Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, еДНАRТЕСЯ!

.

ОРГАН &POBAPC~KOГO МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КО М УН,І СТ "'ЧИ 01 ПАРТ НУ К РА' НИ. МІС Ь КО, І '~;P А А ОН НО, РАД НАР ОД НИХ Д'ЕЦ)'ТАТІВ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

Газета ВИХОДИТЬ З

квітня

17

*

року

1937

*

N.! 43 (7744) .

Середа.

У ВИКОUКОМІ

Не можна ие ПОIІI'l'НТН тих змІн, ЩQ .lдб)'d­

сВоІ думки, дає

вlдбуваlOТЬC1l.

випадку порушення , умов скидання во.ll. і невиконаННІ! підприємствами заходІв по

ка по благоустрою міста та

ефективному

підготовку

дозволено

до

СВl!ткуваННI!

їх ·

3'1&1РI'І

очищенню

відключати

Першотравневих свят. Дво- приємства від системи місь- ' коі

ти з квітня.

женням останніх та ПОГО.ll.­ женкям цього питаННІ! в

l-to береЗНІ!

по 30 Затверджено штаб,

каналізацП·' з

поперед­

'І НІРОІІІ

керівннкам підпрнємств, ор- установленому порядку. За­ ганізацій і установ реко- тверджено ряд інших замендовано

протягом

цього

ходів щодо

ДЕІУ11'11

вирішення цьо­

періоду провести масові за- го питання, НагЬлошено на гальні суботники. У першій тому, що керівники під-

декаді

штаб

травня

мkький

зобов'язано

підвести

підсумки виконання 110 благоустрою.

приємств ну

несуть

березня на Броварсь­ кому заводі пороwковоІ MeTuypriI (БЗП-М) вlдбу­

9

персональ,

відповідал"ність

за

робіт · збільшення кількості· й по" гіршення складу стоків у,

nася зустріч ТРУдівНИКіВ заводу та підприємств

У відповідності з постано- міській каналізаційнійси­ вою Ради Міністрів УРСР стемі , Дане рішення . всту-.

проillвузла

сПроскасування постанов пило в дію з пt;Pшого бе­ Ради Міністрів УРСР, по- резня цього року, в'язаних з

увічненням

Заслухано також.

інфор­

,ком Міської Ради народних мацію про роботу ВИК,онко­ цепутатів вирішив

переАме-

ІнтернаціоналістІв.

-

ЗареЄстровано ряд Стату­

тів

новоств'орених коопера­

ротко розповів

ту

громадського

повнення

НІІ

по передачі' своїх

в

статут

коопера­

тнву сОркестр., надано до­

приємств

звіл

вим

на

заняття

індивідуа ­

~. EНК.llaв

борну

Розглянуто пита-ння с Про роботу управлlННIІ торгІвлІ міськвиконкому та комбіна­

тивів та внесено зміни і до­

колективам

пІд­

ся

ТРУАО­

цього

питання,

то

ви­

нат громадськоГо харчу вання в цілому мннулого рсжу спрацюва:!JИ непогано, про­ те чимало торговельннх за·

конком міської · Ради народ­ них, депутатів, розглянувши матеріали перевірки ви­ робничого управління водо­

ПРQвідно

-

каАалізаційно г о

Окрім того.

заробітної нату

громадського

росту

продуктнвності

маДСЬКОМУ , харчуванні зали­ шається низькою культура

мислови~

-

пра­

ючі речовини в стічних водах, що надходять з про-

піДПРИЄ8СТВ ' (це обслуговування,

ного

порушу­

торгівлі. Проте, як відзitаче­ НО ні! Засіданні виконкому

депутати

міської

Ради

народних

СРСР

путатів,

ні

управлінні,

lI.опустимих

норм

не

до-

гранично

в

радянської

Кан.ндату

де­ ні

. концентраціА в KOM~iHaTi· не. надають на­

ви' у сфері обслуговування

заційиих очисних споруд і веде до забруднення річок

та піДИЕ!Сення рентабельнос­ ті підприємств.

проти порушників застосовувати відповідні санкції'. Зокрема, якщо концентрація

, окрема. у ко., lнаТl rpoмадського хаРЧУВ~ННIі в УМО­ вах орендного ПJдряду пра­

Трубіж і дніпро. Вирішено

з'

перевищуватиме допу,,"иму, цює ~6ше

приміром, в

підприємств

подвійний

ДВQX

риф

види

-

б'

три

.

ко~ективи,

два

рази, з хоча ІХ мало бути n ать ще

тариф,

більше року. В упраВЛІННІ ТОРГІВЛІ

зніматиметься

потріЙниА . Цей та-

пошнрюється забруднень

IUI

І листрпада.

.минул.ог~

в орен.ду переда!lО лише ка­

на всі фе УНІвермагу, ) то бе~ви­

і -

при

перевищенН'і допустимої кон·

значенн~

нормативу. ФІнан­

с?вих ВІДрахувань ВІД дохо­

центраціі · по кількох вндах ДІв, одночасно тариф підсумоЗ цього та ІНШНХ розгля\ вується .

нутих пнтань виконком міСь-

Відповідним службам .11.0'ручено вести постіllниА КОН-

кої · Ради народних депута-­ тів прийняв відповідні рі­

троль за скиданням стічних

шення,

у

народні

ВерховноІ

буnо

дано

Ради

накази:

добиватися дійсноІ еконо­

мічно!

скидання забру.ІІ.НЮЮЧИХ ре- ,лежно) уваги. впровадженню човин в міську каналізацію. орендного Підряду як ос· Це в свою чергу знижує ' нови для якісноі перебудо­

ефективність роботи каналі-

потребує

велико! уваги, Інакше ие змо_емо вирішити продо­ воnьчу проблему.

но . епідеміологічна ція), відзначив; що шість підприємств

яке

самостійності

прнємств, нормативн,

.

щоб УНІІКИУТИ

зрівИJIJJівки та

м1вс

поrано

від

добре

працюlOЧИМИ

кonектiцlами, -інку

рення

еКCNlоrічво

тури.

пленумі

Саме будуть

питання

полі­

.Потребують розвитку

й

ЩИРСЬКОІ.

даль­

БЕСІДА З

інтерна­

діжними

спілками

СЕКРЕТАРЕМ

Важливою' ділян­ вНtcьково-патріО­

тичне

виховання,

-

Не . секрет, що сьогодні вкр~й гостро стоїть проб­ лема

злочинностІ

серед

молодІ і особливо серед неповнолітніх. Пияцтво і наРІЮм.анія, порушення норм життя не можуть не

хвилювати. Більшої ува­ ги до себе з боку коміте­ тів комсомолу потребують підлітки.

влащтовує

сільську

врахувати

побажання,

винним

всі

її

здебільшого

працюють лише для своїх

підприємств.

в

місті

знаходили

реальну

тримку.

виходить,

Бо

кооперативу

знаходиться

під­

що

швидше

приміщення ,

,ДЛЯ

підприємства

не всі дуть

мі.

проблеми,

порушен і

які бу ­

на

плену­

Я ще не сказала про

проблеми

_виховання. ПОЛЯ

зорІ'

багато

- атеїстичного які вийрІли з комсомолу,

та

інших.

Кор.: - ЛlOдмJШО, а те­ бе, ак секретаря, теі пр6-

блеми Х8JШЮЮТІІ иайбіnьше? Л.

ною

,

Щирська:

Головною

полі'rич­

проблемою

комсомо­

лу, на мій погляд, є па­ діння його авторитету . Шсля ХХ з'Узду ВЛКСМ, який дав відповідІ на ба­ гато

пнтань,

вали молодь,

ЩО

хвилю­

і надав сво­

~дy й самостійніСТЬ пер-

про

мрІяли,

комітетів

продовжують

там,

чимало

це

єдина

зація

визнана

молоді .

в

них об 'єднань , як Мос­ ковський народний фронт, Міжклубна комсомольська організація,

демократична

фракціЯ ВЛКСМ та іИШІ . Ось і напрошується за­ питаННЯ r чи зуміє комсо­ завтра

переконати

І

повести за собою молодь. А

наш

в

автори'tет

наших

Кор.: чі

тільки

р..Уках.

ЯКі найближ­

завд8RНJI

ставиn.

пе ­

ред собоlO міська комсо­ мольська організація?

Л.

-

Щнрська: З . метою

захисту

прав молоді, участі в фор­ муванні молодіжно! полі­ тики і крнтролю заП ре- алlзац1єю стоїть завдан­ ия

по висуненню кандида­

тур і борот~ба за реаль­ не здійснення влади че­ рез місцеві Ради народ·

них депутатів.

Одним ших

з

шляхів

найважливізалучення

комсомолу в перебудову економічного механізму є господарська

діяльність,

Та вона не завжди пов'я ­ зана з турботою коміте­ тІв комсомолу про еко­ НОМіЧНу освіту молоді . Не можна не згадати 1 про ПОЛітичну освіту. В цьо­ му

плані

заслуговують

уваги ПОЛітклуби. Та для Іх орга~іза'ції необхідні зрілий і грамотний комсо­ мольський актив, справ­ жній лідер" чого сьог'одні так

не

-

ма ,ж

щих

з

ТИМ . ми уже знаємо про існування таких молодіж­

їх

8сі

пстнх

~штн,

бlOАает,

3L1ВIDa'I'Н

у рОЗПОРJIДЖевні місцевих

.

це

КUаш 81дDo818

на

запитанRJI

ва

зустрічі.

заступник

пщ>ткому

існує ,

У

роду.

славилась

кра­

нашого

всього

цьому

Пробле-

забуття

традицій

ТОГО ,

н. ­ чим

Україна ,

потрІбно

Н

бути · ці­

леспрямоваf\ИМИ

і

прин ­

ЦИПОВИМИ, щоб зберегти і повернути нашій моло­

' ді, дітям те, що було роз­ гублено в останні роки,

Що ж стосується так званого НРУ, вважаю , в ньому немає необхідностІ. Кожен сьогодні може реа­ лізувати' себе набагато . ефеКТИВНіше . А розмови навколо

ми

проекту

лише

програ­

відведуть

в

БІк

від вирішення конкретних завдань. Вважаю . пленум виробить чітку позицію щодо

цього .

Кор.: І останнє. ЯКОIO бачиш ти М8Йб:утню KOMCOMCNlbCbКY дискусію?

Л. Щирська: Гадаю.

-

почалася

дискусія

на

рівників

ця

зустрічі

ке­

політклубів

У

Москві. Сургутська зу­ стрІч. Чим характерні ва­ нн? Перш за все, небаЙ. дужістю до долі комсомо­ лу, неординарністю і навіть «непричесаністю » ду : мок і цро/Юзицій, бажан­ ням діяти . І якщо Наша дискусія буде не просто розмовою,

а

керівницт­

вом 'до дії , тодІ з упевне­ нІстю можна сказати, що в комсомолу є майбутнє ,

Кор.: успіхів

Спасибі, бажаю у роБОТі вamoro

пnеR7МУ .

пiдro'I'увuа Н. ГАМАЛІЯ.

BeciJQ'

вистачаЄ·f(ОМСОМО­

лу.

У

ко",ективl

присуТJdх

Ол~rа

8елl.ll.ЧУК зарекомен­

дУва... себе 0.11."1110 з кра­ щих UJвачок. Працюючи. иа дlл~ниці пошитт. дит.чих

секретаря

БЗПМ.

КУРТОК, ' вона

tllстемаТIІ'ІИО в.икоиує змІнне заВАаИНІ ІІа 120 процентІв.

ІНа фото: О. ВЕЛІДЧУК перевlРl!1

КОРОГОД,

вир06ничо­

ToproBOГo трикота.ноrо 06'єднаини мо.аода комуністка

- трикотажних

Рад тощо.

О.

не

' національностей,

органІ­

Разом

де

нашому МіСТі вільно жи­ . вуть люди різних націй і

б(!ЗДіяльностl чекати вка· зівок згори. Комсомол -

Хотілося б, щоб моло­ інщіативи

організаціям.

яку вони

мол

молодь робота багатьох ЩІубів І 'будинків культу­ ри, та й Міські клуби не можуть

Л. ЩИРСЬКОЮ

підго­

товка юнаків до служби в армН. ХОТіЛОся б бачи­ - ти більш активною робо­ . ту воїнІв-інтернацІоналістів.

МІСЬККОМУ'

КОМСОМОЛУ

інших

країн. кою є

ніж

кажучи.

В НАШИХ РУКАХ"

цІональні зв'язки з· моло­

для

'ВІдверто

ра­

ство­

які B1ДpaxOByJOТЬC1I у міс­

В. М,

суспільно­

тичної освіти МОЛОДІ, ви­ вчення ІсторІІ рідного ­ краю, нафональноУ куль­

діжні

-

менІ здається. що ми са­ 'мІ створюємо проблеми

умов

за

механ1зацИ,

внробництв,

. цеввА

в

помітні,

обговоренІ

Не

Щирська:

вивlльввти важких

праці, ,Jiaсамперед

ХУРОК

під­

переглянути

севретаРJl

Л.

"НАШ АВТОРИТЕТ­

на

шого

дpyroro

'

ин?

Щирська: .

житті

тому

до

програ­

Л.

Зміни му

звернувся

комсомолу, Безумовно, це

Миколайович

сеnа,

ються

тримується

вн­

депутат ВepXOB~I Ра-

підтверджує також санітар-

стан- біль-

правила

промис­

ди УРСР. Він звав, що робота народноro обран­ ця неnегка. Бarато зай­ мався проблемамн сучас-

цi ~

Як в торгівлі, так і в гро·

скорочения

-Вітanій

темпи

господарства про забрудню·

за

Л.

робити

робочий день.

харчу­

випереджають

пообіцяв

вl.IIьнити жінку від праці У ШКІдливих ДnИ здоров'я та тяжкнх умовах, хоча б на годину скоротнти уі

по комбі­

вання

щодо · проекту

JI}f Народноro руху УкраІ-

міськкому комсомо.пу

«важкі'>

Реальна -справа -

темпи росту

плати

передвн­

лового будbJнвцтва, щоб звl.IIьнеНі . - .tошти - мо_на буnо використати ва будівництво жнтnа, днтя- . чнх садків,' Лікареиь.

•.

каналізаційну мережу та за - кладів, об'єднання. підпо­ безпечення стійких показни- рядковані ім, планів реалі­ ків. праці каналізаційних · зації ТOBapi~ не виконали , очисних споруд міста, Що­ до

свою

себе,

матформу.

Він

льною трудовою діяльністю Відзначено, 'що хоча уп­ окремим громадянам міста . равління торгівлі та комбіЗатверджено заходн по впорядкуванню скидання стічних • вод виробничими підприємствами в ' міську

про

все МОЖJIиве для пол)п­ шеннясоціuьннх УМОВ ЖИТТЯ трудящих, бороти­

харчуван­

ворекду

кандидатом

Вітanій МикO.llaйО8НЧ ко­

му у зв'язку з підготовкою

"ув ати вулицю ЖlI.аиова в . до виборів народних депу­ Броварах на вулицю імені татів СРСР. Воїнів

з

у народві деПУТ4ІТИСРСР від КПРС cТueBapoM -сДн1проспецстаnі. В. М. КU8Шом.

пам'-

яті А.' О. Жданова, викон-

3

I1 ВІ ІІІ 101

під­

місячник вирішено проводи-

ку

~,що

Отже, і зll1ст роботи 3 IICNlOДДJO

кореспондент

їх tlабрудненням, У

ні BНJ<OHKOM:Il, було розглянуто ряд пнтань . Зокрема, про проведеННІ! двомісsiЧНИ-

оцінки бarатьом

Ціна 3 коп.

Кор.: Хотілося б по' 'І)'ТИ особнсто ТВОIO д!М­

те_ потребує вlдповlдвнx змін. які • завдaвu у зв'язву З цнмставить перед сQбoIO Х . .нум м1сьвкоllY KOllCOMCNJy? 3 .тавнм заПВТ8JQIJIII наш

НАРОДИ'ИХ ДЕПУТАТІВ вод та

*

року

1989

IOnC1l У вашій Kpalн1. ПОСIIJUIВCJI hrlepec· IIcmo.цt до по.пlтнчннх проблем, вова вільно ....аоlUllOC

МІськОI РАДИ НА ЧЕРГОВОМУ засідан-

березня

15

IiKicT~

пошитого

ВИР06У. ФОТО А.

Козака.


.........2

.нове

сторінка.

ЖИТТЯ

БЕРЕЗНЯ

1'5

РОК)1'

1989

-+-

~MM'" М "10" " " , . О"" ~ ,~, ... ;eoooooooooo . . ооо 0000.0 0'0. о. о о О ••••••• OIO~"""'O'O'OO"""O'O'O' 'І ••• 0'0 "0 О ••••••• 0 ••••••• ае •••••••••••••••••••••••••• 0 •••• 00 о 0 •••••••• 0000 ;0&

«ВЕ'Е5УIОВУ "Е5А

·lllctOIOIAtlb> практично нема куди. У недалекому ..айбутньому аналог1чні проблеми виникнуть перед Броварами і Нали­ тою, Бояркою і Вишневим . Треба бу­ дувати переробне підприємство. Од­ ному району це завдання не по пле­ чу, треба о<і ' єднати зусилля . Та й сільськогосподарські райони мали б від цього подвійну вигоду: вирішили

ПЕРЕДВИБОРНА ПЛАТФОРМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ СРСР ПО киево-святошинському ТЕРИТОРIАЛh'НОМУ

,

ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .м 472

.'

ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ IРПlНСЬКОГО МІСЬККОМУ КОМПАРТІІ УКРАІНИ

O~ О. Андріяки У цьому зв'язку вважав би за не­ обхІдне найшвндше прийняття За ко­

нок

ну СРСР про мІсцеве самоврядуван­

перуватн кошти І нарощувати потуж­

ня, гармонІзацІю стосункІв мІж цент­

ностІ по виробництву будматерІалІв. з мlсцевоІ сировини. По-третє, треба, щоб в областІ був хоча б один дlйс, но сІльський домобудІвний комБІнат по випуску добротниходнопо~ерхо­

ром

І

перифеРІЄЮ,

сприяння , введен­

ню регІонального госпрозрахунку в рамках єдиноrо народногосподарсько­ го комплексу, пІдвищення ролІ , мІс­ цевих Рад в ' управлІннІ економІкою І внрішеннІ соцІальних проблем .

У , нашому реГіонІ, а ц~ передмІстя, на територlІ виборчого округу 'іх на­ копичилося надто багато. Одна з них

- стосунки мІж центром І перифе ­ рlєЮ . КиІв, скажІмо, завжди був , за­ ЦІкавлений у своєму переДМІстІ. Але зацlнавлеtfИЙ . своєрІдно: як би най­

БІльше викачати роБОЧОІ сили. А от турбота про цих людей, ' Ух сОЦІальне

Як партlИНИИ працівник я пов­ ністю подіЛяю і пІдтримую політичну платформу партії. з якою вона іде до виборів . МенІ близькІ І зрозумІлІ ідеї та принципи перебудови, чІтко бачаться й перепони на 11 шляху і, передусіМ. командно-адмlністра'Тивна система головна опора бюрокра­ тизму. провалів в економіці . соцІаль­ нІй поЛіТИI\і.

влаштування

шІ

Ді,'! і

утверджували

установи зони .

участІ

реннях .

у

реальне

демократичних

в

турбота

що

це

прИМlс'ЬКОІ

чи

нІ?

Пере­

КQлективі .

скажімо,

лежить

навІть

пІд

тим,

руками :

з

вирІшенні

питань

видІлення

земель

економіки.' повернення людинІ' працІ відчуття J'осподаря виробництва,орl­

водопровІдної мереЖІ . Нерівники при ­ мІських районІв з простягнутою ру­

дійовий контроль в області цlноутво­ рення . вІдстоювання ІнтересІв 'най­ менш забезпечених І соціально не

нІ

всlЛ1IКО

підтримую

ДOKOPi~HI

єнтацlю

на

його

захищених

курс

перетвЬрення

у

життєвІ

BepCT~

вІдстоюю

вирішення чення

курс

населення-

-

споживчими

ВіД

інфляціl ,

компенсуючих стипендІй,

меншою

мІрою

ВQHa гостро

товарами,

за ­

у

них

є

допомог.

тернатив~ - заякнм1t

та Іншим категорІям людей, відомих причин не можуть участі у сфеРі ВИр,обннцтва.

зщ)вжнвають . спиртним, І заходи гро­ мадського впливу на них. Гадаю; не

-

наші

«авторн'­

всшякнх

8JIbpeaJJьиого крІм

иаЙбlm.шl завОJOВ8В8я

ІнтериацlОИ8JIЬна єдність, дружба народів, єдн­

ний народногосподарський комплекс кра1ви.

Тверезий аИ8JIіз подій У Првбаптвцl набуває за­

раз особnивоro значення ще й' тoJl}y, що недавно в республіці опублІковано проеКТ проrрамв НароДно­ го руху УкраІни, JIКIII бarато в чому рідниться 3 програмами подІбних орrанізацій у Литві,

Естонlі ~ автори якого

теж плекають

ЛатвlІ,

амбіційні

от

матерІаЛІв

взяти

нозначна. цього;

С1!е

'"

помічати:.

затушовувати "П,

а

тим більше лакувати всі її супе речливі

ребудову

нюанси

не

різних

мадськ"х ' течій рЕ' З :, ',ність. все

ІН'

пе­

Бо гро­

у ЛатвіЇ-

яка

принuипового

під

можна .

протнстояния

П П"

ги,

що

заклнкали

до

єднос­

в обличчя

прово"аційні

- «мігранти~, ' панти:. ... ...За дві години до

лики

ми- снділи

У

яр­

«оку­ и.,ього

«штаб- кварти­

рі:. Народного фроиту Лат­

Не можуть нас охорони

внмагає

осмислення.

думалось

у

Ризі

мниулого

перехресті потоків:

четверга

двох' вони,

буквально

на

людськ~х пульсувалн

поруч,

над

ннми

колнхалися лозунtн і пла­ "атн. І ІІК П8.llКО хоті./Юся,

JJlоб злилися вони в єдиннй , потік! Та хтось нібн про­ орав 'ку

між

людьми

жорсто·

it

не бути,

межу.

Та іІ не могло якшо одні 'нтерруху

-

-

якІ з брати

не J(ВИЛЮвати наВf{ОЛhQJНЬОГО

так уже й

дефіЩfТН

І

ІрПІНЬ.

смугу

обмІліла,

з мнло,М,

й

іншІ

пральним по­

Ін.

І останнє. Поднвlться на нашІ кла­

довища.

СкіЛЬки

витрачається

на

праці

і

матеріаЛів

оформлення

Створено , цІлу надгробну

МЩ'иnl

ІНДУстРІЮ.

Не чистІ на , руку безсоромно оббира­

ють людей, гріючи руки иа чужому

красунІ-рІчки ,

заросла

посилити осІб, . що

складно усунути

-

рошком та

се­

колишню славу : Хто в цьому винен? Перш за все, ми самІ. Розорали

горl.

очере'том'

Водночас

убаrатьох

роавїІну­

тих краІнах для оформления введено однаковий для всІх

Бучанка . Те ж можна сказати про рІчку ТруБІЖ, що у ' Броварському районі. Одне слово, Іх доля ' це доля багатьох м&Лих рІк УкраІни . А , на що перетворились колись чудовІ боярські ставки?! СкІльки неприєм­ ностей завдає броварчанам автодор.,.,

президента

до

рядового

-

могил віД

-

солдата

стандарт. І демократично, І доцільно.

Чому б не. з~позичитн цей та інший

досвІд, все те краще, що є в І!ІШИХ народів у галузі культури, у тому числі й культури споживання, влаш­ туваННЯJЮбуту, вщносин між людь­

га, що проляглапо вулицІ НИІВСЬКlйl

Чадять шиноремонтний і завод ' пласт­ мас. У виРІшеННІ цих питань, твердо

ми?!

переконаний, вирІшальне слово має сказати Н8j)Oдиий депутат ,СРСР, кот­ рий повинен _відстоюв.ати інтереси ви­ борців 'округу, жити турботами лю­

НинІ

У колоиах несли лозун-

сtllття

Боротьба, боротьба, бороть­ ба ..:

Відверто кажучи, з самої розмови

ми '

нічого

нового

ие взялн . Всі ці проблемн вирішує , і ЦК Компартії Латвії, підкреслюючн ба­ жання

спіilр'обітннчати

з

руху . Наші СПіврозмовникн - член правління думн

«тямущнмн умами:. ~ НФЛ. Заради справедливості за­ ува?Кнмо, що ці спільиі зу­ силля У духовиій сфері вже справді принесли певні пло­

відальний секретар прав­ ління Сандра Калнієте і ке ­

го, . що перебудова , пускає дедалі глибше коріння. Але

рівннк центру інформації Сарміте Елерте,перелічува­

який результат співробітни­

вії

і

записували

програмиі

основні

напрsмки

цього

НФ"",_ Яніс Шкапарс, відпо­

лн проблемн , що стоять· пе­ ред

рухом

у

першу

домінувало одне слово -

чнм

боротьба?

.

чергу.

у розмові боротьба . З

З

агреснв­

економікою

центру,

яка базується на непроду­ політична сн­ Латвії неод­

на горІлку, а з другого адмІнІстраТИВнІ заходи до

Як бачимо, пробл~м' предостатньо. Іх треба вирІшувати , причому вирІшувати иегайно, спlЛЬ80, всІм миром. КІнцевий результат , переконаннй, буде. значною мІрою залежати вІд

маному

ввезенні

в

респуб­

ліку робочої , силн, що роз­ ' чнияє В собі латиський на -

, род. , мовн .

статус

За економічної

_публіці,

яка

латиської

створения моделі у б

перепрофілюаати

тієї рес- ,

дозволнла

її

галузі.

віддаючи пріоритет традн­ ціАним. За збереження еко­ логічного бала ису навко­ лншнього ' середовища , соці­ альну сп ра BeДJlМBicTЬ, збе­ режеННIІ

латиського

етносу .

ди . І це здорова ознака то­

цтва

у практич'ній сфері?

Так, можиа говорити про пробуджения , громадської свідомості, про активізацію духовного

життя,

про

інші

депутатОм СРСР вІд напюro виборчО"

го округу. Вважаю, що передвибо~

злободенних

вивозити

соціально-економічних

А сілля .

на

мось

на

хвнлину

нашу

спусти­

грішну

зем­

лю. Звернімося до реаль­ ннх проблем. Скажімо, сьо­ годні одна з иайболючіших соціальиих проблем респуб­ лікн надзвичайно гост­ рий дефіцит : житла.

Можна

винуватити

Адже таІоС зосереджені до­

застій, деформовану екоио­ міку, яка привела в Лат· вію багато людей зі сторо·

снть досвідчені кадри економісти, і інженерн,

ся , всією громадою і взяти­ ся б за розв'язаиия тієї надзвичайно болючої проб­ леми. Адже тут такий прос­ тір для найактивнішої со­

контактів

ин.

Ось

сьогодні,

ціальної більше,

здавало-

творчості~

щО

громадські

НФЛ

та

оргаНізаціі

fим

іиші

у

своіх декларацІях. иібито добиваються вирішення со- ' ціальннх проблем.

Заглянімо на ризький ДQ­ мобудівний комбінат: Nt І, якнм , керує Зігурд Межу ­ ліс,

авторитетний,

досвід­

ченнй організатор будівель· ної справн .

важлнві моменти ... Але все­ такн

,

позицll ' того, кого оберуть народним

Е

ті усіх націА, що жнвуть у Латвіі, а інші ~ндали ім

ною

пnани.

С ЬОГОДНІ туація у

обхідно з одного боку знизити ціни

проблем.

хіба що надмІрних амбіцій Іх авторів. ТИм часом реально пІдриваються

ємо ЙОГО, хоч як це не ..прикро, по таЛонах. Для усунення naрадок,су не­

лІКВІдували.

здобувають

иема нічоro

«ЦУКРОВ0!.

ну кампанію слІд використати для пІдвищення грома:дськоІ активносТІ людей, спрямувати Іх на вирlшения

-

хвмl

звано!

тання смІттєзвалища ., П'ятнадцять рокІв з цІєю метою використовувався колишнІй кар'єр комБІнату «Перемо­ га. . На вимогу людей це звалище

прямо скажемо, трнвожним npoце~м, що відбуваються в прнб8JIтІйськнх респубntках. НебезпечlPlХ масштаБІв досягла політичиа конфроитація, утруд­ нена робота партІйннх орrаиіазцlй, радяиських ор­ на демarorічвlй

так

проблеми. .МИ виробляємо цього про­

Якоюсь мІрою «голод.. на них мож­ на бу ло б задовольнити за рахунок

Стаття .Межа», яку ми передруковуємо сьoroдиі

творці иездlйсненних проектів,

Вващаю також, що давно назріло

вирішеНН$J

У нашому мІсті гостростоУть пи­

з .ПравдЬ1», присвячена CКJIадвим, · суперечnИ8ИМ І,

тет»

і радикально вигІднІ, рІвно­

правні вироБНffчі і культурні зв'язки мІж мІстом і tелом.

надавалося б пенсІонерам, Інвалідам

РУХИ У ЛАТВll

гаиів,

дозволять об'єктивно налагодити обопІльно

дукту найбільше у світІ, а розподІля­

РОЗДУМИ ПРО ГРОМАДСЬКІ

І

повернення

нІде.

а

тих пІдприємств, що знаходяться на територli областІ , а продукцІю вІд' дають · І:(иєву . Наприклад. за раху-

до пенсІй.

взяти . {Іроблему

говувала , житло ; здавала б в оренду чн продавала б його БУДЬ-ЯКІЙ люди­ нІ. 'При цьому трудові колективи мог ли б взяти частину внтрат на се­ бе, а так зване «безплатне. житло

пІнь.

будуватись,

Або

селу міських боргІв. Вважаю, що тількн повна регіональна господарсь­ ка самостІйнІсть І госпрозрахунок

дою Рад, котра б І будувала, І обслу­

бо

бажаючІ

нічних добрив.

єдину госпрозрахункову виробничо­ експлуатацІйну оргаНІзацІю пІд егІ­

дей Броварського І Инєво-Святршин­ ського районІв, мІст, Бровари та Ір.­

є

ля Іх переробки одержували б додат­ кові десятки, а то й сотні тонн орга­

_ . / створити

житлово-комунально!

видно , вирІшувати П тут куди важче,

кошти,

встановлення

надбавок

проблема не тІльки мІсь­

-

стоіть І в сільськІй місцевостІ . І, оче­

наси­

- створення мехаНіЗМУ.. соціального

хисту

ка. 'Не

мо­

ветеранІв інвалідів .

проблеми ,

з· чим .

Житло

першочергОвого

житлової

ринку

кою оббнвають пороги ВИСОКИХ ' Ін­ станцІй, але. на жаль, повертаються

потреби,

лоді . багатодітних сІмей, вІйни І праці. дітей-сиріт , Я

сферІ

б прС)блему утилізаціі відходів і тс­

На мІй погляд, настав час, коли вІд Р08МОВ треба 'негайно, ' невІдклад­ но перейти до дІла. І ПОчати з голов­ Horo. ЗамІсть Існуючих нинІ двох ' житлових галузей будІвеЛЬНОІ І

прибережну

скористатись

парті1

Я

коо­

можемо

пІд забудову, IнженерноІ підготовки об'єктІв , спорудження каналlзацlІ,

на

комБІнату

необхІдно

редовища , екологічнІ проблеми ' ре­ гlону. Наше. щедре на чудовІ клІма- , тичні умови Приlpпlння втрачає ,

мІльйонІв штук цегли, якІ щороку виробляє комБІнат «Прогрес., Ниів­ сьJ<ий міськвиконком все залишає соБІ. Чимало труднощІв виникає у

краІНі ,

ІрпІНСЬКОГО

По-друге,

вих будинкІв чи котеджІв.

'питання

нІ.

100

реСПУБЛіці, ОбластІ. містІ. раЙ.онl , ТРУ' довому

це

-

ж

, Така ж напружена ситуацІя з жит­ лом і в Боярці, 1 у Вишневому , І в Броварах. Як зняти цю напругу при вкрай гострому браКОВІ матерlальиих ресурсІв? В ІрпенІ ми, наприклад, не що,

перетво­

котрі ' Відбуваються

на­

1984 року У КиєвІ ~HO­

Справедливо

конаний,

.повновладдя Рад. Створити кожнІй радянськН! людинІ необхідні умови для

на

городнІх на liвартоблlк не ставлять, забезпечення Іх житлом, налагод­ ження.побуту, медичне обслуговуван­ ня, турбота про школи І дошкІльнІ

ту. аби зламати механіЗМ гальмуван ­ ня , забезпечити необоротність про­ цесів ОНО8лення? У першу чергу вва­ жаю слІд прийняти такі ріQJення . якІ на

переважно

плечІ .

Оскільки 3

Що потрібно зробити на рІвні Вер­ ховної Ради СРСР кожному депута:

б

лягає

того

«Прогрес..

-

Так, житлова

індуст­

рія кульгає, тут цілнй КОМ­ плекс причнн і об'Є)СТивннх,

і

суб'єкТивних : Наприк.nад,

нам

ДОВОДНТЬС8'

буквально

на ходу "ере6~довувати свою технолorію. Проте че­ рез складну політичну об­ становку

wожемо

за­

ще .снльніше,

а'д ­

По суті Латві. і 0006nи10 іі СТОЛНЦІ провалили всі плаии по житловому бу­ дівннцтву. Ще А черговики 1966 року noиевірвЮтЬся ,

.же страждає така тонка ' штука, 8К оргаиізаціl ви­

очікуючи квартир, багато з инх уже зістарились, так і не зазнавши раДОСТІ ново -

- Хоч раз лідери НФЛ ЧИ Іитерруху з~npoпону' вали вцм свою ~опомогу?

кульгати

робннцтв ....

і і

компетентнr експерти.

-

Ні,

иіяких у

бу40. lам

ділових

нас

досі

поки. що

ие

ідуть

розробкн на чисто теоретнч­

ному

рівні.

А тим часом ца ниві жит­ лових

проблем

відбувають­

ся перші далеко не ко­ ректні боі . Тіл~ки що «ко­ pjині ' рижани.hровели са­ мозахват будинку для ма­ лосімейних на вулиці Те­ решкової . Блискавнчно кон­ флікт цей набув нездоро­ забарвлен­ вого етнічного ня, бо жнтло було прнзна­ чене для будівельннків, які потр і биі Латвії, а вони в основиому ПРИЇЖДЖі. Звід­

си J'ЛУб9.К , одНІ

котиться

иаРlкають

иа

далі :

некеро­

вану «міграцію:.; інші

-

на

«дискриміиацію:.. Крихіт­ иий, за масштабами вели­ .. езиої нашоі держави, ' факт. Але через це Аого драматизм

не

стає

мен­

шим. Бо таких за своєю суттю, підкреслимо це замішаних на чнсто екоио ­ мічному чи побутовому грунті, конфронтацій cTinь­ KH~ що вонн часом і вили­ ваються

CТOIHHIk

у

нерозумне

ПРОТИ40


,е, е е ~ е е е е ~ е е е е е е е оо О, о о о о О, о ~'M О'"

БЕРЕЗНЯ

15

Головною

-

будови дяиська

' людина,

будову і для

особою

людина яка

якоі

думаю,

виступаючи

борною

програмою.

цю

пере­

ро­

у першу чергу і зі своєю

стоїть

присвячено

депутат

t:

,

як­

що хочемо добитись зрушень, щонайпер­

ше повинні думати про те: як спонукатн прац,ювати хЛібороба ще краще. Бо сьогодні докотилися до того. ЩО той,

чн на роботу. до магазину і до ·клубу. півжиття стягуватися на хату , витра­ чати величезні кошти на будматеріали,

Хіба спраВЕ:ДЛИВО. що саме йому, году­

«вибнватн» паливо. Жителі нашого По­

ba-!lЬНИКУ, підсовують у сільських прод­ магах позеленілу ковбасу і заіржавіле сало втридорога, консерви, зачерстві­ лий хліб, і тількн на свята молочні продуктн і м'ясо?1 І все це - з надбав­

лісся героїчні люди. Пережили вій­ ну, ОRупацію, розруху, але й донині не мають

тягиути з нього . три

на

Буду-

будівельна

бо відсутня

база .

ие­

Подібні

біди

Для

'у Прибал­ не

секрет,

що І) ід егідою НФЛ зібра ­ лися переважно латиші, а вlнтеррусі

нел~тись~е

-

населення.

ЧисельНІСТЬ

ІХ

приблизно однакова. Число прихильників Хоч

як

kлялн

також:

-

би

ми

сьогодНІ

Сталінізм,

изм,

волюнта­

агресивну

економічну стою,

що

потворну

будівництво житла за

політику

якийсь

ласт, ти мнм().Волі констру­ юєш . доступні тобі . за,FOБН

краіни,

а

прн

З

неІ,

цьому

весь

міжнаціональних

Політичне

завдання

консолідація.

співдружносТі

Тим

дня часом

у ' боротЬбі

перебудову, · про яку де­

кларативно

на

не­

доводиться

комплекс інтересів.

бід,як

снл

реа'льність є реальність. B~­

враховуючи

усіх

до

інших ' регіонів

ХОДНТИ

відродження

ре~убліки, вказуют'ь як на

прнтоку

призвела

пропорційного

' за­

робітника , чиї руки потріб­

вннуватця

заявляли

ще

кілька місяців тому лідери НФЛ, ні на практичній, як ми бачимо, ні иа політичній основі не відбувається. Від­

демоГРафічниіі . ба­

самозахнсту . Найчастіше це протилежна

опонентів. фестація,

ці

Jj:опія дій твоїх'

солідна

мані­

присвячеиа

річнн­

'1

РадянськоіАрмії,

зібрала

бітlf'иків

десяткн

тисяч

нелатиської

яка ро­

націо­

нальиості, чітко показала це. Інтеррух практично ско­ піював однн · з ' початкових

методів НФЛ

-

мітингову

форму.

І(ОЛЩІИ ЙШЛИ і йшли, над нимн

коliихались

одні

ло­

диції і звичаї, НФЛ неначе

зунги, а поруч стояли мо­ лоді люди з іншими лозун­ гами в руках, найбільш «безневииним» з якнх було слово «окупаити». І, повто­ рюємо, було невимовно гірко, що потужне це емо­

«забув»

про

публіці

доснть

цій~~ інапр.ужеиня, ця дор?­

бувається

якраз

протилеж­

не. Захищаючи безперечні права Латвії на економіч ­ ну самостійність, такі без ­ перечиі . національні - ціннос­ як

мова,

ціональне

культура, те, що

тра­

в

рес­

багате

на­

співтовариство.

Дo~нт~ довгий ч.ас поз~ав­ МОЖЛИВОСТІ

широко

вести днскусію, багато хто надзвичайно боляче сприй­ має навіть иайко'нсТРУКТИВ­ ніші ідеі НФЛ. Пріоритет

ГОЦlюlа

людська

без консолідації

на

енеРГІЯ

прак­

тнчній OCH~Bi перетвоРюєть­ ся, як кажуть, на політич ­

ну · пару. Ні квартир, вона не добавнть, ні продоволь­ ства, ні товарів народнщ'о СПОЖИВ.,,"ІІ.

шкідливих

внроб­

Хто

вплине

на

того

61 гектара орних земель

Як же все це відбулося? Причин багато, Але в пер­ шу

чергу, ' на

наш

погляд,

треба вест!! мову про пар­ тійні комітети, про те, що дуже багато їх зовиі дина-' міЧНIІХ зусиль мают. зага­ ·лом... аморфний характер.

ГОЛОВНА метушня горілася

з

роз-

Місяць тому

після , публікації проекту За­ ' кону 'про статус латиської мови . Ні у кого немає сум­ ніву,

що

статус цеА

їй

життєво необхідний. Та як бути

із значною

нелатнського

ОпуБЛікований кону

ку

про

,населення?

проект

мову

має, на

нелатишів,

, ційний

частнlfOЮ

за­

дум­

«ДИСКРИМlна-

характер»,

ставить

серйозні труднощі у . просу­ ванні по службі, у здОбу­ ванні дітьми профеСій. ви­

щої І освіти.

У

свідомості

людей з'явилась якась «сортність», яка ображає ,

.

думку,

Ще раз уточнимо:

Інтер·-.

принижує,

людську

на

, їх

г.Дність.

рух до сьогоднішнього

дня

рослин

ників, а ннні Адемо далі

-

від

го

переходнмо

мобільна траса. Гадаю,

зако­

членами

НФл.

Здавалося

б, при такій непростій -міжнаціональНій структурі ' мо­ жливнй був і альтернатив­ ний проект_ АбопринаііМНі партійна преса, телебачен­ ня ~об<1в'язані були нада-

Якщо татом

йонів .

нансовр . безправні? : . А

якбн

го,

піАприємства і господарства

ти ширшу можливість

для

дискусій на демократнчній основі . Та й лідерам НФЛ , необхідно

було

конструктивну

популяризації ,

своїх ідей, дії

закону у перспективі.

погоджується

член правління думи · НФЛ

Яні,С Шкапарс. Але якщо керівннцтво НФJl «недопрацювало», то комітети

могли

що

доснть

двозначна ситуація. колн одні мають можливість ска­ зати

все,

шо

хочуть,

аж

до

ідеалізації деякнмн буржу­ азного ладу і режнму У ль­ маиіса, а інші прнречені на

напівнімоту .. І

хто?1

Вете­

рани, що віддали свою до­ л,о Радянській Армії, ви­ зволенню .європи від · фа­ шнстської чуми,«іншомов­ ний» робітничий клас. чиєю працею в республіці зроб­ лено так багато. Було б не ­ правильним

вважати,

що

в

Латвії ситу­

що склалася. иамага' якось

заретушувати.

Ні, тут і інформацією ціл­ ком володіють, і ясно бачать

розстановку сил, і єпропа­

га.ндистські розробки доснть ВИСЕ>КОГО рівня. Прийнято, наприклад,

рішення

Gtворення друкованого

дання -lнтерфронтУ'. перечно

про

вн­

що без,

зніме «іНформацій­

ну напругу». Смілнвою ліТИllНОЮ акцією

бо

то-­

країни ,

слід

по­ вва -

будівництва закладів,

проблеми

' ма­

шкіл, дитячих

об'єктів

охорони

і культури . добиватимусь, щоб

податок

робітників

нара·

100

кар·

бованців, збільшения відпустки для тру­

д,івннків села

фірмових

до

гівл( овочевою

.'

24

днів,

відкриття

магазннів радгоспів по тор­

продукцією

в Ірпені,

Броварах, Вншневому, Боярці . бнватися розробки і програми

Буду до­

внконання спільної

СОІ(іаЛhНО-КУЛЬТУРНО'ГО

розвит­

ку Києва і Кнївської області ,

допущені серйо­

відступи від .lI.емократії .

і розробляє рахунку ідеї кого

депу­

Броварів. Вишнево­

ховували із зарплати не нижче

пере·

мом були

народним

передусім . добивати ·

вирішувати

Боярки :

жати рішення ' 'про обнаро­ дування матеріалів Плену­ му ЦК КП Латвії 1959 РОКУ, на ІІКОМУ під вигля­ дом боротьби з націоналіз­ зні

то

Ірпеня,

-

прнбутковнА

Саме Компартія

- · ·Так, тут ми не допра­

партійні

Буду

здоров'я

У то­

раховували частину прибутку Раді, вона М9гла б у СВОЕму регіоНі за ці кошти вирішувати найзлободениіші пнтання : будувати колодЯ'зі, прокладати дороги, газ, монтувати освітлення.

прогнозувати,

пі ·

проблема школи. покоління,

мене оберуть

дошкільних

му ж Ірпені чи у Броварах. чн Свято­

цювалн.

і

молодого

СРСР,

лнх міст

спільно Tp~a

у вирішеННі ul1x складних і супереч­ ливих питань пр~відну роль П9винні ві­

по

строків

варського та Києво,Святошинського ра ­

,де

магістраль.

роз'ясненню

збільшення

до­

випла·

мусь газифікації населених пунктів Бро­

добиватися того, щоб прокластн окруж­

. роботу

про

навіть з

майбутнє кожного з нас . нашої

зиаходяться здравниці. проходить авто­

напевне,

робочого часу

віДПУСТI(И ,

З цим ' пов ' язана внховання

було б створювати

робимо? ПО Ірпінсько'му регіону,

вести якусь

пенсії,

сляродової

оздоровчі центри, краще слід використо­ вувати нашу чарівну природу . А що ми

шині

зме'ншення

нашого суспільного ладу.

ріли люди? Варто

ються

проект

тою

шкід-

Що треба сьог.одні робнти, абн- не хво­

ну

про

могосподарки, можливо ,

внмагає час.

можлнвості' ДНСКY'fvвати лише · (}дин

питання

для жінок, про узаконення статусу

до такого захистуовечів і у відкрнтом.'t' грунті. Це - краплина у морі того. чо­

ацію.

ну, який увібрав у себе в основному ідеї, висунуті

.

застосовуємо біоло­

гічиі методизахнсту

позбавлений якоїсь широкої

ла

вили тільки наЙго.lOвнішого про пра­ во її бути жінкою . бvти матір'ю. вихо­ вувати здоровнх дітей . Час порушити

Ми у себе в радгоспі пішли на зни­

ЦК Компартії

на

валди в руках), і робота до душі, і про· сування по посадовнх шаблях. Не вия,

німося, бо завтра буде пізио!

не мав свого видання і був

•цю тему. Преса опублікува­

Або взяти проблему жінки. Які тіль ­ кн турботн про неї не виявляли! І рі­ вноправ'я у всьому (аж до лома і K~· ·

ж

ливо Kp~TIIKYЄMO їх за інер.тність .. ·А хі· ба в(}ни можуть бути іншими, якщо фі ­

вельників. ТРеба нарощувати обсягн ви­ робиицтва місцевих будматеріалів. При­ чому, негайно. .

були ,ДЛЯ

гус.тозаселенОї зони

діграватн місцеві Ради . Всі мн справед-

гласності «в один бік» не міг не викликати у иих ві ­ домої реакції. І це зрозумі­ ло: коли иа тебе, колишньо­ го фронтовика, щQ залн­ шився після визволе'1НЯ Латвії' від гітлеризму жити в ·ніЙ, на тебе, кадрового ні

очнсннх

із нашої

. до-

-

розширення будівельна база самих буді­

80-

добиватися

льовою участю, господарським способом .

під індивіду!,льну забудову робітиика­ ми промислових підприємств. Вимагає

за соціальну справедливість жи­

-

ДЛЯ ·кого Н І тиці уже

леНІ

обліку.

про виділення

да, театри, кіно, виставки. лікарні, ста-

ті,

квартириому

Чн Є ' вихід? Його можна і треба шу­

як розквітне село.

Треба

стими. У теплицях

півзаходи . Про занедба­

ри, не брати платежів. і тоді всі поба­

ви: є дороги, траиспорт, житло. газ,

за

будівництво,

житлової проблеми свідчать хоча

катн. Це

городянииа у столиці створено всі умо­

_

на

радгос­

чимо,

Я

з

позики

покрнття

Врахо~уючи важливість проблеми, наш радгосп дав згоду Вишневій міськраді

телів нашого приміського регіону.

t

на­

характерні і для ірпінців, і для києво­

шку­

введен~я

споруд, поступового- внведення

ки, капуста : інші ОВО'lі булн хімічно чн­

господарства,

святошинців ,

стійності, не

зона' перенасичена'

різноманітними базами, підпрнємства­ ,ми і філіаламн І(нєва,не говорячи вже про екологічно щкідливі підприємства.

хунок

обхідна

само­

наша пристолична

ження врожаю овочів. аби морква. - буря­

Нині багато ' й охоче говорять про Biддa~y боргів селу. Я реаЛіст: хто 1 ко­ селу років з десять спокою і

j3a проблему екологічну. Тим більше. шо

приклад, вирішено питання оплати про­ центів за · користування позикою за ра­

ки, скільки коштує сам міш.ок.

ти

до

пільги і уriридбанні в одержанні ПОзик на

сяч квадратних метрів,

ли нам іх віддаватиме? Пропоную да -'

наболілі

шує, лиш' частково повертає людей

60 тисяч квадратних метрів житла . Та збудоваио в останні роки тількн 17 ти­

платить стіль­

ці

без боротьби

агронома чи механізатора, котрі надмі­ ру вносять у землю хімікати і гербіци­ ди, отруюючи грунт, воду. повітря? Спи­

потреби людей, потрібио ввести більше

платять копійки . Доходить до абсурду :

всі

зможемо

тимуть гриби?

ється ж мізер. У Бровар,ах і Бро­ варському районі, щоб задовольиити

рощені · овочі. внроблені молоко і м'ясо

не

альному будівництві, проблеми не вирі­

стоять

Як вирішувати

зерна держава

індивіду­

варах, Києво-Святошинському районі понад 20 тисlfil сімей десятками років

соціальні питания? Водночас· нам за вн­

за мішок

певні обмеження, в

б такі факти: нині лише в Ірпені. Бро­

людям

внрішуватн ми

чи тракториста, який везе до лісу c~iT­ тя, де завтра його діти чн онукн збира­

знято

ність

госпу щороку сплива ють мільйони' кар­ бованців, А як же розвивати виробни­

. належні умови праці?

благ,

народного депутата.

Та все це -

тіЛЬКИ з иашого рад­ Як створювати

інших

Гадаю, питання

Про житло хочу сказатн оКремо.Те,

пом 50%

креднтами, за основні засоби виробни: цтва, трудові ресурси~ земmo, роБJlТН відрахування у цеитралізований резерв­ ний фонд. на утримання вищесТОIІЩИХ організацій; забирають і вільний зали­

ЧИЙ потеиціал?

води ;

От де поле

будівництво. У нашому радгоспі,

нам .доводиться

перераховувати . банку, сплачувати дра­ конівські процеити за користування

шок прибутку -

газу,

землі , ПотріБНі будматеріа,лів, і

' А хіба сприяє вирішенню .пр.одоволь­ чої проблеми справжнє оббирання дер.- · жавою наших господарств?' Подивіт;.;

киево-святошинського РАНОНУ

ннцтв . Та не менш відповідальне завдан­ ня виховне. Бо. хто щ~р~~инить водія

що

лі напрошується саме такий вис;иовок;

доріг,

заслужили.

для

ХТО це придумав і

пла~жів

-+-

сторінка.

.3

діяльності

які

для чого? Чи ие дл.я того, щоб ще раз наголосити, як важко жити у селі, щоб відірвати селяиииа від< землі? Мимово­

ся, скільки

ж ит 'тя

г. М. Грінченка

діони, р'есторани, ма[азини. Селянииу доводиться перебиватися таким-сяким обслуговуванням, міситн грязюку. йду-

ХТО . виробляє продукти х~рчувания , особливо у иашій, пристолнчній зоні, повинеи іхати за ннм у столицю, інак­ ше доведеться перебнватися абичим ,

кою за транспорт.

.

0.0.000000 ОО," О О О О О ОО, О О, ,ом e.~~

ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .Ni 472 .

ДИРЕКТОРА РАДГОСПУсСОВКИ»

зобов'яза·

иий ставити ЙОГО на перше місце,

0'0" О ... , 00.0. t О. ОО.""

ПО киево-святоши НСЬКОМУ ТЕРИТОРIАЛЬіНОМУ

саме цьому питанню,

Гадаю, народиий

~

о О"

ПЕРЕДВИБОРНА ПЛАТФОРМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ СРСР

нииі гостро.

Недаремно наступний Пленум ЦК КПРС буде

.

о' О'"

ЧЕ.rу І .УМАЮ»

передви,

Немає нічого страшнішого за голод. І хоч СЬОГоодні мн не голодні, все ж . про -,

довольча .проблема

'

о О'"

({В'О ІЮІЕІ ІУ НЕ'ІУ

пере­

перебудова

биться . Про ,людей я

НО. В е

наша ра­

-

творить

ця

О о' О, 'О' О, 0'0' О о' О, 0.0 О О О"

РОКУ

1989

дійовою

виступає

.

О е, оо, О., ОО. ~ ОО"

республікн

в кінцевому республікансь­

для спілкування з людьми, для внраження партійної точки зору на серйозні про­ блемн . шо хвилюють респу­ бліку, про які так емоцій­ но ' говорилось на мітингу. Врешті - решт, як же ще інакше відстоювати авто· рнтет пар,;:? Чн не '!'ому в

Латвії (та і в ряді іншнх ре ­ гіонів)

госпрозрахунку.

Але при всій цій С/f.ладніА; новаторській роботі виник­ ли реаль'ні порожнечі саме у сфері прямого спілкуван­ ня з людьмн , Днвно' було і в _ мннулнА четвер бачити, що вибух пристрастей пов ­ иістю відданнй на відкуп. з

дехто легко присво, ює собj авторство перебv · довних новацій. присвоюе' плоди велнчезної творчої роботн , яку ведуть ко'муні­

СТН . і безпартійні ники перебудови? переслідують а

на

ділі

прихиль ' Які цілі

не на ці

словах,

«раднкали»,

одного боку інтерруху, :3 другого - організаторам

до ЯКИХ наслідків Їх діі мо­ жуть призвести завтра?

провокаційних пікетів. які паплюжилн Радянську Ар­ мію, сіялн міжнаціональну

К РІМ пакетів

ВОРОЖllечу .

Боляче

конСтатувати

це,

але жоден з партійннхпра­ цівинків так і не ризикнув виАти иа вулицю, вступитн у відкрнту дискусію з дез­

орієнтованою, незрілою мо­ лоддю. Не вважалн за по­ трібне виступити працівии­ кн ЦІ( або міськкому пар­ тії на багатотисячному мі­ тингу,

В.1аштованому

на

площі Перемоги радою ве­ теранів армії та Інтерру­ хом. А про ' цей рух було огоЛошено заздалегідь. зда­ валося б, можна було пе . редбачнти, що збереться ве­ лнка маса народу . ЯК же не

використатн

цю подію

з

глобаль -

ними розробкамн і 'кон­

цепціями, партійннм комі­ тетам треба виробити так­ тику смілнвнх, відкрнтих політнчннх дій , Досвід по ­

казує, !іІО . реальна консолі­ дація

всіх

здорових

сил

'Перебудови відбувається тільки там, де партійннй комітет не задкує, де він сміливо внходнть на арену політнчної : дискусії .

...Трнвогу внкликає ще один такт. Лідери народ­ ного фронту напередодні 23 лютого офіційно від­ межувалнся

від

будь-якнх

(вої,\; членіг.

\'Тримати -

акцій

незріл'ихлю дей. Більш'; того. . заклнкалн

усіх

(Закіичения

на

4-IА

стор.)


,О"

"М"

... . 4

М'" ,мо.м О., 0.0,,' о о 00.010 •• О. О О О е о о о о. о оо оо о о

•• ооо •• о о о ••••• о •• о '. о ••••••• о ее ••• о ••••• о ••• оо ,. о. о о о о о о О •• 0000. оо ••• о .000 •• о о О,"

нове

сторінка.

, ... ОО О, оо ...... оо ... ,

............ о ... " 000000. о о о о t

життя "0'. О "

00.00 О О О О 0.0. о ••• оо оо !" о., ••••••••••• оо ••••• 0 •• о ••••••••• 0. о о •••••••• о

по .111в1J I$РНМl.вuьиOl'O розmyВf' . 4 по BIJudлу боротьби 3 розкраД8IIIUUI соцlЧіC'J'В1lll01 В1І8с­

-

людей

ся від будь·яких виступів. Лле це переконливо довО, дить, ЩО від якогось крила уже відкололась і самостіil­ но діє непідвладиа йом" «імпульсивна» г~па, що

зрозуміти мітингової

сом

ШТУQНО

перебудови

має

ніякого

вже

спечеш,

сталь

будинок

ие

це не

відношен,

не

спорудиш.

спец.

кор .

«правды>. .

(<<Правда»,

Це лише відводить у бік і фізичиу

хліб

не звариш,

О. МЄШКОВ, А. ЧЕР. НЕНКО,

ня .

духовну

.

PD.здмухуваних,

,землю не зореш,

проголош е н о і

НФЛ, дО

На

1989

енергіЮ

б\іЗН

ОХО­

карбованців затримані уч­ ні 5 -7 класів мІської

одному лише иапруженні пристрастей та емоцій. ІІа­

серйозніша, бо в живу плоть Риги вгрнзаються цілком реальні дракончики дестабілізації, відвертих провокацій, антирадянізму. ,Ідо «радикальної демокра·

тизації»,

творения .

території

них випромінювачlв «Ру­ біж-3.БН» варті ст ІР 720

й інше: період демократії має

демократії

з

ронних оптико -електрон­

дедалі більше давати місця

Справа

оперативно­

розшукових заходів час­ тина злочннlв уже роз­ крита. . Так, за крадіж­

ку

березня

року).

середньої школи ом бак

ю.

І. ,

2

Ри­

Іванченко

А. В., Бруєнко М. о., БІлоус В . М .. Проводить· ся

розсЛІдування.

КОМlРННЦЯ торгового

ті

1,9

цІв . на

Новаленко Те­

Грнгорівна затрнма­ кілограма шерс­

на

суму

Цю

суду

каРбован­

95

справу

розгляд·

передано

товариського

підприємства.

IМеханіка. СПМН-509 Х.lврича Миколу Петрови­ .ча

Клуб .Поmук. відгукнутися

комісаріа­

том міста Бровари був призваний н9 військову службу в роки Великої Вітчизняної війни Ностян­ Іванович Дяченко, тин

..

1922 . року народження. Загинув 22.09. 1943 po~ ну в

місті

досі

штаб не

встано­

вив зв'язку з · сім'єю, близькими, 'родичами за­

.гиблого. Як показує аналіз пО­ ШУКОВОї роботи, переваж­ на

більшість

знає

сімей '--не

про до,riю близьних,

котрі

не

фронтів

повернулися

Великоf

і3

Вітчиз­

няної .. .

Для

встановлення.

.

зв'язків з родичами за­ гиqлих, а також уточнен­

ня

правильності

наПИС;іН­

ня

необхідних

даних в

Ннизі

Пам'яті,

просимо

На

родичів

за­

Максимовича 1914 року на­

родження, загинув 1941 р. в селі

14.09.

Бучки Новгород-Сіверського ра·

йону;

-Івана

Чернігові.

Чернігівський «Пошук»

гиблих : Петра ВерхуШі,

Нлосюка,

1943

Никифоровича

загинув

в

матеріальних на суму 574

просить відrуквутисs Військовим

викрито

7.12.

Олександра Микитови­ ча Мішкова, 1922 року народження, загинув 7.12. 1943 року в с. Хоробичі Городнянсьного району.

цінностей карбованцІ.

справу,

ведеться

розслідування . За

тонних

255

• залІзобе­

KpaAIJt(KY блокІв

на

карбованців

суму

затрима­

ний водІй автобази М 2 Арутюнян Миружан f\ШИ­ кович . Яого справу пере­ дано на товариський суд за мІсцем роботи.

р . в м. Городня.

Михайла Андрійовича Нононюка, загинув 29.11. 1943 року в М. Городня .

краДІЖці

нього заведено кримІ­

нальну

Нсе ще, нерідко трапля­

ються

факти

прикриття

товарів від покупцІв у на­ ших це

магазинах .

Саме

звинувачена

ча

Ящен}(о

Галина

Іона.

прово-

Олексі­

Спокусився · на

дівельнІ

матеріалн

бу­

водІй

А~П-J063 Головко Іван Михайлович, який вкрав

БЕРЕЗНЯ

ки і' апарат для виготов­

за

завІдую­

гастрономом

ом

9

59,

кіна,

їх на суму 89 карбован­ цІв. Іх справи також роз­ гляне товариський суд . за скоєння різноманІт­ адмІнправопорушень

Грнцик • Ф. Я. (вулиця Возз'єднання, 11, кв. 154) заготовив 40 літрів за­ кваски. Нагорну оштрафо­ вано на 300 карбованців, а Грицика на 100 кар­ бованців. На 200 карбованців оштрафовано пенсІонерку Сморгачову Т. Г . (вулиця

котажного

кола

Григорович, стро_· пальник ДБН Сонько Ва­ силь Степанович, вантаж­ ник

міського

торгівЛі ду

затримано

до

і

притягнуто

вІдповідаЛЬНОС'f1

189

чоловІк , в тому числі ' 56 ~

за

появу

в

нетвере­

зому · стані і розпиття спиртних напоїв у гро­

мадськнх мІсцях, 16 - ; за виготовлення і збеРі­

алюмінієвих

гання

ної

них

самогону,

закваски

апаратІв,

порушення

І

самогон­

самогон­

за

96 -

шляхового

ру­

ху, 1 О за дрІбне ху­ ліганство. Законодавством перед­ бачені суворі заходи до тих, хто займається самогоноварінням. І вони

застосовуються . Так, в квартирі громадянки На­ горної · Т. І., що прожи­ ває по вулиці ' Нрасовсь­ кого, 6, кв. 86 (ніде не працює), виявлено 100 літрів самогонної заквас-

.

caMO~HY

.

крема,

добровільних , дружин . 30-

це

стосується

монтного

ПМН кого

заводу ,

штраф

в сумі

управління

самогонників

А. ШИБІКО, інспектор вІд­ охоронн гро­

старший ДілеJVlЯ

100' у

мадського порядку місь­

· зиешкодже­

кого відділу внутрішніх справ, старший лейте­ нант міліції .

но,

27 літрів <:a!V'0roHY, . 360 . літрів закваски 1· 7 самогонних. апаратів . . За ДРібне хуліганство заарештований , Гришко А. І. (вул. Леніна, 41), ніде не працює . Оштра­ фованІ на 30 ців штукатур

Єлисєєв С. в

місь­

торгівлІ, '

раЙспоживспlJffiи.

і

карбованціВ. Всього за два тижні

ра­

РБУ-4;

Уноопспілки,

браги кОЖний ~ НИХ спла­

тив

Віталій

йонного шляхово-ремонтно, го управління, шинор~­

За збе~ження,

виготовлення

Пасьно

чергуваннІ народних

Леоненко В. Л . (Pac~

3).

заВо·

будкон­

міськвІдділу внутрІшніх справ була б активнішою, коли б не було зривів у

менко · А. С . (НиУвська: 302, кв. 43), Ворона р. М. · (Гагаріна , 7, кв. кової,

Микола

муляр

Михайлович та інші. Робота працівників

Спіймані на «гарячому» · Бабич Г. Ф. (Нрасов­ ськго, 2 «а», кв . 12), Хо­

62),

управління

Громов

Артемович,

Нрасовського, 2 .а», : кв. в якої виявлено та ­ кож 40 літрів браги і са­ апарат.

об'єднання

Новика Н. П.та інші. До медвитверезника було доставлено 72 '10ловіки .. Серед ннх му­ ляр ЦМН-8 Нижник Ми­

32),

могонний

2).

кв .

За дрІБНі крадіжки за­ тримані водІй АТП-23262 Лахно В. П., · слюсар ви­ робничого деревооорооно­ г·о об'єднання Швидкий І. І., прибиральниця . ви­ робничо-торгового три­

струнцій

них

РОКУ"

1989

робlтннк БУ-477 М . Ннє­ ва MaKY"<l Д . А. (Челюс­

лення шкідливоІ рідини. Гальваник заводу алІО- , мінієвих будконструкціЙ

СЛУЖБА <<"02» ІНФОРМУЄ

карбован­ СБМУ-6

о.

(прожив'ає

гуртожитку

тресту

«Броварипромжитлобуд» ),

ВІд . редакцll:

відділ

міський

внутрІшніх

просить

справ

громадян,

котрі

протягом 1987 -1988 po~ нів придбали в авт.омага­ зинl Броварів мопеди «Рига»-22», повідомити про це по телефону: 5-43-35. ІнформацІя сприя­ тиме

розкриттю

злочину.

ОГОЛОШЕННЯ

Сергія Яоснповнча Шабені, 1919 року иародження, загинув 20,09. 1943 року в Чернігові . Інформацію

15

виробничо­

трикотажного

об· єднання тяна на з

10 .38JI-

.

перевірка.

Вllaсnідо.к ·

життя .

пла.нів демократизації су· спільства . Час би всім нам

розмахування із зображен,

«КДБ» .

ДНТЬ~

Тим часом саме тут ви­ рішуються і доля перебу ­ дови, і доля всіх наших

ня.м драконів , з . написом «СРСР» і черепашкою, на -

званою

/Киттє­

проблем, що у сфері еко-

1 соціаль.ного

номіки

не визнає вже ніяких авто­ ритетів. Було б наївним «найстрашиішим» у їх ді­ ях вважати плакатикамн

ВІД рішения

во важливих накопичились

ІЮС'ІІ, решта по Л1в11 Ьппвх слу8б. ПО вах заведено Kpllldвuьвl справи, по 18 -

' •••• 0000 о. о о о •• оо о о о оо м.oOtoм.o.

.' •• 0 ••••• 0 ••• О •• е ••• ее •••••••••••• о •••• о. ~O о о о . . оо. '., од. о. O~.

За · період з ІЗ по 28 .IUOтoro Ц. р. у міський відділ ввутрlшвtх справ . не.ційпшо з4 38J1ВH І пові· ДОllllенвяпро ~д1йсвевt :шочвин, в тому 'IНCJII 27

(ЗакІнчення. Початок на а-з стор.).

о ' ."

ДО ВІДОМА~ИТЕЛІВ ТА КЕРІВНИКІВ ПlДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЯ М!СТА ТА РАЯОНУ

передавати

Якщо вам потрібно виконати будь-які зем · ляні роботи, обов'язково погодьте їх з район­ ним вузлом зв'язку . Без його !3ідома ці робо­ ти забороняються .

в міськком комсомолу: м . Бровари, вул, }{и'івсь­ ка, 135. Телефон: 4-24-25.

При необхідності Їх виконання у місцях, де проходять

лінійно-кабельні споруди, необхід­

но:

-

одержати

письмове · погодження;

повідомити в районний вузол зв'язку строк проведення робіт і не піз»іше, НІЖ за добу, викликати представника на місце робіт;

- проінструктувати робітників, які виконуватимуть земляні роботи. . . . Слід пам'~тати, де проходить

ЩО ВИКОlf.увати Їх в зоні,

телефонний

зв'язок, необхідно

без використання механізмів і ударних інст­ рументів.

Присутність представника райвузла зв'язку тут обов'язкова ,

. За riорушеюія правил охорони ліній зв'яз,

На минулому тижнІ. в Броварському міському клуБІ вІдкрилась змІстовна обласна вистав~а образотворчоro мнстецтва, присвячена 175-рl'l'ПO з дня народження 1. Г, Шевченка. . . На виставці предст8В1І~НО поиад 150 роБІт: ак}Щре.1Іь,

художня

вншивка,

г,птування,. худож­

Jd

внроби З ВlЩорнстанням соломки І інших компонентів. Взя.пв в вtй участь І caMoдlJl1lЬHI художники Броварщввв. ;ЮКрема, CНJJЬHe вра- .

енвя справll1lН роботи 3eнlнa Л. Ф . робlт­ НJDCa 38В0д1 cToprM~., КурІпко Ірини уче­ ІІНЦІ ~ниlвськоІ середнЬоI школн, Ковпака К І, В'ІНтеJfя-ветерана. і, Ін. Байдужим ця

ку винні будуть ПРИТЯГ!іуті 'до адміністратив­

ної відповідальності.

РАЯОННИЯ ВУЗОЛ ЗВ'ЯЗКУ.

внставка

не · залишав .

у вІдкриттІ виставкн взяла rчасть І вие:тупи·

118 севретар

міськкому партіІ А. Я. ТeDmoК.

На фоТ6: 3JIIВa Bropi виступав трІо банд1риеток KЦВнlвcькoI сере.циьоІ школи; внизу першІ ~lдвl.цув8чі внставкн; Bropi сАвтопорт.

Крім . того, за рахунок

тих осіб покрив-атимуться збитки. . . Громадяни! Телефонний зв'язок міста і ра- · .йону буде якісним і наJl,ійним, ЯКЩО ми ВИКО­ нуватимемо всі вимоги правил охорони ліній зв'язку.

AJ!міНістрація, партІйна Б)lQварського АТП 232б2 ,

старшому

інженеру

та " ПРОфСПілкова організації ВНCJl08.llюють щире ' спіВЧУТТIl

виробничо·теХНіЧНОГО

Відділу

ЛИСЕН.

КУ Віталію Мнхайловнчу з прнводу смерті його батька JlИСЄНI(Л

,

1{0.llектив

CJlOB.IIJOЄ ІваніВНі

уНівєр'маry

Мпа... а

І_вовича,

Броварської .раЙСПОЖНВСПілкн

вн'

щнре співчуття продавцеві МНОГОЛ€Т Тамарі з приводу передчасиої смерті її матері

.

СОФІТ

Васи.. lои..

рет. л. Ф. Зевін4!,

Фоторепортаж М.СЕМИНОГ А.

Редактор А • . ВОЛОШИНЕНКО.

cHOII8JI ЖИОКЬ.

-

орга;, Бровщ>сIOOГО городсІСО-

АДРЕСА РЕДАКЦlI: 255020, Київська Область, М. Броварн, ву.. , Київська, 154. Т8.118фоНИ: реААКТОра - 4-03-76: uс:тупни_ редаитора, вlдАlnу napтlAHoro життя - <1-1)4.11; 81,,"OBlдallWlorO C8KpeTaptl, вlдАlnу CI"~"Koro rocnOдapcT" - <1-23-21; ВlдАlnу пpotltИСІІовостl І СОЦlаn"них питан" . <1-02·12; ВlдАlnу nистlв 111асово' ........ , І І І І фо · 11 5 13 ", РОClOти - - ; в ДА ПУ рад он р.ац .,.. • .". J

ro кОмитета КОМ'ІІУНИCТRЧodСИОЙ ПIloPТИН украииы' roродсЖ>го

TWI'OB

11~

И.

райоНlllOl"О

КневсКой oбn6С'1'И.

Редактор А. Газета выодитT с

Bы'QJI!I:, ' In"OPИИК,

COВЄ'l"OB

наРОДНЬІХ

депу-

(На УRраИИСК()1І ЯЗЬІке)

ВОЛОШИНЕНКО. 17 a.nрем 1937 года.

ереМ.

ПЯ'l'иица,

ВРОlNWPClона

сУбботв.

~PIIВ

КИlilcЬНОІ'О

облаСIlOГО

Адресе ~yнaplll:

уПрumllllJl у спрвевх· видааНllЦ'l'li, пOJlk'Р8ФП 1 инlIIItOto8OJ 'І'ОРгlllЛl. oOaC'l'lo. 11. ВРО8&РИ •.8У4 КВЇ-8Ська. 1М

КВJасьи.

lидекс

61285.

Друк офсетний. Обсяг І дРУ' кований

аркуш.

TнpalК

прим ірники .

З,мовлення

Nt

1780.

1б. 183

#43 1989  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you