Page 1

Проnетарі всіх кра'ін, єднайтеся!

-----

Газета внходнZl> з

17

ВІВТОРОК,

квІтня 193';Wроку

і·І·ііііІ 1 ·1·11 1 ЧНІІ-І Як уЖе повІдомлялос}І

в

,

топе

'.· 1

того.

для

комунtстІв.

й безпарrІjtних громадян на нашу

АУИRУ.

І

сПовому

ПОСТ АН О В. А

житті•,

внборноrо

активу,

Броварщііни.

цt документи є

ПРО

Окрім

J

соцІапьно-екоиомічиих QРоблем у мІстІ т.- районІ.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПЕРВИННИХ В

СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА

ДО РІШЕНЬ

XXVIII

них

партійних

переважна

організаЦій

більшість

вІдіграє

nервин­

-провідну

роль

в трудових колективах. внаслідок чого вдається збе· регти стабільну суспільно-політичну ситуацію , не до­ nустити

дезорганізаці~

народного

1 району. Діяльність мlськоі

госnодарства

партІйної

міста

органІзації

спрямовується на збереження громадянськог() миру. спокою. віри людей у завтрашній день, захист . їх

безпеки і гІдностІ. Проте, поряд з цим .

роль

партійних

організацій

принижується внаслідок обставин. у значній мірі не залежних від них. Поточний · момент виз н ачається економІчно непродуманою політикою державної влади зокрема в галузі ціноутворення . коли штучно. адмінІ­

стративним· методом паралізована ціла сфера суспіль­

-

ного життя

роздрІбна торгІвля товарами народного

споживання . без якої неможливе звичайне нормальне життя людей . · У їхній свідомості ц1 дії пов'язуються з дІяльністю Номпартії. а 1! трудових колективах партійних

організацій

на

місцях .

Міська партійна організація. як

КомпартІя Украї­

1

ни, що заявила про свою відповідальність за соціаль­ но-економічний розвиток 1 соціальний захист людей,

вважає:

Центральний

Комітет

Компартіі України по­

вниен висловити свою позицІю І вжити всіх наявних у його розпорядженнІ заходів до негайно! відміни не­ вродумаиих рішень І повернення економІчного життя республіки в русло здорового глузду,

Пленум міськкому партії та комlсІІ вважає . що в · нинішніх провtдноі

ролt

мlськоі,

контрольно-ревІ зІйної умовах забезпечення

первинних партійних організа­

цій можливе тІльки внаслlдоR повороту їх до вирішен­ ня концретних соціально-економічних питань . насуЩ­ них потР,еб людей. Внутрішні дискусІї nовиннІ не вІдволікати партійнІ органІзацІї від вирішення актуаль-

У ВІДПОВІДНОСТІ

З'ІЗДУ КОМПАРТІІ УКРАІНИ

• що

ПРОВІДНО'f РОЛІ

ПАРТОРГ АНІЗАЦІИ ,

ПОСИЛЕННЯ ІХ АКТИВНОСТІ ТА ІНІЦІАТИВИ

ще _ одним

І

вІдмІчає .

Ціна

5 коп.

них проблем життя трудових колективів. гром адян міста і району , а сприяти їх ідейному та організацій­ ному зміцненню для об'єднання номунІстів н а nлат­ формІ практичних справ .

Дієздатність ·парТІй них

ріод

пос.1аблена

. л іни,

орган ізацій

внаслідок

непродуманих

еизької

структу рних

в

останній

па ртійної

з м ін ,

пе­

дчсцип-

зонрема

лік­

вІдац!Х nід час звітів і виборів значної кі лькості це­ хових ·організацій І груп , що приз.вело до по слабленн я зв'язку з комуністами. виключення їх з антяв ног о парт і•й ного Життя . П ленум вв ажає, що основою для за безпечення п р о­ відної рол І первинних партійних орга ніза ц ій по винні с тати заходи rю реалізації рішень XXV III з'їзду Ном­ nартії України та Програма · д ія л ьност і номуністів міської

парторган і зації .

Опільний пле н ум мі с ькко му парт ії т а - кон тро л ьноревізtйної ~омісії постанавляє: . 1. Мі-ськкому партії з верн утися в ЦН Номnартії України з телеграмою про не-гайне вжиття в п о рядку законодавчої ініціативи заходів про відміну непроду ­ маних

уряДових

усунення

рі ше нь

наслідків.

що

у

пит аннях

виникли

ціноут,13оре'ння

nри

та

цьому,

Пле нум . висловлюється за те. щоб Центральн ий Номітет висловив ч ітку ноз ицію з цих пита нь І став на

· захист

на•сеJ!ення

ре с публ іки

у

відповідності

до

статусу Номпартії України, як nартії, що вз я ла на себе в ідповіДальність перед народом за соЦіально­ еко номічний розвиток України. 2. Заходи Броварської міської па ртійної організації по виконанню рішень ХХVШ з ' їзду Номпартії Украї­ ни

з атве рд ити .

'Міськкому, прО'вести

шень

первинним

партійним органі зацІям роботу r:o вик о н а нню рі ­

оргаіІІзаторську

з'їзду ,

забезпечити

глибоке

вивчення

йо го

·

теріа л ів усіма ммунkтами : визначивши ноикретку програ му Дій к·ож ного nартійного ос ередку . :3апр о пону вати первин ним парторганізаціям у 1 пі в­ річ чі обгов орити на зборах хІд вико нанн я рішень з'їз ду.

спільного пленуму Броварського .м.іськко.му Ко.мпартії України та контрольно- ревізійної ко .місії

але

пІдтвердженням активноУ позвц11 місько1 парт­ оргав1зац11 у розв'язаІПІІ назрІта полІтичних І

ПЛенум

.N2 43 (8150)

ijiiii(i f!ІІt.!,,і,(,І.fіі')ІІ.t. І,ІІ\І::'Ш1І{.ІІІ.f,Іі!.ІІІІІ.ІІ J:!.И:fi@· ІІ!іf t.t;.( ,;;.; . ІІІ\!! · ІJ1ІІ.Іі,.І~(f$··

1

березна ц. р. відбувся СПІЛЬНИЙ пленум мІсько­ rо комітету Rомпартlі Украtив та контрольно­ ревізійноУ ко.мІсіJ міськоУ парторган1зацlї. Звіт Із пленуму було надруковано в газеТІ за 6 бе­ резня ц. -р. СьогоднІ ми розпочинаємо публіка­ цію Qрнйиятвх пленумом документІв. оскільки міськком партІі та редакцІя •Нового життя• вважають. що вони становитимуть 1и'tерес не

2

8

19 БЕРЕЗНЯ 1991 РОКУ

:wa-

3 . Вважати . що головною умовою забезпечення про в іДної ролі партійних о ргані заці й у суч асних ум о­ ва х є перехід я ід суто партійних спра в і вну тр і па рт . й ­ ної дискусії до ко нк ретної практичної ді яльн ост і м і сьююм у. п ервин ни х. цехових парторган ізацій по ви рішенню актуальн их соціально- еко номіч ни х проблем іІШ ТТЯ :-.1іс та і райо н у. трудових ко лект ив в . 3 метою утвердження в життя при нципу «Нож­ ній п ерви нн і й кан крену с о ц:а ль н о ;; начиму с п р а . в у>> , проаналізувати роботу· кому н:с т і в , парт ійних ор г а н ізацій п о з береженню нормального трудового ри т · му, з мІЦненню трудо вої і техноло гіч ної ди сципліни . нормал і за ц ії го сп ода р с ь ких зв' яз ків. поліпшенню умо в п р аці і ві дпо ч и нку працівників . 4 . Пова жаючи право первинних парторган ізацій на са!\'юстійне вир і ш е ння питань вну т рішнь.оrо життя . с пі льний пленум вважа є недопуст и мим. що багато - з них у ц ей важкий для партії ча с послабилІ-І с вою роботу. втратили ри си полІт ич ної організації , не в и ­ конують

функц ії .

'ВИзначен І

партії Украї н и. Бю ро ~1 і сьнк ом у ним

ком ісі я м

партійнюt

nар ті ї ,

надати

Статутом

та

аnарату місь ккому,

практ и чну

організа ціям,

НПРС

що

доп омо гу

опинил ися

Ном ­

пос т і й­

перв н н ню;

на

г рані

роз ·

в а лу .

5 . · М іс ькко:'vІу, n ервинним nа рт ій ним ор ганізацію\ ро з ібра тися Зі станом партійн их р я дів. розстанов !іОЮ J.>омун іс тін .

кратизації цип ліни .

,1отрима нням

статутних

внутріnартійно г о

вимо г

життя

і

щодо

з:-.І!цнення

демо­

дис­

П онінч и ти з байдужим , n асив н и м ставленням до тих. хто виходит ь з nа р т ії . Мотиви к ожного з них глибоко вивчати в парто рга н і ~ аціях . У той же ч ас ріш уче з вільняти ся в ід тих . хто гань.бить партію , давно розірвав з в 'язки з па рторгані;зація:vш і веде боротьбу з парт і є ю . У цих умовах н е п ри пуст и мим · є

вичікува'ння

і

згода

партійних

організаЦій

на

доб­

ровільний в ихід Із па рт і ї таких її членів . 6 . 1\І іськному, первинн им парторган :·з аціям п ро а а а­ лі зувати п рич ини безпідс тавн ої лі квідації цехов и х партійних орган і за цій і груп, що приз вело до ск о р о ­ чен ня актив у . послаблен ня зв ' язну з людьми і ство · рило ни ми

ум ови

для

заповнення

ва кууму

іншими

політич­

силами.

Первинним па рторганізаЦіям до 1 квітня ц . р . ,Je·

реглянути -свою с труктуру і ві днов ити цех о в і nа рт­ органі зації т а г ру n и там . де їх лі кві дац ія пnнзв е ла

до послабле ння з в'язкі в з комуністашІ

·

СКRИКАЄ УКРАЇНСЬКА АУІОВНА РЕСПУ6RІКА Ях ви · пам'ятаєте, УкраІиськоі

Перший

Духовно!

Всесвітній

Респубntки

пройшов

торів

у Коломиі, що на Іваио-ФранківщииІ. На це свято

тодІ зібралося понад вдовзl.

наприкінЦІ

тисяч чоловік. І ось не·

300

червня

1

на

початку тшня.

~ХортицІ (Запоріжжя) відбудеться

Другий

на

Собор

УДР, Відзначатиметься він також у Каневі. Трах­

темирові. ДніПропетровську. Що ж являє собою Ук· ра'інсьна Духовна Рес· публіка (УДР)? Це доб­

ровільна

громадська оР·

rанtзацtя (до речІ. заре· єстрована Міністе рством

юстиЦІ'і Унраїнсько'і РСР). вІльна асоціаЦІя­ братерство українці» ВСЬОМV СВІТІ. Іі робота грунтується на духовній

v

та культурній нонсол!да­ ціІ поза політичними ,

· У читачів може виник­ і таке · запитання:

нути

«Чим

же

Мушу

тернативна освіта . щоб виховати дІтей насампс­ ред

дУХQВНО.

багатими;

го ·

nовідно

до

своіх

можли­

востей сприяє найкращій реалІзацІі · всіх гуманІстичних.

ховних

оон .

культурних.

основ

ду-

статуту

nрацюють

створюють лЩе'і 1 rімна­ зп з тим , щоб була аль­

узгоджує

ність з КонституцІями СРСР та УРСР. м-іжна­ родними' угодами. І вІд­

тут

(а 1х стає дедалі більше),

н Ізували

діяль-

зай­

сказати, що лю­

котрІ

Ідеологічними. релІгійн ими відмінностям и. У ДР свою

конкретно

мається УДР?•. ди.

кого

культурно

вони уже орга­ студІю

нозаць­

1 школу кобзарсько­ мистецтва.

тичний

театр;

гуморис­

знімають

такі Фільми. як сКозаки Ідуть• . « Батько Махно•. про Марусю Чурай та ІншІ; роблять усе можли­ ве заради того. аби на УкраїНІ були чистими земля.

nовітря,

багато

років

Планується

Собор

вода.

томv .

як

створення

також

дитячих

добрі

ків з новою концеnцією виховання. центрів оздо-

.,ровл~ння нації . регти генофонд

(особливо

довчого

мів.

nісля

чорн о·

х~рактеру:

козацьких

По-рісному

.

. хра-

nобачать

періодичні

ма) бояться. що Духовна Р.е сІІубліка стане їм · на

чере з

те

нав іть

заnрошують

ськоі області, відбудова­ но астрологічний центр, що стояв т~т раніше.

Незабаром

іНШі - дивляться скеп тич­ но. третІ (релігія зокре­

заваді. А тим часом УДР працює . І плоди її діюrь­ ностІ уже видно. Мабуть,

святинь.

Наприклад . на Чорній ГОРІ. що у Верховинсько­ му районі Івано-Франкlв­

1

ставляться

люди до Y.z:iP. ОдНі Під­ тримують 1 допомага ють,

аби збе­ України

бильської }5атастрофи) . Ведуться роботи і вІдбу­

діла на благо Ук­

раїни.

сад­

її

ша хтарі

nредстав­

ників до себе у гості : щоб налагодити зв ' я зки. знай­ ти СПіЛЬНІ МІСТКИ єднан­ НЯ . А це. погодьтесь. ба­

світ

видання

гато

зн ачить

коли

землю

v

н аш

час,

У ДР: газети «Свята Ук­ раїна• 1 «Згода • . часопис «Зоряний ключ•. Сл<>­ вом . люди займ аються не балаканиною , не абст-

політичнІ. екон омІчні . соціальнІ громи . Україн­ ська Духовна Республіка ,

ракцією.

яка

а

конкретними

що хараитерно: твор­

регти оте

.чо співпрацювати вони готові . з усіма: nРаво­

славними і католІh<ами, рухІвцями І иомvнlстами. селяJІами 1 робітниками ... Головне для них пробудити народ вІд сплячки . задухи . байд.vщостІ. лінощів та й за­ ходитися гуртом робити

снликає

влітку

vcix

українців на Хортицю, ставить собІ за мету убе­

справами.

І

потрясають

не.

що

світле, волелюб­

залишилось

ще

.v

Матері...,країни. і nри мно­

·

жити ЙОГО ТВОРЧОЮ КОПіТ· ною працею. І нам стоя­ ти .

осторонь

починань

цих

ніяк

не

вели-ких

можна .

І. БАБЕНКО , ЖУРналІс'r.

А де моє щ ;J.t· тя?

·

Фото

l .

iH ю't t· тt'pa .


2 с1'ор. 8

сИ О В Е

19 березня 1991 р.

o·r и

вим

ОСНОВНІ.

У серпні, ІСОЛН у республіці проХОДИв· перший попереджувальний

страйк

медиків,

ли

медпраців­

висунуто ряд вимог до адмівістраціІ та органів місцевої влади. Як же внконуют~ася вони? З таким запитак­

иям наш кореспондент Н. ся

до

голови

ради,

К.

ДОЛ()Т:

го

За час. що тобто півроку, багато змін. Так, сЯч карбованців,

Ще В ХОДі ПіДГОТОВ· ни до мітингу було ство­ рено координаційну раду. до склаДу якої увійшли представники 9 підрозді· лtв медслужби. Вимоги. висуну-rі на зборах, що пройшли напередодні: у кожному колективі, були узагаль;нені й сисrема· тизовані. В 23 пункти включили найбільш прин­ ципові, життєво необхІд· ні. В<Jни й були сформульованІ

ред

і

поставлені

керівництвом

карні

та

пе·

г,ромаджу.валися

рахунку

но-курортне

минув, сталося 250 ти­ яні на­ на

разова .дичним

~сім

місце­

спорудження

180-квартирного будинку. До речі, вже виготовлена технічна документація, виділено ділянку під за­ будову. Зупинка за під­

во в

рядником.

на

громадському

ті,

збільшено

ни стосувалися п!двищен· ня

вже сьогодні?

праці

оплати

·праці

меди­

портного

та

торговельно-

Н.

К.

ДОЛОТ:

у

наш!

минулому

працівни.ки

безплатний

палива

цівників також

ця,

лікарям

тотому у баrа­ тьох мІстах . республІки пройшов попереджуваль·

виста­ мі-ся­

за

ний 2-годивиий медпрІЩ{вннк1в.

страйк Првчк· ною його стала не JІІІШе

зарnлату.

-

мі-ністра

Однак

ввзька

.ІІКа

запевнення­

охорони

здо­

автобуса ч~рез

сутність

від­

їх

в

1

від­

торговель-

ній мережі й на базах облздороввідділу, хоЧ гроші для цього є. Не

медпра­

.вирішеІНі

оплати

хірургічно­

nроблеми

з

транс.порто~. Здебільшо­ го на . роботу і з роботи .медnра:ціlfника·М ДОБО·

Ноордннаційна рада до-

диться

ходити

цівою

фі­

JІИСТИ 1 . заяви медикtв у· високі іистаицІl залиши· лися без уваги. .

моги стосовно nридбан­ ХОЛОДИ.ЛЬНЩ(іВ ДЛЯ ор­ вентиляторів

.цається

Іі.ість JJlкiв, апаратури. А

Н.

К.

-

Ми

не ви.конані ви­

ДИНаТОрсЬКИХ,

. мата,

<Заробітна

зичних 1 нервових пере­ ваитащевь, а й ві.цсут­

ня

поліклініни.

одержа-

рин­

ноштів

Ііродов~є

КОР.: У

nрацівни.кам.

Вирішено

питання

цІй-на рада свою роботу.

одержує­

червня

медпра·

· Ьтже, ян· ()ачите, проб­ леми існують. НоорДина­

ров'я УРСР А. П. Cni· женна буде nідвищено заробітну nлату всім мед·

проїзд

для

до .коли,

ми

го профілю стаціонару -та

році

од·

захис· до

ми

nідвищену

Виділених

транспор­

села.

переході

року

чить

за

норми

при

мо

дарства при Літківській і Гоголівській лікарнях. Окрім того, дільничним лікарям забезпечено пра­

пуску

.ків. поліпшення житлово­ побутових у.мов. транс­

nоnиту

соціального

нього

карні вирішила також питання обслуговування медпрацівників м'ясом за ,рахунок Підсобного госпо­

КОР.: - Але це справа .май· бутнього. А що зроблено

вої влади на мітингу 18 серпня. В основному во­

ту

графіном уnравління торгівлі. Адмініст.рація лі-

ме­

на

.Іrо1!ИХ віДносин. Міськра­ да· виділила близько 600 тисяч ~арбоваJНЦів для цієї ·мети. З січня ниніш·

товарами

nідвищеного

сnец·

Міеьнвинонном · взявся фі·

·

форм

лінування.

слугавування

працівникам.

напсувати

гурта·

У другому nівріччі введено nеріодичне об­

будівництва

допомога

у

роЦі про­

1990

путівон у піонерські табори та 22 на tанатор­

житла, були випJІачені ян

райлі·

органами

для

житлом

У

180

тощо.

розгляду

тання ·про пlдвиіценни заробітної плати медпра· ·цівникам ян однієї з

свої

мислові підприємства ви· ділили для наших дітей

головиого

обслуговування

моглася

ній з сесій міськради nи·

житку.

лікаря пологового будиику Н. К. ДОЛОТ.

Н.

сім'ї

чергу

цівиянів по ·придбанню автомобілів виділено ли· ше оди.н автомооіль.

житлові

часовим

ГАМАЛІН звернула­

коордиваційиоІ

три

загальну

умови. В даний час усі медики забезпечені тим­

поліпшили

ники райлікарні провели мітииr, иа .ІІКому було

осІ<ільни автобуси руха· Ю1'ься вІ<раА погано. На

ВИКОНАНІ

.к.вартир,

9

Ж И ТТ Я~t

цішки,

ДОЛОТ: не

включилися

в цей страйк, хоч теж не отримали ві•дповl.ді із Ра­ ди Міністрів УРСР 1 ·Укрпрофради. Але ж ба­ гато наболілих питань у нас вирішено на місці.

Зокрема ся

ті,

nеред

що

ставили­

адм1нkтрацtєю

райЛіІ.карні. Зрозумів на­ ші nроблеми і nішов· Н&М назустрі·ч також місьви­ нонком. Все це свідчить про те, що багато nитань

.МІ

8

~ожна

43 (8150)

розв· ~уеати

;на

мІсцях. Було б лише ба· жання. А щодо !Медика· • ментів та обладнання. у нас

справи

досить

неnо­

гані. Акушерство і дитин­

ство не

' nов}Jістю

разовими

забезпече­

шnрицами

.крапельницями.

і

Маємо

чимало рідкісноУ, а то й унікально! апаратури ім· портного . . виробництва

' для

проведення Діагнос· тини. ТакоJ, як .колоно­ скоn ~·.для обстежеооя

кишечtf.tf~'. скоn

фі<ірогастр~

нового

рат

зразка,

для

вартістю тична

ж

тисячі нар­

11,5

бованців,

фізіотерапев­

установка

вартістю,

такою

полікардіо­

а.налі:затор, а

ап/ІJ"

остеосинтезу

лапаросноп,

та.кож

апаратура

для

стоматологіУ й багато іН· шоІ. КоординаЦійна рада, всі медnрацівники як представники найгуманні­ шоУ nрофесіУ розуміють, в

якому

новИщі краУна. лися в

складному

ста­

оnинилася наша тому не включи­ nоnереджувальний

страйк,

однак

_мося

не

збирає­

вІдмовлятися

від

·своїх прав 1 будемо до­ ·магатися вицонаиня усіх вимог,

висунутих

тинт-у

18 · серnнЯ

лого

на

мі­

мину­

року.

!(ові товари «І(ВІТИ•

НА

ПІДЛОЗІ

На виробництво товарІІІі нароІJ.ного сnоживанна nерейшов ко· JІнсь

режимний

хІмзаво11.

ІменІ

Г.

І.

Петровського,

що

в

Jly.

ганськІіІ обJІастІ. Тут ІКВО8Но виnуск коJІьорового JІІноJІеуму На noJІIXJІOpBIHIJІOBIA основІ. Змонтована на nІ,І,nрнамсnІ авто· матизована

техноJІогІчна

JІІнІа

три мІJІьіІоІІн кваАратних вального матсрІаJІу.

об'еднаннІ

щороку

виІІ.аватн

rсктродефІцитного

nоиаА

«НОРд•

ТА

• ЕJІектроnобутмаш•

заnущено

а

серІйне

ВИ·

садкІв.

сьного району. Чимцлнй вмад

конструйована

в успіх господарства вносить

недавно

рика,

власна

пухо-nір'яна

них.

Бригадир

коисервноrо цеху

З.

В.

стАло в ЖЕ .· традицією в

доброю

Бровар­

нізовуватн до всенарод­ них СВЯТ 3УСТJ)1Чі З ЦіНа• вими людьмн. відданими

· справі.

Тож

в

і

не

дивно..

nереддень

ного

ТІ

до

дня

робітничої

Налинівсьного запрошено ну.

Ольгу

в

гос·

молоді

ННП

чудову

народного

вчйтел.Ьку

що

Міжнарод·

жіночого

було

люди·

одне

ц-ів.. FІду;ь свого

до

депутата

різних

сіл.

допомогою. дІляться

· ми 1 І

і

з

навіть

FІдуть

за

до

за

порадою.

своУми

тривога·

радощами.

це

не

просто

Дізнавшись. Василівна школі,

ян

виборці

округів

ближнlх

не

калиніВ·

неї

слова.

що

буде

прийшли

Ольга

ввечері за

Аешсашнй

І

з

навІть

вихованцям

херсонською

&ІА

АКОСТІІМИ,

подІбних АК

Допоможіть

-

гельний

це­

ІІЛ&Ш1':'11!8ТИСЬ,

Багато було в УУ житт~ цих ..:допоможіть!•. То

ВАС,

ня

виробничого

серІАне

об'еднанни

виробництво

тут

заnущено

у

вІдразу

АJІІІ

овочІв

І

nосуд.

За

в

допо-

сумл1нІJ1сть

разоаоrо

чеио.

ІІ

почесними

відана· грамота­

ми.

А почалось все в дале· роЦІ. коли мо-

. .кому 1943 лодій

вчмтепьщ

неному

в

Драбові.

звілЬ·

що

на

Черкащині. секретар paft-

•Все- що іншим аtддав -

буде завтра твоУм•. (Народна

мудрість).

't1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІRІІІІІІІІІІІІІІ В lllllt l.flllllll

ro

KOMV nарТіЇ ДОРУЧИВ

-

ro·

суду,

захисгити несформова­

ного

юнака

занадто

ку

Від

МОЖЛИВО·

суворого

народного

виро­

райсуду­

бо ЗО років народним засідателем. має вели­

ний право

життєвий мовити

досвід слово

і

-

ян в захист . .коли nотріб· но. тан і" в осуд, Але тільки

правдиве

СІмфероnоJІІ,

чотири

нових

1' ан·

- наnІвавтоматичнІ закаточнІ машники АJІІІ АОмашнього консервуаання, 'nортативнІ коnтиJІьНІ камери, набори терок

нвспоніИ

Розповідь

товарись.кого

зраз­

сnецІа.JІІсти,

ГОСПОДАРІ(И

сІ(рнмnродмаш•

про

лови

зарубІжних

tтверАЖУІОТІІ

роби

Сім'n ·без житла. Згодні .на будь-яку роботУ ...

то

АJІА

-

корнстуааннІІ,

слово.

ганізувати

Сказав ськовому

ОР·

школу.

Де

коротко. по-вій­ •допоможіть!•.

ШІ

вони

vчні?

тають.

зараз-ті пер­

Мабуть.

як

лі.

А

своїм

великі

.купуючи дІтям

згадують зшитки,

nам'я­

вчилися

·ному класІ .і

чи

в

од·

і

ма·

онунам.

їм

1

ро6ила

з

nаnерових

газет мішків

з-Під солдатсьних ронів.

мака-

·

У класі тиша... Малі дорослі

відь

слухають

про

сь.кого

З.

1

розпо­

неспокій

с_ерця

люд•

...

1959 PO!<V no Н)76-й

nрацювала О. ьчителькою мови

і

тельною

сів ньої

В. Kypжift роСійсько!

літератури,

вчи·

початкових

кла­

Налинівської серед· школи. йшла на

уроки

засніженими

ками

в

стеж·

Димитрова.

жодного

Разу

лась.

сnізнюється

Не

Родний

20

не

І

спізни·

років

депутат

во· на­

сільської

Ради була там. де най­ більш потрібна. Віддаю­ чи свій час і серце лю· дям.

А. МVЗИЧVК,

зошити

са'М о р о б н

які

та

Васиnlвна

на і зараз.

допомогла ....

І

Ольга

директор

заочної

над

долею

все ж є лю­

1

БроваРської тнолн.

.ка то була дорога.

1

вогонь

не.

дим

живими!

дрібні

Через

довелося

Рідна земля,

діти додали

мужності

сил

пережити

і

оку­

себе щасливими і коли б

пацію. А Ще ВіРа. що по­

життя.

ля битви. Ця віра ніколи

заново

не

прожити

хотіли б

іншоІ

вернеться

ноханий

не nолишала

УІ.

з

по­

Тому

й

Саме такою людиною є Галина Данилівна Гадка· ва. якій минуло 73 роки. Та й сьогодні вона серед

зберегла Галина Данилів· На Гаднова ВіРНіСТЬ СВОЄ·

людей. уже 17 років пра­ цює приймальницею скло· посудУ. Важкі випробу­

вдові. не вистачало в хаті чоловічих рук і люди

вання

виnали

на

долю

цієї жінки, та не замкну­ лася в собі. , залишилася життєрадісною. любить людей і не вважає себе самотньою.

Четверо було Іх у тері, Залишились батька в убогій хатині соломою. Зростали розношів.

знали

ма­ без nід без

ціну

шматка хліба. Закінчила Галина семирічку і брат Іван забрав Ії до Ниєва, це

(УКРІНФОРМ).

на

rюмиритись з сусідом бо була застуnником

АНтичих

маркою

Багато що з того, що nоJІегшуе працю АОМашнІх госnода· рок, виnускає нинІ nІJІ.nрнємстао товарІв народного сnоживав·

Нуржій.

nокощння

набагато

дЛЯ

Сєдова

ків:

деnутата.

Знає і nоважає її

ШІІОJІАрам,

• ЕJІь&ІА•

з,а технічними кращиА.

фаб­

моrою двоє молодих бать·

• nенсіонер к у

Василівну

І

(УКРІНФОРМ).

сьнtй ·З&ОЧКlй ШКОЛі орга·

своІй

•ЕЛЬВІЯ»

ре­

стежить за роботою JІінІІ по виготовленню консер­ вів а курячого м'яса.

Фспо К. ·дудчеца

ВІн

ків, а навІть

яка випускає за зміну 360 ковдр 1 близько 1200 подушок. А новий консервний цех аrрофірмq торік випустив понад план 80 тисяч банок консер· вова11ого курячого м'яса.

8

вузІв,

Комn'ютер

сутніс·

ДОЛ(.

Херсонський фІІІІал ВИдІ сАтоммаш• nочав виnуск ... ком· n'ютерІа. Поnит •• наачаJІьJІІ ЕОМ аеJІнкнА., Вони nотрІбнІ І студентам

життя,

·довелося

сНор,І,».

КОМП'ЮТЕР

коли

над

ди які. попри всі трудно­ щІ житейс~:>.~<і, вважаІ01'ь

ІНШІ

тоі! факт, ЩО Н&• рІаень темnератури а хоJІоднJІьннку змІниться асього на одни граJІ.ус. Зараз розробJІиеться ще кІJІька новинок. Од.на з них трикамер·

КРИМСЬКА. ОБЛАС'і'Ь. Шести мільйонів карбо­

nройти жінці. Голодними й холодними дісталися вони до Рудні. Та. голов­

пригадуються.

людською.

Про ефеКТИВНІсть цІеІ НОВНИКИ СВІАЧИТь вІть nри вимкненнІ -еJІсктроенергІТ на АОбу

ванЦів на рік досяг річний прибуток птахокомбі­ нату аrроф1рмн «Дружба народів• Красногвардій·

ка тю

робництао ноаІ модеJІІ побутових ХОJІОАНJІьннкІа. ПершІ ае· JІНКІ nартІІ однокамерних агрегатІв «Донбас-316·2• І АВОК&· мерних. сДонбас-214·1• &ІАnрааJІенІ а торгоаеJІьиу мережу. Вони ВІАрІзниютьси &ІА своІх nоnереАНнкІа не тІJІькн АН· заАном, якІстю виконання, а А надІАнІстю а ексnJІуатацІТ.

ниіі

їну, до Рідної хати. Важ­

замислюєшся

оnоряджу-

·

·сДОН&АС•,

8

здатна

метрІа

«у кожного своя доля і свій шлях · широкий•. Ці слова . Т. Г. Шевчен­

вона

вступила

до

тех­

нІкуму. Познайомилася з курсантом Ниївського ар­ тилерійсьного училища Василем Гадковим. Пер­ ше .кохання. завжди при­

ходить

неспоДівано,

сподіваним

Не­

було воно і в

Галини· "- та на все ЖИ'l'· тя. Все життя жила вона сnогадамн про це своє щастя.

коРОТІ<е

Закінчили навчання, відrу ляпи скромне весіл· ля. Поїхала Галина елі· дом

за

хідний сію.

чоловіком

кордон,

в

на

\Ja·

Білору­

Та жила більше листа­ ми.

мріями

надІями

про

на

зустріч,

очіиуване

ЩаСТЯ. А ЧОЛОВіК ВОЮ• вав в ІспаніІ. ФінляндіІ. З двома маленькими дітьми чекала Галина свого Василя і не знала. що

навнеля

землею

над ,.нашо~()

страшНІ

хмари

війни. Повернувся чоло­ вік не надовго. Тут, не· подалік від Бреста. і за­

стала Ух Велика Вітчиз· няна. Прощання було но·

рот ким.

23.червня з малими Юрасином 1 Зіною. з тор­ биною. зібраною наспІХ. вирупшла

вона

на

Унра-

му

чоловікові

назавжди.

Хоч ян · ван<но

знаходилися

Ні,

не

свого

жилося

чесні.

поряд·

могла вона

забути

.

Василька. Ті літні

вечори,

коли

вони

Хрещатиком

гуляли

1 клялися у

ВіРНОСТі.

З

матір'ю

будувалися.

Піднялася на городі охай· на

хатина.

вона

і

завжди

хом.

nовнилася

дитячим

Щемкою

стискалося

Бачив

серце

би

Про

радості

і

матері.

Василь!

розnовідала

нах.

смі·

радістю

йомv

Все

в

дум­

дітей. про всі nрикрощі.

Зіна

v

вчителює тепер

Білій

Церкві. 'Юра в Києві пра­

цює.

Мати nомерла.

вона

знову

своІм

· неІ

А

залишилась

Василем.

завжди

зі

ВІн для

був

живим.

Що ж додавало сил цій

жін~~ залишитись щедрою

ло,

на

такою

душевне

тeDIJ

таною сильною?

у кожної людини є

-

СВОЯ ЗОРЯНИЦЯ,

СВОЯ ДОЛЯ,

говорить вона.

-

Моя

-

доля Зігріта любов'ю до людей. до рідного краю, близьких: Це любов зав­ жди

допомагала

менІ

жи­

ти.

Молодим

Галина

Дани­

лівна радить берегти любов. nле.кати її як най­ більший скарб, Без лю­ бові немає життя.

Ось така вона. Г. Д. ГадІ<ова. nроста жІчка. яна рез

зуміла

nронести

все життя

це

че­

святе

nочvття.

Н~щодавно їздила вQНа до Брестської Фортеці, шукати свого Васильиа. та не .знайшла. лише квіти nоклала на могнлу невідомого

солдата.

П. rромадсьІ<нй дент.

RУДJН, норесnои·


сН О й Е

ЖИТТЯ» е 19 березня 1991 р.

ІІІВТОРОН

16.00 16.10

ПРОГРАМА УТ Відеоблок

сРанкnва

·заІна•. 9.00 «Невмирущий

МО·

КобзаР.

тературно-музична

зиція за творами

Актуальна камеt>а. 19.ЗО На третій сесії Верховної Ради УРСР. 20.45 На добраніч, дІти\ 21 .ОО {іа третій сесії Верховної

19.00

Лі

комnо­

Т.

Г

Шев­

ченка.

. ·

Ради УРСР. По .закінченні Фільм сАр-хІ-ме-ди!:о. І ПРОГРАМА ЦТ 6.ЗО •f\анок• : 120+З0). 9.00 Ак;уальний реnортаж. 9.15 ТеJІефільм «Ох, цей жах. лнвий, жахливий телевізоР•-

9.50

Док. фільм сХодоні вищю­ бувания•. 10.20 Сnіває заслужена артист ка УРСР А. Кудлай. 10.З5 ШкІль~tий екран. 8 1ш. 10.55 Телефільм «В'язень зам­ . ку ІФ•. Фільм перший. І еерів.

Доброго

12.00

вам

Ноuини.

Для дітей. сВеселка•. 16.З5 Сnіває В. Удовиченко. 17 .ОО •Художня панорама-•. ЛУ­ ганський художній музей. 18.00 На третій сесії Верховн(й Ради УРСР.

19,6ЕРЕЗНЯ "1.30

3

10.50

Дитяча

година

уроком

француЗької мови). «дУШа бЬІЛа ПОЛІІа:о. тсн.

адоров'я.

11.50 '.2.00

•Унага: гnстр\ нвuнmиі Інфt>н.

цН"' СЕРЕДА

17 .ЗО

На

київській

хвилі.

Ін­

формаційний ·виnуск.

На третІй сесії Ради УРСР.

Верховноі

18.00

~&ЕРЕЗНЯ

20

7.30

на•.

.~-

9.00

Концерт української фон\чноІ музики.·

сим.

9.ЗО Телефільм «В'язень замку ІФ•. Фільм перший. 2 серія. 10.З5 Шкільний екран. 7 кл. Фі­ Духовна музика-: Шкіль.ний екран.

8

на•

-

кл. М~·

І ПРОГРАМА ЦТ

Новини. Для дітей. о. Старти надій•. ГоворИJ'dО українською. Концерт з творів д. СІчин.

9.15

«Зірки жердини•. Міжн.а родні змагання з легкої атле­

тики.

ПРОГРАМА УТ 7.30 Відеоблок «Ранкова мq. заїка•. · 9.00 Телефільм «В'язень замку ІФ•. Фільм другий .. 10.З5 Шкільюfй: екран. 11 кл.

·

Фізика.

На третій сесії Верховної Ради УРСР. 19.00 Актуальна камера. 19.ЗО На тре1·ій сесії Верхонної Рад.и·УРСР. 20.45 На ·добраніч, діти! 21.05 На третій сесії Верховноі

18.00

. Ради

УРСР. По закінченні фільм •Будинок без виходу•

Говоримо українською. Док. фільм сІноnланетяни. і::вІдчення очевидцІв•.

11.05 11.25

І ПРОГРАМА ЦТ 11.ЗО «Ранок• 1120+З0). 9.00. За зведеннями МВС.

11,40 Шкільний екран. 11 кл. ·му.

9.15

зика.

16.00 16.:5

Новини. На допомогу школі. сійсьj(а література. Ні 4-'> ДЛя дІтей. ··Веселка•.

сПро що

спІвають

дере-

ва :о.

к:v!'і-

П АТНІоtЦЯ

Ради УРСР.

БЕРЕЗНЯ

22

ПРОГРАМА УТ ВідеобjІок «Ранкова моаа"і.

7.30

~>а•.

9.00 1:1.25 9.55 10.35

Нароцні .мелодії. Док. телефільм «Шакарім• Спів&.є Юрій Антонов. ШкІльний екран. 10 кл.

11.05 12.30 16.00 16.10

Філь:-.1 •Сіроманець• Сонячне коло. Новини. На ;юnомогv школІ.

"інська література.

·

На третій сесії Верховної Ради УРСР. На добраніч, діти!

На третій сесії

22.15

Молодіжна

Ради УРСР.

о.ЗО •Ранок•

Телефільм «Білі ворони•. Мультфільм. 11.З5 сЯ зустрів вас•. СnІває Б. Медведєв.

три

&ЕРЕЗНЯ

L

ПРОГРАМА УТ хвилі дружби.

Грає

наРодний артист РРФСР 1:!. Пікайзен. (Скрипка)

Рнтмі'Іна гІмнастика. Юнозамальовка. 8.ЗО Концерт колективІв ху. дожньої самодІяльності ДНІ· проnетровської області. 9.~Ю Новини. 9.45 Телефіль~• сПортре;г•. 10.25 Я. ГоловацЬІшй. сСволо та•. Еистава Миколаївського театру драми та музичнu"і но медії. Доброго вам здоров'я. Лі ~;ування сечоюо~мінних захно­

12.40

рювань.

1З.10

Новини. Те.,ефільм

мушкетери•;

1

серІ.я.

14.4~ Виїзна сесіи АМН СРСР з чорнобильських проблем

8.00 8.20

13.20

120+З0).

9.00 10.45

C:fbOTA

7.ЗО На

сГарт•.

І ПРОГР.МА ЦТ

1Іі.45 Сnіває заслужений артист УРСР В. Самарцев. 17.30 На ки"івс,ьній хвил 1 Ін формаЦійний ниІl.\"<'Н

23

Верховної

студія

У nерерві Новини. 0.30 Корифеї світового джазу та ноnулярно"і музики: Джон Леннон.

Укра

•д' Артаньян

«Круглий стіл•.

15.45

Телеопе.есв

«ІЮКТЮРН•

муsику М. Лисенка).

еС карбкиця м. Хвильовий.

16.35 17.20 11.40

Ліричний

./На

nам' ятІ•.

концерт.

і20-рІччю від дня народ­ ження Лесі Українки присвя­ чується.

«Біль

про

•Без надН

І

.

·

надія•. Теленарис

міжнацІональнІ

лробле.

ми.

Хокей.

18.20

ЧемпІонат

СРСР.

«Сnартак. ЦСКА. У перер­ ві 19.05 «Меридіан•. 21.00 Час. · 21.45 сВІД• представляє: сПоле чудес•.

22.ЗО Чемпіонат свІту з боксv серед nрофесІоналів. Супер. важка· вага. Зустріч МайІСа Тайсона (США) з Донавана­ ном Руддоко!Іf (Канада).

Хокей. «Сшіртак• 12.00 ТСН.

9.35

-

ЧемпІонат ЦСКА.

СРСР.

Чемnіонат світу з боксу се­

12.15

»ед професіоналів. Суперваж-­ Іtа

вага.

тсн. Телефільм сМихайло Ломоносов•. Фільм І. «Від надр своІх •. 1 серія. 16.ЗО Музична скарбниця П. Чайковський. СюУта :М з •для симфонічного оркестру. 17.~0 Дитяча година (з уроком англІйськоУ мови). 18.10 «Перебудова. Як це було в ЯnоніУ'/J•. 18.55 Футбол. Кубок УЄФА. '/4 Фіналу. •Торnедо• (Моснва)­

15.00 15.15

Час. .-Дозвольте

увійти•.

Кон.

Концерт Державного самблю Якутської РСР. 15.00 ТСН. '5.15 Світ захоnлених. 15.ЗО Телефільм «Михайло

ан-

12.15

Ло­ «Від надр

моносов•. Фільм 1. своїх•. 2 серія. Дон. фільм •Намібія: ·дов. гий шлях до незалежностІ•. 17.05 Фільм - дітям. сТигр снІ­ гів•. 18.15 Разом з чемnіонами. ІR.ЗО •Меридіан•. Міжнародні

16.40

18.45 .. .до ші.

19.15 21.00

сnодіва­

ТИСЬ1\.

18.ЗО Актуальна камера. . ЧемnІонат СРСР з фут­ болу. «дніnро• ....:. «Металурr•. У перерві Реклама. 20.45 На добраніч. діти!

19.00

Чемnіонат. СРСР з футбо­ JІУ. «Чорноморець• «дина. мо• (Москва). 2 тайм. _ 21.45 ФІльм «Перед іспитом•. 22.50 Вечірній вісник. 23.20 д_fнсументально nублі-

21.00

шістнадцяти

ТелефІльм

Час.

12.00 12.15 15.00 15.15

і

стар­

«БіЛі вщ.)()ни•.

;)веденнями

СІііт

1З.15

камера.

20.45 21.00

.

Фізи){а.

Актуальна

світ-

Поеаії .. Володи-

мир Нежданов.

17 .З5

___;~.:.ню

тсн.

IU.UO На третій сесії Верховної

19.00 19.30

17.ЗО Хвилини

:Н.45 За

ки.

12.00

миле

новини.

9.ЗО Футбол. Європейські

Ро

неба

ТСН. Телефільм •Залізні ігри•. «Кому nотрібен космос на Землі?• 16.45 Дитячий музичний клvб.

21.00 21.45

Мультфільм.,

17.15

6ЕРЕЗНЯ

21

•Рідного

ло•.

15.00 15.15 16.25

Єрондбю (ДанІя):

6.ЗО «Ранок• •120+З0) 9.00 Діловий кур'єр.

ського.

ЧЕТВЕР

•динамо •. (\(ИЇВ). ТраК·

сляцІя з Ісnанії. О.ЗО На третій сесІТ Верховної Ради УРСР

зика.

16.00 16.10 16.40 17.00

·

Актуальна камера. І9.ЗО На третІй сесії Верховної Ради УРСР. 20.45 На добраніч, дІти! 21.05 На третій сесІї Верховної Ради УРСР. 22.45 Футбол. Кубок володарів кубків. 1/ 4 фІналу. .-Барсело­

зика.

11.05 11.40

'

; 9.00

ПРОГРАМА УТ ВІдеоблок «Ранкова мозаї-

_12.15

оперного

тсн. Світ оперного театру. До шістнадцяти І старшІ. тсн. Світ захоnлених.

новини.

Хвилини nоезії. Програма •ВІЛ•. Художньо . документаль­ ний Фільм сГаро_льд Ллойд­ третій геній•. Про видатного коміка світового кіно. І і 2 серії (Англія\. 21.00 Час.

18.45 18.56 19.05

цнстичний фільм сІнші Сталін•. І ПРОГРАМА ЦТ 6.00 СПІває Н. КригІна: 6.45 Мультфільми.

та

Сnорт для

.

8.00

Ранкова розважальна nро-

грама.

8.ЗО Здоров'я. 9.00 тсн. 9.15 Фільми режисера С. Сам­ сонова. сОптимістична траге.

дія••

шахіста•.

Док.

те­

лефільм. 13.~0 Мультфільми. 1З.З5 «Круглий стіл• діячів

. лі­ тератури І мистецтва з проб­ лем збереження пам'ятників кvльтури.

14.40

ДоІ~.

фільм

і

•всерйоз•.

Юно концерт. 11 ПРОГРАМА ЦТ

Олександр

Іванов~. Hayкoвo-nonyJJRp. ний ФІльм. 8.З5. 9.З5 .Фізика. 11 кл. 9.05 Французька мова. 1 рік навчання.

Французьна мова.

10.05

рік

2

навчан.ня.

10.З5, 11.З5 Географія. 7 кл. Здоров'я. Телефільм •Час для роз­

1:1.05 12.05

дУМУ•-

«Школа чаріе­

Ритмічна гімнаст"ка. К. 3ідаров. «Царсьrtа ми­ лІсть•. Фільм-вистава Мое.

14.40 17.00

новеького Художнього теат~ ру. Союзу РСР ім. Горького. Мультфільм. Екологія. СусnІльстно. Лю

18.20 18.30

Парламентський

20.00 20.15

ВечІрня казка.

21.00 21.45

Час

«Наші nроблеми очима Джона Крістала•. 20.30 Ритмічна гІмнастика.

13.20 17.00 19.00

КУ•.

Гімнастика. сАкварелІ Волошина•. Науково-поnулярний фІльм. 8.З5. 9.З5 Фізика. 9 кл. 9.05 Німецька мnва. 1 рік нав.

8.00 8.15

чан ня.

Німецька мова.

рік нав­

2

чання.

1О.З5, 11.40 11.05 сСві'f

ФІзика. грошей

7

кл. Адама Смі­

та--..

2З.ОО Під знаком ·•ЛІ•. У nepep. ві 0.00 ТСН. 0.45 Телефільм еОпександр Вертин.::ькнй:

«Я

повернувся

ДОДQМУ•-

ТелеФільм •Годинникар

2.15

курка•.

1

серія.

11 fІРОГРАМА "ЦТ

8.00 8.15

Гімнастика.

8.З5,

9.З5 Загальна КЛ. Ісnанська мова:

«Світ

·

ЧЮрльоніс~•-

Док.

.

телефільм.

11 9.05

біологія. рік. нав­

чання.

ісnанська мnва.

10.{)5

2

рік нан.

чан ня.

кл.

10

ПІтер Бр\·н. Московсьні зv-

:.!1.45 Програма сВІД•. У перерві - 0.15 ТСН. · 1.00 ·театр одного актора. О. Філіnеико.

Вечір

радянської

естради.

2.15

Телефільм

2

курна•.

«Годинникар

серія.

ПРОГРАМА ЦТ

11 8.00 8.15

Гімнастика. сСнн Вітчизни•.

Док.

лефільм.

8.45. 9.З5 Світ.' що нас 2 кл. . 9.05 Англійська мова.

,

те­

оточує. рік

навчання.

9.55 Розминка для ерудитів. 10.40, 11.40 ГеографІя. 6 кл. 11. І О Англійсьна мова. 2 рін НІіВЧаННЯ.

1.'5.00 15.15

ТСН. Фотоконкурс «Земля наш сnільний дім•. 15.20 •Образ~. Літературна пе. для

етаршокласннкtв.

•З :золотого Фонду ЦТ•. Концерт К. Шульженко. 16.ЗО ІлюзіоJІний атракціон. 18.00 Міжнародна nанорама. 11!.45 Фільм сКаментар до про-хання або помилування•. 21 ОО Час. 2· .45 Вічна .пІсня кохання.· 22.45 Телефільм «дама а Амстердама,.' Із серії. сДеррік•. ІНІмеччииа) 23.45 тсн. 0.05 Програма ·•А•. Роджен Уотерс. «Сті·на•. І .55 Телефільм «Старший син•.

1

(Із сурдоперекладом).

На сесІУ

Верховної

·

серія.

11 ПРОГРАМА ЦТ А.ОО Гімнастика.

·

Ради

Телефільм~ сДружина діти мої•. · Об'єктив.

моя.

Телевистава «Нарине•. Док. телефІльм «Груба ро бота•.

19.35 •Любий мій Ваnего ... •. Про письменника В.

ПРОГРАМА ЦТ

11

віснин

Росії.

12.10

10.05

· ·

дина.

19.45

комсомолец•.

Н.15

иикtв•.

ІЗ.50 •П'ять хвилин. весни•. ТелестудІІ міст РРФСР УФа. • "

14.05

церт лауреатів «ЗвуковоІ до­ ріжки• газети сМосковский

22.55 Футбол. Кубок ЄВРОПеЙСЬ· · ких чемпІонІв. '/, Фіналу. У nерерві 2З.45 ТСН, 1.40 ТелефІльм• сПіс~и ІІРМВР·

музичний

абонемент •Зоряна година•.

СРСР.

16.15

7.ЗО f>итмІчна гімнастика.

сОсІнь

жартома.

-редача

7.15

«Ранкова зоря•.

сІ

8.00 Гімнастика. 8.t5 «ХУдожник

12.05

15.ЗО ТелеФ1льм «Михайло Ло­ моносов•. Фільм ~- •Від надр своїх•. З серія. 16.40 Мама, тато і я. 17.10 МультфІльм. 18.00 Контракт-форум. 18.30 •Меридіан>-". МіжнароднІ

11.10 12.10

відний•.

11 .05 сТелеЕно•. Журнал.

МВС.

всіх.

Делегатській•. край запо-

10.З5. 11.З5 Література.

театру

мо­

ре•.

2.1 О

8 Nl 43 (8150)

1З.10 Телевізійний

2З.З0 Естрадний вернІсаж. 0.20 тсн. 0.40 Телефільм •дів~ина І

1.45 сМузей на « Карголілля

стор.

Некрасова.

19.55 Колаж. 20.00 Вечірня казка. 20.15 Пори року Ірми вої. . ' 20.50 Док. телефільм •Аргамак•.

21.00 21.45

Час

Худяко-

сВперед.

(з сурдоnерекл~tдом).

На сесіІ СРСР.

Верховної

Радw

На сесії РРФСР.

Верховної

t;>ади

22.45

стрічі. Ритмічна гімнастика. 13.З5 Пори року Ірми Худяко во У. 17.00 Очевидне - неймовІрне. 17.45 «Лев Яшин•. Док. теле фільм. 18.15 сРамазан•. Фестиваль та тарськоІ музики. 19.25• Мультфільми . щснин 19.45 Парламентський

13.05

Росії.

Вечірня казка. Знайомтесь: АСКО. 20.ЗО Здоров'я Канади. 21.00 Час (з сурдоnерекладо~І) 21.43 На сесії Верховної Ра;ш РРФСР. 2З.І.'5 Тепефільм •Під дахамн МоІІмнртрн• І і 2 coetJiЇ

20.00 20.15

ТелефІльм «ПІд nахамн Монмартра•. 1 і 2 серії. •Рамазан•. Фестиваль та­ тарськоУ музики. 17 .ОО ТелестудІІ , міст РРФСР·. Мурманськ. · :7.25 ПеремоищІ. 18.25 «Що сказано, то сказа-

12.10

14.30

но ... •. СпІває Юрій Лоза. Кола)!(. Арена.

18.55 19.00

20.<і0 ВечІрня казка. 20.15 •Вертикаль•. Дон.

-rеле-

фtлr,м е.Буnинок на МІІ-С~ІJ!НІ~-

20.45 21.00 21.45

Спорт для всіх.

·

23.15

ТелефІJІьм ·МіJІИНІі•. І

·

Час (з сурдоперекладом). На сесії ВерховноІ Ради РРФСР.

·

серії

8.25

Юноnубліцистика

них республІн. ф\,,ьм «Хроніка

І

2

союз-

Док. однієї

теле­ будо.

ви у фактах І монологах•. тв про тv.· ВІдеоканал •СпІвдруж нІсть•. ІЗ.ЗО ВІдеоканал ,,,плюс uдинад

9.00 10.00

ЦJ!Tho.

, ФУтбол. ЧемпІонат СРСР. •Чорноморець• сДинамо• Москва). У перерві 17.45

17 .ОО

•Парламентський вісник

сП•.

18.50 · 19.50 20.00 20.15

Ро­

Телепрограма сСІм'я•. КІножурнал. Вечірня казка.

Легка

родний

атлетика.

матч

сЗІркн

Мtжна жерди.

ни•.

21.00 21.45

Час (Із сурдоnерекладом). Те1ІеКОНК1о'РС МОЛОДИХ ест радних спіоанІв «Ялма-91 ~-

МV1ІЬТфільм.

--------------------------------------~---------------------7.~-------------------------------------НЕДІЛІ!

Про діипьнІсть

24 6ЕРЕЗНЯ

маційно~музична

програма. НовИІНІ. Нау.ково-nопулярний те­ лефільм •Білий л.ебідьо. 10.05 Тео:Іефільм «Д'Артаньян і три М.УШІ<етери•. 2 і З серії. 12.50 Для дітей. •Канал •д~. 14.20 Новини. 14.30 Село і JІюдн. 15.15 •ІJн нам nисали• Муаич­

, 9.30 9.45

на

нередача

за

Запо­

ту воду'!

ПРОГРАМА УТ 7 .ЗО Ритмічна гІмнастика. 7.50 Улюблені мелодії. 8.ЗО «У неділю вранці•. !кфор

дачі в. 111.0!) ,,СолдатІt

УКДБ

різьної областІ. 17 .ОО сВ країні МультляндіІ•. • 18.оо· сЗемле моя•. Де взити. чис.

листами

гля

.нраU()ІН>РЯДІr~···

ВеснянІ варіації. Актуальна камера. 19.ЗО Все про кіно. 20.50 На добрані•!. діти!

18.20 :9.00

21.05 21.55

Автореька

Фільм

nісня.

сШвидкоплинний

серпень•.-

23.15

Вечірній віснИк.

2З.45 телевистава «Виnадок з паном Н.•. І ПРОГРАМА ЦТ 8.05 тсн. . 8.15 Ритмічна гімнастика. 8.45 Тираж «Спортлото•. 9.00 4'3 ранку раненько•. Пе . ).)едача д:ІЯ дІтей. 10.00 .•На слvжбі ВітчизнІ•

11.00

Ранкова розважальна про'грама. ·

1 СЗО

Клуб

мандрівників

ІЗ.ОО Сільська година. Музичний кІоск. 14.ЗО «деді•. 15.00 тсн. · 5.15 Марафон-15.

ку

14.00

16.ЗО Променад-кош~ерт

18.10 19.00

Народний

1.45 Телефільм 2 серія. ЦТ-.1.

знайомство.

артист

В. Сnіваков. 2З.З5 .. вІд• представляє

аргентінських

комnози­

торів.

Уолт Дісней nредставляє. Недільний кінозал. Док. 'ФІльм •Легенда•. МультФіль·м. 19.50 Фільм «Шерлоt< Холмс нова зброя•: (США). 21.00 Час. 21.4.5 Футбольний огля.n.

2~.15 ТелевІзійне

О:З5 тсн. сФрагментн однієї біог­ рафії•. Фільм-балет- на музи­

0.55

СРСР

музич­

ну нрограм~· сllІоУ-біржа•

сСтаршнй син•.

ПРОГРАМА ЦТ 8.00 На зарядку ставай\ 8.20 М:v.льтфІJІьм. 8.ЗО Заключний концерт

11

М\"JІьтфі.(Іьм.

ЧемпІонат США з баскет

болу · серед НБА. 17.00 .-планета•.

професіоналів

МІжнародна

t

ФутбоЛ. Чемnіонат сДинамо• (МІнськ) --

18.00 Все­

ком біди• з циклу сЗемля тривоги наШої•. І О .ОО Телефільм «димна•. І І.~ 5 Відеоканал • Пmрс одИНІІд· цять•.

вертисмент•.

16.00

програма.

союзного Фестивалю народ. ни~ хорів І ансамблів· пісНІ І танцю. 9.ЗО Док. телефільм «ПІд зна­

.1-1.45

сСвіт. в икому ми живе мо•. Фільми -режисера Ю. На гібІна. «Портрет музею•. сДн.

15.00

мо•. (КиІв).

19:55 20.00 20.15

Колаж. . Вечірня казка.

23.45

Леrна

. СРСР. •дина

Грає .пУет баянІстІв В. Гор­

бунов І С. ЛарІонов. 20.30 Лижний фристайл. Кубо"' Євроnи. 21.00 Час (з сурдоперекладом•. 21.45 Авторське телебачення.

атлетика.

НВТ t:BiT~' :• І<рОС\'.

ЧемнІ"


стор.

8

і9 березня

1991

«НО В Е

р.

Шановні батьки,

Украіни

Звертатися на адресу: Броварський район,

місту-герою Києву.

-

-

ких народів,

Золоті ворота,

До ваших послуг ~;:си сЛАЗ», сІкаруС»

мікроавтобус на м. Києва.

РЕСПУБЛІКАНСЬКА

МІЖКОЛГОСПНА· БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО

І

;

електрогазозварювальника;

робітника по обслуговуванню залізнич­ ної колії (за сумісництвом). Наша адреса: м. Бровари, вул. Кутузова, 125. Тел. 5-10-90. Адміністрація.

Софійський

комфортабел.ьні авто­ на 40 чоловік або

чоловік. Обід в .ресторані

10

Ви можете побувати не тільки на екскур· сіях, але й відвідати будь-який з театрів чи

ПРllХОДЬТЕ ·

міСта, яке

собор, Старокиївську гору.

КООПЕРАТИВ~

запрошує на постіАну роботу:

вам

було колискою цивілізації наших слов'янсь­

с. Заворичі, сільська Рада.

інженера~м·еханіка; інженера-мікробіолога:

Пропонуємо

разом · на цікавих екс­

Ви побачите древні пам'ятники

за домовленістю.

ПОСТАЧАННЯ І ЗБУТУ

В ТЕАТР!

курсійних маршрутах по столиці Радянської

людина.

ПРАВЛІННЯ

діти!

один день від11очити

Заворич кооперативу сЗаворицькиА» потрі­ бен голова кооперативу компетентна; ді­

-

-

ЗАПРОШУ€ УСІЄЮ СІМ'ЄЮ

Для організаціі робіт по · газифікації сеЛа

Оплата праці

43 (8150)

БРОВАРСЬКЕ БЮРО ПОДОРОЖЕЯ

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ!

лова

ЖИТТЯ» е .М

·

концертних залів Києва .

НА ОВОЧЕВІ РОБОТИ!

:Звертатися на адресу: м . Бровари; вулиця Київська, 296'-А . Телефон для довідок:

Радгоспи агрокомбінату «десна» на сезон року запрошують бригади (ланки) робітників по догляду та . збиранню овочів відкритого грунту.

5-45-81.

цього

Завжди до ваших послуг!

Оплата праці за домовленістю сторін. Наша адреса: м. Бровари, вул. Гагаріна,

15.

5-32-46; S-04-91 .

Тел.:

БРОВАРСЬКОМУ

СВІТЛОТЕХНІЧНОМУ ЗАВОДУ на роботу потрібні:

ОПТОВО-РОЗДРІБНИ R ПЛОДООВОЧЕ·ВИА КОМБІНАТ

слюсарі-електромонтажники з однозмін­

ВАТУТІНСЬКОГО РАЯОНУ м. ,КИЄВА запрошує tta роботу на Красилівське

ним режимом роботи; ливарники пластмасових

овочесховище:

-

робітників по ремонту контейнерів, слюсарів-ремонтників

V

розряду,

Звертатись:

Красилівське

овочесховище

категорії;

4-5

по

ремонту

електрооб­

розрядів.

Звер,:rатися за адресою: м. Бровари, вулиця

АДМІНІСТРАЦІЯ.

ТРЕБА

2

електромонтери

ладнання

·

кадрів.

інженер-конструктор по конструюванню

-

Ватутінського району. Тел. у Києві 517-29-12, відділ

сторож-двірник;

оснащення

електрогазозварника.

виробів;

Чкалова,

З,

БСТЗ.

N11N2 331, 327

ПОСПІШАТИ!

до

завод:.. Телефон

Усім членам Броварського гаражного ко­ оперативу «Південний», які мають на руках номер на одержання місця для спорудження гаража, до І квітня. треба прибути у правлін­ ня для остаточного вирішення питання про виділення ділянки.

МІНІІЮ

noaepcl ка

J(нJаськоJ обяастІ на

Броварському

Прийомні дні: середа з 16.00 до 18.00; субота з 10.00 до 14.00 (вул. Чкалова,

квартнру ПJІОЩеІО

баrатокаартнрноІІІу

rотео~~.,ноrо

8)'.11.

районІ .

буАкнку

17,2 ка. ІІІ на 1•111)'

у

райцентрІ

І·к_Імнатну каартиру 1

Мо-.

аарІанту.

КQІІОJІСНІІа,

автобусами

«Св ітлотехнічний

4-03-79.

ОАНОКІмнатну у

Проїзд

зуnинки

бути

ЗаертаАтес:а

56·А , . ка.

nриАнатною

a.r,pec:y:

на

Го.ІІІченко

110.

І.

Boo~~o.r,ap·

Броварах або

І 111.

квартира Броаарк,

Ф.

СБМУ-6).

• Б рат ці -кролики • ...

Фото кролефермера Г. Вертеrела (.м. Бровари).

БУДЕМО ПРОДАВАТИ

22-23

березня ц. р. ~ Броварах на тери­

на постіАну роботу потрібні такі працівники: водії І, 11, ІІІ класів; слюсарі по р е монту газового обладнан­ ня в сільській місцевості.

Адміністрація.

БДЖОЛЯРІВ-АМАТОРІВ!

передбачається

затвердити

І

кова.

ПРАВЛІННЯ

СПОЖИВЧЕ

1 внсяоВJІює

.

співчуття ВОАУ

співчуття

вчительц і

тяжюої

рІАним

хімії

-

втрати

КОJtекткв РаАгоаnу воду

nередчае оої

працівника

покіАного.

висловяює

щн~

!(УЦ

Вале~nин.і

перед.часІfОї

сРуоа·ІІJівськнА»

смер11і

ВІРИЧА і

160 -

ТОВАРИСТВО

запрошує на постіАну роботу: електриків 4-5 розрядів з окладом крб.; малярів-штукатурів 4-го розряду з від·

Фе.1,ора

П

3

nри:

батька.

глибоко суму~ 3

nраціви,ика

сnівчуn-ІІ

ПавлівІІі

смерті

nри­

р~~~д госnу

Степаноаича

ріr~tкнм

і

бяизькнм

nокіАноrо .

Копектив

KotofY.

уnра.ьлінкя

глибоко

галrера

суи ус

уnраМ іИНІЯ

3

торr і8л.і Пориводу

Брова·рс.ьк.оrо передчас.иоі

м іськвНІК<Ж ·

· смерт і

бух·

торгіа.ІІ·і

САМУСЬ

А.ІІ.ІІН

Олексаи.r,рІави

і вж:ІЮ8ІІІОЄ щ1іре сnівчутт" ()iAh'111M і бя нзьким покіАноТ.

рядною оплатою праці.

ТОВАРИСТВА.

сНОІІІІ МН3111о» орган БрОВ&рсИОrО ropo.І,tкoro комитета КомІІІ)'ННстнческоА nартии Украннw, город­ ского и ра й оннQго Советов нароАнwх депутатов І<нев­ скоА о611асти. (На украиискоw ІІSЬІІІе). Редактор А . ВОЛОШИІіЕНКО . . Г,ІUТІ ІWХОАИТ С 17 anpell8 1937 ГОАа. Дни IWJOAІ : ІТОрНІІІ, срел.а. IJRTHHЦ8, С)'_6бОТ8 .

колишнього

БРОВАРСЬКЕ МІСЬКЕ

статут ра­

дуть розглянуті різні питання. Явка обов'яз•

АТП-13262 rякбоко сумує з при·

смерті

Колекти·в Руса•Кі•вської сереякьої WtroJІ•K внСлоалюе ~"ре

ГОСПОДАРСТВА

йонного товариства бджолярів-аматорів, план роботи І кошторис на І 991 рік та бу·

Броварського

пере.І,ч асної

ПО ЕКСПЛУАТАЦІІ ГАЗОВОГО

У неділю, 24 березня, ц.р. у великому залі райвиконкому відбудеться конференція, на якій

і

УПРАВЛІННіо

Правління товариства.

ДО УВАГИ

воду

ТРУХАЧОВА МІІІІО.ІІИ СеІІІевоанча

БРОВАРСЬКОМУ

КРОЛІВ

торІї ринку (вул. Фрунзе, 2) в приміщенні ларя-мага:м.ну Броварського · районного това­ риства кролівників відбудеться продаж кро­ лів. Запрошуємо кролівників-любителів і бажа­ ючих придбати кролі, відвідати наш магазин.

Колектив

Правління БГК «Південний».

Правління міськСТ.

. АДРЕСА Телефоин:

РЕДАКЦІІ:

255020,

Редактор А.

Киівс~ока обJІаст~о, м. 6J!овари, ауА. Киівська,

154.

редактора

- 4-оа-18; sІстуnннка ре.r,аатора, вІ.u.Іо~у nартІАвого аитта - "-o4-tl; І1АІІОІІАІІІІоНОГО секретарn - 4·21·84; 81АА1.ІІІІ: Сі.ІІІС.. ІІОГО rОСRОАарстІІ - 4·28·21; аромниоаостt І tоЦІаАІІІІІІХ ан'І'аІІа. - 4·02· 821 ІінtтІа І NacoaoJ . работв - 4-04-81; ІI.U1.t)' РІАІ1оІвtор­ мааІУ 8· 13-tl.

Брооарс.,ка ,АрукарвІІ КиїаеькtІго обіІасиоrо упраміаНІІ ~ Clhl!aJІal

AJ\peca

АР)'І<•риІ :

ІІІдавиицтв, nоІІІrрафІі І ІІкнмкоаої ІС;мїк~ка о6.11аст~. м. Броаарк, аул. І(,мїас..ка, 154.

торrіІІJІі,

.

ВОЛОШИН"ЕНКО.

· Інд.ехс 61285. Друк ~етикА. коааннА аркуш . прим ірники.

З амо~t.~~енн"

Обенr І Тираа

АРУ·

18.043

Nt 1141.

#43 1991  
#43 1991  
Advertisement