Page 1

у noльетl-'.Прогресс-5"

іірмітАРІ ВCIX · K~A:l/f, 'ДНА:lfтsс/Jt Ji6 42 (4787)

12 бере!НJI 1~79 року JПC)~ • . палива для рушій. і різних в Радянському Сою31 про­ ноІ усrаНОВ1(И

СВРЦА

ведено

1~

но·го

l'ІС>ртнo.rои<>раб,."

ВЕРЕ8ИЯ

3

-

ГАЗЕТА 8и.... Т.. 17 КВІТНА

запус.к итоматич­ вантажного траае­

на

конет­

J

автоматично­

Kopa~­ го в&ИТаНUiОГО корабля. є:

ДО­

(ТАРС).

СТaRцію сСа-

НОВИНИ: 9І.ПОВІДом:JtЯЮТЬ КОРЕСПОnДЕНТИ РАТАУ

рону

1137.

запуску

сПрогресс-5:.

ставка

дальше опрацю­

елемеН1'ів

ОО.ла.днааНJI

Метою ля

ваНїИJI

с Про­ рунціІ, бортових систем

rpeoc-S •.

1879 ,. ЦИrа 2 ков.

8антажів;

ВипереАжаючи час

Ot-rАВ БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТП УКР АПlИ, МІСЬКО! І РАRОИНОІ РАД НАРОДНИХ ДЕП}l'ТАТІВ , КИJВСЬКО! ОБЛАСТІ .

Rр~ими

молодими

достроково

Ms.

виконала

Полтавсьа<о­ дання трьох з половиною лономотивного депо років n ятирlЧRИ. За цей

машиністами го

Червоні

3.11аганнн

прапори -nереможцн.

ТРЕТІЯ РіК П'ятнрічки був зна­ менним для Т.рудlвни.ків Ниївсько­ то· виробничого оо'єднаНRЯ птахо­ фабрик. ПіДПРИЄМСТБа об'Єд'На н н Я

.

ВИКQнаJIИ усі поназни,\и иародногос­ ПQдарсьного плану і соціалістичн.і зо­

Вироб.1Jен,о 203 мільЙони І 1892 тонни м'яса, вІд

коЖІНОЇ нуркн-н~сучки

одержано

243

З

соціалІстичних рік

і

1979 року. . Збори відкрив .

надається

СТa.вRЮ\3М

ге­

. курки~несуЧ1<ИВ

тонн

се.редньоМу · по

ган:заціУ' 'Брова рсьного племnтахорц­ госпу В. І. ЄвсеЄНIСО,пта·i:uниця Се­

пташниця }{иІвськоУ ' птахофабрики Л. П. Слуцевхо , розловіJШ. про вели­

виконанню зобов'язань

ке· поЛітичне ' що

тру;іове

l'

панує " нмі

в

підн~сенНя,

трудових

колекти­

вручив

пред­

об'єднання

високі соціалістичні зобов'я­

1979

зання

ти

СРСР, ВЦРПС 1 ЦН ВЛНСМ.

В. ПЕТРЕНКО.

Г.

виборах депутатІв до Бро­ варської 'мlської Ради на­

вже в

ра­

родних

вибулих,

БобрццькоУ

Бра тин під тримка Бо6риць-

ду

впевненість

солідарності

директор

героїчного Відкрив школи

Дараган. Він ДИВ

агресію

лідерів

з

А.

М.

гнівно осу-

в

тому,

л:ка В'єтнам переможе.

Братня піДТРИll1'ка, .~iдapHiCTЬ ~умки

-

ОСЬ

виступів

комсомольців

І.

пекінських<зх. В. Потернан.

проти

страждального

Й:)ГО

В'ЄТЩШУ, висловив

багато, народу

со­

основн! учніВ'

няли

учасники

агресію Китаю в СРВ. Впевнені, що народ В'єт­ наму

переможе,

мітингу,

~Мв. ·

f.'DI1

адже

на­

'од, який пізнав свободу, не стане на HoJdHa. Р1шу­ че BDaraeMo иеrайиоrо

припинення геть

вІд

Долго­ В'єтнаму! ••

В резолюціІ, яку прий-

твер- · rоворmься: '

cepeARЬoi

ШКОnИ, rнlвио засуджуємо

ніЙ середній шнолі відбув- що Соціалістична Респуб·

патріотами

дених . ки,

під цукровІ

картоплю,

буря.

кукурудзу,

Нолгоспники

також

озе­

ленятимуть ву лиці села.

.•

• Ф а б рики . lвте1fСИВВОІ

.

••

ВІДГОДІВЛІ Першу по

чергу комnлєн- ми

вlдrодівлі

рогатої

худоби

в

нІському районі.

м' яса.

велиноt

їх

здано в

вІсть

Використання

переваг

дасть

виконати

Золото- найважливіших ЦИМ в' поставлених

області

можли­

одне

з

завдань,

у

рlшення~

пов- липневого (1978 р.) Пле-

-

нуму ЦН НПРС,

пере­

ністю завершено ств орен- ЙТИ до Інтенсивних мето-ня

міжгосподарських під- дів ведення тваРИННИЦ'l'ва.

прнємств

інтенсивній

по

заключнІй збільшити

виробництво

відrодівлі яловичини, значно скоро-

депутаТів

замість.

затверджені

рl-

шеиням виконкому N2 87 .N2 3 . з ВКJJюченням теРІі­ вІд 5.03.1979 року, - 1 торії . вул. НИЇВ С ЬКОї, віJ:\Іінити І затвердити М 290. від к1мнати N2 72 такі:

до . кінця.

Броварська виборча Дl.'ІЬНИЦЯ .NV 3

Центр гуртожитку

Гопова в.,конкому М. ФЕСИК.

приміщення буд тресту

Секретар ВIІКОIП\ОМУ В. БАГНЮК.

ПО В І ДОМЛ Е Н НЯ

(Фотохрон.іка РАТ А.У).

В'єтнаму.

1 території ви­ N2 3 по

дІльницІ

чо­

Фото М. Грцценка.

мітинг

Me.~i

борчої

заміст~

у

21

Дніпро­

тварин . тити затратн праці і корТакі підприємства ста- мів на центнер пр оду к­ ли справжніми фабрика- ціІ.

МИКОЛАЄНКО.

шив:

'.

обслуговує

і ' працює

Тут І!ОНИ , змонтують роз­ рооленlспіЛьно з гірника­

мїської Ради народних депутатів»

XYliOK траВІіЯ 1980 року. За yaapliY працю BOlia liа­ lороджен.а opaeliOM Т рудо­ вого Ч epBOliOZO Прапора.

ся

м'яса.

ВИКОНІ\ОМ мІської Ради ~ародgих депутатІв вирІ­

н.а BopOliOBa, яку ви бачи­

Нещодавно

вироби­

ЛьвІвсьно-В~линсько­ вугіЛьного басейну,

го

.NII 87 від 5.03.1979 року «Про утворення виборчих дільниць по Вllборах до Броварської

НОВІ ІМЕНА

тир~ОХ

-

рІзних

Про чаtТКО8У зміну рішення мitьквиконкому

нова тор виро6liицтва, пе­ редова ткаля сумської су­ Кt:JliliОЇ фабрики «Ч ервон.uЙ текСТUЛ~liUЮ) Галию% Іллів­

верстатів

року

тонн

13500

НАЗИВАЄ

шість

матеріалів

Чернаській

Трудівники радгоспу-ком­ бінату вирішили докласти всіх. ЗУСИJ1Ь, щоб виконати

дл" тах

Багато співро~ітннків фізино-механlчного Інсти­ туту АН Yf>CP проведуть «червону суботу:. в шах-

су

.

.

колектив

міськкому Компартії Украї­ ни д. Д. ГРЯЗЕ8.

виробничогО

з.н.імку,

квітня

другому секрета-

і

вибір

на

ми сис·теми 04:ЛНТИфоН •• ",ні В ніль'Ка разів зни­ жують шум на робочиJC петровського шинного за­ воду імені XXV з'їзду МіСЦ"Х. вел,liКИЙ · обсяг робіТ НПРС. 450 з них буде пеРедбачзють виконати в Ві;:r,правлено нолгоспам і .. еи~ · суБОТНИіка хлІбороби радгоспам країни. Колек­ нмгоспу імені Леніна тиви всіх цехІв ВRЛЮЧ~­ Ро!енсьиоrо району на .'1ися В боротьбу за ство.­ РовеНЩи~·l. Вони працю­ рення фонду eKoH<JMIї. ватимуть на полях, відве­

номлених

еКСn.'Іуатацію

нагородОю

краше

шин

1300

четверт.ОТО року п'ятирічки. . В роботі зборів взяли .участь пер­ ший . секретар Броварськоrо мlськко­

П'ЯТИРІЧКА

н.а

Майже

автомобілів, тракторІв і землерийних машин вирі­ шив випустити із зено­

у. роботі зборів взяв у'!зсть перший секретар

му }{оМпаРТІІУі<раІни А. Д. Гризєв, директор " тресту • НИЇВ11тахопром:. П. С. Мовчав. З великим ~іднесєН'Ни:м бу,1JО .прий­ мто вітального листа Центральному Ном!теТОВі }{ПРС, Ра.ді· МініСтрів

правильний

до "червової суботи"

виконую:rь соЦіалістичні' з.обов'язанНя

НомпартіУ

ніки,

.режиміВ руху ділянках.

Підготовка

працювати , ще

обкОМу

працюють

виробництва,

вах, про те, як щаxlвникиоб'єднання

перехІдний Червоний прапор ЦН }{ПРС, Ра;:rи Міністрів СРСР, ВЦРПС 1 ЦН ВЛНСМ. Тов. Ревенно

те

де

передовики

Перед учасниками збоl'ів вистуцив J1РУr'ий ce~peTap Киїsського .обкому Компар­ тії }'краіни Г. І. ' Ревенко. Бін' еруtiив Червоний пра­ пор і привітав прauівників радгоспу-комбінату із вели­ кОЮ перемогою. побажав

МІШОЛJ'(і:&СькоІ птвхофабриниУ_ . Є. Єременко, бркгадир, птахівників Бог­ дан,lIВСЬКОЇ птахофа~рини , К. . В. Ки­ рик, лауреаr Держ.аВRОі П])емі1 УРСР,

України Г. І. Ревенну. Він сердечно поздоровив учасникІв зборІв, В.сіх ро­ бітнинів І .спеціалістів оо'єднаJiНЯ з ВК'СО'кою

ної

1900

к()лона,

партному

секретар

.реві НкїВСького

' мlЛЬЙОоНИ'ЩТ~К' я.єць,

на

сприяють відмінне знання І вміла експлуатація тех­

СРСР,

На комбінаті у 11978 році отримано 7840 тонн приростів ЖІІвоі ваги, що на 583 тонни бі.1ьше проти попередньото року. Високих результатів у BHYTpirocQo~ '.:tapcbKoMY соціалістичному змаганні .'lосягли тру.:tівни­ ки ді.1ькиці · М2 3, яку очо­ .1ЮЄ' А .' Ф. ' Кончаl,ОВСЬКИЙ., Лише у МИНУ,10МУ році тут бро вирощено ! 15 тисяч : nоросят. Це ві.:tпові;rно ство­ , ри.10 міцну базу для успіш­ H~Ї ' роботи Btboro колекти­ ву. Не відста,1И від своіх товаришів і робі"НІ~КИ дідь­ ниці віДГО.lімі (начадьник О. Ф. Трухан) .

засоБІв, пІдвищити якість продукціІ. У •."воІх вист.упах c;e~peTap партор­

}{ИїВСЬ~Оїптахофа6рИRИ І. І. Штвво­

пока. СлоБО

223

50-річчя

. було

штукjtf:ЦЬ,Н4 ' вироБНИUТБО 10"0 "штук 8ЄЦЬ . ' З'атраТИ1И не б\льruе 46 карбо!анціit" . грошф~о-~!в1ерl!l;itЬRИХ

зобов'язань

.

виступив

}{смсомольсько-молодіЖ­

успі.хи, 110сягнуті у Всесоюз!Юму соціа .1істичному зма­ r анні в 1978 ро.і.

,2 45

пі,!:ЩРИЄМСТВ'

об'єднання цо . успішному планІв ' І соціалістичних

СЛОВОМ-Від'ПОВіДДЮ

ви.

Ра.'lИ Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ за

птіШИRоrо м'яса;оДе.рЖа.тИ j!іjКОЖ­

ЦНВЛКСМ.

завдання

кий:. імені

POMaH:reHKo.

. присвячені врученню госпо­ : .:tapcTBY перехідного ЧервСІ,; НОТCl прапора ЦК КПРС'І

цьомУРО:Ці~', ЄДН~Щія ; має виробити

спIЛRОВ~ГО і комсом,ольсьного гкrиву, на яних 06говорювалисяпідсумки ви­

1978

оплески

нера.1рflИЙ .ІІиректорвиробничото об'­ єднанн.я птахофабрик А. І. Вер60е­ нов. ВІн зазначив, що · плани .1979 року на;ILруже:~і 'і;· віДПОВідальНі. В

l\Іину.10ГО понедГл}{;~ на НИївськіЙ птахофабрицІ. відбулися урочистІ збо:­ ри деред,о~ик1 • .. "виробю{Цтва, спеціа­ Лі-СТіВ; керівникІВ. партійRоrо, проф­

за

під ·, гарячі

лектив:воб'є,дНа.Н:нЯ.

рПК:Н4городжене п,ерехіДним ЧеРВ0иим праl'lОРDМ ЦН ІШРС, Ра.llИ l'vНи!­

конанн",

вручЩl

час проведено 6350 вели­ і ковагових пої3.дів, переве­ На зено. . '!()над норму бlльut

Усенко,

Нобринець

як 3,5 міЛЬЙО1ta тонн ван;· честь переможців . соціа­ тажів, . зекономлено 500 .1Jістично.го змагання лід­ тонн па.1Jива. УспіховІ нято прапор трудової сда­

днями відбулися урочис­ ті збори КClJiЄКТИВУ радгос­ пу-комбінату «Кг.1ИТЯНСЬ­

довій , . діяльноеті усіх І!ир6бничих ".ко­

ефеКТИВНОСТі

(

працю

міч'ні показ~mщ, досягнуті Ниївською птахофабрикою, ' го.1JОВНи"'\1 Пі;щри єм ством об 'єдКаRНЯ,' зцнгЧIt'В тов. Ре­ венкО, ..повиннl стати рубежами в ' тру­

виробни-цтва і яко.сті роботи, успішне 5юіGнання плану за 1978 рік КИЇВ­ ське вирОбниче об'єднання птахофаб·

СІріВ СРСР, . ВЦРПС

ганні з ро6іl'НИК8.'ІИ lrТахівничого під­ ПРИЄМСТ1Іа • Тауха:. Лейпцігського округу НДР І за дорученням оМ­

труд;В'нИКІв. ,ВИ,рО,БНИЧОГО об'єднання, окремиХ птахофаБРИК. ' Високі еионо­

стачає майже 'третину ЯЄЦЬ, які ви­ ро6лаються на Ниївщині. За досяrнення високих результа­ т.ів у Всесоюзному соЦіалістичному

пl;:rн:есення

За ударну

профради

НАГОРОДА ОКРИЛЮЄ

за

Тa.tЮЖ поаlдомив про те, що кo.nек~ тив liИУВСЬJ{ОЇ птахофабрики вийшо,в пер.еможцеf.t в соціа.,істичнЬму 3.~a­

учасників' з~рів перех:дний Черво­ ний прапор;. ,заснований Ниївською облпрофрадою . і .ЛєйпЦігським окруж­ KO~"IOM профспіЛок; · ·Усвоєму ' вистуПі Г. · І. 'PeBeRRO дав високу ' оцінку : трудовим здобуткам

яєць. Об'єднання по праву вийшло на передові рубежі с@ред птахофабрик рecnубліКИ по продуктивності п~иці, затратах праці, кормів, рівню собі­ вартості продукціІ. СЬОГОДНі воно по-

3:11аганні

Минола.

'Костянтин

ГригорІй

------------------~------

боов'язаШlЯ. штук яєць

визнанІ

вlЙВИ.

Руки

соцlаnіствчноrо

Пlонервожаrа

ВоБРIЩЬJCОЇ ·СШ.

Розглянувши протоко- ведення вибо.рів до облас­ тати зареєстровані: ли, що надійшли до комі- них, районних, міських, ЛОБНО Тетяна Іванів.

сІй про виставлення кан- районних у містах. селиш­ на,

1952

реку народжен­

ня,

член

ВЛКСМ,

нер

, пересувної

дидатів в депутати дО них ! сі.'1ЬСЬКИХ Рад де­ Броварської міської Ради пута тів трудящих ~ кра·

народних депутатів, заяви їнської РСР по окремих

.

ваної

колони

Броварському нандидатlв про згоду ба- виборчих округах зам!сть округу М 21: лотуватися по Броварсь- вибулих депутатів», Ок­

них

виборчі комІсії по до Броварської Ради народних зидП Верховної Ради депутатІв повідомляють, УРСР ,..Про поря~<ж про- що нан~щатам.из депу-

.

виборчих

округах ружні

,N"g 21 і N2 96 на пl.:rcrаві виборах пуннту 2 «В. Указу Пре- міської

Н. ПОЛІЩУК, С'lарща

ОКРУЖНИХ ВИБОРЧИХ НОМІСІН ПРО РЕЄСТРАЦІЮ КАНДИДАТІВ В ДЕПУТАТИ БРОВАРСЬНОІ МІСЬКОІ РАДИ НАf>ОДНИХ ДЕПУТАТІВ ЗА~ІІСТЬ ВИБУЛИХ ДЕПУТАТІВ

NQ 15

року

по

виборчому

Г АВРИ-ЛЕННО

димир

Інже­

механізо­

Тихонович,

народження,

Воло--

1938 член

НПРС, ПРОI\УРОР міста по Броварському . вибор-, чому O1CPyry М 96.


І ето".

.

НОВЕ

НАШІ КПРС

Рца

Мlв1стр1в

Д8J1ЬшоllY

розитку

1

СРСР ПРIlЙВUВ

заходи

по

ше приділити уваги

Щ)еТавову еПро

варського

райОН)"

.

голева

електромереж

Світильного

-

складається

з мереж різно! напрyrи, трансформа­ торних підстанцій, десятків тисяч електроустановок різно'! потужності. 3агальна протяжність електроліній району понад 2,3 тисячі кіломет­

в

по

0,4

кіловольта,

яких

передається

-

1700

напруга

в

ТребухівськоІ

чі

збільшити енергії.

спожи.вання

ськогосподарських

підприємств,

си, в цехах діє

3,5 тисачl контрольно·

вимірювальних

прнладів,

гії споживають спецlаліЗУЮТЬСIІ

тови.х умов життя сільського населен­

чів, птахофабрнкн...

-

Чн заДОВОnЬМ8 постачання не· жн,

різн! прилади. Той же радгосп-коМб!нат,

акІ

діють в районІ? ЯКЩО врахувати р1зне зб!льшен, ня споживання електроенергі1, як це (збільшити

в

постанові

НА ЧЕРГОВОМУ засІ­ данні виконкому районної Ради народних депутатІв !розглядалося

про

питання

діяльність

внутрішніх

віддІлу

справ

по

ор­

lІ'анізації боротьбИ з пи­ яцтвом, самогоноварін­ іНЯМ І дармоїдством. Як відзначалося иа :цьому засіданнІ, рай,вlд­ діл

міліції

проводить пев­

lНу роБОТу по зап061ган.ню у ВИКОНКОМІ

в

1,6-

Боротися

3 антигромадсьними

теж

проявами

заходи по попередженню злочинІв І правопору­

господарство,

виявлено

5 осередкіВ caMorOHY, а громадян,

всього

виготовлення

жодного з

хворих

на

профілакторіЙ

спиртними

на­

поями, бага'l'О недоліхlв. За 2 місяці нинішньоrо

року жоден з порушників

соціалістичноУ законності не напра.влениЙ у ЛТІ1. 3а останній час зБІль­ шилась нількість свідві­ дувачІв.

медвитверезни­ випадків пияцтва се­ водіїв автотранспорту.

місце­ грома­

дян населених пунктів І вирІшено повести цІле­ спрямовану боротьбу з ТИМИ,

хто

ав'язків робота по соціалlстично! мІсцевих за!{онності і гpOMaдcь~oгo кІстю.

:ріК

У

тах

населених

пунк­

займається

ви­

поліпшен­

БроварЩини

виявле­

з виконкомаМ1І Рад і. громадсь­

Голів

виконкомІв

се­

лищної, сільсьхих Рад на­

родних депутатів

зобов'я­

випадКи саМОГОНО­ зано активізувати работу ваn1ння І стан справ у комІсій по боротьбІ з пп· і самогоноварін­ :цьому питаннІ вимагає яцт'вом

'но

282

значного

Проти

щнхlв

t)AIIY

полІпшення.

злІсних

самогон­

порушено хримlнальну

тlль.ки справу

с. Погреби. Дільничним lиспектоPO~i райвІддІлу мІліцП А ф, Семененком, який

!

обслуговує

Богданівну,

електроенергії

спо­

ням,

регулярно

вувати

на

заслухо­

засіданнях

ви­

хонкому і сесіях Рад пи­ тання про участь дІльнич­ них інспекторІв міліції у перетворенні району в район високої культури і зразкового

громадського

прз.вопоряДку.

Не кожнО!ну віДОМО,

блемн, які

з

зразу

не

вирішиш.

Ми

звикJJil, що в нашнх квартирах, цехах

rорять е.r.,2ктричні лампочки, а за їх­ нім сяйвом не помітно, скільки не­ легкої, чорнової роботи треба викоиа­ ти працівникам підстанцій, диспетче­ рам, монтерам, Bcll\] тим, хто зв'lІзаннй ,з енергопостачанням ... - Дійсно, наша робота непоказна, І мало хто в містІ, районІ знає лю­ дей, які протягом нинішньої прохОо!

Від­

ладної зими забезпечували тепло і за". тншок У юза,ртирах, надійну ро60ТУІ

пІдготовлене до

розв'язано

звичайно,

є труднощі, про­

пуском

за,водів,

ферм ... У

фабрик,

ЛИКОЮ П'Jвагою говорять

нас з

ве­

про Ч.'1енllІ

ре:v:онтної

бригади, електромонтер!а дільниць, ях! оперативно виїжджають на усунення різних по­

сіЛЬСЬRИХ

в

в 19771 році Новобро­

шкоджень, лаго;!ять трансформаторнІ

кіловольт. 3а один і той же час

п;дстанції, вихонують інші невідклад­ ні роботи. Серед них електромонте~

радгосп;в району втричі більше, ніж Нняжицька підстанЦія, до якої елех­

Лень, Ф. П. Хлева, Д. 1. Висоцький. Г. М. Нрошха та інші товаришІ. Са­

330

ри П. Г. Лобко, В. О. Миха.'1, В. є

вона подає енергії для підприємств і

ме від їхньої чіткої роботи залежить те, наскіЛЬRИ безперебійно п.рацює енергосистема району. У них. ян і в ус:х енергетиків, дуже відпов!дальна робота. Щодня вони мають справу 3

трична е!Jергія подається по лінії на­ прутою 11 О кІловольт. - Володимире Павловичу, усі ми розуміємо, як важлнво забезпечити

ДJUI сільськогосподарського виробни­ цтва иадійність енергопостачання, йО­ го якість. Як це питання вирішують енергетикн району? - Тут перед нами є ще чимало

ве.'ІИчезними

стями,

сільськогосподарських

В минулому

добробут дівників.

однак

повної

пос.тачання

ще

гарантІї

Ради

1

десятої

б.'1агополуччя

з глибоким

ви;.

п'ятиріЧХИ, наших

тру­

заДОВО.'1енням

Міністрів

СРСР І

1

докладемо

всіх зусиль до того, щоб успішно ви­ конати yctaho-влеНі завдання по елек­ трифікаЦії сІльського господа рства, підвишенню технічного рівня експлуа­ тації сучасного енергетичного І елек­ тротехнічного обладнання, ширшому застосуванню електроенергІї в КУЛЬ­ турно-побутовому обслуговуванні сіль­

спо­

надій­

весь

зав;щнь

Усі ми

році кі.'1ьхість

немає:

потужно­

зустріли дану постанову ЦН КПРС

таких в!.дхлючень була меншою, ніж раніше,

енергетичними

від них за.'1ежить успІшне

конання

невирішених проблем. У постановІ звертається увага на посилення відпо­ Вlдальності енергопостачальних орга­ нізацій за непланові і аварійні від­ J{лючення

час

треба проводити р'еконструкЦію ліній, ЩО старіють, не вистачає окремих матеріалів, ву.зьким місцем залиша­ ється забезпечення енергетиків надій-

ського

населення.

НА ДОПОМОГУ ДОПОВІДАЧАМ, ПОЛІТІНФОРМАТОРАМ І АГІТАТОРАМ ЄДИНИИ ПОЛІТДЕНЬ

риша Л. І. Брежиєва на передвнборинх зборах ВИ­ борцІв Бауманського ви­

lНе:щстатня зміциенню

1978

МіЛьйо­

ВзагалІ, в питанн! пе­ ревиховання осіб, що зло­

трудовий (ЛТЩ.

без-

2-2,9

ТЕМА еРезультаТR вн­ борів до Верховноі Ради СРСР і завдаНИIІ, що вн­

ня організації боротьби з ~(}нтрольностl окремих а'НТИГРО~1адськими проява­ контролю дільничних ІнспекторІв ми, посилення послаб.'1а виховна робота за діяльністю дільничних зміцнення ІНа мІсцях, проводиться інспекторІв,

:правопорядку.

кіловат-го­

нічний ал.коroлізм, не вІдправлено в лікувально­

про докорІнне

внаслідок

мІльйона

5

самогону і складено перспек­ готовленням тивний, план роботи з дармоїдами, але пом!тних особовим складом. Регу­ зрушень у цій справі не лярно проводяться занят­ Відбулося. У рішеннІ, яке прий­ тя по пІдвищенню Ідейно­ полІтичного рівня І дlло­ няв. райв,иконком, йдеться

Однак

ЩО!Ю!\V

хро­

шень,

lВої хваJ,11фікацІУ.

16,1

кіловат-годин

Хоча на сесІях вих Рад, сходках

аитигромадських прОЯВіВ. Розроблено комплекснІ

наприклад,

еК'Сплуатацію

ного

л,ено всього 1 осередок. Аналогічний стан по дІльниці с. Семиполки.

ка, ред

-

варської підстанції, до яхої еЛе:іТРО­ енергія подається по лінії напругою

відпушено

3алісся І лJсництво, вияв­

вживають

РАFЮННОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

важливіших питань, які нам треба ви. рішити в найближчий час.

зростають і затрати елект ро­ Енергетичне господарство

прямку було

живачів.

на

допомІжне

Тут

Налитянський

живають ЩОРОКУ радгоспи .Велико­ диме'РСЬКИЙ~, с Гorолівський~, імен!

прац! в сіЛЬСЬКО­

господарському виробництві

сучасну

·процента.

ЯКИХ можна

вести з двох джерел. Це одне з най­

збільшення передачі більшої кіль­ коС-Ті енергії Д.'1я виробничих І кому­ нально-побутових ПОТР€б жителів се­ ла. Чимало проблем в цьому на­

споживає в 5-7 разів електроенергії б!льше, нІж інш! радгоспи. В мину­ лому році радгоспу-комбінату було дин електроенергії. По

роках

1981-1985

.

важко назвати

не використовувалися електродвигунн,

телів иасеnених пунктІв та юn"кість

електроозброєність

ДіЙСНО,

і господарства, які на виробництвІ ово-

галузь сільського господарства, де б

обхідної к1nЬKocт1 еJlектроеиерг,Н для

в прийнятій

CTinЬKH ж

електродвигунів. Чнмало електроенер­

су в сільськогосподарському вироб­ .ництві і поліпшення ку льт~рно-побу­

передбачено

де

досятло

річчя СРСР по внробиицтву свинини механізовано усі трудомісТКі проце­

стуть вдвічі. Це одна в головних УМОВ прискорення технічного прогре­

20,5

району в основному

значного ріВНІІ. Наприклад, у Кап­ ІЯНСЬКОМУ радгоспІ-комБІнатІ Ім. 50-

біт по прокладанню нових ліній зро­

ПіДСТанцій.

повідно енеРГії.

електро­

застосування електроенергії

і

трансформаторних

в

У иашому раЙоиl. Володнмире Павловичу, є чнмало радгоспів, сІль­

лініЙ напругою

потреб сІльського господарства І

підстанції,

на

тваринющькИ1

електроживлення

що І в енергетиків

збільшилося

-

24 кілометри - ()., кіловольта. А в 1980 році обсяги ро­

-

по­

п'ятирічці. Господарства цього мік­ рорайону зможуть таким чином вдві­

ціУ. В поточному році буде проклад~но

ня.

збіЛЬШИТИ

ції в Руса.нові, Налннївці. Всі вони стануть до ла,ду діючих вже в цій

кілометрів.

У задовільному стаНі, хоча· третина з .них потребує ремонту 1 реконструк­

кіловольт

намічено

тильному, проектуються нові підстан­

ме\lежа ·населених пунктів. В основному ці nініl перебувають

кілометрІв нових

рази

березні Ц. р. ввійде в експлуатацію транеформат,орна пІдстанція в Св і­

Саме дО них безпосередньо приєдну­ ється обладнання сільськогос.подар­ СЬКИХ об'єктів, електроосВітлювальна

10 10

два

тужність

рів. НайбіЛЬШУ протяжність мають лі­ нії,

У районі ще мало

ферм,

В ЖИТТЯ

-

локалізувати дільни:­ якась аварія чи ІЮІ

ломка.

РІК А

Електрогосподарство району система, що

ПЛЕНУМУ ЦК КПРС

Тому неріДко витрачаємо ба­

5.

гато чаосу, щоб цю, де сталася

ХАЙ ПОВНИТЬСЯ ЕЛЕКТРИЧНА

тикІв на нинІшню п IІТнрIЧRУ.

складна

лише

'* '*

ти про розвиток елеитрвфікацll району, плаив бров~ЬКВХ енерге­

-

р.)

(1978

.

• ~~opт.oм. CьorOД!l1, • пркнлЗА, з 17 автомашин сnpавнИі

Виробництво сільськогосподарська! продукції зростає в районі швидко. З початку нинішньоІ п'ятиріЧки воно

Бобрика.

РІШЕННЯ ЛИПНЕВОГО

В. П. НИЗСКОВСЬКИХ І попро­ сив його розповісти ЧJlТа"lам газе­

це

РОЗВИТКУ енерго­

силового ООладнання. Буде посилено потужносТі транс­ форматорних підстанцій в районі Го-

еnектрнф1кац1! c1aeьвoro госпо­ дарства. . Наш кореспоцеит зуст­ р1вСIІ З гоnовивм 1иженером Бро­

-

Щорса та Івшl господарства району. В цілому ДJIIИ ПОО'реб C!JJЬCЬKOI'O ГOClIIодарства в 1978 році було реалі­ ЗOlВ8!ІО 80 мільйон1в кіловат-годин e.тreRTpoeHept'lї - на 6,4 міЛl;>йона більше, ніж в 1977 році.

1,8 рам 1 споживання електроенер­ r.l! на иомуна.льн.о-пООутові потреби lfВ. о,цвосо сіЛьського жителя в 1,82 рази), то ми повинні значно біль­

ІНТЕРВ'Ю

НЕЩОдАВНО Цеиpuьвd.о­

мІте!

ЖИТТ"

плнвають

з промовн

борчого округу сквн 2 береЗИIІ ку

това­

MJCTa 1979

МО­ ро­

••

В ОБЛАСТІ

цій областІ, .Н:иївська правда~, 1979, 25 січня.

ЛІТЕРАТУРА:

ПРИМІРНА ТЕМАТИКА

Ленін В. І. Про керІв­ ну роль партП в соцІаліс­

ВИСТУШВ ПОЛІТІНФОРМАТОРІВ

тичному будівництві. К, Політвидав України,

1971.

-

14

БЕРЕЗНЯ

цlї Rомпартlї УнраїНИ. зань, взятих на 1979 рік. ",Хиївська правда~, 1979, «Агитатор,>, 1979, .J\"g 4, 23-24 січня. с. 9-15. «Радянська УхВсі резерви-на служ­ paїHa~, 1979, 11, 13, 17, бу п'ятирічки. Із зборів 27, 28 лютого, І, 3, 4 беактиву партійних, радян­ резня. ських, профс.ПіЛКОВИХ і З питань культурного комсомольсьюrх органІза­

З

пнтань політичного життя країни Про промову товариша Л. І. Брежнєва на перед­ виборних зборах виборців Баумансько.го виборчого

ЖИТТІІ

країНIf

ОХРУГУ

м!ста

Москви

:s

товаришем Л. 1. Брежнє­ вим). «Радянська Украї­ на», 1979, 3-4 березня.

Радянсьна

демократія

в дії. Цифри «Политичесхое

зование»,

і факти. самообра­

М

1979,

Ініціативі

2.

передових

На передових рубежах підприємств Москвипрогресу (до 60-річчя провести 21 квітня ЛенІн-' Академії наук УРСР). ський комуністичний су­ «Радянська Україна», ботник широку під­ 1979, 1 березня. ТРНМХУ. Портрет людсьхої муж­ Перетворимо 1979 рІк ності (про 20-серійний кі­ у ріх ударної працІ. «Агі­ нофільм «Велиха Вітчиз­ Ті1ТОР», 1979, М 4, С.9-

няна»). Брежнєв Л. І. Промова «Советсхая культура», на передвиборних зборах 1979, 23 лютого, «Труд», виборців Ба уманського виборчого округу міста округу 'міста МОСIfВИ 2 1979, 21 лютого. Безсмертя Кобзаря (9 МОСКВИ 2 березня 1979 р. березня 1979 р. сРадян­ 165 рохlв з сРадянська ,Україна., ська Україна», 1979, 3 березня 1979, 3 березня. березня. ' дня народження Т. Г. Брежнєв Л. І. Акту­ Нонституц!я Сою::у Ра­ Шевченха). альнІ пнтання Ідеологіч­ дянських СоціалІстичних' К, Політви- З пнтань міжнародного ноУ роботи ХПРС, т. 1- Республік. становища 2, К, Політвидав Украї­ дав України, 1977. ни, 1978. Янова. 3. А. Советская, ЗовнішньополІтична діПлани творення на бла­ женщина: социа.'1ЬНЬІЙ яльн!сть НПРС на сучас­ го народу. 3устріч вибор­ портрет. М., Политиздат, НОМУ етапі (з промови цІв з О. М. Хосигіним. 1978. товариша Л, 1. БреЖНЄlJа .Радянська Україна., З питань екоиомlчного на передвиборних зборах 1979, 2 березня. життя країни виборців Бау:vIансыогоo ЩерБИцький В. В. Пра­ ВеличнІ звершення ра- виборчого округу містн цювати творчо, високо­ дянських людей у період Мос:кви 2 березня 1979 ефективно. . сРадянсьна між виборами. Пром:>ва роху), «Радmгст>ка Украї­ Україна., 1979, 27 люто- товариша Л, І. Брежнєва на,>, 1979, 3 березня. го. ' на пере;!виборних зборах Агресія Пе!\lна проти ВІрнІсть великІй тради- виборцІв Бауманського 'соц'а.'1істнчного B'ЄTHa~IY цlI. сРадян-ська Украї- виборчого окрУГУ міста ПрЯ:lШЙ результат по­ Ha~, 1979, 21 лютого. Москви 2 березня 1979 літики ш~нтаiRУ і тис­ Ухраї· І{У хитайських властей. Впевненою ходою- року. «РаДЯНСЬRа 1979, 19-28 до нових звершень. 3бори Ha~, 1979, 3 березня, Ш;! «Правда», партlйно."о, радянського, прапором ленінІзму, 1979. лютого. ПРОфСПіЛ!J(ОВОГО, комсо­ N'g 2, с, 19-22, ПРИМІРНА ТЕМАТЮ{А ПіДсумки Всесоюзного мольського і господарсь­ ВИСТУПІВ змагання хого активу республіки. соціалістичного АГІТАТОРІВ і завдання • Радянсьха Україна., за 1978 рlх !\олективу по виконанню План;; партії в жит­ 1979, 28 лютого. плану, тя (про зустріч виборціВ ХХІІІ хонференціЯ Ни­ І перевиконанню зобов'я- Бауманського виборчого ївської обласно! орга.нlза- соціалістичних

15, «Радянська Ухраїна., 1979, 28 люто·го, 1-4 березня. Вирорництву

І

загоТіВ­

лі м' яса, молока та інших продуктів

тваринництва

повсякденну

-

увагу.

«Раl\янська Україна», 1979, 13 лютого. Резерви підвищення ефективності використан­ ня

авто~юбільного

порту.

«Труд»,

транс­

1979, 15

лютого.

Про заходи по дальшо­ му розвитху елехтрифіка­ ції

сіЛhСЬХОГО

ства.

на»,

1979, 16

ВеСНЯ,._.оrу

боту

господар­

«Радянсьха

всІх.

раИНЬІ»,

Украї­

лютого.' полю-тур­

«ПраВ;Іа

1979, 20

У,к­

люто­

го.

Засудження гресивним

всім

про­

ЛЮДСТRОМ

геге­

моністської агресивно! П::Jлітихи Пе!\іна, «Ра:ІЯН­

ChKa Ухраїна», 1979, 14 березня. Охорпна го

навхо,'1ИШНЬО­

середовища

-

наша

спільна турбота ! обов'!!101\, «Политическое са­ ЛlOоrj}aзование», 1979,

XQ 2.


ВОВ!

ЖИТТЯ

*

роиу

14 hpean 1&19

,

(

ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ-НА СТОРОЖІ ІНТЕРЕСІВ ТРУДЯЩИХ Боремось за надпланові платежі 3 ВЛАСНОГО АОСВІАУ у БроварськllІ районній Інспекції Держстраху працює

колектив

комуністичної

праці.

бованцІв.

Це почес­

наприклад,

перекрито БІльш

Населенню виплачено більше ванців страхових відшкодувань.

Ось уже

передовиків. з року в рік, талу

в

квартал

виконує

І

переви,

нашому цент

же

грудня,

рапортували

про

Цих

показникІв

до·сягли

при

виконаннІ

:квартальних завдань. лика заслуга наших - членІв КПРС А. nOЇ, д. Г. ПалІя, І.

ду­

бованцІв

сказати

20

вико­

ІменІ

50-річчя

повиннІ

СРСР,

по,:(ати

І

планових

ЩО ПрОТЯГОМ ' п'яти

ж

по­

в перІод д!У

договору

ТИЛИ

по

бі.'1ЬШ

30

помогу вІд нас одержав учитель ЗаВОРИЦЬ.ЕО'і середньої школи Г. Г.

транспорт,

завжди

га­

ванцІв

І

по

змІшаному

500

ко, по

нарбовЗtНЦів

Є. Я. Островської з цього ж села було застраховано майно на 1000

IПрисвоєно звання сНолектив НОМУ­ ·нІстичної прадІ.. Багато разІв

l\арбованцlв . За це було внесено 5 карбованцІв. Принрий випадон

-

страхування

вІдзначити,

що

за

час

з

разширювати

кварталу страхове

в

квартал

поле,

сІно,

страхувальниця

одержала вІд Держстраху 160 нарбованцІв. Мешнанна селища Калити Г. О. Христинченко стра­ хувала майно на 500 карбованцІв,. за що вносила ОДИн раз на рІк 2

пІдряд виходили переможцями в обласному І республlнанському соцІаЛІстичних змаганнях.

Але щоб

згорІло

карбованцІ

нам

потрІбна допомога на місцях з 150.ну сlльсьних Рад, народних депу­ 'Татів, партІйних, профспілкових 1

50

господарствІ

Держстрах

МпlЙок.

сталася

ваплатив

нарбованцlв

400

близьно

вІдшкодування.

професІї.

цІв

власному

досвіді

випадку.

бі.'ІЬша

сума

.

Бо

страху·

ДОН:

носить

-

звання

золотІ

З1llагання,

ру_. конує

достроново

нвартальнl

ви­

зав~ан­

ки~. МИ ЗВИНЛИ дО того, що воно присвоюється людям, безпосередньо

ня. Наприклад, план першого нварталу 1979 року завершила 28 лютаго,

зв' язаним

тобто

з

процесом

ви-

р06ництва. А страховий агент, здавалося б, не виробляє матерІальних цlнностей, не стоїть біля верстата, не зводить стІн житлових буд.ИНі\ів. його робоче МІсце серед людей. ВІн покликаний розширювати добровільнІ види страхування, боротися за зростання проценту охоплення

страхуванням

найширших

лення. Однак,

верств

якщо

насе-

представ-

на

МіСЯЦЬ

не проживання з Донецької абластІ. Купили в

ти здор·ов'Я. Але це не бул.о вІдчут­

ним для домашнього бюд­ жету, тому

ла

страховий

Мойсеєва

ловину

хувальникІв,

діючІ

і

щоб стра­

вІдновити

укласти

новІ

до­

говори на страхування будІвель; майна, тварин

засоб:в

транспорту.

вІдповідає вимогам часу, працює з випере;tженням налендаря, якщо в!н сум-

Обслуговує вона 7 .11.%ниць у ВеликІй ДимерцІ. Плани по майновому

~IHHO

страхуванню

до

~o.py-

ченої справи, своєчасно поновлює кожен договІр

великІ. Але їх успІшно,

там

ДОСИТЬ

вона виконує встигає все

-

йому теж присвоюєть- своєчасно Оформ.'1ювати.

ся

нваліФlкацlя .

У

мину-

лому рnці почесного зван· ня сl\Тайстер ЗО.10тl руни. удостоїлася страховий агент районної інспекцlї Держстраху член НПРС Тетяна ГнатІвна ~

~

Тетяна

Гнатівна

ян

Іїригадир органlзонує ро· боту таl\, щоб усІ члени бригади справлялися з ви.конанням планІв; а ян· шо вим:чаЮ1Ь обставини. то й Can1a прихо~ить їм ~ ~

дл

ла застрахувати

та майно.

О

будІвлю

них

змІшаного

ще

Терлюка

ва,

то

днІв

вІн

ШВИДКО

речей ну.

Д

нам

допомагав

був ш.~ жили у ДонецькІй облас~

зайти

пІзнІше.

сяць

.

Через

'

мІ-

.

застрахували будІ в- ВІд Держстраху

одержа.

.'Ію на 500 І майно на од- ли вІдшкодування 200 ну тисячу нарбованцІв. карбованців. Отже, доб­ За все разом заплатили . ровlльне страхування букарбованцІв.

10 І

от

рону

у

весною нас

,дlвель і май.на

МИНУЛОГО

переконливо

трапилося

не-

наш

рахунок

Інспектор Із ДержІ зробив опис за-

лишнІв майна. ми

вигідна

-

трудящих форма до..

для

помоги

на

випадок неща~

Через два життя. Закликаю й IншИJС

отримали вІд

інспенції Держстраху ве­ лику д()Помогу 1700 карбованцІв. Вона допо­ могла нам в СКРУТНИЙ

пІдтримати .наш принлад.,

А. РУСЬКИХ, мешкаика села ЛіТок, робітниця хлібопекарнІ •

Спираючись ва активістів у районній інспекцl1l державного страхування я працюю сьомий рІк. Коли прийшла на роботу, менІ доручили,

в

дає

85

процентів працюю.

чих.

Антивну .проведеннІ

допомогу

Jf

страхуванн!t

подають менІ члени гру' пи сприяння Олексій Ме.

фадlЙОВИЧ Наливай, Ва. лентина Романівна Дол­ женкова, ЗІнаїда 0.1ЄК­ сандрlвна РадІонова.

про

І.

обслуговувати

раЙсlльгосптехніку'. Спо­ чаТ'Ну там було застрахо. вано лише 32 чоловІки, А зараз 380, що скла..

Але

П.

ху

норо'

органи

ПРИХОд'ЯТЬ

Держстра.. людям

на

4

допомогу й тоді, коли трапляється нещасний ви­

страхове

падок. Так, у раЙсі.1ЬГОСП'

Так

само

отримал!!

технІцІ страхове вІдшко­ дування в зв'язну з трав­ мами отримали ВОСl0ДИ.

мир Федо,рович Артюх-

П. Є. НУЗЬ:lШК, А. О. Ру­ бан та багато інших.

У односельчанина М. П. Ха рченна був застрахова­ ний автомобl .'1Ь. СтаJlася аварІя. ПотерпІлий отри­ мав БІльш ЯК 1500 кар­ вІдновлення

1ІІашини.

- - ----------..-..-.....--- новий

Особисто

.

ержстрах

тижнІ

вІд Держстраху

Ножен

ДО:ltашнього вжи'N

жди да ваших послуг.

допомогу

на

збlРНиif

хом на страхування бу" дlвлl, майна, а такоЩ

значну

бованцІв

НУПИJlИ

прибув страху

,протягом

вІДJI]нодування.

Г. СУХОВІП,

водій рай сільгосптехніКИ.

щомІсяця надхадить 111 тисяч карбованцІв платежів. Отже, ша­ новнІ громадяни, Держстрах зав­

загину ла

отримав

страхувалися нещасного ВИ-

вІд

падну.

агеНТа.

нали

й

в ДОРОЗІ, ми попросили Їl тІ У нас згорІв телевІзор.

задава­

страхового

всІМ

тя. Наша сІм'я знову ун. лала ДОГОl!lр зДержстра"

турботами

Напринлад,

я

скlльникан- вже вдруге, ще коли ми

тейнер :з речами

осторонь,

залишаються

леними

цього

раджу, щоб у 'додаток до

агент А, всІм страхувати будІвлІ 1

ран!ше

ну наполегливІсть, вчасно обійти всІх

я отримав

менше.

Після

І запро,понува- майно

а пояснює, :куди треба строку. У графІ сПоназ­ звернутися за оформлен­ ники виконання кварталь­ ням донументІв, турбує­ НИХ планІв. страховими ться, щоб страхувальни­ агентами проти її прlзви­ ків швидко обслуговували ща завжди стоять плюса­ м~ини, працІвники ощад­ вІ . червонІ цифри. них нас, ветлІкарі (якщо СправдІ,. золоті 'руки в гине тварина), працІвни­ Тетяни ГнатІвни. Та до ки пожежної інспекціУ. того має вона ще й вели­ Страхувальники завж-

нин Інспенцlї Держстраху та

СТавиться

стоїть

що

B1;t Держстраху допомогу в сумІ 650 карбованців.

центрІ . села хату. Почали Ми дуже вдячні орга­ влаштовуватись. Невдовзі нам Держстраху за до­ по переїздІ до нас завіта- помогу . і реномендуєм()

цифровими показниками і унладен.ням дoro~opiB. Якщо в людини трапляє­ ться нещасний випадон, вона не

випад·

отримав двІ травми. довго поправля­

у селІ Л1тнах ми живе-час. Ми

Правда, якось незвич- Безсмерrна. Вона пе­ на допомогу. Але ІУ робо­ но чути, що страховий реможець соцІаЛіСТИЧНОгО, та не О'бмежується тІльни сМайстер

карбован­

1000

нещасного

ну. Не так давно зІ мною трапився нещасний ·випа­

«МАЙСТЕР - ЗОЛОТІ РУКИ» агент

вІд

мо недавно. Два з поло- будинок за 1070 карБOt виною роки тому сІм'я ванцІв. Решту грошей вп. переїхала сюди на постlй- тратили на придбанЮI

с. ПАНТАЛІИ, начальник Броварсько! район­ . ної 1вспекц1І Держстраху.

пожежа,

їй

та

змlшаному:

щастя: згорІла хата і майно. Другого дня до .нас

життя

с,вlдчить те, що на

Ноли в її

по

ст·рахуванню життя по та­ рифу «А,> І додатково до

Дякуємо за допомогу

допомоги

на пonравну здоров'я отримали жителі с. Налити І. М. Андрlящен­ ко . та І. В. Рубан. Ми щодня · одержуємо подяки вІд людей за вчас­ но проведений розрахунок, за віД­ шкодування збитнів при загибеЛі будівель, майна, тварин тощо. Про ПОіПулярнlсть змlшанога

Приємно

бованцІв

оо

страху­

існування Інспекції не було ви­ пад.ку невинонання плану. Щоро­ пУ броварськІ страхІвники беруть новІ висоти. Десять рокІв тому за висонl поназники. досягнутІ в сn­ ціалlстичному змаганні, Інспенцll

на

в З;:Jлежно'стl вІд роду

чим

ванню на 300 нарбованцІв по та­ рифу сБ'>. 900 карбованцІв до.по­ маги адержав робітнин радгоспу «ВеликодимеРСЬКИЙ:l> І. І. Нишен­

ра. По обов' язновому окладному страхуванню І за майно їй було виплаченd майже 1000 карбован­ ців допомоги. У Заворичах у меш­ канни Л. д. Мірошниченко згорІ­ ла будІвля. Держстрах повернув 745 карбованцІв вІДШl\одування. У

~aBeдy приклад. Я за­ страхований на 1000 нар­

Довелося

випадну,

нещасного

Логвиненко - 920 карбованцІв. В;н був застрахований від нещас­ ного випадну на 2000 карбо­

гани Держстраху. Так, наприк­ лад, у громадянни Н. М. Наумен­ но з Світильного загорілася комо­

людина на випа.­

нещастя.

нещасного

пересвІдчився, що в дода­ тон до змІшаного дуже вигІдно страхуватись вІд

тисяч карбованців,

май­

тварини,

вже

одержує док

цього , на

На

трапля­

І10 закІнченню договорів - 635,5 т,,"сячl карбованців. Па травмах до­

с€ла

я

лишається людина застра­

Якщо

Кня­

про

кажуть:

хованою.

травмаХ'страхувальнинам

як

проводити

вання. тим БІльше грошей

ДЛЯ ВОДІЇВ, зокрема, 80 І\опlйск на 1оо кар<50ван­ А якби був застрахований дІв, або 8 карбованцІв із тl.'!ЬНИ по змІшаному стра­ 1000, І на цІлий рІк за­ хуванню, то було б нап~

ється нещасний випадок, застрахо­ ваний отримує вІд ДержстраХJ: страхову C~MY, в залежностІ вц проценту вrрати працездатностІ. ТіЛЬНИ за минулий рік ми випла­

Пухlвцl,' По­

починає

виробництва

років людина потреб.

страха­

застрахований по змІша­ ному страхуванню. З ме­ не досить І одного виду. А я не погоджуюсь з ними. Страхування BI~

•СШ:,

автомо­

має змогу зібрати певну СУ:\ІУ для

найрізноманІтніШих

наш ка­

мІй погляд, дуже зручне. Один раз на рlн людина СПJlачує невели.киЙ вне-

Великої популярності серед на­ се;JеRНЯ набу ло осабове страхуван­ ня. Воно зручне І вигІдне. '1 · СМ .",

рантований, що у випадку нещас­ тя ЙО;\ІУ на допомогу прийдуть ор­

безпартійних М. М. Писаренко, Л. М. Кравченко, С. П. Шиман­ сьного, С. Г. Музиченка, Н. М. Нарпець, П. Д. ХаМбіра.

вІДlновлення

І

ляються,

Мокрець,

но,

У цьому ве· -передовикІв А. Печерсь­ Г. Мlщенна,

на

в

страхування вІд нещасних випадкІв, я' чую, що ок­ ремІ товариші вІдмов­

жичІ, ТребухІв, Калиту. Той, хто страхує буд і влю,

сказати

завдя­

но

БІля, а. страхувальницІ з Требухо­ ва А. Ф. Коваленко 2340 кар­ бованцІв. ПодІбний перелІк мож­ на було б продовжувати.

рай·

09034,

гре5ах, РусановІ, Рожнах, Семи­ палнах БІльшІсть грома:(ян страхує своє особисте ГОСПQдар­ ство. На жаль, цього не можна

~и сумлІннІй ПjJацl, чІткостІ І рит­ 'а\>ІI чностl

можна

Наприклад, у селах

виконан·

JJЯ р!чного плану. Завдання вали на 103,7 процента.

про­

дають значну ДОПО:\ІОГУ сІльськІ І селищна Ради народних депутатів.

було перекри­

'Те БІльш ян удвІчІ. Достроково.

високий. ,Це

транспорту,

зібрали 47 тися'! карбованцІв над· планових платежІв з добровІльних видІв страхування. Отже, соціалl· зобов'язання

де

страхуванням

коли

ПРИХОДИТЕ

вий агент Б. П. Оленсlєн­

пошкодженої машини. Тан, меш­ канцю Великої Димерни. В . С. Се­ люку було виплачено 1280 кар­

птахо­

У добровІльному crpaXYBaHH! будІвель, майна, тварин, засо·бів

ми

втрачене

Власникам застрахованих авто­ янщо трапляється авто­ Ш.1яхова аварІя, ми також сплачу­ ємо значнІ суми на вІдновлеНКiJ

ра.:tгоспи «РусанІвсьний», іменІ Юрова, ЛІткІвсьний цех швейної фабри ни «ЮнІсть,>, племптахорад­ госп СРУДНЯ:l>.

в~дповlдальним завданням справи· мось. Упевненість у силах колек­ 'fиву дає досвід. нагромаджений за час Існування інспекції, а також

стичне

радгоспи,

пІдприємства,

охоплення

номбlнат

за

м::>бlлlв,

сільгосптехнІку, Київсьну птахо­ фабрику, Налитянсьиий радгосп­

сяч карбованців надпланових пла· тежlв з добровІльних ВИДів стра· :хування. Сподіваємося. що з цим

коли

І

є

про автопідприємство

На нинІшній рІк ми також взя­ ли пІдвищенІ соцІаЛістичні зобов'я­ зання намітили зібрати 20 ти·

минулого року,

районІ

фабрики

зобо­

карбованців,

лектив

повіді страхувальників про вигідність страхуван­ ня будівель, майна, тварин, засоБІв транспорту.

50

в·язання. бореться за полІпшення обслуговування страхувальників.

показники

закінченнІ тиt:ячі кар-

з квар­

конує плани та соцІалістичні

тисяч

Часто,

виплаче­

7,5 тисячІ карбованцІв, за пошкодження - більш АК 10 тисяч карбованців.

НОМСОМО.'!ьських органІзацІй. Адже проценТів платежІв, янІ ми збираємо серед населення, відра­ ховується в мІсцевий бюджет. У

районної Інспек­ кроІіує в рядах

загибель тварин

Нижче подаємо матерІали про роботу колеJ<­ тиву районної інспеКції Держстраху, а також роз-

удвІчІ.

По

POK~B пІдряд колек­

20

ма'йно -

за

транспорту

тисяч карбо­

635,5

строку страхування виплачено

тив БроварськоХ ціУ Держстраху

як

70

17

но близько

не звання він носить уже десять ро.ків, з кварта­ ЛУ в квартал виконуючи І переilиконуючи планові завдання. СоціалІстичнІ зобов 'язання минулого року,

Зокрема,

деньпа-

чинається для Тетяни Гпа тlвни Безсмертної .но­ вими турботами. Зранку треба СХОДI\ТИ в проти­ лежний HIH~ЦЬ села, оп!с­ ля встигнути на феР~IУ на оБІднє доїння, а поТім

ві зустрІчІ, новІ турботи про .'1юдеЙ. У цьаму сенс УІ життя.

знову

на.

кІв.

до

страхувальни­

І так -щодня.

~...".~

...

:.

Но-

"'~~.,..~

Козака,

- -

Михай­

ло Іванович Чечун карбованцІв.

Н. ШУЛЬГА, член Спl .1!КИ журнаJI1с· тІв СРСР. На фото: Т. Г. Безсмерт-

Фота А.

нарбованЦІв,

500

магають менІ

нІ

гІдна

допо­

у прозе;;ен­

страхування,

переконались,

- 300

Люди

що

бо це

самі ви­

справа.

І

і

-.,

Б. ОЛЕКСІЄНКО, страховий агент,


11 стор.

*

14 бepes!!fI tМI ,о., N О І І .: JI ТТ Я ----~------~~------------------~----~~----------------------------------

:АШОВ 184в рі-к.

Це єдииий

noвиИіЙ

~,I\,раїНі п;сля повеrmеН;НfI з Петербурга. На той час він був зарахований сп;'в­

мився з

ШевчеНІ<О

Миколою

ВlШили по

- Тарасе, друже, я з6краюся одру­ житися на неда.вRіЙ CilоІЙ. ученицІ АлінІ Нрareльсь.кLЙ, - КостаХарОіВ' вІдкрив душу Тарасо'ві. !.а вона не хоче жи­

совки пам'яток ,1стаРОВ!ffiИ.

познайо­

Ностомаровим, який

був на три РОI\И мо.10ДШИЙ за Тарас'!. Вони потоваришували, часто зустр!чали­ ся, навіть жи.'Іинеподалlк. Тарас Гриro­ рович читав йому свої вірші. :Микола захоплено раЗПО<Відав другов! про Богда­ на Хмельницького, ділився задумом на­ писати про гетЬМана Історичний твір. Іх єдна.'1а і сл;льна думка про визволення з-під гн!ту цариз,,~у народів Росії. Но­ стомарав, син кріпачки і деспота-помІ­ щика, з дитинства бачив сваволю бать­ іКа та інших кріпосників, як! знуща,l1ИСЯ з поневолених селя:н. Тарас сам був крl­

Костомаров ;5аJВIШИlIoCЯ у Ки~і, чита·в ленції в УНІверситеТі, вІльнt вечори пра­ водив

«А сегодня день моей

у БРОВАРАХ

номанду віЗни:Rовl рушати. Ухали до Пе­ тербурга.

Протягом .багатьо:х

стомарова зустріли діві ліtнl жінки, за­ просили до господи.' Частували наливка­ ми, солоними· грибами, моченими яблу­

ками. з власного саду. Тарас хвалив яб­ лука, жартував. За столом велася неви­ мушена розмова.О-днз;к на ЦіНі не асигнаціями,

Ностомаров

довелося переїжджати у ке'знайомому місці, 'лід затріщав І щювалився. ДрУЗІ ОПИНИЛИСЯ У холодніЙ водІ, на щастя,

опівночі.

напише

молодость

и

переменам,

чем

спа<:ли

от

нас

ПРИВЬІчка

горячки

торговельно­

го машинобудування у ви· хіднІ

днІ

звілля

проgО:ІЯТЬ

БІля

річок

чи

стали

во·

-

'l'ити

киснем

рибі

зараз

За весь

воду,адже

дуже

скрутно.

зимовий

перІод

дюбителl підлідного

ло.ву

еробили біля 4000 лунок. . А нещодавН'о у Вишго­ родському район! Вlдбу­ мсь змагання з п!длlдно­ ro лову на особисту пер­ шість заводу. Рибу дозво­ лялося ловити на відведе­

В9мУ 'Р9М І

майданчику

2500

розмl­

--

ЦибуЛ'Ьський ливар­

М. Т. Нисlль

бригадир

електрозвар­

ників, А. А. Очкур.

-

ко­

кільнИІК ливарного цеху.

А приз

за

найбіЛЬШУ

впійману рибу одержав водій цеху МІО, ветеран Великої Віт'{,изняноУ вій­ ни П. П. НолеlЩіонеров. Переможці нагородженІ цtнними подарунками 1 грамотами ради колективу

фіЗКУЛЬТури

УТМР.

і

у. дитячій

тивній школі

ком.у

СІJD1J1 1979 року під заrо­ повком ~Пвтання буде ви~ рішено. друкувалася віД­ повідь директора. Кнівсь-

спорту;

~

и райоввоrо

Совета ваРОДНblХ Jl~nYTa""" Киевской &бласти. Газета

__ ,.".. __

выодитT на украиноком

..",;......,.....".....,..~~~....,

ЯЗЬІке.

.,....,_

18.45 19.00

Rблуко». «СьогоднІ

J

ПреМ'Ера

фільму-концерту

«З любов'ю до - вас, МарІя

26.00

Еіешу». Прем'єра документаЛЬНОГ8 телеФ~льму «Батьківщина,

21.00 21.35

Програма «Час». Чемпіонат світу з

яку

фізичної

фІгурно­ катаf\ПЯ. Чолов!ки. До­ вільна програма. (АвстрІя). Інформаційна програма «СьогоднІ у свІтІ». ВечІрнІ мелодіТ. Естра.r.иа

ro

255020, 11. БРОВАРИ. .с.

~...c'~,...,.~.,..,g

КнУвська,

,. ...

І.,.,.

.

програма.

ПРОГРАМА УТ Новини. ТелефІльм «ВІталІй кІ».

10.00 10.10

Бlан­

ОрБІти дружби. ЗмагаlOТЬ­ ся трудовІ КО."ктиви Креоо менчуцькго автомобlльно.

11.10

ro

та Ярославського торного .заводlв.

Шкільний

11.40

екран.

мо­

КJI.

8

Історія. Початок ре!lOJlЮ­ цlйно-демократичного pls. ночиН!!Ого

ет алу

в

рево­

Jlюцlйному русі Ро. І!. для малят. Срібний дзвІ­

15.55

ночок.

16.15

Рік четв{'ртиА, ударннЙ. В передачІ бере участ,

перший

секретар

ського райкому України А. П.

(Львівська

ЗолочІв­ Компартlі ГуменlОк

область).

17.00 18.00

Екран молодих. Для Bat. вчителІ. ВимlрlO­ вання фІзичних ве.1ИЧИН • шкІльному курсІ фізики. 18.ЗО 1нформаціilна програма «Актуальна акмера». 19.00 Концерт.

На

20.45 21.00

добраніч,

Програма

дІти!

«Час».

(М.). 21.З5 Художнfiі телефІльм «Не мине й року». J1 серІя. По закІнченнІ новини.

ПРОГРАМА

НА

ОБЛДСТЬ

8.10 Науково-популярнІ фlльмн. f!.45, 9.50 2 кл. Природозна8СТ80. Здрастуй. весноl Ю. Смуул. СторІнки жит­ ТІІ і творчостІ. (М.). 17.00 Англlііська мова.

9.05

10.10, 10.40, 11.40 9

кл.

ІсторІя. ленІв­

ський план ГОЕЛРО. Учням ПТУ. ХімІ... Про­ мислова п.реробка жнрlв.

11.10 12.10

Сгудентам-заочникам. ша

1

математика.

ви­ курс.

Теореми про сереДНЕ зна­ чення. 13.25 Основи радян_ СЬКОГО

14.15, 17.30

КОЛГОСПНОгО

ДЛА

тих,

14.45 15.45

Екран

-

8СТУ­

Фlзнка. ІндукцІя.

лікарю.

Композитори кучки ••

права.

ХТО

пає до вузІв. Електромагнітна

(М.).

«Могучо!

(М.).

змагання

зІ стриб­

кІв у воду. (МІнськ) • КиТв місто мое.

Спlвu т. Калустян. ХудожнІй телефільм рlя». 1 серІІІ.

«Л""

БроварськоТ фаб_

верхнього

Михайла

дитячого

ВІДП'У'СКАЄ НАСЕЛЕННЮ РАНОНУ добових курчат $еносноІ породи вартістю:

иесортовані по статі

- 25 коп. - 5 коп. щосуботи

CJlОIIJIЮ8 глибоке спІвчуття робітннцl бази В. Г. МеJlЬ­ нвченко 11 приводу ТlІжкоТ втратв смерті ті батька ДМИТРІЕВА

reoprlll

аа гоnову.

відсортоваНі півники за ronOBY. Відпуокаються курчата щосереди з 14-00 ДО ДЗВОНИТН по телефону:

3 12-00

19-3-74.

до

17-00, 14-00.

ДирекцlJl.

МІсцевого

масовоТ роботи,

раДІОМОВJjення

фотокореСП:lндеНТI

_

Вlддіnl.

19.4·67

Устименко

е

прнводу

ТЯж­

..~".~~~#'"-I".,.~.,.I

п'ятницю5"'0 І суботу. Газета ВИХОдllТЬ

у І!івторок, середу.

Обсяг О

..........

~.,.~.,. "'оС'~~~~,..:--.с-~...:r"~~~"'~"'*,""':-оО""""" .#,#,~

ІzЩек;61964,-В р оварська друкарнІ'! Київського облynра!Jtінн'g в cnравахвидавНиц'l'В. полІграфії і книжкової торгівлІ. BYJt. КиіВCJjха, ~54.

--

коУ втрати-смерті ТУ батька ХОХА П. М.

промисловостІ.

'

Степановича.

Педагогlчний колеКТИІ РУДНІІНСЬКОТ восьмнрlчноУ щколн внсловлюв ГJlибо. спІвчутти завучу Л. П.

І 8ЦПОВlда~ьного секрст~ря, вІдділу- СІЛЬСЬ. Koro Г?СПnДlрства. коресповІ 19·3·18; деІта

Івановича.,

кмектнв РеспуБJllкаНСЬІІОТ ба311 по мтп і збуту ви­

Пnеr.mтахора,цгосп cBpoвapcьxd.

........""": ~.::-,#..,...".. " .... JII~.",. "C"~"'''''~'''''''''oC':~'''''.''';.:'f"'04·''' НАША AZII'E!AI Т~ЛЕФОНИ' редактора _ 19.3.82' sастynllИКІ рєд.Кт;... •. _ 19-4.47' . " . . ' , -у'

ІІУ.ІІ.

вкра.ш».

Колектив

Ф

1

С8Iтl».

трикотажу висловлюе г"ибо­ ке співчуття ЗМіНному май­ стру в'язаЛЬНОІ' Д1J1ЬRНЦ{ в. М. Ермолаевlй 5 при.оду ТRжкоі втрати смерті іУ батька РОГАЧА

об'вдиаRВJI радгоспів

opraH 5poBapcKoro ropKO"8 ro"op.CKoro

18.05 18.35

рики

спор­

а . у це про ueAocTaTвtcIЬ більше .МіСЯЦJ[, ДJIJI гужового усе по-старому.. Не раз траиспорту. Киї в с ь к е звертаmrСJl .до' ааетупввха об' єднання радгоспів по диpemора тов, КрD1Vl, та . розпоряджeвRЯ промисловому виробин­ марио: цтву MOJJOкa іовочlв 30- М .. В. Єрошевиа' не вико­ бов' язувало . адмінІстрацію вується. радгоспу .ВеJ1ИRодвмер­ РобіТ!ШКR радrоспу ськВЙ.заБЄзпечити госпо· сВе.11ИКодкмерсь ний. дарство у1іряжжю в иай(72 підписи).

-школа.

як ми, роби краще иас. (НДР). На рідній землі. Мvльтфільм «Казка пр.

а

Фото В. ПееnJIXа. (ФотохроНіка РАТАУ).

товариства

КОММУIІИСТИGеской партии УкраинЬІ; сНОВАЯ ЖИЗНЬ,. -

Шахова

Редактор

культури.

~L""'-"" ..:71"":-" ~~':--~"""".4"- -~":-oC"" ..,...,....oa..,.~~,..~~ # ,

-

15.5n

16.20 MocKna І москвичІ. 16.50 НароднІ мелодН. 17.05 Ро{)и з нами, роби.

Є. Н. ФЕДЯR .

при Львївсь­

інституті

ПО

Документальний фіJlЬМ «Товариш .СвеРДЛ08. Сто­ рlнки життя».

20.40 21.25 21.50

вечорам.ив певні дні тренує штангістів

Пlе-

14.50

інститутів

24,

_

Мокроусов.

НЯ». Фільм-концерт. закінченні НОВИНІІ.

медичного і Фізкультур­ ного. Тепер гін працює за­ аптекою' М

ІІ.!­

14.:Ю Новини.

.-

відуючим.

ІІСІІОІІИНR

пере.,оговнх

с Борнс

1.50

якого ви бачите на знім.к.g серед юних спортсменіг, -

випускник . . двох

І

сАдреси молодих».

народнІ

упряжІ

." номері rазети від 26

медь.

18.15 Звіздар. (М.)_ 16.30 ФIЛЬМ'концерт. 16.55 Докумевтальна Kl1IOnpcsrpaMa • •1.30 Екран студента-заочника. І, 2 - курсн. НІмецька мо8а. ЛекцІ" 4. 20.00 ВечІрня казка. (М.). 20.15 «ВеснянІ ластівкн». МІж­

в і в. Майстер емрту СРСР З важкої атмтики АттіАа Іванович ЧgАаК,

скаргу

...

r АМАЛІR.

.J1 ь

В. ІВКОВ,

майстер

Дмитро

ф

БJDDlC1lий 'Іас. М. В. Єрошевка на нашу Але в1дтоді вже IDiИYnо

А Bi~ і нині

!.

ного цеху,

Koro

ДО

НАДР'У'КОВАНОГО

там

Г.

-

спортсменів

в

змагань

шихтувальник

квадратних мет­

ПОВЕРТАЮЧИСЬ

.

В.

оба,

•.

протягом

оригі,нальних

до­

доЙмищ. Тут вони роблять отвори в кризІ. щоб збага­

вудилищами

лунках

уже

Фармацевт тренує юних

двох годин. Переможцями цих

мЬІ

• • •

Змагання 3 підnlдного лову заводу

ВОЗДУШНЬІМ

січня 1М7 року. За за;вданням АрхeorрафіЧRоІ' иомІсlІ Т. Г. Шевченко їд е ваЧерНігівщииУ.

9

:в своІй автоБІографії: ~25 декабря БЬІЛО !ІюI\овыlt днем для членов общества •. Бо на цьому вечор! був присутній сту-

балок

к

отличались

перелравлмся

Так переплелися 1 навІки розійшлися долі великого сина РосіІ; автора сБоrда­ на Хмельницького., збирача украУнсь­ кого фольклору І безсмертного спІвця України, великого Нобзаря. Обидва мрія­ ли про єдність 1 братерсмо слов'янсь­ ких народів. про ше вільне, щасливе майбутнє.

на- мілину.

Як потім згадував Ностомаров: сТоль­ ко

повно­

Весілля Костомарова відбулося тІльки через 2s років 9 травня 1875 року. :Ао­ му було 57 рокІв, а н.рагеЛЬСЬКіЙ ...,.. 43. Не було в жИ!Вих ні матері. Миколн, ні батьків Аліни, не було тоді 1 Тараса Григоровича Шевченка.

В зимових СУl'їиках поверталисІ'! до Ниєва. Навкруг було біло від снігу, ма­ буть, тому І збилися з дороги. .і..\ніпро

потрапили

поет

веСНЯНИЙ,

чилися.

ву.

J\!ОВИЙ вечір пройшов бурхливо, в диску­ сіях. Ш-евченко читав свої вІршІ, зокре. ма ~COH$, співали піснІ. Розходилися

двома

14

давав

10. Вирішили поки відкласти ЦЮ спра­

Зи­

Дніпро

чере'З

~Добре весіЛЛЯ., подумав Тарас. І знову під конвоєм 6 квіТня Шевчен­ ко їде через Бровари до Петербурга. На поштовій стаІЩії до нього пlдіЙшл.а ма­ ти Ностомарова Тетяна Петрівна, з нею були мати і дочка КрarельсЬкІ. Вони розчулено І сумно попрощалися з Тара­ сом Григорович.ем, останнІм прощався Хома, який віз ТетJШiУ Петрlв!JY до сина. Жандарми чекали. Два екІпажІ о:!ин за одним їхали з Броварів до ПетеРбур· га. Після цьorо вони вже Н1RОЛИ не ба­

одноповерхова·

зійшлИСЯ. Господиня хотіла за садибу

Однак

Так, куди поїхав жених, туди по­ глузува.в ге.иерал. Іде й боярин,

го сільськогоБУДИRRУ. Шевченка та Но­

тисяч

линних

22.45

В1н

сЧас».

9.05 До 25-річчя

23.00

-

редзвони.

портре·

зупи­

Гімнастика.

- Я ПОClIIішав на весілJ1Я до к.оето­ маРОіва, мовив заарештований.

похмуро. З гірки Бровари .було видно, як на долоні. Здалеку чути церковні пе­

Тів ч.1fенів їх сім'ї. а тю,ож Олени Анто­ нівни Афенtщк. Ії дочка Тетя~а була одружена з Петром Натериничем. Маєт­ ~ocтi Натериничів та АФендиків були на :Броварщині і в самих Броварах. 25 грудня 1846 року у перший день різдвяних свят на квартирІ :Миколи Гу. лака, кандидата правознаВСТІВа, Зібрали­ ся члени Нирило-МефодіїВСЬКОГО брат­ ства, IНіЦіатороМ' створення якого був МИRолаК!?стомаров. Нрім Шевченка та Ностомарова, тут були присутні помі­ щик Савич, студент Андрузький, П. Ну·

рІв

циrн та

Ухали у :5Ровари. Ішов сяlг, було тепло It

У лютому і квІтні 1846 року Шевчен­ ~o бував в селі Марківцях біля: Нозель­ ця. Він гостював у володарів села -На­

Броварах,

Програма

8.40

гнувся у святкове в6ранм, ПОгОЛИВСя, думав привітати друга МИіКолу з одру­ водний

часописн ХІХ сто.ліття.

Сани зупинилися біля

у

ГриrоровиЧ.

в супроводі жандарма. йоrо було за­ арешювано, коли під'Ужджав до Києва. А невдовзІ Тарас Григорови.ч потрапив на прийом до генерал-губернатора Ниє­ ва lBaJНa Фундуклея. Той ірОНічно гля­ нув на одяг Шевчекк.а..

є результатом великої копіткої ро­ боти в архівах Москви, Києва, Чер­ нігова. Стап авторові в пригоді й інші ДРYJ(оваиl. джерепа,

ст.аНЦіІ

8.00

переодя­

Тарас

женням.

основу

цієї. розПОВіді.' невигаданІ, вови побудовані на іСТОРИ'ПШХ' фактах 1

ІНа мала у Броварах родовий маєток, 400 десятин землі І 40 душ кріпосних, згодом, В 1861 році, все це придбав куlПець М. В. НвятковськиЙ. ,

трьох

в

поштовій

Нill!'ся

УІСраїнського

Отже, події. що JIJП'Jtв

lвав капітан Соколlков. Дружина капІта­

Члени Українського то­ ІВариства мисливців І ри­

на

поета Т. Г. Шевченка у БРОВl!рах.

єва тут була перша ЗУІІинка на веЛИJ>О­ му поштовому трактІ в Росію. У велико­ му цегляному будинку поштово! станціУ можна було вІдпочити, зігрітися, 5НЯТИ іКL'Л:нату чи пооБІдати, тут же був І вели­ ~ий заУжджий двІр. НеподаЛік база.р 9а церква. Від Дніпра до Броварів уж!! :існувало шосе. його будівництвом керу­

Ностомаров

Через п'ять ДRIn3, у суботу, тут же,

років д. М.

ребування веЩQCОГО

зустрІчався з брова,рчанами ІРОЗМОВЛJJВ

рок!.в

свадьБЬІ... Вони

,не за.кінчили своєї бесlди, жандарм дав

Гамалій збирає матеріаJ1И' про пе­

П'ЯТНИЦЯ, 18 БЕРЕЗИ' ПРОГРАМА ЦТ

чудову

Днем пізніше, у Броваj,>ах зymrнив.c.я екіпаж. В ньому у СУПРОВОДі жандарМіВ Ухав Костомаров. На поштовій станції ві!} зу,сТрїв студента. ГР1fXорія Андрузь­ ного (згодом його теж заареШ1'ували). Розмова між викладачем І студентом відбулася на фра.нцузь.ніЙ мооі, а потім Микола Іванович промовив по-роСійськи:

ШЕВЧЕНКО І КОСТОМАРОВ

з нИМИ. У Броварах мандрівники міня.'ІИ іКоней, ІНІ\О.'ІИ ночували, адже після Ни­

20

слухат

рова було заарештовано, 'квартиру с'ле­ чатано. Матері заJlШIlИlЛзся лише кухІНЯ.

А на третій день різдва слуга КаСТ0марова Хома зашріг коней і веl троє по-'

Шлях його завжди пролягав через Бро­ вари. ВІн добре знав наше місто. не l"аз

Через

Нра.геJlЬCЬКИХ,

на шила вбрання, вітчим же ІІ в'є ви.хо­ ДКБ навіть з &а6інету.

у . справах Археографічної коміс!У доето­

Ліш та інші студенти університету.

у

заХOlJI..1:ені весільними клопотами, нарече­

сподобаєтрся.

ві часто доводилося Уздити на ЧернІГіН­ щину, Полтавщину, Переясда,ВШИНУ.

ЕКРАН

доро­

А в перед;:хень вІнчЗJШЯ :пізно у~чері 28 березня М~олу lSaпoв.ича Hocтoxa~

того ВОЛОДИJlIира. Готувався до викла­ дацької діяльності і Та,рас Григорович.

вісім

з!юву

Поїхали, Миколо, в Бровари. Я знаю садибу, яка продаєтьсl'!. Є там І сад, І C'laBOR, 1 ліс поруч. Тобі, гадаю,

Микола Ностомаров на той час читав

написав

і

гу.

-

,11екцlУ з Історії Росії в унІверситетІ свя­

навіть

кави

гру Ал!Jни на фортe.mажО, 3l'адува.ли Та­ раса, перечитували йorо вірші, 1 були

одного.

'lериничів,

чзnцl

ти з. моєю матір'ю. А мати продає бать­ ківський маєток у ВоронежІ, щоб бути тільки зІ мною. Що робити тепер, по­ радь, ненька найдорожча мені люди­ на. Ти ж знаєш, яке в неї було життя.

!І1аком. Отже, ВОНИ добре розуміли одне

ГОЛУБИН

МиtC(ЦOЮ ГуМ­

s

R~, яRiiй зl.всІ'І ДО Петер6ypn. Зу­ пинилися у 5рсварах. ЗмінИли ttоней,

y~x поверта..'lИСЯ додому.

роб!Т'Ником Археографі'V'lоІ коміС.іІ І, роо'Іжджаючи по УкраУНі, робив зари­ Весною у Ниєв!

До :БopaЦJI !хаз peзcm

де.ит ПЄ1'PQII, Я.КИА aиJIo8ВСЯ зра,цИJOO)X, Н!lRИCE8I!lИ ,цGНОС ка членіі1 ToвapJI.Cna. Та тоді, иі'loro не підозрюючи, друзІ

рІк, коди Та-рас Шевченко перебув:::в на

м

. п'" р ату

rазетв с

~".~

равда».

_.-. -..,....

bam.HQ3-11.320.

42 номер 1979 рік  
42 номер 1979 рік  

42 номер 1979 рік

Advertisement