Page 1

18.30 за

18.55

Анонс-кліп

,20.00 "_6

'.05 сlif за ачора &.15 ArpoМariI3МN

6.l5 Аионс-сеис u5 J106ooro JМИКJ, Україно! 1.10 'l'іМсерім 'ДllНlCfI'. '.11 'ПPUO" ТеЛеЖУРНаА

',. . .11oporи ••

us

Телеи_

Фі_й OfIlЯА

11.15 хороаі Т8ОРІ м. neoм12,4!1 Х,,,, фiJIwo ''''''"OI'wcI"_. 2 ...

(ТР.ІУ nepepei fJIJ ""іху

ІІА ТІІІ: .д.!окті.. 20.45 на Іос; 1011І .

11.45Т_.

,1.5t ·Ві.....

,.... 2 сері. 14.55Т_

0.30 ....

. і;:.. ",,_~.piM ,

( _он

змом УТН

.w.,,..

PIJpoCIIMI

rPOМAДCbKE РОС.I1ёЬКЕ ТЕ1115АЧЕННI

5.00 8.00 8. 15 9.00

15.55 16.15

11.30

11.50 '7.20 11.05

.,.... к.toтl Сан••

фіа.... 3Іхон.

,«Icrv» ~-a-ТI-8I)

-UO .Т_"" ......• с. Q .... Пані. &Се ДІІІІ жitQ

Люди і rpow;. фінаl'Соенй orЛАД АІТОНО8ННИ

Лідер. Фор.,ула успіху Серіал _Се.рет т,..і .......

.().л.л,,!.

,..,

17.45 Му.~керіал "а

ТО .НАРТ.

7.00 Зранку на CIЇTaн~y...

н

,

••

1100 м,••tфill'" .Гор6око....

_ 1Сім. 16.00 УТН,' 16.10 наор час '

13JIS Ху.... ~ ....._мІ "'11І1. "'21.85 м,....... ' • • ,IIиma.,...,... .....,....(.:3а-

__

21. . 21.25 ,2U5

,a.so Міосро'Фон

.

.... .д.МКІі..

ІІА т_

'

20..45 "' _,...I_.lіт.' 2... УТН • 21.45 Ао І. .іа.... _ _ О(ім.. 21.20 Заком є:імон . ' 21... С

S5-"'" ..,,&UIi.,u.

.Т_·

n3S ~yp ЦІ

21.45 Teмrpa.~ nepeдa,.НI Ja8'ІМІ' пи НаіІ _ .... ~ 4111 PIJPQC_ о..Гpilt Грей '. 0.35 Iitoo ме ІМ lCiL .КuItI•• ,І,. rPOМAДCbКl РОСІИСЬКІ

'

14.00 Х,,,, _ ...... _He6eIll"O". 8080ро... 3 сері. t5. І' lctopiJo к-. Фі_ 12 .н..nepe. . доАНі. . ',5.5о! ~~~oн _ . . . - -......-:-- rOAOC ~

17.81 м,..К. . . . .Дон КоНТ І Са_ /1aJIIU 17•• /JPtI... ФU- .з.-. 18.08 ат. новини 1I.J5 oo.o..tмй ;llКОН: ~ o6ro:

1IJ8 "."

80pettНII npoeocтy Кoнcne~i Yкpt-

їни

СНН. НОВИНИ

crr. cnopт у сlifі

..

І'" ФМЩІ .я

8.25 Х,,,, ~...Caoo..·&ap6IjIat

.21.20

.

к.,.....

2U8-8itcнa. новини

ТIJ1Е5АЧЕННІ

21.50 до6рніі еечір! Гумормст.н...м .uЙ-

5"'T~' 7Л Пpeзм.QellТClolCі 1Мборн-96

21•• Кoнcт.r,цj. У.раіни: .010 іМ бyr. 22.10 Прем'фІ. історіі! киш. Фільм 13

7.58

Тмеранок (~)

.... НОВИНИ 8.15 Сері...с.."т три_ ••• 9.00 за .иїОСЬК_ часом • І". Киї..'ран3NТ·

11." 17.20 18.15

l(рнміttaJl_ XPOНiQ Сері....Се.,., триїСІ"Utc за кнїеськнІІ часом

fI

.

.QIIC8CТ

• Вi,Qroooіи• .22;30 8itcнa. НОВИНИ 22.45 бьнес-Фору..

21.15, Закон є _он 2),21 &,РІ! 1- сХ.....ці 21.М Киї"ТІМІIQOff

0.28

'.35

crr.

.

Х,,,, фіа.оІ' dleNp6rpмi

_

22.SI,T~ ~•• с. 5

".

16.15 з.-.с8іт. І МіJl!НilPOДННЙ фестм_' _ _ онкурс нapoдмoro танЦІО 17.00 м,......... . .... 37 С.,.. 17.15 Четеерта . . 13.'15 Кotщep< україНС1о«ОЇ пic1lі 17.45 Арт.......... ,11.45 Те-.онс . .11. 15 610_ fJIJ Аім, 11.5t Ві"на. НОВИНИ "." УТН ";15 П',тнМ ."

......1

lІОРЇІа8, тк Муз. ~ .Tutti. (м. Зanopiж. Ц тк .Aлeкct) Тeмжypмan .Кoнc'QIept

...•• с. J2

:::

.

(11: ){аркі., AfJВIQ

._"",",. (... х-

~ ІА /Jpt. Філ.... Вuиlli і ~i. 1O.2S ІІ'" ftIItфi.oм'.~ 11.28 wo,. _ ...і8 І tst ГOlllIt НІ - - , . 12.21 Х,.. _рїІІІ .ПО(.І... І.і,.

... ~tPOIOtOI "0Мn'1CI'I1!IN

.Фмормт.

!ОА l1porpaмa .Сцема Єароам•.

8.2SПporpilМi _М.

31"014

ук Y.~.... r_тa .Все

, ..

nPOrPIМI

Ммхомі.. TeMkom-l) • ~ ~ .зop.nц.

(...

'11.1. д..... (""і" , .......... ТК .1Coм1Мf.)

1.21 Закон ~ _он

,.... - '5.<80 .~ _іІІ

"oro "ррі.

3 ф,,60лу. Бод-

W8еМІЩ)ІО - ГоnланАIА

І.05 Пі__

,. І' ФNнсоенЙOfлJIД ~ таіі.. '.25 ........ А. 8..... 'nIlWlH' iJ woi_ .......,~=",..",.,..,=~."...""....,-= 12... УТН ' ДРYrИИ КАНАІІ УТ 12.10 К<lнаА .ФІМІНС hj,ерніІСЮналь. .... I1porINl"& nePe.jIA't npeдcтUIIJIЄ. 3Ао6ут.. МОДИ, l' 1.05 Вl><на. НОВИНИ ....

Румуні.

~1.,c.3I ,;.,~i,;Lit.~~~7~_

є.сnpec-інформ Теме.,і... "'"кті..

rapt. -

20.25 Те_ері.... І.ес Д,IРте. :с 4с 21 •.10 Вернісц •. 21.15 ЧеМ"_іонат Є,ропм з Фrт60лу. -

,

;",

, ...

Гімнас, а '

14.15 Закон t

,-

1'.45 ....ір •• как, 20.00 ЧАС . 20.45 ПрезмдеНТСbllі вмборм.96 21.10 IloгЛЯА ,'~I~,~Ii!p;~i}; 22.0$ Д. ьра,,,. Уе.,••і АЧО...... , ІІ1ІІІ,.'. 1.10 НОВИНИ • .28 Фyrбoл. Чeмnіонат Єapon•. Збірна !1opтyrиii _ збірна Тур8'<'4ІІНН. 2

Aнo!tc<eнc Дo6poro ранку, Україно!

части

.

7•• Xf,ll. філ.... I\eтep6rPJlilll: _ . '

__

Clїт Atpo;11 _І'ЮРІ _

.Міст.)

-nparo,.. Тці Р_.і­

11.25 Че..піонат Єaponи

7," м,..ТФjA..::, ',:,

!ІІ mД:ЯТlt~,У!,:.1_~~ , ПЕРШИЙ КАНАІІ УТ ....451lo11e "УЖ днo.;c·lUIin

І 11.10 м,,,.керіал • Тоок і

,

""'0 -. "~о "~';--~"'~'~-~~~1

, • ...00 &.0$ 6. 1S U5 6.45 7,.45 7.55 .. 10

(_ _ ііі

1tOO K~ і Koмnaнill. про IIМCТeцtlO ані­

2140 Музнчні _ини 0.00 CIТ. Ita .рані доби

.

-

11.38 ,МУJНчно-іИФОРМацііінапll\lf'lNlJ4a

а3О Вікна. НОВИНИ .20.50 до6рніі еечір! Геюї тре"'«О роду. ТIІ,....енНА снo6aчeиt. • .21•• Конституція УКlМІїнм: nKOOO ЇЙ 6,," 22. І. Ilocтскрипту" 22.30 Вікна. НОВИНИ . 22.45 Закон є закон 22.50 Феwн-кла6 23.20 ЧІЗ

ТелеріНОК IЮВИНИ Сері ... Се.,.т 'poni ...... за к.ЇасЬК"", часом Музнчні НО8Мнн

ГСІднна пік

.

І". ат. новини 11.15 Круті _м tl.. снн. новини 19.00 ат. СПОРТ у с8іті . І'" Зanмту_ - .iдnoaiдlcмo It.20 Тел8ІОНС 19.25 Х,.. тueфiA....Са"тНар6ара. 20.20 Кажуть...

__

ТІМІ'

0.55 КWМiCICaU А/ІІІ І" 11І0 _ _18

naи,...

17.30 /JPtI...

T~ .ПpOrpaма nepeдIЧ на

о.и НІШ_

НОВИНИ

.. тueфiJINo .~иd __

КОО Х,

'

21." УТН 21.45 .... А. ..... • п....". iJ ші_

0.25

eГpiwНI' дом з

!(рі

11.1I~"'~'

17.30 Фyy6)JI. ЧeмnїOНlт У.раі..... .ди...

-

Ві.на: НОВИНИ

" .. /JPtI... ~ . •

11.61 ~..1ф1.Wї-·

".15 від .l1epexpecтJl.

Фyт6on. Чемnioнaт Є8ponи. збірна бомарІі - 36ірна ""',",Ї. 2 тайм

, ... Х,.. YutфiaWo .Caooтa&p5apu 11.11, Кoмn'IOfeP Х '

'2.00 УТН ,12.11 /loлудем. 11.55 Х,...110...lІіro, Че,.....q/ •• 2 с.

...

АIfОрсЬО

ДPYrИЙ КАНАІІ УТ 8.05

ІІІІІІЦІ" І с.

1&К-тНи

роз_..

nporpaмa Е. Р.8І'Іі,..1 _ііа ЧАС

20.45 I'IpeJндeнfCblli вм6opot-96 21.18...... І саlІ. М ••"'І XPJIII'" ФіА.. .сірі _ ...

11.10 М,IІ.1фiJo... 11.21 Зa10U "РУ' 10.50 ДІІ. l!т'" 1Ім. філ.. еЛІТ0' Чере-

17.10

.ЧоJlO8іча

.'

н. .рані ДО6М

,

МУ"'''''И. npocтip

СУ&ОТА·15' 2UO КІН. KYAb~ ~

21.00

21.30

Хіт-рік

crr.

новини

21.5tWor~1 22.21 __ • Гонки

ІІІ

22.ИСІТ.~_

21."

Закон є

2u5

ctiдoc

_

nl5 l1porpIмI.и. .

.

.'

n.e Cropi.~ 11... х'...... •11oRpooetaI••

7.оА КAНAJI

то -НАРТ. '. 3РеМІ(У МІ cIif...К'.... . '• . 7.10 м,-,.,.. 7.30 Х,.. Фі-.. _.п.те",,,",,,~, ЦІ'. с. 32 '

,7."

'

"J8TtIlelll\'PNМ .Конс'оомер. Мo.otoAіЖНІ проrра...

"55

(...

КOIeJIЬ, ТЦК)

.Мlкс),

'.

-!'тоніс.


.

,

в

,

І'

НОВЬІХ СЬІнов

принимай.

кушка,

далекаи

Чем

ть[

же

Кушка,

встретишь

нас?

,Вlта. .о

8 .8IJIеІввІІ, 50-.." дне_, народженна ЛАТИШВВА вueвтввa Олекcuдpоаи<!,. ' Наш любий ~aтькo, син Г чоловін! НаШ рІдний, Н8ЙдорожїJИЙ в CBl1't,

Хай буде довгим ТВій безхмарний вік, 1 щедрим, наче СGJще в літі,

Ясним

может, ,цветами.

Нехай тебе хвороба обмина,

ПечалІ всІ Щдуть за нею,.

Ульtбкой порадуemь . 'глаз? ..

не БЬІВает

80Аодu.llUРУ

в

3нойная

lванов"",у

,

ІВАНОВИЧУІ

И почту,

Напередодні Вашого свита дни народжеВиа

ХОЧУ

прив!тати

пам'юкою

нашоl

в.е ар_lй­

сько! :молодоСті:

знали,

в жизни' БЬ1вает

поворот ... нас

родная

Нушнн

ІНА. в1,цмеmкaицlв ІІІ; Броварів' І району прнІиas комунальні платежі: - за газ; ~ за електроенергію.

за воду.' На Вас чекав доБР03l1'1JI11Ве та КВ8JIlф1кованеоб.

-

слуrову8аИНЯ. Наша адреса: М. Бровари, вул.

З'8Днан.ня,

1.

.

803.

КУПЛЮ цеглу, цемент, щебfнь,автомобш сЗА:» Тел, 5-1S-5З.

го КООПЕРАТИВУ сКОНВАЛШ.!

Збор.. відбудyтьes 10.08.1998 рову ва 4-ІІУ во~1. МlСЬКВ~НКОМУ."Початок 0.17.00. .

. r ..C188 .СНОВЕ

жвlt.,сКCtJl88Jll8. І.

ЖИТТЯ»'

раloввоТ' Р.д

Зad80aнlIIUI

мlcыla

-

-

h.-роДОХ

palolНia

1$.

В~ЯКОВСЬКА.

пn &PoI8JlC~ IІlсьхоТ Т. МD)'Тaтi••

JCOЛектн.· peAalщJТ Р..... наро...х

r.итв.

дeuyтaT18.

!ір08.рсІ>ІІl

PeдaJcТop В. НЕБРАТ. Г.зет.

І всі люди поважають вас. Син, . невІстка,

..ХОДИ'" 3 17, аlТВІІ 1937 JIC81. ••ХОДУ: серце, cy6oтl.

'

онуп,

RООПВРАТИВ сIЗОЛЮВАЛЬНИК.

сваХа.

МІНЯЮ у Броварах З_кімнатну квартиру: 2_А иое

внконує:

верх,

Texвt_ JdДroтoввy систеJII опалеННJI до нового опа_

. адачу·робlттеlUlомер_Жl

ІІа ЖИЩt1асивl

ЮІ

дав в необмеженій шькосt,t курочку добову. Ціни нижчі ринкових. КолевТНВНі заМовлення виконують­

ПЛЕМПТАХОРАдгосп .БРОВАРСЬКИП. про_

oдвOJdМвaтIiy аа д_Овленістю. Дзвонити пlСJIJI.

82_8-28 •.

18;00

са через місцеві сільськ1Радн.

ЗвеР'rатиCJI за адресою: с. РОЖівка, радгосп, кож_

рого дна. Т~л.

ПРОдАЄТЬС. я недоОудована дача поблизу с., СВИИОI,цв (~оасии). Тел. 5-82-88.

, -

ефектввиу покрiвUьну

мастику

за

Та

Ц1н()ю

263020, K.iBCWta

обяасть, м. Бровари, вул. Київська,

154.

"03-78; застуа"1І1, реА.IІТОра, 'ВIААlnу Суспlnьно-ао,.lтн"ного 'aJInII -:- f.04.lIr .'ADO.'.....oro и.реПР8 4-21·34; .ІААІ.": сlльсыlrоo rocnoAlЦlcтaa f-Ot-t2; ПРО.. ИС.llпост1 і сОцl.....ІІ пнпвь, .IIIcтla І .. асонІ p06DТ11 4-04-81; "'АА'.У ра",о'вформацlТ 5-18-81. Tuet-:

,....

ДНі

ВРО•• РС"lІа'

АР).. аР"8

Адреса

.

Редактор В. НЕБРАТ.

(044) 412-87..вв; 411-15,.84 (пlCJIJI 18.00) . реА.атора

5-04-65.

ПРОДАЄТЬСЯ: будинок в м. Броварах: 4 кімна­ ти площ~ю 80/50 кв. м, всІ зручності: газ, вода, канал1заЦ1я, телефон; ВПОРJЩКО8ана садиба 0,18 га, сарай, гараж, погреби, TeiUiJIц1. Тел. 5-87-98.

42 IUIL крб. за 1 тОВНУ; в. ~~r-oит 1 ВВКOlWlllJl .'аквх ПОКРIв~ль (Від 10Q .І . ~Д':ЕСЛ РЕДА.КЦІІ:

санвузол роздіJlЬ_

тру_

Забезпечуємо

за формою Т..8.

МUlЯЮ 2.вЬІватву квартиру по 'N.JI.

паркет.

.

'tu. 5-01-87.

• • •

кімнати роздільні,

НИЙ, взимку дуже тепло ~ на І_кімнатну в КИЄВі І І_кімнатну В' .Броварах (або Ниєві). Тел. 5-72-58 у Броварах, після 20.00. '

ЩOВ8JIIoИО~ сезону, r1дpавлlку, термоlЗОJIJIЦ1Ю

бо8рово,цlll. ЗaDкв во

газо •

- .завгосп; - технік по вентиляціІ; - художнИR (JIКНЙ вміє писати на CКJIi); - воді!; - тракторист; - -електрик. Тел. 5-05-78" AщJеса: вул. Шевченка, 14.

СтаРіСТЬ хай оБхQдитыJ()сякча:с•.

ФІРМА ПРОПОНУЄ:

ДО УВАГИ ЧЛЕНІВ ЖИТЛОВО-ВУДlВЕЛЬ~

вого обладнаннЯ;

Т1льни рВЛість хай npиносят.ь 'ВНУКИ,

скуmкиНЕЦ~.

сУКРА.

, - маШиніст газрвого котла;, - апаратник ХВО; - газоелектрозварювальник; -:-' сmoсар ДJIJI 'роботн в котельні; - слюсар по ремонту та обслуговуванню

нання;

Хай же буде щастя і м.щне здоров'я, Радість іповага на многі! літа. Хай mколи не' болять вам руки,

земляки,

БРОВАРСЬКЕ ВІДДIJIЕНІІЯ БАНКУ

* * * БРОВАРСЬКІП ЦЕНТРАЛЬНІИ РАПОННІП ЛІКАРНІ rePMiHOBO потріБНі на роботу: - майстер по обслуговуванню KOTeJlbHQfo облад-

Хай вІдходить в далеч. горе і біда.

ЖН8УТ вьrсenенцЬІ.

Кушна,

РАИОННА яловичину в1,ц' насеЛення. Ціна 230тнсач карбованців за Кілоrpам. Телефон: 5..86_41~

Бажаєм,щастя на багато літ. В ЖИТТІ лю(t,oв хай буде і удача, НікОЛн хай у нім не буде бід. Щоб ти нікo.nи не пізнала горя, І щоб ніколи, не жила в журбі.

. Ptдвy,' AOPory :матусю,' moБJUI'IY б.абусю, сваху АНДР.}1СЕНКО, ~отрlO Федорівну гарвче вітаємо 8 55-р1'I'ID .Ід ДIIJI ВlPСЩJКeIIИJI. , .. хай пахучим ЦВіТОМ стеляться дороги,

Служили ногда.то и МЬІ ...

Вдалений нр8Й,' Кушка,

стада иmанов.

В назаРМаХ гарнизоиа Нушнн

И вот поезд ШУМЛИВЬІЙ мчит

Дополняет прenесть

4O-РіЧИВМ

-.

Кушки,

-

НО ведь у наждого

Крутой

природу

з

.

Тож будь, щаслива, добра і весела, Всі квіти СВіТУ даруємо roбі. ' З ВО881'ОІО родина ДзlOб1в з Броварів І родвва Беащодввх 8 Олешки.,

Диких собак, жуков

В Полтавне, Моргуновке

за50Т.

,

Приввзят не кащДЬІЙ день. Нежную

тьотю 1 ' бабусю

, Тобі '40, ми тебе вітаємо!

песком.

J:f хлеб, и воду

БезДОМНЬІХ

МЬ1,

не

С

прнродЬ[

Жнли раньше спокойно Горя

~~

СкорпионЬ[, ~анги,змеи ПрониКают в любую ще.ль.

ВОЛОДИМИРЕ

-

Кушка встречает

Щвро вlтавио AOPory сестру,

Р~ИU8}1 ,Вueвтв,вy ОлександрlВИУ

сЧерньім' афганцем •.

ШАНОВНИИ

·

Друана,дlти,батьки; друзІ.

-

том:

,

А і(ЄЯИХ' щаетя випий тн до дна взатишнw,колі з дружною сІм'єю;

Но нет, чудес

Mьr ,еще раз убеднлись

43 (8733)

1'1""

Может, садами,

,

~

киIвсыlrоo

АРУ&I.Р81:

по.lгр.ф"

l(JIТ8Cb.a

.

11

СВідоцтво про д. ержавну .реє-

страцію' КІ

IІНИ.IІ080Т

оСі...еть,

...

Н!

Індекс

17,

61285.

Друк оф'сетниА. Обсяг 1 дру. кований аркуш, Тираж 5,641 приміриикlв, 3амQВМНИЯ

оСі.. аа.ого', yQP .... IHH. І

"

Toprl8.al.

&ро8ари.

У .у...

спр •••х

;1(,

1949,

вида.ннuт•

I(JIT.C"II., 154.

#43 1996  
#43 1996  
Advertisement