали від фашистської

благодійні для

тичні концерти, конкурси

народження

и шана

йдуть покази фільмів і для

культури.

осередку

-

На жаль, дивитись іх хо­ дить

гальнонаціональної прог­ рами «Людина року -

цього

Оце тобі

фільмам.

г-------------------, І

СВАТ

ссАгрокомбінат

"Калита"

реалізує

путівки на базу відпочинку "Дружба" с . Міжводне, І

І Крим (Чорне море) за ціною 320 грн . - 10 днів . І

1Проживання

в

дерев'яних

будинках,

З-разове

1

~~'!в~:·.Е~і~~з:_ т~л:._6!-~3!: ~8_:6~3.:., _ .J

·продавці; • ветлікарі. Зарплата до 600 грн. Звертатися у відціn кадрів. Тел . : 513·25·15.

Телефон для довідок: Регіональний

6-97-76, 5-42-27.

агрокооператив

/ідентифікаційний код

··Бровари-Ріпак"

повідомляє про свою ліквір.ацію.

30280801/

Претензїі приймаються протягом двох місяців з дня публікаціі оголошення за адРесою : Київська область. Броварський район, село Калинівка, вул. Чернігівська ,

Втрачене посвідчення

9.

ветерана

праці АБ

553929,

видане

29.12.1999р. Броварським відціпом соцзах.исту населення ім ' я Охременка Володимира Григоровича , вважати недійсним.

Підприємство має

Втрачену

потребу в фахівцях :

-

вимоги: досвід роботи дutoC.ad,

вузу за

Районна голові

6-28-79, 5-43-89. 24. ОО

на

свіжому

повітрі

звучить

сучасна

музика

з

12.00

ра.а, раіІонної Аержавної uмінісmраиії.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

ремкuії газеmu. Броварські міська і расюнна

paAu,

раuонна

АержаАМінісmраuія.

Свідоцтво пр? держав11у реєстрацію

КІ

N 259 ~ід 10. 12. 1997р. індекс

61285

ААРЕСА:

і

щирі

с.Требухів

-

співчуття Грінченко

смерті їі

Колектив ВАТ "Теплицьтехмонтаж" з глибоким сумом

(парк

07400,

про

передчасну

смерть

начальника

управління виробничо-технологічної комплектації Сінгаєвського Василя Івановича і висловлює своє щире співчуття рідним та близькИм покійного.

Київська обл ., м. Броварu,

бульв . Незалежності ,

2.

Релакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34. ВіААілu:

сільського госnоАарсmва

соuіальнuх

numaнь,

4-02-92; nромuсловосmі 4-04-81; 4-23-26.

лuсmів

і

масової poбomu

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

За точність викладених фактів відповідає автор. Аистування з читача.чи За

висловлює

організаціі

Галині Григорівні з приводу тяжкої втрати

повідомляє

бухгалтерія; npuuoм оголошень

• • • •

ветеранів

чудовим

Також приймаємо попередні замовлення за тел.: 4-20-87. Раді вас зустріти за адресою : м. Бровари, вул. 1 Травня відпочинку в районі "Пекарні").

V

рада

ветеранської

чоловіка Анатолія Прокоповича .

до

краєвидом на озеро.

• Н О В Е Ж И Т Т Я • - raзema Броварських міської ma раіІонної

іноземними

щирі співчуття рідним.

Тут _ви зможете відзначити всі свої сімейні урочистості чи просто До ваших послуг кожного дня з

з

юридичним

фахом; Звертатися за телефоном :

зустрtтися з друзями.

підприємства

приводу смерті голови ветеранської організаціі села Княжичі Максименка Григорія Демидовича і висловлює

Вимоги: досвід роботи у водапостачанні промислових підприємств ; випускник

печатку

Районна рада ветеранів війни і праці глибоко сумує з

Corel Draw; - інженер-енергетик;

-

колову

інвестиціями ТОВ " Профлай" вважати недійсною .

інженер-конструктор;

-

на сторінках zазети.

з.чіст рекла.чи відповідальність несе рекла.чодавець.

t:..рук oфcemнuu. Обсяг І Арукованuu аркуш. ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у сnравах

ma

npecu

інформаuії Кuївської

обллержалмінісmраuії.

Зам . Тираж

2100 2390 прим .

#43 2002