Page 1

СУБОТА

5 червня

2004 р. N242 (9549)

Виходить з 17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

Ljlii:

юЗ=:

• Шановні праq.вники засо6ів Від імені Броварських районної державної адміністрації та районної ради щиро і сердечно вітаємо вас з професійним свя-

том

масов,,; інформаqі; &роварщиниl

найголовнішу частину вашої, на перший погляд, простої, але такої необхідної роботи.

- Днем журналіста!

Тож

- майстерності вам у розкритті цікавих і

різноманітних тем з життя нашого Придеснянського краю. Хай ніколи не зраджує вам талант

номічних процесів, які в ній відбуваються. За ступенем впливу на них журналістику навряд

і натхнення, буде чистим, сильним і переконливим журналістське слово і гострим перо.

діяльності.

Широке просвітництво, збудження

здоров'я, великого родинного щастя і благопо­

громадської думки, виховання в людях найкращих моральних якостей, залучення кожного

луччя, творчої наснаги у праці, реалізацїі най­ сміливіших планів, цікавих репортажів і корес-

які хвилюють державу, до тих політичних і еко-

чи можна порівняти з будь-яким іншим видом

-

Від імені громади міста,

становить

Журналістика - це спосіб життя людей, не байдужих до проблем простих людей, до подій,

громадянина до розбудови держави

ГМ'

Від

ось що

щирого

серця

бажаємо

вам

люди.

вої інформації з нетерпінням чекаКJТЬ

Днем журналіста.

ваш

Висловлюючи

Серед професійних свят воно зай­

за

міцного

нелегкій журналістській ниві. втілюються

у

конкретні

ваші творчі задуми,

своєї душі і серця. Тому журналісти­

-

вдячність

бажаю

мізму, внутрішньої сили та успіхів на

стати справжнім журналістом. Ним треба народитися, жити цією спра­ вою, вкладати в неї частинку себе,

міцного

щиру

нелегкий труд,

здоров·я. достатку, натхнення. оп,и­

має особливе місце. Не кожен може

понденцій, великих тиражів і вдячних читачів.

З повагою

ській оселі, вашоі об'єктивної. Цlка·

місь­

кої ради, ЇІ виконавчого комітету, себе особисто сердечно вітаю вас із професійним святом -

ка об'єднує людей з творчим неспо­

криється

коєм, а головне відданих своїй справі, своїй професїі. Ви бажані гості у кожній бровар-

хай служать людям

Нехай

спра.зи

усі

нехай вам від­

свята таїна слова,

і

ваші

щедро наділені талантами душі не­ високим життє·

вим взірцем.

з повагою-

голова райдержадміністрацїі

голова райради

Леонід ВАЙСФЕЛЬД.

Леонід СЛОБОДЯНЮК.

міський голова Віктор АНТОНЕНКО.

~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [~~f~~~~~~~~~~~~~~~~;:~§~~~~~;;~. .~. _. ~_~~§.~~~.~~~~--~;~~:~~ лова координаційної ради, з ЧЕРВНЯ голова райдержадміністрації Л. А, Вайсфельд провів

державну молодіжну полі­

спільне засідання коор­

центру,

динаційної

тань взаємодії з політич­ НИІІІИ партіями та

напрямках: соціальна під­ тримка молодої сім'ї, соці­ альна підтримка дітей та

громадськими

молоді

ради

з

пи­

організа­

ціЯIІШ. на яке були за­ прошені також голови районних осередків по­ літичних партій та ке­ рівники громадських ор­ ганізацій.

П

ЕРШИl\'l було заслу­ хано

питання

удосконалення

про

практики

реалізації державної моло­

діжної політики, духовного розвитку молоді та їх вплив на суспільно-полі­ тичну ситуацію в районі, з яким

виступив

директор

соціальних служб молоді Д. С. Лукаше­ вич. Підтримка молоді, заз­ начив доповідач, rpyнтy­

Ik"!HTPY

I'!'UI

тику. Далі доповідач розпо­ вів про соціальну роботу що

з

особливими

ребами,

пот­

профілактика

гативних

та

реалізується у

явищ

не­

сприяння

розвитку

дітей

відпочинку,

профорієнтаційна

робота,

сприяння

лаштуванню

та

багато

роки

ністрацією

молоку,

щоденно

ючи на

1,5-2

валове

виробництво.

виділено

тис. грн.

ціальних служб для молоді

власноруч

плані взаємодії організаціями.

вирішенні

у

межах

сус­

пільно-придатних моделей.

Саме на це спря~ювує свої зусилля ЦССМ, який пок­ ликаний

реалізовувати

вість на ЗО відсотків нарос­

програм, на які торік адмі­

неї проблем, а на наданні їй можливості долати їх

на

погано

відповідальна

важлива

кампанія.

скоординована

з

у

іншими

і eKOHO~li­ П ОЛІТИКА ка поняття взаєм­ но обумовлюючі. Тому го-

шести

вімілках,

не

~ю;.кр

бути об'єктивним пояснен­ НЮ!. Тут в однаковій мірі спрацювали халатність від­ повідальних осіб і байду­

жість

самих

своєчасно

людей,

не

ЯКІ

звернулися

до ліквідаційної комісії. Звернулися до райдержад­ міністрації через 10 років, коли

безліч

охочих

купити у Погре6ах ПО'Іі!АИ

пропонувати

[lИкам

по

:3И'lливці».

БАі\('

доларів

500

сотку. Знайшлися ли

зе~[лю

які

періодом минулого року. Позитивні зміни просте­ жуються у тваринництві. Вперше за останні чотири район

«плюсує»

по

нарощу­

тонни його

Се­

редній добовий надій на корову становить 11,З кг ~юлока, а у племоб'єднанні цей показник удвічі ви­ щий. Однією з найважливі­ ших турбот землеробів є

РИСУТНІ на засідан­ П НІ мали змогу почути

з перших вуст роз'яснення ситуації щодо розпаюван­ ня земель КСП "Нова Ук­ раїна». Хоч було зчинено багато галасу, ситуація до­ сить типова. У 1994-1996

6с\жаlO'Іll

роках,

коли

в

колишньому

радгоспі імені Кірова роз' почалося

розпаювання

землі, люди ще не вірили, що ВОНіI ?>Іі\тиме вартість,

j

туацію на власну користь:

ребці.

Справс:д;\Ивість

залишилися без паїв, зуміли,

навіщо

ПРі.шило:

троє­

іІ

І'ОЛО!3і1

координаЦlйноі

страцІі

у

~Іі\йбутніх

Режим

спринння

не

л.ише

колишніх працівників не згадали. Той аРГУ;'Іент, що

сесія,

ці.

pЙ~lKax ВЛuДCl,

а

ВідБУЛіК}j в

:\сІкону НС

~ЮЖ(:

[()2\10311(tl!-

поза'lеРl'ОНСI

роботі якоі

взяли

участь депутат обласної ]и­

ДИ,

голова

РДА

СТВОРЮВі1ТИ­

партіі

ЧІ,

кандидату. УС'С' ~Iaє буги !J справедливо

в

вибо­

найбіАЬШОГО

жодній

pa'.[l'ax

J

[Jайсприйнят,

РйДIl Л. А. Rайсфельд пові­ ДО~lИIJ про позицію ад чіНl­

щинців, киян, тобто людей,

во

не

найро­

JАКІІІЧЕННЯ Н с\СШ .\\,!І() ['0 засіданнн

які ПРЮЮГ0 стосунку до цієї справи не мають. Однак дії районно] адмі­ ністрації переконали: вирі· шити проблему справеДАІІ­

чи

ЛНl'lШИЙ до з.ШВ.

~lеться

«запросили»

виживас:

найсиЛ!,ніШШ1

протесту

бу ло

зро­

1ІотріСна

ВЛilда. А ще. певно, :,асвої, ли

рах.

залучити

по­

які че­

рез власну інерцію ",а,ло не

очолити у селі владу. Ос· кільки погребців до акцій

досить велику. При СКЛil­ данні списків про багатьох

господарство розкидане по

справеДАИВОС­

ті» і «правдошукачі» ~Іають

важко,

народний депу­

новлюється. Люди,

РОЗIlаАЮНcl­

пристрасті,

«поборники

Сфf'льд та

тат Укr;':lїНИ Ю. А. Бойко Була створена комісія РА""', дО яко'J звернулося 254 ПО;'­

:JУ\IJI\ШI1!1.

\<1

J «добро·

тим са~lИМ використати си­

тила обсяги виробництва у порівнянні з відповідним

було

розпочинаються зелені жнива ранніх трав. Це теж

працев­

інших. Місце молодіжної політики в системі пріори­ тетів діяльності райдерж­ адміністрації досить вагоме. У районі реалізову­ ється ряд молодіжних

27

нових хороші і це сповнює серця людей надією на ус­ піх. Головне, щоб техніка не підвела. І зовсім скоро

УСЕ МАЕ ІУТИ В РАМКАХ ЗАКОНУ

оздоров­

лення,

підготовка техніки ЛО жнив. Види на урожай зер­

тоді,

організація їхнього дозвіл­ ля,

розвиток

району. За чотири минулі місяці сільська промисло-

молоді,

Однак робота центру со­

не

економічний

творчому

та

Л. А. Вай­

голів районних політичних партій та керівників гро­ мадських організацій ін­ формацію про соціа.,\Ьно­

молодіжному середови­

щах,

РДА

сфельд запропонував увазі

у дитячому

за

ється

голова

закону

06говс)ррні були

прийннті

l\.')ОjJД1lllа1ііЙНСl

чесно

питсіННЯ ДО

уваги.

рада геко­

МРIІДУIJйЛ,\ винести іі,1 3ёісі­ дд fi ня

коле гії

[[итання

Щu,>,\)

УДОСКОНсlJ\f-'ННЯ

ТI!КlІ

i'f-'і1ЛlзаЦJI

прсіК

де Р)Кі\lШ ої

молодіжної політики.

Надія ГAl\1АЛІЙ,

Л. А. Вай·

ТУР&ОТ &ArATO. І в KO)l(HOrO своїх ••• КАЛЕНДАРІ НА прогнозами фахівців Гідрометцентру, дарного

вень

-

літа

і

перший

нагріє,

і

червень. За Українського місяць кален­

намочить.

Чер­

пора масових сінокосів і ретель­

водять

міжрядні обробітки картоплі. Цього року її вирощують в усіх катего­

НИХ

ріях господарств району на площі

лали чимало зусиль для то­

гектарів.

Картоплярі

повинні

5250

ретельно

ного догляду за просапними культурами.

стежити за станом рослин, бо вони У червні часто пошкоджуються фітофто­

Тому в ці дні кормозаготівельники готу­

рою.

ють коси, інше знарямя для сіножатей. l\lаЄi\lО непогані травостої багаторічних бобово-злакових трав. Неабияке значен­ ня ~JaТИМУТЬ посіви однорічних трав, яких 1200 гектарів у районі, а також (післяжнивні) посіви, нкі дають 'ІИ~!ало додаткових кормів.

Та чи не найголовнішою турботою се­ лян є боротьба з бур'янами і шкідника­ ми на посівах просапних культур. Пони­ жений те,\]перс1ТУРНИЙ фон, який спостерігався в OKpel\Ii дні травня, дещо уповіАЬНИВ ріст і розвиток пізніх куль­ тур. Зате бур'яни покрили суцільні ма­ сиви різних сільськогосподарських куль­ тур.

Отож

селяни

прискореними

темпами ЗНИЩУЮТЬ їх.

у ці дні високе трудове напруження панує на посівах кукурудзи, картоплі, цукрових

і

кормових

буряків,

овочів.

Г\'!еханізатори дбайливо доглядають ку­ курудзу, якої :>Іаємо 5100 гектарів, про-

турбот У Б АГАТО водів району. У

цю пору і в садо­ СТОВ «Требухів­ ське», ТОВ "Сад», СТОВ «Княжицьке» та інших сільгосппідприємствах садів­ ництву приділяють особливу увагу. Нині в садах району пора боротьби зі шкідниками. СпеЦІальні механізовані ланки обприскують сади отругохіміката­ ~!И, борються З нблуневою та сливовою плодожеРКіl;'lИ,

вишневою

l\fУХОЮ

тощо.

ОДНЮJ із характерних показників для визначення строків обприскування садів є температурні константи. Варто зазначити, що нинішнього року в усіх категоріях господарств посіяно на 5500 гектарів зернових культур більше, ніж було зібрано в минулому році. За даними управління сільського госпо­ дарства і продовольства райдержадмініс­ трації, стан озимини та ранньої ярини переважно добрий та задовільний. Од­ нак ;.шло місце пошкодження теплолюб-

культур

приморозка­

ми, Хлібороби району док­ го,

щоб

У

майбутньому

зібрати високі врожаї. Біль­ шість посівів механізатори вчасно піДЖивили. Нині на полях

працюють

агрегати

по внесенню гербіцидів. Отож вже сьогодні раду­ ють посіви зернових і кор­ мових культур у СВАТ «Аг­ рокомбінат «Калита», ДП3 !іМеханізатор став "Княжицьке» Микола Іванович Мозговий «Плосківський», ("ТОВ 'більше 20 років засіває поля, доглядає посіви. «Кня)кицьке». ТОБ

« І'рри\,-

.".""""""",,, . , -",,_,_,,'-",'

хівське", ПП «I'УСilНШСI>К,"), фермерського господарства «Журавушка". ОЗИі'ЛИНИ триває ріст стебла та фОР~lування колосу. У ранньої ярини відмічається утворення нижнього вузла соломини, кущіння та листоутво-

В

lIОДіІ]КТВсl

І

ЩJОДОВОЛі,С']'Вil

Васим>

І\іи­

хаЙЛОВИ'І ДМИТРИЧЄНJ,о,аДОIJuлено !'ОН' статує, що в OCHOBHO~IY ЗіН,Лс1деН,l непо­ гана основа під урожай 2004 року. У районі нинішнього року ВЖИТО ряд захо·

рення, у бобових триває листоутворення

дів для успішної роботи сільських тру­ дівників. Селяни Броварщини прагнуть

дружні сходи і почалося листоутворен-

вості, і власні ресурси для проведення

та поява суцвіть, у кукурудзи з'явилися

ня. На раніше засіяних площах цукро-

вих і кормових буряків розпочався ріст кореня.

Заступник голови райдержадміністра­ ції нача,\Ьник управління сільського гос-

якомога краще використати і ці можли­

всіх сільськогосподарських робіт у по­ лях на

наАежному рівні,

досягти

висо­

ких результатів.

Галина ПОЛЯКОВА


(2

ПОНЕДІЛОК, 7 червня УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно І 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода 7.40 Ера бізнесу 7.55 Православний календар 8.35 Мюзик-бокс 8.45 Джерело здоров'я Профілактика на каналі до 14.50 15.00,21.00,21.50 Вісті 15.10 Зірки, на сцену! 15.45 Служба розшуку дітей 16.00 Дjc "Дорога в Порryгалію" 16.30 Сryдія "5,, 17.05 Театральна аФіша 17.35 Під егідою Кадуцея 18.00 Україна. День за днем 18.50 Вісті. Діловий світ 19.10 Саме той 19.35, 21.55 Т/с .. Золотий голос"

Експосвіт Вечірня казка "Кено" Світ спорry Сиryація Наш футбол ТелереЙтинг.uа

20.25 20.40 20.50 21.40 21.45 22.00 22.50

ВІВТОРОК, 8 червня

7.ЗО Будівельний майданчик 7.35 Ера бізнесу 7.55 Православний календар 8.35 Мюзик-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.30, 14.00 Для тих, ХТО вдо­ ма

9.45, 21.50 Сиryація 10.00 День уряду у ВР Укра'l­ ни

Усеукраїнське рідної мови

23.00 "Підсумки" 23.35 Вірую . 23.40 Україна енергетична 0.00 Контролер 0.35 Ера гумору УТ-2

7.00, 8.30 СНіданок з "1+1,, 7.02 ТСН Т/С .. Головні ролі" Т/С ,,3емля кохання,

7.35 9.05

свято

15.00 Парламентські слухання у ВР України 18.00 Межа

18.50 Вісті. Діловий свІт 19.10 Саме той Т/С .. Золотий голос" 20.З5 Вечірня казка 20.50 .. Кено", .. Трійка" 21.00, 21.55 Вісті 21.40 Світ спорry 22.00 "Наголос" 22.35 Відкрита справа 23.00 "Підсумки" 23.35 Вірую

19.45

СЕРЕДА, червня

9

УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україноl 6.30, 700, 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода 7.40 Ера бізнесу 7.55 Православний календар 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.30,11.15 Для тих, хто вдо-

11.00 Т. Аветисян. Спогади 11.30 Маленький концерт на великому узбережжі 12.00, 13.40 За київським часом

12.10 Мед. центр "Довіра" 12.15 "Шлягер" представ­ ляє .. 12.50 Наодинці з музикою 13.15 Лікар Довженко рекомендує .. 13.20 Шлях до УСПІХУ lЗ.З5 Краса і здоров'я Т/С "Земля кохання, земля надіІ" 14.50 Т/С "Друзі. 15.20,20.15 Т/с "Дві долі .. 16.20 Т/с ,.усі жінки - відьми" 17.20 Поле чудес 18.ЗО Т/С "Головні ролі" 19.ЗО, 0.10 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ

14.00

0.05 Ера гумору 0.50 Мюзик-бокс 1.25 Футбольні діалоги УТ-2

7.00, 8.30 Сніданок з .. 1+ 1" 7.02 ТСН 7.35 Т/с .. Головні ролі" 9.05 Т/с .. Земля кохання, земля надіі" 1О. 15 Дитячий пісенний вер­ нісаж-2004 11.00 Гуманітарна хроніка одного дня

11.30 Магістр

9.45, 21.50 Сиryація 9.55 Зелений коридор 10,20 Хто в домі хазяїн? 10.50 Служба розшуку дітей 11.00,21.00,21.55 Вісті 11.35 Аудієнція 12.10 Урок англійської мови 12.25 Поздоровляю вас .. 13.10 Сільська година 14.00 Парламентські слухан­ ня у ВР України

17.30 Телефон податкової 007 18.00 Д/с .. Дорога в Порryгалію"

13.30 За

18.ЗО Зелений коридор світ

.. Золотий

голос"

20.30 Вечірня казка 2040 "Суперлото", .. Кено", .. Трійка" 20.50 Мегалот ЧЕТВЕР,

10

червня УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно! 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода 7.40 Ера бізнесу 7.55 Православний календар 8.35 Мюзик-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.30, 11.10, 14,20 Для тих,

Дl1ей

11.00,

1500,

2100,

21.55

ВіСТІ

II.ЗО Милосердя 12.00 Урок англійської мови 12.25 Поздоровляю вас .. 13.10 Телефорryна 13.50 Класік-прем'єр 15.20 Подорож у дитинство 16.00, 17.30 Дjc "Дорога в Порryгалію" Щ30 Сryдія ,,5> 17.05 За великим рахунком 18.00 Футбол. Чемпіонат України. "Волинь" (Луцьк) "Металург> (У перерві 18.45 Вісті. Діловий світ) 20.00 Енергетичне поле

6.15 Прокинься і співай l 7.00 Подробиці. Економ. ог­ ляд

7.25 Англійський алфавіт для 7.35 Урок геограФіі 8.00 Новини 8.15, 17,00 Народна

плат­ форма 8,20 Х/Ф "Замах на убивс­ тво"

МІс .. Каспер" МІс "Американський хвостик Фейвела" 11.20, З.05 ВВС 12.00 Т/с "Жінка з ароматом

10.15 10.45

кави"

lЗ.l0 Х/Ф "Гра в любов" 15.00 Т Іс "Коломбо"

17 05

Я усе про вас знаю

18.05

Т/с "Обніми мене"

19.00 20. оо

Кримінал Подробиці

20.ЗО, 4.25 Т/С "Кодекс чесТІ"

21.З5, 5.10 Т/с "Марш Ту­ рецького-З" 22.40 Спецпроект 2З.15 Післязавтра

22.30 Подвійний доказ 23.40 Дjc .. Міс Італія" 0.55 Служба розшуку дітей ут-з

6.05 Т/с "Крихітка Боб" 6.30 Мелорама 7.00 Подробиці. Економ, ог­ ляд

7.25 Англійський алфавіт для дітей

7.35 Урок географіі 8.00 Новини 8.15, 17.00 Народна платформа

8.20 Кримінал 9.15 Смачно з Б. Бурдою 9.55 М/с .. Каспер"

12.1 О Мед. центр "Довіра" 12.15 Хіт-базар 12.40 "ПаНІ, панночка, па-

12.00

МІс "Американський хвостик Фейвела"

часом

нянка"

lЗ.05 Муз. ІсторіІ 13.25 Краса і здоров'я 14.00 Т /с "Земля кохання, земля надіІ" 14.50 ТІс "дРУЗІ" 15.20,20.15 Т/С .. Дві ДОЛІ" 16.20 Т/с "Усі жінки - відьми" 17.20 Хочу і буду 18.25 Т/с .. Головні ролі" 19.30,0.35 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.10 Чудесне прання 21.25, 1.00 Т/с "Сищики-2"

21.40 Світ спорry 22.00 Запитайте міністра 22.30 Галерея 23.00 "Підсумки" 23.35 Вірую 23.40 ІнформаЦІЙНІ техноло­ гіі. КНУКіМ ' 23.55 Ера гумору 0.40 Мюзик-бокс УТ-2

7.00,8.30 СНіданок з ,,1+ 1" 702 ТСН Т/С

.. Головні

ролі" кохання,

.. Земля

земля надіі"

10.15

11.00 На кому світ тримаєть­ ся

11.30 Київські солісти в Нац. філармоніі

12.00,

13,30 За київським

часом

12.1 О Світ авіації І ryризму 12.45 Люди і долі 13.25 Краса і здоров'я 14.00 Т/с "Земля кохання, 14.50 Т/с "Друзі"

15.15,20.15 Т/С '.ДВІ долі" 16.20 Т/с "УСІ ЖІНКИ - ВІДЬМИ" 17.20 Хочу і буду

18.25

Т/С "ГОЛОВНІ ролі"

19.30,0.35 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.10 Чудесне прання 20,20 20.40 20.50 21.40 22.05 23.00 23.35 23.40

Саме ТОй Вечірня казка

.. Кено", .. Трійка" Світ спорry

"Четверта вюда"

.. Підсумки"

Вірую У гостях У Гордо"". В. ЧеРНОМИРДІН 0.40 Золота Форryна УТ-2

7.00, 8.ЗО Сніданок з" 1+1> 7.02 ТСН 7.35 Т/с .. Головні ролі" Т/С

"Земля

кохання,

земля надіі ..

цює-200Ф,

11.00 А Хостикоєв. Я - актор 11.45 Співає С. Довгань 12.00, 13.30 За ки'IВСЬКИМ 12.10 Киів діловий 12.35 "Шлягер' представляє .. 12.55 Естафета 13.10 Ліки майбутнього 13.25 Краса і здоров'я

.. Земля

кохання,

земля надіі"

14.50 Т/с "Друзі" 15.20,20.15 Т/с .. Дві долі" 16.20 Т/с "Усі жінки - відьми" 17.20 Хочу і буду 18.ЗО Т/с

.. Головні

19.30, 0.З5 ТСН

.. Жінка

з ароматом

кави"

lЗ.05 Країна порад 14.00 Ключовий момент 14.50 Спецпроект

15.25 Т/с ,ЛедаРІ" 16.25 ДіЙОВІ особи 17.05 Я усе про вас

Т/С .. Обніми мене" 19.00 Ключовий момент 20.00 Подробиці 20.30, 4.30 Т/с "Кодекс чесТІ»

Т/с .. Марш Ту­ рецького-3" 22.35 Справжній детектив

21.25,1.00

Т/С "Сищики-2"

22.30 Без табу

ут-з

Т/с ·,Крихітка Боб" Бадьорого ранкуl Подробиці Економ. ог­

ляд

7.15 М/Ф 7.40 Англійський алфавіт для ДІтей

8.00 Новини 8.15, 16.55 Народна платТ/с "Ледарі"

9.25 Містер Кук 10.05 М/с .. Каспер" 10.55 М/с .. Американський хвостик Фейвела"

11.20,3.10 ВВС 12.00 Т/с "Жінка з ароматом кави"

13.00 13.55 14.45

15.20

Країна порад Ключовий момент Справжній детектив Т/С ,Ледарі"

16.20 ДІЙОБі особи 17.00 Я усе про вас знаю 18.00 Т;с .. ОБНІМИ мене" 19.00 Ключовий момент 20. оо ПодроБИЦІ 20.30, 4.ЗО Т/сКодекс чесТІ"

21.35, 5.15 Т/с "Марш Ту­ рецького-З"

22.35

ролі"

года

8.10, 19.10, 0.З5 Каламбур Т/С "Пляж. Ряryвальники Малібу" 10.00, 17.00 Т/с "Вайпер" 10.55 Дівочі сльози 11.50 Т/с .. Бухта Доусона" 1300, 17.50 Т/с "Нові пригоди Синдба,ІІЗ" 14.00 Х/Ф "Мисливець" 16.15 Галопом по Європах 19.55 Х/Ф .. Мішень, що бі-

9.05

ЖИТЬ»

2215 Х/Ф .. Лепрекон-З" 0.00 Україна енергетична 23.15 Подробиці.

Підсумки

розділ"

1.40 Т /с .. Лезо вЩЬом" 2.35 Т/с ,Медики" 2.55 Т/с .. Енді Ріхтер керує світом»

ICТV

МІс

.. Пелсвік"

16.00 М/с .. Кмітлива

7.15,

Шерон"

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 800, 900, 19.00, 2205 По­ года

8.10, 19.10 Каламбур 9 05 Т Іс "Пляж. Ряryвальни1000, 17.00 Т/с .. Вайпер" 10.55 Дівочі сльози Т/С "Бухта Доусона" 13.00, 17.50 Т/С .. Нові пригоди Синдбада> 14.00 Х/Ф .. Мішень, щр бі­

11.50

ут-з

МІФ Т/с "Крихітка Б06" 6.30 Камера сміху 7.00 Подробиці. Економ. ог-

405 6.05

ляд

плат-

Т/С "Ледарі .. 9.25 Усе для тебе 10.05 МІс "Каспер" 10.55 М/с ·,Конан І молоді

8.20

ВQІНИ"

11.20, 340

ВВС

Т/С "Жінка з ароматом

кави"

lЗ.05 КраІна порад 14.00 Ключовий момент

14 50 КРИМІнал Т/С "ЛедаРІ' 16.25 ДІйові особи 17.05 Я усе про вас знаю

1525

18.05 Т Іс .. Обніми мене" 19.00 Ключовий момент 20.00 Подробиці 20.30, 4.25 Т/с .. Кодекс чес­ ТІ"

21 З5, 5.10 Т/с .. Марш Ту­ рецького-3"

Підсумки

2З.35 Служба розшуку дітей 23.40 Перша експедиція 0.50 Т/С "ФБР Елітний пщРОЗДІЛ"

1.35 Т/с .. Лезо вщьом" 2.ЗО Т/С .. Медики" 2.50 Т/С "EHдj Ріхтер керує СВІТОМ')

ICТV Х/Ф .. Гонки по вертикалі", с. 1 6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05 .. 300 сек/година" 6.45 М/с .. Пелсвік" 7.15, 16.00 М/с .. Кмітлива Шерон"

5.30

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 2145 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.00, 900, 1900, 22.05 По­ Каламбур

8.10, 19.10

Т/с "Пляж. Ряryвальники МаЛІбу"

9.05

1000, 17.00 Т/С "Вайпер" 10 55 ДІвочі сльози 11.50 Т/с "Бухта Доусона .. lЗ.ОО, 17.50 Т/С .. НОВІ пригоди Синдбада .. 1400 Х/Ф "Епоха" 16.25 Т/с .. Чи боїшся ти тем­ Х/Ф "Дави на газ"

2240 Гінесс-шок 23.35 Подробиці.

Підсумки

дня

23.55 Служба розшуку дітей 0.00 Перша експедиція 1.20 Т/с .. ФБР. Елітний підрозділ" Т/С "Лезо ВІДЬОМ" Т/С "Медики" 3.20 Т/с "Енді Ріхтер керує

2.10 3.00

СВІТОМ»

ICТV

5.30 Х/Ф .. Гонки по вертикалі .. , с. 2 6.40, 8.05 .. 300 сек/година" 6.45 М/с "Пелсвік" 7.15, 16.00 М/с "Кмітлива Шерон"

745, 8.45, 12.45, 18.45, 2145 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.00, 900, 1900, 22.05 По­ года

8.10, 19.10 Каламбур ТІс "Пляж. Ряryвальники МаПlбу" 1000, 17.00 Т/с .. Вайпер .. 10.55 ДіВОЧІ сльози 11.50 Т/с,Бухта Доусона" 13.00,17.50 Т/с .. Нові пригоди Синдбада" 14.00 Х/Ф .. Дави на газ" 16.25 Т/с .. Чи боішся ти тем­ ряви?" 1950 Х/Ф "Турбулентність .. 22.15 Х/Ф .. Пекло на коле­ сах"

да"

12.00

Дjc "СВіт дикої приро-

ди"

12.30 Шоу lЗ.ОО "Вікна". Новини lЗ.20 Т/с ·ЗлодіЙка" 14.20 Т/с .Громадянин начальник»

15.20

.Вікна". Кримінал

2З.00

Т/С

портер

"Безмовний

сві­

О.ЗО ДjФ .. Найбільші злочини і судові процеси ХХ сто­ річчя" 1.00 .. Вікна". Кримінал

Х/Ф

.. Епоха .. Х/Ф .. Дикі біси"

0.05 Немирів. Історія, ч. 1 0,10 Х/Ф .Пастка для свінгерів"

ри"

8.00 Репортер. Бізнес 8.10, 18,10 Т/с .. Малкольм у центрі уваги"

9.05 Т/с .. Ряryвальники-2 .. 10.05 Т/с .. Леді Бос" 11.00, 19.30 Т/С .. Комісар Рекс" 12.00 Шоу І. Найди 13.00 Х/Ф .Хто б вже гово­

ри>. Каламбур СТБ Х/Ф "На все життя, щр

МІс .Седрик"

15.20 М/с .. Мисливці за при­ видами»

16.10 Т/с "Заколотницький шлях-2"

17.10 Т/с .. БаФФI - переможниця ваМПІРІВ»

20.30 Кунсткамера. Best 21.10 Шоу "Вікна" 22 15 Х/Ф .. Любов чи грошІ" 0.35,25-Й кадр" 1.00 Т/с "НІкіта" 1.50 Служба розшуку ДІтей 2З.30 Ди­

вися!

7.00 Т/С .. Прості істини' .. 7.30 Т/с "Район Беверлі Хілл з"

22.30 .. Вікна". Спорт 22.40 .. Вікна". Бізнес 23.00 Т/с .. Безмовний сві­ ДjФ .. Найбільші Злочини і судові процеси хх сто­ річчя" 1.10 -Вікна,. Кримінал

НОВИЙ КАНАЛ 6.30, 7.05, 7.30, 8,05, 8.40

7.00, 9,00, 19,00, 0.00 Ре­ портер

ри"

8.00 Репортер. Бізнес 8.10, 18.05 Т/с .. Малкольм у приро-

ди"

12.30 Шоу 13.00 .. Вікна". Новини Т/с .. Злодійка" Т/с "Громадянин на-

центрі уваги" 9.05, 1.45 Т/С .. Ряryвальни­ ки-2" 1005 ТІС ,.леді Бос" 11.00. 1930 Т/С "Комісар Рекс,

Шоу І Найди Х;Ф ,Любов чи ГРОШІ" МІс ,Седрик" МІс "Мисливці за при­

12.00 13.00 14.55 15.15

чальник"

.. Вікна". Кримінал Т/с .. Салон краси" Принцип доміно

.. Вікна". Столиця .. Це було недавно, це було давно ... " 18.30 Х/Ф .. Я крокую по Мос­ КВІ»

видами"

Т/с .. Заколот­ ницький шлях-2>

16.05, 5.20

20.30, на­

Кунсткамера.

3.25

Best 21.10, 3.55

чальник"

Шоу

.. Вікна;,

22.00 "Вікна". Новини

22.15

22.15 Х/Ф .. Пастка для свін-

22.40 .. Вікна •. Бізнес 23,00 Т/с .. Безмовний

герів> 0.05 Немирів. Історія, ч.

2

0.10 Х/Ф .. Пекло на колесах" 2.00 Х/Ф "Гонки по вертикалі", с. 2. Х/Ф "ТаракаНЯЧI перегони,·. Каламбур

по-іта-

лійському"

1 15

"ВІкна ... Кримінал

НОВИЙ КАНАЛ 6.30, 7.05, 7.30, 8.05, 8.40 ПідйомІ

ООО

Ре­

портер

7.10, 15.40 М/с .. Злюки боб­ ри>

8.00 Репортер. Бізнес 8.10, 18.05 Т/с .. Малкольм у центрі уваги>

КВІ"

Дjc

.. Світ

дикої приро-

10.05

Новини lЗ.20 Т/С .. Злодійка" Т/с .. Громадянин начальник"

15.20 .. Вікна". Кримінал 15.30 Т/с "Салон краси" 16.ЗО Принцип доміно

.. Леді

Бос"

19.30 Т/с .. Комісар Рекс" Шоу І. Найди 13.00 Х/Ф "Стовщсотково" 14.45 МІс .. Седрик" 15.10 М/с .. Мисливці за при­ 11.00, 1200

видами"

17.50 "Вікна". Столиця 18.00 Х/Ф"Прощавай,

5.25 ТІс ·,Заколот­ ницький шлях-2"

1605, шпа­

17.05, 240 Т/С "Баффі - пе­

на замоскворіцька" 20.00 Т/с .. Злодійка"

реможниця ваМПlРIВ"

Т/С "Громадянин на­

20.25,

Кунсткамера.

3.25

Best

чальник»

22.00 .. Вікна". Новини 22.30 "Вікна". Спорт

21.05, 4.00 Шоу .. Вікна, 22.10 Х/Ф .. Любов на трьох"

0.10 Немирів. Історія, ч. З 0.15 Х/Ф .. Крокодил-2"

0.05

6.15

Х/Ф

СТБ все життя, що

.. На

7.30 .. Вікна". Бізнес 7.50 Т/с 'Пристрасті по-іта-

Ре­

портер

шпа­

ДjФ "Світ дикоі приро-

9.05, 2.10 Т/с .. Ряryвальни­

Х/Ф

.. Прощавай,

12.30 Шоу 13,00 .. Вікна". Новини 13.20 Т/с "Злодійка" 14.20 Т/с .. Громадянин

центрі уваги" ки-2" 10.05 Т/с .. Леді Бос" 1100, 19.ЗО Т/С "Комісар

Рекс" на-

15.20 "Вікна". КРИМІнал

Найди

видами"

1605, Ту­

реЦЬКІ насолоди"

18.55 Футбол. ,Арсенал" .. Динамо" 21.00 Т/с "Громадянин начальник»

"Вікна". Новини

.. Вікна ... Спорт .. Вікна". Бізнес Т/с .. Безмовний сві­

ДОК"

Шоу І

1450 М/с .. Седрик" , 15 10 М/С'МИСЛИВЦІ за при­

15.ЗО Т/с "Салон краси" Принцип доміно .,Вікна". Столиця Х/Ф .. Пап-корн

12.00

lЗ.ОО Х/Ф ,oEGбі"

чальник"

22.00 22.30 22.40 23.00

700, 9.00, 19.00, 0.05

ри"

ДИ"

1755

НОВИЙ КАНАЛ

6.30, 7.05, 7.30, 8.05, 8.40

8.00 Репортер. Бізнес 8.10, 18.05 Т/С "Малкольм у

на замоскворщька"

16.25 17.45

Будів­

7.1 О, 15.40 М/с .. Злюки боб­

лійському"

8.50 .. Вікна". Столиця 9.00 Принцип доміно

12.15

.. Nemiroff.

ДjФ .. Найбільші злочини і судові процеси ХХ сто­ річчя"

0.15

ПідйомІ

залишилосs:J»

10.20

ДjФ

ництво другого заводу"

Х/Ф .. Гонки по вертика­ лі", с. 3. Х/Ф .. Між висо­ ких хлібів". Каламбур

1.55

деталях

12.00 Т/с .. Район Мелроуз" 1300, 18.ЗО Крісло 14.00 М/Ф МІс .. Срібний жере­ бець" 16.00 Т/с .. Прості істини" 16.30 Т/с "Четвірка неочіку­

15.30

5.40

Т;с

.. Заколог­

ницький шлях-2"

17.05, З оо Т/с "БаФФI - пе­ реможниця вампірів" 20.25, 340 Кунсткамера.

Best 21.05,4.15 Шоу 'Вікна .. 22.10 Х/Ф 'Любовний крах" 0.20 Швидкий гол 0.45, 1.40, 2.55, 4.10 Зона ночі

0.45, 5.00

Т /с

.. Нікіта"

сеРЦІ"

12.30 Киів класичний 13.30, 15.ЗО, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 2З.ЗО СТН

13.35

МІс "Загін "Галактика" Дозвольте за­

14.00, 21.15 питати

Х/Ф

14.15

.. Життя

Бетхове­

на», с.1

ваних нахлібників» Т/с .. Район Беверлі

15,35 М/с .. Капітан Симіан і

Хіллз»

16,00 Споживач 16.35 М/с "Кріт і його друзі ..

17.00

Мелроуз" з 21.00 Т/с .КритичниЙ стан" 22.00 Т/С .. Вітер і Хмари .. 0.00 Т/с "Кімнати смерті" 1.30, 3.00, 5.00, 6.15 Хіт-тв. Новини

1.45 2.00 З. 15 4.00 5.15 530

Хіт-тв. Нон-стоп Наші хіти Мега-хіти ТИХІ ХІТИ Денс-хіти ХІТ-актив

9.ЗО Х/Ф "Юність Максима" 10.10 Чорний квадрат

0.25, 1.20, 2.30, 3.20, 3.50 Зона ночі

2З.00 Доброго вечора, кияни!

2З.40 Т/с

.. Кінь білий" хвилин з В.

7.55, 20.55 .. 5 8.00, 19.30

ТЕТ

Т/С

.. Багаті

неп­

риємності"

Профілактика на каналі

до 14.00 14.00, 15.00 М/Ф 15.30 М/с .. Срібний жере­ бець,

16.00 Т/с .. Прості істини" Т/с ·Четвірка неочіку­ ваних нахлібників> 17.00 Т/с .. Район Беверлі Хіллз" 18.00, 23.30 Дивися!

16.30

18.30 Крісло 19.30 Т/с .. Район Мелроуз" 20.30, 1.00 Історії в деталях 21.00 Т/с .. Критичний стан" 22.00 Т/с .. Вітер і Хмари" 23.00 ДетаЛІ

9.00 Х/Ф ·Виборзька сторо­ на"

11.00

Перлини класичної му­

ЗИКИ

11.20 КНУКіМ представляє .. 11.30 Т/с .. Максимо в моєму серці"

12.30 Т/с .. Провінціалка, 13.10 Життя без влади діабеry

13.35

МІс

.. Загін

"Галактика"

14.00 Дозвольте запитати 14.15 Х/Ф .. Життя Бетховена", С.2

15.35 М/с .. Капітан Симі_ КОСМІЧНІ мавпи))

Т/С "Кімнати смерТІ"

1 ЗО. 3.00. 5.00. 6.15 Хіт-тв. НОВИНИ 1.45 ХІТ-ТВ. Нон-стоп

Наші хіти Мега-ХІТИ Тихі хіти Денс-хіти Хіт-актив

КИЇВ Дjc .. Природні чудеса Європи ..

7.00,

ським"

21.05 Музей води 21.30 Х/Ф .. Біжи, Лола, біжи ..

3аманським»

0.30,4.40 Т/с "НІкіта"

2.00 3.15 4.00 5.15 5.30

Д/с "Подорожуючи Францією" 17.35 Т/С "Окаванго" 18.00 Будьте здорові l 18.35 Без дієт І рецептів 18.40 Телепрес-клуб 19.30 Т/с "Багаті неприєм­ ності" 20.15 Вечірня казка "Сони­

17.00

КИ"

700, 13.00 М/Ф 7.20 Вісник роботодавця 7.30 СТН. Тижневик 8.00 СТН-спорт. Тижневик

0.00

космічні мавпи"

20.25 Новини з вітрини 20.55 ,,5 хвилин з В. Заман-

КИЇВ

19.00

7.30, 13.30, 1530, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН

Зона ночі

0.30 Служба розшуку дітей 0.З5, 445 Т/С .. Нікіта ..

1.6.00 16.35 17.00 1735 18.25 18.40 20.20 21.00 21,10 21.30 23.00

Майстерність І краса

М/с "Кріт І його друзі" Економічний вісник

Т/с "Окаванго" Без дієт і рецептів Мерія Поради лікаря Пелеха Новини з вітрини

Парламентський день Х/Ф

.. Небезпечний вік"

Пісні, породжені Укра'l-

ною

23.40 Х/Ф "Охоронець"

7.00,

КИЇВ 19.00 Дjc

7.30,

13.30,

.Природні чудеса Європи"

15.30,

16.30,

Ди­

17.ЗО, 18.30, 20.ЗО, 23.30 СТН 755. 20.55 ,,5 хвилин з В.

7.00 Т Іс "ПРОСТІ Істини" 7.30 Т/с "Район Беверлі

800, 19.30 Т/с "Багаті неп­

6.ЗО, 900, вися!

ТЕТ 18 ОО,

23.30

Хіллз"

8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т/с .. Критичний стан" 10.30 Т/с -Вітер і Хмари" 11.30, 20.30, 1.00 Історіі в деталях

12.00 Т/с ·РаЙон Мелроуз" 13.00, 18.30 Крісло

14.00

МІФ М/с

Заманським"

риємності"

9.00 Х/Ф .. Небезпечний вік" 10.35 М/с "Острів Пахапа­ хау>

11.10 Мерія 11.30 Т/с "Максимо

в MOЄ~

серці"

12.20,23.40 Т/с .. Провінц_ ка"

жере­

13.10 Споживач 13.35 М/с .. Загін .. Галактика"

16.00 Т/с .. Прості істини> 16.30 Т/с .. Четвірка неочіку­

Х/Ф .. Гроза" МІс .. Капітан Симіан і КОСМІчні мавпи" 16.00 Фантазії молодості 16.35 МІс "Кріт І його друзі" 17.00 МОЛОДІжна телеслужба 17.35 Т/с "Окаванго" 18.35 Поради лікаря Пелеха 18.45 Шлях до успіху 20.15 Вечірня казка "Сони-

15.30

9,05, 1.50 Т/с .. Ряryвальни­ ки-2" Т/С

ДИ"

12.30 Шоу 13.00 .. Вікна>.

21.00

Перший завод" 0.15 Дjф .. Найбільші злочини

700, 9.00, 1900,

8,50 .. Вікна". Столиця 9.00 Принцип доміно 10.20 .. Це було недавно, це було давно ... ' 10,30 Х/Ф .. я крокую по Мос-

12.00

док"

0.05 Д/Ф .. Nemiroff. ІСТОРІЯ.

осяяне красою КНУКіМ пред­

11 ЗО Т:с "Максима в моєму

0.25, 1.25, 2.35, 3.20, 3.55 сві­

РІЧЧЯ"

СТБ

7.30 .. Вікна". Бізнес 7.50 Т/с .Пристрасті

Х/Ф .. Стовідсотково"

і судові процеси ХХ сто­

6.10 Х/Ф "На все життя, що

ТІс "ВІтер І Хмари" Історії в

17.05, 2.35 Т/с "БаcjJcjJі - пе­ реможниця ваМПІРІВ"

20.00 Т/с .. Злодійка" 21.00 Т/с ,Громадянин

10.30

10.40 Життя, 11.20. 16.50 ставляє

11.30, 2030, 1.00

ДОК"

7.10, 15.40 МІс .. Злюки боб­

лійському"

8.50 "Вікна,. Столиця 9.00 Принцип доміно 10.20 Х/Ф "Кур'єр .. 12.00 Дjc .. Світ дикоі

15.20 15.30 16.30 17.50 18.00

6,30, 9.00, 18.00,

Підйом!

7,30 .. Вікна", Бізнес 7.50 Т/с .. Пристрасті по-іта-

9.ЗО Т/с "День народження

19.30 Т/с .. Район

0,10

1.50 Х/Ф ,Гонки по вертика­ лі" с. 1. Х/Ф .Два Федо­

13.20 14.20

боб­

ТЕТ

Автостиль

19.50

.. Злюки

МІс

7.10, 15.45

ДОК"

0.10

Ре­

700, 900, 19.00, 0.10

14.35

17.50 .. Вікна". Столиця 18.00 .. Це було недавно, це було давно ... " 18.15 Х/Ф .. Кур'єр" 20.00 Т /с .. Злодійка" 21.00 Т/с "Громадянин начальник .. 22.00 .. Вікна". Новини 22.ЗО .. Вікна". Спорт 22.40 .. Вікна". Бізнес

8.ЗО, 2З.ОО Деталі Бурч я - 2 ,

рив-2.

15.ЗО Т/С ,Салон краси" 16.ЗО Принцип доміно

14.20

года

9.05

Т/С "Пристрасті по-іта­ лійському" 9.00 Принцип доміно 10.20 Х/Ф .. Король скейтбор­

8.00

залишилося}>

МІФ

19.50

20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.10 Чудесне прання 21.25, 1.00 Т/С "Сищики-2" 22.35 Я так думаю 23.40 д/с .. Міс Італія .. 0.55 Служба розшуку дітей

Народна

23.15 Подробиці.

ряви?>

Кримінал

7.25 М/Ф 8.00 Новини 8.15, 17.00

МІФ 16.25 Т/с ·Чи боїшся ти тем­ ряви?

15.50

3.35

ПІДЙОМ!

залишилося»

5.15 Х/Ф .. Два Федори" 6.40, 8,05 .. зао сек/година"

645

НОВИЙ КАНАЛ 630, 7.05, 7 ЗО, 8.05, 8.40

СТБ

6.10

3.40 М/Ф

5.06

Україна енергетична Бізнес-сryдія

7.00 7.20

22.15

дня

23.35 Служба розшуку дітей 23.40 Перша експедиція 0.50 Т/с -ФБР. Елітний пщ-

дНЯ

Дjc "Міс Італія" 0.55 Служба розшуку дітей

23.40

8.20

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.00, 9.00, 19.00, 22.05 По­

жить"

21.30, 5.15

6 05 6 30 7 оо

ICТV 5.20 Х/Ф "Ганна і Командор" 6.40, 8.05 .. заа сек/година .. 6.45 М/с .. Пелсвік" 7.15, 15.50 М/с .. Кмітлива Шерон"

ки Малібу" знаю

18.05

12.00

часом

Т/с

ТІс

форма

10.15 Фестиваль сучасної хореографії ,. Весна тан­

14.00

ВВС

11.20,3.15

форма

Фестиваль сучасноі .. Весна тан­

хореографіі цює-200Ф,

9.05

хто вдома

9.45,21.50 Сиryація 9.50 Клуб Суперкниги 10.20 Межа 10.50, 14.45 Служба розшуку

МІФ

605

Т/С "Лезо вщьом" Т/С .. Медики" Т/С "Енді Ріхтер керує світом" З.ЗО М/Ф

1.30 2.25 2.45

ут-з

10.45

7.35

РОЗДІЛ"

О.ЗО НБА Кращ ігри

киівським

земля надїI"

18.50 Вісті. Діловий 19.10 Саме той Т/С

канаркового

СПІВУ

12.00,

2З.40 Гінесс-шок 0.З5 Т/С "ФБР. Елітний ПІД-

Т/С "Сищики-2"

22.З5 Документ

дітей

нісаж-2004

9.05 Т/с

ма

20.10 Чудесне прання

21.25

земля надїі»

10.15 Дитячий пісенний вер­

КНУКіМ

УТ-1

14.20

І 1m:J#Іl)(l/iiiiд

23.40 Міжнародний ryризм.

6,00 Доброго ранку, Україно! 6.30, 7.00, 8,00 Новини 6.50 Смачна родина 7.05, 8,05 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода

19.40

І

N!!42 (9549)

j

.. Срібний

бець" ваних нахлібникіВIJ

17.00 Т/с

"Район

Беверлі

Хіллз"

19.ЗО Т/С .. Район Мелроуз" 21.00 Т/с "Критичний стан" 22.00 Т/С "Вітер І Хмари" 0.00 Т/С "Кімнати смерті, 130, 3.00, 5 ОО 6.15 Хіт-тв Новини

14.00 15.35

КИ"

20.25 21.15

Новини з вітрини Дозвольте запитати

1.45 Хіт-тв. Нон-стоп 2.00 Наші хіти 3.15 Мега-хіти 4.00 Тихі хіти 5.15 Денс-хіти

22.45

МІФ

5.ЗО Хіт-актив

23.00

Чорний квадрат

ТЕТ 2З.ЗО Ди­ висs:J! 7.00 Т/с .. Прості істини"

Т/с Хіллз"

"Район

Беверлі

8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т /с .. Критичний

стан" 10.30 Т/С .. Вітер І Хмари" 11.30, 20.30, 1.00 Історіі в деталях

Т/С "Район Мелроуз" 18.30 Крісло 14.00 М/Ф 15.30 М/с "Срібний жере­ бець" 16.00 Т/С "Прості істини" 16.30 Т/С .. Четвірка неОЧІКУ­ ваних нахліБНИКl8" 17.00 Т/с "Район БевеРЛI Хіллз" 19.30 Т/с "Район Мелроуз" 21.00 Т/С "Критичний стан" 22.00 Т/с,Вітер і Хмари .. 0.00 ТІС "Кімнати смерТІ, І ЗО 300, 5 ОО, 6.15 ХІТ-ТВ

12.00

lЗ.ОО,

що

нижче

Новини

17.30,

18.30,

20.30,

23.ЗО СТН

7.55, 20.55 .. 5

хвилин з В.

Заманським" Т/с .. Багаті неп­

8.00, 19.30

риємності" Х/Ф "Ми, щр нижче під­ писалися", С.l

9.00

10.15

Перлини класичної му-

зики

10.30 КНУКіМ представляє .. 10.45 Телепрес-клуб 11.30 Т/с "Максимо в моєму серці ..

1230 13.35

Т/С "Провінціалка" МІс "Загін "Галактика"

14.00

Дозвольте запитати

Х/Ф

14.15

.. Ковзан-Горбу-

нок"

15.35

МІс "Капітан Симіан і

КОСМІчні мавпи"

16.00 Два рівнобіжних шляхи 16.З5 МІс

. Кріт

І його друзі"

17.00 Доброго вечора, кияни!

17.З5 Т/с "Окаванго"

1.45 Хіт-тв. Нон-стоп 2.00 Наші ХІТИ З. 15 Мега-хіти 4,00 Тихі хіти 5.15 Денс-хіти 5.30 Хіт-актив

21.30

КИЇВ 7.00, 19.00 Дjc .. Природні

22.45 М/Ф

чудеса Європи" 7.ЗО, 1330, 15.30,

"Ми,

пЩписалися .. , С.l

6.30, 9.00, 18.00,

7.30

Х/Ф

21.30

18.35 Хіт-базар 20.20 Вісник роботодавця 21.00 Новини з вітрини 21.10 Музей води Х/Ф

.. Ми,

що

нижче

підписалися", С.2 2З.ОО Київ класичний

16.30,

2З.40 Х/Ф "Геніальна щея"


5.06

N!!42 (9549) П'ЯТНИЦЯ,

червня

11

УТ-1 6.00 Доброго ранку, Укра'lноl 6.30, 700, 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт

7.20, 8.20 Фінансова погода 7,40 Ера бізнесу 7.55 Православний календар 8.35 Мюзик-бокс 8,45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.30, 11.10, 14.05 Для тих, хто вдома

9,45, 21,45 Ситуація 9.50 "Четверта влада" 10.50, 14.25 Служба розшуку дітей

11.00, 15.00, 21.00, 21.50 Вісті 11.35 Модна лінія 12.05lнформотерапія 1225 Поздоровляю вас .. 13.10 Така мода 13.30 Голгофа академіка Кравчука 14.30 Від СУЗІР'я до СУЗІР'я 15.15 Крок до зірок 15,45, 18.00 Щс "Дорога в Португалію" 16,45 "Освітянські новини" 17.00 "Надвечір'я" 17.35 Цей таємничий світ .. 18.30 Фаза

СУБОТА, червня

УТ-1 Мюзик-бокс У гостях у Гордона. В. Черномирдін 7.30 Контролер 8.00 Готельна-ресторанний бізнес. КНУКіМ 8.10 Форсайт 8.30 Православний світ 900, 15.00, 21.00, 21.35 Вісті 9.ЗО Зірки, на сцену! 9.55 Я здивую світ 10.25 Ситуація 10.30 Місце під сонцем 11.00 Інновація 11.15 Хто в домі хазяін?

6.00 6.25

35 Прописи

.оо Спорт і ми

.30 "Приватне життя. 12.50 Край 13.15 Медичний меридіан 13.35 Класік-прем'єр 14.00 Для тих, хто вдома 14.10 Така мода 14.30 Олімпійська панорама 15.10, 18.20,21.25 Футбол. Щоденник

чемпіонату

НЕДІЛЯ, 1З червня

6.00 6.30 7.00 8.00

УТ-1 Мюзик-бокс Ера гумору Щс ,Підвідні човни.

Перукарське мистецтво. КНУКіМ 8.10 Золота Фортуна 8,40 Автоконтинент 9.05 Нова армія 9.35 ТеРИТОРІЯ безпеки 10.00 Футбол. Євро-2004. Португалія - Греція 11.50 Здоров'я 12.15 Сільська година 13.00 Футбол. Євро-2004. Іспанія - Росія 15.00, 21.00 Вісті 15.15, 18.З5, 21.25

Футбол. Євро-204. Щоденник .50 Модна лінія

і6.15 Для тих, хто вдома 16.30 Милосердя 16.50 Діловий світ. Тиждень 17.25 Аудієнція 18.00 Футбол. Євро-2004. Тижневик

Футбол.

18.50

Швейцарія

-

14.50 Т/С .. Друзі" 15.20,20.15 Т/С "ДВі долі, 16.20 Т/С "Усі жінки - відьми. 17.20 Хочу і буду 18.25 Чекай на мене 19.30, 0,40 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 21.25 Т/с "Менти· 22,40 Щс .. Альфа йде!" 23,40 Щс ·Міс Італія" ут-з

5.10 6.05 6.25 7.00

УТ-2 Сніданок з

земля надіі" 1О. 15 Фестиваль сучасної хореографіі "Весна тан­ цює-2004" 11.00 Видатні жінки України 11.30 Співає Є. Мірошничен­

13.25 Ключовий момент 14.20 Шанс. Епілог 15.20 Спецпроект 15.50 Т/с "Ледарі" 16.50 N кілометр 17.05 Я усе про вас знаю 18.05 Т/с "Обніми мене .. 19.00 Академія сміху. Краще 20.00 Подробиці 20.30 "Нова хвиля" у Юрма-

ко

часом

Конкурент Домашній ЛІкар

Світ здоров'я Т Іс .. 3емля кохання,

земля наді]»

Епоха ХХІ ст. Театральний Київ Архімісто За київським часом МІс 'Веселі мультиЩФ -Спартанці біля вогненних воріт. 15.35 Прихована камера 16.30 Х/Ф .Ідіот на природі. 18.25 Аншлаг! Аншлаг! 19.30 ТСН 19.55 ТСН. ПРОСПОРТ 20.10 Концерт .Гарні пісні, 22.20 Латиноамериканське

Євро-2004. Хорватія

·Кено. Футбол. Євро-2004. Франція - Англія 23,40 Футбол. Євро-2004. Щоденник 0.15 Щс .. Підвідні човни" 0.45 Ера гумору

21.20 21.25

УТ-2

Бокс по-справжньому. Р. Майорга - Е. Мітчелл 8.05 Аншлаг ' Аншлаг! 9.00 Лото-забава

7.00

13.00 13.10 13.25 13,40 14.00 14.30

15.ЗО Рада 16.15 Реліквіі і храми України

16.20 Дзеркало 17.00 Перехрестя 17.25 Вісті міжнародні 17.55 Вікно в Америку 18.35 Футбол. Євро-2004. Відкриття. Португалія Греція

-Суперлото', "Трійка"

Подробиці. Економ. ог-

кави",

11,40 Це дивне шапіто 12.00, 13.30 За київським

,Кено"

21.15

Шоу і зірки гумору

7.15 Родина від -А· до "я, 7,40 МІФ 8.00 Новини 8.15 Т/С .. Ледарі, 9.20 Караоке на майдані 10.00 МІс -Каспер' 11.00 LG-еврика 12.25 Т/с "Жінка з ароматом

7.00,8.30 ,,1+17.02 ТСН 7.35 Т Іс .. Головні ролі о 9.05 Т/С -Земля кохання,

12.10 12,40 13.10 14.00

МІФ Т/с "Крихітка Боб-

ляд

Європи

12

t

18.50 Вісті. Діловий світ 19.10 Саме той 19,40 Наша пісня 20,40 Вечірня казка 20.50 "Кено", "Трійка" 21.35 СВІТ спорту 22.00 Національний інтерес 22,40 Вікнами на весну 23.00 "Підсумки" 23.25 Абзац 23.30 Спорт 23.50 Вірую 23.55 Темник 0.25 Ера гумору 1.20 Ситуація

21.20 Мегалот 21.35 Футбол. Євро-2004. Іспанія - Росія 23,40 Футбол. Євро-2004.

,Греммі.

0.15

Х/Ф .Сусіди.

Щоденник

Щс

0.15

.. ПідВідні

ут-з

човни-

4.10 Х/Ф ,Дикий табун. 5.30 М/Ф 6.05 Т/с ,у пошуках

УТ-2

7.00 ЩФ "Древні єгиптяни .. 8.00 Прихована камера 9.00 Ранок з Кіркоровим 10.00 Родом з України 10.30 Чітко і ясно 11.00 Пенсійна реформа 11.30 Людина І закон 12.00 Приймальня столичної Корисна розмова Вищий пілотаж

ICТV Х/Ф "Шофер на один рейс., с. 2 6.00, 7.20 Погода 6.05 Х/Ф .Яструб пустелі. 7.25 МІФ 7.40 МІс "Фантомепа. 8.05 МІс "Планета монстрів. 8.30 МІс .АргаЙ. 9.00 Х/Ф .Із усіх котушок. 10.40 Програй мільйон 11.25 Квартирне питання 12.00 Галопом по Європах 12,45, 18,45 Факти 13.00,4.30 Т/с "Найтмен" 1420 Х/Ф ·Забрати Карте-

10.05 Таланти твої, Україно! 10.50 Телефо ртуна 11.30 Усього доброго! 12.00 Запитай у влади 12.30 Актуальний тиждень 12.40 Досягти мети 12.50 Пілігрим 13.10 Життя без болю 13.20 Новобудова 13.35 Світ авіаці( і туризму

4.50

1З,45 Шлях до успіху

14.00 М/с "Веселі мульти" 14.35 Концерт "Гарні пісні· 16.25 Х/Ф "Гарячі голови-2" 18.15 Поле чудес 19.30 ТСН - Епіцентр 20.15 Х/Ф ,Бар "Бридкий ко­

ра·

йот" 22.20 Кімната сміху 23.05 Бокс по-справжньому. Р. Майорга - Е. Мітчелл

16.15 Х/Ф 'Британік' 18.00 Докладно з Д.

Кисе­

льовим

19.05

Х/Ф

.. Солдати

Форту-

ни-

ут-з

5.10 6.05

23.30

21.00

МІФ М/Ф "Великий бій Асте-

Х/Ф ,Смерть від чак-

лунства.

рикса"

12.00 ЩФ

ДИ'

лі-2003

12.30

Х/Ф "Примат-екстре-

на пагорбі" 1.05 Х/Ф "Лев узимку.

Україна мобільна Колія Красива квартира Т/С 'Міс Марпл. Х/Ф ,Лаки Люк'

рецькі насолоди' Т/С -Громадянин на-

12.00 Шоу І. Найди 13.00 Х/Ф "Любовний крах" 14.55 МІс ·Седрик" 15.15 МІс "Мисливці за при­

трикутник-

22.15 Х/Ф .крокодил-20.05 Сторінками тележурна,Нова хвиля· у Юрмалі-2003 17 .30 Х/Ф ,Дикий табун. 19.15 Академія сміху 20.00 Подробиці 20.35 ,Нова хвиля. у Юрма­ лі-200З 2З.10 Х/Ф ,Ліцензія на убивство. 1.50 Х/Ф -Честь родини Прицци.

Князь

Мисливець за привида­

0.40

СТБ 7.05 Т/С ,Міс Марпл" 9.00 Т/С ,Наш Чарлі' 10.00 Т/с ,Володар звірів"

11.00 Т/с ,Команда ,А, 12.00 Щс ,Світ дикої природИ·

ця карате·

12,45, 18,45 Факти 13.00 Х/Ф -Яструб пустелі" 14.50 Х/Ф ,Бермудський

7.00 М/Ф 7.30 СТН 8.00 Шоу 9.00 920 9.50

Хіт-базар Х/Ф .Місто шукає убивцю. 11.50 Щс .Подорожу­ ючи Францією" 12.20, 18.50 Музика 12.ЗО Х/Ф ,Сніданок на траві', С.1, 2 15.00 Муз. калейдос-

легкою парою.

за-

1/4

19. І І.:!ОО:! І!. 2,'j.o:!.2()o:! І! ('/:'І'ІЯ '\,1 1\'" 1,21)/1,11 ніІ] 1:'.0720OJ І' ('/:1'1)1,\ .. \ N' 'IV"Іі'I!lіу LJ.I'.!.'.!U03I! ·11/499

Свідоцтво про державну атестацію: СІ:Р/!! ЗОА-JJІ

ІВ.DЗ.:!ООЗ

1010іі5 ніІ]

1\',

1'.

СЕРІЯ

f)iI:10H(! ВІІІЦ(\ {Н'ві'l'(\ (Г)(lK(I.\ilВpI;

Понна ВI1I1\<І освіт" IClI<'l\ійліст); ПіДІ'О'l'l)В'(1 КУРСІІ N) Нl"I'УIJУ У IJYJ (;\іц~шін МОНУ СЕРІ,І АА N~ 429310 від

HI-J/ I\~ 1098/1 віи 10.06.2003 р.

СЕРІЯ НІ-І Ne 109818 nіи 10.06.2003 р.

(Ліцєшін МОНУ СЕРІЯ.М 1507.2003 р.)

N2 626768

від

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУnЬТЕТ

ти"

Київські мініатю­

ри

20.30 21.00

ІІ('IJОВ'І,' І',ІІІЦ<І (Н'віт" (,'ЮІ<ІЛ1111111 (1(('I\і<l.\I,тl,

р.) Підготовка водіїн автотранспортних 3і1собів

Подолання Візит

20.00

Освітні послуrи: Поuна JіJl'іlльна cep(~ДI{H освіта (аТССТиТ);

25.02.200:\

Сертифікати:

спеціальності:

Міс Університет Києва-2004 18.00 Київ класичний 18.30 Мерія 19.00 Т /с "Спецефек-

ТЕТ 6.ЗО, 9.00, 18.09. 23.00 Дивися ' 7.00 Х/Ф "Тр~тій принц· 8.30, 16.00 Полундра! 9.30, 18.30 КВВ. Українська

віи

('Е/'/!! Л;\ М ПУ:! /о ніl]

коп

15,45 16.00 16.30

22.15 Фактор страху-2 23.20 Гол! 0.25 Х/Ф ,Знайдений рай"

Державний диплом та диплом

Міжнародного зразка

СЕРІЯ АА Nи

Споживач

Х/Ф 'Місто шукає убивцю" 23.40 Х/Ф "Щаслива неділя,

21.30

В УНІВЕРСИТЕТ ТА КОЛЕДЖ Мів. освіТІ! і BaYКlI України

СЕРІЯ АА Nи 234б7і віи 09.07.2002 р.

,я вас люб-

Доброго вечора, кия-

ни!

8.00 Пісенний Олімп 8.50 ВІСНИК роботодавця 9.00 Х/Ф "я хочу додому" 11.00 Економічний ВІСНИК

Ліцензії:

лю"

рож замками Європи 10.45 М/Ф .Ну, постривай " 11.35 Х/Ф ,Балада про доб­ лесного лицаря Айвенго" 13.20 Х/Ф .Іронія долі, чи З

Новини з вітрини

оrОЯОWУЕ НА&ІР СТУДЕНТІВ НА 2004/2005 НАВЧМЬНИЙ РІК

моделей-

"З х ф, Виграй панську подо­

Муз. програма

Вищий навчаllЬНИЙ заКllад

23.30 Вася іп da house 0.30 Т/с -Агентство

ха"

Шлях до успіху Споживач Телепрес-клуб

«EKOHOMIKO-ТЕхноnоrIЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Т/с .. Агентство моделей»

КИЇВ

Гаряча тема Хіт-базар

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АСОЦІАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ 3АКЛАДІВ УКРАЇНИ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

НИКІВ»

6.15

Ди­

16 оо Полундра' 9.30. 18.30 КВВ. Украlнська

17.00

1.ЗО, 3.00, 5.00, Хіт-тв. Новини

бету

17.35 17.50 18.15 18.35 19.15 20.00 20.55 21.00

КИЇВ 7.00, 1605 М/Ф 7.30, 13.30, 15.ЗО, 16.30, 17.30, 18.ЗО, 2030, 23.30 СТН 7.55 ,5 хвилин з В. Заман-

морями'

16.30

НОВИЙ КАНАЛ 7.55 Церква Христова 8.15 МІс -Мишеня Лапич8.40 МІс ,Стюарт Ліпл· 9.05 МІс 'Норман Нормал9.30 МІс ,Пеппі Довгапанчо-

Хіт-тв.

зики

17.00 Життя без влади діа-

Новини

Х/Ф "Принц за родину

Т/с "Четвірка не­ очікуваних нахліб­

18,45 Х/Ф 'Шукайте жінку. 21,45 Автостиль 22.00 Бізнес-студія 22.40 Україна енергетична 23.00 Х/Ф .Внутрішня лють-

1.30, 3.00, 5.00, 6.15

СТН. Тижневик СТН-спорт. Тиж-

КОЛЕДЖ внз «ПУ»

(geJ/J/a форма IЮВ'IUIlIUlj

1.

Фінанси;

Облік і і1Уі\ИТ;

Фінанси; GУХГilЛте[J"ЬКИЙ облік; З. г,іРЖUНiJ і\іIlЛI,нісl'l •.

1. 2.

3. МаркеТИІІІ'; 4. Мl'IІl'ЛЖ:Ч('IІТ ОРІ'illlіЗіщііі.

Вступнш<и склаgаюmь екзамени

на базі

Вступникисклаgаюmь екзамени

невик

21.ЗО Т/С ,Кінь білий" 22.30 Муз. програма 23.00 Х/Ф "Фанатик, 0,40 Один у кубі

УНІВЕРСИТЕТ {gсНlШ, :Ю()'І/[Q ФОРМll l/U/І'І(/l/ЮІ}

2

на базі

11

9 класів

з npegмeтiв:

- ;Чі!'І'''~lilТИКiJ (і1ЛI'рБРiJ письмово);

класів з npegмeтiв:

- украіНСІ,КіІ ~ЮВ,l (ДИКТiJ!П).

на базі 11 класів ДЛЯ вступу на

- ~ta'гемаТИКіІ (УСНО); - УКРі1ЇНСІ,Кі1 МОВіl (ЛИ КТі1 11 '1') .

2

співбесіда курс_

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУnЬТЕТ УНІВЕРСИТЕТУ спеціальність: ПРАВОЗНАВСТВО

Вступники склаgаюmь ехзамени на базі

-

Прекрасну

-

тради­

відзначати

ра­

зом свято своєї вулиці,

-

будинку

відновила

о.

священик

Миколай,

теж

мешкає

голова правління ЖКК

будинку,

"Жовтневий»

нецька

Катери­

на Федорівна Олянець­ КіІ.

1\lинулої

неділі,

на

свято Трійці, усі жителі зібралися будинку

бульв. на

на

подвір'ї

ІІ-А,

що

Незалежності,

свій

ювілей.

заселено

цю

Адже першу

п' ятиповерхівку, дала початок

ній

вулиці

ма~иву, тому.

на

що

централь­

житлового

саме

ЗО

років

На всіх факультетах gllЯ меgалістів та осіб, у яких gшиом чи cBigoцmвo з віgзнакою. - співбесіgа

Після освячення, яке провів

у

звіту­ прав­

ко­

ко:чітетів ради

бакалавр

МОЛОДШІІЇІ спеціаліст - 2 РОКІ! 1О місяців !Ій базі 11ОНІІОЇ заl'іIЛЬНОЇ cepPДJIЬoї

-

деllна форма

-

JilO'IIl,1 форча 4,5 РОКІІ Дl'llll<1 фОР~lа .) років JilOlJ на фОР~lіl :),5 років

-

4

роки

лунали

пісні

класичні

твори,

а

ос­

будинкових

виконанні фольклорно­

дом

ВІА

()

liIHB(\

К. Федо­

го ансамблю ветеранів,

"дИВОСИЛ» будинку творчості юнацтва і :\10лоді, який порадував

()

[ІрИ \.ЇН)! Ч(ІТИ П(IСlItJРТ (СІН/\ОН,ТВО

1\1.

міської

О. М. Олексієнко,

талановита юнь з числа

найменших

вірші,

жителів

голова об'єднання спів­

читала

власників

багатоквар­

що

прибували з сусід­

тирних

будинків

ніх

будинків.

ми

зустрічали

В. М. Володченко та ін.

-

І рік

~lісяців

При вступі абітурієит подає документи:

таннім святковим акор­

депутат

о"віти: МОЛОАШlllі спеціаліст

Навчання платне, Ціни помір ні, IHoroPoAHiM студентам надасться ryртожиток. А потім

народні та жартівливі у

лишній голова ради ву­ і

на основі базової середньої осві11l:

звернулися міста,

В Коnеджі

на базі повної загальної середньої освіти:

спеціаліст

словами

до присутніх Почесний ГРОlVІадянин

НАВЧАННЯ

В Університеті

цьому

роботу

Зі

привітань

ренко,

ТЕРМІН

К, Ф. Оля­

вала про

личних

З тpemьoгo курсу в Університеті працює військова кафеgpа

УПЦ

котрий

коротко

ління.

класів з npegмeтiв:

1'1JйВО3I1іШСТВО (усно)

- українська МОВ,І (і\И КТіІ 11'1')

СВАткувапн ryPTOM цію

11

глядачі. оплеска­ гумор

і

став

виступ

усіх сучасним реперту­ аром

і

закликав

у

та­

1І1)()

ilрО

() \!('ЛИЧІІ\]

ВСТУІІ;

1І"IЮj\ЖI'IІШI

і\Л>1

11('lliJВIІ"ЛJ'I'­

ніх);

О ЛОКУ,1('IІТ "ІЮ осні'l'У! !\l'I\ilTKOi\l;

ЛО!lі,л,Кt!

~(}

(IHJp,MOIO

lIBI;-У;

() IШI<'1,КОJ:llЙ

[(НИТОК

(flРИlIИСl!('

IILJ('Hii\'Il'IIIIH) ; о IІlі("!'I, фОТОКilРТОК р(нміром 3х4.

Приймальна комісія працюс 3 9.00 до 18.00 щоденно Ісуllота, неділя - до 15.001

нок.

Кор. «Нового життя».

і

космічні мавпи" 16.35 Перлини класичної му­

лей"

8.ЗО

Бога"

15.15, 19.00 Музика 15.35 М/с ,Капітан Симіан

ським"

0.05 Х/Ф "Токсин" НОВИЙ КАНАЛ 8.10 МІс "Мишеня Ла-

ра"

моде­

віс-

ник

da house

·Агентство

вися!

19.30 Х/Ф "Америкен-бой" 21,45 Х/Ф "Немає ЗВІСТUК від

трикутник"

О.ЗО Т/с

ТЕТ

6.30, 9.00, 13.00, 23.30

13.00 Будьте здорові ' 13.35 Т/с "Спецефекти" 14.30 Парламентський

лей" 2З.30 Вася іп

Міс Університет Киє-

ва-2004

ваних нахлібників" Т/с .Агентство моде­

легкою парою"

7.00

11.30

17.00

22.05 Х/Ф .Блукаюча куля· 0.05 Х/Ф "Протистояння"

мал"

16.35 Програй мільйон 17.10 Х/Ф ,Із усіх котушок" 19.05 Х/Ф "Забрати Карте-

М/с "Пеппі Довгапанчо-

18.25 Х/Ф "Іронія долі, чи З

12.ЗО WoBi українці 13.00 Рейс 13.20 www.Європа.lіfе 13.45 Х/Ф .Акселератка15.30 Т/с -Міс Марпл" 17.30 .Вікна". НО9ИНИ 17.40 Х/Ф "Примат-екстре­

ліга

11.30, 20.30 Історіі в деталях 12.00, 21.00 Ти - супермодель ' 13.00, 22.000.С.П.-студія 14.00 Х/Ф -Діти моєї сестри· 16.30 Т/с ,Четвірка неочіку-

Посміхніться, вас зні­ мають! 10,40 За гроші 11.15 .Світ індійського кіно. Х/Ф ,Хто і як· (У перерві - 12.30 Запитайте в ліка­ ря) 14.25 Х/Ф ,Велика перерва" 17.00 Репортер 17.20 Богатирські ігри

~/Ф ,Інтимні злочини"

Оголошення завдань Державної підсумкової

20.25 Новини з вітрини 21.00 Музика 21.15 Дозвольте запитати 21.30 Х/Ф "я хочу додому" 1.00 Один у кубі

РИЄМНОСТІ"

10.00

Сторінками тележурна­ лу • Плейбой,

0.00

ки"

8.55

МІс "Стюарт Літтл" МІс "Норман Нормал"

Вечірня казка "Сони-

20.15

Заманським" Т/с "Багаті неп­

ха"

ми-

зики

17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 7.55, 20.55 .. 5 хвилин з В.

пич"

8,40 9.05 9.35

23.00 Т Іс "Джон Синклер.

рейс., с. 1 6.55, 7.25 Погода 7.00 Перехрестя 7.30 МІс -Планета монстрів. 8.00 МІс .АргаЙ. 8.25 Х/Ф .Контрабанда, 10.00 Автопарк 10,40 Х/Ф ,Юна спадкоєми-

Вищз ліга,

.. Фауст.

космічні маВПИ1>

КИЇВ

Ди­

Х/Ф "Острів іржавого М/с ,Капітан Симіан і

16.00 Муз. програма 16.35 МІс .Кріт і його друзі" 17.00 Краса врятує світ 17.35 Т/с "Окаванго" 18.35 Подолання 18.50 Поради лікаря Пелеха 19.30 Чорний квадрат 20.00 Перлини класичної му­

Щс "ПРИРОДНІ чудеса Європи" 730. 13.30, 15ЗО, 1630,

вися!

Т/с "Провінціал-

МІс ·Загін ,Галактика"

15.35

8.00, 19.30

6.30, 9.00, 18.00, 23.30

Т/с "Максима в моєму

генерала»

700, 19.00

7.00 Т/с "ПРОСТІ істини"

ПІТЬМИ»

ICТV Х/Ф -Шофер на один

17.00 Репортер 17.20 Заборонена зона 18.20 Х/Ф .Дивитеся, хто

Х/Ф

21.05

15.50

13.35 14.00

Новини

ТЕТ

"Вікна". Новини ,Вікна". Спорт 22.ЗО Час "К" 2З. ОО Подружні зради

КНУК,М представляє ..

Молодіжна і"елеслужба

ка"

Хіллз,

нач!

чальник"

ВідСВІТ

12.30,23,40

19.30 Т/с "Район Мелроуз .. 21.00 Т/с .КритичниЙ стан· 22.00 Т/С .Вітер і Хмари" 0.00 Т/С .Кімнати смерті" 1.30, 3.00, 5.00, 6.15 Хіт-тв.

Т/С "Заколот­ ницький шлях-2" 17.05, З.50 Т/с "БаФФі - переможниця вампірІВ" 20.30 Х/Ф "Мій шофер" 22.20. 4.30 Кунсткамера 23.20 Х/Ф "Енергія зла" 1.35. 3,45. 515. 6.50 Зона

кл

сеРЦІ'

ваних нахлібників» 17.00 Т/с .РаЙон Беверлі

видами"

22.00 22.20

10.20 10.50 11.00 11.30

В

бець" Т/с "Прості істини" Т/С "Четвірка неочіку­

16.05, 6.55

9

Х/Ф .Ми, що нижче підписалися)" с. 2

9.05

16.00 16.30

Рекс'

16.ЗО Принцип доміно 17.50 -Вікна •. Столиця 18.00 .. Це було недавно, це було даВНО ... " 18.15 Х/Ф "Акселератка" 20.00 Т/с .. Злодійка" 21.00 Т/с .. Громадянин на-

11.30, 20.30 Історіі в деталях 12.00, 21.00 Ти - супер МО­ дель ' 13.00, 22.00 ~.С'n'-студія 14.00 Х/Ф -Діти моєї сестри2"

Новий Старий Світ

ди'

10.05 Т/с ·Леді-Бос" 11.00, 19.25 Т/С .Комісар

15.20 ,Вікна-. Кримінал 15.30 Т/с .. Салон краси·

ЛІга

мал"

14.15 14,40 14.50 15.10 1535 16.55

Бізнес ·Малкольм у центрі уваги" 9.05 Т/с .Рятувальники-2.

чальник"

ки Малібу10.00, 17.00 Т/с .ВаЙпер' 10.55 Дівочі сльози 11.50 Т/с .Бухта Доусона· 13.00, 17.50 Т/с .. Нові пригоди Синдбада" 14.00 Х/Ф .. Турбулентність" 16.25 Т/с -Чи боїшся ти тем­ ряви?" 19.55 Х/Ф "Бермудський

МІс "Злюки боб­

математики.

Алгебра (письмово),

12.00 Т/С "Район Мелроуз .. 1300. 18.30 Крісло 1400 М/Ф 15.30 М/с "Срібний жере­

РИ"

·Світ дикоі приро-

атестаціі з

Беверлі

деталях

8.00 Репортер. 8.10, 18.05 Т/с

14.20

КВВ. фіналу

СТБ

7.10, 15,40

12.30 Шоу 13.00 ,Вікна,. Новини 13.20 Х/Ф -Поп-корн. Ту­

года

Ре­

пuртер

з дороги"

8.10, 19.10 Каламбур 9.05 Т/С .Пляж. Рятувальни-

10.00 10,40

ПідйомІ

лійському.

"Район

8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т/с "Критичний стан" 1030 Т/с "Вітер І Хмари" 1130. 20.30. 1.00 ІСТОРІІ

6.30, 705, 7.30, 8.05, 8,40

8.50 ·Вікна". Столиця 9.00 Принцип доміно 10.20 Х/Ф .. Усе починається

т/с

Хіллз"

7.00. 900, 1900, 1.05

"Вікна". Бізнес Т/с "Пристрасті по-іта-

, Шерон. 7,45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.00, 9.00, 19.00, 22.05 По­

7.30

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ Х/Ф "На все життя, що

7.30 7.50

-Nemirotf. Майбут­

нє. Другий завод"

залишилося"

ICТV 5.25 Х/Ф -Гонки по вертикалі .. , с. З 6.35 Служба розшуку дітей 6,40, 8.05 .. 300 сек/година о 6,45 МІс -Пелсвік, 7.15, 16.00 МІс -Кмітлива

20.10

7.20 www.Європа.lіfе 7.40 Т/С .Міс Марпл' 9.00 Т/с .Наш Чарлі. 10.00 Т/с "Волор.ар звірів11.00 Т/С .Команда ,А. 12.00 Щс ,Світ дикої приро­

17.20 Шоу і зірки гумору 18.00 Х/Ф "Джуніор" 20.00 Подробиці тижня 20.50 Х/Ф "Шик" 22,45 Х/Ф ,Привид будинку

6.20

говорив·

22.45 Х/Ф .ЛепреконФ 0.40 Автопарк 4.00 Каламбур

7.20 ВВС 8.20 Академія сміху 9.10 Прокинься і співай І 10.05 Містер Кук 10,45 Караоке на майдані 11.25 Усе для тебе 12.00 Мелорама 12,40 LG-еврика 13,45 ВВС 14.50 "Нова хвиля" у Юрма-

Нічна дискотека в Юр-

малі

5.50

подружньоі

зради·

дня

7,40 М/Ф 8.00 Академія сміху. Краще 8.55 Планета здоров'я 9.30 Бадьорого ранку! 10.10 Смачно з Б. Бурдою 10.50 Камера сміху 11.25 Природний відбір 12.25 ВВС 13.35 КВВ-203. Вищз ліга

влади

12.30 12,40

мор-

ських пригоД"

0.40 Х/Ф .. Техніка

ЩФ

0.05

лу о ПлеЙбоЙ.

лі-2003 Природний відбір Подробиці. Підсумки

22.05 23.10

Адреса: 01400 М.liровари. вvл. Щопківська. 2; Т/F 8(о4494] 6-60-18. 5-12-04. 5-44-11


МІСІЕІО ДО&РА

3 Цієі

весни

броварчани

рів.

Між

нашими

містами

знову зустрічали своїх дру­

постійно

зів-побрати;чів

мін делегаціями. Торік Жо

з

Франції.

Асоціація «Друзі Броварів»

із

знову

пив

надає

ДОПО~lОгу

Як

нашим

відо;чо,

цієї

є

виходець

Жо

своєю

борів

з

-

емігранти з

Днями

-

найбільше

т

«Доля»,

відбулася

Жо

на­

дітям-сиротам.

зустріч

до

Франції ансамблю

яким керує

Софія

Мітіна.

продуктів.

800

поїздку

фольклорного

заку­

інвалідам, малоза­ та

но

об­

безпеченим, самотнім прес­ тарілим

Його батьки

5

понад

Спекулянт.

Одеси.

делегацією

Було роздано понад

зе;члякам.

організаторами

справи

України

гу:чанітарну

відбувається

Свято Спекулянта

добре

го

час

школи, де нас чекали наші настав­

ве­

ники, щоб вімати нам частку свого

зустрічі

з

Софі.

Під

французами

валідами, малозабезпечени­

вали про нашу спільну бо­

нячни:ч ПРОlчіння:ч, вибуха­

ми. Президент асоціації до­

ротьбу

ють

на

помоги людям «Надія» Ніна

Розгром фашистів під Ста­

броварських

Мо:--ют розповіла про асоці­

вулицях і нагадують йому,

ацію «Друзі Броварів». Во­

що в ~!Илій серцю Одесі це

на

споконвічне

асоціації

весну.

свічки

київських

Зігріті

каштанів

та

диво

сталося

на тиждень, а то й

відзначила,

що

завдяки

члени

благодій­

ній діяльності у себе вдома

на два

раніше. He~laє вже до кого

збирають

приїжджати в Одесу, тому

проведення вечорів,

все тепло і любов син еміг­

художніх виступів,

рантів вімає броварчанаlЧ.

Близько ків

п'ятнадцяти

«Друзі

Броварів»

ро­

місто

місто~!-побратимом

проти

серця,

згаду­

Не

фашизму.

передати знання.

школи

Це

НВЦТМ,

:чожливість підсилити

вищих

а

вують

помогу.

щальні

Завдяки

злагодженій

ро­

є

боті цих асоціацій в мину­

Брова-

лому році було організова-

чекати

працювати

яку

хтось

дуть лекції,

сльозами

ють броварчанам.

піде

здобув

закладах

екзамени,

але

і

слова

учителям,

Ансамбль «Доля» виконав

говорили

школі,

вже

про­

улюбленим

яки;ч ;,ш дуже

2004-2005

пам'ятника

Х а/і llаJавжди буде щастя і .J()ОРОU·Я. Радість і noaala

А

вдячні за

батьки

за напрямом

шлях

"npallll»:

Сподіваюсь,

(ТерМіН навчання - З poku).

Хаіl доля aapYf' літа і літа, Л в серці аовіlfУ ж/ше доброта.

3. N".lоз••ктIО. (ТерМіН навчання -

З повагою - колектив Броварського районного

ми

ж

1.'.'11;

Слюсаря-ремонтника 4 розряду заробітна плата 630 грн. 3. Коагулянтника 3 розря­ ду - з/плата 400 грн. 4. Оператора хлораторного устатк. - з/плата 360 грн.

2.

(ТерМіН навчання -

Наталія ГАЙОВА,

ЕлеКТРQМ

уІіраїнсьІіа мова

уІіраїнсьІіа мова

:

йому

та

розгляду

звернень

громадян в органах місцевого самоврядування,

підприємс­

твах та організаціях м. Брова­ ри»,

фінансове

'ний

прямий

зв'язок

міста за

управління

міської

з

paд~

телефО~

громадянами'

графіком:

четвер

з:

. 14.00 до 16.00.

основи праВд (усно). уІіраїнсьІіа мова

(gulimaHm).

І Втрачене посвідчення учасника бо· йових дій, серія АА

NQ 320667, видане

Броварським міськвійськкоматом на ім'я

ГАЛЬЧИНСЬКОГО Віталія Миколайовича, вважати недійсним.

І Втрачене свідоцтво про право влас· ності на майновий пай, видане Рожнів· ською сільською радою на ім'я МЕХЕДА Антона Івановича за

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАіни nlцеиаlі:

Серів АА Н2097846 Серів АА Н2097847 Сері!! АА Nv484445

СертифІкати про акредитацllO: Сері!! НІ-ІН2 107699 СерІ!! НI-IН2 107700

101091

N2 91,

вважати не·

М Втрачене посвідчення ветерана пра· ці, серія АБ

NQ 155580

від

р.,

23.12.98

видане міським управлінням соціального захисту населення на ім'я Ковальського Анатолія Петровича, вважати недійсним.

І Втрачене свідоцтво АК реєстрацію екскаватора р. в., держномер

021-47

102684

про

30- 2621, 1990 КА, що нале·

жить ДЕУ Киl'вського облавтодору, вва·

жати недійсним.

І Втрачене свідоцтво на право підпри· ємницької діяльності, видане

78,

року за

Дмитро ШУЛЬЦ.

Телефони довіри: 6-96-42, 6-96-43.

1-66-05.

61285

Закону

рішення виконкому Бровар-' ської міської ради, розпоряд­ женням міського голови "Про організацію особистого при­

(gukmaHm).

Чернігівська обл., Ніжин-5,

C~iдoцmвo про державну

вимоги

ди щодо забезпечення реалі-

проводить

звертатися за адресою:

реєстрацію кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

за телефоном:

і зації громадянами конститу­ ційного права на звернення», і

",'"аВl:и. 6gхFаАmеflt:ыJil 06А'" - маmематuІіа (усно),

грн.

расонна

Олександрович

Броварської

Доброчинців просимо

pat.u.

із

мадян», З метою безумовного виконання Указу Президента

(gukmaHm); -

ПраЦlOlОrь підrоroвчі курси з AOAOfKOBoro вивчеННІ дисцимін: українська мова, маrемаrика, історіІ Украіни, правознавство

ПРОФЕСlйноrо НАВЧАННІ.

расонна

зв'язок

дійсним.

допомоrу НА ОПnАТУ

держа.6.мінісmраuія.

10.00

України "Про звернення гро­

математuІіа (усно),

3. П"авознаl,тIО (Термін навчання - 3 poku).

ПРОХАННІМ НАДАТИ

колектuв

Віктор

Вnyпиі іспити

-

року з

'України "Про додаткові захо­

г. igxr.Ame",.IfIl;; ОВАІІІ. (Термін навчання - г ро/ш).

3ВЕРТАЕТЬСІ ДО ДО&РОЧИНЦІВ

СПІВЗАСНОВНИКИ:

ва

П'gприfМllиqШIІІІ»:

• • • • • •·.~I"I:. ?'.lииI€l. ~. clJeqїaA••ocm.M":'iij!l_ 1. Фі•••,";

g60грн;

2004

буде проводити пря-

жителями міста міський гo~.~

nfla80311i1Вt:mBO

3 poku).

12.00

. мий телефонний

",'"а"l:lІ. 6gхFаАшеpt:ыf;; 06АlIf

-

червня

9 до

Реалізуючи

3ао"на форма на ...ання

ДИТИНСТВА

реt.акції газетц, Броварські міська і

NQ 1.

5~З2-47.

'0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"00'.0"0"0"0"0''0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0'

до

газеmа·

життєрадісними,

випускниця ЗОШ

#wкї. ~. СlJе..їаА••llсm.мШ:;:;~_

3. n".IО3••I,тп.

години.

Ж И Т Т Я

і

забувають і при нагоді згадують!

- уІіРдїнсьІіа мова (gukmaHm).

г. іgпоте",.lfll;; ОВАllf. (ТерМіН навчання - г poku).

грн.

О В Е

весеЛИl\Ш

_історія УІіра/"нu (усно),

1.•

Слюсаря каналізаційних мереж - заробітна плата 760

1.

обов'язково

як і сьогодні, а вчителі, хай нас не

АНТОНЕНКО

Пflаво,,"аВI:ШВО

4 poku).

. . . . . . . . . ."СОііІ' .

шляхового ремонтно­

будівельного управління.

Броварськuх міської та раііонної раА, раііонної Аержавної аАміністраиії.

ми

через рік, два, десять і будемо таки­

Вnyпиі іспити:

г. іgП.Ате,,"lfll;; I16МIf.

і ллється рікою.

Тел.:

що

побачим ось на зустрічі випускників

спеціаllbність "nра80:іllа8'ШВО"

1.•1•••'11;

Jавждu стороною, Л щастя приходить

вул. Овдієвська,

простелили

го, дорослого і світлого життя!

• • • • •I·I«'I:I:].·fшI(l. н ,,,e,,'iIA.BKm.M..;'if~:~lm_

JаЛllшаються в хаті.

300

щоб

ново­

денна форма нав.. аННА

Хаи 1.0ре обходить

Вартість навчання

Шевченка,

нам

' 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 ' . 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 ' . 0 ' . 0 •• 0 •• 00

башто башто. Х аи JЛUl.одu и мир

3

Г.

українськими рушниками до

за спеЦіа"ьностямu "Фlllаll,и», "IigхlаAlllер,ыfit ,,6АIIf,,;

ІІа Uoal.iї літа. Бажаємо Jдоров'я

3

Т.

вшанувати пам'ять великого Кобза­

навчальний рік

Освітні <> nО.llа .JiIlaAWla ,epegll. ",.'ша <> ПіgготОВkа фаХівціВ за напрямом "flfOllOM'lfa ,

lope і біда!

ІНВАЛІД

по

ших випускників понесли квіти до

Вища освіта

Хаіl nаХУ'Іим цвітОА/ стелиться дорош, Хаіl відходятt, вдале'l

16

нам

Андрій БАБИЧ.

і бажаємо:

8

слів

роздали

щасливу дорогу. І коли двоє з на­

ром залишимо. Ми уважно слухали

на

дах, четвергах і неділях з

гра­

посипали нас пшеницею на добру і

вилися на рідну школу, яку незаба­

родні пісні.

Ларису Петрівну ЯВОРСЬКУ

5.

батьки

учнів

поДЯчних

ринськими руками, і за традицією

Оrолоwує набір студентів

Короленка навпроти м'ясного корпусу. Чекаємо на вас, по­ чинаючи 3 9 червня, по сере­

наших

шматочку короваю, спеченого мате­

Поліцейський фінансово-правовий коледж

відбудеться на ринку по вул.

і

вчителям,

у

все. Смуток огортав серце, коли ди­

українські та російські на­

нагородження

ря, ми випустили в голубе небо бі­

У день останнього дзвоника ми зі очах

Після мотами

лих голубів.

студентське ЖИ1ТЯ, а не шкільне.

на

наставників,

за

бу­

це

наших

на

навчатиметься

навчальних

корисливуу, братерську до­

через

уроках,

спеціальністю,

рух опору У Франції.

переда­

на

не

відчувати страх перед від­

хавши до Броварів, закупо­ і

ніколи

дзвінка,

своїм побратимам за їх без­

«Надію>

вже

сидіти

а приї­

продукти

що

будемо

чення

зі розвіяв міф про непере­ можність ворожих сил.

до

слова

які зичили нам всього найкращого!

Десять

приходили

повімю на уроці. Хтось після закін­

лінградоr-f і на Курській ду­

дало

випускників.

щоранку

віриться,

Присутні щиро дякували

А їхнє

Фонтане-Су-Буа

шляхом

бойових дій

ми

обідів,

асоціацію

при­

силають делегації з ГУ:\lані­ тарною допомогою.

кошти

напутні

подія,

особливо

со­

любляє

радісна

років

дружині

для

дзвоника

і

знають і люблять броварча­

терани

по­

хвилююча

ни і щиро вдячні йому і йо­

французької делегації з ін­

Жо

останнього

завжди

ААРЕСА:

07400,

8іААілu: і

соuіальнuх

бухгалтерія;

• • • •

KUЇIICbKa обl\., М. Броварu,

БУI\ЬВ. Незамжносmі,

Редактор: 4-03-76. Заступнuк редактора: 4-21-34.

2.

сільського ГОСПОАарства 4-02·92; промuсловості numaHb, лuстів і масової роботu 4·04-81; npUUol'\ оголошень 4-23-26.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

За точність викладених фактів відповідає автор. /Іистування з читачами

-

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

9.02.1999

04054820ФО010094 на ім'я

КУБРАКОВОІ' Оксани Петрівни, вважати недійсним.

НОМЕР' НАБРА.НО

!

NQ

ЗВЕРСТАНО У

КОМП'ЮТЕРНОМУ Ш:НТРІ

,НОВОГО жиТтя.

АРУК офсетнuU. Обсяг ] APYKOBaHUU аркуш. ВіААруковано в ЗАТ "Броварська друкарня·

I------....,---......--;...j управління Газета БЦХОАumь

З 17.к~іmJJя.1.9~7 р.

А н і ВЦХР4У .середа,сУбоm.а~

у справах npecu та інформаuїі Кuївської ОБЛАержаАміністраuїі.

Зам. 2137 Тираж 2220 прим.

#42 2004  
#42 2004  
Advertisement