Page 1

СЕРЕДА

6 червня

2001 р. N!:! 42 (9243)

Виходить з

17 квітня 1937 року

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціІ

Сьоrодні

-

день жvонаnіста

У школах міста та району відлунав ос­ танній дзвоник, збен­

Броварські міська рада, їі виконавчий комітет сердечно вітають вас з професійним святом -Днем журналіста! Життя нашого міста висвітлюють га­ зета "Нове життя" та редакція місце­ вого радіомовлення, де працюють творчі і віддані справі працівники. Журналістська праця - одна з най­ важливіших у суспільстві для станов­ лення демократїі і відкритості, дотри­ мання прав і свобод людини. Висловлюємо переконання в тому, що ви і надалі плідно працюватимете на благо рідного міста та держави, ут­ верджуючи основи демократії, буде­ те проявляти турботу про людські долі. Бажаємо вам міцного здоров'я, творчого запалу, добра і благополуч­ чя. Нехай завжди буде гострим ваше перо і переконливим журналістське слово! З повагоюміський голова Іван ПЕТРЕНКО.

яскравих, не­ С КІЛЬКИ пересічних, таланови­ тих особистостей дала Україні наша БроварСL.ка земля! Обдаровані діти в майбутньому неодмінно реалізують свої творчі здібності, і тим самим прославлять наш рідний край. Нещодавно для юних науковців, пере­ можців та призерів об­ ласних та районних олімпіад, всеукраїнсь­ ких конкурсів, юних умільців, котрі створю­ ють

прекрасні

мис-

~цькі вироби,

при­

Броварські районна державна адміністрація та районна рада щиро вітають вас з професійним святом- Днем журналіста! У всі часи ваша професія була шанована людь­ ми. Журналіст- особистість, від таланту якого, його власних переконань, виваженої позицїі значною мірою залежить мир і злагода в суспільстві, поступ

обласних

телями

та

друзями.

Попереду випускні іспити, перші кроки у

ще

. учнів. Таке поняття, як • невстигаючий, взагалі

реконливим журналістське слово! Від щирого серця бажаємо вам міцного здоро­ в'я, творчої наснаги, сімейного затишку, щастя і

• дванадцятибальної · системи є перевідною

можна

·оцінювання -знань

зникло. Кожна оцінка

та випускною і може

Голова районної ради Леонід СЛОБОДЯНЮК.

ни Шаповал, Каріни При­

майбутньому втілювати в життя ті завдання, які ста­

тує. Усі вис1упаючі з над­

вить перед моломю дер­

звичайни~І теплом дару­ вали свої~1 вчителям,

жава.

батькам та всіі\1 при­ сутнім чудові пісні, гумо­

то талановитої молоді району. Але майбутні Ло­

рески та запальні танці. До талановитої юні

моносови, Менделєєви були б Не~!ОЖЛИВИМИ, коли б не вчителі, чиї

Броварщини

звернувся

Це було справжнє свя­

· основі Положення про • Державну підсумкову

та

Велика робота проводиться і в справі ре-

лю, загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів, центр до.професійної підготовки та філіал школи мистецтв.

Микола ТКАЧ.

Yчoptt ,•iJ'o.lltІ е'!Іль~~со':t:І "і,.знtІЧи~оВееt:віrній іІ•~~с~ ·• •· · · ·•·•· · . . · ·. .• о~оро~и н~•((одишньоrо еередовищо, · . . < ···. .·

полегливість, дали можливістL дітям

тонни шкідливих речовин.

го чищення на водаочисних

відчути свято перемо­ ги, в•штелі, котрі підго­

Основні забруднюючі ре­

спору дах

човини

-

це окисли вугле-

вимогам державного

тували переможців об­ ласних та районних

човини в

предметних олімпіад, членів Малої Академії Наук України, пере­

Перевищенн» вмісту шкідливих речовин в ат­ мосферному повітрі в ре­

них

зультаті роботи підпри­ ємств за останні роки прак­

зонтів. У поточному році проведено вибір земельної ділянки для буріння однієї свердловини та розроб­

час

кравими і талановитими

виступами переможців та

трібна талановита моладь, яка може мислити

лауреатів обласного кон-

по-новому, тому і голова

лачуватиметься протягом

курсу "Калиновий дзвін", обласних та районних конкурсів дитячої художньої самодіяльності, хорсографічного колективу з є. Калинівки "Струмочок", виконавців естрадної пісні Юлії Шпак, Ган-

районної державної адміністрації, і все керівництво покладають великі надії на наше підростаюче покоління, бажають гарно закінчити школу, вступити до вищих навчальних закладів і в

року. Ця добра традиція

та

районних конкурсів ху­ Всеукраїнських

спарта­

кіад та спортивних зма­ гань. Вони є справжніми

майстрами своєї справи, весь свій талант вімають дітям.

Рішенням

районної

атмосферне по­ вітря не викидаються.

тично не реєструється,

що

є свід'rенням впроваджен­ ня захисних заходів, а та­ кож

спадом виробництва.

У місті працює стаціонар­ ний пост (в районі вул. Чер­ няховського), де цілодобо­ во

контролюється

вміст

ради та розпорядженням

викидів шкідливих речовин

голови районної держав­

за чотирма інгредієнтами, результати аналізуються

ної адміністрації учите­ лям, у•rні котрих виборо­ призові

!'1ісця на об­

ласних та Всеукраїнських предметних

олімпіадах,

введена доплата, що вип­

буде

продовжена

і

на­

ступного року.

Тож до нових зустрі­ чей, талановиті юні жи­ телі Броварщини! Ірина КОВРИГА.

·;..,-П-ер-ед_n_nа;..._та_н_аІ-Іn-iв-piq_q_н2~00~1~~----,

виконкомом та відповідни­ ми службами міста. Прово­ диться постійний лабора­ торний контроль стану ат­

мосферного повітря (у виз­ начених місцях) санепід­ станцією та підприємства­

ми міста. Перевищень до­ пустимих рівнів в минуло­

глибоководних

тацію. Торік було пробуре­ но 8 артезіанських сверд­ ловин у всіх мікрорайонах міста.

Скидання стоків міста проводиться в р. Красилів­ ка, після повного їх очи­ щення. Тільки в минулому році їх було очищено 8 млн. 160,8 тис. куб. м. Слід заз­ начити,

що

які

квалі­

фікованими працівниками ВУВКГ та КЗПМ.

За минулий рік у місті спожито 11 млн. 544 тис. куб. м питної води, яка над­

ходить з мережі міського водопроводу (р. Десна).

рою паркової зони, зокре­ ма завезено рибу в обидва

Цілодобово проводиться лабораторний контроль

озера. Буде проведено ряд заходів для покращання са-

та

поточному

роках

не

виявлено.

-

не можна сказати про меш­

канців приватного сектора

перед кожним

здійснюються

рел надходження води). Значна увага приділяєть­ ся питанням збору, захоро­ нення та утилізації побуто­ вих і промислових відходів на звалищах. Однак цього

та окремих підприємців, які часто вивозять відходи і сміття просто в лісосмуги, на вільні від забудови те­ риторії, утворюючи тим самим стихійні сміттєзва­ лища. Кожного року відпо­ відними міськими служба­ ми організовуються робо­ ти з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, на що витра­

скидом стоки підлягають лабораторному контролю,

Проводяться роботи з технічної розчистки водних дзеркал обох озер, плану­ вання та укріплення прибе­ режної зони (шляхом ви­ садження дерев), благоуст­

му

водою (в природному озері недостатня кількість дже­

гори­

ляється проект на докумен­

стану

тійне наповнення їх свіжою

стан­

дарту і подається спожива­ чам. Однак, незважаючи на це, виконком планує будів­ ництво артезіанських свер­ дловин із надійно захище­

обласних

1\Ю та азоту. Токсичні ре­

чаються значні кошти. Люблять броварчани своє місто за його

ошатність, привабливість, красу, які йому надають

сквери, парки. Щороку ви­ саджується до 1ООО сад­ жанців декоративних де­ рев.

Нині вся робота з питань охорони навколишнього се­

редовища

проводиться

у

рамках розробленої і зат­ вердженої програми "Дов­ кілля" на період до 2005 року.

Раїса СЕРЕДНЮК, еколог міськвиконкому.

--

llи1t.'l~ :feJ ;t;n 1:ri 11:.1:t 11 ~:n 1:rr !Щ!.Ш'l!

rliit411ilfiiii41JIIf!8rl:/al!8[t/fїMRrl!llciiiJllil

регламентується Законом України "Про оренду дер­ жавного та комунального

майна" та Методикою розрахунку і порядком ви­ користання

плати

за

оренду державного май­ на, затвердженого Поста­ новою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 р. за

NQ786 зі змінами та до­

державного та комуналь­

повненнями, внесеними

ного майна, а саме:

Постановою КМУ 19.01.2000 року.

- цілісні майнові комп­ лекси підприємств, їх структурні підрозділи (філі!, цехи, дільниці}; - нерухоме майно та інше окреме індивідуаль­ но визначене майно підприємств;

NQ75 від

Броварська об'єднана державна

податкова

інспеція нагадує підпри­ ємствам загальнодержав­

ної форми власності, які

здають в оренду об'єкти

• ·

організаціі школи: на базі двох буде створе­ но новий виховний комплекс, у складі якого функціонувати­ ме ліцей природничо­ математичного профі­

СПРАВА ДЕРіНАВНОЇ ВАrИ

вода відповідає

• •

шкільних олімпіадах.

родження за відмінні успіхи у навчанні є. Із 11 ОО випускників дев'яти шкіл нашого міста, гімназїі імені С. Олійника та Вищого училища фізичної культури- 70 претен­ дентів на золоті та срібні медалі. , За результатами участі у республі­ канських, обласних та районних олімпіадах кращих успіхів домог­ лися учні загально-

озер. Насамперед, це пос­

ження чергувалися з яс-

по-

мента про освіту на

районних

нітарно-технічного

дітей, педагогів, батьків зі святом і відзначив, що воно було започатковане три роки тому і вже стало традиційним. Метою таких зустрічей є підняття престижу знань, навчання здібного учня; а також талановитого наставника, вчителя. У нинішній складний державі

публіканських, обласних,

що

на вміст радіоактивних ре­ човин. Після технологічно­

дожньої самодіяльності,

ли

за призові місця в рес­

вже

якості питної води, в т. ч.

МОЖІ\іВ

рації Сергій Лукашевич. Він щиросердно привітав

• . ників. Багато з них на- • городжена грамотами •

У минулому році підпри­

конкурсів вокалістів, дійсних претендентів до складу олімпійської збірної увеликому залі районної державної адміністрації було організоване велике свято-зустріч з керівництвом району. Воно носило промовисту назву "Таланти твої, Броварщино". Кращі з кращих учнів нашого району відзначені подяками голови районної державної адміністрації та грошовими преміями. Урочисті нагород-

заступник голови районної державної адмініст-

цього року закінчують одинадцятиклас-

ємствами міста в атмосфер­ не повітря викинуто 947,5

знання, підтримка, на-

ЩЕДРА

сказати,

.

90

претенденти на наго­

виставлятися до доку­

Голова райдержсщміністрацїі Леонід ВАИСФЕЛЬД.

попереду, та

NQNQ 5, 7,

Що стосується сіл району, то можна відзначити Великодимерську ЗОШ, яку

Випускні екзамени

кий шлях до здійснен­ ня заповітних мрій. Минулий навчаль­ ний рік був щедрим на зміни в освітньому процесі та нововве­ дення. Так, впровад• жена нова система

добра.

освітніх шкіл

8, 9, 10.

патимуть випускники.

доросле життя, нелег­

Сила журналіста - в таланті, честі, мудрості, об'єктивності, небайдужості, непідкупності. Усіма цими якостями наділені, повною мірою ними володіють і їх використовують в своїй роботі хоча і малочисельні, але "бойові", творчі колективи за­ собів масової інформацїі Броварщини, котрі пра­ цюють на вістрі всіх суспільно-політичних процесів і проблем району. Тож цікавих вам сюжетів і тем, майстерних мате­ ріалів. Нехай завжди гострим буде ваше перо і пе­

жегодської, Марини Ма­

нашій

ників відчуттям розлу­ ки з улюбленими учи­

до кращого життя.

&РОВАРЩИНА НА ТАЯАНТИ

W'ерів та переможців

теживши душі випуск­

атестацію учнів у сис­ темі загальної серед­ ньої освіти. У цьому році з'явилася також можливість складати іспити на державний атестат на базі вищих навчальних закладів України, до яких всту­

-

майно, що не уві­

йшло до статутних фондів господарських товариств,

створених у процесі при­ ватизаціІ, що орендну плату під­ приємства-орендо­

давці

сплачують до

державного бюджету.

·• .· •. •.


Ne 42 (9243)

6.06 БРОВАРСЬКА МІСЬКА PA,qA КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИИ КОМІТЕТ

PIWEHHJI N!189 від

травня

24

2001

року

м.Бровари

Про внесення змін до рішення виконкому від 15.08.2000 року N!!259 "Про затвердження тарифів на вивіз твердих та рідких побутових відходів" Розглянувши подання Броварського виробничого уп­ равління комунального господарства про зміни тарифів з

надання послуг з вивозу твердих побутових відходів для 1 групи споживачів та керуючись ст. 28 (п.а) Закону Ук­ раїни "Про місцеве самоврядування в Украіні", виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести такі зміни в п. 2 рішення виконкому від 15.08.2000 року N2259 "Про затвердження тарифів на вивіз твердих та рідких побутових відходів": в рядку "1 група споживачів" цифру "8-89" (вартість вивезення 1 м 3 відходів) замінити на цифру "8-53". 2. Виробничому управлінню комунального господар­

24

травня

Відбулося урочисте вручення що­ річних премій в галузі освіти. Грамо­ тами та грошовими преміями наго­

роджені лауреати міського конкурсу

"Вчитель року", переможці Всеукраї­ нських олімпіад з базових дисциплін та конкурсів Малої АкадеміІ Наук, пе­

реможці обласних спортивних зма­ гань, учителі, котрі підготували при­ зерів. Батькам майбутньоїінтелекту­

альної еліти міста вручені Подяки. "Винуватців" урочистої подіі привіта­ ли заступник міського голови В.М. Троценко та завідуючий міським відділом освіти 0.1. Шелест. Свято закінчилося в МКЦ "Проме­ тей" захоплюючим концертом ама­ торів сцени Броварів. Пройшли змагання-конкурси доб­ ровільних пожежних дружин та юних пожежників, організовані 2-им заго­ ном Державної пожежноі охорони за сприяння виконкому міської ради. Від Броварів у змаганнях взяли

участь

16 команд

пожежнихдружин

промислових

підприємств,

10 шкільних команд юних пожеж­ ників. Перше загальнокомандне місце виборола команда Казенного заводу порошкової металургїі, яка в різних видах змагань зайняла два другі місця. Серед шкіл перемогу святкувала ЗОШ Ne 1 О. Юні пожеж­ ники отримали пам'ятні подарунки, а їхні старші "колеги"- Почесні гра­ моти та грошові премїі. Пожежних привітали голова райдержадміні­ страцїІ Л.А. Вайсфельд та з.авідую­ чий відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту насе­ лення міської ради П.С. Овчинніков.

25

травня

Ансамбль "Черевички" відзначив свій 15-річний ювілей. До учасників концерту звернувся завідуючий

відділом культури

міської ради

М.М. Шевер. Іменинників привітали: солістки Оксана Бульвінська, сестри Панченко, вокальний квартет юнаків і дівчат школи мистецтв та керівни­ ки народного аматорського музично­

хореографічного театру "Мальва". На базі басейну "Купава" відбули­ ся змагання з художньої гімнастики (відкрита першість Броварів), орга­ нізовані відділом з фізичної культу­ ри та спорту за підтримки виконко­ му міської ради. У суперництві взя­ ли участь 70 спортсменів з Броварів та Києва. Переможці турніру наго­ роджені грамотами та пам'ятними подарунками. У нагородженні взяв участь народний депутат України О.М. Іщенко.

27

ЧЕРГОВЕ засідання виконавчого комітету міської ради розпачаласи з розгляду бюджетних справ. Начальник фінансового управління Т.П. Тол-

кладу візьмемо обсяг робіт з благоустрою міста та капітального ремонту житлового фонду, де в зв'язку з обмеженістю фінансів виникла забор-

мачана доповіла про підсумки виконання бюджету міста за І квартал 2001 року. До загального фонду бюджету за цей період надійшло 3776 тис. грн., що на 669,4 тис. грн. більше за відповідний показник минулого року. Над-

гованість відповідно на 887,9 і 77,2 тис. грн. І правильно зауважив міський голова І.З. Петренко, якщо керівники житлово-комунальних організацій не зуміють налагодити договірні стосунки зі свої1чи корис1увачами послуг,

ходження до цього фонду склали лише До спеціального фонду бюджету Ічіста зараховано 325,9 тис. грн., а разом до загального і спеціального фондів надійшло 4101,9 тис. грн. Водночас треба відзначити, що недоїмка з платежів до біоджету міста станом на 1 квітня поточного року склала

ситуація може значно ускладнитися. Поки на вулиці гріє літнє сонечко, треба використати всі можливі й неможливі варіанти, щоб зиму зустріти у повному всеозброєнні. Насамперед хочеться нагадати броварчанам, котрі мають заборгованість з оплати за комунальні послуги: слід погасити й

76,4 %.

1758,6

тис. грн.

АО

Якщо надходження прибуткового податку з грома-

дян нпорівнинні з минулим

роком

збільшилися

3

им и

rОТУВАТИСЯ

на

%. то з плати за землю _назменшилися 11

37,8

СЬ О

відсотків. Загалом

r

О АН

якнайшвидше. Тоді

можна буде гарантована чекати на своєчасний і якіє-

ко нко му розгляну-

то блок питань щодо реалізації мо-

проблем виявлення та розв'язання економічних і соціальних питань молодіжного середовища, насамперед

ни бюджету по загальному фонду на 84%. Лише завдяки дбайливому й раціанальному використанню наявних коштів, їх ефективному маневруванню вдалося забезпечити життєдіяльність основних галузей міського господарства. Так, потреби житловокомунального господарства профінан-

шкільної молоді про професії та спеціальності, що користуються попитом на ринку праці, а також про навчальні заклади регіону. Протягом 2000-2001 років профорієнтаційні послуги отримали 2007 учнів загальноосвітніх шкіл міста. Усього відбулось 70 групових занять зі школярами.

сована на 98,6%, охорони здоров'и на 95,1 %. освіти - на 86%, соціального захисту та соціального забезпечення броварчан - на 75,9 %. культури - на 65,7% тощо. В ухваленому рішенні з цього питання зобов'язано керівників бюджетних установ дотри-

Заслуговують на увагу додаткові заходи щодо виконання національної програми "Діти України" на період до 2005 року. У 66 пунктах цих заходів практично охоплено всі сторони гарманійного розвитку дітей, вирішення невідкладних завдань щодо полішuен-

муватися

ня їхнього становища і захисту прав.

рішучих заходів щодо наповнення до-

ходної частини бюджету міста.

но-побутових умов.

"Про

державну

інформування

Про хід реалізації цього важливого доку 1чента газета інформуватиме

читачів.

Певен, що броварчан не залишить

гарантій

права

соціальний найбільш

вразливих

ном визначено, що сім'я

-

одинока

разом

і

об'єднані законними правами та обов'язками

ному утриманні);

-

декларація про до­

ходи та майно осіб, які

альна допомога,

призна­

чена відповідно до цьо­

щодо утримання. А ма­ лозабезпечена сім'я

житлова субсидія, спла­

сім'я, яка з поважних

чені членами сім'ї алі­

або незалежних від неї причин має середньомі­

менти;

сячний сукупний доход,

явність та розмір земель­

нижчий від прожитково­

ної ділянки (паю).

го мінімуму для сім'ї. Статтею 56 Закону Ук­ раїни "Про Державний

допомога призначається

бюджет України на

якщо

-

2001

рік" встановлено рівень

забезпечення прожитко­ вого мінімуму для при­ значення

допомоги

в

го Закону,

-

нарахована

довідка

Державна з

місяця

про

на­

соціальна

звернення,

протягом

місяця подано всі необхідні до­ кументи,

на

місяців.

У наданні

до

грн. в розрахун­

може бути відмовлено,

ку на одну особу. Розмір

якщо у власності чи во­

допомоги

лодінні малозабезпече­ ної сім'ї є:

сумі

50

незаможної

родини

в

різниця

між

ним

-

цілому

це

встановле­

законодавством,

тири

більше однієї квар­ (будинку) за умо­

прожитковим мінімумом

ви,

для сім'ї та її середньо­ місячним сукупним до­

житла

ходом.

Середньомісячний су­ купний

доход

членів

сім'ї обраховується за шість місяців, що пере­

що

загальна

площа

перевищує

21

квадратний метр на од­ ного '!Лена сім'ї та додат­ ково І 0,5 квадратного

метра на сім'ю: - більше одного авто­ мобіля,

транспортного

засобу (механізму). При

байдужими рішення виконкому про

дують місяцю звернення

до роботи в осінньо-зимовий період 2001-2002 р. р. Звісно, що це питання в прямій залежності від тих фінансів,

дитини, з текстом якого можна познайомитись у ц~.ому випуску "Вісника".

заробітна плата, доходи

транспортні засоби, які

від

згідно з законодавством,

що закладені в бюджет міста на поточний рік. А тут, на превеликий жаль, більше запитань, аніж відповідей. Загальна заборгованість з наданих послуг бюджетним організаціям та інших видатках бюджету станом на 1

Члени виконкому обговорили низку питань з проблем землекорнетування, житлового будівництва, організаційної роботи окремих структурних підрозділів міської ради, з яких ухвалено конкретні рішення.

Прискіпливо й виважено проходи-

ло обговорення заходів з підготовки

квітня склала

6489,2

тис. грн . .ДЛя при-

проведення в місті 2001 року як Року

Серrій ПРИСТУПКО.

за

допомогою.

Це

підприємницької

діяльності,

різні

грошової

допомоги,

пенсії,

види

компенсаційні

виплати, доходи

мельної

від зе­

частки

(паю)

цьому

не

враховуються

не є об'єктами оподатку­ вання:

-

якщо малозабезпе­

ченою сім'єю або чле­ ном сім'ї протягом ос­ таннього

тощо.

Оскільки головною умовою при призначенні державної допомоги

є

грошової реальна

обхідність в

не­

ній, тому

сім'я зобов'язана об'єк­

тивно зважити обгрун­ звернення,

хідними докумен-тами. розгляду

в про­

питання

працівники управління праці та соціального за­

ного виступу колективу перед гляда­

ходи та майно

право

населення

мають

користуватись

всіма джерелами інфор­ мації про власність, до­ родини,

зокрема і даними дер­

плідну творчу співпрацю і запроси­ ли ансамбль "Перевесло" взяти

жавної податкової адмі­ ністрації. У заяві про на­

участь в концерті "Україна

дання допомоги

колективів Київщини.

котрі перебува­

ють на повному держав­

входять до складу сім'ї.

лектив броварчан виконав чудову композицію з народних пісень. Організатори концерту після успіш­

·

довідка про склад

У декларації не зазна­ чається державна соці­

хисrу

Незалежності", який відбудеться в

паспорт:

чи

вають

особа

цесі

- 1О років

матеріаль­

кілька осіб, котрі прожи­

підтримки виконкому міської ради фольклорний ансамбль "Перевесло" виступив на святковому концерті. Ко­

подальшу

-

верств населення. Зако­

Слід врахувати:

запропонували

на

захист

територїі "Експоцентру України" за

чами

а також на

раїни

підтвердивши його необ­

На честь святкування Дня Києва на

інформації,

обстеження

товані сть

травня

року на­

особи,

добру

еко-

1 січня 2001

З

був чинності Закон Ук­

них

мовили виконання видаткової части-

режиму

АЕРJКАВНУ ADПOMOfY МАІО3АБЕ3ПЕЧЕНИМ СІМ'ЯМ

сім'ї (не зараховуються

комбінат" - 277 тис. грн. Безперечно, ці та інші фактори зу-

жорстокого

І.З.ПЕТРЕНКО.

Міський голова

реалі:зацію конституцій­

про орієнтацію тС! працевлаштування юнаків і дівчат. Слід відзначити, що в минулому році було започатковано

номїі бюджетних коштів, а відповідних контролюючих органів - вжити

застуnника міського голови Гонтарєва П.В.

сезону.

опалювального

На засіданні ви-

-

Зміну тарифу довести до відома споживачів.

До :заяви додаються:

національної програми "Діти України". На сторінках "Нового житти" систематично й послідовна висвітлюється діяльність відповідних служб та організацій з

справу

2.2.

З. Коюроль та виконання даного рішення покласти на

соціальну допомогу ма­ лозабезш'ченим сім' ям". Він спрямований на

бюджет недоодер-ІІІІ•••••••••••••••••І лодіжної політики і

жа в лише по стаїГі "Плата за земЛю" 326,6 тис. грн. Одним словом - картина тут веприваблива. Наявність великої суми недоїмки (1645,3 тис. грн.) вплинула й на виконання бюджетних показників цього року. Назвемо лише найбільших боржників: ЗАТ "Завод пластмас" 282,4 тис. грн., ЗАТ "Деревообробний

2.1. Проводити розрахунки зі споживачами за зміне­ ним тарифом з 01.06.2001 року.

ний початок ново1·о

1

ства:

перед

звер­

ненням за наданням до­

помоги

року

здійснена суму,

що

нення

була

покупка на

час

у десятеро

вищує

на

звер­

пере­

величину

про­

житкового мінімуму. Крім того, в наданні допомоги може бути відмовлено також за ре­

зультатами обсrеження (за згодою уповноваже­ ного предсrавника мало­

забезпеченої сім'ї), коли у власності або володінні членів сім'ї є земельна ділянка

0,6

площею понад

га та особисте госпо­

дарство,

що

має

прино­

сити прибутки.

Валентина КОСТИНА, начальник управління

сім'я

праці та соціального

що згод­

захисту населення

на на збирання такої

міськради.

має зазначити,


NH42(9243)

6.06

РОЦЕС побудови демокра­ П тичної, правової держави по­

зації державної правової політики,

требуЄ проведення правових, орга­

державної політики з питань гро­

реєстрації прав вла~ності на неру­

проживають

нізаційних, структурних та інших

мадянства,

хоме майно;

містах,

засад функціонування усіх інСги­

міграційних відносин;

-

туrів у відповідності з новими умо­

участь у забезпеченні реалі­

-

міжнаціональних та

чення діяльності бюро технічної

присвоєння

інвентаризації щодо

коду. Реєстрацію фізичних осіб, які

-

сприяння розвИтку системи

проведення

організація діяльності, пов'я­

заної з громадянством та реєстра­

їм ідентифікаційного у

селищах,

селах,

здійснюватимуть вімїли

громадянства та реєстрації фізич­ них осіб. В умовах розбудови

правової,

вами їх діяльності і розвитку. Орга­

надання правової допомоги з метою

ни державної виконавчої влади, до

реалізації прав і свобод громадян,

-методичне керівництво право­

яких належать й органи Міністер­

захисту законних інтересів фізич­

вою роботою в місцевих органах

демократичtюї держави посилюєть­ ся роль пра.вової освіти населення,

ства юстиції України, повинні за­

них ті юридичних осіб;

виконавчої влади,

на державних

основна діяльність у проведенні якої

забезпечення захисту прав і

підприємствах, в установах і орга­

перенесена безпосередньо у регіо­

свобод людини і громадянина у виз­

нізаціях, надання зазначеним орга­

ни,

нам методичної допомоги у приве-

мають бути охоплені широкі вер­

безпечувати в межах своїх повно­ важень

виконання

вимог чинного

законодавства, виходячи з пріори­

-

наченій сфері діяльності;

тетності прав і свобод людини.

.Іf!І.

llli!J~ШifiHIJft\:tІJ:I

Історія Української юстиції на­ лічує понад

80

цією фізичних осіб;

років. Від Міністер­

"""

Правовий захист­

ства судових справ і Народного сек­ ретарства юстиції до Народного комісаріату юстиції України та Міністерства юстиції такі ос­ виконавчого органу забезпечення

у діяльності Міністерства юстиції, значного розширення його повно­

дян та юридичних осіб;

розвиток правової інформати­ зації, формування у громадян пра­

важень, покладення на нього нових

новленому законодавством України,

функцій, що, в свою чергу, спри­

своєчасного і неупередженого при­

Структурними підрозділами Бро­

чинило суттєві структурні перетво­

мусового виконання рішень судів та

варського міського управління юс­

рення та зміни.

інших органів

-

забезпечення в порядку, уста­

(

ства;

вового світогляду.

служби та віміл реєстрації актів

жавних виконавців;

громадянського стану. Керівники зазначених вімілів є заступниками

ства юстиції України в Автономній Республіці Крим; обласні управлін­ ня юстиції; Київське та Севасто­

конавчої служби, установ нотарі­

польське міські управління юстиції;

реєстрації

у

тиції є віміл державної виконавчої

- організаційне забезпечення 'та

актів громадянського стану, держав­

актів

посадових осіб),

координація роботи державної ви­

дять органи нотаріату,

нормативних

виконання яких покладено на дер­

раїни; місцеві органи юстиції: Го­

У структуру органів юстиції вхо­

денні

-

ловне управління юстиції Міністер­

до сфери управління Мін'юсту.

ату,

органів

реєстрації

начальника управління юстиції.

Державна виконавча служба по­

актів гро­

кликана здійснювати виконання

мадянського стану, інших органів та

рішень судів та інших органів відпо­

установ юстиції; реалізація основ­

відно до законів України. Усунено

них завдань, визначених Мін'юстом

ситуацію,

коли

.України, Головним управлінням

рішення і

самі організовували їх

юстиції Міністерства юстиції Украї­ ни в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севасто­ польським міськими управліннями юстиції, здійснення контролю та

суди ухвалювали

виконання.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів

віміл реєстрації актів

громадянського стану підпорядко­ ваний управлінню юстиції. У зв'яз­

на виконавча служба, служба гро­

заходів щодо поліпшення їх робо-

ку з цим на міські управління юс­

мадянства та реєстрації фізичних

ти;

державна реєстрація нпрма­

тиції покладено відповідальність за здійснення правильної та своєчас­

тивно-правових актів районних,

ної реєстрації актів громадянсько­

Як структурний підрозділ Київсь­

районних у містах Києві та Севас­

го стану.

кого обласного управління юстиції

тополі державних адміністрацій, їх

З метою реалізації конституцій­

створено з

управлінь, вімілів, інших структур­

них прав людини на свободу пере­ сування, вільний вибір місця про­

осіб,

науково-дослідні

інститути

судових експертиз.

2000

року Броварське

міське управління юстиції.

них підрозділів;

Згідно із затвердженим в установ­ леному порядку

Положенням,

-

легалізація місцевих

дшних організацш,

благо-

живання в межах території Украї­

профспілок,

ни та скасування інституту пропис­

міські управління юстиції є тери­

юридичних осіб у порядку, встанов­

ки проектом Закону України "Про

торіальними органами Міністерства

леному чинним законодавством;

єдиний державний реєстр фізичних

юстиції України.

-

Основними завданнями управлі­ ння юстиції є

:

здійснення контролю за вико­

нанням актів Мін'юсту стосовно

редбачається запровадження

нормативно-методичного забезпе-

страції фізичних

справах захисту населення

віg насліgків аварії на ЧАЕС. АнстопаА 2001 року.

2. ОрганІзувати "круглі столи" з питань дитинства за участю представників гро­ мадських, благодійних організацій та фондів, підприємницьких структур. Служба у справах неповнолітніх,

реgакція газети "Нове життя", МВ ГУ

Про комплексні заходи щодо проведення

2001

року як Року дитини

Відповідно до розпорядження голови Ки­ ївської облдержадміністрації від 12 квітня 2001 року N2 219 "Про комплексні заходи щодо проведення в області 200 І року як Року дитини" та керуючись ст. З2 (п. а) Закону України "Про місцеве самовряду­ вання в Україні" виконком міської ради

МВС України в Київській області, вiggiлtl: освіт!!, у справах сім'ї ІіІа молоgі, фізкультури та спорту, управління праці та соціального захисту населення, t~ентральна районна лікарня, віggіл у справах захисту населення віg насліgків аварії на ЧАЕС. ПротJІГом року.

З. Покращити координацію спільних зу­ силь заінтересованих місцевих органів ви­ конавчої влади, органів місцевого самовря­ дування, кримінальної міліції у справах не­

Виконавцям забезпечити безумовне виконання комплексних заходів щодо про­ ведення в місті 200 І року як Року дитини. З. Інформувати виконком про виконання заходів до 20.12.2001. 4. Контроль за виконанням даного рішен­

повнолітніх, підприємств, установ, орга­ нізацій усіх форм власності щодо соціаль­ ного захисту неповнолітніх, організації профілактики правопорушень, бездоrляд­ ності, поmирення наркоманії, токснкома­ но в дитячому середовищі; запобігання жорстокості, насиллю, моральному роз­ тлінню дітей. Служба у справах неповнолітніх. Протягом року.

ня покласти на заступника міського голови

4. Активізувати висвітлення в газеті "Нове

ВИРІШИВ: І. Затвердити комплексні заходи щодо проведення в місті 2001 року як Року ди­ тини (далі

2.

-

заходи), що додаються.

В.М. Троценка.

Міський голова

1.3.

ПЕТРЕНКО

_Комплексні заходи щодо проведення в місті

лиЧкІ подарунки. Цікаво й за­ хоплено пройшли уроки муж­

2001 року як Року дитини

Провести нараду з актуальних про­ блем захисту інтересів та прав дітей, дот­

1.

римання чинного законодавства в галузі охорони дитинства, виконання державних

комплексних цільових програм і заходів щодо вирішення проблем здоров'я дітей, отримання освіти, створення належних умов життєзабезпечення дітей. Служба у справах неповнолітніх, МВ ГУ

МВС України у Київській області, віggіли: освіти, у справах сім'ї та молоgі, управлі­ ння npat~i та соціІІЛьного захисту на­ селення, t~ентральна районна лікарня,

життя" та по місцевому радіомовленню діяльності щодо соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них, пропагувати здоровий спосіб життя.

Реgакція газети "Нове життя", ре­

gаю~ія міськрайонного раgіомовлення, служба у справах неповнолітніх, віggіл у справах сім'ї та молоgі, віggіл освіт!!. Протягом року.

5. -

До Дря захисту дітей:

взяти участь в обласному святі для дітей "Країна дитячих мрій". Віggіл.освіти, служба у справах неповнолітніх. Червень 2001 року. -організувати виставку дитячих робіт. Віggіли: освіпщ у справах сім'ї та молоgі, служба у справах неповнолітніх. Червень 2001 року.

осіб

них,

соціальних,

культурних та

Збройних Сил України при міськрайвійськкоматі. П'я· тиЮіаснІІіки Еіс!х Міських шкіл відвіДЗІ'Іи музей "Дитинство і юність оnалені війною", що діє на {)азі ЗОШ NQ2. У шкільних бібліотеках nідrо­

Останнім часом активізувалося

громадсько-політичне життя в Ук­ раїні. На сьогоднішній день міським управлінням юстиції зареєстровано

профспілкових організацій та

5

благодійних фондів. Дехто з істориків стверджує, що

товлено виставки на тему:

держави, як і люди, мають здатність

"Стежинами Великої Вtтчиз­

до хвороб,

няної війни", "Ми пам'ятає­

вмирати

від захворю­

мо твій подвиг, ветеране", ніщо не за­

вань, або, навпаки, одужувати. І, як і людина, держава має свої "симп­

"H!xro не забуrий,

томи" хвороби. І до найбільш не­

буте". у всіх зош·та гуртках будинку творчостІ школярів відбулися конкурси дитячих

безпечних симптомів, на мою дум­

ку,

можна

віднести

правовий

нігілізм, низький рівень правової

малюнків

культури як громадян, так і пред­

матику.

даrоrічним колективам шкіл міста за ту nлідну роботу, що вони проводять з учнівською

мовується на забезпечення грома­

дян всебічною правовою інформа­ ця робота

матиме

молоддю по шануванню ве­

позитивні результати лише тоді,

теранів війни, патріоти"іному

коли буде плідне співробітництво

вихованню на бойових і тру­

всіх зацікавлених установ та орга­

д()вих традиціях нашого на­

нізацій, у тому числі правоохорон­

роду.

них органів та судів. Адже у фор­ муванні правової культури населен­

Андрій НОВОХАТ,

ня беруть участь як державні, так і

голова рад1:1 ветеранів міського відцілу освіти,

громадські організації.

членлрезиДіІ міської ради ветеранів віИ!іи, nраці та Збройних Сил УКраїни.

Юрій СМІЩУК, начальник міського управління юстиції.

у справах неповнолітніх. травня ло З червня 2001 року.

Червень

2001

року.

-

організувати святкові концерти, ви­ стави за участю професійних та дитячих самодіяльних художніх колективів, сімейні розважальні програми, спортивні змаrан­

-організувати та провестн профілактич­ ну акцію запобігання дитячій бездогляд­ ності, жебрацтву, злочинності, поширен­ ню наркоманії, алкоголізму, інших нега­ тивних проявів у підлітковому середовищі, пропаганді здорового способу життя. Служба у справах неповнолітніх. Травень - лпстолаА 2001 року.

організувати та провести блаrодійну акцію з метою надання допомоги непов­ нолітнім, котрі відбувають покарання у

Прилуцькій виправно-трудовій колонії. Служба у справах неповнолітніх. АпстоЛаА 2001 року. організувати та провести блаrодійну акцію "Даруймо радість дітям" з метою на­ дання адресної допомоrи дітям, котрі пере­ бувають у складних умовах проживання.

Biggiл у справах сім'ї та м.олоgі, служба у справах неповнолітніх. Серпень- вересень 2001 року.

ня, конкурси малюнків тощо.

Biggiлr1: культурІ!, у справах сім'ї та молоgі, служба у справах неповнолітніх. Червень 2001 року. провести в міських бібліотек~х. на­ закладах

тиждень

ди­

тячої та юнацької книги, присвячених по­ пуляризації української літератури серед дітей та юнацтва. Biggiлtl культур!! та освіти. Травень -червень 2001 року. б. До 10-річноrо ювілею ратнфікацu Ук­ раїною Конвенції ООН про права дитини: - організувати та провестн міську rpy брейн-ринr "Підліток і право" з метою по­ пуляризації Конвенції про права дитини, удосконалення правової освіти, профілак­ тики правопорушень і злочинності серед неповнолітніх. Служба у справах неповнолітніх, віggіл освітІ!. Жовтень 2001 року. організувати міський конкурс дитячо­

го малюнка "Я, родина, Україна". Biggiл освітtІ, служба у справах неповнолітніх. АнстолЩ1 2001 року. започаткувати в газеті "Нове життя" рубрику "Права дитини", в якій публіку­ вати положения Конвенції ООН про пра­ ва дитннн та коментарі до них.

-

Реgакція газетtІ "Нове Жtlmmя ",

служба у справах неповнолітніх. 2001 рік.

воєнну те­

ся висловити подяку всім пе·

Тому робота органів юстиції спря­

тизацією. Але

на

Відщирого серця хочеть­

ставників державної влади.

взяти участь у обласному аукціоні творчих робіт дитячих та народних умільців. Віggіли: освіт!!, у справах сім'ї та молоgі, служба у справах неповнолітніх.

-

Вітчизняної війни у·києві та

профспілок.

реє­

вчально-виховних

сію до музе·Ів іеторі'І Великої

галізація благодійних фондів та

Biggiл освітr1, служба '

-

Учні заmльноосвітніх шкіл

N2 N21 , 7, 9 здійснили екскур­

функцією управління юстиції є ле­

70

ветерани

війни.

інших інтересів. Тому важливою

шляхом

29

активну участь

задоволення політичних, економіч­

- взяти участь у Всеукраїнській акції "Україна - дітям", присвяченій Дрю захи­ сту дітей, яка буде проводитись у Палаці мистецтв "Український дім". З

ності й nам'яті, в яких взя!іи

ня і захисту своїх прав і свобод та

осіб та порядок їх реєстрації" пе­

віggіл фізкультури та спорту, віggіл у

в місті

шкіл, направлено вітання; а також вручено квіти та неве·

громадські організації для здійснен­ відповідність до чинного законодав­

ння юстиції; установи що належать

Н3М Е!іЙНИ та hраці; котрі ПРо~ живають у мікрорайонах

громадянам надано право на свобо­

них послуr з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів грома­

районні, районні у містах, міські

ЦЬОГО. ЗQХоду 1}9-И В~ТЕ;фа­

ду об'єднань у політичні партії і

номічної ~форм зумовили потре­

~іст обласного значення) управлі­

Велико!· П@емоги. У рамках

громадян,

Статтею Зб Конституції України

організація надання юридич-

новлять: Міністерство юстиції Ук­

правової освіти

ду.

~ни, здійсн.ня політичtr'о"'іта еко­

Нині систему органів юстиції ста­

ня; присвячен~~tй 56~й ріЧнИЦі

тодичному забезпеченню й коорди­

ня у громадян правового світогля­

Проголошення н·езіІлежності Ук­

бу к~р.~инальних змін пріоритетів

день патріотичного вихован­

ня юстиції покладено функції по ме­

сприяння й розвитку та формуван­

прt~вової політики держави.

освіТНіх школах міста тиж·

стви населення. Тому на управлін­

нації

KOJИHOMV

новні віхи розвитку центрального

Активно й організовано буnо проведено в загально­

оскільки правовим навчанням

організувати та провести міський фестиваль дитячої творчості "Таланти твої,

Броварщино".

Biggiлu: культур11, освітtІ. Травень 2001 року.

-

орrанізувати та провести міський фе­

стиваль творчості вихованців дошкільних закладів "Ми - діти твої, Україно!". Biggiл освіт!!. Червень 2001 року.

- взяти участву 5-му обласному фести­ валі юних виконавців естрадної дитячої та юнацької пісні "На струнах веселки". Biggiлu: культурtl, освіти, у справах сім'ї' та молоgі. Травень 2001 року. - взяти участь у культурно-мистецькій акції "День Святого Миколая" та Ново­ річІЦІХ і Різдвяних святах в Палаці мис­ тецтв "Український дім", Національного комплексу "Експоцентр України". BiggiлtІ: освітtІ, у справах сім'ї та молоgі, служба у справах неповнолітніх. ГруАень 2001 року. - організувати відпочинок дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклуван­ ня. дітей з багатодітних сімей, вихованців будинку змішаного типу "Любисток". Biggiлu: у справах сім'ї' та молоgі, освітп.

Червень

-

серпень

2001

року.

Керуючий справами виконкому В.В. АБРАМЕНКО.


~;;:=мrng~4R~::(:s2-:~:a:1::!:::::::::::::::~~~~ЗВ~ІТ~Н~И~Й~к~о~н8ц'еJр~т'і~х~у~д~о~жr-----~П~о-р_а_д_у_в_ал и--гляд_а_ч_і_в_д_ж11а~-~~ ~овІІ........;;;;;:~

ff

__

КОЖНІ ТРИ РОКИ ЗУСТРІЧІ І P03CTABAHHR Ма й же три

роки

минуло

відтоді,

як

наші малята

відповідальність,

Яке то щастя,

поріг

школи з бажанням, і батьки спокійні,

ЗОШ

N2 9 ...

що їхній син чи донька будуть під пильною опікою учительки і на уроці,

новим,

не­

відомим

і

діти, і батьки. А доля подарувала нам зустріч із талановитим педагогом та прекрасною людиною Іриною Єфре­ мівною Стадник. Як же змінилися наші діти! З ма­ леньких, невпевнених і невмілих вони перетворилися на допитливих, кмітли­ вих, цілеспрямованих, дисциплінова­ них учнів. Діти з нашого класу чита­

\GO

слів на хвилину і розв'язу­

ють рівняння та задачі, які і батькам

не завжди під силу. Пригадується, як три роки тому при першому знайомстві ми з тривогою, дехто

насторожено,

дивилися

на

не­

знайому учительку Ірину Єфремівну,

італійську пісню "Санта Лю-

Додам від себе, що й гостям

чія" (викладач В. Єрмолен-

цього

ко), флейтист Ігор Біліченко

та

заходу

у

стали

у контейнерах із побутовими

mлl mn.,.дд.lLmiL є в р е й с ь к и й trnf /lf"ff"nllf" "Мама" у вико­

зіткнулися вони того дня, шо­

~JfL~J//LJ.IIYLh церту

колективними

зу­

ділить належну увагу, підкаже, як по­

ми. Тому й

який

понували відвідувачам учні

долати тимчасові труднощі з матема­

підготували діти

від най­

тики чи української мови.

молодших

Залишаючи свій затишний чистий клас в цьому році, ми не прощаємося зі своею першою вчителькою, котра

ників, вразив своєю різно­ плановістю, багатьма оригі­

образотворчого вімілення. Вихованці визнаних май­ стрів пензля Ольги Ларіоно­

заклала основні людські якості" нашим

їттям творчих індивідуально­

дітям

-

чесність, порядність, почуття

стей.

дорожчою людиною.

вам,

шановна

Ірино

Батьки учнів 3-А класу ЗОШ

Не даремно директор школи М.Г.

N2 9.

На фото: учителька

Кореньков й виділив з-поміж інших

молодших класів

педагогів для нашого першого класу,

І. Є. СТАДНИК.

бо знав про велику любов до дітей,

старшоклас­

Це

-

капела

рівництвом Н.О. Лисохма­ ри був неперевершеним.

во поставлена "Зимова казка" та маленькі "Нер­

Наші діти зібрали всі оп­

пачки" із далекої Півночі,

лективом. Отож у трьох номінаціях були завойо­ вані перші місця: "за по­

проходив

лески,

танцювальні

становку

Київської області. Участь у ньому взяли вихованці із \І шкіл мистецтв сто­ личної області. Цей день надовго

залишиться у

м' яті учасників та

па­

їхніх

батьків, адже виступ учнів хореографічного німілен­ ня

дитячої

школи

мис­

тецтв нашого міста під ке-

глядачів та журі. Бездоганними,

компо;шції

"Увиванець" та інші. Діти

чими були усі дев'ять но­

продемонстрували

мерів,

кий рівень виконапня складних елементів кла­ сичної хореографії. Після чотиригодинної конкурсної програми журі одноголосно визнало "Га­

вивчених

і

відшліфованих лише за цей навчальний рік. Танцювальний колектив "Галатея" продемонстру­ вав на конкурсі й складні сюжетні композиції: чудо-

го

розкладу.

Працівникам

міліцїІ, котрі прибУ'JИ на місце пригоди, водій автомобіля повідомив, що сміття він до­

ставляє від п'яти будинків по вул. Жукова і Волкова, що у Ватутінському районі столиці.

Встановити особу, що скоїла цей важкий злочин, навряд чи вдасться, бо ж годі шукати голку в копиці сіна. Та навіть

якби і вдалося це зробити, хіба можна чимось виправда­ ти

вчинок

нелюда,

котру

навіть жінкою не назвеш.

11оказала свою першу персо­ нальну виставку.

Інф. "Нового життя".

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

латею"

висо­

найкращим

програми,

складність композицій та підбір костюмів", "Най­ кращу хореографію" та "НадІя". У номінації "Соло" "Галатея" здо­ була друге :-rісце. Вітаємо з перемогою! Хай завжди супроводжує вас, любі діти, успіх, хай радість творчості окрилює на нові перемоги!

народів світу, український блиску­

роботи. Хочеться відзначити багатьох, зокрема Тетяну Вознюк, Марійку Зикову, Сергія Рудевича. А Катя Про('Іська, котра опановує ази майстерності під керів­ ництвом Л. Рубінської, вже

банду­

Залишилися позаду хви­

а з ними й серця

жіночої статі в стадіІ гнилісно­

різнобарв­

вої та Людмили Рубінської

люючі години обласного фестивалю "Дебют", який Новосілках

міськбуду", було виявлено

11 rAnATEЇ''

УСІ ОПІІЕСКИ у

належить ДГ "Екос" "Киї.в­

представили на суд глядачів свої графічні та живописні

ристів під орудою Світлани Фадєєвої, талановиті гітари­ сти, якихтотує Ніна В радій, скрипалі (Ксенія Задорська), баяністи (Григорій Левко­ ведь), піаністи (Севіль Хача­ турова, Лариса Ужвій, Тетя­ на Погоржельська), чарівні маленькі хористи (Світлана М~:~коліІ Іська).

жди знайдуть правильні орієнтири у житті. Спасибі Єфремівно!

разів і настроїв,

нальними номерами, розма­

дружби, товариськості, взаємодопомо­ ги, відповідальності, з якими вони зав­

і навіть не підозрювали, що для сім'ї кожного свого учня вона стане най­

до

кувало навіть їх. Під час роз­

труп новонародженої дитини

ний, як і саме життя, запро­

-

з чим

(керівник Наталія Лисохма­ ра). Справжній вернісаж, де панують неповторність об­

знаними у місті музиканта­

концерт,

Але те,

вантаження автомобіля, що

го в неї вистачає часу, кожному при­

це 20 дітей і майже 40

відходами.

нанні хореогра­ фРІВОго ансамблю "Галатея"

батьків, дідусів і бабусь. І для кожно­

Її клас -

Києва, важко чимось здивува­

fll ~~ІІ'g W l l ' ' ~~о0н~~~~й тане~:

го колективу на чолі з дирек­ тором Валерієм Жосом та за­ вучем Оленою Андрєєвою -

чи на роботі.

кооперативу

ти, бо чого тільки не побачиш

силлями всього педагогічно­

удома

Працівників

Маша Спе-

від підприємств і організацій

неповторне обличчя,

створене

•••

- - - - - - - - - - - - , кою - усіх не пе~ І)елічиш. ~ Окрасою кoн-

школи вже є

своє

m

СМІПЕ3ВUИЩІ

"Десна", які приймають сміття

виставлений

у фойє. Дійсно,

(В. Рибченков), цивцева зі

НОВОНАРОДШЕНІ НА

своєю І·уморес­

робку юних художників,

гог відразу помітить зміну у поведінці

-

огляд

творчого до­

і в басейні, і на прогулянці, що дити­ на вчасно поїсть, пограсться на свіжо­ му повітрі, а якщо і захворіє, то педа­ і обов'язково знайде батьків

приємного

танцюристів

коли дитина іде до

ли

Хвилювали­ ся зустрічі з

викладачів та їхніх батьків.

а також В'ячеслав Рудий, котрий виконав популярну

дуже снодобались виступи маленьких музикантів і

професіо­

......

·зо вий анса"">Ібль "Спірі'Іуелз", r-~~~:!.!1~~~:::!~~~~~---,

варсько1 школи мистецтвце завжди свято для дітей,

налізм педагога. Ірина Єфремівна старший викладач, учителька вищої категорії, працює у школі з дня й зас­ нування, уже майже 20 років.

переступи­

ють до

високий

__

ня вист~вка в11хованців Б ро-

ко-

Батьки.

СТАЖУВАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ

У ФРАНЩІЇ ТА НІМЕЧЧИНІ

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від

'язку з великою а ністю на пасажирському автотранспорті з 1 по 15 червня ц. р. на те­ риторі! нашої області проводиться комплекс профі­

ЗО.08.2000р. NQ1358 Міжві­ домчий центр з організації

лактичних заходів nід назвою "Автобус

перепідготовки управлінсь­

- 2001 ". його

мета - попередження та nрофілактика аварійності на пасажирському автотранспорті, посилення робо­ ти щодо зміцнення дисциnліни водіІв та підвищення технічної готовності автотранспорту, nризначеного для перевезення людей. На територіІ Київської області зареєстровано 6543 автобусів, що належать автогосподарствам різних форм власності, у тому числі 199З автобусів індиві­ дуальних власників. У нашому ж місті перебуває на обліку 642 одиниці пасажирського автотрансnорту, із них 405 індивідуальних власників та 2З7 - nідприємств і організацій різних форм власності. На автошляхах області з вини водіІв автобусів за чотири місяці цього року допущено шість дорожньо­ транспортних пригод, в яких один чоловік загинув та сім травмовані. А водіями nриватних автобусів скоє­ но три ДТП, у яких один чоловік загинув і трьох по­

ранено. З початку поточного року у Броварах з вини водіІв пасажирського автотранспорту трапилося дві ДТП, внаслідок яких двох чоловік травмовано. Характерними недоліками в роботі автотранспорт­ ників є nорушення правил обгону, висадка пасажирів в непризначеному місці, а також їх перевезення з відкритими дверцятами автобуса. Подібні факти мали місце і в Броварах.

Хочеться побажати, щоб вищезгаданих прикладів було якомога менше, і щоб вони стали уроком для тих горе-водіІв, котрі нехтують nравилами

дорожнього руху. Треба завжди пам'ятати, чим може з 1читися будь-яка недисциnлінованість як для в, .tв, так і оточуючих. Шановні водіІ автобусів! Не

за~увайте, що ви нес,ете відnовідальніст-за наидорожче- життя своІх пасажирІв.

.11·

Юрій ТРОЦЕНКО, начальник відцілення дАІ міськвідділу ГУ МВС України в Київській області, nідnолковник міліціІ.

·новЕ життя·Броварськuх міської ma

ких кадрів для сфери підприємництва (МЦПК) ого­ лошує

конкурс

20

менеджерів (друга гру­

па) для З-місячного стажу­ вання в Німеччині. Усі витра­ ти на утримання спеціалістів

в країні перебування бере на себе nриймаюча сторона. Транспортні витрати по­ криваються

Прийом документів здійснюється секретаріа­ том МЦПК:

на стажування на підприєм­ ствах Франці1"; · до кінця червня 2001 року на стажування в Німеч­ чині за адресою: 01103, ки-,-в, бульвар Дружби на-

07400,

61285

www.me.gov.ua). Вимоги до менеджерів:

· · ·

вік до

40

років;

вища освіта; досвід роботи не менше року на уnравлінських поса­ дах вищого і середнього рівнів (керівники, заступники керівників підnриємств та їхніх структурних піщюзділів);

соціальнuх

Затока Одеської обл., на базі відпочинку "Рута". Розміщення -у

ОПТОВІЙ ФІРМІ НА ПОСТІЙНУ РОJ;ОТУ ПОТРІБНІ:

-Комірники

-

Вантажники

-Оператори

"f·C Бухгалтерії" - Менеджери. Звертатись за те­

Порядок

тами:

французькою мовою (Київ, червня); німецькою мовою (Київ, початок лип­ ня);

·

стажування: у Німеччині

(вересень- листопад); у Франції (жовтень - гру­ день).

Кuівська обл., м. Броварu,

сільського госnоларства nuтань,

лuстів

і

грн. за добу. На територїІ бази

дискотека,

триразове харчування.

Є ПУТІВКИ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ В САНАТОРІЯХ КУРОРТІВ

МОРШИНА ТА МИРГОРОДА.

Адреса: 07400, Київська обл., м.Бровари, Тел.:

вул. Залізнична, 5. 5-00-30; тел.jфакс 5-42-23, 5-42-24.

ДАЧНА ПРИВАТИЗОВАНА ДІ­

q-

ЛЯНКА 6,7 СОТКИ. Ніжинський напря­ мок електрички, станція "Заворичі", 20-ЗО хв. ходьби. "Времянка", сверд­ ловооаr підведена лінія елект~f)поста­

чання,плодовідерева,сморdдина,ма­ лина. Недалеко ліС'.-тел.: 5-36-05.

(}Г КАРТОПЛЯ ХАРЧОВА «КИЇВ­ СЬКИЙ СВІТАНОК». Якісна, 1 тонна. Ціна договірна. Тел.: 3-92-09 (вранці або увечері), позвати Любов Юхимівну.

бульв. Незалежності,

2.

4-02-92; nромuсловості 4-04-81;

масової роботu

4-23-26.

За точність викладених фактів відповІдає автор.

-

- сауна, душ,

і~ У зв'язку з nеререєстрацією статуту

не завжди поділяє позицІю авторІв.

J\истування з читачами

38

садівничого товариства "Берізка" с.Боб­

проведення

nілотної фази: · співбесіда з nретенден­

4-місних будиночках по

усіма зручностями в капітальній споруді

75

лефонами:

6-59-29; 6-64-42; 6-99-34.

3-,

грн. за добу з однієї особи, або в люксах з

· вільне володіння мовою країни стажування.

бухгалтерія; nрuйом оголошень

+ + +

nuonoнvє відnочинок дnя всієї сім~і і тільки для вас на березі Чорного моря в смт.

Ре.11.акmор: 4-03-76. Засmупнuк ре.11.акmора: 4-21-34.

+ РедакцІя

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. ін.11.екс

Перелік аокvментів: за­ ява спеціаліста (довільна форма), копія закордонного паспорта, копія диnлому про вищу економічну освіту, ко­ nія свідоцтва про підвищен­ ня професійної кваліфікаціІ·, а також заповнені українсь­ кою та мовою країни стажу­ вання анкета спеціаліста, інформація про підnриєм­ ство, рекомендація керівни­ ка nідnриємства (форми 1Зп - українською та німець­ кою, а також форми 1-Зр французькою на

· до 10 червня 2001 року' • кінець

ВіААілu: районна

рахунок

ня.

і

paAu,

за

підnриємств або безпосе­ редньо учасників стажуван­

'8

АержаАміністрація.

у

12 менеджерів для направ­ лення їх на стажування від 1 до З місяців на nідnриєм­ ствах Франці!;

СПІВЗАСНОВНИКИ· міська і районна

участь

сольства Франції в Україні. Пілотною фазою nередба­ чається конкурсний відбір:

АдРЕСА:

рм, раіІоююї

на

пілотній фазі програми пере­ підготовки управлінських кадрів для сфери підприєм­ ництва, яка здійснюється за nідтримки Баварського цен­ тру "Схід-Захід" та Програми "Копернік" за сприяння по­

родів, 28, Міністерство еко­ номіки Укра-іни, МЦПК, кімн. 309- 310, тел. 295-51-82.

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець-

рик згідно із Законом України "Про об'єднання громадян" раніше діючу ко­ лову печатку ради садівничих товариств масиву "Берізка", що загублена, вважа­ ти недійсною.

Колектив СП "ьроварський завод "Торгмаш" глибоко сумує з nриводу передчасної смерті колишнього інже­ нера-будівельника Бориса Петровича ЯРМОЛЮКА і висловлює щирі сnівчут­ тя рідним і близьким покійного. друк Обсяг

І

oфcemнuu.

Арукований

аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" управління у сnравах пресu

ma

інформації Київської

облАержаАмінісmрації.

#42 2001  
#42 2001  
Advertisement