Page 1

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКИХ МІСЬКОЇ ТА РАЇОННОЇ РАА НАРОАНМХ АЕПУТАТІВ Ради:

Інформаційна панорама

і дія

ГЕНЕРАЛИ

їДУТЬ В ГОСТІ, БУТИ МИРУ

Триває офіційний візит командуючого збройними силами НАТО у Центральній Європі. Вищий війсь­ ковий діяч НАТО був прийнятий міністром оборони

України тання,

та його

заступником,

обговорювалися

пи­

що цікавлять військових України і Європи.

ПОКИ СВОГО ЗБУДУЄМО ...

20

депутатів не вдається зро­

бити звіту перед внборця1\Ш за свою діяльність. Причина одна і та ж -на сходку з'являється ма­ ло

суються

РАДІйТЕ, СУМІСНИКИ

цювати

сумісництвом

на умовах

за

бують

ДО

а

віДпустка

надається

часно з відпусткою за основним місцем роботи.

У НАС ТИХ АЛМАЗІВ, ЯК У ДЯДІ МАТРОСКІНА ГУТАЛІНУ У

250

СЛуЖбО В И Х і

проводять

ве­

профілактичну робо-

СЛОВО ПРО ЛЮДЯНІСТЬ

дого­

одно­

питання

ставляться

СВОЇХ

обов' язків

промінчик

милосердя, охололо

до

кожне чужого

болю. Саме такі наші ше­

-

фи

працівники

домо­

будівного комбінату.

виконання їм

це

не

Продукцін

законів

.

вдаєть­

завжди

Інший важливий мент благоустрій,

мопід­

тримання території села у належному санітарному стані. Прикро, але в цьо­ му питанні заворчани не

показують прикладу. Хіба назвеш щем

нормальним

влаштування

вільних

звалищ

часто

яви­ само­

для

сміт-

на~І

звертатися

дово­

до

ди­

гою.

Чи

школу

вати,

чи

транспортом

помогти, в

віДремонту­

чи

надати

гуртожитку

учителям.

І

до­

місце

молодим

ніколи

немає

відмови. Наші шефи зав­ жди знаходять час, щоб

його боку по соціальному

виконкомові та депутатам,

багатодітних сімей, інших пільгових категорій насе­

що є представниками ін­ тересів громади, боротися

з цими ганебними явища­ ми.

Особливо актуальним питання благоустрою є тепер, на початку квітня, який у попередні роки знаменував собою і поча­ ток місячника по благо­ устрою

та

озелененню.

Може, не варто забувати колишню традицію, тим більше рук є до чого до­ класти? Це і впорядку­

вання

піщаного

поблизу

кар'єру

залізничної

стан­

ції, і приведення в належ­

ний порядок сільських кладовищ, і благоусторій території

навколо

закла­

дів соціальної інфраструк­ тури

А ти,

... втім,

що перелічува­

невирішених

питань

- · неозоре поле. Це, при­ міром, недостатня робота виконкому в справі орга­ нізації дозвілля сільської молоді, слабка турбота ;з піклуватися

про-

підприємство,

вану школу.

і

своє

про опіку­

Бо тут

розу-

111іють, що в умовах тяж­ кого сьогоденна найбіль­ ше

страждають

діти,

а

надто діти-сироти, інвалі­ ди, ті, що живуть в не­ повних сім'ях. І для них наші благодійники від­

найшли

можливість

виді-

лити значні кошти. Це ве-

захисту

інвалідів

шини,

лення. При бажанні цей перелік можна було б продовжувати й продов­ жувати.

У розмові на цих зборах ішла

мова іще

про

питання,

вирішення

турбує

всіх

одне якого

заворичан.

Маю на увазі хід газифі­ кації села. Робота ця три­ ває і в основному за ра­ хунок же

самих

жителів,

допомогу

ад­

коштами

більше надати нікому. Словом, як не сутужно, але

сподіватися

доводить­

ся тільки на самих себе. І стосується це не лише газифікації, а й усіх ін­ ших

питань

такого

нелег­

кого нині сільського жит­ тя. Усвідомлювати цю істину мають у першу чер­ гу

виконком

і

депутати

сільради, бо саме вони ма­ ють

виражати

і

захищати

інтереси виборців.

Ш ГОНЧАРУК, с. Заворичі.

лик~. благородна справа. Ад!\Ііністрацін школи, пе­ дагогічний колектив щиро вдпчні директору номбі­ нату,

усьn~ІУ

колективу

за

чуйніиь,

ДОПОl\ІОГJ',

доброту.

О. ЗАВАДСЬКА, заступник

директора

виховній .м 4.

роботі

по

СШ

го

ПРО ФЛОТ І ПРО АМУНІЦІЮ Під головуванням Президента України Л. Крав­ ":іука відбулося засідання Ради оборони. Розгляда­ лися питання забезпечення українського війська

,

НДІ

<<Будперліт>>

заводу

всім необхідним, а також проблеми розподілу Чор­ номорського флоту.

України. колишніх

продовжують

ти

тісні

зв'язки

варчанами. ський

(Північна

комбінат,

що

глюкозу,

і

речовин.

Постійно проживаючого населення в зоні аварії нема. Спеціальні загони приступили до збирання радіоактивно забрудненого снігу і дезактивації терн­ торії. СнбірсьБий хімічний комбінат у Томську-7 спеціалізувався на виробництві плутонію для ядер­

ський

бро­

Осетія)

виробляє

і

підприємства

чання

значне

подорож­

перевезень

приму­

шує і замовників, і постачальників шляхів

шукати

нових

цієї

зниження

статті витрат. Наприклад, сировину

перлітний

чекають

камінь,

-

що йо­

медичних

<< ЕнзіН>>), патоковому Добре

-

ка

го

шліфувальний дослідну

ський

завод

шого

ціалістамн

спе­

Київського

яко-

на Львів­

кінескопів.

виробництва,

розпочали

ти замість рошна

на

::с::о-" і-'"""'

яку

використовува­

деревного бо­ Одеському

за­

лінолеуму,

покращує робить

більш

його ела­

стичним.

с::

«Заворицький >> імені Щорса

<< Пухівський >> << Семиполківський >> імені ·Кірова <<Заплавний

<< Бобрицький >> <<Гоголівський>>

<<Красилівський>>

<< Жердівський >> << Великодимерський >> ДПЗ <<ПЛОСКіВСЬКИЙ>> ДППЗ <<Рудня» « Придеснянський >> << Богданівський >> « Требухівський >> <<Авангард>> <<Літківський>>

Підсобне

О. RОНОНУЧЕНКО, директор.

С1

~га-~~

<<ЗОрЯ>>

воді <<БіЛЬШОВИІ\1> при ВИ­

Берегівського родо­

із

пер­

А перлітна добавка на­

якість,

разом

партію

відправлено

значно

заводчани

~:::;

O..:::"'r:::

та

себе ще одна наша новин­

копалина­

Нині

комібнаті

" ""' о

~gg>.

крахмало­

зарекомендувала

нити

вища (Закарпаття).

Гсн'Подарстnn

"

q;,:"

інші суміжники.

готовленні

ми із

На~ва

Верхньо­

дніпр::>вському

із Вірменії, довелося замі­ власними

препаратів

на

НЕ ЗБІДНІЄ РУКА ДАЮЧОГО

<<братських>> компартій. Таку заяву зробив на зу­ стрічі з інтелігенцією Моеквн генеральний проку­ Валентин Степанков. На більшості фінан­ документів, підкреслив Степанков, стоїть під­ Михайла Горбачова.

порошок

у Ладижині (за­

мільйонів доларів

рублів КПРС виділяла за останні роки на підтримку

раніше одержували

в

Броварської державної насіннєвої

інспекції про стан

підготовки насіння ярих зернових, зернобобових культур і багаторічних трав в господарствах району станом на 1 квітня 1993 року.

переробки

фільтрувальний вод

пра­

Одержуваний

го

мільярдів

ми

ленням.

літ,

в Узбекистані. Однак

будматеріалів

результаті

Волгоград-

нафтопереробний

комбінат,

ної зброї і переробці відпрацьованого урану та плу­

тонію з атомних електростанцій.

із

Це і Веслам­

..sелика ядерна аварія сталася на радіохімічному заводі Сибірського хімічного комбінату в місті чином урану. Вибуховою хвилею зруйновано стіну і дах цеху. Зона радіоактивного забруднення пере­ вищує тисячу гектарів. Це друга після Чорнобиля ядерна аварія, що призвела до викиду радіоактив­

партнерів підтримува­

~ОМСЬК-7· «САЛЮТУЄ» ЧОРНОБИЛЮ Вибухнула місткість з азотно-кислим роз­

Незважа­

ючи на розвал Союзу, ба­ гато

ІНФОРМАЦІЯ

Україні

в

цюють над його удоскона­

жами

6

діючих

Калинівська-

<<ІТАР-ТАРС>>.

та близько

жите­

неухильного

ся. А тому виконкомові при підтримці депутатів уже найближчими днями треба приступити до фор­ мування загонів самообо­ рони. При чіткій організа­ ції цих загонів вони мог­ ли б принести багато ко­ ристі. Так, як у свій час· це робили і добровільні народні др_ужини.

Шукаємо ринок

мільйонів доларів оцінюється родовище ал­

добре знана далеко за ме­

400

до

ректора Володимира Іва­ новича Білика за допоl\ю­

співчуттн не

прилучити

села

Дуже

госпу Микола Бурхан не знає, що з тими алмазами робити. Таку інформацію поширило агентство

них

ципліну, лів

тя, таку ж самовільну ви­ рубку дерев. Кому, як не

КОТА

мазів, відкрите ще у 1936 році на землях колгоспу <<Україна>> Вінницької області. Всі ці роки родови­ ще дорогоцінних каменів, що неглибоко залягають, трималося в глибокій таємниці і нині голова кол­

Томськ-7.

Але навіть при най­ більшому їхньому бажан­ ні навести порядок і дис­

шах і

правопорушень.

диться

На щастя, не в усіх ду­ у ці тяжкі часи

серце

роботу,

б

громадського

сумлінністю

місцем основної роботи не потрібно. виконану

хоча

порядку. У Заворичах працює два дільничні ін­ спеюори міліції, котрі з

згас

но

першочергового

дотримання

вору на тому ж або іншому підприємстві, в уста­ нові, організації або в громадянина у вільний від основної роботи час. Згоди адміністрації на це за Оплата праці сумісникам провадиться за фактич­

односельцями,

розв'язання.

пра­

трудового

голови

В. Свір­

яких зібралося близько чоловік. У ході ц1є1 розмови і з'ясувалося чи­ мало проблем, що потре­

лику

організацій

цьому

40

Відповідно до статті 18 Декрету Кабінету мініст­ рів України <<Про оплату праці>> Кабінет міністрів прийняв постанову про роботу за сумісництвом пра­ цівників державних установ і організацій. Документ дозволяє робітникам, спеціалістам і службJвця~1 і

в

розмова

з

Взяти

раїні Саймон Хіманс передав ліки інституту ен=\о­ для постраждалих від аварії на ЧАЕС.

установ

практично

сільвиконкому М.

ООО ФУНТІВ ЗДОРОВ'Я

Великобританії до Києва літаком доставлена партія медикаментів на 20000 фунтів стерлінгів. Це складова частина програми британської гуманітар­ ної допомоrи Україн!. Посол Великобританії в Ук­

підприємств,

вони

усіх сфер життя.

ського

до

населеного

пункту. І це тим більше є дивним, що проблем у заворичан удосталь і сто­

дозволила

3

державних

жителів

Переконатися

Президент України Л. Кравчук прийняв делега­ цію румунського парламенту на чолі з головою Па­ лати депутатів Адріану Нестасе. Під час перегово­ рів порушувалися питання економічної співпраці України і Румунії, зокрема про використання ~аф­ тового терміналу в румунському порту Констанца на Чорному морі для приймання зарубіжної нафти для України.

ту, контролюючи збере­ ження народного добра, разом із тнм відвідують сім'ї заворнчан, схильних

Ось уже двічі підряд виконкомові Заварицької сільської Ради народних

Прем'єр-міністр України Леонід Кучма зустрівся середу ~ представниками фермерів. У ході розмо­ порушувалися питання реформ у сільському гос­ України, забезпечення фермерів землею, сільськогосподарсЬІшм реманентом, добривами, роз­ глядалися інші проблеми розвитку фермерства в Україні.

,Nq 42 (84Оі). Ціна договірна

Виконкомові є чим зайнятися

повноваження

ПРЕМ'ЄР ВЖИВАЄТЬСЯ В ПРОБЛЕМУ

,_

rааета. впоаtrrь & 17 квtuа 1967 року

господарство

<<Русанівський>>

По

району

376 223 199 177 154 153 144 137 131 128 120 119 118 113 104 102 100 100 89 74 69 127

!;:: >.

=

u

-(.І-

(..І~

"'"'"> g_~м

"•

о::::::

:r'"' ro

о"'

. 3"

r- "-0

~"'"~

"-

208 103 83 77 о

73 72 55 56 58 120 88 о

78 о

102 100 5 16 10

.;_" ~ ~

~

::r::.-;:.::: ::r:: о u::;: «І ~ (1;1- ~

::C=t:

~ с ·Б.g? ~

Cl.lt-.0

::fO!--t:: о=~~::;:

'-

о.•::: ro u t:•::.г-:а.~

-"'

Е- м

103 1_43 365 220 16 25 163 49 74 650 503 105 142 100 107 106 135 118

о

56

114


8

стор.

2

Вівторок,

квітня

13

року

1993

2б квітня 1993 ро"увибори народного депутата України

Претенденти і їхні А. Г. ЛЕМПІЦЬКИЙ: <(Основним

завданням

народного

роботи

бів

ших

осіб

питання

від

і сім'ям

та

про

захист

ін­

протиправних

прийняття

законів,

декретів,

що

приємств, на збільшення випуску про­ дукЦії, особливо товарів народного

вжитку, нової техніки і технології;

-

-

я

міки,

за

багатоукладність

рівноправні

ня,. а

в

форми

політиЦі

еконо­

господарюван­

за багатопартій-

-

ність;

В. М. ХОМЕНКО: <(Особисто я вбачаю державою, конституційний грунтується

на

визнанні

літики, яка б ня розумних спільства

Україну лад якої

прав

їі життя, здоров'я, честі недоторканості й безnеки -

і

і

економічної

не

ставила

гідності, найвищою

побудова громадянського суспіль­ ства і правової держави на основі за­ гальнолюдських цінностей, тобто ідеї гуманізму, демократії, рівноправності й соціальної справедливості, економічної,

Щодо проблем сільського ства, то вважаю за потрібне:

політичної

· -

свободи,

-

за­

та

іДеологічної

економічної

багатоманітності,

комплексна

-

разом

господарств

власності й

ру

тивних

господарювання;

ефективний громадський від

народу

до

органів

реформ

на

її

посадо­

Україні сьогодНі потрібна сильна державна політика реформування еко­ на

наЦіоналЬІНих

бути

інтересах,

пріоритетів.

шляхом

А

здоровому

поступова

і

політюш України має бути на

утвердження

і

розвиток

демократичної держа­

Цілісності держави

та

недотор­

Посилення

гарантій

соЦіально-еко­

малозабезпечених кате­ та інших осіб, що по­

требують захисту і підтримки. Своїм першочерговим завданням

за умови обрання мене депутатом Верхов­ ної Ради України вважатиму вирішення всіх тих проблем, що хвилюють вибор­ ців 210-ro виборчого округу.

стимулювання

розв'язання

продумана,

номічних справ горій громадян

саме:

а) розвиток АПН довольчої проблеми;

секто­

приватизаЦія.

незалежної

-

побудована

глузді, аналізі реальних соціально-еко­ номічних процесів. Ця політика повинна проводитися

колек­

громадян України за кордоном, прий­ няття найближчим часом воєнної докт­ рини і створення професійної армії.

-

має

зміЦнення державного

каності її нордонів, включення наЦіо­ нального господарства в світову еконо­ мічну систему, захист прав і свобод

вих осіб;

Політика

як

ріальної

літики, втілення якої бу,де здійснюва­ тись неухильно, за будь-якого складу

номіки.

ре­

ви, забезпечення стабільності її міжна­ родного становища, збереження терито­

обов'язковість розробки довгострокової наЦіональної економічної по­

відповідних

сіль­

господарства;

глибоко

спрямована

ринкових принципах;

уряду,

та

роз.витком фермерських

всебічне

Зовнішня

влади,

-

парламенту,

між

земельно-аграрна

госпо~дарств,

поетапна

консолідаЦія всіх здорових сил суспіль­ ства на підтримку економічних і соЦі· альних

із

сільського

-

контроль

за діяльністю органів влади, зворотнього

зв'язку

нерівності

радгоспів;

тобто

на визнанні багатопартійності, гаранту­ ванні рівноправності різних форм

-

цінової

форма, право на безплатне волоДіння землею членів колгоспів, робітників

суспільне життя в Україні базує­

ться на засадах політичної,

усунення

господар­

товарами та послугами селу ськогоепода рською продукЦією;

хиту прав і свобод людини;

-

за­

в) конверсія галузей ВПК

-

ідеологічної

піД

грозу право майбутніх поколінь на жит­ тя в здоровому природному середовищі. Проведення М\ТИвних заходів по лікві­ дації наслідків чорнобильської ката­ строфи;

людини,

соціальною ціННістю>>:

та

по­

забезпечувала задоволен­ матеріальних пот-реб су­

водночас

про-

одержали

-

комп­

дасть? - Тесту,вання на Україні введено за міжнародною системою, якою користуються в усьому світі. Це дасть можливість об'єктивно визначити рівень знань, оЦіни­ ти інтелектуальний розвиток учнів по всій Україні. Досі Україна показувала високі результати на Міжна­

-

Проблему

місце у авіті.

- Чи не здається Вам, що тести впроваджені де­ що посnішно. Адже цілий навчальний рік вчителі го­ тували нас до екзаменів? - Це так. Хоч на вчительському з'їзді йшла мова про нововведення, однак нонкретності не було. І хоч це справа прогресивна, хвилює практичний бІк

не

кажучи

його

околиці.

із

справи. Адже •кожна школа одержить .JІИШе по

вивезенням

знає, не поспішаючи ук­ ласти договір із управ­ лінням копичується та

воно на

покласти

треба

а отже об'єктивність буде важко.

комунального

господарства. Тож

на­ по­

пропоновані три рівні запитань. но на всі, він одержує 60 баліJВ.

звалищах.

забезпечать

край

Та

Широкий спектр про­ блем вирішували члени штабу по проведенню місячника на своєму

РБУ А. А.

листок

во-комунальних

населення

сектора

туватися

Для домашньої бібліотеки

мови

кий

вважається

словник,

шого

Той,

ву,

у

хто

вивчає державну

книжковому

вермагу

райспоживспілки

придбати сJ1оварь

відділі

мо­

уні· може

«Русско-украинский работинка

торговли»,

який вийшов у Киівському ви­ давництві «Вища школа». Ав­ І. Задорожний. Словник тщJ яв.1яє собою першу спробу си­ стематизувати професійну тор­ говельну лексику. Він охоплює

цтво «Веселка». Ця книга справжня енциклопедія рослин­ ного світу України, вона скла­

дає

скарбницю

рості.

коли

і

У

як

інших

продовольчих.

у

пригоді

«Знання».

Багато людей цікавиться родною медициною. Вони

на­ мо­

жуть одержати вичерпні відпо­ віді на своУ запитання, якщо стануть власниками книги Іва­

на Ноеали «Від рослИни до лю· дини»,

яку

видало

ви давни-

лікарські

Уперше

мову

літературної

І.

П.

нової

піднесено

та

ке­

відділів

приватного

усуненні ви­ недоліків, аби нам усім за­

української мови сСловарь у~раїнської мови» в чотирьох томах вийшов 11 Києві в 1907-

1909

рр.

Співукладачем,

рядником Б.

Д.

та

редактором

Грінченко.

В

лексикографії

упо­

був

українсь­

це

Котляревського.

.лексики

рівня

XVIII який

родоначальником

літературної

мови.

Першою спробою фіксаціУ і лексикографічного відображен­ ня живої народної украінсь-

Найповпішим

видання

протягом

ної

мови

є

словником

• Словник

ськоі

мови•

в

мах,

створений

мовознавства ім. ні АН України

1970-1980

рр.

в

О. і Це

рід­

україн­

одинадцяти

то­

Інституті О. Потеб­ виданий у пе,рший в

історіі української лексикогра­ фії словник тлумачного типу,

'tтворений на базі величезного матеріалу, дібраного з різно­ манітних літературних, фольк­ лорно-етнографічних та іНЦІНХ

дже~Jе.<І до

з

кінця

наших

днів.

.XVIII

ВЕЛИКИА

Поліглот володіє

століття

він

піДкреслює

мов

це

--:-

особа,

Агатангел

рр.)

nисьменник,

яка

мовами.

Іfкраїнців

знав

(1871-1942

-

найбільше Кримський український

вчений,

перекла­

дач. ·Коли його запитували, скільки він знає :мов, відпові­ дав: «Мабуть, із шістдесят, а то й більше». У дитячі роки він досконало вивчив німець­ ку, французьку та англійську мови. В юнацькі добре ово­ лодів грецькою, турецькою, італійською, давньоєврейською, санскритом.

Мови

усе

став

життя,

він

свІтовQrо

ціалістом

з

логіТ

після

та

себе·

вивчав

ученим-орієн­

талістом

рівня,

арабістики, Іраністики

понад

і

спе­

тюрко­ лишив

тисячу

на­

укових праць. Він уперше до­ ніс до українського читача

безпосередньо східну поезію, клад

цілої

з оригіналів зробив пе.реїї

антології з століть. додавши всту­ наукові довідки.

lX-XV пнІ

А.

по­

3

-

з

чотирьох предметів,

рщно1 СІюви.

обраних за вла;J з математ

-

А проидуть вони в тані строки: у

їнська l\юва 20.04, російська мова - 22.04. мате­ матика 24.04, українська література - 26.04, фі­ зика 28.04, світова література - 30.04, хімія3.05, іноземна мова - 5.05, географія - 7.05, історія

(України та всесвітня історія) 10.05, біологія 12.05. Окрім то,го, випускники складатимуть залік іЗ фізку "1ьтури. - Розумію. Тести дозволять об'єктивніше за екза­ мени оцінити знання виnускників. - Звичайно. У цьоrму рощ за результатами тесту­ вань бажаючі можуть вступати до воєнних училищ та педагогічних інститутів, на ,деякі факультети Сум­ ського фізико-технологічного інституту, до Дніпропет­ ровсьного яких

-

інституту

залізничного

транспорту

та

де­

іНШИХ.

Яка ж оцінка виставлятиметься в атестат, якщо,

скажімо, за результатами тестування виnускник одер­ жить вищу оцінку, ніж мав в табелі, і навпаки? В атестат виставлятиметься оЦінка, одержана учнем за тестування. Якщо ж оцінка за тестування вас влаштовує; ви звільняєтесь від екзаменів, янщо ні то складаєте їх в установленому порядку.

-

-

Розмову продовжує інспектор шкіл міського відді­ лу освіти М. С. Rот. - Rоли ж закінчується иавчаJІЬннй рік, якщо останнє тестувания пройде 12 травня? - Навчальний рік, як завжди, закінчується 25 травня. Але nісля тестування випускників чек~­ ськ~вий . табір, а випускниць медична пра~,_ :~·

'

ткарю.

Ось уже два роки їздимо у навчально-виробни­ чий центр творчості молоді. Чи буде нам nрисвоєна Так.

Після

успішного

не вище ІІІ розряду.

ПОЛІГЛОТ

багатьма

вигляд

-

IJEMEPИIJEHKO.

Серед

словник

півсто.тіття.

народну,

до

наприкінці

,украінської

грунтовний

раїнської

століття з виходом у 1798 ро­ цІ пе.ршого видання •Ене'Іди» вважається

П.

залишилося иайповнішим і най­ авторитетнішим зібранням ук­

українську

було

пер­ І.

року.

1798

* * *

Перший

кій

мовознавство

шанувальни­

кам українськоі мови і • Прак· тичний російсько-український словник» О. Ізюмова, який ви­ йшов у столичному видавництві

муд­

поради,

Мова 1

про­

мислових товарів та .s:ільсько· господарськоі продукції. Стане

збирати

недуг.

тисячі найбільш вживаних торгівлі слів. Приведена но­

менклатура

народноУ

містятьсй

рослини і як слід ними кори­ пу ватнея при лікуванні тих чи

12,5 у

ній

до

«Енеїди»

тестами,

_

кваліфікація, як того сподівалися?

невелич·

доданий

видання

Котляревського

мають

запропоно.ваних відповіДей по­

бажа_ння~. і в обов'яз:к~вому порядну

-

кої

надрукованими

-

тишніше і приємніше. Була висловлена пропо­ зиція про преміювання тих, хто зробить якнай­ більший внесок у благо­ устрій і озеленення рід­ ного міста.

Н.

запитань

49-

з історії години, української та російської мови (диктант) 1 година. У кожщй школі буде працю­ вати комісія, до складу якої увійдуть представнии управління освіти, директор шноли, представники rро1\!адськості, учитель та екзаменатор. Учні будуть тес­

на

явлених жилося

із

-

А поки що будемо виходити із своїх можлИво­

-

рівників підприємств, шкіл, дитсадків, житло­ і

десять

де

·

стей? То як же буде організоване тестування і з яких предметів? - На всі завдання віДводиться чотири го.дини,

за­

увагу

з

так.

кладів і кіосків, які згідно із договорами по­ винні дбати про їх зов­ нішній вигляд і чистоту. Не проста на сьогодні склалася ситуація із ос­ вітленням вулиць, ут­ риманням території пар­ ку <<Перемога», багато проблем із благоустроєм новобудов. Вирішено під час об'їзду міста акцентувати

перші

балів, четвірку

трібну віДповідь. Сподіваюся, що і у нас буде зго-дом

Соломка,

приватизованих

лише

за­

Відповівши правиль­ Найвищу оЦінку вам

трібно вибрати потрібну. Решта ж, наприклад, з мате­ матики, є звичайними за;дачами або прикладами. У доЦільності тестування глибоко переконаний. Я мав досвід роботи у Ефіопії, де танож проводять тестування у школах. Ножному учню дають на парту

начальник відділу по благоустрою О. І. Іжо­ кін, голова ради вулич­ них і будинкових комі­ тетів М. К. Федоренко, начальник ЖЕО «Бро­ вари» А. М. Бобко та інші. Вирішено значну ува­ гу приділити упорядку­ ванню доріг, дворів, ди­ тячих майданчиків. Су­ воро питатимуть із власників орендованих та

-

справжніх тестів,

першому засіданні 5 квітня. Своїми пробле­ мами поділилися за­ ступник начальника під­ рядно - спеціалізовано­

го

60-50 набраних 36-21.

трійку

37,

якнайшвидше.

·

Тепер розкажіть, будь ласка, про самі тести. З ножного обраного предмета уням будуть

-

і у

цьому

примірників тестів, розмножити їх 1 дати кож" · ; учню на парти немає можливості. Всі вони лиса . ться на ~дошЦі, отож забезпечити повну самостійність,

сміття, на жаль, кожен житель вирішує, як сам

І

...

Цього року на випускників України чекає нововве­ дення, яке стало сnравжньою несподіванкою для' учнів, та й .для вчителів. Нр!м звичних екзаменів, замість контрольних робіт у школах цроводитимуться тесту­ вання, або так звані зрізи знань. Для чого ж вnроваджене тестування і що воно

пройдемося подвір'ями

і

про

садках

чекали

родних дредметних олімпіадах. Так, на одній з остан­ ніх з математики українсьКі учні зайняли третє

Броварів,

~1

такої

міськвиконкому із заступником

вже

постійна активна допомога в бу­ дівництві Св.н:то-Троїцької церкви у Броварах. Якщо мене оберуть депутатом Вер­ хо~ної Ради України, то, виступаючи за сnІвробітництво з усіма громадськими організаціями, партіями, що діють у рамках Нонституції й виступають за під­ вищення добробуту людей, докладу всіх з~·силь, щоб виправдати довір'я вибор­ ців, бути виразником їхніх ідей у пар­ ламенті.

цроведення

служб на чолі

Давайте вулицями

матеріально-технічноі

спорту;

р)

представники

NICI'IHHK

-

були б спрямовані на захист виробнич­ ників і споживача, на розвиток під­

куди

увійшли

42 (84QO .

ІНТЕРВ'Ю У ЗАВІДУЮЧОГО МІСЬRИМ ВІДДІ­ ЛОМ ОСВІТИ В. М. ТРОЦЕНКА БЕРЕ ОДИНАДЦЯ­ ТИRЛАСНИЦЯ.

ІДЕ

турбота про дальший розвиток української культури та мови, охорони історичної спадщини нашого багатона­ ціонального народу;

посягань;

-

зміЦнення

озеле­

лексний план заходів по благоустрою Броварів на 1993 рік.

клу­

-

та життя

будь-яких

молодіжних

бази закладів охорони здоров'я, народ­ ної освіти, культури, фізичної культури

військовослужбовЦів;

свого життя

створення

за

-

дання дійової допомоги особам похило­ го віку, інвалідам, багатодітним сім'ям,

вирішення

шкіл,

очистці

установ

будівництво для сільських виробнични­ Ків та інтелігенЦії, асфальтоваНі доро­ ги, газифікація, водопровід у кожне село);

утвердження принципів соЦіальної

-

працевлашту­

ські зв'язки з піДприємствами, житЛове

справедливості, поліпшення умов праці та скорочення робочого дня ж~нкам, на­

громадянами

АЕС);

питання

та

ненню міста. Обрано штаб,

голови Л. В. Зіновсь­ кою. Керівники nід­ приємств, організацій та

припинення

-

ня правових механізмів їх діяльності;

загиблих

Чорнобильської

і

інтересами; неухильне втілення в життя За­ кону про пріоритетний розвитон села (міЦна матеріально-технічна база, шеф­

Ук­

-

вдовам

зупинка

вирішення

ників

раїни та ство.рення вільної, демократич­ ної і правової незалежної держави; розподіл державної влади на за­ конодавчу, виконавчу, судову і створен­

одиноким громадянам,

повна

весняний місячник благоустрою, сані­

тарній

вання демобілізованих воїнів та випуск­

ли інтереси людини, а також виконання

-

програми

оровари,

путата Верховної Ради України в тво­ рення законів і декретів, які б захища­

своїх ооов'язків перед виборцямИ>>: - прийняття нової КонституЦії

ний по

- екологічна безпека міста і райо­ ну та їх благоустрій (будівництво об'їз­ ної дороги та тролейбусної лінії Ниїв­

де­

Не

З І по ЗО квітня ;у міс­

ті проводиться традицій­

сИ О І Е

8

ЗАРІЧНИЙ.

Добі,рку підготовлено за матері,алами книги «Україна в цікавих фактах».

складання

іспитіВ

Але

~

- Зрозуміло, що сьогодні нас найбіJІЬше хвиJІЮJОТ.Jіо екзамени. Але мине зовсім небагато часу 1 все зали­ шиться позаду: ці хвилювання, виnускИИіt баJІ. і ста­ нуть перед нами зовсім нові проблеми: куди піти вчи­ тися чи працювати. Розумію, що влаштуватися буде дуже нелегко. Адже про безробіття ми добре знавмб з преси. Чи виділені якісь робочі місця на підnриєм­ ствах

міста, в організаціях

випускникам 93-го? Чи

передбачений якийсь соціальний захист?

- З болем у серці кажу: ніякого соціального за­ хисту не передбачено. Навряд чи піДприємства захо­ чуть взяти випускників до себе на 'роботу. Зараз у всІх важкі часи, свої проблеми.

- Отже, виходить, хочеш шаються комерційні структури? -

Це,

звичайно,

не вихіД.

не хочеш,

Зараз

а

зали­

головне для ви­

пускників здобути спеЦіальність. Вступайте до учи­ лищ, інших навчальних закладів. Принаймні починати життя поорібно саме з цього.

~ Дякую за напутні слова. І ще хочу побажати виnускннкам-93 ні nyxy, ні пера!

Інтерв'ю провела учениця 11 нласу СШ R.

>•

ПІГНАСТА.


сІІ О І І! Ж 11 ТТ Ja 8 Вівторок, 13 квітня 1993 року І с-тq. 8 .N'11 42 (840 1) ~=·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ На запитання кореспон­ дента Укрінформу відпо­ відає го.11ова Державного комітету України по зе­

11\~ННЮ .11em і п:ющ ТС рІІ­ торій с1 ,1 ьсьних і селищ­ них Рад народних депута· тів. 110 встанов.'! енню мс п;

мельних

с ільсьннх

ресурсах

ЧЕПКОВ.

Б.

М.

тів.

що

давчих

актів з питань зе­ мельних відносин . Але

;(ілу

цілісної

.'Іі

Державної

ефек­

регу.1юванню

:Jе ­

мельних віДносин на ві;І­ ІЮвідннх територіях. З метою розшир~ннн площ земель запасу і по­ да.1ьшого його пер ерозп о­

Починаючи з грудня року, наш парла­ мент прийняв 9 законо­

про­

грамн земельної реформи в Україні поки що не об­ народувано . Яка, на ва­ шу думку, Борнее Ми­ хайловичу, має бути кон­ цепція такої програми?

між

і

власниками

зе~І ­

землекорист увачами

сільськогос подарського

рJбництва

та

наявність

значних

які

ТаІ{, nи вірно заува­

nл ощ ,

використовуються

або

цільови м

ви­

враховуючи

раціонально

вести в стислі строки бо­

не­

не

за

при з наченн ям,

та цїі.

землю.

охорони

зем ельних

ме і відповідне Інформа­ Фйне. науково-методичне

і кадрове забезпечення. Перш за все передбачаєть­ ся

створити

мережу вищих і середніх навчальних закладів для п іДготовни фахівців відпо­ в ідної кваліфінаціі.

них

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІНІUІІІІUІІІ

серед

зако нів

в ідн осин,

і

відсутня

с

тодичного,

науково­

надров о го

передбачається

та відомствами і буде по­ даний Кабінету м іні стр ів на затвердженнн. Та вже за раз

можна

сказати,

ня

те,

щоб

дося гти

створенню

мельних

ресурсів ,

ристання.

реження

і

охорони ;

мель,

ство­

витку

длн

багатоукладної

номіки,

її

кож

со­

;10

В

-

о3меження залу че нн я

Зд ій снення може

забез печит и

орган і­

і

прававу

відродження

як

базу повно­

подолання

проблеми

дення аграрної св ітовий рів ень

У

цей

вершено

і

період

у

Ук­ влас-

ність земельних ділянок, надан их їм для ведення порядок

юри­

оформлення

власності

на

т акож

пра­

землю ,

н ада ння

ведення

ства,

земель

селянського

(фермерського)

со­

господар­

розробки

пр аєкт ів

роздержавле ння

і

т иJації

кол ектив­

них

земел ь

прива­

сільськогосподарських

піДприєм ств.

виве­

буде по

приватну

для

галуз і на розвитку .

роботи

щодо

раїни

а

ціально-економічної кризи в с Ільському господар с тві. створити умови дш1 вирі ­ шення в Україні продо­

вольчої

до

видачі власникам землі і землекористувачам відпо­ в ідних державних актів,

найважливішої

передумо ви

питання

громадянам

ва

правного власника і госпо­

даря

пер еходу

п ередачі

дичного

намічено'го, допо­

заційну

умовах

подар с тва,

с подіватися,

для

комунальної

особистого підсобного гос­

іноз емних інвестиЦій. треба

загальнодер­

і

зується

розвитк у

. rюнку ренції й монополізму,

зе- ·

підлягають

ринкових відносин розв ' я­

еко­

ста новище;

о нукати

земель

жавної

стабіл ізувати

ономІчне

районів

не

власност і .

структурної

перебудови;

що

ви­

адміні­

передачі у колективну і приватну власність, а та­

роз­

ціально-орієнтованої

ви­

вико­

для

межах

стративних

збе­

ності на землю і гос по­ дарювання; створити рів­ умови

заходи

значення в

рити рівноправні умови р оз витку всіх форм влас­

ноправні

для

їх

Заплановано

відповідні

зе­

їх

умов

сокоефективного

зм ін

використання

про­

транспорту,

зв'язку, оборони , інших категорій, що сприятим е

в ідносин власності на землю з метою ефектив­ ного

земель

пуннтів,

мисловості,

програма бу де розрахоза­ на на 1993-1995 роки . Вона спрямовуватиметься на

інвентаризації

на селених

що

проведен­

Дл я тост і

ного

за ­

визначення

земл і

економ Іч­

обгру нтування

р е нціації

уточ-

та

вар­

дифе­

зе мельного

по-

громадян , щує

Декрет

ватну

власність

і

громадянам

безплатно.

у

ключення

ділянок

що

власність

мельну

ділянку

ному

виду

її

новлених

.кож­

цільового

норм,

про

земельних

мативної

ціни

земельної

яного

власника

власності на лянку: до

землекористу­

за

Ціна

Наприкінці 1992 ро­ ку Кабінет міністрів ви­ дав Декрет «Про привати­ земельних

діля­

ною>. Прокоментуйте, будь ласка, цей документ та порядок його виконан­ ня на місцях.

-

Насам перед кілька сл ів хотів би сказати про зумовило

появу

останньої

договором

дажу

є

купівлі-про­

підставою

для мита ,

відповідно

до Де.крету Набінету міні­ стрів України <<Про дер­

в~дсотків вщ 1 до

2

вІдсотків;

від

50 відсотків; від 4 до 6 - 30 відсотків ; понад 6 років 5 відсотків. Передача

у

приватну

власність земельних діля­ нок, що були раніше на­ данІ громадянам, прово­ диться відповідними Рада­

Постановою Верховної Ради України від 13 бе­ р е зн я 1992 року <<Про

місцем розташування цих ділянок і на підставі ма­ теріалів, що піДтверджу­ ють їх розм ір (земельно­

15

травня

передачу

1992

громадя­

нам України з емельних діл янон у власність у по­ рядку і розм ірах, вста­ новлених Земельним ко­

дексом України . Однак Ради практично не розпо­ чали цієї роботи . Тому прийняття і реалізацін Декрету це поштовх до прискор е ння

процесу

формування

народних

депутатів

за

кадастрова

документація,

дані біоро

технічноr

ін­

вентаризаЦІї , правлінь то­ вариств і кооперативів то­

що) ля

1 особистих заяв. Піс­ вс тановлення

меж

мельних ділянок у

(на місцевості) одержують акт

на

громадяни Державний

право

власності

зе­

натурі

приватної

на землю,

видається

і

я кий

реєструєтьс я

відповідною Радою народ­ них депутатів .

всіх

так.

вони

в

розум1ють

цей

час розвалу

важли вість

економ нш

пра­

питанн я загопвЛі

мо­

від

населення ,

мотиву ючи ,

що

це

неви­

ні розрахову ватись із людьми за продукцію, продану

в державні ре сурси за сі чень- березень:

Молоко

-

67,75

1

кр б . за

кг .

-

М'ясо великої рогатої худоби ( ВРХ):

молодняк понад

кг

400

442,50 кр б.; 422,50 крб . ;

-

ВРХ вищої вгодованасті

-

384,10 крб . ; нижче середньої 342,70 худа 279,00 кр б . середнь9ї

-

крб.;

За заготівлю молока молокозаводи повертають господарствам затрати 11 процентів вщ вартос т1 його і повністю транспортні витрати згідно з їх со­ бівартістю ; а також граничного рівн я рентабел ь­ ності у розмірі 35 проценті в від с обіварто сті.

Молокозаводи повертають у сі · затрат и тод і , к ол н

бухгалт ерські

праЦівники

господар ст в

відку пр о Ці затрати. Але, дають донині із радгоспів

hірова,

«Авангард >>,

водаду ть

до­

на жаль, її чому~.:ь не << Крас идівський », і !І<Іен і

<< Семиполківський >>

як за ми­

нудий рік , так і за три міся ці цього рок у , ч ер ез що

втрачаЮть сотні тисяч карбованців . н а приклад , радгос п імені Щорса тіль ки за січень одержав за тра нспорт ні витрати 1304 тисячі карбо­ . ванців . Дуже прикро, що доводиться змушува ти бухгалтерів більшості гос подар ств забирати радгосп­ ні

кошти

на

молокозаводі ,

хоч

с вою

зарплат у,

ду­

маю, вони забирають без нагаду вань . У квітні ціна на молоно по винна індексуватис я,

тобто ще збільшиться . Хочу закл икати всіх керівни­ ків

і

спеціаліст ів

господарст в

розширити

кількість

заготівел ьнИх пу нктів і організувати прий ман н я мо­ лока.

Дея кі громадяни з різни х причин молоко відда­ ють свиням,

худоб і тому ,

що н і куди з ним дітись

радгосп не приймає . А все б іл ьше людей стоять годин ами в черзі під магазинами , щоб його купити .

-

Інтерв'ю взяв Опексій ЖУРАВЕЛЬ .

ре­

земельних

що

молоко

4 -

до

ми

форми та приватизацію земл і » місцеві Ради на­ родних депутатів були зо­ бов'язані забезпечити, по­

ти

суми договору; років tiO

2

у

пдно, і навіщо їм непотрібні, зайві турботи. В деяких господарст вах чомусь намагаютьс я об­ рахувати здавачів молока і ви пла чують їм від 4 0 до оО карбованЦів за кілограм. Хочу назвати ціни , за якими го сподарства повин­

80

цього Де крету.

прискорення земельної ре­

те,

земельну ді­ року

-

не

лока і забезпе ченн я народу проду ктами харчуванн н, не погіршують роооти в цьому на пр ям ку. А таю господарства, як << :Заворицькии ~>, << Заплав­ ний >> , ,ЦllПЗ << 1-'УДНЯ >> пvвністю припинили прий ма­

жавне МИТО>> буде залежа­ ти від часу набуття права

1

-

за

вильно

ділянок

може здійснюватися за ціною , не нижчою від нор­

розмір

вачів).

що

обов ' язково робиться міс­ цевими Радами відмітка у паспорті або документі, який його замінює . Про­ даж

але

Так, за два МІСЯЦі у радгоспах << Плосківський >>, <<Зоря >> заготовлено молока на 307 і 211 центнерів більше , ніж у минулому роЦі, на кор о ву це стано­ вить 44!:1 і ~ 1 7 кілограмів : Хочеть ся подякувати директорам цих господарств П . Ч> . Волосі , В. 1'. :Закопайлу, а також люд ям , які займаються заготівлею молока в цих гос подарствах,

призначення у межах вста­

рахунок коштів, що надходять у бюджет різ­ ного рівня від плати за землю , так і за рахунок коштів замовника (земле­

ро ку,

молока,

зе­

по

6bJO голів. Погол ів ' я корів зоільшилось, тому

потрібно , щоб збільшилась і юл ькість заготовленщ о

перед­

за

чинаючи з

вить

при

громадянин

державного

що

ви­

зловживань

передачі

складає по bJ кілограми від кожної корови , в ми­ нулому році було 1;)3 кілограми. Юлькість корів по рай ону в підсоб них господар­ ствах громадян збільшилась на 4о7 голів і станv­

власність

сплати

те,

За два місяці цього року заготовлено молока з підсобних господарt:тв громадян 4414 центнерів , що на 2533 центнера менше , ніж за цей час торік . Це

знімає

метою

3

ділянки .

зацію

спро­

шестирічний мораторій на купівлю-продаж зе­ мельних ділянок, наданих

Фінансове і матеріаль­ но-технічне забезпечення земельної р еформи перед­ бачається здійснювати як

і

щодо

власності

передачу землі у при­

приватну

ІІІІJІІІІІІІІППІІПІІІІІІUІІІІІІtІІІUІІІІІІНІІІІІІІІІІІWНІ811181,

раз погоджується з від­ повідними міністерствами

.кодексу

приватноr

України може тільки один

РЕФОРМ. ••

ансового з<~безпечен нн земельної рефор:~~ш така Програма вкрай необхід­ на. Ії третій варіант за­

3А МОЛОКОМ ВЕЛИКІ ЧЕРГИ

раз одержати безплатно у

IIІІI.UIIIIІІIUIIUDIUIIUUIDDUJUПIUUІІIJ

та

права

бачено,

ЧЕКАЄ

Державна програма зе­ мельної реформи . А для організаційно - правового,

ормаційного,

розгалужену

...А

Не змінюючи вимог Зе­ мельного

Земельнз реформа мати­

розв итку

власності на

Тепер п а суті Декрету .

ресур ­

с ів.

ЗЕМЛЯ

що

об­

забезпечення

рІзних форм

ся ги робіт щодо раЦі о­ нального винористання і

постанов. прийнятих пар­ ламентом щодо пер ебудо­ ви і ре гу лювання земель­

жили,

жави щодо рівноправного

Пропонуються

Вироб••цт•о і JІUннове с•оzод•ння

відносин і підтвердження серйозності намірів дер­

Нітування грунтів і роз­ робку необхідноr норма­ тивної- технічної донумен­

п ун к­

сприятиме

тивІ-юм у

1990

--

населеннх

дюну передбачається пр о­

Тож

до помагай т е

поліпшувати

харчуваннн

наш их

людей . Вони будуть вам дуже вдячні .

С. БУЛКОТ ,

Розширюємо Сучасне сільське

ладнання,

rocno·

ни

дарство перебуває в скрутиому

становищІ.

країни

частн­

ськоІ і іншої техніки.

Для зручності обслуго­ вування nокупців на тери­

коО,перативно~колгоспно'і, фермерської,

особистих

господарств громадян.

На

часу

працівники

Броварського

р айагропо­

стачу свою роботу

спря­

торії

райагропостачу

обслуговуванню

фермерських і

приватних

господарств.

Так ,

-

матеріальних

як за готів­

ку, так і по безготівковІй

ськогосподарські

~пи,

сіль-

машини:

кормороздавачі,

'8окосарки, . сепаратори,

а

дробарки, також

об-

автомобіля

ВАЗ-2101-2107, ні

всім вітро­

галоген­

автолампи:,

вітрові

автомобіля

ВАЗ та ін. Наша адреса:

255020,

м. Бровари, вул .

Воїнів-інтернаціоналістів,

оплаті.

Першочергово

обепуго­

громадяни

2. Звичайно,

сіль­

вироб­

пансованості

розб а-

при

промислово­

відсутності

сті в даний час забезnечи­

потрібного товару в мага­

ти в повній потребі всім

зині

необхідним

ництва.

При

можна тут

вити його.

же

замо­

Звичайно,

ця

форма обслуговування но­

їм продано

стекла

-

Це

маслофільтри

цінностей

вуються

на увага

достатній

по продажу

ськогосподарського

вання. Приділяється знач­

в

відпускав

щодавно відкрито магазин

ня

господарю-

не­

ці

Нам

стекла автомобіля КамАЗ,

мовують на обслуговуван­ всіх форм

товари, які кількості

громадянам.

в

вихід

ганізації праці: державної,

вимогу

.

заnасні

сільськогосподар­

всіх форм ор­

бачить

ро"звитку

Уряд

до

nocnyrи

ва і потребує вивчення і вдосконалення,

зараз люють

відвідувачі

але

вже

вислов­

ВДОВОJІеННЯ

ВіД­

КрИТТЯМ магазину. Є такі

Але

працівники

постачу

ні

дуже

важко.

райагро­

докпадають

знач­

зусилля для найбільш

повного забезПечення спо­ живачів.

Л. ПОТАПЕНКО,

держзаготінс пектор по

п.иш~ть

Брова рсь кому

райо ну.

ПОДАРУНИИ ДО ВЕЛИНОДНR Баrато на

труднощІв

долю

ня:

старшоrо

rолод,

Баrато

тися, ване вали

війна,

випал о поколін ­

розруха .

дово,ІІ.илось

відбудовувати

труди­

зруйно­

rосподарство . Працю­ І вірили в краще жит­

тя , та ось нове випроб у ва н­ ня. Важко тепер живеться пенсіонерам, втрачене здо­ ров' я , сили . Як же при є мно усвідомл ювати, що в колек­

тиві, де трудились років тому, про вас тають,

Ось

баrато пам'я­

піклуються .

І

знову

орендне

під­

приємство сМеркурІІІ•, ко­ лись у правління торrІвлі ,

пІдrотувало своtм 48 ранам, стаж роботи понад

20

років,

дарунок

до

вете­ яких

чудовнА

по­

Великодня

-

продуктові набори , які обі­ йшлися бІльш як в 143 ти ­ сячі карбованців. Ми сердечно вдячні ко­ лективу ОП «!МеркурІй• , директору rаст­

профкому,

роному Nt2 Л . П . Лизоrуб та продавцю JI. О. Грабов­ ськІй, які обслужили пен­ сІонерІв. Хай добро завжди повертається до ВасІ

В.

З.

ГАМАЛІЯ ,

Г ВОЗДАНІtА, пенсІонерки .

Жіноча мода

Малюнок Ю.

в епоху рекету.

Кособукlиа.

(Укрінформ).


t стор. О

Вівторок,

13

квітня

року

1993

сВ О І Е

)І(

R ТТ J» 8

Унраїнсьниіі

.N'!! 42 (8401)

~

СОНІ'ІНІ ВІТАННІ/

БАНН

,,8/ДРОДЖЕННR' 1

Щиро

вітаємо

з

70-річчя~І

від

дня

народження

ДУТО ВУ · Поліну Тимофіївну. Всі квіти землі прихиляємо Вам до ніг, всі найніж­

Броварська

Шановні броварчани та гості міста!

Ось уже

років серця християн усього

2000

ся святкування Воскресіння Хр~това. Відомий київський пастор Юрій Гончаров запрошує вас та вашу родину відвідати пасхальне Богослужіння християнської церк­

відбудеться

у

неділю

квітня о 10-00 у залі кінотеатру «Проме~ те й». Увечері 15, 16, 17 квітня у кінотеатрі «Про­ метей» демонструватиметься кольоровий художній фільм «ІСУС», знятий за Єванге­ лією від Луки. Відвідувачі отримають кольо­ рові буклети за фільмом «Ісус».

18

купує у

населення

конвертовану

субпідрядники,

-

муляри,

бригади

штукатури,

під~

собні робітники. Оплата праці договірна. Проїзд на роботу і назад здійснюється авто­ транспортом

підприємства.

ному об'єкті налагоджене

приймає вклади

від

На

споруджува­

крб.

3000

Наша адреса: ності, 6-Б. Тел.:

найнадійніший

БРОВАРСЬКОМУ ДОСЛІДНОМУ ЗАВОДУ ОБЛАДНАННЯ «ФАКЕЛ» потрібні на роботу токарі 4-6 розрядів. Оплата відрядна від 40 тис. крб. і вище. Підвіз працівників з Броварів до місця ро­ і назад здійснюється транспортом заво­

ду.

За довідками звертатись у с. Княжичі, від­ діл кадрів заводу «Факел». Тел. 75-3-32.

• досвіачені

Потрібні

підориємству потрібні: тер. бухгалтер зі стажем

5

бухгалтери головний бухrа.1роботи не менше

років, економіст-програміст. Тел.

..:НОВЕ районно!

ЖИТТЯ• Рад

газета

-

народних

Броварських

5-24-56.

мІської

та

деnутатів.

Засновники кол·ектив редакціІ газети, і районна 'Ради народних депутатів.

Броварські

І

міська

Редактор Газета

Дні За

точнІсть

тільки

ІІа

РедаІЩІя

А.

виходить

виходу:

не

з

17

квітня

вівторок,

викладених

сторінках

1

ВОЛОШИНЕНК:О.

фактІв

четвер,

1937

року,

поділає

позицІю

100

иес:е

автор.

авторів

вубо~~Ікацій,

в

серці

маємо

в

-

цей

святковий

повагою діти, онуки, свати, друзі з АТП 13209.

СЕРЕДНЯ ШКОЛА М ОГОЛОШУЄ НАБІР...

відсотків ріЧ­

Бровари, бульвар

Незалеж­

ваших

мовами

навчання

.

Документи: Заява. Довідки з місця роботи батьків. Копія свідоцтва про народження. Медична картка. Проводиться конкурсний відбір учнів в перші класи з поглибленим вивченням анг­ лійської мови. Прийом документів: понеділок з 9-00 до 19.00, субота з 9-00 до 12.00.

1. 2. 3. 4.

коштів

відсотків

150

від

ін­

* * * в перший гімназійний клас з українською мовою навчання і поглибленим вивченням англійської мови дітей шестирічного віку. Прийом документів і проведення тестуван­

річних;

на одержання акцій в обмін на цей сер-

ня

тифікат.

Вартість сертифікату ньої межі немає. Звертатись

від

-

щоденно, з 8.оо· до

та неділі,

в

-

крім

17.00.

представництво

психологом:

в понеділок з 17.00 до 19.00, в четвер з 16.00 до .18.00. Документи: І. Заява. 2. Довідки з місця роботи батьків. З. Копія свідоцтва про народження. 4. Л\едична картка.

крб. Верх­

5000

5

у перший клас з українською та російською

НАС-

у

на одержання

«Омета бульвар

Дирекція.

ЗАПРОШУЄ

Промкомбінату Броварської райспоживспілки

ЗАВОД <<СТРІЛА>>

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО

БРОВАРСЬКОМУ КРАНОБУДІВНОМУ ЗАВОДУ «СТРІЛА» на постійну роботу по­ трібні:

оператори газофікованої котельні; машиністи холодильної установки; слюсарі по ремонту обладнання.

ПОТРІБНІ:

За довідками звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Красовського, 22. Промком­ бінат.

токарі, фрезерувальники, опера11ори верстатів з ЧПУ, різальники металу,

наждачншки,

Втрачене посвідчення М

електрозварювальники (з допуском на зварювання вантажопідйомних механізмів), - слюсарі-складальники,

-

до

25

~

колектив ВlДДІлення Ощадбанку ВИСЛОВЛЮ€ глибоке спів­ чуття співробітниці ХИТРИ!( Галині Миколаївні з приводу смерті її матері Тетяни Антонівни.

Одинокі працівники-верстатники забезпе­ чуються місцем у гуртожитку у м. Броварах. Завод запрошує юнаків, звільнен.их із Зброй­ них Сил для набуття робітничої спеціаль­ ності.

І(о."ектив

Броварського

районного

шляховосо

ремонтно·

·

будІВельного управтння висловлює щире співчуття проціn-І никовІ втрати

За довідками звертатися у відділ кадрів заводу за адресою: м. Бровари, промвузол, завод «С11ріла», тел. 5-43-12.

..... ,

категорії, се­

ним.

тис.

40

204030 11

рія <<А» учасника ліквіДації наслідКів аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 роЦі, видане Ниївсь­ кою облдержадміністраЦією 23 лютого 1993 року на ім'я Іщенка Леоніда Івановича, вважати недійс­

юрисконсульт.

Заробітна' плата відрядна, від крб.

СТЕЛЬМАХУ Івану - смерті матері.

Петровичу

з

приводу

тяжкої

А~Д~Р~Е~С~А~~Р~Е~Д~А~К~Ц~І~J~:~2~5~5~02~О~.~К~иі~в~сь•к~а. .о~б·ла•с•т•ь,. .м•.~Б~р•о•в•а•ри•,. .в•ул~.~К~и~ів•с•ьк~а·,~І5~4~.58~~--~------І~н•д•ек8с. .6•1•2•8•5......

~.е· ~

fелефони:

>hИття -

редактора

4-04-61;

промисловостІ

4-02-92;

Листування

з

Ру&опис:Ів

ие

-

4-03-76;

заступника

вІдповІдального секретаря -

читачамн

газети.

завжди

від суми

і без обмежень гранич­

захист

субота.

вІдповідальнІсть

найкраще

грошові

року

Власник цього сертифікату має право:

-

Доставка 3 комфортом

боти

І

вашого майбутнього.

сестер;

4-24-15.

казка.

бажаємо.

фляції. Інвестиційні сертифікати Акціонерно­ го товариства «Омета інвест» гарантія

Броварська організація товариства «Знання» ЗАПРОШУ€ НА КУРСИ: бухгалтерів підприємств з різною фор­ мою власності;

«Знання». Довідки по телефону:

термінові

менше

інвест» за адресою: м. Бровари, Неза.1ежності, 2, «Шаховий клуб».

професійних масажистів. Наша адреса: Бровари, вул. Київська, 235, районний будинок культури, товариство

мов

вільно

5-64-99, 5-67-52.

ТІЛЬКИ

суботи

ЗАПРОШУЄМО НА КУРСИ!

цвіло,

З любов'ю

них.

колективне харчу­

Звертатися за адресою: м. Бровари, вули­ ця Київська, 170. Відділ кадрів, тел.: 5-14-87, 5-04-96 та у відділ кадрів ПМК-24: вул. Бо­ гунського, 26-а, тел. 4-20-65 і ПМК-8 по ву­ лиці Металургів, 4, тел. 5-31-20.

медичних

організацій

громадян

на строк не

не менше

та

ного розміру, з виплатою

вання.

молодших

Що день

ПОСПІШАйТЕ РОБИТИ ВАШІ ВКЛАДИ!

Іюоперативи,

теслярі,

Вам діти, життя

валюту;

дnя пересеnенцІа

окремі

щоб

здійснює відкриття і ведення валютних по­ точних і депозитних рахунків українських та іноземних юридичних і приватних осіб;

В ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БРО­ ВАРИСІЛЬБУД» для будівництва садиб для переселенців із зони ЧАЕС в с. Корніївка Баришівського району терміново запрошую­ ться

А ще бажаємо, щоб не вміли Ви старіти, щоб всміхалися

Беаноштовно

Садиби

та

БАНКУ

від дітей була лиш ласка.

подарунком для вас і вашої родини.

Богослужіння

вклоняємося низько до землі за Вашу доброту і любов.

,.ВІДРОДЖЕННЯ"

ви «Хвала і поклоніння».

Вважаємо, що сучасна християнська музи­ ка, яка прославляє Бога, молитви за вашу родину, пасхальні проповіді, а також Неділь­ на школа для ваших дітей будуть чудовим

філія

УКРАІНСЬКОГО

світу сповнюються радістю, коли наближаєть­

ніші і найщиріші побажання шлемо Вам, дорога наша,

поаертаємо.

-

І

соціальних

nитань,

редактора,

4-21-34;

листІв

вІддІлу радІоІнформаціУ

-

віддІлу

суспІльно-політичного

відділів: сільського господарства масово У

5-ІЗ-91.

роботи

-

4-04-81;

Друк вш:окиі!, Обсяг 1 дру-

КОВа•НИЙ

І

аркуш.

при~~r!рникя.

Замовлення

ТираЖ

N• 2055.

5.972

Броварська друкарня КиТаського обласного управлІння у справах • видавив~ поліграфіТ

ААреса

АРУ&арнІ:

КвТвсь&а

І анижковоі торгІа.аі. Qбо~ас:ть, м. 5роварв, ауJІ,

КвУвсьп,

ІМ.

#42 1993  
#42 1993  
Advertisement