Page 1

(1)10

Пролетарі всіх краін, єднайтеся!

l! J3' dl! q. '6 6)

ПЩШУМ цК КП{б)У вваЖ8€, що без високої

ЧЕТВЕР

них рільничих бригад і постjйних ланок, із закріПJІе-

23

НИМИ за ними земельними площами і доведеним

завданням щодо врожайності не можна '

ТРАВНЯ

1946 р.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)~ ТА

тру

ДQВОЇ ДИСЩЩJJЇНИ в колгосцах, без добре організова ЇМ

забезпечити

ВИСdКУ врожайність УСІХ Сільеькогосподарських куль тур.

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ киlвськrn ОБЛАСТ.I~~Ц~і;н;а;I;5;к;0;п;.~••~~~~~~~~~~~.(з.р.е.w.m.Ц.П.П.R.~.м.у.Ц.R.R.П.~.~.~~~

МІЖНАРОДНИЙ огляд

Більше пару-більше хліба!

У Бухаресті відбувся суд муть монархісти, що захва­

ГОТУЮТЬ ГОУНТ під 03ИМИ~У Дуже рано на колгоспне подвір'я артілі ім. Петровсь кого, с. В.-Димерка, прихо дять орачі. Петро Рубанка та Микола Грикун, запряга ють коней і

виїзджають

в

поле. Оглянувши на місцІ роботи плуги, провіривши прави.l1ьність ПіЦГОНКИ збруІ на

конях,

починають

оран­

ку на пар. Працюють цІлий Д~HЬ, ДРУЖНО,завзято. Один одному

не

поступаl$ТЬСЯ

в

роботі. Змагаючись між со­ бою, орачі т. т. Рубанка П. іГрикун М. виорюють на пар по 0,50 гектара при денному завданні 0,30 гек­ тара.

Добре працюють на пІд­ пІд озими­ ну інші орачі. Вони теж ви орюють по 0,40-0S0 гектаготовці грунту

в Погребах

рІ!.. Колгосп вже

над головними румунськими

злочинцями

колиш ні м

І M'ЄP-MiHi~TPOM

праЦЮIQТЬ

підняв 30

-

І неску,

иого

Іоном

пре

тили владу. Заохочувані та

кою

політикою,

грецькі

Анто- реакцІонери змінили

З1іСТУПНИКОМ мий

гектарів пару. ХОЛОДКОМ І МіхаБМ Антонеску, генераДружно трудяться {{ол госп лом Пантазі , Васlліу і інши ниц! ланки Паші ЯрмоленВиключне значення має І ми. Вони обвинувачувалися ко. Добре удобривши грунт вчасне проведення польо, в тому. що перетворили Ру і внісши по 35 тонн гною ВИХ робіт. Та не так розумі І мунію на гітлерівського ва

характер

і

са-

плебісциту.

Вони вже виходять з ТОГО, ЩО Греція НІбито € монархією і тому при голосуваJ:Iні замість запитання-"МО­ нархія чи республіка", стоя­

н'а кожен гектар та 26 цент ють це у погребському ((ол сала, брали участь у ВіР0 тиме інше: за повернення

нерів попелу і пташиного госпі ім. Юрова, де голо- ломному нападі на СРСР, у короля Георга (він нині в посліду на всю площу, КОЛ- вою тов. Бондаренко. масових грабежах І злочинст еміграціУ), чи проти.

госпниці посадили. 5 гектарів картоплі, ПОСІЯЛИ широкорядним способом 1 гектар .'Іюпину та півгектара проса. Змагаються за високий врожай городини колгоспни ці городньоІ б ригади. В они 1 гектар paHHbol.. та посадили О ,5 гектара середньо ..І капус ти, 1,5 гектара помідорів,

Тут

до

цього

часу про

вах на радянській землі та Названі вище три англlИввергли СВОЮ краІну в ка- ськІ лейбористи члени пар-

довжують садити каРТО!l тастрофу. ламенту в своїй доповіді про лю хоч строки вже минули, На еуді всі злочинці бу- поfздку до ГРЄllН заявляють, не посіяли проса. Навіть більше того-під просо не ли ціЛI{ОМ викриті. Разом з що результатом. такого пле підготовили ні одного гектара грунту. Не дбають в колгоспі про майбутній уро

Ж<lЙ.

Не

виорано

жод-

тим

розкрилась

і

огидна бісциту буде ГРО~lадянська

роль керівників націонал- війна, а перебування англій цараністської І націонал - ських військ на територіі

ліберальної партій, які на- Грецli fj "втручання одного магаються тепер прикрити- союзника в справи іншоІ

ного гектара грунту на пар. ся маскою демократів. Суд союзноf країни". Затягування в~сняних по- устоновив, ЩО вони були :;: .,. ·х·

шарують цибулю і моркву.

Добре такuж доглядають по льових робіт ста.;1О п~ичи- тіСIЮ зв'язані з Антонеску 8 індійсько'~у місті Сімла сіви багаторі чних трав. ною затягування Інших ро- і ЙОГО "кабінетом" гітлерів недавно ві дбувалась англо-

З. ПІКОЖ.

біт. Наприклад, до цього ча ських наймитів.

індІйська конференція, при-

ОСНОВНИХ злочинців-Іона свячена питанню про наступ І гектар в па ру ка до сінок()совиці та жнив: і Міхая Антонеску , Пантазі НУ конституцію ІндН. Вона Успішно проходять польо І Значну допомогу КОЛГОС-Ізбиральні маmини Стоять не і Інших трибунал засудив віДliрилась 5 травня, проте,

] 40

су не розгорнута Підготов-І

.

ві роботи у требухівській пу в проведеННі робіт пода І відремонтовані. Правління артілі ім. Леніна . .?о~ючись ють трактористи броварсь- артілі не знає скІльки є в КОЛ з~ високий. врожаи,:rІІСЛЯ за коІ машинно-тракторної стан госпників кіс, серпів і скільюнчення СІвби раННІХ ЯРИХ, , І{И їХ треба ще придбати,

до смертної кари, а решту обвинувачених до вічного ув'язнення і довгих С:ГРОКів перебування в ТЮРМІ.

вже через тиждень лондон­ ське радіо повідомило, ЩО переговори, в ЯКИХ брали участь англійська урядова

посадили овочі та картоп- 1 Іван ГРІНченко, працюючи і не визначено завдання, яку преса і народні маси сприй лю, сіють пізні культури, під на тракторі ХТЗ, виробили площу сіножатей повинна няли цей вирок з величезняли 140 гектарів пару про 400 гектарів оранки. Ізібрати кожна бригада. ним задоволенням. ти запланованих 111 .с екта -, ·х· .х. :;: ріВ. В. РОГАЧ. . К. НЕГОДА. Члени англійськог() пц-

Н(lйбіЛЬших політичних ор­ ганізаІ~ій Індії-Індійського

національного конгресу і мусульманськоІ ліги-припи нені.

ламенту Додд, Соллі і Тріф

Ще до початку перегово­

колгоспники в стислі строки ~II. Трак:-ористи Іван Буряк ланки косарів не утворені,

Виконати ТDавнввий план МОЛОНОПО~Т8ВОК! Заготівля молока по лах району

се- і

в другій декаді

травня порівняно з першою

збільшилась у півтора раза.

Але установлений графік на другу

декаду

не

Особливо відстали

по за

чі (агент уповмінзагу тов. Юхненко, приймач молока тов. Борисенко і голова сіль ради тов. Максименко), Бро вари, Jjітки, Погреби, В.-Ди

мерка, СВИНОЇДИ, Рожни, Се миполки, Пухівка, Зазим'я, Рожівка, Красилівка і Руса нів. По цих селах в другій декаді травня заготовлено

зовсім

мало

молока.

Голови колгоспів с .с. За зим'я, Семиполки і Пухівки безвідповідально віднесли­ справи

Е

Е

Д

н

н

фені, що повернулися Ля

------1.

І Процент

Я

Опанасів

53,6 52.4 49,6 47,7 46,2 44,5 44,3 43,3 42,3 41.8 41,3 38,6 38,5 37,6

РУДНЯ Світильне

2. 3. 4.

Богданівка Калита Заворичі

5.

6. 7. Троєщина 8. Жердова 9. Кvлаженці 10. Гоголів 11.

Требухів

12. 13. 14. 15.

БеРВИI~5\ Мокрець Бобрик Вигурівщина

--~--

І

СЕЛ О

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24, 25. 26. 27. 28. 29.

І Процепт

виконавfИ!

Плоске Русані в РожіВЮI Погреби Красилівка Семи полки Бронари В.-Димерка Зазим'я Пухівка Княжичі

32,7 31,1 3(),0 29,4 29,0 27,0 26,9 26,8 25,8 25,2

СВИНОЇДИ

24,б

Рожни Літки

2(),3 17,2

на

фашистську

яка веде

громадянську

доставка

двох разова

молока

на

молоко

завод з значноі частини сел.

зросли. ДЯІ<И обов'язкової щоб

травневий план був повніс- здачі молока тю виконаниЙ.Цьnго можна

.

У листопаді ністр

194,5

року мі

закордонних

справ

п~ревод­ ної поганої оціш<И. Першим здав роботу на ,,5" учень середній школі за пеgший Олег СвінціJIЬЮІЙ. день. Добрі наслідки іспитів в Всі учні 5 класу написали іНШИХ класах. Глибокі знан переказ ОfJовідання "Парти­ ня З історії У 8 класі вияви зан Данько" на добре. В 7 ла учениця Тіна Руденко. класІ з алгебри не було жод На добре та відмінно склаДобрі

наслідки

іспитів в

броварській

в парламенті в

ких міністрів

для

зв' яз

провад­

ження переговорів,

вислов­

Англії Бевін заявив, що пле лював надію, що, задоволь­ БIСЦИТ- всенародне голо- нившись правами домІніОну сування в питанні про

дер-

(володіння АнгліТ з самовря

жавний лад ГреціІ, відбу- дуван ням), Індія залишиться деться у 1948 році, коли в складІ британськоf Iмпері\'. "Відновиться порядок". ТеПодібні переговори про­ пер офіціально повlдомле- вадяться з Індією вже не но, що англійський посол у перший раз. ЯК раніше, так

Греції заявив, що незапере- j тепер причиною припинен­ чуватиме проти в цьому

плебісциту

роЦІ слідом за

кІнченням

за-

ня

переІ'оворів

виявилися

нібито в "непримиримі"

переВJРI<'ИСПИС- зголи між індуськими

нС'­

і ~IY­

ків виборців. У тоН чяс, К? IСУJIьмансь!{ими

лідє..раilIИ.

ли

ІНДII

навіть союзні

спостеРI-

гачі після скандальних

яку

вва­

незгод м ж IНДШСhКИМИ

лl­

нових Ідерами була тільки слушною

англіІЇСЬ-' нагодою дл~ того,

кий посол готовий задоволь

ВСІХ молоко- ревіркою,

ПрогреСИВНІ кола

бе-, жа ють, ІІРОТ,е, ~o наявніСт~

вислови-

участі в НИТИСЯ тільки lIРОСТОЮ

щоб зно

ву відк.ласти вирішення пи­

пе- тання.

провадити-

в, ГРИШАНІН,

здавців.

Сіють Ооштанні КУЛЬТУDИ

ІСПИ1И В Шl{олl них

час

прем'єр-міністр Етлі, висту­ паючи

лись за складання

Треба домогтися того,

неза·

той же

ку з відрядженням англійсь

каді травня значно

також

В

ну проти демократичних еле

локо поступає ЮIСJlИМ. Від­ СУТНН

вій

самостійності

"повної необмеженої

ментів.

Необхідно, щоб темпи за ІДОБИТИСЯ тільки зміцненням спискІв виборців, готівлі молока в третій де- податковоі дисципліни, зав­

в

домлялось, що мова йде про

державу, лежності"

наслідок чого з цих сел мо

молока,

поїздки

резневих виборІВ

своєчасного

транспортування

піс- рів в англійській пресі пові­

ція швидко перетворюється

_!.------_...:...._34,7 59,6 16.

виконання

двохтижневої

і представники

до АфіН, заявляють, що Гре надання Індії

контори "Райзаготмолоко" про виконання плану моло­ копоставок по селах району за І та ІІ декади травня 1946 року СЕЛО

готlвлі молока села: Княжи

до

В

викона­

ний.

ся

З

?умунська демократична делегація

Іли іспити з історіі учні Co~,фія ЛЄВіна, Катя .. МеЛЬНИ~1

Гоголівська сІльськогос­ По гектару кавунІв посія подарська артіль "Червона ли красилівський колгосп

Микола /ваницькии, ВалерlИ Україна", проводячи сівбу Абрамов І ІНші. пІзніх культур, оранку на :Іерший день іспитів в пар, шаровку j прополку го

школі показав, що В:і учн!

родини, сіє баштанні

добре засвоІли проидении тури. Посіяно вже матеріал. О. КРЮКОВА. тара кавунів.

4,4

КУЛЬ­ геІ<-

Ім. Дімітрова

і

великоди­

мерський Ім. 2-0Ї п'ятирічки Сіють баштанні культури калитянська

сільгоспартіJIЬ

ім. 17-річчя Жовтня

і інші.


2

СТАХАНОВЕиь НА ДОПОМОГУ

23 траВRЯ 1946 року :тm::_

АГІТАТОРУ

Всі сили на виконання нової П'ятирічки! З величезною радістю сприй НЯЛИ радянські люди Закон про нову сталінську п'ятирічку. Весь наш народ, ке· рований партією ЛенінаСталіна, з величезною готов ністю приступив до розв'я-

зання завдання п'ятирічного плану Відбудови і розвитку народного господарства на 1946-1950 р. р.

колгоспам і радгоспам; ма- в промисловості, транспорті ЦІини- текстильним і взутт€ і сільському ГQсподарстві за вим фабрикам, цукровим, п'ятиріччя заплановано за­ консервним, склянним заво- тратити більше 250 мілІаРДіВ дам і іншим підприємствам карбованцІв. Економно буду легкоІ і харчової промисло вати і господарювати,ПРОДУК вості. тивно працювати, постійно

Важка ПР!1МИСЛОВ!СТЬ-ОС поліпшувати· організацію пра нова основ господарськоІ і воєн:юІ МОГУТНОСТі краrни. В зв'язку з цим радянський

ці-ось

що

потрібно від радянських

ЗакіНЧУЄТЬСЯ відбудова

кожного із нас

патріОТіВ. В чому ж полягають основ народ головну увагу приВелику допомогу трудівнІ завдання п'ят~річки? В діляє відбудові і розвитку никам міста і села подадуть тому, щоб відбудувати по- важкоr промисловості. І робітники науки і теХ!Ііки.

терпілі райони краrни, від Але для того, щоб У нас будувати довоєнний рівень нормально розвивались і рос промисловості і сільського ли всі галузі промисловості господарства, а потім пере- і сільського господарства,

галузях

содового заводу в

воду.

Фото І. Юшко.

Прескліше ТАРС.

ТраВОСіЯННЯ - одно 3 найважлИВіШИХ

П'ЯТИРIЧ~ИЙ план. вказує на неоБХІДНІСТЬ техн~чного про гресу (тобт~ теХНІЧНОГО роз

ВИТffУ) У ВСІХ

великого

місті Слав'янську СталіНСЬІ<оІ області. На знімку: загальний ВИГЛЯД двох цехів содового за.

ДОDЖ8ВНИІ завдань

на­

вершити дово€нний рівень в потрібно мати широку сітку ро. ДНОоГО господар. ства. Т.ех. а б Перед сільським господар І ня. м тра. в відповІдно до заР зн ач н И ХОЗМІР х. добре працюючих залізниць. НІЧНИИ прогрес РІЗ . ко ЗІЛЬ.· об о СТВО.\І У новій п'яти РІчці п. о тве"джених держаВНI-ІХ плаВ КІ·НЦІ· п'ЯТИРІ·ЧК"

'

1950

в

рОЦІ,

.',

т

.

т

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ось чому, поряд з важкою промисловістю, потрібно в

шує

продуктивНІСТЬ пр.аЦI, ставлено МОЖЛ"'ВІСТЬ

я, значить, дає

повинна дати продукції на першу чергу потурбуватися безпреривно

t'

велике,

зБІльшувати даЛі,не завдання.

відпОВі-І нів.

Ріст про-,

Для того, щоб добитися

48 процентів, а сільське гос про залізничний транспорт. в~ро?ництво в промисловос ДУКЦІІ в усьому с і л1.>СЬКОМУ І розширення IIOCIВIB треВ, подарство на 27 процентів ТІ І СІЛЬСЬКОМУ ГОСllОдарств. I'ОСІlОдарстві країни визначе уряд намітив ряд заходів до більше, ніж

в ДиВОЄННI)МУ

Дp"yГ~ . OC~OBHe

завдання Тут слово--за людьми нау- ний на І{інець п'ятирічки на збирання, заготівлі й прода

1940 році. Це,звичайно,спра НОВОІ ПЯТИРІЧКИ поляг.ає в ки. Радянський УРЯД, біль- 27 пронентів більше проти жу наСІННЯ. З 1946 року кол ва нелегка. Але наш народ тому, ~об добитися Пlдне- шовицька партія, особисто 1940 року. Розв'нзати це госп", матимуть завдання не не боІться труднощіВ.

Закон про нову

сен~я СІЛЬСЬКОГО г?с[ю.~арст товариш Сталін високо

п'ятиріч- ва І ПРОМИСЛОВОСТІ,

ці- завдання можна лише шля- лише щодо виділення насін

ЯЮ ви- нять науку і вчених. На про хnм

значного

підвищення ників, але й щодо збору на

ку вимагає в першу чергу пускають товари ~ирокого тязі найближчоІ п'ятиріЧIШ культури зе~lлеробства та сіння. Відновлюється поря­ відбудувати І розвивати важ вжитку: В ЦЬОМ'у вtДчуваєть буде побудовано багато но- широкого застосу~ання до- док державних заготівель ку промисловість та заліз- ся стаЛІНське П1кл?ван м ня за вих науково-дослідних інс C~ГHe~[ь пеР:~ОВОІ агроно- наСі.~Н.Я багаторіЧН.И"Х трав, ничний транспорт. радянських людеи. ова титутів і лабораторій. Това. І МIЧIIO КУЛЬГ) ри. : якии Існував д~ вшни шляЧому на перше місце пос r иде про те,. щоб наш на.род риш Сталін поставив перед ~ Наукове проведення зеМ-1 xo~ контракт~шт з гектара тавлені важка проми{:ловість з року. В рІК ~TaBaB жити всіма радянськими вченими л~робства,. правильно орга- уюсноТ ПЛОЩІ. ВстаНОВJlено і залізничний транспорт? То; краи:е І З~М.ОЖНlше, щоб в завдання догнати і IІеревер Нlзоване СIЛЬСЬІ<огосподарсь зао~очення за вирощування м ·у, що без

них

неможна І нашіи краІНІ було утворено шити досягнення науки

за ке виробництво

~Іемислиме насІННЯ багаторічн~х

швидко і успішно В;ДБУДУ-\ B~OCTaTKY ОС!ІОВНИХ предме межами нашоі краІни. МОЖІ без ПОСІВІВ трав, І зокрема, Вели~у увагу вати і

рушити

вперед все ТІВ ~жит~у.

на не сумніватися, що робіт ({оню~ини.

народне господарство Радян І ПЯТИРІчка заПЛ::lнувала ве ники радянськоТ науки j тех ського СОЮЗУ'. 1 лике зБІльшення виробницт ніки виправдають надії, які Важка ПРОМИСЛОВІсть-це І ва бавовняних, шерстяни,,-, на них покладені. метал, вугілля, нафга, елек- ; шо~к.ових ткаНИIІ,~)ДЯГУ,ВЗУТ Відбудовуючи і розвиваю

Травосіяння

є лити .гaKO~

неодмІННОЮ умовою зап.рова~ж~нняu п~авил?них СІВО· з,.tIН І на«ВаЖЛИВІШИМ засо~ бом підвищення РОДЮЧОСТІ

трав.

~ЛІД приді~

наСІННИЦТВУ

І

агротехНІЦІ багато РІ ч н. ИХ T~aB. Розмноження насІННЯ ЦIllНИХ СОРТІВ трав покладе но H~ д:ержав~~. се~ек~ійні

троенергія, це станки і ма- І тя І ІНших товарІВ для. на- чи народне господарство, грунту. Без. Tpa.~ H~ можн~. ДОСЛІДНІ стаНЦIІ т.а ІНШІ нау шини, це паровози, вагони, селення. Зросте зароБІТна І ми тим сами\-! зміцнюємо еко СГВОРИТИ МІЦНОІ КОРМОВОІ ~ОВ~.-ДОСЛIДНИЦЬК1 установи

трактори, комбайни, явтомо п~ата ~обітників і службов номічну і воєнну силу нашоІ І бази для тваринництва. білі, хімічні

ше.

продукти і ін- Цlв. ЗБІЛЬШИТЬСЯ, ПОРІВНЯНО великоТ Батьківщини. Ні на і

ОСlІовна

причина

з ДOBOЄHH~M 1940 роком, на ОДИВІ> день не забуваємо про ·, статнього розвитку

І раинаСIНГОСПИ. R

недо- пах TIl радгоспах

кол~ос­

оргаll1ЗУ­

траво- ється 430 спеuіальних насін

За допомогою першоклас туральна І грошuва видача свій обов'язок всемірно під сіяння ПОJ\ягає насамперед у НИЦЬКИХ господарств багато­ ноУ бойовоУ техніки, ВІ1роб· колгоспникам на трудодень вищувати обороноздаТНіСТЬ І тому, що керівники місце- РІЧНИХ Tpa~. , леної на наших заводах, -це буде досягнуто з~вдя- СРСР. Наш уряд незмінно І вих радянських органів, кол . Уряд ЗОО03 .язав радян;ь­ Червона АРМіЯ

РОЗГРО~1Ила K~ росту ПРОДУІ<ТИ~~ІОСТІ пра стояв і стоІть

на

сторожі І госпів,

М ГС

та

радгоспів к1 та земеЛЬНІ орган.и з}оез

BO!Jora і відстояла свободу ЦІ в к~лгос~ах: зБІльшенню миру. Але потрібно бути зав недооцінюють значення трав. печити в цьому РОЦІ оезуі незалежність радянської врожаИНОСТI СІЛЬСЬКОГОСПО- жди ГОТОВИМ ДО ВСЯКИХ виР М·· . СРСР мовне виконання державно

держави . Тепер наша важка дарських. культур і продук- падковостей . П'ятирічка зро ІІромисловіСть дасть •

••

7

вели- ТИВНОСТІ тваринництва. Н' .

чезну К1ЛЬЮСl Ь устатк) вання

Д ""Я ПІ·ДПРИЄ'1СТВ .• .'"

що

,.

І в одну ІЗ минулих П Я

бvдуТИРІ'чок •Ilам Іце не доводи І _ • - І

-1

Я К о мога

ширше

ровози, вагони,

І

реики

І В як в І ня. сю свою

. .

КІ І склаДНІ завдання,

ву

.

БІЛЬШ могутньою І СИJ\ЬНОЮ.

ЮТЬСЯ І ВІДбудовуються: па- лось ВИрІшувати таl\l вели- немо соцІалістичне ..,

ада

валила

бить радянську державу ще

П

»

IНI~TPIB

спеЦІальну

ро заходи до

багаторіч-

н Х трав та закладання норо:ши- вих насінників. Треба також

рення травосіЯННЯ та ПlДВИ-.

розгор-

щення ВDожайності

змаган-.

І

. РІЧНИХ трав у

енергІю,

ух- гои-плану засіву

постано-

ВСІ радгоспах"

багато-

.

як наЯВНІ на . СЛІД доглян\'ти J .

. СІННИКИ, своєчасно

ЗІбрати

колгоспах 1 Ух провести обмолот і Постанова зо-' .

очи-

тrанспорту; трактори, КОМ- І~ю нову п'ятирічку. Попе- своі знання віддамо веЛИ-І бов'язує ~ОКіНЧИТИ з недо- щення. УСП1шне виконання байни, СільськогосподарСЬКі реду великі добр ив а- с ка з ати, щ о маш ини , х·"·чні 1... 1

роботи,

н

слід кому ділу сталінської п'яти оц.нкою ;ннчення траВОСіян цих завдань з~ачно полег. . , І. ШИТЬ дальше Пlдне~ення РІЧІ,И. НЯ і вжити неоБХІДНИХ захо. .о · .тра . . ... ВОСІЯНІІЯ В НОВІИ п'ЯТИРІЧЦІ.

а б уд І ВНИЦТВО

ДІВ .д о з.IJЧНОІ О розширення І

П'ЯТИDічка нашого заводу Наш Броварський лісопильний завод збудований в 1927 році. За роки сталінсь ких п'ятирічок він перетворився у деревообробний ком біН::ІТ З випускml продукціУ

валення робітни:ш приклали немало зусиль, щоб хоч трохи відбудупати Т3 пусти ти повністю зруйнований німецькими розбійниками завоД. Тепер працює лісо-

в

розпилювальний цех

1940-1941

рока х на

1.326

тисяч карбованців. В довоєнному 1940 році завод роз пиляв 28.000 кубометрів лісоматеріалу, випустив 30.000

з

І та ОДНОРІЧНИХ :.~aB

першо­

ВИС.l0ВИВ

І .lІІ д ви-1 упевненість, що радянські

щення ІХ ВООЖі1ИНОСТІ: вва-, ЛЮДИ, на чолі з комуністич-

року рішенням~ Сесії Бер ховноІ Ради СРСР про п'я-! тиріЧIІИЙ план Відбудови і розвитку народного господарства нашоі Батьківщини, В 4 п'ятирічці буде бороти-

од- ся

ною пилорамою та трьома циркулярками, котельна,СЛЮ сарно-механічний цех, електроПідстанціЯ силою на 100

Товариш Сталін У

ПОСІВНИХ .[ІЛОЩ багаТОРІ:НИХ травнЕ'ВОМУ наказі

за

повне

жаІ?ЧИ це о~н.им 3 наив~жJlIІВIШИХ. державних завдань в галуз~ СІЛЬСЬКОГО господарства .' .. . ПЛОЩІ ПОСІВІВ багаТОРIЧних трав у 19.50 році повинні

ною партією, не пошкодують сил і праці для того, щоб не тільки виконати, але й пере виконати нову п'я тирічку. Колгоспн",ки і КОЛ госпнин', працівники МТС і

відродження бути доведені в ко.':госпах до радгоспі В енергійно

всіх цехів, за випуск про- 8 міліонів гектарів і укісні дукцїт довоєнного періоду. площі до 15,3 міліони гекНа протязі 1946 року буде тарів. Б TO:l'y ж.році площа дuбудовано гуртожиток, збу посІвів баrаТОРIЧНИХ трав

взяли­

ся зараз до здійснення цієУ грандlозноІ програми. Вони можуть і повинні зробити сільське господарство ще

вуликів,

10.000 парникових кіловат електроенергії. Збу дований тарний цех, що у ,радгоспах ста.но~итиме культурнішим і ПРОДУКТИR 1.000 кухонних столів, довано лазню та інші допо- дасть можливість використа 1.235 тисяч гектаРІВ, 1 YКlc- нішим. Розвиток травосіян 2.000 табуреток, 600 кубо- міжні цехи і примlщеН\lЯ. ти всі відходи пиломатеріа- на ~лоща 3 . .597 тисяч гек І ня стане одним з наЙваж.'1И метрів овочевоІ тари і 500 Колектив заводу, натхнен- лів для виробництва вули- таРІВ. Починаючи з 1947 ро- І:!іших заходів на цьому рам,

тисяч ШТУК клепки.

Вся щюдукція

лась

виключно в

районі.

І ний історичною

дововіддю кових рамок,

вішаЛОІ<

реалізува-І великого Сталіна, зроблену одягу, табур~ток

нашому І ним перед виборцями

В перш: мjсяці після виз

лінськоУ

для ку

КОЖНИЙ

колгосп і рад- шляху.

та інших госп повинен в обов'язково

cta-\ВИРОбіВ широкого ВЖИТКУ. му порядку IІровадити сівбу

виборчоl округи міста Москви 9 лютого 1946

І<. НЕВСЬКИЙ,

інженер заводу.

БИ 05234 м. Броварі, Киівськоr обл. вул.· Кірова. Друкарня райгазети

багаторічних трав і забезпе

Т. в. о. Еідповідального

чувати себе влаСНИ\1 насін- редактора В . . РУДЕНКО.

.. Стахановець" • Телефон-редакція 2 дзв. Тираж 1535.

43 номер 1946 рік  

43 номер 1946 рік

43 номер 1946 рік  

43 номер 1946 рік

Advertisement