Page 1

ПРОЛ!ТАР1 веІХ К'АІИ, ІД"АflТ!СЯ! СііііІО_ _ _ _. . . .

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГ.

МІС Ь КО,

.' Газета ВИХОДИТЬ

MICItK.r8 К8МIТIТ)' 'А.І • А , О .І И. М Х .І.

РА" О Н МО,

ПОЗИВНІ СУБОТНИКА

~они

трудитимуться

.

rryскових

таких,

як

1!ЬО!'О

жу,

фабрика

дитячого

272-

І

на

верх-

трикота­

227-квартирНі

~

НIO'JIоnч.н.orо

маЛЯРІВ

С.

лексна

}(омп­

бригада

БМУ-

липчука .

рів

БОНДАРЕНКО, тресту.

Активнаnідrотовка карбоваНЦі9

~иконають

робіТ у день

«червоної суботи:!> водіі 4810бази М З. ВОНИ 06-

~XYГOBYBa !имуть

буді­

.. 3

особливим

!І!,Д,!{есеи­

ням

готуються

до

КОМУНіСТИЧНОї лективи

,~.іІЬНИКіВ тресту «Брова- Та О.

госпрозрахун.ко­

С.

НедdсєкИ. . М. БАБИЧ,

секретар

1'У1' Й'OIrО

І

JIКlcть

енергію.

Про

цlєІ

хоро·

П'РОдУіКіЦ1Х

вже наД>і'ЙШЛИ пеPI'V1

селІ

гуки .

повІ-

Установки

вcrанов.ле.нl

активно ренон-

.-

АЦЛ-4,

cneцl8J1!cne-

ми заводу в Кі.пІ·IreЬJQl!\ райсlльгооп'І'ЄХИ!ц-! Лень­ гР8:дсМ\ої областІ, а _кож у БltJюрутсlУ ка ПЙІІ-

СЬ..'«)lМУ

eKcKasaTopHoMY

На фото: начальник 1ІР­

цеятро!Ю!'о .Jm'!"!'Я АЦЛ-4, lП,ркзиа'Чеянй .. ДJ!Я виroтовл~ ВТУJl~К ДО гідіра.вJr.."t!J1!X HacocїIВ. НалЗ«'од-

дІльниЦІ комуніст МНJЮ­ ла Грнrорович. МУЗИЕа (справа) із CJПOсарJlМИ­ складальниками МикоJJelO

а·втомат

від- CJ!1дио - експернментальноІ

JЩpоониЦ'1'ІВО

Іще Івановичем

па!ерХО. УД-209.

.HOJreкim!

lJ;1>Or'O ~

.rcna. -!ІІІ

парторг8!d~

ц!ї автобази М з.

Механізатори ,,~~гCIaY БІльш 3ц.( на 'ao'o~.......... ,

УВК-l.

R4сяном

'hнcT

})Обі . . . .

~·1IR~lItIЦц

ПО МЕРЗЛО-ТАЛОМУ ГРУНТ7

«~саНіБСЬЮfЙ~ J'Mf~pHYли . !!ідживлеННJII посІв!в 6зимих . культур по мерзJlo-tал6Му. ГРУНТУ. Михай' ло ВіКторович Соловей і

У

уже

ня

~

та

сщнorо важ.ли:вого при- Гриroрієм Іваиовичем ІОнСТРОЮДtJ!I! реставрацІУде- зименком із робоЧIIМJI TaJ!eA. Це . ytta:н~ для креслеИИJIJlИ; такий ІІІІнцm~я .ЦИJlIm'Дl'RЧИИХ ГUД мае YC'l'8II08B

ко­

ВИХ бригад В . М. СулеЖна

1\ІИсlJlьбуд» . Штаб наміТИ9 K~peTHi захо;щ по ПіД­ ГQfо!щі до суботника .

l'9SI ... .., • .... ......

народ,нOtГоопв..!V'­

'мammиl Тl'акторьв УВН-l.

жено

свята

'праЦІ

$я(

Другий -

секретар !!артіЙ!!orо ко­ МІтету

СТІ

нов.ка для відновлення заводІ о.держаmt: висО8у З1fОШенИІХ xpecTOBНlН авто- оцl'JN\У заМО8:юmlв_

1з ПМН-15 .В. Г. пи­ В.

тех­

JТ-И ВImylCK ио&их зерста­ ТfIЗ: OДНlН 11'3 ННіХ _ ус(['а:

Г. Нлименко, · тесля­

J!yprlї та алюмініє~их бу­ Дівмьних конструкцій . Буде .виконано БУДіВЕЛЬ­ но-монтажних роБІ! на су-

важлИJВ~

стру.кц1я. на цьому під­ ПJ'иЄМСтВI Y'Cin!mио ОСВОІ­

із БМУ-6

Пилипенко,

Із

УК'АІМ.,

• 1.1 А

сьа<у сп p2J3Y вс І <:зо J 311'81іі­

ООла,д·наllRЯ,

що . РОЗТМПQsa.нИ'Й дOМJ!ll!J!ося, проходить

гада

СеРЄАа, ,. 6ере. .

\ заВОоД1

:r.rerаJlОRонструкцL1t· І

ПідвищеН! соціалістичні' зобов'язання взяли бри­

Л.

КА'ТН

• t It І( _н

МІ

ЗJЮ6ле­

Д()C.JJїднОМУ

:к.нJIЖИ"'ІI .

35 !.

1.600

фmози1!мии

ти.

будинки. потужностях за­ ;ВОЩВ порошкової мета­

На

на

Ri

му 15 ТИСЯЧ карбоваНіЦ1.В. а у фонд п'яти:ріЧRИ пе­ рераховано 3 ти.сячі кар-' боваНЦіВ зар061ТИОї !'І'..J!З­

новобудовах,

КИ,

ОСВОЄНО ВПЕРШЕ

Ва пускових оо'єктах БLЛЬШ ти~ячі ЧОЛОВ!!, lВЯйдуть на свято комуНіС­ тичної праці У трес!і «Броварипром:.fiИТЛО буд:!>. у переважній біЛЬШОСТі

11 квіТІІІ! ііВ7 ,.., • : .Н 41 fI'''~

3

КОМУ\.4IЄТМ'ІН.' Е ПУТ А Т І І

1

~

М. СЕМИНor А.

J

11.'.""

ВІдчутну допомоtура.!(- МІ Ql~. rocnO!t· " '~ають р06іТ,ни- . n;ОСIJлеJlJlМ8. мм ет ки раЙсіЛЬГОСІІХі:міІ, . ~- . ве.деneяl · ммеennя: . JII8 ,1І.ННо трудяться на вне- IIC!WI. pa~ Oj)I"8:И1"'І­ сеннІ ' фосфорних І Kam!- кm.цо6ри'в . на май6у?и1

АнатОЛІЙ Іванович '· В-ОЖУ!> ' них 'добрив цід кормовІ ПJfЗ1М'ЦіЇ огірків І 1!МІ'1розкидачами мінеральних буряки шофери, ЮрІй Ми- дор!.в ' }lЖе достамено g

добрив РУМ, агрегатова' колайович Ста<:юк та Вік- I'R'CЯЧ топ юрфоком.rrоє­ :вими з тракторами ЮМЗ· тор Іванович Гаври..10В. тІв, ' а зараз ух В~JЮЗoЯТЬ 6 вже внесли азотні доб· Самоскидами ЗІЛ-555 з ' ІТІдкапусту. У КОРМОДО­ 'рИва на 100 гектарів пше· РУМами вони вже удоо- бу&RiЙ 'бриrадl I~в.aHa про­ НИЦl . Щодня кожен роз· рили 50 гектарів. вносячи кorrович& . .Солов Я органі-· на кожен по 4-5 центне- ку вн.есено. на 180 геК'1'а­ кидає поживу на 20 j рів MiHepa.'lЬHOЇ поживи. рІв тд ' КУНУРУД1Зу . РобоБІльше

гектарах ,

конуючи

МИ.

riереви-

виробниЧі

ти тривають 'з наростаю-

нор-

На

Ці трактористи під- роботу

живлять

УСЮ

початку

по

квітня у

Ч'И·митемпамИ .

підживлеНRЮ

Н. 303)1'ЛJl,

озимину посlв!в ВКЛЮЧИТЬСЯ · TaHO~

агРОІОllік ра~госпу.

у наших .друЗіВ по змагаННІО-ЩОJlКОВЦfв ПОЧИН ПІДТРИМАНО

в Заroрянському , лtнарНlO в · Монl­

На МОНіНСЬКОМУ. ордена ЛенІна КanI(вольному

<:квичLв

-

провести

M.yhl-стичниЙ !tИ'Й '

ІІЗ-й

ження

В.

комбінаті почин мо­

16

квітня ко­

суботник ,

присвяче­

роковині

І.

з дня

ЛенІна

народ­

перШИJIIИ

-

ПІд;три.мала бригада "омуніста по­ мІчника майстраЮ.

Федорова.

зд!йснюючи всІ

принцип

-

«Один

за

за OДHOГO~.

Вони вирlши.1И В день суботни­ R8виробити

800

кілограмі,в пря·

жІ ВіДМіННОЇ якостІ. а цього буде досягнено . якщо в суботнику візь­ муть уча-сТ!> у с і члени бри.гадн.

Ю. ФеДОРОR г" ~ ()рить, що коли в день ХТOlї, HP ЗJllоже вийти пи поважній причині на свято пра­ ЦІ, то Інш! візьмуться за об~луго '

Ite1t

вув.ання більшої кіЛЬКОСfl веретен

1 будуть працювати за свого това· риша,

але зобов'язання

обов'язково Rlfі((]н~ють.

зведено

шкіл.

своє вони

"

РОСТУТЬ БУДОВИ Гарячий відгук серед будІвель· IПfкlв 'району знаЙшла недавн? постанова ЦН КПРС . спрямован~ на полІпшення будІвництва житла та С'ОUlаш.НГНIО6УТОRИХ об · єктів.

Велнке будІ вництв() ведеться у Щол"ово та селах району. За ос­ танні роки 'збудовано поліклінl.ку

ряд

ДИТЯЧИХ

загаЛЬRоос.вітнІХ

заи..1адів.

'Зараз

триває будівництво ново! полі·клl­ ніки в JII!крорай()нl ЗарІчному. зводяться іНШі . об'єкти · соціально­

го

1

400

тисяч квадратних МЄ1'рlв

житла.

ДО КНИГИ ПОШАНИ

До книги

.

пошани бавовняного

!\омбlнату ІменІ М. І. Налlнlна за­ несено Ім' я оператора чесальних ~lаш!fН Лід!ї БорисіВни Сергєєвої.

Вона

переможець

зма·гання за . бежі ниця

lІ1еНЬ XXVI з'юду з'їзду ВЛНСМ:!>.

1982

соціалl.стичного рік.

ВИСОКі ру­

НМ,lітила передова теКСТИ,1Ь' на третій pliк п'ятир!чки: зо­

бов'язалася виконати планове зав­

дання на 106.5 . процента. Добре йдуть справи у ЛідІї Бо­ рисівни і зараз. Успіху сприяє те,

що вона обслуговує 13 'машин ЧМД·4 замІсть 8 за нормою. Тру­ діВНИЦі присвоєно почесне зsання ' «Краща за IrPофеСіЄЮ •.

ВИХОВАННЮ НОМПЛЕКСНИЯ піДХІД' Відбув,ся

. пленум

Щ()Л!\()~t:ьНбго

~IiCЬKOГO liомlтету ВЛНСМ, я·киЙ розглянув питання 4:ПРО завдан­ .ня комІтетів ВЛНСМ ПО ТРУДОВО-' му ВИХОВанню M<>J1Oдl а .СВіТЛі рі-

ItfiPC

і ~ .~ВC&К8

З доповіддю н-а п.'1енумІ ВИ­ ступив перший секрета" МіСЬККОМу ВЛНСМ В. ПанІн.

кульrYрного призначення. За

роки десятої п'ятирlчкиу районІ було введено в експлуатаціЮ бли­

зько

ця бригаДа працює за новою форМою оргаНізаціІ праці. на діЛі всіХ, а

но,

ПРОВОДИ РОСIЯСЬНОf ЗИМИ

6 Оерезня у парку культури та відпочинку імені 40·річчя 'ЖОВТНЯ вІ~булося традиційне свято «Про­ во,:tи

росіЙської

зими».

У

програ-

мІ була свя~кова каваль"ада. теа­ тралізована

:l!0. пи

-

вистава

здрастуй.

ху,дожніх

у ДЗЕРКАЛІ ПРЕСИ

«Прощай.

весно!!>,

зи­

висту­

колективів .

ПОЧАТОК ОВОЧЕВОГО КОНВЕЙЄРА П1.Jи'ора ~J·іСЛЦЯ тому теIL'!ИЧ1m­ цІ ко.'Іrоспу (,Память Ильича:!> ви­ садилн розсаду огірк.ів, а 17 лю­ ТОТО тут зібрали перший Ерожай - 548 кіоогра'мі,в плодів. Тепер ра-хунок йде на то·нни. На 1 березня у то.рго,веЛЬНі орта· нІзації надійшло 11 тонн ОГ!РН.\В .

Борщов.ої аібрала а 1 квадра'Т­ ного метра площ JЮ 32.7 кг пл()­ ді.а найбіJІьше в господарстві .

(3а матеріалами Щолковської місь.кої га~ети . «3а коммуиизм~ • московська Область).

виступ

.'Ni

10

ткалІ

Гоrол·!13-

день пі;щриємства, 6ofJi'ЗI" нізацlю ,вироБНlЩтва CJЗ~ нини. Поява цьото мате. ріалу на сторІнках га·зе;

ської стрічкоткацької фаб­

ти

рики

читаЧ!іВ

Г.

СYlирновоХ

гатоверстатники

•.

повідь

I1'j'Ю

бут,ки

КОЛЄ'IИИ>ВУ.

нення

<lБа­

Це роз­

трудовІ

адо­

ДОСR'г­

передових

ТРудl,в­

ниць фабри"и. Тут немає В::,д'стаЮЧИIJ(, ють

всІ

викону-

доведенІ

завдання.

Г.

О.\lирнова,

наJJ;РИlклад,

за

п ' ЯТИРі"іJ;У

планує

конати тих

10

ви­

рІчних особис­

за'вдаtНЬ.

ВИ~.J1и.каіна

ДО

ці.каВіСТЮ

роботи

прославленого

ЦЬОТО

колеКТRВУ.

('}(иУвська правда. 13 березня Ц. р. надрукува. .1а

статтю

.ТОН

молодь..

про

Це

роботу

лективу ми

У

задав

РОЗ1ПОoRlдь

ЦІ

днІ

молочної

радгоспу

KG.! фер­

«Русані&о

ський».

Тут

npацюв:

чим·ало

молодІ

l!!011ta

задає тон у змаrаннl тв·а.

}жннwкіIВ.

• МOJИІДа

ЗМlЦ•

38!!>ДЯ"И

гвардія. 12 ненню кормової бази тру; березня Ц. р. опуб~1іКУRа. .lа

ко'респонде:нц.ію

здоров'я~, в і даєть-ся

13

ЯlКій

про

«Цех

ро·злороботу

«l\IeTa-

сп()рткомл .~е'К>С:у аург».

ВисокоВtрожайні сорти ТСХА·1408 ТСХА - 14! 7 обіЦЯ'lOТЬ щедрІ в:ро. жаї . То,р·ік переДо,ва .1а·нка Г. Б.

правда~

бере3НJI Ц. р. ооубл!.кува­

(,СіЛЬСькі BiCTi~

12 бе­

ре:JНЯ Ц. р. надру!\ у вали статтю (,Технологія­ ПРОМИСJ10ва, оргаНізація

-

наукова».

j'ope-СПОн.дента ;)нректорщ~

Це бесіда !' а;;ет.и з радгоспу·

!іО·:<lб:нат у « !-\а .1ИТilНСЬ· КНЙ:!> i)I€-Hi 50·рlччЯ ср:ср про сьоrОДНіШНіЙ

ДII8;'НИ;к·и ють

по

рад,госіІу

одержати

на

M~

КОРОВУ.

.СlльськІ Вісті»' резня

року

h'lлогра:'tflв

3.500

.10ка

П,,1ану.

цього

Ц.

р.

спецІальний

13

бе­

на:ДРyRувалз

но·мер,

мате.

рІали Я'КО!'О РОЗП<J'В.lдаютЬ про

досягнення

ТРУ д!.вникlв кого

району

області. ються

з

сілЬ(;ьк~

Чорнсбаїв,сь­ Черкаськоl

якими

бtpоаарчани.

3Mara·


НОВ!

ЖИТТ" НАУМА

,У ЗАПОРІЗЬКИХ ЕНЕРГОБУДІВНИКІВ

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ----

-

Роме rрвб... ВllбarЛIIU'И'Й мtцнвy

повевту ТИlКа

11Риб

основного ком-

-

"КОЛІсці"

J

І B!тaмilН В-12. АпаратJШ~

610-

ЦІ

строго

стежать

цLкнorо антиб!о- лер.жа1ШfЯ1ft!

«б!Ов!'1'-80..

Для

за

до­

технологічно­

го процє,су

І

стерилЬНіС­

cвoro росту вІ'Н «ВоИJМа- тю. На,в!ть ' найменше по­ raє.. щоб його постІй- рушення 6ПЛИlв,ає на КО . .. колихaJDИ. Тому на ЯІ\!сть кормов,orо анти6:0-

Верхю.о-Хорти.цМ(.Qму

за - тика.

Ноли ' гриб

по&ніс­

водІ кормових антибlОТИ- тю, визрІває. його &: джи­ кІв гриб розмножується :\Іають на ф1.1ьтрових пое­ • СКJlЯИИХ колба'х. які сах, сушать І додають У

розташов.анl на механlч- б 1'0':\1 асу пшеничне бо­ них качалках , що безпе- рошно . Тепер 3алишаєТ1>­ рермо погоЙдуються. СЯ тілмщ подр : бнити все, оці бl.rIt

_

цятки

розфасувати

_

в

паперовІ

Jt()1ЮН'1'і МІк<рооргаНі'змl<В , мІшки й вLд'Ilра,вити спопояснює стаlРШИЙ Жlf.Вачам готову пр()дук-

Для

будІвельникІв

~EC нииішиlй рІк

І

-

мовт_Ж1IIIXtв

1М1Юp06IМОГ З8JВOДУ Т . П. цLю. За лобу тут виробо

38порlвькоІ

НоН'дак,ова .

особливий. Вови зобов'яз_­

.вмІст проБІрки .

mrсь до кІнця його ввести в дІю пеРIDRЙ ГОJlОВRВЙ енергоблок потужнІстю 1 мІльйон кІлов_т, зд_ти ПІд монтаж теХНОJЮгlчного устаткуваRRJI руджуваR1 об'єкти другого енергоблока.

всІ

CJIOO

редовищем:

-

праворуч

передовики

ЗапорІзького

соцlаJlIСТR'ПІОГО

дентеплоенергОмонтаж.

(злІва

мов­

тажиИК1l О. І. Рудящнй, М. А . ПІвень, О. С. Отl­ RJПt (бригадир) І Ю. О. 3031тв; впау вид на будІвництво енергоблока ~ 1. фмс О. K,eeeIlЄWIeN.

'(Фo'fОХ'РОІЯ'I'Ка

чистого

кормово'го

рошок

ма,є

ди.вовижнl

ВJlастивостl, РО'ЗПQl8i. лає директор заводу А . Г,

Волко,в.

НавІть

-

Міні.

добу досить ДЛЯ то. го, щоб уберєnи від заXlворювань не М6НШ 1ІК тисячу гол :,в МОЛОДИJt1<а TBa,p~ або птИ'цl,

.,олб JlIЄ~дa1OTЬ у цех, де 1ЮТ8fI OВJl1ЄiН О герметично 88."1'ИТ.[ величезн! єм:косN. Тут у оприятлн,вому Ж1ІІ8ильному середовищі гриб росте, ЯК на дрІжд­ жах. Протяrом трьох дІб .,1'1'1 на,гро:wа.джує БІоміцин

.Пlв·

-

кІJlограМ'1в хі·

250

мІчно

ПkJlЯ м8.Й.же 1'pИlДобо- ма.'!IbНlИIХ добав0'!{ у корм ltOr'O I1'\ДЖИl!moваI ННЯ вмІст -125-150 грамІв ие.

змагаввя

наrrpuo)

к~рудзяни,м

o\troutrаlМ'И.

~ цeHТP Еверroдара;

м,:>нтажи()го упраВJiIRRЯ тресту

Ух МИ

60ррrшюм , fОЛЯМИ амоИ1Ю, Lншими, хіМ.\ЧНRМИ

хто споруджує 3апорlзьку атомну.

-

--

Й пЩ>еносимо в стеРИJJЬ- антибіотика «бlов]:.т·8Q •. fII1 колби з пожи,внИ'м се- Цей каричНleВИЙ по­

Роботи на будІвельних майданчиках АЕС ... дУться ударними темпами . БудІвництво Ім І • ее. mrЩІ Енергодар ~ БУДJIJIКІв І квартир ДJIJI ІІЦ На знімках: вгорІ лlворY1l

по,казуючи ляють

РАТАУ).

М. КЛИМЕНКО, кор. РАТАУ.

;::::~~:'-З-А-Р-Я-Д-КО-М-nOC-Т-А-НОВ-И-••-.-.-""-.-.-':-В-'IfЗ-ОК--ВО-ИИ~В-ба-'!-аЮ1'Ь--7- , . - - - - - - - - - НАШ КОМЕНТАР

.ЦК КПРС

~=-MOC~~O~~~C~~~~

110 IIIEonorl'

Е ', К Т

Е Ф

браm ному

NЛ .

участь у lдеологіlЧ­ забезпеченні вико-

НЗННІІ

ВИХОВНОГО В

завдань ,

Ви.значе-

них ХХVІ з ',їздо~ НПРС, травневим

-

(1982

И В У

І листопадовим

р.)

КПРС.

Пленумами ЦН

Для

дОСягнення

ЦієХ мет,И воии ВИlКОРИСТО-

, \ На ХХVІ з'Узд! НПРС цLвникlв' підприємства.. На

вують "! сво'ій ,цl.яльност! багатІ 38 зм!стом 1 різно­ бічні по емоційному впли­

ЧІтко визначено шляхи дальшого удосконалення кc1мtплеКСIЮі'о підходу до ВИХОВНОГО процесу. При цьому наголошувалося на ваЖ.JII-l>востl забезпечення тісної єдності rroлlтичноro, трудового І мора .'!ЬНОго виховання з урахуван-

сьогоднІ, примІром , 193 с,'!ухачІ шкІл партІйної ву масові та ІндивідУаль­ освІти І комєомольськоto ні форми роботи. Міта­ навчання - «Ударники торн закр і пленІ у нас в комунlстичноУ працІ •. OCHoBHOJtry за бригадами, БІльшІсть с.лухачів ВіД­ адже 6p~гaД;Ha форма орга­ праці найпрогре­ значаЮТЬСR свідомою ди.с­ нІзації циплІною, активнІстю в сивніШа . 3аВ:J,ання ПО .'!іт­ мобі.'!ізувати ко­ громадському життІ . ВіД­ БШця -

ням

особливостей

чувається,

що

rрУ'П

трудящих.

ня

стало

Звичайио,

бота

пІзних

виховна · ро_

дає ефект лише в

занять

вІдвlдуван­ для

н.их

Щорічно на з.асLдан.н.1 партбюро ми обговорює­ мо пІдсумки партl'ЙноУ

тому партійна організація

освІти

І

к,омсомольського

заводу алюмінієвих буді- '10лlтнавчання, узагаль­ ве .'ІЬ'НИХ КОНСТI"УIЩій, з дІЙ- нюємо передовий досвІд, снюючи заходи по забез - ВИЯlвляємо нед:о .1ЇКИ . Та­ печенню наукового пlдхо- кою розмовою не обnlе­ N.f в комуНіСТИЧНОМУ ви- Жу'ЄТЬСЯ увага' парторга­ хованнІ працівник j,в , ро- нізації до цієї важливої биТ'Ь на.гJ)ЛОС на дIЛО'8И- спра,ви. ХІд навчання пе­

марксосгсько - ленІнського свl. тоглялу Із з дійсненням виробничих завдань.

Враховуючи цей Фактор ,

ии доручили працювати в семи школах партійної освіти І 19 ШКОJlах комсомольського навчання авторитетним ,

ребуває в нашому полІ :юру протягом всього иа.в­ чально'го року. Ось І нещодавно на засідаННі партбюро заслуховували

звІт пропагандиста В .

А.

БаБІя. йому було вказа­ но на недоліlШ' в прове­ деННі занять, дано ряд важливих рекомендацій.

досвідче-

Не

забуває.мо ми

І

про

НИ'М політбійцям. ВсІ во-, поліТінформаторів . Іх у ни мають вдщу освіту , нас ,затверджено 16. ВсІ досвід

пропа.tандистської

робоm.

Серед

тих,

хто

несе слово партії в маси , - начальник цеху П. Ф . ПазИ"l.

:но

якого

Верховної В

числІ

Президії

Ради

УРСР .

найсумЛіннІших

.вихователів

мас

називає-

мо t пропагандистІв &. П. Дзюбенка, Г. М . Ярмолу,

В.

С. ДЄ'м'я.нюка .

Досягти мети ється за:вдя~И ній

пІдготовці

використанню

до

Ім вдасуіМЛ'lНзанятр,

наочних

вони хоч працюють в рlз­

туються

великим

на

виконан н я

л ику

ро

увагу

У

вона

має

ний

внутрІшньої

І

завніш­

Н'Ьої полІтики партії. Доб­ зарекомендували

І ЄДИНІ ПОJJітдн~.

себе

На них

завдань

наочн:й

- аІі-

на

ро.вана

на

СІ;онцеlП­

певннх

.1\ .'1ЯН-

ках виробниuтва . відобра ж а є іЮПТЄВО .'ТИ'ві

питання

так і

нашого

як

на

вихов­

маси

да­

пересвІдчити­

певних

успіхів

у

цій справІ ДОСЯГНУТО. Як, до речІ . .1 в т.рудов і Й дІ­ яльност! . План 1982 року

колектив 'заводу

завер­

шив до 28 грудня і понал ми запрошуємо партійних план випустив про:дукцП 1 радянських працівників, на 272 тисячі карбован­ У цих результатах керLвникІв МЇJCЬіКИХ о.рга- цІв. кІв. Лише останнІм ча,сом ми 1 вбачаємо ефект зу: перед за.водчанами вмсту­ силь полІтБІйЦів, як! свої­ пали заСТУПНИR голови ми ЗН8.нюrми І ДОС'ВIд&м шами,

рати.

лом пропага.нди І агітації

ми слухачі пишуть рефе- ченко,

за.вlдіУЮЧИtЙ

ляє ГРУИТО!lніше засвоУти мl.ськкому

стати

дІляться

з

товари­

допомагають не

лише

ХМ

передови­

вІддІ­ ками амarання, але й пе­

партії О. М .

матерІал, алей' дає мож- ІщеJmО. .'!ивіСТь висловити свої НайчисленнІшим заго­ дУМНИ. Все це впливає ном Ідеологічних аНТIlвіС­

тів є ЗІlr8ТОРИ, .c!lЦt обо-

реконаними jд~й партІї.

Г.

провІдниками

АФАНАСЕНКО,

заст.Упнин

партбюро,

1.15

сl'ПІl.

rrPQМИСJlО8ОГО

сІІЧtЯевого

J'POIЦЄIm'a,

то'МИ'и

5фобництва

11О'КазнИКа

~Ic

що д'!!ло . 3'Могу

Jiiа.д1ІІJltaнО!ЮІ

продукціІ

на

залlзo6e-rоН'НИ!Х

I'Іи:р06Ьв

ного комб·:,на ту ,

1

шион 06УДJ'IВання.

ня

юrй

по

торговелЬ1ЮГО ма­

реаJl1зацlІ

3нач,,0

в !.дст аван­

реМОИТRо-мехаlН!Ч­

за·вод.

краще працювали

КOJI'ЄIh'ТИ­

Бидеревообробн()f'O комбlmту, зав о­ д\.в ПJlа-стмас, аЛ1О.МI,н!євих будівель. них К'онструкфй, Шlf.НореМQКТНОГО. дослlдно-експери:меитаJlЬНОГО З8 воду БУДіконструнu.ltЙ, МОЛОІюзаво..ду, Гого­ л!оськоl стр!ч!К()'гкацЬ1{оІ фабрики, Броварс.ькоУ фа6pиrI!JИ веР'Х!Н.ього ди­ т я'ч ого

ТРИIJ<отажу.

B:.дpaД'l«) процента іІлану по

за.значити,

. поліпшилося реалl'зацlУ

з

догов.:рних П.ОСТ1авок . На

TLB

виконали м!жникl.в 14

що .на

1,8

sИ'кона·н.ня урахувяння~

1ОО

процен ·

33JмомоЄЯНЯ своїх пLдп.<риємств.

У

також

то,взрів

су­

заданому

а,сортим,ентl,

народного

а

С1l0ifшван.

НЯ. Сере.д них заводи П.'!астмас, а ,1юмLнієвих буді:в€.'ІЬНИХ конструк· цІй, ши,нореЛ10НТНИ'Й та Lншl.

Однак,

поряд

з

ПО'ЗИТИSНИIll1И

до­

CЯlГНЄ<ННm'lИ Є ще й чимало упущеНь.

1

;,а,во.д06удl,В­

ПЕІ])еК,рив

д:укuДУ

на

ВНlГо­

МJІльйои 57 тис," ка.р60'ващLв , По­ ДО.'!ClJЛІИ оВСію за60РГОВМl1СТЬ заводи

Деревооброб:Н>иlЙ комбінат вИ'ко'н'ав

за, вдання

по

виробництву

м€блlв

ЛИ­

ше на 98,9 процента, виробниче де. рЄ'воо,бробне оо'ЄДjна,ння з своїм з.ав· ДЗННЯlМ

по

ВfппyСКУ

товарl,в

культур­

НО-110бутовего при:знач,ення справило­ ся на 96,lпроце,нта , дослідно-екс.;

n-еримеН'rальН<ий

З8JВОДТресту · «Укр-

с!m,6удконструкція"

недовиконав

пла,н по вwр06ництву металокон. СТРУlЩlй Істолярних вИ'р06і'в .

T€lI1ep Н'fоохl,л,но ширше роз,го.ро тати соцlал,lстичне змагання пІд де­ в:,з()~ «Честь І СЛClJва по праці,., щоб З · кожним днем прwМtНожуватк трудовІ здобутки, доои, ва'l'ИtCЯ ще ви. щоУ

ефективностІ

виробництва

І

-

яко,стl роботи. гo,10J:lHe заВtда.ння успІшно завершити план першого.

кв,арталу

з . усІх

ПОf(а~ни:к IIВ

І

в

т-ехніко- економ:чних

повному

асортиментІ

вироблюваноіі ІІРо.дукц!ї,

Виконання ппану ПРОМНCJIовими пІдприємствами за два мІсяцІ 1983 р. (за д8И1lМИ MlchKoro lиформацtйио-об1JRСЛlOваnьиого центру держстатнстики. У процентах)

nl.anplI~IlCn'

з аводу,

мною форми

щО

. Обсяг npoти

у

зБIл:ыи.ласяя кdJlЬJ<lcTb млекТ1ІвІв, якІ виконали свої 33Jвдання ПG SИlПуску Н'аЙваж.rlИВltlI.Iих вид,l,в про­

колекТІ!ВУ .

вень !деологічної роботи на пІдприємствІ. Уже наз­

СЯ,

нІж

вона наїн­

Я не мав на меті Г.'!и­ бо ко пр,оаналізувати рІ­

ванІ

ше,

з а вод!

Ц і ле.с прю!ова-

ха ра ктер .

АнаJrШ пlдсумк~ винонaIOIJI п\Лапромис.10ВНМ!! П'~РИЄМСТВ8JМи M~a 1 району за сlЧЄ'НЬ-Л1O'fИЙ 1983 ро:ку перек'ОН.'IИSО свідчить про ~e, що у Л'Ю'rсжу TPYД~'! КО.'!ек­ тивн пра,цюва.'1'И зна'!но ефеНТИВа-Іl­

ву

ве­

бю­

нас

змогу

питан­

під­

парт і йне

прн;( і ляє

тац і У.

ють

колективу,

на

В ід е йному вихованнІ моб і л і зації 'колективу

нуть дохідливо ти виробнИЧІ

роз'ясни­ завдання

ЯКіСГЮ.

а ,В'Тори­

тетом І повагою ПРffємствl .

начальник м!,ського ВіддІ­ lГf мlЛіЦії М. Т. Ом,ель­

sиховання пра-

високою

В . Р. Паніматченко, А. А. Харитонов та ІншІ кори,с­

ПОСіtбни'К'lв . Важливо І те, що . за пройдени:ми тема-

на ~e}(T

зав­

ється. Не випадково ж агітатори Г. І. Бицюра,

щеnро

не лише дозво-

і

впливу

ре

ви­

донеденого

ного

ня

на

І здеб~л.ьшого це Ум вда­

мLсЬtкради М . І. Норнlйно,

Це

.

коно,ння

них пІдроздІлах, але праг­

нагородже- .членам

грамотою

підрозділу

ратами

ВОЮ потребою.

тому випадку, коли теорети'!нl знання пlдкріплюються на практиЦі. Саме

тостІ І конкретності, тісно поєднує формування

-лектив

обов'язком, а ЖИ'ГТЄ­ дання з мlні~1альними зат­

ие

Пр"множувати ' Здоl(ути" n U n

політику нашоУ партl!,

секретаря

Завод порошково! мЄ'ТаЛ'УргlІ Свlтлотехн ічни:й завод ::JaBOll пла'стмас

Дере18006р06Ни.й

ком6!.и&'l'

3аводобудlв.ниll коЖlLн.aт ДО'Сj1!!.дно-еК'OIlери.ментальнИЙ Pemohtho-мехаН'ічнm З8J!Юд ФабрИ!Ка верхнього дитJtЧого

'І'рmrо.'!'!ЖУ

Друкарня

Завод аJlЮ.\1·!-Н!Є5ИХ будlВenьни.х конструкшй lПиноремонl'НИЙ зuoд Виробниче дє-ревообр06не 06 ' ЄДHafl:НJI ДОСЛlдно-еllюперимента.лЬіНИЙ 38180Д будконструкцllЙ .

Хлl.6озa.sод ПобуткомбіНат 3а,.в.од HeCTa:н'дa~~ J(OII\1YRa~ обладнзн'ня ЗаJЩЦ TOPГO,BЄJIЬiН.OГO м.ашиlІОбуду,в.um1r Разом по' мІсту 1\~олокооаВ()д Ра й-сIЛЬlГОСrrтехні:к.а

ГоГОлівська стр!'ЧкО'ГIt~lа фабрика

JНmlосьнз фа6рИіКа художиlх НЗlЛИТ~СЬКИЙ к,ОІМ6!lНормовий 3a-sОll металоконструкцІй nро~шсло,вlсть РСС

Разом

по

райоцу

1

мlСТ7,

виробl~

101,0 119,6 105,4 104,0 100,2 111.0 104,4 100,9 100,0 101,3 100,5 100.8

99,0 100,0 97,5 95,7 99,6

100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 95,9

102,6 100,4 111,0 103,3 104,1 .100,0 100,9 101,5 100,0 104,9 102,0 103,7,

108,3 103,3 100,3

100,0 100,0

113/0 101,2 124,5

100,2 103,1 103,6 108,0 100,0 101,4 .103,5 112,2 101,8 47,4 , 104,0

100.0 100,0 98,7 100,0

101,6 101 ,7 103,8 113,3 100,0 103,5 110,6 105,4 103,3 45,3 103,4

99,8 100,0 100,0 100,0

98,9


'НОВІ

ЖИТТЯ

УСПІШНО ЗА8ЕРШИМ'О ЗИМОВО·СТІЙЛОВЕ УТРИМАННSI ХУДОБИІ ТВА Р И Н НИКИ І -=-;:======_ _-==а_ _ _ _

Підсумки роботи 30 2 місяці 1983 року - . . . - - - - - - - - - - - -

На вих рі:вин:Йтес.1

ТВЕРДЕ

•• • СЛОВО ВlдrОДlВ8J1ЬИІКlВ ЛрафВНИКИ ферм Троє­ ЩИІНІ:ЬКОГО В!JUіл:ка радгоооу !менl Юро,ва, Яlкl пращоють на в:дгод\.вл!

велll'К·ОЇ рогатої худоби І СЕIfН€Й, ~ честю вююну­ ють свої соц!алlстичнl

зо­

бов'язання. ~зЯ'Тj на тре­ т!й рl.к одинад,цятої п'ятирIЧ!і'И. 3а першІ два "I~.c"ц! БО·НИ в иро6или 708 центнерl'Б м'яса­ ял()вичИІНИ

на

щує

і

свинини,

ЦЄHTHepltВ

18

ЩО

перев'и­

дов·едене

завдання,

л'їя ДМНJТPlмa 'n!ач,

Ма­

на Т'В6:рИ'На в Ухиlх гру­ пах щодоби прибаВJJЯЄ у ваt3! по 743-745 гPaмJJв. Так

Тlf8НО НlIJцl

ж€

висо.кornpодук­

трудяться

бригади

мнню

та

по

І

роБІт- •

9If1Pощу..

IІlдтодlвлl

сви­

ней, Постійно до6иваЮ1'Ь­ ся надiltланових приростів поголl'в' 11 О'ІІ~фатори Уля­

По приросту живої ваги тварин зобов'язання ви­ на ПетрІвна Нроха, Тетя~ нона,не на 102 проценти, на ДMlfТp!Ma Новален­ а по продажу продукцІї ко, Ольга Фєдорl!!на Но­ тваРИННИЦl1ва держав·! валенко, Тетяна Нутчен­ ІНа t 08 процеНТів. но. Над'ія СергІІвна Ле­ УСЛішню справ,ляЄ7ЬСЯ беденно, МарІя Лун'.qнlв­ в своїми завданнЯlМИ ко­ на Домч~нн<>. Л€КТИ1! ферми велиної 1'0!ГЗlтоУ худоби. 3а МИІНУЛИЙ ТрОЄЩИIНСЬКI !!!\.VOдlм!;сяць

вl,н

од·ержав

П·О

зеJ1ЬiНWoНIН

прarнуть

внес­

граМIІВ

cepe~Hьoд060- ти RКOМ'OГ8 вarомLший жива! ва­ внлад у з.дtЙснеиюr Про­ ти на голову при зобо­ ДОВОJJЬ'Чоt проrрами Itpalв'язаннІ 700. Ос.06Л'И1ІО НИ. В. ПЕРЛОВСЬКИИ, с:уомлIН1НО тут працюють

716

ВОгО приросту

оператори

СвІТЛЗJна

TopllвHa Дробьтун.

ВІІК­

щеннl

вперше

J "ІСа

врок

радгоспу

було

проведено

иадоІвmи' від JCOж­

0 . -...

токни при завдав!!!

«ІОГ­

ниlt1l. Пройшов він I~­ C8J10, цікаво. ТУТ також

rоворилось пРо здобут~

топ;

2000

2D . . . .

MOJlOIt& -

7.LO - - -

0 ....

(,811

1'МПІ _

-.q.{ 18

-

скJlдиих погодних умовах .-о80.-иться П9М10ДИТИ аиМ!ВЛЮ хУ.оои

иnaм р&IОIlУ. Подекуди допущено не,ll;оліки

1"І'РИМIН:lm

.,..,....

годівжІ П"Гl)mв'., -.о

З)'МОВИJlО иер;обір продукціі. Отже, тепер н&обхll"lІ ПnRСЮДК ,lІобіJlіа,..,m кl

...

подолання відставаИИJl І нцолужити прогаЯJ:lе.

березні ра,.госпи

J м'JlОІ

-

1.700

f

тоин; молока

птаХОфабрики

-

6.050

раЙОJ:lУ

тонн; яєць

8ОБОIl'маm

-21

мільйон

п,о,-ИJ:

540

,l;е,. . . .

1'flfl

III'I'11L

lt1I і плани тваринняків, вшаНОВуВались

ни праці та передовики

виробництва.

Багато

аробllllЦтва продуитlв тварииництва господаретвамн ра'"

шові

та

інші

.

• 1 cl'l1Ul ПО 1 березня 1983 рону (за дlПlll1wи міського

присутніх отримали гро­

IвформаціЙJlО-ОБЧИСJIЮвального центру держстатнстики)

нагороди.

r.

отримала

серед

тварин­

удостоїлися

МОЛОДИЙ

«Плосківськиl:. «ТребухівськиЬ «Пухівськиl:. «АваlU'ард,.

870 '151 120

+68 +59 +154

99,5 32,1 1,4 81,8 46,4

&94

+22~

машинного ,11;0-

ІменІ КіРОВІ

838

rНИJl А. М. ПЛЮЩ і 10l'9 іРужина м. ПJlЮЩ та багато івших тва.рив­ никІв.

імеиf Щорса

606

+40 +100 -10 +10

маІстер

867

+24 +56

91,4 '91.2 92,2 91,0 90,3 89,5

«l(раСИJlfвсьпh

ІМ

+44

84,5

«ГОГОJllвськиЙ.

146

«ЛlткlвськиА:. «3авориl!tЬкиА»

ж'

295

86,8 86;4 84,5

«8eJIикодимерсьикl»

t89

імееІ МІчурІн.

І89

його . ще можна назвати ввчором трудової СЛ&8l,

«!апJlІIНИЙ.

J80 100

+21 +28 .+81 +17 +89 '+48 +19

сподобався

СемИПОJlківська птахофабрик. І(иївська птахофабрика.

r.

Наlкращих reпhi1! серед колективІв ферм жоCJl1'U ДОЯРІИ Ів фер;.

n

М

6.

Іх бужо від­

значено

ІЮJlеlТИВВОЮ

преиfею.

Itей

rвогнИІ),

.

~o

дояркам,

і

вони запропонували зро­

бити його тра.циціЙв:им.

М. сенретар

ТОПІХА. партному

.

КУЦІНКО М. П. (імені Щореа)

Лкс,нко О, І. (імені Щорса) Дрмгмнич п. А. (<<Требухlвсьul») АнТlНIОК Р. Г. (<<Требухівськd») ШаМРИПІНКО Г. І., (імені Щорса)

Цюрм"та п. П. (<<Плосківськиl») Ос"М8К В. С. (сплосківсыl>>)) Іванчук Н. 8. (<<Требухівський» ) Луц"ко О. М. (<<ТребухіВСІоlиl») Пап.марчук Г. І. (імені Щорса) МузичtНttО М. О. (ППЗ «Руди..)

Хмарун Л. А. (іх.ні Щорu.) Радч,нко Н. Е. (<<ABaHгap~»). Рогач О. Г. (<<ТJ1Р~У1іRrт,киl\») Остапчун А. І. (імені Щорса) ЖlребlЦЬ М. Д. (<<ТребухіВСЬХІ

Хlмич О. Д. (іМ6ні Щорса) ДуlllИК Н. О. (<<Авангард») ММ.... Т. А. (імеві Щорса'

ВОАОп'ftН~ва Т. Г. (імені Іірова)

n.

карбованців додатковоІ зарплати і 200 карбо­ ванців, як перемо­ жець соціалісти'lНОГО змагання

в. (<<плосківсыtl)

АбаНУМОВI! М. В. (<<А.вангард») Шепест Г. (<<АвангаРд») Нурипьчун О. І. (<<Русанівський»' Опейнинова М. І. (імені Кірова)

387

ИИ1tів. Майже такої ви­ иаrороди з& свою працю

n.

.

Юхимчук Н. М. (<<Авангард»)

Наприклад, Ф. ЦимбаJl, яка ОСЬ уже 27 років праЦЮ8 на

фермі,

n.

ФесlOН К. (<<Плосхівсьхиl») Доц,нко А. М. (<< ПлосківськиЙ.) МlП"НИ"УН Н. В. (<< ПJlоскіJськиl»)

Царик Т. П. (<<Авангард») Днчук О. А. (<<Авангард») Яновенко С. А. (імені Кірова) Могип"на' Т. 6. (іменї- Щорса) Шкабара С. С. (імені Щорса) Жапдан Т. О. (імені Щорса)

Показники

ветера­

Топі ха N. п. (<<плосківсыtй))

ЛиctИНо Н. 8. (імені Щорса) Щигоп" Р. І. (імені Кірова)

8ABД~HHH НА BEPE8~HA J

Ар,ндар Г. П. (<<ПлоскіВСloхиl»

Жlребець Н. М. (<<Требухівськd»)

5.000. ТОНИ: явць мlжыиlвB 800 тися пrrra.

«~ОРJl»

132~

1 зараз. Щодоби воии надоюють в середньому .0 11-13 кІлограмів МОЛОКа вІд корови.

вавдаииl

,.0-

1335

Кр.вчук Г. П. (<<Плосківсьхиl:t) Жlреб Г. М. (<< ПлоскіJськиit» ) Топчанюк О. М. (<<Плосківськиl» Реwнюн Т. М. (<<ПлосJtівський») КочуtlНКО О. Г. (<<АвангаРЖ 1l ) МикопіlНКО Г. С. (<<ПлосItівськиl») БОНА.Р Н. М. (<<плосItівсыtй>>)) Нен,женко В. Г. (імені Щорса) Тначенко В. С. (імеиі Щорса)

Рубан

JПOТОМf нинішнього роу ГОСПО~&РС'І'Ва раlону продав ...".вtr

2. 053

Скок М. Г. (<<ПлоскIJсьJt_I»)

иоІ корови вІдповІдно ,5.128 І 5.025иlлограм" молока. Не знижують темпів роботи цІ тpyдlBRlIЦI

Фото М.

-

ntni-

ДJlЯ

стичного ЗjWагаиия тваринників,

девт.

Світильиівськof

школи

Знайомтесь: «П'ятитисячниці. радгоспу .Аван­ гард. оператори маmиииого доlиня ГаJIИИа ЛеонтІІвна Шелест та Надія ЕмаиуІлівна Радчеико. J' МИИ~JЮМУ роцІ воии ВИЙШJIИпереможцями соцlаm­

НЯ ПОПРАЦЮВАЛИ В ХІОТОМУ

ДЛЯ ТВАРИННИКІІ в

rpoмадсьКJIЙ коресlЮВ­

Н8.'1'а-

"І О r и и к" Нещ~давво

МАйСТРИ МАШИННorо JlОІННА

рІя ОлександрІвна Хо­ мич, Harr~Ha flРИІГо:рl;в­ на Гнarrе:н;ко, ГaJ1'Ина Пет­ рlв'на Швець, Є&докlЯ 18анї,в,на Ф~доренко. Нож­

«РусаиlвськвЬ

. 451

«ЖердlвськиА»

4" 191

«ВобрицькиА»

аво

«30РИ:'

ПП! «Рудни,.

іменІ докуч ....

БОГJ{аиівська птаХОфjlбрика

--

ППР «Броварсыt.~,.

По lІ.ійОВ1

-=,38

.86,0

83,5 84,6 74,8

428

55 44 87 6з

272 219 143 192 148

165 179 ІЗО

150 132

122 102 86 Т8

+35 +5 +1'4 +28 +6 +34 -2

+

S

+20 ' +16 +25 +20 +12 +14 +19 +21 +14 +14

+

8

- -- 85,2

ІЗ6

:+:14

38 6

7 33

83 18

13 35 19 14 12 15

8 9 16 15 16 8 21

+7 -8 +7 -22 -45 +1 +3 +2

.+9 +4 +11 .+13 -t

36

11 36

--

!S

39 зв

33

за

+2

+4

.*J

1297 1251 1250 1178 1159 1124 1096 1077 1059 1049 1045

117.

1003

135 '

1001 994 978 t55 9114 952

і36

9~(

'Н . 933 929 911 898 886 ;873

,860 1852 1848 і833

281

285 271 244 253 845 !О4

24.8 2(71 ' 251 . 243

114 ІМ П~ !З3

"І '

181 ; to9

"І 208 106 tsз 18~

'19 118

175 192

' 828 824

161,

824 820 813

19l 229 1871

У92

971 196

785

1з1

1778 '78

'72 '69 765 763 758 758 756

193

215\ 225 ~ 229 4.74 174

748

279

!іН

174

744 737 724 723 720 717 711 704

223 158

701 700

172 161

178

188 181

176 169 176

ПТАШНИЦІ

Прlsвище,

.

tocnOJlapCT81t

ЛИТІИН Г. П. (ППР «Вроварський» ) Суменно Г. О. (КИЇВСhка) Мовчан М. А. (ПП3 «РУДНЯ») Майборода С. М. (ППЗ «PYДH}\ ~» H08WYH М. І. (ПП3 «Рудня»)

81+19

51

Кпименко М. К. (імені Кірова) Барбон Н. М. (імені Кірова)

:+5 -11

- --

+9 +8 +7 +8

.....

МіЩІНКО О, І. (<<ТребухіВСЬRИЙ») 311 по рожець Т. Н. (<<Требухівськиl») Петренно Г. І. (імені Щорса) ЯЩІННО М. І. (<<ТреБПЇIІСЬІШЙ»)

.+9

+8

Карпенно Н. Г. ,(<<Русанівський») СНігир М. Г. (імені Кірова) Литвиненко Г. О. (імені Кірова)

287. 28/1

Лнх У, М. (ПП3 «Рудня»)

Снпярчук В. В. (ЛП3 «Рудня») Бобно К. Н. (Богданівська) РІЦ О. і. (Київська) Литвиненко Н. С. (ПП3 «РУДНJI)})

БороlfcJ1Jd Н. М. (ППЗ ,'РУДНЯ») ДlИуннівська Н. Ф. (Вогданівська) Спуценко П. (Київська)

n.

454,2 53,4 602 48,7 49 r 47,7 47,5 152 1 50,$ 47,5 47 47,4 132,8 47,0 859 46,8 46,3 1570 47,2 45,8 156,9 45,0 849 44,8 4.1,7 135В


*

f етор.

І ~ березня П18З реку ",+5

НА МЕДИЧНІ ТЕМИ

Вкрав

пошавя

VlфаТlleloO

кого телебаченн .. , ТелефІльм .Кольори

'18!

18,00

БУТИ АОНОРОМПОЧЕСНО Переливанн~ КРОВі є О,ДНИМ Із найефекrивні-

ших засобів лінування ба'ся

і при

лінуванні

В органІзмі ',1ЮДИНИ зна~ дам6у.1аторії В . І. Накаходиться БІльше 5 л'їтр.lвЛюжна, ; медичні сестри

нИКіВ та службовЦІв в ;:{ень обстеження· та дачІ

мілілі:грів крові зовсіМ неШКі;:{ЛИВО. Ножен, хто

чної лі:карНI В. І. ХІМчик та Л. М. Чепьолкіна,

зберігати за НИМИ серед­ ніЙзаробlтОК. Шсля кож­

фе.'ІЬ;Ішер

ної дачІ крові донору на-

крові,

'гатьох захворювань. Воно успішно застосо'БУЄТЬ-

вели- став

КИХ крововтрат. які' ви.никли внасЛі],()К травм, !Зв'язаних 3 аваріями на

ty».

УЗЯТТЯ '

200-450 Семиполкlвської

ДОНОРОМ,

повинен

;J;іЛЬНИ- кровІ

станції «ШВИд-

;J;.1Я

переливання

11.15 14.30 14.511 15.2.,

в організм ХБО-

БеЗП.'lатне

доИ?рстоо

. вони

16.40

но І на ПРИН:Іад1. Ha1!10~O

ти

активних

серед них.

ро.

'РУХ

ВИНИКЛО

. середиНІ

в

. т. терапевт ...

' . пращвнини.

тель

С.

рооухова.

_

Сердюк

медична

..

.-

сест-

.'

;:tОНОРИ,

:І}Іраїну.

ЧНОl Л1нарН1

Донорство в СРСР це ПРQЯВ соціаліСтичного гуманізму і добровІльний . акт тОвариської допомоТЯ. Донором може бути

А.

В. Хре. зарЬв' та багато Інших.

по

lе.45 СЬОГО;J.иl у свІТі. ЧемпІонат СРСР з

яю· да.'lИ

І

крові

19.10 -

ра­

тілЬк;и ДО

теПJ!ОТУ .

ре.зня,

.'

спортзалІ

добу;;:tI'ВНОГО

· ЖН· ·І·-ШКОЛ· ЯРІ ' НА . . ЛИ .

.

у

19-20

'.'

за:во-

комбінату

ПРОХо;:tИIТИМУТЬ. з

бе­

Оплата праці

1

змагання

мlнІ'футоD.'lУ

на

приз

І газє'l'И «Нове життя~. У

но-механічного.

мо­

ких ШНОЛЯР1В. На зма,ган-

третьому

.'LИlЖни%:в з УСІХ ШКl.1 ра-

ДІВОЧИХ команд

Йон,у. у за,l:К ішли по три кращі ре3У.lьтати у юн.з'к:в на дистанції 5 кі-

ся трійка лижниць з ННЯжич 54 l'ВИ.1ини 06 секунд.. На.1ИТЯН<КИ були

•1,ометр:в

і

.1: вчат

у

на

3-J;і.'lИІеТРОВіЙ трасі. В юнан:в кращий час 19 . ХВИ .1ИН показав учень

ТреБУХ;іВСЬКОЇ

ре;:.ньоУ

ДрУ'ГИ:\1 І ші

ШКО.1И

були

требухів-

ці В. 'Ді,]усь та В. Новбасинський, якІ lВі,]стали ві,] пере~1О'ЖllЯ

1В':J,повідно на

13

і

26

се­

хунд.

у

J!1a

;хівчат першенствува­

М.

БУРДИ'l'на

ЖИіЦької

3

cepe:tcHboї

Ння­

школи

І

57

ни в' залі"у зУМlли 06іЙ'rи сильні ко,манди ТребуХіВ­ сьної , (в'читель ФіЗ:КУ,1ЬТУ­ ри П. І. Анчаков) та На­ .1ИТЯНСЬКОЇ (B-чИТе:rь фіЗ. к~mьтури Л. М. Нсьон~з)

17 ХВИ.'lИН 35 се­ :кун.д. Лише 1О сенунд і!1ро'грала . їй вихованна

серед:нlх шкіл.

Налитянсь,ної середньої школи' імені В. І. Леніна Т. Денисе.нно. Третьою

хорошу технІчну. то.вку юних спортеме.ЮIl.

3 часом

була

В.

Гнатюн з Требу­

хова.

Номандне змагання юнм(~в виграли требусНОВАЯ

жизнь.

-

орган

Зма,гання з лижних ro~ нок

rrpoдемонструв.аJIИ

niAro-

O~peмd

з ни:х

досить-та'ки зультати в спорту.

Дии

Редактор С выода;; вторннк. Газета

выодитT

Е.

17

поназали

:ВИСQIКі цьому

реви,!! І

.

Броварекого

городскоro

ropo.ll-

среда,

1937

года.

пятннца,

І

І:убб.,...

заво­

-

мета.1УР­

конструнцїй, 'ремонт­

!ящих.

.

Успіх

У

цих

3~іага,!;нях

(}увца боці гсспо;!арів

-

гандБО.1ЬНОЇ дружини ра.­ ЙОНН'ої ради ДСТ «НО­ лос.. Нонкуренцlю нашим з,е'!l!.Jщкам

ти

прагнули

х~ба-що

С~вирсь"ого

С}ілас-

ган;!болісти

p.aJtради

СРСР

В.

долю

першого

Пе'РЄМОЖЦЮШ

ААреса

редакції:

3АПРОШУЕМО НА РО.БОТУ

•Введення в дію НОВИХ потужностей на Вре­

Барській фабриці верхнього дитячого трикота­

жу .зап.1Зноване на 4-й квартал Бажаючих

ста-

255020, ВУЛ.

>І.

БРОВАРИ

киrВСЬКОJ

J1аднанню,

Дирекція. -~==~==~~~"~-=~--. ==~-----Ад~lиltтрацlя:, l!!рт!Jlна. КОМООНС ..ьська І, профспілКОВ1

орrаиlзацlї

г.,нбеко

І

І

СП.'І\К-509

треС!у

.БРО9арисl.1ьбуд:о

сумують 3 приводу траrічної смерт; !!Одія КОРСУНД Костянтина КОПЯИТJIНО9И'!3 в.иt .'О9.1ЮЮТЬ Г.1и60ке спlвчупя рІдним І б.1ИЗЬ·КИМ

ПОКIЙНClrо.

ОБЛАСТІ,

154.

Ifелефоии: peJI.aKTOpa 19·3·82; заступника редактора. а!дд!.,у паРТIАного життя sі;J.пов;даJlЬНОГО секре .. ря. вlддl.,у Ci.'bChKOro господарства 19·3-і'8; кореСПОНJlента мї<:цевого ра;J.;омовлеиWl _ 19,3-05; іїдді"ів ПpQМИС"ОВОQтl. лисТів І >llсФВОl ,.6.ТIІ 19-4·67.

-- 19-4·47;

фабриці

НА ПОСТІй НУ РОБОТУ І'!отрібні технічні працівники. те..хв:і!( ПО. об.

нату і ГО,10ВНОЇ суддівсь­ кої нолегії. В маЙбутнм­

КИІВСЬКА.

1983' року.

новій

Броварськ'ій середній школі )fg 5

.

шкС)лк-lнтер­

Редактор Є. ФЕДЯН.

на

фабрики по вулиці Степана Разіна. 7. Дирекція.

спорту

!!!'!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'~._­

працювати

запрошуємо Д.1Я бесіди у ві!lді., кадрів діючої

OpTa-Нlмц:ій­

ЮровограДСЬ1\ОЇ областІ. кий турнір траJИ1!іЙНим. ·І.··СУШКО, Але ' перемога пре.1ставHIffiIIВ Броварщини Ha;:t' гOJТОВНИЙ секретар зма­ (жвирча'Нам-и. 11:4 ви­ гань. мІсця .

Дирекuія •

.

ra ~-\' вирішено зр06ити та­

району'.

2-26-42.

нінградського вокзалу до Ка.lініна. У Ка ..1іні­ ні TpaMBa€~ N2 2, автоБУСО~1 NQ І О або тро­ лейбусом NQ 2 до зупинки «Бу.1ьвар HoriHa».

О. БаrатИ'Ко·ва.

пращl'Е'іШКі,в

70 Kapl'50BaHuiB' на 130-170 карбованціВ.

Ухати поїздом до Москви. У Москві з Ле­

4:RC}·

НO~IY р:внІ. В. цьому за· С.1:уга райрци ДСТ ~Ho­ ,10С» (ГС.l0ваВ. А. Олій· майстра'

ордена Леніна

час навчання '

рів, телефон

б<'J.11,сти Сквирського ' ра­ Йо,ну · L на третьС"му Н:ро­ всградської об.1а~т:_ На .1умку :учасників і гостей 1'У'Рн:р . бу,в дооре ПіДГОТОВ.1ениЙ' . І пройшов

ни};),

1110 відрядно'.fУ виробіт~у. . Дирекція.

За довідками звертайтеся за адресоюt М. Калінін, проспект Калініна, ІЗ, відділ кад­

. На ;::РУГО:ІІІУ м:<:цl ганд­

ВИ'СО'НО'),ry

(НДР).

Прийняті забезпечуються БJ' а гоустро€ним гуртожитком, їм ОПJ1ачу€ться ва ртість проїзду до М. Калініна,

іІОС"

на

Те ..еФі.,"м

особисто.

09063, цент­

збірна·.

. • ЧОJlоаlчиl

.Час..

портрет..

документи, паспорт з випискою по місцю про­ живання і трудову книжку пред' являють

Hec~aH­

М. ДУБРОВСЬКИИ, головний суддя зма­ гань, суддя республІ­ канської категорії ..

ла

,КРОКОАН.ІІ

иа· (RlП .,пнче.1Ь).

21.3.;

місяць, після навчання

НА високому ·РІВНІ Ган;:!602rЬНИЙ турнір на перUI~СТЬ НИЇВСЬJ<ОЇ об.1ради ДСТ «hO.10C" з руч­ ного м'яча сере.1 ЧС .l0ві­ ківвlд6увся У Броварах. НР:'М. к()ман,]. Ниївщнни в ньому взяли участь гості - КОll1 ан;:щ , якІ ПРЕ:Jстав­ ЛЯ.'!И Хме.1ЬНИUЬКУ, Юро­ воградську, Черн:гівсьну І Су.мсьну 06,lастl. .

Киев­

ФЕдЯЙ. апреля

них

рішила

М. ІВАНЕНКО.

комитета Коммунистической партии УкраинЬІ, C9tOrO и районного Советов иародныx депутатов ~ой об,1аСТИ.' (На украинском ЯЗЬІке).

ко,манд

гlї . аЛЮ:\і l н;євих БУ'.1:ве:ІЬ­

ХВИ.JYИ'Н

тре6ухі,вки .хВИv1ИН 16

Загально'комаJС1НУ. пе­ ремогу здобули ли~нини hНЯЖИ11ькоl середньої шко.1И (вчите.'!ь Фlз.ну,l'b­ ТУОО Л. Г. ЄрьоМLн). Во-

B.'hYUb.

третім на фінJ:

також

. 55

секунди третІми _ се!і\'у"НД: .

десять

сере,д дів ПОРОШКОВОЇ

ВИЯВИJIа-

другию.j

02

се­

великоци-

.

НаЙІНращою

rocnOllaI'CTSa..

казка.

Строк навчання 4-6 місяців. На курси ПР!"Й~1ают~я дівчата віком від 17 до 30 рокіВ.

У НаЛИН:IВСЬКОМУ .1flci хі>ІЩl . 3 часом 57 ХВІ{ЛИН них, Bi3Ь'~~\Y,,!,b участь коЛюби,те,1ів цьо·го ПО!1'У­ rnроЙш.1И старти спар1'а- 38 секунд .. На д.ругому Jreктиви Фїз.нультурн на- m:іРНОГО ви.:ІУ са!ОрТУ че­ кlади Броварщини 3 лиж- мї'Сц.і княж.ичани 1 шото міста. . кає ц::кава сп,ортивна бо­ НН'Х гоно,н сере,]. сільсь- ГО.1ина . 17 секунд .1 на ВСьо,го зма.гати!муться ротьба.

ня прибули б.1ИЗЬК~ 300 . м.ерщ.

:.I ~'ЬCЬKOTO

фарбувальниць тканин.

мехаНіЧНИх: м1tй­ і

УТ). програма кожного. ХІмІза­

сп~ава

ЗАПРОШУЄ НА КУРСИ

дартното . :КO~Ha.'1ЬHOTO обла;хнання,. св; т.'Іо·технIЧ­

стерень

програl'lОЮ ПРОДОВО,1ьча

по підготовч.і ткаль, ПРЯДИ.1ЬНИЦЬ. стріч~ ниць, чесаJIЬНИЦЬ, K()H'rpCJIе!'>і 8 я кості. відбі,1Ю­ ваJlьників, сушильниць тканин, апретурників,

Оп.'Іата. за

ральних

пе­

бавовняний комбінат

ласку,

настав..чвдю

АТП

-

, Калінінський

raaeTD

ного,

ОСНОВИ

с1l'fаз"учч ....

ШКОJIВ.

ФОТО Б. У.,ончeJD(8.

Н'езаба,р<>м,

І

тей.

дОЬре

лодІ за сумл1виу, майже двадцятирічну пра:цю.

На nрна

XOKelO.

шприцювальники і в'язальники ковбас, таро­ мийниця, фа Р'ШОСк.'1 адаJIЬНИ ки, прибиральни­ Ш. а також учні для опанування спеціальнос­

а товаришІ по . рОбоТІ . по­ важають

СРСР • «ХІмІко.

(2 І З перІоди З . 19.80

. НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: .

'иховательку МаріЮ ДмитріВНУ ЗІнов'єву ви бачите У колі своіх вИхо­ ванцІв з' цікаВ(jЮ . КИ!!Ж­ кою. По-справжньому .JU&.5лвть . її д!ти за мате­ рннську

Теоретична ' механі­

обвальники, ЖИЛОБШИКИ, посо.rтьникн м'яса,

дorЛJlИyта, а й добреп!дrОТOВJIеною

\ФО

субтитрами

промкомбіна'ту райспоживспілки

. .T~p'~М!UI.

не

Із

Новозбудованому ковбасному цеху

У нашому мІсті.' Колехтив виховате.л1в, иянь ро(іИТ50 усе МОЖJIJШe, щоб дітво­ була

. . .

«Поаlcть

М.15 Те"ежурнал .Спl"дру . . HitTL:t. 20.45 Р. Шуман. .Три РОИ3.If­ СИ' У ви,онаннl Д. Шафра.

21.00

.В.снянl Концерт.

1<.11. муsиКIL

в~сIЛ~'1я:t.

Вечірня Гена:..

програмування.

17.00

ЛІрика

кур!'. .

цІя

фlзико-.

ШКОЛА,

бlологl!{. мова.

.'1юдину».

фільм

20.00

дзвlиочок.

1'еспуб.,;каисьха

S

студеита-заОЧ!ltlка.

за

16.00

математична

.Поруч

Екра'Н

рІод,

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ НО~Иlm. I~.IO Срlбииll

Худ.

ка. Фlзнка. ЧемпІонат .Со_I." -

21.3,~ Це ви можете. Сьогоднl у свІтІ. 22.35 Концерт.

заводу «Торrмаш. вва­ жається одним ·lз . кращих

ра

хокею.

22.20

ЙОННоl JI1нapн1.

дитсадOll .

15.20 16.30 2 18.30

16.3<1

ПО,"8О1І.

«Повторне Новини.

-

'дииамо' (~\OCKBa) ЦСКА, В перераl РКЩО хочеш бути здоровни,. 21.00 .Час •.

залученн~ ~

переJIИваИНJI

маJlЮНIу

ПЕРЕДАЧІ

ОБЛАСТЬ

П.

Б.

справжню

13.55

людина •.

19.00

ря;:tи донорів, на·город у

кам від

-

кожному

І

ТА

€ceHIHa.

2

12.55

сонце.

нов, лаборант Заворипькоїються знаком .ПочесниЙ дl,,'ьничної лікарнІ · Н,І. & відомо, донори ма- донор СРСР •. Панченко, терапевт В. Г. ЮТЬ · пільги .. прийняті заН. ГОРДАН, . Пісьмак ' і головний Лінар :конодавч.ими актами. Ад­ завІдуюча вlддJленlUIМ М. О. Ткаченко · ...:.., Лlr- МіНІстраЦії . rn,дприємств

кожна здорова .1юцина ві-' ківська Д!ЛЬР.JfЧRaлLкарня, та 'У'СТВНОВ зобов 'язані бе­ 18 .:\0 60 років. акушерка Бобрицьиої ме- ~умоmю відлу~кати робіТ-

у

ЦТ

10.35. 11.35 300.,оrlя. 7 11 .00 Мамина шкоnа. 12.0~ Учите.1Ю - урок

sалl

.

спl.1ЬСТВО

18.30

КИІВ

С.

Шахова ·ШК8J1а. Клас по­ ча"кІвцlв. Лен;нськиil унІверситет мІ.1ьАонlв. • Прапя су-

п'ЯТД~СЯТИХ років в Мос- А. Є. Голооань, М. Ф. ра полінліНlчного вlдді- кров БІльше 20' разІв :кві, ЛеНінграді і ДНіпро- НОЛО!lяжна,. ГОЛ'::Б-НІ-!Й л,і- :Jен:ия, 'подружжя НОТ.'lЯ- ведуть агітаЦlйно-масову

пєтровську І охопило всю нар" ТР,ебух~сьжн ДІЛЬНИ~ рІв . та Венгриних із Бро-. роботу

концертному

НА

8.35, 9.,35 3ага.lьна 10 к.'. 9.05. 13.25 Іспанська 10.05 Учням ПТУ.

18.00

встаНОЕлеНі танож

А'

В

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ГІмнастика. Док. те.,ефl.,ьм тобою".

сибlрському

еСта-

11

8.15

мо"а.

одиому

пригодницьк()га

Те.,ефl.,ьм детектив>.

8.00

фІль-

17.30

один

нагороди .• Донор СРСР» І, ІІ І ІІІ CTy:n:eнів.

РосlАська

школярІ.

завжди. кожної ХВИ-

Масове бе2.П,lатне до- району. Серед аНТИl!lСТ1В Пе Г. І. Лизогуб _ жипорство ЯН патрІотичний Цієї справи медичНі Т' Н Д

Наукоао-популярнl

дІти!

<Час', <Ракурси

ПРОГРАМА

нарис.

рога ріЗНИХ частин її. тан ниНі набуває все ' БJЛЬШО- ЛИНИ ТС>ТОВI прийти на Для активних донорІв, званих препаратів і ком- го пошир.ення. .це ПОМІ!- дonомогу. Слід відзначи- яккІ В регу.1ЯРНО дають ІІонеНТ1В.

*

добранІч,

ровинний 23.00 НОВИИ·И.

Ko.'Irocnl:., Теnенарис. 16.10 .IР"аид;я: турботи смаparl\oBorO острова.. Кlно-

ня яких також потребує гу' о,вочам і фру~,там, пи- 'f!; 1 у вихідний .1ЕНЬ. Та- день 3 ОП,1атою за середпереливання крові або ти со.'lодкий чай. . них .mдеЙ НЕбагато. а.1е НіМ заробітном.

,ввеДЕННЯ

НОВИНИ.

На

фІ.,ьмр.

НОВИНИ.

І5.5.;'В

}іИХ операц і й або родfв. кого,льні н<3. псН , палити: Не зервн! донори». Вони відпустки або в нерQoБО­ КрімТого, є НЕмало за~- реномеLlДУЄТЬСЯ вжи,вати прихо,Дять на депомогу то- чий день (ВИХіДНИЙ. або ,Еорювань (,lейкози, тяж- 'iJfiY, Б якій містяться жи- ді. коли потрібна терМі- святковий), то Ві.1пустна на

20 .45 21.00 21.3.,

ми.

крові мала місце під час

ри, слІд надава'ТИ ' перем- ново кров: і глибоної НО- продовжується

БЕРЕЗНSI.

17

І ' ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 .Ча~'. 8.45 Вlдгукиlть~я, сурмачІ! 9.30 Му .,ьтфі",ьм .Дlд Мазай І заАцІ' , 9.40 ФІ .1ЬМ .Бlг'. 2 серІя. ·

І

:Під. час землетрусів або здоровий спосіб ' життя, В активІ донорського щорічної або додаткових обва.1ів ,' а . також· при Перед 3.1ачею кровІ не пункту Броварської рай- віцпусток. Якшо дача

Еі опі,ки І Інші). лікуван-

.Зустрlч

перІоди.

ЧЕТВЕР,

траl>спорті чи виро'бн'ицт- ~{aє Биконувати праВЮІа Ні. Л. Г. Зарицька та ін- ням донора цей день мо:Ві, при ранах, одержани~ особи<:тої гі'гієни. вести' ті. же бути приєднаним до вжинати' ал- JIіжарНl є і так звані «ре-

фІльм

• фОJlЬК.,ором' • 19.00 Актуа.,ьна камера. 19.30 Чемпlоиат СРСР з хокеJO. "COKI.1~ - .Хlмlк' 2 І

па:.І'Ятати, що його '}іРОВ коУ допомоги» Н. В, Шч- ;:Іається ;:Іеньві;ІПОЧИНКУ переливають тяж.IЮ хв 0- кур, медсестра ПРИЙJl1аль- із збереженням середньо­ рИ1М . людям. Тому донор ного Ві;J;ділення райлікар- го . заробітКУ. За бажан­

:ирововтратах Пі], час важ- ДО3ВОЛЯЄТЬСЯ

Муз.

18.30

\

IH;J.eKc 61964. Дpy~ впсокиll. Обсяг J JIPYl<()O Ваний аркуш. Тнраж 1251i0 'IРIШірНИКіR. ,а". !045. .Бро"арськ. друкарня Київського обласного управлІння V справах ВИЛ"RИИЦТВ. ПОJlіrрафl1 І книжкової ropr; А.,і. Адреса дрvкариІ: 25.1020. М. Бровари КІйВСЬК"ї областІ, вул, к.иївська. 154. Телс.он 19-4·37,

.

#42 1983  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you