Page 1

ЛРОАеrарl

sttx 1tP а ін., eaHadr6tJl1

----.,.

----І НЕД[.ІЯ

17 р.

1953 Орган Броварського районного комІтету КомунІстично' партії Україuи та районної Ради депутатІв трудящих,

навчальнии

. u..рІК

паРТІИНОІ у травні закі НЧУ'GТЬСЯ нав­ чальнuft рік у cucTejli партitl­ IIui освіТІІ. Підведені будуть піДСУМКІІ зuачної ідеологічної роботu, ЯІ\У npOBeJa партіі1на організація. навча.1ыlгоo

. систеМІ

року

ГО.10ВНУ

увагу треба звернути на під­ вищення теореТllЧНОГО рівня та організованості ~аняТl) в усіх ланках партіПної освіти. Иот­ рібно ПОСUЛUТИ допомогу кому­ ністам у r.lIIOOKO~IY вивченні матсріалів ХІХ З'ЇЗ1У lі!)муніс­ тичної партії, 3вернешІЯ ЦК I{НРС, Радп Міністрів Союзу РСР і Президії Верховної l'J.ДП СРСР У _~B\ язку З СllертlO товариша 11. В. Сталінз" про­ мов товаришів г. )1. jlаленкова, д. П. Берія і В. М. Молотова 9 березня цього року Т(1 рішень Четверrої сесії Верховної Рі1ДИ СРСР.

ських

коп.

с.

жання

1ОО

пудів

проведені 3 участю

ЖІІВОЇ передтравневС\го 3:lILiгання вони

усо!шно посіЯJИ ранні творчої бесіди з ОСНО.ВНИХ пи- КОВІ. T~HЬ вивч.еного матеРІалу. Щоб , .

ретеЛhНО

OJ

Л1 М~,.Д\.IlШ,lС Ih 1

підгот} ватися ,~ТJJOК упоратuся з ШШU.~Il ро-

пропагаUДИСТІІ.

OOTa~lII, але

за

ОС,ПШIlі1

УкраТна"

70,1

вівса бобових Посаджено кукурудзи

Багато ще недоліків у нас в пос.пабло. ІІа~ружеliIlЯ. Чимало

роботі всіх .J~lНOK l1артіl1НОї ос-

G ВDпаJ.~lВ ШЗНЬ9ГО ~ИХ()~У кол­ віти. ДОСІІТЬ навести декілька Г~С[ШUЮВ ва POO~TY· В колгl'с­ ф~ктів. У гуртку, ЩО в требу- nІ (Ч~р~она Y.Hp,ii~lIa~, ІІаІІ~Ш~­ XIBCbI\:(JMY колгоспі імені Хрущо- лаl, са:щшя каІ,тuП.l1 ЗНЯІ.Н~'­ ва, д.е керіВНИl\О~1 В . .:1еВПЦЬКDft, лос~ з ВlIШІ OKpe~IJIX ~lеХ,~IllЗа.·

100 57.2 12,5 100 78,3 39 142,8 20,8 95,2 25,9

Посіяно вики ІІа зерно Посіяно однорічних трав Посіяно коренеплодів Посіяно люпину на насіння Підготовлепо парів Посаджено картоплі Посіяно і посаджено овочів

96 49

час

131,1

ячменю

100 78,2 42,8 235

І\ОЛОС­

, НеЗВ3,жаІ~Ч.U на r ~.Pll~~~ по-

СЮlе так, до НПХ повинНІ ОСОб-\ годи! Т1 т

.111 во

Колгосп "Червона Посіяно ВСЬОГО ярих

100 196 100

ЗСРПОUUХ!

ретворювати II скзамени. СJід ~OO ЦСIlТllеріп ка РТОIІ.1і та ОВОдо них піДГОТУЕаПІСЯ так, щоб чів з КОilШОГО гсюара. ~! дпі

пр?Пшли

.: Червона YkpaTha;-),

15 травня

у ТО)ІУ числі:

не МОіБна пе- працюють, змагаються зtL од"р·

ШДСУМКОБl заняття

за станом на

76,8

Б

формі

Гоголів.

Колгосп імені Молотова

Партія попередл\ас, що під- 7 )роваРСІ)коІ МТС, що ТУТ

всіх слухачів у

"у льтур.

(В процентах до плану)

ції повинні ДОПОИОГПІ комсоlіолгосшшки apTiJetl імені МОЛЬСЬКИИ організаціям підбu- МОЛОТОВL1, <.: Іlервона ~7 KpaїlIa~ ти піДСУМІШ навчаНІІЯ І\ОИСО- і тракторні GрпгаДIІ ~.M 5,(j і

попи БУJИ

СІльськогосподар-

Хід весняних польових робіт по колгоспах імені Молотова і

павча1Jыlйtt рік закіНЧУGТЬ­ ся і в системі RОИСОМОЛЬСЬt\ої політосвіти. Партійні організа-

сумкові заняття

ВСІХ

Змагання колгоспів

ОСВІТИ

закінчен­ 1І0льців і моло)і.

ПРIl підготовці до ня

у

10

даного

ЗАВЕРШИТИ СІВБУ, САДІННЯ КАРТОПЛІ, 3Р АЗКОВО ДОГ ЛЯlіУТИ ПОСІВИ!

Організовано закінчити u

u

урожаи

43 (948)

Ціна

І(иївської об .. астl

слова,

Батьківщині,-виростимо високий

ТРАВНЯ

Н!!

Додержимо

у ТОКУ числі: дибу .Di столової МОРКВІІ

100 120

100 100

несвосчаСIJОГО підвезення карЩоб соціаліСТІІчне зuагашІЯ ТОПJlі. бу.іІО діПовпм, слід систе~[dТІІЧВіІ\е требtL закінчувати са- но перевіРИТІІ хід викопання на заняттях щоразу буває не Topl~. О;що.го,.. ;ЩН перш~ 1 іІРУ­ Навча.1hlшtl рік У системі більше 50 процентів чuс.па слу- ГІі. РІЛЬШІЧІ орnгадп ИJ.tlіІ~е не дішш cepe;J.Hboi каПУСТII і по- кожного ПУВІПУ взптого зо­ партіtllIОї освіти слід закінчи­ хачів. Бе~ БУДЬ-ЯIШХ причин сади:ш КJ.РТОП.1ю. з . В,І1ПlI тра.к­ мідорів, а 110 цісї роботи тут бовlя~апня. Потрібно весь час ТІІ організовано. НеДОПУСТDма приrТУIlU.:Ш. . кандидат партії І. Дідусь, він же торпс!а. М. ilIUШК?РІЗt1,. ~o ВІН Лlше ВГРlчаються кращі строки широко п~пулпризуваТІІ ДOCBJД шкід.:шв:t і непотvібпа ~осuіш­ секретар l\ОИСОМОЛЬСЬКuї орга- не ПЩl ОТУЕав гp~ ,..НІ, ІШ\ОГО не Д.'Іll cinou 01норіЧНIlХ трав, ко. п~редовиюв, не ПОСJаб.JIоваТІІ ність. нізаuії КО.:JГОСПУ, проп)'с.тив 1б СПІ1~авшu, Сі1.М СОУl ВJilШТУВL1В

Якщо В окремих ПОJітшколах, занять, Не шшадково, що ТУТ ВИХJДниtl день. БУ~lШ ВІШ~JJ.КИ ренеплоді В, підготозки ЛіJпино-1 ІН на день боротьбу протп ледарів, бракоробів. У гуртках по ВИВЧf,IШЮ біогра- і ГYPTOI~ }\OMCOMOJbCbKOЇ ІІо.літ- простою картоплеса,J,жа.101\ lз-~а ІШХ парів.

фш Н. ~. Леніна і 11. В. Сталіна освіти

відстав

у

ВDКОIId.нпі

та ~~pTnax. OCH?~HOГO .!lIПУ ..II~ навчальної програми. 7 травня вив І~ННЮ ІСТОРІІ ЛЗРТll ДО ІОН

В гуртку партШної освіти КН _

Зійшла рання liартопля

ия lliLвча.JЬНОГО року не буде f iRИllЬКОГО колгоспу імені Що ~a впв:ено IlBO~-ТP~.?X тем п? ма- І заняття зірвалося" бо з 19 C~}'­

Торік лаНБll l'. nозюоu, п. ТК~LчеIlКО зібраЛIl по 2()О-:220 теРІала~ ХІХ з I~ДY, ,ДОЦІЛЬІІО хачів з'явилося .пише 4. Чи­ ПРОДОRЖИТU В ~и~ зан~ття :3 иаJО G фактів несумлінного llентнерів l\артоплі 3 гектара. ТІІМ: щоб ~OBH.IC1!O ~а~lН~ПТІІ ставлеllНЯ ДО виконання планів ЦІ>ОГО року вони БОРЮТЬСП 31 350 пентнсрів на кожному ;) ВІІВ І~ННЯ маrеРІJ,ЛlВ ХІХ з lЗДУ самостШної роБОТll. 5 геІПарів. Таке il\ зоООВ'ЯЗ3.1ll1Н парТll. . . 3авершуючи навча.1ЬПИЙ рік,

І РО~Пj'Шlf.1П. ОJНШШ 3 перШІІХ поеаДIІЛП КарТоплю лапки Г. І\озюоu і П. ТкаЧСІШО. За прп­ l\лаДЮI CTl1XdHOBUЇB завеРIlШЛИ са,J,іІШЯ веі ланки apTiJi. І\.чбні paIIOIJol l{артоплі яровизу­

Заняття в ПОЛlтшколах, ГУРТ- слід всі ці нrдоліки ВИКРИТИ і ВЗЯЛIl ІІа себе ря;х інших лаОСJl.ОППОГ~ ТilПУ по .вив: ВЖИТІІ таКІІХ заходів, щоб по­ 1101\ - У цілому I\оЛГОСП бореть~еНIlЮ бlOГрйфltl В. І. деllll1а І дібні факти не повторювалися. сп за JOO центнерів з гектара П. В. СтаЛІНа та в гуртках ~c- С..1ід, ра~ои 3 тим, визначити на площі 12О гектарів.

ва.lП, а ТУ, що піsніше садили,

-пров'ЯJи.ilD. Нсю площу забо­ РОlIува.1П. П?ча.1И З'~В..1ятuся СХО]І1 Р(іlІІІЬОl . . картопЛІ. Прис­

ках

HOB!,~OГp ТUПУ по ll~вченнІО

ТОРІ.І КП.РС мають uути

!с- фор~1И навчання

sакш-

чеш бе~IДОЮ ПрОШ1Гі1пДпста H~

TCllr «1\Пl-'С - СПрЮlовуюча кершна сила

ращшського

1

па-

род)' ».

для

15 травня. класІв в

десятикласники І учнІ броварської середньої

парадних

фuрмах.

при

шкільному Червоному прапорові. вишикувалися на спортивній п.lО­ щадцl.

Глибока тиша. директор шко­ ли т. Осrапець М. від"риває уро­ чисту свячену

традиційну дзвінку

лінійку.

перед

при­

останнІм

уроком в десятих К.lасах. Палке слово його-побажання вихован­ цям

ІІ..1анта­

ті партШпої opгaHi~aцiї. ЧИМ ВІІще буд:е ідейний рівень ко­ Догляд картоплі муністів, всіх наших кадрів. ТПМ успішніше розв'яжемо всі Щоб уже ІЗ червпі постачати Цпм самим 31ШЩПЛIl І\ОР&У, ЩО завдаlIНЯ, що СТОЯТЬ перед на­ ТРУДЯЩШІ lіиєва ранню }\aVToII- УТВОРИ.1ася. і бур'яuи, які ІІО­ МП У боротьоі за перетворення .1Ю, посадили її ІІа 38 гекта- чаЛlI підіt1иаТІІ голову. в життя іСТОРIlЧНИХ рішень ХІХ З'Ї3ilУ партії. вашнlП клубнЯ\нl. Це заБСЗ!ІС- прополюв3,шlЛ картоплі.

рах в стислі СТРОІШ, ярови~о-

НапереДОДНі першого екзамену ШКО.1И

OoPOOlТKY

Під карТОП.1Ю ві:tВСJП злб. комуніста в насту ПНОИУ нав­ На ОДНУ '1аСТDПУ площі внес.ш ціП. А. Ткаченко, чаЛЬНОIlУ році. гній - по 25 ТОНН на гектар, 1!О.lГОСПНИК. Заl\інчеІШН навчального ро· Lla другу-по 2 центнери міне­ КО.1ГОСП "Зоря·, ку в системі ІІартіПної освіти­ раЛhНUХ доUрив. Грунт добре с. КУ.'lJженці.

Змагаючись ~a те, щоб зіб­ рати цього року по 2751lен­ тверів овочів на КОЖUО}IУ 3 70 гектарів і постачuтп їх в':{ос­ таль КІІянам, городня БРDгада закіН'ІІІла сівбу ї! садіння ран­ ніх овочів: капусти 3 гектари, цпбу.аі-l0, »ОРКВIl і столовuх буряків - по 4 гектарп, помі­ дорів-5 гектарів. ltапуету ВіБе псршutl раз ОЧИСТИ.1П від бур'я­

нів, ПРОПОЛОЛИ гектар uибу лі. ВОШІ почали краще РОСТїІ. Д. Какун, бригадир городньоі

важлива подія в ідеtlпому ЖИТ-

З комуністюш, які самостійІІО вивчають твори клаСlшів маРК(',И:Нtу-ленінізму, рішення ХІХ з' JЗДУ партії, будуть проведені тсореТlІчні бесіди і семінарські заняття. ІІа них ооговорюватuмуться основні пптання вuвчсного ~a рік матеріалу.

1-7

ту l1ac~lO до

КОіlіlЮГО

Прополю€мо liапусту і цибулю

школи успішно

здати

екза­

мени на атестат зрі.'10стІ.

ВслІд за ДИ'l'ктором пеР~.J.ають свої побажання УСl1іХlв випускни­ кам першоклаСНИКIІ. В руках у них букети квітів. Схвильовані ві;1. радості. висту­ пають десятикдаСIlИlОI: Буртна, Рутман. Корнієнко. Горохівська.

ШиБІка. Гуща. В кожній промові

-шира по.цяка Комуністичній пар-

тії.

Радянському урядові.

ріднІй

чило перші доорі Hac~liДKII. Во-

на

Il

О чала

Провелu

".

дp~ II\~I

перше

о

о

СХ дuти.

lJОРОIIj'вання.

Через декі.1Lка днів ПОЧІІtМО І

І

В. Малій,

КО.1ГОСП імені Леніна,

агроном.

с. ССМИПОЛl{И.

школі за щасливе ДИТИНСТВО. за науку. за відкриту дорогу ло ра­ дісного'творчого ЖИТТЯ.

Сигнал сурмача. Під кий

са,lЮТ

комсомольці-десяти­

класники передають кращим учням

сьомих ~ласів лля догляду й ви­ рощування кожне деревце в шкІль­ ному саду, що посаджене їх рука­

перші

10

деніна

гсктарів

посіяв тури повністю завершимо.

греЧІ\lI. У

с. Жсрдова.

ми.

Щ~ одна

хвилююча,

чисто подає дзвінок для деСЯТIІ­ К.lасннків. Під бурх:шпі оплески учнів. учите:.ів і батькІв випуск­ ники-52 десятикласники ідуть до­ дому

готуватися

до

першоге ек­

замену.

А. ОсницькнА, інспектор шкі.r:.

Зеленіє гудина огірків у кращі агротехпічпї CTpoKn посіяпа цибу.;JЯ на 8,5 гекта· рах і посаДіІ\ена рання капус­ та на ділянці в., 6 гектарів швпдко ростуть. Іх вже пропо-

РОЗПУШП'nIl

грунт

А. Боровик.

У теплиці

~елеlliG

гудипня

огірків. На чаСТІІні РОСЛIlII після ЦВІТІНня

~ав'я~а.JШСЯ

молоді

огjрочки. В кінці травня

збе­

реио перший УРОЖ(LIt.

сповнена

глибокого змІсту хвилина. Учень першt>го класу АлltC Бойняк уро­

с. Плоске.

в міжряддях.

На добре підготовленitl рі.1лі паtlБJІІіІ\чі дllі сівбу Цlel КУЛЬ­

колгосп імепі

Колгосп імені Леніна.

.Ilоли, добре

Сіємо гречку

піонерсь­

бригади.

Овочі-киянам

ГОРОДНЯ брпгада зараз саДІІТЬ середню капусту,

ПО~lідори та З ролшіВСЬІtOго К О Л ГОС Il У с . .1іТI\И, повідом..1ЯС А. Паm- І'IIШl' . ОВОЧІ. «БіЛЬШОDІІК», сповіщас l'1. 1i1ІІ­ ківсы1а,' - 273 кілограми, 3 велиС. С),ботовська, сенко, доставлено КІJЯвам 450 кодимерCLКОї артілі імепіollеніна, агроном. кілогра~ів рапuіх овочів, у топпше Н. ;J,раниtl, -500 кі.10гра­ Колгосп "Ш.1ЯХ Іл.lіча", му числі 120 кілограмів редис­ с. Зазии'я. ки; 3 колгоспу i~eHi Ка.1іllіна, міп.


СТА

Х

А

Й

О

й

nt

Ё

11

травня 1952 РЬКУ

Працювати над підвищенням своєї свідомості, над засвоєнням основ марксизму-ленінізму-обов1язок комуніста Рік наполегливого навчання з ВІІК.1ЮЧНИИ ЗНОRоленням я слухав чіткі відповіді ВО.аоДІІ!dира ІLаНОВllча Петрюка на партіtlних зборах, КОJlИ розг ЛЯ!lалася його Зilяв;t про ПрИ-, ЙОМ з кандидатів у члени партії. Комуністи в своїх ВИСТУпах віlзнаЧil.111, що т. ПеТРЮІ\ набагато ВІІріс 3d. ост;tнпїї1 рік В ньому розвину.JaСЯіІ\адоба знань і внутрішня потреба щодня Яlшапбільше зроБUТіІ корпсного ддя рі;щої партії й народу.

"Всі наші

кадри,

заП"lановано понад ОДПН міль­ tlои. Так само наполеГ.1ІІВО, як т. Петрюк, вчаться перь час к,ому­ ністи - актив колгоспу-тт. Со "loBetl Я , СО..10веп П., Товіха П., Rостuря Ф., Іlваша С., .1итов­ ченко М. та РЯД іпших. Ба­ гатьма серtlОЗllИМИ успіхами па вироБПIIllТві, ростом активнос­ ті в ГPO~IaДCbKO - ПО.1ітичному л\llтті се.lа й колгоспу позпа­ Чt'lШ jj рік їх навчаНШІ в гуртку партійної освіти. марксизму - ленінізму, Жодного зрива заНЯТh ми не Ось деякі дані про ті зміни, формували з них полі­ знали протягом юшчаlЬНОГО які відбулися в житті т. Пет­ тично підготовлених, сві­ року. Інтерес С.:Іухачів і актив­ рюка за ріl\, що він учитьrя домих комуністів". ність під час ВllвчешlЯ БОЖНОЇ в гуртку партifiної освіТll, яким те~[И помітно зроста.1П. Бу.1И, Г. М. МАЛЕНКОВ. керую. Пі,1 час ВІІборів до міс­ uевих Гад l\омуністи і безпар­ правда, ВІшадки, колп один-два тШні виборні 01ностайно обра­ з 25 СJухачів несвосчасно або СІТКА ПАРТІЙНОЇ ЛИ його депутатои сіІЬСЬКОї зовсім не з' являлися на за­ няття. Партitlllа організація реа­ ОСВІТИ Ради; ІІа зборах колгоспників­ гува.1а на кожний такий випз­ 1220 членів і кандидатів членом правління артілі. За доручеНПЯ~1 партitlІІОї організа­ док, добивалася, щоб комуніст партіТ та безпартійних акти­ иії, віп уміло керує змінною не ті.1ЬКИ знав Статут партіІ, вістів у,аться в jcix ланках 'l'рifiКою pCAI\oJeriї ЩО,J.енної але й неухилыlo виконував партійноl освіти у раПані. стінної газети ,( Сталінець» і кожну tloro вимогу. Всього гуртків іполітшкіл У ІІа tlб.:ІШRЧ і AHj провадимо І'рупою агітаторів в тварин­ -53, з них по вивченню Ко­ ницькitl бригаді. НабаГаТО зрос­ підсумкові заняття. Працюю ~a­ роткого курсу історії партії .ли ііого КУ.1ьтурні потреби, раз над СК.1аданнам плану цих (основного типу першого року З0К pe~la потяг до поліТИЧІІОї та занять, які проведу р формі навчання)-26. ЖИВОТ творчої бесіди. Готують­ художньої літераТУРІІ. 416 комуністів і безпартій­ ся ДО підсумкових занять і CJYних активістів caMocTitlHO вив­ Політичний і культурни tl хачі, що саиостitlно та з моєю ріст MO.:IOJ,Oro комупіста т. Пет­ допомогою повторюють кожну чають твори класиків марксиз­ иу -лені~ізму, матеріали ХІХ РЮl\а знаtlшов свеє найкраще тему. ~Іїзду партії. відображеПIlЯ в його повсяк­ у певпені в свОїх знаннях деннШ роботі завідуючого СВІІ­ ПРИХОДЯТЬ слухачі гуртка до нофермою. Всі, хто з ІШМ тут Семінар пропагандистів закінчення lІавчаJЬНОГО року. працює, заJIучеІІі до СОIlіа.аіс­ Позавчора відбувся черговий Підсумкові заняття поБУДУЄ}fО ТИЧІІОГО змагання за успішне семінар керівників гуртків сис­ так, щоб вони СПРИЯ.іШ ще перетворення n жпттн історпч­ бі.1ЬШ г дибокому засвоєнню теми партійної та КОМСОІІОЛЬСЬ­ НІІХ рішень .хІХ З'їзду партії. історичних рішень ХІХ з'їзд}' кої освіти. Боротьба йде за те, щоб ІIlтатний пропаган.1ИСТ раПко­ партії, які ми вивча]и за прог­ нього року на свиноматку при­ рамою для нашого гуртка пар­ му КП УкраІни т. ІІІировіна Т. пало не менше ніж по 20 ді­ прочптала для учасни~ів семі­ тіПної освіти. ЛОВІІХ поросяr. Торік від реа­ нару лекцію на тему: «КПРС­ І. Ніколаєнко, лізації м' яса та са.ла до ко]­ госпної каСІІ на~іtllПЛО 913 ти­ сяч К'lрбованців, ЦІ)ого року

в

Колгосп імені Ста.lіна.

керівна і

спрямовуюча

Це бу.'lО Ilещодапно--у пер- І «Прав;щ» та рсспуб..1ікаІІСЬІ\l]Х lllі дні польових рс,біт. ПРШJУВ газетах.

Я в тракторну б?~гаду (lід чi.lС ні події за кордоном.

Не РІВ-

"lНЮ собі свого СIJ.УОПОЧУТТЯ комуніста., керіВІшка МТС, якби я па той час вже глибоко не вивчив матеріали ХІХ з'їзду партії і не зумів би відповіСТll своїМ товаришам по poGOTi па З.10UодеІІні ІІитаНІІЯ, що їх так цікав.'lЯТЬ.

ЩОРОКУ

uрганізовано .пітературп

виставок

6

І

І

мудрість BKa~iBOK нашої ~apTiї про те, щО ТІЛЬКИ тоП кеРІВНИК може стояти на Rисоті завдань партії, який завжди праuюс НаД собою, TBOP'lO оволодіває маркСllзиом-леніпіЗIlОМ, виробляє та вдосконалює в собі якості діяча ленінсько-сталінського типу.

темах

освіТІІ і

них розробок.

'"

5

лекцій прочитано в лек­ торії для самостШно ВІІвчаючих основи маРКСDЗМУ - ленінізму. Проведено 8 теоретичних семі­ нарів, на ЯКІІХ ВІІСТУПИjО 8О ЧО.10ВІК. Дано 3 гру пових і 40 іНДІІвідуальних КОНСУ льтацitl.

12

* Геніальній

пра ціЙ.

В.

Сталіна «Економічні Прuблеми соціаJізму в СРСР» прпсвячеllО було 5 теорети IJІІПХ семінарів До наступного сеиіllару, що від­ будеться :lO травня, бїU..1іотека pCl\o~eHДYЄ ЧІпати HOMep~ Прав­ ДЬІ» ві,]. 10 .1истопаДlt 1~i)2 ро­ ку, 7 -і1 номер журналу «Вопро­ Cl.l ;:'КОНО~ШШ», 2U-й IIOMrp л\у ~налу « КОИ}lУНИСТ» і гa~eTY ~IIpaВ1a УкраИНЬІ» від 18 груд­ ня 19;)2 року.

• .. •

Комуністичне виховання

прийшли до висновку, що Пого треба відповіДНИIІ чином об.:ІадваТІІ, щоб використатн lця роз­ пушування ГРУllТУ з ОДНОРаЗОВИМ ~ароблеНІИІМ клубпів. ~IK­ би керівющтво МТС, у тому числі tl я, СІІстеиатично не стежило по пресі за досвідом інших МТС, ми, беЗУМОВІІ(І, цю

Партія дала мені можливість машину не використали би на

ти лише тим

багажем

знаІІЬ,

що здобув у інституті, неможлп-

Про художню літературу. В

во. Я весь час продовжую еа- з~ио.виl1 час читаю біЛЬ,ше, в мостШно вчитися ПОПОВНІОваrn .ІIТВlЙ - менmе,але за новинкJ.­

св()ї ~нання, особливо в галу~і ми в худошпitl літерату рі сте­

марксизму-ленінізму. 3а остан-І жу весь час. нШ рік ВПВЧIlВ і за.конr.пекту-

Б1ЖУТЬ іноді,

l\рОКІІ пазад», «Матеріалізм і д~i ао.lЬОВИХ робіт, але, по со­ емпіріОКРИТИПИ3J1», «Фідософсь- 61 ~наю, я.кщо,. праВІІЛЬНО ор­

кі зошити) ~ твір Н. В. Ста..1іна. гаН.l~У6Ш сшй РОООЧІІЙ деНЬ,часу «Питання ленjнізму) продов- завждu знайдеться. ВqИТІІСЯ ж~~

п~ац~вати

,

над

треба ЩОДНЯ, невтомно, щоб не

T~OP?M відстати, бо інакше

01469

життя ра-

сЕКОІІОМІЧlll проблеми COЦ~aII.3- но чи пізно скине з рахунку.

му в. СРСР).

робоТІ над класиків

У

самоспЙш.Й Про це слід ~авжди пам'ятати

вивqенняи

творІВ КОЖНОМУ, хто все своє життя

маРКСИЗМУ-JJенінізму присвятив боротьбі за KOMYHi~M.

гаПДПСТСЬКИIІИ

пропа-

матеріалами в

о. Коцевольськнй,

журналі «Коммунист», В газеті

директор Броварської МТС.

в первинних партШних і КОМСОМОЛЬСЬКИХ організаціях

МОЛОДІ

тнгом

навчаЛЬНОГі

року в

кол­

бових закладах країни,

госпі імені H~TYTiIIa ВСТУПИЛІІ вечі~НіХ школах. дО лав КОМСОМОЛУ

. 14

мол()дих

271- в

ніста т. Сеиинога,

ЯКИЙ

пр·n­

Перевіряти і пустив декі.1ька 3аІІЯТЬ в гурт­

всеМІРНО допомагати цим това-

ку партif1иої освіти. Після иьо­

МО.10ді. В МИНУ.І0IlУ навчаль­ колгоспuиків, а в артілі імені ришам успішно закіНЧІІТІІ НаВ- го СеМИІІОГ регу лярпо відвіДУ6 ному році було 39 гуртків КОІІ­ деніна-11. чанна -наш обов'ЯЗ0К. заняття, і tlOMY надається інсомольської політосвіти, а ~a­ Закінчили навчальну прог­ раі\-49, в яких вчаться 604 раму і повторюють зараз вив­ комсомольці та 129 ЧО.10вік чені матеріали 10 гуртків. неспї.1КОВОЇ МОЛО;І.і. Близькі до цього ще 30 гурт­ Набагато поліпшився склад ків. Відстали з вивченням ма­ керівників гурп\ів. Серед 49 теріалу за програ}{ою 9 гуртків. пропагапдистів- 29 'tлеutв і Особливо незадовільно весь кап;щдатів !{ПРС, 45-з ВШЦ( 10 час проходять заняття в гyp~ і незакінчено-вшцою та. сере],­ ках КОМСОМОЛЬСЬКОЇ освіти, що І1ЬОІО освітою. по колгоспах імені СТаліна, lIОСИЛllJОСЯ піклуванпя пер­ с. Бобрик, імені Хрущова, с. ВІІННllХ партіііНІІХ і комсоиоль­ Требухів, на деревообробному СЬКІІХ оргапізаllitl про те, щоб комбінаті, {-; серfiозні недоліки запяття в гуртках ПРОХОДИЛИ в роботі П РЯДУ іuших гуртків організоваuо. Вопи бі.1ьше Сlа­ КОМС.ОМО.:Іьської політосвіти, і ли перепіряти, глибше вника· на! усувенняи цих веДО.1іків ти в ідейний зміст занять. повинна ~араз cepf103Ho пра­ Довгиtl ча~ БУ.іІа занедбана щонати комсомольська орга.ні­ ВИХОВНіі робота серед МО..10ді зацін. в колгоспі імепі Віітутіна, с. 120 комсоиольців, серед ЯІ\ПХ Пухівка, ТI1 імені деІ'іна, с. Се­ )І ШІО.:ІКІІ. 110ТОЧНОГО ванчально- зна чпа Ki..'lbKicTb секретарів і го РОІ{У ~аНRТТЯ в гуртках членів l\омітетів, вчаться в гурт·

Протягом

навчального

року

Д.1Я молоді району була прочитапа серія

лекцitl

комсомолу;

боротьбі j{ШТТЯ

про історію

завдання молоді в

за

перетворення

історичних

З'їЗДУ партії,

в

рішень ХІХ

З0крема

п'ятирі чиого плану;

п'ятого

про рево­

Л1Оцif1ну пильність; про

MOpaJb-

дпвідуадьна допо~юга,

.

щоб на­

ДО..1ужив прогаяне.

.. '"

Літкн. 3віт керівника гуртка комсомольської політосніТIІ U. Коваленко заслухали зборп те­ риторіальної КОМСОМО..1ЬСЬКО] ор­ ганізаціі. Намічені заходи до успішного завершення навчаль­

ІІОГО року. В роботі зборів У:-JЯВ участь секретар парторганізацїї

не обличчя радянської молодо! т. Щербина М. 3 TdKOfO Ж питання відБУ_ІИ­ людини та інші. По :Jакінченні навчального року в сітці ком­ ся sбори в комсомольській ор­ ганізації промартілі .:Лозодерев­ СОМОЛЬСЬКОЇ ПО.1ітосвіти слід комбінат». За дорученням рішуче ПОСП..1ПТИ лекціttну про­ партіпноУ організації, ~ роботою паганду та всі інші види РJбо­ гуртка ознайомився комуніст ти по вихованню МО.10ді в ду­ т. Кабан, який взяв }'часть у сі безмежної віДJ,апості Кому­ обговоренні цього питання на зборах. ністичній партії - ВСJщtif1 пар­

тіІ Леніна-Сталіна.

Редактор

Р. Поліщук, секретар райкому

С. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

11 к.сму.

Адреса редакції: м. Бровари. Київської області. вуд. Кірова

БИ

що д.'lЯ пав­

вав твори В. І. деніна «Що чання невистачає часу. Так, робити?», «Брок вперед, два буває таке, особлино D гарячі

Сталіна, матеріа.ilИ ХІХ з'їзду Бровари. На зборах партif1впаслі~ок цього посидився зв'я­ ЗОК КОМСОIІО.1hСЬКИХ організа­ партії. 62 К()UСОИО.!Jьці вчаться ної організації залізничпої СТаН­ цШ з llеепі.,'lКОВОЮ !rIOЛОД:lЮ. Про­ заочно в вищих і сереДІІіх уч-; ціІ обговорено ПОБсдінку КО}IУ­

lШІІГОDІІlач зроблено з початку навчJ,ЛЬНОГО року в KOMCOMO.;1bCb\toї ПО.llітосвіти цих ках партНlпої освіти, 26-са­ систе}lі партifiної освіти. КО.1госпів ПРОХОДИJИ цікаво. і мостійно вивчають твори Леніна

1213

ПОПОІШЮСТЬс.я

одеРffiати вищу освіту, але ти- повну потужність.

сила я весь час користуюся

В. Пиндюра.

Під керівництвом і при ак­ тивній допомозі партitlної орга­ КОМСО­ методпч­ нізації наша районна МО.1ьська органіЗlція ПО.1іпшп­ да за час після ХІХ з'ї~ду партії комуністпчне виховаіІІІН

по 01\ре~шх

навчаJыlїї програми в гуртках

МТС

новими першокласними маНІІІ­ Ilа.~IИ. ІЦоб ВllкориrТ;LТІІ їх на повну ІІотуашість, ~lexaflj~(LT()P зобов'язаниtl невтомно :зоа1 а'lУ­ В:1ТИ свої знання дссягнеНllЯ­ мп науки, досвідом переД(іВИків. Це тим бі.аьш обов'51ЗІ\ОВО д.;ш ком}'ніста.

І це не поо;щнокиtl Вllпадок. Наведу о;шн ТаКИЙ приклал. Днн He~la такого, щоб саме Впвчаючи садіння картоплі під життя не пі.J.Тверджувало всю культиватор <KYTC-:l,8», мп

pa],HHCЬ~OГO наРОlУ».

с. Русанів.

А тепер про підвищення діло-

перерви, коли ~раКТОРИСТll вrли вої кваліфікації. розмову, за оБІДОМ, вро остан-

БІБЛІОТЕЦІ

РАЙКОМУ КП УКРАїНИ

партitlної

пропагандист.

Щоб не відстати, треба вчитися

всі

без винятку, повинні пра­ цювати над підвищеііНЯМ свого ідеологічного рів­ ня, оволодівати багатим політичним досвідом пар­ TiT f щоб не відставати від ЖИТТЯ і стояти на висоті завдань партіТ. Треба, щоб партійні орга­ нізаціТ вели постійну ро­ боту з членами і канди­ датами в члени партіТ по підвищенню Тх ідей­ ного рівня, навчали Тх

-------------------------------------------

Броварсысa районна ДРУlСарня КиіВСltlСОГО обласного управління в справах ПОJ1rрафlї та видавництва

43 номер 1953 рік  

43 номер 1953 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you