Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСЯr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8

ОрГАН

ВР О В АР С ЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить з

17

МІСЬКОГО

І . РАЯОННОІ

1937

квітня

*

року

цеВ час

повнtстю

план

JІІРGДу.ІЩІІ

з урахуванням

Вовв

рів

народного на

споживан­

понадплановому

.рахунІКу 35 тонн алю­ мінієвих будівельних кон­

УДАРНО-­ ЩОЗМІUИ До дня вtд,крит-тя ХІХ ВсесоюзноУ rіарт1АноУ кон­ ференцІІ реа·лІзувати понад n.лан цроду•кцІУ на

конструuщІй.

с;.

Л.

·

з

соцзмаrаввя

орrанtзацІІ заводу uю-

..

8

"асу, ак •опектвв ІІІІІ·

иоремовтвоrо

заводу

чав ІDрацюв8ТН

I'OCDpoapa~ фЬ..Иеу8888ІJ.

по­

8 умовах .та ~·

JІк

.потру·

дипв~

ІПИВореІІОІІ1'ІІJІКВ?

IIJIJUUI1

На :ЦІ 38llll'l8IIIUI

ЯкІ

'1

Пробо~~еІІІІ

ввх

вн­

коли

бpflni\AH

на

· ЗМУСИЛИ ВСІХ рахувати. вбОлІ'Кінцеві результа­

зрозуміло ,

адже теnер розмір фонду матеріального заохоченнЯ прямо залежить вІд того, як ми р~ховуємося Із своJми замавниками.

За два ~

рС»Су

мІсяцІ поточно­ шиноре-монтники

~отовми ttdнaд план nрооду]ЩіІ на 44 тисячІ ка;рбоваJЩІ8. РІtтмІчно пра1J,ЮІВоали обидва цехи­

шиноремоНТНий

та

Ізолу.

Але ж за цей час П не­

допоставлено

на

9

тисяч

карбо.вЗdЩіВ . А підВело нас з бензином (він вико­ ристовується у виробницт­

вІ

мастики)

БорисnІльсь-

А~ управління по забезпе­ ~·ию нафтопроду.ктами. Зараз бензнн ЗЗІІезли, то,

му · вважаю, що за nІ:дсум­

ками кварталу борІ' пере­ нриемо.

Р9'JИ>

за

витрачанням

3

rапьввх зборІ.- . rромадаи cena Требухова беруть зобов'JІзаRНJІ збІпьmн­ тн виробництво І продаж сlпьськоrосподареькоІ про-

доби та птицІ адмtвІетра-. цІJІ

радrоепу

рІчча

ІменІ

продати

СРСР

во,

передбачає

м~епеввІО

1000

штук пqросат, 200 rontв М0.1ІОДНJІІС8 ВРХ, необхtд· ву кtт.кtсть ветuей, курчат І водоппавиоІ птв­ цІ. Буде надана допомоrа • забезпеченнІ rромадеь­ коІ худоби кормами та пасовищамв.

.рсвн.ни. · матер1аІІІв еиергоресурсі9. Але 3а8ОД1 ще вІ.дсутня

ще .

Економісти

технолоrа.ми

щадила, І 'МУЛІ<8аТН .

та на така

разом

·

даnо

Із

на

.

зацікавити

·плата

слущб.

теnер

Іх

і

3німку.

Актнану

рано

чn•ном

npoфcnin­

кoaoro комітету .

зар­

залежатиме

Фото А. rар8Жемn.

від · вИконання тих же до­ гавftрних

no·

nраці

участь бере будіа•nьни · ця і .а rрс:>медському житті коnектнау. Ії об ­

у високих кінцевих ре­ зультатах І робІтиИRІJІ до­

помІжних

3начно

умоаи

аідnочинку трудіаникіа. У цнх · хороших сnриах f--' Час:'І'ка nраці маnяра (р•монтно - будіаеnьноrо цеху Мар і ї Григоріани Кисnоі, яку аи бачите

nрацюЄмо

· щоб

амоrу

кращити

сти"

.

JW!м того, 1ЩД ти.м,

За останні роки чимаnо sбудоаано об'ск· · тіа на т•риторіі Киїа­ ської nтахофабрики. Ц•

вс.тановлю­

відnовІдно

м0.11ока. Бпизько тоиин м'JІеа надІйшпо державІ з пІдсобіІНх господарств ()пьгв ПетрІвни Бабич , Івана . Гриrороввча Яро­ щука, Михайла Дмитро­ вича Кузьменка, МарІІ ІванІвни Маринич, Гапв­

вв

ствІ Є 'КОЛЄ'Іn'ИВИ , ЯКІ ВИ· рІwил.и ХІХ Всесоюзну

"

Ми впевнені в тому , Що наша ІнІцІатива знаІ­ де rарJІчу пІдтримку rре­ мадян усІх насепеннх пуНК'rtв, адмJнІетрацІй радrоспІв та птахофаб.рнк І вони актввно ввточа­ тьеа у здІйсиеННJІ ма­ вІв та соцІапІсТІІЧІЬІХ зо­

бов'азаиь

ЗвериеННJІ · обrовореио та пpdRJiтo на заrальнп зборах rромадJІн еепа Требух ова

сВ•

qe.xy Ізопу (бриrаднр Г. СоШ1СО) та бриrада

С.

JJP

0.

м1еяцІа.

·Висока

1 во­

В

стосуваНня,

.май­

стрині. Саtй багатий досвІд ІОНі nepe~ae а.оп~~~м. (РАТАУ).

для виконааня

Яка

опо­

·робіт•.

демонстрУється

v

павtпьйонІ сОпоряджу­ &альні роботи• Вис­

УКРАІВА: сJМЕНВА• ТКАНИНА

руки

сМа·

меХаніз­

ряджувапьних

СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК

Ровво. Освоюючи внnуск новоІ матерlІ, . Герой Со­ цtалІстичноІ Праці ткаля М . Бондарева, звмчайио, не могла nередбачити, що це буде П сІмеиний• виріб. Але трудІвники Ровенськоrо пьоиокомбінату на знак nоваги до текстильниці иазваJІи тканину П Ім'ям. МІ­ пентииа СтанІсJІавtвна n~ршою на nідnриємстві перейшла на розширену зону обспуrовуsання верстатів.

експозицІІ

шини. Інструмент, nри­

С. ПОТУРВАК.

)!t)тн1 кілометрів тканин rrройшпн через

надоєно

Від КОрОІІ·Н (11 КіЛО· грамах) . Друга більшr (+) або менше (-) до 14 березня 1987 року. ДПЗ

MOJIOK8

41ПлосК.іІІІСЬКИЙ» 14·,8 імен і бО-р і ччя СРСР

+0.3

13,0 +0.5 13.0 - 0,8 12,4 +О. І

«Ава·нrард:о «Пухівський»

«Семи·

nтахорадrооп

ПОЛІ( і ІІС:М< И Й» імеІ.tі Щорса

11,6 11 ,0 10,2 . 10.2 10,2 10.1

імені Кі.ро&а tРусані'ІІ'СЬІ<ИЛ» ПЛЗ «Рудня• . «Бобри1І,ЬІКИЙ:о nтахорадтосп

сБоr даиі всЬІК,иА:о

І 0,0

8,7

+4.1 -0,6 +0.7 +0.7 +0.~

-0.4

+ 2,0

+0.~

7,8 -0,7 7,6 +0.1 7,6 -0,1 7,2 .+0,7 7,0 -0,4 7.0 -0.5

6,7 -1.5 8,99 - 0,02

К.

3ИамениоІ по­

дІІ плани двох років

сьми

року.

графа -

сЗ 8 ·11Jfl ан•и А» сЛ іткіІІСЬІ<М'іі:t « Красилі В'СЬКИЙ:t «Зоря• По раАону:

ФQКІна з дІльницІ велико· г~барнтних щ.ии .мають за­ еерwити

1988

Перша

сЖердівськиА•

Так.

ЗмінИ сА• ШІUІОреМОН'ГНо­ ГО Цеху (бригадк.р В . В~

КОЖ!УХОВСЬКИ.Й),

третьоrо - року

ХІІ п'gтврІчкв.

сЗЗІВорицький•

зустріти

nрацею.

Мепьнн­

«ВелІUСОД)ИМерськн.А:о

І на нашому пІдприєм­

парrконфере!Щію

КапеиикІвнн

ченко, та Інших .

сГоголівсЬІ<иА»

зобое'·язань.

ударною

Євдоамовича

Мепьничевка, Михайпа ІваноІІІІЧа Океютн , ~о­ пи Степановича Цахпа, В0.11одвмира ПантеJіІйовн­ ча Мепьввчеика, JПd в 1987 роцІ продапи вІд кожвоІ корови по 5 тонн

резня

си-

ми

ВІСТІ

про­

пІДсобному rоспо.царствІ корову, реапtзув державІ ПО 2100 кІпоrрамІв МО.Dо­ ка. З коаноrо двору на заrотtвепьнІ пувктн на­ .цІйде 100 кr м'аеа, 10 штук аєць та по 3 кr картопJd з одвІєІ сотки ирвсадибиоІ зеаrе.u.ВоІ дІпавкв. ТребухtвцІ та­ кож зобов'азУJ01'Ііев про­ дати заrотІвет.ІІІІІІ орrа­ нІзацІам 20 тоІін овочІв та 10 тоіІн artд. . З метою збt.m.шeJUUІ чвсепьвоетІ поrопІв'JІ п­

ви­

Ю'І'Ь обгр:уmова.нІ норми Вf111Р8т. Лише пlcmt цього :можца буде вважати . яка бригада скільки чого зао- ·

економtчаоrо

1

.

Про~овопьчоІ

rрами t етворевва в кра1иІ достатку в продуктах харчуваииа, уЧасввки за­

Кожен аситепь, аквй має в особВСТОJІІУ·

никла rостра потреба вес­ ти сувори.й обпІ« 1 коит­

аtддІпу заводу . НовІ у.мовн госnода-

Це

У евІдомтою чи ваЖJПІ­ вІеть виконаииа зав­

. дукцІІ.

ререйшли

rосnроорахуиои,

станови­

за

йоиІв штук JІсщь.

жате­

служби ра­ Аониоrо ~rроnромисловоrо об:еАН8ННА JІрО сере)І.НЬОJІ.О· бовІ наJІ.оі молока у rосnо­ JІ.арс:твах раАону за ІА беJ

виnравити

ати

l'pвropiJI

tцо нас т~ує? Тепер,

мося

ти праці .

Замикаємо всіх

Оперативні дані

Намагає­

НІІ'НСЯ,

Державі передбачаєть­ с.а реапІзувати 95 твсІІЧ тоив моп~ , 27 тиСяч тuнн м'JІса та 320 мІпь­

3 . КОІІ.

..а.исnетчерськоі

система.

·еюІ

rpyнry.

Ціна

пІв насепеивх пунктІв ра­ йову наспt.цуватн u.рвк­ пад наших одноеепьцІв

МІВІ-ШТЕРВ'Ю .

чітка

-

ааrотІ­ 13181 тон­

аець.

иamoro .вореепоsдеита аІд­ ПС81дає rапвва ОпексІІв116 сБАБИНА, вачааивк

оnановО

на

кожному rектарJ.. ввро­

етити по ЗО центиерів зерновп, 150 центнер.. картоппІ та 155 центие­ рІв овочІв з вІдкритоrо

дань

*

ВА 1-у СТОРІНКУ

Миву.іІо .два МІсацІ 8 ТОІ

ro

на

державІ

ву М0.1ІОК8, 1988 ТОНН м•аеа, 2288 товв картоп­ пІ та 502 тнсачІ штук

е проблеми, але,

·

продажу

пеІному роЦІ вепьнt· пувктн

ІІdв1ап будtвет.вих аовС'І'рJКЦІІ.

Є

внробввцтва, ефектвв-

УКР А ІНИ,

ОВЛАСТІ

16 бе;резня 1988 року

Нвнt трудІвввки попІв І ферм, ираrиуть закрІ­ пнтв досаrиутІ успІхи, rо­ туютьса rtдно зустрІти ХІХ Всесоюзну. вартІІву конференцІю. Вовв 838JІН високІ соцІапІстнчвІ зо­ бов'JІзаИНJІ, давши спово

су­

всіх вцІв продукцІІ. У назваввх здобутках є не­ матd випад І впасввкІв Івдввtдуапьвнх ro с п о­ дарств, пІ здапи в ювІ­

'І'ІМАХОВСЬКА,

tвzевер

loro .

ву та

Ца­

рьов .

120 тисяч карбGванцІв. Таке ліщвищене зобов 'я­ зання прийняв колектив заводу алюмЬІІєвих буді­ вельних

В.

еиІпьвоrо DІдввщвти нtсть.

11

ЖИТЕЛІВ ·СЕЛА ТРЕБУХОВА .ДО ВСІХ ГРОМАДЯН РАЯОНУ

ираrвуть забезпечв­ 3рОСТ8НІUІ

ПАРТ

КИІІСЬКОІ

ЗВЕРНЕННЯ

У мввупому роцІ вІД­ бупвев позвтввнt змtив в розвнтку економІки райо­ ну, зрІс · рІвень добробуту сІпьеЬJСВJ: · трудІІSВІІІdв. ПрацІвввки радrоспІв І птахофабрвк достроково, до 70-рtЧЧІІ Ве.rппсоІ ЖовтвевоІ соцІапІсТН'ПІОІ ревопюцІІ, справвпвсь Із завдаRJUІМИ ДВОХ рокІв П'JІТЩ)ІЧІUІ ПО ввробивцr­

сrр,уІСЦІй . РИТм'lчно працювали цратягом двох місяців це­ хи : .пресовий, гальвано­ захис"них ·По](,риттІв , заго­ тLвелЬfінй. Сумлінно тру­ дяться щозмІни, досяга­ ють високих показни.кІв брнrади nресувальникІв, яку ~олює П . С. Луч­ КОВсЬІКИй, та гальваниІКІв .

де бриrадиром

'J)рудJРЦІ

тн дапьше

ДЕПУТАТІВ

Середа.

*

пвсь у бо-ротьбу за . пере­ будову І ирвекоренНJІ.

випус.ку

договірних зобов'язань, на 5 тиtяч карбованців бІльruе ви·готов.леt~о това­ ня,

.N9 42 (7535)

Броварщввв, ввконуJОчв разом . з усtм ра­ дянським народом рІшев­ НJІ XXVII з'Ізду парт11 І наступвих ПпевумІв ЦК КПРС, аJС'І'ВВНО ВJШJОЧВ"

ного рсжу .

За

·КОМ І ТЕТ)'· КОМ У Н ІСТИ Ч НО І

НАРОДНИХ

Т ОВАРИШІІ

nовна. упе.вненІсть в тому , що на•м'Ічене буде еІtІ<она ­ но . Про це свІДЧать І nо­ І}(азники роботи пІдnриєм, ~тва за дза мk.ЯцІ поточ­

~mсонано

Р~Д

рукцій

басейнІв

личного

теп­

гІдропонного

комплексу,

а

також

техньлоІjію . виконання комбінованих покрІ­ вепь. ТВОрчІ розробки колективу

тресту

впро­

краІни. активну участь

ваджувались на буді­ вельних майданчиках Броварського району 1 області . Як результат,

взяв

знизились

тавки

родного

.

вІд~нака nрацІ

досягненЬ

на­

тrісnодарства

колектив

тресту

«Вр()варисlл~уд•. СпецІалісти предета­ .внпн

на

виставці

у

МосквІ ефектиані ме­ тоди. ізопЯцlІ кокет-

ти

на

трудовитра­

людино­

7318

госцодарст·

Б.

.

Станкевича

щилась

премІєю .

·

~- ~ -

..

нагороджено А

срібною грошовою

будІвель-

спеціалістів еВроварисіль-

бу .:t• nоширюється се­ РЄ.ІІ будІвепьних орга­ нізацій Украгробуду .

від­

mдхІд

рацій . кеrуючого трес­

та

--

Досвід тресту

броварчан ·до будівель­ них технологічних опе­

том

премія­

ми.

високо

значив творчий

медалями

та грошовими.

комітет досягнень

народного

ва СРСР

r.

по­

відзначено

броизовимц

ними рішеннями .

медаппю

робіт

лотаревича

у ІІQрівняииt з проект­ Головний Виставки

С. та

крІвельн"ка В. · Ф. Зо­

та пlдвищились екс· ппуатацІйнl nоказники

днІв. , Скорот и n и с ь строки будівництва на чотири мІсяцІ , покра­

якість

ноrо майстра Чудновського

м.

·

попков , ·

вачuьввк rрупн вІд­ дІпу пропаrандн пе­ редовоrо .досвІДу тресту сОрrаrробуд-.

Украrробу.цу.


сНОВЕ

2 сторінка.

16

ЖИТТЯ•

&УАУВАТИ · WBИAWE,

1988

березня

року

IKICHIWE,. AEWEBWE

З плену.му .міськко.му' Ко~партіі. Украіни переходять la рОІКу в рlн.. Цри такій об­

- На минулому ІІ!ЛЄ\Ну!tt!: - · схазав перший секретар міськкому nартіІ І. С. Рудак, глянута

-

було прийнято рішення роз­ роботу будіJІельног.о комnпексу

мLста і райОну. Воно не :випадкове. ~і.Ц

будівеJІІЬникЬв

зараз

залежить

зання п.итаН'Ь ЖИТ'М

розв я­

і побуту

людей,

За два раки п'mиріЧЮІ недоосвоєно

хід реіКонстру.ІЩіІ і те-хнічного переосиа­ щення дію~их і створення НО/ВИХ потуж­

ностей,

дальша І.нТенсиф1иаЦ1я

ниц"ТВа.

Тому сьогодні необХІідно

XXVII

з·~зду

партіІ,

з позицІй

Плену­

мі-в ЦК КПРС НjрИТИЧИD оцінити

1

пере­

осмисщІти стан сnрав у бу.ц!вництві, гли­ бсЖо і об'єкти.в.но nро.аналізуаа'ТИ' всю розгJИRНУІ'И

майбуrrнє

:КИ

ПаР'l'ГІруп.

ЦраRТИЧНО

е;д,нати

будівелЬІRИК Але.

-

Іх

прояВлЯЄТ!ЬСЯ не заВІ1!Wf nогано

мало 'nар!fійних груп .в бригадах. Звіти парткомІ.в

1

вІ.JІ;ЬаJо.

З

Іх

бощr

немає

ріВ житла. ДпІя цього необхІдно освоІти близь.ко 250 мlльйооІjв карбованців ка·

Дуже

калежн.оrо

контрол-ю за роботою uрофспІ.Шеових 1 иомсОфr!ОЛЬСЬЮІХ орrанІсщf4Ій. БуWвель·

пІталаних

ально

··

організаціях із

21;

Напередодні

пленуму

18

взяти

на

.

кооперативних

вl.в

засадах.

10

вииористову-.

цроцентlв беЗJrоСередніх виtсонав-

.

qІа ро61т.

А хіба не можна ра.Дгоспам ве-сти бу­ дівництво сучасних ІндИвідУальних бу­ днИКів силами робітників, :молодих . сі­ мей. ІІадаючи Ім всемІрну допомогу?

ІЮ­

го опитуІВали на доІіЮбУ'АіІІНОму і заво­ добудІвному комбі.на-rах, БПМК-5.

Можна, але ие,р!.вники ухнля.ються

ПМ'Н-24, аважають. що керJвиицтво пе­ реслJtЦУє за критику, відсутня г.пасність,

невелВКі обс$'и QмІІве.Іі1:іно-мохтажних робіт підрядним ·орrанlзацlям ..

ЗАМ~ністрацl.я

1

цьоrо,

1

67 .МtльіІtонІrв нарбованцІв ;в 1985 78,8 мільйона у 1987 JХЩІ. Ви·

робІто-к на одного працІ.внuа зрІс на 800 карбова.н.цJв. , РаЗО!М з ТНІМ обстанQВКа в будІаІицт­ в1 залишається складною, иезадовІпь­ ·ною. ПfРОЦес пер~ заrrягується. В галуЗІ: не · аа6езпечуться розв'язаІОІJІ проблем, позначилися тендеНЦіІ дІJ. СІЮ.· stльнен_ия розвИТ!Ку матеріально • тех­ нічноУ бази в noptmu~ннi з. іншими сфе­

рами ~ономlки. Будуємо доаrо, доро­ rо. неефевтИІВН'О І з JІІІЗ&Кою Sldcno. Строк будLВництва в два."'І'ри рази бІJІь­ ший ищwативноrо. Заморожуються ве-­

ЛІП(і КОШТІ'. :::овІльн.о СkОрочуЮТЬСJІ ВИ• трати на споруJІJЖенrкя об'єктtа.

ЦІ недоліки і проблеми ке з.вuо.д:ять

c;~oro · розв'язаащя

1 Dp&WfJI'Щ~

9t!

~~

в

план

цій сцраві є. МолодІЬ повірила. Не мо-

·

виріс з раці до

включити

хІдно роавивати 1 будІвНицтво моіlІоДІЖ­ них жНТUІових ноопера:тивlв. Почато.к в

xo-

і низьио·ю .nрофесlй.ною црида'11Н.k:тю ря· ду Інженерно - технічиюс працJвннн18. АналізуЮчи роботу будЬІеm.никІв за два роки ХП~І п'·ятиріч.ки, перший сек­ ре-rар вІдЗначИІВ, що в містІ і районі була ВИJКОнішІ:а ·велика буJ.tІвельиа ПІРО· грама. Загальний обояr пІ.дрQІИХ po61rr

·намаrаюrься

в1.д

Т.т. В. М. Зволіо, О. В. Лосєву необ­

па.ртJйка орган4~цІя не

.враховують nропозІЩlІ зауваіже.нкя ч.nе­ нів колективу. Робі'NПІ'КИ СЬО!'ОДНі ке чyrn. миритися з поrаною Інженервою ПіДготОВКОЮ об'єцт!в, 'КОІНСерваІТИВНіСТЮ

жна

.nась,

.

І. С. РудЗіН проаналJ.зував роботу бу­ д1Бел.ьних о,рганізацlй. Вагато проблеІМ, які виникли там, ге>ворив він, це наслі­ док 1 низького р1ВНІЯ виховноr роботи серед працlівоникІв цієІ галузі. Наприк­ лад. се.ред ·шх. x""ro пr5у:вав у 1987 ро­ ці у медвитверезнику, ношчий третІй­ буДівельник. ОооблИіВО р.оз.'Іозсщджене ПИJЩТ•во. в колеmИ!Вах заводо6у.ц:івного комбLнату, ОПМ.К-509, БМУ-35,

РСПМ.Н-4, СЛМК-580,

РВУ-4, СПМК-2

та І:нШих. Тyrr, яи 1 раніше, панує атм<>­ . сфера благодушності, лібералізму у ста­ вленні до випнвох. Багато П!ІІрт1Аних ор­ ·ганLзацій, прикриваючись роз'і~НІfМ ха­

раІКте.ром роботи; навіть не намагаються

організувати п.ропагандистську, агітацій" но-масову робо'1'у. Наприклад. в nідроз­ Ділах треету сВроварипромжитлобуд•. ПМК _Укооnсnілки, ШВУ-50, РБУ-4, райШРБУ роками ніхто ·не читає лек­ цій, на ниЗ&кому рівні п;роходять зан'Ят­ тя в системі nоліtrичного навчання. · питання

ючи потужності І ІІІОЖЛИВОсті будІвель­ вих організацій. Включати в _склад членІів житлово-буДІвельних 'КО<mерати­

що вони отрнмують зарОбі'l'Н·У плату не no праці. . ·

.намага­

·

будівельних підрозділів: начальників дільниць, виконробів, майстрів і брига­ дирів. Сьогодні дійщло до того, що

ШІ житлом бУ\ЦівельнНІКІ.в будуІВати його

санітарно-побутовим.и умОВЦtИ. Більше полОвини робітІІ1ШІ.в з цих же орган1аа­ ЦІй. за виюrrк011 БП~К-5, вважаІО'l'Ь,

.

саІМофLнанс~

1

ю.•ься розв'яза'І'и тlльки ЖИ'ІЛОІ!Іу nро­ блеІVу. Але ж інші питаннЯ fllxтo не знімає н~ з виконкому. ні з господар­ ських керівників, нІ тим більше з пар­ тІйних організацій.

Црж:кqрити розв'mання цієІ цроб.nе­ 'МИ в зна'ІНій мірІ допомогло б розШи·

ВИ'КОрж:rовуються влас­ ні будіВельні пІідроздlли пІДцриємС'І'В І організацІій. В хо.ц.l nlдrотавки др nле­ нуму була висловлена і така цікава nропозиція: дл.Я поліПШеИ:Ня · забезпечен­

ПМК-24, не вдОІВОІЛені орrанІ.заЦІ.єю СВО· єІ праці. рІівнем інженерноУ піДt'аr.овки,

зможе.

Цілиною для партійних організацій є

. Недоста1'.н.ьо

п.роsеде­

na,

де

це

ІІК Іх розуино вико­

ЙОІ'О.

но анкетування працІвникІв рІІДУ буді- Щ!'ЛЬНИХ організаЦій. Що воно показало? Переванона бІілЩІість тих, rro в.і,ІfІОВі­ дав на анке'l'у на домобудІвнОМУ. заво­ добудіцному ноомбl-натах, БМУ:-4, БПМК-5, ПМК-5, ПІМК-15, БМУ-35,

Хвилює і те, що біІльшість з

раніше стоядо питання.

РЗNОспами І орrанІ.заЦ1яМи. Широким залуч.енвям рр буІА,ІІІкицтва тих людеjі, які будуть 11 цих будинках :исвти. досвід тааоrо будІвниqrва у вас є. Це в колех­ тнвах ДОНу .. заводу сФакеп•. раДГОспІв сВеЛИіКОДІR4ерс1>ІКИЙ•, сРуеанівський•. Але lнwi не поспішають запозичувати

даючи ~Ім сковуючи ·Іх

було

вктах жwrла в містІ і районі недоосвоє·

реИН:Я будlвниц,тва житла ·госпоДарським методом п.ромИСJl'ОВИМИ nідіа:риємстза:ми,

колективами.

~обоч; нИЗЬІКа. Про~д!!і'І'Ь вони як пла­ нерки у пертого кер18ника: оДШ:І гово­ рить -- всі слухают~. І причина тут перш за все в тому. що 12 рад очолю­

інЩі~ тиву.

виконання про­

мООІQІа.

Т;щ. т1п.ьІКИ в ИИІНулому році на об'­

Яищо

а ае ефектианість Іх

ють nерші ІКерJаюmи, не підлеглим самос.т~ності,

розраховувати на

грами не

кошти, то зараз · ристати і освоІти.

н1зац1.іІх оби.ражm.ся ке.рі.Іціини виробии­ чи11: підро:щіЛів, мало Іх звlтує за свою

t'ади трудових колектнвJ.в обранІ в

такому

мІськкому· за такі .неподобс-mа пора спи­ тати ! з n!др.идпикІв, і з замовни:кlв.

Бо~овl nрофсnіЛіНОВі комітети ц1 питан­ ня мо,жуть леІ1Ко в~рІшувати. ДуЖе и~lлНJВО в. будІ.велЬІИІІХ орrа­

трудовими

при

но понад З мільйони карбованЦів. Бюро

бутйіІі' ~ на об'вктах, неза.довlлЬне Іх торrовеJІЬіне. медичне обслуговування.

перед

вкладень. Але

ставленні і осаІОQН.Ні ·кошrlв на будІ.в· ницт•І житла, яКе СІСлалося у нас, ре·

ники СКаржаться на погані сааітарио--по­

роботу

1500 сі­ 1071. Зараз

біл.ьwе одного мlльйона нвадратних мет­

6юро · показали, що

:

розв'язан·

му забезnечення кожної сlм'І окремою кваР'l'ирою. нам необхІ.д,но побудувати

переб~дова парrійно~ роботи в більшос· будівеJІІ>ІНИХ організацій· йде дуже по­

. ті

зусилля WІЯ

проблем по забезnечению poJi:y иож.ноr сlм'І окремою

квартирному облі1Іку стоІть понад тисячі сtмей. Щоб виконати nрогра­

7,5

469

5 (1,8).

:JаГ8tЛЬІИі

2000

на

осоовних nрофесій. Так, із мynJІp!Ja лише 27 комуністи (5.7 процента), із 681 tnтукатура.;маляра - 26 (3,8), 1з

-

,раtсУІНКУ

відповідає

баг.атьох

·меА, а КІЩІХl'Ир було надано

окрlзь. Це

займаємося розстанов­

4етйнувальників

хто

роцІ на .квартирний облІк взято

ною членІв nартІІ. 'ГОонюІА Іх прошарок серед майстрів, бриг~щирів, робtтни.кlв

273

з тих,

Останнім часом у місті склала~я стій­ ка. 1'ривожна теНідеНцlя по збJ.льwенвю черги на отримання: житла. 1'аік, в 1987

lЦЄСИТВЙ

аванrардиа роль

1. не

nитат~t:

ві·дшу;кати

Тут nотрібна допомога · Пjромислових під• приємств 1 організацій: Але, ка жаль. Іх керlвни.ки, црикриваючись тнм,· що lІерехО'дять Н·а роботу в умовах госпроз­

.

ІКВартирою чи злаоним будинІWм·.

·

КQМ'УН1СТ.

·На жаль.

тому. що

там

КОЖНИЙ

суворо

ня до

. nрацює 750 комуністШ. Вони oб'fWtaнi в 21 пер­ винну, 21 цехо.ву п.арторrанІзЩІІ, 19 Зараз

·мk;ьквикоІDКОМ

за Цю. найважл.ивіwу сфе.ру, але й Фб'~

Бюро ·м.tськкому naprti у своm робО­ ті nрМІД1лІЯло увагу капітаJU>ИОМУ 6уДІ3· ництву. зм•цнюва.І}о ЩlртШІІ1 організа· будtвельнИІКlв.

к:Іада·ми побуту і ІlРОМа!дС.ЬКОГО харчу­ ВаНоНЯ. На це · будівни~ потрібно ос­ воrти майже 1:;:1 м!Jльйои карбооанц!в капітаJШНих вкладень. Таких коштів

оргаи1зафй, ~онхо.міа не тілЬ·

бу!ЦІ.вельно­

го KOJИIIJieRCY.

цП

Таке ·ж станоеище nриблизно і з за­

вимагає :ві.,д мlсЬІtІІКому пaprrl'l:. партійних

сукушtlс'l1Ь факrrорІ.в, що гальмують, ре·

аЛЬІно

мою.

мільйонів 543 тисячі карбованЦів капітальних вкладень. Зірвані строки здачі виробничих nоrrужностей .на заводі nластмас, домООущІ.віrому ко-мбінаті. Не­ додано лише по місту в 1987 році бі.nь­ ше 13 тисяч Ква,lU)атних ме'І'рІв житла. А житлОІВа проблема :ВИстуnила зараз на де;реднІА край. Тому сьогоднішній дещ.

12

ви.роб­

наступни-х

Для nоліnшенн.я обслуrову]Jання насе· лення необхЩно також розв'язати пи­ тання бУ'дівниц,тJЩ баз ·комбінату гро­ мадського харчу.вання. уnрав•ління тор­ гівлі, DІВОЧесхQІВИЩа, збільшити торго­ вет,ну площу магазинів, яка майже в два рази менша •. RіЖ потрібно за нор­

стано:вцІ: мlаьІоком nарт1І, місь:к,райви­ к<>нкОtМН, .ПЄtІJВИІfіНі партіЙІНі ~рганізац1І не робл.яrr.ь рІшучих Дійових и,рокІв по ІКор.Lнно.му пол'1шпенню -справ, а часто обмежуються ІJ.Іюахо.цами, дРіб'юковою ОПі'КОЮ.

допустити.

обмЩу.nась

щоб

в

вона

надіях.

розчарува­

Міськкому

.комсомолу тут потрібно ввявляти бLІJь­ ше ІнІ.ціатнвк ·1 наполегливості.

Викорисtовуючи

всі

можливості,

цьому році нам необхІ!цно з,дати

62

в

ти­

сячІ ивадР.а'Nfих метрІв житла. 25 з них - до в!щtрнття ХІХ Всесоюзиоr партій-

.ноІ конференцІІ.

·.

ПоряД з буідfвнJЩ'І'!ВОІМ житла, пІДІКре­ слn І. С. Руда~(, 11Реба забезпечити 1

всі іншІ соЦіальні заnиrrи людей. Сьогод­ ві ие виста,ає шкІіл, диТячих дош-кіль­

них заюхадlв, за.R1ІаДІв ху.nьтури, торгів­

лі, nобуту.

ВинИІКЛИ труднощі і з за­

безпечен:ням міста темом.

·

Зараз три тисячі д!тей навчаються в

11ІРУГУ зЮну. Не .вир1шена проблема нав­ чання шест~q>lчои. · Дпя цього потр1($ио

2400 2000

місць.

3Ftдно з розрахунками, до

року нам- ПОІІ'рібио додаткова по­ будувати 9 шкіл ка 1176 місць JСОжна,

реконСтруювати IJJ.!IPJIK ММ

5, 1, 2, 6.

ІІІобудУвати wі'СТЬ дитячих комбінатів на дві тисячІ :мІоць, лікарню на 1110 Л1жко-м1сць, по.пtкпlні~у на 1200 вlдвІ· дУВ&ЧІа в· амІну.

добору

практично

і розстановки

нікого висунути

начальнИків і головних

кадрів

в резерв на

інженерів

уп­

равлІнь. Слід самокритично визнати,. що і міськком nартіІ не вимагав з сек­ ретарів паР'l'ійних організацій, керівни­ ків- іІдумливоІ роботи по добору і вихо­ ранню кадрів.

Проблем у . будівельних організа· цій, сказав на закінчення доповіді nерший секретар, накопичилося бага­ то. Без Ух рОзв'язання и.е буде пози­ тивних зрушень Иі в соціальній сфері.

· ні

в реконструкціІ промислових підпри­ ємств. ні в розвитку агропромислового. комплексу. Тому діяльність міськкому

партіІ, nартійких організацій необхідно сі:tрямува.-и так. щоб прийняте на nпе­

нумі рішення допомогло

було втілене

вивести

в·

будівельну

життя,

галузь з

прориву.

ВистуПаючи в обговоренні доповіді, секретар парткому тресту сБроварн­

сlльбуд• В. В. Кадацьквй говорив,

що

трест nереживає складний nеріод, пов•я­

·заний

з

укр·~пненням

виробничих

під­

розділів, з перехода• на нові тарифні ставки і оклади. колективний підряд. Але правильність обраного шляху вже очевидна. Незважаючи на· лtквідtщію трьох генпідрядних ПМК-7, 9, 334, трест виконав план двох місяців

року.

При цьому мав зростання обсягів будІ­ вельно - монтажних робіт. виконаних вла:сними силами; на 36 процентів, або на 112 тисяч карбованців. За рахунок скорочення

апарату

управління

продук­

тивність праці зросте до 4 процентів. У будівництві ми можемо · зробити крок вперед, якщо м1ськрайвиконкоми займут-ься територіальною організацією виробництва місцевих стінових матеріа­ лів, збірного залізобетону і бетону не­ залежно від відомчоІ приналежності піДприємств, що rx виготовляють.

· Потрібно

створити

також

· службу

єдиного замовника .• 1 рад.v .керівиикІв будівельних органІзацій. Рада дасть змогу швидше nоширювати передовий досвід. підвищить ефективність роботи будівельних організацій. ·

Заступник голови райвиконкому Я. А.

Стеценко у своєму виступі nідкреслив, що в районі хо~ 1 перевиконано план двох років по будівництву житла на 1,8 тисячі ква.t(ратиих метрів, введено

в дію планові об'єкти соцкультПобуту, а;~е проблем у буДІвництві залишається багато. Як nравипо, за декІлька .тижнів до змчі об'Єкта в експлуатацію почина­ ється штурмівщина. ВІд цього страждає

якість. В той же час иа задільннх об'­

.ведуться

єктах роботи

дуже

погано.

Наприклад. за 1987 рІк трест «Брс;»ва­ рнсільбуд~ ні н~ одному_1з таких об'єк-

тів не виконав

.

тажних J)обіт. нормальне.

будівельно-мои-

Бо;рг .склав

карбованців. ше,

плану

Jlllil .,.....

мільйона

1.7

Таке· 'становище явно не­

Вихід в тому,

належним

чином

щоб, по-пер­

налагодити

орга­

нізацію будівельних робіт· 1, по-друге. збалансувати план підрядних- робіт з nотужностями будівельних організацій. Не можна обійти мовчанкою взаємо-. дію замовника 1 підрядника. Тут багато неузгодженості через те, що ряд керів­ ників госnодарств споживаЦьки ста­

виться до своІх функцій замовника. Ді­ ють за nринципом: «У вас у плані бу· дова самі 1 розв'язуйте це завдан­ ня~. При цьому не замислюються про спільнІсть справи:

Розв'язати. житлову проблему на селі ми зможемо

тільки при

сприянні

інд~tа.

відуальним забудовникам. Поки ЩО таУ~ кого сприяння з боку радгоспів в бІль-_.

шості випадків немає.

Муляр рПМК-5 В. О. Бабич

. сив

на поганому

постачанні

наголо-

будівель­

них матеріаnів об'єктам. Мощна було б будувати . швидш~ і :краще, якби не було такого гальма. Турбує його і падІння престиЖу професії будівельни­ ка. У Іх бригаді наймолодшому муляру більше ;зо років. Молодь не йде в буді­ вельні організаціі. Це і тому, що умо­ ви праці погані, немає потрібного і гар­ ного- спецодягу. Часто буває ніде по ми­ тися, нормально переодяrтися. Про га­ ряче харчування будівельники тlльки мріють. · Якість робіт залежить від інженер­ ної підготовки керівників, активності і прикладу комуністів, кваліфікаціІ ро­ бітників. Все це поки що не на належ· ному рівні, його необхіднО nіднімати. Голова міського комJтету щіродного ~

контролю

П.

В. · Гонтарєв

занепокоєння

тим.

що,

висловив "\1

незважаючи

на п~рехід на нові форми госпо­ дарювання. в ряді організацій не вжи­

ваються

дійові

захоДи

по

викорінен­

ню nриписок обсягів, Еитрачапня матеріалів і

ліпшенню

фінанеового

незаконного коштів, по­

становища.

Як

правило, неякісно.

відомчі ревlзіУ проводяться Керівництво багатьох органі­

кlлькості

дисциплінарних

зацій виявляє до nорушників лібера­ лізм. свідомо відводить від них спра­ ведливе nокарання за вчинені пору­ шення шляхом оголошення їм значноІ стягнень;

Так. в трестІ «Броварисільбуд~ щ<ре­ мим

керівникам підроздІлів

за. півроку.

оголошувалось від З до- 6 суворих до­ rан. Навіть в тих окремих випадках. коли

видавався

наказ

про

покарання

винного штрафом, стягнення його трес: том

не

контролювалось.

- · Ми

повинні,

міськвиконкому рlнно змінити

-

сказав

голо~а А

В. М. ЗвоJІЬ,

існуючу систему

праці. В ~дlвництвl

вона

док::.

-

оплати

-- позбавлена

стимулу. До .сьогоднішнього дня тресту « Броварипромжитлобуд•. наприклад. було

вигідно

мати nрограму

завищен~tх

обсягів. щоб зберегти високу катего­ рійнІст~. а відnовідно-високу заробітну плату

l

чисельulсть управлінського 'апа­

рату. При веденні будівельних роб. . немає зацікавленості, і nерш за все, і/ безпосереднього виконавця. Це • видно не тільки з того, що ні на одному об'єк· ті, який здається в експлуатацію.- ненапруженості, цілеспрямованості на кінцевий результат. а й- по nрактиці будівництва: «Як би не праЦЮВ!!-ЛИ, а

. має

зарплату

о_днаково

отримають•.

Так,

·тільки за 1987 рік по цьому ж тресту перевитрата заробітноі плати склала 527 тисяч карбованців при невиконанні~

виробничо! nрограми.

Необхідно nереглянути систему опла· ти всіх ланок від робітника до ке­ руючого трестом. І платити в залеж­ ності від кінцевого резу.nьт.ату та якесті

роботи. Наnриклад, в тресті

сМоссіль­

буд-18•. у нашому мостозаrоні-112 оплата нараховується ~о нормативу, і протягом будівництва об'єкта оnлата робітникам. інженерно - технічним пра· цівникам нарах.овується лише no тари­ фу, а всі доплаТІ(. виnлачуються -колен· тиву бригади, дільннщ nісля своєчасноІ

· і якІсноr здачі об'єкта. Цінний досвід, і його· необхідно nошuрювати на всі наші буДівельні ,організаціУ.

В інших виступах також була підда· на критиці робота будівельних орrані· зацlй, пропонувалися шляхи nоліnшеао4 ня Іх ро6отн. з обговореного nитання прийнято відповідну постанову.


березня

16

сНОІЕ

року

1988

ВСІ· турботи, всІ. труд­ нощІ вар>дноІ освl.оrи гли· бо.ко осмислені на лютпе­ вому (1988 р.) Пленумі

Є. К. Лиг:ічова·. вистуn Генерального се~таря

лося б сказати з прІfІВОду порушеного

питання.

ЦК КПРС М. С. Гоwачо­

пропозицІІ

висловили

ва··

заняттях

ЦК

предм8'І'ну

КПРС.

HOC't1Y та ле:юrивах

В

педагогlч·

учнІасьному но­ мlсЬІКОІ серед­

на. ПлеНУ'МІ,

ведуть

розмову

про

ІWІІЯХИ · здІйснения намl·че­ ких · ЗЗ8Іlt3і!Ь, ЗНОСЯТЬ -СВОІ

вчителІ

·

Ц1

на

ЖИТТЯ»

З сторІнка.

ют.ься).

Переваги

практики

трудового

т~ої нав­

ча:нІня. гадаю, були б оче­

у~rраІн­

виднІ~

сЬІКоІ та росІАсьноІ М()ВИ і лІт~ату!ри Л. М. Маслак

Дален<> чином

та Л. М. Солом'яна. Тож

.не належним

1

винонується

льова

nрограма

цІ·

.-комп'ю-

Г<> класу. ОрганІзовувати цю роботу слід значно

ЛІЯться Із сучасним вироб­ ництвом . І знають. що, ви­ готоswтяючи металевІ за­ крут·ки ДJІІЯ автокран ів, вqни роблять корисн у

ширше. тобто Не лише на уронах. а й в nозакласнІй

справу. ВІдповІдна за це і зарплата . Поки що вона

ПІД роЗУ'МІ•ННЯ-М СИСТеМИ маєтІ>Ся на увазІ не тіль­ ..ки ство,рення спецІально­

ньо! Школи Nl 8 йде ви­ вчення р~шень Пленуму. зонрема сформуJІJЬованоІ

діяльності, гурт.нІіі,

ІІЮМПЛеtКСНОІ

nрограМИ,

яна включає в

себе

і МОЛОДШИХ ІІШОЛярІВ, пратично всІх вчителІв.

штабне

технІчне

:н.ащеІШя

мас­

переос­

заr~ЬІНООС&і'l'·

ІньоУ, професІйноІ 1 вmцоІ · ШКОЛИ, чих

уСуіНЄННЯ

ВідОМ·

перегородок,

прове­

деНІНя на дІлі єдиноІ дер­ жавноУ політини в галузі наро.цноІ

осв11'И,

мІцну

взаємодію всіх типів нав· чальних 1 вИ!рОбиичих но-

·

ле:ктивІв.

Черваною китною про· хо•ди-rь обговорення цих основних

леК'СНоІ

зацда.нь

11ІJЮграми

няrrrях

шноли

комунізму.

номп­

на

аа­

наунового

яні

провоДІtть

проnагандисти .вчитель фі· зини

А. ТИмрши.к, . ДИ·

В.

ректор шноли о. І. Ше­ лtст. ЕфеR'І'ИВНІС'І'Ь нав~ Ічання баТато в чому за­ лежнп.· вІД У'Мwня пропа­ гандистів пов'язати !Ма- . терlал,

ЩО ВИІВЧаЄТЬСЯ,

ЖИТ1'ЯМ,

З

ІJРЗ'І<ТИ1СОЮ

З КО·

муІНІС'І'ИЧНО·ГО

буДlіІІоНИЦТВЗ,

но~нимн

справами

ШІ<оли, луоl

проблемами

в

га­

освіти.

І проnагандисти, 1 слу­ хачі r.Либ<жо аналіЗують

доповідь члена Політбю­ ро, секретаря ЦК КПРС

ю.них технІкІв,

НЕ ВІДКЛАДАЮЧИ НА ЗАВТРА · кс.JШретнІ <Щремих

nропозицІІ. з

них

вар"І'о

На зу·

пинит~я ДЕ'r.ІшьнІwе . Од'На з них ~ практи­ кувати спаренІ у.роки для старW<Жласникlв з усІх на!Вчальних nредметІв.

Що дала б тама форма роботи? Насамn~ещ бІль­

урок

провестн

-

позакласного

читан­

ня за повІстю О. Кавунен­ на

сЧерв<>ниА

нин

поІзд•

ви­

у мене ще до виходу

книжки

самим

з

дРУКУ.

авторОм

хоча з

знайомий

вже давно.

Ідея

ням

сподобалася

СПТУ-4.

П

шІ можливостІ уч.н.ям ДІІ.Я

вивчення теми. Те ж саме

органІзацІю

і .для вчителя nодати І за'RрІіПИТИ мат~іал, ' ВИ· в:чити тему поглиблено. Fнанше нажwчи. з впро­

навчСІІНН!Я. НедосконалІсть неефе-нтивнlст.ь в сьо­ гщнішньому варіантІ зрозуJМlла уже всім. Тому

форми

навчання учні мали б змо­ гу

одержувати

знаннІЯ

на

уроці. А на Прак'І'ИЦl це розвантажен.ня дітей, npo нео6хідиІсть якого остан­ нІ.м часом ·на · різних рІ:в­ нях сназана стІльки слів. І ще r одне. npo що хотІ-

гаряче ntд.тримала завІду­ юча бІблlотеною учитtща Галина Іванівна Якуша. Отож, до зустрІчІ з ав10ром готувалкося разом І ре­ тельно .

ПовІсть

О.

Кавуненна

v

нещодавно

вийLtІпа

давництві

сМолодь•. то-.

ви­

му всІ бажаючі мали змогу придбати книжну 1 прочитати їІ. І

ось

. журнал1ст

при­

йшов на урок. На початну ур<жу ав­ тор розповів про те, як

Весиаві турботи З мето10 nІдаищенн• Ірожанності nрироДних nу­ _ кіа, збіn~оwенн• еиробни­ Ц1'8а

кормі•

с~окоі

худоби

дn•

громад­

механізатори

радгосnу кКрасиnіІСІоКИН» аже nіджиаиnи 6-47 гекта­ рі• nриродних тра•. На ко­ жен гектар анесено по 2 центнери суміwі фосфор­ них, каnііfних і азотних добрНІ. Використоау10чи сnри•т­ nНІу

А. Д.

nогоду,

Біn•ас~окин

nотаnому

грунту

тракторист

no мер:а· nроаодит1о

nідсіа :аnакоаих три не :аріджених nociaax о~имих

куn1отур. Прац1010чи на тракторі ДТ-75, аІн аже npoeia nідсІа на 50-гектар. нім

виник

nnoщi.

Почаnис• роботи І 1 са­ ду. Тракторист І. П. д•­ ченко nіДЖИІJІІОС f\JІОДОІЇ насадженн• мІнераnІоНмми добриаами. Цен аажnиаиіі

. агротехні'4""" захід аІн · :адіііснмтІо на 11 S гектарах. А. ФЕДОNНІСО.

у

писати

нього

зад.vм

на­

с Черво­

не

раз

доводи­

лося бувати на БАМІ, де­ якнА час навіть жити

ce-

бамІвцІв, пройнятися духом бу д.ови віку.

pe.n

Результатом побаченого

1 . nереЖитого .вість

І стала по·

с Червоний

поїзд• .

Герой повtс'ті .колектив-

ний. Це номсомольсько­ молодІжна бригада монте­ рІв

нолlї,

очолювана

по­

опакцем комсомолу Київ­ щини Олександром Бон­ дарем. Крізь призму жит­ тя

невеликого

нолективу

поназана загальні пробЛе· ми будови економічні, моральнІ\._ енологІчнІ. І що найr<>ловщше, як про це говориться & книжцІ, сз дня у день бамІвцІ вели :Магістраль . а в ІхнІх ду-

пІзнали тут•. сБамІ.Вська

_яке

вони

магІстраль,

-

зазначив О .

ко,

-:

Кавунен­

здан-а ·В експлуата­

цІю .кІЛька рокІв ·тому. однак проблем, пов'язаних з

ї.І

освоєнням, лишилося

багато•. Про них танож говориться в повlсті чес­ но

і

вІдверто.

УчнІв цІкавив сучасний стан справ на· ~агІст.ралІ , адже про БАМ тепер пи­

шуть не так багато то.

І

вони

повІдь

який

1

час­

одержали

віД­

вІД

журналІста,

добре

знає

ц~ бу­

-:tову .

Було багато

заnитань.

FlшJI'a щира, вІдверта роз- . мова яе т1льни про неви­

гаданих rероїв книги, а й про життєву позицію су­ часних юнанІв І дІвчат,

їхнІ.

Інтереср

І

вподобан­

нашій

нацржла.д,

немає

не х<>ч тимчасове щення, можливо,

за межами

urколи. Та й

.,

дини

в

во ІП·Wq>еслюється, що важливо не тlльни дати

учнІЯМ Зflання, а й .навчи­ ти Іх црацювати. І ця пра­ ця. як пІ~есл~лось

Адже

шRОли · М 1 ОQ-рІччя ження

з

6

середньоі

вtмначнв дня народ·

класика

радЯнсь·

ної- педагогіки 1 .лtтера'!'у· ри А. С. Макаренна. Ця подія . буJІа ознаменована В ШROni вІдкРИТТЯМ за.лу на честь видатного діяча.

ВІднрІf'М'Я

Aoro ..почало­

ся nІтературною компоои" ЦІєю, в якій вІдображено жипя і педагогІчну дІяль­ ність велииого вчителя.

Готували ІІ

спІльно вчи·

тел! .та учні школи. В композицІУ особливо спо­

дJОбаJІОСЯ присутн!Jм інсце­ нування уривку з

сПеда·

гогtчнох nоеми• А. с. ма. наренка,

ЯНУ · пІдготували

Т. П . ..КІлlменчун, М. М. Пузирей та учні З-А нласу О. · Лук'якенн~.

В. Пташник, В. РудекнО. О. Яковенко. · Прозвучав cMapw ко-

слова А .

вІдкр~tттl

залу

RО-нраєзнавчого

в. м. Вождаенио.

вчителі,

ст:ва

РМЗ.

сКолонІя

залишилися

ви·

музею

·

книжки

Для м~бутнІх ників,

з

іменІ

пам'ятІ•. сТрадицІІ Мака· ренка в нашІй ШRОЛІ• Інших.

взяли

ШРЗ,

результатІ про-

. зміцню­ - тех­

роботи

матерІально

нічна база школи, пІДви­ щується я:кІсТh навчаль­ но-виховного пр<>цесу . І · ~о ранІше ми бІльше снаржилися .на своІх базо-

та

офор.м­ С. Мана­

1

активну

участь учні та в_чителІ школи, nрацІвниt\и свІтло­ технІчного _ заводУ.

М, ЄРЕІJЕНІСО,

рез вщенНІЯ · гурrкlв бІтни.ка.ми , нам І мога.

ввес'!'и

вузах

в

робочих

місць.

му

nодають

нині

ними

учнІвських

По-дІлово­ на

про­

хіднІй РМЗ перепустки учні 7-8 класів І займа­ ють свої робочі місця. Тут вони вчаться црацю­ вати. ю~бувають робітничі спеціальності. знайом-

педучилищах ,

основи

педагоrІчн оІ

майстерності. Але нурс. на жал ь. і до с·ьог<>днІ не •вп:роозджений. А так і npe,щмe'rn,

ної·

зро6лене

доп о­ зараз

в зв'язку з перебудовою , обладнанням кабІ•нетів. І останнє ._ Ще А. С. Макарен-на ~аnропонував

вдячні

за

потрІбн а

матеріальна особлИІВО

торика.

створенню

рЬ­

сnецІалістами.

Значяо б\л,ьша

вик\.в, то теnер .навпани­

по

заводЧани

ближче були до навчаль­ но іВИХОВНОІ , робОТИ . Один із шляхів тут -че­

як

логіка,

основи

майстерності ,

потрібнІ

ри­

педагогіч-

д.уже

вчителям.

Том у

треба через вищестОj:!Ч І qр.rаніза ції напnля.гати. щоб та·к і предмети буди введе-нІ

в

училищах .

ву­

зах.

З. ВАСЮК, заступник

директора

школи.

ав­

будІвель-

якІ

·незабаром

встумять в жит~я. вІн ,

самостІіtне безперечно.

·піде на .корJІсть.

.

'

\

Юний художник.

Фото Б. Горбачевськоrо .

811КJ18Д8Ч.

Княжич

М.

зверfІувся

з

прохан-ням

· до роз ·­

Под.оже.ння

пІльги

на

про

автотранспорті

раУни УРСР

І

Ради

ста ~1\Іс ною !!Одою; то · ПІДПРИЄМСТВ

МІністрів . вІд 27.05 . 7 ' ВІд 09.

No 277 1975 р. і Nv 01. 1979 р . )•.

та

півценної

nромвузла. І В енсплуатацІю

вІ.ць рЄ.даІІЩіІ надіслав за­ с-rупни.к

листі

до

13209

вали.

якІ

ційних

В.

Г.

дирентора АТПпо е.ксnлуатаЦlІ Гончаренко. В ній,

зонрема,

сt<азано:

проУздУ

валІди

иористуються:

ВВВ

І

особи,

ЦІ>И,РІВНЮІОО'ЬСЯ ДО НИХ,

-

свідчеН>Ня інвалІда Велн­ ІНОЇ Вітчи зняноІ вІІUІи або Ін!Вал\Да n.po .право на в. аs,тобусах цри-мІсь-них та

.анутрірайонних маршру­ тІв; в сі льсьній мІсцевос­ тІ в автобусах між­ мІських ма-ршрутів в ме­ жах ммІ-ніс1'ратив.ного ра­ •йсщу за МІсцем прожив а н ­ .ня lнвал!Да. (Витяr з по­ станов ЦК И.Омnарт!І _ Ун- .

запиту ·

заходи

nрово-

дяться у місті по <>хороні

.nови й

надісланий

п у с­

каналіза­

очисних

Проте

no

Лист . був

другий

ко мплекс

споруд

міста .

с ередови ­

ща.

Ін­

які

по пред'~ленню ними по­

пільги мІсьних,

ре.:tанцІї

навколишнього

6е3ПЛ8;ТНОГО

частин

поточн ій

n'ятирічЦІ буде введено в

Наші читачі А . Пет ренко та В . Гриненко в

На це запитан.нл вtдпо­

бага­

ВИ.КОНаЛИ

роботи по знешкодженн ю викид І в шкідливих речо ­ вин в атмосферу, що зна ­ чно зн изило забруднення повІтря в районах північ­ ної

• • •

дл.я 1'ІJВЗЛ1дів ВеликоУ ВІтчизняноІ вІйни.

«Пратом

сВшанування

У пІДготовці пеннl залу А.

В

n-1-дприєм­

-

лено далеко не все . ХотІ­

лося б. щоб

тографом журналІста. На мою думну . урок вдався.· був вІн змІстов­ ним. емоційно насиченим.

яанити

С.

ГорьJоос-о• , сК9муна Дзер­

жинськQІ'о.-.

базові

шноли

. веtденої ється

завдання

ВІ.дра,.vю танож. що по­ жвавила роботу заводська .комісія сприяння сІм 'І І ш.колі. Та. 3Вичайно. зроб­

Знаючи про те, що ав­ т<>р с Червоног<> поїзда• недавно ·повернувся з від­ рядження в Афганістан, учні попросили його подІ­ литися враженнями вІд цІєї поїздки. зустрІчей з радянськими воїнами . На пам 'ять пРо цей не­ звичайний урон в учнів

газети

Матеріали експозицІї розміщенІ на десяти стен· дах - сДитячІ І юнацькІ роки•. сНародний учи­

ренна

тан розумІmь

Са•ме

сам і.

гІстралІ. Цього теж не треба замовчувати.

Слуцекко

ступипи вlдповtдальни~ секретар . міськрайонної QрrанlзацІІ Товарис-rва охорони пам'яrникІв істо­ рІї та культури Н. В . Осяєва, директор Істори-

тель•,

цІнавою, потрібноЮ.

Ім Іист І не Іув надрукований

акаренtса.

На

павкнна бути посиль.Ною.

в. мозговип,

присвячено .мІськоУ

КПРС,

а

не всі ви­

Не випадково на уроці

lta

ЦК

шнол и.

тримали випробування на зрілість моральну І фі­ зичну навІть там, иа ма­

ня.

.мМуиарІв•

ПленумІ

рахунок

е.кст.ремальних

умовах .

Житель

пе:кткв

примІ­ на.вІть

1

й.де на

в кінці навчального року дІти о'держуватимуть П

З'айшла .мова про роман­ тику справжню R ілюзор­ ну, героїзм трудових буд­ нів І иритерії оцІнки лю-

Макар~нку Дн:ями п~аrогlчниА КО·

-

У

бу~дlеництвом н<J90І шко­ ли . А поки що ж nотріб­

лися 'в долІ nершоnрохІд·

щастя.

курсу

нНІЙ нлас, ВО:f{а 1 тан пере­ вактажена. Ясно, що ве­ ли•кі надії П()В'ЯзуЮ'І'ься з

га до себе. Так І поєдна­

людське

по­

можлИІВостІ для таких за­ н;rrь видІлити спеціаль­

доро­

цІв могуття сталевої ко­ лії, подар<>в-аної JфаІнІ, й

ВВажа~

проблема

у в~енні

шко-лІ ,

стар­

-

ця

що

безсистемнІсть.

снувалася

дорога

технlни.

ємо,

долІН

шокласникІв (один визна­ чений день в мІсяці пра­ цюють, три тижнІ навча-

незримо

вальної

Адже бLдаІМИ нашоІ шно­ ли страждаЮ'І'ь й Інші ко­ леюиви . Головний же не­

трудового

навчання

електронно-обчислю­

винна вирІшуватися в за­ гальномІс·ЬtКОму масштабІ.

.

ра . Яким чином? Ввести в цра·ктику ро6оти тижнІ 11РУ.давого

ши­

ви:користання в Ш1Ю­

л-ах

вважаємо, що вирішувати це питВІНня слІд сьогодні, не в\щШІадаючи на завт­

шах

повІсть

налістовІ,

ро.ке

n.

ще одна

ний поїзд•'.' Ному як жур­

уч-

також

~ли і . самі с-rаршоннас­ НІП(И, цро що і говорил.н

в бесІдах з учителями. Наші вчителІ nропооу­ ю:r:ь та:кож внести зміни в

·ваджеННJІм та.коІ

тер•. що передбачає

~ИОНОІВ(Ж ЇХ не ЧИСТО ТеО" .роетичний, а пlдт.верджу­ еться практичними ре­ зул-ьтатами. Перспектив­ нІсть спарених уракІв від­

зЗ.лУ'fаючи

Хвилює наш .колектив І питання орга:нlзацІї про­ дУ'НТГИВНОІ ·npaцt учнів. TQ!'.'Iy на заня.ттях особЩі­

•на

Урок. веде журналіст Цей задум

на заняттях через станцію

деЯкІ

охоронІ

питання

навколишньо­

го с€редовища - не вирІше­

головному лікарю цент­ ральної районн~і лІкарн і

ні . ЗавоДи ларошнової ме­

І.

норем онтний. ДЕЗБН тре­

П

таиу

Сокуру ,

який . дав

вІдповІдь:

«В

•Торгмаuі~. ши­

сту

міськвиконкОмІ

роблена

талургії ,

комnлексна

«БроварисІльбуд •

роз ­

продовжують

про­

шкІдливих

грама охорони природи .мі­

мосферу .

ста

машин .

Вровари

на

ХІІ

п ' я­

тирІчну

та

перспентивна

програма

до

2005

Ряд захо;{іВ

рону.

вже вико­

гі ршують ного

проблему забезпеченп11 ~~ -

рІв• ,

а

са м е :

щ:уть

потоком

а_т­

гази безпе­ по

ву­

лиЦІ КиївськІй . танож по­

вирішооо

нано.

в

ви~лопнІ

що

рервним

викиди

речовин

стан

с ередови ща

по вІтря­ Брова ­


с Н О В ·Е

Це СТОСJЄТЬСІ

кожвоrо

зможете· надР)'ІК)'Вати мо­ го дов.rого листа в газетІ. Але, проч.итаmnи статтю сЯк нас лікуют,ь?• . .я теж хочу поДілитися своІми д'У~ами. Хворію я давно,

Дla'l'pa О.· В. Зикій, · яка лЩує ·моїх ону.ків. Це ква­ лlфlкованl. чуйні лікарі, ЯК1 відІЦаюrь знанН:Я, уміння

всі своІ лю,длм.

Далі в статті є така фраза сособлнво не­

_.

одна JGВороба тяг-не за со­

У'ВаЖНі

бою

го віку•. І з цим я не ЗГО\!JіНа. Моя мати лежала нерухома бl:Jіьше року. Ій п1шов 83 рlк. Я часто ви­

іншу.

і

тому

довело­

ся ме.ні побувати в тьох лжарів нашоІ

бага­ полі· клініки. Часто лежала і в стаціонарі. Може, мені «повезло•.

р1ла

але

я не

жодного

зуст­

неаmаліфі­

кованого. бездушного л1ка,ря. Перенесла три. оле· раціІ і не можу без подя· :к.и згадУІВаТИ хірургів Ю. П. КорсаКОІВа, А. А. КОІВалеНІНа та інших. Бронхіальну астму лІ.Ку­ ІВав п. с.· Кот. Не можу не 311адатн терапевтіВ

В. О. АлЬОІfІину нично!lо ліКаря

і ділЬ­ м.

ДіЛЬІНицl

1

n,

ШуЛІЬrа.нь. Вона на наШІй

10

ро.КІІВ,

Я не

чула цро неі поrаннх ~ІД~ ІJ11НLв. сПовезло• і на пе·

до

КЛН'Кала

лЮІЦей

лохнло­

сrІІІВН!ДКУ

ДОПОМо­

гу•. Мені було незручно н-азив.1ти вl.к матері, дy­

t.ta.'Ia:

кому

c;rapa по-

така

1)р16на. А ноли 'црИІжд• жала сnrвидка•. цей сум­

нів зразу зи.Иf(ав. · 'Уrвага і чуйніС'І'Ь л!ІКа,рІв сшвид­ RоІ• з~говують JWІЧ· иост1. Хочу все ж -п~рима· ти проnозиЦІю деиня nopfЩRy

пrро ~Jаве· з талона·

ми. Сама я ВЧИ'l'елька. тоЖ ~ю від lмеиl B<JH·

6~.

* • •

своєму колективі дільничних

ліалу

'.N!! 1

в

статтю

педіатрів

дитячоІ

що

медичноІ д<юомоги.

що в ~бе урок· 1 запізню­ HiflR не можна.

. .;

гів..

·І ще таке. Була я на -nрнйСJІМl в лLКаря-лор С. В. Са-м9'ЙJ!е.нка. Почу·

Вважаю, що потрібно СТВОРИТИ КОМ1сіЮ і Піді­ ЙТИ

фі·

полі·

клініки . «Віриться: про­ бпеми вирішимо•. Вваtкаємо, що поруше­ ні в статті питання сто­ суютьqя кожного. Вайду· жих др здоров'я nідрос­

Щоб

не> nовторюватися,

скажемо коротко:

ністю

згодні з

газетноУ

ми пов­

авторами

nублікаціІ.

житловому

масиві

На пром·

таючоіо nоколірня не по­ винно буТИ.

в нас в.

стежив

за

маючи

ВИJ(ЛИRО'М

для

~ь.

ти:

хво­

рих за талонами. А коли­ побувала на І1'рийом1 у лі­

значив

ефеюивне

при­

ліку·

переконалася,

ти важко.

ходу'

Із

ситуац1І,

склалася. Який взяти· за основу,

що

-

з инх вирlшу·

rрудового

СПМК-509

тресту

що

не

восьмому

с.

-

(18),,__

шаховою комnозицією. ,Багато уваги Макс Ейве приділяв аналізу ендшпі·

ля. коли ферзь бореться з турою. При цьому ви· датний шахіст декілька істинно

створив етюдних

позицій. Ось приклад. . ·;м 1: М. Ейве, 1958 р., виграш.

Тут чорні ході швидко

з турою:

при своєму розстаються

1 ..._.Тв1 2. Фсб

Янщо хІд білих, то во­

повіді.

Лідирує Іван Фе­

дорович Тищенко (38 ба· п1в), на другому - М. А. Кузьменко (З4). на тРЄ­

тьому -

в. 1 ю. ПІдруч­

иt ЗО (не- .розв'язали задачу N~ 1 ). на четвер-

Таl(ИМ

його

в попередньому прикладі. ,на діІ,U'рамl 16 ~ ~ один етюд-квартет (всьо­ го чотири фІrури) слетю­

чого голпандця•: білі по­ чинають 1 виграють. По­ думайте та вирішіть. -ПРі· звища ШІUІИ

читачів, які наДішлють

аипьні \розв'язання,

д.vть

области.

(На

роботи на комбінаті з таких професій: слюсарі-сантехніки, столяри-теслярі, маляри-штукатури.

Тим, хто навчатиметься, буде виплачувати-_

ся ствпендія в розмірі 103 карбованці.

бу·

гуртожиток. Запрошується молодь· (хЛопці і дівчата) віком від 18 до 25 років. Наступна

. Броварс~кіА

за­

(26), на П'JІ'Юму-Д. /J;J· (22), на шосто­ му К •.Іt!Jимаеь 1 С. А. Неrода (вІдповіді на зав• -по·

туру

21

не одержали)

б'аnу, на сьомо·

му Р. Кириток І 'В. ШрUІ (по 20}, на

народиwх депу-

украниеком

Редактор А. ВОJІ()ШННВНКО.

.uьuce).

Газета вwхедкт с 17 апрепJІ 1937 rода. Дик вЬІх~да~ вторинк, среда, ппнІіца, суббо'І'а

1

трикотажу

машиністи холодильних установок,

. ради

електромеханіки по ліфтах,

електромонтери 3-4 розрядів, слюсарі-сацтехніки 3-4 розрядів, електрогазозварювальники 4-5 розрядів, слюсарі· по ремонту холодильних установок,

r.

17

фабрІІці верхнього

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

л-. ТИХА,

аdвочоІ

2.

днтячоrо

гу.

пІд·

слюсарі по ремонту і обслуговуванню вен-

сятому -

Вондар

(1З).

І. П.

у п. КJооа

Byrao 12,

-

а ЗоІ ІлmвіІв Варrв- в.

змаrанІІЯ

новачків. Це Buepa ОеТровеt.киІ, Ceprll Теп­ ток та Віта Журба з СШ а

!NI 7,

також

учні

СШ

М З О.аекеІй Сапі'ІОІІОВ, Дмитро Ва61й, СІіпІко' ТІ­ тіоський, Ceprll . Кова· sекк9, ' Вітs Семевенко і d.віть др,угокласники девве Ввштапюк 1 Волоаодs ПІеоцьквй.

норму 2-го розряд.у з

динцІ

.t'fеиь 6-В класу 9 CeprUt ~ (12 очок) .. Непогщrі резупьтати у Сsавв ПІсоць-

за

кого, Романа · ДІІІІІJJева, KOJJecoвa, AuDI8 Лвтвввевка, Євrева ·1JeтиркІна та Інших. Серед

На·йближчuм Часои віД· будється зустр1ч шахістів будинку nіонерів з, пере­ можцем конкурсу розв'я·

сш м

учасниюв

чемпіонату

побачили

здібних

ми

шахіс·

З-й

роо-ряд

·

зань

шахових

етюдів

на

задач

приз

та

rазети

тон СШ м З Олену Є• тух 1 Ото Кпвмевко. . .Вже розпочаваr новий

сНове життя• І. Ф. ти­ щенком, а кандидат у м-айстрИ спор:rу А. Ф. Ба­

квап1фікац1йний

дюл

турнІр,

в якому· беруть участь

шкопярів.

Тут

є

20

багато

проведе

Прапора інжеиернО:.буАівельному інституті

організована галузе~а . науково · дослідна лабораторія технології і механізації мон­ тажних і спеціальннх робіт з дислокацією в м. Бровари на базі тресту сТеплнцятехмон­

. . Запрошуютьсsа длІІ роботи такі спеціалісти:

таж:.

старший

Житель

r.

с.

ПлОС!СОГО

ди!'t!ЧУк написав

ре.даИЦІrю м~йсrрІІІ

Ьро З'ВОJІІІканнІІ Броrварськоrо

райпобуrкаибінатr МОИТОМ

у

з

ре·

40 ша­

інженери-техніки.

&!дОМИВ,

ЩО

.ХОЛОДИЛЬНИіk

5-33-87.

АдмІнІстрацІя,

nрофсnІлкова

nартІйна

-працює,

за­

JІВНИК претензJй не мав.

Редак'І'Ор ВОЛОШИНЕНКО.

учасника

І

ВеликоУ

ВІтчизняноr

чуття начальнику вІддІлу кадрІв М. М. во.цу nередчасно! смертІ його дочки Алпн.

,qп.

КJІІасr.ка,

nраці

близьким

Шерстюк з nри­

ПедаrогІчиий колектив ГоголІвсь~r середньоr шкцли

висповпює щире сnІ.в'ІУ'М'Я

вчительці О.

ІОрІя

партійна

І

Ю.

Прохоренко

Івановича.

профспІлкова· орган,:Wtії

Броварського ·автопІдприємства :М 1З209 висловлюють глибоке спІвчуття водІю А. А. Вудяку з приводу смертІ його батька

Антома

АндрІйовича.

АдміністрацІя; партком І профспІлковий комітет заво•

.цу пороШJСовоt металургІІ з глибоким сумом· nовІдом­ ляють, що на 52 роцІ життя раптово помер застуnник начальника виробничого вІддtпу. ветеран заводу

І

РУДОМЕТОВ

висловлюють

щире

Володимир .Ммхайповмч

спІвчуттй

сІм'У

І

близьким покІй­

ного.

_________..._...;.._ _ _В'!'Ро.....;U_р_с_r,q.....;_АРrк~~.,-н-ІІ-ІСВJ-а-с·~иоrо обласного ynP..UJІiиila ·у справах uдиісвцu. nояІІ'рtафІІ 1 кіІІЬІUІВ8ОІ 'I'Oprlмt. Bpoups,

ветерана

АдмІнІстрацІя, nартійна та nрофсn!пкова органІзацІІ Броварського заводу nластмас висловлюють щире сnІв­

250020, І(ІІіас:ька область, м. Броаарн, аул. К11іаська, 1-5 4. - 4-13-J&; аастуnнима ре,qактора, вІмІпу napтJAнoro життІІ, вІдnовІ,qа~~.,ноrо секретаР" 4-04-11; вІмІпу сІІІ.,с.,міІІrо rосnодарстаа - 4-23-21: вІдАІІІу nромисqвостІ І соцІu ..ммх nlflтatc'a - 4-82-92; вІддІnу ІІМСТІ8 І МІІС0801 p.Ocn-M - 4-04:-81; моресnоидект• мІ'еЦеІІОІ'О радІомовпення·- 5-13-llt. Квt8сі.ка ~а.. м.

вІйни.

nокІйного.

Тепефоим: ре,qактора

ІQ)уиарвІ:

органІзацІІ

ПОТАПЕНИА Серrія Ммкоnайоамча висловлюють щире сnІвчуття рІдним і

АД РЕСА· РЕдАКЦІl:

ANteca

І

уnравління тор~ІвnІ Броварського мІськвиконкому глибоко сумують в nриводу смерті водІя автогаража

АдміністрацІя,

не буtв вчасно вІдІремон­ тованИй через відсутність зamacrrиu (реле). Зараз

А.

.

Довідки по т~лефону:

СУРАІІ

ХОЛQДИЛЬНИКЗ.

ДИреюор . райпобутком~ бівату В. М. Гnyuuco JIO·

(кандидат

женер-механік),

з nриводу смерті П батька

хІстlв гуртка.

хоп.одил'Ь1І'ИК

співробітник

молодші наукові співробітники, старші інженери (інженер-будівельник, ін­

сеанс одно­

часноУ llPИ п.роти

ХОЧ ЛИСТ І "Е БУВ НАдРУКОВАНИ11С.

науковий

технічних наук),

(рахунок

1: 1). В обох матчах буде зіграно по 20 партій.

' Calmra

За довідками звертатися в міське бюро по працевлаштуванню.

В ·кнівському орде~а Трудового Червоноrо

шахів. Друrе-третє місЯ:д.VТь ще д'Ва кваліфі­ ця подіnили учень 4-В каційні· матчі. За вико­ кnасу ОШ .N9 З PJ· нання 2-ro РОЗ""дУ бостан Кврвток • та Юрtа.. його P<>'J'Ь(S_x веде р· .....= · ·к шкільний товариш na __.. u S з О. КорепаноВІІІІ ( ,5:6,5 12 .....есща.......J них по • _ програє Руслан), а з очна. Ца четвертій ехос. Т,Рвrубом _ д. БабІй

ю. в. Нева•н

наввськиІ

дання

·•

При вступі гарантується пільгова прописка,

!JPJ

тому -

городекого и районІЮго Советов КиевсІСІОА

пер­ пра·

.надруковані.

жизнь• - орrаи Вроварсиоrо rородскОго сНовая комИ'І'ета коммунистической партни Укра-w, татов

чор­

маие!ЦІЬм:

1. Фе8+Кре7 2. Фе5+ Крс8 З. Фе7 1 далі, як

ПІдеуІІІСИ V Дуже дивно: Тільки п'ять учасників ионкурсу надіспали правильні від·

передають

ним

ОГОЛОШУ€ НАБІР НА КУРСИ

справи, допомо­

ШаховІ вовВRВ

Іі т. д. ни

почині

дУманоІ доброІ подамо посильну

писів•

на дев'яtоr.u' О, ме.JІWІІІК (15), на 11fi!"

+'Крд8 З. Фд4+Крс7 4. ФеЗ+ КрІІ8 5. Фе5+

захоплювався

працевлаштуванню.

тиляційних установок.

він виJСРRав спортивного

Голландський гросмей· стер Магlеліс (Макс) Ейве (1901-1981 рр.)­

по

по підrотовцІ робітників для дальшої

Іхатр автабусом Nr~

Р:tНКО, всього·

за·

будемо

техніки

Броварський домобудівинА комбінат

СПМК-509, С. ІПКІ· С. КАП1JАТОВА, Л. КОВРИЖКО, НЕГОДА, А. СИДО­

сБро-

варисіпьбуд• хочемо

сільськогосподарської

жуть звернутися у відділ кадрів або навчальний пункт ДБІ<.

.РА,

коле к т н в у

ремонту

Звертатися в бюро

сжре·

ДАВИДЮК.

МІСЬКРААОННОІ- 1'АЗ!:ТИ «НОВЕ ЖИТТЯ•.

робота носить Пересувний характер в насепе· них пунктах І(нївськоі області. Бажаючі мо­

ronoвa

вати не нам. Від імені жіночоІ ради і всього

Завершилися

світу

lt.

сторонніми в

3 шахів на першість. Вроварсьноrо будинку п1онерів та шкопярів. Абсо· лютним чer.rntoнoм став .учень 6-А масу СШ .N!! 6 Oaer Кореванов 14,5 очка з 15 можпи· вих. Цим результатом

чемпіон

внюrr:ком

міста

1-5, розрядів. Оплата віДрядна.

сНІ.як не лІ1Кують ...•.

що

Автори статті пропону· ють кілька. варіантів вн·

КОМПОЗИфf ЧЕМПІОНІВ СВІТУ

теж

за

По-перше, нічим, а по­ друrrе, яастlльки аачерст­ вtли лікарі, що для них пря-мі обов'RЗКи виконува·

каря, JIIGIЙ зразу nравиль­ визначив Діагноз,

по

нас

-МИХ • НеtдОЛ1НІІВ. А мені хочеться сказа­

. Jl'евнити,

,," ",.,,,,, .,,,6

шахів,

сЯк

нашого

підприємству

увагу

стаття-коментар

вІдАІ.пеииі

РЕДАКЦІЯ

* * прИІВерпула *

rМою

поштовому

ПОТРІБНІ СЛЮСАРІ

записати. всі Вlдгуки.

1

.

цього п!Ідстав•. Я йшла з

не

ко2КІІому

сіл _району, а такоас у вІдд1певвt сСоюздРУRУ•.

Броварському ремонтно-транспортному

під

С т а в е • о 11 о •·і ч в в к а • в

вузла потрібна дитяча по­ ліклініка з ф1зкаб1нета· ми, бажано і з басейном для малят. Адже мова йде про дітей, а вони справдІ найдорожче, що

п'ятий

з тими анкетами

цей кабІнет вперше, але -мені сподобалося, що тут був П'орядок. Лікар сам

так,

1

кабінети лолІюІ1ніки. Там

лІкують?• Т. АрутwоІ. Як у неІ все глаАКо вихо­

І!()ри;rи

ва

-n.po

Тои., nростопа;ши годІtИу, -qщцаєш все 1 бІжиш до

ла пLд дверима тав1 ви· спови ворих: сЩо цей ХЛОІПЧИНа рОЗум:! є?•. Не ви:трнмала 1 сказала на те: сДуже нетакrавно го­

ШАНОВНІ ВРОВАРЧАННІ Ви моzете передваатвти міськр.онну газету сНове ЖІІттs• ак ка 1988 рік, так і иа наступвий

лі-кн в роботі того чи Ін­ шого лікаря, так би мо· ви;rи, наживати собі воро­

ватися аж

року

1988

ДОВІД~ОВИЙ ВІДДІЛ

НОІ'О бОІКу, це хороша !Ідея. А ·з ІнЩого, хто ж це буде писати недо­

вчитель,

шкми.

З од­

"ВІриться: npoб.~teмtt вирІшимо•

інтересом

читали і обговорювали

не дозвоп·яє ти

вання,

РОЗМОВУ великим

Газетазапропонувалачи­ тачам поділитися д.умка·ми з привод.v якості подання

Черга.

Окрdмнtсть

редньо

на_

сжива•

сказати.

но

ПРОДОВЖУЄМО.

З

бінетом

березня

16

в. хоптm,

прийом, приходwrь на за­ значені години. А. пtд ка·

телІв. Працюють вони у wколі в дв1 зміни. Попе­ за~исавшись

3 цього схл(ІОчИ.ни• буде першокn~синА соец,lапіст.

АНКЕТА: РЯДКИ ВІДГУКІВ Я впевнена, що ви не

Ж И .ТТ Я

154.

Індекс Друк

.цруковаІtИй

15.500

61285.

офсетний.

86сяг

аркуш.

Тираж

ttримІрникІв.

Замовлення

1554.

#42 1988  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you