Page 1

оР, - Ан

БР о в АР с · ь кого

М І. С Ь КО

І

J

f> А

МІСЬКОГО

ЯО Н Н ОІ

РАД

Гавета вих_()двть з 17 квітІІЯ Ія:п року . •

.М 43 - (6706~ •

О&НОМ. У ПАРУІІ

оільmе, віж торік

11

берез.ня ц. р: відбувся ритИся з тим, що вже з пленум оЩом'у партії, який початку року з · планами по ·розглянув питаню1 «Про продукти.вності праці не підсумки лютневого 1984 . оnравляються 33 nромисло­

року) Пленуму ЦК КПРС і завда:нtНя _ обласн-о'і партій· ної організаціі, що . випливають з nром.ови ГенеpaJJ.hНoгo секретаря ЦК КПРС товариша к. У. Черненка~. У 'роботі пленуму взяли участь члени і каНІдидати в членм обкому партії, члени ревізійної комісії обласної партійної організаціі, голови раАішконкомі.в і міськвиконюомі·в, керівники ряду_ об.~асиих. організацій і устаиов.

З

Д(ШОВіддю

перший

секретар

внетуnив

1\иівсько-

го обкому Компартії Украіни В. М. Цибулько. Він зазначив, що у партійних

організаціях

області,

як і в усій партії, йде актнвне, д-ілове обговорення підсумкі-в лютаевого Пле-

нуму ЦК КПРС. Ко~уністи гаряче

сх•валюють,

його

рі-

шеНІІІя, nриймають як керів·н.ицтво до діі висунуті nлен•умом

завдання.

ві підnриємства, в цілому ВоЛЬда.рськиіІ·, Вишгород- . ський , Яготи-нський райони і місто БорІtС11іль. Близько

nроцентів колгосnів і радгоспів ЗНRЗ.НЛИ надої молока в порівнянні з 1983 роком . Ще незадовільно викори··стовуються транспортні за­ соби, вкрАй н·и3ький рівень дисципліни у сферах тор­ .rівлі, лромадського харчу­ вання, побут~вого обсдуго­ ву-вания, з деяких лікуваль­

. закладах

них

·

У дооовіді

Тов. Цибулько

зував

проаналі·

викона-ння

планів

n. ятир1чки,

ва:rи

допуст.ила

керtвниц,тва

екоиом~ою,

з~Цq)іпи,.-к

примно~ити

nозИТ!fВИі

і

зру-

по

заготіВ'лі сільськогосподар­ С!>_коі nрод~кціі _за роки ии­ чнвщн, що в цій баr:ато недоліків :

держаІЦtого

навіть

лізоіІаио виконання про­ грами сПраnя~. зокрема по організаціі бригад з опла­ тою за кінцеви-ми резуль­ татами. Іх ·кількість поки щ9 ІіІеніuа, ніж п.1анувало­ ся .

ншшьо1

партіАtиого , і

і

було п-роана­

Доповідач Ііtд<Кресл!Ів, що иНІІІі важл.иво . під,овищурівекь

зазна-

справі є область

ЗlІнження

заrо­

ті-вель майже всіх іі видів.

НасТав час. не прикривати­

ся

погодними

умовами, а

шеіrня 11 усіх · сферах су• самок~тичко оцінювати спільНоГо Ж!f'ГТІІ, активніше свою робОту, вживати рі­ розвивати ПОЗИ1'ИВИі тен- ШY'fJIX заходів для ·підви­ депціі, иа:датіІ і~ сталого щен·ня вtдд~~і кожного гек­ характеру. тара землі. Різхій критиці Тов. Цибулько проакалі- було п-іддано ' стиль_ роботи ЗУ'J!ав підсумки минулого об'єJtИЗ!ИИЯ «Київ.плqдоовоч· року у .наро.ІІ.ному r9єno~ r~. сnеціалі.сти я.кого не дарстві ·. ~асті ..за nІдсум- аналізують стану .cqpasи в ками Всесоюзного. соціалі- овочівництві на місцях. стн'ІИОго змагання за 1983 Тов . Ци-булько закликав рік КніІВСЬКій. області . при- nідвищуtВати вимоrливdсть су,ІІJЖ~ переХідкий Черво- ДО кадрів за ВНКQИЗШІЯ ПО· ний прапар ЦІ( КПРС, ставлених партією завдань.

Ra-

ди Міоністрів СРСР, ВЦРнС і ЦК ВЛКСJ\\. Область від-

знаІІеио

даплом.ом

Ради

Мі'Иістрів УР.СР і Укрnроф-

ради ЯІК переможІVІ змагаи-

Обісом партії, підкреслнв доповідач, .вважає иеобхід­

.ним

ооі:илит.и перевірку ви·

конання

і далі зміцнювати

партійну і

· держав-ну.

дж:­

ия з Черкаською ' областю. Ве.mику трудо&у перемогу здобули будmеnьtmки і · екс-

цищІіиу, для -чого шИрше ви­ користо-вувати-муться маж­ ливості партійних і реві­

СЬІКОЇ АЕС . імені В . І . Лен•на. тут здано в екоплуатацію четверт-ий' енергоблок

родНого коитроJПО. Велихе місце у доnовіді було .вІдведено п!ИТаниям

плуатацій·ttики

Чорнобиль-

потужністю І мільйон кіловаf. Високі рубежі на:мітили

тру.ІUІЩІ області у соціал!-

стнчних зобов'яза-НІНях на 1984 рік. І треба ·зробити 9{:0 для успішного іх викоНІНJfЯ. Тq.му. не tdОжна ми•

зійиих .комісій, орга:аів .на·

ід,оеологічної, тІАної роботи.

масово-п{)лІ-

.

Учасники пленуму внсту-пили в обговореІUІі допоаі­ ді. У р()ЗГляяуrому- nитанні прийнято від-повідну поста­ нову;

НАРОДНИХ 'АЕПУТ~ТІВ

Виконком мІськоІ РадІІ народних депутатІВ

повІдомляє, що ІХ ~есІя мІськоУ · Ради народ­

скликання

XVIII

відбудеться

березип 1984 року об 11 годинІ дщ1 в раАопному буднпку культури. На порядок денний сесії виносяться такІ

17

ПJfтанпп: · 1. Про надання прqмисловнми

tимо_ г

КПРС.

щефс~коУ

пtдлриємствами

т~авневого

(Доповідає

·л. Х. Черненко).

допомоги седу мІста

в

світлі

(1982 р.) Пленуму . ЦК

.

голова

Міськвиконкому

.

.

2. Звіт про роботу постійноУ комІсІІ ·по на­ роднІй освІтІ І культурі. (ЗвІтує голова постlй­ ноІ комlсІУ по народнІй освІтІ -1 культурІ Є. Н. Федяй). З. Ловідомлення деnу,-ата Л. П. Бурякова {вибQрчиn oJ(pyr .NV 195) про виконання де­ путатсwсп оООа'яЗІdв.

еислери­

мЕ!Нтальноrо

заводу

торгQВельного

машино­

будування ІменІ XXVI з'rзду КПРС одностай· но

·

вІДгукнулися

труд,ящих .провести

Всесоюзний

на

. ін1І(Іативу Моснви -

-патрІотичну

21

ШІітня

номунІ­

етичний суботник на честь 114-ї річниці з дня

народження В.

ЛенІна.

За

Середа,

nромислової

nродуІЩІУ

на 2 тисяч.\ карбован­ цІ-в більше. нІж у ми­ нуло:Му

До

роцІ.

цІєІ

поді\

знаменноУ

наші

ники

виробнич­

прагнуть

підІйти

успІ- ·

з якнайкращими

хами у соцtалІстично­ ·.му зма·rанн1 за вино­ нання ключового зав­ дання г.рудневого

р.) Пленуму ЦН КПРС nІдвИщити

(1983

додатково до продунтивнІсть

плану працІ

на 1 процент 1 знизити собІвартість продvк­ ЩУ на 0,5 процента . У Лютому проду.ктивнІсть ІІІрацІ

зросла

:процента.

а

1,4

на

л-роти

вlд­

повlдног(} nеріоду ми­ нулого ро·ку на 2,9.

Це у

-великІй

с.nрияло

.

цтва

мірІ

П1д.вищенню

ефективності і

виробни­

полІnше~mю

якостІ

у.сlєї

роботи.

Понад план виготовле­ но продущlІ на

-

лІзовано

на

Зонрема,

56

ти­

36

ти­

5

мобільних тисячі

технологІчного нання

для

облад­ -харчоВQІ

fіРО•МНСЛQІВОСТl ~исяч

авто­

ку·зовів, на карбованЦ1в

34

1

на

25

торговельного

.

устаткуванн-я.

З

найкращими успІ­

хамн <;ячну

заверfПИВ

дво.мl­

програму

нолек­

слюса-рно-зварю­

'В8льного

.Ni!

цеху

Тут

З.

продуктивнІсть

nрацІ

зросла

на

КИІВСЬКОУ

У К РА І Н И,

ОБЛАСТІ

·14 березня 1984 РОІ<у

Ціна 2 к9n.

НАРОДНИХ ДЕПУТА ТІВ робаrатько,

Поза·в-чора в райо~mому будиН'Ку .нультури. вІДбу­ лася ІХ-а сесІя районної Ради народних депутатІв ХУІІІ-о склинання. З до­ повІддю <<Про хід вико­ нання

трестом

керуючий Ради народних

депутаrrlв

<<Броварисіль- по сільсьному госп(}дарст-

буд»

К

І.

Станкевич, ву

танож

голова

1 охоронІ природи, ·з

другий секретар місью;о- яким ·вистуnив голова но­ му партії І. С. Рудак, а мlсП М. М. ЛЯDYJf.

ПлооківськоІ ЦН Ради народних

рішен.ь

(1982

травневого

.Уча-сники

винанному

сесІУ

танож

сlльсьної ІІІрийняли до в!Д(}Ма tн­ деnутатів формацію про роботу ви­

р.) Пленуму НПРС :по соціально-куль­ С. Г. Mamora_. дирентор нонному районної Ради турнІй перебудовІ сіл ра­ ллемптахозаводу «Рудня» народних депутатів у мІж­ йону• на нІй внетуn!jв В. · В. Фролов та Інші. . сесІйний :перІод І внесли голова . · райвиконно.му З обгрвореного питання змmи до складу коМІсІй

М. О. С'ерrІвнко. В

nрийнято

обговореннІ

,взяли

участь

ма

радгоспу

<<Бобрицьний»

вІдповідне

рі- по ·боротьбІ з пияцтвом 1

ідОПОвІдІ шення. алнотолІзмом та у деnутати Ceelя прийняла до · вtдо- вах непQІВн~мlтнlх .

механІзатор

М. І.

звіт

Ско- стійне·ї

про

. комІсії

cnpa-

роботу лоЗ·вІт про роботу сесії районнеі буде оnубліковано.

ІІІЕІРІШЕ РОІІІІ 3ЕІІІІ

11106

Ударно трудяться органІчних добрив у

на вивезеннІ господарствах

району механізатори райсlльгоспхtМІ.r. Вони

успішно

сnравилися

з

·

планом

двох місяців І вже вивезли під май­

бутній урожай більше 76 тисяч тонн поживи при квартальному плані 99 тисяч

тонн.

Особливо

відзначається

колентяв

·

механІзаторів , який працює сnортуваннІ органІки у

на тран­ радгоспІ

«ЖердІвсьний•. ·Тут зайнято 12 трак- · торІв . МеханІзатори возять торфо­ кришку з Бобрика. На навантаженні органІня норм

зl

значним

трудяться

перевиконанням

енскаваторник

Григорович Петренко, ордена <<Знак Пошани» .

рІв

Іван

ко, Ю . Г, Хан, А. С . В . Стовбуха . .

Великий

обсяг

П.

Харченко

робіт

'Г-150.

очолюють

удостоєний ПершІсть у

Змагання

механІзаторів

трактористи

В.

та А. Т. МершУн.

соцІалІстичному змаганнІ серед тран­ торис;гlв утримують М. М . Василен~

І.

Буров

В. КОРЕНЮК, начальник

та

хІміІ.

На фото:

виконують

м,ехзаrоиу

райсІльrесп­

екснаваторник І. Г.

Пе­

тренко.

нашІ механІзатори у радгоспі Імені МічурІна. Тут зайнято п'ять тракто-

Фото М.

Семинога.

ПО МЕРЗЛОТ АЛ ОМУ ГР 'УНТУ

вигОІІ'ов­

лено додатково

J 11 А"Р Т І J·

СЕСІЯ · РАЙОННОЇ РАДИ

сяч карбованців 1 реа­ СWІ.

Ч Н О

І.

nОJІереднl­

ІМИ nідрахунками у цей день буде виготовлено

тив

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ МІСЬНОІ- РАДИ них деnутатІв

Праціввини

40

n-рофтехfч.нлищах.

2· твсвчі

Ва

-1 СТ И

ДЕПУТАТІВ

..-НАЗУСТРІЧ... . .-., СУ60ТНИНУ

ПІІЕН' JМ

(

КО М У Н

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

МеханІзатори рІччя

СРСР

лення

озимих

талому

радгоспу

приступили зернових

грунту,

які

ІменІ до

А на внесеннІ · фосфорно-налtйних добрив пІД зяб, де буде посІяна ну­

'60-

пІджив­

по

курудза,

мерзло­

займають

445 гектарів. Цю роботу виконують трактористи ЮМЗ-6 М : Я. Хромець та М. · П. Конотоп. Уже в nерший

день

роботи

справилися

механІзатори

з

нормою:

В цІлоМу ж

успішно

заМість

14

по

одному

центнеру

на

nідживленнІ

посівІв

570

гектарІв з

1145

тарІв посівів уже nlдживлено. робота nродовжується.

гентарІв кожен пІдживив озимі на площІ 15 гектарів. На гектар вони вносять

та

багаторІчних трав працюють механІ­ затори з райсlльгоспхІмlї Тут зайня­ то Три агрегати . Трактористи внесли міндобрива на перших 50 гектарах.

площу

гек­ Ця

Н. КОЛЬЦОВА, rромадськнй кореспондент.

азотних

добрив.

1,9

nроцента.

Особли-во

внесок

у

забезпечення

,ритм1:чноr при&Мства лектив

бІв.

велиний

роботи · пІд­ зробив ко­

урахуванням

пІдвищених

стичиих

вІн

со.цІалJ­

зобов'язань

вн-ноная

на

103

проценти. Зразни висо­

·кої продуктивностІ праЦІ показують брига­ да Г. А. КоломІйця,

штампУвальники

кому­

нІстка Р. О. Степано­ ва, В. П. РЯбцов, рІ­ зальник

металу

комсо­

молець ВалерІй Луцик.

В.

. ЮРЧЕНКО,

rо.повинй заводу.

економІст

підхІд

збільшився

. високий

стають

ре­

спІльним

надбанням.

пІдприємствах

на

ПРАЦЬОВИТІ

пило

господарства

вlд

обпо­

єдиного в краІ" випусну бак·

ВИГОДА ВЗАЄМНА пl цеху по Харків. Повніс119 звlль- теріального

ПРИЗ ПРИСУДЖУ~ 6РМГАДА

третину .

МІНР06И

НесвІж (МІнська ласть). Збільшились тужностІ

ІІІлан по обсяту вироб­ з

колгосnних

зультат,

Двомlсяч:ний

ництва

в

забезпечили

заготІВельного

цеху.

Такий

-

Інтересах всього колекти­ ву: адже прийоми, що

зоrорф!ну)

добрива (ри­

на

НесвІзько· Спеціальну турбот по переробцІ фу- му заводІ кормовоrо Що­ зерна обл~сне цнміну. Тут вирощують­ премію веретатинкам за ражного міжколгосп- ся на торфі бактеріr, які рекордний виробІток вста­ об'єднання . Ленtвrрад.

новила номnлексна бри­ гада В. Олфер'єва з за;

них

номбfнормових

мІального

фонду,

туванню

належить

колективу

заво-

виловлюють

з

повітря

Дlв. УсІ тридцять: · нол- азот і передають його ..воду <<Металлист». З пре­ госпних цехів по приrо- корінню гороху, люцер­ виконання завдань ,

який за

додат­

концентратІв

стали фІлІалами ·цих піде приємств . Зосередження виробництва комбікормІв в -одних руках дало змогу ефективнІше впровад-

ково заохочується най­ кращий верстатник. Не· обхІдна для цього • умо~ ва перекрити найви· жувати досягнення науки · щий показник продуктив­ 1 передоваУ nрактици .. З

ни;

конюшини,

соі,

вики.

Внесения нілограма тако­ го добрива на гентар значно підвищує врожай­ . нІсть сlльгоспкультур. До nосівноУ буде nриготов­ лено

понад

сімсот

гектаропорцІй

·

тисяч

ризоторфі­

ностІ. досяГнутий при об­ печатну п'ятирічки вн· ну, набагато більше, робцІ аналоr-tчпих виро- цуск комбікормів на мtас· торtк.

ніж


2 стор .

*

сНОВЕ

14 берези!! 1984 року

ЖИТТЯ:t

--ЩНІ-:~ТРІЧ

WЦІАЛІОТПЧІІ t\. КУЛЬТУРА

cn ожив ~~пня -

~ароду одна з головних соцlально-політиЧJрІХ

цього бурпередсуду

хто бІльше знає 1 робить_, чий духовний світ. творчі

кі цінності, створющm1 соціалістичним cycnlnь-

лено достроково до вихо­ ду в поле в оДНому. з

матеріальни.х можпи- зробил~ ~ас такими дур· пІд:Кре~ліовалось · ними й однобічними, що

н~ будь-J;ІіЦІМИ способа~ видати себе за культурну ,

вдосконалення всієУ системи ку·льТУрно-виховноУ

імені 60-річчя Радянсько! УJ<раІнн. Це · допомоЖе

ми

кувато демонструє .книги ,

·

на черІ}невому ~1983 р. ) ПленуМl ЦК КПРС, . повинно постійно суnроводитись пІдвщенням ІДейно-мора..І.ІЬноrо 1 куJJЬтурного рівня mодей. .Формулу спІдвищепня ·

ну 1снувавня жуазного

К. Маркс свого часу писав: сПриватна власність .

ЯJ<ИЙ·f!ебУдь предмет є на:unі:М: лише тоді , коли ним володlєr.іо,

тобто

копи він Існує для нас ЯJ< капітал або копи ми ним безпосередньо воло-

тують· спрощено, маючи на увазі пише зростання

діємо, Імо його, п'ємо, носимо · на своєму тlлl. живемо в ньому 1 т. д. ,одним словом; копи ми

живання. Насправді поняття рівня життя в знач-

духовних почуттів стало просте віДчуження всіХ

рівня життя• часом трак-

доходів населення 1 виробнИЦ'І:ВО предметів споно ширшим

багатшим.

1

Тут 1 постійне зростання . свІдомостІ 1 культури лю-

включаючи · культуру

цих

почуттів

-

во.по~.

почуття

· . СоЦіалізм nІдриває еоцІально-економlчнl основи подібних уявлень , але : не знищує rx . повністю,

споживання ; Іншу , треба

оснільки · запишаються ще Істотні вІдмlннОС'І'l в культурно~ехніЧJ;Іому рІвнІ трудящих, а особисте

виховувати і формувати. Зростаню,І добробуту, як-

Культуру як 1 всяку

перетворюється

се81!118Иіt\ІІі4.\.. С~МІІЩІль,

може викли-

. певні

негативні деЯкі вlДхиnенсамо! осо· Недостатня закультура часто в тому,' що

вич

ор~ · сЗиак

~Е!ОАІfО!іІ*ЮІ4~==~~НІ~ гонитва ~ . жадібність· до

затуляють людисвіт, ·перекри-

доступ до справжцlнностей культури. спраВжнього багат-

rд~:~и вІдносин . в цьому

да

IIJ

номувістичної працІ о . С.

.

матеІнтересами . дуже вузь-

Об:еІВе:но . осньвІ такої приват­ новласницькоr психологп

леащть хибна дУмка, що

ЛебеАИВець ..

тільки матеріальне багат­ ство 1 гроші забезпечують

Фото М . СеМJІІІоrа.

1

що супереч:ать соціалістичного

способу

життя. Прагнення до споживацтва 1 накопичення

спрямовує енергію, думи, наМіри таких людей . на

. хибний,

верхнього

дитячого

вищий за інших, вlдособлює себе. В цьому зв'яз-

· Нерозумне

Нас мусить турбувати за-

пW'Іриємства:

у

окремих молодих людей, Ух небажання працювати

гп . пІдкреслювалось на червневому Пленумі ЦК КПРС, треба вчасно про-

стві

тиставити

справжньо.ю повагою

справді

обІДньому залІ поставили стІл з безноштовннми в.\:І{Варами лі­ ка~х трав, більш чітною

робота касира, бракераж­ ноУ кО'МІсіІ. З березня тут о6І·

цяли налаrодmи Дієтичне хар­ чуваннJJ . Проте .не хочуть на з

КОНДИТер­

буЛи

недоліКИ:

виявЛенІ

не

обіДі:В недостатньо

ll'a

страв

ируп, ' ІІІ·

nоказала,

заооду танож

і про

Під час иа·ступнk пе_рев!рок

· рейдова

бригада nомітила певні аМіни на краще; ПолlJІІПИВСя са­

нітарний

по-.

суду ; nрим1щення ftYxНl • .· техно~ логічне 1 холодильне облад~ нання знаходиЛося в nоганому санітарно-технtчно.му . стат. . у нартОWІl, овочІв

·

·:енета-

Інвентаря,

перевІрка

.

. став

харчоблоку,

в

· У.цалень,

наnриклад ,

під час перерви на робітникІв вже ч~Щtють нанрнті сто.пв з комппек<:нІіми обІ.дами . · Це знач­ но с.короч:ує час nрийняття УжІ . Неnогано буJіО б праЦІВНикам Ідальві m< шиноремонrrного за· воду, т.ак . й · Інших пІДnриємств, повчитися передовому досвІДу tсращнх робlтничю:: ~алень мі­ ста Первоуральська Свердлов· ськоІ області, ЯJ<і переведенІ на Індуст.рlальну технологію приго­ тування страв.

-

Су.rь ІндустріалізаЦІУ в тому, що в

Іда.льні

централІзовано

надходять р1зн1 наnІвфабрИКати внсокоrо ступеня готовності .

Це nмеГШ'Ув працю кухарів, економmь Іх час, що дозволяє

со- ноУ премlУ СРСР О. Корчинського . Механізатори, які · nрацюють за колентивним підрядом, щороку одержУ,Іоть по · сто цеttт· нерів зерна нукурудзИ · з гентара.

ідейно-полІтичного , трудо~ Впровадження прогре· вого і морального внхо- сивноІ снстеІ'ttИ оплати вання. Розвинутн високу Праці рілІ>ннкІв. пр~мо нультуру в кожній радян- зв'язаноІ

з

кІлькістю і

засобів масовоІ інформа- сованістЬ кожного . ц1І , літератури і мистец· НагромаДжений у.

. .

~рд­

і

С. ЧЕРПНИ, філософських

ня· схваJіенн'й у ПрезидlУ Ради Міністрів УРСР 1

теnер Знаходить широкt! застосування ·в інщнх господарствах республІRИ.

(РАТАУ).

·

Кор.

РАТАУ.

Пропонує "ІІJюаrандвт" Науково·ате'істичне вимолоді було і залишається одним з . голо вних завдань на . суЧасному етапі. У цьому процесі · книга вІдіграє далеко не останню роль. . Нині у · магазині сПро пагандист• великий acQp-

. ховання

тимент

атеkтичноІ

лlте-

ратури . Тут м~на купити .монографію великого а.вторського

коле к т и в у

Вид,авництво «Радянська школа• випустило в світ книгу сЩоб · з О'Іей

спа.па. по.пу.-а• . Уnорядку­ вав .цей· зб1рни.к кандидат філолоtІ.чних наук Андрій Імнович Бондаренко. У збірнику вмІщено кращІ твори, уривки з творів ук­ раІнсЬІКИх · письменників дожомневого перtа.цу, ук­ раІ!rеЬЮІХ радянських ,мИ'Щів, фольнлорні тво­

сЖизвеутвержд810щий ха- ри, ЯJ<і викривають реак­

рактер· леJІJІІІСКОrо aтtmc• цtйну сут.ь ipeJtlriY; екс­ тического иасnедия• . Це плуататорську роль церн­ нове видання головного •ВИ 1 духовенства, •а також видавництва вщавннчоrо відображають борб-Тьбу

об'єднання «Вища шко- радянського народу проти ла• . У ньому розкрива- релtг!йн1п пережитІfІв· 1 ються актуальні теоретич-

пересудів.

~і пита'НИя иауково~теРізнІ грані соЦІалістич­ УстичнОІГо вихо·вання т:ру-. ного ооособу · жиnя ви­

АЯЩИХ в с:вітлl леніИСькоІ евітлюються в книзі Віта" атеУс.тично ї спадщини, рі- лія ТиІмофl.йовича Заруди

шень XXVI з'У3Ду КПРС.

Наприклад•. з · .кафе сРовеснюІ•

ного активу сАтеис'І'И'Іес" у Цолlтвидаві УкраІни. КОЄ воспита:вие• ВН'ЙШОВ ' У ЮiJmi сЗ иlТЬІІІІ•, ЩО

воJІбінату rром.адськоrо

у овіт в мосховсько.му ви- вийшла

харчу­

ваннЯ вже nочалося постачання налівфабрюсатІВ · шкіл ь н в м rдальням. Чому ж не розшири­

ти це сnівробітництво? ДИрекцП

1

профному шиноре­

монтного заВОАУ та іНШИХ піД· прнємств сліД nам'ятати, що нормальне харчування робітни­ ків на пtдпРиємст:вІ - справа не

друrор.ІІДна ,

її

неможливо

віДНладати на завтра.

rро118ДСЬКОІІу · Dp'IJВ&IIIIIO

А. МІЩВНКО,

rpot~~дcwc1IВCUIC'IOP.

сЖвnаа,, иоавцtя . та ре-

ДовlДниtс для tдеолог!ч- .1driйll&"

давництві політичноУ лlте·ратури. У довJдннку висвlтлюються основні . асnенти багатогранноУ дІ·

яльності

партійних

нізацій по атеУ·стичним

· трудяЩих.

81pu,

що вийшла

в

видавництві

сКарпати.•. автор Георгій Костянтинович Тофан, ди­ ректор КолінковецьКоr восьмирічноУ · школи Хо­

opra- тянеького

району Черні­

нерJ.;вющтву вецькоУ областІ. спираю­ вихованням .чись .на власний життєвий

Читач! . знай- :досвІд . ро3'ПовІдає про ко­ дуть у ньому вІдомості лишніх віруючих, · яким про nринципи. форми 1 а:теїсти своєю ЦІлеспрямо­

методи

атеУстичноУ

робо- ваною виховноЮ роботою

ти. рекомендацlІ по орга~ допомогли повернутися до н1за:ц1І nіДготовки кадрів світлого трудового життя .

В. НАПОЛОВ, завІд)'ІО'ІВЙ позаштаТІІІDІ

1 вовкоМ)' мІськр&АІІ;

кандидат наук.

соціальноt значимостІ.

nрЩ'(УJ'увати їжу більш якІсно . НЕ$Єлнний досвіД у цьому плані в наших .кyJJlнaplв вже ~ ·

Рейдова брвrа,ца:

дІ..в.ом ПО ТОРrlв.пі:

.

кращих

порошковоrо заводу . Там . давно

циnу: сНема, то й не треба• .

ді мину.лого року, у ·сlЧНl · та лютому 1984 року . Шсля пер­

·

сучас-

· стала

дитерські 'ВІфОби. В цьому пи­ танні вони дотримуються прин­

листопа­

розвитон людиНИ . · ян

пІзніле громадяцське · ській людинІ об'єднаними ЯJ<істю вирощено! ·продукстановлення 1 політІJчна зусиллями школи. сім7. ц1У , пІдвищнло колеитив­ наУвність. . утриманство виробничих · иолентнвів , ну й особисту . заінтере·

ном . Звичайно, така .людина не може не розумі· ти, що в нашому суспілЬ-

чои rоооодарки•. де жl.ННИ ЗМОІГЛИ б купити· м'ясні , рибнІ та овочеві ·на.пlвфабри.кати.- кон­

Тричі за останні денілька місЯЦів наша рейдова бригада перевіряла ~робітничу Удальню

зрошувальнІ · землі, - які становлJР.ь бІльш як тре-

нqмічної , моральноУ

магаеви ~Куп1нарІя• чи сКуто­

кращого.

протизаконнн~ накопичування .

мало що можна змінити . Впливам чужо'! 1деоло-

КИСЛОМG./ІОЧНИХ,

·

ненням · способів

приводить Іх кінець кін· цем до зіткнення з зако-

прмrотуванна · страв.'

nрофком

го харчу·вання залишає бажати

..

тва. всієї нашо І громад• госпt ІменІ 60-рtччя · · Ра­ ськості партія вважає зав- дянс.ькоr УкраІни досвІд данням · першорядноУ еко· ощадлИвого господарюван-

бJLЮд, в . tдальн1 · ду~е · НИ'3Ькі. Не . п~ адмtнlі:трацlя , і

Але, на жаль, иа шиноремонт­ -ному заводі рівень громадсько­

розрахун-·

ципів СОЦіалістичного ку, говорить дирентор споживання, що само по радгоспу .Герой Соціалl­

·там, де це потрібно суспільству сьогqдні . Однак прямими заборонами тут

3lliRIJ'

трихотажу.

господарського

з

внутрі-

. антисоцІальний шлях. Жадоба збагатитися будь-яким способом

що рООітники mчноІ ~r­ nи ?lльни мрtяти. про гарячу Ужу , хоч, м'яко кажучИ, 1 · мрlіІ- . ти ні . про що . смакові якос~ ті стрЗІВ, особливо · першв

мещо

мати · речі;

· нормам молодіжному середовищі .

лий асортимент пиріЖкlв з різ­

фабриці

додержання · норм і nрин-

. тільни вихованням у дусt удосконаленням

які ІІ цікавлять 1 якl ' вона може придбати на вла-

зіткнення з суспільнтtи · Не. можна не помічати інтересами, до вчинків, цих негативних явиЩ У

Чимало зроблено в цьому наnрямі на зав~х алюм!нlє­ вих буДівельних tсонстру1ЩІй, по рошновому . ремонтно~меха·

·

ником удцоє. - Це ми зв'язуємо

ЦІально антивноІ · особи. Комуністична переконаність як показник культури особистостІ нового типу формується в tколеJ<тив1 1 передбачає єДНість

СЬКИХ виробіВ.

3

Зло ие :в тому, що · лю-

Подолання цих негатив· них явищ досягається не

запозичування буржуазноУ моди . розваг, сурогатів смасовоІ культури• породжує нігілІстичне ставлення до справжніх цінност~й культури .

кує

.кухонного

престижні й перосуті.

чужІ лось тут порівняно із середньорайонним . поназ·

стини молоді .

ре нал~еноrо

ноmй

наше середовище погляди 1 звнчаr.

сність громадян МісТить у собі моЖJІИвlсть накоuичеиня . НЗЩ.Uрне ·Іфагнення окреМих лЮдей до особистого благополуччя може приводити Іх до

заводських Удальнях для робlт­ НИ'Ків всІх трьох змін .

на

сти невnйИНий бій проти цього. багатогалузевого бездуховності. еrоІзму, господарства . За останні міщанства , проти будь· роки виробництво зерна. якнх спроб протщти в молона, м'яса зб!лЬши­

настроІв серед : певноУ ча·

ними начивками. У буфетІ бра­

Нічному.

ре­

В

спожнваІЩю.

Навряд чи варто перекону­ вати mrocь в необхІдностІ доб­

численнІ

Прагне

.добрих

цих умовах особиста ала-

тотожив

На РІІАі nіаnриємств міста · •обре наnаrоюкено rарнче . xapчy­ B!JHHR робітників е.. Що nокааааа · останна перевірка на wиноре­ монтному заво~tІ8 Переваrи комnниених обІ~tІв е Тре6а wиpwe

чало

дина

Добиватись

Виховання соціалtстнч~ · · тину . всієІ орноІ зем.nt . ноІ культури споживання ПJ)иRлад у цr,іому по~азує має на меті всебІчний ланка лауреата < Держав­

8

шоУ перевІрки

no

роботи серед молодІ ..

ку внклинає тривогу поширения споживацьких

не смачно

Перша

ноУ

Треба розкривати справж· · зультатів на всіх ділян­ ній гуманізм нашоr ·а.г ІЩХ 1JЩробництва . стало лективістськоr моралі,. ве- Іфац.!ІОм для колективу

ховнlй суті . В даному раз1 всІ цl культурні цінності задовольняють не тІ потреби , заради яких во-

шиноремонтному бра,ти приклад

харчувания в

роботи, розгортання твор- провести посівну в оптн­ <юго пІдходу до tдеоло;rіч~ ма.ЛЬНІ строки . ·

картини, tнколи антикварні речІ, хоч неріДко елабо розбирається в Іх · ду-

мнимо зумні

найбільших у республіці· Херсо1іському · радrоспі

привласнення за кlлькістю 1 якістю праці не

довго,

. запроваджуаатJС · інаустріаJІьну ·техноnоrію

ством. На ·це повинно бути сПрямоване дальше

техніку •пlдготов­

собі є надзвичайно важ~ стичноІ ПраЦІ в Стецен· лнвим , але й усуненням ко. Так, стараємось будь-яко У моЖливості не· повніше внкQристовуватJоІ трудових доходів, , внкорt- для змІцнення · екоfІ:омtки

·-------ПОВІДОМЛЯЄ · РЕААОВА.....--~-----•

цього

духовно багату щодину . Сучасний міщанин · хваль-

Усю

снІ трудовІ кошти, а в роздутій престижносrt володіННя. при якій; володар · реЧІ вважає , що він

------ян ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ?------

І

здібності, культура вщі. багатші . ·звідси .прагнен-

його споасввавмо... Тому нН створювались (естетична місЦе ве1Х фізичних 1 ні, пізнавальні тощо), а

<а'rюб·~rтv, · поведlнни, 1 те, що можна назвати культурою розумиого споживання.

уда_.

нІ , співзвуЧНі з Інтереса­ ми молоді Загальяоліодсь-

·

знІмКу:

-..

'

кор~стується не той, хто бІльше має речей, а той,

ня

На

• •'

НеухиJІЬВе · пJдвщення тверде становище людини добробуту радянсь.коrо в су.спІлЬствІ . Про причнЦІлей наших п'ятирічних планів. Однак розширен-

ний

'

-

вІА­

88·. О. ХАНІН,

.

проnагандистів.

проведен-

ню масових заходів, 1ндиТ. ЗАХАРЧЕНКО, вІдуалЬ'НОІ роботи 3 в!ру· · · етарпщй . J»ЄА8ВТОР вІА· ""'UJПІВ·,

$)' . Кв!Uвllrotopry,


сНОВЕ

ЖИТТЯ»

14 березня 1984 року

.

UIНt'Utf ЗМАГ АННИ, .

198'4

Трудівники pцrocDlв

п~ятир1чки . трудівнвки

ве зрост8ІІІІJІ продуктІІВІІОСті праці, ЗRQreRJil&

тварввввцтва

собіВартості продукціі, еиоиопе

району.· _Ввко~ . рlшеввя XXVI з'їзду КПРС ~а настушоа .Ппевумlв ЦК : КПРС, пе­ ретворюючи : в . ЖІІП'& Про~овот.чу . проrраму, вовв 8нро611.101 1. рещdзува.JІІІ . значну Jd.ІІЬJdсть чадJUUІRово1 продувцtt. У тотому. rосподарства : району продапн державі: ІІJопока ___, 5546 товв при завдавві

товв; м'.:а ·товв; яєць штук при · завдаввІ

.

штук.

кормів, усDіїІіве ·8IIКOIWDIJI

ПрІЗвище,

ввтро1J811119

ІШ8JІІв

Копаввчув Т. М. ( сПлоскіВсЬ'Кий• >· Жерtб·' J;'. м. (~Плосхlвський:.)

ЦЯТОі П'Я'іВрlЧКІІ.

у береаиf. rосподарсТJіа району повІІІІІІ1. реа-

·

JJізуватвt

мQJIORa м·~

6050

-

товв; товв;

2070

700 fJIC8'I пrrys. ~---------------------------~----------~-------------------------JІЄЦЬ . -

:J3

ІW!ьІовв

·1 · взимку nітні надоі Нещодавно в обліковвау . кормових ояиииць. Хуя~ба журналі тваринвицьхого о,цержує сіно, сіиаs-, · хвою;· комплексу ордена Жовтне- гранули із · аерновідході'в,

вої

Революції

радгоспу кормові бурЯки.

·

,·,«Плосківський» з'авиисл JІк. і в попередні роки, цифра 1000. Стільки мо- чимало зерна заоща,в;жувть­ лбка . одержано тут · на фуРаJКНУ

корову

з

ся за рахунок .більш nов­ ного його засвоюванвл

початку

року.

організмом · -тварин, оскіль-

3имі&ля ху,цоби у господарстві проходить успіш- ки верно наnодить

у· го--

но. Ппосківчани утримують дівпиці у сщпощеному випершість

по

Гляді. Щодня . таким спосо­

виробницmу

fІ[ОЛОКа у районі, подають бом У ГОСПОА&РСТВЇ готує­ приклад ударної . роботи. ться в середньому 7 тqнв·

· ·. НИні у госпо,цар~тві одер.. жують майже пу,в;ові ва-

кормів.

Спеціалісти радгоспу доі, що ва 1,3 кr більше, с.відкуІІть ва товарністю ніж мали в ці . дві торік. молока. Сього,цві цей по-

Факторів, які впливають на

,ність

.

.

Гапина стеnанІана . Кукс:а, 11ну. вн бачите· ·ка анІмку, - о~а· :11 иращих оnераторІв мащмнноrо . АОіННІІ paдroc­ ny, " ~'*'"· Тут . вьма . тpyAJfTІ>eR· nонад 20 років. За цеА чае ааво10ва11а noaary t авторитет у мопентнвІ~ Гапина .. Стеnакfвна аккокус ве11нку · rромадеьму роООту:

щих

nокааників

ка

..феРІІJ..

М.

у

радгоспі

Ве.1па

99

роІіота

вищению

про­

прово-

рентабельності

Навіть у ці весusні ,цні ВІІ])обництва

·

Фото

худоби,

хороша кормова база.

вона · - наетавинм · МОІІодІ, чпек ради брмrади. У ці днJ маАетер · маwинноrо доінн" 11 мп'аеу одержус no кІпоrрамів мопока на корову, Це ОАНИ :а кра. ·

10-12

позитивно казиих становить продуктив- центів.

. багато. І перший з них -"- · дитьея у ра,цгоспі по під-

'

молока.

у

фуражні ресурси господар- нинішньому році цей 'ПО­ ства дозволяють забезпечи- uзнmt має . зрости до 55 ти

поживність

кожної

Семииоrа.

раціону процентів.

корови

14,5-15

в . ляшко.

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ виробництва і nродажу державі продуктів твариІНUІЦтн rосподаJ)ствам~ району за два · місяці 1984 року. (за даними · міського ІнформцfАно-обчіІс:пюnльІІОІ'О центру

1349 298 1260 264 АРевдар Г. П. ( сПлоскІвський•) ,1229 263 Смирнова О. І. ( сПлоснlвСЬЮІЙ•) 1221 260 · Т011Че1110к · в. А. ( сПлоскІвський•) 1197 . 264 Кравчук Г. П. ( сПлО<:Іdвсь:кий:.) 1191 262 Біда О. В . (сПлосRІвський•) · . 1185 263 ТОП'JЄВЮК 0 . М. ( сПл~ІВСЬRНЙ•) 1173 264 Дзюба К. П. ( сПлоскtвСЬКИй• )· 1166 258 Коротенко К. А. ( ~ПлоскlвсЬКИй•) 1159 258 Паввв · ·г. Ю. ( сПлоскtвський• )'. 1154 261 П.uЯ:сова Н. С. ·( сПлоскlвський:І>) 1146 250 Скок М. · Г. ( сПлосІdвсьний•) 1143 269 Нсісок В. П. ( сАваигард•) .1122 269 Карпенко К. Г. ( сПлоскІоський• )' . 1108 220 . Торчввська С. К. (сПлос.ків~,;ький•) 1089 234 ЦЮрмаста ·· п. .п.- (• ПлоСRl:вськнй•) 1081 242 Цюрмаста к..r . . (с11л<>скІвсь:кий•) 1081 242 Жур~ М. О. · · (сПлоокtвськи'й•) 1060· 221 Неважевко В. Г. (11Мен.\ Щорса) 1055, 230 Мивопавнко Г. .С. (сПпоскІвський•) 1049 229 Ада11евко Г. І. (сІ1поскtвсьt<ий•) · 1045' 228 Строкач JL М . • ( сПлоскlвсЬЩІй•) 1039 239 Шевченко Г. М. ( сПлоскІвсь:кий•) 1034 229 Фещув Н. М. (імеНі Щорс~) 1024 118 Дяченко В. Є. ( сПJЮ<:Jdвсьйий•) 1021 223 Toldxa . Л. П. ( сПлоСJСtвський~) 1006 216. ПТВЦJІ К. Г. (Імені Щорса) 1000 101 Бо~ав М. М. (Імені Щорса) 945 . 93 Ьарук Л. А. (ІменІ Щорса) 876 218, Очкапо Н. М . (Імені Щорса) · 842 194 Пасіка. Г. С. (імені Кірова) 807 177 Наза~ Н. Х'. (lмен:t Щорса) 789 174 Єркtца t. П. ( сАванrард:~>) 782 ' 172 Коvrевко О. Г. ( сЛ.вангард.) 773 170 КтdІеІіКо М. К. (імені Ніро.ва) 768 165 Леrка JI .. м. (ІменІ Нірова) 764 191 Бевчуасщt Т. П. ( сАванrард.,) 756 163 АбакУмова IU. В •. 1сАв.аигар.ц.-) 756 163 Литввненво Т. М. (Імені Щ'Орса) 753 ·166 Шmшьчнва В . А. ( сА.ван.гард•) 749 168 Гоповавова В . В . (J.мest Щорса) 736 .·162 Павпевко О. М. (ППЗ · сРудня~) 731 .176 Рад•евко· · н. Е. (сАванrард•) 731 146 ЛвтвввеВJtО Т; М. (ІМ_еиf · Юрова) 753 166 Литвввеико Г. О. fweitt Нірова) 723 223 Квспа В. О. (Імені 60-рlччя СРСР) 711 164 Хі\0'1 О. Д. (імені Щорса) 708 - ІЇН Марченко В. с. (ППЗ «Рудня•) 707 165 Сидоренко С. І. (Імені КJрооа) 703 176 БаuавсьІtа В. І. (ІменІ 60·})1ччя СРСР) 703 162 КоtІПавець М. С. (ППЗ <tPyдH!J:!>) 685 164. Литвввевко О. Т. (Ь!eltl КJрова) 683 . 178 Роrач: Г. М. (lм.ені 60,річчя СРСР) 664 123 Сидорчуц Н. О. (іменІ 60-річчя CJ?CP) 657 147 Дем'янчук Г. І. ( сЗоря•) . .. . 653 71 Аиrовюк Р. П. ·· (!.Мені (JО·рlччя СРСР) 1}41} 149 Ром8В"Іеико Н. М. (ППЗ сРудня•) 643 154 МІщенко О. П. (іменt 60•річчя СРСР) 640 ' 141 Циба Н. М. ( сБобрицьквй:І>) 628 ' l47 ПТАШНИЦІ

дериавиоl статистики)

..

о"'

3.5

. Госnодарства

:і!>.

gs.= О) О

о:.:

c:ПyxiiВcwgjA.t імені . Кірова

«Авurа.рД~ :

імені 60 -річчя СРСР ППЗ «Рудня:. і мені Що,реа с:Рус~ні.всь~ий:.

сБСІ6р~• ·

сКрасилівський. сЗоря» «ЖерДjвСЬJЦІй':t

сЛіткJвсь.кJ!іА» сВеликодимерськ•иЙ»

сГоголівсі.киА»

імеJ!і, МіЧуріна

сЗавориц.ь«иА» сЗаплав·ниА»

·

о оІІ:

~ '6.8. ііі ~є ~е~

~і»

ІмеНі -д~аева ·

941 . + 71 671 .· _ 43 652 " + 19 609 -85 584 -167 493 + 44 493 -113 472. + -21 425 +45 388 + 25 384 . + ,17 384 '-- 7 364 + 20 360 -20 350 + 4 ЗО4 + 15 290 5 256 . - 24 2З1 .. + 31

-

· ·

·

РадгосП-комбінат сКаJІИ. тянсьхиЬ. ім .· 50-річчя ·СР.СР БрQварськнА ППР

Боr.іІ.&Ні<всЬка Кt~~ІвсьХа · ·

.

о

:і!

,Q::i

ІІІ

о

()

~~о::

~~~~

фаІ~ ~~:є ~"'::r · єо оg,o,Q ~о~

Е-<:.:

!:0~~

~== Q)>tl:~

s_~::

oas

()=~

1-5,8 111,4 10,9 10,6 9;9 8,1 8,9 8,3 7,1 6,6 6,4 6,7 6,4 6,2 6,3.

=':""s

107,7 2,7 62,1 94,9' 35,5

462 41 62 78 43 106,6 171 93,8 . 227 95,9 228 94,6 168 ,191 ~3.7 172 95,2 100;'8 187 90,4 159 89,8 152 89,З 132 91 ,8 108 127 90,6" . 87 82,4 89

5,З

-

5,0 4,3 3,9

::r

+270 3

-

І

87 ·-,12 143 -45 + 9 + 20 + 12 + 7 + +

9 зо

+ 2 + 6 - 5 + 1 +'11

>.

~f_g .~~::еІ::.. о :.:

а~:~ ~8.;; ~ =·о» ~:~.-~:~: :s:as;:

~~~

ln:S:>.

28 12 104 24 9 39 16 14 18 16 13 19 10 12 9 2

»

g:! +І~~

.+

+ + оІ І

І

з ,І

+ - 14 ' 8 8 fl + з 19 - 2 35

-

.

-

1160 ''+004 38

.,..,.

88,9

141

+

275 -140 39 зв· ·

~

15

8t

-11 о

-88

Прізвище,

до маву

+.12

+2

+-б-

.:.... .1 о

госnодарстВ() ;

Jqapo.rany .

о1:( ~:єо

-10 + 5 + 7,1 9 31 - 5 -+ 3 + 4 41 5 2 ,І + + 4

+ -

П1>9даи0 . в процентах

а.! ~а о>, є о:: . :.:ІІІ

,-...!'

1,1

==

+І~~

..

·+ 10

.

:.: = 1::1:( 6 >.~ D: 3 :s- ... s~s. ·:s.!:- !! g~ ІН. g g~ ~ 'S,8. =~ s=Р.8. i"tJ"":' = ф ф ' ф ~()~

~8.

.

-

410

о::

~:.: ,Q"C

-

С~ііІа.ка По 1 ,..._,

а» ~~~~о 8."' о.:5.·

• ~>.

:541 +І~~ :t:= с:Плоскі·вський:.

6

с

:.:-

господарство

1 cciцtut­

cтlroua зобов'язавь 'JЄТВертоrо · року . ОД11118Д·

2237 товн при завдаввІ 22 мі.ІІЬйови . 487 .тисяч 21 . мі.ІІЬАои 300 · тисяч

5160 2160

МАШИННОГО ·АОJННЯ

ву ведуть вап0.11еrnвву бороТьбу за вадІШ8Во­

~ спlшво трудятьеи у четвертому році оди• вадцятоі

llll PIII814U!

ОПЕРАТОРИ

птахофабрик . райо­

1

:р.

НІ

Завда~в.в ва березень

за .ПІОТВЙ

З СТОр.

Підсумки роботи зо дво мі<;яці

Шдсумкв роботи

о о:: о

2

Видай О. д. (КиУвсь:ка) as () D:

'Ь1

,Q

::r

"' 11;

102,5 47,6 248,5 81,2 93,0 97,2 .. 96,6 ' 24,4 . 238,2 68,8 95,9 106,5 68,7 64,5 64,1 76,3 -79,2' 73,9 128,7'' 68,3 . 74,4 72,8 . -104,1 76,8 ·· 92,6 . 68;8 72,7 70,2 •102,2 63,0 59,7 64,0 57,З 65,7 76,9 58,3 117,2 51 ,2 136,0 98,1 . 59,5 135,0 75.6 83,3 152,9 65.$ ' 67,6 57,3 .. -

74.8 ' 87.1 ' ·11·,15

53,3 53,2· 51,9 50,5

Спуцевво Л. П. (КиІвсь:ка) ШепомІиа К. І. (НиУвсь:ка) Романенко С. L (Богданlвсь:ка)

~;:6~~fп~~іая•r ~~:! Комшщець Н. А. (ППЗ сРудня•) 47;.0

MO'J'y8Ra

м. Ю. (БогданІвс~ка)

·.

45,5

Шита С. С. (ППР «Броварський•): ~5 .3 Новицька М. М. (ППР сВра.:варсь«. •J 41 ,9

· П~ра Г. А. (ППР сБрщщрс~.:І>)

42,1

М&р'ІеВКо Jl. Г. . (ПНР ' -сБроварс~ка:І>) 40,0

1177 1565 985 953

f~:g

137,7 1446 381,4 , 313,2 431,0 368,0

ОПЕРАТОРИ ПО. JІОрОЩУВАнНю ; І ВІДГОДJВnt ВЕЛИКОJ РОГАТОІ ХУДОБИ

Прізвище, госnодарство

Няrу Т. І. .( «ПлоскlвськнА•) . . ШдrаJвська В. : І. {сПтюківсьtmй•) Прщодько Н. І. ( сПJJОскtвськнЬ)

Оіссщт,а О. М. (імені 60-рlччя СРСР)

Крисько О. М. (Jменt 60•річчя- СРСР' КрJісЬко М. П. (іменІ Щ>·р!чqя .QPCPI Хович М.. , О. ~ (lмеіЦ : Щро:ЕІа) . ЧередІІИ'ІеJІКО Г. Д.с (і:менt -· Щроsа)

Лопух М. ·А; (імені .. Ю!Юйа),

С~ м.- І. ( сАвацrардН . ~aa-r. : в, (<Аіаwард.)

966 ·

929 847

804 .804 80.4

153 7§0

736 679

воо


4 стор. ·•

14 6ере::йія . 1984 ~оку

«Іt о 1 Е·

-:

IAUi&D,,.J~WIL

. п:. . .............. · нії

...,...

ре.воJПОЦ1онер,

Чи ти днаиnося ·а

*.

ВелИІ,\ИМ гнівом

rн.,... Сімбір · неаоІt.ОНtікІа ·

козацьноІ старшини і геть­

І alwanм. А ти ме 3 наnо 7

манlв, ЩО зраднJІ'И наро;:{, закрі·пачнлн. Ім., як і всяRИ!М інщим гнобителям

1 ти. днамnося на них

І не осnіnІІо.

'

І знову, Як 1 в

Шевченко

мате- думкою

в Сибір

nоемі трудящиХ, лине, вав

за

в го-ри «Не втечете

умовах, вlн,

нtшим.

був

.нн і в

найнебезпеЧН!ІUИ.М nоемаА: «t;он:~>; ~кавказ»,

на той час для самодер«1 м.ер'І;ВИМ, ....

жавства.

і

РеволюЦІ.ІЦlий Шевченко

зображує

в

демократ на смерть пере- «НЄ9фітах• самодержав"'"Х . сатрапів лякав царсь · .nп · н:ц,n десnотизм, масоВі своімв 111орами :аибуховоХ страждання тр~ящих в сили проти rніту,

J\уваиням

часи

npopo-.

жарстокоХ роз- ца:

ceno

"'"" "~разитичнu·м nр.."·ВИ ,,.... ,....

Нема 'сІм'і,

масом:

no,._

сторtками

Кров У с- море А•теіt ваwмх.и (сІ мертвим, і живІW..••). Надто

жорстоку

·

8

·-

..

Царям ·1 11 'одям на nёІкаs

на оновленій землі

зП

Шевченка,

noe-

силу

XIV).

в щасливе майбутнє, коли

Щоб сnовна а:Цlннти ре• ......,.

Глава

ревоЛЮЦІХ І думко-ю лине

ha світ, ~~<>с: виведу, на Ряда· мм доІІГими 8· · далі · ВО'"'"'"''ОнІзуючу

1

АіІІМІКІИ сторон ом

(с0с11•.

Все вище й вище n''"'~ .носить nоет-бунтар праnор

каіtданах...

І1е катуааанея в nормІ

. АОО

І aweit кроаІю, соОакм, С~к н~nORTih

н...,.І

хати,

ОІснуватнх, роаІрвуть,

роанесут~

1ies АМа rnИОокІі, І аас ..;.. · Сnо6орними сеятоі aonl 13 тьми, Із смрада 1 3 -

щсю иuаrцааканІ ХОАоtАм,

C'JA. ааrоворятІr ...., І дніnро. І. •_.......

І .на хресті отім СІеа. ката І СSез uаря вас,'

В аертеnи темнІї і в нори

Немаs Ората, _ні сестри,

Настане

І

немае

nриведут~о,

РО3nнут~о,

треба при-

А ........ син, І бу/118 мати,

vu.-·

(

будуть ІІІОАН А

1

с

1

рх мед

1

Г

1

на

~мn.

•- " )

ал ........

·

Поетові хот1лоен, щоб гадати лише, ЩG цей nодНастало щасливе ЖитЛІОДИ ШвИіц,ше усЩомияи, виг. вершив nоет nонад тя, з дУМОЮ про яке не Ща. Hl'lloro СD.ОАіватися на століття тому в са·модер- ро-з.71учався nоет і в ім'я

кару ласку царя чи миліО:rь Оо- жавно;щ>1nосннцьк1й

.1:-'о- яносо закликав

довим

на

мий

в ОкРе- за сnраведливІсть. І коли редlГlйні. кайдани. ОренбуРзький кор- мати АлиІда 1 · тж:яч1 інУ лЮтому 1858

до сnіль-

1 назаmкдн · nовіривши у

року нGве

слово

ле1J1НськоУ

на неви:J~:tа'Іений етрон ших приишлн олаrати ца- Шевченко виІхав до 1\1оск- правди, розправилися з та ще й nід найсуворІпmй ря 1 оога, щоб вряrуваJін ви, а далі - до lleтep" ~отими царями-катами•, uагяяд із забороною писа- сиюв, автор з оо лем 1 • оурга. -«Третій віДДіл• по- ~людськими . шашелями•

nyc

ти й малювати. Із Орен- l'Н1вом заmитує: · оурга Шевченка було відГоре 3 вами, nравлено ще д.алt ~ в І"аои неаряttііІ КOro'l uрсьну ф(}рrецю на Півoioro опа.·асте, onarii, д~нному :Уралі, край пуt"а6и не3 рячіі саІnііІ с.:тельинй, t·лухий, малозачм ж кат nомнпус коrо7.. селений.

hооn.тесь nраада ма ~мпа, А бЦІІІtШе на 3e11na нікому

НайбіЛьше доnі-

кала виснажлива

сшшив розІслати таємний циркуляр ·про те, щоб за Шевченком всюди було встаноолено суворий nоліцІйний нагляд;

солдаті ......... '~'""'...,..-

не nокnонітесь. 8се

L..

брехнІІ

nопи... й царі...

ська ,)Іуmтра .....,........,.ьна та офІЦерська

Змальnвуючи

_ ......_

цже давно

Москві,

і

в -Цlональну <<CLM нову• 1 -«на

на Шевченка землt•

., чекали

свято

1ЦИР1

вольну, оновленій

шанують

nам'ять великого Кобзаря . друзі, яких єднали з ним С і і

декабри- су<.:Цільно-nолІтичні погля-

...,

сваволн.

-

Зате 1 в Петербурзі

у ЖО'ВТневl дні 1917 року. ПІд керівництвом ленінсьне>і НомуністичноІ napriї народи наш6І .краІни з'єдналися в багатона-.

'fo

Всесоюзне

ли учні

ruв()р,ить читачеві: ось на- Це nомно-жнло творчІ сили ноо. і.й•.

...-

~хуче- . поета, надало ще біл~ш,Рі

JlН скорити його волеmоб- ники', аnостоли! Ось кого енергі!, Міцніше утверджуних прагнень.

с.цJд ·rJО~ажати,

чий нри· вадо

ц1·

на

peвoJllo

й

б

Шевчеаків-

ерезен

ь

... nбл и0 -..v·

Подвійне обдару.вання к.лад насліДувати. ц~ ж мократичних пози:цlях. ·ВИЙ. З усіх республік-ееТараса l'рнгоровича в йо- tм, nо.w.м'яннм борцям ::s-пtд пера ІИе1!ченна з·яв- стер і зарубіЖних краІн ro житт1 маJІО особливе проти соціального 1 ду- ляються нові революЦійно завітали до нас гості, щоб

значення. 11оез1я, за св!Д- ховиого гніту, cnirвa~ хва- насlіаженІ твори. Він ві.ц- урочисто ченнsм

самого

ncwra,

до-

вела йОrо до солдатчини, а жнвоnнс

-

лу поет:

чував, що в країні

ХааІІа аам, AYWi моnоднсІ лася

навпаки, _9СЬ

уже вдруге доnомагає ви-

ІІМ)аtкм~аІкм

nохваІІаІ

тsм

~волитися з неволІ. Майже одночаФО 3 По дорозІ Із· заеланна «HeoфiтUVJ> . з'явuвся й ШевчеНf(о майже на в1в- nролог а<ю засnІв (,«Юророку за'l'рИІМЗвся у Ниж- JАИвий.s.) · до майбутньоІ ньому НовгороДі. ша свобода.

«Хоро- nоеми~ У ньому

Собака · на й пристрасно

nрив'язі•,.- заnисав .аtн бить

·

.

.

1

nоет rань-

ся, що йоrо хочуть знову

ноrо

nовернути до qренбурrа.

кіоті! не бачить усіх зло-

У Нижньому НовгороДі ш евченко жадібно читає t·ерценtвські

.

видання, де

д1

бога,

я,нь;

••• а Із Встают~о

який

спить

rмоао

стовnом

в

дня

наnружена революцІйного

народження

1 ЖИв· иередчут- яниіt своєю думою

великих

суспільних у неозорі

~верто лю вла-сними рунами.

1 вигада-

вІдзначити 170-

далі

с:півця,

сягав

світл()го·

змІ.н, . Тому й за~ЛН'Кав майбутнього. народ· не вфити базі•кантарасе наw, Kol:sai'IO ням Jlіберащв np_o милІсть · . воrн~ккийІ царську, а здооуват_н воТІі ІІСе •ІІWІ• 'І '::S~A~~ ДоСSра не ЖАН;

.а:фе.тщцфебеля-ца"

у що-деннІІ}(у, l«>ЛИ д знав- ря•. йото лакеlВ

ДОС!fТІо

ХваАа аам, п .. царі саятиеІ ситуаЦія,

скла- річчя з

Не ЖАИ сnоо~~~Іваної

aoni

Вона :sacнyna: цар ммкоnа іі 'npмcnaa. А щосs збудить

·

хиренну

Громадою о6ух ст~ит

Та добРе аиrостриtь · соннру Та it :sаходнтІІСІІ -

ІІІІною

Прміtми ж

1 воn .. ніАJ і НJІмкІи

naoOoa,

наw

ГОІJІ'МА ПрометеіtІ

(0.

11011ю, треОА

миро,.,,

nередо

ноаІіt сІм'і

Шестопал).

Н. ГРИГОРЕНКО, пеrстор міської орrаві­ зацП товариства -«Звав­

..; -

бУNІТІtо

вя•

,

В'ІІІТЄJІЬК8.

У

. участь

Гідно зміна воїнам

грамот~ і диnло­

МамІИ.

На за!<1Jнчення . fОСтей і перекладинl учень учаснннів чекав ~р від­ Урочистий 1 святковий ЗвуЧИть Гімн Радян- на класу оленеЗндр був сnортивний зал місь- сЬКОl'О Союзу. Нап!тани 10-Б nочинку, підго:rовлений

но~ середньої шно.пи .N2 7. ~tоманд nJN!імаютІt Цра­ Ма.пьоваІ:tИй. Всі учасники Чяс.nен.ні глядачі з нетер- пор C.:t>CP. Свято Р9'3ПО­ вико.наJШ нормативи бага­ учнями 9-А класу. І ЗНО· u!Jшям чекап:и початку чалося. Програма ЦІкава тоборстВа з стрільби, rtід­ ву оолескн, муз'JП(а, сміХ.

тра.АВЦlйноrо

військоvо- 1 рtаномащт.ва. Воєн.tзова­ тягува~m~я. Нашим воІна.м А це ·сві!дчення

Сдорти.аиоrо свята •hумо, ну частину проводили во­

ХJІQІ!ф.

. · 1 ось

залунали

звуки Інн НнІвськоtо військово-

маршу. Парад приймає ві/- І'О онруrу.

нладач

ськоеої

початковоУ пІДготовки

В"ій-

Понад три

години

не

стихали оnлески. в заЛ!. І

усnіхом

молоді:

су у кілька раЗІв перевн· · конував

денне

.А,рм1І 1 Вій- ТОРТ.

саноІЮ·Морськоrо

поб;uкц yc01XJa ках змаrайь.

Марко

Павлина цриз змагань

Ф.nоау. оrrримав nеремогу

в· зма- ний кубок

-

nеретд­ . КОЛЄЮШІУ фі­

КращІ f~CHB~ Г&ШІЯХ на Щ)аЩОГО СНаЙ· ЗНЧНQ.Ї культури. пера. 25 раз.Рв підтягнувся учасники змагань нагород-

сИОВАЯ ЖИЗНЬ• - opras Врааарокоrо rородско­ rо коШІтета К0ІоП4)'1ІИСТвческой -партu 'УкрааиЬІ, rородсиоrо в райоІUІОІ"О Совеrов кародвЬІХ депу­ 'І'атов ·Киевской о~астм. (Ва украмкском явwке). PeJUIК'I'OI' В. ФІШЯІL Т'ІШf!Т8 ВЬІХОд,І!f С 17 &8peml 18S7 І'ОД&.

.

JltШ JІI>IXOJI&: атоР'ІІІіК. сJІІІІа, iPn'IIIIU, c:Vt5dot'a.

Адреса· редакдІІ:

255020, BYJI.

Телефоки: РедаJСТОР& ИСИ'М'.в

-

19.:.&-47;

- 1.,9-3-82;

-

'!ШТанюw,

вJддіпу

В, СОЛОВЕЙ,

Аес........ІІІ!ЦіІ:.

DИWYTI:t

на юtе

_.

з-..anнcs -. QtrUИ раз

-r·

Оnрава

._ ....

в тоаау, ~·· в до вродаВЦІІ,, а· IOita вtдпоілЬс · вщ.є, .що ЗіІІJіІlІІfІuиия для С ЬНОму JfAI'83RJJ1· ~ro СеJІІПІОЛОК ..., іІИJЮНуІОТЬ.

необ.Ю,цноrо бar8'1'f.o.tt автелям товару .Jte. буЩ з · . Дуже проtро. JПаНОвна жовт~ 1 _ ИEyJIOl'Q ' ~· ~- JPІЬQrrн но.. ОсобЩІІ80 важко ~

немоло-ДИІМ JІ!ОДЯМ,

rpafiк Ми, пасаасИри,

·up,_ IIJCI.

ие

.....

~.

сіли в вІн· повинен йти ·За- іщ>ш­

автобус .N! 25-24 JOP{. що ру.rом:. З.О.ВчалJІ, Іt'()ЛН б йшов марщруrом .М 3, о самі, а якщо з дітьми ...

rоД.ині

17

45

хвилин

16 ПросИмо

адміШстраЦ!ІQ

mотого. Наближаючись до авт()QJДІJрнєМІСтва nояmизуmmкн ~РозвиJ:іка•. шотн, те автобуси мають

. фер

оголосив, що н.е внла­

курсУ'Вати на цьому марш­

дається в графіи і -до лі­ рут!. карні не .їхатиме. ЖllleJil ву.шщt Обоаов­ Як це зрозуміти? Як би автобус не запізнювався, ської.

Іван кивае на Петра •.. Ш~но:вна редащіє, звертаюгься до тебе за допомоrою ЖИ'/І'елl будинку М 39, що no ІJУЛЯцl Леніна селища Калити. Rілька років у напmх квартирах, особливо у ве-

те, хто nовинен збудувати nіДстанцію радгосп «Авашард» чи РЕМ. А

тим часом внходя:rь з ла­

ду :rелевtзори, холо,циль­ ·ники й 1нш1 елttrrропри­ лади.

чірні години, не працюють

РозуМіємо, що· сnоруди­ ти n1ДстаЩІ6 нелегко, немає можливостІ nрочи­ але елекrроенергію, що тати книгу, дітям вико-

телевізори, холодильники,

надхОД1И'11> в еели:ще. мож-

на розnодижити рацtональ-

н.tше, тобто розвантажити електроенергію ·в наш бу- нашу ліЩю. Тана можли-

динок, переваrеrажена. на- вість є, це стверджуюrь І

ш1 зверrання до вІ.Дnо.вLЦ- сnецlаЛІ.тн.

ннх оргаmзацtй, в тому ЖитеJІІ fy~ в. ~Р. числі 1 РЕМ. не принесли rІввко, В. 'Тав.ІІу8, U. ~ бажаВого результату. На- СТІО1JеJІКО, П. ~ томість ЙДуть розм015И

npo .Ja

·

І.ВШІ.

ХUЧ JHtl' І ІІЕ SJB. H!~PJKOI!UИI Із села За3ВМ' я НЦІй­ завезено у достатній. Jdль· кості. Нонтроль за орга­

mпа скарга вро те, що тут трввІUІИЙ '18С ·не про­ дається

rac. ·

Голова правління споживспілки Т. В.

рай­ Дра­

люк повідомила: ~пере­ ~~ в торг11Jл1 гасом ви­ кликані тим, що його .не

бу ло на • НнІвськlй нафт~

...

сільського

жив

вгас?•. Семиполки· Щ>Ивезуn. .· ' ·,

в1й базі ~

заступнІhСа редаК'І'Ора, віддіпу карт1йиоrе­ сеМре'І'ари,

.

як

з МJrX. далеко, а ~ат,и­

м. В~ВАРИ КИІВСЬКОІ ОВ.ЛЛСТІ. КШВСЬКА, 154.

аідІtовtдальмоrо

·жити,

{)сІrровськнй.

не

О. ПЕРЕВЕРА,

с'І'ва 19-3-18; кореQJІовдеІfІ' мlcQeaoro радІомоваеІUUІ аромваповості, .IIIIC'IU & 118801101 )ІІМ1Оц 1~+07.

:tfl.

традиції закликав

можемО вtдповlстИ: -cJConи ся A090,Юrrt.cя Ні ·З 1JНм. ·

Бровари•.

в'.ОІТеJІЬ ф1авуш.турв

корчагін­

Нерідко . до вас зверта- иаюrь газу, ЄЛеJО'ІЮПЛИ­ ються ОД!{Qееs.чани .з за- ток. Та й ходити баtатьом

Нас.туnного ранку, в не­

ПухіВ"ка

nІд- д·е:аізом

І ГАС ПОТРІБЩІ ...

.

'""

ми

завдання

- - - - - · tWI

того, що

9-А можця. Ним стала коан­ рушили у лижний похІд ноаии,к у вJДстаВЦl .. В. О.. Iron д Власюк. Він .ІJіРнвітав при- класу r ехно шви__.е да хлоnцlв 10-Б класу, Місцями бойової слави· по сутНіх ~ 66-ю річницею ІВСLх роз.16рав учбовий ав· яка й одержала головний маршруту еБровари

Рад.ІІІіСЬІЮІ

} чен.ь

Нособлик. ~н розnовів, як захнсинки міста Леиі­ на йшли у бій з фашиста­

ПJЮ~ ~х

читавши цю 1 кнИГу, .. ко.,_ самолець Буров 3 Донба-

Прийшли і nерші сnор­ ось жюрі оголошує· пере­ ділю, учні 10-х класів ви­

пол- тивн.l усmхн.

чи-.

.нGнференції взяв ветеран вІйни, за­

ВlтчизняноХ війни, у тру· жують' трудові довому і моральному за· корчагінцlв.

свято ~о з великим

росте надійна зміна.

є

класу. Про ди- xi:J:t;HИR Леиlнграда М. С.

9

в тому,'завда•НІНя. що епекну.вати домашні ======--==============:і:::=========================::.' Причина тролl:Іrtя, яна nоетаqає жен.l

вугtл:Ія.-

зброєю для радянськuх виробництва говорив, як воїнів у роки ВеликоУ трудівншш . села nримио­

Шевченків-

·

НинJ.шиій

нио-де- ськи

вндобутf\У-

таких прикдадів

ЦІв тіЛьки вперед. ПеРед учнями також вистуnив робітник радКнига «Як гартувалася госnІ ~Русанівський• сталь» була нержавіючою І. д. Соловей. Ветеран

,Аесять літ царські· сол· стів в о.дязl стародавніх ди. гартувала спіл,ьна бо- ське лlтературно~мистецьд а·nn-ц.и терз.али ·rіло 1 дУ· хр}f:сrиян, Шевчеь.ко нlои ротЬба nроти mобитеЛl'В. ке свято «В сім'ї вольній,

wy заслан~я. але не змоr- ш1. wравжні cвml,

І

тячl і юнацьRl роки Островського розnовіла С. Ряба, nw інШІ періоди життя і· творчість О. Содооей, Л. Костюк, Л. Хамб!р, Н. Мищенко; Н. Ряба.

в дчеиням цього є щор ч-

не

з

З ц1кавШdН рефератами конференцІІ вистуnи-

заславши йоrо ря- ЦЮ/1, ЯХ1 виступили на Оан· не тlЛWіи в соЦІальні, а й лені народи. ТрудящІ, раз

сопда'І.'ОМ

разом

недагогамн nровела чи- мало. Медсестра Зіна таць~·· конференцію на Туснолобова в одному з тему: ~життя Мйколи боїв Велн·КОУ ВІтчизняної Островського і його книж- війни була тяжко пора­ ка ~як гартувадася нена, втратила обид~і ру­ сталь» :.._ яскравий . nри- ни 1 ноги. У бІді Ій доnо­ клад для ·нашоІ молоді в могли друзі. Але .наЙДо­ житті і труді•. Присвяче- рожчим другом. говGрила

nрндумав царизм 'f. Шев· жу, а nовІрили тни бор~ сп, де народ був закуТий ноУ боротьби усі пригноб­

. ченну,

Русщtlвської по

школи

гартуванні

Bpara ке буде, суnостата, І

Бібліотека середньої

на вона 8(}-річчю з дня Зіна, для неї бу11 М. Ост­ народження писЬменника. ровсь~ий 1 його книга.

....

Аж 3а &айкаn, .· ·ааrnяну а rори,

мико.тіа1ьської реак-

віІЦуІВав

і не сховаєтесь»:

-

n.-.АОt-мати, а .ІІЮАН

А я nоnмну на Сибір,

живим ... j),

від заслуже­

nідстережуть В кайдани туrо окуют.,, В на ари~

кілька

найстраш- ком деКабритам.

пророку­

загибель.

Вас анаіtде ас~

Після де~бр:истів, Бє- ;~.нів .ншисав nоему· «Нео- лІнням про стl.йнІсть, мужність І нескоренІсть геролtнського і герцена, юсий qJlTH», яка ста.'Іа своєрtд- їв-декабристів та інших еЩгрував 1847 року, ющ nоетичним · пам'ятни- революц1йниХ борЦів: Шевчен.,ко

він

неминучу

де ~· нелюд- ноІ розnлати, -

тий художник, глибокий мився з декабристом вІдбу'ваючи. кару,- гинули мислитель - гордість і l. Ан-ненковим, який· що й- . кращІ люди F'а<:ії. Поето­ слава я.к уsраїнцtв, так 1 но nовернувся із СибІру. Bl хотілося ще раз нагада· тн не тІльки своїм сучас­ всіХ братнІх народЬІ Нра­ ПІД свіЖими ;враження- кам, а й настушшм ионо­ Іни Рад.

ми Шев<чеако

R'liJif Bt'TPOH611fl І"'Е

nоет nа­

ла' до у.країнсьног.о nанст·аа, нащадкІв но.лишньоІ:

Як мордуаап'и, рос:"~

рнстам. Особисто nознайо. ськи-!, жахливих

таланови­

сока,

. ...

рІалів, присвячених декаб- ~абайкалля,

генІальний nоет·

R'<>~ЩЦОЇ, .буJСОВОї сп-

Як сотнями а каіt,qамц

~сон:г>,

Тарас Грнгорович tпев­ друку.валося багато

діnаи••

.ЩА царю, ~ч• іі~ці'.fое&а.Е: :rtоЄЗlя т. Шев>rонмтето ~ка ,с;>с~ЛJРІО ·nісЛя 10- · L.Ш ..J:.:....."·ж~то І ·Zf!J · а,єтаJІнЬО·І . пo~Opl)1frt. ·~.";;~:;~=: "Ііа УJtраїну (1859' })fl<). .

НАВJ rоrдиА ВРМЕТЕЯ чевхо

ж·иття,.

rосподаР-.

1~.З.О5; /ІІІддІаІ8

1.

зараз гас•

нІзацією

торгівлІ

нафто-

nродунтами у селах. ~кl обслуговує міське спс.>жнн· че товариство.. зобов' яза­ но ЗДійснювати товцро­

знавця І. С. ~рову•.

PeAUJOp

Є. ФВДJІВ.

Індекс 61.285. Друк високий. Обс.вr І ІЦ)УКОВВ· ний аркуш. тираж 12.650 прмм1рнииtв. зам.

1106,

Броварська др)'Кари.в КиІвськоrо обпасноrо праип!вИJІ У CupaiiiiX ВВДUИІІЦТВ, nonfrpaфll КНІUККОВОІ ТQprhlп(. Адреса ІQ)укариІ: 255020,

r

м. &рова~ ~c..ot o&rad'l'i, ауп. киtвс:а.ка,

ТUефоа

18-+87.

·

·

114.

#43 1984  
#43 1984  
Advertisement