Page 1

СУБОТА

25 травня

2002 р. N!l! 42 (9344)

Виходить з 17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

ІІІОВНІ n•ІQIBIIII ВІТ

"ROI&IHAT "ТІПВІЧНИІ"І

~-~-;~~~~~~~~~~м~ ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАВОАУ ПІІАСТМАСІ

Від імені Броварських районної

Броварська міська рада та її виконавчий .комітет щиро вітають

і

вас із професійним святом- Днем хіміка!

~

державної адміністрації та район­ І.

Для сучасного світу потрібні матеріали, які народжуються в хімічних

І ~ ловості. 1 1

ч лабораторіях та цехах хімічних заводів. Наше місто може пишатися відо­

мим на всю Україну заводом пластмас. Виробництво пластмас - особливо важлива ланка в хімічній промис-

Без них неможливе існування сучасної техніки. Широке поле

для _їх використання та зас~осування відкривається як в промисловості, так

~

ва,

в повсякденному життІ.

держави.

У переддень професійного свята від усього серця бажаємо вам, ва­

шим родинам міцного здоров'я, щастя, добробуту і злагоди, невтомної оптимізму і натхнен~ в роботі.

- міський голова Віктор ~~~~~~~~~- ~· -~-~-~ ··_."': .....

АНТОНЕНКО.

..,

3ІіЕРЕFЯИ КАДРИ У колективі ЗАТ «Броварський завод пластмас)) уже стало доброю тра­ дицією ·кожного року в останню

неділю травня відзначати своє про­ фесійне свято День хіміка. У квітні 1966 року був заснований Броварський завод пластмас, який постійно нарощував свій виробничий потенціал, динамічно розвивався, осво­ ював прогресивні технологічні проце­ си. На заводі створені ПОТУЖНості з пе­ реробки майже всіх видів пластичних

мас у вироби. Це виробництво труб із' поліетилену

і

транспортування

полівінілхлориду води

для

господарсько­

питного і технічного водопостачання, інших рідких і газоподібних речовин; плівок поліетиленових, нафто- і газо­

проводів; пожежних рукавів; виробни­ цтво ливарних виробів. Зараз на підприємстві два основних виробництва: ПВХ пластикату і тканин з ПВХ покриттям та труб ПВХ і ливар­ них виробів. Слід відмітити, що в 2001 році обсяги виробництва труб та стрічки ПВХ з липким шаром були збільшені порівняно з 2000 роком. Так, труб випущено 554 тонни, стрічки ПВХ з липким шаром 98 тонн. Уся про­ дукція заводу високоліквідна. Проте відсутність власних обігових коштів негативно впливає на ефективність ви­ користання виробничих потужностей. Нині заводу Зб років і, незважаючи на всі негаразди сьоІ·одення, на підприємстві вдалося зберегти кадро­ вий потенціал професіоналів основ­ ну цінність колективу. З перших днів

успішно трудяться заслужені ветерани

заводу, котрі завжди готові вирішити виробничі проблеми і навчити інших. Це начальник ЦЗЛ Світлана Вікторівна Рощина, начальник АТС Володимир Миколайович Куліш, начальник секто­ ра праці Катерина Кирилівна Негода, дробильник Людмила Юхимівна Дух­ но, вальцювальник Марія Григорівна

профспілковий

особисто

інвес­

них резервуарів.

Причина тут одна, всім давно відома

Чим

викликане

таке

напружене

допровідно-каналізацшного

не

становище? неплатежі

-

господарства.

заборгованість за водопостачання та

5,5

дення складає

-

лення

3,9

Нині

водовідве­

млн. грн., в тому числі від насе­

млн. грн. У свою чергу підприємство

не доплатило за використану електроенергію тис.

680

грн.

Броварський

район

електричних

мереж

ВАТ

«АЕ.С. «Київобленерго)) неоднораз'ово поперед­ жав водоканал, що за несплату боргів припинить подачу електроенергії. Минулої середи застосува­ ли крайній знхід За

вказівкою

травня під

-

відключення.

міського

голови

мені було доручено

контроль

і

всіляко

ще

на початку

взяти цю

сприяти

її

проблему успішному

розв'язанню. За цей період проведено ряд нарад з керівник<Іми-боржниками, а відповідною служ­

бою

водоканалу

зустрічі

·-

з

населенням.

У

порівнянні з попередніми місяцями дещо збіль­

шилась сума грошових надходжень. Але це не ря­ тує

нинішню ситуацію.

Сталось те,

що

мусило

статися. Лише після мого звернення до правління ВАТ

«АЕ.С.

термін

На сьогодні основні зусилля в роботі ви спрямовуєте на

2002

здійснення завдань по збільшенню виробництва екологічно чистих овочів у такій кількості, щоб задо­ вольнити в них потреби населення

«Київобленерго»

погашення

нам

заборгованості

продовжили

до

І

червня

року.

Тож,

шановні

природи

-

споживачі

цілющого

багатства

води, звертаємося до вас з нагальним

- найближчими дюІми по1·асити за­ боргованість. Якщо ви це проігноруєте, місто за­ проханням

протягом усього року.

лишиться без води.

Щиро бажаємо тисячному ко­ лективу ВАТ "Комбінат "Теплич­ ний" у ваш двадцятирічний ювілей міцного здоров'я, звичайного ве­ ликого людського щастя та сімей­ ного благополуччя, добробуту та злагоди в родинах, сил, енергії і наснаги у досягненні нових, більш високих рубежів виробництва в ім'я добробуту нашого народу, на­ шої рідної України.

-

цього

за надані послуги комунальному підприємству во­

дорослих.

цю, витримку, взаєморозуміння і поз­

броварчани

думаної кадрової політики ви стали флагманом вітчизняного і світово­

тільки для продуктивної праці, а й цікавого відпочинку, гар· манійного розвитку як дітей, так і

висловлюють вдячність усьому колек­

Антоненка

тицій, проведення виваженої і про­

для

тиву працюючих за їх довголітню пра­

В.О.

помітили. Вода безперебійно надходила із запас­

своїм працівникам, та і всім жите­

комітет

доровляють із професійним святом Днем хіміка.

іноземних

травня ц.р. у шшюму місті склалася надзви­

ше завдяки оперативним заходам міської влади,

залучення

лям с. Калинівки, хороші умови не

Медведова та інші. Дякуючи великій майстерності на­ ших працівників, їх самовіманості, сьогодні завод працює. Особливо хо­ четься відмітити машиністів дублю­ ючого агрегата 1.1. Тарасюка, М.М. Гуріна, друкувальників В.Г. Кри­ лова, О.Г. Коновальчука, електромон­ тера П.Д. Тимко, механіка МЛ. Ляха­ ва, інженера-технолога В.В. Синього, машиністів екс1рудера А.Ф. Бадюла, ВЛ. Лаrуса, С.И. Пльтяя, ливарниць Л.!. Власенко, К.М. Страмкову, слю­ сарів СЛ. Швидкого, В.М. Марченка, енергетика АЛ. Лашка. У перемень професійного свята

та

22

•шйна ситуація з \0 до 18 години були відклю­ чені електронасоси водозабору в с. Пухівці. І ли­

закінчило з рекордним для району прибутком в 16 млн. грн. при 63-процентній рентабельності ви­ робництва і середній заробітній платі працівників майже 800 грн. Велику увагу керівництво комбінату приділяє розвитку соціальної сфери, створюючи

заснування прийшли працювати на на­ ше хімічне підприємство і донИні

правління

та

міпа Ііроварн

го виробництва овочевої продукціі закритого грунту. Розпочавши з 387 тонн при урожайності 13,5 кг з кв. м у 1982 році, ви довели ви­ робництво овочів до 13,5 тис. тонн на рік при середній урожайності майже 40 кг з кв. м. А всього за цей час вами вироблено більше 150 тис. тонн овочів. Минулий 2001 сільськогоспо­ дарський рік ваше господарство

· енергії,

З повагою

активного

вітчизняних

Віримо, що ваша наполеглива праця, відповідальне ставлення до

~ сво~ї. справи дозволять підприємству зайняти належне місце в еко­

' номщ1

впаснопі, до жнrепів

ної ради, трудових колективів і всіх жителів району дозвольте щиро і сердечно привітати вас з 20річним ювілеєм від дня створення підприємства! За роки свого існування, завдя­ ки впровадженню новітніх техно­ логій, комп'ютеризації виробницт­

цивілізовано,

але

Хоч як це не жахливо, не­ жи-п·я

в

умовах

ринкової

економіки диктує саме такі закони. Користуючись

нагодою,

xo•ty

нагадати,

що

невтішні у нас справи і з розрахунками за спо­

житі теплоносії. Якщо своєчасно не буде погаше­ но борги, навіть важко епропюзувати хід підго­

товки до нового опалювального сезону. Давайте будемо законослухняними, цінувати прсщю одне одного,

спільними

зусиллями

творити

затишок,

комфорт і добробут жителям нашого міста. Для цього є всі підстави і можливості.

Голова райдержадміністрації

Л.А. ВАЙСФЕЛЬД.

Боrдав КУШНІР, голова правління ЗАТ «Броварський завод пластмас)).

З повагою-

Голова районної ради Л.В. СЛОБОДЯНЮК.

Олександр ДЬЯЧЕНКО, заступник міського голови.

ничих ділянок

Сьогодні ми навіть не мислимо свого життя без друкованої про­ дукції книг, газет, журналів. Причетні ж до виготовлення їх працівники поліграфії, а до ви­ пуску нашої міськрайонної газети «Нове ЖИ'П'Я)) - наші постійні і надійні друзі та партнери ЗАТ «Броварська друкарня)). Певно, читачі помітили, як за останні ро­ ки змінилася поліграфічна якість газети.

Тож не даремно і торік, і нині напередодні Дня працівників ви­ давництв, поліграфії і книгороз­ повсюдження Управління у спра­ вах преси та інформації Київської облдержадміністрації ТіІ Держав­ ний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомов­ лення за значний внесок у розви­ ток

лузі,

видавнича-поліграфічної

відродження

культури

духовності

нагородили

га­

і

колектив

друкарні Почесними 1рамотами. Шлях до успіху ніколи не був легким. Годі казати, яке застаріле облі!ДНання

мали

наші

полігра­

фісти, яке шкідливе виробництво.

80

відсотків

замовлень

складала

етикеточно-бланочна продукція для промислових підприємств на­

шого міста, які або зовсім зупи­ нилися, або скоротили випуск своєї продукції. Отож друкарня втратила ще й своїх основних за­ мовників. Тож, порадившися з колективом, директор друкарні Н.Л. Мазур прийняла єдино пра­ вильне рішення про переосна­ щення виробництва, пере­ орієнтацію на освоєння випуску абсолютно нової продукції. - За рахунок переоснащення виробництва, удосконалення комп'ютерної дільниці, що прово­ дили поступово і не призупи­ няємо й досі, розповіла Надін Леонідівна, - ми змогли значно піднести якість, розширити асор­ тимент і збільшити обсяг вироб­ ництва книжкова-журнальної, І'а­ зетної, а також білової продукції.

До речі, зараз ми друкуємо близько десяти газетних видань, маємо постійних замовників й інших видів продукції. Окрім то­ го,

впровадили

оперативну

поліграфію, де замовлення вико­

робництвом по кілька ностей для обладнанні.

нуємо за З

своєчасно

-

4

години.

Тнк, торік було видрукувана близько 20 назв книжок загаль­ ним тиражем майже !50 тисяч примірників. Замовники при­ їздять навіть з Києва, адже у Бро­ варській друкарні ціни на 20-25% нижчі від столичних при високій якості виконуваних робіт. Оновлення виробництва, ос­ воєння нових видів полігра­ фічних послуг дозволило виріши­ ти ряд інших проблем, зокрема проведено ремонт приміщень, встановлено номного

два

котли

опалення

з

для

авто­

високим

ККД, що дозволило заощадити кошти на теплоносії. Дільницю ручного

скмtдання

ковідливного

набору

та

ряд­

переоблад­

нали під цехи з виготовлення книжкової продукції та білових товарів з дотриманням усіх санітарних вимог. Та особливим предметом гор­ дості керівництва друкарні є те, що

вдалося

збереп·и

колектив.

Після скорочення стнрих вироб-

акціонери

із шкідливи~1 ви­ їхні фахівці освоїли суміжних спеціаль­ роботИ ні! суч«сІюму Працівники друкарні

отримую·t·І,

-

щороку

~юрttлату,

хоч

а

неве­

ликі дивіденти. Усі етапи становленин вироб­ ництва мало не від часу його зtІС­ нування пройшли ветерани, майстри своєї справи друкар

офсетного падський,

друку

Л.О.

котрий

Шкуро­

більш

як

півстолі-п·я

друкує нншу •·азету, різальниця паперу Р.Г. Ді1·гярук, палітурниці Р.М. Кондрицt,ка та

М.Г. Галілейська, наладчик поліграфічного обладнання В·.!. Фурса й інші. І, звичайно, впев­ нено ведуть колектив друкарні бурхливим морем економічних потрясінь капітани виробництва - директор Н.Л. Мазур, t·олов­ ний бухг<Ілтер Н ..М. Васянович та технолог В.В. Олексієнко, котрі трудяться тут також багато років. Тож ми сердечно вітаємо на­ ших добрих друзів і надійних партнерів з їхнім нрофесійним святом, бажаємо процвітапня Ті! нових трудових здобугків!

Надія ГАМАЛІЙ.

на квартал на

- 3 грн. 60 коп. - 1 20 коп.

ВІДОМЧА: півроку

- 9 грн.

ЗО коп.

4 грн. 65 коп. - 1 . 55 коп.

квартал-


25.05 ПОНЕДІЛОК, 27 травня

03.00

УТ-1

"Добрий ранок, Ук­ раїна'" 06.00 Околиця 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО Новини. Погода Об.З5, 07.05, 07.40 Спорт Об.40 Огляд преси Об.50 Економіст англійські

вбивства". Фільм 5-й, 1с. Смачний ранок Вічні істини Телеслужба розшуку Мультфільм Бенефіс-шоу "Полустанок кохання З", 1 ч. 11.00 Новини 11.10 Погода 11. 15 М/с "Книга джунглів", ЗВе. 11.40 д/Ф "Історія Києва". Фільм б-й. "Протистоян­ ня". Фільм 7- й. "Нес­

08.50 09.00 09.05 09.15 09.40

nокій"

"Освіта ХХ тися­ Гімназія чоліття". "Троєщина" 12.20 "Історія Українсько·, державності". Шестиде­ сятники. Погляд історика 12.ЗО Киів очима дітей. Пе­

12.00

редача 1-а

Бережемо сьогодні піклуємося про майбутнє 1З.ОО До 90-річчя М. Стель­

12.52

маха

присвячується.

"Там учився я людей лю­ бити" 13.50 Ретро-альбом 14.00 Погода 14 05 Закон є закон 15.00 Новини 15.10 Абетка безпеки 15.15 М/с "Книга джунглів", 48с. 15.40 "Студія "5"

16.20 16.55 17.00 17.10 17.20

Надзвичайна ситуація Закон є закон Новини Погода Телеслужба ··милосер-

дя"

Новація-12 Новини економіки 18.ЗО "Саме Той"

17.45 18.00 19.00 19.10 20.35 20.45 20.50 21.00

Новини Х/Ф "Острах висоти" Вечірня казка Вечірня молитва

Лотерея "Кено" Новини 21.ЗО Питання дня 21.35 Світ спорту 21.50 Погода

22.00

церемонія

Урочиста

відкриття "Алеї зірок" ум. Києві 22.55 Телеслужба розшуку 2З.ОО "Підсумки" 2З.З5 Т (с "Суто англійські

вбивства". Фільм 5-й, 1с. Муз. хіт- парад "Мьюзік бокс"

00.40

Снщанок з "1 + 1" Т jc "Район Мелроуз", 190с. 08.30 Сніданок з "1 + 1" 09.10 "Без табу" 10.10 Tjc "Клан", З7с. 10.45 У світі добрих новин 11.15 "Зірки, на сцену!" 11.55 Х/ф "Украдене щастя", 1с.

07.00 07.30

13.10 "Весняна рапсодія2002", 1 ч. 14.00 Tjc "Зоряні доjі)оги", 41с.

Т/с "Район Мелроуз", 191с. 15.ЗО ТСН

14.40

Т(с

"Повна

безпека",

9с Т/с "Район Беверлі Хіллз", 141с. 17.20 Т/с "Пристрасті по­ італійськи", 9с.

16.40

18.20 Т (с ''Вулиці розбитих ліхтарів"

19.30 20.00 20.15 21.20 23.00

Х/Ф "Каратель" "Парк автомобільного

Телеслужба розшуку

представ-

"Крихітка" Телемагазин

"Продовження життя". В. Фролькис 15.40 Телеслужба розшуку 15.45 Телемагазин 15.50 "На ранковому прийомі" 16.20 "Дорога до успіху" 16.З5 Лікар Р. Довженко 16.40 Tjc "Кохання, що іскриться", 1с. 17.25 Торговий ряд 17.30 За київським часом 18.00 Новини.

18. 1О 19.05 20.00 20.40 21 40

"Чекай на мене" Ток-шоу "Моя сім'я"

"Подробиці"

Кримінал-шоу "Афера" Т jc "Під дахами великого міста" 22.45 "Кримінал"

23.20

"Подробиці". Підсумки

дня. Нічний "Час"

23.55 Футбол.

"Дорога

чемпіонату світу"

00.25 02.30

"Жіллетт"

смерті", Зс.

крадіжка (Плащаниця Олександра Невського)" 14.00 "Вікна. Новини· 14.20 Муз. департамент 16.25 Т/с ·у дзеркалі Венери" 17.25 "Вікна. Кримінал"

КАНАЛ

10.00 "Казка лірника Сашка" 10.15 Сократ-Свінг 10.30 Т jc "Смерть незнайомця", 2с.

11.30 Сократ-Свінг 11.40 Музика на ТVТ 11.50 Сократ-Свінг 12.05 Торгінформ 12.20 "Добрі новини" 12.30 Новини Європи 17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини" 17.30 Нім. мова "AIIes Gute!", 13 вип. 18.00 ГраціІ від "Гравісу" 18.20 Торгінформ 18.40 "Ноосфера" 19.00 "Заглянь у майбутнє" 19.10 Клініка "Чоловіче здоров'я"

"Дорога до успіху" "М-стиль" Торгінформ "Заглянь у майбутнє" "Зоряна дорога" СІТ "Казка лірника Сашка" 21.З0 "Один на ОДИН з ... " 0.

19.15 19.30 20.00 20.15 20.30 21.00 21. 15

Паша

"Сімейні розбиран­ ня", 1с. 23.00 "Усе ні про що, або нічого про все"

Х/ф "Треско", 1с. "Телефортуна"

ІСТV

Т /С "Приватний детек-

до

смерті" 23.20 "Медіа-клуб"

іскриться", 2с.

"Вікна. Опівночі" Фестиваль "Чайка". Група "Тотал" (Росія) 01.10 "Вікна. Кримінал" 01.20 Астропрогноз

00.00 00.30

ВІВТОРОК, 28 травня

кого міста"

УТ-1 06.00 "Доброго ранку, Ук­ раїно'" 06.00 Околиця 06.30, 07.00, 07.30 Новини. Погода Об.35, 07.05, 07.40 Спорт 06.40 Огляд преси Об.50 Економіст 07.50 Tjc "Суто англійські вбивства". Фільм 5-й, 2с. 08.50 Смачний ранок

09.00 09. 15

"Камера сміку" "Подробиці". Підсумки дня. Нічний "Час" 00.00 Футбол. "Дорога до

22.45 23.25

чемпіонату світу"

Вічні істини

джунглів",

таємничий

світ ... ". Святиня караїмів

хлібом єдиним .. Шевченківсько'і преміі М. Стороженко 12.50 Моделюємо мрію 13.00 д/Ф "Украінські болга­ Не

Лауреат

Еко-

7с. ОО,

11 ОО, 12.00, 14.00, 18.00 "Факти". Гарячі но­

вини

"Чорна перлина",

102с. 11.45 Т jc "Приватний детектив Магнум" 12.45 "Факти"

1З.ОО Х/Ф "Хенк-серцеід" 14.55 М/с "Вуді Вудпеккер і його друзі" 15.15 М/с "Попелюшка" М/с "Інопланетяни"

"Принцеса Стар-

ла"

16.ЗО М/с "Вуличні акули"

16.55 Tjc "Ноа знає краще'' 17.25 Tjc "Фантастична дівчина"

Т jc "Квантовий стри-

бок"

"Факти"

Погода Х/ф "Нічні гості"

ри"

Танцює Тораді 13.З5 д/Ф "Коли в душі весна" 14.00 Погода 14.05 Закон є закон 15.00 Новини 15.10 Абетка безпеки 15. 15 М(с "Книга джунглів", 49с. 15.40 "Студія "5" 16.15 Нові імена юних зірок України, 1 ч. 16.55 Закон є закон 17.00 Новини 17. 10 Погода 17.15 Портрет душі 17. ЗО Казна Держави

13.25

18.05 18.30 19.00 19.10 19.15

Енергетичне поле

"Саме Той" Новини Погода

Х/Ф "Без особливого

ризику" 20.35 Вечірня казка 20.45 Вечірня молитва 20.50Лотерея "Кено" 21.00 Новини 21.ЗО Питання дня 21.35 Світ спорту

"Кримінальні історіі' "Докладно" 22.З5 Погода 22.40 Tjc "Місце злочину". "Убивча роль" 00.25 ДКТ представляє. "Світ

21.45

Cornputera" 00.45 ·Гаряча сімка"

2З.25 Класичне натхнення 2З.ЗО Т Іс "Суто англійські вбивства". Фільм 5- й, 2с. ОО.З5 Класичне натхнення 00.40 Муз. хіт-парад "Мюзік бокс" 01.10 Класичне натхнення

НОВИЙ КАНАЛ 06.25 Підйом 06.ЗО Репортер 06.З5 Підйом

06.50 Mjc "Кіт-пес" 07.20 Підйом 07.ЗО Репортер. Бізнес Підйом М/с "Маска", 2с. Підйом 08.ЗО Репортер 08.35 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.20 М/с "Шоу Рен і Стемпі" 09.30 Т/с "Кобра" 10.ЗО Tjc "Рятувальники" 11.25 "Напередодні. 1972" 12.30 Х/Ф "Лікар Дуліттл" 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт"

росплавів

Білокур.

Послання" 23.00 "Підсумки"

УТ-2 Сніданок з "1

+ 1"

Т jc "Район Мелроуз",

191с. 08.30 Сніданок з "1 + 1" 08.50 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів" 10.05 Т jc "Клан", 38с.

Ток-ринг Модний час "Перехрестя" Х/ф "Вкрадене щастя", 2с. 13.50 В гостях у "Довіри" 14.00 Т/с "Зоряні шляхи",

10.40 11.20 12.00 12.40

41с.

14.40 Tjc 192с.

"Район Мелроуз",

.

мета"

7 КАНАЛ Граціі від "Гравісу" 09.ЗО Вистава "День народження кота Леопольда" 10.30 Новини Євроnи 11.00 Торгінформ 11.30 "Саме Той" про себе 12.00 "Доживемо до понеділка" 12.30 Торгінформ 17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини" 17.30 "Шлягер" представляє ... " 18.20 "Заглянь у майбутнє" 18.30 "Холокост", 2 ч. 19.00 "Стимул" 19.15 Торгінформ 1'9.30 "Шлях до успіху" 19.45 "Заглянь у майбутнє" 20.00 Торгінформ 20.20 "Добрі новини" 20.25 "Амазонка" перемагає час" 20.40 "Будуємо по новому" 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.25 Музика на ТVТ 21.30 Торгінформ 22.00 "Престиж" 22. 15 Світ здоров'я - "Бі­ Київ" 22.ЗО "Холокост", 2 ч.

09.05

раїни

07.00 07.30

ТЕТ "BIZ-ТV" "Вісті тижні" Погода Християнська програ-

22.55 Х/Ф "Гаряча 00.35 "BIZ-TV"

Щоденник сесії ВР Ук­

21.55 Погода 22.00 д/Ф "Катерина

06.30 07.00 07.55 08.00

ник фестивалю "Київ травневий" 09.15 Музика на каналі •ТЕТ· 09.30 "Споживач· 09.45 "Алеями слова" 09.50 "Бард-салон" з Тризубим Стасом 10.15 Телепресклуб 11.00 Х/Ф "Дядя Ваня", 1с. 12.30 Закон є закон 12.35 "Томnо" 12.45 "Влада факту" 13.00 "ІDЕЕА-студіо" 13.30 "BIZ-ТV" 14.45 "Сократ-Свінг" 15.15 "Сократ-Свінг· 15.30 Закон є закон 15.40 "Енерджайзер" 1б.ОО "Томпо" 16.10 "Сократ-Свінг" 16.25 Закон є закон 16.30 стн· 16.50 "Все про податки" 17.05 Мультфільм 17. 15 Молодіжна телеслужба 17.45 "Шлях до успіху" 18.00 Х/ф "Є такий хлопець" 19.30 Т/с "НаІзд" 20.00 Дозвольте запитати 20. 15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.30 стн 20.50 "П'ять хвилин" 20.55 Глобальні поради 21.00 "Команда+ ТV" 21.30 Погода 21.35 "Віс1і" 22.00 Мас-медіа 22.05 Муз. інтервал 22.30 "Томпо" 22.40 Запорізький завод фе­

39с. д/Ф "Історія Києва". Фільм 8-й. "Придбання і

"Цей

Х/Ф "Треско", 2с. Погода

08.30 стн 08.50 "П'ять хвилин" 08.55 Глобальні поради 09.00 До Дня Києва. Щоден-

09.40 Бенефіс-шоу "Полустанок кохання-З", 2 ч. 11.00 Новини 11.10 Погода 11. 15 Mjc "Книга

00.30 02.20

ма

Мавлід Пророка Му­ хаммеда. Поздоровлення із святом Муфтія Украіни шейха Ахмеда Таміма 09.25 Мультфільм

12.20

08.10 Погода 08. 15 Т jc "Приватна міліція" 08.45 "Факти" 08.55 Погода 09.00 Т jc "Висока хвиля" 09.55 Т jc "Долі трьох жінок",

07.35 07.45 08. 10

17.25 Торговий ряд 17.30 За ки'івським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с "Злодійка" 19.00 "Велике прання" 20.00 "Подробиці" 20.40 "Слабка ланка" 21.40 Tjc "Під дахами вели­

втрати"

номічний ВІСник

18.45 19.10 19.20 21. 15 21.45

14.45 "Дім для усіх нас" 15.10 Телемагазин 15.20 ·наодинці з музикою" 15.45 Телемагазин 15.50 Мед. центр ·довіра" 15.55 "Недільні зустрічі" 16.35 Доктор Р. Довженко 16.40 Т jc "Кохання, що

Погода 19.З5 Х/ф "Заміна-4"

23.00 23.15

"Заглянь у майбутнє" Молодіжний канал ·м·

05.40

ІСТV Т /С "Приватний детек-

08.50 Смачний ранок 09.00 Вічні істини 09.05 Казна Держави 09.40 Х/Ф "Без особливого ризику"

тив Магнум"

06.35 •Гаряча сімка• 06.45 "Факти" Об. 55 М/с "Попелюшка" 07.30 М/с "Вуді Вудпеккер

і

його друзі"

07.45 "Факти" 07.55 "Пл\QсjМінус".

Еко­

номічний вісник 08. 10 Погода

08.15 Tjc

"Фантастична

дівчина"

"Факти" Погода Т fc "Квантовий стри­ бок" 09.55 Tjc "Долі трьох жінок", Вс.

08.45 08.55 09.00

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 "Факти". Гарячі но­ вини

Т/с "Чорна перлина", 103с. 11.45 Т jc "Приватний детектив Магнум" 12.45 "Факти" 13.00 Х/ф "Нічні гості" 14.50 М/с "Вуді Вудпеккер і

10.50

його друзі"

15.20 М/с "Попелюшка" 15.45 Mjc "Іноnланетяни" 16.10 Mjc "Принцеса Старла"

16.30

М/с "Вуличні акул" "Пригоди Піта

1б.55 М/с Піта"

Т jc

17.25

і

"Фант.астична

Т/с "Квантовий стрибок"

17.45

18.45 "Факти" 19. 10 Погода 19.20 Х/Ф "Під nрикриттям" 21. 15 Т jc "Справи Кепських" 21.45 ·Докладно· 22.З5 Погода

22.Х/Ф "Сусіди" Телецентр моди "Кримінальні історіІ" •Гаряча сімка•

вач"

23.00 "Підсумки" 23.25 Класичне натхнення 23.30 Розіграш лотереї "Ме-

НОВИЙ КАНАЛ 06.25 Підйом Об.30 Репортер

Підйом М/с "Кіт-пес" Підйом 07.ЗО Реnортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 Mjc "Маска", Зс. 08.10 Підйом 08.ЗО Репортер 08.35 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський реnортер 09.05 Підйом 09.20 Mjc "Рен і Стемпійшоу" 09.50 Т jc "Кобра" 10.50 Tjc "Рятувальники" 11.45 "Тетянин полудень· 12.35 Х/ф "Бармен із "Золотого якоря" 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Т jc "Кеттіс і пес" 14.50 Mjc "Бандельєро" 15.20 Mjc "Кіт-пес"

06.35 06.50 07.20

16.00 Mjc "Маска· 16.20 М/с "Сейлормун" 16.45 М/с "Рен і Стемnій­ шоу" "Баффі- знищувачка вамnірів-ІV" 18.05 Tfc "Кобра" 19.00 Репортер

17.10 Tjc

19.25 Погода 19.40 Tjc "Дикий янгол" 20.45 Х/ф "Едді" 22.30 Репортер 22.40 Погода 22.45 Х/Ф "Закусочна на

колесах" О 1. ОО Т jc "Зона сутінок" 01.25 Зона ночі 02.15 Х/Ф "Ти іноді згадуй" 03.45 Реклама ОЗ.45 Х/ф "Закусочна на ко­ лесах ..

05.30

Т/с "Сімейні узи", 147с.

07.00 07.05 07.10

СТБ Прогноз nогоди Астропрогноз . Tjc "В дзеркалі Вене-

ри"

08.00 "Вікна. Бізнес" 08.20 Прогноз погоди 08.25 Астропрогноз 08.30 "Вікна. Опівночі" 09.00 "Вікна. Столиця" 09.10 Прогноз погоди 09.15 Астропрогноз 10.00 Т jc "Лабіринт" 11.ЗО "Маски-шоу"

"Деньок· 1б.25 т;с ·в дзеркалі Венери" 17.25 "Вікна. Кримінал"

17.35 Tjc "Лабіринт" 18. 10 "Вікна. Столиця" 18.20 Tjc "Лабіринт" 19.00 "Вікна. Новини". Сnорт. Погода

Х/ф "Розпачливі аван-

тюристи"

21.25 "Маски-шоу" 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Х/Ф "Озеро бажань" 00.10 "Вікна. Опівночі" 00.40 Фестиваль "Чайка". Група "Тартак" (Україна)

"Вікна. Кримінал" Астропрогноз СЕРЕДА, травня

29 06.00

УТ-1 "Добрий ранок,

Ук­

раіна!"

06.00 Околиця 06.30, 07.00, 07.30

галот" 23.З5 Т jc "Суто англійські вбивства". Фільм 6-й, 1с. 00.35 Класичне натхнення 00.40 Муз. хіт-nарад "Мьюзік бокс" О 1.10 Класичне натхнення УТ-2 07.00 Сніданок з "1 + 1" 07.30 Тfc "Район Мелроуз", 192с. 08.30 Сніданок з "1 + 1" 09.00 Т/с "День народження Буржуя", 10с. 10.05 Дитяча лінія 10.30 Новv.ни економіки 11. 10 Від сузір'я до сузір'я 11.40 Сільська година 12.40 "Ки'івська Пектораль-

10" 13. 15 "Весняна рапсодія2002", 2 ч. 14.00 Т jc "Зоряні дороги", 42с.

14.40 Tjc

"Район Мелроуз",

19Зс.

'15.30 тсн 15.45 Tjc "Кріт, 7с. 16.40 Т jc "Район

Новини. Погода Об.35, 07.05, 07.40 Спорт 06.40 Огляд преси 06.50 Економіст 07.50 Tjc "Суто англійські вбивства". Фільм б-й, 1с.

Беверлі

Хіллз", 142с.

Т jc "Пристрасті по­ італійськи", 11с. 18.25 Tjc "День народження Буржуя", 11с. 19.30 тсн 20.00 ТСН. "Проспорт" 20.15 Т/с "Кріт", Вс. 21.20 Т/с "Слід перевертня", 2с. 22.30 "Без табу" 2З.15 тсн 23.45 Телеслужба "Ситуація" 00.00 Телеслужба розшуку 00.05 Нічний інтелект. клуб "Остання барикада" 00.50 Телеслужба "Ситуація"

17.20

ОВ.50 "П'ять хвилин" ОВ.55 Глобальні nоради 09.00 Т/с "Наіад" 09.30 Закон є закон 09.35 "Планета Боулінг" 10.00 "Команда + ТV" 10.30 "ІDЕЕА-студіо" 11.00 "BIZ·ТV" 12.45 Закон є закон 12.50 "Сократ-Свінг" 13.15 "Томnо" 13.25 "Сократ-Свінг" 13.40 "Влада факту" 13.55 Закон є закон 14.00 Киівські ділюві новини. Ексnрес-інформ 14.15 "Киів класичний" 14.45 "Алеями слави" 14.50 Стоматолог і я 15.00 Х/Ф ·є такий хлоnець· 16.30 "BIZ·ТV" 17.50 "Томпо" 1В.ОО "Мій Ермітаж" 18.30 Ток-шоу "Наобум" 19.00 "Великі детективи" 20.00 "Знову nластинка співає" 20.ЗО стн 20.50 "П'ять хвилин" 20.55 Глобальні nоради 21.00 Муз. інтервал 21.25 Погода 21.30 "Вісті" 21.55 Мас-медіа

22.00 "Двірцеві таємниці" 22.30 СТН 22.40 Новини з вітрини 22.45 Київські ділові новини.

Експрес-інформ Х/ф "Будинок під зоря­ ним небом"

22.55

КАНАЛ "Хліб наш насущний" Музика на ТVТ Музика на ТVТ "Казка лірника Сашка" Музика на ТVТ Т Іс "Сімейні розбиран­

7

09.00 09.05 09.20 10.00 10.15 10.30

ня", 1с.

11.30

"Моя зірка". М. Круn-

ник

12.10 Сократ-Свінг 12.20 Музика на ТVТ 12.ЗО Сократ-Свінг Музика на ТVТ Сократ-Свінг Мовна вітальня Музика на ТVТ 1В.ЗО Четвертий вимір 19.00 "Один на один з .. ." 19.45 Музика на ТVТ 20.00 "Ескулап" 20.35 Торгінформ 20.50 "Добрі новини" 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.35 "Моя зірка" 22.10 Кабачок "Щас споем!" 2З.30 Молодіжна телеслужба

12.40 12.50 17 .ОО 17.30

ІСТV Т jc "Приватний детекти~ Магнум" 06.35 •Гаряча сімка• Об.45 "Факти" 06.55 Телеслужба розшуку

05.40

О7:оо М/с "Попелюшка"

07.30

Мjс "Вуді Вудпеккер і

ЙОГО друзі"

07.45 "Факти" 07.55 "Плюс/Мінус".

Еко­ номічний вісник ОВ. 10 Погода ОВ. 15 Т Іс "Фантастична дівчина" ОВ.45 "Факти" ОВ.55 Погода 09.00 Т jc "Квантовий стри­ бок" 09.55 Т/с "Долі трьох жінок", 9с.

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 1В.ОО "Факти". Гарячі но­

вини

Ю.50 Т jc "Чорна перлина", 104с. 11.45 Т jc "Приватний детектив Магнум" 12.45 "Факти" 13.00 Х/ф "Під nрикриттям" 14.55 М/с "Вуді Вудnеккер і його друзі"

УТ-З 07.00 Новини 07.25 "Джентльмен-шоу" 08.00 Новини ОВ.20 Tjc "Під дахами великого міста· 09.00 Новини 09.25 "Велике прання" 10.35 "Слабка ланка· 11.30 "Кримінал" 12.00 Новини

15.20 15.45 16.10

12. 15 Тjc "Заборонена жінка" 13.00 За ки'івським часом 13.10 Телемагазин

18.45 "Факти" 19.10 Погода 19.20 Х/ф

1З.15 "Шлягер" ляє .. ."

12.00 Х/ф "Заміна-4" 14.00 "Вікна. Новини" 14.40 Муз. департамент

01.20 01.30

ра'іни

21.50 Х/ф "Був собі настрою-

00.25 00.55 01.15

19.35

Новини Погода М/с "Книга джунглів", 40с. 11.40 д/ф "Історія Києва". Фільм 9-й. "За імnерсь­ кими стінами" 12.00 "Грані пізнання". Електронна Украіна 12.30 "Хроніка ХХ тися­ чоліття". М. Грушевський 12.50 д/ф "Денні, поясни мені", 51с. 13.00 Без оплесків. Айше 13.30 Ретро-альбом 13.40 Добрий день, зелені Карпати 14.00 Телеслужба розшуку 14.05 Погода 14.10 Закон є закон 15.00 Новини 15.10 Погода 15.15 М/с "Книга джунглів", 50с. 15.40 "Студія "5" 16.20 "Крок до зірок" 16.55 Закон є закон· 17.00 Новини 17. 10 Погода 17.20 "Слово правди і кохання" 17.45 Маршрут ХХ 18. 10 Експосвіт 18.ЗО "Саме Той" 19.00 Новини 19.10 Х/Ф "Листи з nарку" 20.35 Вечірня казка 20.45 Вечірня молитва 20.50 Лотерея "Суперлото" "Кено" 21.00 Новини 21.25 Питання дня 21. ЗО Світ спорту 21.40 Щоденник сесіі ВР Ук­

11.00 11. 10 11.15

дівчина"

дожньому

21.25 "Маски-шоу" 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Т /с "Директорія

12.00 і

його друзі"

17.45

17.35 Т jc "Лабіринт" 18. 10 "Вікна. Столиця" 18.20 Tjc "Лабіринт" 19.00 "Вікна. Новини·. Спорт.

11.40

тив Магнум"

06.35 "Гаряча сімка" 06.45 "Факти" 06.55 М/с "Малюк Дракула· 07. ЗО Mjc "Вуді Вудпеккер

М/с

УТ-З Новини "Мелорама" Новини Т jc "Під дахами вели­ кого міста" 09.00 Новини 09.ЗО Дефіцит-шоу "Хто крайній?" 10.00 Кримінал-шоу "Афера" 10.55 "Вікенд" з І. Зінченко 11.ЗО Tjc "Алондра" 12.00 Новини 12.15 Т Іс "Заборонена жінка" 13.00 За київським часом 13.10 Телемагазин 13.15 "Хіт-базар" 1З.50 Телемагазин 1З.55 Молодіжна телеслужба 14.25 Телемагазин 14.35 В Національному ху-

07.00 07.15 08.00 08.20

10.50 "Ви практично здорові" 11.40 Х/Ф "Фатальна

До Дня Києва. Щоден­ ник фестивалю "Київ травневий" 23.10 Чемпіонат Укра·іни по баскетболу 00.40 Х/ф "Щиро, Шарлотта"

10

1972"

.СТБ

22.55

07.45 "Факти" 07.55 "Плюс/Мінус".

"Напередодні. Спецрепортер

07.00 Муз. департамент 07.20 Прогноз погоди 07.25 Астропрогноз 07. ЗО "Вікна у світ" · 08.00 Бізнес-студія 08.40 Статус "пеХt" 09.00 "Ні пуху ні пера!" 10.00 Tjc "Директорія

Експрес-інформ

05.40

Т/с "Кобра" Репортер Погода Т/с "Дикий янгол" Х/Ф "Бармен із "Золо-

22.ЗО Репортер

01.20 02.00

"Повна безпека",

10с. 1б.40 Т jc "Район Беверлі Хіллз", 141с. 17.20 Т/с "Пристрасті nо­ італійськи", 10с. 18.25 Tjc "День народження Буржуя", Юс. 19.30 тсн 20.00 "ТСН. Проспорт" 20.15 т;с "Кріт", 7с. 21.20 Т(с "Слід перевертня", 1с. 22.30 "Подвійний доказ" 23.ЗО тсн 00.00 Телеслужба "Ситуація" ОО. 15 Нічний інтелект. клуб "Остання барикада" 01.00 Телеслужба "Ситуація"

22.40 Погода 22.45 Х/ф "Чинник хаосу" 00.55 Телеслужба розшуку О 1.00 Спортивний огляд

До Дня Києва. Щоден­ ник фестивалю "Київ травневий" 15.00 Х/ф "Наша дача· 16.30 "BIZ- ТV" 17.45 "Томпо" 18.00 "Земля і небо Києва" 18.ЗО "Ім'я" 19.00 "ХХ століття. Вибране" 20.00 Правовий всеобуч 20.30 СТН 20.50 "П'ять хвилин" 20.55 Глобальні поради 21. ОО Муз. інтервал 21.25 Погода 21.30 "Вісті тижня" 22.30 стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Київські ділові новини.

J.

15.30 тсн 15.45 Tjc

того якоря"

14.40

15.40

07.00 07.20 08.00 08.20 09.00 10.05 11.05 12.00 12.15 Т/с "Заборонена жінка" 13.00 За київським часом 13.10 Телемагазин 14.00 14.20 14.25

18.00 19.00 19.25 19.40 21.00

14.ЗО "Алеями слова"

16.05

УТ-З Новини "Бадьорого ранку'" Новини Х(ф "Вторгнення" Новини "Велике прання" Т/с "Алондра" Новини

1З.15 "Шлягер" ляє ... "

08.30 СТН-тижневик 08.55 Глобальні поради 09.00 "Чорний квадрат" 09.30 Закон є закон 09.35 "Енерджайзер" 09.45 "Томпо" 10.00 "BIZ-ТV" 11.45 "ІDЕЕА-студіо" 12.25 Закон є закон 12.30 "Сократ-Свінг" 12.45 "BIZ-TV" 13.40 "Сократ-Свінг" 13.55 Закон є закон 14.00 Економічний вісник

7

Tjc "Кеттіс і пес" Mjc "Бандельєро" Mjc "Кіт-пес" Mjc "Маска"

М/с "Сейлормун" 1б.40 М/с "Шоу Рені Стемпі" 17.05 Tjc "Баффі- знищувачка вампірів-ІV"

програ-

ма

10.50 Tjc

тсн "ТСН. Просперт" "Перший мільйон"

періоду" 23.З5 тсн Телеслужба "Ситуація"

00.05 00.20

07.00 "BIZ-TV" 07.35 "Магія кіно" 08.00 Християнська

22. 15 Т jc

УТ-2

15.45

14.20 14.50 15.20 15.55 1б. 15

ТЕТ

06.00

07.45 "Hi-tech" 07.50 Т(с "Суто

Погода

nредстав-

14.00 Телемагазин 14.05 "Київ мій" 14.15 "Естафета" 14.30 "Крила" 15.00 Телемагазин 15.05 ·Домашній лікар" 15.25 Телемагазин 15.30 Телеслужба розшуку 15.З5 "Люди і долі" 15.50 "Київ діловий"

16.35 Мед. центр "Довіра" 16.40 Т /С "Кохання, що іскриться ,", 3с. 17.25 Торговий ряд 17.30 За ки'івським часом 1В.ОО Новини 18.10 Т/с "Злодійка" 19.00 "Велике прання" 20.00 "Подробиці" 20.40 "Кохання з першого nогляду" 21.30 Т/с "Під дахами вели­ кого міста" 22.45 КВН. 40 років жартома 23.40 "Подробиці". Підсумки дня. Нічний "Час" 00.15 Футбол. "Дорога до чемпіонату світу" 00.45 Х/Ф "Треско", 3с. 02.ЗО Погода ТЕТ

07.00 "BIZ- ТV" 07.25 "Вісті" 07.50 Погода 08.00 Християнська · ма 08.30 стн

програ-

М/с "Попелюшка" М/с "Іноnланетяни"

М/с "Принцеса Стар-

ла"

16.30 16.55

М/с "Вуличні акули" М/с "Пригоди Піта і

Піта"

17.25 Tjc

"Фантастична

дівчина" Т jc "Квантовий стри-

17.45

бок"

"Щасливий

поліцейський- 2" 21.00 Т/с "Сnрави Кеnських· 21.45 "Докладно" 22.35 Погода 22.40 Х/Ф "Чорна тиша" 00.35 ДКТ nредставляє. "Світ Computera" 00.55 •Гаряча сімка•

НОВИЙ КАНАЛ

06.25 Підйом 06.30 Реnортер 06.35 Підйом 06.50 М/с "Кіт-пес" 07.20 Підйом 07.30 Репортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 М/с "Маска" ОВ. 10 Підйом ОВ.ЗО Репортер Підйом ОВ.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Ки'івський репортер 09.05 Підйом 09.20 М/с "Рен і Стемпі-шоу" 09.40 т ;с "Кобра" 10.35 Т/с "Рятувальники" 11.30 "Тетянин полудень" 12.20 Х/Ф "Едді" 14.00 Ре)lортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Т/с "Кеттіс i_nec" 14.50 М/с "Бандельєро" 15.20 Mjc "Кіт-пес" 16.00 М/с "Маска" 16.20 М/С "Сейлормун" 16.45 М/с "Шоу Рен і Стемnі" 17. 10 Т Іс "Баффі - знищувач­ ка вампірів-ІV"

08.35

1В.О5 Т/с "Кобра"

19.00 Репортер 19.25 Погода 19.40 Т/с "Дикий янгол" 20.40 Х/ф "Червоний скорпіон"

22.30 Реnортер 22.40 Погода 22.45 Х/Ф "Біонічна жінка" 00.50 Телеслужба розшуку О 1.00 Т Іс "Зона сутінків" О 1. 25 Зона ночі 02.25 Х/ф "Кар'єра Діми Горіна"

04.00 Х/Ф "Біонична жінка" 05.30 Tfc "Сімейні узи", 148с. СТБ

07.00 ПроГНОЗ ПОГОДИ 07.05 Астроnрогноз 07.10 Т/с "У дзеркалі Венери" ОВ.ОО "Вікна. Бізнес" ОВ.20 Прогноз погоди

ОВ.25 Астропрогноз

ОВ.ЗО "Вікна.· Опівночі"

"Вікна. Столиця" Прогноз погоди Астропрогноз Т/с "Лабіринт" "Маски-шоу" Х/ф "Розпачливі авантюристи" 14.00 "Вікна. Новини" 14.40 Муз. департамент 16.25 Т/с "У дзеркалі Вене-

09.00 09.10 09.15 10.00 11.30 12.00

. ри" 17.25 "Вікна. Кримінал" 17.35 Т/с "Лабіринт" 1В. 1О "Вікна. Столиця" 1В.20 Т/с "Лабіринт" "Вікна. Новини". Сnорт. Погода 19.35 Х/Ф "Оnеративник" 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Х/Ф "Інстинкт убив­ ства" 00.10 "Вікна. Оnівночі" 00.40 Фестиваль "Чайка". Група "Джеф сотовари­ щи" (Росія) 01.20 "Вікна. Кримінал· 01.30 Астропрогноз

19.00

ЧЕТВЕР, ЗО травня

УТ-1

06.00 "Доброго ранку, Ук­ ра'іно!"

06.00 Околиця 06.30, 07.00, 07.30

Новини.

Погода

06.35, 07.05, 07.40

Сnорт

06.40 Огляд преси Об. 50 Економіст 07.45 Hi-tech 07.50 Tjc "Суто

англійські вбивства". Фільм 6-й, 2с.

08.50 Смачний ранок 09.00 Вічні істини 09. 10 "Не все так погано .. ." 09.40 Х/Ф "Був собі настроювач"

11.00 Новини 11.10 Погода 11. 15 М/с "Книга 41с. д/ф

джунглів",

Києва". Фільм 10-й. "Сходження" 12.00 Прощай, школа! Вис­ туn міністра освіти і наук України В. Кременя 12.10 "Грані пізнання". Підводна археологія. Херсонес 12.30 Ки'ів очима дітей. Передача 2-а 13.00 д/ф "Українські роси" 13.30 Співає В. Буймістр 14.00 Погода 14.05 Закон є закон 15.00 УТН 15. 10 Погода 15.15 М/с "Книга джунглів", 51с. 15.40 "Студія "5" 16.10 Нові імена юних зірок України, 2 ч. 1б.55 Закон є закон 17.00 Новини 17.10 Погода 17. 15 Нові імена юних зірок України, 3 ч. 17.45 Резонанс 18.05 В світі добрих новин 18.30 "Саме Той" 1В.50 Футбол. Чемпіонат Ук· раїни. "Динамо· (Киів) "Дніnро" (Дніпроnе1ровськ). В перерві: 19.45 Новини 20.50 Лотерея "Кено" 21.00 Новини 21.30 Питання дня 21.З5 Світ сnорту 21.45 Щоденник сесіі ВР Ук­

11.40

"Історія

ра'іни

21.55 22.00

Погода "І до, і після". Т. По-

валій

"Ви мій кумир .. ." 2З.ОО "Підсумки" Класичне натхнення 23.ЗО Тfc "Суто англійські вбивства". Фільм б-й, 2с. 00.35 Класичне натхнення 00.40 Муз. хіт-парад "Мюзік бокс" О 1. 10 Класичне натхнення

22.30

23.25

УТ-2

07. ОО Сніданок з "1 + 1" 07.30 Tfc "Район Мелроуз , 19Зс. Сніданок з "1 + 1" Т/с "День народження Буржуя", 11с. 10.10 Т jc "Клан", 39с. 10.45 "Крок до зірок" 11.25 Х/ф "Іван і Кобила" 12.40 Абетка безпеки 12.45 Мультфільми 13.05 "Весняна рапсодія2002", з ч. 14.00 Т/с "Зоряні шляхи", 42с. 14.40 Tfc "Район Мелроуз", 194с. 15.30 тсн 15.45 Т/С "Кріт", Вс. 16.40 Т Іс "Район Беверлі Хіллз", 142с. 17.20 Тfc "Пристрасті по­ італійськи", 12с. 1В.25 т;с "День народження Буржуя", 12с. 19.30 тсн

08.30 09.00


25.05 20.00 20.15 21.20

"ТСН. Проспорт" Т/с "Кріт", 9с. Т/с "Слід перевертня",

Зс.

22.30 "Я тах думаю" 23.30 тсн 00.00 Телеслужба "Ситуація" ОО. 15 д/ф "Шістнадцяти й" 01.05 Телеслужба "Ситуація" УТ-З 07.00 Новини 07.25 "Камера сміху" 08.00 Новини 08.20 Т Іс "Під дахами вели· кого міста" 09.00 Новини 09.25 "Велике прання" 10.20 "Сім'я від ддо Я" 10.30 "Кохання з першого погляду" 11.15 Т/с "Алондра" 12.00 Новини 12.15 Т/с "Заборонена жінка" 13.00 За київським часом 13.10 Телемагазин 13.15 "Хіт-базар" 13.50 Телемагазин 14.00 "Ексклюзив "М" 14.40 Телемагазин 14.50 д/ф "Місто Колумба" 15.05 Телемагазин 15. 1О "Родом з України" 15.40 Телемагазин 15.45 "Карусель" 1б.О5 Мед. центр "Довіра" 1б.10 "Оплески, оплески ... " 1б.40 Т Іс "Кохання, що іскриться", 4с. 17.25 Торговий ряд 17 .ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с "Злодійка" 19.05 "Велике прання" 20.00 "Подробиці" 20.40 Банк-шоу "Сейф" 21.40 Т/с "Під дахами вели­ хого міста" 22.45 Клуб "Золотий гусак" 23.30 "Подробиці". Підсумки дня. Нічний "Час"

Футбол. "Дорога до чемпіонату світу" , Х/ф "Послухай, чи не йде дощ .. ." 02.30 Погода

00.10

00.40

07.00 07.25 07.50 08.00

ТЕТ ~ВІZ·ТУ" "Вісті" Погода Християнська програ-

ма

08.30 стн 08.50 "П'ять хвилин" 08.55 Глобальні поради 09.00 "Алеями слова" 09.10 "Подорож у минуле" 09.40 Молодіжна телеслужба 10. 1О Музика на ханалі • ТЕТ • 10.30 "Ква-Кваша" 11.00 Х/Ф "Дядя Ваня", 2с. 12.30 Закон є закон 12.35 "Планета Боулінг" 12.55 "ІDЕЕА-студіо" 13.25 "BIZ·ТV" 15.15 Закон є закон 15.20 "Сократ-Свінг" 15.40 "Томпо" 15.50 "Сохрат-Свінг" "Сократ·Свінг" Закон є закон СТН "Чорний квадрат" 17.20 "Киянин" 17.50 Х/ф "Пік-пік" 19.30 Т/с "Наїзд" 20.00 Дозвольте запитати 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.ЗО СТН 20.50 "П'ять хвилин" 20.55 Глобальні поради 21.00 Муз. інтервал 21.25 Погода 21.30 "Вісті" 21.55 Мас-медіа 22.00 "Клуб "Здоров'я" 22.20 "Енерджайзер" 22.ЗО Х/ф "Руйнівники" 1б.10 1б.25 1б.ЗО 1б.50

00.00 "BIZ-TV" 7 КАНАЛ 09.05 Граціі від "Гравісу" 09.20 Вистава "Чарівний пензлик"

10.30 Торгінформ 11.00 "Хіт-базар" 12.10 Торгінформ 12.40 "Тиждень" 17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини" 17.30 "Заглянь у майбутнє" 17.40 "Ексклюзив "М" 18.20 "Заглянь у майбутнє" 18.30 "Христос і євреГ 19.00 "Стимул" 19.15 Торгінформ 19.35 "Ділові люди" 19.50 "Заглянь у майбутнє" 20.00 Торгінформ 20.20 "Добрі новини" 20.30 "Мелодром" 21.00 СП 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.25 "Глобальні поради" 21.ЗО Торгінформ

"Престиж" "Ваше здоров'я" 22.З5 "Христос і євре·,23. 10 "Діалоги". Замальовка

22.00 22.10

третя

23.40

Молодіжний канал "М"

ІСТV 05.40 Т/с "Приватний детек· тив Магнум" Об.З5 •Гаряча сімка• Об.45 "Факти" 06.55 М/с "Попелюшка" 07.ЗО МІс "Вуді Вудпехкер і ЙОГО друзі" 07.45 "Факти" 07.55 "Плюс/Мінус". Еко· номічний вісник 08. 1О Погода 08.15 Т Іс "Фантастична дівчина" 08.45 "Факти" 08.55 Погода 09.00 Т /С "Квантовий стри· бак"

Т /с "Долі трьох жінок", 10с.

09.55

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 "Факти". Гарячі но­ вини

10.50

Т/с "Чорна перлина",

105с. Т/с "Приватний детек· тив Магнум" 12.45 "Факти"

11.45

1З.ОО Х/Ф "Щасливий поліцейський· 2" 14.З5 М/с "Вуді Вудпеккер і ЙОГО друзі" 15.20 МІс "Попелюшка" 15.45 М/с "Інопланетяни" 1б.10 М/с "Принцеса Старла" 16.ЗО М/с "Вуличні акул" 16.55 МІс "Пригоди Піта і Піта" 17.25 Т/с "Фантастична дівчина" 17.45 Т/с "Квантовий стри· бак" 18.45 "Факти" 19.00 Погода 19.20 Х/ф "Мисливці за голо· вами" 21.10 Т/с "Приватна міліція" 21.45 "Докладно" 22.35 Погода 22.40 Х/ф "На лезі ножа" 00.25 "М-файли" 00.55 "Особливі прикмети·. І. Плющ 01.15 •Гаряча сімка•

НОВИЙ КАНАЛ Підйом Репортер Підйом М/с "Кіт-пес" 07.20 Підйом 07.30 Репортер. Бізнес 07.З5 Підйом 07.45 МІс "Маска· 08.10 Підйом 08.ЗО Репортер 08.З5 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.20 М/с "Рен і Стемпій· Об.25 Об.ЗО 06.З5 Об.50

шоу"

09.З5 Т/с "Кобра" 10.35 Т /с "Рятувальники" 11.ЗО "Тетянин полудень" 12. 15 Х/Ф "За сірниками" 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Т /с "Кеттіс і пес" 14.50 М/с "Бандельєро" 15.20 М/с "Кіт-пес" 1б.ОО М/с "Маска" 1б.20 М/с "Сейлормун" 1б.45 М/с "Рен і Стемпій· шоу" 17.10 Т/с "Баффі · знищувач· ка вампірів·ІV"

18.05 Т/с "Кобра" 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.40 Т/с "Дикий янгол" 20.45 Х/ф "Виховання Арізо· ни"

22.30 Репортер 22.40 Погода 22.45 Х/Ф "Безмовний гнів" 00.50 Т /с "Зона сутінок" 01.25 Зона ночі 02.20 Х/ф "За сірниками" 03.55 Х/Ф "Безмовний гнів" 05.35 т Іс "Сімейні узи", 149с. 07.00 07.05 07.10

СТБ Прогноз погоди Астропрогноз Т/с ·в дзеркалі Вене-

ри"

08.00 "Вікна. Бізнес" 08.20 Прогноз погоди 08.25 Астропрогноз 08.30 "Вікна. Опівночі" 09.00 "Вікна. Столиця" 09. 10 Прогноз погоди 09.15 Астропрогноз 10.00 Т/с "Лабіринт" 11.30 імпреза" 12.00 Х/ф "Оперативник" 14.00 "Вікна. Новини" 14.40 Муз. департамент "ДеньОК"

1б.25 Т/с "В дзеркалі Вене· ри" 17.25 "Вікна. Кримінал" 17.35 Т Іс "Лабіринт" 18.10 "Вікна. Столиця" 18.20 Т/с "Лабіринт" 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.35 Х/ф "Кращі з кращих·

2" 21.25 "Маски-шоу" 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Х/ф "Круті історіІ" ОО. 10 "Вікна. Опівночі" 00.40 Фестиваль "Чайка". Група "Скрябін" (Україна)

01.20 01.35

"Вікна. Кримінал" Астропрогноз травня

"Добрий

ранок,

Веч ір ня казка Вечірня молитва Лотерея "Кено" Новини Питання дня Світ спорту Щоденник сесіі ВР Ук· раїни 22.00 Телешоу "Диканька" 22.50 Телеслужба розшуку 23.00 "Підсумки" 23.25 Класичне натхнення 23.30 "Погляд" 00.35 Класичне натхнення 00.40 Муз. хіт-парад "МьюзіІ\ бокс" 01.10 Класичне натхнення УТ-2 07.00 Сніданок із "1 + 1" 07 .::,о Т /С "Район Мелроуз",

194с. Сніданок з "1 + 1" Т/с "День народження Буржуя", 12с. 10.05 Т/с "Клан", 40с. 10.40 Мультфільм на замов-

08.30 09.00

лення

11.40 Подорож у дитинство 12.00 "Хто в домі хазяїн?" 12.30 Абетка безпеки 12.35 "Весняна рапсодія· 2002", 4 ч. 13.20 "Право" 14.00 Супер-шоу "Останній американський герой"

14.50

"Фонтан-клуб". В. Єго­

ров

"Парк автомобільного періоду" 15.45 ТСН 16.00 Т/с "Кріт", 9с. 17.00 Х/Ф "У руках убивці" 18.45 д/Ф "Кримінальна країна". "Сі]рава Муриле· ва. Смерть ~а квартиру" 19.30 тсн 20.00 "ТСН. Проспорт" 20.15 "Прихована камера" 21.20 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів-ІІІ", 1с. 22.25 Х/Ф ·не загрожуй nівденному центру .. ." 00.05 тсн 00.35 Телеслужба "Ситуація" 00.50 Телеслужба розшуку

15.10

УТ-З 07.00 Новини 07.25 "Смачно" з Б. Бурдою 08.00 Новини 08.20 Т /С "Під дахами вели· кого міста" 09.00 Новини 09.30 "Велике прання" 10.25 "Сім'я відд до Я" 10.35 Клуб "Золотий гусак" 11.10 Т/с "Алондра" 12.00 Новини 12.15 Т/с "Заборонена жінка" 13.00 За київським часом 1З. 10 Телемагазин 13.15 Муз. час 1З.45 Телемагазин 1З. 50 д/ф "Крила України" 14.15 Телемагазин 14.20 "Титан". М. Драгома· нов

15.10 15.15 15.20

Телемагазин Телеслужба розшуку "Автографи" Ю. Вере-

соцького

15.50 15.55 16.25

Телемагазин

"Конкурент" "Ліки майбутнього" 1б.40 Т Іс "Кохання, що іскриться", 5с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Д. Дібров у програмі "Народ nроти" 19.00 Капітал-шоу "Поле чу· дес" 20.00 "Подробиці" 20.40 "Слабка ланка" 21.40 Х/Ф "Пальметто" 23.45 "Великі злочини ХХ ти· сячоліття" 00.15 Футбол. "Дорога до чемпіонату світу" 00.45 Х/Ф "Убивство на ву· лиці Морг" ТЕТ

07.00 "BIZ· ТУ" 07.55 08.00

Погода Християнська програ-

ма

УТ-1

06.00

не гал

20.40 20.45 20.50 21.00 21.25 21.30 21.45

07.ЗО "Вісті"

п·ятниця,

З1

17.15 "Надвечір'я" 17.35 Грін-зона 18.00 Новація 18.10 "Саме Той" 18.40 Новини 18.50 Погода 18.55 Футбол. Чемпіонат світу-2002. Франція · Се·

Ук·

раїна!" Об. ОО Околиця Об.30, 07.00, 07.30 Новини.

Погода

06.35, 07.05, 07.40 Спорт 06.40 Огляд преси 06.50 Економіст 09.00 Вічні істини 09.10 Класік-прем'єр 09.45 Х/Ф "Казка як казка" 11.00 Новини 11.10 Погода 11.15 М/с "Книга джунглів"·, 42с.

І. Франко. "Пісня моя" Бачу землю. Есе В. Скуратівського 12.15 д/ф "Денні, поясни мені", 52с. 12.30 Державна служба зай· нятості: час нових техно· логій 12.40 "Штрихи до портрета". Є. Забара 12.50 Не хлібом єдиним ... І. Чендей. До 80-річчя від

11.40 12.00

дня народження

13.00 Погода 13.05 Закон є закон 13.20 Футбол. Чемпіонат світу-2002. Відкриття. Франція · Сенегал 16.30 Регіон. Схід 16.50 Закон є закон 17.00 Новини 17. 1о Погода

08.ЗО стн 08.50 "П'ять хвилин"

08.55 09.00

Глобальні поради

т ;с "Наїзд" 09.ЗО Закон є закон 09.35 "Сократ-Свінг" 09.50 "Енерджайзер"

10.00 "Це модно!" 10.20 "ІDЕЕА-студіо" 10.50 "BIZ· ТУ" 12.35 "Сократ-Свінг" 12.50 Закон є закон 13.00 "Земля і небо Києва" 13.40 Закон є закон 13.45 "Сократ-Свінг" 14.00 Київські ділові новини. Експрес-інформ 14. 15 Музика на каналі

•ТЕТ • Кіногороскоп Х/ф "Пік-пік" 1б.ЗО "BIZ· ТУ" 18.00 "Душа до душі" 18.25 "35 хвилин джазу" 19.00 "Фрак народу" 20.00 Правовий всеобуч 20.ЗО стн 20.50 "П'ять хвилин" 20.55 Глобальні поради 21.00 Муз. інтервал 2 І. 25 Погода 21. ЗО "Вісті" 21.55 Мас-медіа 22.00 д/Ф "Хроніка надій і "Дзеркало ілюзій". історіІ" 22.30 стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Київські ділові новини. 14.30 14.50

Т/с "Лабіринт" 11.ЗО "Маски-шоу" 12.00 Х/Ф "Кращі з хращих-

Експрес-інформ "Дорога до успіху" 2З.10 "Бард-салон" з Тризу·

10.00

бим Стасом 2З.З5 Х/Ф "Вірність" О 1. 1О "Зустрінемося ввечері"

2" 14.00 "Вікна. Новини" 14.20 Муз. департамент 15.40 Х/ф "Розмова янголів" 17.25 "Вікна. Кримінал"

22.55

7 КАНАЛ 09.00 "Хліб наш насущний" 09.05 Музика на ТУТ 10.00 "Казка лірника Сашка" 10.15 Музика на ТУТ 10.30 "Усе ні про що, або нічого про все"

11.30 Сократ-Свінг 11.40 Музика на ТУТ 11.50 Сократ-Свінг 12.00 Музика на ТУТ 12.30 Сократ-Свінг 17.00 Мовна вітальня 17 .ЗО ·Аптека для душі" 18.00 Музика на ТУТ 19. ОО "Один на один з .. ." 19.45 Музика на ТУТ

17.З5 Т/с "Лабіринт" 18. 10 "Вікна. Столиця"

Т/с "Лабіринт" "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.З5 Х/ф "Поліцейська історія-2" 21.З5 Бокс. Тижневий огляд кращих міжнародних боїв 22.10 "Вікна. Опівночі" 2З.ОО Х/Ф "Інші 9 1/2 тижнів" 01.00 "Вікна. Кримінал" 01.10 Астропрогноз

18.20 19.00

СУБОТА, 1 червня

20.З5 Торгінформ

20.50 "Добрі новини" 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.20 "Погляд з Америки" 22.00 "Pro/coпtra" 22.45 Музика на ТУТ 23.00 "У гостях у Дмитра Гордона". Ю. Богатиков "Полтарьов-Джаз"

00.10

ІСТV Т Іс "Приватний де тек· тив Магнум" 06.З5 •Гаряча сімка• 06.45 "Факти" Об. 55 Телеслужба розшуку 07.00 М/с "Попелюшка" 07.ЗО М/с "Вуді Вудпеккер і ЙОГО друзі" 07.45 "Факти" 07.55 "Плюс/Мінус". Еко· номічний вісник 08. 10 Погода 08. 15 Т /с "Фантастична

05.40

дівчина"

"Факти" Погода Т /С "Квантовий стри· бох" 09.55 Т/с "Долі трьох жінок", 11с.

08.45 08.55 09.00

1000, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 "Факти". Га· рячі новини Т Іс "Чорна перлина", 106с.

10.50

11.45

Т Іс "Приватний де тек·

тив Магнум"

12.45 "Факти" 13.00 Х/Ф "Мисливці

за голо­

вами"

МІс "Вуді Вудпеккер і його друзі" 15.00 М/с "Попелюшка" 15.25 М/с "Інопланетяни" 15.50 М/с "Принцеса Старла" 1б.15 Х/Ф "Повернення бо· лотної тварини" 17.45 Т/с "Квантовий стри· бок" 18.45 "Факти" 19.10 Погода 19.20 Х/ф "Важка дитина" 21.05 "Весь Жванецький" 21.45 "Свобода слова" 22.35 Погода 22.40 Х/Ф "Кроки смерті" 00.25 Тележурнал "Кентавр" 00.50 Х/Ф "Голова над во·

14.50

дою"

•Гаряча сімка• Х/Ф "Об'єктив" Т/с "Війни майбутньо· го" 05.30 Х/Ф "Кроки смерті"

02.30 02.40 04.20

НОВИЙ КАНАЛ Підйом Об.30 Репортер

06.25

Об.35 Підйом Об.50 М/с "Кіт-пес" 07.20 Підйом 07.30 Репортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 М/с "Маска" 08. 10 Підйом 08.ЗО Репортер 08.35 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.20 М/с "Шоу Рен і Стемпі" 09.40 т /с "Кобра" 10.З5 Т /С "Рятувальники" 11.ЗО "Тетянин полудень" 12.20 Х/ф "Виховання Аризо· ни" 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Т/с "Кеттіс і пес"

14.50 МЇс "Бандельєро" 15.20 М/с "Кіт-пес"

1б.ОО М/с "Маска" 1б.20 М/с "Сейлормун" 1б.45 М/с "Шоу Рені Стемпі"

17.10

Т/с "Баффі ·знищувач-

ка вампірів·ІV" 18.05 Т/с "Кобра" 19.00 Репортер 19.ЗО Погода 19.45 "За гроші" 20.50 Х/Ф "Самотнім дається гуртожиток" 22.ЗО Репортер 22.40 Погода 22.45 Х/Ф "Той, хто мене бе­ реже"

Телеслужба розшуку "Якобз" представляє зірок "Червоної рути" 01.15 Зона ночі 02.05 "Бівіс і Баттхед"

00.55 О 1.00

02.30 Х/Ф "Формула кохан· ня"

03.55

·

Х/ф "Той, хто мене бе·

реже"

"Сімейні узи", 150с. Об.З5 Х/ф "Формула кохання"

05.45 Т/с

07.00 07.05 07.10

СТБ Прогноз погоди Астропрогноз Т/с "У дзеркалі Вене·

ри"

"Вікна. Бізнес· Прогноз погоди Астропрогноз 08.ЗО "Вікна. Опівночі" 09.00 "Вікна. Столиця" 09. 1О Прогноз погоди 09.15 Астропрогноз

08.00 08.20 08.25

УТ-1 "Доброго ранку,

06.00

Ук·

раїна!"

08.40 Hi-tech 08.50' Смачний ранок 09.00 Дитяча лінія 09.20 Футбол. Чемпіонат світу-2002. Ірландія · Ка· мерун

11.ЗО Від сузір'я до сузір'я 11.50 Футбол. Чемпіонат світу-2002. Уругвай · Данія 14.00 Класіх-прем'єр 14.20 Футбол. Чемпіонат світу-2002. Німеччина Саудівська Аравія 1б.ЗО Новини 1б.40 Погода 1б.45 Регіон. Захід 17.10 Світ. Огляд 17.40 "Абабагаламага". Міні· чудо

18.10 Вікно в Америку 18.45 Новини 18.55 Футбол. Чемпіонат світу-2002. Кращий матч дня

Вечірня казка Вечірня молитва Лотерея "Суперлощ" · "Кен о" 21.00 Новини 21.30 Погода 21.З5 Світ спорту 22.00 "Моя nрофесія" 22.45 Погода 22.50 Телеслужба розшуку 2З.ОО "Міс Донбас-2002" 2З.ЗО Розиграш лотереї "Ме·

20.40 20.45 20.50

галот" 2З.З5 "Міс Донбас-2002" 00.40 "Доброї ночі, Україно!" О 1. 10 Класичне натхнення

УТ-2 07.00 "Парк автомобільного періоду" 07.З5 Т /С "Повна безпека", 3с. 08.10 "Прихована камера" 09.00 "Медовий місяць" 10.00 Телешоу "Диканька" 11.00 Польова пошта пам'яті 11.З5 Надзвичайна ситуація 12.10 "Чітко і ясно" 12.40 Телеслужба "Милосер· дя" 1З.ОО Пенсійна реформа 1З.ЗО "Людина і закон" 14.00 М/с "Король-лев. Тімон і Пумба •• 29с. 14.30 МІс "Аладдін", 29с. 15.00 Т/с "Уокер · техаський рейнджер", 118с. 15.55 д/с "Прогулянки з чу· довиськами", бе. 1б.35 Х/Ф "Аварія" · донька мента" 18.25 Аншлаг! Аншлаг' 19.ЗО ТСН 20.00 "Перший міhьйон" 21.10 Х/Ф "Поліцейська ака· демія-5" 22.50 "Міс Всесвіт-2002" УТ-З

07.00 07.30

За київським часом д/ф "Мистецтво ново·

го часу" 07.50 "Київ театральний"

08.10

"Пані, панночка, панян-

ка" 08.25 Торговий ряд

08.30 На ранковому прийомі 09.00 Погода 09.05 "Городок" 09.45 "Бадьорого ранку!" 10.25 Дефіцит-шоу "Хто крайній? "Доки всі вдома"

10.55 11.40 12. 15

"Смачно" з Б. Бурдою "Планета тварин" 1З.20 М/с "Похемон" 14.40 Х/ф·дітям. "Бал казок" 14.50 Інтелект-шоу LG "Еври· ха". Фінал року

16.30

Х/ф "Потерпілі тензій не мають"

пре­

О. Газманов, М. Бас· ков, Н. Корольова й інші в святковому концерті до Дня захисту дітей 20.00 "Подробиці" 20.ЗО Спецрепортаж. Дім, що побудує ... Хто? 20.50 Що? Де? Коли? 22.05 Х/Ф "Зірочка моя не· наглядна" 2З.55 Огляд чемпіонату світу з футболу 00.15 Т/с "Ростов-тато" О 1. 20 Х/Ф "Хитрий злодій"

18.15

ТЕТ 07.00 "BIZ· ТУ" 07.ЗО "Вісті" 07.55 Погода 08.00 Християнська програ· ма

08.30 стн 08.50 "П'ять хвилин" 08.55 Глобальні поради 09.00 "Створи себе" 09.20 Х/Ф "Біжи, тигре, біжи!"

11.00 Кіногороскоп 11.20 Музика на каналі •ТЕТ • 11.40 "Подолання" 12.00 Економічний вісник 12.ЗО "Сократ-Свінг" 12.45 "Ім'я" представляє. ·Дві храіни . одна доля"

1З.З5 "ІDЕЕА-студіо"

14.15 Правовий всеобуч 14.45 "BIZ· ТУ" 1б. 15 "Сократ-Свінг" 1б.ЗО стн 1б.50 "Споживач" 17.00 "Київські мініатюри" 17.30 Уроки історіі 17.45 "Чорний квадрат" 1В. 15 Стоматолог і я 18.ЗО Парламентський вісник 19.15 Телепресклуб 20.00 "Киянин" 20.ЗО СТН 20.55 Глобальні поради 21.00 Муз. інтервал 21.25 Погода 21.ЗО "Вісті" 22.00 "Знову пластинка співає" 22.35 Т /с "Партнери", 10· 11с. 00.15 "BIZ· ТУ" 01.15 "З5 хвилин джазу"

7 КАНАЛ 09.00 "Хліб наш насущний" 09.05 Музика на ТУТ 10.00 "Казка лірника Сашка" 10.15 Сократ-Свінг 10.25 Музика на ТУТ 10.50 Сократ-Свінг 11. 15 Молодіжна телеслужба 11.45 Св:т науки 12.00 Суботні проповіді 12.45 Сократ-Свінг 13.10 Мовна вітальня 1З.ЗО Час розваг 14.00 Музика на ТУТ 14.ЗО "Один на один з .. ."

Музика на ТУТ "Моя зірка" 1б.ОО Музика на ТУТ 1б.ЗО "Ескулап" 17.00 "Погляд з Америки" 17.30 Музика на ТУТ 18.00 Вікно в Америку 18.ЗО Музика на ТУТ 19.00 Аптека для душі 19.45 Т /с "Сімейні розбиран· ня", 2с. 20.35 Торгінформ 20.50 "Добрі новини" 21.00 сп 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.25 Музика на ТУТ 21.45 "В гостях у Дмитра Гордона". О. Блохін 22.45 "Все ні про що, або Нічого про все" 2З.45 "Полтарєв-Джаз"

15.15 15.30

ІСТV

07 .ОО 07.25

"Перехрестя" Погода

07.ЗО Т/с "Квантовий стри· бак"

08.00, 09.00, 10.00, 11 ОО, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00 "Фак· ти". Гарячі новини 08.25 Погода

08.ЗО М/с "Вуді Вудпеккер і його друзі"

Т/с "Легенда про За· гублене місто"

08.50

Т/с "Чудесна наука" Х/Ф "Туфлі з золотими пряжками" 12.10 Дог-шоу "Я і мій соба·

09.15 09.45

ха"

12.45

"Факти"

1З.ОО Подорожі натураліста 1З.ЗО Т/с "Висока хвиля"

14.15 Х/Ф "Важка дитина" 17.25 "Весь Жванецький" 18.00 "Галопом по Європах" 18.45 "Факти" 19.00 Х/Ф "Важка дитина-2" 21.00 "Шоу О. Степаненко" 22.00 Х/Ф "Голова над во· дою"

00.00 Х/ф "Об'єктив" 01.45 Тележурнал "Кентавр" 02.05 Х/Ф "Декамерон Х" ОЗ.25 Х/ф "Фантазії Вес· нухіна" 05.З5 Х/Ф "Ті, що вселяють страх"

НОВИЙ КАНАЛ М/с "Дикі Тонбери" М/с "Дещо про Мімі" М/с "Мишеня Лапич" Т/с "Плем'я·ІІ" "З х 4". Найкумедніше домашнє відео 10.45 Стань драйвером століття 10.50 Т/с "Кібергерл", 2с. 11.40 Х/Ф "Боги, напевно, збожеволіли" 13.20 Посміхніться, вас знімають! 1З. 55 Репортер 14.05 Погода 14.25 Х/Ф "Самотнім дається гуртожиток" 1б.О5 Т/с "Загублений світ", 14с. 17.05 Х/ф "Родина напрокат"

08.00 08.25 09.00 09.25 10.00

18.50

"За склом-З". ти в арміі"

"Тепер

Х/Ф "Гудзонський яст­ руб" 22.20 Х/Ф "Об'єкт прист­

20.15

расті''

00.05 Т/с "Латинський коха· нець", бе. 01.10 Зона ночі 02.20 "Бівіс і Баттхед" 02.50 Х/Ф "Родина напрокат" 04.15 Х/Ф "Об'єкт прист· рас ті"

Х/Ф "Боги, напевно, збожеволіли" 07.ЗО "З х 4". Найкумедніше домашнє відео

05.45

СТБ 07.00 Астропрогноз 07.05 Прогноз погоди 07.10 Муз. департамент "Ран ок· 08.40 Астропрогноз 08.45 Прогноз погоди 08.50 "Імпреза" 09.20 "Домових" 09.35 "Комп'ютерна манія" 09.50 "Лабораторія малого бізнесу" 10.00 Бокс. Тижневий огляд кращих міжнародних боїв 10.45 "Вікна. Спорт" 11.20 Х/Ф "Розмова янголів" 1З.10 Муз. департамент "ДеньОК" 14.05 Х/ф "Троє в дорозі"

15.45 "Наш час" 16.00 Х/ф "Поліцейська історія-2"

Т/с "Загін о?обливого

18.00

призначення"

"Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.15 Х/Ф "Мозковий центр" 21.40 Х/ф "Знову одержимі" 23.25 Х/Ф "11 днів, 11 ночей·

19.00

2" 02. 1О

Об.ОО, "Добрий ранок, Ук· раїна!" 06.15, 06.35, Об.55 Класичне натхнення

Охолиця Х/ф "Весела хроніка небезпечної подорожі" 09.00 Клуб "Суперкниги" 09.20 "Хто в будинку хазяїн?" 09.45 "Наше військо" 10.20 Футбол. Чемпіонат світу· 2002. Парагвай · Південна Африка 12.ЗО Футбол. Чемпіонат світу-2002. Аргентина · Нігерія 14.ЗО Футбол. Чемпіонат світу· 2002. Іспанія • Сло· венія. У перерві: 15.20 Новини 16.ЗО Мультфільм на замов·

07.10 07.40

лення

18.00 Ток-ринг 18.40 Новини 18.50 Погода 18.55 Футбол.

Чемпіонат світу-2002. Англія Швеція

20.40 Вечірня казка 20.45 Вечірня молитва 20.50 Лотерея "Кено" 21.00 "Панорама" 21.45 Погода 22.00 "Японія-Корея-2002: крупним планом"

2З.ОО "Добраніч, Україна!" 2З.55 Х/ф "Весела хроніка небезпечної подорожі" УТ-2 Бокс по-справжньому. Е. Холліфілд · Х. Рахман

07.00

Аншлаг! Аншлаг! "Лото-забава· "Моя професія" Реальний r.ектор 11.ЗО Щасти вам 12.10 Бізнес за правилами 12.50 Сільська година 1З.40 Резонанс 14.00 М/с "Король-лев. Тімон і Пумба", ЗОс. 14.ЗО М/с "Аладдін", ЗОс. 15.00 Х/ф "Поліцейська ака· демія-5" 16.40 Х/Ф "Хижаки" 18.20 "Медовий місяць" 19.ЗО ·тсн · Епіцентр" 20. 15 "Російська рулетка" 21.20 Х/Ф "Викуn" 2З.ЗО Бокс по-сnравжньому. Е. Холліфілд · Х. Рахман ОО.ЗО Футбольний огляд від "Жіллетт"

08.05 09.10 1О .ОО 10.50

Ук·

08.00 "Недільні зустрічі" 08.40 Торговий ряд 08.45 "Дорога до успіху" 09.00 Погода 09.05 "Прокинься і співай!" 10.00 "Телефортуна" 10.25 "Вікенд" з І. Зінченко 11.05 "Караоке на майдані" 11.40 "Показуха" 12.15 "Мелорама" 1З.ОО М/с "Покемон"

1З.25 Т/с "Мисливець за ста· рожитностями" 14.25 "Дискавері" 15.00 Х/ф "Дайте книгу скарг" 1б.З5 Банк-шоу "Сейф" 17.З5 Х/ф "Самотнім дається гуртожиток" 19.20 "Джентльмен-шоу" 20.00 "Подробиці тижня" 20.50 Х/Ф "Захоплення" 22.50 Огляд чемпіонату світу з футболу 2З.10 Х/ф "Площа Вашингто· на" ТЕТ "ВІZ-ТУ" "Вісті" Погода Християнська програ·

ма

Глобальні поради "Ква-Кваша"

09.ЗО д/ф "Хроніка надій і ·Дзеркало

10.00 "Дітвора" 10.30 "Сократ-Свінг" 11.00 "Клуб "Здоров'я" 11.25 "35 хвилин джазу" 12.00 Правовий всеобуч 12.ЗО "ВІZ-ТУ" 13.30 "Ім'я"

"Київ класичний" КВН . Фінал кубка "Корн" 1б.ОО "Зустрінемося ввечері" 1б.ЗО "BIZ·ТV" 18.10 "Жінка на всі 100?" 19.00 Т/с "Літо нашої таємниці", 1с. 20.00 "Магія кіно" 20.30 СТН-тижневих 20.55 Глобальні поради

14.00 14.30

21.00 ··це модно!" 21.20 "Планета Боулінг'' 22.00 Муз. інтервал 22.30 СТН-спорт. Тижневик 22.50 Новини з вітрини 22.55 Уроки історіі 23.05 Х/Ф "На останньому подиху" "Один у кубі"

00.40

09.05 09.30

"Амазонка" перемагає

час"

12.45

Торгінформ

1З.ОО "Мелодром" Торгінформ "Добрі новини"

15.00 15. 15

"Дорога до успіху" "Лікування хребта" "Доживем

15.ЗО

по-

до

неділка" 1б.ОО Торгінформ

16.30 "Саме Той" про себе 17.00 "Шлягер" представляє .. ." 18.00 "Будуємо по новому" 18.15 "Ділові люди" 18.30 Торгінформ 18.50 "Добрі новини" 19.00 "Заглянь у майбутнє" 19.15 "Ваше здоров'я" 19.ЗО ·в. Єгоров, О. Суханов. Триптих", З ч.

20.00

"Київський університет вуз

юридичний

·

права

майбутнього"

20.40 21.00 21.15 21.25

Торгінформ

сп "Казка лірника Сашка"

Музика на ТУТ

21.ЗО Торгінформ

22.00

"Вікно в містику"

22.ЗО "Дорога до успіху"

2З.ОО "Хіт-базар" ІСТV

07.20 Мультфільми 07.40 Погода 07.45 Т Іс "Висока хвиля" 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 20.00 "Факти". Гарячі новини

08.30

Погода

08.З5 М/с "Вуді Вудпеккер і його друзі"

"Фантазіі

Х/Ф

08.50

Вес·

нухіна"

11.05

Кулінарне шоу "Корон·

на страва" 11.ЗО Телецентр моди

12.05 12.45

"Галопом по Європах·

"Факти"

1З.ОО "Угадай і Ко" 1З.50

Tfc

14.40 16.15

Х/Ф "Важка дитина· 2"

"Висока хвиля"

Т/с "Лессі"

1б.45 "Шоу О. Степаненко"

17.40

Т/с "Повернення Сан·

докана"

18.45 19.00 21.05

"Факти" Х/ф "Непоправний" Х/Ф "Ті, що вселяють

страх"

2З.15 "Штрафний удар"

23.45 01.15

Х/Ф "Декамерон х· "М·файли"

НОВИЙ КАНАЛ

07.45 08.00

"Церква Христова" МІс "Дикі Тонбери"

08.ЗО МІс "Дещо про Мімі"

09.00 М/с "Мишеня Лапич" 09.25 Tfc "Плем'я-11" 10.00 "З х 4 ". Найкумедніше домашнє відео

10.50 12.00 12.30

Світ індійського кіно Запитайте у лікаря Світ індійського кіно

1З.З5 Репортер

13.45 14.05

Погода

"За склом-З". "Тепер

ти в армі1"'

15.15

Х/ф Тудзонський яст·

руб"

16.55 17.20 19.00 19.20

"Село Глухівка" Х/Ф "Дитина напрокат" Репортер Погода

19.ЗО Х/ф "Один вдома-З"

21.50 Х/Ф "Втеча неможлива" 00.10 Футбольний огляд 'Тол!"

00.40 02.20 04.20

Х/Ф "Чужі кра( Світ індійського кіно

Х/Ф "Втеча неможли·

ва"

стн

КАНАЛ Граціі від "Гравісу" Торгінформ

7

"Ексклюзив ·м·

"Зоряна дорога"

20.ЗО "Заглянь у майбутнє"

"Перехрестя" 17.ЗО "Модний час"

17.00

ілюзій". історіі"

"Дорога до успіху"

14.ЗО "Тинди·ринди"

УТ-1

08.30 08.55 09.00

11.00 11. 15 12.00 12.30

14.00 14.20

НЕДІЛЯ, 2 червня

06.50 07.25 07.55 08.00

чоліття"

1З.30 Граціі від "Гравісу"

Астропрогноз

УТ-З 07.00 "Духовний купол раїни" 07.ЗО д/Ф "Війна і світ" 07.40 "Пілігрим"

тися·

ХХ

"Шлягери

10.00

СТБ

07.00

Муз. департамент "Ран

ок·

07.ЗО Т ;с "Загін особливого призначення" 08.ЗО Астропрогноз

08.35 08.40 09. 10

Прогноз погоди

"Прописи"

"Ви практично здорові"

09.ЗО "Ні

09.50

ні пера!"

nyxy

"Лабораторія

малого

бізнесу"

10.00 12.20 12.50

Х/Ф "Мозковий центр" "Вікна у світ"

"М·стиnь"

1З.20 Муз. департамент "На­ ша двадцятка"

14.55

"Ваш

затишний

дім.

Євровіхна"

15. ОО 15.20

Статус "пеХt"

"Зворотний бік медалі"

1б.ОО Х.-М.

Берналь у Т/с

"Любовна мара"

18.00 18.20 20.00 22.00 22.40

·двтостиль"

Х/Ф "Знову одержимі" Х/Ф "Велетень·

Бізнес-студія Х/Ф

"Від

заходу до

світанку-З" ОО.З5 Астропрогноз


газового господарства з проханням дотриму­

ватись Правил безпеки при користуванні га­ зом в побуті, але, на жаль, не всі розуміють, принести

може

загрозу

яку

халатне

ставлення до газу.

Так, з початку року по Україні сталося 10 нещасних випадків при користуванні газом у побуті: 10.01.2002 року в м. Харкові, проспект Героїв Сталінграда, кв. 7 на 2-му поверсі 2-поверхового будинку стався груповий не­ щасний випадок з летальними наслідками. Внаслідок відсутності тяги в димоході от­ руїлись чадним газом дві особи. 07.02.2002 року в м. Житомирі в приват­ ному будинку, який розташований за адре­ сою пров. Мічурінський, 12, при використанні газу в побуті сталася пожежа, внаслідок якої загинула одна особа. Можливою причиною нещасного випадку могло бути самовільне поновлення газопостачання, яке було частко­ во припинено за несвоєчасні розрахунки за спожитий газ. Проводиться розслідування. 09.02.2002 року о 21 год. 50 хв. в м. До­ нецьку, в З-поверховому 18-квартирного бу­ динку по вул. Миронова, 9 стався вибух. Внаслідок вибуху три квартири зруйновано повністю, іще шість квартир пошкоджено. Проводиться розслідування. За попередніми одна особа загинула, друга даними, госпіталізована з численними ушкодженнями та опіками тіла.

10.02.2002

газом. За висновками комісіі виявлено нас­

тупне: в кухні було встановлено Газову плиту ПГ-2 "Львів" та газову колонку "Польща". На момент обстеження тяга в димовому каналі була відсутня, кватирки були зачинені, газова несправна. У результаті користу­ колонка газовою

несправною

ласті по вул. Привокзальній, 21 в двоповерхо­ вому житловому будинку загинуло три особи. За попередніми даними, смерть настала внаслідок отруєння чадним газом. Створена комісія з розслідування причин нещасного випадку.

00/rilD[ЦJ(I::ICШП ~ [і]@)~

1.

Завідуючого відділом з благо­

устрою міста.

Нехай для Вас квітує білий світ, Збуваються найкращі Ваші .мрії, І доля посилає

відділом

Завідуючого

2.

з

експлуатаціі житла. З. Головного спеціаліста-бухгал­

терського обліку.

Здоров'я, щастя, радості й надії.

Спеціаліста 1-ої категоріі-еко­ номіста відділу планування та бух­

4.

галтерського обліку.

5. з

Броварська філія ВАТ Київобл­ газ повідомляє, що прийом насе­ лення абонентським відділом про­ середу, вівторок, у водиться четвер та п'ятницю з 8-00 до

в суботу з

20-00,

8-00

до

17-00

за

адресою м. Бровари, вул. Шевчен­ ка, 4. Прийом nроводиться тільки nри наявності укладеного дого­ вору

на

газоnостачання.

Головного спеціаліста відділу

-

А ще

-

-

Вимоги

-

2

вакансіі.

громадннин

:

України,

освіта вища, стаж роботи не мен­

ше З-ох років, віком до

45

років.

подавати не пізніше 25.06.2002 року за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 12-А, кімн. Заяви

-

Довідки за тел.:

Ао пенсіонерів Міністерства о~орони України Згідно з повідомленням Заступ­

де припинено.

квартирним

Відновлення газопостачання абонентам-боржникам буде про­ водитись філією тільки після пов­ ної сплати боргу та оплати робіт з відключення та включення газо­

товлення та видачі посвідчень ве­

постачання на будинок.

рекцій

Шановні абоненти! Своєчасно сплачуйте за спожитий газ, щоб не залишитись без газопостачан­ ня на будинок чи квартиру.

підставі

nовідомляє,

ника голови Держко1..1ітету зв'язку

теранам військової служби до

здійснюватися

буде

служби

структурними

Укртелекому

відповідного

запису

посвідченнях

Оплата

Свідоцтво про державну

61285

Тел.

8.00.

за адре­

6-22-20;

(294) 6-25-30.

факс(294)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Збільшення -статутного фон­

-

хорошая

-

ангара

с

подьезднь1ми

нодорожньІми

покрь1тием,

путями,

no

спосіб збільшення статутного

мінімальний розмір збільшен­

ул.Киевс­

І Втрачене свідоцтво підприємницької діяльності

грн.;

дане

Додаткова

випускається,

телефоньІ:

-

шт.

Мільйон триста п'ятдесят одна ти­ чотири)

міським військкоматом на ім'я МИКАЛА

простих іменних акцій, номіналь­

Кирила Денисовича, вважати недійсним.

п'ятсот

Збитки,

(один

вісімдесят

1,05

гривні кожна.

пов'язані зі збільшен­

ням статутного фонду, не перед­

бачаються. Права акціонерів при додатковому

548-04-92.

випуску

акцій

не

військо­

Правління.

ПРОдАЮТЬСЯ ТЕРМІНОВО:

надання відповідних документів

з

цегляний з усіма гараж в під охороною зручностями кооперативі «Десна»; - гума до 21 ссВолги»; - цуценята ссЛевретка»; квартира без 2-кімнатна посередників.

-

цим

військовим

необхідно

подати

для

їх

відправлення

в (щоденно з

8 і

07400,

Кuївська обл., м. Броварu,

Тел.:

4-08-89,

бульв. Незалежності,

ВіААілu:

сільського rocnoAapcmвa 4-02-92;

соuіальнuх

numaнь,

і

лuсmів

nромuсловосmі

масової poбomu

4-04-81;

4-23-26.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

За точність викладених фактів відповідає автор. 1\исmування з чиmача..чи

-

кому Пухіаської сільської ради по СТ «Волна» від 22.05.1998 року за N216ЗО

з

18.00

до

22.00.

вважати недійсним.

право ви­ міськвиконкомом

І Втрачене свідоцтво підприємницької діяльності

на сторінках zазеmи.

За з..чісm рекла..чи відповідальність несе рекла..чодавець.

на

N25602,

Броварським 1З.О5.1999 року на ім'я БУЛАВКІНА Ва­ дима Анатолійовича, вважати недійснимІІІ

дане

Колектив ВАТ «БМУ-5» глибоко су­ мує з приводу передчасної смерті БОНДАРЧУКА Івана Давидовича і вис­ ловлює щире співчуття рідним та близьким покійного.

і'>.рук oфcemнuu.

2.

Ре.аакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

бухгалтерія; nрuСюм оголошень

• • • •

10.00 до 17.00).

І Втрачений державний акт на право приватної власності на землю серіі 11-КВ Ng067516, виданий за рішенням викон­

на ім'я ТЕРМЕЦЬКОЇ Галини Анатоліівни,

змінюються.

відставку, та з моменту звернення

і

вважати

І Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія· АА N2214602 від 15.09.1997 року, видане Броварським

гривні.

1З51584

на

ною вартістю

м від ринку «Троєщина".

Федосійовича,

Миколи

роз­

сяча

Зі складу в Києві або під ваше замовлення з будь-якої фабрики. Доставка. Гарантія.

Стаття

Товариства

фонд

поділено

Натуральні матеріали та нова вітчизняна якість.

6.1.

товариства

І Втрачене посвідчення інваліда 11 гру­ N2501242, видане Бро­ варським управлінням соціального за­ хисту населення на ім'я ЩИГОЛЯ пи ВВв серія Б

недійсним.

тутний

Офісні меблі: столи, шафи, стільці.

ЗО.О4.2002 року на ім'я ГАЙДАКА Ігоря

Ста­

141916З,2

складає

Кухні від 650 грн.; стінки від 900 грн.; спальні від 1400 грн.; передпокоївід 190 грн.

Броварським

на

N27798,

Петровича, вважати недійсним.

1280448

Статутний. фонд

6.

Тел. у Києві:

що

акцій,

кількість

ти в такій редакціі: п.

300

акцій

Проект змін до Статуту виклас.­

(04494) 5-15-64; 6-22-99.

Повний асортимент меблів на будь-який смак і гаманець.

право ви­ міськвиконкомом

ня статутного фонду- 1З44470,4

- номінальна ~вартість 1,05 грн.

адресу:

подавати не пізніше р. за адресою: м. 15, Гагаріна, вул. Бровари, кімн. 419, тел.: 5-32-ЗЗ.

вважати недійсним.

-

умереннь1м ценам).

Додаткова інформація щодо ос­ новних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці на­ дається відділом організаційної та кадрової роботи виконкому.

існуючої номінальної вартості;

желез­

твердь1м

Вимоги: громадянин України, освіта вища, стаж роботи не мен­ ше 5 років, віком до 45 років.

фонду є додаткова кількість акцій

-

козловь1м краном (по

-

завідуючого відділом культури; завідуючого відділом внутрішньої політики; завідуючого юридичним від­ ділом.

І Втрачене свідоцтво про право влас­ ності на житло, видане «Київоблпле­ моб'єднанням» 22.0З.1994 року за N236 на ім'я ТКАЧА Михайла Олексійовича,

фондів;

с

пролетом 15-18 м (рельс и др. ме­ талл, оборудование). едадим в аренду охраняемую площадку

статут­

мотивом збільшення

ного фонду є індексація основних

металлоконструкции

-

Заяви

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

-

конкурс на

25.06.02

Внесення змін до статуту.

2.

в

ААРЕСА:

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

9.00

Початок реєстрації з

2-а.

ва,

КУПИМ:

тановки штампу.

раuонна

N!!50"

сою: м. Бровари, вул. Кутузо­

Київський облвійськкJмат для пос­

paAu,

oronowyE

заміщенн• вакантних nосад:

них фондів.

на

тільки

Виконком Броварської міської рааи

вослужбовців, звільнених у запас і

комат

раuонна

ВАТ "КИІВОБЛГАЗ".

відбудуться

о

15.07.2002р.

пенсійні посвідчення в міськвійськ­

АержаАмінісmраuія.

АДМІНІСТРАЦІЯ БРОВАР~ЬКОЇ ФІЛІЇ

водителя сельскохозяйственньІм отделом в Бобровицком районе.

ди­

регіональних

підрозділами

пенсійних

50%

виго­

телефоном до

військової

Згідно

колекmuв

5-04-41.

ду у зв'язку з індексацією основ­

користування

за

плати

пенсіонерам

СПІВЗАСНОВНV!КV!:

горично заборонено. Тому в таких випадках та при виявленні запаху газу терміново звер­ тайтесь за допомогою до Броварської філіі з експлуатації газового господарства ВАТ 04 та за телефонами: "Київоблгаз"

загальні збо­

. що

акціонерів

ри

цими особами.

ремкuїі raзemu, Броварські міська і

тяги користування газовими приладами кате­

есть вакансия на должность руко-

Контактнь1е

теранам

УПРАВЛІННІІ

1.

07400, г.БроварьІ, кая, 290 (2 зтаж).

5-20-16.

знижки

рал, районної Аержавної алмінісmрації.

самих власників будинків. У разі відсутності

WЛІІХОВО-&УДІВЕЛЬНЕ

водителя;

Обращаться

більше місяців газопостачання бу­

районної

тої власності, цей обов'яЗок покладається на

постраждав господар, який отримав опіки рук та обличчя. Причини: самовільний монтаж газобалон-

уборщицу (повара);

14, 17.

та інформаціі України надання ве­

ma

"04"; - не

якого

СБШ-250; SCБW-200;

категорії

1-ої

Спеціаліста

Документ про пільги. Крім того, звертаємо вашу ува­ гу: при наявності заборгованості за спожитий природний газ за 2 і

міської

- не шукайте місця витоку газу вогнем. Для цього потрібно використовувати мильний розчин та негайно викликати аварійну службу

печі

опалювальної

використання

(индивидуально).

гоустрою міста

квартири.

слюсаря газового господарства;

при закритому шибері. Наслідок: отруєння мешканців будинку чадним газом. 21.04.2002 року о 9 год. 20 хв. в с. Зоря Рівненського р-ну, Рівненської області по вул. Новій, 22 в приватному одноповерховому бу­ газу динку при використанні зрідженого (газобалонна установка не зареєстрована: 5-літровий балон та таганок одноконфороч­ ний) стався нещасний випадок, в результаті

газозлектрогазосварщика;

відділу з контролю за станом бла­

Для

Адміністрація Броварської ФЕГГ.

можна спати в приміщенні, де встанов­ лені газові прилади. Контроль за проведенням перевірок стану димових і вентиляційних каналів покладаєть­ ся на житлово-експлуатаційні організаціі і керівників (власників) будинків, а в будинках, що належать громадянам на правах особис­

слесаря по ремонту оборудования; механика (машиниста) на зкскаватор ЗКГ-5А; механика (машиниста) на буровую

благоуст­

станом

за

контролю

6.

його укладання nри собі не­ обхідно мати: 1. Паспорт власника будинку чи

2.

підключення до нього з застосуванням гумо­

приладах;

тканевого шлангу опалювальної печі з само­ Піч рабним газопальникавим пристроєм. раніше використовувалась на твердому па­ ливі.

инвалида З группь1; крановщицу на козловой кран; злектрика (инженера-злектрика); инженера (снабженца) на обору-

рою міста.

Ао віаома а~онентів споживачів прироАJІоrо raзg!

- не допускайте до газових приладів ма­ лолітніх дітей та осіб в нетверезому стані; - не проводьте самовільно від'єднання га­ зових приладів від газопроводів і підключення їх; - не користуйтесь несnравними газовими приладами і не ремонтуйте їх самі. Для ре­ монту газових nриладів викликайте тільки

дование;

тера відділу планування та бухгал­

ще багато літ

рилась газоповітряна суміш та їі вибух при розпалюванні сірником конфорки таганка. 20.04.2002 року о 21 годині в смт. Овідіополі Одеської області по вул. Калініна, 47-А в приватному будинку при користуванні природним газом стався груповий нещасний випадок. У результаті його загинуло 5 осіб. За попередніми даними, причини нещасного випадку: грубе порушення власником будин­ ку правил безпеки користування газом в по­ буті; самовільні врізки до діючого ввідного га­ зопроводу ( перед лічильником обліку газу) та

ВАТ "&РОВАРСЬКЕ

r:J&

га­

- не залишайте працюючі газові nрилади без нагляду. Виходячи з квартири, обов'язко­ во перевірте, чи закриті всі крани на газових

комgнальноrо rоспоаарства -

користування

правила

читачам

нагадати зом:

Ао gваrи акціонерів

®fі\З!І]0ШJ\7@ ~0Ш~

УДОД.

розпалюванні сірником конфорки таганка. в·наслідок вищевикладеного хочемо ще раз

хальних шляхів та відкритих ділянок тіла. При­ чина: самовільний монтаж газобалонної уста­ новки; витік газу з нещільного з'єднання між балоном та редуктором, внаслідок чого утво­

смер­

колонкою

газом

Управління житлово­

Броварської міської рааи

за Сердечно дякуємо доброту, увагу, турботу.

рилася газоповітряна суміш та їі вибух при

тельне отруєння отримали дві особи. 06.03.2002 року в м. Корсуні Черкаської області в приватному одноповерховому бу­ динку N2 165 по вул. Леніна стався нещасний випадок з летальним наслідком. За інфор­ мацією випадок стався внаслідок самовільно­ го втручання абонентом в систему газопоста­ чання за допомогою гумового рукава, який він проклав із кухні в житлову кімнату та опа­ лював саморабним пристроєм грубу на твер­ дому паливі. Стався витік газу, який призвів до утворення вибухонебезпечної газоповітря­ ної суміші, їі вибуху та загорання. Під час по­ жежі загинув господар. 06.04.2002 року о 15 год. 40 хв. в Ми­ ронівському районі Київської області на 10З км траси Київ-Дніпропетровськ при користу-

року в м. Шостці Сумської об­

ЛАРИСУ ЮРІЇВНУ

ної установки; витік газу, внаслідок чого утво­

зрідженим

шені правила безпеки використання скраnле­ ного газу. У результаті аваріі постраждала продавець, яка отримала опіки верхніх ди­

приладами. І як результат- отруєння чадним

вання

(газобалонна

установка не зареєстрована) власниками пе­ ресувної торговельної точки були грубо пору­

ванні

16.02.2002 року о 16 год. 10 хв. у м. Камінь-Каширському Волинської області в одноповерховому приватному будинку N2166 по вул. Ковельській стався нещасний випадок з летальним наслідком. Господарями са­ мовільно проведена газифікація опалюваль­ ної печі, в якій на димовідвідному каналі був вмонтований шибер. Під час користування опалювальною піччю смертельне отруєння · отримав господар. 22.02.2002 року о 2З год. 10 хв. ум. Се­ вастополі в однокімнатній квартирі чотирипо­ верхового будинку N216 по вул. Горького нещасний випадок з летальним стався наслідком. Причиною цього стало порушення по­ терпілими правил користування газовими

звертається вас раз до У котрий здміністрація Броварської філіі з експлуатаціі

Обсяг

1

Арукованuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" управління у справах пресu

ma

інформаuії Київської

облАержаАмінісmраuії.

Зам. Тираж

2099 2390

прим.

#42 2002  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you