Page 1

11ралетарі

Рік видання

всж країн, єднайтеся!

Звітна доповідь цк КПРС ХІІІІ з 'їздові

27-1

.Nr 43 (2427)

ВИЙШJIа окремою брошурою

СУБОТА

9

Видавн:ицrnо Іполітичної lІітератури .випустило окре­ мою брошурою звіl1НіУ іДQlпавідь Центрального Комітету КПРС ХХІІІ з'їздові :~ОlМунісl'ИЧНОЇ партії РаДЯНСI>Кorо Союзу, з якою 29 березіНЯ у Кіремлі ІВИСТУПИВ Перший секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнев. БрошYlРУ Аидано 'ГИІражем три мільйони примірників.

КВІТНЯ

1966 р. 2 коп,

Ціна

(ТАРС).

-----------.--------

«Космос-114» у полЬоті 6 кв,ітня в СРСР проведено черговий заlПУСК штучного оупутника Землі «KocmoC'-114». (ТАРС).

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РААОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАйОННО' РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИ'ВСЬКОІ ОБЛАСТІ

В-----------------------------------------

ХХІІІ Як уже IповrДОМ.1ЯJlОСЬ,

пар T:J. І

!КВіт.. к:раіі.кому па,рті'ї

5

IЯiКИЙ

ВИС1'J'lПИВ ГОJlOlВа Ра:ди Міністрів У,щраїНlСЬКОЇ ІРСРВ. В. Щербиць-

сідакні, зокрема, під:к'реслИ'в Ее­ обхщність фЩ>СОВЗJного ,розвитку

ки,й.

,на сеJlі ПЇLдприемс'І'ВПО переробці

Аналіз за,вда-нь, поста8JI6НИХ у проекті Ди,ректИ'В 1110 п'ятирічіюму .п.nану, ГOlВорить ІВ'ЇН, dlO'ка'зує, щО ВО,НИ eKOHOMi"lHO 06-

сільсыоІгоопода.рськоїї СИlрО'ВИНИ. СПИНИВШWСЬ ,Еа рішеннях бе­ резневОІГО Пленуму ЦК КПРС, тов. Волотухін В':,дз;~ачає, ІЩО ні­

-

ГPYHTOIВa~i,

ба'зуютьс,ян,а

:ВИСТ)"ПИ'В

Г. С. 3оJlотухін,

ня на веч~ь()му засідаіНlltі зЧI3ДУ

иа

ра,нIКОВО'МУ

за­

досЯП"-

КМИ ще 'КОJllгоапи І радгоопи Іне

IiУТOlМУ .вже Р:Вlні РОЗВИТК'у ",родуктlІІВНИ:Х СИЛ країни, в,ра ХОІІІУють ВИ'МОІГИ об'еКТИВ'іШХ за'конів соці1мізм,у, ві,ДПОifідають .іlJlтереСЗіМ нашої держави 'j IНta!pOlд'Y. Ми з 'велИlКИМ за:до'волени,ям до-

'Маll1И У'М'ОВ ДJlЯ такої .ренТЗJбель­ НОІЇ ,роботи, як тепер. ВИ/користо­ вуючи ці МОЖJIlІВості,в минулому роЦ'і IКубань збіЛI>lllИ'ла, 'виробни­ Ц'І1ВО сільсыоІгослодарськи.х прод j'lКT іов. ПOJJ~пшується життя се·

ло

в

ПОіВідаемо,

що

:НОВОІМУ

IПРОект

ДиректНІВ

п'ЯТИlрічному

плаlНУ

сшtалеНIІ,Й всіма комуністами, Беї/ма 1lPУ'ДIЯlЩIfМИ .УКРІЗ.~ни. Є всі

Jli~НИlна. Омата праців Ice~HbOM'Y аю

к.раю

1965 Іроці

то'вЗ!риші: Т. Я. ,Кисельов Го­ ЛОlВа .Ради Міністрів5іЛQРУСЬКОЇ РСР, В. Ф. ЛJЮмисло.в ,гмо,ва ВИіlЮНlКОМУ Московської міської Ра,.1И депутаті,в тру.1ЯЩИХ, Б. П. Бещен мі,нісl'Р ш.lяхів СРСР. 3'Ї::Ц обрав ,ком:сію по ,р(х~гляду лот,ра,вОІК і допов'нень до Пlроекту ДиреКТИIВ ХХІІІ З'ЇЗіду КІП~С по ,п"ящрі'llНОМ) п.lануроз, ВИllКУ

Ha,pOIДlHO'!10

господзрства

ОАСР на 1965-1970 рр. ЯК ,і Ів попере.1ні дн'і, З'Ї'3дві­ тали

па.llКО

'3уст,рінуті

Iд'(\~€'гa та,ми

представники за'рубіжних ,нісТИ'~IШХ, робітничих і соціалістичних партій.

стаНО'вила

МОО.l(:ВА, 7 квіl'НЯ. (Т АРС). ний \1l1OlдI!:ИО-Д6НЬ. засіданні ХХІ [І nідста'ви ЗЗl!lеовнити ХХН І з'їзд ІВ ИСТJ'IП ає і1Іре3l1\дент AlКа,демі,ї На Іранкавому па'ртії, що 'на міч€'ні по ,pt!ЮПуБJJіці сіJlьсыкгоопQдарсI>кихx .наук імені ,з'їзду КПРС, щО ві'_IJ!КРИЛОСЬ під плаlНИ ,на ,п'ЯТИріі,ччя БУlде уопjш- В. І. Леніна П. П. Лобанов. ,головуванням Б. М. ПOlюмарьо_ но в ИlКонаIИО. у ,РООВ'lязз:ині ;ве.1ИКН'Х ~aIBдaIHb, ва, т!ривало обгОВОРЕ'~.ня ди:рекПромовець ,НВ'ЗlIJВзє цифри,

що

покаЗУЮТЬ,ЯJкі Шlllрокі IПеропективи IВЇЩіК.рИillаються перед YllQра.ЇІИСЬІКИlМ dlS;pО'дом У новаму п'яти-

річчі.

Р.'JrIlCМ<а

Р03ВІІ'ватИlМеться

ЯК

06З1З

П'ЯТlfріч:ниlМ

я.к

одна

з

на,й-

РаДIЯILCЬКОГО

,реопytбліка ,великої

Союзу,

хімі,ї, 6а-

,плаIНО\I,

говорить ;він, дедалі б:ль;шого зна­ Чelllll:Я Нlаlбира€ :наука, яка. стає OJIИWM 13 мorУ11llіх фа,кторів тех­

УIк,раlГиа 'і /lI,aл.j ,",011"0 ПJЮlFlP(!lCУ,

ва'ЖJlIІВ1ШИХ паJlи'в:но-енер're'I'НІЧних, мenaЛУріГійних і машннобу,шівн1llX

НЗlКРecJIених

ВИ'l1КУ

еко:ном~ки

дальшого ,РОЗ­

нашого

,суспіль­

ст'ва. Наукові заклади, вчені, спеціалісти сільськQГО гос-nодар­ ства

I!1ріЗlГНУТЬ

згill~РШИТИ

у

КОРОТІКИЙ

,розро6ку

IСТ,рок

науп<ово

гз,'rосаJlузевої х 3ІріЧОВ ої Irrj}OМИСJJO- облрунтованих систем 'вост і і ВeJlИlКОГО ін'ГеІНСИ'ВНOf"() сільсЬІКОГО IГООПОДЗірсіва

веде,н;нlЯ по ruри­

ci_1ьcыкго гоопода.рcrва."цю дум-

РOlдно-економitчни.х

зона,х

.к.ра'ЇIНИ.

ПРOlМИCJIОВОІГО .вкр06НИЦ11Ва в рес-

НОІГО Іпла,ну ,по ci~1bCbKOMY .0IOпо-

КЗlпіТЗlllOIII1КJ1a.Qень. Доклад;ио ,говОіРИ,Ь ТО,В. Щq>_ бицький про сільсык,гослод~рськіi п,РOlблеМИ,наса'Мlперед п:ро зеріНО-

ШJ6ДlНи,кі:в на.сТУilllНО,:'О лі'Та. ТО'МУ т.ребавже тепер серйозно ГО'Ylва­ ТИlCiя Ідо боротьби з ними. Хі).fі,ч­ на nрамисловkть ,павинна .дати

ву.

ДЛ,Я

ку деJlегат Іпідкріплює М'КИІМ фЗіК- В цих 'розробках дістануть кон­ ТОМ: за :рО'ки IП'lЯтирі,чки обсЯlГ "'ретнltй 'ВIllЯВ ЗоІИІД3'ltня п'ятирі'ч­

ти'в

по

,ВИl1К!У

п'ятирі,qНО~IУ

Ha,pQДJHoTO

пд,а,ну ,роз-

Саме

в

таких

насе-

До

роорр.бки

п'ятцріч­

'наРОДIНО'ГО

Слі,д

таlКОЖ

Ш\llрше

вати

доові,д

Hoвal'OipiB

'розвиl1КУ

говорить

використову· Іпередо­

'ІІи,ків

:!LЯІНСЬІКИХ

ПрОl1рама

і по'вністю залежить B~Д lз:ростан­

'В6ЩПOlВідаєінтер€Cам і ЖИТТЄ'ВНІМ потребам раДЯIНСЬtкото ·на,роду.

%я ПіРОЩУ'кт.ивності су'Спі.1ЬНОЇ Il1раці, Вt:lдефектив;ного 'ВИ~ЮРIlС­ тання ВИlробничих фондів і мзте­

людей.

Ця

/ВИ'ст~пи делегатів з'їзду і п:ра­ в ході

.всенiЗtРОЩ-

ного обговорення п,роекту Директив, про.Йняті ll1іlКлуван.И6ІМ про те, я,к краще :РOЗlв'язати на3ірілі питзнн,я гоопо;да:рсько:-о буді'В'Ни­ Ц11Ва, за.безпечити дальше ЗМЩ­ нення могутності 'нашої ,&атЬІКё.в­ ЩИlНИ і з;ростанНlЯ добробуту ра­ ЩІІНСЬКИІХ людей. :де."егатами

(3"Ї~y

вe.JIккн.м вкладом у баlгатьох проблем

еКОНОімі,ч.нOГQ ЖИТТЯ на,шої .кptЗї­ ни. Вони були Р()ЗГJ]lЯlн~їі Ікомі· сією з'їзду. Частину з них комі­

сі,я ІПРОПОНУ€ SК.1ЮЧИТИ

в Ди:рек­

тиви, проект ~ких БУ'де ,вам СЬО­ год:ні 'роздано д.nя затвердженн,я. Інші пропозиції, що потребують вив.чеНlНЯ, пропонується передати

ВИlроБНИlцтва.

і

роки 'показало, що наміlчена, програ,ма економі'чного Р'ОЗВИl1КУ ~раїIНИ одностаlЙ'НО охваJlЮЄТЬСЯ делеГ1ата'ми з'ЇIз,ду .j зна,хо,дить паIllIКИ,Й Biiд.!Г~K в серцях усіх ра­

ПРОПОЗИІІ!ІИ є розв'язаlН'НЯ

РО3'ВИllКУ.

технЖи.

1966-1970

пла.ну

-

'ГОСПОДЗJР'СТВlа СРСР на

роки. і1ІР'О).fОЕЩів міст,ять ба'гато КОН.кретних ПРОІПОЗИЦЇЙ. Секрет,ар Ма.ріЙIСЕ;КОГО обкому КПРС П. В. У:раєв, зокрема, ,за,rocтрив уваll'У з'їв;ду на необхід,ності кращо,оо Вl\ІкористаНfJlЯ ТР~ДОВИХ ресурсів неве.1ИКИХ !Міст, які ще :не набули належного i'HДYCТJp і a'nbHOго

і

ІМУ

То,ва~риші де.1егати!

I8ИCJIOlВJlені

1966-1970

і

тов. KO~II'Г~H. Обговорення проекl'у ДИIРектИ'в по п'ятирічно­

го~подарства

СРОР ,на ВНС1'~пи

де.lе.гатами

ного П\ІІану треба заЛУ,ЧІJТ,И иа­ ykobo-дослiUl!ні та п'роектніі'НСТIІ­ тути, вчених, спеціа.lістів уоіх га­ лузейн,арод'ного господа.рства.

пози.ці,ї, внесені

. (ТАРС).

* * *

3 каlрООвЗJнці 60 'КОПlійок ,зз 'кож-

кому. "івИlХ

зустрінути,й

теП.l0 ,гОстями.

Треба

Іпам'м­

тати,

що успішне зді,йаненн,я за­ ході'в 1\10 РО3'ВИ'І1ку наlРОДНОГО ['Ос11 од а,РС11В,а та Іпіlд'несення матвр;і­ алыигоo добробуту наlРОДУ ц;i.lllКOM

ріаЛI>НИХ 'РЄСУ'рсіlВ, від Ір ез у,%т а . тів ГООПОДІЗРСЬІКОЇ діялыистіi кож110['0 піlддриємства. Необхідно на­ вести наЙСУВQрішу еконо,мію на всіх діЛЯІНках народ.ного госпо­ дарства.,

створити

зерви ДJIIЯ

ре­

рез.l'і3Iа.ції

вета,новити

СУВОРИЙ

прог:ра)ми, /{ОН1'роль

по тр:rБНlі

найповнішої за

використаН'НIЯIМ

мате­

rpіаll1ыиliхx і фіна,нсових ресурсі1!. ЗlМіц,ненНоЯ лені'НIСЬІКИХ лринци­ пФв IгоаПOlда'РIQВ~IНlН,Я даеть МОЖЛИ­ вість наш тісніше зв'язати ллаЮI л і,д:П/р иє МСТ В З інт~ресамиколеl\­

ТИ'Вlі·в.

Це

мзє

·вели.ке

зна'чt"ННЯ

ДЛ,Я IПОСИJl·ення боротьби Іза, роз· витО,к ,вирОбництва і полі,пшення покаIЗlНИIКЇ,В роботи. Ті,lЬКИ I!ІІрИ ЦИХ

У;МОВ\аХ

ми

можемо

.реа.1ів~ватина'мі'Чену

'у'Опішно

прагра'м'У

лених 'П);lItктах, ,ГО'ВО:РИТЬ ~РОМОБЩЬ, ·нео6.хідно 'В !першу чер'гу

Ра.1'і Міlj-Пістрі,в СРСР, Де;РЖlПлану зростання матеріального до,бробу­ СРСР, Мlіністерства!м Д.l~ УВ~Ж­ ту на,роду і за'класти ОСНО'В)' .1.1,Я

будувати

наго

нові

підприємства.

ІРОЗГЛЯДУ

,при

розробці

п'я-

Д~JlWЮIГО піщнесеltНЯ

ра'ДIЯlНСЬКИХ

рЇ"вня

ЖИТТЯ

лю,деЙ.

Голова Ра\ди Міністрів Узбець- ТИlрічнаго пл,ану. публіці збільшиться Ів піВТОІра да'рс1'ВУ. Новий п.n ЗІН , його цілі і за!llдан­ ~юї РСР Р. І\у,рбанов у с'воєму Односта,йне схвалеНJНlЯ проекl'У раза. Пf1ред6atЧ1аєтЬС1Я \3ІНЗ4ене Тов. Лооанов дал·і ~та'вить пи- Ів ИСТ'j1П і за яlв JIoВ , що п,роект ди- ДиреКТИIВ яси:ра1!О виражає ед­ н,я IПOlВянні бути ясні кож:ному збіJlЬІШEmКЯ вкроБJlення e.neктро- та,ния ,ПlРО енерігі.іfНішу БО:РОТЕ;Бу ,peKTWB у ПОВІній мірі відповідає ,ність па,р.:гії.і . .народу :в оцillщі TPY'дi'ВlHIIIKOBi. Па,ртійні Qp,гаlltізації енергії, 'видобy-nку 'ВУГілл.я, lНаф- з ШКЩНИокаlМИ і х'воробами оі.1Ь- духо'ві леиіIНСЬКОЇ' нац.іонзльної Iген~раЛЬНОІ ЮНІІ КООМУНІСТИЧНОГО 111 окл ИlКа:!l і довести. ДО· КОЖlНої ;ра­ ти і lІ1аі3У. Має бути ЗlНаltfНО сьІкоrocпода"Jicыи'хx рослин. Ці ПО:І1іти.ки ,п'ар'Гії, забе3lпечує ком- БУдlIВНИI~1'ва, ЯІ~У :п,ровод~ть цe!!.~ дя'нсыоІ людини вели"! за'Вlдань збільшене ,ви:р06ниц11ВО ?tеталу, ШКЇЩЮІІКИ знищують ДО 20 про_ плексний ',,розвито,к і ,спеціа.1іва_ тр,алыиии ·.кoМlTeT н,аШОІ IП8іРТlol. на,ШОIЇ нової п'ятирічки, ко,нкрет­ пЇt!JJвищена .його 'я.кість. Промо- це:нтів урожаю. В з,в'Щ3!КУ з не­ цію наРО.1наго господарства в Геп_ер перед на'ми постає 'вели­ ні ШЛЯХИ і засоби її 'B·UKOHaH'НI>t. ()(щьл.риділЯ€ 'багато ува!!'и про- БYlв,ало теплою зи,мою ,можна че· ПО.ЄДlн.аlнні ~ага.,ьнодержа.вних. il.H-] чеЗНОІ ваПІ Зlrвда'ння- с~ласт~ РаДЯНСЬКІflЙ IНа.ро.д при'Сту,пив .до б.1ема'd IПщвищення ефективності кати ПО,ЯlВИ 'великої кількосТ'і тересї,в 3 Інтереса~1ИВСІХ союз- на OC~OBI ДІ~ректИlВ єдини,и дe~ ВИlконання заlЩа'нь пе'ршоrrо року

Проектом

Ди.ре:КГИіВ

ста:вить-

ся за.ВД8IНttЯ збільшити маlЙlже иа ЗО гврOlЦентіВВИIРОбниц'І'ВО зерна ІІа

}'КРа,і.ні порtвНlЯ'НО

з

середньо-

цьосо .дода'І1кові

засо,би.

М::ністр культури СРСР К. О. ФYlрцевз у CB(6).fy БИСТ'jші під­

креслила

величезне

зна,чення

дл,я

річlНН:М ,Йо,го 'пироБНИlцтвом за лопеР€\дJні П'ЯТЬ рокііВ. ДЛЯ ЦЬОіГО треба lIід,вищити ВlРОJКаlЙ'Нlість

ПOlдола,ння ісТОТІНИХ аідмі,нностей мі,ж :містом і ,селом, швидкОІГО РО'ЗОВИ1'КУ ,ку.1ЬТУ:РНОГО будівни.цТlва

зе,р"ювих,на 4,5-5 цент.нерів з l!'еКТlliра. IВжива,ються заходи ,не llілЬІКИ д.1Я того, щоб виконати IПлани

на селі. Славо надаєтьоя заступнику Головн Ради MilHiCТlpiB IGРСР, ГО.101Ві ДеРЖlПJl,ану СРСР М. К.

державни,х заl~ПОК сільськО'ГОС'По- І БаЙбак~у.

За ,піСЛЯ'ВОЄJННlі IРOlКИ,

.1арсblКИХ 'ПРОДУ'кті'в, аJlе і щоб КЗіже BIiН, наlШ~ екочоміка зроби­ ІКОІЖНИЙ колгооп і радгосп значну ла ,вe.1eт~Hcык~ крок 'вперед. Од­ частlllНУ зерна та і,ншої ПllЮДytЩИ !нак наШІ УЮПFХИ ,були б з;наЧН'і­ в усезростаючом'у розмі.рі ПірОда,.. ~JIIМИ,КОЛИ б за, ост&нн,і роки не

вали нові

винні

держаlві Іпона,д план. Ллаі ГООПОДЗ'j}Cькі ор.га:ни повже

тепер

п0.д6ати'

про

ВllЩбулооя деЯІКQгО 3іНlІ!ЖеlJ)НЯ ефекТlI'ВJ!ості сytCпільно'Го ВИ'робниЦ1'ва.

ГliРИ"lllJНи ІЦЬОГО я'вища

,гли-

С1'Воренн'Я матеріально-технLчно.j боко проаналізовані на березнеба'зи для своєчасної переробки і 'Вому і вереоневому Пленумах

з6ерїlrання

П'РОд}"Кllі'в

сільського

roaпО'да,pcrва.

На palНKOВOMY засїідаlИlні

6

'квіт-

ня, яке 'ВЇ\!ІІюрилось під !голову.ва.н-

ноя'м Д. А. гавореНJН:Я

Кунаєва, т,ривало 06-

Директкв

ХХІ

1.1

з'ї.зду

'го

.nIдlнесен.!tя

екОНОМhКИ

країни.

ПРОlмовецьпіДIКіРеслює, що Іна­

,мі'чени.й

теМlП

н,ального

ДОХОДУ

зростання Іможна

юш/іо­

обговоренні цроекту Директкв ра\дянські люди одностаЙ\но ІВИtлО'вили своє Ігли~оке за~оволення політиlКОЮ Іпа,рті,і, ВИ'ЯlВИЛИ і словом і ділОІм свою готовність

зв'язку тов. Байба:ков НlaJІЮД1І'ТЬ таки,й ,n'РИlкла.д. З'6ільшення 'ВИ­ ПУСК'У ,ваIl10ВОЇ ПIРОДУ'кці,ї на. ,кож­ ний каlрбованець осиовних фо,н­ Д~B тільки на ОДИlН про,цент даІСТЬ

НОВИіЙ

п',ЯТlfріЧНИIЙ

ма,н

C~eт/l'p

Kpaolloдa,pocЬKQГO

Mi'HЇ-cТJp Іга'зової ПРОМИ'словості О. К. КОРТУНОВ наlві'в у 'своему ,ВИСТ)Ш: ці'каві \дані про

CPGP

те,

як з ,КОЖНИ'd

ТЬОЯ

ПИl'O),Іа

роком

вага

но-енер,гетичному

Тільки Мооква

пі,двиIЩУЄ­

газу

балансі

«голубого

лали:в­

к,р,аїни,

па,1ива»

тепер Іспоживає бі,1ьше, ніж ви­

доБУlВалооя його десять роюів то­ му 'В усій країні. Тепер в ;юраї.ні ВI!КОРИСТОВУЮТЬ газ у побутових ці.1ЯХ б.1И3ЬКО 50 мі,1ьйонів ,чоло,ві.к.

В ЦbO~IY п "яти:р і '1"1 і буде видо­ буто БJlизыоo три.1ЬЙОН~ ,ку,бо­ 'метрі'в газу в lПівтора раза біll1ые,' ніж 'його було видобуто за 'Всі роки PaД~HCE;KOЇ влади, lПі,СJlЯ вИ'ст~пу сталевара М,аКlіїIВСЕ;КОІГО метаЛ'У'рr-іfl:НОIГО lКом6і­ наl'У В. В. Холявка з'їзд ЛlРИ'Й­ має рішення п:ро припинення .де­ батj,в на до,повїдь про Диrpекти­ ВИ 'по п'яти.річному 'nЛЗJНУ розвит­

додатково

,Ha:pOдlHOMY

гоcrюдар­

етву

промислової ПРОД}'ІІЩії у 1970 році на СУ'мублизько ТIРЬОХ м'ілЬtя,р,дів К!І\рБОВCliнці'в. 6 .квітНJЯ на BeLli'pHbOM'Y зас!-

данні з'їзду в дебатах

на 1966-,1970 роки. C.10BOM виступає О.

.пер евер­

шити, ,ЯІКІЩО 'ми повніше викорис­ таємо :величезні МОЖ.1ИlВості іна­ шого ссщіалісти,ч.нorо лаlДУ. МОіВа, ЗОІкрем·а, йде .про краще 'ви:користг:нн,я 'ВИlРОбнw'llllX фо:нді,в. В цьому

у ЖИТТІЯ. Делегати' по-діJlОВОМУ ГОВОjJIЯть іП;РО багатогранні lІІ,роблеми п'ятирічного ПJlЗoWУ, ,ВlНо·сяЧИ р!Щ IКОIIJК!ретнltх пропо'зиціЙ.

ж,а'в.нии

ЦК, де 'виро6.nена науково 00грунт?Вана ,nporpa').fa n:рискорено- ку Н~POДHOГO госпо,дз.рС1"Ва СРСР

КПРС i!l0 ,п'ятИ!рі'ч.ному ,пла'ну ,РОЗВИТІКУ народного ГОСlподаРС'І'Ва СРСР .на 19бб-1970 рр. у /ВИСl'j'lПах делега,тів ,піщ~реслюється, ЩiJ при вceнa,pOдIНOMY

811ілити

них ,реопублік.

виступили

а

З ЗЗ,КЛЮЧНИМ М. Косигін,

розби,в,кою

,по Іроках

,;,

що

особ­

ЛИВО важли!во, довести його до КО'ЖIfЮГО підприємства. Складан­ ня ІНОВО'ГО п'ятиріЧ.НОГQ пл~ну не­ обх,ідно за'вершити в 4-6 .мОСя­

ців. Потім п',яти:ріЧіНИЙ план буще подано на РОЗОГ.lIЯД сесії Bt'PXOBної Ра.ди СРСР. Робота ло смада'нню П.l3'НУ на п'яти,рі'іКУ, про.довжує О. М. ,ко­ си.-і,н, ,ПОВИlНlн,а ,бути ,rвpolBeдeHa на СіПіра'ВІ~і на~кови,х .началах, з ураХУ'ванням

НОВІІІХ

умов

госпо­

п'ятцрічки Ів умов,ах висок(Щ"о llРУДОВОГО 'Піднесення. IЗ'міцнюючи ЄдlНlість 'волі іГОТОБність ШИіро­ ки,х

мас

ТрУ'ДЯlЩИХ

м,їчetlХ

програ~у,

юваЦI1

ПОВИНН'І

~IH

з'Іздом

дальшоro

господ~рства,

t<lpaї'Hi. Промова

Ця

робота

ви'маlГає

твор'чоro пїідходу, економічного обгрунтування планових ваlвдань і вибору на.Йlб'і,nьш ефеIКТИВ'НИХ шляхі'в розвитку вир06Нl\lцтва IНtЗ О'Cllюві сучаони.х дооягн·ень науки

все­

за

до

ПРОіl)ра'ми 'Hap~Д:HOTO

нові

УСП!ХИ

Ікомуніз.му· В Косигіна

в

:наші,ij

не

раз

оплес,ками.

Навеч~Р'НЬОМlУ

ри

про6JIем.

,партії

тов,

переlРива'лаеь

ходу

еКQномі'IJIН.их

розгорнути

,розвитку

БУ'діівниц'Гві

ПРИСТУ'ПИВ

:РООВ'SI'заIННЯ

,на­

орга­

ИЗIРОд.ниЙ p~x за ВИоконанНоЯ іп'я­ ТИlріqlНОГО л.l,аIНУ. З новою IСИ,10Ю, З ще ,білЕ;Ши.м Т:Рj1ДО'ВИМ п:,днесен­ НЯІМ, під Iкері'в.НИЦllВО,М нашо,Ї :пар­ тії, ра'дя'нсЬІКИЙ народ dlOBeIдe Ібо,роть6у за, здійонення наміченої

дарського кер і'вництs а,; не ,\!ожна допуск~ ТІІ суб'еКТИlвkтського під­ до

ВИ:КО'нзти

партійні

засід,знні

:РООГ.1ЯДУ

пу,н:кту 'ПОРЯ:.1~У деНІНОІГО цеН'11]Jальних

з'ї~д

дальшого

ор.га'чі,в

,-

ВИlбо­

па.ртії.

* * *

8 Ківітltя ХХНІ з'ївд КПРС за­ кінчив свою робоТУ. (Докла\днНіЙ звіт ІПРО закриття З'ЇЗ'ДУ буде 'над:ру.ков,ано '11 нас­ Тj1П'НOl.\!'У номері Інашої газети).

о========================================= ВЕ.JIНRИМ

5рирада С,1юсарів із ремонт­ но-,меха;ні,,,ного

на.РО·дlноroспода!t><:ЬІК~И

плаlН на 5 'POiI<lliB. Це ,велика І ВІД­ по'віlдальна робота. ДеР~IШJlЗІН УРІСР, міністерст.ва, Р,ади Міні­ cтpilJ союзни.х рес,публі;К, ТОСПО­ дapCbКli і пла'ноові орга.ни повинні розробити П"ЯТl~рі1JНИЙ ЛJlан в

за'воду,

якою

ке.рує Михайло 11!анОІВИЧ Водо­ лазький, стаючи на трущову ва,х,1'У на честь ХХІ! І з'їзду КПРС, 6р,ала нз себе піщви­ щене еоціалісТИIJIне 'Зо.бов'язаIН­ ня: 'ВИlкону:вати IВИlробни,че ЗЗІВ­ да,ння на 12{) ПороцеНlтів, В 'дні ІРО бо,т и з'їзду Р:СІІНОЇ партії наш ІДР~ЖНИЙ ко"еIКТИ'В TryДИВСЯ з вели'ким l1ВОРЧИIМ :під­ несе.ння'м. Слова свого ЩІ .10'

тримали. ся

,не

ПІДНЕСЕННЯМ

Один

нама.гав­

ві,Дс,таlвати

,від

іlН:ШОГО.

Сні/д ві;д,іМі,тити, що Миха:fuт1O Beд,).filдb, МИlкола Л ит,в ин енко , В:IКЩр с,к.РЯll1а шжа,З)'1Вали при­ к" ад 1! р О'бо'ті. МаТЕо1ріа.nи ХХІІІ в'Їзду

коли МИ БУДeL\!О маТІ! два НІІ' хіДIНИХ lдHi. А 4б мі.1ьяр,дів кар· бова.нцї'в на житл'ове lі кому­ будіВ,НИ[J!ТВО! Це­ нальне овітлі ГУ1рто,жи1'КИ длямолоді, це-прекрасні ма

Кlварти:ри

rкомylнаJlы~мии

з. ,усі­

ЗРУ'іНОС'l'ЯІ",И.

КПРС, його ,р:шення наlДИхають робі'1'НИК~В на ще СУМ­

І МИ, Іробіт,ники, на турботу паф1іії віlдlПОВЇ,М'О caMOb-їдданою

л'lннішу

працею.

працю,

Зоюрема,

'нас

не ~lOже не р,адувати ту'рбота П8Jртії про ві,щПОЧИінакробі,т­ ників, Ад'же неда.lеко той час,

М. НАЛ€ВИЧ ЧJlек ВЛКСМ, елект~о, зварниця.


ВивчаЄIО lатеріаJlИ з'їзду ри

доповідь l!JершOlГО секорета· 'ЦІ( КПРС ro,B. В'режнева

Л.

1. 1ІІа

1

дМ!lГатіІВ

з

велllКОЮ

Інаочну

YlВагою

ВІІ8Ч8ll0ТЬ трYtЦш.ни,ки Богда'нjJв­ cыоїї lЛ'ТахофабрlІІКН. На дооо­ могу

Ім

прийшли

агітацію.

ідОЖНЬО

lдобре

ху­

офqрм.lенав'їзна

ка. Яокра,во переливаються на !fIійріЗНОКОЛЬОР0'8і фарби. На

вчнтеJJі-а.гі­

стендах

HO-TOJ!I8IPIIIOЇ ферми ЗЗіВіталн Ольorа Степа.ніlвна Гопкало та

,ків, соціалістичні зо60:в'я:з3lння 'ро,бі'!)НИlкі'В птаlхофаБРИКIІ Іна

HLHMb Ii8aiIЇtвнa Зі.н<reнко. Во­

'1966 ,рік

ни (){JНзйомили ДОЯРОК ів звіт­ ною дonові~.ІІ.Ю тов. Брежнє­ ва Л . .(.

пішно ·ВИІКОНУЮТЬСЯ.

ГОТУЮ'lИ

ті,ДіНУ

кол.ектИ'в

Пер~

робіТJНикаlМИ

До

Ольга

Улянівна

ВалентНіН>З

Бобко

liBaIН'Ї'внa

Для 'І\раці'8:НШО~В

речі,

ці

l1ередови­

зобов'язаlНIНЯ

зу.стріч

з'їз.ду,

ус­

ДОСТ!ЮІЮВОВИКО­

'нав держаВІНИЙ план першого Ікварталу по виробництву 'молока, м"яса і Я<)ЦЬ. Мех,а-

та

нізато.ри до'бре під'Готували TeXHilКY і з нетеР'П~I!НЯ'М чекаlQТЬ іп()lГОЖОЇ гОідИНИ, щоб Іна ПОВІНИЙ хід включитися ,в

Хоменко.

nтaJCЇВiНицтва

лекції по матер і а....а.х з'їзду чи­

тає Галнна

портрети

IГООПОіда'рс'!)ва

меХlЗ>н·іч­

маЙСТеріНі IВОСТУ'п,ив Сергій

Ва.сИJIьович .YtдQД, на .nарннках

-

-

польові 'Роботи. Ріошення з'їзду,

Феодосіlїви.аКали­

перооЄІКТИ'ВИ

оЮDчеllКО. Всі аа-ітато.ри 'реігу­ ляр.но 'Ві'д'віIДУЮТЬ за~ріплен'і дільниці і лише по матеріа­ лах З'ї::цу IDжеЛlРОВели 'по 3--4 6edtди.

pl'ЧlКИ

Н ЕЗАБАРОМ Нalвчальнии

а,р­

та:ТQРИ. До ПР8JlJiїl8ни!Ків молоч­

ної

ЖИТТЯ

У ві,ДIЛО'в;;дності з :рішеннями з'їзду ми лоч,али .ви!гото'вляти

ХХИІ .з'їзді, і 'ВИlCТУ1пн

ПЕРЕД ФІНІШЕМ

ПАРТІЙНЕ

маrrеріалі'в ХХІІІ з'їзду КПРс.

HaCTY'fI,Hoї

л ',Я'ТИ­

нади,хаЮlтьвсіх

робі'!)ни­

за.вершуешся рі,к

в

систе­

мі паjYl'mll'ОЇ ОСІвіти. ПР(}ТЯlГО')! шости MkJIOцїJB 'у 88 шкмах .

ОСІНОВ

·Ma.PKCW3MY- J~!f.Ї1I}ЮfУ

ПaJртїlЙнихбез lВід!РItlВУ від 'ви-І

ро,БНllіІЦ'І1Ва піlД;ВИЩ)'!ВaJfИ

~!И

(}В'м,одьвали

і,нст­

pa)Jjl1(}C-

·J]LB 'І1а шаХ(}фЗl8РИІК на заIН.ят­

,М3Jрюсиз)!у-ш~нllн.і,зму,

'П{)l)!а'га,1lИ

ДlfректQp школи Гінат МИікиrrо­

IJ!lН'УтріIШНЮ і аО1!НЇШню ПОJlJіти­ І\'У Iпа:Рl'ії, IОС!іЧИl'ГИ 'пе<рс\пе<КТИви Р()3ВИТІ~У ,pi\1l!f(}Ї Ба'ТЬ>КDВЩИНИ, Clвід())!(} ,і аКТИіВН1іше бра ти У'М,СТЬ .в 'h'О~}lніСТИ'ЧН'ОIWУ бу­ ,щіIВ'Н ИЦ11ві.

.l(аЛIfНIflЧ6Iі1КО.

Бли'ЗЬКО

40

aкTlIJВiCTiB 1!ІК.іlЮ'lИЛИСЯ в робо­ ту ПО РОЗ'Я>СНetН!ню

і

.' ...

ДиL~еТ.РОВСЬІКа

ВНlВ'Чен>НЮ

06.naCТb.

У

буде

OДIНIIM

KOM6itнaтy. з

орг a:H'D3 аціЯl'l'И,

Ві'"

наЙ'б:льших

наораво -

МО НТЗJЮIIІІКИ

т:реоту

СтеЦеІІКО,

Іщук

і

прИ!wїщеоНlИЯ

дetІПНЯ,

СТ6ПЗІН

(Фoro~РOlllіка РА1іА.У).

Іх - ,іонC1Wу~о,ріБ позапrrа;т. ного шкіJ1ыlll'оo ві.дд'ілу ра.йt<оМУ КП Ущ>аї1llИ бачили не-

ВИНІННХ партШ,них орга,ні:зацій. Це :крім цехOlВИХ і партійНИХ npуп.

u.щд>asно У КilltllЖиuьк·і·Й, !Ве.пи-

IМ.ЇJcЬІКИХ

,пкта,нню 1Л0л>і,пшен,ня

серер.-

Сем,ипOtJJКoitвcькі·jj,

НОСтішкіЛI>НИХ . . • бу Г3іН1за,цI,И . ло

J::.noвalp-

uu'

Н!

3 ВОСЬ'..\t,ирі,чних:rа і.нШИ·Х 1lIК'OI1IaIX райОІН'У. ~ти. в<іcrrи Л. Т'YJ!алова, Л. Пр удка , М. ВOЙIroВIfIЧ, -Мо IКаJtи.т,в-ян-

сЬіСа,

ЗЗJВoіДуючи·jj

IШслlЯ

за-

СЛ'У'Хачetl!1i

са­

OДНlH

о,щн()го.

ЦlЮВццеwня

3аЮI'l'l'dl

.прооaraJfДИ,m'а.м в ПРИС'}"І1Н'ООІЇ ееюper1\iVЯ чи tщm 'lШ,vroюро 'нооБХії;Л!Ю під;вес,ти під'с'уім'ки l\IО!lfl1I)ОШ>іНИХ 'за'нять, зроБJII'I'И ,г.1и60lкиЙаlналї'з ві',щві;WВa<JІ'Н1Я d у,апїіШн.()Сті

мухачЇ!в

Н<liВЧaJlЬІ!ІІОО'(} ІРОЮУ.

Пp.ori1ЯlOO'М

Ві,IJi'НаЧJt!l'И

щуащих

CJl'ухачів j тих, X(JI() неСj1МЛШІПНЮ 'СrJ'3JВИВСЯ дО пі,'IІВИ­

щеоння C1!-ОЇх ЗНа.нь. З3Jра.збільшЮсть П&р.1Іі,Й'Них ~РГaJНlrзщії.Йр.аі~ОСlпі,в і пта>х ()Ф.J.'&РИlК РО:ЗГОРНУ,1lа ши;рок.у fflIЩГQIТОВЧ'У 'роіБOlГУ. Па,~~йнti 1)РГ3JНUIЗацн Р1Цг.ооп:1в «Ш~­ сыий» (секрета1Р М. М. ,ПіРOlЮ­ пеНlК(}), «гorолївсыий» (IСек­ ,рвтарВ. Ю. Б:Щ>шн()всмtий), fliУХ·ЇlВС.І>КОЇ птаХОфа~ики (celК­ Ipe;J1ap П. Ю ..Бреоус) та ~mni

c~'д~' ,"н.и я

дія.1Ь.

паlРтійІНИ'Х о,рІ1риовя'чене

аштаl1Нoro поз'

пор:ба'ТИ Н ео,б хі';!-

Тетер':,в KO.1Jpa p:i~Ka' Нем-ешаєво...

ві.щділом

",,,,rЗl!l.i·заll.l·Й, узагальнювали -Ї,х ...,... ""'ВІ'Д 'ОО .моб;·"-і·~ацj,j шкільни:х Д..... w",

IнаJради

про фо,рми

і

па,ганди матеріа.lів ХХІІІ з'їз-

ЗІН :НіНlЯ,

телів,

а

т·и· . о IкерLВНИЦ'!)В ·УО .І ",МIСОоМОЛЬСЬКОI..

паlР І ,н·е

ОРГЗJНlїз а llJ1,"

ро.БОТIІ

зз

С''!)а,1і

з;нання

забезпечення

і

п'Їо.

і

С.

Іпартизани

і

з'є:цна'н,ня

А. J(ОВlпакя.

-

ку, -

Бу.10 'це вооною 1943 ророопов~в зам ~HТOH CTa~

'Н:С.1аIВОВИ:Ч ЛежЗJнс",кин. В ра'и"о:нІ' пере-І""У П~vn~,vи'В . . _. ",.о.",,,", ,

50-lріччя

РаД'Я,НСЬNОЇ

3аlрасЗ в цеНl1рі ува!ги шкіль-

чули силу паРТИlза'НСI;КОГО уща-

В.13ідИ. Про ,роботу

орга,ніваціЙllо-паlРТійну >шкільної пе~Ви:н~ої

ни:х парт·іЙlних Dlргані'Зацї'й ~lоЗє бути .j'Ч)П'ішне заВЄlршен,н'Я цього 'навча~lЬ1НОГО РОІКУ і Зіразко-

ру. Багато ВОрОIЖИХ .солдат 'на· віки залиши.лось тут, 'ЧИ'м,ало техники покидали ОКУl1а,нти.

.....

С'Г800рено

,~РВКНflИХ nартійни,х оргаlн-і-

3

заЦії А

ВlCbtlго ІМаемо Зll1Pа·з

9

БJlaroyc'l1рій ської

зо!ру

(:ма

за·8oЖIlIiИ

BНI<OfIКOOIy

сtлЬСblКоі

в

ГоголіlВ­

Ра:ди,

її

депу­

'зіcltБУ'ЛОСЬ

>роо-

ширене ззсі:даlllИЯ ВИКОоНІКому, деo6roвoq>ЮВЗJЮCЬ n'ИrI'ЗШ!ІЯ, ~ QpIГ!ЗIНіЗ0'8З1НЬше І1равесТIf впо­ рядкування села • .в 1іЬОМ'У мя­ Д~екТ'QpИ

ІРIW'OCПУ

С1)р'ЇІЧІ<ово-ткаIЦЬІКоі

С~Діиьої

та

фабрики,

Iвосынрі'чноїї

wкі.л, !Керуючі В;ДJДілками" ке­ рів'ІІИКИ ,різни'х }'ІСТЗІНОВ. Ви­ KOIIКOM у~ваJlИВ: IlJЮВести мі­ СJLЧНИК блa.roустрою 113 са,ні­ fЗ'p!lОЇ ОЧНІС11КИ територИ села.

.Як ці

НОІ

І

РАДЯНСЬКЕ

БУ Д1ВНИЦТВО

тільки

ШJl'ЯХИ

ЩЮ-nріЯ}ШІ'уть,

підснпа'И'і

2 НОВЕ

та

ВОІВИ

ву.пи. БУ!дУТЬ

з аll'pейJДeРОВЗ/НJі.

ЬН-

К:П

YIКJpaї-

po~o,~y

~КJіль-

КОМСОМ·ОЛЬСЬКОІ

І

...

ПОТЯІГН'УТООЯ КИ'МИ

ЛИС;ТО'ЧІ~аIМИ

'ма.пень­

ДЄlpeBa,

посадити

ЯІКИХ

б.1И'3Ь1КQ

ТИС'Я<l.

ХО\рошнм

Ш1'РИХОМ

до

пей­

за'жу села БУіде мо.тюдиЙ ,пар~ і,м·ені Т. Г. :Шев че1і1К а , ЯКИИ поозд.яrrь )''Ші середньої та ВDCьм",рі'чної ШlКіл, а 18 цент­

рі

-

CKвeq:>.

Пр",чепурюваllllН,Я

села

обов',язок його lМ,еш­ Ka~lЦ'iв. Прибрати бі"lЯ' саДИlби і

в дворі,

паріКану

пос~яти 'квіти

і

П.1ек,аТIІ

їх

біля

покли­

КЗJНИЙ кожен ГОСПО:Д3ір. Ок>ремі меш.каноЦІ

IВже

розпочали

,ро­

боти по П\ри6и.ран.ню з вулиць Д:ров,

ка:м.ею.Q,

БУідшел ыи'хx

шл.а,К!у

і

,іIНШИХ

м,В'тері мі,в.

Тут

налеЖlНе 1)реба ,Воі,ддати деп'У­ тата,м, Яlкі на С'ВОЇх ви,БО,)),ЧИХ

діЛЬІНIЩя.х РОЗ'ЯСНЮЮТЬ crJи'оор­

ЖИТТЯ

9 квітня 1966 .року.

ц.я'м

.лоста:нОІВу

Л.

інструктор

ГУРОВА,

райкому

КП

У~раїни.

нру біля ОК>JюзавOtду ,і на ІМОС-

ту

~ез

,рі,ч.ку

А Іколишній

Г<ітлері'вщівї.д-

ЗtВ'-язкі'вець у

деса,НТlникі,в Василь

Фещенко,

Я.киЙ показував шлях КОВlпак~вЦЯ,\І, ДQДaB:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~

Оновnюються наші сеnа

11

досон~я

п.паIН,УЄТЬС'Я

ва пі.:rгото'в,ка до НОВОГО.

ПlOнер-

ВїДіроемо,нтуютьС61 містки. На поД,ві,р'IЯХ crJід'діJПКів ,р а ДlГООО У, по О'БОЧИIн:ах ш.л·яхiJв і ідорі>Г

семи

Нещодавно

учa.crrь

,раЙIКОМУ

ни_ О. ЛОІндаlР,

пер-

татів.

.1И

РОЗП,ОВl;В

~~~~~~~~~~~~~~~~

HIflКЇoВ села. Крім польови.х ро­ біт, г,реба 'ІІІ1ор.я~ати скве­ ри, 'вулиuі, пороїІЖlД,жі дороси, пооа.дитн дерева, кущі, ~іти. полі

О11РУ,КТОР

і 8-яа ,пр.аовах цехових.

І3 НАСТАННЯМ IВeCНИ 6ільшає Т'Ylрбот у 11Рудів.

і

п>З.рторганізацїі

нер'сыихx о'рганізаціЙ.

місцеві

УЧіН~В,

творчої

комоомольськи.х

похід,

честь

ПЗірТіЙ!На OjpIГ3іні,зац.їя Б ш,колі, як nо.кавуе lЖИ.ТТЯ,- велика СИ,1а. ТiJJwки за осТа....ні.й час

Іна

ду І<ПРС, забeзl!1ечеНIНЯ ава,нгар,;щої ролі комуніст·ів 'У боротьбі

три&ав

!Зсе те, що вони бачили 'Ї чули, ПІРО що Ді:'знались В ЗУСТІрі'Ч·а:х :з мешка'нцЯlМИ тутешні'х ·місць. У Тетереві аКТIІІВНО дія.пи

ДОЖJlВИ-

цро .піднесення і,дей,но-політи:чно,го і методичного ,рівн'я вчи-

дні

ної ipOбotги.

ра,йону

вести

в ИКОlНІКому.

ТУРІбота п>ро ЛЮЩНlIІ'У, її по­ бут в ЦЄIН11pi УJВа,ги викон-

кому ,C!,JJbCbIКOЇ Р,ади, КЄІ)),і,вни­ ків села. Щоб не 'бути гОЛО­ міВlНИМ, на'веду та,кий при­ клад. Цього 'Року ВСТY'fIЛЯТЬ В експ.луатацію 16-'КJва,рти,рний жит.пови'Й ,будИ'нок ДJ1Я робіт­ НИlКів 'радіГООПУ, ба,ня, ди'Гб{ЧИ,Й комбінат .на 90 місць, а 'в ее­ р(Щ,ні.й школі майстерня, їдальня, 'ІІ!ро,бі:йIНИЙ К'О,'l1ОфtЗЬ. Та цим не обмежується бу­ діВНIЩ'ГВО в 'селі. В Нe,;J.ал€IКО-· му маilбутнbQ.МУ ,в 'ньому ВСТУ!L1'я.ть В дію ПlродмаlГ, ,в:зуттєвий маlГази-н, ла'рьок, від.КlРИЕТЬОЯ ,ательє 'по ,ре.мон­ ту телевіЗQрі,в і ,ра ді.ОП'РИЙIМ а­ чів, а також буде за,кладена бр-уковаlна щqроГ>а до .квасиль­ но-засолювального

ПУ'н:кту

та

'ДО

видділ,ку ,N'Q 3 на .ВЇ;дlдаль 1,5 IкіЛОМ'е11ра. 3аqРJ1КУЮТЬСЯ і 'за асфальтуються 'вхідні до­ ріЖJКИ до ,ба:ні, дит,я'чого 'КОМбінату, на'ВКОЛО По

житж:rвих ІНИХ

вулиці

.на

бvдинків

та

750 мет,р':·В.

КIІЇl вські,й

буде за-

1K'00I."'poJIbHoQr-пі:лсу,М/коВ'і

3alНIЯ'I'fI'Я. ДОПOOllOlГТИ с.луха.ЧaL',( Сl\ICIт~Тll:.'JYlВaТИ набіуті 3НАН­ JfЯ та 13'(J.:С!ГОС}'1Ва:rи Їх .у 'ІІІРаІК­ тич.н.іЙ ~ія:лЬ'н(}C'lIi по уootlШlЮ­ NY іВlІ'ЮІ1Н.аНlНЮ П,1l<l!1fїВ IІЮЗВWl'ку

J1OO00)ta})C"DBa,

Н03.1XWЮГО

нщросленИХ

ХХІІІ

з'їа10~

кп,ре. А. МОРОЗ,

завіАуючlliA кабінетом ПО­

J\ітооаіти

райкому

КП

слави

....., Н3ірод.'Ні 'МООНІІІКИ не

·ЧИІС.lОМ,

а

!llIіяли

IВMЇHНI!fM.

Пе-гро

ДЯlrаючись,

ВіТЧИЗlIІІЯlНОЇ 'Війони.

чотири доні д,і,ти ледве ВСТИlгали записуваТI1 в С'вої ЗОШИТИ IЛро

меТDlДИ Піро-

С€lКlретаlР-Я Іпарторганіз,ац.jj ,міCI>KOЇ ВОСЬМИlj)UЧНОЇ школи "Оо 3 М • ,',\;... Il'о:з;я В'н розпо'в '" 11, ВІ' ПіРО ,розстаil!OlВlКУ <КО'МУНоїСтів, їх IВІкласд у БОРО'Тl>Бу за Мlі,цні зм а IгаlН.н.ям

/ha'B/-ІІЗЛЬ1іО-ВИХОіВ-

щкола,х

iI!IЖJIl'И всіх зз,хщів.І'О TQoГO, щ()б повВJi.cтю IВ'ИItОIJaТИ ,н8.ІВЧаJWНУ ПІЮГраму, ЩJlгаН'Ї:31:ІJ!а Н(} ін.а В'НОО1ООМУ t,цelЙoo.V'yрі~oJJі rnpo-

ВелиlК()Ї

піонерсыоїї

в

. ПaJ'&Ндltlетам HЄ'06xi~I{O(}

тів БоnданilвсЬІКОЇ восЬ.мирічної школи. Це ·місuя а.ктивни'х ."ІіЙ 1іа'Рo,дJНИХ месННІ<!в УРОКИ

колективів яа далышe л'іднерLвня

OOJll<Yi1Н100'(} І.М. (J)3д'ГоicrJ «Ве­ JDIItо'!;I8ІЕфсык.і» ), &mк.a І. О. (~ооп «Зоря») та ін­ DIJfI. П3lVI'ійним оprа>нізаlrёя:м, 1JljЮ"

Мойсеєнко 'ВІІМ·;Н:!Ш на XiJN,(i у німця ;К8'рабrн, SlКIf~ в6Иі1 'його. Л8!3е6нИ1Й був у ч.ислі семи 'меШКЗІНців села, 'l1'ривезени;х гестЗJIJЇВЦjЯМИ на РOOlCl'ріл. Ро:з­

Чоти:ри

нііI НСl1РУКТОіРИ. УічаСНИIКИ

Кома­ ТаКItМ

був МЗіРЩР'УТ походу ата'ршо­ !(ла.оник:,в чер1!ОІЮLX слідоои­

дум,ка'ми Іпод,іли,щсь позаштат-

лись

CeqJe'J'aIJ)i

,на.вч~ IЮК'У і проведен­ ня ПЇJ1OY1МІкових 3аІ!lЯТЬ. Це, ,н.а.са.МІП ар е,д, отооу ЄТblС' я 'І'Г. За­

По міСЦЯХ БОЙОВОі

J

на 'ГРО'мадсь­

сько,ї організаці;й заlвідуюча шкілыюІ відді.l()\І IраЯIЮМУ ком,сома.ту Г. ТИМЧ)1К. СвОЇ,чи

за-

.. :J!'IjЩД'IJI}'-

ПРИ:Сyтlні З 1нте;ресом ОО'У,хали

М. M~QНeнKo. ціК>Звились ді· ЯЛЬІН-істю l1жмынхx пЗlртіШіИIХ

сеШlIЯ

В. ж.мu., ,не ооі

па~ • •Ь<щЬА РОІЗПоча­ ли, rЩгoтовК'у it0 ЗaJК:ЇнчеНl!tJI

До БО-річчя РаАЯНСЬКОТ вnаАИ

IІ'роше­

ПQліТ{)CJВі'Ги

СВОЮ

Україии.

ШКІЛЬНІ ПАРТІЙНІ АКТИВІСТИ

РАДЯТЬСЯ

СЬК'Їііі

каб'Ї'Нети

кИ!х за.саlДах JIIO.виН'ні Щ}(} заб еІ3ІІ еч енrня ЇХ

Фото А. За,пари.

НЇІХ,

і іГодин,и

)!е<'Г(}диЧ'Нuради

Куза.ка.

кодимеРСЬІКИі,

·зМ'ОО'у ІК()Ж:НІ()~У

а,к:тшвіе>-;в.ап

«их ·засадах.

Наса~перм, для fll!)овед~ІПНЯ

8олОДІІІМ и,р

СергіоА

RШП1J)()JШIfO-:пj~умк.ООІЇ

Н>Я'ІП1Я д(}ці;лЬ'lЮ ~ У фOlpМі бе<е'Ї!ДИ, ТJЮРЧОІГ(}oOOtі'Н1У .'{У.МК3..\lИ. На за.НЯ1І'ГЯХ дати

пі','ІІСУW!\;QВИJC за'нять, де це ще не зромено, СЛtД :ВИЗl!fАЧИIТИ

,передові

С:КРИlВОр'LЖ­

СТo3lдЬІКОоІІС11Рygщtя,,.

3а!В­

ДaJН\Н1Я.

На фото: на буді'вництві ко-м6і­

Злііва

про п а,г aljf\~WCTa -

миcrr(}їть ,ві,'llП(}'в·j,да.'lьне

у

країні.

·нату.

Ір~у,)!і:ти

В ці дні перед паР1'і'иними

иО8ЇЙ 1Л',wrltр~qці за,веРШИ:ТI;ОЯ бу­ ,щ!8НIІЦ1'ВО IIHryvreцbKo.ro ГЇірни,чо-

аб8INIЧ)"ва.lЬНОГО

,гли'оок()

~()r

РУХТНІВНОЮ ДОопОВЩДЮ :ВИСТУІЛИ'В вич

на ~Ь­

~

сюди Т(}ЩО.

ПOlВlнювати

ЯМи

з

ItKOMY

не·

'Мeтo.~ ІРІАН

оpra;НЇJзy!вaТИ

.КОІЮу:JIьтаЦіЙlні

~fO'С'J1ійн,(} робити в'исн.овки, до­

агітатора,ми, ,на

ТаlКLй ЗlКТlІВнооті СП.РИЯI!!

О. КАЦАЛАП, секретар парторганізації.

',!,}lР(}Ю, і

З 7 і1І() 14к,в'їт.!fЯ сшуха чі шкiJл: 'ОСІІ'ОВ марксиз~}'-ле1lli,ніз­ му і по();ча 1'КI()ВИХ п мітшюїІЛ ,цр И

щOtдЗіВ'НО пров(Щєний сем,і,наlР з

нові трудові ЗRершеНlНЯ .

IЮJJiтooвi'fIt і

теОIjJЇЇ.

па'JY!'ійнwх о{)Га'нізщі\Ях

'ІІІІ ~ заmrrь в 'IroЖ­ УМИ IІі3ІjЛiбю.ро,

OClH·08a-

тих пі-,JJІЩ,'І;ЮЬ підClУ~Иrn .наIВ­ чаIННЯ. Вани ,раl,lУЮТЬ уопі'ха,)!1І ClВ(}Їх ВЧИТeJlїВ-ЩЮПaJГан-,J;ИС­ !І1Ї1В, Яlк,і 'св(}єю нелеl1КОЮ пра­ цею :вчили ЇХ Оів(}л()~івати іде­

lКі,в на

lfIY fИIIY призна,чem

з lmoнтp()л~и ,ци4Г

,роботу IКWНerги

Ш!,іIЙ

М3Jlж,сиcrгс.І>к(}-mшіжької

nрам&МИ

КІпре, рetКООІffiII,щоваНI()Ю ЛЁтеp.ar

і::\еЙ'fuгте(}рerгиЧ'нwй piB~HЬ, ла-, ·п(}леоГЛИ1IЮ

Щ)ООIlr.щдиe'lia. Ди_ ПJ)Ol8I!'Аеон­

ра~И! ДИlР~'1'И'В ХХІІІз'їtnY

іІ

98 ,п,оч.аТ1К'ОВих поліТШlко.1аХ і1ІОНа.д 3620 ЮОМУН'іст~в 'ї б~з-·

НИІ"'И ПOlC'і6/IJIRaJМИ, no~­ МИ .к.а.'І>l'Мf.И mtiry і еroр, а­

1250

ШТ}1К

Ля, ть()я

~гинула

ку_

Ій

В/в3/ння

.1,а:в<очки

М'Я

декі;JtblКОХ

палаючому ,БУідИ'IІ-

ЦРИСВO€IНО'

РЗJдltнськОІГО' Союзу. Портрет гepOЇlНli ,на

Г ерая

почесному місці у школі.

У

селі

Кодра,

спалеНQМУ

ОІК'у'пЗ'нтами, ми зустрілись з ,КО.lfИlшні,ми 'ПВIРТНІЗа-н,а,ми-, нині ,вчи.ТМIЮ4И МЗіР'ЯlНОМ ФIJ)llJ}ще­ Бичем М:сюною та Валенти­

ною МартИ'н,іовною Ку6іцькою; flОО)'І8ЗЛН на могилі юних пар­ тиs3llfї·в Дем',ина Ша1'ила, Ана­ толія Хма'ри, GігіЗtмунда Ку-

моги.лу

штахет-

'8СТа,нов­ ·глящ а<Ч іІВ.

Всі ці заіХО\д'И БУ'..'І:УТЬ зд~Ас­

6рOlНІКИ

Оси.цькоro,

п>Зртиза'нів

і

!lід;відали

CYMCbIКOIГO

з'єднаIННЯ.

ее.по

ст aдJЇoні

в

ПОСМ>ejl11НО

Федо.ра

Не за,був>а€ IВlІ!КОН1Ком і !lРО МО.l0ДЬ. Біля ci.тbChКoro 1j{\II.~y поб'у1ДУ€ТI>СЯ таlнцю&альна пло.­ на

з611JВ

біцькОоГО, А'натолвя

ни,ка.

ща,::{,ка,

віІн

фаwисті'В і .втік У ліс. Записали Ч~PlВоні слідопити прізвwще НЇіНи 'сООН:lНоі -вчи­ тельки TeтepiвcbIКOЇ ce:P~'HbOЇ ШlКОЛИ. У ,маЛlllИі 'вана очоли­ ла /1І'lщпіЛI>lfУ .камсО'мольсЬІКУ "pyoтv, ЯlКа .nycкa;Jta піщ У'!<і.с ворожі состави Н>З л іон ії МалИІН - . TeтepjB. Гітлері1!lliЯ'М стало в:'Домо цріз.ВlІІЩе паортизЗІНСЬКО­ ro. ватажка. ,Во!ни оточи'ли бу­ ,ДІІНОК Сосніних ; 'IІ1Щпа.пили ЙОІГО. В Hepil!'HOMY бою Н:lна

KOMa'p~вкa -

щозалИЦІИJIОСЬ

€lдИlне,

ЦЇ;Jtим

піCJIЯ

·ві.йни, хоч 6ільшість Його ,меш­ KalН1il:в і була зв ',яз ЗІН а з ПЗІР­ т lfЗiЗiII а.ми. CEpEtД ііі и.х : лі.сн IW<

В .. А. Qpел, ЯlКНЙ за:ГІІІНУВ 'від

Поліпшується ЖИТТЯ і до.б­ ІР об ут гогол,і,вчаIН. І1Р\tКIpашує­ ТЬСя се.1Ю.І щоб ВОНО було ше к.ра'СНlвіiWИ'М, його жиrre.тtЯIМ ТijJеба ДОТРИlМlУ'ва.ТIІ чисroТIt ІНа вулицях, С'к,вера,х, ...ю608НО ідоглядати са1д'жанці. 3 ви.Ч>ЗЙ1Но, депутатн Б цьому 'ПОВИ'Н-Ні взяти ,на й а'КТИlВнішу )'1Часть. ВИIКо.нlКОМ оільської Ра,ди теж

рук фаwистіІВ, його д'ружина М. І. Орел ни:ні &читель:ка­ аенсіОИ~ріКа, дочка ЗііНа Орел, ЯD\а прЗІЦЮЄ в :ШКО.!Jі. Gк-різь, де МИ побували, з'У­ С'І1ріочаVJИСЬ з д~ими лIQДЬМИ, ба·чltJlи, ЯІК· свято 06ерkаєтьvя 1l3ІМ'ЯїЬТIfХ, хто віддав CBO€ ЖИТ11Я за БатыквlщIІІну •. На.ші слї;доои.тиви,вчають бойо.вий шлях і 6jрова,рсЬІКИХ !fIа'Род!нИ'Х lМiеснкюів, Я1КІі іді'яли нешалеко ВЩ Богда!ніеки у лі>СЗJХ залісыlolгоo лісомlЮIllІ'ВІСЬ­ кого ,roanОД>з'jJC1'ва. Роошуки триsають. Ми 'Лe8!fIі, що .неза­

до'кладе

,ба'ром,

нені за р3'XJШОК кошті.в ;рад­ госпу, Сllj>'іЧКО'ВО-ТіКацblКОЇ фа6-

РИІКИ, і

сіЛЬСblКОЇ

Ради,

установ

п:дприємств.

мЗоКСНtм'УМ

зусиль

того, iWоб переtВОРИ11l ГОГО.lів у к,ві1'УЧИЙ ООД.

ДР

село

І. ТИМКО, голова сільської Ради.

;мена няно,ї

стануть

герої'в

відомі

ВеЛИlКоі

нові

Вітчиз·

·віЙНи.

С. УДОД, учитель геосрафії.


СТОРІНКА ІіІ ТВАРИННИКА ВИЩЕ ПРАПОР ЗМАГАННЯ!

І:

НАГОРОДА

ВИСОКА HelЦOIд8JВ'HO У,юа-І

зом' ПрезИ'ДЇЇ Бер-

ховної Ради. COO~ І

. ,•

l1ВЗlрltкни.цтва

Є

та,ка

необхі,дність, І .1ИСЯ.

рія IB3'HiIВHa J)'ЇлеНІКО. С)М'На'д'lJ;яти;ріlqною

ді'ВlЧИ'Но.ю

Г::СJPЯ за,кі'lfЧення Великої вtтчи,зН'ЯІНОЇ ,вфй\ни МаріlЯ 'разом з ~нши-

Од1Носе.1ьчанами

відбудовуВоЗ-

•1а з.РУЙ'НОВ31не ГООlОДЗjрІСТВО. Ні....: . я. К 01 роuоти ·не цy,pa.1aCЬ~B,pI.1bниltfій і ·городнНI_ бригадах на . пот l1РУДИЛ'ась, 13ДОВОЮ лрацю-

В

ЦЬОМУ

Д;IВlЧИlні доручи.1И .НJЙ'бі'1ЬШ 8~Д- бс'в'язаlн,ні

піISJЗоР'Уй:нованих Гlриміщеннях, ,при недостачі корм'і'В ДОВОДИЛО'СЯ виКОХ'У'вати молодняк. Та і ,в цИХ умовах вона успішно ВlІконува",а за,в'даIIllНIЯ. ,КОЖІНОГОРОКУ ферма поповнюва.1аея маточ,ним поГОЛ;ІВ'Я'М. Одну із

ЛИЦЬ, М&рія

а

гру'П

що

,вже

CTa.~a

потім

,ви:рощених

бу-'lИ

uот~'вати

роздоювала

.J.оби.lаоя

високої

нема.l,а

те-

СПЩРОіва'ні, до

оте.1У,

первісток

і

ПРОД\І,КТllВності J

їх. ТЗІК Мatрія І'ва.ні:вна стала .дО·Яlр-

3 тис,яч,і

кілопра'\lі,в

Мlикола Кирилович Рябий після

закінчення ,ветеринар-

ного

тех,нікуму

очолив

мо,юка наДОЇ.lа в'д .ко,швої коро- бригаДIУ на МОЛОЧНО-l'Оварви по 3616, або ї76 цеНТНЄlрі'в. ній фермі радюспу «Руса­ - ЯК і всі наші тваРllННИIШ,­ Вміле застосу­ ГО'вори, ть м,аріlЯ "ваН"В'на, я нівський». СП'РИЙlllяла Ір:шен.ня ХХІІІ з'ЇЗ'дУ вання набугих знань на КПРС я:к ,пропраму своєї дії на практиці з кожним роком наступне П'ЯТllJрічЧ'я. За три \Іі­ приносить все КJращі резуль­ сяці на:доїла від заКij)іплеllОЇ гр у­ nII корі.в по 722 кі.l0 l грами \10.10- тати. ТоріlК очолювана ним ка, а вал станови.ть 164 Ц~HT- бір:игада еиробила на кожну нє'ри. Уві,ДПQoа~дь на В\І'соку на- корову по 2930 кілограмів

г~poдy бу\.J:У ще КІраще працювати,сво'є річне зоБСIВ'язв,н,ня

наю ДОСllРОКОВО . Са,~.ювіддано

І'ва,н;,вна

трудиТl>СЯ

51:.1енко

на

ВІІКО;\\аірія

фЕ'Р'\lі.

8сТИ-

гає 'вона ВIІКО1іуlваТIІ і свої громадські обов"ЯЗКIІ. ЯК деПУітат

молока. у нинішньому році вона теж попереду. Денний надій

на

вищує

корову

дев'ять

вже

пере­

кілограмів

молока.

кою. З того часу МIІ1НУЛО 6',льше р,а'ЙОНIНОЇ і сі.1ЬСЬіКОЇ Рад депута-

За су.млінну працю в т'ва-

М{)же, Ma~, підеш на ф~- 20 ро.К:IВ. Змiu;ніло ГО(1п~да,рСТоВО. 1 ів ТРjlДЯЩИХ, часто буває у своїх РИНlНИlЦТіВі Президія Верхов-,

-

\lу л:ра,цювати? -

згодом за'п'ро-

Ви'росло Інове ,кв,піт,аЛЬіне т,ваIРИ'Н-

ВIІ,БОфlці'в.

цтво ж 1'реба в.Їд'новлюВоЗТИ, СПІЛЮНIд'ров&не ФашИІСТСЬКИ,МИ за-

дам1іС11іШХ п:роцесівна фе.;1'\lах мехаКЇІз>Ова'но. ТілЬіКИ за \lИIНУЛИЙ

СЬКllіИ» llРУ.:J:IВНIЩЮ.

пW!ува.щ ЇЙ, -

.~_q..,.,,.

11

__

.,:f'

І рік надої мо.1ока майже ІПОДВОЇ-

• _ _ _ ~-="-="_.,,-="..:- "oO'~""~""":>-"

__

)A~l: ~AK~;://J/J/ Ш Д Ш Ш [

,все

lIIа,нvють

і

ної

Ради

СРСР

(.p-'lI, С'ВМIІКОДIІМ~рський.)

Мироиенко

А.

t'.

нещодавно

(Р-1Il СН6IШКОДИМерськиЙ.)

('~ofI ClВе.лШЩ!l,ИМ~РСЬіКий.)

(P-uJ СГ()['QJIівсЬІКИЙ.) 8. (р~п «.гОГО.rIі,осЬіКИй,.)

(ор-л «Требух~всЬІКИ'Й.) Кондратенко Г. Я. (IРіІ1 с.ВелmюдимеРСЬКIfЙ.) 8liсюра К. Л. ('Р-ІП ЇlM€'IIi Щ,орса) РJlба А. А. (ІР-О «РусаІНЇJвCblКи.іі.) Ходос В. І. (,р~п с.БоБРИЦblКИIЙ.) Назміева У. К. (ор-о сБОб!рIЩbКИЙ») Логви:нetl1(оГ; П. (ІР-Л сгQгол'ilвсыий.)) ['оркун Г. Я. (р-п сТ'ре6УXJі,вськиЙ.) 8асюра Г. І. (IP-l1l іЇ1Мені Щорса) Я,куша Г•. П. (іріІ1 імені Юрава) C.~ytoвi8a 8~ М. (.p-lП .,БобрlllJ,Ь.К.ИЙ.) Гордієнко Н. Ф. (P-lІІ сl(iраси.orі'вськи.Й») ПОЛJlХ Г. Ф. (Р-Л «БoqpицЬіКИЙ.) HeтQДa М. М. (ІР"П Іьмені Юрова) МнкитченкО' Г. О. (ІР-П с60брIщыий.)) Салай Г. €. (.р-п імені Щорса) 3аєць Г. А. (Р-ІІІ «Т'реБУХЇIОСЬІКИЙ.) Обlух М. П. 6р.,п .,6обрНliЦЬКИЙ.) 3інченкО' Г. А. (:P-uJсКіра.сил,і'8ІСЬКИ,Й.) Духно Г. С. (IP-uJ скірасилїIвсыий.)) 80рона О. Н. (р-п і,меНіі Щорса) Сірик М. П. (P-іП «Бо6рицькиЙ.) Кален''leНКО М. Ю. (,р~п сТ:ребухівський»)

БІленко К. О. (ІР-Л «·Кіра.силіIВlСЬІКИ'Й»)

Швида.к Н. Я. (р-л сТ,ребухіВСЬКIІІЙ.) Гайдак Т. О. (р-п сЛі1'кjIВСЬІКИ,Й.) Білогуб Ф. С. (ор-m с60брищЬІКИ'Й.) Бобко М. Я. (Боr,дзні'всыаa ІП-Іфа.брика) Оачар У. Я. (,р-п СТlребухі'ВСькиЙ.) ПИЛЬТJI,Й М. 3. (\р~п «Р}'ІСаIНj.вськlІІЙ.) Швець У. О. (,P-uJ ",БобрицЬІКи.іі.) Слуговlна М. Р. (Р-ІП с6о6рIllЦЬКИЙ») Ізосімова У. Н. (IР_11 «.гoroлі8ІСblКИЙ»)·

1262 1159 1152 1002 1000 945 940 920 908 890 888 863

880 8б2

862

860 859 845 842 83з

833 830 828 821 813 809

803 791 790

785 777 771 769 768 760 758 758 763

750 747 740 140 739

ОксютеикО' 8.1. (р-п і!м е.н і !КіUРОВоЗ) Тrплюк М. П. (,ООnп.а'иі'8ІСька о-фабрика) Соловей М. П. (:р.ш «РусаIНівськlІЙ,.) ТкачеккО' Н. І. ('1'-111 і'мені Щорса) ЧУНJlК М. С. (р-л «l(iрз"lСиліесЬІКИ'Й») Теплюк Г. П. (IБогдаяівсbl<la п-фЩj)ика)

738 736 730 728 728

151 141 140 95 128 166 164 184 173 168 112

Нестроєва Чуприн,ка

ВОробей Н. К. (.КаIllИТ'SЮlська п-фаIБРНlКа) Макаренко К. О. (іІ(алитяIficыа •. п-фаlбрика)

Пономаренко В. П. (семIfполк;всыаa п~фаб.)

Романенко К. Г. (,60r,дa'Hi'3CbКa іп-фабрика) Хнлько К. В. (6СЩ.lі'IІЇlвcька п-фа6ркк .. )

(р~п

«Тlр·ебуХі'ВСЬКIІЙ»)

55,0 55,0 54,7 54,3 52,5 51,8 51,0

48,6 48,0 45,0 44,0 44,0 44,0 43,0 39,0

«Тlребухuв,сЬіКИЙ»)

О.

З.

(ІР-Л

"Русаоні'В,СЬКIІ,й»)

Ф.

(ІР-Л

«Гоголів'сЬіКИЙ»)

Ратушна В.

М.

Шевель О. Ф.

(Р-Л і,\lені КіРОІва) (~1П

(ІР~П

«Гоголівський»)

«Гоголі'ВСЬКИЙ»)

Бутковська М. А. (ІР-П «КрасиліВlськай»)

1З2

Хромець Г. О.

~

Гнатенко К.

102

(ІР-'П

М. В.

(:р-п «ТреБУХі;IВСЬІКИЙ») ('р-п і,мені Юрова)

€.

ПОСТОЛ М. С.

(ІР-Л «ВеЛИlКОДИ'МЕ1Р:СIcJКИЙ»)

163 161

.Т]евковець М. М.

108 125 128

Г.

Г.

(:р-п «Ліl11кі,вський»)

Савченко

€.

П.

171 141 159 182 198 157 1б8

139 1і2

149 82 133 121 183 195 142 176 148 ІІІ

130 191 177 1б3

124

Хавро

Cepгi€H'KO О. Кривець М. Лень Г. П.

146.000 118.250 118.250 175.785 136.063 111.000

152.603 130.174 112.648 38.414 120.467 89.900

89.900 74.336 36.606 31.989

(Р-ІП імені Кірова)

(,Р-П «Літкі'вськии»)

К.

(.р-,п

iMeНli

Юро'ва)

І. (р-п «Плоскі'всIcJКИЙ») (ІР-Л «ЗаIВQРИЦЬіКIIIЙ»)

Ячник М. В. ('р-л «Jlіl1кі'ВСЬКIІЙ») Фесюк М. Д. (р-,п «Пло'скіlВСUКIІ.Й») Бабій В. 3. (,р-п «Зоря») Іванішина О. С. (ІР-П «Ве.1ИIКОДИlмерськиЙ») Цьомка П. Н. (!)Qгдан:,вськ,а п-фа'БРИlка) <:'реденко Т. І. (р-,п і \Je;! і Ю'рова)

ІНТЕНСИВНА ВІДГОДІВЛЯ План першого кuарталу пО Зідач.і м',яса .державі КаЛИТЯIІ­ СЬіка IПrrахофаБРИlка пере:ви,ко­ нала ,на 7 ТОІНН. У ,цьому нема­ ла зас.lуга тва'Рииників, яюі п,рацююrrь на відгодllв.lі. На ферм,: ПЕ1РШОГО віДlділка орга'візоваlНО інтеНСИIВ'НУ відто­ д;:влю МО.l01.:J:НЯіка. 170 іМИ'НУЛО­ ріtVних БИЧlкі:в ,за березень даоЛИ по5ЗО грамі,в сереДIНЬО,ДО60IВOГO п:риро'сту ЖИВО·Ї ва,ги.

лпкаЗІНи'ків

ДО БИ"ТIІС Я

Пи.ТIІП

І'в,а!нович

ХіРИ'СТІІ,нченко та "ван І:ва'нович Д\!итрен,ко. Високого приросту живої ваги

новонароджених

досятла

теЛIЯlТ,НИЦЯ

телят ЦЬОIГО

ж

в:д.Дlілка КатеРИ1на О,leJlюанд­ ріВІна Сnюк, Я1ка доглядає 37 гол:,з. у МИІНУЛОМУ місяці кож­ не з них добавило у ,вааі 700 гра.мі,в,

Валовий ПРИlр:ст

ЖІІВОЇ Ів,а,ги

мо:щдня/(а по ЦЬО\ІУ відді.1КУ ста,новить ПОlнад 7 тонн.

Г.

МАКДРЕНКО,

727 725 722 718 712 709 705 695 695 692 690 689 687 685 684 680 680 680 670 670 662 661 660 659

664 653

Семенюк О. Ф_ (р-л «Руса.нівсЬіКИЙ») ВOJюхаМ. О. (Р-Л «ПЛОlсківський») Jlишенко Н. П. (:р-,п «,Вели.КОДИlмеРСЬКIІИ»)

ДОГ;IІЯlдач.і

Кобзар О. С. (,с€МIІІІ10лкiLчськз Iп-фабрИlКiЗ) Моту:жа 8. Т. (,БогдаIНЇl9Cька п-фабрика) ДомолевсЬ«а К. 8. (СеМlliПолківсl>КІ8 п-фа6.)

_ _ _ _ ''' ___

Павленко. М. П. (р-п сКірасиліIВСЬКИЙ») Коваленко У. М. (КаЛИllЯ1НСЬІКа п-фа'БРІІка) Деркач К. Г. ('р-п «Гого.1і'всЬіКИЙ») 3інченко Л. П. (р-п «ТребухliвсЬіКИЙ») Дзус Л. А. (ІР-ІП «РусаН;IВСЬКИЙ») Галнцька В. Т. (,Р-Ш імені Кіlрова) Грінченко М. М. (р-п «Требу;хі,вський») Соловей К. Ф. (:p-m «РусаІнівський» ) Нетреба Л. З. (.р-л «ЗО'РІО») Пиндюра О. М. ('р-п імені Кіро'ва)

Кіращих

КЛlWась Г. М. (ПУlX'іІвсЬІКап~фа6рика) Ко.нонЧ)'іК; Г. О. ~Пу~іВСl>Ка л-фабри.юа) КОНдраТJOкК. Б. (IКиіl)jCька А-фабрика) J(упр!єJrкb Л·.П. (IКИ'ЇВСblКа Iп-фаБРIl1К<:) Шептицька ,3. 8. (КИЇlоська l-фа6РИlка) Череда Х. Х. (киівсыІІ п-фа6РНІКа) Федорен.ко Л. І. (,I(иІїI8cыкa п-фа6ри.ка)

Я.

О.

Бруєнко М.

гоопода.рс1'В

56,3

Г.

194 187 187 172

Пта.шННliЦі, н.азви

п-.фа6ри'ка)

О.

200

ПТАZПИИЦZ

(КИ'Ї:В1Ська

ме'аллю >-'о

«За

ТРУДОІВУ доблесть».

~'_~

Науменко

Безсмертна М. П. (P-l1l с.великодIfмерсыий.)) КО8басинська О. М. (р-ш ст.ребу~U8ІСЬіКИЙ.) Окс:юта, О. П. (ІР-:ІІ «l1ребу~і,всЬІКИ:Й.) 3інчetlКО С. П. (IP-іП «Т:ребухівсЬІКИЙ.)

І.

М.САЙКО,

Рябого

Павленко Г. П. (р-п «Кірасилі,вський») Біленко М. І. (Р-Л «КргСН;(lі,всЬіКИЙ») Ребркк М. Г. (р-п «Бобрицыкй>>))

Доярки, на>з8И ГОOflOда'РСТI

Гарбуза Г. ,По Селюк А. М.

І вича

головний зоотехнік.

Ков(jасинська

ДОSl.РВИ

ШкOtIда О.

це

Тепер

-

я

працюватиму

P.J:..

явив т.

u

)1'l.'I1И,

що

-

за-

б

по-

радУ'Вати ,рідну 001'ьківщи.ну

'-_~4~ щ.е

кращими

трудовими

до-

ІР il ill Ш Ш [[ I!l Ф ІК ІР Ф [к !C~:H~:;::.: p~~~,~,

11

Джус Г. І. Пригара Г. liабич Г. Г.

За

бо і 'ГваРI\1НіНИ- BII1ЦblКe Імістечко. Більш:сть ТРУ- пова~ають ~ :ра,.J:.ГОСП; «Kp-асиЛі'В- наГОРОДjИла МИКОЛIУ КИР,ило- з більшим вавзяїГЯ'М, -

гшрбникаlМИ. -="

заслуга

І і т. Б:.lенко. Торік ІВОІНа п'ри зо-

Б У-' бymнriх коріІВ. ТЯ'жко було: у Іна-

ланаfо~сщжена ОPlдооа.ми І IМІЩоЗ. /lЯlМИ ,веди,ка 'гру-' па ,тваРІШНItЮВ. Серед них удо'::To€JHa ордена. Т'РУідОВОГО Червоного Ilраlпора І НоЗlша ДO~:}II{a Ма-

ва-'lа.

ЯІЮЩО

за ДОС5WН'У111 УСПJ- rювідальну .роботу->догляд .за техи У РОЗВИТКУ лятаlМlІ, ,вирощуваlНlНЯ 3 них ма,й-

,

ми

-

то з.годна.

ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ

652 651 648 642 640 640 635 632 620 613 612 607 603

177

По

164 164 136 127 154 156 139 118

граМів на доОу

679

IВже не перший р:к ДО,Г.lядають телят у раlДГО'слі :мені Юрана Галина ДеНI\1С:lвна Барбон, Кпе­ рина ГРИ1гор;.ана ГнатеНІКО то Та.kіlЯ Андріїlвна Баlрбон. Закріп­ лений з,а ,1!1l\lИ молодня,;, І\!ає наіі­

"ращий o8J.IІГЛЯ"Д. У соціа..1іСТlI'ЧIІ0му З\Іа["аlНIНі :на честь ХХІ І І з'їз­ ду КПРС IвОIНIІ доби,лися за 1'ри міС>яwі сереДlньодобо.зого ПРИ'РОС­

1б7

87 168 192 137 92 16.1 136 116 134 134 153 157 89 143 92 150

ту живої 'ваги

кож,ного те.1ЯТll

граміІВ.

679

І.

ПЕРШІСТЬ-

ЗА ТРЕТЬОЮ Ко,тектив

БРИГ АДОЮ

ТВоЗ'РІІ'НІ!l1.кі,в

'ра.:J:іГОСП\,

«ТреБУХ:IВСI>КИЙ» .в дні П:!ДГОТОF>кїI і

П'рОlведення ХХІІІ'J'Їзду

до·биВlСЯ

,по\иі1'НИХ

КПРС

уюпіхіlВ.

К'ва'р­

тальни.й П.l31Н !над·ою ,\IО.,10ка і' З.:J:3-

чі

його

держа'ві

,вико'нано

бvло

ДОСllРО<КОВО. Ос06.1ИIВО іВИСО'КІІХ ·по­

каЗНІІІків ДО'МОГЛИС,Я ЩJац"зни-ки .\!0.10'Ч·НО-ТОIВ,ШР'НОЇ фе;JМII11ретього віДДlілка. ВОНИ .надоїли ,ві,д ,КОЖ­ !'ої ,КС'РО:ВІІ .за три \Ііся.ці по 730 кілаграм ;Ів МО.10ка і зараз доять u;ощоби по 9 к 1 .l0гра'\l'IВ. 'Ще Кlраlщі уопіХІ1 маЮТh ДО,Я';J.КІІ

152 104 126 1б1

141 118 154 157 117 141 147 123 83

О.

КоВ'баlсинська,

Г. з

Бабич НИХ

С.

одерж,а.1а

до На ,них

940

шого

та

О.

аксюта,

3:lнчен,ко. на

Кожна

JЩРОВУ

від

кі.10пра\lів МО.l0ка ріВН,Я'Є1мовсіх Д(ИI'РОК 'на­

1000

'РаД'госпу.

€. ЖИГУН, зоотехнік.селекціонер.

ВИКОНАННЯ П.JIАН;Vвиробниgтва і ПРОАажу Аержаві ПРОАуктів тваринництва rОСПОАарствами району аа

3

моці

Назви радгоспі,в і птахофабрик Імені Щорса «Руса:нівський»

«П.l00К;'ВСЬКIІЙ»

« к:раси.lівсы\1й» «Требу х ;·вс blк ИЙ» «БоБРИЦЬКIІЙ»

151,9 137,2 126,8 126,7 116,3 110,9

554 511 528 581 577 6БЗ

86,7 84,7 80,9 77,8 93,7 89,2

131,9 102,2 112,4 117,4 130,2 151,6

497 421 ·.57 486 359

79,6 78,1 81,4 82,7 84,2

117,4 100,0 93,7 107,1 103,1

3,4

16,2 5,5 2,9 8,3 6;6

50,5 ./ 154,2 100,5 37,4 79,6 51,0

«Ве.1 икоДИ\lеРСhКIIЙ»

«Зоря» «ЛіТlківськиіі»

«Г о ГО.ll:·В,С Ь,К и.й»

КаЛИТЯlнська

105,6 105,2 92,7 87,3 84,1

10,0 7,4 16,5 5,9

155,8 113,5 106,1

16,1

107,6 :)8

1С3,3 в

6,6

.раза

«ЗаIВОIРИЦI>КИЙ» Пухі,вська

73,6 56,8 52,2

Еогдан;вська

46,6

Се\! Иlпо.1lК і'вська

410

86,6

зб6

388

91,6 80,4

98,9 120,1 143,6

6,1 13,4 11,3

107.2 112,9 43 139,8 41

іВ

513

77,8

138,4

Щ8

120,3

173,1 12,9 .раза

43

статистик.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

по

КАРПЕЦЬ, р оБКО 1J.

15.7 раза

І\I1Ї І всь.ка

128,0 43

137,7


, веон.а ;ВЖе nРllЙш­ З ДА€ТЬСЯ ла остаточно. ЗакінчилИІСЬ до­ щі, ,віщч~но .приnріває сОО!це. На

БЛАГОУСТРОЮ

дер,евах з"я,ВЛЯЮТІ;СЯ бруньки, 'роз­

пускаються ~~щі. Все це lfIе:рші озна,ки наіб.лижеН1КЯ свята веони~ Першого т.раI8НЯ. у 'керіВНИікtв ,гоопод,ар<:1"В і організаці,й, у ,домовлаоників нОіві тур60ТИ. Бла.гоук:грЬЙ, озеленен'/ІІЯ, наведення В'СЮДИ Зlра'зкового :поРЯ'діку . .саме ,цьому і ЦРИ:СВЯіЧени.Й міQ5t'lНик, ЯlКИЙ ілрохцдить В ціщн,і у ,мї>сті і ,ра,Йоні. Про те, ,я,к ,ЙОГО на,и,к,pt~ще [~po-

.циректо'рами піДГlРИЄМСl1В, сеКіре- fШИН' Т3jp'Я'МИ іпартіЙ1НИ,х Оj)га'нїзаujй і Не раз вже в.ідзна'чал,ЗlCЬ і,ніГОЛ05,а'ми LКoмiTeTiB n.ро.фсп:ілок . .з ці алі'В а колектИlВУ п'рацівнltків таким .порядком ,дении'м відJбула- механ,ї ч,них майстерень 'по бла'го­ ся ІЧергова сесія .Цроварсько'ї .місь- УСТljJОЮ теРИТQрії 'своєї і сусі:д­ І\ОЇ Ради депутаті'в трудящих. ніх ВУЛИЦЬ. В ,пох~д за ЧИСТОТУ Голова ,вико~кому міської Ра- і 'ПОРіЯДОК 8И1РУШИЛИ мешк,знці ву· дИ В. КОВIПЗікі директор ком- лиць Юрава і ОСИlпова. бі,нат'у ,KOMj'i-lал'ньих піщприемс'J)В - Благоустрій - справа кож-

ДИЛЬНlІ\ків

Л . .поживилов

дi,Tb~lI!?

ознайомили

учас-

ного,

така

-

дум>Ка

піД'Кlрес.1Ю­

DeCТИ, wшлося на , нараді ~pOMaдян :районного цен11РУ, голів ву-

НИlкі'в сесії з пла'но,м благоусl'РОЮ міста на ,перший ,рі\( п'яти:рі,чки.

па.1а,с& н,а сесії. ЦіJlКОМ слушно! Аджеві,д того, як ко*не Ifї!д>ПРИ­

JiИЧНИХ ,коміТеІ11і'в. Про це 'ЙUl'JIа .мова і на на'ра;ді, Я'Ку ДИіМИ !дНями ЩJOз'і'В Іра,йком КП УЮР3lіінн З

БtРО'ВtaIРИ, як lВідо'мо, мають свої мі'КlрораlЙони. У кожному з нихсвої 'осоБЛНіВОСllі, ,свій с'оснг робіт,

Е:МСТlВО',кожен грама,дянин дбати­ муть ,про успішне п,роведення м ,і­ СЯЧНIІ,ка, залежить зразковий по-

а

•••••••••••••••••• " ••••••••

за

викона.н~я

ІНКи.х

віСд'Повідають ,РЯ!ДОК у місті в цілому.

:розташоваlні тут пі,Дпр.иємства чи :Оріга,Нlізації. : На рахунку ,де!rКИХ з них чи,ма:J!o ,КОРИСІНИХ' оправ . .при,ва6люють іоко ,порядо,к :на, території Iза·ВОI!lУ :тоptГовельного

I-ІIІ\МIt садlllб 'r.Pуд1-ВНlfкіз.

ЦЕ - СПРАВА КОЖНОГО

ІДЕ МІСЯЧНИК

машИ'нобу11уваIllНЯ,

:ПРИіЛеглих до нього ву.1иці і жит-

говqрити

і

писати

РО3lТа'шовануміж

про

ву.1ИЦЮ,

заводОІМ

холо-

б)\""о;r.tб~н'атом

N2 2,

Великий вm<о.нати

·ви Mexa!ri''lН1Ix майстерень, шкіл та і'нwItXOIJI:а~~адій перетворять парки і оК'Ве;ри уttіaItЯ культур­ НОГО Jl;WючНІІКУ броваІрчан. .Б3ІГаrrо ,бamoчих ,питань [Jщні­ мали . У'ЧЗСНIIJ{И сесії С. Оксюта,

І

ШепТ'У,Н та Ї'нші.

,далеко.

Настала ПО,ра деревонасаджень, масо'вого азеленен.н,я. По.над ІО ,ИIOЯ'Ч IКУ'щів .і 'декqрапfВНИ,Х дерев буде 1I00аlдокено і вж:аджено у Б.ровара'х, у цеНl1рі м,іста буд'уть «переконcrруйова,ні» lК'Віl"НИКИ і газони. Чимало бу де ПРИКірашено

ВotнH fl>ВЩ)И'

ЛИ 'про 1ІІ0ДQПостача,!-Іn'Я 'і електри­ фікацію в-Їlддалених В'УДІІЦЬ, 0.6JIJЗ'дНЗlННЯ аlвтобусних зупlІНОК і ,газифікЩію, !про 'МІ;СТКИ, які ду­

же ПОСЗІІЮ

peMO'HT~ РВД-7, но­

мерні ЗН.3ІКнна 6j'динка,х док

тим, у Імісті ще ЧИімал{) ~'УлиЦь і лровулкі'в, де до справJlCИЬОСО ІПО. дуже

належить

в парках і оюаерЗІХ. Немає сум.ні­

IВі.рно lIі,Д,креслювали ,вих:тупаю­ чі : ПОРSЩОК ,має бути ,не ЛИlШе в цеНl1рі, а ,й .на ОКОЛИЦЯХ . Між

.ще

lробіт

ву в ТОІМУ, що їх шефи-колекти­

!деза'раз не -можна ні IІІрОіхати lі Іні п:роііти? І не тільки там, заУ'ва. ЖИIВ П. ;К.ли,мав . Не добере­ T€<Cb 'ви за:раз :до ресторану «:,у­ ПУ'11НИ'К» .. Та .це 'пі'Вt6і,ди, а в цьому ж ,районі дошкіЛЬІНі ДИl1я'чі '~a­ Н()ІВИ! Я,К бути матерям з м,алими

РЯlд,ку

На ,жаль, ,кері'внИlКИ заводу неcт.allllДapTHOГO комунального обла,днаilllНЯ, мостопоїзда N2 814 та . меб­ ЛЬОВОї фа,бри:ки ТЗікої турботи не проявляють, А скільки МОЖlllа

і

Ot6cЯlГ

у

назвах

Ще 'Ї

і поря­

ІВУЛІІ\ЦЬ.

ще 'раз

пі'Д.к~лювалtЗ'сь

неоБХЇJJjкість 'Т'ВЩ)ЧQЇ ,рQботи ,в.сіх без ВИНЯl'ку дenуrгагів,голі,в ву­

ЛИЧНИ'Х комітеті'в, 'вci€ї громадсь­ кості. tМісЯ'lНIІ'К блЗіГоусгрою l'РИіВає. ШlІориться зма,га;КIІЯ за кращу ву· лицю, 'Кjр03IЩУ садИJ6у Тlру.д'Ї1Вlника. Хто ж ,вийде переможцем? К. ДАВИДОВ.

:лового .масиву. Асфальт і зелені - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : насаДЖЄlIІ!НЯ !JiРИlКlрашають цей РАДИТЬ

:раЙон. Саме .біля цьо,го пі,lі:П'рием, :ства (Ід0 реІіі, єдиному 'у місті)

: обл а,ДІН і\'Нlі місця дл'я СТОЯ'll'КИ ве­ : лссипеді,в, мотоци.клі'8 і аВТОІма­ : : •••••••••••••••••••• ,.. ••• ".101 •• D

Біля 10 років ,п'рацю€ фе.1ЬдJше­ ром 'MMlJyIIIJ{TY села 'РОНЬ Уж'горцдсько.го ка'рпtЗТСblКОЇ області

Мала Доб­ району ,За­ >КО~I,сомолка

МІКРОКЛІМАТ ВАШОГО ЖИТЛА

ЛlКАР Не

замислюючись,

кожен

ска-

-

необхі.д,ну

життєву

си-

JюВ'ітрlЯ

було чистим!

Перегріта,

н,асичена

'ВО.1О-гою

но ПРOlВодить Пірофіла.кТИ'Чіні за,хо­

,міШLКа'ми шк і,дл If ВИХ газів та 'Mil('РООРГЗінізмі'в може привести до

вл,а, urrовує

бесіди

на

медичні теми, Ії Іlюважають жи­ теді се.1а за доброту і чуйність.

їх

з до-

.1и>ше

ВіДlчине.нНIМИ прот,я,гом ' всієї

доби.

Щоб

ПИ.1У 6

гаlнчі:ркою

біЧJНОМ'у

метрі

наlвіть

в !ку-

'І ИСТ О'Ї кім-

апр ЛtВА

наГі!'!УЄ

тріщи'ну,

стіна .розвалилась. Од'на,к тут є «але>. Річ У ТОМУ, що'Гріщина ст,злася Іне 'в CTi'l!Ji, а дало її ЖИТlТЯ! І колектИІ8-.хUрург 'вчасно не заши,в іі, бо на,діявся, що грі­ ШИ'l:а-рана

сама

GРJс,теться.

А з.ростись могла. І треба було! ЖИВta ж 11КдfНИіНа ... Та 'цього не сталось. По чиїй вині?

• • •

ЩО

'nРОДОВЖ'J''В,ади

остаточно

надхQДИТИ

до редащИ ще й після опу,блі,ку­ ваIН'НJЯ у сНово).!у ,ЖИТl\і» :від 26 берез/ІІЯ огл,му листі,в ~Ce:peд лю­ дей ЖИТИ ... » Серед них був та­

ПР'убіЯlНИТЬ поку.пцям, і вину '8 ТО),!У, що достоа'вляла ЛЮДІЯМ зі СІМаду МСТ вугілл~ та брикет, за~мічені шлаком та іншими !дО­ мішка,ми. «За ,переВИКО.наIННЯ пл а­

а'втор,- фото

6в.діОК'ЇЇ

Івані'вни вміщено ,на ДОШlЦі шани. Серед 1К0лективу 'ван,а ристується

Є.

по­ ко­

поваltою».

~piiM зустрічі з І. Лошаком та Карпен.ко, ми роз.мовл'яли з

авторЗ!ми і,нших ока,рог і лю,дьми, непри'че'Гни:ми до опра'ви. Позна­ йомились таlКОЖ J3 д,вома ДОКУ'мен­ та,ми. сЗанедостаТ'Ню ,ро,боту і

nрУ'бе Сl1а'8леНIНЯ до "шбор.ців, С8і'щч!ить Ірішення сесії Калитя.н­ ської сі'1ЬСblКОЇ Ради ві,д 26 1'ра,в­ ня

МИ'НУЛОГО

РОК/У,

-

рекоменду­

ваrrи пр,ав.1ЬННЮ .рООкоопу І . Ло­ ша,ка з роботи зв,іJ1ЬНИТИ». Ось поота'нова 1"ова:РИСblКОГО і н,аро:д­

НОСО c~iIB. ~За JtpiQHe хулі<ганст­ во ,на това,РИСblкQtму суді, ~ читає­ мо 'постанов,], Брова'РСЬ1<оrо ,нар­ суду вЬд

17

дютого ц. р.,

-

ОШТ·

рафу.вати І . .лошака ,на 30 карбо­ ,ваlНПіів і зобов'язати проси.ти ,ви­ бзч,еНlНЯ перед ,колекТIІ\ВОМ .на за­ сіданні това,рисЬІКОГО суду».

-

я

ваlМ

ось

що

скажу,

були перші слова ,ГОЛОВИ оільради т, Гайового. З ЦИМ ділом l1peба ,кі'нчати! Скз<рги, скаlН'Дали, ,ко­

місії... Ось і в мене заяви... На м:kце ЛошаІка ,мив-же піді6рали цолов,і,ка.

-

ОБ Ірозмо:ві села

З

п'ред;став:ни,к,з-ми

ClII'РОСl'увалооя

СТО'ВУ'ва,в

настрою­

Ізраї.1Ь

'все,

що

СПlро­

Бо,ри,со:вич.

по~ружжю

вину

Лю­ Євдо­

к!Ї І,вані,ани у ТO~I'Y, що лриЙ).!а­ ла браковане ,палИlЮ і ,реалізо'ву­ вал,а

на,селенню.

ПlРОДОlв,жувала

поД'вір',ях

Во,на,

висипати

ощносельчан

ДО

,речі,

й'ого

не Iзкла­ 'Голова

СеМИ\ПОJJківського ,робкоопу т. Ко-

на

навіть ,п'іс­

ляпопе:реджень ошукаlНихнею на­

передод.ні.

Свідки,

8И:К.1и,кані

ПОВЕРТІ\ЮЧИСЬ ДО НІ\ДРУКОВІ\НОГО

день

дячні з

:да». А ЮJ ДОДЗ:lЮ: не обачити б ,в,а:м, Єв,д,окіє І ваIН,;'ПНО, Дошки пошани,КОЛИ ,б~к,рім 'виробничих JJОlКа'ЗoНlliК'і,в, брзлJ.\:СЯ ЛО у' ва,ги (а жа'ль, ІЩО Ц~ не в'рахували!) і ·ва­ ші JlIQд.cb~i ЯlКості.

Тепер, ТТ. Лоша,к і КаріПен,ко, да,вайте відіоР'Еемось iRі!Д цього дрі'б'я'З!ку і "вар. Вїlд;кинемо і .не­ ПQРOlЗуІміНІНЯ 'віднооно недоли,вів і зз'ви,ще"'IІН'Я

ц і,н,

що

ма.1И

м-ї-сце

'11 МНіНУЛО~IУ, Не б)nдемо ЛІРО це. Давайте .п іJtlJім,е~IОСЬ н,а щаблину ,зище і ,глянемо на H~e, що ста­ JІСС'Я, об'Є'КТИВІНIDМ ;)КО'\1 посторон­ '-!ЬОіГО.

Так, ніхто Іне .заперечує ЩJOти того, що І'зраїль Б'JIjJИСОВИЧ про­ ·БИІlІІна ЛЮДИlн,а, що за роботи тор:гівля В селі

час іІо,го пол.іпши­

.1а,сь.

боці,

І

І'е Іна

вашJ.МУ

що

вас зао,хочували за г",р,ні п!роцен­ ти виконання ім,а'ні'.!. (Як ці пла­ ни 'виконувались інша ірозмо­

' ва. Були ,й ПОllрішності. І ,це 'ВІІ, Євдокіє І'в,анівно, вИ'Знаєте). СЛОВJoм, в,аше зава,ми. Од:нак '

ЛЮД'ЯМ,

,миром

~OBa.1a!

мити

або

,П'ра,пнете,

що

-

отже,

до

т.

людей

~РI1КОМ

по­ Ко­

-

1'реба

і

.1'ЯIКОМ

Золоті С.10ваl Спраl!W{і, ми жи­ 'вемов еру.товір'я, вза.ємопоша­ ~:и, ,в час, КО.1И ЛЮДИ'llа людині Дру1Г і Ібрат, Тож, знаючи іП:РО

плани,

'ВИ,

това'РlIJші,

м~или

б

пам'яггати, наса,мпе,ред, 'ПlРО те, що з

людь'ми

їх.

А

доведеться

.викО/нувати

ЛЮДI>МИ -

ПО-ЛЮДСblКИ

з

кімнtЗТ­

натирати Іпідлогу .

К!lатир' КИ

ві'кон

ІХ'ОЧ

-

би

ваша

това,рн,ському

по,ведінка

суді.

де

було

220 чоло:в;1К. 'ЄвдQIКЬЯ ,пра 'Вtдан'ня :

Іlва'ні' lJIна у

нас,

шукає

~10·В.1ЯА,

не

ви_ та­

ка делі,к,атна робота, як в сіль­ мазі : то бита це.гла серед цілої, то ва,пно з каМI;,I!JНЯ'~I, Те'му й ,не­ ,ПОРОЗУМlіння. ДОПУСТІІМО. Але у р,а й ()ІІІ і деся11КИ заготіВ'Нl1lків і про­ Д31ВtцiB ГОСПТОВtаіР'hВ! Чому .ж на інших 'Немз'є та,кої З.1ІПJИ образ і недові:р'я?

Бище ,згаду.валось проріше'н.ня сесії відноюно зВtі.льнен.ня з .робо­ ти за,готі,вника т . Лошака. Але пр~вління робкоо'пу . не поспішало Lдз,ваТІІ

згО..:І:У.

надіючись,

що

'в и­

нуватець з6а'пне .помилки і 'ВІІ,пра­ вить Іх. Нелегко погодився на це і сі.1ьаи,кон,КОМ. Проте ІІі сесія, ні СУДИ, ні 'нарuкання .1юдеЙ ,не

СПИIНiI,lИ

пOtДРУ'ЖЖЯ,

ВОІІО

з'нех''Гу-

довір'я' М КО.1екти'ву ,і 'l1ІрО­ До,зжувало д і яти, н:'; кажуть, в тому ж дусі: ЛИХОС.10ВИТlI, ска'н­

83-.1'0

далити,

ошукувати,

не

JJ.ОТ-РИМУ­

,в,ати обіцЯIІОК, Вl1іКЛИІкаючи ци).! СllравеДЛИlві нарікання і ока,р,ги Б різні і'НСТЗIНЦЇЇ.

А ЗЗlрзз ... За!раз життя ;вже са· мо ,підказало

.10гічни;"і

висновок .

М. ГАБРIЙЧУК.

НАША АДРЕСА: М. БРОВАРИ,

158.

пщ,да'Вta·тись просту.ді. Обмі:н повітря у ваших i<lва,рти­ ра,хвщбувається не лише через Iві'дJКриті :ВЇІК'на, !д'вері, а й через пори буд~вельнкх матеріа.лі:в, з ЯЮІХ ClК.ЛtЗдеНlі стіни . Тому покри­ вати Ї,х ;маСЛJlНИМИ фарбами шк ід­ .пиво.

Па'м.',ятaJiте, що ,здоровий мікро­ кл;маТІ1рИіМішеJ-lflЯ, 'Чисте повітря це той міні'муІМ", ЯIКИЙ ПО11рі6ен ідЛЯ хорошого !Здоров'я і .доб­ рого

lliрИ

lIJВіті'И'ні

мо'же

захворювання, СХИ.1ьнах IваlНЬ

до

особли'во

у

осіб,

захlВОРЮ­

астма, 'ІО,ро.шtВ­

ЛЮДIfНИ.

М. ПУШКАР, саШtарний лікар

голоаиий

раАQИУ.

«чому

МИ

НЕ

ОДЕРЖАЛИ

ДОДАТКОВО' ОПnАТИ?»

ВИі{ликати

алергі'ttни,х

(,бронхіа.;1ьна

lІ!аС'ГрОЮ

ПО1'рьбно

Та.ке ,пман,ня стоавив у ЛИС11і (СНОІВе ,життя> ВЩ того

Ц.

,р.)

Л3ІНКОВИЙ

с,воє).!), лю­

24

механїзова­

ної ланки ЖеJЩі,в.сblКOГО 'В'Їlдділ­ 'НИЦЯ). НайефеКТ'fВІНіша Ki~PHaTHa тем­ ка ,ра,дlГОСЛУ «Б06рИіЦЬКИіЙ» В. Фе­ сюк. пераТУ'ра 18 гр,аідусів. Д~peкTOp, {>аноопу М . Ди.льов !Перепрівати п,риміщен:ня шкі'Д­ ЛИВО'. На~м~рнНіЙ iВlПЛИВ тепла на ПOВlідомляє: членоа'м .мexa'HOЇ6OlВa'Ho'Ї організм збільшує наваlНТoЗJЖеНlІЯ .~анки по 'Вирощуванню ka'pto-пЛі на ,c~цe, зменш~ ПDацездаllН'ість. і лаВ!<овому ,В. Фесюку ДОідатко.

+

К,рім того, !JiРИВ'ЧИ'ВШИ ,себе до p-aдJMi'pHOГO 'Г€[Jла, ви легко б~е-

ва

оп~ата

цію

за

на,дп.1·а'llОВ'У

ВlI'l1ла.чена.

проДук,

.

==============================а Репортоаж

ЖИТИ. Т).!;м 'ЧЗ-СОМ БИ, Ізраїлю Бо,рисо,вичу, уоіх, хто на '8а,с скар· ЖИТЬС,Я, праКЛlІнаєте . йдете про­ ти !в·сього ко.1еКТИ9У' .при:клад

~

з

Музею

ВійськоlВО­

ПОВ'і1'plЯlНltх Сил. (М.). 13.35 с.В СІВ'іті :мистецтв>. cMOIJfY'MeHT

СУБОТА, 9 КВІТНЯ Перша щю~рама. 1І.ОО-Я . Га­ .'iaJН «Любов ,ноа .світанні>. Телев і з'і'й,и ИlЙ опектакль . 12.30«Віталій Біа'нкі,в». Телоо1сlій'llИЙ' фію,м д.л.я ,дітей . 13.ЗО - Х. Бу'Р­ гер ,«Ла. Фа,рола». Gпекта,к,ль Цеllтраю,;но,го

ДИ11ЯЧОГО

(М.). 16.45 -

-

'театр'У.

Наша афіша . 16.50

Лені!Нб,кі

читан:ня.

Телевізі'йні Івісті.

17.10с.Клуб

17.40 -

,кіноман.дрівників».

(М.).

18.40 -

В:дкриття .першості світу з ша· ХІів. (М.). 19.45 Телеві'зі'Йні НО­ виІни. (М.). 20.15 сОктаl8а>. Музи~ний огляд. (М.). 21.30 ~ Т,ворчий вечі,р заслуокеного а'р'ТНІС­ та УРСР П. Колесника . 22.00 «Камеді,я

з ДВЄІР,НОЮ фільм.

Ху,д,О'ЖlніЙ

.ручкою».

НЕДІЛЯ, 10 КВІТНЯ Перша програма. 10.00 для ШКО.1оЯIРЬВ. ~БУIДИ.1ЬНИIК:t. (М.), 10.30 - МУЛЬТНlп.1і:каціЙ'llИ'Й фі,nьм. (М,), 10.50 Д.1Я юнацтва. l«3а,­ га,Д!ки ф!зи,чних ЯВИШ». Дрytrий тур наукО'вої О.~іМlIіа'ди. (М.). 11.40 - «Ленінгра,д. Васиді'в.ськи,Й острів». (Перед,ача 'з Лен~Н!l'ра~ да). 12.20 ДЛЯ ШКОЛЯ'І'~В. «Ма,йст,руй з нами, майструй як ми, маЙ,СllРУ,й I<Іращенас>. (Пе:ре­ дача з НДР). 13.00 Для вої­ ні'в Ра,дЯIІ'СblКОЇ А,ром і ї і Флоту.

напроспeкrrі Миру>. (М.). 14.00 ~На'u,rі гості>. Відкриття ти.ж.ня )lГОр!СblКОЇ мУ13ИlКИ для дітей. (М.). 15.00 Для .дітей. сЧз;рі'8НИЙ X8\llaT>. НОВИ,Й художзій ФілЬІМ. 16.30 -с,Музичні ,зустріqі». Що'МпооиrrOlР Вербицький) . 17.00 П€'plШість арср з фуroола: «Ди­ намо» (KI~ЇIВ) 'сЗеніт» (Лені,н­ "рм). 19.1,5 «Життю дa'p~~IO М}'GИlКу». Виступ студе,нт1В' Дро. гобицького МУI3И~НОГО УЧИ~ИіШа. (lПєрEt!tlЗ!Ча з Льівова) . 20.00 Телевізійні НОВIfИИ. (М,). 20.30~I(JВН-fJ6>>. (.Мосюва МіJ!ICЬІК). 22.30 - .«Дrм~Ма.жо,р>. М'УзИ'чна n:pol1Pa'Ma . (М.). Дpyra ороорама. 15.00 Лер­ шість СРСР .з футбо.ла: сДи,на­ .мо> (Т.біліdі) ,:Ди,намо» (оМо­ оова). (Передача з "Г6і.пісі). 17.00 - СМУЗIІІ'ІНltй ;юіоск». (М.). 17.30 - сОвітло і тіні». (М.). 1В.ООФестИІВаль ,білоруського мисте­ цтва .в РосіЙ1Ській Федерації. (Ле­ ,ред.а,ча з ОВ~Рідловська) . 19.00«Прощайте, ГОЛУ'би». 20.30 «На дООрЗ'н-і,ч,

ЖИЗНЬ» -

комитета

КП Y-краИ'!-ІЬІ и 'рtЗйонного Совета ТРУ.!Lяшихся КиеВСКQЙ области,

орган

Броварекого

«НОВЕ ЖИТТЯ»

Пере.l.платна ціна: на І міс. -

депутатов

6

19 КОІІ., 3 міс. 57 КОП., міс. І крб. 14 коп., І рік

2 крб. 28 коп. Передп.лату приймають агеНТС111О «:'ОЮЗДРУК», тоиоші та rp ОМ адсь'К і ПОВСЮДІЖувачі преси на : приємствах, в установах і -

сіл&-

Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "'.'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W<). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

За,м,

ФЕДЯR.

ПРОДОВЖУ€ТЬСЯ ПЕРЕДПnАТА на 'райоону газету

районного

3-82, відділів партійного життя, масової роботи, промислового та ,відповідального секретаря 4;67.

Броварська друка,рня, Київської області, ,вул. Київська, 158, '; еле.фон- 4-57.

€.

..':•........................................

'

«НОВАЯ

дfти!».

Рецктор

..................................................................................-,

ТЕЛЕФОНИ: редактора ІНДЕКС 61964.

' всі

рази нtЗ тиж­

те

,від;к,ривати не менше ЧОТИIРЬОХ іра­

ЖИТИ .

с·кидати шапку. не ·віЗblмеш.

..................................................... вул. Київська,

,не

ми'ptНО

А тепе,р такий час, слуха'йте сво,гокерівниlКta

цього

'Сільраду, довели т, ЛОШЗlку, що tll:ружина його облаяла людину, перед я'кою т,ре6а вибачитись. «Що.до ПОІваги в КО,Ле\Кти:ві ЇЇ, -, ,К2же т. КОІно,вал, це не п:раl!­

Ліj>Oти,рати

зlі,в 'нд день. Добре ll.ровіТРИ'ТbCJlІ кімната, КО.1И ви на 10---.15 Х8и­ лин 'вїtдК1риєте всі BiКJHa .j ,двері . ,Бологе повітря ш>Кі,дливе. То­ суть і lVIибина ОПР:ІВИ .якраз у му не слі.'!, Ів кімнаті прати білиз­ ,O'~IY, ЩО'ви, дійсно, З .1ЮДI>МИ не НУ та в веlllИкі:й ,юіЛЬікості J>OЗ'ВО­ зжилися. Всі говор,ять, що ВИ З едІПИ квіти. К'вlіти ,здат,ні з6ільш~­ 'вати вологу іrювіll)J1Я, ,а ЇХ ПИЛОК 'I\ОlПlІта запалюєтесь. що ви нев­

на.

ськогосподарського,

Стіл"ки неприємностей з ни­

ми, що ні 'в я,юі рамки даєтDOЯ! обурlOЄТЬСЯ

про

І. Лоша,ка

З людьми лади:ти. Ca~li ють ЇХ n.ротнсебе ...

ти.ку на овою ад!ресу Ів газ-еті 'на­ зи,ває «ви~а,данИ\м Інаlклепом» і 'ви­ магає додат-ковоІ переві.рки. «І!нак ­

ше, ПНіше 'в і,н , Я ВИІмушений БУ'ДУ звеР1"атись ІПО і'liстанц.і,ї». ' ІlЗраїль БОіРIІСОВИЧ заперечує Б'се ,і !Те, .що ідір'J'жи'на ЙОГО

пита'иня

роботі

та Є. ~Зірпеико. Відпущу і хай ідуть Іна .в'сі чотири бо'ки. Доволі канітелИТI1СЬ! Не в:м,іють

коок лист т. ЛошаІка, кот.риЙ 'КірИ­

Н/ів,- I!Інше

Уl1Р'ЯСТИ

переб}'ваIННjI Іна

ди дове.1И

ПОКЛИlка.1И ІВ до~:югу J1истискар.ги ,на по.д.ружжя І. Б. Лоша­ ка та Є. ,І. tl(аlрпенко з Кали­ ТН"

но,ва.1, де праlЦЮЄ подружжя. ІОн са,ме на,го,дився в К,а.литу, щоб

віюна

треба заlВішувати марлею. ПО'І'рібно щоденно ВОЛШ'ОЮ ні IІІІредметн та ,]ва

що

попаlдан'ню

в·.:tчинені

нії та

СЕРЕД ЛЮДЕЙ жити ... якої !Вчасно 'ІІе ,окрЬпи.~н міц­ f'И),! IРОЗ;ЧИіНОМ, і 'анаслїдок цього

запобігти

кімнату,

tiнфеЮliі'йних .з·а,Х!ворюва,нь, гіпертоін. Пі\дірахова'ю,

l1римати

'вікна

Зи, мою

ЦЯ

160-200.

,вліТ'tКу IрекомендуєтbCJЯ

<0_-----__________________________________. На фото: фельдшер Г. Ходанич.

МЇКіро,

4000-5000

організ,му

лу. Ось чаму дуже ;заж.1ИВО, що,б

атмосфера ,вашої 'J(;В1'РТИ'РИ

часто

міститься

o,pгaHi'3MilВ, в той час ,як в ,КУ'біч­ ному .метрі зознішнього ПО'віТIРЯ

Ганна ХQДа,нич. ІБона систематич­ ди,

нати

же, ,що без Пt)віщ>я жити ,немо,жливо, Це воно дає ,всім ,кліТИlнам

1788-5057.

райлисроз· під,рад­

........-..........................,...

! госпах. '

43 номер 1966 рік  

43 номер 1966 рік

43 номер 1966 рік  

43 номер 1966 рік

Advertisement