Page 1

rанн.~

3 1Т uіТІІ8

1937

СЕРЕДА.

,оку

ТРАВНЯ

25

РОКУ.

1994

:С)

43 (8524)

Ціна договірна

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКИХ МІОЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

}

~-------------------------------------------------------- --------~ На

ВИБОРИ ЗАКІНЧИЛИСЬ. ВИБОРИ ПРОДОВ»<УЮТЬСЯ

ЗВЕРНЕНН.Я ДО ВСІХ ВИБОРЦІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Іванu

Дорогі мешканЩ нашої славної Ниївщини! В~і

ми

є

с.відІtаМИ

драматичного

становленнн

пулістсьюІми

;

гаслами

та

органі:штор виробництва,

но очо.1ити в цей столІІ'і!!ОЇ об:Іасті, ної

глобальна

критика

фактично

перетворюєтьсн

На

тримки та консоліДації

політичних

;Іис­

тrі;(­

раїни

чесних.

І .саме

таким

представшню:~т

непростий час вююнавчу владу є актившш будівничим незалеж­

держави.

в

l\ттїнсьніїт

ori.1a.c.:тl

ми

перенона.1ися

н

І\1>'>­

му.

Звr·р гаЄ\іОl'іІ до Бас. наші :;е:І1ЛЯЮІ, оСірати г:то­ вою І\иївсІ,кої оІласІJОЇ РадтІ енергійного, ;(і;rльно­

ливо обрати до місцевих органів са,:vrовріЦУВ<!НІІ:І людей досвідчених, патріотичн(J настроєвих, саr.тr>­ і

і

рндового

;(воріЧНlJЇ ді нльності Пре;1ставникm1 І Ір~зидента У!{­

державотвор•ііІХ

сил на місцях несе в собі загро:зу конфронтації та остаточної деморалізації влади. Ось чо:vту так наїн­

відданих

·укр::їнн

з

котрому довіре­

;(е:vюнетрує

сил.

Такз

пі;\ннвсн

Іван Маркович Нанштик виважений політик, тверезість :\УМЮ-І, ;.тужність і в~тіннн подпорндкуватн свої вчинки в ім'я людського доб­ р:Jбуту ЇІ інтересів держави, здатний консолідувати ІJaBI{O:JrJ себе всі державотворчі сили. За час його

.-~итика всіх аспектів діяльності молодої держ:tви та відданих Україні шр~,l 1лав,ників держанотворчнх

кредитацію незалежної України. А відсутність

що

трудівшша ;(:J керівника-дерншвцл,

с.:оціалr,но-нолітІІ'І­ -- спекуляція тю­

обіЦянна:vrи,

Напштика.

Сед;шськиіі. син із козацьнnго р<цу, талановитий

на­

шої незалежної Української держави: поглибленнJІ соціально-енономічної та політичної криаи. З ІІа· ближенням .президентських виборів та виборів ;~о місцевих органів влади нарастнє на напруга в суспільстві. Навіч

l\Іарr-1овича

го,

на

ін·;т.lігентного,

чесного,

;(оступн:Jго

й

послі;(ов­

ного ,ll'ІJЖавотворця Івана Март.;овича Н<шшпша.

посаду голони Ниївської обласної Ради МІ! GачІШ'J

ства Унраїнської аграрної ака,1емії наук.

сор, заслужений діяч наутш і технітш, ;(н­ рентор Інституту аграрної еконо'І'Ііки.

доюор

Петро ТАЛАНЧУІ{,

;(ера,

майстер

художнього

Лауреат Державної

нарсцна артистка ~'!\раїни. мії ім. Т. Шевченка.

'ІеІІКа.

;заслуа-;~ониіі

ІСІадного

Василь ЛИТВИН,

r.шйt:тер

мистецтва,

премії і:~-т. Т.

кандидатури

уnравліІІЮІ сільсь.кого гос­ подарства

та

продоволь­

.ства, генеральний днреl\­ тор агрокомНйнату <<Дес­ на>>, заступник глави рай­ держаАfіtі.ністр.ації П. М. ТАЛАВІР А, голова дер-

об'<щнання

<<Ки­ І.

С.

також

зареє­

струвада

кандидатаjtJИ

Гей­

.районної

Ради

Українnзнав-

народних

депутатів

меха­

ІІ.

Ла\·реат

нізатора КА

<<Літ­

(ЛіточківсьІІНЙ

борчий Іtаря

;(екор:нивно-при­

Лаурееtт

радгоспу

в

кінський>> С. С. КОСТЕН­

пре­

О.

Держанної

округ .NQ

17),

Г.

nротенданти го

директора

.спільного

nідприємства <<Фроніус Факел» О. І. liOl\'ПCA­ p А (Княжицький .Ni! 14), начальника відділу сnіль­ ного підприємства «Фроні­ ус Факел» Г. Ф. ЗА­ ЛОЗНОГО (Княжицький .М 13), директора рад­ госпу «Зорю> В. Є. 3А­ КОПАйЛА (Світильнів­ ський .N'2 26), .вчительку Калинівської серед.ньої школи В. М. ТКАЧЕН­ КО (КалинівсьюfЙ .Ni! 11), директора радгоспу <<Літкінський>> А. М. ЛЕБЕДИНЦЯ

(Літківський голову

.Ni! 16),

nрофспіл­

кового .комітету

комбінату В.

І.

радгоспу­

<<Тепличний>>

КАЛАШНИКА

СТРОй,

11),

радгоспу

рицьКИЙ>> С. Г. МАЛЮГУ (Бобрицькнй

.Ni! 1),

нома-садовода

<<Треб~·хівський>> КОЛЬЦОВУ

Н.

ветлікаря

.Ni! 29),

литянський>>

ЛЬЦЯ

Т.

(Т.рєбухів­

ський

.Nя

агро-

радгос.пу

радrос!Іу,Jюмбіиату

(Кадитян­

ди­

<<Боб­

лі­

rенерально-

.Ni! 12),

ректора

ви­

райсанепідсІ\tстанції

ський

Шевченка .

ще три

(Калинівський .Nя

депутати

Марія ПРИйМА ЧЕНКО,

Шев-

три

Комісія

Ніна МАТВІЄНКО,

тІшцтшl,

пр2.м.ії ім. Т.

Інституту

ст па.

народний артист України. Ганна ВЕРЕС, народний

директор

ще

nретендентів на те, щоб очолити після виборів ра­ йонну Раду. Це ниніш­ ній !'JІава райокної держ­ адміністрації Л. В. СJІО­ БОДЯНЮК, .начальник

РУ ДАК.

Петро КОНОНЕНКО, філологічних наj'І{, професор,

.Jla~·p'"aт :vтіжнароднаї нрс:vІії і~1.

академік, доктор технічних наун, профе­ сор, Міністр освіти України. Анатолій МОКРЕНКО,

ся

Додалися

завершення

ївплодоовочпроМ>>

Віктор САйКО, ІнсJитуту зе~1лероб­

,lІІрекгор

до

робота по .реєстрації пре­ тендентів .на посаду гоJІо­ вн районної Ради народ­ них деnутатів, а також кандидатів у народні де­ пут.атн районного органу влади. До кандидатурн О. С. Рачинської, зареє­ строваної nретендентом на nост .голови райради на поnередньому засіданні районної .виборчої комісії, мин~'лої n'ятниці додало­

жавного

Петро САБЛУІ\, анадемік Української аграрної академії наук, доктор економічних наук, нрофе­

<:Т\а;~'-'JІ:Іі!\,

Броварщині набли­

жається

В.

І.

<<Ка­ КОВА­

(Калнтянський

12).

Заслушений артист України. ко5:зар. ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. .~. . . . . .-..-~~. . . .а8аЕ88~. .~--. . . . . . . . . . . . . . . . . ...-~~. . . . . .~~~-.мrn--~Е3~. .~. .~. .~пт.ьма..вв=тк=--.-.~r~z===~ ..

~ BИROHKOl\11 МІ СІ. КОЇ Р АДІІ Минулого тижня відбу­ лося

чергове

засідання

!'.Тіськвиконкому. Першим розглянуто питання <<Про

нального обладнаннн, G:vдівельних конструкЦій, fі:остооудівельний аагін-

хід будівництва парку культури та відпочинку

ванннм,

<<Перемога>>

Тан,

цьому

і

участь

підприємств

у

та

ор­

ганізацій міста».

І-\онстатовано, що в бу­ дівництві та благоустрої парку

за

редачі ління

період

його пе­

на баланс

управ­

ко:v~унального госпо­

дарства є позитивні шення.

зру­

Зокрема, виконано

,значний обсяг робіт по бу­ Ді вfІИ~'І'~у

танцювального

~~~Jl"\' <І.:Lка, ку.

огорожі

пішохідних

ІІО.'Іива.ТІьноrо

:ІУ.

-

нітлення

іНО

доріжок, водопрово­

Проведено

струнцію

пар­

рекон-­

.зовнішнього ос­ парку, капіталь­

вЩремонтовано

адмі­

ністративне приміщеннп, літню естраду та інше. 'ГаІ{ОЖ

!\Ві

висаджено

тиснчі

дерев,

еяч кущів, троянд,

квітники.

що

ти­

12

тисячу кущів розбиваютьсн

Всі ці

профінансовані го бюджету. ІІоряд

понад

з

роботи місцево­

з цим відмічено,

піДприємства

та

орга­

нізації міста, за якими за·

кріплені територіІ і ви­ щачені обсяги роботи, не виконують ці обсяги і не перераховують

кошти

на ех виконання, за винятком

фарбування

малих

архі­

тектурних форм в дитячо­ му .мІс. -о.чку такими піД­ прИ\ аNІ'и, як заводи (<Стр1ла>~.

nластмас,

кому-

пробле:vти

з

фінаю.:у­

охороною

у

бущ.J биті

нарку.

минулому

розграбовані ігрові

ранціони,

році

та

Ш>­

авто:v~ати,

ат­

викрадено

об­

лицювальну гранітну плнт­

ку

фонтану

Гер~>ЇВ>>,

кущі,

та

<<Алеї

знищено

:~ріаано

То;vту

дерева,

ялино!\.

місьннико н к о ч

приііштв ване

рішення,

ІІа

спрн.ІІо­

усунешш

цих

проблем. Затверджено тарифи

на

ти~т·шt.:ові

ноt.:;Іуги,

надаютьС.:>[

тцо

уттравліннюІ

комуна.1ьноrо

госпо;щр-

ств't в нар ку

<• Пере~юга,>,

в

прирщоохоронні

Хl>:\11,

КОТрі

таких

----

З~ІеНШИЛІІ

ааuрудІІ2НІІН НЬОГО

1] 2. Є

нІ

природного

ІІеиважаючи рі!Д

експлуатація

ната­

ПрОбЛеМ

\ІИЦТВО

об'ї:шої

другої черги лейбусної

дороги,

І-;ос.

ЛLНїі)

зюхо­

ня.

Тілн;;І

ві;(,~утністІ,

фінансуваннн

те'\Ша

стри:vтує

Gу;(:вшщтвн

важливих

таких

об'єктів.

Згі;(но 3 рішенюІмн ви­ І·:<JІшо:ну ІJі;ЩрІІЄ~1СТВШШІ

міста

]Юзр:>Gлені

охорошrі нютх

нриродо­

:нх,.ци

(на

ІІі;(ІІ)ІІІС'v!СТВаХ

ТОf!ЛЄНа

pl!c~Ha

}іІОІХ

3000

РОЗГЛЯНУТО нро

екологічне

крG.

питання стююпи­

вІrmrне

;ще

ІСі

на

нри-

оG'єктів), ІІРИНЦІІнонращен­

ІІі;(І!рИЄМСТШJХ

Не

ІІ)JІ!СТУІІИТН

ДО

вню>навн;І

на:VІіч:·штх

:ш­

хо;(ів.

ІІа сьогодні залншають­

сн в~вирішеними лпвіші екологічні 1\ІІІ, JШі вносять

найваж­ нроGлезначниН нри­

аа

роки

рсцного

середовищ<t.

Це

Gота,

спрямована

доровленнн обстановки. пробле:v~и

зово дання

певна

на

ро­

о:з-

енологі чної Екологічні

міста

неод.нора­

виносилися виконкому,

затверджувалнен

такі, ш;:

-

будіВШtЦТRО ОЧИСНИХ

с11оруд

nромзли.вної

кана­

лізації, будівництво заво­ ;1У по переробці та ути.1і­

на

засі­

:Jації промислових і побу­

на

яких

товrІх

нонкрет-

-

викоююм

першого

голови

кому П.

В.

зна ЧИТІІСЬ

відходів; утилізація

ІІромисJю-

зо­

заступ­

міськвикон­

Гонтарєва ви­

із

За~ЮВНИК0~1 підрядною організацією ;щя будівництва названих

і

оJ'єктів,

а

ративу

голову

коопе­

<<І\вадрат»

llot:aчa

О.

Н.

встановити

жорсткий

контроль

нрийомтт

промислових

вцходів на .>валнще згід­ но :з пер~:тіном відходів, ІІ"JГ<ЦШеІ!НХ

j:І

С.

Мах­

1\1.

нов(;ького, В. Н. Білогу­ :І~>бов · н::шно також до нінцн por:y нрийняпт тех­

GJ

НJJЮгічІІс

ріІІІеІІШІ

ЩОДО

нр:J:VШСЛJЕІІХ

із

'ІУНаЧіВ,

ІІІ!ІіІМОН<lКІJІІ!І­

Щ'J

бі.'ІН

се:1:1

l(июrтрова.

рі-

впорндкуван-

снидання

стічних

вод

виробничих у

міську

ка­

На ВІІНОНІ\ОМі ;(авнє

ВИрішено

питання

нідлоря;щування

про

мі~ту

ринку, яrшй до І\ЬОГО часу був

H<t то Й

результатами

нриємствах.

ного

минулоріч­

господарюна н н н

найнижчу FJрожайність зернових у НовельсьІЮ:>1у районі на Волині ма.111 ... фермерські

госпо;(арстна.

Чим ше пож.:нюється цеіі парадокс, mшй ІЮ суті дискредитує

сам~·

фермерстпа,

ідею

поклинаного

нарощувати

віддачу

тю­

ліськогu гектара, збілт,­ шунати вироGшщтІJо по­ лів і ферм? На

думку з

економістів,.

причин

--

невели­

кі ае'\1е.1ь11і наділи. А та­ ких на Новельщині біль­ ше

половини.

тат

вони

Як

резуль­

практично

забеапечують самі ·:Ітайже не продукції Особливо

себе і

'11ають сіш,госпна нродаж., багато таких

фер:v~ерів у сещ Старі Но­ шари.

Інша

немаловажна

нк

самі фермери, землі

підюJ.зують

-

наданнн

випадковим

люлям.

пні до того ж постійно мешкають у місті. Серед них

є

навіть

тані,

що

живуть і працюють в об­

наЛізацію.

також

державних оргаНі:заціях, сі.1ьськогосподарсьннх пі,l­

причина,

приНшш

110

шення

Своєрідним << ЧП >> маш­ на назвати цей факт. За

одна

Директорів

ню

Фермери ... для галочки

санеІІіДе'ІІ­

СТаІЩіЄЮ.

Бпкгтком

заGрудненнн

проведена

НІІКа

Ві;\Х<ЦіВ

вкml;\ в

мом

бов'яаав

CTaHO-

Відмічено, що виконю>­

навколишнього

середовища

УТІІЛі:JаЦЇЇ

ще в місті. останні

охорони

Проте

:ШОГІ1

нонструІ(­

Дшr заоезпечення захи­ сту здоров'я населення,

І:p:)ei\THO-KOJ!lTO­

ВIІPiillE'fii!JI

Billl((~

;(е­

ВИГО­

;{оІ-:~·:vтl'Нтацін

ІІОВО

-

тро­

ДІІТІ>СЯ на станції вирішен-

ШІ еІ;о:югїі в !\Тісті. СІ{ШЦНе СЮJІЮ:І1іЧІІС

хвилин

еЮJ­

(будіf!­

'ІІарюті.в

-- G

і портuкової ~Іеталур­

гії.

складне

5000

--- 0,5 го;(иІІи -нрб.; -- танцюват,ного маііданчнка ВООО крrі.; -- атракціону <<J~:шіІІОЧОК>> -:::Ї ХВИЛІІІІ --3000 кр().; -- атракціону <<ІОнга>>

цlіі

б

ста:ювище,

зага:ІЬІІОМіСЬЮІХ

ЛОГіЧНИХ

Еt<Сн,о.мі'-, н2 рефор.ма

шламо­

:за-

середо­

на

із

будівельних

вища.

еконо~тічне

вЦходів

вих

І!іШІ{ОЛИІІ.І-

ро;(ООХ()ронtшх

розмірах:

вих

:звалпща заводів алю:vтініє­

деяких

ново;шлених

ЛЯН>>. Землю ють,

не

стежать

аміна!'vrи,

з

таких

дехто

<<фермерів>> .обій­

має віДповЦальні держав­ ні посади, а фермерством

ції

луківництва,

інших

аа

сіво­

не планують ро:J­

ширеннн

тварннющьної

галузі, яка є запорукою виробництва органіки. Та­

кі

<<землевласник І'»

орють,

сіють

чужими

ра вш и про

:Ja

могоричі

руна,:vтн.

урожай,

ae:vmю

А

:Фі­

:3а б у ва ютт,

до

настунного

Справ;1і,

\Іаuут", в

рон у.

погоні

аа

,мерс.:ью

було

KiJІI,J:icтro

ЗO:vieЛh!Ji

наднво

СТj'ПІШІі

<~>l'),:-

JІ<•_:(ЇЛІІ

і

--

ним люднм,

ШІі:І,!':'J-

:,"_ OUJ!d :ІІОЇ

вважаr.

ГЛаВИ

ра,йдержадміні ,ст .ра ц і ї Ада~т І! ол як. - -· То~1\·-то

місцеві

Ради

наро;іних

депутатів почали оцінюна­

тн роботу фермерів не :щ словами,

а

за

В резут,таті збавлено

:·~с~шею

дарств. тись,

ділом.

корнетуна

на

суворі

користІ>

Зіновій І\Ор.

правах

гос

Будемо

що

під~'ть

їх

декого тю­

права

фермерських

-

<<се­

не Уі!Обрю­

галі недопустиме

іНІІJі

ІІІІТаІІНЯ.

ро:товідалн

ватнея

вис:онкомі розгляну­

району.

Gоле.м

ласному центрі. І що вза­

займається ніби за суміс­ ництвом. Такі, зокрема, є в науково-лослідній стан­

підвідомчий

З

літні хлібороGи а села Любитів про стиль роботи

11

о­

споді вауроюr

іншим.

ЖИЖАР А, Укрінформу,


Середа,

no1. 8

t

25

травня

року

1994

у

Ми просто ЙШJІИ. 18

броварчани

травня

па­

день

я:к

відзначають

м'яті Тараса Грнгорови­ ча Шевченка. Через на­

ше місто цього дня

1861

останній

проліг

року

шлях Кобзаря, коли тру­ ну з тілом поета· перевез­ довічного місце ли на

<< ... я

ЩОДЄННИН

~ яком:у !3и:

(<<ЖурнаЛ>>),

наизапоютюШІ словлені пережи­ почуття, мрн,

генІ­

сподівання

і

вання

поета.

ального

почав шевченко т. щоде~ник свій писати одразу, як привезл~ ного до Орської форте~!, але через кілька МйСЯЦІВ. зни­ щив. Про це ми дІзнає­

із

)ІОСЯ

Варва­

до

листа

ри Репніної 1848 р. <<Со моего

прибь1 тия

дня

в

крепость Орекую я пишу Сегодня свой. дневник развернул тетрадь и ду­ вам

сообщить мал одну страницу

и

-

хоть что­

однообразно­ Так же! грустно, что я сам испу"мо~ сжег и гался -

догорающеи дневник на сделал, дурно Я свече.

бьІЛ~

жаль

после

мне

моего дневника, нан ма­ тери своего дитяти, хотя урода>>.

и

рок,ів

десять

через

дні,

до

любові

<< Пе­

кровинки в ли­

ловек, без

КОСТИ

снпозь

гордий

про­

лі,

внутреннем

серця дітей-сиріт ленькі (байгушів). Співчував Та­ рас таним, ян і сам~. би­

моем

в

черта

изменилась

не

образе

...

Хоро­ зто? Хорошо ли ШО>>. (20 серпня 1857 р.). ота

Проте

неза·мннена

тюр)Іа, нелюдські знущан­

вели

колись

раса

до

бошrче

бьІЛ

евич

за­

після

<<Тарас

Григорь­ и

неузнаваем,

'

пом яиути

... "

у виконанні семи­

відповів

і

негідника

уда­

удар.

на

повагою особ"1ивою Григоро­ Тарас стсtвився вич і до українця Андрія те, що: Обеременна за

<' ... в

на пора щорічно пов'яза­ на з відзначенням Шев­

новий його

па:vr'ятнин. названі

Іменем площа,

снвер,

кінотеатр,

вулиця.

провела

захо­

<<Ми

чуємо

цин"'! .У

щині.

Тараса.

Учасники вечора, його організатори

в основу поеми <<Сотник>>,

чи

тар

глянь.

,

ких

всі

і

найбільше

А

та

козаків

є.

Т:kі

запорізь­

полонених

було там з моєї України. Цвіте

мак

густо-густо,

по:шн-па:-.t'ять

ЯІ\

предків.

Юрнінітіда,

паторія моря. біля

наших

Гезлев, Єв­ місто-іст<Jрія степу. Нрай

Скільки тобі років? Дні тисячі, може, більше? Стара

На

частина

невеличкому

,>Jі(~та.

майдані

спорудили

році

Зу­ над

nрацюють пиняюсь

археологи. них біля

розритим

похованням.

Серед викинутої земл і кісток. людських багат·о Чиїх людей вони? Якого вонн Звідки століття? земля, Мовчить тут'.' мовчать кістки. Лише пе­ регукуються гочуть

Люди

копачі,

скре­

бою?

ю!:~ІО.

Бережно ІІіднімаю люд­ Ноли тн череп. ський жив" П'нтсот, три\:та .1іт

березнJ-травні

в

це

Т.

у

тут

мого

краю.

і:з

пред­

один

МОЇХ.

пам'яті У слова вагненні

НJІ

селах

району.

сценарій

години

літе­

<<Жінки

і

---

сьогоден­

пророче.

А тут і могил не бу­ козацьких висо­ Ні ло. ких, ні малих. Лише ві­ тер

гуде

степом,

над

за­

літаючи в місто, ширяю­ рветь­ і вулицях, по чи море,

а

потім

зно­

ся

на

ву

над

3<J

боролися ми з ляхами? що ж ми різалися з_ орJІами? що ск()родили

зринають Велиного

За

літа,

За

летять

ставала

проси­ ли поета бути обережні­ шим. Ноли б за таких об­ Друзі

жандармів,

рук

до

прямим

стати

би

міг

то

потра­

щоденник

ставин

пив

тільки

не

звинуваченням

проти Т. Г. Шевченка, а дрvз.ів. А іі проти його

боявся. Це. певно, й пере­ конало йог:J в тому, що припинити. 12 серnня 1858 р:;ну Тарас Григо­

ба

гордості за

Шевченка>> Нняжицька

в житті Т. Г. використала

.N'~

бібліотека

наго-

він

де

щоденника,

що про­

2,

цей захід для моло­ числа своїх читачів.

ве.'!а ді з

підготу­

тему

ж

цю

На

рядки

читаємо

ми

огляд бі,ографічний на,lи літератури зав.ідуючі Ру­ бібліотекою сан.ів::ьною

Л. В. Вірич та Нрасилів­ ською -- 3. І. Оплачко.

що

степом.

ж

Гоголівської

працівники

біб.1іотеки разом ми В-9 нласів

Шев­

сіл

номпо­

літе-

несуть

спиєами

ли на твоїй УкраїНJ! І

рудою

lЦо

на

ж

скинь ною і Зе}ті

А

не

Ми

просто

моа

Встань, rнрила,

будь віль­ ярмо, благословенною Ні! нозаІ(ЬКОЇ

нема

за собою. (<<ДО.1:1>>). Символічно, що кожен Українське день новий пазив­

ро:шочинає

радіо

Нобза­ невмирущої пісні. І вливається

ними ревої

серця,

людсьні

в

вона

кличе

їх на

миру

і

працю

і~І 1 Н

в

щастя.

поміж

Тарас

Живий

живими,

встає

коли

час,

той

зорп,

ефірі

в

Звучить

ПОЗИВНИ'VІИ

Буре~1На пісня Нобзаря. Вона ширяє, кличе, будить Безстрашним голосом співцн.

Рибал!fо).

(Мино"1а

ГРИГОРЕНКО,

Н.

укра­

Товариства

член

їнської мови ім. Тараса

Шевченка. "ВИ

української

те.1е}1

та літератури О. "'· ТІJа­

жевсьюш та учнями 9-х класів, Я'Кі провели усний журна.1, в якому були і книги <<Кобзар прем'єра Південнорусьний », і нон­ читання

краще

на

курс

і вікто­ Кобзаря, віршів рина <<llІевченко та Ки­ А в Ка.1итян­ ївщина>>. сІ,КО}ІУ будинку нультури

слави.

копають,

до-

яку

класів,

старших

учнів

ке­ класу А. С. свої'V!и зі

класний

піДготувала

рівник 1 О-Б Нучеревська учнями.

вірити,

Хочеться яні

проходять

заходи,

що у

си-

бібліотечній

нашій

перед

відкриють

стемі,

новl читачами нашими Кобзарн, таланту грані З:\Іусять

задуматися,

за­

чудовою

мо­

:vrилуватися

вою

творів.

його

низов~ь'ІА,

л.

об­

відділом

завідуюча

ЦБС;

слуговування

ДИЧАКІВСЬКА,

М.

БроварсJ,кої

директор

ЦБС.

а

СІ\ЛеІІіННJІ,

po:J!\pИJlll

ків,

гре­

древніх

до

J{Опалисп

порожнє.

воно

православних: '\Іісто

за

:зва­

на

.1ище. Ніхто не заПЛсt'Іl', не Богу, помолиться не

і

Плсtкали

ниві уродилоrь?!!! рута... рута ...

х.1опці

нас

у

ванахиди.

відІІран:Інть

снородили.

могутні

З TOlJ~IO йшли;

неправди

:зерна

вивезуть

землі,

колись.

Було

лукавили

Ми

дражни­

Ур::1дила По.1 і нашої отрута. розправ

сказати:

нраво

Кістни

П(),'!Ивали ...

шабля'V!и

!ІОННе

\~ан

l\Іузи,

своєї

і:vrе­

малороса:vrи хохлами

до

звертаючисІ,

ш"1ях,

вчи-

із

Мосновсьні ребра??? ... Впродовж століть тебе

І

підсумовуючи життєвий суворий

.1юдей

до

разом

біб.1іотеки

нували,

To'V!y, свій

Налинівськ,ої

працівники

терзали.

.10\І>>.

І;об-

слово

fІолу~І· я не

<<золо­

блюдоли­

об.1итим

ТJ:\І

Ноб-

творчості

>>.

зар;І

віршома-

нінчемним,

З·:J:vt>>,

<<Обра~

годину в

у

співи>>,

проведено

ратурну

:зіірЯ

Украї­

за бу де

<<Не

Нобзареві

;кінки

лі­

підготували

тературн'J-)Іузичну

на

уч­

класів.

Біб.lіотекарі

зицію

ху дожнином

<<тупорилим

<<Наша для

Нобзарю>>

4-5

нів

учня­ літе­

з та

ранок

ра турний шана

придворним

була проведена JLітератур­ кохан­ <<Зоря на година ня Т. Г. L!Jевченна>> для

провели

поезП

Годину

ставши

ро·зношувати,

би

міг

хоча

спокуси,

чи

су

компромі­

іржею

спокою,

дружбі.

почуттям

3

липня 1857 р.). І ніколи чисте джере­ не за­ генія ло совісті намуло)І бруднювалося

був

яким

з

іменин,

велиній

поета

бра­

шести

із

одному

день

у

щоден­

П:Jдарував

рович

ник

достоинства»

веческого

(28

тре­

щоденнику

в

пройшов що .1ошує, тернис<<зтот :vrрачньІЙ, ТЬІЙ путь, не уязвив себя и не унизив в себе чело­

В

найбільше

поет

цього

Шевченка,

Г. в

:~-~инуле

І~е

Нобзаря. землею

Іlа-

присвячені

і

торжищі? людсьному Дивлюся на Чt>реп, а в ~·яві постають пограбова­ ні села і церкви багато­ Може,

прово-

традиція

Давня дити

живе

І\е недавно Наче -- билися н·озани :J

страждального

підслухо­

доносів

вування,

нестерпною.

Бобрину

~!'яті

ти

шпигунства,

Лтмосфера вистежування,

ни~.

Дніпро висихає, могили, Розсипаються Внеоні могили. могила>>). («Розрита

помер

дрессиро­ бозабьшаемого ванного медведя>> (31 бе­ Мова, 1858 р.). резня про царя йде звичайно, Миколу І. (А ян було у нас донедавна? .. ).

ченкового

ратурної

загинув

неудо­

лапа

назарменнан

життєвий про ш.1ях Т. Г. та творчий Шевченка << Велиний про­ Украївоскресіння рок виставну

1 50-річчя

і

ілюстративну

книжкову

відзнану

може,

оформлено

дУХУ>>,

го

Чудовий

А

ном­

народно-

<<Велет

позицію

у

на

Над

проведено

llІевченну.

Т.

татарами

ків

лопати.

проходять

тому? було

бібліотеці

.1ітературно-музичну

Г.

м'ятник На

централь­

па­

БУЛО КОЛИСЬ ...

просторах

туро·н-янивр.

тут

б\'ЛИ

броварчак

біблі·отечню.• в

прафвників

ній

ква­

підвищення

заходи.

броварчани

Rднчні

1923

мо­

без

не

<<БЛИЗНеЦЬІ>>.

та

рали>>

В. КОВАЛІВСЬКА.

не

и

вольствием

цІєї сумкої і пам'ятн01 дати в історіІ нашого МІС­

куди

Брова­

ри і в пoe:vrax « Натери­ на » та <• Варнан >>, в по­ вістях <<Прогулна с удо-

Хочеться вірити, що ведучі вечора ~· . КириJlЮК, о. Іванько, а також всі-веі діти, школярІ 1 дошкіль­ нята які разо"1 з вчите.'Іями, вихователями, бать­ Іtам~ побували того д~ біля Тараса:. не забуду;ь всіх

Шевченко

Згадує

т~ор­

у

Кос-Аралі.

на

році

18·49

засланні

в

написаної

шани.

для

лягли

жителями

їх

з

ви

чості школярів поклали цо пам'ятника поету КВІТИ,

це святе

Броварах. а та­ знайомство і роз,мо­

та

кож

представ-

-

будиику

«Просвіти»,

перебу­ в Гого­

обласних

слухачів

Для курсів

ліфінації

V

.'Іеві

тяжелая

напечаталась

У ВІНОК КОБЗАРЕВІ

ристи з БСШ М 7 (художній керівииІ(' П. А. Ко­ вальчук) а також гості з Каrарлнцькоrо ранону -

вІд Враження вання Шевченка

Велино­ Бровар­

про перебування на Кобзаря го

який

Гамалієм,

М.

Д.

розповідає

яна

музеї,

му

краєзнавцем

місцевим

-встановлено

експозиція постійна Діє краєзнавчо­ районому н

світ­

його

центральна

па~1'ять,

з

і свят.

днів

Ноб­

народження :vricтi

у

:заря

те3е, Нобзарю, крізь СТ9педаго­ з Разом літтІЯ>>. БСШ учнями та гами .N'q 6 проведено зустріч з

сьКQЇ парафії І{нївського патріархату благоЧИІ_ІНИИ присут~х ~ Він звернувся до ігумен Феодосій. щирим заклико 111 до злаrоди, єднання навколо 1мею

виїжджати.

дня

ди

Панахиду віАправив настоятель Свято-Миколан~.­

в

Рід

біб,1іотена

мнстеоо

жити

дозвіл

суворим під Петербурзі, наглядоl\І поліції, без прсt­

варах.

виклада.;і Стрітінської школи кобзарського цтва Антоніна та Василь Литвини.

Шевченко

Т.

року

У духовному житті ук­ раїнського народу весня­

лу

Коиощенка, юю х -

березня

кінці

в

будь-нуди

Вшановуючи

сильно

иснусств

храме

тів Лазаревських -- Ми­ н Матвійовичу хайлу

ва

ченківських

суспільно-політичні

й естетичні погляди: <<С Лунашеви­ художнином Зрмитаже ... в бьІЛ чем В ЗТОМ Ве.1ИІ\ОЛеПНО:\'І И

ПрИВЯЗИ>>.

1858

перебуван­ про розповів ня Т. Г. lLІевченна у Бро­

працівника культури В. Ф.

друга,

щоденнику

в

записи

одержав

солдатекай

ц.ати.1етней

на переНезважаючи слі;:1ування, Т. Шевченко вивідверто й сміливо

Тарас Григорович із гні­ <<Теперь скаржився. во~І я в Нижне:vr Новгоро;:1е, на свободе, -- на такой на собака нан свободе, Лише

двад­

продолжение

вірного

свого

кіна,

красним у своїй непоно­ волелюбний сол­ рі. Це не яю<.й дат Скобелєв, стерпів знущань офіцера­

3

бачили

У листі до М. С. Щеп­

пре­

і

гордим

датам,

наполовину>> только листа до Нухаренна).

сол­

простим

горем,

ти:vr

сліз

яні

співчуттям

і

вагою

р:Jм

с.погади

'Шевченка

слання:

його душа, не закам'яні­ ло любляче серце. 3 по­

со­

читати

знайомих, Т.

А було До

рони.

три

ро:н

фізич­

ті.1ьки

тоді

йому

Та­

дужого

повного

ного виснаженнн. ж

до­

сатрапів

царських

ня

І. Руденка. та С.' Пан:~::

мак цвіте. Мов то кров таврів, греків, сніфів, тс;­

Пе­

десять бь1"1о Мало им нак стьшет, Нровь лет. вспомню. Помилавали да

з.ачерств'іла

не

але

фабрики «Київська» пІд керуванням Заслуж~но~о

Нриму,

чи

Москви

до

в'їзд

що

України.

до

праці,

дини

він

року,

дізнався,

ста­

· · осередку Товариства української мови ІменІ Шевченка «Просвіта>> l\1. Г. Овдієнко, хор птахо­

На

1857 ж

20

вився він до бідних каза­ теплом любов'ю і хів, ма­ зігрівав своєї душі

се­

на

оставили

не

да

році· стояла йвго домовика, запалити СВІЧКУ скор. боти вклонитися його світлому образу. н~ зібранні внетупили заступник ~лови" MICbJ:tМІськраионного голова A . я . Теплюк ' r о т . ради

ВЕСНА.

Пожарсьний>>,

бе... Мне кажется, что я тот же, что и бьІЛ десять лет тому назад. Ни одна

будто не каса­ Малейшего сле­

шли, нак ясь меня.

а

місІ~е.

<• Ннязь одразу

нево­

у

Прометей

ку ди Новгороді, парgплавом поет

вересня

наш

Нарався-мучився

уни­

...

ЖИЛЬІ

11

прослезился>>.

не

чуть

на­

бьrли

видньІ

что

того,

до

снвозили

его

руни

І(е:

Ві::1дзерналюєть-

багатогранна інся в:я Шев­ Т. ІДИЕ•ідуальність благородні його ченка, душі, боріння пориви, без'ІІежна любо·в до лю­

свої

ньому прибув

що-

записнах

стис.1нх

У

денника

словлює

була 1\ороткочасною рад·ість Т. Шевченка піс­ У Ниж­ ля визволення.

че­

ЛЬІСЬІЙ

исхудальІй,

но

годьІ

поету ·збираються люди, щоб на місЦІ, 1!-е в

та, шануватимуть

із

родинь1! » мил ой 29 липня 1857 р.)

нашей (запис

совершен­

бьІЛ

мной

редо

поругання

ської розпочався у Броварах веЧІР пам ~ті . кого Кобзаря. Вже традицІйно кілька роюв , шдряд саме v цей день, 18 травня, біля. пам ятf~~~

гірлянду

він

хоча

забор-оне­ йому тербурга но. А йому тан хотілося повернути­ якнайшвидше ся в Україну. <<Вот мудуши! иродовьІ чители,

Віршами Тараса Шевченка

міськвиконкому,

прощання

своє:vrу бажає І:умо)І, зти <<пройти зе:~-~лянові напустьши, безводнь1е Днеправ­ сладной питься ВДОХНУТЬ И ВОДЬІ, ской

за­

після

поета

бачивши

ненсповеди-

все

и

жения

"Не забудьте

ники

достоин­

щиросердечно,

по­

Новальов,

В.

писець

Я

зто

горе,

мое

рідно­

відданості

~~у народові, України: <<Все

не­

духу

гордого

ньому

покори,

волl1 не приходила. На­ решті, помилували... Прс Григорович 1 це Тарас

І.Ласннків БСШ ,Nq 7

задушили

не

вороги

що в

дізнаємося,

ми

денника

почав

рони,

минали

На

ства».

Шев-

сланнн, перелякався:

що-

записІв

із

Саме

його писати знову. Мина­ ли

пустьІне >> ...

бесконечной

Майже

холу1в.

и

национального

своего

53-

Т.

знаііамий

УНИЗИЛ

-----------------· нашей прекрасной, воздух 5-------------------------------~---------ченна із 40-х років живо­

вести щоденник, міг не пі.д суво­ бо перебував рим наглядом оо царських

посіпан,

А

меня друз ей, поддержна задушили бьr в зтой ши­ зтой тюрьме, в рокой

Шевченко

т.

Пізніше

54).

не

бь1

Ж ІІЗ НИ

Не

И

человеческого

вест­

(«Козачий слання. НИК>>, 1884 р., ,N'Q

ГНУСНОЙ

ОПОШ.1ИЛ

не

час.ів за­

із

Шевченка

Т.

ненероятне

если

И

ІІОШЛОЙ,

присмотрев­

только

JІ"

шись, узнал его. Желто­ зеленьІй, весь в морщи­ нах, худой, убитьІй физи­ чески ... >> -- писав офіцер ·знайомий Са.вичев, Н.

Полум' .ане слово Тараса

ченна особливе місце заи­ ЙОГО

счаст­

так

тан

спадщини Т. Г. Ше~-

)Іає

радістю:

теперь

счастлив...

золотого фонду

Серед

<<21

велиною

з

лив,

Канів.

у

спочинку

що­

у

июля 1857 года 11 часов утра>>. Це першим його привітав наглядач госпіталю Н. С. Бажа нов. 26 липня 1857 р. пише

.N'!! 43 ( 8.524)

8

нас нема зерна неправди за сооою

\Коротко

записує деннику:

Ж И ТТ Я•

сН О В Е

:ІИ

орди

но­

палили,

мо­

села

полонили,

.1одих

Hl' 1111

молилися,

гнуть

тепер

а

t:ПИ-

МОВЧКИ

J1.1аЧ~"ГІ>,

не

і

знаютf,,

ПОМОЛИТИСЯ.

1\(ЩV

Чн

буде

правда,

волн

вона, і

тій Україні? Повинні буr

Дмитро

СRятап

,1олн

н

на­

,,

Г АМАJІІИ.


•8 О

І Е

Ж

ТТ

11

J• 8

.N'!! 43 (8.524) Н<ПНі

••

мінієвих немає

ні,

Як В.

В.

ти '>

го

новоселІв

;шоноверхова

f;

рорайону

у

ЩО ли

лише

а

й

це

містечно,

ПрСJТНГОМ

ДеСЯТИ заселя­

бровdрчан.

І

не

заво;.tу,

евакvйовані

з

зони

Чорноб<иЇьської А ЕС, па­

йовнкп з інших підпри­ ємств міста, сім'ї, що перебували на черзі у міськвиконкомі. Тепер же, щоб подолати фінансову

встановлюють

сантехніку

плановані

електроар­

ннріuшв

і

:закінчити

ти

житла

числа

налічу­

аби

:за­

за во;:(

частину

<'заможним

воселам,

у

усі

об' єнти, продати

квартир

відсутність

не

•>

но­

позбави­

черговиків

соціально

з

не:захн­

щених.

ється до п'яти. До речі, є

Що вражає людину у цій

п'ятикім-

;lBi

ніДприєм­

прафвниrш

та

будинку

за

тrrсІrчі

скруту

в

о;(н ій

планомірно

(виконроби Ю. М. Лісо­ гор та М. С. Бардаченко). Тут настеляють лінолеум,

квартирі

цr,ого

ЙОГО

років

бу­

ничною

сторонню прантично

зміг

лавки

та

по­

малі

;1итячих

май­

двері

і:з

l'J;(iв Gлиска­ :JНИКа­

вr.:е,

1 20

вагою люrх

вже

а

що

ІІоцушrти,-аж

ванни у

rri;t

алюмінію,

не:за<:елених

:vюжна

до

кi.>JO­ зншто

невідомо!VІУ

напрнмі

три. Організувати тут на­ дійну охорону міліції ані .замовнrш, ані ЖЕД не в

-

змозі

І

занадто

хоча

дорого.

будівельники

вартують

за\ІН:И,

і

о~танНіх

теж

встановлюють

а.ае

накові

ключі

від

часто- густо

у

декількох

од­

квар­

~~rіснцн

І

Тож невже і надаЛі безплатне

житло

р:)збещvватиме ство~ Дійс.:но, бать]{о нш;ладе КИШСНі

тільки

суспільтой, чий із своєї

ЧИ~1аЛеНЬКУ

КіЛІ,­

НаМі.lЬЙОННУ суму за квар­ тиру,

проводять

не

знущатиметься

і:з СІІі.lЬНОГО Під'їзду, ВИ­ ма.%овуючи на ЙfІго сті­ нах непристойності. Асіе ж і сімей з такимв дохо­ .;щми не густо. ЯІ{ ше розrrлутати цей складний клу­ соціаю,них,

монтаж

.1юди

зачиннютьс.:я

влас.:них

чотирьох

як равлики, всього,

не

їх

до

І лише

коли

у

хтось

із

горе-копачів погреба пе­ рерубає водовід, електро­ чи телефонний кабель, починають бити у всі дзво­ ни:

допо.можіть,

сидимо

цікавить, ·які понесуть служби

Ставки

Найменування

.мало

того,

загрозою

що

кожної 1\інської СІІJІІІ

усі

витримує

одного

З

1\ОЖНОЇ

наван­

хто

сусідів

самовільно

місЬІ(­

ІJИконкому

вживати

більш

жорс.:тких

заходів

щодо

порушників,

не

обмежую­

чись с.:міхотворним фтт.

штра­

Н. ЧЕМЕРИЧЕНІЮ.

мораль-

з

КіНСЬІ\ОЇ СІІЛН 1\Ожного кіловата

більше

року

порошкової

металургії.

післн введення в Декрету Набінету

дію міні­

результаті

недотрнманнп

Минуло

стрів

''Про

лютного

систему

1993

19

лютого

але,

.я.к

показали

проведені

вимог,

кож

р.,

ної

валютною

ньо­

му.

Перевірками, проведе­ ними за два місяці 1 993 року, на 8 піДприємствах міста

виявлені

порушення

з питань :здійснення ва­ лютних операцій, до бюд­ жету нараховано 225 млн. крб. штрафних с.:анкцій. За 4 місяЦі 1 994 року аналогічні

порушення

встановлені на

12

ємствах,

в

підпри­

результаті

Gю,джету надійшло J\i-1. крб. пені. Найбільші ства

до

на

ві;(ванта­

продукцію ;10 нараховано

Gюд­

407,9

кр5.

Аналогічне становище у виробничо-торговель­

Нерівництву

67 4

:заводі

НіСТЬ,

слід

звернути

увагу

ЗАПРОШУЄ слов~янський УНІВЕРСИТЕТ Нинішнього року дентів

рt~ний

Київський

за

участю

вперше

оголошує

Слов'янський

АН

прийом

університет,

України,

Федерації

на

положешm,

сту­ ство­

проф­

спілок, ряду державних і комерційних структур 'України та інших слов'янських країн. Серед його

засновників є і броварська агрофірма «Десна>> на •юлі з заст;упнином глави держадміністрації Пет­ ром Михайловичем Талавірою. У складі ;;нінерситету діють 7 факультетів, що мають І'отуватп фахівців світового рівня для ро­ боти в умовах І>ШШу. Зверніть увагу на ряд зовсім нонпх сnеціа.чьностей, відкритих на факультеті еконо:VІікн та фінансів: ,банківські валютні опе­

викладені

в Декретах Н:абінету міні­ стрів України <<Про тим­ часовий порядок викори­ стання

надходжень

в

іно­

•Швидкість вбиває, убий шuидкість!». З цим заклн· ком звернувся англійський уряд до «пекельних водіУв:ь на Британських островах, nоставнвши за мету зроби­

земній валюті», <<Про по­ рядок здійснення розра­ хунків у іноземній валю­ ті,> ві,'\ J 9 лютого 1993 р.

прийняпшм,

як і

та

кермом.

місцевому

зміНJМІІ

ними

до

них,

Законол1

внесе­

України

ти

nереви щення

таким

же

По

баченню

стрів

ва­

котру

ві;\

І<ривавлена,

лютне

про

регулюванНі!>>

25

му

годин

введення

дачі

в

.lіЮ

Заr.:ону

У країни

<,Про внесенна :J'мін до декретів Набінету міністрів України про валютне

ре гу люваннr~»

ві,\

ЛИс'ТОІІа,:(а 1993 р. Td Законо:~r Унраїни <<І Іро Державний бюджет Ун­

25

раїнн на 1 лютого

J 994 J 994 Л.

відділу

с:луговуваншr

м.

ві.l

24).

лиці.

збив

Податок власні

на

британії Це

ник

1926

таку

року,

його

Велико­

3.819

Джон

ки

смертей

поча­

Однак.

транспор­

Макгрегор, це

-

чо­

показ­

коли

міністр

стіль­

забагато.

УІ(Р!НФОРМ.

об­

Броварах.

та

скла­

визна~1и

статистику.

ту

балканістики.

На

останньому

на­

вчаютьел майбутні перекладачі практично з усіх с.-юв'янських ІІtов, а також німецької, англійської: та грецькоУ ~мов, спеціалісти з слов'янської філо­ догії та історії.

Нинішні

8Шr:•;сІшшш,

мабуть,

не

здогадуються,

юшй існує с<.ОІ'одні попит на фахівців з таких спе­ ціаJІьностей, як rеоіиформатика, державний зе­ мельний кадастр і управління земельними ресур­ саr.ш. СаІ\Іе їх rо1уватн~1е факультет геоінформа­ ційних систем та технологій. В універснт~ті є Т<шож факультет перепідготовки фахівців з вищою освітою за снеІфшьностями: <<електроніка, мікро­ процесорна техніка та інформатика в бізнесі>> та <<технікО-fRОНОІVJічна експертиза інвестиційних .проеІ\тів>>.

Ще

до

випусююго

вечора

іноваційних

більше

ста

та

одинад·

готувати

цятикласників, які навчаються нині на вечірньому підготовчому відділенні університету, після успіш­ ного складанни задіково-іспитової сесії будуть за­

бакалаврів та JШН'істрів з міжнародного права, міжнародних економічних відносин, митної справи, .о1mшародного турнзму. Гуманітарну підготовку здійснюють факуJІьтетн мистецтвознавства 1 ело-

раховані на 1-й R~'PC обраних ними факультетів. На жаль, школа сьагодні не здатна забезпечити більшості шшусюшків грунтовну підготовку і тому вузи не можуть обійтися без факультету дову-

рації,

ринок

ФаІtультет

І(іІших

паперів,

n'ііЖшtрvдних

страхова

відносин

буде

справа.

щорічним

транспортних

білі

оглядом

орденом

з

г)

засобів.

-

ГіЧНОГО

в

11-!ССЛеНі

трьох

з

-років

і

ро:нrі­

власників

транспортних

найбільш

:з,tсоош

rrоширених

моделях

м<Jр­

тращ:порт­

них засобів не~тає :шоги ~· ':3в'лзну з об'є:.rним rrер::­ лікО:ІІ,

Т0~1У !ІрИ по;~атну потрібно

ти

увагу

вашого

на

СІ!ЛсtІ і :шсрну­

нотужністr,

транспортного

собу,

що

за­

відображена

технічному

в

пасrюрті.

П. СОБЧУК, начальник

державної

податкової

~Ііс.:ту

Такий

інспсю(і'і

факультет

дипломати

науІ:овому

створене

та

бізнесмеш

взяли

семінарі

країнах.

110

Бровари.

факультету

прове,1ено;ну

н

нереселеннн.

податку

ках

на

ІІ.УІІКТН,

Опубліхонувати ри

майбутні

сдов'янсмшх

аспекТ>>,

:зо­

АЕС

і в Слов'янському університеті.

nпжнародному

і

катастрофи

протлго~І

безпеченням до зазначе­ них категорій військово­ службовців; б) учасники Великої Вітчизняної війни, війсь­ ковозобов'язані, які про­ ходили службу у. складі обмеженого контингенту

підrотоп•юго

:щ­

раJ(іое/(0!10-

ЧорІш:Jіт,сьr.:ій

виконанні

ться і на інвалідів з чис­ ла колишніх партизанів, а також інвалідів, прирів­ ншшх за пенсійни~1 :Jа­

Нещода.шо

i:J

;tо:Jро­

контролю;

слідоr{

інших обов'язків військо­ вої служби, або внаслі­ док захворювання, пов'я­

н~шого

вЦнссені

д) ГРО:І1d;(НІШ, вiДC.:l'.lt~:Ji із зон радіоактrнJІиго ::а­ бру;tненшІ тернторііі вна-

після

ІІЇі\ГОтоюш.

авто~.ІО­

відселеннн

ІІОСИ.1еІІОГО

іНШі

зівської

в

гарантованого

ни

інваліди

заного з перебуванням на фронті. Пільга поширює­

в

mшх

кет·юн­

гро'І'rd;(нІІ!І,

ців, які стали інвалідами внаслідок поранення, кон.

при

або

ручним

вільного

Великої Вітчизняної вій­ ни або інші інваліди з числа військовослужбов­

або

у

до вЦселеннп їх

ни

Слави

ступенів,

Рес­

та

до 1 і 2 категорііі нотср­ пілих ві;1 наслідків Чор­ нобильс.:ьr.:ої кат<ІстрофІІ, а також гро:vrа,'\іІ н 11, н і-'1несені до 3 і 4 ка1 егорііі,

а) Герої Радянського Союзу, особи, на,городжені

в

ням;

ВІД СПЛАТИ ПОДАТКУ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ:

трьох

нраїнах,

МОТОКОШІСЮІ

реє­

СРСР

найнижчий

вважає

або

пере;t

нііісr,к

Афганістан

цей ЧdС ве.1ись ГJойові дії: в) інвалЦІІ, які :ІІ<ІІІJТJ,

перереєстраЦією

по-

дорогах

як

страцією,

планується

9

інших

би, один раз перед тех­ нічним оглядом за кожний рік, але не пізніше пер­ шого півріччя року, в яко­ му проводиться технічний огляд. Сплата подdТІіУ

тузії чи каліцтві, що їх вони дістали при захисті

загинуло

Jювік.

засо­

ву­

шокуючим.

Торік

публіці

транспортні

:ню крб.

0,01 р;цпнських

за­

nісля

0,005 rютуж­

мають

на

тільки

платників

в'янознавстr.а

яко­

дівчина,

вечора, оскільки

надто

ли

як

в

,,p!J.

0,02

які

вмирає

програм

з

теле-

1200

нотуж-

сплачуєтьсн

громадянами,

автомобіль,

його

казувати

МАЗЕВИЧ,

начальник ДП!

рік •> р. (ст.

відеоролик,

псказано,

лютого J 993 р., По­ становою Верховної Ради У/(рз.їнн ''Про порн1 цок

не­

nияцтво за

демонструється

жорсткий

Уr{раїни

швидкості

соціально

«Про внесевнп 3:\1ін до ;(екретів Набінету ~!іні­

підпри-

ємств, органі:зацій і уста­ нов, ЩО ЗДіЙСНЮЮТЬ ЗОВ­ НіШНЬОеКОНОМіЧНУ ДіЯЛЬ­

законодав­

допущені

валют­

:за

ка>>.

порушення

податкового

по

та­

ній фір~Іі <<ДбМОС>>, На­ УКОВО - виробничо - тор­ говельній фірмі << Полісер­ віс>>, заводобудівному ком­ бінаті, малому піДприєм­ стві <<ІІАВЛ>>, магазині << П інденний >>, кранобу дів­ ному заводі <<Стрі:Jа>>, багатопрофільній фip.vri «Думка>>, заводі торговельного мюнинобу дуван­ нн, праватній виробничо­ комерЦійній фip!Vri <<!VIiшеЛЬ>>, СІ!ЇсlЬН0•1ІУ ПіДпрИЄМСТНі <<Світлотехні-

дотримуються у

а

надходження

1:\1ЛІІ. і

кордону

оплаті,

виручки

жену жету

перевір-

викладених

з-за

попередній

інспекцією Державної податкової інспенЦії по м. Броварах, не всі суб'єк­ ти зовнішньоекономічної діяльності

на;(ХОДЖеННН

продунції

і

контролю>>

від ки,

ва­

регулювання

налют.ного

терміНі-В

В

;f'бІІіі ІUВИДКЇС'.ГЬ!

І;р{j,

двигуна:

З 1\ОЖІЮЇ 1\іНСЬКОЇ С!ІЛІІ або з кожного кі.10вата ності

проводитьса

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ЗМІНИ В ЗАКОНАХ

<]()()

І:;

0,0

ності 0,03 }\1\отоциІ\ЛІІ, моторолерІ! та мото­ блоІ\ІІ залежно від потужності

до

само

адмінкомісії

І,р(j,

4.

веде

Так

1\іНСІ,І\ОЇ СІ!ЛІІ

1\ОЖНОЇ

або

громад-

добра?

"JJIJ.

~]()()

двнгуна:

З

розриття. То, може, пере­ станьмо бути байдужими викрадачів

(;()Q

0,01

або з 1\ОЖного 1\іловата 11отужності 0,02 З. Автомобілі вантажні вантажоІІі;t­ !юмністю більше 7 тонн та іІІІІІ і самохідні машинІ! і мrханіз~ІІІ, автобусн, залежно ві;t потужності

пошкоджен­

ставлення

і

КІ>~.)____

потужності двнгуна:

піД

ня сягає близько 3,5 мільйона карбованців. Ось у що випливає паблажли­

час

виход~tІН

:іарнJІОJ вt

або з 1\ожного 1\і:ювата ІЮтужності О,ОІ:ї 2. Автомобілі вантажні вшІтаіІ\оІІі.t­ йомністю до 7 тонн заJІl'і!\!Іо ві;t

електропоста­

не

ського

крб.,

потужності двн1·уна: з

ня було аж 40) і на ньому без кінця трапляються замикання. Отже, ремонт

до

рік

І. Л втомобілі лсгІ\ові :J<І:Іl'ЖІЮ ні,І

таження (адже останнім часом випадків руйнуван­

тих,

у

міtіімальної

------------~----':::іІ.:_І тис.

чання й усього житлового масиву. Бо резервний ка­

не

на

відновлюючи

елеюроенергії,

бель

дексації

з

забез­

мешканці тиждень живуть

без

JJОдатку

частинах мінімал~..оtюї заробітної nлати бе:1 ін­

об'єктіп

оІІодаткування

збитки

:1руйноване. Свіжий приклад. Побли­ зу будинку .J\"~ 294 по вул. Ниївській невідомий при ритті погреба пошко­ див електрокабель. І тепер

року

1994

без електроенергії (води, телефону тощо). 1 нікого не

травня

25

Державна податкова інспекція по місту Бровари по­ відомляє, що у відповідності із Законом України «Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» податок з громадян власників транспортних засобів за 1994 рік сплачуєтr.ся в таких розмірах:

конкретно

стосуєть.ся.

нипадку,

у

с.:тінах

байдужі.

що

Серела,

ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ІНФОРМУЄ

секцій будинку, згодом

6

лише

тирах.

бок

них і економічних проб­ лем? Поки ж усе йде своїіІІ звичаєм. Київські буді­ вельниюr (спасибі їм) щr>­

печення,

ІfІНИДКіСТЮ

гparvriв,

колективу

опоряджувальники

кожній

ще

...

Ністрації

будинків

яких

ІІе­

нотрс:>а мік­

ства (директор С. 1\І. Махновський) та всьому

із

по вул. Черняхів.ського. Так, нещодавно заселено І чергу 119-нвартирної 1 0-поверхівюr, л ку звели бу;нвельники БМУ-3 до­ мобудівного комбінату ,N'Q 1 ГоловНиїв:vrіс.:ькбу­ ду. Ще п'ять секцій на 199 квартир готують до

дверей,

:Jавершеннн.

власними

Нато\1істr, із нових будинків із

і:;

на

бл а­

;tанчпках.

чеr.:ає

ві;tr.:ла;(ІІОЮ

адн\е

лю­

по

ледве

фарбувати на

ЮТf,

Звичайно, городяни ІЮ­ винні бути вднчними адмі­

34-го Нині

непокоїть

<:Іюр_у;щ

гocrro;ta­

суботник

форми

Gc:1 ізіК'JІІ і дві!рей також

школі

за­

Ио­

не-

організувати

на

силюш

квартир .1!1-

;(итс;цоrс

новому

гоустрою,

:Ji\IOHTOBaHO

Така іІі :toюr сrІіткалсt і

останні

дей

<:пору;tженнн :tвох бу­

9()

тротуарами.

новоседа~т.

і

магався

за­

Іrреве­

<<ІJ<l:І10ро:зи­

rro

радІСТЬ

длн

на

бу;(­

peнi ЖЕД-3, що при й має на свій бала не ці копіткі об'єкти. Иого керівник О. М. Хауха на­

:замовни­

жаю,,

:Jаводсr,юrй

вершеннн за бу до ва мікрорайону міста.

легко

прн-

І Ірихо;tько,

;щнкін КоrЮШЙ, ДЄ )lfe короG1ш.

;10

Ва;tшо

со-

нре;tстав­

довелос.:н,

лшшй

за-

тощо).

rювідоют

воду

затьмарює

скла

із

ДіЮЧІІХ

всршеНЮШ

('Vrагазишr, їда-1Ь­

технаrтцу

ка

запроектовю·Іих

а:rю­

об'єктів

ательє

ник

Що

споруджуються

жодного

:таченнн

Наближаєтьсн

:заводу

ОТОЧl~ІІНі

:УІdЙДаНЧІІКіІЗ, іЗ ЗаНl',1Vа­ Н!І м благоустроєм при­ Gy ;tинІсчшх територій, po:Jp!IТTii:VI ІІОГрСОіБ, не:Jа­

мікрс>р:t­ І{ОJІІті:з

ціа:rьно-по3утоного

дівельників

В

будrюнструю(іі\

планованих

.иtcma

А

таrш Gу;щн­

--

:замошшка

-

матуру.

;r;

необжитій частині Брона­ рів'І Це острівЦі вже :за­ селених G<.lгатоповерхівОІ(

Gаге\ТО,lіТ­

аІІТl'ка, а,'\Же у ~іоні чере:з бра!{

На новобудовах

внутрішню

дл:r

ку ві;lкрІІєтr,с;r uGy;1(m:шa

••

зда чі

JIXi

!ІОМеШК3ШІ:І,

нрнзначені них сімей. У цьо~r~·

8

J C'rOf.

участь

«Хід

)

реформ

Соціально-економічині

університетом

в

УкраїнськН

переможці Міжнародного конкурсу

<<АІ(Т в під

Ф~ндовій біржі. _Серед слухачів цього факультет~ є

1

т.римку

свободИ>>,

які

здобули

право

безпл<tт

ного навчання в США.

Більш

дошщдну

інформацію

про

Київськиі

С10в'янськпй університет, про умови прийому бп ·жаючі

можуть

отримати

в

nриймальній

:комісї:

(252030, ~~- J~иУв, вул. Б. Хмельницького, 44) т n дех->ана п фю;у :н.тету довузівської підrотовк' (252150, м. У.иїв, вул. А Барбюса, 9), за телефс нами: 225-31-50, 268-16-88. А.

:tel\11!

фану:Jнету

1\НЇОСІ>ІіОГО

ВЕРТЕГЕЛ,

дову:зівської

С:! ОВ' НІІСЬКОГО

піДготовrш

УІІ івс·р~ I!TL'TY,


Середа, 25 травня 1994 року

en,. 8

f

сН О І Е

nІАТРИМ У ЮТЬ ТАЛАНОВИТИХ Попри мічні

всі

наші

еконо­

негаразди,

дух<Jвності

саКУГь.

у

Ми.

рюю.

нас

не

наші

що

Олімnійській,

жарини зга­

д.іти

краще

відкрили

6

і:зостуд.ію, виділивши д.1я цього приміщення. 26 ді­ ток праЦівників комбіна­ ту від 5 до 13 років роз­

ві­

життя

все-таки прийде. а зараз треба зберегти, а де мож­

вивають

на.

то

що

мали.

художник Тетяна Олек­ сандрівна Самсонова, а опі·кує начальник ЖЕД підприє:wства Га.1ина Іва­ нівна Безверха.

От

й

примножити

взяти

будівний

хоча

б

ні

те,

домо­

комбінат.

У

кій же скруті, як і

та­

інші.

тут

здібності.

а про талановитих дітей ,цбають. У сімейному.

моги

гуртожитку

комбінату

по

свої

Нерує

Напередодні

вулиц1

в

худож­

ними

Дня

Пере-

актовому

залі

була

влашто-

Ігора Дідківського. Ані Андрієнr->о, Насті Гранат,

Жанни '! ьr1х

вана

виставка

малюнка.

дитячого

на

і

дитячі

роботи

рували

постшно

сщінки.

найбільшу

щастить

присутніх

ну.'Іа

~та­

Діми

виставка

А

Нехай

учасникам.

І

Всіх

дітей.

Вони

допомагають

дарству

ми

відзначали,

свято

весняних

квітів,

ТИ:'.Ш що

з

лпчись

воєнними

завжди

шах

повича Супруна та Стела­ на Романовича Станевого, що завітали до Броварсь­

як

ної середньої школи

море-м

Вони

урочис­ маршами,

лишали

псчут'!'я

в

ду­

захолло:~-

ня і гордості, бо учасни­ ків Великої Вітчизняної війни

лишається

ше і тісні

а

серця

радісний

повнюються

наші

від

виводять

з

лав

колишньої

життєвому Але

з

не встигаючи в

сом,

осторонь

від

його ша.1еного

і,

ногу з ча­

залишаються

інно~и

життя.

ритму.

ян

не­

повелася

до­

наприкін­ вступити

тільки

тепер

існування.

старість. часто

за спо­

Мабуть;

охоплює

почуття

не

можемо

ча

б

Та

сті

приділити

просто

коління

відчуття та

хо­

стабільно­

спокою,

захистити

а

ще

молоде

по­

повинні

років

ві_}

забувати про це. Сьогодні учні

90-х

збідніння

живуть,

існують.

душі,

черствос­

школи

ті.

Цікавими були розпові­ ді ветеранів Петра Пили-

Дворазовий І

ЧеМПІОН

нє

у

ні

на·

хвилину

вати

ветеранам

йону

посильну

у

дні

щоднп.

грошовою

мудрець.

дорослих

и.иків

НиІвщини,

У'ШС1·і

в

але

mими,

невдячними

свого

Длн

всіх,

ІІІОСті області. Наше місто на

повідомляємо

служби що

діє

редньої

гання

делегувало

трr,ох

кандидатів

шко:1и

стри

спорту

з

в,1руге

присвоєно

сНОВЕ р•Аоноої

ЖИТТЯ»

міська

і

•• ародних

Рад

Засноаники

Н.

районна

України. який в м. Алушті в 1994 року.

Ради

призером

йому не вистачило

півочна,

щоб

результат

пов­ пере­

т'ворчих

зіграв-

Ана­

дасть

зрозуміло,

нашому

:v1у.1у

на­

відомому

і

теоретику

сти­

для

рацумів

над

Пі;іВИЩеННЯМ

МаЙСтерно­

СТі.

Шкода. не

ганні

ці

через

вдалося

цьому

хворобу

висrупити

престижному

серед

школи

Швед.

Ж·іНок

,NQ

9

уче1!и­

Ірині

АРЧАКОВ.

"іської

газети,

•u.a~..

ме

~~вж.і\,11

nод.ілs~

НАСТІй ЛИСТЯ ТО­ ПОЛІ. Піввідра листя ки­

ки

дні.

3-4 цим

зникають

ПОПІЛ

надовго.

відповІдальиість

nо3ицію

(40г). ПОПІЛ І 50-200

деревного

ааторіо

залити

~-02-g~:

~

нл:vІ

ну

РЕДЛКЦІІ: редактора

-

відповідального

4-04-61:

пrомнс.qоаJстІ

І

відра.

автор.

публікацій,

Листуванн•

РукописіІІ

s ве

читачами

-

поасртаемо.

технічної

доку­

тел.

5-32-15.

3НПИ1атн

Вадима.

у вихідні

9.00,

В

робочі з

-

дні

7.00

до

!\ІіСЬКИЙ

С\'Д

МіСЬКВИКОШ\О\1у

ЇЇ

ба1ЬІ:<І

головн

llHC.'lORЛIOI?

і!\.

ІОРН('Т ..

С.

с~

П(>j'fi,

-

Стеnана

Данн.1овича

БроварсJ,тшго

мlси.:ої

СП!ВЧ\'ТТН

ДАРІЄІІКО

Рал.Іт

пайанного

н.зродннх

С\'дУ.

дС'ПУ1ат:в

нислоплюе

зJвідvючій юридичним відділом ДA­ з пrншоду С\Н'РТі її Gап,ко КРАВ'І~'КА Степана ДаниловІІ•Іа.

кілька

питань,

-

4-21-34;

-

І

т~JдІ·ічної

КРАВ ЦЯ

Ко.'Н'J\ТІІВ ВІІСЛОІІЛЮf'

ВЕ/ І .КУ

смерті

СПіВЧУТТЯ

спіnчvттп GлJІ.lf-~KIIM

-

чоловіка

Во.1одимира

GporнJp.cькoro

Володн~Інру

її

Андрійови•ш.

заподу

поро.шкоn-ої

ГОЛОННОМ\'

Оl!сксНіовнчу

іІІЖСНеру

з

приводу

мет:Jлvрrії

заrюду

с~1еіні

ВДОji()["()

fi;:тJ,r;a

ВДОВЕНКА

Олекrія

Теrентійови•ш.

водою, днів

м.

Родактор А.

Бровари, вул.

редактора,

.1истів

ОП <<ПрJ\І :нь-15» nнсловлює щире n.11JЗi Костянтнніnні. ЇЇ рідннм та

ІJРІtводу

нартоп:ІинюІ.

ра,цІоінфороиації

иесе

<<ПРОМАРМАТУРА>>

сnівчуттй

Ко.-;rІ\ТІ!В 1\Р .. \В[ЦЬ 3

ДОДаЮТh

залити

за~тупника

секретаря

соціальних

С'-!С'Т1ТЇ

ГЛ!!(юr;с

uІ5прискуван­

Київська область,

4-03-76;

<<МЕРКУРІИ>>.

розмножуванню

2,

5-52-19.

Bt~KOf-!І\OM

г господар~·,кого мила.

бризкати

255020,

установ полотно відпуска­

ЗАво!

по

Лісова,

K<J.1~::rІHhoro

1 О .1

на

r,

рОЗЧЕ І

настоювати

во­

годи-

добрий надоповненням

l>lF'IKC) /К<1·нні Степанівні

перед у

створить

вдалим

10%.

КРАВЧУКА

НАСТІй ПОЛИНУ. Заповнити травою трети­

попе­

2-3

НVД\

прилипання

настоюю1

води,

вул

lJpІJAa))~"ЬJ·:!iii

-

мила

послуги

f)J}')Bd\)CЬKOГO

НАСТІй ЧАСНІІНУ. г стрілок або голо­

додати

гарячою

настояти

листя

ЛИСТі!.

40 полину

жнrг•

розведеного

кращого

пок

та

стане

офісу.

ЗНИЖНОЮ

:крб.; крб.

45.400 90.800

о ЗНІМУ Б}'ДИНОК аб:> півбудинку. ПОТРІБНА ШВЕЯ по пошиттю взуття. Тел. 5-28-00, з 18.00 до 22.00.

200

І ПОЛИН. До г подрі.бненого

свіжого

дою,

кого

ДО

затишну

звt>ртнтися з 'і.ОО до 11.()(),

ст. л. рід­ господарсь­

для

вироб­

.NQ

Теа.

рі­

проціджу­

2

кольору,

хового цегляного будинку. Балкони засклені. Кухня 9,:J кв. !11. іf\итлов..t площа - 40 кв. м.

готу­

кг

1

ють, додають І{ОГО чи 40 г

милом

склянку

настій:

роз:11ішують.

Ню1 можна просто пос;ипати картоплиння. Але крап(ий результат дає :зольно-•нильний розчин. l нг попелу заливають відром кип'яченої води. настоюють добу і в цей настій додають відро во­ ди з розведеним у ній

білого

го­

тюле­

-Б 8 ':) аРОВАРАХ ІЮ вул. Олімпійській продається 3 кі:v.rнатпа ~>нарІира на 8-му поверсі дев'ятиповер­

картоплиння.

помrідорів

за

3а довідками звертатися за адресою: м. Брова­

профди­

цією

як

розрахунку

ментації. Роботи виконуються на папері виконавця. Виконуються термінові роботи.

на відро води. Настою­ ють 3-5 годин, добре

жу­

ДЕРЕВНИй.

ТелефоНІt:

депутатів.

ють

Після

настоєм

-

оселі,

вашого

із

надає

ДМИТРЕНКО.

пасинків

вашій

ЮПВСЬRИй

но­

пере­

ЛИСТЯ ПОМІДОРІВ. З падрібненого листя і

п'ятять у 1 О літрах води 15 хвилин і потім на­

АДРЕСА

та

Броварські

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета виходить з 17 квітня 1937 !'ЮКУ. Дні виходу: середа, субота.

з,. точнІсть внх:.адених фактів т1льхн ва сторінках газети,

жуком.

<<Меркурій>>

магазинів

ОП

Жук-не страшний нолорадським

во;1и

6; 52 <<Електротовари-Орбіта>> по бульв. Незалежності, 6; - .N2 41 <<Промтоварю> по вул. Київській, 143; .NQ 12 <<Продтоварю> по вул. Шевченка, 6; .N2 40 <<Гастроном>> по вул. Київській, 139. Довідки по телефонах: 40-883, 5-14-26. -

Бо­

їм

від

залежності,

землячок

спортивних

і

Завітайте до наших магазинів: .N'Q 51 «Культтовари-Орбіта>> по бульв. Н

ри,

лу.

В.

Броварських

редакції

на

зма·

депутатів. народних

наших

М.

надасть

у

см см

150 300

Для підприємств та

мог!

,Ng 3.

сш

своїх

капронове полотно

Інтер'єру

ме­

України

побажаймо

вих

організатор

господарським

звання

газета

та

СУХАНОВА,

-

за

Побризкати

шахів:

колектив

-

ж

ІВА-

ювілеєм

підприємство

мережу

Порадіймо

ти.

ставина.

Олександра Грицькова, Вадима Марчеана і Ана­ толія Степанц>І. Іfереможце:~о~ турніру став Сашко Грицьнов. йому

Дмитрівна

з

Санкт-Петербургу:

Тюль

заслу­

Марія

диною

чем­

тол.ій Степанець. І ця об­

май-

3:

ними

тренер

Яно-

НІНУ

вітаємо

і по безготівковому

ширина ширина

-

-

гатикова.

педагог

ництва

даль у програмі канди­

з

так

стрій

жений

КЛОДЧЕНКО, щиро

орендне

через

гардинне

єтьс!l

працює

се­

.Nч

тівку,

далі в онремих видах, завоювала срібну ме­

з

Слабкіше своїх

одразу

у

районі

5-22-35.

пре-

черговому

можливостей

31Ма·

у

Бро!!арс:..І\е

ються в училищі фіз­ культури і спорту, а

теле­

<< Милосер­

ПАВЛІВНУ

пропонує

датів у майстри спор­ ту. Всі вони навча­

потре-

Льва

До уваги покупців!

ви­

Погрібняк,

щину

на

Мари­ Ірини Хиль­

золотої

розмішати,

тренеру

це

хто

фон дн.

діть­

часу.

бує,

наго-

можця.

пер­

байду­

Марина

САНКІНА

НоJІектив київського заводу <<ПРОМАРМАТУРА>>.

програмою

володарна

зятr..,

онуни.

Радо зичимо щас.1ивого довголіття, від сонцн -

спорту.

ни.

.торИ1~И

для

особистrій

будьмо

за

nшйстрів

вітаємо

син,

і

народження.

Київщини,

Пропонуємо кілька на­ родних засобів боротьби

всього

представ·

двом

не

:vш

пали

пога­

сердечно

у

складалася

дочна, сваха

теп.1а, від людей -- дабра, здоров'п і не :1Нати R житті Шпної біди.

ва медаль у Наталі Грабарської, які висту­

не­

першим

:шхам,

обробки

нже

Команда

мrією і диГk1О:ІоІОМ облспорrгко~1ітету. А головне його досягнення -- він буде представляти Ниїв­

<<Срібним>>

після цього гостинБерезань зустрічала

кандид::tтів

яка

Отож, не в силах

зарадити

днем

чук.

ніш

та

ЗОЮ

Олени

майстри спорту ни Погрібняк, Хильчук, Юлі

гово­

нічого

о1ерть

ні діти.

стоюють

А

ченко,

свнт.

ян

страшнішого,

ченно.

на

пе­

u

и

HrBHY НА3АРЕЦЬ

Пастернак, Наталії Грабарської, Лесі Шев­

вете­

велиних

Адже,

старість,

допо:wогу о

роджено

спорту

чемпіонкою стала Оле­ па Пастернак, бронзо­

а

мікрора­

област1і,

стрів

лише

нада­

чемпіона

і

ключно з броварчанок, зайняла перше місце. В особистій першості

нашої

намагаються

командній

Київської області: май-

Віт­

захисту

в

ранjв війни та самотніх людей похилого в'іку, щоб пам'ятали про це не

турніру став Вадим Мар·

який

Ві'ДСТОЯВ

війни.

соціа.'lьного

тів: зони вперше вибороли друге місце на ~>:омандному чемп·іонаті

області.

борг

сьогодні

з

ших гімнасток із ди­ тячої спортивної шко­ ли, які захищали честь

хотілося б. щоб ми не за­ бували одну з найголов­ ніших забезпечення

піонаті пройде червні

відбувся в м. Березані Баришівського району.

йде не

Великої

жаль,

Мн вже повідомляли нашим читача:vІ npo ycn·ix юних броварських шахіс­

Ниївської

ХТО

роки

На

уваги.

врятувати нас,

не

просто

ТИМ,

школярів

особистій боротьбі. У спіх прийшов до на­

милости­

повертає:ио

серед

участь

Для нас право на майбут­

має

й з останніх сил бажають

не

УСіМ

рив

від складностей сьогод­ нішнього дня. Ми їхні одвічні боржники. і не

вони

Ми

не­

щонай~Іеншої

дати

вщ

ні

прови­

ни перед ними. Хоча. чо­ му незрозуміле? Півстоліття то:-.1у вони готові були В•ід·дати за нас, майбутнє нраїни, своє життя, а сьогодні ми, це саме <<:wайбутнє>>,

їх

нами,

бій,

тому

намагаютьсп

поряд

те.

знову

зрозуміле

шляху о

вони

вижити

на

виразні­ з:~<юршки

змусила

нормальне

армії

сьогодні

що

кійну

воїнів-визволителів та ще проблеми. що несподівано

постали

чолі

про

життя

в

ветеранІв

славної

на

думаю

ці

чvттю1 смутну. жалю. Не ворожі кулі, а час, давні поранення та хвороб.и

~1ова

ред суспільством стоїть чимало проблем, але так

а

проступали

ля,

по­

бо

роздачу

сліз,

справедливо

в

слова,

про

Черкасах пропершість ~'краї­

художньої гімнастики. 18 команд брали

прекрасно­

чизняної

ли

пере­

того

відповідали

від болісних спогадів. Дивлячись на них, я інно­

мен­

день

.N2 3.

цього

на запитання учнів, хоч очі часто паблискували від ше

менше. Іхні колись ряди поступово рі­

діють. цей

все

охоче

В ЙІШ'Іа ни

віддав,

вича із 75-річчям від дня народження. Rан;ає:.ю здоров'я міцного і віку довгого. :Jичимо Вам щастя і світлої долі. Хаі! пісню приємну шепочуть тополі, Хай ~ІИ·Р і достаток приходить до хати, Л дні Наші будуть на радість багаті. Хай буде прш:~ІНа і радісна путь l хаіі Бам зозулі віІ( довгий кують. В мирі і з:Іагоді все життп прожить І всіх онуків одружить. Ко.1ектнвн ремонтно-транспортного підnриємства та райагропостачу.

nepeмor,t

госпо­

ти

одружить . невістна,

людям.

Свою діяльність ми на­ :шали допомогою служби «МилосердЯ>>, не сором­

го

справжнє

по

самотнім

своє

Дружина,

Блисну ча

Ми намагаємося не зали­ шати без уваги нікого із тих, хто її потребує.

18.

ги

го­

обкопують дерева присадибних ділянках.

на

............. ; : ·В Ор ГУ........ ., . небуття Перемо­

копають

роди,

ПЕРЕД НИМИ В ОДВІЧНІМ

Відходять у часи, коли День

охоче

онуків

ВОЛОШИНЕНКО.

щ иро Розду.м:J після свята

на,,т

до.1ю G.1агать. щоб тебе берег.па. Хай роки тобі с:и.'!у і щаста даНІть, ~-Jозулі нехай до ста літ накують, ІЦоG теGе шанува.1и, щоб тобою }f\!1.111, JЦо5 усі ми :3 тобою здорові були. У :~шрі й злагоді нее жипя прожип,,

буде

діючою. її

.1ановитих

Хрипка. Оксани Безвер­ хої. Марини Антонцевої,

теп1о

А літа, мов вода. вороття ї~т не~rає.

спасибі адміністрації ком­ СИнату за підтрюшу та­

привер­

творчість

,J.ушснне

.Dy де:.І

Надалі

за-

60-річним ювілеєм Бажаємо міцного

Мудрість твшr сивиною вже сяє,

п,~Да­

дл:r

(8524)

здоров'я та ІJ.ОВПІХ років життя.

кош­

НИХ

.1ювання.

пахвальної

увагу

З

щіточки

слуговують

Але

впді.1или

.м 4а

Щиро й сердечно вітаЄNІо з БОИhА Федор<t Д~Інтровича.

юних

адМ!Н!Страція

I{QЖHJMy

8

СОНІУНІ ВІТІННІ

бага­

заохочення

профко:н

ти.

та

дітеіі.

художників

підприємства.

Всі

І\у'Vювої

і rшmx

Д.1п

відкриття

якої прийшли головний інженер В. І. Власенко, голова профкому А. Я. Розуменко. батьни учас­ ників виставки. працівни-

1m

.ЖИТТЯ:.

вІддІлу

відділів: масової

Київська,

154.

суспі.1ьно-політичного

сідьського роботи

-

господарства 4-0~-81;

-

відділу

5-ІЗ-91.

Броварська

друкарка

Адреса

АРУКарнІ:

Ки'івського волІграфІУ

КнТвська

ВОЛОШІІІІПІЮ.

ІІ

І І

Свідоцтво страц;ю

Друк

м.

Бровари,

високий.

К'ОВ3ІІІІЙ

аркуш.

ЛрИМ!JІН~К:в.

обласного управління І книжкоsої торгівлі .

аблаtсп.,

про

!\[ :-;~ Індекс

Заr.10n.1енн51

у

вул,

справах

КнївсІо.~~>А.

державну

Р~·

17.

61285. Обсяг Тираж

:-,-,

2280.

видавннцт.

JJ.&,

дР У·

ГJ.O~Ji

#43 1994