Page 1

~

СУБОТА

9 червня

2001 р. N2 43 (9244)

Виходить з

17 квітня 1937 року

ЦІна договІрна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціІ.

3овrро -День проціввиків леrкоі· промиеловоеrі

До Дня працівників легкої промисловості в акціонер­ ному товаристві закритого типу виробничо-торго­ вельній фірмі "Гоголіа.ська

До професійного свята Дня працівників легкої про­ мисловості nравління акці­ онерного

будівель, основних вироб-

цей проводився за чітко зрежи­ сованим сценарієм: наприкінці

-

березня

на початку квітня

райвиконком приймав рішення про проведення на Броварщині

місячника благоустрою. А після травневих свят уже підбивали­

ся його підсумки, називалися пе­ реможці,

вручалися грамоти і

премії. За такий короткий про­ міжок часу просто неможливо

виконання робіт із

місячник став двомі-

го часу явно недостат- :

було не тільки по-справжньому

ньо. Не_ випадково ж

"розкрутити" підготовчу роботу,

першии ~аступни~ 8

а не те, що вже здійснити на­ мічені плани. Тож і не дивно, що до

числа

краutих

сільвиконкоми,

потрапляли

чиї керівники

.._або були наближені до районної ·:на гора" справну цифру, показушно на­

.,. влади, або вміли видати

водячи порядок у паперах та еле­ ментарно впорядковуючи цент­

ри населених пунктів. Про око­

лиці ж їх при цьому забувалося. Аби хто із обивателів ознайо­ мився зі звітами голів сільрад за ті роки, його неупереджене око не могло б не помітити: там буй­ но квітла "липа". Нові паркани встановлювалися кілометрами, а до десятка-другого посаджених

дерев додавалися один, а то й два нулі ...

.

Було таке, було. Хоча в часи ті

іще

не

відчувалося

великої

фінансової скрути. Зараз же,

ГІДНО з З женням

роз_поряд~ раионно1

державної адміністрації на Броварщині створено мо­ більну робочу групу з кон­ тролю

за

дотриманням

умов і правил проведення підприємницької діяль­ ності зі здійснення опе­

рацій з брухтом кольоро­ вих і чорних металів. До складу ії входять працівни­ ки мWції, фахівці пожеж­ ного й санітарного нагля­ ду та податкової інспекції. Аналіз роботи показав, що однією з причин "ме­ талевої лихоманки" є пра­

вовий нігілізм окремих громадян, котрі всупереч вимогам

чинного

Триває

законо-

с

сячником. Але й цьо-. голови

раидержадм1-

ністрації АТ. Косен-

ко, котрий доповідав

_ ВІДХОДИТЬ

• • •

поряд ІЗ пози-

•.

8

більших населени~

• • ••

пунктах. д,ля Велико1

ДИмерки проблемою

із проблем є наведен-

: ня пор~у на ~инку • в центрІ ~~а 1очи-

V

8 щення ВІД СМІТТЯ зе-

• • •

лених насаджень, що

:

ми нvn е

пр о ... перші п~дсумки 8 акцн,

·

ти і свою частку в справу благоустрою села, де живуть і працюють. Не кажучи вже про те, що територія, яку вони займають, має бути в належному nорядку. А тепер дещо конкретніше поведімо мову про ситуацію в окремих, хоча в най-

тер е о тиnи

на засіданні колегії: тивними прикладами

в.

~..w.m.ш:tmщ;и::ющтtІ;r.мm • • • • •U'-r- ····-~--··-W--- --~

б л агоустрою -

прилягають до заліз-

ниці.

У Гоголеві загрозли-

8 ~а ситуацІя склалася

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

8 •

начальник цеху

ІЗ

водопостачанням

.

N21.

Григорій МЕЛЬНИЧЕНКО, голова ради ветеранів.

ця lV розряду, Микола Миколайович Лось, помічник майстра lV розряду,

тноздатної продукціі. Про­ водяться ремонтні роботи

зазначенням його назви та герба, селищні та сільські голови не спромоглися виконати. А вартість їі не така вже й висока. Д,ЛЯ Рожівки, приміром, встановлення такої стели обійшлося в 1,5 тис. грн.

технічного відділу, Ніна Савівна Коннова,

Стасюк, фарбувальни­

ку, над випуском конкурен­

коли ситуація змінилася, райдержадміністрація пішла іншим шляхом здійснити хоча б ті заходи із наведення порядку в селищах і селах, що не потребують значних грошових і матеріальних затрат. Окрім того було продовжено термін

Кроль, водій легкового автомобіля, Стефанія Мстиславівна Перерва, начальник

Людмила Микола"івна Бу­ лавка, ткаля lV розряду, Ганна Миколаївна Хар­ ченко, ткаля V розряду, Лідія Володимирівна

Спеціалісти

підприємства працюють над закріпленням досягну­ того на внутрішньому рин­

ТРИВАЛО не один де­ ТАК сяток років. Щоразу захід

томобільного крана, Григорій Митрофанович

роджено Почесними грамо­ тами. Серед них:

відповідним періодом мину­

ничих

товариства

відзначило всіх працівників, ветеранів війни, праці та nенсіонерів підприємства матеріальною допомогою, і кращих працівників наго­

стрічкаткацька фабрика" підвели підсумки роботи. Стало очевидним, що за п'ять місяців поточного року підприємство нарос­ тило темпи виробництва в 2,1 раза, у порівнянні з лого року.

Андрій Михайлович Та­ ран, помічник майстра VI розряду, Віктор Петрович Гаценко, токар V розряду, Костянтин Миколайович Шевель, машиніст ав­

с. Гоголів.

·

Що ж до інших сільських рад, то окремі їхні виконкоми та де­ путати виступають скоріше у ролі статистів, а не організаторів наведення порядку на території. А поміж тим не слід забувати,

що у зв'язку з офіційним візи­ том в Україну Папи Римського

11

Іоанна Павла

та відзначенням

десятої річниці Незалежності держави на Броварщині побуває

чимало гостей. Яким побачать вони наш район? Про це мус;и­

мо пам'ятати усі ми - і ті, хто наділений владою, і ті, котрі мешкають у селах і селищах.

У зв' язку з цим видається цілком доречним рішення

дії

-

прийняте

продовжити термін

заходів,

що

планувалося

Санітарно-захисна

здійснити у період місячника благоустрою, до третьої декади

назвав цілий ряд істотних недоліків у діяльності органів влади, трудових колективів підпри-

Винісши через газету критику на адресу владу імущих, що прозвучала на засіданні колегії

зона свердловини, звідки подається вода в дільничну лікарню та будинки по вулиці Леві-

нам вистачить, щоб зробити на­

ємств і організацій на місцях.

серпня. Може, хоч такого часу

при голові райдержадміністрації,

на, не витримана. Неподалік неї

селені пункти впорядкованіши­

Не вирішено зокрема ті питан-

знаю: першою їхньою реакцією

складується гній, башта не про-

мИ, чистішими, ошатнішими!

ня, на яких неодноразово наго-

буде запитання: "А де ж на все

дезинфікована, очистка вигріб-

Зрештою, мусимо навести поря­

лошував голова райдержадміністрації Л.А. Вайсфельд: і на засіданнях колегії, і на нарадах еелищних та сільських голів. Маю на увазі відсутНість системи утилізації сміття і узаконення

це брати кошти?" Відповідь дав А. Т. Косенко: він навів цілий ряд конкретних цифр. У Калинівці, наприклад, зареєстровано 95 юридичних осіб, що займаються різного роду діяльністю, у

них ям проводиться від випадку до випадку. Якщо говорити про Требухів, то тут місцевою сільрадою і самим сільським головою чимало зроблено для благоустрою та са-

док у власному домі, бо практи­

сміттєзвалищ, впорядкування діяльності базарів і торговельних майданчиків. Навіть таку просту роботу, як встановлення при в'їзді у населені пункти стел із

Княжичах- 81. Є такі й у інших населених пунктах. То вони що - почесні гості 1 Користуючись і землею, і об'єктами соціальної інфраструктури, повинні вноси-

нітарної очистки. Але сміттєзвалище до цього часу не узаконене, як не оформлено й відповідних документів на торговельний майданчик у центрі.

11

METAnEBA

давства самовільно, тобто без відповідного дозволу, створюють стихійні прий­ мальні пункти із заготівлі металобрухту.

Так, протягом поточно­ го року в Броварському районі обстежено ЗО об'єктів, де за існуючою оперативною інформацією можливе функціонування незаконних пунктів із за­ готівлі як кольорового, так і чорного металобрухту, Внаслідок цього до адміні­ стративної відповідаль­ ності притягнуто таких громадян: Марію Володи-

передплата

на

"НОВЕ

Бондаренко (с. Семипол­ ки}; Наталію Іванівну Ва­ силенко (с. Семиполки}; Миколу Михайловича д?І­ ченка (с. Красилівка}; Сте­ пана Івановича Чижму (с. Бобрик}. І це лише части­ на осіб, на котрих накла­ дено значні штрафні санкції. Стосовно жителів Гагона

згадувана

лева Валентина Івановича Щербака та Юрія Васи­ льовича Юхименка пору­ шено кримінальну справу за ознаками скоєного зло­

чину, передбаченого ч. 2 ст. 81 КК України. Ці осо­ би скоїли крадіжку семи гідрантів від зрошувальної системи.

ність, ні керівництву району, ні

його мешканцям не потрібна. Настав час, справи.

Володимир НЕБРАТ.

металобрухтом (якщо ці дії вчинено

організацій, а також у гро­

нення за такі ж порушен­

Хотілось би попередити тих, хто "хворіє" на "ме­ талеву лихоманку", що по­ рушення

законодавства,

яке регулює здійснення операцій із металобрух­ том, тягне за собою накла­ дення штрафу від двадця­ них мінімальних доходів громадян з конфіскацією

металобр'fхту, а також гро­

кладовищ,

законодавства, що регулює

установ та

здійснення

р.

протя­

мадян.

шей, отриманих від його реалізації. А порушення

11 півріччя 2001

повторно

гом року після накладан­ ня адміністративного стяг­

металобрухтом, що вияви­ лося у масових крадіжках з

коли діловитість

кожного визначають конкретні

ти до ста неоподатковува­

підприємств,

початку цього

рами прикривалася бездіяль­

Уже за 2001 рік Бро­ варським РВ ВС було по­ рушено 40 кримінальних справ у сфері операцій із

металу

на

матеріалу, коли справними циф­

ЯИХОМАНКА''

мирівну Дубініну (житель­ ку м. Києва, директора ТОВ "Аквамет"}; Григорія Миколайовича Бугайця (жителя Броварів, дирек­ тора філії ТОВ "Техно­ мет"}; Галину Григорівну

:>КИТТЯ"

ка,

Ціни

операцій

з

залиu.JаtОться

ня}, караються позбавлен­ ням волі строком до трьох років або штрафом від ста

до п'ятисот неоподаткову­ ваних мінімальних доходів громадян.

Анатолій ЯРМОЛЕНКО, старший інспектор по роботі з населенням та громадськими

формуваннями Броварського

РВ ГУМВС України в Київській області.

найни>t<ЧИІVІИ.


Ne43(9244J ПОНЕДІЛОК,

11

червня

УТ-1 15.00УТН- "День•

15.15 Погода 15.20Телемаркет 15.40 Надзвичайна ситуація 16.10 "На зламі тисячоліть. Українська епоха • 16.20 "Студія •s• 17.00 МІс "Марсупіламі', 14с. 17 .ЗО Нова колекція 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- "Вечір' 18.15 Погода 18.20 "Саме Той' 18.45 ·хrг року' 18.55 Т/служба ·милосердя' 19.15 Що в упаковці? 19.25 Бізнес-простір 20.00 "Телефортуна• 20.40 Вечірня казка 21.00УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Свtгспорту 22.00 Погода 22.05 'Футбол як футбол' 2З.З5 Вистава "Таємна Вечеря' 0.05 Телемаркет 0.10Погода о. 15 ·хrг року' 0.25 Нічний канал телекомпанії "ЕРА' УТ-2

7.00 Сніданок з "1 + 1' 8.00 "Прихована камера' 8.ЗО Сніданок з "1 + 1' 9.20Ток-шоу"Без табу' 10.05 Телемаркет 10.30 "Хіт року' 10.З5 Що в уnаковці? 10.45 Майстри кіно. А. Тарковський, 1 ч. 11 .1ОТ елем ар кет 11.З5 Х/Ф "Золоте курча• 12.50 Телемаркет 1З.10 Діловий канал. Тиждень 1з.ss ·хrг року' 14.00 Перерва 16.00ТСН 16.15 Т/с "Район Сансет', ЗЗ5с. 17.05 Т/с "Таємний аrентНікіrа ІІ',З1с.

Х/Ф "Милий, дорогий, улюблений, єдиний .. .' 19.ЗОТСН 19.50 "ТСН. Проспорт' 20.00 "0, щасливчик!' 21.00 "Каламбур' 21.40 Спецпроект О. Гераси­ м'юк "Прощавай, я повія .. .' 22.25 Т/С 'Ворон-месник•, 18с. 2З.20 Ток-шоу М. Вересня "Табу' 0.00 "Ситуація' 0.15ТСН О.З5 Х/Ф "Комісари'

18.00

УТ-З

7.00, 8.00, 9.00 Новини 7.05, 8.05, 9:05Інтерспорт 7.10,9.10Погода 7.15, 7.ЗО "Новий день• 7.20 МІс "Пригоди Льолека і 6олека' 8.10 Т/с "Спецпідрозділ "Пасифік' 9. 15 "Чекай мене• 10.00 Х/Ф "Ідеальний чоловік' 11.50 "Еnка і корєша• 12.00 Новини 12.1 О Інтерспорт 12.15 Т/с "Даллас• 1З.О5 3а київським часом 1З.15 Т/с "Історія кохання',

197с. • 14.00 "Крихtгка' 14.25 "Шлягер' представляє ... 15.10 "На варті'. 80 років Академії внутрішніх справ

15.40 "Пульс' 16.00 Худнемо

за методом академіка Смєnова 16.10 "На ранковому прийомі' 16.45 Т/с 'Історія кохання•, 198с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО за київським часом 18.00 Новини 18.10Т/с "Марія Селесте' 19.05 Ток-шоу 'Моя родина• 20.00 "Подробиці'- "Час• 20.50 Інтерспорт 21.00 Погода 21.05 Х/Ф "Помста'

23.15 Пам'яті М. Єрьоменка­ мол. "Сентиментальні ба­

лади серйозних чоловіків' 2З.50 "Подробиці'. Підсумки дня

0.05

Х/Ф "Вісімнадцятий ян­

гоn•·

ТЕТ

7.05 Мультфільм 7.25 "Венето'. "Поема про матрац' 7.З5 "Розваги для вас• 8.00 Християнська програма 8.ЗО СТН-тижневик 9.00 "Чорний квадрат' 9.ЗО Закон є закон 9.35 "Пмнтисячолtгтю•, 1-2ч. 10.50 "Балет- кохання моя' 11.ЗО "Моделі' 12.05 Телеенциклопедія 12.25 Закон є закон 12.40 Т/с "Тридцять випадків майора Земана' 1З.45 Закон є закон 14.00 Правосnавний календар 14.10 Парламентський вісник 15.00 Х/Ф 'Адмірал Нахімов' 16.ЗО Кращі концерти "ТЕТ' 17.ЗО "Ім'я' 18.00 "За лаштунками' 18.25 "Таємниці портретного фойє' 18.55 "Венето'. "Поема про матрац•

19.05 Х/Ф "Ніагара' 20.ЗОСТН 20.45 Київські ділові новини 21.00 "Розваги для вас• 21.ЗО 'Вісті тижня'

9.06

22.ЗОСТН

2З.ЗО 'Навколо спорту'

22.45 Експрес-інформ 22.55 Х/Ф "дшік-Керіб' 0.15 "Pro-Art'. "Спадщина' О. 20 • Pro-Art'. "Вернісаж" О .ЗО "Pro-Art". "Київ класичний' 0.50 "Pro-Art'. "Кіноколо• 1.05 "Pro-Art' .• "Фестивалі, фестивалІ ... 1.15 "Pro-Art". "За лаштунками• 1. 25 "Pro-Art'. "Ліра' 7 КАНАЛ

0.00 'Вікна. Опівночі' 0.30 "Вікна. Кримінал' 0.40'BIZ-1V'

10.05СвятаСША 10.З5 "Шоу самотнього холостяка' 11.10 МузиканаМ 12.05Торгінформ 12.20 "Добрі новини• 12.ЗО Новини Європи 17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі новини• 17.ЗО "Таврійські іrри• 18.00 ГраЦІї від "Гравісу' 18.20Торгінформ 18.40 "Легенди далеких країн' 19.10 Нім. мова "АПеs Gu1e!', 2

9.ЗО "Футбол як футбол' 10.00 Нова колекція 1О.ЗО "Бути жінкою' 11. ОО УТН - "Ранок• 11.15 Погода

вип.

19.ЗО "М-стиль •

20.00Торrінформ 20.20 "Добрі новини' 20.ЗО "Саме Той' про себе ... 21.00СІТ 21.20 "Казка лірника Сашка• 21.ЗО Концерт О. Крюкової 22.ЗО Муз. завод ІСТV

6.00 Муз.

ранок 6.З5 "Перехрестя• 7.05 "Плюс/Мінус' 7. 15 "Свобода слова• 8.20 Mjc "Невгамовні' 8.45 М/с 'Справжні монстри' 9.10 Т/с "Квантовий с:грибок• 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО,

14.00, 15.00, 17.00, 18.00 "Факти'

10.01 Т/с "Мілагрос' 10.50Т/с "Милий ворог", 29с. 11.40 "В робочий полудень' 11.55 Х/Ф "Сім старих і одна дівчина'

ряви?"

17.55Т/с "Квантовий стрибок• 18.45 "Факти' 19.00 Х/Ф "Незакіжена п'єса для механічного піаніно•

20.45 "Факти• 21.05 Погода 21.10 Х/Ф "Завжди• 2З.10"Факти' 2З.25 "Факти' 2З.40Спорт 2З.50 Погода 2З.55 "ПлюсjМінус• 0.10 Х/Ф "Дикий пляж" 1.15 "Російські гірки' 1.25 Хtг-парад "Гаряча сімка•

НОВИЙ КАНАЛ б. ОО Підйом б.ЗО Репортер 6.З5 Підйом 7.00 "Телепузики• 7.25 Підйом 7 .ЗО Репортер 7.З5 Підйом 7.45 МІс "Котпес', 28с. 8.00Підйом 8.10 "Єралаш• 8.20 Підйом 8.ЗО Репортер 8.З5 Підйом 9.00 Київський репортер 9.05 Підйом 9.20Т/с "Міледі' 10.05Аншлаг! Аншлаг! 11.05 Х/Ф "Вилtг затримується' 12.20 "Тетянин полудень' 12.50 Магазин на дивані 13.10 Т/с "Загін "Акапулько',

Sc. 14.00 Репортер 14. 1О Дом. фtгнес

"Хауз фtг' 14.20Х/Ф "Кортик', 3с.

15.30 МІс "Бридке каченя•, Sc. 16.00МІс "ДикіТонбери•, 22с.

16.30M/c"Komec', 28с. 16.55 "Єралаш• 17.10Т/с ·чарівник• 17.40 Т/с "Грозові камені', 1с. 18.10 Т/с "Конан• 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.40Т/с "Нова жертва', 87с. 20.35 Х/Ф "Свідчення про бідність' 22. ОО Репортер 22.20 Погода 22.35 Х/Ф "Ворожий намір' о .1 о Репортер

СТ&

7. оо Прогноз погоди 7.05 Астрологічний прогноз 7.10 "BIZ-IV' 8.15 Бізнес-студія 9.05Т/с "Антонелла', 98с. 10.00 "Вікна у свtг' 11.00"ВIZ-1V' 12.45 Медіа-ІСЛуб 13.40 "Стан пеХt' 14.00 "Вікна. Новини•

14.35 "BIZ-IV' 16.00"BIZ-1V' 17.00"BIZ-1V' 17.30 Х/Ф "фронту тилу ворога', 1с.

18.30 "Вікна.

Кримінал' 18.40Т/с "Антонелла', 99с. 19.15 "Вікна. Столиця' 19.25 Tfc "Антонелла•, 99с. 19.50'Вікна. Новини•

Італійський футбол. Серія А 21.25 'Вікна. Бізнес• 21.45 Х/Ф 'Ніч довгих ножів'

20.20

9.З5 Православний календар

9.40 'Споживач' 9.50 "Тік' 10.15 Економічний 10.45 'Киянин'

ВІВТОРОК,

12

червня

УТ-1

6.05 "Доброго ранку, Україно!' 8. 55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9. 15 Нова колекція

11.20 "Пригорща• 12.20 Телемарк ет 12.40 "На зламі тисячолtгь. Українська епоха•

12.45 Погода 12.50 Закон є закон 15.00 УТН- 'День' 15.15 Погода 15.20Телемаркет 15.40 "Зірки, на сцену!'уТрус­ кавце

16. 10 "На зламі тисячолtгь. Українська епоха•

15с. 17.ЗО д/Ф "Країна свят', 11с. 18.00УТН- ·вечір' 18.15 Погода 18.20 "Саме Той' 18.45 "Хіт року' 18.50Т/с "Каскадери', 4с. 19.45 Що в упаковці? 20.00 КазнаДержави 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- "Панорама' 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 22.00 Погода 22.05 Фільм-вистава· Лючія ді Ламмермур' 2З.З5 Телемаркет 2З.40 Погода 23.45 ·хrг року' 2З.55 Нічний канал телекомпанії "ЕРА'

УТ-2

7.00 Сніданок з "1 + 1' 7.05 "Ситуація' 7.20 Сніданок з '1 + 1' 8.00 "Каламбур• 8.ЗО Сніданок з "1 + 1' 9.15 Спецпроект О. Герасим'юк "Прощай, я повія .. .' 10.05 Телемаркет 1о.зо ·хrг року'

1О.ЗS Що в упаковці? ·10.45 Зірки, на сцену! Суnерфінал-виступ. Гран­ прі 11. 15 Телемаркет

11.40 Театр кличе в майбутнє 12.00 Модний час 12.ЗО Місто дрімаючих левів

12. 5О "Перехрестя• 1З. 20 Телемаркет 1З.40 "Будні' 1З.55 "Хіт року' 14.00 Перерва 16.00ТСН 16.15 Т/с "Район Сансет', ЗЗбе. 17.05 Т/с 'Друзі', 57с. 17.40Т/с "ТаємнийагентНікіrа ІІ',З2с. 18.З5 Т/с "Корабель кохання', 4с. 19.ЗОТСН 19.50 "ТСН. Проспорт' 20.00 Т/с "Агент національної безпеки', 1с. 21.10 "Біла ворона• 21.50 Х/Ф "Вирок часу' 2З.З5 "Ситуація' 2З.SОТСН 0.10Х/Ф "Тіні забутих предків'

УТ-З

7.00, 8.00, 9.00 Новини 7.05, 8.05, 9.05Інтерспорт 7.10, 9.10 Погода 7.15, 7.ЗО "Новий день' 7.20 МІс "Пригоди Льолека

і

Болека' Т/с "Спецпідрозділ "Пасифік' 9. 15 Капtгал-шоу "Поле чудес' 10.20 "Родина від А до Я' 10.ЗО "Доки всі вдома' 11.10 Ток-шоу "Моя родина' 12. ОО Новини 12. 1О Інтерспорт 12.15 Т/с "Даллас• 13.05 За київським часом 1З.15 Т/с "Історія кохання', 198с. 14.00 "Хtг-базар' 14.40 МолодіЖна телеслужба 15.15 "Інтер'єр' 15.45 "Естафета' 16.00 "Недільні зустрічі' 16.45 Т/с "Історія кохання•, 199с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10Т/с 'Марія Селесте'

8.10

18.55 Х/Ф "Золото Югри' 20.00 "Подробиці'- "Час' 20.50 Інтерспорт 21.00 Погода 21.05 Х/Ф "Особливості національної риболовлі'

23.00 д/Ф "Вирок. Справа Ца­ пеняти•. 201 рік 2З.З5 "Подробиці'. Підсумки дня

2З.50 Погода 2З.55 Х/Ф "Послукай, чи не йде дощ.. .' ТЕТ

6.25 "Розваги для вас• 6.50 "Венето'. "Поема про матрац'

7.00 Мультфільм 7.10 "Вісті тижні' 8. ОО Християнська програма в.зостн

9.00 Екзаменаційні завдання для учнів 9 кл. Українська мова. Диктант

вісник

11.15Х/Ф •дшик-Керіб' 12.ЗО Закон є закон 12.45 "Познайомимося зблизька' 13.25 Т/с "Тридцять випадків майора Земана• 14.25 'Джаз-степ-танц-клас!' 14.55 Закон є закон 15.20 Мультфільм 15.45 'Царська ложа• 16.25 Закон є закон 16.ЗОСТН 16.50 'Все про податки' 17.05 Зірки боксу в Києві, 2 ч. 17.40 Телепресклуб 18.25 "Світ. Україна. Київ' 18.45 Х/Ф "Шербурзькі парасоnьки" 20.20 Вечірня казка 20.ЗОСТН 21. ОО 'Розваги для вас• 21.ЗО 'Вісті' 22.00 'Команда+ W 22.З5 'Венето'. "Поема про матрац•

16.20 ·студія ·s· 17.00 М/с "Марсуnіламі',

1З.20 "В робочий полудень•

1З:З5 Х/ф "Коли спізн1010ться в загс ... " 15.10 Мультфільми 15.45 М/с "Вуді Вудпеккер і його друзі' 16.10 М/с "Нові пригоди гномів" 16.З5 М/с "Невгамовні' 17.05 М/с "Справжні монстри• 17.ЗО Т/с "Чи боїшся ти тем-

9.05 Т/С 'Чорна перлина'

22.45 Х/Ф "Нічні дзвінки' 0.20 "Вісті' 0.50 Т/с "Тридцять випадків майора Земана • 7 КАНАЛ 9.05 Грації від "Гравісу' 9.ЗО Вистава "УПН', 1 ч. 11.00Торгінформ

11.20 "Саме Той' про себе 11.50 "Доживемодо понеділка' 12.20Торгінформ 12.40Тележурнал "Тиждень• 17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини• 17.зо "Шлягер' представляє.. .' 18.20 "Заглянь в майбутнє' 18.ЗО Програма УХРТ 19.00 "Стимул' 19.15 Торгінформ 19.З5 "Заглянь в майбутнє' 19.45 "Міста і столиці свtгу' 20.00 Торгінформ 20.20 "Добрі новини• 20.ЗО Новини Європи 21.00СІТ 21.20 "Казка лірника Сашка• 21.30 Торгінформ 21.45 "Заглянь в майбутнє' 21.50 "Штрихи до портрета' 22.00."Престиж" 22.15 "Амазонка перемагає час' 22.ЗО Програма УХРТ 2З.ОО Молодіжний канал ·м· ІСТV

6.00 Муз. ранок 7.00 "Факти' 7.02 Погода . 7.05 Хtг-парад "Гаряча сімка• 7.15 М{с 'Вуді Вудпеккер і його друзі'

7.40 "Російські гірки' 7.50 "ПлюсjМінус• 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 "Факти' 8.02Погода 8.05 Мультфільми 8.20 МІс 'Невгамовні' 8.45 М{с "Справжні монстри' 9.10 Т/с "Квантовий стрибок' 10.00 Т/с 'Мілагрос', 2с. 10.50 Т/с "Милий ворог", ЗОс. 11.40 "В робочий полудень• 11.55 Х/Ф "Сказання про землю Сибірську' 13.ЗО "В робочий полудень' 1З.45 Х/Ф "Незакіжена п'єса для механічного піаніно'

15.25 Мультфільми 15.45 МІс "Вуді Вудпеккер

і його друзі' 16.10 М/с 'Сільван• 16.З5 МІс "Невгамовні' 17.05 М/с "Справжні монстри' 17.ЗО Т/с "Чи боїшся ти темряви?" 17.55Т/с "Квантовий стрибок' 18.45 "Факти' 19.00 Х/Ф "Вовкодав' 20.45 "Факти' 21.05 Погода 21.10 Х/Ф "Вулкан' 22.40Ток-шоу"Мости• 2З.10 "Факти' 2З.25 "Факти' 23.40Спорт

23'. 5О Погода 2З.55 "Плюс/Мінус' О .1 О Х/Ф "Сказання про зем­ лю Сибірську'

1.45 "Російські гірки' 1.55 Хtг-парад "Гаряча сімка• НОВИЙ КАНАЛ б.ООПідйом б. ЗО Репортер 6.З5 Підйом 7.00 "Телепузики' 7.25 Підйом 7.ЗО Репортер 7.З5 Підйом 7.45 МІс "Котпес•, 29с. 8.00Підйом 8. 10 'Єралаш• 8.20 Підйом 8.ЗО Репортер 8.З5 Підйом 9.00 Київський репортер 9.05 Підйом 9.25 Т/с "Міледі' 10.15Т/с "Нова жертва', 87с.

11.05 Х/Ф "Свідчення про бідність'

12.20 "Теп.нин полудень' 12.50 Магазин на дивані 1З.10 Т/с "Загін "Акапулько', бе. 14 .ОО Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фtг' 14.20 Х/Ф "Бронзовий птах', 1с. 15.25 М/с "Бридке каченя•, бе.

15.55М/с "ДикіТонбери', 23с. 16.25МІс "Котпес', 29с. 16.50 "Єралаш' 17.10Т/с "Чарівник'

17.40 Т/с

11.ЗО 'Планета Здоров'я'

8.02Погода

19.00 Репортер 19.25 Погода

"Грозові камені', 2с. 18.10Т/с "Конан'

12.00 Новини 12. 1О Інтерспорт 12.15 Т/с "Даллас•

8.05 Мультфільми 8.20 М/с "Невгамовні' 8.45 МІс "Справжні монстри' 9. 10 т/с ·квантовий стрибок' 10.00 Т/с "Мілагрос', Зс.

19.40Т/с "Нова жертва', 88с. родини Робінсон' 22.00 Репортер 22.20 Погода 22.З5 Х/Ф "Вторгнення Заркорра' 0.00 Реnортер О. 1О Х/Ф "Місто терору' 1.45 Зона ночі 2.50 Х/Ф "Вторгнення 3аркор­

20.20 Х/Ф "Нові пригоди

ра•

4.05Х/ф"Бронзовийптах', 1с. СТ&

7.00 "Вікна. Столиця' 7.10 Пропноз ПОГОДИ 7.15"BIZ-1V' 8.00 "Вікна. Бізнес' 8.20"BIZ-1V' 8.50Астроnогічний пропноз

9.05 Т/с "Антонелла', 99с. 10.00 "Вікна. Опівночі' 11.00 "BIZ-IV' 12. ОО "Ви практично здорові'

1З.О5 За київським часом

1З.15 Т/с "Історія кохання', 199с.

10.50Т/с "Милий ворог', З1с.

14.05 "Шлягер' представляє ... ' 15.00 "Крила' 15.40 "Домашній лікар• 16.00 Ще раз про ожиріння 16.10 "Люди і долі' 16.45 Т/с "Історія кохання' 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10Т/с "Марія Селесте' 18.50 Х/Ф "Золото Югри' 19.55 Суперлото 20.00 "Подробиці'- "Час' 20. 5О Інтерспорт 21.00 Погода 21.05 Х/Ф "Вона вас любить • 22.45 "Випадковий свідок' 2З.20 'Півкроку до Мрії' 2З.40 "Подробиці'. Підсумки дня

0.00

Х/Ф

"36

ТЕТ

14.00 "Вікна.

Новини' 14.ЗS"BIZ-1V'

16.00 "BIZ-IV' 17.00 "BIZ-IV' 17.40 Х/Ф "Фронтутилу ворога', 2с. 18.ЗО "Вікна. Кримінал' 18.40Т/с "Антонелла', 100с. 19.15 "Вікна. Столиця' 19.25Т/с "Антонелла•, 100с. 19.50 "Вікна. Новини• 20.25 Т/с "Охоронці', Sc. 21.25 "Вікна. Бізнес' 21.45Х/Ф "Кара небесна' 2З.45 "Вікна. Опівночі' 0.15 "Вікна. Кримінал'

0.25"BIZ-1V' СЕРЕДА,

червня

УТ-1

6.05 "Доброго ранку, Україно!' 8.55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9.15 Нова колекція 9.ЗО Казна держави 10.00Т/с "Каскадери•, 4с. 10.50 Нова колекція 11.00 УТН - "Ранок' 11.15Погода 11.20 'Xtr року' 11.50 Телемаркет 12.10 "На зламі тисячоліть. Українська епоха' 12.15 Погода 12.20 Закон є закон 15.00 УТН- "День' 15.15 Погода 15.20Телемаркет 15.45 "Крок до зірок' 16.20 "Студія ·s• 17.00 Мfс "Марсуnіламі', 16с. 17.25 д/Ф "Країна свят', 12с. 17.55 закон є закон 18.00 УТН- "Вечір' 18.1.5 Погода

18.20 "Саме Той' 18.45 ·хrг року'

18.50Т/с "Каскадери',

Sc.

19.45 Що в уnаковці? 20.00 "Експосвtг' 20.25 Нова колекція 20.40 Укрспортлото 20.45 Вечірня казка 21.00 УТН - Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Свtг спорту 22.00 Погода 22.05 Х/Ф "Сон• 23.40Телемаркет 2З.45 Погода 2З.50 ·хrг року' 0.00 Нічний канал телекомпанії "ЕРА'

УТ-2

7.00 Сніданок з '1 + 1' 7.05 "Ситуація' 7.20Сніданокз"1 + 1' 8.00 Т/с "Корабель кохання', 4с. Т ;с "Агент національної безnеки', 1с. 10.05 Телемаркет 10.ЗО "Хіт року' 10.З5 Що в уnаковці? 10.45 Дитяча лінія 11.00 Прогулянка з "Акцентом' і не без моралі 11 .15 Телемаркет

9.00

годин, щоб по­

мерти'

1З.ОО Т/с "Охоронці', 1с.

6.35 "Розваги для вас' 7 .ОО Мультфільм 7.20 "Венето'. "Поема про матрац' 7.ЗО "Bicli' 8. ОО Християнська програма 8.ЗОСТН 9.00Т/с 'Чорна перлина' 9.ЗО Закон є закон 9.З5 'Команда+ W 10.20 "Український пацієнт' 10.45 Закон є закон 10.50 "Земля і небо Києва• 11.20 Телеенциклопедія 11.40 "Моделі' 12.ЗО Т ;с 'Тридцять випадків майора Земана· 1З.40 Мультфільм 13.55 Закон є закон 14.00 Експрес-інформ 14.10 Православний календар 14.15 "Бард-салон' з Тризубим Стасом 14.40 •Лакмус життя' 15.00 Х/Ф "Шербурзькі парасольки" 16.ЗО Х/Ф "Ніагара' 17.55 "Венето'. "Поема про матрац•

18.05 Кращі концерти "ТЕТ'. 18.35 "Я- пам'ятник Собі!' 19.25 "ХХстолtгтя. Обране' 20.ЗОСТН 20.45 Київські ділові новини 21.00 "Розваги дпя вас• 21.ЗО "Bicli' 22.00 "Вtгражі' 22.ЗО стн 22.45 Експрес-інформ 22.55 Х/Ф "Контракт зі смертю' 1.05 Молодіжна телеслужба

7 КАНАЛ 9.05 "Казка лірника Сашка• 9.15 Муз. завод 1О.ЗО Т ;с •у пошуках істини', 1Зс.

11.20 Музика

наМ 11.ЗО "Моя зірка' 12.15 Музика наМ 17.00 Т/с •у пошуках істини', 17с. 17.ЗО Хіт-новини 18.00 Мовна вітальня. Урок 1Ой 18.ЗО Музика наМ 19.00 "Один на один з .. ' 20.00 Музика наМ 20.05 Торгінформ 20.20 "Добрі новини' 20.ЗО "Саме Той' про себе ... 21.00 СІТ 21.20 "Казка лірника Сашка• 21.ЗО "Буги жінкою' 22.00 "Моя зірка' 22.45 МолодіЖна телеслужба

11.40 "В робочий полудень • 11 :55 Х/Ф 'Дванадцята ніч' 1З.20 ·в робочий полудень•

1З.З5 Х/Ф "Вулкан'

15.05 Мультфільми 15.45 Мfс "Вуді Вудпеккер

і його друзі' "Сільван' 16.З5 МІс "Невгамовні' 17.05 М/с "Справжні монстри' 17.ЗО Т/с ·Чи боїшся ти темряви?" 17.55 Т/с 'Квантовий стрибок' 18.45 "Факти' 19.00 Х/Ф "Розмова з подушкою" 20.45 "Факти' 21.05 Погода 21.1 О "Спеціальне розслідування' 21.40 Футбол. Фінал Кубка Італії. 'Фіорентина'- 'Пар­ ма' 2З.45 "Факти• 0.00 "Факти' 0.20Спорт О.ЗОПогода О.З5 "Плюс/Мінус' 0.50 "Російські гірки' 1.00 "Російські гірки'

16.10 М/с

НОВИЙ КАНАЛ

14.00 Репортер 14. 1О Дом. фітнес "Хауз фtг' 14.20 Х/Ф "Бронзовий птах', 2с. 15.ЗО М/с "Бридке каченя', 7с. 15.55 Мjс "ДикіТонбери', 24с. 16.20 МІс "Котпес', ЗОс. 16.50 "Єралаш• 17.05 Т/с "Чарівник' 17.40 Т/с 'Грозові камені', Зс. 18.10 Т/с "Конан" 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.40Т/с "Нова жертва', 89с. 20.25 Х/Ф "Смертельна небезпека" 22.00 Репортер 22.20 Погода 22.З5 Х/Ф "Чорний квадрат' 0.40 Репортер 0.50 Зона ночі 2.05 'Зх 4' 2.З5 Х/Ф "Вищі мотиви' 4.'05 Х/Ф "Бронзовий птах', 2с. 5.10Т/с "Міледі' СТ&

7.00 "Вікна. Столиця' 7.10 Прогноз nогоди 7.15 "BIZ-IV' 8 .ОО "Вікна. Бізнес' 8.20"BIZ-1V' 8.50 Астрологічний прогноз 9.05 Т/с "Антонелла', 100с. 10.00 "Вікна. Опівночі' 11.00 "BIZ-IV' 11.50 "Імпреза' 1З.ОО Т/с "Охоронці', 2с. 14.00 "Вікна. Новини' 14.З5 "BIZ-IV'

16.00 "BIZ-IV' 17.00 "BIZ-IV' 17.40 Х/Ф "Фронт у тилу ворога', Зс. 18.ЗО "Вікна. Кримінал'

18.40 Т/с "Антонелла', 11с. 19.15 "Вікна. Столиця' 19.25 Т/с "Антонема', 11с. 19.50 'Вікна. Новини' 20.25 Т/с "Охоронці', бе. 21.25 "Вікна. Бізнес' 21.45 Х/Ф "Захоплення 2' 2З.40 "Автостиль' 0.00 'Вікна. Опівночі" · О.ЗО "Вікна. Кримінал'

7.02Погода

друзі'

7.40 "Російські гірки' 7.50 "Плюс/Мінус' 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 "Факти'

11.40 Бізнес-простір 12.10 Сільська година

Т/с "Агент національної безпеки', 2с. 10.05 Телемаркет 10.ЗО 'Хіт року' 10.З5 Що в уnаковці? 10.45 Крок до зірок 11.15 Телемаркет 11.40 ·хто в домі хазяїн?' 12.05 Мультфільм на замовлення

12.55

"Грані пізнання'

1З.20Телемаркет

1З.40 'Будні' 1З.55 'Xtr року' 14.00 Перерва 16.00ТСН 16.15 Т /с "Район Сансет', ЗЗ8с. 17.05Т/с "Друзі', 59с. 17.40 Т/с "Таємний агентНікіта ІІ',З4с. 18.35Т/с "Корабель кохання', бе. 19.ЗОТСН 19.50 "ТСН. Проспорт' 20.00 Т/с "Агент національної безпеки', 1Зс. 21.10 "Прихована камера' 21.50 Х/Ф "Інкогніто' 2З.50 "Ситуація'

O.OSTCH УТ-З

7.00, 8.00, 9.00 Новини 7.05, 8.05, 9.05Інтерспорт 7.10, 9.10 Погода 7.15, 7.ЗО, 8.55 "Новий день' 7.20 МІс "Пригоди Льолека і Болека•

8.10 Клуб "Золотий гусак• 9.15 "Прокинься і співай!' 10.05 Т/с "Чотири танкіста

12.15Т/с 'Даллас'

часу'

"Коло

-

Миї'. До 10-ї

річниці Незалежності Ук­

6.05 "Доброго ранку, Україно!' 8.55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9.15 Т/Ф "Берепі. Батько і син' 9.З5Т/с "Каскадери', Sc. 10.ЗО "Не все так погано .. 11.00 УТН - "Ранок' 11.15Погода 11.20 Ток-ринг 12.05 Телемаркет 12.25 'На зламі тисячоліть. Ук-

раїни 15.З5 'Галерея ТV'. Н. Рудюк 15.45 "Дрхигород' 16.00 "Оплески, оплески .. .' 16.25"Щит' 16.50 'Золоте намисто Київщини' 17.25 Торговий ряд 17.30 За київським часом 18.00 Новини 18.10Т/с "Марія Селесте' 18.55 Х/Ф "Золото Юrри'

20.00 'Подробиці'- "Час'

1З.ОО Мультфільм

13.10 Вісник податкової сnужби України 13.20Телемаркет 1З.40 "Будні' 1З.55 'Xtr року' 14.00 Перерва 16.00ТСН 16.15 Т /с "Район Сансет', ЗЗ7с. • 17.05 Т/с 'Друзі', 58с. 17.40 Т/с "Та~ний агентНікіта ІІ',ЗЗс. 18.З5 Т/с "Корабель кохання',

-

головного енергетика; начальника спеuдільниці; виконробів будівельно-монтажних робіт, спецробіт; заступника начальника виробничо-технічного відцілу; начальника відцілу маркетинrу та збуту продукціі; провідного інженера з питань охорони праці (досвід у будівництві три і більше років);

начальника цеху деревообробного виробництва. Оплата праці договірна.

-

·

на

1'1

Ійн

Пот

tsf«І ktlaii

нйКи:

-лицювальники;

Sc. 19.ЗОТСН

19.50 "ТСН. Проспорт' 20.00 Т/с "Агент національної безпеки', 2с.

21.10 "Комедійний квартет' 21.50 Х/Ф "Співак на весіллі' 2З.З5 'Ситуація' 2З.SОТСН 0.10Х/Ф "Анничка'

УТ-З

7.00, 8.00, 9.00 Новини 7.05, 8.05, 9.05Інтерспорі 7.10, 9.10 Погода 7.15, 7.ЗО"Новийдень' 7.20 МІс "Пригоди Льолека

і Болека' 8.10 Т/с "Спецпідрозділ "Пасифік' 9.15 'Що? Де? Коли?' Фінал 10.25Т/с "Чотири танкіста і со­ бака'

-

паркетники;

З питаг1ь працевлашту­

ваІІІN зв ер rатися за адре­ -маляри 3-5 р.; сою м Бровари вул Ку­ -муляри 3-5 р.; ту3nва. ІЗІ тел 5-05-22 -столяри 4-5 р.; ( приимальна). 7-72-45 -теслі; (ВІДДІЛ КадрІВ) - машиніст крана К-161; - формувальники з/б виробів; - елекrрозварювальники ручного зварювання арматурних сіток

і каркасів;

-

і

пес'

11.15 "Родина від А до Я' 11.25 "Вікенд' з І. Зіженко 12.00 Новини 12.1 О Інтерспорт

15.00

червня

УТ-1

7.05 Хіт-парад "Гаряча сімка' 7.15 Мjс "Bypj Вудпеккері його

Sc. 9.00

13.15 Т/с "Історія кохання' 14.00 "Хtг-базар' 14.40 д/ф "Мистецтво нового

ЧЕТВЕР,

ІСТV

6.00 Муз. ранок 7 .ОО "Факти'

УТ-2

7.00 Сніданок з "1 + 1' 7.05 'Ситуація' 7.20Сніданокз"1 + 1' 8.00 Т/с "Корабель кохання',

1З.О5 За київським часом

0.40 "BIZ-IV'

14

раїнська епоха' 12.ЗО Погода 12.З5 Закон є закон 15.00 УТН- 'День' 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.40 'Майстри кіно' 16.10 "На зламі тисячоліть. Українська епоха• 16.20 "Студія ·s• 17.00 Мfс "Марсупіламі', 17с. 17.25 Дитячий пісенний вернісаж, З ч. 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- "Вечір' 18.15 Погода 18.20 ·саме Той' 18.45 ·хrг року' 18.50Т/с "Каскадери', бе. 19.50 Що в уnаковці? 20. ОО Резонанс 20.20 "Створи себе' 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Свtг спорту 22. ОО Погода 22.05 Знайомство з О. Багачем 22.25 Х/Ф "Комісари' 2З.40 Хокей. Огляд фіналу "Кубка Стенлі' О. 1О Телемаркет 0.15 Погода 0.20 ·хrг року' 0.30 Нічний канал телекомпанн 'ЕРА'

слюсарі-компресорники, слюсарі-сантехніки; елекrрики;

слюсар-наладчик деревообробних верстатів; машиніст б/крана. Оплата праці відрядна. Заробітна праця виплачується своє­ часно. Комбінат має дитячий садок, службове житло, rуртожи­ ток. Будує житло дпя всіх бажаючих і надає можливість купити його за найдешевшими цінами в приміській зоні м. Києва.


9.06

JP. 43 (9244) 20.50 Інтерсnорт 21.00 Погода 21.05 Х/Ф "Золото Югри' 22.15 Х/Ф 'Маленький гігант великоrо сексу' 23.40 Телевізійний цектр моди 0.20 'Подробиці'. Підсумки дня

ТЕТ 6.З5 'Розваги для вас'

рац' 7.ЗО 'Вісті' . 8.00 ХриС1\1янська nрограма 8.ЗОСТН 9.00Т/с 'Чорна nерлина' 9.ЗО Православний календ/ІР 9.40 'Анатомія кохання' 10.1 О Молодіжна телеслужба 10.40 Х/Ф "Поле мрій' 12. ЗО Закон є закон 12.З5 ·nознайомимося зблизька•

1З.15 Т/с "Тридцять виnадків майора Земана' 14.05 Мультфільм 14.20 'Вітражі'

15.00 'Душу до душі' 15.25 Закон є закон 15.45 Телеенциклоnедія 16.25 Закон є закон 16.ЗОСТН

18.10 "Тік' 18.З5 Х/Ф "Вавілон хх• 20.20 Вечірня казка 20.ЗОСТН 21.00 'Розваги для вас' 21.ЗО • nалацеві таємниці' 22.00 Програма 'Сnортолоrія' 22.20 "Венето'. 'Поема про матрац' 22.ЗО Х/Ф "Ренегат' О. 05 Т/с "Тридцять виnадків майора Земана•

КАНАЛ

9.05 ГраЦІївід "Гравісу' 9.ЗО Вистава "УПН', 2 ч. 11.00 "Заглянь в майбутнє'

О Торгінформ О "Сто чудес світу' О "Штрих~ до nортрета• 12.00Торгінформ 12.20 "Лідія Стеnанівна• 12.40 "Жіночий світ' 17.05.Торгінформ 17.20 "Добрі новини• 17 .ЗО "Заглянь у майбутнє' 17.40 ГраЦІї від "Гравісу' 18.00 "Ноосфера' 18.ЗО Програма УХРТ 19.00 "Стимул• 19.15 Торгінформ 19.З5 "Заглянь у майбутнє' 19.45 "Амазонка nеремагає час•

20.00Торгінформ

20.20 "Добрі новини• 20.ЗО "МелодроМ' 21.00СІТ 21.20 "Казка лірника Саwка• 21.30 Торгінформ 21.45 ·заглянь в майбутнє' 22.00 "Престиж" 22.15 "Міста і столиці світу' 22.ЗО Програма УХРТ 2З.ОО Молодіжний канал ·м·

ІСТV

6.00 Муз. ранок 7. ОО "Факти' 7.02Поrода Хіт-nарад "Гаряча сімка' /С 'Вуді Вудnеккер і ЙОГО ІJРУЗі" 7.40 'Російські гірки• 7.50 'Плюс/Мінус• . 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО,

14.00, 15.00, 17.00, 18.00 'Факти" 8.02Погода 8.05 Мультфільми 8.20 м;с ·невгамовні" 8.45 м;с 'Сnравжні монстри• 9.10 т;с "Квантовий стрибок' 10.00Т/с 'Мілагрос•, 4с. 10.50 Т/с 'Милий ворог', З2с. 11.40 ·в робочий nолудень• 11 :55 Х/Ф д. Асанової ·nацани•

1З.ЗО ·в робочий nолудень' 1З.45 Х/Ф 'Розмова з nодушкою' 15.25 Мультфільми 15.45 М/с "Вуді Вудnеккер і його друзі" 16.1 О м;с 'Сильван• 16.З5 м;с ·невгамовні" 17.05 М/с "Сnравжні монстри" 17.ЗО Т/с ·чи боїшся ти темряви?" 17.55 Т/с "Квантовий стрибок" 18.45 'Факти' 19.00 Х/Ф ·nовернення в Бла-

21.05 Посода 21.10 Х/Ф 'Зодчий тіней' 22.55 "Факти" 23.10 'Факти" 2З.25Сnорт 2З.З5 Поrода 2З.40 ·nлюс/Мінус" 2З.55 Х/Ф "Пацани• 1.20 "Російські гірки• 1.ЗО "Російські гірки•

НОВИЙ КАНАЛ 6.00Підйом 6.30 Реnортер 6.З5 Підйом 7.00 "Телеnузики• 7.25 Підйом 7.ЗО Реnортер 7.З5 Підйом 7.45 м;с ·котnес', З1с. 8.00Підйом 8.10 'Єралаш'

• 8.20 Підйом 8.30 Реnортер 8.35 Підйом 9.00 Київський реnортер 9.05Підйом 'Міледі'

9.20 Т/с

.

14.10Дом. фітнес 'Хауз фіт" Х/Ф 'Бронзовий nтах', Зс. 15.25 м;с 'Бридке каченя', Sc. 15.55М/с 'ДикіТонбери', 25с. 16.20 М/С "Котnес', 31с. 16.50'Єралаш' 17.05 Т/С "Чарівник' 17.40Т/с 'Грозові камені', 4с. 18.10Т/с "Конан' 19.00 Реnортер 19.25 Поrода 19.40Т/с ·нова жертва', 90с. 20.25 Х/Ф 'Королева бензоколонки•

21. 5О Реnортер 22. 1О Погода 22.25 Х/Ф 'Відnлата• 0.00 "Живий звук• О .ЗО Реnортер 0.40 Зона ночі 2.05 ·з х4' 2.З5 Х/Ф 'Відмата' 4.00 Х/Ф "Бронзовий nтах•, Зс. 5.05 Т/С 'Міледі" СТ&

З ч. хіт

століття•

китну лагуну• 20.45~Факти"

Sc.

14.20

7.00 Мультфільм 7.20 'Венето'. 'Поема про мат­

7

терами'

12.20 "Тетянин nолудень' 12.50 Магазин на дивані 13.10 Т/с 'Загін "Акаnулько', 14.00 Реnортер

16.50 "Дитяче коло• 17. 15 Зірки боксу в Києві, 17.45 "Автомобіль -

10.05Т/с 'Нова жертва', 89с.

0.25 Х/Ф "Проnала грамота•

11.00 Х/Ф ·не зійшлися харак-

7.00 "Вікна. Столиця' 7.10 Прогноз nогоди 7.15"BIZ-ТV' 8.00 'Вікна. Бізнес' 8.20 "BIZ-ТV" 8. 5О Астрологічний nрогноз 9.05 Т/с 'Антонелла•, 11с. 10.00 'Вікна. Оnівночі' 11.00 "BIZ-ТV' 1З.ООТ/С "Охоронці', Зс. 14.00 'Вікна. Новини• 14.З5 "BIZ-ТV' 16.00"BIZ-ТV' 17.00 "BIZ-ТV' 17.ЗО Х/Ф 'Фронт в тилу ворога",4с. 18.30 "Вікна. Кримінал" 18.40Т/с'Антонелла•, 12с. 19.15 'Вікна. Столиця• 19.25 Т/с "Антонелла•, 12с. 19.50 "Вікна. Новини• 20.25 Т/с "Охоронці', 7с. 21.25 'Вікна. Бізнес' 21.45 Х/Ф 'Пророцтво 2' 0.05 'Вікна. Оnівночі' О.З5 "Вікна. Кримінал' 0.45 "BIZ·ТV' П'ЯТНИЦЯ.

15

червня

УТ-1

6.05 "Доброго ранку, Україно!" 7.55 Вічні іС1\1ни 9 .ОО Телемаркет 9.15 Класік-nрем'єр. Сторінками nрограм 9.З5Т/с ·каскадери', бе. 1О.ЗО Мед. тижневик "З6,6" 11.00 УТН - "Ранок' 11.15 Погода 11.20 Калейдоскоn UK 11.50 телемаркет 12. 10 ·на зламі тисячоліть. Українська епоха• 12.20 Погода 12.25 Закон є закон 15.00УТН- "День• 15.15 Погода 15.20Телемаркет 15.40 "Обранці муз• 16.1 О ·на зламі тисячоліть. Ук­ раїнська епоха• 16.20 "Студія ·5· 17.00 Дитячий nісенний вернісаж, 4 ч. 17.25 "Надвечір'я' 17.55 Закон є закон 18.00 УТН -"Вечір" 18.15 Погода 18.20 "Саме Той" 18.45 Що в уnаковці? 18.50 Ток-ринг 19.З5 "Золота Фортуна" 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- "Панорама' 21.40 Питання дня 21.45 Світ сnорту 22.00 Погода 22.05 Х/Ф "Вавілон ХХ' 2З.50 Телемаркет 23.55 Погода 0.00 'Хіт року" 0.10 ·в ніч на суботу" з О. Ро­ миною

УТ-2

7.00 Сніданок з '1 + 1" 7.05 "Ситуація" 7.20 Сніданок з "1 + 1' 7. ОО Т/с "Корабель кохання•, бе. Т/с 'Агент національної безnеки•, 1Зс. 10.05 Телемаркет 10..ЗО "Хіт року• 10.35 Що в упаковці? 10.45 Естрадна nрем'єр-ліга 11. 15 Телемаркет 11.40 "Цей надзвичайний світ.. ." 12.00 Цикл 'Герої України" 12.20 Відкриваємо Біблію 12.50 'Право• 1З. 20 Телемаркет 1З.40 "Будні" 1З.55 "Хіт року' 14.00Перерва 16.00ТСН 16.15 "Парк автомобільного nеріоду" 16.55Т/с "Мисливець•, 27с. 17.50Х/ф 'Дорогаnрокльонів' 19.ЗОТСН 19.50 "ТСН. Просnорт•

9.00

Телегра 'Перший мільйон• 21.00 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів", 11с. 22.10Ток-шоу 'Без табу" зМ. Вереснем 23.00 Т/с 'Удача для сміливців", 15с. 2З.50 "Ситуація' 0.05ТСН

20.00

16.1 О

7.00, 7.00, 9.00 Новини 7.05, 7.05, 9.05Інтерсnорт 7.10, 9.10 Погода 7.15, 7.30, 7.50 "Новий день• 7.20 м;с 'Пригоди Льолека

16.З5 М/с "Невгамовні"

17.05 м;с "Сnравжні монстри" 17.30 Т/с 'Чи боїшся ти темряви?"

і

Болека"

7.15 "Городок• 9.15 "Караоке на майдані" 9.40 ·смачно• з Б. БУРдою 10.10Т/с "Чотири танкіста і собака" 11.15 'Родина від А до Я" 11.25 "Джентльмен-шоу•. 10 років в ефірі 12. ОО Новини 12. 1О Інтерсnорт 12.15 Т/с 'Даллас" 1З.О5 за київським часом 1З.20 Муз. час 13.50 'Маршрутами Чорноrо­ ри•.

До

10-й

річниці

Незалежності УкраЖи 14.05 'Вечір з Р. Биковим відомим і невідомим•,

1 ч.

15.1 О

"Землі натруДJКені долоні" 15.55 "Автографи" 16.З5 'Конкурент' 17.10 "Ліки майбутнього• 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 "Елка і корєша• 18.20 Клуб "Золотий гусак' 19.00 Травневий розіграш автомобілів від "Славути­ ча•

19.05Ток-шоу 'Моя родина•

20.00 'Подробиці" - ·час• 20.50 Інтерсnорт 21.00Погода 21.05 Каnітал-шоу 'Поле чу­ дес• 22.10 Х/Ф 'Іnюзія вбивства• 0.10 ·nодробиці'. Підсумки дня

0.25 Х/Ф

М/с "Нові nригоди

nюмів•

УТ-З

"Війна да8іжі'

ТЕТ 6.З5 "Міські новини•

7 .ОО Мультфільм 7.20 "Венето". "Поема про матрац•

7 .ЗО "BiCli" 7 .ОО Християнська nрограма 8.ЗОСТН

9.00 Т/с "Чорна nерлина• 9.30 Закон є закон 9.З5 Х/Ф "Ренегат' 11.25 Закон є закон ~Безсмертні скарби Ук­ раїни' 12.10 Мультфільм 12.55 Т/С "Тридцять виnадків майора Земана• 1З.55 Закон є закон 14.00 Ексnрес-інформ 14.10 Православний календар 14.15 "Світ. Україна. Київ" 14.З5 Кіногороскоn 14.55 Х/Ф "Вавілон ХХ" (з суб­ титрами) 16.ЗО Х/Ф 'Трактористи• 17.55 "Венето". "Поема про матрац" 18.05 Кращі концерти "ТЕТ". ·на-На" 18.45 ТелеенLfІІ(ІІоnедія 19.05 "Палацевітаємниці' 19.З5 д/с "Від Орхусадо Києва•. Фільм 1-й 19.50 "35хвилжджазу" 20.ЗОСТН 20.45 Київські ділові новини 21.00 'Розваги для вас• 21.ЗО "BiCli' 22.00 д/с 'Хроніка надій і ілюзій• 22.ЗОСТН 22.45 Ексnрес-інформ 22.55 "Бард-салон• з Тризубим Стасом 2З.20 Х/Ф 'Деttна красуня• 1.05 'Зустрінемося ввечері"

11.30

7 КАНАЛ 9.05 "Казка лірника сашка• 9.15Муз.завод 10.ЗО Т/с "У nошуках істини•, 12с. 11.00 Музика на ТVТ 11.30 Мовна вітальня. Урок 11й 12.00 Музика на ТVТ 17.00 Т/с •у nowyxax істини•, 18с. 17.30 Музика на ТVТ 18.00 ·в гостяхуДмитра Гордона'.А Кашnіровський 19.00 "Один на один з .. ." 20.00 Музика на ТVТ 20.05 Торгінформ

20.20 'Добрі новини• 20.30 "Все про nодатки• 20.45 "Заглянь у майбутнє" 21.00СІТ

21.15 "Пог~ з Америки• 21.30 "Аnтека для душі' 22.00 Парк nреси ІСТV

6.00 Муз. ранок 7.00 "Факти" 7.01 Погода 7.05 Хіт-nарад "Гаряча сімка" 7. 15 М/С "Ву.Щ Вудnеккер і йОго дру:і"

7.40 "Російські гірки• 7.50 "Плюс/Мінус" 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 "Факти" 8.02Погода

8.05 Мультфільми 8. 20 М/с ·невгамовні" 8.45 М/с 'Сnравжні монстри• 9.10Т/с "Квантовий стрибок" 10.00Т/с "Милагрос•, 5с. 10.50Т/с "Милий ворог', З3с. 11.40 ·в робочий полудень• 11.55 Х/Ф "Начальник Чукотки" 1З.З5 "В робочий nолудень• 13.50 Х/Ф "Повернення в Блакитну лагуну" 15.ЗО Мультфільми 15.45 м;с 'Вуді Вудnеккер і ЙОГО ІJРУЗі'

17.55 Т/с "Квантовий стрибок" 18.45 "Факти' 19.00 Х/Ф 'Таємна місія" 20.45 'Факти" 21.05 Погода 21.10Х/Ф "ереддверима nекла•

22.35 "Факти• 22.50 "Факти" 2З.О5Сnорт 2З. 15 Поrода 23.20 "Плюс/Мінус• 2З.З5 Х/Ф ·князь nітьми• 1. 15 "Російські гірки" 1.25 "Російські гірки•

НОВИЙ КАНАЛ 6.00Підйом 6.ЗО Реnортер 6.З5 Підйом 7.00 "Телеnузики• 7.25 Підйом 7.30 Реnортер 7.З5 Підйом 7.45 М/с 'Komec•. 32с. 8.00Підйом 8.10 "Єралаш• 8.20Підйом 8.30 Реnортер 8.35Підйом 9.00 Київський реnортер 9.05Підйом 9.15Мультфіnьм 9.ЗО Т/С "МілеДІ~ 10.15Т/с "Нова жертва•, 90с. 11.05 Х/Ф "Королева бензоколонки• 12.20 "Тетянин nолудень• 12.50 Магазин на дивані 1З.10 Т/с 'Загін "Акаnулько', 9с. 14 .ОО Реnортер 14.1О·Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20Х/ф "Останнєлh'одитинства•, 1с. 15.25 М/с 'Бридке каченя•, 9с. 15.55 М/с "ДикіТонбери", 26с. 16.20 М/с "Коmес", З2с. 16.40 "Єралаш" 17.10 Т/с "Чарівник• 17.40 Т/с 'Грозові камені", 5с. 18.10 Т/с 'Конан• 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.40 Аншлаг! Аншлаг! 20.40 Х/Ф "Через родинні обставини", 1с. 22.00 Реnортер 22.20 Поrода 22.З5 Х/Ф 'Через родинні обставини•, 2с. 23.50 Реnортер !+ОО 'Бівіс і Баттхед• 0.25 Зона ночі 1.З5 Док. фільм до nриїзду Паnи Римського в Україну 2.З5 Х/Ф ·шакал• 4.00 Х/Ф "Останнє літо дитин­ ства•, 1с. 5.05 Т/с 'Міледі" 5.50 Х/Ф 'Через родинні обста­ вини•

СТ&

7.00 "Вікна. Столиця• 7. 1О Прогноз nогоди 7.15 "BIZ-ТV" 8.00 "Вікна. Бізнес• 8.20 "BIZ-ТV" 8.50 Астрологічний nрогноз 9.05 Т/с 'Антонелла•, 102с. 10.00 'Вікна. Оnівночі" 11.00 "BIZ-ТV" 1З.ОО Т/с 'Охоронці", 4с. 14.00 'Вікна. Новини• 14.35 'BIZ-ТV" 16.00 'BIZ-ТV" 17.00 'BIZ-ТV' 17.35 д/с "Підводна одіссея команди Кусто", 27с. 18.30 "Вікна. Кримінал' 18.40Т/с 'Антонема•, 10Зс. 19.15 "Вікна. Столиця• 19.25 Т/с "Антонелла•, 10Зс. 19.50 "Вікна. Новини• 20.25 Х/Ф "Примара і Пітьма" 22.ЗО "Вікна. Оnівночі" 2З.20 'Вікна. Кримінал" 2З.ЗО "BIZ-ТV'. Нічний каnриз СУБОТА,

16

червня

УТ-1 7.ЗО 'Доброго ранку, Україно!" 8.50 Телемаркет 8.55 Вас вітає гуморист М. Риба 9.00 В гостях у Дрьоми 9.ЗО 'Зірки, на сцену!' 10.00 "Пригорща"

11.00 "Хіт року"

2З .45 По'года 23.50 'Хіт року• 0.00 Нічний канал телеКDмnаніі "ЕРА' УТ-2

'Парк автомобільного nеріоду" 7 .ЗОт;с •Лессі'. З4с. 8.00 Телегра "Перший

7.00

мільйон•

"Рецеnти веселих кулінарів' 9.25 ·nовне мамаду• 1О. 05 Телемаркет 10.15 'Хіт-новини• 10.40 Резонанс 11. ОО Модний час 11.30 Публ. nрограма 'Чітко і

8. 50

ясно•

12.00 Надзвичайна ситуація 12.ЗО Телеслужба "Милосер/ЗfІ" 12.50 "Людина і закон• 1З.20 Сnортарена 14 .ОО Блок сусnільного телеба­ чення

Т/с "Космічні хрестоносці", 2с. Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів", 11с. 17.00 Т/с 'Агентство "Люди в білому". 'Патріоти" 17.30 Х/Ф 'Транссибірський ексnрес" 19.15ТСН 19.50 Х/Ф "Ризик без коктрак­ ту" 21.25 Т/с ·с nривітом із Шан­ хаю•, 19с. 22.25 Бокс nо-сnравжньому. Д. Туа - Х. Рахман 2З.ЗО Х/Ф 'Незаміжня жінка• 1.30 ·nарк автомобільного nеріоду"

15.00 15.55

УТ-З

8.ЗО 'На ранковому nрийомі" 9.05Погода 9.10 'Покликджунmів" 9.40 ·з бадьорим ранком!" 10.15 "Не час•

1О.З5 ·смак• 11.00 'Музичний кіоск• О.

12.00УТН- 'День•

Цикл 'Герої України'. Т.

Яблоttська

20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - "Панорама • 21,40 Світ сnорту

ІСТV

7.05 "Факти" 7.10 'Перехрестя' 7.35 'Діалоги про риболовлю• 8. ОО 'Факти" 4 8.02Погода 8.05 Мультфільми

8.45Т/с "Молодість Геракла•

9 .ЗО "Російські гірки • 10.00, 11.00, 1З.ОО, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00"Факти" 10.01 Х/Ф "Нові казки Шахерезади", 1с.

11.05 "Відбій" 11.20 Х/Ф 'Три брати", 1-2с. 13.40 Х/Ф "Таємна місія' 15.25 МІФ "Принц і жебрак• 16.15 Т/с "Клеоnатра 2525' 16.35 Т/с 'Джек-урвиголова• 17.00 Т/с 'Альф' 17.25 Х/Ф 'Слідоnит" 18.50 Х/Ф 'Небесні nірати• 20.20 Х/Ф "Той, що біжить no льоду" 22.ЗО 'Насnравді" 22.45 Х/Ф "Сімейні гріхи' 0.25 Хіт-nарад 'Гаряча сімка•

НОВИЙ КАНАЛ

8.00 Мультфільми 8.ЗО Т/с 'Три ведмедя" 9.ЗОТ/с 'Тому в Шер~уд• 1О. ОО Т;с "Таємний світ Алекс Мак'

10.30 ·зх 4" 1О. 55 Дом. фітнес "Хауз фіт" 11.1 О 'Новий елемент• 11.30 Світ індійського кіно 14.20 Реnортер 14.40 Х/Ф ·чвара• 16.25 Х/Ф "Хлоnецьnоліцейський' 18.05Т/с "Горець'

19.00 Реnортер 21.15 Х/Ф "Смертельне захоnлення" 2з.оо Х/Ф ·зандалі" 1. 05 Т;с "Едем' 1.30 Зона ночі 3.10Т/с 'Голод" З.З5 'Бівіс і БаТ1Хед• 4.00 Х/Ф "Смертельне захоn­ лення•

5.40 Х/Ф 'Висота• 7. 15 'Живий звук•

Гон-

чаренка

11.ЗО Х/Ф "Русалонька• 1З.10 "Вчасно• 1З.25 "Життя тварин• 13.55 ·з легким nаром!" 14.25 Х/Ф 'Двоє: я і моя тінь'

16.15 'Інтелект-шоуLG-Евріка" 17.15 Х/Ф 'Дивний чоловік Семенової Катерини•

19.55 Суnерлото 20.00 "Подробиці" 20.20 'N-кілометр• 2О.З5"Час•

20.50 Інтерсnорт 20.55 Погода 21.00 "Городок• 21.З5 Х/Ф ·командос• 2З.10 "Кращі кінотрюки-201" 0.15Х/Ф 'Конвой"

ТЕТ

7.05 'BiCli" 7.35 'Розваги для вас• 8.00 Мультфільми

СТ& 8.05Астрологічний nрогноз

8.10 'BIZ-ТV" 9.00 Новини для родини 10.00 ·ви nрактично здорові" 1О. 20 Астрологічний nроrноз 11.00 д/с "Підводна одіссея команди Кусто•, 27с.

11.55 ·м-стиль • 12.35 ·Лабораторія

малого бізнесу" 1З.ОО "BIZ-ТV" 15 .ЗО "BIZ-ТV". Кращі хіти ХХ століття 16.ЗО "Вікна. Сnорт'.' Зворот­ ний бік медалі 17.00 д/с "На nерехрестях nланети Земля" 18. ОО Сеанс одночасної гри 19.00 "Вікна. Новини• 19.15 Х/Ф 'Звільніть Віллі з• 21.05 В. Голдбергухfф "Едді" 2З.ОО Х/Ф О. Стоуна "Небо і земля•

8.ЗОСТН

9.00 "Створи себе" 9.20 Православний календар 9.25 Х/ф "Ресnубліка ШКІД" 11.10 Економічний вісник 11.40 д/з "Індаба". 11с. 12. 1О Кіноrороскоn 12.ЗО 'Решето'. "Джазові ди­ версанти• 13.ЗО ·венето•. ·nоема про матрац•

д/с "Хроніка надій і ілюзій• 14.15 'Театр на долонях• 15.00 "Право• 15.ЗО д/с "Від Орхусадо Киє­ ва•. Фільм 2-й 15.55 Кращі концерти "ТЕТ". Груnа "Сnейс" 16.ЗОСТН 16.50 ·сnоживач' 17.05 ·лакмус життя• 17.30 'І nрийшов час .. .' 17.55 'Чорний квадрат' 18.30 парламентський вісник 19.15Телеnресклуб 20.00 "Киянин• 20.ЗОСТН

13.40

"Венето•. 'Поема про

матрац•

10-ї річниці Незалежності України 12.З5 Нова колекція 1З.ОО "Олімnійська галерея' 1З.20 Класік-nрем'єр із Т. Міленіною 1З.50 "На сьомому небі" 14.25 "Надвечір'я" 15.00 УТН- "День• 15.10 Поrода 15.20 "Не все так nогано .. ." 15.50 Реліквії і храми України 16.00 ·nольова nошта nам'яті' 16.ЗОТ/с 'Палетт'. 17.05 "Служба nорятунку 911", 48с. 18.00 УТН- ·вечір' 18.10Поrода 18.20 Вікно в Америку 18. 5О Прогулянка з •Акцентом' і не без моралі 19.10 Муз. т/Ф 'Сnособи". Є.

21.00СІТ 21.20 "Казка лірника Сашка• 21.ЗО Ток-шоу ·в гостях у Дмитра Гордона•. О. Швець 22.ЗО Салон 'Des Miserables"

19.ЗО Х/Ф 'Висота•

7.00 За київським часом 7 .ЗО Молодіжна телеслужба 8.00 ·партнер• 8.10 'Пані, nанночка, nанянка• 8.25 Торговий ряд

22.00

12.10 Погода 12.15 'Регіон". До

Мірошниченко

фільм "Іван Миколайчук. Присвята• 2З.15 ·таврійські ігри• nред­ ставляють. "Україна. Пре­ зидент. Стабільність•

21.00 "Розваги для вас• 21.ЗО 'BiCli'

11.ЗО 'Телекрасуня"

11.45 Дитяча лінія

20.15

20.ЗО 'Євроnа сьоrодні"

21.55 Погода 22.00 Худ!nубл.

22.1 О Х/Ф "Що гризе Г111берта Грейnа?"

0.05 'Вісті" О.З5 Т/с 'Тридцять виnадків майора Земана •

7 КАНАЛ 9.05 'Казка лірника сашка• 9.15 Муз. завод 10.15 'Бути жінкою• 10.45 Молодіжна телеслужба 11.15 "Шоу самотньоrо холостяка•

11.45 Світ науки 12.00Хіт-новини 12.ЗО Малий бізнес сьоrодні 13.00 Мовна вітапьня. Урок 12й 1З.ЗО Час розваг 14.ЗО Муз. завод 15.ЗО 'Моя зірка" 16. 15 Музика на ТVТ 17.00 Парк nреси 18.00 Салон "Des Miserables•

18.45 Музика на ТVТ 19. ОО Вікно в Америку 19.50 Музика на ТVТ 20.05Торrінформ 'Добрі новини'

20.20

16.50 'Бути жінкою• 17.20 "Обрані часом•.

Паризька одіссея В. Некрасова

18.00 УТН- 'Вечір' 18.15 Погода 18.20 Х/Ф 'ТотонькаДаніель" 20.10 "7 днів". 'Світ" 20.40 Вечірня казка 21.00 "7 днів" 22.00 Погода 22.05 Х/Ф "Білий nтах з чорною ознакою" 2З.50 Погода 2З.55 'Хіт року• 0.05 Нічний канал телекомnанії 'ЕРА" УТ-2

ритонова

22.55 Х/Ф "Канонерка' УТ-З

7.00 "Це твій день• 7.ЗО "На своі'й землі"

8.00 Недільні зустрічі 8.40Торговий ряд

8.45 "Інтер'єр" 9.05Поrода 9.10 Дитяча nрограма 'Цар гори" 9.40 'ПрокиньсЯ і сnівай!" 10.З5 'Вікенд• зІ. Зінченко 11.10 "Караоке на майдані' 11.40 "Смачно• з Б. Бурдою 12.10"Мелорама' 12.40 ·доки всі вдома" 13.20 ·nоказуха• 1З.50 Суnутник 'Планети ЗдоРОВ1Я"

14.20 "Виnадковий свідок• 14.55 "Брейн-ринг• 15.55 Х/Ф "Женев' єва Брабан­ тська, або Сnис nомС'Т\1'

20.00 'Подробиці тижня• 20.45 Погода 20.50 'Джентльмен-шоу" 21.25КВК-201 2З.ЗО 'Сnорт-тайм"

0.00 Х/ф "ЧаС1\1ни тіла' ТЕТ

6.40 'Розваги для вас• 7.05 "Вісті" 7.35 В. Шушкевич. ·на nочатку було Слово"

8.00 ХриС1\1янська nрограма 8.ЗОСТН 8.55 Православний календар 9.00 'Дитяче коло" 9.ЗО 'Мій цирк•

1О. 15 '35 хвилин джазу" 10.50 'Венето". "Поема

УТ-1

12.00 'Людина

8.50Телемаркет 8.55 Укрсnортлото 9.00 "Шоу самотнього холостяка•

9.ЗО 'Крок до зірок•

10.00 "Наше військо" 10.ЗО 'Телефортуна•

11.05 'Хто в домі хазяїн?" 11.ЗО Мед. тижневик '36,6' 12.00УТН- "День•

12.10 Погода · 12. 15 Сільська година 13.05 'Саме Той" про себе 1З.З5 'На зламі тисячоліть. Українська епоха • 13.40 Нова колекція 14.00 Мультфільм на замовлення

15.00 УТН- ·день' 15.10 Погода 15.15 "На зламі тисячоліть. Ук­ раїнська епоха • 15.25 'Служба порятунку 911", 49с.

16.15 "Перехрестя•

про

11.З5 "Моделі" і закон• 12.ЗО 'Ім'я" 1З.О5 'Решето•. Ретросnекти­ ва. 'Пірата бенд• 14.00 'Етюди" 14.15 - 16.00 Художній блок 'Pro-Art" nредставляє... 16.00 'Зустрінемося ввечері' 16.30 'Вечора з Веронікою Доліною". Передача -а 17.00 "За кулісами• 17.25 "Мій Ермітаж' 17.55 "Венето•. 'Поема про - матрац• 18.05 Х/Ф 'Ель Сід" 20.30 СТН-тижневик 21.00 'Український nацієнт• 21.20 Блеф-клуб 22.00 "Сміхоностальrія" 22.ЗО СТН-сnорт. Щотижневик 22.55 Екстремальний сnорт 23.00 Х/Ф 'Скромна чарівність буржуазіІ" 0.45 'Київські мініатюри"

7.

7

КАНАЛ

9.05.Грації від "Гравісу" 9.ЗОТоргінформ

1З.ОО ·саме Той" 1З.30 ГраЦІївід 'Гравісу" 14.00Торгінформ 14.20 'Добрі новини• 14.50 "Енциклоnедія танЦІО", 2с. 15.00 ·Доживемо до nонеділка" 15.30 Світ здоров'я- "Бі-Київ" 15.40Торгінформ 16.00 'Саме Той' про себе 16.30 "Шлягер• nредставляє .. ."

17. 15 'Ваше здоров'я" 17.ЗО 'Штрихи до nортрета' 18.ЗОТоргінформ

18.50 "Добрі новини• 19.00 "Знайти себе" 19.25 Х/Ф 'Гарматне ядро" 21.00 СІТ 21.20 ·казка лірника Сашка• 21.ЗО Торгінформ

21.50 'Добрі новини• 22.20 Торгінформ 22.40 ·Амазонка nеремагає час•

23.00 'Мікс• ІСТV

7.05 ·насnравді" 7.ЗОПогода 7.З5 Хіт-nарад 'Гаряча сімка•

8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 15.00, 16.00, 18.00 "Факти" 8. 05 Мультфільми 8.45 Т/с "Молодість Геракла• 9.ЗО Муз. nрограма "М-файли" 10.01 Х/Ф 'Нові казки Шахерезади", 2с. 11.05 "Відбій" 11.20 Х/Ф 'Божевільна Лорі' 13.25 Х/Ф 'Небесні nірати• 14.55 Мультфільми 15.25 МІФ 'Тарзан- володар мавп"

16.15 Т/с "Клеоnатра 2525" 16.35 Т/с 'Джек-урвиголова• 17.00Т/с 'Альф'

17.25 Х/Ф 'Формула кохання" 19.00 "Свобода слова• 20.00 Х/Ф ·давайте без фокусів"

21.20 Х/Ф 'Нічне бачення" 23.00 Т/с "Вигнанець• 23.40 Муз. nрограма "М-файли•

0.10 'Російські гірки" 0.40 Т/с 'Війна", 1с. НОВИЙ КАНАЛ

7.00 Мультфільми 7.45 "Церква Христова• 8.00 Мультфільми 8.ЗО Т/с 'Три ведмеді" 9.ЗО т;с ·назад в Шервуд" 10.00 Т/с ·таємний саіт Алекс мак· 10.ЗО "З х 4" 11.05 Посміхніться, вас знімають! 11.З5 Мультфільм 11.45Х/Ф "КороіІь-Дроздовик" 13.25 Заnитаєте в лікаря 13.50 Х/Ф "Дванадцята ніч" 15.20 Реnортер

15.40 Х/Ф "Завдання з трьома невідомими•, 1с.

18.05Т/с "Горецр' 19.00 Реnортер 19.ЗО Х/Ф "Містер нещасний випадок"

21.25Х/Ф "СуfW'Дрем•

матрац•

11.00 "Дітвора"

7.ЗО "Доброго ранку, Україно!"

смер-

тю•

НЕДІЛЯ, 17 червня

12.40Торгінформ

18.00 "Таврійські ігри"

7.00Т/с "Мисливець', 27с. 8.00 'Комедійний квартет" 8 .З5 'Біла ворона • 9. 1О Розваж. nрограма ·Лотозабава" 10.05 Телемаркет 10.15 "Реальний сектор" 10.45 "Золота Фортуна• 11.45 Нова колекція 12.10 Щастя вам! 12.40 Захист 1З.ОО Відкриваємо Біблію 1З.ЗО 'Таланти твої, Україно• 15.00 Бокс nо-сnравжньому. Д Туа - Х. Рахман 16.05 Т/с ·с nривh'ом із Шан­ хаю", 19с. 17.00 Т/с 'Агентство 'Люди в білому" 17 .ЗО Х/Ф 'Паризькі таємниці' 19.ЗО 'ТСН - Еnіцектр' 20.05 Х/Ф 'Під наnругою' 21.40 Т/с "Мамаду• 22.20 "Таємничі історіІ~ Д. Ха­

17.35 'Сміхоnанорама" 18.15 Х/Ф 'Позначений

10.00 "Весняні ластівк" 11.10 Х/Ф 'ДжекЛесістер"

23.20 Сnецреnортер 23.50 Х/Ф "Остання сnокуса• 1.З5 Х/Ф •Джульбарс• 2.50 Х/Ф "Містер нещасний ви­ nадок•

4.20 Х/Ф

"Сумя Дрем' СТ&

8.05 Астрологічний nрогноз 8.10 'BIZ-ТV" 9.00 Новини для родини 10.00д/с 'На nерехрестяхnла-

нети Земля'

11.00 'Вікна у світ' 11.ЗО "Імnреза• 12.00 'Лабораторія малого бізнесу" 12.ЗО"ВІZ-ТV" 15.05 ·зелена зона•

15.35 "Ні nyxy, ні пера!" 15.55, 18.50 Італійський

фут­ бол. Серія А. Центральний матч останнього туру

17.55 •Автостиль• 18.15 Медіа-клуб 20.45 Бізнес-студія 21.25 Італійський

футбол.

Серія А

22.40 Чемnіонат світу з футОО­ лу серед юніорів. Україна Чилі


Ne4a (9244)

9.06 БІБЛІОТЕКА ЗОШ І-ІІІ ст. давно

N210

вже

стала

естетич­

ним та інформацій­ ним центром школи,

Третьокласники

Анастасії Петрівни Зеленської, котрим виповнюється у 2001 році по 10 літ, наро­ дилися у рік проголо­ шення Незалежності України. Десять років від дня прийняття до­ леносного

акта

для

нашої держави украї­ нський народ святку­

ватиме в серпні. Тому й виник у педагога­ ветерана

задум

про­

вести цей незвичай­ ний урок, присвяче­ ний знаменній даті. До того ж нинішній випуск

нwків

-

не лише дітям, а й їхнім батькам та гос­ тям. Усі сердечно дя­ кували вчительці за

вдячністю згадувала

науку, за ту любов і

жати

доброту, які вона зав­ жди дарує дітям. Звичайно ж, усі з нетерпінням чекали виступу Таїсії Бойко, колишньої учениці А.П. Зеленської, а нині провідної актри­ си театру ім. Лесі Ук­ раїнки, котра вже знялася в кількох фільмах, грає головні

працеЛюбною. І це

третьоклас­

уже десятий

мушеним.

у Анастасії Петрівни. А щоб свято було цікавішім, вирішила

актриси

запросити

саме у стінах цього

урок

ку, котра навчила їі

спілкуватися,

пова­

інших,

допомагало

бути

знаходи­

ти своє місце у кож­ ному шкільному ко­ лективі,

де

бувала

Віта, та і в дорослому

житті. Колишній учень А.П. Зеленсь­ кої - Ігор Мусієнко

- провідний спец­ іаліст з упроваджен­ ня нових технологій у харчовій промисло­

ролі у багатьох спек­

таклях. Спілкування було теплим і неви­

на

свою першу учитель­

вості, пригадав свій клас, товаришів, по­ дякував за тепло сер­

Таїсія Бойко вва­ жає, що їі біографія

ця своїй першій учи­ тельці, а дітям - зро­

почалася

стати працьовитими, старанними,

чемни­

своїх колишніх учнів, котрі 1О років тому закінчили школу, та батьків нинішніх ви­ пускників. Сценарій уроку розробила сама учи­ телька. Діти на ньо­ му читали вірші, співали, розповідали

класу,

про символіку нашої держави Гімн, Герб та Державний

Актриса грає ролі у

АЛ. Зеленської зав­

виставах "Маленький принц", "Двері грю­ кають", "Таємниці Мадридського двору" та інших. Таїсія Іва­ нівна своїм виступом підкреслила, що мрії завжди збуваються, якщо вони справжні. Вікторія Сизонен­ ко, економіст за фа­ хом, змінила кілька шкіл у зв'язку з пе­ реїздами, але де б не навчалася, завжди із

жди панує творча ат­

прапор,

а також про

символи, звичаї та обряди нашого наро­ ду, його пісні, харак­ терний український

гумор, народні ремес­ ла. А на столі на ви­ шитому українсь­ кому рушнику пишно

величався красивий коровай, який випек­ ла Анастасія Петрів­

на. Урок сподобався

на

таких

ось

ми,

святах, які й тоді організовувала вчи­ телька. Таїсія мріяла стати

актрисою

гордістю

батьків і держави. Заключне слово сказала заступник ди­

з

шкільної парти, вона

відвідувала зразко­ вий театр-студію "Едельвейс" під ору­ дою Л. Прокопенко.

ректора з навчально­

виховної

роботи

ЗОШ N2 7 0.0. Ро­ манько, котра відзна­ чила,

що

на

уроках

мосфера, яка сприяє реалізації здібностей учнів, подякувала за гарне свято.

Урок закінчився. Та ніхто не хотів розхо­

дитися. Учительку, як завжди, оточили діти - маленькіідорослі, котрі завжди вважа­ тимуть себе учнями Анастасії Петрівни.

НадіSІ ГАМАЛІЙ.

Упра1111Іння працІ та соцІапьноrо захисту населення &роварськоУ раАдержадмІнІстрацfі

nовІдом.n•нн• 3ІГІІ1ІtнІ 3бори СілІtСІtКОГОС· подарсІtКОГО ЗАТ ''Перероб· ник" (код ЕдРПОУ 20074408) вІдбудуn.ся 25.07.2001 року о 10 годинІ3а адресою: м.Ки'ІІ,

бути

~: громадянин Украіни,

1. Про ліквідацію

К.

СЗАТ "Пе·

реробник". 2. Призначення ліквідаційної комісії.

(дитячий), вокальний (дорос­

чинним законодавством.

лий), театральний (дитячий),

ДовІдки :аа тел.:

228-g7-60.

запропонува­

програму,

продемонст­

лопедичними

рувавши

нями безпосередньо в читальному залі. На уроці "Подорож книжковим містом" учнів першого класу познайомили зі шкільною бібліоте­ кою, вчили підбира­

успішне

розв'язання завдань, що стоять перед нею

на сучасному етапі. Це науково-обгрун­ тована, чітка, творча організація бібліотеч­ них фондів та ката­ логів, робота довідко­ во-біографічного апа­ рату та система збе­

реження фондів, які налічують.28200 при­ мірників літератури, в тому числі 22390 художньої, 7109 науково-методичної та 210 довідкових ви­ дань.

Красномовно свідчать про значен­ ня шкільної бібліоте­ ки в освітньому про­ цесі такі цифри: з 2007 учнів школи 1850 є їі читачами, а також усі учителі, обертаність фонду у 2000-2001 році скла­ дає 0,7. Для колег-бібліоте­ карів під час атестації

ня, бережливо стави­ тися до них.

При проведенні бібліотечних уроків бібліотекарі викори­ стовують наочність: куточок "Бібліогра­ фія - це ключ в краї­ ну "Знань", рекомен­ даційно-бібліоrра­ фічні плакати "Як читати книжки?", "Мистецтво бути чи­ тачем", "Поради чи­ тачам", "Путівник по енциклопедичних ви­

даннях". Під час атестації діяли стенди "Бібліо­ тека інформацій­ ний центр" і "З дос­ віду роботи .бібліоте­ ки ЗОШ N210". Для

Реєстрація

·новв жнттн·­ &ромра.кuа: мk:wcol ma раОонноІ рм, раОонноІ &ep!IC88tOiмUdc:mpauit СПІВЗАСНОВНИКИ· колекmuа реАІІкu!Т raзemu, БроаарськІ міська І ра\Іонна paAu, ра\Іонна А8рЖ8АМІнІсmраufІІ.

СеІдоцтВо про держаену

реєстрацію кІ 1'1 25В еІд 10. 12. I.Jf7p. Ja•c 61285

Бібліотекарі ЗОШ Н.Ю. Фарафо­ нова та Л.М. Круш переможці міських та обласних оглядів на краще інформац­ ійне забезпечення школярів та вчителів, конкурсу "Живи, книго!", "Бібліотекар - 2000 р.". Досвід шкільної бібліотеки був представлений на обласній виставці

N2 10

Заr. nл. - 21,5 кімната - 11,5 кухня_ 4,4 м 2 , санвузол разом. Без посередників. Тел.: 5_73 _69 (з П.ОО

07400, Kulaa.u

Віра ЯРОШЕНКО, методист з

бібліотечних фондів шкільних підручників міського відділу освіти.

.аш.шrи: освіта вища економічно­

Заяви приймают~ося nротяrом мІсяця до 1 пиnня 2001р. у Бро­ варсІtкІА раАдержадмІнІстрацІ'І·, кІмн. 315, вІддІл кадрІв упрввпІн­ ня сІпьсІtкого господарства.

ШКІРУ

(044) 274·95-32, 274-95-49.

IAIIItOWYIO'IItCII

м2,

НА

nocnйHY ІtОаОТУ

+ 3а

:uclcm

ня. Довідки за тел.

6-18-88,

5-04-43. Броварська фІлІя

ЕГГ ВАТ "Київоблгаз".

Втра"Іений сертифікат на землю КВ

N20226154, зареєстрований в Світиль· нівській cjp. за N2644 від 12.02.97 і в~ ний на ім'я ТИЩЕНКО Валентини Мих,.

лівни, вважати не дійсним. І Загублене посвІд"Іення Інваліда ВВВ серії Б N2371907, видане 05.11.99 р. Бро­ варським міським управлінням соціального захисту населення на ім'я ЛЕЗНЕРА Вале­ рія Володимирови"Іа, вважати недійсним.

11 Втрачене посвідчення учасника війни ВІІ

видане Броварським районним в~лом соцN!льного захисту населення 4.06.97р. на ім'я КАС'ЯН Галини С§І.менів­ ни, вважати недійсним.

N2602456,

ІІІ В:rра"Іений атестат за 9 класів, виданий Броварською середньою школою N23 на ім'я МОТУЗКИ Яни Станіславівни, вважати не­

11!

Загублена п8"Іатка

·nn Базильський".

Хто знайшов, прохання повернути за вина­

городу. Тел.:

6-59-29; 6-64-42; 6-99-34.

ІІІ Загублене посвід"Іення учасника Вели­ коїВіт'jизняної війни В-ІІІ N27442П, видане управлінням соціального захисту населен­ ням. Бровари 10.12.97 р., на ім'я НАГОР­ НОГО Івана Федосійови"Іа, вважати не­ дійсним. ІІІ Втра"Іене посвІд"Іення ветерана праці А від 24.05.96 р., видане Бро­ варським управлінням соціального захисту

5УАІ81R.НИКИ: КАМ8Н8РІ, Т8СІІ8РІ.

lV 1112462731

Аа•••

населення на ім'я ГАЙДАКА Івана Федоро­

.... аа na.: 4·24-29.

ВИ"Іа, вважати недійсним.

~ ТзОВ 'Камелія' nовідомляе про зменшен-

ня статутного фонду на 01.06.2001 р. Претензії кредиторів nриймаються до 20.06.2001 р. ~ тов 'Брок лтд·, ідентифікаційний

N!248873810060 nриnинАЄ свою діяльність. Претензіїnриймаються nротягом одного міся-

2.

промuсловосmі

І соuІальнuх пumань, лucmla І масоаоі poбomu 4-04-81; бухгалmерІІІ; npuiioм оголошень 4·23·26. Рес)акцІJІ не иеждu n~Іл.ІІС nо:~uцІю aemople. 3а mоІСнІсm• еuкладенu.Іf фaJCmle еІдnоеІВас aemop.

+ + + ЛuсmJІtІІІННJІ

тися газом у своє задоволен­

дісним.

nІДІІРІІСМС'І'ВО

о6А., м. Броаарu, &уА••· Не3ІАеJКІІоаnІ,

сІльського госпоАарсmаа 4·02·92;

тачання можна укладати як у

школах

бухгалтерського спрямування, квалі­ фікація спеціаліста. Досвід роботи з комn'ютером, стаж роботи не менше 3-х років.

Pe.uuunop: 4-03· 76. 3aCJnynиuк peuкmopa: 4·21-34.

BIAAIAU:

маємо право поставляти газ

службі обліку газу філії в м. Бровари, так і в сільських радах під час прийому грома­ дян працівниками філіІ. Виконайте наші рекомен­ даціІ - і ви будете користува­

~·~·~•:.:•~·~•:.:•:_.:д:о==·=):,==========--=ця~з~м=о:м:е;:Н'ТУ nублікації оголошення. ААРЕСА:

вим господарством. Лише наявності таких договорів

на увагу та поширен­

ня в усіх міста.

кадрової роботи.

ЛЯНКА 6,7 СОТКИ. Ніжинський на­ прямок електрички, станція "Заво­ ричі", 20-30 хв. ходьби. "Времянка", свердловина, підведена лінія елект­ роnостачання, плодові дерева, смо­ родина, малина. Недалеко ліс. Тел.:

22 ОО

сини між абонентами та га.

абонентам. В іншому випадку газопостачання має бути при­ пинено. Договори на газопос­

"' ДАЧНА ПРИВАТИЗОВАНА ДІ­

е

що договори на газопо­

стачання є єдиним докумен­ том, що регулює взаємовідно­

гогічного досвіду "Сучасна освіта Киї­ вщини" і заслуговує

PIIAni3YC

м2 ,

мо,

перспективного педа­

І У"•'-'""'"' СІІІІІtС:ЬКІОГО

Тел.:

S!S-17-24; моб.: 531·89·53.

навства.

ремінну) аа цінами амро6нІІКа.

оплати. 8 8 8 Зацікавлені в постійній епівпраці. 8

Тел.:

в контексті особистісна орієнтованих технологій". Є багато добірок матеріалів про рідний край, з історії Броварів та району, що стає у пригоді при вивченні предмету київщиноз­

господарепа І продовольства провідного спеціаліста вірділу аrрарноі' освtти, Інформатики та

акціонерів

"' ГОТЕЛЬКА по вул. Короленка, на 1 пов. б-поверхового будинку. е

школи "Удо ска­

11

5·36-05.

• 8 8 8 8 8 8 8 8 8

манітні тематичні картотеки. Значна увага приділена мето­ дичній проблемі

(uyтnay, од. .ну, rаІІанмреііну,

Ten.: 5-60-69

метою запо­

бігання конфліктів з причини відключення постачання ваших осель. А вони пов'язані з бор­ гами за спожитий газ. Тому ВАТ "Київоблгаз" проводить ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня проплат та запобігання несанкціоновано­ го відбору газу. У зв'язку з цим Броварська філія з експлуатаціІ газового господарства буде проводити рейди з відключен­ ня абонентів, борг яких за спо­ житий газ перевищує двомі­ сячне нарахування. У червні місяці ця робота буде прове­ дена в селах Княжичі, Требухів, Красилівка, Переможець, пізніше - в інших населених пунктах району, а також у Бро­ варах. Тому просимо вас не чекати отримання повідом­ лень, а вчасно сплатити свої борги. Якщо ж ви отримали по­ відомлення, то вам необхідно протягом 10-и днів розрахува­ тися за газ або звернутися до служби обліку газу філіІ за ад­ ресою: м. Бровари, вул. Киї­ вська, 292, маючи при собі розрахункові книжки та осо­ бисті паспорти для укладення договорів на газопостачання. Відносно останніх повідомляє­

тним університетом на ім'я ПІНЧУКАДмит­ ра Юрійови"Іа, вважати недійсним.

онерів.

:s 10.00 до 12.00).

родного газу, з

книжкові виставки та багато іншого. До послуг вчителів у бібліотеці є різно­

ІІІ Загублений студентський квиток

рах необхідно мати документ, що -nосвідчує особу, пред· ставникам - доручення акці­

адреса:

вас, шановні споживачі при­

години

цікавих повідомлень,

N!96498, виданий Національнимтрансnор­

гри на гітарі. вул. ГвrарІна, 6. (помtд/JІок- п'ІІ'І'НИЦА

видан­

ти книжки для читан­

26.07.2001 р. Для участі у збQ·

реографії, англійської мови,

Hawa

програми,

Броварська філія ЕГГ ВАТ "Київоблгаз· звертається до

налення уроку

ли комісії та колегам ціка­ ву

СВОЄЧАСНО СПЛАТІТЬ ЗА fA3!

це

формаційні, тема­ тичні огляди літера­ тури з тем шкільної

lllll(ll•'flliil.,---...--.--.r-w."

нерних товариств.

бального танцю, шейпінгу, хо­

реність, оформлену згідно з

дрівками енцик-

2. Створення на базі вироб­ ничих одиниць ВАТ "Теплиць­ техмонтаж" закритих акціо·

ryp'IIUI:

логічного мислення, вокальний

течним уроком, ман-

товариства.

МІсІоІDІіі 101~ nро•ОАІІ'ІІо

що посвідчує особу, дпя пред· ставників акціонерів - дові·

Виховання бібліо­ течно-бібліографіч­ ноїграмотності було представлене бібліо­

Перетворення дочірніх підприємств ВАТ "Теплиць тех· монтаж" у закриті акціонерні

ше трьох років. За довідками звертатися за тел.: 5-45-47.

наt51р у

тощо.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

З. Про повноваження членів

Для участі у загальних збо· рах необхідно мати документ,

їі орієнтована модель, фонди, висвітлені до­ відково-біографічна та краєзнавча робота

1.

освіта вища, економічна чи бух­ галтерська, стаж роботи - не мен·

ліквідаційної комісії.

кою шкільної бібліо­ теки, де представлені

26 липня 2001 року о 10.00 вІдбудутьсЯ ПО31Ч8рГОВЇ 3бОрИ акцІонерІв 3а адресою: Ки'ІІс~t­ ка обл., м.&ровари, вул. Гага­ ріна, 22.

посади:

425.

10,

тематичні списки, бібліографічні, ін­

"ТІІІІІИЦІІТПМОNrD"І

замІщення вакантної

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

пров.РИЛІtСІtКИЙ 1

учнів-читачів

візит­

АО YIAI1t АІЦІОНІРІІІАТ

oronowyє конкурс на

СПЕЦІАЛІаА ВІДДІЛУ СУ&СИДІЙ.

в якому формується читач-творець. А ви­ ховують у дітей лю­ бов до книги, навча­ ють орієнтуватися у безмежному морі інформації бібліоте­ карі Н.Ю. Фарафоно­ ва та Л.М. Круш. Нещодавно атес­ таційна комісія за підсумком атес­ тації присвоїла читальні зван­ ня "Бібліотека І категорії". Бібліоте­ карі школи

-

були запропоновані прес-листи з

' ІCumaІC&JІCU - на cmoplнк~t.lf za:semu. рмламu еІВnоеІВал•нІсm• несе рмлам~аеец•.

Колекrив 2-го загону державної nожежної

охорони м. Брова"и висловлюе щире співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю пожежного 1о-ї nідпорядкованої державної ПОЖВЖНОЇ"ІаСТИНИ М. Бровари Юрія Михай­ ЛОВИ'Іа СОКОЛОВА.

Арук oфcemнuu. Обсяг 1 Арукованuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ •&РОРАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnр11вління у спр11вах пресu ma інформації Кuівськоі обЛАержаАМінісmрації.

Зам.

2275 им.

#43 2001  
Advertisement