Page 1

Газета ВИХОДИТЬ

з

квітня

17

Q.'{

1937

року.

СУБОТА, '7 ЧЕРВНЯ 1997 РОКУ ГАЗЕТА БРОВАРСЬКИХ МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД НАРОДНИХДЕПУТАТІВ

Е БУ ДЕ перебільшенням сказати, що .чи не кожн~ .засіда~~.ня колегії при голові рай~ер­ жадМIНlстраЦlI стає для Броварщини ПОДІЄЮ

.

далеко не ординарною. І це зрозуміло, адже на

їх РОЗІ'ЛЯД виносяться справді найактуальніші проблеми на­

бути, бо коли саме керівники спокійно спостерігають за загос­ тренням

обговорення

було

грунтовним

можемо

чекати

від

їхніх

питання,

райдержадміністрація

дещо

інакше

підійшла до підбиття підсумків місячника з благоустрою та

санітарної очистки населених пунктів району. Якщо раніше

та

всебічним. Тим більше, що йшлося про те, що· хвилює всіх,

тоді

У порівнянні з попередніми роками, і це відчувалося із самої постановки

винятком, бо й питання, що обговорювалися, були справді

саме

чого

годні потрібні керівники, які навіть за нинішніх умов уміють

шого життя, хід розв'язання яких найбільше хвилює районний

і

то

краще організованою й проведеною вважалася ця акція в тій

-

підсумки

сільраді, звідки надійшла «справні ша» інформація, то нині ви­

провсдення місячника благоустрою та санітарної'ОLIИСТКИ сіл

роблено, здається, зовсім інший критерій оцінки. За кілька днів

району.

після закінчення терміну Місячника районними службами було

результати

соціально-економічного

Щодо

та

перевірено всі населені

першого

питання

",атів

резуль­

пункти

районній держад.м.інісmрації

)j

порядку

-

денного'

роз­

витку,

слід

то

вюнати

тут

ВОЛЬІІИТИ.

ми

Аби

маЕ

Ilе

стану.

обійшли

усіх

чи

навколо сільрад.

побували

HaНlBH

не

бу­ Вони

практично

в

найвіддаленіших

деякі

куточках сіл, на власні

Обсяг про-

очі побачили, який там

'JіШІIЮСЯ

на

мислового

порядок. Після цього й

вироб-

IlИцтва н lюрівняльних цифрах до І кварталу

3. 301

ротився ЩІ

1996

було дано відповідну оцінку діяльності того чи іншого органу

року ско­

місцевої влади. У підсумку ж з'ясувалося, що найкраще і, го­

тисячу гривень. Товарів народного спожи­

вання ВИllущеllО менше на І мільйон

420 ТИСЯLІ

ловне,

гривень. Зцвод

найрезультативніше

провела

місячник

Пухівська

«Будперліт», АТ «Факел», акціонерне товариство відкритого

сільська рада. Друге місце перевіряючі присущlЛИ Калитянській

типу «Гоголівська стрічкоткацька фабрик!!» практично про­

селищній і наступні два

стоювали.

сільським радам. Саме голів цих сільрад колегія й рекомендува­

Крюова ситуація в районі спостерігається

-

Великодимерській і Требухівській

лn. голові райдержадміністрації В. М. Хоменку преміювати як

і в сільсько-

господарському виробництві (про це детально йшлося в статті

найсумлінніших.

засту""ика

Зовсім інша ситуація вЛітках, Русанові, Світильному, Кула­

4

голови

червня Ц. р.

),

райдержадмініl"Трації

А. Т.

Косенка

жинцях, Плоскому. Найхарактерніші недоліки

і в будівництві. Один промовистий факт. У І

вкладення

із

централізовани~

джерел

Тому-то головам згаданих сільрад і дано вказівку в найкорот­

lІідмітити одну характерну деталь: на фоні, здавалося б, масо­

ший термін ліквідувати всі недоліки й проінформувати про це

вого заняття людей торгівлею з кожним роком знижується

райдержадміністрацію.

більше. Плану

Було б неправомірним замовчати іще одне питання, що роз­ глядалося на засіданні колегії. Про виконання критичних за­ жадмініl"Трації,

Прикладів, подібних можна навоДl~ТИ прсдостатньо. І такий

ксрівництво району. Тому

присутні"

інформував

голова

аргументовано. Але кількома запитаннями: в яких відчувалося

й рішенюі колегії відзначалося

знання дійсного стану справ у цьому населеному пункті, В. М ..

'IИМ 'шсом. Відповідні вказівки із зазначенням конкретних

на краще суттєво не змінилася. А тому і Г. М. Пузану, і викон­

строків виконання визначених заходів було дано праКтично

комові сmьради треба робити висновки.

,IдМШllїрації

ВОІІИ,

В.

М.

як

підкреслив

Хоменко,

голова

flестимуть

райдерж­

персональну

'.

траІНІ

-

Ц.

р.

на

ЗаВАЯКU

наявності

* * *

... у міському клубі віА*рuвся музuчнuіі са-

лон. Його організатором стала Аоректор клубу, ЛJOАuна безмежно закохана в піснJO -Ганна

fPUropiBHa

Пашенко. Музuчнuіі салон

та співу зможуть послухатu наіікрашux во­

KOHaBuiB.

* * *

... Броварська асоuіаuія хрuстuян-роботоAaBuiB має' МОЖАuві<:ть HaAamU роботу -тuмчасову, сезонну або постіііну у'фермерів чu піАпрuємuів. Onuкe, усі бажаJOчі можуть звернутuся за

иресоJO: (прu

собі

бульв.

Незалежності,

мато

посвіАчення

lІаршрyli

332 Am -

НІ

13209» ПР_П_НІЄ безопnатне перевезеННІ ureropiii nacUCllpil (oкpїII сере­

nїm.rolНX

57

~o­

Набирає теяnи

n

ер

е

А

-.,9.919

пл

m

О

.

о

ЖІІІІІІІІ.

Нагадуемо 8арliiісliiь

nepe'lnJ.aliiu

-- "7 zjtJt. 20

"011.,

Biqo"",,,a -- ., грн. 80 "оп. nepeqlUa"'If'alliu

.ь о.жна

nОll:'арlli a~bHO

60

--

11:011.

І грн.

і nо­

60

"оп.

БОЛИТЬ.

Пільгова передплата цьо­

netllllІІІ и'ГtN'Opїflll rpt1IIlIДIIII. l1fNМIJ 6e3onJ1II'1IЮГO npoi:Jдy lIicмan1, lIfJIIIIicмanI, 1Іitщeм11 nat:6.rtIIfIC- 1рІІІіСІЮр1f1ll. На

niдcтasi "'КЛIIДINЮf'D; керую911С6 СТ.

то разу не передбачена.

21

"Нове життя"

Закону УкраїНIІ «Про npoqpaтypy» та ст.

290КYnAI1,

g кожен І/ія!

6e3onлa'1llt! lfD/НIC'fYllaH". lІСЇІІа 6lfДll1I1I lIicJ.кorD та lIfJIIIIicJ.кorD 1f1IIІІСІЮрТУ (1fI1ЇII Т1ІКСІ].

І.

РозrllllНynI ІІІІІОПІ

npcnec1y

на

38raJ1W111X

зборах аlЩioнеpil і CIf8CJII811I ІК незакон­ не рішеННІ 38raJ1W111X зборів АТ «&ровара.ке Am - 13209» ІЇА 3. 04. 1991 року І Ч8C11lні п. 3, що CmJCYЄ1ItCI пр_п_ненНІ neревезен. пiJн.rolИХ ure-. ropii! пасаllllpі.. за рахунок ТО88рllCП8. Пpcnecт пiдllllraє HeraiнoIIy IlIItDнаннlО.

ди). це IIIU_JC8JIO обуреННІ пенсіонеріl, lкі одерltJlO1lt ІЇА дераl_ IlЬерну noдaчку, та іі 1у несвоєчасно, а тако. чо~НоБНJI.ціl, інlanідів, котрі І не lІе"ш· СlфynlОIlУ ста­ НОlllщі. РедаIЩЇll oдeplf8Jla проteCТ прокурора 11.

Ст. 7. 'І. 2. n. 12 3alfOНy Ylrpaінн "Про OCIJDIIII; 3ІІСІІДІІ coцiaлмюro 3ІІХІІС7У IItIRIfNIH. праці. та інШІІХ rpt1IIlIДfIH IЮXIIJIOГO Всу. Иtpaіні» . . 16.

&ровари М. М. otpoдн. на рішеННІ 381'8J1.них зборів АТ .&poвapcltК8 Am - 13209» про прип_ненНl neревезен. ninltrOllIX ure-

саll. lIfJIIIIic6IfIIX lІаршрyri6 У lIf1ImX O6iUН:Ji 3а roрііі НaceJИ!IIНІ 38с:уд8111О 6YJIO тако. на lІісцем npoJltll6llHH6. А ст. 9 n. 16 Ц6OI'D'ж 3attD- 38сіданні І_КОНКОМУ lIicltКOi ради народних

12. 93 р. надає IItIТefNIHall праці таку lIЇJI6IY, 6К В І Д РЕД АК Ц І і: нenpalOllipнi діі 3і16e3onлa.",.іі nроЬд 6СЇІІа 611Да1l. lIicJ.кorD па- . raJlWlИХ зборів АТ .&poвapcltК8 Am - 13209» rptIIICIЮрту (1fI1ЇII ТUCI] та аllПJ6у-

ну надає niлJ,rн octJ6aII, .кJ 1IIIID1ІІ oco6лнtd roріі nacUCllpiв за PUYНОК1ОIаРllCПlа. трудо6і 311СЛynt перед 6а1l1ld6щн1ltНO, • lfDPIICТYЦЕ РІШЕННЯ Є НЕЗАКОННИМ І ПІДЛЯГАЄ ивн; внyrpillicмanl 1f1II1ІСІЮр1f1ll (у CiJМCI,КJii СКАСУВАННЮ З ТАКИХ ПІДСТАВ: -20 n. 15, lІicцetюcri аllПJ6yr:all. внyrpio6Jt6cннx. _ііі). ст. 21 n. 9 3aI«НtY Jltrplн. "Про СТІІТУС ; Також nopушеніїнші 3IIJfDНII Украінн, 6кJ lЩIIIIfm

cr.

та

Володимир "ЕБРАТ.

COЦЇIIJIIJIIIii 311XJ1CT, rpt1IIlIДfI., .кJ lIOC7JNU'ДIlIII ВНIICJIЇД(Ж ~i итacrptJt/Jlt» . . 1991 potty nepeд6нlНmlCll BIJДIJHH. ГfЮllllДllIІ/ІІІ, . 8ЇД1ІІІСеНІІІІ до off1Гt1P/7 1 ; 2, твоі 1IЇJI6III, .к

СІІЖІІ{1СІІІ«1ГО

кімн.

14,

особu

кумент про освіту).

відповідати за свої ВЧИНКИ.-

. '

про пр_пинеННІ перевезеННІ пїІІltrOllих

дenynnїl,

12

чеРВНІ

Ц.

р.

ure-

ЦІО кoнфJIiImIу

РОЗГЛЯНУТО організаційне питання у

Броварській

«ЗНАННЯ»

opгaHi~цii

пройшло засідання

товариства правлі~ня,

на

якому було підбито підсумки роботи за звітАий період та визначено напрямки роботи в сього­ денних суспільно-економічних умовах. Правління

розглянуло організаційне питання.

ClПJ8ЦЇО neредбачаЄ1ltCl розrJIIНynI на сесії

Головою правління

lIicItКOi ради HapoдllllX дenyraJjв. Про по­ Д8JIItW_i розrJIIД ClПJ8Ц1Ї, що ClUl8Jlacl, ре­

лерія Антоновича, заступником голови

дalCЦЇll npo~ 'ІlІ1'8'Іів.

-

ое справжня філармонія, Ае ЛJOбuтелі музuкu

ВИМАГАЮ:"

Киіl» АТ .&polapcltК8

автотранспор­

тuметься свІжОJo.

,,"іСА"'НО

-

КОМУ ЛЕГШЕ? .. »

«&ровар_

поч­

ту ПРОАукuія АО столу броварчан Аоставля­

вимога дня

ПРОКУРОР СКАСОВУЄ РІШЕННЯ АВТОМОБІлІстІв

ПІД ТАКОЮ Н838ОІО' У «Новому DТ1Ї» НІ 38 б,. надрУКОlан_і l181еpial! про Уе, що 3

із ри­

Скоро

заготівлі овочів і фруктів у

--' з грн.

<jlо8ерmаючuеь до надРІ.Іl(о8аного

21

.Уеnлuчнuіі...

відповідає за якусь ділянку в тій чи іншій сфері діяльності. Це

відrювіJul!lыlстьb за lІаслідки господарюваllНЯ. Що ~, так і має

<.ПАСАЖИРОВІ. ПЕЧЕ. АДМІНІCfРАЦІї

сельчан.

Справді, висновки слід робити усім. І в першу чергу тим, хто

всім керівникам, котрі відповідають за ту чи іншу ділянку Саме

неться сезон

Хоменко підвів своєрідний підсумок: ні, ситуація в Калинівці

КОНКРL"ТИКОЮ заходів, які необхідно здійснити вже найближ­

роботи.

nmuui --

OripKU

у ПроАажу вже є поміАорu і

госny-комбінату

Калинівської

ні

управлінь,

ЯАовuчuнu,

мінімальна.

сільради Г. М. Пузан. Виступав він, здається, переконливо і

стан справ, 'JвіСIЮ, не може ·.llІДовольняти ні самих керівників служб,

свuнокомnлексу),

уважень, висловлених у день виїзного прийому голови райдер­

жодне із споживчих товариств.

відділів,

ного

HauiHKa

и

рщдрібнОІ-О товарообороту ІІС виконало в першому кварталі

господарств,

му по реалізаuії м'яса і овочів. На закуплене

неузаконені

-

Якщо ж говорити про сфсру торгівлі, то й тут можна

підприrмств.

біля правління раііспо­

У'населення м'ясо CBUHUHU (а також із влас­

відсутність у населення бажання навести належний порядок.

-

--

ueHmpi

у старому

садження, розвалені паркани, баюри на дорогах. І найголовніше

не

виділялися.

питома вага неПРОДОВОЛЬLIИХ товарів. Далі

...

жuвспілкu віАкрuвся кіоск раіікоопзаготпро­

стихійні сміттєзвалища, запаскуджені лісщ:муги та зелені на­

квартаЛі ц. р. введення основних фондів у районі не було, а капітальні

-Чи знаєте ви, .що •••

Ні,

центральни­

вулицями

динків

'jaдO­

I'О1lОслівним,

цифри.

проїхалися

їх та

перевіряючі

ElіАпавіАати

но: ці результати Ilе нас

предмет

санinрного

однознач­

можуть

на

благоустрою

соціально-

економічного

бути

розвитку

43.(8833)

підлеглих? Час посилання на об'єктивні труднощі минув. Сьо­ «крути.тися ».

орган влади. І минуле засідання колегії не стало в цьому плані

актуальними,

ситуації,

Х!

Ціна договірна

няка Петра Івановича.

обрано

Осницького

-

Ва­

Виш­


..

Е'

ОМ

43 (8833) б

_

~

~,

t

'

12.40 Дайджест e«oНoMNНf1IIX I'f08МH

_n.......

Худ. філ...... ВоnOАtII

13.10

80-

"ОД., ...nекwptЙ57 KOMn'OTepнa газета

14 16 15

.. Все - всі... .. Прмrодм капітана

Мультфільм

8pyнrеп" .. ОДИН із тмсячl урок;.

16.55

Аудиторі

17.25 17.45

ЗоnOlС колесо І .. іЛbkИ музика

18.15

Нацїонаnьний хіт-парад Ні пуху. ні пера

18.20

Саме той

19,20

Молюся за тебе. )'І(раіно! Н. Ярем. Папетт. Франгонар ... Ko~ на

..

20.20

Teneкaнa.n .Прзео_

20.40 21.35

Футбоп "ід УТН

22.00 ХУА.фUt"м .РОIССОIl8Н8_. ф. 2 • Дру.м............. сephl 23.00 Нацюti8l1ЬН..... .ат-парад 23.20 XYA.4"nWlf -Aнrel'l_ Нес;:nодіеа..... й дощ. Др ...

0.55

17.55 Закон є .закон

."_1

ТСН

17.50

2З.0О Національний .іl·парад 23.15 Анонс

УТ-2

10 оо День УР"дУ. Верхо_ Раді Vкраїни 14.55. 17.55 За.о.. є _он І З 35 д/ф .Пnанета не тіn""и людей.

]

СЕІ'ЕАА 11 'ІЕР'ІІІ УТ-1 6 ОО А"онс

6 05 8 ЗО

Добjюго ранку. Украіно'

840

Н;:Щ,іоttаnьний хіт· парад

645

дІ ромаl.ПИН

6 55

МУnЬТФIЛ'''М

ф"I:J"'С('l6;Н~' orляд

ОО. ІЗ 00.16.00.1805.21.00 УТН 1О Нове rIOКОЛIНt'К\

11 ао Канап .М· Малюки 1-1 зо Теl)8l(анал .Право11 50 Папітра. А. ЧеБККIН Худ.фIn..... Р""со ........ ф. 2оДрР'М"8 х........ 9 CePItO 14.10 Спочатку буno сnoeo 14.57 Комо'ютерна 'азета ·Все - всі .. • 16. 15 Му".. тфільм • КОМП. 1625 Бас<еlбол. Чемпіонат Європи. )l(ін,

- чехія

Націонanьни"

н..сnoдiваНИЙ дощ Архіе дво'

18.50

Фінансовим orляд Саме 10Й

19 50 20.20

23.00 23.05

НаціОftальний .11 ·парад Тепеканал .Право-

-

.1 +f.

18.00 Т..lІ8СерІ." .Пе""" "oцlnyк_ 18.30 Те..ес.рім .Серц. ~X. 1930.23.20 ТСН 20.00 Тепесеpl.Л .Прмстрастl. 21 ОО То.-шоу .Я сама·. Я т""а _арма 21.45 ХУА.фin .....М ••стро :моді".

ут-з ІНТЕР 8.00 Iн.ерн08ИН~ 8 15 11of0да --

см,уація

925

....

Te~ceplall .Ді_ на Ім'. До.

Пnао,ета здоров'.

кдтрк

18.45 ІнтерВісті 18.55 Т."..,ер....

+. 2 -

.Ворс"",,· (Поn•••

0.45 КУА.фіn~ .. Кол ... WарIlОТТИ•• 1 'сері.

• 1+1. 7 оо Q4rдaнсж

7

3

-1+1-

7.30. 8 55 ТСН 8.00 Тепесеріап

.П"""трастl. 9.00 Теneсеріаn _ДеТItIП1II8 Тоні ву,... УТ-2

10.00 10.05 10.20

Теll8анонс ВесеnмИ рино.

Бас.етбоn Чемпіонат єВVO КМ. Лмтва

19.10 • T8IIpIoik:w</

• ypи.Q88'.'OМ't царсТ­

і<роО. _т_ть. Є.

вnaco8a

19.25 '9.30

Анонс:

КОІІО ~

........... __

ес-.

2O.00~ " - " _ _'-_·нau....,· __

npor_

В. щер6ачое rpдcт'Пn·Топ

15.30 16.00

.

ТЕТ

17.QD

Пoceлw:I. в Украіні предст"""", 80ТЬ. C.noвaкill сегА·ос.ріІІ

1715 11одоро* 3 .ЯНОЮ·. Ант.....

'17.35 Дoмawнiil 17.50 ТV·won

nщ.oaн

18.00 T._=,:~"-""""" 18.55 Т/с .rfi ""'СІ,

19.50 35 ~ Д*83У 20.30 оо 20.50 .ПicнtI _. l1iк8 с.-о 21.05 Ак'ресоІІЬІ<а 21.20 маю __

0".11••

... · )1(;".

- Україна 12.00 ХУА.фtп .... ..дo.r. А_. в_-

_ТО

Джwapxaнt1Н

••• киlв.

ОО flpor'paмa

_

7.00 35 _"'н разу 7.35 ....трвсо_• 750 ат 8. 1О Пk:.... ДНІІ. OIreo<c_ 8.15 __ MicЬkl

nOКOМ-","

киla

Т

А8Тоторг

__

Т.

6.30 850 6.55 7.25 7.45 7.55 8.05 8.25 8 45 9.15

•-.-.. .

7.." КАМАІІ ІІФО 11/18 /ІСАІІІ'І Адр8см IIЇ/ID8DIIоАІЧі МoiIIiPrtIlНifl . ~ f1IICII1IiIМ8 oН8wooac· ефІрм.отОР;

\CaМВPfDНМ м,,,,"тфільм

По'ЛІІА 3I!ot<y ТБ·клуб ·ХМ. Лonдм ДІМІ nlQAВii оІр...: М,,",IІ8. сУ"8С-

1.35 Т...-+І_

"" ... Мутне_ І О І О А,дресм ДіІІОІІОі удачі __ 10.25 ~ nPOI"I8Ot8 .Н8w час· 10.45 Л_ ДmI J8QIIIIA. Спор""" po:Wл 11.05 Му....Тфі_ Ю.15

Камер1

ті

20.10 20.25 Стан СПIJU 20.55 НАРТ· .....'. 2145 дIanoпo 11оІ>оро.

у_

22.20 22.30

_ _804 •

Ст""т"

__ 3

Я.

Шоу.l...мни

+,-

25-Й КAIW1

7.00 зракау на C81'1НItY 7.10 m-у,.Тфі.... 7.зsХу"........ . . . , . . . 8 З5 НАРТ·88'lір·. 9.25 Стан справ 9.55 Сцена Євponм 10.25 Старти від НАРТу. як німці 3 ух. раінцАМИ В фyrбon rpвnм 10.55 Теneeocсnpec ТОНІС

1 І ОО Теnerазв1 а. Нерухомість

11.ЗО Муз програма 11.50 А8101ор1'

МУ....тфІ..... Робін ГУД•.

НАРТ

'1.1

11

13.00T_~

ІЗ

~

16.ООТ_

16.10 Му....тФint.М 16.30 Н8ДІІО 17.20 EneotrpoT8I8IICIY 17.50 ЗОРАНа ст8рМНа. МіІІео1\СеР 18.05 МУllbТфІ_ 18.20 КnIП'. Г1nnaкp8T8 1850 хрум 19.00T_~

.МарІе_

•.

ТОНІС

ricnl

'2.20 Музмчна пауза

Т_iotфopМ

19 30 19.35 19.50

Biд~ _ Т_інфОІІм Новосеп

"'fIA 'Carr/P8-WOy.

..,......,.

~5106_HмМ ~тip

15.30 Тоіп"'ерІ." .1І.. с (~I

16 30 Кіноконцерт 17.00 Ще той Ю..neIi 17.50 Єpanaw 18 ОО Еекуnan . 18.30 .Таврі04Cb1d ігри·оо· npeдст"""ют. 19.00 T....cepIaII.Soдre8JrI • ероАІІІІ"" 195506_ 2010 Єpaпaw 20.20 му3оіоом8 _ода ТЕТ

20.30 ClТ 20.50 l1c:нrr _ . O_~ пономаро.ое 21.05 Aнrpecoм.. 21.20 МіCbld_ 21.35 Х,,, ..0..........0 QNOit. 23.15 це - МИ! 23.50 ДQc.фільм .,....... . . 3І4ім8Л8

Інформацойна nporpaм••Н ... час· Адреси діnoво! Удачі

ТРК .ГРА8IС· Анонс npo'рам

20.30 2035 20.50

Т_,нформ Нuвосел

tv ТAliAЧУК оо СІТ

21.15 КіННО'СfЮJНМ8К8 nOTepet' -Парі. 'ри· .а·

• ..,.А8ІС. 7.00 _ 7.05 Граці1 .... ГраеІсу· 8.00 МУllbТфіл!.м .6O>DrII с...-.. ,.... 8.30 еч- Є8jIOI1М '.00 Худ......... ОМ- ....... 10.30 Ноеос811 10.45 ТopriotфopМ І 1.00 ПрОсто rwc 1 І.2О T.1I8C&pIaJI .n...... мтpr12.40 урок аеробіки 13.10 Hoeocen lЗ.2Оr..-~

13.50 ~ _ ",811 еСаКУРа"_ 14.00. • _ _ ті кебеса". OКiOtO ~ 1ІінО· .11OVIВC 0IriJA,e. 8cit *"nо· 15.00 Дor.woy 15.30 tiP'tT_ CWIrO,IIНi 16.00 .SW<ponI кебеса·. кny6 Дом... Вар.

в'_

17.15 11.25 17.40 18.05

Гр8ЦІl8ід .Граеісуоо

npor_ УХРТ.•6or ~_.

18.35Все

__

118СТ_

23.45 03581_...... ЮТАР

0 ..45 0.55

ШtC'ь ноемн TeneдмCKo.eкa

2.20

Теneзнонс

7, зо Ринкові IМднесмни і виробник

З2-Й КАНАІІ

7.50

Відеомузика

ЮТАР

8.00 .ЦЕтЕР.·р8ІІlО 8.15 О.Сл.·сtyдito 9. ОО Мед......ий ти",неви. 9.30 Аналі'ична nporрама ·Ornядач· 10.15 Дис.·.анап. Вище ті_и 3ipt<и 11.20 Nola Ввne' 11.30 Єралаш 12 10 Проrpзма сnoрти...,х новин ·Свll профі.

12.20 ху".філ....Трос тoeapмw18. IЗ.45 Но1line

1З.55 Наша 3уСrpiч Вiдilуння ппане,и

14.05 14.35 14.45

Но1linе

Муm.тфіnьм ЗАГРА.А

16.00 Док.фі":... 16.35 Дит."" про'рама ЮТАР 17. оо Дит,чий сеанс 17.30 Театральний noнeдiпo< 18.00 Телесеріал .Ро_. Кемп6е"I•• 3АГРАВА

19.00 19.20

Є іде.

19.30 19.45 19.55

.ЦЕПТЕР.·ре8lO

Відео"узи.а ЮТАР

.6nмc

З5-Й КАНАІІ

Мініма.с·ТАН То.·шоу .Музика та преса •.• ДКуnи пера ... В. Мат<ІЦІо<иіІ

20 50 Шоу БеннІ Хі""" 21.05 ху" ........ оош.n_. 22.45 DendHnarket •_ _ 22.55 Правп ·Ю·. Пporра .. а ~ ....... 23 25 Програма спортивни. но""н оСllil npoфI.

23.35 ApryмeнT 3АГРАВА 23 45 1Орисди...і. О 35 lІідео"'УЗи.а ЮТАР О

Шість ноем"

45

55 1.40

О

Дис.· .анаn ТеneаЖ>нс

22.00 Теnec.р'." -С,,1д кplа Час· 23.00 Н ....моеіро<а реаІ*ОСт.

Щоденни.

23.30 MТV Пр8ДСТаеІІАЄ. Нits Non Stup О зо MТV npeдсtавnяє: му--.а коханим

"'8810

pea"wco-

І

28

Про<рама передач на З.0Тра

35-171 КАНАп

щмна!-

21 .45

Дiїtnor..

2200 22.05

Тсneекспрес Ракурс

Худ.фіn.м .Острі •• оха .......

1

.. Terroraiser ..

.

У.РnVflО

Т.пес.рім .Зеnені

2035 20 ~ 21 30

КОМfl'ю,ер Х На лn6раніч, дit .. ~

7.00 зранку на сві'_ 7.10 Му.... фо.... 7.35 T.necepIaJI.M...._ 8.25 н.д;ro 9.15 Зоранв с, _ _. МіРВІІ кері 9.30 EneotTpoT_ 10.00 Ара6ес... . 1030 Про """- і IIOIJIICКY P8IUI8IY 10.55 T_cnpec: ТОНІС 11.00 Т_838та. НepytoouIc••

37-171 КАНАІ1 730 Є ідея 7 50 8ідеомузи.а 16. ОО Юрисдикц'. ;gт~т.ча nporрама

..... ан·

1І30Муз.~_

1 1.50 Аатотopr 12.00 МУllbТфІ_.Робін гу.... Ч.2 НАРТ 13.00Т_

Ч.1

~.OO Т.п....pIan .Aan"ас.

10.00 Teмceplu OOAn.... 10.30 T.IНIC8pian.Д'O_....• 11.00 від .ПереJIII(!Cт •• - до ycniкy 11.30. 19.00 Т",,·woy ·3 ... ОЛbt'ооо· 12.00 У емрі моди 12.30 CТМl1b ","ПА ·О·nя·",,· 13.00 Те,,-,....До... _АМ" Риб" 13.30 Тернтopiw А 14.00 Му....тсвріаn .tcaponiнa. 14 30 MYllbTCЄpian .Каспер 'а ilorо дРУЗі. Мупьтceplan -ВonЬTPOН Веесеіту·

-

»."с"ик

18.30 .cnpe.. _ _ 17.00 .т........рІа...38".... г..,..рм· 17 27 MY"'Tcвpian .приВіт, .."""",. 17 30 М_.сер/аІ1 -"Іорнмil NNЗЩ. 17.53.21.56.22.54 Мм._ ПОІ'ода 18 ОО д/Jc.cepian .Нвбо хх стопі".· 18 30 час _oeiIcbDtA 18.30 Т."есерІаА .......... . 19.56. 23.57 Кпіп _ .... Мoo3iot.Paдio 101 FM. 20.00 ТenecepIeл ..дмо.оо_, 20.30 Т.IІ8С8ріа" ооД8ІІnaс. 21.30 вечірні вісті ТuecepIeJI

na1Vl""-

ЗАГРАВА

.Тероітopt. А·. Хіт·па·

Вечірні віс.і

15.00

....

Теneсерl." .К_да п_тум·

нІ.

да.

8 30

ТОk·ШQУ -Саме ,ОЙ· Телесеріаn .п Н..й

КУ.

r••T8PМ·

MYnЬH,..piaп .Гуффі та іІого

....

23.30 Теnecері....ЧорТ..... cnр:68 • rocnlTani .МАІН.

рад

8.00

НАРТ

15.00 Му....тфільм 16.10 Муз. "У"

32-171.Cn КАНАІІ ____

Те"""ерІ""

.. ГраАісу',

zo оо

22.00 22.30

ХУА.'- .Н."мовІрмl історіі·

7.00. 1530. 22.50

25-Й КAНAJI

IЗ.10 Рино. 13.40 ЧеРВОММіІ IОр8СI

8.00

8.30

О ОО Тоprінформ

Те"есеріаn .ду." Тепесеріал _Санта-6арбар••

18.45 19.35

сepitl 15 Муз. коартan

nporpaM

Грації від

1820

· .....

22.15

AнQttC

1805. 21 10.

fl:33KY

Ми І влада НАРТ ір·.

0.00

ТopriнфOllм кniwe НОІІОС8Л

ТОНІС

18 оо

20

20 25 20 55

'.

не ТІЛЬКИ

18.00 АНОНС nporPIfМ 18.05.21.10.0.00 Тopriнфopм 18.20 Граціl ВіД .Грееісуо . 18.45 Tell8C8lilan .д~.".35 Т.nec:epIeл .еем... -Сар6....• 2O.2D Міста •• с• .".. СеІТУ \ 20.30 Комп·оо.ер х 20.50 На дoбpaнiot. діти! 21.30 Т",,·шоу .саме том. 22.00 Теnкерl811 .пn••киА ".труn... 22.30 ХУА.ФIn_ .tt.roмeHT іс","м,

НАРТ оо Т сneанонс 20.10 ПUДОРО. У

.. Пар.іЙна ЗОНА.

3АГРАВА

.

ТОНІС

13.55 лer_ рок-и-ponna. 14.30 TuI1i 1".55 Т_cnpec

сезон Тopriнформ

проф.

ЗАГРАВА До •. фln...

З7-Й КАНАп

2З.55 Т еn",",спрес

22.00 ш.ола 6 , _ В. Песоцьаorо 22.20 Фінансист 22.40 До і nicno .. 23.25 Ноеосеn 23.35 """,рам;; УХРТ .• у _ є 6ат""ів·

7-11 КАНАІІ

ТРК

21.35 худ.......... _8ptrтyAт• •Т........... .23 30 Dendi-markct 23.35 ПPOf"ра~а Сf10Р'И8НиХ НО8МН -сві'

ЮТАР

6.30 7.00. 15.30. 22.50 .Терм.opItt Ао. Хіт,парад 8.00 Му,.ТСеріал ·К.....,..; істарої. 8.30 ее-.;рмі вісті 11.00 Тел_...... oД8nIIac. 10.00 Т_ _...... OOAn.... 10.30 Т_pIan .дми......... 11,00 Ко_ С81ІУ І 1.30. 19.00 Тас·woy •..• Ольrooo· 12.00 Хмарочос 13.00 Візит. TypцjtI. Ч.3. ~сбург. Ч.1 1330 110 старіно<ах фесnoвamo .Таеріоіс",,; ..рм. 14.00 МУllbтсеріал .Нмwnopotи. 14.30 Му....тсepian .Крихіт.а х...о. 15.00 МІс ·eollbrpoн - _ . ВсесвіІУ. 18.30 Т.lІ8сеplan .cnpeB" _IIO~I. 17.00 Т8118С8"" 4епеНІ rнт.... 17.27 МYIlbTCepian .Прмеіт. "МIOk· 17.30 МІс .Гуффі та іІого .oмal\д8· 17.55.21.56.22.54 Микonмнз п,,,ода 18.00 Єpanaш 18 15 Вернісаж 18.ЗО ВІд .ПерехреСтя. - до успіху 19 2б гоnо...і подіі АН'! 19.30 Тепесерlaл ..м.... 19.56, 23.57 Кnin АН'! від .Мюзік·РадіО 101 FM· 20.00 Те"есaplм .Дми_. 20.30 T.nec:aplM .Дallllас. 2 І .30 Вео4ірні вісті 22.00 __•• 23 оо Оniмпі<а 23.30 MТV і1редс1_. НЬ Non Зtор О 30 MТV npIIДCT..... Мyзoot<a .оха.... 1 28 Програма передач на 3811Тра

23

21.20 Atюнс ТРК .ГРАВІС. 2 І .30 Y.pnotтo 21.45 Тоprінформ

0.05 0.20 0.55

lUIin

17.30 Му""I""...... 18.10 А8тотopr 18 20 Муз. програма 18.30 Те"еС.ера8" -За

Худ.фin_ .Tpeм6tт •• Шоу Бен .. Хіппа

,О·

20 ОО 20.25

21

Прем'єр-експо

6.40 901<60.90 6.55 Спорт ти><н. 7.25 Метеоанонс

17 ОО Т _83ІІТ8. Нерухом;сть

Ноеосеn

НТУ

cny.tl• •

Т.п-...м OCnPММ _ClpACЖМIо Teпeceplвll4aмнl гe'tlтapмo

16.30

18.55 19.10

19.20 Міс.а та c,onмцi с8і1у

12.30 Театр ма дolOttur 13.00 Тепесеріал ·К8іна· 13.551V·won 14.10 Дос.фІ_ .БУХТ8 _

киІв

10 Зopenaд IЗ.5О Сузір'. ТpwI1I фесП8М

111.05 Т."-...м • 1955 Т_спрес

ТЕТ

-.~._­

Т.nесap/all .Чорт_

Телecaplan

1".30 шоу -nмcтмМtolti.....-· 1".40 дjaпont '''.55Те _ _

СІ1ОРТ .и_~

Р.... ові 8Щносинм І виробн,,"«

19.30

23.40 ху"......... Pou/II NJYf1IIA.

11.00

21.30 Лtoдм ДІ1ІІ lIIQIII8II 21.50 ВePКiCU 22.00 ЦiOr8IIi . - 22.10 0838 СеРІ\ІІ хаоеу 2240 ~и діllOllOl у..... 22.45 Х,.. .ТІМООО 0.15 ТБ-муб .ХМ.

12.00

18 15 мос.ва К)пli Менuювoі

18 30

•. 1 .......

-no·

.

оо фj,ипь

ЗАГРАВА

rocntтanl .мASH.

2З.30 Муз.

12.55 А,дресм jIjnciIiol УД8'4І 13.00 KOItЦIIII)1М8 nPOI"I8Ot8 13.20 ДемДі-il8pk8f 13.25 6pм.8НCWIМiI ...... l10ptpeтм 13.55 JItQIIII ДІ1ІІ J8QIIIIA 14.15 Т6-atyб .хм. 14.45 Адреси ДInOe01 'АІЧЇ 14.50 Пor""" 36ооу 15.10 6удь.е 3IIOPQIIi 15.25 ДекдІ_е. 15АО cnieaє ~ .AoJl8lllyм.

....,ер1811

_

line

21 25 Oendi-market

20.00 Тeneгазвта. Нерухомість 2030 Мynьтфі...... 20 50 Аетотopr 2100 МультФon.... 21.15 ф,,.....onepa .Кармен •. '1.1 21.55 Ху.. фІ_ .з",,,,,,,,·. Ч.2

СІТ

Но1

21 15

18.05 офіс: без.ордоні8 18.20 л.а. ДП. nOOД8Ii 18.40 Ноем,," про старі речі 19.00 ддресм діllOllOl удачі 1905 Сти...,.. • 19.20 ЕфіравТО'opr 19.30 lІі<НО у МіСТМІ<У 20.00 ІнфорМаці.... ~ 20.25 AДIJeCO! ~i yf1l/Н

НАРТ

18

35-Й КАНАп

.......

.. еві,

п~фі· 12.10 Теnecеріa.n .Дм•• ".,мpoдs Аест

ЮТАР

23.30

ТРК "'''А81Со

оо Програма спортипни.: новин

""иm:а A~K;I ду.

22.45 ХУ.... . - .....,..,..•• 4 eePItI 23.45 ""-",'804 ЗVUIi

20.30 Aнaotc lIPCIrJ*' 20.35 Т opriкфopu 20.50 Новосеn

МуnьтфіАЬМ

12

Програм.. nepeд8Ч на 3а8тра

ук­

.Н8w ЧК,

Прем·єр-відео

11.45

О зо MТV nPцдст.8ЛІІЄ: муЗИIul «охання

Т

•.

НАРТ

обпи_еш·

16 оо дOlll фіАЬМ 1635 Ди'Ача програма ЮТАР 17 оо Мvпьтфtnьми "ДИЛЄЧkО Ду.,

від .М",зік·Радіо

Т8118Сері.,. -АyettWl. . 19.35 Т.nec....... оС_по-IS8p6_. 2O.2D На АОІ!ран;.,. діти! 20.40 I1ІАСУМОМ 22.00 т."есерІ.... П"......а naтpy..... 22:30 • _ _ " n\A08poD-

22.00Te_~ 22.10с..,,_ Р""УРС

11.20

19 оо 19.20

1 28

.. ПаllbЧИ«...

ЗАГРАВА

.

18.45

1'.25~'.

17.00 Адреси ДinOeOI уАІЧЇ 17.05 Гonoc .1lepeМor... 17 35 МУI1bYфln... 17.55 Т.............Aac:тpмho.

1956. 23.57 Кniп_днtI 101 FM. -.

Гумормстичttа програма ·Всynepoч

раnП.

18 оо Анонс nporрам 18.05.0.00. 0.50 T~ 18 20 Граціі від .Граolcy.

НТУ

21.35 toIy8Iчмa nOrVA8 2 {.40 Що? Д,ІІ ПОЧОіІУ"І 21.45 Хрещ8niі< 22.00 ІІІ. -ДМ8toY23.301101_ 0.00 ПpoI8if . .ра. L·муб

Тсnecеріan .д,n..ф.

НоІа Вene!

13 10

Гonoeн/ ПОДll_

КУА.Ф/-

21.00 21.20

КМ,.

тааа·

8.30 &cnpec-lнфорМ 8 45 Хрещ8n1к 9.00 Що? Де? flooroмy" 11.0$ ........... _ _ _ 10."5 L·atyб 11.30 " , , - - , , _ Ху

1740

ко_ світу

19.30

Шоу і.і

11.00

13.20 Худ. філ . . . . Поnenowса. 14.50 Но. line

Теnесер/811 .Д8NI8co 21.30 Вr.чIРні ак;.і 22.00 Т.nесер"" -КentI У• .n.tiC.. 23.00 В Щербачов npeдc'a8J'МЄ ?З зо MТV npeдc.aenwє· Нils Нon Stop

tvТА&АЧУК

ПJIOfJIМO

.тп

ТЕТ

Муз.

38Кораом"l.

Теneееpl.n -3.,neнl f'8«Тapм-

18.30 1926

10.10

10.45

рекордам"

iIOrO рРріІ. - 3аХIІІСНМК

20.30

npor_a

1710

-cnp_..

оо tок·шоу ·Зроби .рок.

ае.

20.00 Теl'NtCер18" -Аммо:а88РМ-

14.55 Teneet<c_

1.05~·M.

2З ОО Iн.ернО8ИНИ

ва)

14.4ОдІа_"

18.30~""

НOIQ-, .ео.а

.

23.15 Пoro,qa 23.20 TeaTp+ТV. Армен 23.55 Музичні н"""'_ 0.10 Смтуац;о

кора

2О.00Т_

...

ФІ_.

....u-. _Ім'. До.

10.

17.50 Під осутом 23.5 ::::: • _ _ •. 1 ........

....._

1000 Анонс 10.05 З••Иівс",,_ часом 17.45 Анонс 17 50 Му_й марІІІРУТ 18 20 за .иівс",,"м часом

саі.

'fepeoнио\ крест

14 оо Тет-а-те. 3 ~ 1'Іеоно8оІо.

15.00 МуnьТф........ 16.10щоде..... 16.40 Теnerа38Та ttepy;roмicT~ о

ЮТАР

1 В.ОО ВІЗИТ. М-'СИК8. Амстердам Ч.1

17 50 Му...фinWoм • ....".....;бу"" .."...

12.00

серіl

За.он є_"" оо Qcві,ній канап ДmI wmll8Pi8 і д,n8 тих, xto вступає до еузіе

20.45 Вечірня казка 20.55 ХУд..._ .........

_Дружина хаnіфа •• 1 О ее.... На""'на ...... и" хіІ ·парад Футбоп Чемпіонат украіни ·Ш",,· тар. (Донецbl<)

1, 2

.-.1.

".. 19.30 Вгадай мелодіоо 20.00 Час'

Весь світ театру

20.40 Веч""", ..... а 21.40 доценти 22.00 ХУА.фinloМ .РОО<соп.н".

Н ••••

.3ух....і;;

1" 30. 1525. 17.55 17

с

Теneсері8,n

MelcoaHOНC

7.25

3АГРАВА 1. зо Киів Шееченkіесw;и" 1 50 ВідеомуЗИК8

8 55 Музика КІНО К РаЙ.ін 8.15 ТеЛ8серl." _Cyn.P"~T ШММn8"

17.21 Мупьтсеріап .Прмen., МAmOIC11.30 Мупьтссріап .К......ні.-історіі. I7.S5. 21.56, 2254 ММ«ОnИН.- norода

ТОНІС

ІНТЕР

..i1·napaд

18.25 19.00 1920

••

14.00 Теnесеріап 15 оо K'Н(>t(OHцep'

смер-

11.55 Т8м+&- от......... ~

8.30_ти

13.10

1820

Ліна Скачко

....._ •

8.50

СеІЮ і nOOДМ

kИ Украіна

_.

9.30 Світ 81180тp0нtt"" poaw 10.00 x~" ....-a~" 11.35 Гyмфecno_.нові T~•. Ч.2 12.15 ~'" CTapo.кrкocт811 12.45 ТV·шоп 13.00 T8necep1an .Ка'"

820

Дайджест Є1(ономічнмх нОВИн

12.40

ClТ

23.ЗО Проти НОЧі

9 05 СFl.nредсrClВЛRЄ концерт МСМ

12.10

Програма передач

КИІВ

до успіху

-

15 оо Народний аРТ ... СІ У'..:ра;ни ВІКТОР Гу·

6.30 6.35

830 Бесіди 3 н. Дроен. '1.1 ~~ Т/е .~ еllileiltol•• 1 СеРІ8

IЗ.30.

10

.тп•• «киІв.

~::. Т.-р1811 оС8мт..........

УТ-2

Вод .Пере.рест.,

19.30 !3r~ мel1OДilo 20.00 'Іас 20.45 Вечірня /UJ3k8' 20.55 Т/С .n", _._ OCrIaPn...... 2200 ВiтpUI . . 22:50 ІНтfIPЮOIIIIИ 2305 norода 2310 Асnenи 23.25 f..!Iyз.... ні НО8МНИ 23. 40 Смтуаці. 2З.45 ХУА.фl" ....Hen"'CYAlfIlil.· ТЕТ

OAaYnМ

....

д..ео..*

13.45

оо Мynt.Tcepian "ВОПЬТРОН

37-Й КАНАЛ ЮТАР б 40 90.601190 6 55 Спор., H1*~"

8

Му....тсepian .PQдмнa Бapm/o

М_тcepian ·каспер .а

18.30 17.00

Te.-Cf1IМC

13.10

14.00 14.30

Bcecai'V"

Му...тфІ......

'3.80

)(;T-na·

11,00 Час -ч .. 11.30. 19 оо Toк*woy •.. :І 0,...,.01012.00 Леrо-екcnpвc 13.00 Є&pIDf'IeЙCWtа naniтра . .стецТ8 13.30 Суєта суєт

15

Аетотopr

НАРТ

0.00 худ."- ""................... 11.50 Док."- .~ Пт_. 1215 Анонс: 12.2DT..... ·~ 13.20 "-УфІ......Г............ 13.40 ......... - __

НТУ

.

7.00М;С""і_ 7.10 Aнтpec~a

7.00 Сніданок 3 ·1+1· 7.30. 8.55 ТСН 8.00 Телес.рl.п .Пристрастl. 9.00 Термінan

ЩотюlС...

Itпepili<;ті

6.55·Пісн.

Худ.фіп .... Пlcтопето

Круті нов"'н"

Анонс за .иінс....... чacor.o

tlt.55 Т/е ~". . . . .'. до-

20.40 Вечірня каз.а 21.40 Вісни, уряду 22.00 Худ.фln... "Роксопана •• ф. 2.Дрр:миа хапіф ••• ~ е.""

12.20

12.30

Тоо-ШОу -A8тor""",.

16.30

Г!pon<оз norоди

ІНТЕР

·ВоєначаЛtaНИК· 2020 Теnеканал .Право·

14 25

.,0 noctyП8Є 8'ВУЗМ

КДТРК 10.00 Анонс 10.05 3а Qlївc...... часом

16.25 Бас,е,бол. Чемпіонат Євро<м. ЖіН· ки. Литва - Y,palнa 18 20 Національний .і,.,18рад 18.25 Планета I1ІОдеі\ 1850 Фінансовий Огл.д 19.00 Саме тоА 19.20"Дп •. фол...... Гітлер·. 5 сері. -

Дрмое/.

2O.35T~

91~ pRO-UКRAINЕ

МІФ .ПpмrОДМ ,апітака I!jiyнnillll.

..

8.4О.Му,,;,."- .JtaIIIФ-_.

20.30 _

ІНТЕР

18.45

Анонс:

_.

Му •. npor_" 115ОЦеМИ.......-

ТІОІС .""_ІС.

8.00 Ранкоее lJ80 8 30 СиtylЦltт 8."0 Телесеріал .ДI8otIitt8 ме . ' . ДОмІ.

18.15 18.20

д/Jc.фІІ.мм .Ву_

о/1еред

11.30

2D.~

ут-з

1О І О Свічадо 10.40 Ву"'" пана СавlСИ 11.00 Канал .М·. Мanooocи 11.30 Теne,анал .Право. 11 .50 Візо. казо« 12.10 Сny*у народоеі Украіни! 1240 Дайджест економічни. новин 13.10 ХУА.фі"....Рокео........ ф. 2 oДpyJi<МИ8 ulllфa•• 8 СеРІе 14.10 Cet<peT" вічності 14.57 КОМП'ютерна газета .Все - всім.

14 1О

Т_.

18.00 Т_пес.рІа" .пepwt_inJмDo· 18.30 T.-sJieJI ООСеРЦІІ ТJiWNI" 1930. 23.15 ТСН 20.00 Т8118С8Р18J1 .npooctp8Crlo 21. ОО Тас-Шоу М. 8еРеСНІІ •Табу. 21.30 XJA.""'" .TpмllOllWlPМ: . . . . . 23.30 Про спорт

УТН

13.55

А.neті«·реІМО

АеРЬІІіОа

~ Мvм>neou-

.. 1... 1.

УТ. 1 6.00 Анонс 6.05 Доброго ранку. Y~paiнo! 8.30 Фінансовий or""д 8.40 Націонanьний xi,·napaд 8.45 ДГромагазин 8.55 ХУД.фіп ....Чк ДІІ. poaдyмl8o 1000. 13.00. 1600. 18.05.21.00.23.05

-'+'-

......

14.10

IИ' .

1() 1((11,1

23.20

. ..- •

17.od~вiтHiA канап ДmI WlCОІ1ІІріе j ДІ1ІІ

"'ТОРОК

16.15

ч

13.00 Te~ .Ка.....

14.45 гYNфес..-.... _ _ '1.1 15.25 Це - ми! 16.00 Сеіт Апіс" 16.20 Мynьтфі_.

noцInyotttи.

І'.Н Т.nесеріа,n ..с.рц. ТJМIOJl-

19.30. 2250

q. _ . -.. 8 -

ТV·woп

7. 00IIrН0НC

7.40 Te..ec:eplan ........_ . 830 НАРТ·_ір'. 9.20 9.40 Ap86ectcм __ """-1 Н.

'Т_ТОР", А·.

Мупьтсepian .гуффі .а Мoro коман"' да·

ТОНІС 11 оо Теnerазета. НерроІІіісn.

8ttcf'1:J8c8l ..

"'+т8.

_.

.38"...; rеltТ8РИ-

8.30 Вечірні віс" 9.00 Т."есер/811 oДannac. 10.00 T • ..ec:epIan OAn", 10.30 Теп.сеplan оДоом_

....тфІ_

му

Т

32-Й КАНАЛ .... аа_ордо""'-

8.00

10.55Te~

tvT;.u..;t-Й КАНАІІ 7.05 7 25 8.05 8.10

25-11 ІІСАНАІІ

9.55 ВiДnYtttfII - ' " 10.25 к- та 3ipDo. М. ~

~.,..

Шоу.

~OA_e_.evc-

13.5$

.s ...... Irap

O.

.

14.;10 Х,......- о4ісе _ ..,. 16.45_ . 16.50 С/Т. ~.17.10 _ _.... _ _

11.~S Музмчна пауза

фtп_

УТ-2

Ос81тній канал дmr WКОlПlріе і Д,nA

23.15~~_'" 23.~ 8cit-_.".".,-іоі:8І

ТІ·

Гor

';3105 ~~,::~- ...

І

;~'.~~:'''=:-~-- _.

Док

ЧI>рНИА ._т

12.30

_ох

ТИХ. хто nocтynaє 8 вузи

18.00 Тепесеplaп

s,.....

8.10 ПісНА Дt4"

9011

ВечіРНQ казка

';1+1.

1.00 Пporрама """""""" 1.05 Зopmмй ш""" 1.35 Aн,peconwa 750 СІТ 8.15 МК::Ь&і "оем.... киl. 8.ЗО Хрещат .... 8.50 Що' де' nCJ'4l>МV?

чу.

17.00

....... «ТП. І «киl.

ТЕТ

19.00

npoстиpaд.na,.

Теніс. ФІН8І1 eiдkриtоі ~ Фр3НЦJЇ. ж

18.50 ФІнансовий ОГЛЯД

1950

3

Інт _ _ _

по'ода

2235

1

~

nfttа-. п.

:22.35

22.55

16.25

•.

19.30 Вraмll МenOДiIO 20.00 'Іас 20.45 Вечірня каха 20.55 TIIi...~pIa" ..~ellcтТ-2. 21.50 За,_ k:Yop/I .•11popootye8.... Ст.·

Гot

Те"есеріаn ..сnp

м

тільки музика

'2 20 t

~зоcrт _ . _ 20.50 21.05 .....рес_

06'ccnt81 c .....'t~·

рад

'НАРТ 3р8<ку н8 c8lт_

7.00 7.10

6.00

7 оо 15.30. 2250

..........

Шоу .Таем_

Худ.ф''''' .В

0.30 ТеneсерІan

2350 c."нcaцtї ,а . . . . ." .

n

11.50 IHHOBaцrA-97

_.""""*"

2250

0.00

TY·i..-пDttCарю

t5

О з5 Комп'ютер Х

0.00 ·&оі 1iywМ.Qo.

Анонс Успіх

7.30С-т/_

Пictм

tНT'" /8.45 Теііес"';'" . _ . _ ... • '.11іР18.55

__

Спортивна

8

УТН КВК-концерт Док.фільм -MeT8nМICM llИCокоrtр' •• Теneocaнan ·Право. ~

_

21.45 2245

о

ТОНІС

Ф

11 30

~.25 .Му30і00м8

n'с"....оеа

n

'8.2О3а

1000. 13.00. 16.00. 18.00. 2100. 23.05

nar_

20.15 Вее """ _ " ' ' '

1~.IS_ _

930 Док.фiftьм -Наші 8 Бонні· 10 10 11.10

..so МуI1b.фt.....

кдтрк

10.00_ 10.05 f1oc.отpмrтryu

Arpoмагазин CTaнцjR .~.

Ноеоееn

21.00

ТУ ТАI5АЧУК

e

з

Фінансовий ЗРІЗ НацКжаl1bНм!А 'ІН-парад

8.55

~;.~c;:.::~:. ~~=_ __

2О.00МУ

23.55 Т.._cnрес

20.50

6

8.30

9.00 9.10

.ісТь

т

Доброго раНКУ. Укра1Ж>!

16.30 .1( 1.9.9.• - СеРАО3НО ...........'10· • тери 16.45 _ _ 170506n"_ f7. 20 НОІІИЙ КМ1е 18.05 1Gн<ж_

y

Анонс

6.05

~-3

ІНТЕР

.

кмl.

Н

8.00 Cnoрт-,а_ 8. з5 СитуацtA 8 50 На ~wмA not_ .) MellOJ>8i'la

УТ-І

6.00

.рос.

Тер......а"n

23.00

ф

91(08НА

2O.00.T• •C ....... ..дc;.tт.... Ку'". 22.00 Т",,·,иCly М. lСо>кукooU .ЗрОби

l

[

J .

а

nОНЕАIАОК

р

(

і.

17.00 ДиlАЧИЙ ((санс 11.30 МедиЧНИЙ fИ_неви« 18.00 Тепес.,......" , , - .

K.мn8e·

"і •• ЗАГРАВА

19 ОО 19 20

В""ніса* Відеомузи••

ЮТАР 19.30 ДОК.серіаn ·Сарацин.

20.30 21.25

То«'ШОУ .ПрофесіА •. Фпормс І ХУА.ф'''..м .Шуми. містечко-

22 45 Der,di·markel 22.55. Дис.·.анan 23 20 Dendi·markel 2з 25 Програма а1ОР'И8НИХ НОВИН ·Ceir профі-

23 35

ШіС 'ь Н08ИН

3АГРАВА

2345 До« фln... О 35 в;деомузи.а ЮТАР

0.45 ,l);иСIС-lСанan .. Н.......... гісн," А

Mo<isse\le. S Crow 1.50

Теneанонс


Nt 43 (8833) 'ІтЕР

12,10 'At+ -. ...... ,,0IМIt8 • _ _'. 8, 4 Нрі; 1405, 14.55'. 17.55 ЗааІМ є _он 14.10 Т_іН080 14.40 Ш'0ІІ3 kJlQyНla 15.00 ХІ.......... 1Iacиyxtм••• 1 ее.... 17 оо Освітній _ _ ДІІІІ ДІІІІ

УТ-1

6.00 AнOtoc 6 05 Дo6poro ранку. У'раіно ' 8 30 ФІнанс"""" "''''ІД 8.40 НацІОнальний XIY·napaд 8.45 Ivромarазин 8.55 С.о чудес еВllУ 9.10 Карус8llb та _anyc.а 9.30 Все про _iнu 1000, lЗ.ОО, 16.00, 18.00, 21

IВ.ОО Т....cepiaJI.ПapurI~. lВ.30 ХІ. "nеРі ~""'.IIeм 1 СаРІа 1930, 2З 20 ТСН 20.00 Т.мсepl." .11pooc:-rpacтI. 21 оо П·.ти;; J.'fТ 21.30 Х/+ .Т.м. РІІ ....І_ _• 23.ЗО ТІс .30м8 cyn,.t8o. 10 CePItt

•.

ОО.

23.05

ІНТЕР Iн,flPllоеин..

• 14.5>7 КOUП'ЮIf~Рt43 rазета -Все

1610 Анонс 16 15 му",,,,.п,,,, .КОдЛГ1· 16.25 Аудитор... п. 2 1655 Хочу с.з.и 3іроOlO 1 7 1О Сеіт йorо захомень 17.30 І п .... и мyзиtcа 1815 Націон..-.иЙ хіт-парад 18.20 Подумаємо разом. Гanyзo. 111"50 Фінансовміі OfIТtlД

910

Аітраа'

10

ТЕТ

6 ЗS СІТ 6 55 Пісн. дн. Ірина С.аЗlНа 7.00 МіСЬКІ Нnftини 7.10 Ан.ресо .... а 7.30 Тепесеріа" .CMT.-&ap6a!l8'

2З.15 М.«и·woу

23 4S НаЦIО'і8nW'"" хіт -парад А><онс

23.55 Х/Ф .КОІІИ: ш.р,,""

.... 2, 3 серП

УТ-2

., .. ,.

ТЕТ

УТ·2

TnreaHOНC

•.1"1--_ _

l1'ІТНІІ/ІІ' ."..

"'8'

14.20 Весь еві. теа.ру 14.50 Пporнo3 norодм 15.00 ХУ"....._ сФ8мтаП

23.50

УТН

10 10 Kl18Cic'J1I8"'cp 11. 1О На .0НІІі - .CлlвyтIN' 11 ЗО Т ,,_.нм .Право. 1 І '!IJ С"" noeзіl. В. Стус 1~ 10 Ора",а 12 40 Дайджест ercоооомічнмх . - . 13.10 Худ.""'- .~•••• 1 -АР_.......... 11 С8РІОО 1410 C81дk" ММНYJlOfO 14.57 Комп·оо.ерн. га_а .ВСе -1ІСім. 16 10 Анонс 16 15 Муnьтфі_ н. _ 16.45 Фан",IОТО .H~. 17.15 До•. фіІІІ.М .Воронок. 17.25 Хаз.іном на 3ІІМІІі 17.55 HaцiOН8l1loНМll xIт·~ 18.15 Авансцена. п. 2 18.50 Фінанс_ 0I'1ItIД 19.00 Трамвай 6aIUНЬ 19.30 НaцioнanwtиjI >dt-~ 19.35ЩО....м. 19.50 МупЬтфі ..... 20.00 ManettbICi іс.ор!l ..іст•• ІТС«О _ на .артl

21.40 Аоцент" 22.00 ХУА••_ -~" •• 2 ooДpYJК"H.......... 12 СеРІ8 2З.0О Haцjoн_мI\ хіт.П8p1U1 .-0JIiнм.

....... •

8у"ф. Тe_aнitr

23,00 ІНТЕР

n.

10.00 Анонс 10.05 За ."ЇіІСІОІС_ часом 18.15 Анонс 18.20 За ...Іес.."" часом

6ас""т60n. ~ Є8panм. ЖJнo..

.1 +1. 7.00 CHWlНO. 3

УТ-2 .Нl·

.:~;; ....~.~

..

"

УТ-1 18.00. 21,00

УТН 7.4~ Пмнасr .. а

8

оо ФІнанс""",, orlИlA

В.ІО ХуА ....._

118ч._...

9.

15

.М8pII1onrrIIIc.

1

f/IP

no-

С8РІОО

І тint.otи му3ІІlС8

ms.

~o3~0.~~5~..

18.15,20.10,22.00

Націон_т .......

10.15 Весе"..о1 ~ 1030 Хто 8 - ' . . . . .? 11,00~

1'.30T8_·~

11.50 Му... фі_ 12 оо Канм .М •. м_. '1.1 12.30 Оранта 13.10 ХУА.фІмм .Ра.аа_ •• +. 2 •" " -........... 12 ....... 14.10 КарусеІІь І UnYCI. 14.25 Cno'IaiКY бую с",*, 14.55 KaneiiдocCOn ся 15.25ДpTM~ _ 16.10 ФінанC08Мll :JPI3 16.40 ДтІ_оІ • .,....... 17.10 Му""тфі ..... 17.20 TOIt·WOY .ВмОрооц. 17.50 Привіт,,""•• ~ ...ір 18.20 Ві,но в Aмepмrcy 18.50 Смрет .. еічнОСТі. nep. 1 19.20 B\Q .ПерехресТ.' - до YatIXY 19.50 Бу.и >Кін_осо 20.40 Вечірн••аза. 21 40 Три запит"""" міністру lНФОРМ8ЦІІ Украіни

~И& ~~:"

--..... ЄeponI. ЖІн.... У nePePeI- Н~""П8рад

0.15 Анонс '0.20 ХУд. . . . . 'n _ _ 'IDPIIC'"

УТ-2 .1+1. 7.00 Бnarа еіс.ь 3 PIrCaМ l'ettiIePaМ 7.30 Х,д.+-·..- ........• 9.15 Кабаре·дует . . . . . . . У nPOrP8МI .р. .ОІІІІ nowт'·

п.

1

8YC'Ph'-

ан..,.

22.00 1нтepttOiIIIНМ 22.15 Пorода 22.20 Cnopt-таіІм 22.50 CМтyaцill 22.55 Х,д.+'- ..з.r,6II ..."" Р8АО

УТ-2

11 ЗО Адроси ДIПОROi удачі 11 35 ЦІ'''", ""ви"..

....

10.35 11.05 11.35 1205

10.00Т_

Enco-

.

КiнOkOНцept

діп

1З.0О

'fenecepiari .. Каїна_ IЗ.55 ДОlефі'11.,.. -(1'1'''1 ·t.I1M!r. ... ~

.К.I.5.5.·

..

сорі\озно про 'омп·.,·

Інформаційна

nporpaua

.Нaw Ч8Є'

мупь.фіпьм

17.00 час євponeйa.Jcмl\ 17.30 Т.IІ8Сері8ІІ.П....,..... -..м. TopcwtмiI ,..~.

10."

".~ Пporнoз пот.... 11.45 Kpvтi _ _ 12.00 ХУА......... ..дow. дopor8 • _ . " •••. 7с..... 13.10 Баса.т60" .............. Qвponм. Жін· км. (У

nepepei -

3ааон є _І

lЗ.45 МОІНОСЬ за тебе. Y~. ~ НаЗаРііІ яремчук

15.15 Та-"- _ПIuoдotмiI ПОІІІ~· 15.30 Шоо.. lСІІОУ"і8 15.45 Тоо·......, .три_,· 18.00 TenecepiaJI .ЗrадаАмо ті рокм·. Ф, 41 - .Ріс 1!114. 111.55 Пporнoз'-QA14

1<_

17.00~_

".1+1. 18.00

woy

·КnooчI rrIД форту Буа·

Аар.

Час

T."".......~. 'ІіІІІІ.

21.45 з;р.и c""~o _ . ~.tJ7, п. 2 22.20 1н1.,.,..о..ин" 22 З5 ПOfода 2240 Що? Де? Ко..,' 23.55 Краща д_т,а 0.40 Худ.+iJI_ .~ _ _•

зо-й КАНAJI

ТЕТ

630 635 6.55

Пporрама

OOt:Т_

,, _ _ 22.15 woy _ _ _Ida

• .....-

·псіе.

l1іСНА роосу

ут-з КДТPl( 9.05 ...Iircwc_ _

ІНТЕР

9.45Пor_ 9.55 Модна nePYКaPНtI 10.20 Ді.вора 10.50 Ра""088 nowта 1'.25ем.. 11.50 PRO·UКRAIHE t2.2O Х,,,,фІмм -1І8см,. Iycnмao 13.45 Фyt60nbнмil ОІ'ТІІІД КДТРІ(

14.00ЄpIIJIIIW

14.05 МуJlbТфі_ ·Ро*_ ......_ 14.50 Пpaвonoprrдoa 15.10 дoмawнiii niocap 15.30 Бум_ 16.00 Ябnorcо 16.10 з. ІIICWC.... _

...

ІНТЕР

16.30 1кJ8P8НOНC 16.35 Myro.rcapIan .КороІТЬ Артур і . _ . ратні -арі opyr_o е.оnyo

~Mr.:MIC"

НОІІМНК

О

10

_.

Приві. зае.ра Ніч_ ефір

7-Й КАНАІІ

1VТА&АЧУК

. 8.00 Анонс 805 Авро6іка 8 25 До& ........ 8 55 IvIOltC

-Чорна

"""._.

ТЕТ

Дмпnoмa.іЯ без

•_ _.

Т_·

нічні

Kyniкapt.i nuдopoai

д~

3 6OPrCOOiI

ІЗ ОО .Я - п_'м","" собіо. киl8

Бур.

.

oner Табаков

14.00 T."acapi8Jl4"""" іі арод.....ї. 1505 С-ФОНіІ 3 ~ міст 15.З5 АРТ.aфiwa Гарнізон

16.05 16.20 ТЕТ

Єраnaw

16.30 І ....

_іно', 8W1. 11 - Бас.ер Кітон У фіпоомі -БniдofИlМi\·

17.00 10 _ _ на ТJOPO-V місці 17.15 ТіІІІР на до--. 17.30 Дetrдi-"",,", 18.00 T."tIC8pi8JI -Сакт..Iі8р68р8· 18.55 Т....сеplilll ........• 1950 Вуст..... _""ти 2О3О.СІТ _ 20 50 Пlcн. Ан. ГІС'Ь nporp8М" 21 05 АнТРВСО"""" .

15 30 Лооди дnя l1IUДeIiI 15 50 AДIJeaO ДЇl1Ol101 удачі 15.55 ГОІІОС _ви ."-,,<а. 16.25 Ефіра8'О'opr 16.35 &__ віс.ь 17.05 К_тонм 17.15 08за серед хаосу 17 45 1hoдм _ NOДeOЇ 18 05 І\дреси дll1О8Оі уда'4і 18 10 ТБ-0ту6 .ХМ· 18.40 Ди ....... програма -т",-Тук. 19.ООС.""'Уn

19.15 Ефірав,отopr 19 25 окремо lІ3Т1іні\ 1940 І\дреси дinoeoi 19.45 Мода cьor_i 20. оо 7 ДІСЇВ 20.25 Адреси Д/I1МDI

раі\он Удачі

уда'4і

ТРК .["'МІС. 20.30 Анонс ~M

20 35 Т oprlнформ 20.50 Новосen 1v ТА&АЧУХ 21.00 С1Т 21 15 Khho-сnopt_ ""..,""" .Парі. трііі_

НТУ

21.30

Анонс Iitoди

_

ЗАГРАВА

16 оо Чсреонні\ xjJL'C' 16.35 Дитяча про,рама ІОТАР 17.00 Муllb.фі..... 17.25 ТОІС-ШОУ .Зроби _рок. '.8.З5 Ті, "'о ЗАГРАВА

1815 офіс без ме* 18.30 Місто лева і МІТСТІЩТВО /1cn,щI. '1.1

19.30

20.00

TeJl8C8p/8J1:o\11М: Т._.,.... ..дм.-

1900Про._

......

19.20 Відеомузм.а

2О.ЗО Т."_рІМ оД8ІІІІас. 21.30 вечірні 8істі

!ОТАР 19.30 -ЦEf1TEP •. peвoo

22.00 Te,,~!."It!! ..-...-..,. . ;sS-и КАНАІІ t8.45 T.necapI8JI ~ 19.35 Т• ....,apl8JlоСмта· ........ 2020 .Відорнті небеса· .• Пepcмn_" ·Біna na6opa,opitIo 20 50 Ка добра.оіч. діти! 2130 Toк·woy ·Саме той. 22.00 Т."""",,,, 'Пп.... .....,.,... 22.30 ХУА.............. aIIpoJ.

37-14

19.45 Пposт ·10 •. Пporрама про МУЗ"'У І не "nь«.. 20.15 Х/Ф .&ее &уде доВре•• 1 ~ 2130 Музмоа 21.50 Denc:l1·ma,kel 22.00 Х/+ .Все 6 _ до6ре •. 2 C8PhI 23.20 Dendi·markel 23.25 Пporpaма спортие""" новин .Сеї.

."0

профі.

23.З5 Шіст. НОВ""

КAНAJ'I

ЗАГРАВА

2345 док ФІ"... 35 Відеомуз .._.

9ОхБОх9О

О

Ті. хто Метео·анонс

/ОТАР

0.45 ХУд........ .с_ 80""_' 2.00 '''''''''Іоне

;.:::" у.......

-~

21.50 MICra і СТОnИці саіту

2S-Й kAНAI1

22.00

_ .

20.00 20.30 21.00

23.50 Проrpa"а .М.

37-Й КАНАЛ

7.25 Метео-анонс ЗАГРАВА

7.30 про npaвellllf! ~APВідеомузоо..

.01·

MTOтopr

22.30 Муз. ourin 22.50 1ІІ+.а6.00 M1V

Ім'.

nюдeil

8.00 r",,·wпу .Зроби .""". 8.55 Спор ........ 11.25 ХУА........ -CIptoA _1NIн .... 10,40..::~и-ІО. Ilporрама про МУЗИКУ

__

32-" КАНАп .... ТЄ8І'ІА старт

предста_mмt:

6.30 Мvзor- програма .~. 727 М............ norOДll 7.30 Aoo.cepi8l1 .НевІдом8 Ylcpa1н.. .ТОЙ, "'о пр0еіща8 ......... М_.

"".

17.30 о,єта cyєt 18.00 Дo&.c:epian .tteeWIМa у_"",. 18.30 Що....... 19.00 Фабри•• сні.. 111.30 Т/с .w-,"~ 20.00 Формуna·l. lC88JIiфiuцjiIн 381_ 21.00 __ IнфорМаціііно-ny6niциc

......

·ЛІОДМ.

21.30 Дor<.eepi8l1.~ C8IIбщjм. 22 оо .L·ModeI.. предст_. K-wc MnдeneiI

.

.Чорна

_.

3S-Й КAНAJI

10.00 Анонс nporpaм 10.05 Гpaцt, .ід .Гравісу. 10.25 XYA ..........Pirr:ilpofw 1215 еа_ура·шоу 12.25 100 чудес світу

16.ІАІ .~п ~'. кіно про rdнo. ОДООРаС ЗНЇМ.... фn,м.

17.00 Сеї. ~. ~ 17.30 Му"'cepian .Д1koннI К-:т. 18.00 до І nicnя ...

18.~Сезон 19.10 K~'oo,ep Х 19.~ ТI)іІМІІ8і\ 6а--. 20.10 на добраніч, Ді...!

20.30 ДOIt.cepiaJI -f1oIIiцео1СІоІсі. 21.00 Т.neсаpieJI .S-рlТl ю110210. - .Що pa6wтм • - . . -

oCnpe _ _ ln8pioo

ІОТАР 6.~ 90,60.90 6.55 Ті. хто

Теnerазета Нepy>lОМЇСn' ж_

ХУА.""'_

Да.... 3 Ir..............

7.35 ~::тpi8 2 с_ 10.35 ст............. XIIUI 14 45 wqy .Пnacnmiнoori _ . 14.55 Т_cnpec 111.05 талеса""" .МарІе_•• 19.55 TeneerccJ1)8C

16.00~мI\_

НТУ

2120

f#IJ'PA.

- __

11.00 Т /с .Крк,.;. І " ' - - - . -...

Анонс

15.25

r OIJМnМ

НаneР<ЩОдНі

nIr.....

-

10 оо мторанчо 10.10 С8Їі ."""фОН.... РО3ІІІІІ' 1040 МандРіеоа 3 ·ЯНОО-. 60",._ 11 ОО СЕГА-ос.рів 11.20 Світ JIIOДИН". ~нa 11.50 Муn~1фint.м 12.00 Док.фіпьм .Світ f1III'P'WI'. Ву...а·

12 30 12.45

пponoнyIOn.. Є

Вnac088

Україна

Т_мсepl." oICacneр І Aoro

21.10ХУА........ ·П_

9.00 9.30

·ПlДтеl(.:l ..

1345 ВІДлуння Гlл.lfff~rи 14 15 Но! ~"" 1425 Муno,'ФІ""'"

ТОНІС

_т аВРііІСІ.«і ."...

~

профі.

12.10 Док.серіал ·Веnиoca Ві......н-. ф 16 - -в..зво_ Поnwцr. • 1З.05 НоI ~ne 13 15 Cnt~anbНO ·анаnіт"чна nporрам.

Всесвітуо

НАРТ

2З.5О Нe:J--" гість

12 20 КОІІО Cesро.е

..._ _

гре.

МyJlb.eepian .ео..'РОН

прєса, "AI(YII.1

1130 Да..серім ·Веn...і цінності Світу. .Г реція.. 'І 2 . 12.00 Про'рама сnoр.,,_. ІЮСІМН .СВІ,

1300 Неймовірна peartbнicTb ІЗ 30 Пані. Все ДП• •__ 14.00 Єpanaw

21~ ~

1255 Анонс 1300 T_-рммдМ 14.00 XYA.........~ Т1n. У-

МОДИ_

..." ....

j

пера" - В. М~ТНttI.kИЙ 10.З5 дІ<с.-.анап 11,20 Nola Вene'

ЗАГРАВА

12

киІв 8.30 БecW< 3 Н .Qpoeн. Ч.З

9АО 10«-uюу ,,,Музика

2О.0511одоро. у ._у

a:u;, ..~_ • ерше тт . . .. 22.15 ХУд. . . . . . ООСТРІа 80...._ 2 ......

ІОТАР

........

21.35 музмчна потода 21.40 Що? Де? почому" 21.50 Хрещатик 22.05 Xyд.+I"~ ..м....

9 40 Т OIt·шоу ,мтorpaф' 10.10 ХуДо+m- ........... 1150 Роеес_

Aнrpecollblta

на

9.15 ГУ""РМст_а nporр.,ма -На 3/1() Р"

20 20 Т neмyб Ш

6.40 6.55 7.25

7.30 Те""".pieJI ..с.нп..........

З.

9.30"".-00

2130 C.onмцj світу 21.40 кniwe 2210 Тра_ ~ 22.40 Ce:JOН 22.50 Тoprінформ 23.10 Ноеосе" 23.20 Кпу8 .6iIТМii """".' 0.55 TpaмвajI 6а--. 2,00 Тopr1мфopм

9 оо lQpиcдмJЩiIr

СІТ flicНІІ Дtl8 Гіс.ь ~

7.00 Micb8ti 1.10

___

па-.

19.30. 22.45 ТСН 20.00 Xrд. ...._ 23.00

20.00

МТУ

20 оо Інформаціі\на npoтра"", .Н .... час· 20 25 Адреси дinoeoi удачі ТРК .ГРАВІС. 2030 Анонс rфorрам

ТРК .ГРАВІС.

МOIt Брм.аНI. Оаза серед хаосу Ефіраетотopr

8.00 ·ЦЕПТЕР.·ревю 8.15 То.-woу ·я сама· він мріяв """ си 'ю,щзм-

IH~ ":~=::';~irм~.

1v ТА&А'ІУК 21.00 СІТ 2120 СІТ ШОУ'НО8МН"

I1оодм дmr l1ІОДеЙ ~и дinoeoi удачі

.

:~.~5 ~~

~.~ ~::.,.-::pм

7-Й КАНАІІ

НТУ

630 6.50 6 55 7.25 7.55 8.0!> 8.25

7.30 Є ід"" 7.50 Вїдоо"у_а

111.30 T.JI8C8p1811.c:..- І ...... .... 11.00 Т._рІМ е3е".............

МNI _ _ о.

.0'._

ІОТАР

НAf11fro·

14.30

Від_узм_.

ІОТАР . 0.45 Apr)мeнT 0.55 Ш;СТЬ НО8МН 1.05 дмe.-кaнan. Мenoдl1 2.10 Теneачонс

25-И КAНAJ1

1v ТА&А'ІУК 15.30 Анонс 15.35 до« фі...... Бoowti і Кnaiiд. 16.05 МУIlbТфinbМ -Жме·був Caaywкiм" 2, З серії 1700 Світс..а ..,.,.....

........ 1925 Сvчac19.55 Анонс

20.30 СІТ 20 50 ПіСНЯ ди. Сергііі М21.05 Антресо"""а 21.20 Міс..і ное""" 21.35 ХУА.фі_.~ 8МТТіІ. 2З.2О Краща _ , " ' •• мтv 0.15 Худ.фiJr_ oДмrr. ~·Зо

2З.45 Червоний хрест

0.35

12.00 МyJlbT~ .Мane_ noiЗД'. '1.2 1•. 50 Tell8'C8Plan -3.....810 p88IIWIO-

15.00

·Сеіт npoфiv

ЗАГРАВА

Т.,,_рІМ сАІмоф.

I~.~~ MP<-'.М.ІІllIUUCМ удачі

1~.OO Зом", І "f!(>U ~И1:8і.І 15.30 С_і. о"".ронних розear 16.00 Зо","н"" 'u"" .

23.~ Пporр. cnop •. _

10.30 Теnec• •.n .Амн0388ои-

i~ IS ТНЛf'фіf",М .. T(~(:~H.

про

<ина

21.45 Худ.фі,,_ .МеА'" 2З 30 Dendi·marl\l!l

1:88 І= ==-~. 10.00

14.45 J\floInї-м"""ет 15 05 r..ilМ~"J••И

.. МИІ

ц"

BiдeoМv_a

19 зо .ЦЕnТЕР .. ·J)flIIIO 111.45 Т....сеplan .с_...... 20 4S Too·woy ·я сама·. Він мpimI

ГраВісу.

ТОНІС 0.00 ХуА....._

Т/С ,Р_н. Keмn8e..... Є іде.

ІОТАР

1345 Ефіравто,opr 32-Й КАНАп 13.55 ТБ·.nyб ·ХМ. 14.25 ЛІОДМ _ nooдeiI. CnoртИ8tИA РОЗ'. 6.00 Taпecepl." ..enp... -.....-,

.ТавріАс"'; irpм·96. ~_Tb

:~~ =~yЦJlt.... ... Т_анонс

lЗ.20 Адреєи дi/108Ol удачі lЗ.25 Дит.... nporрама .Т",·т",.

Т.,·Топ

IВ.ОО XY"' ....... ..km- .........

12.15 муп•• фіпьм 12.35 Пor"'ІД зБOlty 12.55 Но_... про старі речі

Поіх3l1М

ТЕТ

1230

а

19 оо 19 20

7.35 Т.нее""" .Марі.... на.

rOНlC

noco_..

ЗArPА"

10.35 ......... 20.20 Міс." т. cTonмцi С8іту 20.30 Koмn'lOТep Х 20.50 на добраніч. д"и!

НАРТ

сеанс і 1If!'COPМ. Вечір 8 посопьст. АвстрІЇ

18.00

20.00 Т_

11 45 Бриrансt.ICиЙ ЦМ(Л Пoprрети

10.05 МУJlbТфinwI <сон у ....._ ніч10.30, 15.25. 17.55 388.... _ _

11.35

AнnHC

7.З5, lО ОО. lЗ.ОО. lВ.ОО,

Ім·./ІР-

19.30 Зірос" cliтoeoro 1Ііно. к.н.-97. 20.00 'Іас 20.45 Вeчipнw .a31C8 20.55 ХУА-"- -101І.. _

сн;дано.

730

Micыt Н(ЖМ'tи

КИіВ

8 зо E"CfI5x:t ·іttф\Jpu 845 ХреЩ'f1>1f( 9.00 Що' Де' noчoму? 11.05 Худ.фiJr_ .д.ент-

17.З5

ОД",_ Т..-..-.. .а..т..

_

оо KOНЦt"IJT~ta nporрама

17.00 Диt_й

18.45 Т.............

Сцена Єoponи

.

/ОТАР

:::gg, ~&.'roo"f'opriнфopм 11.20 •• fpaцtl

МУ...тфі.....

16.00 Док.фі..... 1/5.35 Дит""" l1porpaМa

ЗS-Й КАНАп

16001е_

11

ТЕТ

...

Tenee_cJ1l8C ІЗ 10 М... а ІІІ13І\О 13.40 Сцена Євponн 14.10 Лer."UIИ рсж-н-PQМу '1.2 14.40 Діanorи 14.55 Te_cnpec

П'Сlttt nttя Сeprій МаНе«:

1IpONI".'

oДIaotммa

lЗ.ОО

8.45 l1юдм ДІІІІ _ей 9.05 АдРес" jIin080Ї уда'4і 9 10 ТБ·.nyб ·ХМ. 940 Південна дфрнос•. I1QAoроаі і ВіЦІ<' 10 40 Р;;:М ДПА I1ІОдеИ

1425

ЗArPА"

20.00 Т.-.......Дмн......... 20.30 Т.н_ріа" .Дмnас. 21.30 вечірні вісТі 22,00 Т........ рІМ .Ре......,.. 23.00 Т..""'..... й OfIТtlД НХЛ 23.30 MТV npeдcT88_. _Tepнaцjtt 1.28 Пporp8м8 nepeдaч на 338ІР8

'1.1

18.IОР_

lБ.5О 06n....... 17.10 В. Щербачов npeдc.17.40 С.и... "'ИПА - ТМ Nalural Way 18.00 А ми самі з вуе._ 18 30 koою,орос'пп 111.00 Teмcepia".3yuмI іі 19.55 Чорн"й .вадра. 20.25 Му_ погода

/ІР-

Фан-кny6 1ДТР1С

ІНТЕР

8 15

..;::.r.'

16.10 Мупьтфі..... 16.30 Ара6ес... 16.45 ZOOМ • 12 17,15 про е_ і . _ peouoaмy 17.55 МУ....фі.....

.ери

80З

9.20 9.35

це МИ! АнТресо.... а СІТ

Му....фі.......м.n.-.oм noiЗД·.

-

.Від Карпат на 68ІІІІ_ .а 1Іі/ІеМь. Но!1Ine 13.15в..-~ 13.45 К8Jас.рофм ...*н. 14. І 5 но! line

1CJIaC_ ......,.

_

Авто.opr

lIiдeoooyзиtcа

13.05

lЗ30~аQtie

1еnerазе.а. Нepylcоміс •• Муз. _а"",

Верніс'"

8.00 .ЦЕf1ТEр'-J)flIIIO 8.15 Ток'ШОУ .flpeфeciro •. Фnopмcт 9.10 wqy І. дeмw>ea -060з· 10.00 1ІІ••1iImi _о с_....... 11 ..20 NOIa Вene ' _ 11,30 Арт-афіша 12.00 Пporp. спорт. _ оС8і. ~. 12.10 JJ1ф .Ве ..... 8і ....._а·, Ф 15

14.00 МІс -Героі 14.30 Мy...cepi8JI .кр"••I"" Х.... 15.00 МІс ·lIoJrbфОН - _ 18.30 f ............. 'Cn"- _ . 17.00 Т.1НІСерІм .За-' rwncpмo 17 27 МynbTcepiaJI .Пpмrriт. _ 17.30 Му..тс:ерІаІІ .ЧорнміІ ~. 17.55. 21.56,22.54 Ммосwи. noroдa 18 оо ЄpiIII8W 18. 15 І!ернісаа 18.30 пані Все_ ....... 1'.30 T.necepIp ·м", 19 5б'I~~~~~ _ від оМlD'Зic-Радіо

1 CePItt

Ті. хто... Ме.еоанонс

/ОТАР

11!Ю Час ЄePOneiIC.....

НАРТ

-

7.05 7 З5 750 8 10

Му...фі.....

7.30 7.90

1130. 19.00 ТОК_ '3... О_СІІ()о 12 оо .L-МedIIIs· _ . - . Ко*урс -"""" .Чорна ~. 13.00 Т.""""" -~ у_,....

Зранку на світанку

9ООС6ОХ9О

ЗArРАВА

8,00 Му....серіаn .ЧорнміІ ПІІ8ЩО 8.30 вечірні вісті 11.00 Та""""" ..д..мас. 10.00 Та-." ....... 10.30 Т........... оДІеіО888ріО.

2S-Й КАНАІІ

18.5O~

~

рад

ТОНlС

ТЕТ 7 оо Пporра"а передач

16.30

8.00 Р_оее .-.о 8.30 CMТYaцill 8.40 Т_..... ___ м.... І.. ••

21.30 Анонс ~ 21.35 Тopr1нфopм 21.50 Міст. т. CTOJIIIЦj С8іту 22.00 Новосе" 22.10 Сеїт ~ фотorpaфoї 22.35 Ce:JOН 22.45 Муз. nporpaмa . _.. 23.15 Сеі. noo,qeiI, ~ 23.40 Тopriнфopм 0.00 НOtIoce" 0.10 l\JOrpaмa УХРТ .•ДаоннІO.~ Чyt.... С... _ . РозсIli/ly8aннrr

18 20

'1.2

32-Й КАНАп

9.30 ЄаромісС 10.00 Муз, IСІІ8РТМ -T8ITOf_' 10.45 хрум 10.55 Te_cJ1)8C

Т oprінформ фін8нсмст

.1(_,

/ОТАР

6.40 655 7 25

0.00 Т• ....,ерІ... .cn_ .......8.30 T.пecapi8JI -За_І ........... 7.00, 15.30, 22.50 .Т_торї!І А•. Xh .... •

IIOтepero .Парі •• piiId.

ТРК _""Авк;.

11.00 11.30 11.50 12.00

Мупь.фiJIbМ

22.30 ФІ ...... onвpa 23.15 ХУА.ф\Ам . . . . .

8.00 Т_......~in..... _I'i'\·f"........ ,. 8.50 Ноеосen 11.00 ХУА-"- oIмcnIomIp~. 10.00 Домос.роі\ 10.20 Т opriнфopм 10.35 Та_рІМ .n-..A ...,"_

кмlв

УТ-3

CtI

О оо Анонс

..

17.00 МOI1QAj"",иА _ .1+1. 18.00 ТмкарІМ -Пepwl noц/IIyot8OI. 18.30 хУ"' IІеРі К8poJI.... IleM•. 2 серІ. 19.30, 22.50 ТСН 20.00 ХУд. .... _ .Км"м. червон•• 21.50 т."_pl.,, .дат...".. ТонІ

18.45 Інтераіс.і 18.55 Т.,,_рІМ

Тene,_ .Прево.

2O.~ Вечірн. 'l<a3l<.

Веси,......

СаРІ8

2

20.50 Ноеосе" 1v ТА&АЧУК 21.00 С1Т 21.15 Kiннo,cnopT.

Те_азета. Нерухомість Ав,отopr

Мyro.тфі..... Верніса* 21.ЗО T.1Н!C8p\8JI .Смраиоі.

1?к _""А8ІС. 2030Aнoнc~ 20 35 Т opr1ooфopм

зо-й КАНАп

npм.

10.00 Теneаноне 10.05 ВИЩІ осаіта СЬОТОДИ; І знтра 10.35. 1415, 14.55, 17.55 Закон є за'ОН 10.40 Док. фі".,.. .Князь і _р. 11.30 Хто В домі .азяїн? 12.00 Худ.фiJr... -Доег. AQPOr• • РІО'

УТ-1

_

<_.

УТ·2

6.00 АнОНС 6.05 Доброто ранку. Уораїно ' 8 оо Фінансо"",,, orlТtlД 8 40 Націон""""",, IiT'~ 8.45 Ivро..а,азмн 8.55 Камерата 925 TOIt·woy .pQДМН" 10.00. 1300. 16.00, 18.00. 21.00,

20.20

7.30. 8.55 ТСН . 8.00 T.lI8C8p1М.Дornop К8!м. 11.00 т._......Т._м. r-,чнl

20.00 20.30 20.50 21 оо 21.15

__

20.25 МР8С" дinoeoi yдa'ti

7.3511І+ oOcllll.8088_" 8.~ НAfIТ·вечір'.

15.50 16.10 Домос.роі\ 16.30 Koмn'oo.ep Х 17.00 сонце nipaTCbkOfo ........ 17.30 Т opriнформ 17.45 Греції ІіА .Грааїсу. \835 Ilpor fIC _ра _..._УХРТ _ -д.онні. 18.05

СеРІ8

.наш

ТРК .""А8IС. 7.00 Анонс nporpaм

15 З5

11.30 Худ.фІ,,_ .ОАніс.......О _ _ 11 10 Реше.о Група Enb3м. 12 15 35 ,вип"н дхсазу 1250 тv won

оо Т cneмaнia

,]

_1-0._.

кмl&

8,30 Бес:ідм 3 Н. ДpoeJI '1.2 11.00 ТlС .Cnp.... 2

7.00 CнiдaНOOt 3 .1+1· 7.30 855 ТСН 8.00 ТеnкерІаll .Прмсфаcтt.

",

Проrрамз ПР.Pfщач

6.30

__ npor_

7.00 7.10

12.10 Своїми рукам.. 12.45 Новосеп 13.00 ВiqnYННII ппанети 13.30 КlliиlС 14.00 Відеоуроои _ ді.оіІ оСакура''1ІІ<І!'' 14.10 Чyt.и: С_. РозсniДy8aнltll 14.40 Г_іі від .fpaвicyo 15.00 Міс...не lІіНО Бorocx:worо

«ТО'» І «київ»

Д.Щ~НIИ

22.00 Худ,Фіп... 'РМСОI\8Н.'. +. 2 .Дру.ин_ •• lІі•••. 1 t cepiw ?З оо Ніщіонаnt.tt..Й хіт .парад

~

НАРТ

::.~ ~:~::.f'niдaмм.вapoн.

Ситуаці<о

~T8-.:npec:

ftJPrlнфopм

ефір

И& 2:тЦО=orpeфII

22.40 Худ.фіJlIloМ .ТIQТIО"08МЙ ••пІТ.н. а

_

7-Й КАНАп

-

19.00Te~

" ••5Т.......................•

Cl8iту

111.50_

т_

ВepнicaJo<

"30

".1$ IQo..,_

~.IJO

22.00 Худ...- 0&,_ ... rW:OPIIO 23.30 .К.І.5.5.· . - СеРІ4О3НО про .OМn'.,. 2З.55 Проеіт завтра.

18.45 Ін.ереісті 18.55 Т/С ..ді_а н. Ім'. Дomo. 19.30 КВК·асор.і 20 оо 'Іас 20.45 Вечі""" .азоа 20.55 Т."есер1811 .lІодІІнІ ЩУРМ' 21.45 Тоо·woу .чорний ,і. ХХІ ві.· 22 20 IHTCPНn_ 2235 Пorода

20 40 ВечІРНЯ k3ЗІІ;аІ

-

'. t8!t)t~ 19.05_ lf1"t

16.30 Му"'т"""" 18.50 СЕГА,острІе 17.05 м,оранчо 17.15 світ _ТРОНИ"" ~ 17 451V-won ІВ.ОО T.necepIp .c.нr..5apIapa. lВ.55 Т._pI8JI.l_ ....,....,.,..,. 19.50 ЗорАний w"'~ 20.20 Буді_ ЩInIIPIIfcI.......,..ео 20.30 сп 20.50 11існ<І_. Ірина Co83lrta 21.05 Антрес....... 21.20 Micw<i _

23.45

За .иі_Cbl<ИМ часом Анонс за кміfIC.Wt'им часом

ІНТЕР

буде IkИJ"

15 оо _-СІМ....., 15 45 Ч<ІРНОІіІ ....,.,.. 5 муам<а пауза

m

Музмчна norода Що' Де? Почому? 21.45~...

T."ec.pi8JI ..ді.."".... Ім'. Дomo.

10.05 18.15 18 20

14. • Т..........,..., ...........

21.35 21.40

~:КАоIОНС

всім-

19 оо СдМС IОЙ

005

Сиryaцiw

В.35

1920 Нот,.,,:и З Іє:pyt:зnима 1940 То_·шоу ·Сім·.· 20 20 1 L'nc_aHan .ПраВО«

2З.05

8.25

I81tf. . .

кмl&

8 оо

12 10 Peam.нlc'b """"''"'''''_о 12 40 ДаЙд*СС1 економічни. НOIDI" 13,10 ХУА ....._ ......со_•• ф, 2 • Дрр"н......... , 10 сері. 14.10 ДрТ""'йдан

2350

УТ-3

8.1~ Погода

12 оо І ті,.." музика

10 оо

J(TQ вступає ДО 8У3ІІІ

_НІ.

УТН

9

"",',11'' ' ,

ТИХ,

10.10 lIW<_мo БіБІІіІ() 1040 TOIt-woy .в..брм.... 11 . 1О Авансцена 1140 lе.... _ .Право.

21.40

:~T

- _

_М. У_ра/на

12.'.

.

..........

:gro ~~~T,==. є. . . . . .

11.10 ТОО'IIЮУ ·Моє _іно. 3 В. Мере*.и 1'.55Ilporрама cnop.Н8НИХ ново.. -('.вІТ профі.

12.05

Дрт-афіша

12.з~~~"?_ рау """". ~~~А~""·фіП... 15.ООХ'А ........

~T~ ТВЛОЗірочки

17.00 Єpanaw '7.30 X,д.~"bМ .Кох_. ""_о ЧОIlO8П ••

3Al'РА8А

19 ОО

І(афедра

~;-~ ВіДСО"У3И1(а 111.30 ХУА.""_ 'Г.РРІІ"""'Н", _ _ ........ 1 сері. 20 55 Програма О. ПOJri •• ОІІСhI<OfО 21.25 СоціапЬНо·aнamт ....на nporрама "ПIД'еfl:сr.

22.05 Dendi-matkol 22.05 Худ.фІп~м .Гард8 _ _ ytI8. ред-. 2 сеРі_ ' 23.25 Dendi·marlcel 2З 30 (]porpв_ спорт........ новмн .Cвlг профі.

3Al'РАВА

23.45 ДОК.ФІ....

~~дeoмy3мI<a 0.45 Al>rYмeнT 0.55 ШісТЬ но......

~.~: !;,:~ .5у_ Кnoyнlao


!Ото!!

о ~ о. N!! 43 (8833) . I-----~~=_""""':'~~""'" 8.00 ДоІІ.серіan -дIou f1IIИIICW8 с;еіту.

15.40

DlDfJfJD

ЛюдиНі' на земni-

2O.3~J ClТ. 8iд/Iyнt4e ТИ.'"

25-Й КАНАп

!~:~;: !1l~~~E~=;- ~~~.є~~=-=;-=-

-І УТ АНОНС 7.30.16.10. 23 .50 35 7.35. ~:~.~oo. 16.00. 18.00.21..

~ собору

17.00 ~'WOY 23.30 H~ Вc~ l1JO noдIТІІИ 17.50 т.-....,. .~8. - . 0 . 2З.40 Паст 1840 Ч8p8DМИ IlpeCТ а 1tnaмII· 0.10 концерт rpynи .Heyтinyc na..,IiniYC 1•• 50 т-.-.. ......n_. 18.00 Irри Cllї1'/ КИЄ8l.1995 2040дIмono ~::~ ~~ 7-Й КAНAJI 20:55 Те_"*'

11.00 YtCPIiМ8 н8 . . . . . СІІІІТ, 11.20. 12.55.15. 55,16. 55 380tt е 11.25~IІіт-napQУареіии. 11.55~ ..._ РО3ІІІІІ"

=-

='

9.00

.

......

... __

::= ~T""'" 1і--- бо~~ ...._ ЦеРС8И 3 T~ JIII8МY к-

14.00 д.. C8mII TpIIIцj. ВlдвapenapТ811 23.35 мenapвм8 l1JO ~ YICP8IНCW<OI __ 0.10 nor_

==

.......... ..--.ot цepteм у

15.00 ~O ~ l188РИ 18.00 Т...........МllCnII .... н8 _ 10.10 нaцjoot8NoИИiI JliT-ІІІ!РМ.-.... 10.15 Cny>cy Н8IIQ/IY Уаре_І 1+1 10.45 П·.... "У" ~8.oci Т. 11"1._ .Т-. r~.... 11.15 Футбon-ретро • -.---. 11.30 му"тфі..м н8 _ _ .....,... --.о. .... 12.00 Kвнвn .М •. м.-м. Ч.2 18.00 х""....... _"'"Ь 1 12.30 0_;3 тиcN YPDICi8 .. .acn8PII••~11".2. ІЗ 10 нaцjOи8I8oIIIOA JIit-f1lll8A 21.oo ...... 1V 13.15 х"'............... non.-o. /ІР nO~~5~ .......~p _ -.-...... _ _... 2 CePItI • ..-..-...

~~:~

=:-..::-

ТEr

8.4511pcJr1J81118 lІ8ІІІІА8'І 6.50 сп 7.10 l1іСІІІІ _ _ 77.·4050 ~~T~

м·

ІСМІ.

КAНAJI . 6.00 мтv ~_: ....... старт

ІНТЕІ'

9.30 ~ 9.35 non. '.45 A8TopCIWI8 nPOrP8IIII Д. lCPOUI08II

19.25Нa~JIiт""" ЖJм'0.05*"""С8ІІеА..... 19.55 68с~Тбort. Чeмr*Iм8Т Є8p0nИ. 10.40 Ф8н-0rny6 ки. Фiнan. YI18p8P8.-ВечІрнІІ-,1.ООПoDt8Сі.-

.-:n.

~::: ~мa-=:- PВIOOt

16.30Єpen8w

22.15 CnOPТaPeН8. мсм 11.35 " - - . . . 22.45 CFI ~ -.рт 12.00 ~ _ 23.45 Н8цjaн8NoНИI ,,".~ '12.30 ДоІІ.серІм . , . , . . . ІІІІ2З.55 все l1JO 1dнO. ~ 1..... _ Кусто. _ .у нeтprrк_ 0.35 х"".......Мy~. ки. УТ-2 . 18.10 СІ • • _ор_ .1+1. КАТ1'К 7.00 Тenecepillll'ЗnI/IIIЙМO ТІ роІІМ'. ф. 14.00 1<и1eCwd мІнІа.1ІОРМ _ -РІк 19114" 14.25 х"". . . . . . . . .1Cwd _ .

-=--

20.00 7 ДІ4Ї8

-15.00 х'''' ........ 16.З5 Те_"

~. 18.:11.І МyIlloTc8pian .~. 18.00 ху.................. cтpiR8o. 2 СеРІ8 20.00 Формуn8Ч~ГP8ll·"" lC8НIWI 22.00 М8істри lІІО3іОНУ

17.05 ФіТIІІЬ 17.20 х'''' ....... оІС8оН1с. 3АІ'РА8А 19.00 киitl ~iвc_ 19.20 відеому3иоса IDТAP

::.:--=:.=.

21.30 Док.cepian .з.w-- C8C1CiQqм. 23.00 ~ ~.x....w-r..

11.15~.,.,-,.,

22.00 Dendi·merkeI 22.10_''''........ . -....... _ · pqo •. 4 СеРІе

lізо МyN.тcepian .М8саа.

3АІ'РА8А 23.45 ДоІІ.фiIwI

15.30 Анонс l1ID'"JI8I 15.50 .Вiдlcpмті ..ее-•. Aнaтor8в 11O'f'IПiI23.35 Dendi·markeI 17 оо ~ СОІ88 . 23.40 Cnopти_ fIPCW\I8OI8 ОСВіТ ~.

20.25 JWJeCМ ДІІІО8ОІ удачі ТРК .....МІСО 20.30 Анонс '1JO'"PIIМ 20.35 ТoprIнфopм

1'.00 lCrr,& ...... ....... 18.45 Гpeц/J"oГpмlcyo 19.00 Лrur_ 19.1s'~ 11161-1991 20.00 кrriwe

20.50 HOIIOC8rI 1v ТАІіА'ІУ1С 21.00 ClТ 21.15 КНю·сnopт_ noт.....

Ользі Семенівні з нагоди ювілейного

дня народження. 1Jiнш:нo, jМt"" Iilиєнo fIJН;o, ЩОІННО Іа J ffIIШєм /lU6., rv.~ ~ .6.J ;';t/l, M.'1'1МIJ JJOIOIЛ ; do6uno lilc/l. М"Ь ш_ r,4;виpi 6 %ІІІІІ;,

•,;.'.

r.&pOBapbl

ю"і6 лIct"'~ИІ' ,tшIUIИ "'ІІІ.,,!};.

уя. rаrарина,·19 <liii!рllE'l'

зв'язку з тим. що на підставі. нормативних документів суб·

ЛЮВАЛЬНИИ ПЕРІОД, перер~хунки цих субсидій за жит-'

нови~ кольоровий телевізор ~Електрон» 51ТЦ-1433Дlз il4(lopT.

90 програм - 290 грн; •• чорно-білий переносн. телевіЗОр «Електроніка-409 Д» - 95 грн. - розкладний велосипед «Таір» -130 грн; •• здаю гараж на тривалий термін. Тел. 4-07-11

мадян - згідно з терміном. на який призначаються суб· сидії. і керуючись докуме'"!,тами. які знаходяться у відділі. На НЕОПАЛЮВАЛЬНИИ період мешканцями міста.' які

проживають у приватних будинках, субсидії призначають·

ПІДПРИЄМСТВУ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ сантехніки та вантажники. Звертатись за

ся за особистим зверненням громадян з умовою. що пла­ та за житлово·комунальні послуги (вода. електроенергія. плита газова. газова колонка. вивезення рідких нечистот)

15%

м.Бровари, вул. Кутузова,

від,сукупного доходу сім'ї. Начальник еідділу Г. ГОМЕНЮК.

ПРОДАЮ OTP~ ДПЯ захис1}' рослин від

сільськогоспо·

дарських wкідників. Адреса: м. Бровари. вул. Кутузова.

база «Київобmорг». Тел.:

2.

• • •

5-59-38. 5-92-71

АТ «АВІОНІКА»

у Болrарію -14днів (від 175 ум. од;);

• • •

грн.). У вартість путівки входять різні види послуг.

Тел. у Києві

224-90-86; факс: 224-39-50; Броварах 6-43-12 (увечері)

paOoНtlDT

газе1И, БроварсЬКі місЬКа і районна ради народних депутатів.

Свіgoцтво про gержавну

14 (по

дорозі на Пухівку)

скло віконне 3-4 мм;

ПРИЙМАЮТЬСЯ ЗА~М~О~В::::Л::::::Е;:Н=НЯ::::::::ДЛ-Я ПОШИТТЯ ЧОХЛІВ на автомобілі усіх марок. Адреса: бульв. Незалежності.

скло прозоре з віаерунком. ,~: м. Бровари. вул. Кутузова.

РЕдАКТОР

ПРОПОНУЄТЬСЯ:

«шуба» просТа і складна; ремонт

квартир; виготовлення балк~нів під ключ - як з матеріалів виконавця. так і з матеріалів замовника. ВІЗЬМУ В ОРЕНДУ бочки під квас за доступними

5-30-38 з 8.30 до 17.00

ФІРМА виготовляє і встановлює в найкоротший термін броньовані двері європейської якості. Матеріал :!амовни· ка. Тел. 6-03-87 . ФІРМА ПРОПОНУЄ оздоблювальні матеріали:

кахель понад'120 вИдІв виробництва Польщі. Чехїі. IcnaHn' за ціною від 17 rpивень; wпалери близько 40 видів виробництва Німеччм'ми. США. Ірану. Туреччини - від 4.5 rpивні;

Словаччини.

жалюзі. фарби. клеї., панелі декоративні. ламінована

пiдnога та багато Іншого. Ціни помірні. . Чекаємо вас за адресою: бульва'; Незалежності, 16

57. Тел~фон для І

(трикотажна фабрика), з суботу до

ВOnOgUМUP НESPAT

Віgnoв1ganьнuО секретар: 4-21-34.

Віggiлu: сільського господарства

16.00.

Тел.

9.00 до 18.00 без перерви,

с

РegIUfljlI не -8ЖfIU llO(jл1Ie 1lO6Ilфo' 88ТOpbJ. за 7'OЧIkrь lIfJIfЛIЧ1fНlX фlIІП18 8/gnOIIlgК lIIIТOp. lIucтyмннsIlI ЧUТ8_ - н8 CТOPIНlииr лuenL

17

квІтня

1937

в

5-64-58 ДРУК офсетний. 1 друкований аркуш.

Обсяг

Газета виходить

3

4-02-92;

промисловості і соціальних питань. листів і масової роботи радіоінформації: 5-13-91; бухгалтерія 4-23-26.

7.

«Ательє мод». Телефон 5-30"'-5

скло кольорове з візерунком;

Pegaктop: 4-О3-7б.

реестрацію к/ ". 17 вig lZ12. 1993 р.

61285

для довідок 5-03-36

АДРЕСА: ~20. KulвcЬКII oбn.. м. Броварu, вул. Kul8CIrIUI. 154.

pag нapogнux genyтa11в. колектив редакЦІЇ

.

8.00 до17.00

довідок 5-03-36 \

«НОВЕ ЖИТТЯ» гueтa 5poвapc:bкux мlськоТ та ЗАСНОВНИКИ:

пам'ятники надмогильні (мармурові. гранітні із габро. лабрадориту).

Підприємство приймає замовлення на при різку скла. Завжди в асортименті:

- 7 днів (130 грн.);

у пансіонаті «Очаків» Миколаївської обл. (від 120

у

скло кольорове з візерунком; скло прозоре з візерунком. Адреса: м. Бровари, вул. Кутузова,· 57. Телефон

на березі Чорноrо моря база відпочинку «Унава» Одеської обл.

скло віконне 3-4 мм;

Тел. 5-О2-52,-6-19-20:-====-_

східці гранітні;

щоденно, крім неділі, з

ШАНО8НІБРОВАРЧАНИІ Підприємство приймає замовлення на прирізку скла. Завжди в асортименті:

ТОВ «ЦЕНТР» реалізує ..3а роговірними цінами цеглу силікатну «півторачку». ДВП та ліс хвойний круглий.

підвіконники із мармуру. граніту;

Броварського району, вул. lгорева,

НОВОХАЦЬКИХ

цінами. Телефон у Броварах

плити облицювальні з природного каменю

Замовлення приймаються за адресою: с. Калинівка

на 14 днів у Чехїі та Слов~ччині (вартість від 230 ум. од.);.

• •

127

(мармурові. гранітні із габро. лабрадориту);

пропонує дитячий оздоровчий відпочинок:

слюсарі­ адресою:

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕМП. виготовляє:

Від сІм'ї

• • •

ним КІнескопом, ДИСТ. упраВЛІННЯМ на

дуть проведені спеціалістами відділу без звернення гро­

перевищує

-, .ри.рахl ТеЛ.1 4-М3»

.. холодильник (Німеччина) - 220 грн; - холодильник (невеликий) «Лавина» - 70 грн;

лово·комунальні послуги (електроенергія. вода. плита газова. газова КО!10нка. вивезення рідких нечистот) бу·

o//d'

х." JlШjл ,uJsoJ.N," 6 ,*НІІІ1ІІI, (]Jj4atI_" ц" (ifllНlНh,. І JtI6m;II, " ~.

смагазином "Буратино" )

ПРОДАЮ ТЕРМІНОВО:

tидії на іНД"!.8ідуальне опалення призначались на ОПА·

.

0.45 ·На·Н.·. ДoeкOJl8 .npмкw.. м?· 2.45 Т_анонс

Шлемо сердечні вітання НОВОХАЦЬКІЙ

SдMSUNG,JVC,FUNAI, SHARp,AIWA,AКAI

повідомляє: у

О.35l11деомузмка . IDТAP

Сонячні вітання

SONY,PANASONIC TECHNICS,PHILIPS,

ПРО СУБСИДІї

реА".3сер1е

12.00. 15.35. 1.30 Тopr1нфopм . 12.15X,........a.....~

:Лучшие модели

відділ житлових субсмдіЙ

19.30 np..'єp.1Iiдeo 19.55 шоу І. Д-ДОВВ 0060з. 20.50 х'''' .......г....-......... _ .

3:1-1І КAНAJI

.SONY&Panasonic

МІСЬКИЙ

не 11JO.

~~Мrr.rьтфі-

.QmI.ng

фирмЕнный САЛО~ АУДИО· ВИДЕО

.(рядом

-

_ ..-

11.30 Пati. все _ .... IЗ.30 Фес_ ....... PrТ.97.

~~:~

НТУ

16.50 r ... Ton 17.20 М _ _ п8у38 17.30 НО8ІІіІ киitl 18.15 Нои-стon ~ 18.00 TwrecepIu .cr.- ........... 3. 4 СеРІІ 20.00 Хреща20.25 ~ noroдII .• T8НЦj до YRI\ДY" ТЕТ -

,,81. -.-

ма ДntI ,ІІІТ.... •

.Під·

.Pwc-

15.05 ~ CWJroднl ТEr 15.20 ЕфіраТОТopr 12.30 БаРОНЖ 1v ТАІіА'ІУ1С IЗ.ОО CnOIIIAЬ ........ CTPVН. Р г~ 15.30 Анонс •• Уосра",- Домі. 15.35 Му"тфiIwI .~. . IЗ.35 CnopТИ8Н8 CJ3ip'. 16.05 Доос.фiIwI.л- - цері cepeнnt 14.10 ху...................w.-•. 1 16.35 Clliтсо.ка xpoмira СеРІе 16.55 Анонс 15.151Jpмyc 17.С!О ХІ• •п... CnOPeIIIII 'ІУІІ/РО 15.35т...........Пра •• clан_. 1е.45~I ........п. IСМlв 19.00 УCl1lll

9.1038...-....- _ _

. , ..........

f1IIOI1WI8

. -, це

9.00 9.45 Арт.8фiw. 6.30 Мy.tичнo.iифopuaціііна ,....... ·0· 9.55 T~an .Д/ОКа - - Aacтpanii. /11І.ІІІІ" 10.45 кiмecкon 8.30 Tenec8p;an .ДОМІ ......... Aкyn8 11.45 м.дoнtиiI Т_. 9.00 ДоІІ.cepian.з.w-- CIICIБQдмo 12.15 Cnop- ~ ОСВі, .орофі. 9.30 МyN.тcepian 12.25 Диск·.aнan.дntI.ДВ.еіі 10.00 xy•• ~........... cwpIn8.. 13.15До11.c:ep/8rI.En.. i/J;«yrrc•. 1.2 сорої 1 СеРІе 14.10 ви - - 11.00 T.necepIu........,.... npиcт. ~~·~а~~"Тфі"""

12.451\Дреси ДІІІОІІОІ удачі

rOP8IO

ТlllCCТ'

8 30 ..........~

32-1

12.50 х"".......... 14.20 цjuвi - 14.30 JWJeCМ дInoeoi удачі

12.00 КіиоІонцерт

УТ-3

КАТРІ( 9.00 ЄРеІ8ІІ

~~~ ~=--:=V 10.20 Ефіратотopr

11.10 ПarIlllД збоку 11.30 'Iinto і ІІСНСІ 12.00 дещо l1JO -орсме 1ІР88О. 12.15 Т6.0rny6 .ХМ·

2З.1511n1pi111V nPIIДCТ88IIIIE: .СрІбна ку ~ ::: ~.==":'еус_.

15.30 PeanbНiCno нeмoJll1llllOnl 16.15 н8Цioot8IIIoИИiI1ІІт'11IIPIUI 16.20 МонітОР 17.00 НадІІ8'Іір·. 11.30 ~I_'O 6i6nIrO 18.15 нвцjOм8I8oНИI JIiт'11IIPIUI 18.20 Вуnик _ Cuки 2 18.40 CВКPenI ~. п. 19.10 сто 'f'/1If8C с_"

0.50 Му3. .....

10.551Самертони

8.30 XpeuulnUC 8.45 Що? /JtJ? почому? 8.55 МУ3ИЧН8 naY3II 9.05 Арт.8фiw. 0.35 x~..~_..,__ н8

=-

................... -...-

~.25 х' О.В х"".....38 100 ......0"..•

9 25 ,,__

10.30 ~ ДntI lІС)ДІІіІ 10.50 l\ДРеСИ дlnoeol yДll'll

... , . - _

3АІ'РА8А

-

22.55

. ' _ТОНИ

зо-й КAНAJI

37-1 КАНАп

IDТAP

6.45 !IIh!6Ox90 7.0СНумормсти_ nporpaмa ·Нaзno ре. кордам.

J2Ш~= ~ -.уо f~АР~,~тичиа и:: =-. ЦеМИ-

И~ ~;C.: CnOPТ~~ бо- ~~:: ~ МIIICCIIIIIЙ'IVI. 1ІОІІОСТ8С8 ТIІ"3' 20.45 ~:: х''''.... ""...·Іас•• 3 СеРІе .~ Ihoди дntIlIC)ДIIiI 8.00 ~"";""'I rpeкo_. 13.00 Т.......::: =:".:::-' удачі -..01 ~'CQБOpy ~ ,.. 21.35 11:11(-87. 4 тре - r 8.55 МОІІ &рит"'. on-

20.30 T.мcepIan .ПOnїц.iicwlі• 21.00 T.necepl8n .Сеаре",••8тері8nи. 21.50 міс,. ; стаnиці світу 22.00 ХУА.фlnw.r -Дj... 23.55 Підсумки

р.

4-04-81; Дні виходу:

середа, субота.

Ві,одруковано в

ЗАТ "Броварська друкарня» КИЇВСЬКОГО обласного комітету у справах преси та інформації.

Зам.

1910

Наклад

4622 прим.

#43 1997  
#43 1997  
Advertisement