Page 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІС.ЬКОІ

Газета виходить з

ВІДповІдно

до

nрограми

березня

13

квітня

17

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

1986

дослІ.цж~ння

:космічного

року в Радянському Союзі

СРСР nолковника Низяма ЛеонІда Денисовича і борт­ Інженера Героя Радянського Союзу. льотчика-:космо­ навта СРСР Соловйова Володимира Олексійовича. Програмою nольоту передбачається стикування ко­ рабля «Союз Т-1.5• з наУІНовою станцією «Мир•, виве-

Цаrородq трудІвникам На початку березJІJІ ве­ .JШК1й rpyпl промиСJІоввх

Броварів

працЦввкlв підприємств

буu

вруЧевt

медалі. сВетеран праці• .. Ними бу ли нагороджені· робітники

і службовці за

довголітню nрацю

добросовісну

в народному госnо­

дарстві

в

ознаменування

трудового юві.цею. Так, на заводі nорошкової мета­ лургії було

)' Т А

Субота,

Т І В

К И ІВС Ь

1(0 І

О

6

Л А СТ І

*

15 березня 1986 року

Ціва 3

8011.

Т-15>>.

деною на навнолоземну орбіту

лютого

20

року,

1986

проведенням екіnажем на ІІ борту заnлановавих на­

1

уково-технічних дослІдЖень та ексnериментів. Стику­ вання космічних апаратів намічено на 15 березня. За даними телеметричноr ІнформацlУ, бортові систе­ ми корабля «Союз Т-15• функціонують нормально.

Самопочуття космонавтів ЛеоніДа Низяма і Воло­ димира Соловйова добре. (ТАРС).

55

На завоАІ

чоловік, на заводі алю­

мінієвих будівельних кон­ струкцій 80 робітників і службовців.

Товариші по роботі теn­ ло nривітали

нагородже­

них. nобажали Ум міцного здоров' я, дальших усnіхів у -ира.цl.

Л. СУБОТІНА, 1вструктор

міськвикон­

сировині,

план

матеріалах

енергоре-

ху товарів народного сnо­

У nорівняннІ з відnовід­

живання. З nочатку року його робітниками заощад­ жено сировини та матері­ алів на 4 тисячі 400 кар­

підприємства за тотвй. Перші місЦJІ у своІх під­ rрупах вибороu колекти­ ви цехів: .Nir 4, товарів ва­ родвоrо споживаввв та

Рздгоаn сГоголІівський•

торік реалЮував держаІВі карrопл.і ІНайбільше в ра­ ТОНН.

I.]Je

н;а

П.ІJІану.

100

Тут

6650· ТОНН

одер­

жано /ІЮ 158 . центнерів бульб із гектара •при :п.JІІЗ.­ ні 140. В стаи:овам:у ІЮ­ Ці

ки

двЗІНадцятоУ

картапдярі

ra-

зo-cuoвoro.

Робітники

четвертого

цеху. наnриклад, усnішно сnравилися із своУми со­

ціалістичними нями на честь

зобов· язан­ XXVII з'їз­

дУ КПРС, а в відкриття

день його

nрацювали

на

та

сурсах.

ним року

періодом минулого тут Знижено втрати

вІд браку, nерекрито зав­ ження сооівартостl про­ дуктивІЮсті

праці і

зни­

женню собівартості про­ дукцlУ. 99,7 процента всієУ продукцlУ здається з першого nред'явлення. На 101,8 nроцента у роздрібних цінах виконав

лютого

колектив

це­

бованців, а завдання з під­

вИщення продуктивності ripaцl nерекрито на 2.5 процента.

В. АТРОЩЕНКО, івжевер з орrав1зац1У соцlалІстичноrо змаrан­ ии заводу порошковоУ металурrІі.

п'ятирі·ч­

гослода,р.ст­

ва на.мічаюТ!Ь !Зібрати

170 центнерів ~ругого ХІдіба• .на оожному з 850 rе.ктарів. Нині близько 60 тру­ ~иць перебирають бу-

..,

Ніна СтепаиІвва Гаврилець ветеран праці фабрики верхиьоrо двтвчоrо трихотажу. Передова оверлоЧВВЦJІ достроково виконала п~ _оАВИ8дЦnТОJ

НабJПDКаІоться:

до за­

вершеІІJDІ роботи ва будІв­ ництвІ Івжеиерио-.пабора­ ториоrо

.корпусу

заводу

пластмас. Зараз тут тру­ дятьсв бриrадв опорвджу­ вапЬІDU(ів СБМУ-6 тресту сБроварипромжит.побуд•. Високоnродуктивно і з

Із відстаючих-у передовики - молодіжну

комсомольсько

бригаду Любов Миколаїв­ на Шрковська. Молодий комуніст перейшла у від­ стаючу бригаду і розпоча­ ла

з

-

основного

ство­

хорошою якістю, застосо­ вуючи нові методи nраці, трудяться бригади штука­ турів та малярів, очолю­ вані комуністамн С. І.

рення

ською.

Нолективи

зобов'язали­

ся закінчити

річний план

до

-

Бербич та Л. М. Шрков­ року

очолює

хорошого

мікроклі­

мату, зміцнення дисциnлі­ ни. Тепер штукатури цlєУ бригади служать у вСьому

ституції СРСР та відnра­ цювати два дні

на

жовтня

JІІЬби :для закладено

оадіння. на

Уоке

дня

виконують

норму

у тиnові приміщенм схо­ ВоНІЩа і яровwзатора 300

ВИі!ЮЗЛИ на 'ПОЛЯ

тонн бульб. Нрlм того, Н'.а l<З.Гатн.и:х .поЛях будівель-

52

ТИІСJІ­

Чі тонн

nоживи.

Ма/Йже

всі вони зайняТі

Зар~

на rгранслортУ'Ванні торфу

цювали

вхолосту,

ц1У СБМУ-6.

на ІЮЛЯ радгосnу по 35-. 40 тонн торфу, що вдвічі більше норми. Зразок вн­ сокоnродуtК'ГШІ:НоІ .nока.з·ує

і

nрацІ.

механrоатор

Правофланговими соцl· алdстнчного змагання 'IWT

вцкон:ує норми. Рі.вн.ІІІЮ.­ чцсь на nравофлантО!В.иос труодового супеJ)ницmа. сумлінно виконуЮ'ЛЬ с:воІ

1000

:рааІнLх

і

тонн буm.б

с:ере.ц,ніх

UЦоб ~обре

сортів.

не ~е

IOd

працюють на nО'rуЖ­

них

тонн

80

що на

є трактористи П. Г. Си­ ;Цорчух .та/ В. М. Талаw.

зарqдила

RІартоwья, вирішено внес­ ти пІд .неУ на :ножен гек­

тар

Qв.ітИЛіЬ.НіВСЬНОГО

маши.нах

обов'JQ<и й 1нш1

ІМ·ехаІНі­

затори.

О. КРАСНООК,

Т-1500.

Во.ни щодня доставляють

Новом1чур1вськ - (Рязанська

З турботою про родючість Уже в поиедt.пок хлібо­ роби радгоспу сВЄ.ІІВКо­ димерський• портувати п.пану

зможуть ра­

про

викоиаввJІ

першоrо

кварталу

·по вивезеиию ва поля ор­ rаиІчввх добрив.

На 13 березня Іх до­ ставлено на лани 31200 тонн

nри

завданні

квартальному

33000

тони. UЦо­

дня nрацівники господар­ ства вивозять 800 тонн органіки при nлані 600.

Хороший приклад у со­ ціалістичному змаганні по­ ~зують механізатори

Є.

Герасименко

та

хлібороби

А. С. НондРатенко. Трак­ тором Т-150 в агрегаті з

санівсьний•. хорошу

бочкою РЖТ-8 вони пере­ возять протягом дня

50

nри

ті

тонн курячого посліду nлані 36. Ударно

Хороший заділ

урожайнос­

культур,

·

вони

разом

в

із

ни за 18 днів до кІнця кварталу 39 тисяч тонн

14 ніж

чень на

тисяч

тонн

намІчалося

-

Це на

більше. на

сі­

березень. UЦодня

поля

600-700

nри планІ

доставляється

тонн

nоживи

400.

Зразок у nраці показу­

По-госnодарськи готую­ виходУ

nід­

сільськогосподарських

органtчннх доорив.

О. ЖУКОЦ, аrрох1м1к радrоспу.

ться до

для

nрацівниками райсіль­ госnхlмlУ вивезли на ла­

трудиться і машиніст на­ вантажувача М. R. Тов­

nроцентів.

. «Ру­

Закладаючи

основу

вищення

40-

стенко. Змінні норми він виконує на 150 1 більше

радгоспу

arpoиolli радrоспу.

nоле

ють

тракторист

М.

М.

Топіха та екскаваторник із райсільгосnхімії Іван

Петренко. нує

Перший

денні

область).

Поруч

з

електростанціУ. Незвичайність П в тому. що nра­ цюватиме тут nлазма. В МГД-генераторl відбувати­ меться

вино­

пряме

перетворення

тецловоІ

енергії

в

електричну. Це різ.ко знижує затрати органічного nалива, nіДвищує коефіцієнт корненоУ дІІ електро­ станціУ.

УКРАІНА: Свій будинок--своїми руками Будівництво молодіжного житлового :комnлексу nочалось у центрі Иомсомольська міста nридні­ nровських гірників 1 металургів. FІого сnоруджують комсомолЬЦі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Дев'ятиnоверховий будинок nІднімається nоруч з Палацом культури 1 техніки. У приміщен­ нях.

В.

Mf д -електростанція

):tіючою. Рязанською ДРЕС однією з найбільших теnлових станцій центру РосіІ з'явився будівельний майданчик. Тут nочалося сnорудження першоr у світі досл1Дно-nро)'4исловоУ магнlтогlДродинамtчноІ

яровизовано і nрогріто ще

майже

Зі

Перша

парторrав1за­

ТОр­

nрн­

.РРФСР:

Т. ПАІЩОВА, секретар

фоІІІJдіnриєме-тва, запrлаві Трубета.

~

ВІСТІ З СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК----,

.

міщеНJН:Я легкого тицу nід mлівкою, в ЯІКИХ буде .про-

ПОСТЗІВИЛИ

Фото В. Городвьоrо.

застосовувані штукатурні та малярні станцП не пра­

М. М. Зозуля. Працюючи на тpa.nropi ЮМЗ"6, Щн також майже у~іЧl ,n.ере-

lШКИ

·

На зиІмку:, Н. С. ГАВРИЛЕЦЬ.

ви­

робітку на 150-160 nро­ центів. роблять все, щоб

дня Ион-

торфо-гнойових .КОМІІl'ОСтІів. Мех8JН4зоваm ланки вже

яровизацію

профспілки:•·

номленій електроенергіУ. Для цього працівниці що­

nрикладом для інших.

7

п'втирічки, Иав'ІИЛа цій епеціальиості двавадЦІІть молодих робітввць. Виковує трудІвВВЦJІ 1 rромад~ ські доруЧення. Вона член цеховоrо JСОмі'ІЄ'ІУ

зеко­

ВРОЖАІЛАСЯ КАРТОПЛЯ

ЩОБ

бі:льше

змагання

заощаджених

Близько

блн.зьк.о

Переможці

аоrо змаr8ВІІJІ мІж цехами

кому.

йоні

порошко~оJ

металурr1J 1мев1 60-ріЧЧJІ РадтІськоJ УкраУвв під­ бито підсумки соціалІствч­

'Нагороджено

16 nрацівників, на дерево­ обробному комб1наті -

Д Е П

РІШЕННІ ІІУІІ 3'ЇЗІУ КПРС-В ІИТТИ

r

!

Ко· МУН ІСТИ Ч НО І ПАРТ 11 УКР А ІН-И,

КОМІТЕТУ НАРОД.НИХ

* .N! 43 (7124) *

року

1937

здійснено заnуск коамічного корабля «Союз Т-15•. nілотованого екLпажем у складі командира корабля двічІ Героя Радянського Союзу. льотчика-космонавта

r

РАД

ПОЛЬ ОТ І--сеС ОЮ З

у nростору

І

що

nримикатимуть до

нього.

розміститься

са­

лон для молодожонів, дитяча біблlотена, nІ.цприєм­

ства nобуту, Всі тридцять три чолооіка. які склали

норми

на

150-180 процентів, rий на 150.

дру­

ударну комсомольсько-молодіжну бригадУ, включені

Ц1 добротні заділи тру­

робничники, активісти. які й стануть першими ново­

Дівників

господарства

майбутній чат:ком

урожай

вагомого

виконання плану

nІд

є по­

до її складу за рекомендаціями первинних комсо­ мольських організацій. Путівкп одержали кращі ви­ селами.

БІЛОРУСІЯ:

в:кладу у

господарством

nершого

року

два-

Запроnову·вали ра "tофІзики

надцятої n'ятирічки. Ус­ nіхи русанівців мають значно

прискорити

виробництва nодарської

1

продуJЩіУ,

nередбачається

ними

темnи

сільськогос­ що

велич•

накресленнями

XXVII

з'Ізду НПРС.

П. КРУК, ~Ul»Oxiмtк радrоспу.

Заnо61гти аварії двигунів різних машин доnома­ гає оригінальний

пристрій, винайдений

радіофізн­

:ками Білоруського університету. В1н уловлює вlб­ раціІ,

рі.

викликані найменшими неполадКами в мото­

Прилад

вості

може дослІджувати динамічні власти­

радіоелектронних

пристроУв,

перевіряти

тех­

нічний стан зубчастих nередач і .редУКТОРів при Іх ексnлуатац1У. виконувати tцші .ОПЄ.РjіЦі.І.

(ТАРС- РАТАУ).


*

2 стор.

«НОВЕ

15 березня 1986 року

ЖИТТЯ:. !і!

L!!Li

Е

31BTPI-IEHh ІРАЦІВНІКІВ AriTIOBO-KOIYHAibHOIO IOCROAAPCTBI І R06YT08010 06САУІОВУВІННІ НІСЕЛЕННІ

така

РОЗШИРЮВАТИ

МЕРЕЖУ,

І УСТАНОВ СФЕРИ

З кожвим роком у иашо_му одним з иайпопу.ІІJІРиlmнх

З метою

ВДОСКОНАЛЮВАТИ

ОРГАНІЗАЦІЮ

ДЛЯ· ТРУДЯЩИХ МАКСИМАЛЬНІ

ЗРУЧНОСТІ

В

ІХ .

ВИДИ

КОРИСТУВАННІ

РОБОТИ

З ТИМ

ПІДПРИЄМСТВ

ЩОБ

СТВОРИТИ

ПОСЛУГАМИ. ЗМІЦНИТИ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ ГАЛУЗЕП,.~. ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬ JІАСЕЛЕННЯ, ПОЛІПШИТИ ОСНАЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЦИХ ГАЛУіjЕП СУЧАСНИМ ВИСОКОПРОДУКТИВНИМ УСТАТ­ КУВАННЯМ, ПРИСКОРИТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРО­ ЦЕСІВ•.

(Із Основних напрямів економічного до.2000 року).

соціального розвитку СРСР на

ро ки і ІІJ nrpioд

1986-1990

працівники

нальних організацій міс­ та. Ударно попрацювали на передз'їздівській тру­ довій вахті · колективи комб1Нату комунальних nідприємств, лівобережноУ дільниці підприємства «Міськевітло». виробничо­ го управління водоnровід­ но-каналізаційного госnо­ дарства

ванню

Поnереду

нам

Чимало

вої спецтехніки в цеху санітарного очищення ком­ бінату комунальних nід­ nриємств дало чималий економічний ефект. а та­ кож стабілізувало роботу

цеху. Цього року за Пере­

ності лослуг

по

нормативного

шляхопроводу,

ми

освоєння

для населен­

ня, nоліпшення їх якості.

Л. ФЕСЕНКО, завідуючий віддіп:ом ко­

строну було відкрито рух чали

не ви­

розпо­

муиаJІьвого

терито­

господарст­

ва міськвиконкому.

рії міського лари~·.

Майстри

чистоти

ЩораЮ<У на вулиці Броварів виУжджають сnецlа.пь­ ні машини . З Ух допомогою колектив бригади М. М. Загребельного

сан ітарне сміття,

так

робить

очищення

важливу

міста .

-

справу

nроводить

МеханІзоване

званих твердих

відходів,

збирання

суворо

контро­

дюється з боку ЖЕЮв . Успіх криється, на мій nогляд. в самій роботі неве­ ликого. але здруженого колективу . Прикладом у nра­ ці служить бригадир Микола Миколайович Загребель­ ний.

наставник, член

груnи

народного нон'Іролю

Ген­

надій Іванович Романеlіlіо, Микола Миколайович Ли ­ сенко (фото його вміщено на Дошці nошани ко:-.tбіна­ ту ), груnкомсорг Сергій Ів анович Лоrвін, паймолодший в бригаді В1юор І'Ванович Леонов. М . ПАСІКА, майстер ;комбlвату комувап:ьнвх підприємств. у

СФЕРІ

надання

ко-

селенню , а також забез­ печенні безnеребійної ро­ боти промислових підпри­

ціонування

ємств, установ міста важ­

комплексу

лива

зросла з 5 мільйонів ну­ {)ометрlв у 1983 році до 11,4 - у минулому.

роль

належить

на­

шому нолентиву. Три ро­ ки як

ц ію

nройшло з тих введено

першу

в

пір ,

ексnлуата­

чергу

водо­

очисних споруд Деснян­ ського водоводу потужніс­ тю понад 50 тисяч кубо­ метрів nодачі води на до­ бу .

водаочисного nодача

Бодоочисний

-

складна

води

комnленс

сnоруда,

яна

включає у себе багато ме­

ханізмів. Адже нам необ­ хідно nодавати воду. яка відповідала б

дартам

усім стан­

ГОСТу.

При під-.

До цього вона подава· лася із артезіансьних свердловин. Але стрімний ріст населення. бурхливий

готовці до nодачі П спо­ живачам ми повинні, так би мовити, імітувати

розвиток nромисловості вимагали все більшоУ no· дачі води, поліпшення Гі якості. За три роки функ·

дячи

через

різноманІтні

шари

грунту.

очищається.

nрироду.

де

насичується

вода,

прохо-

киснем,

роеащентами.

Вода

мін·

з

харчу­

nідnриємствах

за

короткий дві

час

системи

nасажирів

-

ннолку

мо

nрацювати

щоб

з

дис-

і

можна

цю

над

важливу

тим.

сnраву

завершити.

У нашому ловагою

дирів

лес ну nрацю•. тільки дбає про

Людина, яка добре пра­ цює, завжди nомітна. А робота двірника; хоч і не

нує nлани по nрийому і здачі харчових відходів. По nраву гордиться наша

користується

тю. nроте без неї не обі-

організація і працівниками -

йтися.

рем-сантехніком

nрестижніс­

Адже

від сумлін­

Вона не зразко­

вий порядок і благо­ устрій, а й усnішно вико-

В. І.

В. П.

брига­

Ннзима

та

З!!єрєва .

Тільки у

минулому році очолювані ':1 ними

бригади

nривели

у

зразковий стан 35 л іфтів. Приємно відзначити , що вагомими

рунка ми

трудовими

зустрів

внконробської XXVII з ' їзд

да­

колектив

дільниці ,партії. До

дня його відкриття вико­ нано двомісячну nрогра­ му.

Звичайно, багатьох по­ ломок могло б і не бути. Але для цього ласажири nовинні

неухильно

муватися

дотри11

нескладних

nра­

вил. Адже саме з їх вини ліфти виходять з ладу. Тому хочеться звернутися до всіх броварчан з nроханням : бережно ставтеся до свого помічника ліфта, а ми у свою чергу зробимо все для того , щоб він служив вам без­ відмовно.

колективі з

називають

Б. ІВАНОВСЬКИП, вачмьвик внкоиробськоі дільвиці. -..,

А.

В . Ф. Носенко. яка тру­ диться двірником майже

Андрєєвою, лрибнральни­ цею А. Ф. Буц. Ці люди

два десятиліття.

скромних nрофесій вне­ сять і свою частку в те,

медаллю

~за доб-

у ЖИТЛОВО - ексnлу­

атаційній конторі 2 приділяють багато уваги організації дозвіл­ ля дітей і молоді за міс­ цем nроживання. У бу­ динну .М 10 по В,УЛИці Ен­ гельса створено дитячий сnортивний клуб «Мете­ ор• , в який входять сек­ ціІ з футболу, настільного

N2

змагання

організатор

із

спортивно­

масової роботи

Анатолій

Іванович ТИчинськи й . За­ хоnлений спортом сам, він зміг зацікавити і органі-

зувати дітей , які із задо­ воленням відві д у ю т ь спорт клуб. Постійно nроводяться

ДеСНИ

ва

школя­

ганізаціі ЖЕК-1.

а вони

тягом

у

трьох

років

юні

помічниии­ захоппеність

неодноразово

.виступали

і

на обласних змаганннх , де теж виборювали призові місця.

Спортсмени

жеківсько ­

го клубу брали також участь в р еспублікансь­ ких змаганнях сnартаніа­ ди << Юність•. які nрово­ дяться міністерством жит-

населення

іlодається

чис­

ного nриміщення в будин­ ну М 10 по вулиці Нра­ совського

зал

ннх вапнах,

Вода

у спеціа.1!Ь­ де

насиnаний гравій, різних фракцій .

шарами

nісок

тиву

·

трьох

додатково

насос ів

потужністю

карбованців щорічно.

Назріло також питання

нічноУ води

nотреб

до

ку.§ометрів води на го~ину і два nотужніс­ тю 1.200 кубометрів на гuдину. Це даватиме еко­ номі'іний ефект 9 тисяч

дають

вода для

ло­

3.900

створення

го, що

колек­

заnропонували

ставити

на­

nрацюва­

нашого

І. звичайно, вона хло­ рується. Всі ці заходи nовну гарантію то­

-

nре воду

ві

окремого

для

nодачі

на

понад

450

хідний

сnортивний

інвен­

тар.

П. ДРОЖАЄВ, начальник

жит.пово-екс­

плуатаційиоі

·

контори

.N!! 2. nроходитиме менший цикл обробки і буде дешевшою. Своє nрофесійне свято колективи цехів Бодоочис­ них елоруд та каналіза­ ційно-очиснИх елоруд зу­ стрічають великими тру­

Так . план року

досягненнями,

.усnішно минулого

виконано рок у,

програму

завершено

дво­

цього до

дня

відкриття XXVII з'їзду НПРС. На правофланго­ вих М . Ю. Чилаченка,

О. А. Пахмутова.

В. М.

Денисюка, М. І. Зоренко, О . Д. Заєць, які внесли найбільший вклад у за­ гальний успіх , рівняються всі працівники цеху.

Влітку

-

чисто­

І. ШИРАП, мешканка вулиці КИІв· ської, 310.

Техвіка плюс

фантазія Цікаву виставну худож­ ніх саморобон орган ізува­

ли до свого лрофесійног:1 свята nрацівники райло­ буткомбінату. На стендах nункту лронату будинку nобуту «Ювілейний• мож­ на лобачити різноман ітні вив ' язані та вишиті

виро­

би . килими. панно. Привертає увагу вели­ ких розмірів вишитий ки­ лим

«Н есе

Галя воду:~> ,

якому дуже точно

в

nереда ­

но український нароДоНий колорит . Це робота М . Н. Ладики, nрибиральниці. Вражає майстерністЬ! nерунаря О. В. Поло~~tч . яка nредставила декілька оригінальних виробів у техніці плетіння смакра­ ме:~> .

Милують оно різнома­ нітні за розміром та ма­ люнком серветки . Іх ви­ готовили швеї п.

r.

Строй , О. G. Срібна, Л. А. Миропіниченно та Інші.

Прикрасили б кожну жін­ ну чу до во вив' язані бух­ галтером . З. В. НатиляJі та перукарем Л . Н. Шпак шаль та сnідниця. Неможливо розловісти np0 всі експонати . Вони свідчать , що nри бажаннІ людина будь-якої профе· сії може закінчити відпо· відні курси і навчитисs: nрикрашати свій nобут.

водо­

тех­

nромисло­

nідnриємства.

сnортивний

нвадратних метрів. Для нього вже nридбали необ­

м ісячну

головних

завдань

nід

площею

вулИцЮ

та , дерева доглянуті. Жи­ телі нашого району задо­ волені роботою двірника .

у До­

ється обладнання лідваль­

на.'!ізатори

ших

-

стійно дбають про розви­ ток матеріальної бази спортклубу, розширення корисної площі його при­ міщення . Зараз занінчу­

футболісти І<nубу «Мете­ ор » займають тільки пер­ ше місце. Нлубні команди

Тільки хороші слова можна сказати про Любов Барановську , яка nриби­

госnо­

нецьку, Прилуках, Чер­ нігові. Працівники ЖЕНу по­

довими

завершується.

ло-

борства , волейболу Дніnродзержинську,

та загальном іські, де nро-

ти ефекти вно , зменшува­ тн с:обівартість лідготов­ л;ованої води . Так, раціо­

фільтрується

те

районі заводу «Торгмаш•

робки. На nочатковій ста­ дії очищення з'єдну-

ти. Але на цьому очистна

саме

Чого

лово-комунального

та . Одне з

не

наводять

дворі.

nриховувати,

сnорудах nроходить цілий номпленс сnеціальної об­

ється зі сnеціальними ре­ агентами, яні обволікають частинки nіску 1 nідійма­ ють на поверхню. А там вже нескладно їх видали-

вже

у

виконує свої обо~ 'язки.

nіском.

Мабуть , раніше всіх просинаються двірнини. Ще тільки починає світа­

порядок

сумлінно

уже шостий рік. Взимку тут завжди відгорнено сніг , доріжки nосиnані

до душі

ти,

затишне ,

якого

рає наш двір та

Коли робота

дарства, з футболу, на­ стільного тенісу. багато-

ЖИТІ Я

БОДООЧИСНИХ

ор­

рів на призи клубу «Шкіряний м'яч:. у мікро­

тенісу, шахово-шашкова, атлетичної гімнастики та

інші. В них займається більше 160 дітей. Велику організаторську роботу проводИть ледаго~

серед

партtйвоІ

~сте,

двірник

А. БОБКО, секретар

В.

Нижником. двірникамн О . М. Булгаковим , Т. Ф.

нагород­

щоб місто стало ще нра­ двір'я сивішим, лривітнішим .

кращими слюса-

ності цих людей залежить обличчя міста.

д . Ж ЕРЕ Л О

мунальних послуг на­

користується

Сумлінність і працелюбство

жена

Основне наше завдання збільшення кіль­

Номунальними служба­ ми чимало зроблено торік ло благоустрою міста.

торгів­

громадського

вання. на міста) .

«КиІв.lІіФТ-5•

~-----------ПРО ЛЮДЕR ХОРОШИХ-------------:

рішуються.

благо­

устрою.

Раніше

Нн­

надхо­

місцях оперативно

майстрІв-взуттєвиків

Григорій Михайлович Смус·еико із будиику побуту .М 2, якого ви бачите на знімку В. Городньоrо.

дить останнім часом у міськвиконком на роботу житлово - експлуатаційних організацій. Це свідчить про те, що наболілі питан­ ня. навіть нескладні, на

довим методом nрацювати­

цеху

Послугами

кожен. І, звичайно, дуже приємно, коли замовлена робота виконується вчасно і високоякісно. ОсобJІИВо такими внсококвапіфІковаиими спеціалістами, як

які за

скарг

нують у закладах

вини ліфтових установок. Найближчим часом буде-

мвнулий рік не виконали планів з основних техні­ ко-економічних показників.

сивне. Так. вnровадження бригадного nідряду і н<r

функціо­

Правда. nоки що таким оnеративним зв'язком об '­ єднано трохи більше поло-

велика

N2 4,

-

третина

(вони

утримувати ліфти у висо­ кій технічній готовності.

ремонтно-будівельно­

го управління

єння все nередове, nрогре­

в

також

Але не все сьогодні нас задовольняє . Терміново слід лідтягтися робітни­

...

і

nарку.

реконструкція вулиці ївсьної.

Тут береться на озбро­

муть

згаданого

яких

лі,

ти

nланується вико­

воїти кошти по вnорядку­

з

терміново ловідомити про несnравність. Це дозволяє

І цього рону на шляхо­

кому­

новки,

вантажні

nетчером. ДоситЬ натисну­

КПРС. Пдетьса про докоріиІІе поJІііппеИИJІ якості 1 культури обсщуrовуваввя иасе.пеИИJІ, розmиреИИJІ мережі послуг.

спеціалізованого ре­

внкоиробська Броварська ді.пьВИЦІІ.

-

Працівники її обслуго­ вують 233 ліфтові уста­

зв' язку

від яких б8rато 11 чому заJJежить виplmeRRJІ

річку

УРСР

змонтовано

важJІИВих соціальио-екоиомі'ІИИХ завдань. Са­ ме комувальвl служби поКJІІІКавl поліпшити житлові умови раДJІВських тодей. Іх побутове обслуговуваRRJІ. Чиммо уваrи зrадавим пи­ ТаИИJІМ приді.пево у матерШах XXVII з' Ізду

нати робіт на 500 тисяч карбованців. У повному обсязі nередбачається ос-

підрозділ

моитно-мехавlчиого управ.піJпuІ

ниці

Завтра ОРОФесlйве свsто праЦІВввкІв служб,

проводі

видlв транспорту.

ввсокоефективиоі Іх

Завдяки високій май­ стерності робітників діль­

Більше, краще, ниіm~іше

Пра~ильно розуміють свої відповідальні завдан­ ня на дванадцяту n ' яти­

місті зростає

експлуатаціІ бі.пьше року тому у Броварах створено новий

І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СФЕРИ КУЛЬТУРУ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

ПОСЛУГ, УРІЗНОМАНІТНЮВАТИ

Дl.ПЬВВЦJІ

кі.пькість висотвих будникІв, тому .ІІіфти ста.ІІИ

структурвий

«ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДАЛЬШИП РОЗВИТОК ПОСЛУГ. ДОКОРІННО ПОЛІПШИТИ ЯКІСТЬ І

Вона

Л. ГНАТИШЕН, голова профспі.пковоrо комітету.

F. БОНЬ, завідуюча будником Пё11 буту «Юві.пейвиЬ.


с:НОВЕ

ЖИТТ.Я»

*

15 березня: 1986 року

3 стор.

ТВАРИНИИЦ ТВО-У ДАРНИЙ ФРОНТІ

=========Підсумки роботи працівників ферм за

Ян

Ділом відгукнувшись

тонн при ~авданнl

5649

дарськнх планів і завдань. Щоб успішно втlлнти ва-

мічене

в

життя, госnодарствам

зокрема,

серед

молока

молоді району, .як і tщля всіх тРУІд/І13НИІкід, став nе­ ріодом уд!арної, самов•!Ід­ д,аної пра:ці по гІ:ІІ:нІ!й ау­

стрічі ХХVП з'ї·::,::~уНJПРС. Активно вк.лючИ!лиая в перєtдз'ї•зд.Lв·сьне соц.Lалі· етичне

змагання

цюють галузі.

,моло·

лні пра­

у тварИ'Нющькій

ПершLсть суперництвІ

у трУІЦроому на

приз

Ге·

роя Саціа.лLстичноr Пращі М. З. Пи.льтяй серед ОіП'~ ра.торі.в

ня

машиНІного

до[,НІ­

норів виборо.л.а Імдло·

Ца доярна ·з радгоспу «Ру­ санів•ський~ Л. HoC'rncrк.

Вона в .мИІн;у лому одержала

від

.м!с.ящі

ножноУ

но­

рови н.а 45 !Кілограмів ІМJО­ ло.ка бІльше плану. По 507 !Кілограмів мо­ лона ві1д норови надої,ла молодий оператор ма­ шинного :;юїння з нy імені Щорса В. 'І1Н.с>;­ чен·но. Заминає тріо ,лі­ дерів :зм.ага.ннІЯ аператор М.аШИІННОГО \ДОЇННЯ ідЄ!Пу­

pa.nrc.c-

Т.СJ.Т ВерхоВ'Rої Р.адJИ У!К­ раїнсьної РСР К Норо· тен,но з ра,дгослу «іПлос­ ківс.ьний~.

яна

о.щержала

вJt:~ кожної ·корови по нілограмів

те,

що

пер­

завдаННJІм

найближчого часу є роз­ в'я:заІЩІІ продовольчоІ проблеми. Тут є рух упе­

місяць для

~діжні нолективи,

яєць

436

молона.

Г. СЄРІКОВА.

ред, але ставаиня

подолання сільського

вlд­ гос­

подарства . здійсВJОється: повільно. Потрібен рішу­ чий перелом з .тим, щоб уже в дванадцятій п'яти­ річці помітно полlшпнтн постачання

населенню

продовольства. Ми може­ мо і зобов'язані це зро­

бити. З цією метою необ­ хідно створнтв умови для

гарантованого виробиицт· ва продукціі. Отже, вихо­ дячи

з

цих

вимог.

перед

-

дУ НПРС дарства

достроново

множити ці головне

здобутни

завдання

минулого

сячний лона

на

року

перекрили

рубіж

тва­

трити­

надоїв

корову,

мо­

проте

до­

нарощують

темпи

ви-

ППЗ «Рудня•

домоглися

ніж минулого рону, потру-

поназнннів,

дилися в січні-лютому тваринники радгоспу «Літ­ ківський•. В названих гос­ подарствах є всі nідстави сподіватися на усnішне винонання планів першого кварталу. З випереджен­

вищих

одержавши

в

середньому

від норови більше чоти­ рьох тисяч нілограмів мо­ лока, а радгосп «Плоснів­ сьний• більше шести тисяч кілограмів. По-ударному розпочали

плюсом

ням графіка

І

ідуть

моральне

і

не заохочення,

рад­

матеріаль­ широно

nроваджувати

ний

підряд.

за­

нолентив­

взяти

nід

нонтроль nриготування 1 згодовування нормів, ено­

кілограми. Це найвищий поназник в районі. Зі

ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЦТВА

ти

дунції в радгосnі імені Щорса, де порівняно з відповідним nеріодом ми­ ну л ого ро ну підвищили надій від норови на 132

значним

твариннини

адміністрації, спеціаліс· там с.лід значно поліпши· ти свою роботу. Перед­ усіІМ, нео(іхідно налагодити дійове соціалістичне зма­ гання. вміло застоQQвува­

молочної nро­

радгосп «Зоря~ та ППЗ «Рудня•. Значно краще,

інших.

госпів <<Заплавний~. імені Мічуріна, «ГогоЛівський~. <<Нрасилівсьний•. «Заво· рицьний». Отже, для того, щоб наздогнати уnущене, партійним організаціям,

сього­

сягнуте не межа. Про це перенонливо свідчить до­ свід кращих господарств. Адже тані радгоспи, ян «Авангард•, імені 60-річ­ чя СРСР, імені Юрова, ще

ляються

дення. Там, де nартійні організації, адміністрація,

ма,

деяких

рроте вже сьогодні можна твердити, що зі своїми завданнями в пер· шому кварталі не справ­

-

робництва

хоча

та

вино­

нали двомісячні nлани. В результаті, в середньо­ му ПО району ВіД КОЖНОЇ корови за два місяці одер­ жано на 22 нілограми мо­ лока більше, ніж за від­ повідний nеріод минулого року. Не втратити, а при­

номн~іо

винористовувати

нонцентровані

і

норми.

Слід зробити все для то­ го, щоб кожен, від кого залежить ріст продунтив­ ності тваринницьної галу­ зі, пройнявся високим по­ чуттям відnовідальності за доручену справу, дбав про успішне винонання завдань, яні належить ви­ Rонати

нолентиву

в

тій

п'яти13ічці

в

~s: о::~

~>, Госnо~в.рства

О ІІІ

~~

~"' :t:,.: «Плосківський:.

• «Пухівський»

ППЗ «Рудня» «Авангард» імені бО-річчя СРСР імені Щорса імені Кірова «Русанівський» «Бобрицький» «Зоря» «Жердівський» «Великодимерський» «Літківський» «Красилівський» імені L{окучаєва «Гоголівський» імені Мічуріна «Заворицький»

«Заплавний» Радгосn-комбінат «Калитянський» імені 50-річчя СРСР Богданівська п-ка Броварський ППР Семиполкінська n-ка Київська п-ка По району

831 695 661 621 614 607 560 511 501 466 45З

410 409 З81 ЗІ8 ЗІ5

299 282 252

421

~

~

li ~8. -s ·~е ~ r::g !Ее~ tl ~і

-97 +58 +73 -57 +25 +132 -28 -2 -7 +97 +12 +2З

+69 -15 +27 +8 -б

+19 +22

+22

!~ш ~

І:і

~~ a_r::

u:.:<')

~~

14,3 12,3 11,7 9,8 10,8 10.4 9,1 9,0 8,9 7,8 7,5 7,1 7,1 6.4 5,5 5,7 5,5 5,1 4,4

104,0 1,0 99,6 94,5 29,7 99,8 57,6 98,3 90,2 94,8 100,4 88,5 95,6 89,4 95,4 92,5 90,4

$о::

ф~Q\

7,7

О! ІІІ ІІІ

9З,З

92,5

92,4

~о: ..

і1і_

j~g

Ііі 382 43 231 78 45 288 56 247 194 196 2ІЗ

169 169 175 114 116 98 119 81

150

6 ~>.

j_g~

~ ~ё

·eQ ~ r:.

1=:[

:f

.

+Ііі!:!

-66 +4 +26 -8 +2 +61 +11 -1 +36 +15 +10 +27 -ІЗ

+ІЗ

+6 -4 +9 +12

+10

8.. ~~~

·:~1і_

~~~

'"ё

оо8~

~~,! ll!li;>. ЗІ І і

51 43 7 20 72 9 12 12 15 14 10 21 19 8 11 12 7

21ё

2QfЗ

Прима Г. І. ( «Великодимерсьний•) Баранова Л.· :fl. (імені 60-річчя СРСР) Шеремет Н. 8. (імені 60-річчя СРСР) Семиног О. А.. ( « Велинодимерсьний•)

715 712 712 709

210 212 204 216 217 167 191 191 201 201 234 242 204 204 181 219 219 166 262 189 189 172 172 250 199 199 319

Литввненко Г. О. (імені Юрова) ЩіІrоль О. М. (імені Юрова) Карпенко Н. Г. ( « Русанівський•) Ніколаєнко М. Д. ( «Бобрицьний•)

709 704 704 697 696

319 162 162 355 140

885

Парфуткіна Є. {1. («Зоря~) Бібка Г. С. (імені Щорса) Безименна Г. Г. (імені Щорса) Ященко М. І. (Імені 60-рlччя СРСР)

844 835

835

830 830 825 820 818 807 793 793 786 762 762

Баран Є. Я. ((Мені 60-річчя СРСР) Ненаусенко 8,. f~ (імені Щорса) Турунова Є. J, (імені Щорса)

Касян О. А. (імені Щорса) Могильна Т. J). (Імені Щорса) Міночкіна В. В. (ПП З «Рудня•) Божук О. О. (ППЗ «Рудня») Кочутенко О. Г. («Авангард») Намищук В. І. (ППЗ «Рудня») Ніколаєнко Л. М. (ППЗ <~:Рудня•) Радченко Н. М. («Авангард») Рубанка Г. Д. ( « Велинодимерсьний•) Хомич Н. В. (ППЗ «Рудня») Купрій Д. М. (ППЗ «Рудня») Беичужна Т. П. («Авангард») Абакумова Н. В. («Авангард~)

755

747 741 741 717

Матківсь:ка Є. М. ( «Велинодимерсьний•)

717

ТЕJІЯТНИЦІ

ПрІовІІІЩе,

Г04ІІЮД8/ІЮ'І'ВО

ТВАРИННИЦТВА

(за даннми міського Інформаційно-обчислювального центру державної ~

160 255 258 242 235 163 247 232 241 215 220 277 216 226 253

цілому.

· ГОСПОДАРСТВАМИ РАЙОНУ ЗА ДВА МІСЯЦІ 1986 РОКУ

~-

Хоренко О. Ф. ( « Плосківсьний~) Перката К. П. ( «Плоснівсьиий•) Ткаченко В. С. (імені Щорса) Топlха Г. Я. ( «Плосківсьний•) Левківська К. М. ( «Плоснівський•) Коротенко К. А. («Плоснівсьний») Бондар Н. Н. ( «Плосківсьний•) Слннько О. І. ( «Авангард•)

стар­

ПЛАНУ

ПРОДАЖУ ДЕРЖАВІ ПРОДУКТІВ

Коб'юк Ю. В. ( «Плосківсьний») Зелева О. К. ( «Плоснівський•) Волвк Н. А. (імені Щорса)

товому році і в дванадця­

трудяться і

1292 1040 1031 1029 1002 981 978 968 965 956 954 945 943 941 936 929 928 915 895

Медяна С. П. (імені Щорса)

в радгоспах імені 60-річ­ чя СРСР, «Жердівсьний•

онремі госпо­

Карасюк Н. О. ( «Плоснівсьний») Топчанюк О. М. ( «Плоснівсьний») Шкільова Г. Є. ( «Зоря•)

Бровко П. П. (імені Щорса) Голопапа В. І. ( «Плосківський») Копаиичук П. М. ( «Плоснівсьний») Дзюба К. П. ( «Плосиівсьний•) Федосієва Г. М. ( «Плосківсьний•)

сповна

ки. Завдяки дієвому соці­ алістичному змаганню по гідній зустрічі XXVII з'їз­

значно nідвищити віддачу тваринницької галузі. І рининии

тисяч штук.

750

Резерви використовувати тварининии і стартовий рін дванадцятої п'ятиріч­

спеціалісти усвідомлюють його важливість, там і ре­ зультати помітні. Зокре­

нашого ра­

мільйонів

25

йону стоять важливі і невіднладні завдання

трудівнииамн

необХідно

6900 тонн; 2200 тонн;

-

м'яса -

«На круто­ вказується:,

шочерговим

молодих Мину.ли.й

на

району

реалізувати державі:

У передовій статті газе­

ти «Правда» му переломі•

галузі, як і всі

не змаrання за дострокове виконання народноrосnо­

м'яса 2028 тонн при завданнl 2000 тонн; яєць 23 мільйонн 779 тисяч штук при завданні 23 мільйонн 750 тисяч штук.

Кращі

ОПЕРАТОРИ МАШИННОГО ДОJННЯ

з·1зду

XXVII

Hll РІІНІІТЕСІІ

трудівники району, широко розгорнули соціалістич-

тонн;

5600

на рішеННJІ

кnРс, працівники твариннвцької

краінн виконали двомісяЧНі планн. Всього ж мнну­ лого місяця працівники тварннннцької галузі продали державі: .

-

НІ

на береаен~а

nютому

Самовідданою працею ознаменували трудів~ господарств району початок роботи XXVII з Ізду КПРС. Тварннннкн радгоспів «Плосківськнй», імені Щорса, «Пухівськнй», ППЗ «Рудня», «Аванrард» достроково, до дня відкриття форуму комуністів

молока

місяці ц. р.==========

Завдання

попрацюваnи у

2

статистики)

>.

j g::.: ~~ ІІІ 'Е, 8. "'<> & ~є ~~ о >.:>.

О: ІІІ

~

eg

~,jf

-11 +14 -14

6.

!:>.~

.,:.:~ o:tas

О :і:~

41 25

0

а

"'

eg

•11:

+І~ І

а

~ ~ :>.

-1 +2

-1 ~б

+12

-5

-12

-44 +5

-11

50

-2

39 44 29 41 41

тах до nлану

~

о t:: є

-4

1073 307 160

~шого кварталу

ІІІ

+7 -4 -8

зо

Продано в щюцен-

"~і

-о.

-9

+9 -1 -1 -1

>.

_g

о

:11

69,4 75,2 84,8 67,7 68,4 83,0 75,9 70,5 69,2 74,5 77,0 58,2 68,8 58,2 67,4 52,5 48,8 57,6 49,9

+2

-1

-ЗО

+2

+2

67,4

І

•~

·:.

::f

"' а:

90,4 80,3 1З4,1

75,2

47,8 71,2 79,0 63,2 46,2 63,1 105,5 90,9 62,8

Особа О. М. (імені Юрова) Саливон Н. М. (імені 60-річчя СРСР) Жеребець Р. В. (lмені 60-річчя СРСР) Прудка Л. О. (!мені 60-річчя СРСР) Мохаи М. П. ( «Бобриць.ний•) Калашникова В. І. ( « КрасилІвсьний•) Селнк О. І. (імені Юрова) Самороз В. Л. ( «Нрасилівсьиий•) Половко М. Г. ( <<Велинодимерський•)

934 798 798 798 798 780 776 767 760 Трофимова О. Є. (~мені 60-річчя СРСР) 756 Луценко Л. С. (імені 60-річчя СРСР) 756

56,6 110,4 94,7 74,8 128,5 65,4

· (!мені 60-річчя СРСР) Дроботун В. М. (Імені Юрова) Дроботун С. В. (імені Юрова) Касян R. М. (lмені Щорса) Швець Г. П. (імені Кірова) Панасюк Л. R. («Бобрицьний»)

756 739 735 724 722 717

46 43 44 21 32

Кузьменко R. R. ( <<РусанІ!всьний~)

71б

40

ПТАWНИЦІ 25З,7 ПрІсsвище, rocooд11'PO'l'IIO

7З,9

58,9 71,3 72,7

13 46 46

Мельниченко В. М.

65,З

78,7 125,6 57,8 98,4 98,2 57,1

26 43 43 43 18 21 34 21

Климась Є. М. (Броварський ППР) Клвмась с. (Броварський ІПЛР)

52,1

Повомаренко Н. В. (ППЗ <<Рудня») Нарошева О. Т. (Броварський ППР)

498 41:'8

Теплюк Н. Г. (БоГІданtвсьRа)

4ЄЄ

r.

50,'і

17


*

стор.

4

березня

15

«НОВЕ

року

1986

ЖИТТЯ»

КОЛИ на ринг виКJІика·

НА РИНГ ВИКЛИКАЮТЬСЯ

пи фінальну пару 6оксе· рів у ваговій категоріі до 42 кілограмів, в спортзалі

СПТУ

РТ

Обидва спортсмени учні броварської ДЮСШ сТрудові резер·

ви•

Вадим

тів

Значно поліпшилась фізнультурно . оздоровча робота на заводі алюмі· нієвнх будівельних кон­ струнцій. Але колективу

гати

зДоров' я

людині

по­

винні фізична ку ль тура і ~орт.

На це і спрямовує

сліД

свою

діяльність

приділити

міська

рада .',ДСТ сАвангард•. Об'єдІіtє вона дев'ять ко­

шого ський

виконано

на­

дань по

міста. Авангардів· колектив про­

віДний у

у

Броварах.

минулому

році

Так,

клубу

відомі

не

сПолум'я•

тільки

ті. а й' ліці.

нашому

секціІ

часом

приділЯІ~.

ко•

руху,

мей, 1 не тільки свого пlДіІJриємства, а всіх ба­

здобу.ткІі~'J в

колективі фізку лfіі'Ури деревообробного комбіна­ ту. Тут працює один з

.

довані

спортивнJ.

Але

в

лективах

ло

усіх

фіз­ збу-

споруди.

наших ко­

існує

ще

пр()(ілемних

нема­

питань,

які потребують невІД­ кладного вирішення. Од­ на з них проблема кваліфікованих кадрів:

Так,

до цього часу не

вирішене денням

питання

посади

ра-методиста

з

вве­

Інструкто­

на

ремонт-

но-механічному заводі. До речі, про це йшлося 1 .на останньому

засІданнІ пре­

зидіІ обласноІ ради проф­ спілок. І незрозумілою стає в цьому питанні по­ зиція адмlністраціІ заво­ ду, хочІі директор його

Б. І. Попов є головою мl­ ськоІ федераціХ з плаван­ ня.

Поки

що

відкритим

дення

залишається

питання прове-

виробничо!

настики

на

гім-

належному

рівні

на

нього

ДИТЯЧОГО

фабрицІ верх­

залишає­

питання

розвитку

ТРИКОТа•·

нолективу

фізкультури . заступнику директора С. Г. Віннв­ гімнастики

трудІв­

ниць.

КОЖНОМУ

спортивних

сНОВАЯ ЖНЗНЬ.--ортк

споруд.

Протягом десяти років не будуються спортивні майданчики

на

пластмас,

заводах

ремонтно-меха.

нічному, світлотехнічно­ му, в тресті сБровари­

промжитлобуд•.

Хоча за­

хоДів

напрямку

у

цьому

накреслено

чимало.

І хотілося б особливу увагу

звернути на став­

пективів до розвитку фіз­ культури і спорту. Не секрет, що для багатьох з них ці питання другоРядні, що необхід· нlс.ть вирішувати Іх в

комплексі з виробничими -лише лозунг. По-партій. ному

ня

1

вирішують

розвитку

привернув

·дим Лавринець (тренер Л. С. Коварський), при· зер республіканських змагаНЬ товариства сТру­ дові резерви•. зумів пе· репомити

хід

поєдинка,

показавши хорошу техні­ ку 1 грамотні тактичні прийоми. Лавринець лівша,

і

це

створювало

доДаткові снезручності• для суперників. У підсум· ку

--

бойова нічия.

рун

залишила

враження

у

приємні численних

глядачів 1 тренерів своєю майстерністю, завзяттям, - сказав головний суддя змагань, суддя. Всесоюз­

ної категорії Ю. Я. Пере· утко. Ми не могли від· дати перевагу нікому з юних бонсерів у цій ваго­

вій категорії, тому обох ввели до складу збірної номанди облради для уча· сті в республіканській nершості. Протягом трьох раун­ дів судді не змогли також визначити

(тренує обох (В. І. Чубов) показали рівну по класу

ведення змагань працівни· ками СПТУ .N2 4. Завдя­

техніку,

·ии цьому змагання змогли

nроявивши

переможця

ее·

ред

фіналістів у вазі до кілограмів. Два вихо· ванцінашої ДЮСШ Саша Аристав і Саша Панченко

44

при

цьому високі вольові якості. Обидва спортсме­ ни піднялися на найвищу сходинку n'єдесталу поша· ни, одержавши пам'ятні призи учпрофкому учили­

подивитися

Два попередні

боксу.

мешка.нців

Тож

Рудні

.користується

не

раунди

реможнимн

стали

нlв

для

і

Буквально секундах унду

вирвав

фіналі варської

ДЮСШ

Сонсядло

(вага до

лограмів).

Вів

у

Володя

ні·

50

цієї

Боротьбу за вел.и

шість

.перемогу

ком.анд,,

цредстав.лялн

виробнИІЧИХ

які

нолекm:в.н

nЩрщц;і}І1в

nлемJІІтахооаводу н~•, мол.QДJЬ оела.

сРу.ц· Члени

ком.а.н~

іІLРОдемонструв.али

фізкультури

ц~каву,

самовtдцану гру.

чемпіон об­

змагань

Руслав

Бро­

бій

КАЦ,

Володи·

tоворув; бій ве­

дуть ваймолодші учасни­ ки турвіру учні ШКОJІВ .М 8 Ю. Вербицький (Jii· воруч) і О. Буrаревко.

ра·

перемогу

вихованець

тала­

мир Совсвдло та перемо­ жець першості Укрради ВДСТ сТрудові резерви•

на останніх

заключного

Фото В.

він з

Городнього.

боксером з Білої Церкви Володею Сутковим. До останньої хвилини бороть­

рівною.

Однак

Сонсядло, провівши серію прицільних ударів, довів, що він перший. Боксом він займається третій рік під керівництвом тренера Л. С. Коварського, який за декілька років підготу­ вав чимало переможців 1 призерів всесоюзних 1 рес· публік~нськнх турнірів серед юнаків. Підбиваючи підсумки першості, начальник УСТ Київської обЛради ВДСТ сТрудові резерви• В. М. Мотялевський відзначив, що тренерський колектив брQВарськоІ ДЮСШ вніс вагомий вклад в справу розвитку юнацького бон· су. Сьогодні вихованці ШКОЛИ· ВХОДЯТЬ ДО збірНИХ команд області 1 Укрради товариства,

а

семеро

з

них успішно продовжують

навчання

в

БроварськІй

школі-інтернаті.

Було також відзначено хорошу організацію і про·

Найкраще

тиві

особИІстему· нра.щий

та

контори

зом

. плем­

ОсобщивоІ

з

В

ректор

і

най­ ІІТока:­

ком8ІНІДJІ

•ма.йстерІНі

В.

НИХ

1

8іJКу

ЮЯІЛИ

моJЮ,Щдю

уча.сть

ІдИ·

nлемштахозавqду

В. В. Фролов і ~rолова ви· канкому

сільра:д.и

В.

І.

Рад'ЧЄІНКО ..

wа­

СтерН'l. Друге місце в а.к· ·

1 дере·

вообробному комбінаті. На цьому перелік кращих 1 закінчується. А на ін· ших підnриємствах що?

Тут, на жаль. стоять ос­ торонь не тільки партійні органlваціІ, профспілкові КОмітети, а Й КОМСОМОЛЬ· ські теж. Подолавши ці недоліки.

і

міська

«Авангард•,

рада

і

ко­

фізкультури значний крок всій спортивно­

В. МАНЬКО, rолова міськради ДСТ сАвцrард•.

татов .Киевсиой оІ!іпасти. (На -~.РІІІИИс:ком язЬІ:ке). РедВJСІТОР Е. Ф~JІ. rаеета вЬІХодm с 17 ІNJpen!ll 1937 rода.

ПА'І'Н,ІЩа, суббоrrа.

вJ.zrІjули.ся

зм.атан.ня з вол.ейболу

на

кубок Героя Соцlащістич­ ноІ Праці М. З. Пильтяй. У зональних іграх взя­ лн УЧаіСТЬ дев'ІПНtЗ\!ЩЯТЬ команд. Змагання nрохо­ щцли в Требухові, Кал~t­ ті та РуДНі.

У

фІJНалl

розиграшу

кубка, якиЙ :проходив

ба(І'ЬІКLвпщнl М. З.

ща

ПиЛІЬ­

тяй в с. Русановl, ви­ сту·nили три найси,льніші !Команди радгоС'lІу «ІРу· с.анlвський•, КкУосьноІ nтахофабрики та раІдІГОС·

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: Телефони:

УчаснИІКів

фін<ІІJLЬнш

'$VІІагань привітали се'К· ретар партійної органіоо·

Ції

радгоспу

«Ру.санівоь­

:КИЙ» С. Г. Малюта ~а М. 3. Пильтяй. Марія За­ харівна побажала спорт­ сменам досягти ще біль­

казали

сильну,

.no.

вольову

дІомовленнІІ

-

вист:у[]лять

•змаган·

lІІИХ ytCIJtxiв в ·праці 1 іВ апорті. Поч€С!Не перше ·місце 'У впертій боротьбі виборо­ ла

цінними

радгосП'у

і:ме­

В. ОЛІИНИК,

·гому місці гоаподарі - руса.нlвці, а на третьо-

rолова райради ДСТ «Колос•.

заооювали

три

опортсме­

народ,жеНJІя

~аступника редактора, відділів проммсnовостІ, листів І масо-

· тоРJіМf,

О~са·

.переможцем

на ди­

метрів

у

RОМПЛЄ'І\ІСНОМу

ПЛЗ,Ван;нt

З

результатом

хв.

200 2

,13.47'

с·ек. с11ав ІЦев'яТШ<Лааник з Броварів Вячеслав Вал­ даєв. Вячеслав gперше ви.кона.в норму майстра

сnорту СРСР

і завоював

цра·ВО ·СТарт~ЗТИ

у ІМЗ.ТЧі

юн:аць'І<ИІХ збірних СРСР і НДР, який відбувся в

Rиєві. де місце

він

в

плаванні місце -

зайняв

ІІ

комплексному

на на

м м.

200 400

1

ІІІ

А. ДРОБ'ЯЗКО.

Ре•антор Є. ФЕДЯЯ.

Друк 1З.ООО

61285.

офсетииtй.

дру:ков8ІІШ!й

1

1972

[]рИІЗові

N2 5

школи

Індекс

Київська обnа сть, м. Бровари, вуn. Киівtьна, 154. - 1-03-76; відділу партійного життя - 1·04-61; відповІдального сіnьс~кого господарства 1-02-92; кореспондента місцевого ра.

Инtвськоrо обласноrо упр88JІІния у сnраовах вида'ВнІ!Щтв. rюл1графLІ І кннжоовоІ Адреса М)':кариt 256020, ИиІвсь:ка обяасть, м. Вровари, вул. Ииі:зсь:ка, 1"'

oбJLЗJcтl

•НИ Вя:чесла.в Валідаєв, Олена Парвин·а, Ок.сана Коник. Всі вони ви\хован­ цl А. Л. Парвина 1 трену· ються в бас·ейні сЛід 1 ер».

подарунками.

ні 60-р!Rч.я СРСР, наІЦру.

255020,

1·02-79; 1·0"-81.

і

нях більшого масштабу. Переможці були наго­ роджені кубком Героя Соціалістичної Праці М. 3. Пи.льтяй, грамот.а.ми райрадНі ДСТ «НОЛОС» та

кома'Н'Да

Кнівсzжоr

на Коник і Олена П.арвиr на. В абсолютнШ пер·

цікаву гру. Треба спо· діватися, що нев,довr.зі .во­ ни

,ВІд

пра,во брати уча~сть ·В них

ст.СІ!'нції

КомсшдИгперемоЖtЦ!.

·

:прав!Ца•.

учнІ

му ~оманда НиrвськоІ •mахофабрики.

60"р~ччя ОРСР.

nризи га:зети «Ном.сомоль­

шосТі

редактора

секретаря, вІддІлу

воі роботи

·пу іІМЄНі

змаган.н.я

мі.сця зайняли ка.нtциJІJаТН в ІМаІЙqтри спо~ту СРІСР

інструктор з фізкульту­ ри і спорту племптахо­ заводу «Рудня•.

Змагання стануть традиційними Нещодавно

заверШНІлися

кращих плавців країни .на

Сере.д сnортсм·енів

спорту на заводі порош~

новоІ металург1І

У Заnюріжжі цими Ід'НJІ· ми

року

Ю. КОМПАНЕЦЬ,

хісти. У 1ЮМ81ЩЦному •за­ ліку найЩ>аще виступили шахісти ІМеханічиюї ІМаіЙ­

нЛідер" підируе акая

фізкультурн.ІІ!Ками:

старшого

футболІІсти школи О. Де­ СЯ'М'ЮК, О. Новіков, О. Гузl!й. Цього ж \дня пе:ревизначили

а В

3маг.а.ння з футболу й шахів 6упи масовими. Ра­

оох.вали ;за.слуtrовують ооні

можц.я

залі~

механічної Мороз.

ла, а третьою tзбірна працівників будинку ку­ льтури

будинку

ре.з.уJІІЬтат

зав -ІПредсоrаgнин

н.яти перше іr.І!ісце. дРУ\ГОЮ була нома~щд.а. молоді -се­

пта.хозавqц;у.

спортсменів

!Ку ль тури та іюнтори, третіми стали водІ.І.

•ВИJстуmл.и зуміли за.й­

шгІНуваmь.н.икlв

спорту

На фото:

нашого

школи, .які й

гри.

залученню до

виду

ласних

земляка.

nопуля:рнісnо.

:Н~ілІ. в СІП'ортив;ному tза· лі бущmку ~ультури, зl· бралося чимало слортаме­

1

попу­

тренер.

пе­

середн;ьоІ

що ІНа

ляризації

Г.

фінальній зустрічі з Іго­ рем Гудзем з Борисполя три

вони

розІІитку,

грамів) провів, як кажуть, з явною перевагою, 1 у

nрещставники

ІдJЩНо,

Водночас

кн браварчании Саша Не· щерет (вага до 54 кіло·

всі

шану-

любителів

новитої юні.

поєдин·

ве­

турнір з міні-футболу, який ІПроходив минулоУ

і

сприяють цього

Названо nереможців футбол

чимало

,вальникlв

ща.

ба була

Центральна пара першості КнївськоІ облас­ ної ради ВДСТ сТрудові резерви• серед юнаків 1972-1973 років народ­ ження Лавринець-Гово­

завдан­

Вроварскоrо rородско·

Див вЬІХода: В'І'ОРІШК. среда,

відразу ж

личе:mою

лення адм1ністрац1І, пар· тійноІ, профсnілковоІ ор­ ганізацій, трудових но·

:комитета КоммУ'НИІС'І'ичес:кой nартии У:краИІНЬІ, ropoдoiCIOro и РВІЙои.ноrо Советов иародиЬІХ деnу.

ro

алко­

масовій роботі.

важливість.

для

В

і

СКазано, ЩО на

лективи зроблять вперед у

про

пияцтва

зокрема,

ДСТ

ченну

ба.

ній,

радіафікуютЬся цехи. І не, треба, мабуть, доводити ради

для

колективів

жу, адже другий ріК тут

голові

не

всіх

ють

проживання

трудящих, силами .культурного активу

сказати,

чи

тивів фізкультури не ма­

lІроводиться певна робота місцем

також

nідприєметві потр.ібно збуДувати прості спор­ тивні майданчики. Це стосується і нас. А на ді· лі п'ять Із дев'яти колек-

жаючих.

за

До

ться

голізму.

труtдящих та членів Іх сі-

кращих в області пlдліт· ко вий клуб с Чемпіон•,

працює в

тренер.

гострим

доланню

відпочинку

Є певні

й

матеріально-технічноУ

організаціІ

активнщ·о

спорт­

зи. Хочеться тут зверну­ тися до постанови ЦК КПРС про заходи по по­

роз·

витновt масового фізку.ль· турного

один

Можна що

міс·

спортклубу вели­

увагу

пІдготовці

зав-

речі, така секція єдина в нашому місті.

JJ області і респуб­

Оетаннім

лектив' ку

в

ми­

секцlєю не

планових

вИмогам. Та

радою (іуло пІдготовлено З майс~рн спорту міжна­ родноr() класу. У спіхи спорт­

У

сменів І розряду. Виділе­ не приміщення тут для велобази не відповіДає

міськ­

авангар~івського

секцlУ.

нулому році

лективl11 фізкультури про­ мислових підприємств

серйознішу увагу діяльності ве·

лосипедно'і

по три по­

Руслан Говорун (тренер В. І. Курилов). Досвідче­ ний боєць, переможець першості Української ра· ди ВДСТ сТрудові резер· ви•, сміливо йшов на зближення. демонструючи жорстку тактику в атаці і в обороні. У другому ·раунді його партнер Ва·

спорту здоров'я людини ба· гатство краУни. А збері·

вигравши

єдинки. У першому раун­ ді фіналу увагу спеціаліс·

робітпичоrо що

Лавринець і

вихованець білоцерківсь· кої ДЮСШ Руслан Гово· рун успішно пройшпи крізь сито попередніх зма­

Проблеми

кажуть.

настала повна

тиша.

гань,

Недtрма

.N2 4

Обсяг

аркуш.

nрНМ'Ірнmd.в.

38/МІОВЛtеННЯ ]І&

1

Тиране

1419.

#43 1986  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you