Page 1

КОМ У НІС ТИЧ НО,. ПАР ТІІ·" У КР А' НИ,

ОРГАН 6РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКО' І РАйОННО' РАД НАРОДНИХ

Газета ВИХОДИТЬ З

*

.7 квіl'НЯ t 937 року

*

Nt 42 (7329)

Д Е ПУТ А Т І В

Вівторок,

КИ,ВСЬКО,

березнtI

17

u

ЗУСТРІЧАЮЧИ ЮВІЛЕИ Центральний

КомІтет

соціалістичної революції •.

70-річчя

Жовт,ня,

значається

в

це

свято

велик·е

кого

кої

вІд­

ПОСТl1нові,­

НЗJPОдУ,

радянсь­

свято

наро­

планети.

Це

бойовий

сил,

що

перед

спілкових

зборах, у тру­

паРТіЙНИХ,

проф­

колективах,

сьнових

у

на'

заклад.ах

і

вій­

частинах.

ході

піДТ9ТОВКИ

до

ювілею рекомендовано зо­ середити щих,

нашу

зусилля. трудя­

усіх

дей

радянських

на црактичній

зації

рішень

ЛЮ-'

реалі­

ХХУІІ

з'їз­

ду КПРС, завдань дванад­ цятої п'ятирічки і насам­

соціально-еконо­

перед

мічного розВИ"l'КУ країни, здійснення рІшень ХХУІІ з'їздУ ІШРС. ЦИМ самим буде дано ще один могутній Імпульс спраВі, розпочатІй у жовтні 1917

державного

економічного

. за

і

У

1987

постанові

ється

плану

соціально­

го розвlf"l1КУ на

рік.

відзнача­

важливість

розгор­

тalННЯ масового соЦіалі­ стичноrо змагання за гід­ ну зустріч Великого Жовтня. При підбитті пІД­ сумнів всесоюзного соціа-

року.

Центральний

на

вчальних

перетворювал~ну роботу, добитися нових вІдчутних успіхів У боротьбі за при­ скорення

ра­

звернення

дових

зустріча­

всю

до

комсомольських,

ють в обстановці глибокої перебудови всіх сфер жит­ тя суспільства. Кращий спосіб вl.д3начити 70-річ­ чя Великого Ж0ВТНЯ­ активі~увати

партії Ра­

Союзу

Жовтневої соціалІстиЧJНО! революції. Визнано за до­ ціль'не обговорити це

Наступний ювілей, як .підкреслив січневий (1987 року) Пленум ЦК КПРС, люди

Звернення КомІтету

дянс.ьаюго ,народу в зв'яз­ ку з 70-річчям Велико~

витну.

радЯ'нськІ

до

ПlДiНесення

Ком.У'ністичної ДЯlНСЬ&<ОГО

важливому етапІ йщо роз­

Комітет

КПРС постановив широко відзначити 70-РІччя Вели-

тю

прикрашання стану

пропаганднстІв.

Іх

учасники

ність навчального процесу,

аналізували

ефектив­

визначали завдання, яНі

необхідно МіЙСНИТИ на наступних заняттях. А по~ літбlйці номплексних питання

підготовки

шаі-л

ДО

обговорили,

залІкових

занять,

крІм

того,

одержали

відповіДні рекомендаЦ!іХ.

Багато

корисного в"несли

бійці

I.деологіЧного

фронту і з пленарних засJ.дaн:ь. Ті з пропагандистів, хто очолює школи системи партійного й комсомоль­ ського

навчання,

мали

змоГІУ

прослухати

лекЦіЮ

доцента ка:федри філосоФії Киї'вського держунІвер­ ситету П. П. СергієН}{а на тем(У: .СічневиЙ (198; І'.) Плену,м ЦК КПРС про дальшу демократизаЦію су­ сПільства,

поглиблення

соціалістичного

самовряду­

в.ання .народУ.. Не менш цікавою, аргументованою, насиченою

цікавими

.СІчневиЙ

(1987 р.) Пленум ЦК КПРС про кадРО­

ву політИ1КУ в умовах

прикладами

була

перебудови., з

п·олІт6Lйцями системи економічної

й

леаЦіЯ

яною перед

освіти і комп­

лексних шкіл виступив кандидат економічних' наук

доцент Вищого В. М. Яну,кович.

вІй'СЬКОВО-П.QлІтичного

УЧИlЛища

ОдержанІ знання, без суМНіву, дозволять пропа­ гандистам .нраще п1дготув.атис.я до чергових зустрі­

чей зі с.л,ухачами, зроблять ЇXJНi виступи 'Насичени­ ми фантнчними матеріалами, дqcТyJI'НИМИ для при­ сутніх на заняттях.

завідуюча

Л. ВАЩЕНКU. кабіиетом ПОЛіТОСВіТИ

МіСькхому партП.

ності

реконливо

у

зміцненню єд­

парт-П

й

народу,

соціалістичних

постанові

спілкових,

визначено

комсомольсь­

ких та інших громадських

організацій, Рад народних депута.тів, труідОВИХ 1 на­ вчальних колективів у пе­ ріод

підготовки

лею,

а також

до

ювІ­

заходи,

при­

СВlЯчені 70-Рlччю Жовтня. Визнано за доцільне цровести в МОСКВі у лис­ топаДі 1987 року спільне

піДкресле­

тре,ба

пе­

урочисте

розкривати

ор­

рального КомітеТу КПРС, Верховної Ради Союзу РСР і Верховної Ради РРФСР, присвячене 70-

ганіЧний зв'язок звер­ шень Жовтневої револю­ Ц!ії й нинішніх, револю­ цJйних за своєю "суттю перетворень життя

для

завдання партіЙних, проф­

показникі.в,

постанові,

минулого

ли ідей Жовтня.

завдання

високих техніко-

Т-Р,УДЯЩИХ,

по­

звершень, животворної си­

У політичній роБОТі се­ у

з

джерел

забезпечать найвищу якість ВИГОТО'влюваної продунц!ї, встановлена ювілейна Почесна Грамо­ та ЦК КПРС, Ради МІні­ стрів СРСР, ВЦРПС І ЦК · ВЛКСМ.

но

у

формуванню у радянських ЛІ~дей ясного розуміння

ДВОХ років п'ятирічки, до·

ред

уроки

робота по

справжнього

економічних

говориться

сьогоднішніх 1 завтрашнІх днів, тим .актуальнішою є

ви:нlв виробництва, які до ювілею Жовтня вико­

всіх

радянського

су­

Цент­

Жовтневої революції.

Виклад постанови ЦК НЛРС і Звернення до ра­ 'дянського народу пуБЛі­ куються

ленінською' па,ртlєю тру­ довий народ, його револю­

ційна енергія, ч:ість мас.

засідання

річчю Великої соціалістичної

сторін

спільства. Сьогодні, як і тоді, головною рушійною силою змін є керований

з'їзду КПРС

заводу .Торгмаш., розпочиналися районнІ семІнари

ти

Для . заохочення трудо­ колективів 1 передо­

б'юткя

ЗМАГАННЯ

ЛИlВіше навчитися здобува­

виступати

плановІ

ПРАВОФЛАffГОВ/

снювані в ,країнІ, тим важ­

вих

нають

в

центральних,

республіканських, крайо­ вих і обласних газетах.

жива твор­

Вироби фабриКI! верхнього дитячого трикотажу корис­ туються

завоД~

••• ••

дозволять.

З початку року

НнНІ. ТРУДtвни.ки закл~даю~ь насіння в

спеЦІальНІ

яровиза-

.

По-господарськи оргаНІзовано цю ро: торг-. боту в радгоспі «Гоголівський». Тут запо-. '

досямуто:

ПіДВИ-.

щенню продуктивності. праці. Так, темп її росту : становить 9,6 проце;н1'а . • Перекрито 1. план ВИРОб-: ництва товарІВ народного •

Цьогорічна зима не поспішає 'здава­

ти позиції. Та думки механізаторів під­ рядних ланок по заготівлі кормів для -громадської худоби, по вирощуванню картоплі . та інших радгоспу «Завориць­ кий» вже там, серед розлогих ланів.

СПО1f\ивання. . : Бо ж недаремно говорять, що весняУ сіЧіні лютому від- • ниА день рік годує. Змарнуєш його мІнно попрацювали ко-. за рік не наздоже·неш.

лективи бригaJД Б. В. Пет-: Хлібороби господарства цю істииу раше!tкa, Г. Н. Ільєнко, • підкріплюють працею. до сезону весня­ М. С. Бабича. Проте у • них польових робіт підготувалися за­ ці березнеВі дні суміжни~ : здалегідь і на совість. Всю техніку від-

у вкрай

колектдв · . ремонтували вони своєчасно і якісно.

важкі:

Хоч сьогодні готовий У поле трактор

умови. Металурги ЗaJПО-. з усіма агрегатами кращого механіза­ ріжжя і Кривого Рогу не- • тора господарства Олега Миколайовича

'допосmВили значну кіль- : Перця. Він кість листової

віючої сталі,

ланковий механізованої

та нержа- • ланки по вирощуванню кукурудзи

за

матеріали: індустріальною технологією і вважає, для виготовлення цвяхів . • що як керівник повинен показувати До того ж Укрголовпо-. особистий приклад. 1 не тільки в ре­ стач Укоопспілки не в монтах. НаАближча мета колективу _ повному обсязі

їх

виробництві

Болдирєва.

=

виділив. високі врожаї. А щоб їх виростити, по­

фонди на матеріали

.піД: трібио добре Зllати і агротехніку. Ії ме­ виробничу програму. • ханізатори вивчають в агрошколі, яка :В. ЮРЧЕНКО.

кладено в яровизатори найбільше бульб

250 тонн. Всього

-

району

нині

готується

в

господарствах

до

садіння

670

тонн картоплі ранніх сортів. На жаль, у радгоспі імені МічурU!а ще не присту­ пили до яровизації

бульб. Чим

будуть засаджувати

під ранню картоплю?

же тут

площі, відведені

В.ТКАЧЕНКО.

ГОТОВІ ДО ВИХОДУ В ПОЛЕ

вельних меблІв, автофур-: гоиів на 60 тисяч кароо- • завдяки значному

картопЛІ

.~. тори.

машівці реаЛіЗУВgЛИ над план наборіВ торго-.

Успіху

У

ЙДЕ ЯРОВИЗАЦІЯ ·КАРТОПЛІ

ініЦіативу. раННЬОI

кожного працівника.

поставили

населення.

..•••

імені ХХУІ:

підвищити

ки

у

Фото М.

готується. НИНіШНь,?го року ,хлібороби госпо• :дapCT~ раиону зобо~ язалися виростити : І реаЛІзу.вати :держаВІ 4200 тонн ранньої господарюван'ия: само· • ~артопл~... З ЦІєю м~тою вони ВJ:lрощуваокупність' тс!! саМОфінан-: тимут~ 11 на. ПЛОЩІ 500 гектаРІВ.

заводу

попито.\(

старань, щоб не зронити чеСТі фабричної марки.

до переходу у другому півріччі на нові форми

ванців.

великим

безпосередню участь бере розкрійниця цеху МІМ. І. ЧУНЯК, яку ви бачите на знімку. Вона докладає багато

(ТАРС).

сування Вони

З коп.

становІ. Чим масштабнішІ й скл.аднІші змІни, здій­

справ.

Колектив

будинку ·культури

завдань,

«рапортоманІї» ,

«Торгмаш»

проходнли в приміщен­

.N'2 2, .N9 4,

неоБJctдно

проти

ПlДВОДЯТЬ СУМІЖНИКИ

ПРОПЛГЛНДИСТАМ нях міськи,х шкІл

за

організаціям, рАдянським органам з усією суворіс­

НА ДОПОМОГУ Із секційних занять, що

змагання

рІк буде враховува­

стичні зобов'язання, .взятІ на честь 70-річчя Жовт­ 'ня. При цьому партІйним

підготовку

Схвалено Централ.ьного

кИІМ cycn1.1J:ьcтвOM на ни­ юшньом,у, надзвичайно

1987

користати

трудящих СРСР.

ра-дянсь­

лістичного

тись, як виконано СОЦіаЛі­

трудової, полІтичної 1 ду­ ховної активностІ комуніс­ тІв та безпартійних, усіх

ог­

досягнень

свІтІ; новІ завдання,

стоять

піД­

креслив, що необх.іДНО ви­

тор дальшого

соцІалІзму. Одночасно це 1 руБІЖ, з висоти якого тpt!ба осмислити пІдсумни 1 уроки пройденого шля­ ху, зм.Ши, якІ відбувають­ r-я у

соціал,І­

революції,

ювілею як важливий фак­

дів соціалістичних' країн, всІх прогресИІВНИХ людей ляднаших

Жовтневої

стичної

* Діна

рФку

1987

Треба активно викори­ стовувати багатющий до­ свід КПРС, досвід соціа­ ліСТИ'fНОГО будівництва ДlЛЯ розв'язання нових

ЖОВТНЯ

КПРС прийняв постано.ву «Про пІдготовку до 70рtччя Великої Жовтневої

О Б Л ДСТ І

! щотижия діє в господарстві. Заняття

в иі/! проводить головнн/! агроном рад­ госпу С . С. illтельмах.

Своєчасно в поле ки

по

і

підготува.1ИСЯ

механізааторн

вирощуванню

до

внходу

Підрядноі лан­

картоплі,

колектнв

якої 'очолює Віктор Петрович Галушка.

Вони пола годили трактори,

чотири на­

явні в господарстві картоплесаджалки, іншу необхідну для роботи техніку, два сортувальні пунктн. до саджалок ме­ ханізаторн зробили спеціальні прист­ рої . для протруювання бульб безпосе­ редньо у сошниках. Це передбачено

індустріальною технологією вирощуван­ ня картоплі. Хлібороби планують у кін­ ці другої иа початку третьої дека­ ди квітня приступити до садіння топлі ранніх сортів.

кар­

Скоро пригріє сонце, діцнуть на пов­ ні груди поля, і стоголосим гулом роз­ будять весну трактори. У числі перших будуть у тому хорі голоси потужніх

Т-І50К, за кермом яких кращі механі· затори господарства О. М. Перець, В. А.

Осипчук

та іиші. В добру путь, хлібо­

роби!

Г. ПОЛЯКОВА.


* 17

2 ctrWp.

1987

6ере8Н'Я

••••••••••••••

po,,~

.н о в Е

J1« •••••••••••••• _ •••• _ .......................,

Ж НТТ

ПРА ВО ФЛА НГОВ/ ти вищих, ніж до цього. рубеіків. Ми розуміємо, що злагоджена робота ко­

у СПlХ будь-якої справи передусім залежить від людей, їх иастроєності на конкретні діла, вміння підкріплювати наміри

реальними

вчинками .

лективу

кожного

з

кандидатури праців­ ників, хто' в майбутньо­ му може обійияти поса­ ди головних спеціаліс­

три­

вав

багаторічною

ності, відверто вказав людям сильні й слабкі 11 сторони. Підсумком вивчення

ном-агрохімік М . В .· Ус­

сумніватися

кою .

не

доводи­

практи­

Варто

якийсь

істини

лише

час

на

випустити

питання роботи з людь­ ми з поля зору, і це одразу ж позначtlється і на

результатах

дарювання,

і

госпо­

на

ефек­

тивності , виховного

цесу,

і,

,

в

про­

цьому

ганізація

партійна

радгоспу

голівський:.

ор­

«Го­

lJерекона­

лась в попередній п'я­ тирічці на власному гір­ кому досвіді. Недооцін­ ка

людського

призвели до про­

валу на всіх ділянках виробництва. Плани з основних техніко-еконо­ мічних показників було не

виконано,

господар­

ство заборгувало дер­ жаві тисячі тонн про­ дукціі, дисципліна не

відповідала

ніяким

ви­

могам. З цього були зроблені рідповідні вис­ новки.

З перших же днів ни­ нішньої п'ятирічки ад­ міністрація,. радгоспу

себе

партком

визнаЧИЛJl

для

першочергову

ме­

ту

-

до

роботи

посилити

увагу

людьми, 11 основу ленінські норми й прнн­ ципи кадрової політнки. Насамперед ми намага­

покласти

з

в

лися знайти контакт зі спеціалістами, керівни­ ками середньої ланки, рядовими працівниками, змусити їх повірити У власні сили, ПОlJИіше розкрити ділові якості. Взяли за правило необ­ хідність

радитися

;\ ; ;·.;рстами,

з

спе­

членами

р 'ОIН!ЧИХ

ви ­

колективів,

враховувати іхню думку при всіх почин.аннях. І ЛЮДН мобілізувалися на очах : більше стало

організованості,

зросла

віддача керівників, вилася ініціатива.

Щоправда, скептики,.

що

кадрового

з'я­

хто

й

говорив,

колективові

нашому

проблеми

розв'язати не вдасться Є цих проблем і зараз

чимало, але є й бажання людей

інше­ досяга-

но , керівників і спеціа-. лістів, котрі входять до номенклатури

парткому_

Кожному з них була да-

випад.ково

дове­

зивалися

шляхи

виправ­

лення становища. Двох командирів виробничих ланок було затверджено

~a

посадах

умовно.

НИНі зайців у лІСІ і мисливською собакою

-

не так леrnо відшукати.

Еге ж, підтвер­ ДИВ діР,угиИ. Нещодав ­ но з своїм Джеком про­

-

валандався по лісу цІлий день:

Обидва

аж

, язики

ло

не

дей,

вплинути

на

що

рівництва, як

до

вони

до

і

покла­

обов'язків,

по­

так

і

підлеглих .

Багато

було

справлявся

з

нов.НОМУ мешкають у сіль­

ських та УC'Ilpоєних

міських благо­ квартирах. А

користуються

ваНіНЯ

не

для

пересу­

своїми

чотир­

ма, .чи то б пак, двома, а громадським

ТОМ.

транспор­

Нещодавно

по

доро­

зі з Броварів до Ниєва бачив їх в автобусі не менше десяти. ОднІ вихо­ дять .

дPyrl

заходять.

а

Не

се­

всі

використовують

можливості

для

впрова-

на

ці

яких

самі

з

чення. Так , М. д. Чер­ ней, який обіймає поса­

стали

ініціативні

працівни­

І,м

головного

ходько та член ВЛКСМ Ю.

М.

висловлювалося

рі

очолили

кот­

колективи

критичних

молочнотоварних ферм. Окремо слід згадати

про

резерв

засіданні

кадрів.

На

парткому

мн

боку раз

чи

Навіть

дуть ' на

дування

почиту­

вухом

цього

не

розпачливі

ве­

автобус без кондуктора». Нарешті і я второпав, про яних 4:зайЦів» іде розмо­ ва. Ну, про цих довелося чути не, раз, Але невже

розвелося? мені_

-

автотранспорт­

піДп риє мст В а

.N2 31014

О . О. Глухов.

А ви

знаєте, коли

на лінії .щ>ацlOЄ контроль, вируч~а підприємства зро­ стає

з -шести

до

сяч карбоваНЦіВ Тобто щоденно процентів дить без

с.еми

в

мешкають в раЙОНі залІз­

написалн

ня ту

органу

самовря-

активізували ·

В.

з

про

сГоголів-'

повідомив, часом це

вирішуватиметь­ м:1ськвикон-

f.

6600. Зараз райвузол зв'язку не

проводить

нулися із запитанням CTO~

совво телефон1заці'і

бу-

встановлен­

ня телефОНіВ через від­ с у тність .вільних номерів ,-:<:1 АТС. У 1988--1989 РОК,:lХ

* * *В. Пенсіоиери

І_ та М. Кваскові через га­ зету .Нове життя. звер­

КВАША, парткому

І

динків приватного секто­ ра до адміністрації рай­ вузла зв'язку. Ім відпові-­ дає ГОЛОВНИЙ інжеJt«l> А. Н. Снлко. «Товариш Нвасков стд· їть на, заГ<:lль·ніЙ черзі на встановлення телефона з 27 .04.84 року під N~

і

комам.

перебудови.

рал.госпу ський ••

слушною

ся спільно з

якихось

маршру~

Начальник АТП-13209 Р. Маюсименковизнав

що найближчим

КПРС, го­

секретар

прОАовжен­

автобусного 4:332 Е •.

пропозицію

зрушень у спра­

М.

що

ничної станції (вулиці НОРОЛJeнка і Димитрова),

питання

ЦК

сподіватися

3а­

І

ось о

ранку ками

сьомій

годині

разом з працівни­ автопLдприємства

ченЮRОМ, Г. І. Нучерявою та дlлыичнимM інспекто­ ром міСЬКого в1дД1лу внут­ рішніх справ О. І_ Семе­

ного

роботу

листі до ре­

броварчани,

ПленуМі

ві

з

гання або погрози водія: «Передавайте на квитки,

віриться

у овоєму дакції

своєчасноіо

вагомих

О. О . Глуховим, В. П. Пе-

не

Хоч лист І не ОУВ надрукований

кадрами, адже без цьо­ го, як підкреслювалося на січневому (1987 р.) ді

бла­

багато

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

з аШІа,новано

роз­

ширення АТС-5 на номерів. З появою нічної

можливості

3000 т-ех­ питан­

ня установки телефона на квартирі тов. Нваско­ ва буде розглянуто».

ІХ по к РОВИТЕЛ І

І

книги

члени

громадського

треті тихесенько сидять й газ-ети

райвиконкому.

подачею вуглекислоти на робочі місця багатьох машинобудІвників. Н. М_ Кендюх є однією 3 кращих робітииць' енергетичногоцеху. На знімку: Н. М_ КЕНДЮХ. Фото Б. Удовиченка_

радгоспу,

ПОЛІпшити

чимало

зауважень

СумлІнною роБІтницею зарекомендувала себе Ніна Миколаївна Кендюх із завол.у «Торгмаш. імені XXVI з'їзду КПРС_ Апаратниця повІтророзподілювача стежить за безперебійною

Слабо

чено вжити й інших за­ ходів, що дозволили б

енергети­

ка, зараз очолює комі­ сію по боротьбі з пияцт­ вом і алкоголізмом, на адресу якої нещодавно

Демиденко,

питань.

дальшого поліпшення набуде й прак.тика ви­ борності кадрів. Намі­

чоти­

господарства.

ду

В. І. При­

Недо­

проявляють

працівннків

теж дали партійні дору­

механізатори

людей. ще

магаємося робити все можливе, щоб виправи­ ти його. З цією метою в ниніШньому році буде проведено атестацію ке­ рівників, анкетний опит

і та

топаД,

молоді

собою

рових

1

ки

член КПРС

ро­

ланку

наполегливості і цехові парторганізації та парт­ групи у вирішенні кад­

ке­

бригадирами ферм П . Є. Кравчук Т-8 Н. В. Лис­ корот­

в середню

спе­

немає можливості кого висунути, бо і в тварин­ ництві, і в механізації мало молодих фахівців, котрі б могли повести

такими

виступили

ри

за

керівну

реально оцінюємо стаио­ вище, що склалося, і на­

зокрема ,

комуністали

й

иа

конста­

числа

сом,

стали

але

боту

з

бригади відділка Н2 І. Є й інші недоліки. Ми

думку

давно,

кий час вони зуміли налаг!,')Дити роботу. На керівну роботу висунуті

прикро але

ціалістів

Та й до добору ново­ го поповнення партійних рядів ми стали підходи­ ти вимогливіше. Торік

ж

не

ко­

почути

члени колективів . Нещо­ приміром,

Як

тувати,

В. !і . Мороз.

висунули

посади

рювання.

«ре­

руючі відділкамн Н2 Н2 2 М. М . Урупа

дорученою

дження у виробництво нових методів господа­

муністів про себе. свою діяльність. Останнім ча­

неН!Ком

нію .

виходимо

Один за

ти­

день.

10-15

пасажирів їз­ квитнlв. Вті-м,

якщо не вірите, то запро ­

шуємо взяти участь у рей­ ді.

на

одним

лі­

про -

ходять аВ'l'обуси в бік пром~зла. Безперечно, 4:заЙців. тут хоч відбав­ ляй. · Але виловлювати їх

!Навіть

ос­

кон­

дбають про підвищення авторитету комуністів цехова партійна органі­ зація відділка Н2 2, партгрупа тракторної

Довелося

зайці в

залишає­

ланки_

за

лісі.

вони

що

парткому

керівниками

статньо

.ніж

тепер

краще ділові

наші

го . ВіДД1л;у

Нині

із

Хорошим засобом під­ вищення активності го­ ловних спеціалістів, ке ­ рівників середньої лан­ ки є заслуховування їх звітів на партійиих збо­ рах і засіданнях парт­ кому . . ТоріК практично всі спеціалісти мали

звітами

справою, були замінеиі. Колектив очолилн ак­ тивні авторнтетні пра­ цівннки ,

всі

в

Не ті

в

зервісти:..

Мисливці є мисливці. На­

-

поки

ться

такт

якості, організаторські здібності, партком дору­ чив йому очолити пар­ тійну організацію цеху механізації. І у виборі ми не помилилися . Ця партійна організація вийшла зараз у число . кращих низових паРТіА­ ннх ланок . Таку ж шка­ лу ' роботи з людьми

пеВJ-IО. перебіЛЬшують. Ал-е всі МОЇ сумніви роз­ віяв начальник технічно­

пішли.

редньої

ким

лення,

Щоб його

На ці слова його сПів­ РО3МОВlнин. весело розсмі­ додав :

розпочинається . Не вда­ лося ще иам реалізува­ ти все намічене. Слаб­

агронома. перевірити

бачили.

явшись,

Але перебудова в до­ борі, розстановці й ви­ хованні кадрів тільки

спеціалісти сміливо перебудовують своє мис­

змогу

проблем

у нас із добором керів­ ників середньої ланки. Протягом минулого ро­ ку ті з них, хто не

Щось

не

пере­

ставлення

виконання

дених

того

ніДе

!lЮ­

глянули і свій стиль ке­

їх так

сліду

давства_

тименко стоїть у резер­ ві на посаду головиого

проходять

і, вже зараз можна

сказати,

повисолоплювали. а вухас­

й

Ім

дали можливість' до осені довести правомір­ ність перебування на цих посадах. Це не мог­

ють.

ви двох чоловіків:

'

на об'єктивна характе­ ристика, колегіально на­

«3 А Й ЦІ» лося стати свіДКОМ розмо­

ЗМАГАННЯ

аи­

законо­

ТРИБУНА СЕКРЕТАРЯ ПАРТОРГАНІЗАЦП

й

були

притаманні

Якось

по­

фактора,

безсистемність у доборі, розстановці й внхованні кадрів

діяль­

вимог

ПЕРЕБУ ДOBY€MO РОБОТУ 3 КАДРАМИ

колекти­

ві. У

їхньої

тенціалу стало засідан­ ня партійного комітету в лютому 1986 'року, на якому було затвердже-

звичайно,' на

мікрокліматі

стиль

триманням

тиалкогольного

тів. Причому таємниці з цього не робимо. Зна­

ться, бо перевірена вона

цієї

участь у контролі за до­

затверди­

ли

дцяти підрозділів зале­ жить иасамперед від спеціалістів . Тому парт­ ком уважно проаналізу­

У

й

ють про наші наміри і ті, хто зараз є голов­ ними спеціалістами, і ті, що можуть СТIjТИ ннми В 'І майбутньому . Так. наприклад, агро­

правильності

з

обговорили

тісному,

неному

Ні,

вщерть

напов-

пасажирами

набагато

сало­

складніше, справжніх у

почекати,

ЯННІЙ мовби виступає в ра­ лі вовка, що полює за ними, справиться. І на­ віть молоді, ще зовсіМ юні 4:ЗlaЙчата. тепер ста--

НеДОСЕтіна вважала вже свій маршрут щасливо за­ кінченим. І яка досада вже на кінцевій зупинці довелось його оплатити.

раються стати в позу. Та і зовнІ вони стали не ті. Вуха не стирчать та й

А на додачу й три карбо­

одяг такий, ревіривши,

А далі «зайці. пішли косяками, як риба ,на не­ рес.т. Т. Нрицм<а, Н. Ва­

Необхідно згадати ще про одну деталь, я~

сильченко, які ніяк не хо­ ТіЛИ зізнатися, де працю­

4:заЙців».

що , не пе­ не повіриш,

що саме це є той пресло­ вутиА 4:заєць._

Заходимо в члени рейдової починають

салон, і бригади

перевіряти

на­

явНість к:витків. Ось ком­ ПCUlія розбишаку'ватаго типу. Ну це, напевне,

ванці штрафу згіДно з но­ вим

законодавством.

ють,

робітниці

верхнього

фабрнки

дитячого трико­

тажу Н. М. Шинкаренко та С. М. Власюк постара­ ЛИіСЯ зекономити по 520 копlЙIЖ. А СКіЛЬКИ їх було безіменних, які, за­ плативши штраф за про­

тут

«заЙЦі._ Так lНі ж, хлопці спокіЙJЮ пред'Являють І{ВИТКИ КОН'l'ролерам: А ось попереду, майже біля

я зрозумl;в, що мої попе­

кабіни во;:уя, сидить охай­

редні уявленяя про 4зай­ ців. були абсолютно не­

но ОДЯГНyrз жінка і уваж­

правильні. Не ті вони те­ пер пішли_ Нуди й поді­

но читає Юіигу_ І чого це

кали · з салонів автобуса. Вже в перевіряючих й lШитанцП на штраф закІн­ чувалися, а потік «зай­

перевіряючий

ЦіВ. не зменшувався.

доки спаде пасаЖИРОПОТіК.

І ось нах

лася

/Нарешті в

ПОСВітліщал.Q.

лякливість

т.а

сало­

R

нама­

гання зробитися неприміт­ НИМИ.' 3 окремими з них не вснкий контролер,

,

неї,

-

прямує

до

в дУмках не згод­

жуюся з ним. Але, вияв­ ляється, погано

знаю

пси­

хологію сучасного сзай­ ЦЯ.. БроварчаJЩа О. В.

ЇЗД,

якомога

хутчіш

:з.ни­

все т~иО . О_ Глухов був повністю правий, роз­ повщаючи про збитки, ЯКі терпить

через

Зівтопідприємство

таких

JIасажирlВ.

Трапляються й серед водІїв., я.кі. цривласнюючи виручку

не

квитків,

видаючи

намагаються

не­ ,виконання плану зіпхнути на «з,аЙЦів». Як. прИМіроМ, М . Д. Парасюк з цього ж автопіддриємства.

спРИЯЄ

рез

те,

чимало

розповсюдженню

Передусім що

че­

знаходиться

пок.ровителів,

які

захищають їх. При цьому висловлюються приблизно так Ва,м що , жаль державного 'транСТІОРТУ? ТОМУ й запитую одного:

- А якби він. був ваш власний, ви посту.nали б точно так же? Мовчанка. Нan ем!О , нІ .. Бо по

принципу:

живете якомога

більше урвати в держави.

А звІДси й починаються всі наші біди. Пормок бус де 'l'оді, коли йожен вболі­ в.атиме

за

за

державне,

як

власне.

В. ТУГЛіУк.


• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ••••• Н

О В Е Ж нтт S-

б.резня

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТВАРИННИКІВ ЗА ДВА МІСЯЦІ

НА БЕРЕЗЕНЬ

У ЛЮТОМУ ПРОТЯГОМ МИНУЛОГО району

успішно

місяця

справилися

з

тваринники

Широко розгорнули соціалістичне

господарств

поставленими

перед

пішне

ни­

КИКИ

ми завданнями по продажу державі сільськогосподар­ ської продукції. Вони реалізували:

молока м'яса яєць -

6 070 тонн при завданні 5700; 2 358 тонн ·при завданні 2100; 24 мільйони 271 тисячу ШТУК при 24 мільйони 200 тисяч штук.

Іван

молока м'яса яєць

завданні

-

-

соціалістнчннх

зобов'язаt1ь

тисяч

ПрІзвище.

Бутович

Він входить до складу за­ гону родючості, який без­ перебійно діє в господарст­ ОСЬ, і ним

тажцть

нині

закріпленим

екскаватором

ван­

на

при­

тракторні

чепи органічні добрива. Щодня він виконує по пів­ тори-дві норми. Механіза­ тори

і

автотранспортники

вивозять за день із ферми на поля по 400 і більше тонн органіки, яку наван­ тажує механізатор І. І. БУ­ ТОВИЧ. У господарстві за­ доволеffі його роботою.

Фото Мі. Се,Иllнога.

БІЛЬШЕ як півтора року минуло

з' тих

пір,

коли У

MeH~ була приборкана зла хвороба. Постало пи­ тання,

якою

займатись,

ж

щоб

рисним сім'ї ву.

Тоді

справою

бути

ко-

і суспільст­

звернувся до ·го­

лови ІНикІв

товариства кролів­ К С . Миронець.

Вона

у

дружній

роз'яснила,

ти

:Нlролів,

як

бесіді

утримува­

пообіцяла

по-

даВаТИ необхідну доіюмо­ гу. Тоді ж вступив У чле­ ни товариства кролів:нИ­ кІв. Через цю організа-

К.ОРИСНА СПРАВА цlю придбав кролесамку новозеландської БІлої по­ роди, яка високою швидким

.За ця

вІдзначається плодючістю,

три

рІк

кроли­

приплоди

при­

вела 33 кроле.нят. Го­ дував їх різ.нотрав'ям, вареною картоплею, бу­ ряком, обрізаними гІлками caдly, комбі·КОРМОМ. Кроли­ кам було зроблено щеп~ лення,

ни в

утримувалися

во­

чистих І сухих клІт-

тому

падежу не бу­

ло.

ці

У

чотиримІсячному

я

здав

на

ві­

заготпункт

загальною ва.. гою 96 кІлограмів і одержав 240 карбов~нцlв. Варто сказ.а.ти, що,

28

ростом.

МИНУЛИЙ

за

к·ах,

кролів

ПРИЙМдlЮЧИ мою продук­ цІю і видаючи комбікорм, хороші

поради

римання

кролів

та

дав

М.

ут­

вІдгодівлі

завідуючий

заготІвельним

І.

щодо

пу,нктом

Строй.

Пригадую ли

один

випадок,

громадянин

ніс

зд.авати мовляв, рік

ремно, бо приплоду. вич

ко­ при­

двоє

кролів, годував да­

не Іван

одразу

кролі

одержав Михайло­

сказав,

ожиріли.

иролесамки

А

що

жирні

приплоду

не

дають.

Думаю, і

що

відгодовані

реалІзовані

держаВІ кролі можуть дати кож­ ному,' хто заЩl\авиться цією справою, чималІ

труДОВІ доходи. Г.ВЕРТЕГЕЛ, броварчаиitи.

r ПРОДАЖУ

1987

РОКУ

(За даними міського інформаційно-обчислювального центру державної статистики)

6 о

t{

Господарства

01 11:

". .:11g.oo "t: gf~

t: >. >. ііі .з о t{ t{:.:

.

О

'00

.. "О:;

., ::r

.а8-

= о>. .... ~ ::r == 8. :s:",;: +I~; ~=>. ,:Плосківський:,

пг1з «Рудня:.

імені Щорса «Пухівський» імені 60-річчя СРСР «Авангард:. імеиі Кірова «Русанівський:. «50брицький:.

«ЗОРЯ:' «Жердівський:. «8еликодимерський» сГоголівський:, сЛітківський:, сКрасилівський:, імені Докучаєва імені Мічуріна сЗішлавний:, «Заворицький:, Радгосп-комбінат «Калитянський:, імені рО-річчя СРСР Богданівська птахофабрика Броварський

852 715 641 639 626 612 610

М3

505 478 462 450 406

378 363 359 336 308 307

+21 +54 +34 -56 +12 -9 +50 +32 +4 + 12 +9 +40 +91 -ЗІ

-18 +41 +37 +56 +25

14,6 97,7 409 12,2 100,4 249 11,1 95,6 303 12,7 39 11,1 3,1 46 11,6 93,8 76 9,8 70,2 64 9,6 98,2 263 8,7 94,1 197 8,2 9" 7 - 204 7,7 99:8 218 7,8 84,8 187 8,0 92,6 148 6,7 86,0 157 6,4 .86,8 182 6,6 89,3 124 6,2 82,6 110 5,8 89,2 94 5,5 83,9 129

+27 + 18 + 15 -4 +1 -2 +8 +16 +3 +8 +5 +18 +32 -12 +7 +10 + 12 +13 +10

ІЗ

17

33 28 13 16 8

t{ t{ х

ііі .з о о

::r'" ",г

6 t::

>'>. t{

Продано

х

тах

s.з о

= g. оо g.oo 11:., 07 о t: о t: =>. О Б '00 " 015.- '''0:; ~ Б~ :Е;.,Х f-o;., == ::r == g.xi:' 3 S:s: +I~; 0=_ +1= :11

І

до

в проценплану

кварталу

о

t{

t{

t{"'3

-9 -10 +6 -1

+2

16

-9

О

О

-3 +8 +4 +4 + 11 +2 +5 +7 +12 +9 +2 +9 -4

З2

+2

ТЕЛЯТНИЦІ

Прізвище,

господарство

9,8 29 16 24,1 77 77 24,8 47 47 47 10.2 10.3 34 17,2 19

'"

Х о

о:;

о

:11

71,1 84,9 75,8 60,4 48,3 68,9 94,7 71,8 70,0 75,0 75,1 69,6 73,5 58.2 . 55,7 59,8

01

"

11:

О);

871 853 808 771 Бондар П. Я. (<<Лухівський») 771 Ягола С. М. I«Бобрицький») 771, Крисько М. П. (Імені .. 60-річчя СРСР) 770 Бабич Н. П. (1meHI60-річчя СРСР) 770 Корнlйко о. М. (іменІ 60-річчя СРСР І 770 ГуБСЬRа М. К. (<<Велнкодимерськии») 665 ГРИШRО Л. М. (<< Великодимерськ.-ІЙ») 662 Сморш~к Н. В. «<Авангард») . 623 Компанець Д. Г. (ППЗ ~Рудня») 620 Мироненко Т. Ф.

::r

(<<ЛІтківський»)

600

ПТАШНИЦІ

'"

11:

61,6 73,0 77,0 66,6

8З,5

89,5

5З,О

12і,5

55,7 55,0

156,0 46,0

господарство

--~-----------------------------------

21,З

80,2 99,3 91,2 96,6 83,5 102,0 120,7 122,1 151,6 198,8

Прізвище,

Новицька М. М. (Броварський ППР) 51,7 Нарушева О. Т. (Броварський ППР) 49.9 Литвин Г. П. (Броварський ППР) 49,в Процвйло О. Г. (ППЗ «Рудня») ТІнчук Н. Г. (Київська) Музира М. В, (Богданівська) ДжуИКІвська Н. Ф. (Богданівська) Хилько Г. Я. (Богданlвсьиа) Слуценко Л. П. (Київська)

80,8

ОПЕРАТОРИ

Прізвище,

395,3 634,4 365,3

49,5 48.6 48.5 48,4 47,6 47,2

ПО81ДГОДІВЛІ

149 1070 872 820 864 1504 ВРХ

ГОСПОДііРСТВО

82,4

племптахорепродуктор

Семиполківська птахофабрика Київська І птахофабрика

По райоиу

22 41 26 10 7 43 69 17 16 16 26 16

>. t: >. >. .аХ

6

299 279 :J13 251 285 283 247 263 249 226 246 249 240 237 307 245 241 232 342 342 211 211 462 462 206 206 253 253. 420 420 215 179 179 190 189 234 171 171 280 280 180 180 329 181 404

1197 1138 1084 1067 Топчанюк В. А. (<<П.l0скіНСькиЙ») 1037 Грип М. Н. (іменІ Щорса) 1018 Перката К. П. (<<Плосківський») 1014 ШкІльова Г. Є. (<<Зоря») 1009 Фесюк К. І. (<<ПЛОСКівський») 1000 БорисенкоО. О. (імені Щорса) 1000 Кривець Є. М. (<<Плоснівський») 972 Цюрмаста П. П. «<ПлоскlвськІНЙ») 967 Кривець М. О. «<Плоскlвський») 959 Строкач Г. ,А. (<<Плоскlвський») 955 Варич М: О. «<Русанівський») 949 Копанчук Т. М. (<<Плоскlвський») 945 Скок '1\1. Г. (<<ПЛОСКіВСЬКИЙ» ) 938 Смирнова О. І. (<<Плоскlвський») 928 Гайова Г.А. (іменІ Щорса) . 899 Іваиенко Т. А. (іменІ Щорса) 899 Миколаєнко Л. М. (ППЗ «Рудня» 897 Намистюк В. І. (ППЗ «Рудня») 897 Чолоч Н. М. (Імені Щорса) 881 Назарчук Н. А. (Імені Щорса) 881 Кабанець Г. Ф. (ППЗ «Рудня») 880 Музиченко М. О. (ППЗ «Рудня») 880 .Мироиенко Н. О. (<<Велинодимерський., 850 Мириа е. о. (<<Велииодимерський») 850 Медяиа С. С. (іменІ Щорса) 831 Вокалюк Т. М, (імені Щорса) 831 Громова О. (<<Зоря») ·825 Литвииенко Г. О. (ІменІ Кірова) 821 Щиrоль О. М. (імеНІ Кірова) 821 Слинько О. Г. (<<Авангард») 792 Кочутенко О. Г. (<<Авангард») 787 Руба~ка Г. Д. «<Великод,имерськиЙ.) 780 Шевчук К. І. (Імені вО-річчя СРСР) 762 Стеценко А. О. (ІменІ 60-Річчя СРСР) 762 Семииог О. А. (Великодимерсьrшй») 757 MaTKiB~ькa Є. М. (<<Великодимерський» ) 757 Юхимчук Н. М. «<Авангард>>,) 749 Абакумова М. В. (<<Ава:нгард») 7 49 Хомич Г. П. (<<ВеликодимерсьниЙ.) 7 45 Соловей Н. Д. «<Русанівськи.Й») 744 Шевченко В. І. (<<РусанІвський.) 736

Руда К. П. (<<Аванга"рд») Словачевська Н . .І. (<< КрасилІвський.) .литвин Г. о. «<Бобрицький») .. Бардаш Т. М. (<< ПУХІВський»)

ДЕРЖАВІ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТ:ВА

ГОСПОДАРСТВАМИ РАИОНУ ЗА ДВА МІСЯЦІ

господарство

Євтушенко К. П. (<<Великодимерсьиий») 885

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА

ДОІННЯ

Дяченко В. Є. (<<Плосківський») Коб'юк Ю . В. (<<ПЛОСКівеький») Машталяр Ф. А. (імені Щорса) Коротенко О. М. (<<П.1ОсківськиЙ»)

штук.

передовий механізатор радгоспу «:БобрицькиЙ».

ві.

МАШИННОГО

тварин-

-

за

1987 РОКУ

ОПЕРАТОРИ

району.

6400 тонн; 2300 ТОИН; 25 мільйонів 100

* :І ,,,,ор.

змагання за ус-

у березні вони повинні реалізувати державі:

-

Іванович

виконання господарств

ро"у

НА "І 'ІІНІ"Е&ІІ

ЗАВДАННЯ

як ПОПРАЦЮВАЛИ

1987

ЗМАГ АВВЯ!

ПРАПОР

ВИЩЕ

• __ ••••••••• 17

470

+27

8,2

89,4

158

+8

869

-204

39

(:)

63,4

82,1

127

-180.

44

О

53,4

46,5

-29

62,7

109

+9

59

+9

42

+1

41

'0

68,4

71,0 78,5

66,5 69,6

Карсим О. С. (імені Кірова) Карась Т. І. (<<Авангард») Скок М. К. «<Ав.аНГ8lРД»)

Редактор

€. ФЕДЯЯ.

778 604 589

34 54 55


4

* 17

стор. 8IВТОРОК, І

березня

17 БЕРЕЗНЯ

ПРОГРАМА

Ранкова

10.00 10.10

Музика.

Телефільм «До розслІ-

дування

приступити

«ВерсІя.. 1 серія. 9.10 Док. телефІльм. 9.25 Новини.

17.00 17.10 17.40

Новини.

18.45

Унlверснтет

•.

сДlтям про звІрят •. Док. фІльм. 18.З5 СьогоднІ У свІті. знань. Ін­

тенсивнІ технологІї в fюс­ линництвl. 19.ЗО Новини.

19.З5

. но­

верстаВfiЯ

В

гостях

тературной

21.00 21.40

У

газетЬІ

еЛи­

•.

сМузика

романтизму.

В ансамблІ з РІхтером •. Прем'єра фІльму-концер­ ту з циклу сГруднеВlве­ чори

~З,О5

намерної

•.

СьогоднІ у свІтІ. сВlзьмемось

за

фестива­

музики

ЯлтІ. Село і люди. Звучить музика А. ВІ­ вальдl. 1l.40 Ш/(Ільннй екран. 8 клас. РосІйська лІтера­

10.40 1l.15

12.20 16.30 16.40 17.00

Новини. Новини. СрlБJiИЙ дзвІночок. lVJув. фільм сТlлькн

жартома

•.

Агропром: проблеми І пошуни. Кормова база тваринництва

на

паттІ. ТелефІльм

18.00

Час.

22.50

лю

17.30

еКоли'

мер.....

Новини. З концертів

тура.

сІльсько­

господарських

19.00

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ЦТ

зарядка.

МультфІльм. Час.

7.30 8.05

••••••••••••••• ,Jf о

ро"у

СьогоднІ у '~BITI. Світ .1' '>'Іоло.Ць.

23.10 23.25

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

7.00

1987

життя

18.ЗО

Закар­

сДрlбницl

•.

Jlюбителям оперети. 19.00 Антуальна камера. 19:35 АтеїстичнІ діалоги. Правда І вигадки про Почаївську лавру.

Актуальна

в Е

намера.

19.З5 JI... Тома. придибайло:>.

сМихайло­ прем'єра

теленовели.

20.05

Концерт популярllої симфОНічноІ музики. 20.45 . На добранІч, дlтиl 21.00 Час. 21.40 МолодІжна студІя сГарт •• 2З.І0 Актуальна нам ера. Ве­ чІрнІй· внпуск. 23.40 МІжнароднІ змагання з художньої гІмнастики на Кубок Унраїнського телебачення.

11 ЗАГ-АЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА

КИІВ

JI« ••• & • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •_

Ж НТТ

tA ОБЛАСТЬ

В.ОО ГІмнастика. 8.15 Дон. фІльми. 8.З5,9.З5 Загальна біологІя. 10 кл. 9.05 Іспансьна мова. 10.05 Учням СПТУ. Чуття сІм'ї єдиної. 10.З5, 1l.40 Етика І психо­ логія сІмейного життя. 9 кл. 1l.05 Шахова школа.

на Кубон Українського телебачення.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИТВ tA ОБЛАСtь 8.00

8.1,5

11.05 12.10

Мамина школа. ТелефІльм сДивний шлюб.. 4 серІя. 13.3-0 Новини.

17.45 сНа землІ київсьнlй •. , Інформацlйннй випуск .. 18.1'5 Обговорюємо проект Закону про державнІ пlд­ дриємства (об'єднання).

19.10 Каракалпаксьна сюїта. 19.15 Док. телефІльм. 19.40 ТенІс. ЧемпІонат СРСР; фехтуваl;JНЯ.

ЧемпІонат

-

СРСР. У перервІ казка.

2(}.15

Вечірня

2ЦJ.О ~Час.

ту.

клас. Українська лlтера-

12.ll~~ДПОВlдаємо на вашІ запитання.

13.00 Новини. ІЗ 15 Концерт симфонІчного . оркестру 'КРИМСЬКОї фІ· лармонlї.

16.30

Новини.

16.4Q СрІбний дзвІночок.

17.00

ФІльм

хнення

концерт .Нат-

-

•.

17.ЗО На допомогу школІ. ОСIЮВИ Інформатю(и І обчислювальної те){нlки. ТелефІльм сХто може АнжелІ Т.?.

допо­

18.00 18.ЗО

еГоловна

ланка..

говорюємо проект ну

СРСР

про

18.45

ФІльм

термеццо

19.00 1'9.35

•.

Зако­

державне

пlдпрнємство

ня).

(об'єднан-

концерт

Актуальна

Об­

І

н­

ВечІрня

На

камера.

дІти!

Час.

ТелефІльм сДIМ батька

тВого..

22.50

гІмнастика.

добранІч, серІя.

2

Актуальна камера. Ве­

чІрнІй

випуск.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИТВ ТА ОБЛАСТЬ 8.00

8.15

ГІмнастика.

«Останній

Науково

фаетон:>.

8.З5, 9.З5 Музика. 6~л. Французьн'l MOl'la: Учням СПТУ. Естетич­

9.05 10.05

не

виховання.

11..40. Основи Інфор-

матики

ної

11.05 12.10

І

обчислюваль-

технІки.

РосІйська

9

ТелефІльм шлюб.. 1 І 2

кл.

мова.

сДивний серІї.

14.ЗО Новини. 16.20 Довlр:кова служба. 16.40 Майстри гумору.

сКиїв..

17.45

ІнформацІй-

ний

випусн. РитмІчна гІмнастика. Дон. телефІльм. 19.З5 .Дорога в нlкуди._ Про шкІдливІсть нарко-

18.15 18.45

.

маніУ.

20.00 20.15

Вечірня

с ... До стаоші •. 21.00 Час.

ТелефІльм шлюб.. 2 серІя

.днвний

22.50

Музичний експромт. 2З.05 Новинн.

І

КИІВ

ПРОГРАМА

номія. сДев'ятий вал.. Нау­ ково-пощ~лярний фІльм. 11.05 Перечитуючи К Пау-

Телефільм сДивний шлюб.. 2 І З серії. 14.05 Новнни. 16.15 КінофІльм сМихайло Ромм. СповІдь кІноре-

12.00

17.30 18.00 18.10

Дня

прнступнти

серІя.

•.

Парнзької ко-

муни. Кlнопрограма. 9.40 Новнни. 17.00 Новини. 17.10 ФІльм-концерт сПо прочитанні Данте •. Ф. ·Лlст . • ФантазІя-соната •. 17.35 Наука І життя. сНо­ ватори

І

консерватори

•.

СьогоднІ у свІтІ. Футбол. Європейсьнl кубни. 1/4 фіналу. 20.45 СпІває І танцює молодІсть. . 21.00 Час.

18.50 19.00

21.40

Футбол.

нубни.

1/4

-

.Моє

Із

снарбницl

ють С. Стадлер І камер­ ний оркестр Литовської РСР. 19.00 Сlльсьна година. 20.00 Вечірня назка. 20.15 Музичний кіоск. 20.45 Док. телефІльм. 21.00 Час. 21.40 ТелефІльм сДивний шлюб •. З серІя. 22.40 Новини.

• 19

ЧЕТВЕР, І

SЕРЕЗНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

7.00

Раикова зарядка. МультфІльм. Музина. 7.30 Час. 8.05 Фільм .ЗаЙчик •. 9.25 Новини. 17.00 Новини. 17.10 Док. телефІльм. 17.40 с .. ,До шlстнадця~и І

старшІ.. 18.25 Док. фІльм.

B~OAl":

Європейсьнl

фІналу.

В'l'OP'ЩfК,

.

18,45 18.55 19.25

СьогоднІ у свІтІ. Наш сад. Новини. 19.ЗО ЗустрІч у КонцертнІй студії ОстанкІно з заслуженим

учителем

РРФСР

С.

2,1.00. 21.40

шко­

Лисенко­

Час.

ВечІр балету· у Вели­ ·кому театрІ, присвячений 40-річчю

творчої діяль­ ностІ Ю. Григоровича. .У перервІ - 22.40 СьогоднІ у свІті. По занlн­ ченнl 00.5 Шаховий Матч претендензвання чемпіона

10..0-0 10..10

Новини. Футбол. ЄвропейськІ кубки. 1/4 фіналу. ВІдео­ повтор вІд 18 березня. 11.40 еШкlльний екран.. 8 клас. Українська лІтера­ тура.

12.10

16.30.

16.40 17.00

Новини. Новини. Срібний дзвіночок. Республlнанська фІзи-

ко

ла.

-

математична

сЯк контрольнІ зики

17.30 18.00 18.30

•.

Науна

І

шко­

розв'язувати задачІ з фІ­

час.

ТелефІльм сЄреван •. сГоловна ланка.. Об-

говорюємо проект Зако­ ну СРСР про державне пІдприємство(об'єднан­ ня.). 18.45 СпІває народна а]"тистна УРСР Л. Юрчен­ ко.

~~

11Я'І'ІИ'ИЦ&.

ВечІрня

назка.

20.H~ сПраВ0 Про

на ·дИплом •.

участь

женерІв

у

будІвництвІ зем'ї.

молодих Ін­ сlльсьнОму в Нечорно­

20..45 НароднІ мелодІї. 21.00 Час. 21.40 ТелефІльм сДивний' шлюб.. 4 серІя. 2З.00

Нрвини.

ПРОГРАМА

ЦТ

•.

•.

СьогоднІ

у

.Музика

наших

10.0'0 100.10. 10...20

Новини. В'иробнича гІмнастина. ТелефІльм сПрискорення. Пошуки резервів •. 10..35 Шкільний енран. 9 кл. ФІзика. 11.05 Концерт камерної му­

суббmа.

Шкільний енран. 10кл. Російська лІтература. Су­ часна ЛенІнІана. М. Ша­

11.40

сЧотири

уроки· у

Леніна •. ТелефІльм сДlм батька твого.. 1 і 2 серІї; 14.35 Новини. 14.45 Молодіжна студІя

12.10

16.15

•.

Муз.

органа

16.30 16.40 17.0.0

•.

фІльм

Срібний

сТема

для

російської

мови.

17.30 Виступає джаз-ан. самбль С.кредо>. 18.0.'00 сзнання і час •. Ленто­ рн-мlжнароднини

у

тру­

дівників виробничого об'­ сКиївський

ра­

•.

Фlль~-::"нцерт .Все '!'!pv тебе •. 19.00 Актуальна намера. 19.З5 І тільки музика. 20.50 На добранІч, діти! 21.00 Час.

18.30

21.40

.Монолог про кохан­ ня.. М~з. вlдеофlЛl.м за участю

нарор,н-.і

артист­

ни УРСР і' Молдавсько! рср Софії Ротару. ~ . .jQ Актуальиа камера. Ве­ чІрнІй випуск .. 23,,20 МіжнароднІ змагання з художньої гІмнастики

АДРЕСА

Телеогляд

10..3'5

11.05

..

Док фІльм. Пісня далена

й близь-

ЛІтературний

альма-

.

ка.

До ювілею Великого Жовтня. I~Toplї немерк­ нучІ рядкн. Фільм .Під­ нята цілина.. 1 серІя. 16'.315 Інститут людини. Чоло­

18.215

народнОго

РЕДАКЦIJ:

хору.

Мультфільми.

18.50. РеПQртажі з. СРСР. нахью

бере

американ·

..

19.55

255020,

ФІл Да­

-

lв.50 Новини.

Телефільм

.

.ВlдмІННИЙ

гіпс.. Із .серlї .Парад шахраїв.. ЩНР). 21.0.0 Час. •• 21.40 У суботу ввечерІ. шу­ зичний

програма

ринг.

Естрадна

за

участю

М.

БоЯРСЬНОГО.

23.00

Новини.

У

свІтІ

Штрауса.

пРоГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ Новинн. , Доброго вам здоров я. Ш.50 Театр І час. Чи повернуть глядач!! донецьКІ те· атри?

13.005 13.210

15.00 16.3'0

Суботні зустрІчІ .. сНаші гості.. СпІває

макарян. Майстри жінкам.

Науново

Музика.

-

ювІлею

Великого:

Жовтня. Історії немерк-_ нучl рядки. Фільм ~Під- _ нята цілина.. 2 І З серії. _ • 17.45 Грає Р. Раннап.

Актуальна

.Сонячні

камера.

кларнети

СамодіяльнІ

лективи

.

ласті. На добранІч, Час. "

20.45 . 21.00 21.40'

Фільм

об­

дlтн!

сВипадок' з

•.

Актуальна

чірній

•.

художнІ ко­

Запорізької

камера.

НА

По­ Ве­

випуск.

киТВ

ЦТ

tA

І

ПЕРЕДАЧІ

ОБЛАСТ __

Науково - популярний фільм сПортрет без ра­

8.210

ми

•.

РитмІчна

гІмнастика.

Ранкова пошта. Мамина школа. Світова художня

12.2'5

Фальм

встановлено.

13.55

Музична

.

куль-

сСлlдством

передача для

юнацтва.

16.0,5

Хронlнально

-

ри.

ливарниці дільни­ .• • ці пластмас; РоБIНЗО\lИ •. _

доку-

Ликових,

живе

воі РОбоТН

редактора

-

4-04-81.

вІд

гальваники;

• • •

штампувальники;

опе--

Альфредо Краус.

: контролери. _ • Жінкам - одинакам цять миттєвостей весни~. _ ,І серІя. _ надається ліжко - міс­ 22.50 Ф}{тбольний огляд. _ Ро­ 23-.3'5 Н·ОВИНИ. По закІнченнІ _ це В гуртожитку. - 23.4'0 Шаховнй випуск. _ бітників, що мешка­ Матч претендентІв на_ звання чемпіона свІту. _ I0ТЬ у' Требухові, Кра­ ТелефІльм

сСlмнаД-

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО : силівці, Гоголеві, _

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.00 Новини. 10.10 Ритмічна

ремозі, на

роботу

Пе­ та

: _ назад возить заводсь­ _ кий автобус. Концерт народного ар-. тиста РРФСР К. Лlсов- • Наша адреса: Бро­ C~KOГO. • 11.10. Для дітей. Кіноальма-. вари, вул. Чкалова, 3. нах сГоризонт.. • 11.45 сЖиве слово.. Вlдпо- • Іхати автобусами ~2~2 вlді на листи телегляда- : 2, 3, 331 до зупинкн чlв. 12.30 Концерт старовинної: «Світлотехнічний замузнки. 103.0.0 Грані пlзнаиня. : вод». 13.4'5 фільм. 14.()5 Дон. Мультфільм на замов- : _ _ _ _ _ _ _ _ _-:-_ __ гімнастика. хвилі дРужби •.

l00.4О сНа

15:0Ло.е~~~0 І люди.

-

16.о.~<gfаав~а·солдатська.

-

15.:Ю ІмпровІзацІя. Естрадна,:

Броварське

'Виробниче

районне

об'єднан'Ня

17.СО Чемпіонат«Динамо. СРСР (Ки·з:_ «Сільгоспхімія» запрофутболу.

·їв) сАрарат.. • шує 18.45 СпІває Н .. яремчук. . 19.00 Актуальна камера. . : НА ПОСТІйНУ 19.35 Леся Унраїнка сВ ка- • РОБnТУ'. таком бах. . Телевистава. V 20.2,б Науново - популярний : фІльм сНе мені одному •. інженера-техно­ 2rG.З5 ВечІрня гІмнастика. 20.45 На добранІч, дІти! : лога пункту ТО, 21.00 Час. • старшого агроно­ 211.40 У концертних залах_ України.

Виступає

Во-_

випусн.

Чемпіонат

СРСР

з

_ _ _ _

I'8ндбоЛу. Жінки. сСпар-. так • . (Київ) cAbtomo-_

~:ЛІ;:·Г~~:К:~·СОЮЗНА

ПРОГРАМА ,ЦТ

І

ма

НА 'КНІВ ТА ОБЛАСТЬ

скарбницІ

:

на

театру

імені

ПОТРІБЕН

ЕЛЕКТРИК.

-

• •

ЧемпІонат.

ЧоловІни. ЦСКА.

.Жаль-:

16'.40 Світ І молодь. : 17.40 Жива природа. • 18.40 Спортивна програма:. Теніс. ЧемпІонат СРСР:. легка атлетика. Чемпlо- • нат світу. крос; Волей- • бол. ЧемпІонат СРСР. Чо- •

ловІки. сАвтомобlлlст. сРадlотехнlк.. У перервІ - 20.00 ВечіРНІ! казка.

21.00 Час. " 21.40 Авторсьний

вечІр

• • • •

на-.

родної артистни СРСР Г. • Жубанової. •

,Київська область, м. Бровари, вул.

Київська,

по телефо­

при-."

Баха і А. ВІвальдІ.

. СРС·Р.

Довідки

'Нах 4-05-54, 4-11-84. ......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

ВідомІ твори. ВідомІ. виконавцІ. Твори Й.-С . •

14.15

1455-'ВаскетБОЛ.

трактори

Молокозаводу постійну роботу

свІТОВОї:

сЛюди' і

на

К-701, Т-150К, Т л-з.

музичної культури. І. • СтравІнський. Інструмен· • тальні твори. • 9.45 Програма УкраїНСЬКО-. го телебачення. 11 11.15 Фільм-вистава ЛенІн·. градського

трактористів мех-

загону

:

8.00 На зарядну ставай! 8.15 Док. телефІльм. 8.35 Російська мова.

Ленради

мехзагону,

-

ПЕРЕдАЧІ.

ВИКGНКОМ Калитянсьної селищної

Ради

народних

депутатІв, адмІнІстрацІЯ, партІйна І ПРОфспlлнова організацl~ та колентив працІвникІв ордена Тру­ дового Червоного прапо­ ра радгоспу-номбінату скалитянсьниЙ. IмеИІ 50-рlччя СРСР висловлю­ ють щире спІвчуття ве­ .терану Белиної ВІтчиз­ няної вІйни І працІ, депу­ тату селищної Ради на­ родних депутатІв ВА­

СИЛЬЄВУ

Оленсlю

Юхи­

мовичу з приводУ смертІ його дружини .

ВАСИЛЬЄВОІ Лlдli Степанlвнн.

.

154.

- 4-03-76; . вlддlnу партІйного життя - 4-04-61; вlДПОВlдаn"ного сеиретаря, вlддlnу с'n .. с .. иого господарства' 4-02·92; иореспондента мІсцевого ра­ дlомовnення - 5-13-91; ~.ступннка pe,qaктopa, в'дАілів промНсловостl, nнстІ8 , маС0ТеnефОНН:

яка_

далеко

Час.

гlріс:о

тура. Й.-С. Вах. 11.00 Дон. телефІльм. 11.20 Спорт і особистІсть. 11.50 еХор оводи сБерlзки •. концерт Державного хо­ реографІчного ансамблю «БерІзка.. \

розрядів;

3-6

панорама

страстІ..

.

8.СО, ГІмнастика.

8.30 9.00 9.30 1'0.00

піввіну

9.С'5 Із

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА

сТайгові сІм'ю

Про

23.05

оо 18.45 .Скарбн муз~нв. Укрю­ нн.. С. Герасимов. сАвто-

слюсарі - сантех­

ніки

МультфІльм.

чlрнlй

гумору

портрет..

Міжнародна

лннський народний хор. Антуальна камера. Ве-

1'8.30. МультфІльм. оо

19.0.0 19.36

НА ПОСТІйНУ

.

популярний

22.36

Е.

17.15

заводу

= •

7.00 Ранкова зарядка.

21.00 2'1.40

«Народна творчІсть •.

rJ3.15

дзвіночок.

Культура

діозавод

келанджело.

9.50

линіним

Новини.

єднання

сЧого І чому •. Переда­ для дІтей.

Життя в мистецтвІ. МІ­

23.0.5

сучас­

ників.. Про імпровІзацІю.

.Гарт

округу.

сьний журн.алlст

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

гІнян.

ча

Світлотехніqному

: _

ЦТ

людей. . 19.55 НОВИНИ.. 20.00 Зірки Іспансьної

Участь

свІтІ.

ПРОГРАМА

військового

3.35

_

І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

18.0.0 18.45 19.05

0.0.5

а та-

:----------

БЕРЕЗНЯ

МультфІльм.. Музнка. Час. Концерт духового ор­ кестру штабу Червоно­ прапорного БІлоруського

7.310 8.005

го

Пошта цих днІв. СьогоднІ у свІтІ.

дитинства

зарядка.

вІк І жінка. Концерт Закарпатсько­

Прес-клуб. КомунІСтич­ на преса свІту про змІни в радянсьному суспІльст­ вІ. 20.005 Новини. 20.10 ФІльм-концерт .1 про­ буджу ється поезІя в ме­ нІ •. 21.0.0. Час. 21.40 Фільм сТанго нашого

23.10 23.26

Ранкова

ЦТ

17.40 хлоп-

.

22

НЕДІЛЯ,

14.30 До

14.50.

звання

СвІт І молодь. Новини. НОвини. Фільм сДорогий

чин

18.1'00 18.55 19.0'5

ПРОГРАМА

7.00'

за6е3l1ечен;ня

.

=

14.о.()l' Здоров'я.

21 SЕРЕЗНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

14.:Ю Новини.

випусн. Матч

претенденті~ на чемпіона свІту. Жива природа.

8.100 9.10 110.10 17.00 17.110

І

журнал.

зарядка. Музика.

МультфІльм.

7.30 tJ:ac. 8.00 Ш.аховий

~УБОТА,

ІЗ. 0'0' Для всІх І для кожно­ го. ТоргІвля без черги. Телепереклнк: Москва Віл,ьнюс Одеса. 14.0.0 сСпівдружніСТЬ.. Теле­

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА Ранкова

думка.

:Ш.35 Новини.

нах.

П'ЯТНИЦЯ, '20 БЕРЕЗНЯ

7.00.

2і.4С Ваша

11.500

зики.

с.НОВАЯ жизнь,.,-ОІРГ8ІН . BPOBapclOOil'O ropoдоНО­ го ~ КОМll!l~й ІІ8ІРТИИ УкраИНЬІ, ropoдc!OOlГO И paйoюroгo <:0_ Н8!РОдИЬІХ депу­ Т'8'1'О'В КиеВc:J«)й oбmacrи. (На· y>lQраинClllOМ ЯЗьr.Re). PeдaIIo'rop Е. ФЕДЯЯ. Гaзгrа BbIXOДJn' с 17 IIIDреІШ 1937 юда.

дRИ

свІтово!

музичної нультури. Тво­ рн Н. ПаганІнІ викону­

Док. фІльм. ЛІтературнІ читання. РитмІчна гІмнастика . .Спlвдружнlсть. Теле-

журнал.

20.00

І

наше •.

Новини.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Час. Шаховнй внпуск. Матч претендентІв на звання . чемпІона свІту. 8.10 Телефільм сДо розслІДо

•.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО

ЦТ

7.310 8.00

9.15

.

стовського.

тів на світу.

Ранкова зарядка. МультфІльм. Музнка.

2

ПЕРЕдАЧІ

10.35

7.00

сВерсIЯ..

І

tA ОБЛАСtь

8.00 ГІмнастика. 8,15 Док. телефілЬМ. 8.35, 9.З5 Суспільство знав­ ство. 10 кл. 9.05 НІмецька мова. 10.05 Учням СПТУ. Астро­

випуск

БЕРЕЗНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

дування

,ЦТ

вою.

шlстнадцятн

18

НА

ли

казка.

21.40

СЕРЕДА,

ПРОГРАМА

популяJtИ,ий

фІльм

10.35,

18.15 18.25 19.00 19.30

жисера

.Стосується кожного.. Ведучий профе­ сор В. І. Сенченко.

20.30 20.45 21.00 21.40

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Природознавство. 4-кл. ФІзика. 8 кл. ТелефІльм сДивний шлюб.. З І 4 серії. 14.25 Новини. 15.55 Концерт симфонlчноі музики. У перервІ - До­ відкова служба. 18.00 Новини. 12.ЗО

13.00

кращ.ого

,«Дина- • населення палив.ом

тайм..

2

• ПОТРІБНІ • РОБОТУ фІльм. • 8.10 Концерти наших APy-. сл~сарі - елект­ зІв. ПІснІ І танцІ Болга- • скла­ рlї. • ромонтажники 8.3>5 РитмІчна гІмнастика. • 9,20 Тираж сСпортлото.. • дального цеху (робота 0.30 сБуднльник.. • 10.с.о Служу . Радянському. у одну, дві зміни); Союзу. • слюсарі - інстру­ 11.00 Ранкова пошта. 11.30 Клуб мандрівникІв. : ментальники 3-6 роз­ 12.30 Музичний кlосн. lЗ.ОО Сільська година. : рядів;

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

12.10

(Москва).

МультфІльм. Час.

друзІ.. По закІнченнІ 2З.45 Шаховий ви­

Док. фІльм. На добраніч, дітн! Час. З української музич­ ноІ класики. ВІДеофІльм­ опера .Запорожець за Дунаєм •. 23.00 Антуальна камера. Ве­ чІрнІй випуск.

ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ

іі

' 18.45 М. РаєвсьниЙ. «Життя. КОЖ Із створенням значза Вітчизну.. • них запасів ЙОГО на сила19.40 Док. телефІльми. • дах оБЛВИJ(ониом nозв.о~ 20.00 ВечІрня казка. • . "" 2'0.15 Здоров'я. • лив в перІод з 12 берез21.00 Час. ня по 15 травня цьог.о 21.40 Запрошує телевlзlйиий • р.ону з6ільшити н.орми театр. Вистави АнатолІя • вІ тт:rnrC.KY буровугlльно.г.о Ефроса. с.Сторlнни жур-. ..,.-J налу Печорlна.. За рома- • брНIRету 3 2 д.о 3 т.онн на ном М. Лермонтова сГе- • .один тал.он. рой нашого часу.. • 23.10 Новини. : Райвнковком.

7_310 8.00

пусн. Матч претендентІв на званНЯ чемпІона свІ­

20.05 20.40 21.00 21.40

М0.

• • • • •:

_ • НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАИОНУ _ у' б 1 1 • Зв язку з нео х ДН с-

ЧемпІонат. тю

СРСР. сЗенlт. -

9.45

руки,

10.00 Новини. 10.10 НароднІ таланти. 10.35 сШкlльний екран •. 4 клас. Музика. 11.05 Доброго вам здоров'яl 11.40 сШкlльний ,зкран •. 10

СРСР.

18.00 футбол.

ГІмнастика. Дон. фІльм.

ІсторІЯ. 4 кл. 9.05 АнглІйська мова. 10.15 сМlсце зустрІчІ вказа­ ти не можна.. Науково­ популярний фІльм. 10.35, 11.40 ГеографІя. 5 кл. ·В.35,

ментальний . фІльм сОб. лнччя нашої пам'ятІ.. 16.5'5 МультфІльм. 17.05 сХочу сказати.. 17.30 Фехтування. ЧемпІонат

• • • •_

Іидекс Друк

дp~ 14.473

61285.

офсетний.

8/РКуш.

ОБСllr

примірнини.

Замовnення

1

1'ирмк

N!r 1002.

#42 1987  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you