Page 1

...,•... -· -· ...... РІК ВИДАННЯ 31-РІ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯТЕСЯІ

.N9 42 (3040) ЧЕТВЕР

9 КВІТНЯ

1970 Щна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ КОМУВІСТИЧНОІ ПА'РТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

2

р.

коп.

НАЗУСТРІЧ ТОО-річчю З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. .ЛЕНІНА У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КП УКРАЇНИ, ПРЕЗИДІЇ

В Центрапьному Комітеті КПРС, Президії Верховноі Ради СРСР, Раді Міністрів СРСР і ВЦРПС ду впевненість в том·у, що робіІтники

Централ~ний Номітет ,кnРс, ПрезИ.дJLя Вер­ ХОІвної Ради СРСР, Рада МЬніс·трі·В СРСР 1 ВЦРПС за досялнення ІВИс.сж'Их nока"ЗнИRІів . у соціалістИJЧ.ному зм.аJГа'Н'ні .на честь 100-

Комі·тет

RПРС,

ПрезИІдія

~а·льший ірозвиrок на.РQДНого господарстІВа, rrід­ .вищення ефеК.ТИ!В'НОС11і ОУJОПlл~нюго виробниц­ тва 1 продуктиВІності праці, ощадлиmст~;

Вер­

хо&ної Ради СРСР, Рада MLmcт.ptв СРСР і ВЦРПС у rпостановl цро нагородження .n:ені·н­ сьюrми юві.лейними Почесними ~ра·мотами

за економ~ю

та

се.рдеЧ'но ПОЗІдоровили перемотців у всенарод­ НОІМ'·У С<ЩіаJііС'ТИ'DНОМУ ЗМііJГЗ!НJНІl за 11іДНу зу­

Це.нт,ральний Комітет КПРС, Президі•Я Вер­ ховної Ради СРСР, Рада М!1НІЬс·трі11 СРСР і ВЦРПС :Jакликали весь •Р1ІідЯНський наре>д від­ значити ювілейний 1970 рік виконанням і

СtріЧ 100-;р~ччя з дня нарQдження Во•.шдюш­ ра Іллі•ча Леніна, висловили глнбоК!У подяку

·стИчИІП 'ЗОбQіВ'·RЗаІНЬ, ІІЮJfіІми ве.ццици успіха­

ТРІ~~дящим за івеликий rвклад

переви:.конан:ня.м

бу~і оК~ в н:аш1й ЩtаІ&1-

КодеJКТ!\'В

четвертого

ра.:~~гоаnу «<Ліrгківський»

·В'ідділ·ка J в:д.значає

підг·о:тов'ку до сто'))іччя з дня народження В. І. Леніна новим тру-

дови!ІІІ n:·;щесе;ннЯІм. На ві.lд:.,ку в.же nовніс:rю nі·дготов.,ена ноас:нна картоn•1Я на 115 гекта•рів. Замість

о·днієї

меха'!D::зованої

.1анки

по вирощуван.ню .картоІП.lі в цьо-

му JЮUi rrраrцюваl'име дві. В-носюю аr~1 ·:,ачну во,ду на n.1oщ:, де са.1ити·мемо ка.ртст.1 ю, з розрахунку З центнери на гектар,

а торфо-гнойових ·ко~шостів -

по

ТОНН.

40

тц

колективу

ханічного

« 11 ·в·ерстат

і

ремонтно1Ме­

заводу.

RВ'і 11НІЯ

Я

СТа<НJу

виконаю

За

СВіЙ

змінну

нор­

му ·не менш як на 150 лро­ цен'11!в•. за.явив .на робі'І1Ни­ чих зборах передо.вий тохшр зa­ BQ;t:y СерІ1ій Поліщук; його mд­ ·Трималн У'да•рнини RОlV!,у;н.іс·тич­ ної праці TQ!l!lap Леоmд Зай­ цев, rроаточуІВаЛЬНИІК Микола Герасимов, фрезерувалЬІник Лео.н:од Обруч і ·іНШtі вцробиич­ оники

слюсарно-склада<льноІГо

це­

~у.

Шдним '1\рудови:vІ под:І!рунком вирішив :В'~значити день Лені.н­ сьRІого суІбот.ню~а колектив це­ ху по ремонту еJОС.Каваторів. ТрУJ;lівники дали слово дОіДатко­ во ДQ завдЗ!НІН.Я відремонту ва ти

2

еКСІКаватори «Е-1.53•.

Вже п'ятий •рі:к робі11ники за­ .ВС)fдJУ дюжать з трудІівниками

ра:дгоопу квіТіНя

«JLі''І1НLвсЬІкий•.

колеmив

ЛОІКОJЮ'І"РУ'.нІЦtй

д.ілЬІниці

~робить

11 мета­

ЯОВИЙ

в.н-есок у сnраву змtцнення цієї

дРІужби. Для овоч;Lвників буде вигОІТ<mЛ·еН\0 к~ркас1в для плів­ кових

тепляць у піІВтора

6ілЬІШе, НІіЖ пермбачено

раза

шеф­

ським договором.

Робіwики допомtlЖІних профеоСІій, с·луокбовці. вийдуть на суобот.ник і впорядковува тим,уть територію зав01ду.

робітник, респондент.

д:t.ir-o

С. ГУСАРУК, громадський ко-

в~.цtерито-му

мо.жливісrь майже

.в~в:•11! · Цід'ВНщити

ІКаfJТОП­

'КОЖна

fІ!РОд-уктІівніость

1200-1400

.кіJІоі:ра.м.:в

700

роб!ти·ИWІ

перебира:є

по

-НІ!JІОІ"рамів"· кар,тоПJІ'і.

Добре ·Підготувалися до виходу

І. ПОЛІЩУК,

на. rюве~tхню .гр.унту. Ме­ зобов'·JІІЗаwпн:я посаАи-

каrртоn.1ю

до ;перФоrо

ГОJІОВИИА агроном.

рз,дгосп~в

і

колгоСІfІіІв реопубл1ки.

Цент.-

ральниІЙ КомІітет КП Украї:ни, Цре:щдЬя ВерховноІ Ріади УРСР, Ра1да МіністріІв У.RІраї•НІСЬІКої РСР і УRІра·ї·носька реооублі,канська .ра·да nрофесійних ооі.лок у .пост.анові rпро наrородження Ленін­ енкими юв.і·лейними Почесними ~ра.мотами nоздо.ро.вили колек­ <ТИІВИ пLдприєм.ств, органімцій, РЗІдгоопів 1 коJИ1о.сnів можц;ів у .соціаЛІtстич·ному змаганні на ч·есть 100-.Рі:ччя

пере­ з дня народження Володимира Ілліча Л.енЬна ·і ІВИоСJювили тверду rвпевненість у тому, що 11РУІдmці Рад-яНІської УНІраїни і. наІДа·лl

ІНаJnол·егливо боротимуться за у.спішне .ви:коНJання п'ятирічного

fY

комунtС'ТИЧНОм:у будІ.ВНИІЦ~Вl.

Конференція картоплярів Позавчqра ·в Бро.ва·рах у .район­

А. І. Тищенка . Уваж•н:о вислух·атr

но.му будю~ку культу.ри в6дrбулась Іна уК!о·ію- виробнича ІЮОнфе·ренц:я, скщrка.н•а Дарн·ицьки-м тре.сrrом pa.1rocniв. На н·ій розгля,1а. 1.ось

уча.сниК'!І конфере;нІЦіі тющж лек­ ці-ї «Суча·сна -орга,нjзац:я і техно­

nита.н·н.я

лро

вирощува·ння

картоп­

лі в .rооnода.ратва·х т;ресту. В рооо­ ті на•ради оояли участь .1~ректоrри рад•rоспів, агро-номи, інженери, ке­

лоrія ВИР'ОІІЦУІВа.ння НІ!Іе!.кня кар­ ташrі·» кандцда,та сільського-СІПо­ дар:ськиQ{ наУJК А. А. Зу.бче.юrа,

~Найбільш ефе.ктивні сnособи бо­ роrrьби з фітофщрою і шкідника­

руючі <відJді.rFкаІМи, лоа.нко,в: і чле.ни

ми ІКа!ртоmлі» кандидата сіJІь­ ·СЬкОІГоспода')JrсЬJких наук А. І. &г­

:мехаrн~зова.ни.х ка:р·l'а.плярських .1а­

даuова, «.Кам·nле'Кс'На

•ме·ха·нізоащія

НО'К, праrців'ники на!УJКОВО·,;юсл"!·;щих

дата.

.сі.1ЬСЬКО\ю::.оrю:да,рських наук

Два дні тому в нашому радгос­

шо•rо .в:Ідд:·лка

В рад·госп: «Л~тківсьrкий» трак­ то.рист Валерій .Га.вриленко .nосіяв ІІІі nочали<ся весняІІі лольо·ві ,ро­ перші 12 гектарів в:·вса. Мех•а;н:-зо­ rботи. Першwм вИІвів св!·й а.грегат ноа оов-оче·в,у ділянку ·мехаи:.затор ва.на .1анка Миколи Довrодьrка Фед:.р Терент:•йовкч Ца•р-ик, який

ко бор·онують зя.б, а Во.тодr.,Іир -Ко.тосюк озимину. Сьоrодн•і овочі·вницІJкі бри·гади

!УЧора.

:високо.я'К:сно.j :розсади на 15 гектарів. І. БАСЮК, директор радгосnу імені Щорса.

\ЮЗІПоча,,а

ка.р·тап.1ю д:.l<Юа.

на

садити

.ранню

.n.1ощі третього

в!,д­

М. ПРОКОПЕНКО.

прJІІСТуопи.в до ·СіВІби редиски. У·чора меха:нбзато-ри •розгорнули і .заrк:риття во.~оги. Т.ра·к:тористи

Леон'ід То.1rмач та Ант·он

Включайтесь ВеJІикі і почесні зобов'язання

Яковен-

взяJІи на себе трудівники сіль­ ського госnодарства Броварщи­ ни в нинішньому, завершаJІьно­

даткове

му

плаиі.в та соціаJІістичних зобо­

році

п'ятирічки .. Зокрема,

nокладається

КОМСОМОJІЬСЬКИХ

ріJІьни.ки даJІи с.11ово вирск:титн

в'язань,

19,5

ти-вності

на

кожному

центнера

140

гектарі

зернових

по

культур,

центнерів овочів

і

по

по

115

центнерів картопJІі.

Над внонанням цього зобо­ в'язання разом з своїми бать­ ками

і

старшими товаришами

самовіддано nрацюватимуть члени 25 комсомольсько-моло­ діжних JІанок. З метою більш активного за­ лучення комсомоJІьців та моJІо­ ді до боротьби за одержання

високих врожаїв картftПJІі та кукурудзи райком ЛКСМУ та

боротьба

ЛаНОК

виконании

nраці,

за ДО•

державних

підвищення

продук­

nоJІіnшення

якості nродукціі, зниження іі соб.івартості, впровадження у

виробництво комnлексної меха­ нізації, нової технології, досяг­ нень науки свіду.

У

і

nередового

районному

до­

соціалістично­

му змаганні мають nраво бра­ ти участь всі І(ОМСОМОJІЬСЬКО· молодіжні механізовані JІанки,

бриrади цями

і

агрегати. Пе.ремож­

зм.аrання

ко.ІектІf88', одержаин11

вважатимуться

JІкі

забезnечать

наАбіJІьш

високих

райком профсnілки працівників

~ож.аів_ картопJІІ і кукурудзи:

сільського господарства і заго­ тівель оголошують районне со­ ціалістичне змаганни на кра­ щий КОМСОМОЛЬСЬКО·МОJІОДіЖИИЙ

Д.U них встаноuюються такt міри заохочення:

колектив,

КоJІективи, перше мІсце,

.цо

що завоюють пре.в..ставляютьсJІ

наrоро.JІ.ЖеRИJІ

до

садіння

ра·нньої

каnусти. Паrрн·ико.води rпі•дготува.lи

Почесними

грамотами заносяться

обкому до КниГи

Пошани районкої комсомольської орга­

;нізаціі, одержують nерехідний червоний вимпел райкому nодарунка ванців.

на

суму

карбо­

сіяти-мемо •І<ІУКУРУд:зу, Присту•nаємо

представJІяються

ва.щня

г.рунту

40

nодарунком на суму

до

карбо­

ванців.

За одержання третього місця в соціалістичному змаганні ко­ нагороджуються

листами на

суму

по­

райкому

ЛКСМУ з врученням

змагання

воло.гу

20

цінного карбо­

соціалістичного райком

і

мольсько-молодіжних

коJІекти·

вів по вирощуванню

сільсько­

господарських

культур

підбиті І JІИстоnада по

матеріалах,

агрономами

будут11

1970

року

затверджениJІ.

радгосnів

та пта~

хофабрІИ< і nредставJІених райком комсомолу.

Районний оголошує

реrат

комітет конкурс

би.

під

В

комсомоJІу

буде nідводити щоквартаJІьно та по nеріодах робіт.

час

конкурсі

радгоспів

Підсумки

З'а•к:риємо

П. ЖИГАJІО.

ЛКСМУ та пре~r~іюються цінним

nодарунка ванців.

ООJЮН)~ва'ІІ'ня.

.на ОЗІІІМИНі.

во

хваJІьними

до

·ба.гато.р(·ч·ни.х тра1в, а в міру дозр·і­

нагородження Почесними гра­ мотами обкому і райкому

лективи

люпин' та

.:нші к:у.11>тури.

на

брати

кращий.

аг

веснЯної сівмають

участь

мольсько-молодіжні

і

В:

ЛКСМУ

комсомольсько-молодіжний

Колективи, що займуть дру­ ге місце,

Миколи Гавриловича М:щенка. іВ:.и .зю>1риває 'Вологу на зябу де

цінного

60

«За.nл·ав­

тичного змагання серед комсо­

JIKCMY,

ЛКСМУ з врученням

ра:дГОС'П\у

.ний» працює а.гре11ат тракториота

ОстаточнІ підсумки соціміс­

змагання!

у

В основу соціалістичного зма­ гання

пристуnають

3акривавио воdогж Уже Jrругий день на nолях пер­

В ПЕРШІ ДНІ

керуючий віддіJІком.

• • •

така тема ,вистуrпу бул<а в кандн-

-------

т.равня.

М. КАЦІОН,

:v~о сторічни:й ювілей •дОірогого вОЖідя та.к·е одностайне рі­

'ІLриємсТ'в, .орга.нtзаціІЙ,

трудо·містк·их прощесів ви.робющ­ тва каf!)тоnлі» !КWндидата тех­ .В роботу <ВК.1ЮЧ•илися колективи іІІ nоле .механіr39ваІrі лаІfКи, 11кі .ви­ за.клад:·в КИ€ва. З доnов.:ддю .про .nід<?1~моки і зав-. •н:чних .наук П. Н. Насте:нка. механі~зованих ла•НОІК Оле.ксія Юхи­ JЮЩ'У'В:атимуть .картоnлю з .м:ні­ 1 Пі·С·1Я леюuій учасни·ки ко:нфе­ менка і Василя Кириченка. мальними .,.затраrгам11 .ручної ІІІj}а­ дан.!І'я ІПО орІ]з·кому 3б'.1ьшеН1Ію ви­ ДОС'ВідОІМ Ц'\}ак­ rці. Осdб"Цвq СТІЗраН·Н'() готуЄТЬСЯ ·робниrцтва ка·ІJІТОІПл'і· у .радгос•rnа.х .реноції дСТІ'ИЛІІ'С.Я Садитимемю картоплю г.ребне·nе.ред црисутніми ви.сту,пив за•ступ­ ТИ'ЧНО•Ї .роботи. Директори ра,дгос­ JIO роботи -JІа•ика Петра ХитІjЮГО. ІВИІ:W способом, щоб пр" оброб!'І'Ку .ник ди<ректо.ра тр.есту О. В. Щер­ Іn~в «ТреrбухівсІJКИ•Й» "Ра «Плоакі·в­ 'Картоn.lі не ;заІСТооовувати суоц.іwtь­ На кож.ни.й · І"ЄКТар зак:р·Ьпленої бенко. СІ>КИ•Й» І. оМ. Кавба·СИНоСЬІКИЙ та .ного боронування площ, а т.!льки n.1ощі ·внесено достатню кіJІІІІК:сть Пот:u'\1 науко.в1 ІПра.ц::вни·ки nро­ П. Ф. Волоха .розnов:ли npo вщю­ ·ц :мІі·ж;р·ядІдях за .ку;uаиватоrром у м:•сцевих добрив та.•no 4 центне­ читали ·ряд .1екцій. «Передіові аг­ щуватrя в своіх .rооnодарствах зчеnі. СуціJІЬ!Іе бqро~у.І!ІЦІИІІ ШІіА• ри ам.:ачноі води, rрактори І ма­ ротехн:чні r)]рийоми вирощування насіння люп.ину (Требухів) та .1и.ве ТИМ, ЩО част"На булІіб ВRИ· ши·ни .на,посоwв!, кормових б.~"РяІК:в (Плоске). високого в,рожаю картоплі» -

НА СУБОТНИК

шення

~ОJJИІ~ів

.1ю сор·11у При€кудьсЬ'КИЙ, а потім - Боородянснкцй і Островськ•ИЇІ.

хан!Іза·то.ри

Всі, як о~и,н, вий;{емо .на ВсесоЮЗІний ле.н.інський субот­ _:ник, У'дарною працею -зуст1 р1•не­

у

грунті. ІІосі1П!О 3 rеІ<Т.&р.іІ.',J)МИС­ К!~. YcntшИQ йде «~и~t$RИЯ каор­ тоолі. Застосува-няЯ опеціuьни·х

У най.бл!!•Ж•Чі дІНі роЗІnочнемо са­ ІІJР'З'ЦЇ.' при нормі

==========::::;::====• даєтt>ся ВСІ-

рощуванни оВО"І".JВ.

*

я:ровІІІ:ювану

rп.о-ка~зникі.в у софа•ліети<Dному змагаІНІНі на честь lОО,річчя з доня

.народження Володимира Іллdча Леніна наго.родили Ленінськи­ ми ЮВ'ілейними Почесними Лрамотаrми 435 колектив!і:в під­

ІПЛСІІНу, ;ЗЗ. НСІВі ДОСЯіГНеННоЯ

ГородІІоІІ бригада paдroony «Жерд ВС.Ь.ХИ•ЇІ» !JjHI<C'l\)'IПitJia д-о ВИ·

картоплю

ди.ти •ранню

.Центральний Ком:ітет КП Уікраїни, Президія Верховної Ради УРСР, Ра!Да МlнLстрl·в У.країнснкої РСР І У~аІ'НСька реОІІІУІбл.іJн.анська 'РСІІда ІПІрОфесіійних оп.іJ.tІок за д<ЮЯІ!'нення .ВИСОІКИХ

ПОСІЯЛИ РЕДИСКУ

ШИРШЕ РОЗГОРТАТИ ПОЛЬОВІ РОБОТИ

*

ої ссщіалі­

ми у :зд1Асненн1 рІІ.пень ХХЩ .з'Уа.цу КПРС, в

у роз-витон е·ко­

ноМІіки .і ку;льту,ри ·нашої .Ватьюівщини і твер-

Садимо ранню

держ~их ПJІанІіІв

І УКРАЇНСЬКІЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКІЙ РАДІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

:~юл­

госпrники, .іrнженери і техніо!m, праЦівники нау;ки і І.qульту,ри, всІі 'ІІру!ДіІвники мJста .і села, втілюючи в ЖИ'ТТЯ лен.інсЬІКі ІНаІКРесл·ення, ще вище •Пl<днеоуть .прапор соціал~тич.ного зма­ гання, црИМ1ножать rової :зусилля в боротьбі за

.річчя з ІДНоЯ .народження Володимира Іллі·ча Ленііна нагQй>оrдили Ленtнськими юв!ол·ейними Почесними Грамотами калеRтиви 2500 під­ приємств, о;ргаНІішщ•іІй, ра!дГоспів і хол·гоопів. Цеtн'l'ралЬІнИІЙ

1

ВЕРХОВНОІ РАДИ УРСР, РАДІ МІНІСТРІВ УРСР

всі

пра­

комсо­ агрегати

nтахофабрик,

які

nрацюватимуть на сівбі зерно,

вих і бобових куJІьтур, садіннt

·

картоп.аі і овочів.

Перемож.цами конкурсу вва­ жатимуться агрегати, ЩО В Oil· тимальні строки і на високому

агротехнічному рівні засіють найбільшу nJІощу при відмін­ ній якості.

Кращі КОМСОМОЛЬСЬКО·МОJІО· діжні агрегати будуть наrород­ жеві Почесними грамотами об­ кому та райкому ЛКСМУ цінними подаруи~~:ами.

і


ПАРТІЙНЕ , ~============================================

ДІЛОВА РОЗМОВ-А Людно бу,ло того

життя

Доврка ращгоопу

вечора

в ний•, члеНі

Г. М. Рад-

Боqрицьному нлубі. Пі·сля трудоІюго дня ·тут зібралися номуні.сти з dіл Жердови, Рудні, ЗавоІРИЧ, Шевчеюювс•го, Монреця і БОІбрина. Пере1д прнСУ'!'НІіми з інформацією про діяльиіеrь обкому КП У!\Іра·ї•ни за звітний пердод після ХІХ партконфІ'!ренції вист.j'ІПИВ

ченно розJ:ЮВWІа, ян тваринни­ ни борються ІЗа вИІСQКі надої м.ол<та. - Ми мали б ще ·ІаРащі насm:Ідки,- ~реслила вона, я~би ~rері.вники господарства цроявл•яли більше т,у:рботи цро по.вно·Цінну годівлю худоби. Хі­ ба не прикро, що вже зима за­

завlідуючий воідд!лом сільсьного господарства обкому nа;ртlї

и:.нчила.ся, а кормоза•Паt]JІНИК і до•сі не вве~дений в дію.

А.

І.

Шульга.

Він

детально

На

зборах

ВІРНІСТЬ ..... • •

• В<4>иЦь-

КПРС

вистуmили

- Виступає наш шановнйй землЯІн, соліст Киї-в·сьиої держааної філа~рмо·НJ\Ії Андрій Сердюн. Пісня Оленсандра Білаша сЛастів­

районного

ко-

се 1 rрета-

ря райному .ftП Ун:ра.ї·ни. члена

обІЮМІУ RП Уніраї,ни В. О. Н,ривошлина.

1:1оспс.дарс11вах,

та.Е·~я

куль11ури

п01рушували

дальшого

Андрій Саве.лійович Л·е:дь пом.і·тно ниВІся лю.длм ІІіісля вст:упу піаІНІЇ!ста

соцtалkтич-

них зобов'язаІІfь на честь

100 _

у за.д своій ніжний, соновитий, wрасивого темб­ ру голос, який бла:гально ІІІросив:

і т.ва­

І

завод

-

РуднЯІнсьний молеще

-

ллемштахо-

Да.й на.житиеь !Казкою, Та не дай за;знати Лhта без те.п~1а.

Колишнього артист.а Арнадія Денисовича ХолодовсьJюго, що си~в біля дІівчат з нвіта­ ми (а ·вони nрИ!Готу.вали їJІ: .для Сердюка), роз-

Іюнанню плані:в п'ятцрlчни, n~д­

господа,рство,

сназа•в у своєм.у вис:ту.п:! його

дирен·тор ЗаВІдяни

ДОПОМІОГЛИ

н!.ста.м глибше

ста'н справ,

хиби,

по їх по­

М. В. Демчеwю. -- дола·нн.ю. Кому.н~сти запевнили НаJполегли.в'lіЙ nраці обном КП Ун:раї.ни, що взяті

нолективу в минулощу р01ці ми

одержа.ли

по

262

нурну"неоучну. тl ми завжди

яєць

саЦіалt!JстИІЧІнl

зобов'язаНІня

.на

. на 1.970 рtн б)'Ідуть виконаНІ! з чес­

.в сво·'ій робовІдчуваємо по-

ст~йну дсІПоJ.югу обла.сного 1 ра-\ йонно.го Іюмітет:,в па:р11ії.

ювілейному

році колектив будівельно-мон­ таJКного управління JQ 39 взяв на себе соціалістичне зобов'я­ зання на два місяці раніше строку, до свята 53-річниці Ве­

ликої Жовтневої соціалістИч­ ної революції, закінчити будів­ ництво районної лікарні на ЛіJКОК,

ціалістичне змагання. € p.q чо­ го докласти рук мулярам і

ВЛКСМ.

штукатурам, монтаJКникам і сантехнікам, електрикам і ма­ лярам. Всі вони ·прагнуть пра­ цювати не тільки швидко, а й високоякісно, щоб створити для людей затишок, залишити після себе хороший слід. Спорудження нової лікарні

В

оголошено

комсомольсько-мо­

лодіJКною будовою. Тут ство­ рено штаб, який очолює сек­ ретар комсомольської організа­ ції БМУ-39 Алім Мельник, діє робкорівський пост райгазети «Нове )ІЧР'ТЯ». Члени штабу і робкорівського поста разом з райкомом ЛКСМУ стеJКать за

своєчасним

постачанням

ма­

теріалів, їх р;щіональНИ\11 вико­ ристанням,

проводять

велику

організаторську і виховну ро­ боту серед молодих будівель-

·

ників.

Самовідданою працею сла­ виться на новобудові бригада мулярів Івапа Юрченка, якtи присвоєно nочесне звання іме-

працює

нелегких

провели

Згідно з планом, районний штаб цив·іЛІ>Ної обороІНи провів у радгооІІІі ~Літw:,вс:ький» черго­ ві .заняття. В •НИХ ()рали уча·сть керівники господа'РС"І1Ва, брига­ дири, иерУ'ЮЧі, спеціал.істи, а також пр~дс·та:внини швейноr фа:бри.ни та фа,бри.ни ХУ'дотнlх

зимових

,

-

Yc-

допомогти

спорудити і ввести йонну лікарню.

О

занять nрослухали

найближчими

2

стор.

О

з па­ ІІІl•СІНЯ

на .небо•. Через хвИUІИІНу-другу

.юшов•нилаGЯ

пор.аненwми,

лі•на.рями.

Jl

по­

дра.матич.ним

др.узями.

драматич.ному гуртку

І

лише

у

нооіть lз

м.атері,

яна

мала добрий голос і сама співала .в хорі, він

ІЮВСЬНОГО.

Шс·ля Сердюка

занrнч·е.ння .ионсерваторі.ї А:нд~ріІІ зарахо~ть солістом то:дtі ще Ун­

мр:.я.

Андрій

сТЗІВ

лрофеdіона·льним

а·ртис­

том-<m1ва:ном, об'їздИ!В всю У.країну. І де б не­

ВНСТІУШІJВ

у ЛьвоВі,

-

Лущьну,

~руснавц.ї,'

Дощщьну, на киLвсьних n'іІДnриємс·твах чи в с.воІх рідних Броварах, .всюди його супро­ водііІ(Іу;ва,l]И уопі.Х, оплески, НІві ти.

У день

двадцятир/і'Ч'Чя

Перемоги

над фа­

ли.с'І'Сь:ною НІіІМе"І·чи;ною, :віДЗІначаючи нелегну, nовсякдеНІНJУ

пра:цю

артиста

над

підвищенням

в· язно·во спробує вступити до театрального і..нстит:уТІУ. Катерина Олеосандрі·вна d на сло­

А. С. Сердюку (а ним 'В'іІН став ще .на війні) І$уш> прис.воєно звання соЛІіста першої нате­

вах,

юрі!.

.і в душі

пdІдтримала сина: еама

мріЯtЛа

n.po

сцену, тому

ж у

мо-

щиrю хотіла,

щоб Андрій ·ЗJНайшо.в да;рогу в ча,ріваий світ мистец11ва. Та хіба во.на мо,гла передба"Іити, що червневий ранон 1941 рону .несподіва,но перекреслить усі пла•ни на майбутнє?

хі­

Грамоту і наn:раrвленн:я .на навчання до Ниї.в­ сьнаї де:рж.31вної ·КОІНІСервато,рії Ьмені П. І. Чай..

своєї

ЛОІДОС'І1і

з

вав nіснІ. На обл·~сному конкурс•і самодіяль­ них спrваН1і.в 'У вересні 1946 .рону в·!н одержа3

раїнсьно'і (•НИ!иі Ки~всІ:ІКої) державної філар­ м.он:ії. Збу.ла~сь і йоrо, •і .материІНа заповітна

мистецт•вом.

й на,рDІдилась

П1зиіше, .коли Андрій почав потрuху ходи­ ти, йому ·не давали .споною. Пора:не.ні навпе­ рейми зшрошува:ли в свої ;nалати, щоб з.асп:­ вав. Так ВІі.н ста'в учЗJСюmюм. •Госпітальної ху­ ,:{ожньої с.а.мод!·яльносТJ!.. Пони Л·і·И'УІВ8/вся, за­ н:.нчил.ась ВІійна. АІндІрій повернувел .в Брова­ ри. І •знову ....,. ху,дотня сЗІмодія.льн•:.сть. Хоч було дуже важко фізИЧ1Но, ІНікОJІи не зраджу­

ясиось сназав, що після закіІНче.нн.я шноли обо­

Поча,лаоя ВітчооІНяна !ііtЙіна, учаонином яної став 1 А. Серд1юк. ПершНІЙ номанди,р Сердю­ ка Микола Абан!У·МО'В :виявив 'У хлопця ~J.бносТ1і сл•ідопита. Відтощі розвІ:Дна стала основною військовою спеЦІ!альнlстю Андрія, хоч не заqував ві:н і Пі·ОНІL, і за спів його душе любили солдати 232 стрілецьІІюї ДИ!В-ізП, яна в той час стоя..ла в Р,УJМ:УІН!ії, •в Яссах. В годи­

·М•іЧІної розвtдни. Загалом, одер­ жали необхідНі зна•нн.я в обся.зl

.ни

35~ГQДИІННОІ проr:рами.

1ну».

госпу.

обняв

16-:річного юнака велика м·р!я: стати а,ртистом.

кLль­

ЮРЧЕНКО.

сцену,

Пра~вда., 1Не!О ВІLн боявся rю~·лИТИІСь

ЗАНЯТТЯ

Ф.

-

Хочеться янось душі, снільни

до сцени поча'ВСЯ в Андрія Сердю­

захоплення

Паралешто ·з уча:стю у

бу~

.та

Анд~й ·СП'jва'В у хорі. 'Годі

На новобудові уже відпра­ цювало свою робочу зміну чи­ мало загонів добровільних по­ мічників. Будівельники споді­ ваються і надалі зустрічатися 3 ними. І. СЕГОЛ, інструктор-методист по спорту БМУ-39.

.приладами раДJ..ацИtної

вино-

Дозвольте, я понесу йому ваші квіти,

... Потяг на

дію ра­

л~нцій, подивились

її

йоrо, ооl(!ілував, пQДа.рував !fВ.іти і сна.зав: - Опаембі тобі, сиНІу.

штабу

на діафlльм~в. оона.йомилися

ма.й.стер.не

І лі'І'Ні<Й чоловіІК :вИІйшов на

достроково

в

і

дра,ма·тизму :в його оп1•ві.

іншІ.

заклик

слова пісні,

nол·росив іВ одНІі•ЄЇ з ~і,вчат. ІВ:ііддЯ'ЧИТИ артисrоові. Скільки

сантехмонтаJКJІККІt,

начальник штабу ЦО рад­

J3ИІРобів. Учаснини

чу.лили наНІня.

)'ІІІОІJ3І:

КОМСОМОJІЬСЬКО~МОJJОДіJКНОЇ

ци.кл

норидору

- Ні, я повинен повернутися на оцену, яних би це ~усиль не КОІШТ'Ува.ло,-'-Івирішив твврдо.

---"""------------·~~~--------~~

ЧЕРГОВІ

я

nолинула ІПО

!

Широкий відгук серед ком­ сомольці.в і молоді промнсло­ вих підприємств і установ

дови

саме ПЕWед ООJЩДОМ JРJ.•наря,

госпіта.пю

·ки-.но принLс людя.м, віра ~ щюї сили, верне1fіня до омрJ.•яного ЖИ'І'тя.

штукату­

водопостачальники і

міста знайшов

бриІНЛИІв·а, .n<JІМережаІна па:ву­

У поомішці, ЯІною ВІі•н оовернуося до сонця,

рІв т. Мотузкн ( БМУ-38), бригада елоктрнкіQ 'f. Дgбро" венка ( КБУ-422). Значну p()QO· в

-

За ІВ~к.н.ом

бу.ла і .радість 'Ві'Д насолоди, ІЮТРУ ІВІін тіль­

багато

організацій.

зав;щІІням" бригада

ту

...

нувся.

РІРІІDЛяються з саоїми

nlUJHQ

Не ду;мав ro~i АццрЬй, що nопе.р·едІУ в ньо­ го ще одне велин.е 'В'ИІІІ~уван.ня.

Крі1зь шибни у ІПа:ла.ту лас.кЗІВО заrляда,ло сон:це. Андрій Іпогл~яну:в у В'ікно d, заm.мурИІв­ ши очі від його сл.іІІІУЧИХ: nроменів, посміх­

цьому

рабаєва, Володимира Молотов'ського, МикОJJу БриJКана. · Іх приклад наслідують інші. субпідрядних

- Ян ше тепер на оце.н.у? Невже доведеть­ ся обирати hнши~ Щлях в життІl? Виир~лити з .nа•м'ЯІ'11і ·все, що ра:~і!ІЦе було пов язане з пі·с~ею?.,

нами.

процентів.

будові

На дРУІГИЙ день а.м:дутували

котрі вже мали залишати гоцпіталь, на знак

колективі міцна трудова ди­ сципліна, високе почуття від­ повідальності за доручену справу. При відмінній якості роботи муляри свої змінні зав­ дання виконують на 140~150

На

ступив на мі•ну.

ВІ~н на­

по.дюш обе.ретио під~н.яли його над ус·!ма л!ж­

і виконроб т. Рижий серед nе­ редових відзначають Бориса Лозицького .і Дмитра Гапона, мОJJоднх будівельників Катери­ ну Томілець, Миколу Примака, Віктора Саливона, Петра Та­

робота, все набирає со­

оовертВІЮчи~ь

ме~с·естрами. Веа зwв.ме.рли, нем<Ов боючись зляна·ти піСІню. І коли ст;мо тихо, довго 1 га­ ряче аплод:j'Ів·али АндрlєВ'l, а Н!.ЛЬіИа 61йц!в,

Щоб успішно виконати це зобов'яза11ня і своєчасно ввес­ ти об'єкт в дію, потрібно до­ класнІ немало зусиль і енергії. Зараз на будівництві лікарні розмаху

рон.у,

1944

з се.wре11НІИІМИ :дону;ментами,

«Дивлюсь

Начальник дільниці т. Бабич

ширшого

У· серпні>

.ро,ЗІБІ:<дки

падата

240

кипить иапруJКен~t

!

50-річчя

сивою •квіткою ,рооцоола в дущl, А.н.дрі-й ходив

на 'ВН1l«>НЗJння ваЖ<ЛИ!ВИХ 60/Йових доручень.

латИ

громадський кореспондент. ·С. Шевченкове.

ні

ночQ аж до св•іта:mrя не вдається ІВГамувати. ІХ трепету. І Андрій ааси.нає тоді, ян роже.чl.ю­ ч!:ІІЙ ·н.рай неба почиtи.ає збирати в с.маднн тем­ но•синю 301ряну су•ІІІНЮ .иоч.і. Із м.рією, яна кра­

Поступово Андр.Ьй ОдіУЖУ'Вав, веселішав. Од..

ТЕМПИ ПІДВИЩУЮТЬСЯ нинішньому,

то на сцені перед публі·ІЮЮ.

• .м.ри, .мрії... Б!j'ІВало. в .опоНІійІtі. фронт~~і

но.го р~ЗІу,

КУДІН,

УгагаІ ПусJСовий oб't!JCm

У

тLв

ванню.

тю.

П.

фа•wу.лЬ'Тет.

на лінія фрооrту, а на~д АІнІдрієм, котрий ще не .п.ро.ншІІj'Івся, ·сту;рбоваrнl і зосереджені лінарі, м-едсест.ри. :Х,в.орому .ам·путув.аJЛи другу .ногу, і н-ожЄІн ,розуІМ!lв: хлоощеві nотрібна не 111льни медитmа допомога, а й моральна під­ >tри.м.на. Уважнt.сть, ЧУJЙlкість, ЛЮдІська добро­ та безкорислИІва 1 щИJра, доnомагали ліку·

кому-

nроаналізувати

шляхи

·воналІ>ний

тин.ням, тепла ІРаНІІЯ ооінь,Інооrюкі·йна, тривож­

виявити недол1ки і

знайти

на

ча.ли мучити QУ·МІН'ів.Ні д1умни:

села ...

Дай напитись .'1З.ск.ою,

зобо:в'я.зання по устішному 'ВИ­

зоори. Вони

Х•Одод.ний ,в:1тре, ·не трwвоJК

нонсе.р.ватора,

ду·ма~в Андр;й і .уявляв себе то серед студен·

ногу. Ноли бrl'ль трохи ·вга.му.ІВаJВ'СЯ, ~лопц.fJ по­

Не лиша•й 1\ЗІК скоро мон> двору, .1аст:вко,

ркннищт,ва,-посил.ення орган.і,за­ то,рської і виховної роботи ее-

річчя з дня народження в. І. н~й зус'Црі·ЧІі 1001річчя з дня Лентна, 1про пла·ни ,1 завдання наРQдж.енш:я В. І. Леніна. остюіінь 0110 .рону .п'ятиріч:ни. Цінаво •і норис.но nройшли

-

понло­ послав

.1

nи­

Тов. НІрнвошлик широно по- ред сільських ·т.рудЬв.ниН'ів, по­ ін.фо,рмУ'ва.в, що зроблеІНо т.ру- ліІпшення умов їх JІІраці і в!дпо­ дІі;внина.ми ·d~льсьного господар- чин:ну. ства d промисловос 11і Бров8ірщи- · Прису11НІі прийняли •коннретні

ІНИ по .виксша.нню

ку ль­

ry;crn,

ІІІJідвищеНІня

зем-лерооо'І'ва

б)'Іди·н.ну

ЗВІЛ дРУ'ЖНО аплодУJвав, ченаючи виходу артиста. І ось на ·сцені, усміхаючись, з'явився той, ному були а'дресова~НІі сХІвильGванl оплес­ ки пубЛІіІни: .висоний, плечистий, підтягнутий. Ануратна п,ричесана пишна шевелюра. Благородне ФнтеЛі:ГеНТІНе обличчя. 3-піід чо,рних бІрі:в на людей .дивл·я:тІ>Ся виразні ·темно-нЗІр! очі. Приєм.на сце.ніч.на зовнішнrсть а.ртиста вннли•кає сиМJпа:т!ю у І"лядачі·в.

:1 увнrою сu1ухали ~ому•ні•сти невиІщри•стан! рез·ерви ·в сво-їх робоw

НАРИС

концерту, з яним ви­

Т)-1ри столич.ні митці.

керу­

ту первинних па•рТіІЙlних 01рган1- лили дІіяльн.Ьсть ооному КП зn.ці•й в ма.сах, авангардну \РОЛЬ Унраїни за звІтний пер:од. Ра­ чпен!в НПРС на .виробництв!. ЗО:\1 з цим вони вназу'Вали на про

оголошує ·ведуча

С'l1уnаютп :на сцеНі райоНІного

з'їз,ду КПРС та ХХІП з'ї·зд:у ць:кий• І. І. Накалюжний та ін­ Но:wпартії Ун,ра~ни, про 1велику ші. с.рга•ніза:торсьну •і виховну робоНомуні•с·ти · одностайно схва­

мітету nарті.ї першого

-

ка•.

ро.зпов~:.в про досяГ.НУJТ1і успіхи ючи:й .в'Ьдд!•ЛІІЮМ ;радгоспу «Жер­ т,ру,дІі•вншаів столиЧІної області •д~:,всьннй• А. П. Сорока, голов­ по виконанню рішень ХХІІІ ний аІ1роно.м .ра:дгосщу «Завори­

звіт

СВОІИ

ПІСНІ

перепочинну однополч•8/НИ · часто

просили:

сЗаооі·вай-но, Ан:црlю, ~повій, ві'!'ре, на ВкраЧим ближче був день ПЩJем.оги, тим більше тямо сол·дат.і·в на ріднУ БатІ>Ювщwну. Приїду додому ~ зразу всту;патиму до

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

ІвинонавсІ>ної

майсте;рност'і,

комуністу

... Не стихають. чаріІВІиі 3ву,ки роялю у бу­ ди'НІну Се:рдюна. За .ним сцдить гос;nюда.р. Він працює ,над проора"мою, прИІСІВЯЧеною стоор,lччю

з дня ІНародження В. І. Ле.н'іІНа. У вінна зВІГля­ дають яблУJні, .нотрL 1Ві1Н сам nосади:в, любо:вно ВИХОДИ'В.

Раmом у двері •ПОСТfУ'Кали. Црийшли друзі. А<ндр1й СаJВеЛі•ЙОВИЧ ГОСТИННО ·запрошує ЇХ ДО кІмнати, частує пахучи.ми яблуками, пропонує познайомитися ііз щОІЙіно .ІПридб!і!ними н.нишна­ ми (адоке він 'Вещший ~нИJГОлюб, ма.є бwгату вла•ону біблІіотену). І коли дРУ'Зі ,розхоІДятьсJІІ по домі.анах, у бу,диfІИІУ Сердюна далено за ПІjв•н.!ч ГОіритЬ olllirrлo. Ан;дрій са,вел'іtЙОВИЧ го­ тується ДО Н()ВИХ. ~СТ\РіЧ~Й.

Побажаємо

ж

своєму

земляку

велиних

творчих злетJв, міцного здоров'я ~ нових успі­ хів на анторсьній ниві.

На фото: А. С. Серщок.

Четвер,

8

JCВi'l'lla

1970

Надів ШУЛЬГ А.

року.

о


НАШ РОБОЧИЙ ПЛАН )'

108іиІноІІу році хо..еnн Кu•тtІІІСІоК8І nта-

xota6puи зобов'83UС8 uрк'ІІІТІІ

на

Посі6мо раннІ •РІ зернові аа АВа АНІ. На сівбІ

пізніх •рих зерноеих куо~~ьтур на 260 rектарах, а також о.а.норічних трав на сземниА конвеАєр», сиJІос., •хІ заіматимута. 658 гектарів, працювати-

..,.

нев.ІІодів по 180 цеитнері•. Актрокмо 8tllroнати план прода•у ,~;ержааІ нре.Q'ктіа poc.tu-

муть чотири аrрегати. Всю роботу n.11ануемо викоиа111 за 10 робочих днів.

ннцтва.

КукуруАзу

Що зробив і робита. коихтііа ~ .-онаии• ВЗ8ТОГО зобое'•заин•? па.. 'І8С . . . . . . . . . OSIUUIну бу.11о внесено на ко•нd rектар оо ие~n~~еру

rектарах посіемо за вісім

200

робочих АНів Авома агрегатами.

Rільюа

І]ЮІtів

Семип~кі·всьrка ний лен:.і:Н'.сьокИ!Й

!ll'l'aXQфatбJнtк.a rюсідає Q~e ШИІХ ІІfkць ІПО вр-ожайоості

тооші. От і rорік

3

пер­ 'В'р-ожаем кар­ гm;тара .no

ювіл~й 'ВИСШ\~

одержати

150

3

К{)ЖН~го

це.нтнерів к.артоп­

при не-спрюrr­ ді. На оІшж:ний геtктаф ІВИвеее-но 40 Т()НН ІW(Щffі!ИХ >Д()~рив, а на 150 гектщ~ів, крім то,го, ще П'() .{

ЛИіВИХ П'~их умt>вах ІJІИрощеоно Н'а ·кожrному геокта·J)і no 119 цен­

тяеор~в &у·льб.

це1Е'f1Не,ри

3 того ч:а-оу, -

l'ІІінеральних.

Під час

ро:mов),щє ІВеосноороа.Н1Ки бу~е ІВ.неосе,но •На кож­ птахофабрики ний гектаор по 5-6 центнеJ)ів rатів. Роботу виконаємо за 14 робочих .а.нІв, тоб- ·ГОдО'вний агр-он001 то, нк І кожноrо року, до першого травня. 30 rек- Ва.еиль Вшси,1ь1>вич К-ава·ленк{),­ а:V·ЇІаЧ:НQЇ вщи, .під ч:ас СЩ':Іін:ня таріа посадимо ранньої картоплі. Буо~~ьби яровиНа С&АіНиі картопоІІІ бу.а.уть працювати

суперфосфату І 3 u.ентверн ~ Іоро88а. Під ЗJІб, •киІ у нас sаrотм.-во niA усІ •РІ куо~~ьтурн, внесено no 2 цевтвер• tос....-п і стІо~~ьки ж ка.tіІJІП на ко. .d rеп.,.

sуемо. Ц1о0го року

ОсобJІиву уваrу sосере.~;•уемо на тuІІ ку•а.-

на

nо.ІІІІ

органічних .а.обриа -

турі, •к кapтqn.t8. П •ІtІЮ•уватимута. мехаиЬо-

250

на

Напоготові

ПОСІВНОІ

за такиА же строк.

ко. . . .у

rектарІ по 17,5 центнера :мрноіNІх, у тому •8C.U пшеиицІ по 21,5 центмра. о.., xapтon.tl no ІЗО центнерів, овочів no 158 І ІИІРІІІО8tІІ коре·

вані о~~аики на

НАПЕРЕДОДНІ

вивезено

17

тисяч ТОІІІІ

значно біо~~ьше, ніж торік.

На розхнАанні іх працюватимуть три навантажу·

гектарах. На ,~;ocaiJ.I аере«811а·

ва•і, .а.еснть автосамоскиАів, шість гноєрозкиАачів ,

JІИС8, що кра•і резу.11а.татн моава омр•ати, ко..и

-

5 arpe·

у тому числі о.а.ин РУМ-15. Цю роботу виконува-

ЯК ·МИ Д.ОР'УЧИ'ЛИ ВИ.\)ОЩу.ва·ння Ці­ ІІ\а!І)ТООJ.'!Ї ІПО 1, 5 Це'ІFГНе.ра С}'­ ЄЇ ооультуtри ІМеха• н.і3аторам, ІІЮ­ ІП~рфО'сфату. 'Міітно зpocJUf · врt>жаі. llО'Чали мн ~~бають тут і •ПР·О tnосЗІ~каву ·3 ТОІГ(), ЩО І КЗ;jУГО!ІЛЮ . СТаЛИ карто1ІЛю с·ОІртІЇв Опев, Приекуль­ 'ВИJілsrти ПЛІ>щі .з-'nіц к.ращих но­ сь'КИЙ т·а .В()Ірщя·Іrський, ЯJк-оі в ІП~р.ед.ник~в і більше вносити д&6- 700 тонн. Ії 3афа3 !Перебирають, ІРИ·В, УІПО'РJUКУ'ВіаЛ'И наосінН'ИЦьке яр-овизують. І'О>ОІІ()ІДШРС'І1ВО, піцвищиди культу­ П>р,о·водить о·с11анні приготуІВа•н­

DU

за JІанками закріплені невеJІнкІ n.ІІощІ. Тому .11анці І. Носка ви.а.іо~~ено 70 гектарів, М. Матвієнка 65, В. Панченка - 70 і А. ВІтьсжа - 45 rекта- .

тимемо у АВІ зміни з таким розрахунком, щоб своєчасно пімотоuІІтн площі для сівби, са.а.Інна просаоних куо~~ьтур.

КJІЙ гектар 2 центнери фосфQРноrо бopQWHa І ! центнери калІАноі со-.1, а на 5О rектаріа вІІае:J.ІІи no ЗО тонн органічних Аобрив і np111opuи іх.

·:ІІеха·НІіІЗО·ва­ ших машин у оооІІі обJІа.а.нана пересувна автомайооj)(УІ'ьбу 3 ВТІратаІМи. Це 3абеоое­ на данка Охр. і> ма : Васи..1е· ІІІка, л•ка стерв•, ви.ціо~~ені спецІаJІісТІС. Дян JІюдеА, які пра· цюватимуть у n0.11i, внвознтнмутьс• гарячі обіди. ЧИЛ'() }'ІОІІЇІ. Ми 3Начно пеор-евико­ без затрат ручної ІJІращ.і. пл<1нує

рудзу на 200 гектарах механізовані .ІІанки М. Гаііовоrя та І. Ан.а.рінщенха. Ду..аемо максима.аWІо механізувати і вирощувани• · овочів, niA •кІ вне· 4:ено Аостатню кі.ІІьхІсть органічних і мінера.ІІьних .а.обрив. Зимовий періоА використали АЛ8 піJІ.Вищенн• діJІовоі кваліфікації механізаторів, а таtЩІК інШ!І!Х робітннків і робітниць рі.ІWІИЦТВ!', Ус~ЧР.но закін·

рІІ.в.хоауетьс8 основному зав.ІІ.аІІНІО. - ВІ\КQнаиню соціuІстичноrо зобов'•заннІІ, взятого на честь сторічч• з .а.н 11 наро.ІІ.женнв В. І. Леніна. Основну увагу парторганізаці• приділае розгортанню Аійового соціukтичкоrо змагаJІня. ХІ.а. його висвітRюватиметьс• на Дошці показимкІв, на сторІнках стінгазети с3а врожаА», а бюлетенях. Пі.а.сумки змагання між аідді.ІІками, брмгадами, лан-

торних і ріяьничих брнrа)І.ах, .11анках. ВизначеНІ

Агітатори І по.ІіторганІзатори, лектори первин-

рів. Коли площу орали на знб, то внесJІи на кож-

д.а• техкічноrо обсяуговуванн• тракторів та іи-

На високому агрофоні вирощуватимуть куку·

Ус• n0.11ітмасова і куо~~ьтосвітнІ! робота пІ.а.по-

чено пімотовку трактQРів та iH!U"~ мaw ..Jt, Інвентара. СкJІадено план nроае)І.енн~ •"~tних n~.,oвих ррбіт. 3 ним Q6i~HІt!i всі ре6Ітн•и в трак:

ками nіJІ.ВОАИТИІІутw:н ІИО,..JКНИ, а в агрегатах що)І.енно з врученн•м переможцам перехІ.а.них червовп uмпе.ІІІв І гроаюаих о~мІі.

маршрути трuторІв і агрегат1а. Планом переАбачен 0 провести всі ПОJІІоОві роботи в стнсяі строки f внсОІІ:оtІКІсно. Tu, nіАж~вJІеннк озимини на 1000 гектарах провели за вісім

ної організацП товариства с3наина», аrІткульт-

бр

иrаАа виступатимуть

бе

ре,~; робітниками.

робочих .а.ні-11. Внесенн• Аобрив на 560 rектарІа багаторічних трав і куо~~ьтурннх пасовищ прове.а.е·

зпосередньо в ПOJJ 1 пе-

За.ІІІWИ.ІІИС8 .ІІіченІ АНІ АО масовоrо вихо.а.у е no.te. Пробний вніз.ІІ. показав, що век техніка

мо за о.а.инаАІUІТЬ робочих JІ.НІв. Працюватимуть чотири агрегати на виконанні ці6і роботи.

Аобре пІ.w.готована, кцрів механізаторів внетачае. ВстанОВ.Іеио наr.ІІ8JІ. за .а.озріванням rрунту.

мо на 1250 гектарах. за три робочі .ІІ.НІ. Працюва-

поJІьовІ роботи.

Закрнтта во..оrи на з11бу а АВа С.І!. ІАИ прове.ІІ.е·

При

тиме n'•ть arpeгatia. Закриn• во.110111 на 1360 гектарах озимІІtІи І б•гаторІчнп трав sакІнчимо

nepwlt

можливостІ

розпочнемо

вибіркові

О. ЛАПИКІН,

про

удобрення

·, -~·

Наша .nта-Х'Офа(ірик-а ма€ в Н'lВ та морК'ви .на 1\ормові Ц}.І11. ООНОІJНОМУ д-ерково-.с.лабоці,Д:Ю- Пl·д !Урожай ЦИХ КУЛЬ'ТУІР виве­ ЛИ.СТl .п;дца·Нl та QУІЛ'іщан.l грун- зено 9394 токии о.рrа~чп~х ти. Bмlcr органl·~ни-х речовин в •добрив при ІПЛЗ!Ці JЩet!etfliЯ

н~tх ·невели:кий- 111д 0,5 до 1.~ 11400 тонн,

проценrrа . Завоім мало вони можуть зберl•га:ти в гру.нтовому розчи-нІ. ІІІОЖІtВНИ-Х !речовкн у .рухливс•:vtУ стаоІfІ.

Такі

вкма.гюоть особJшво

го

доrл.sщу

та

груопи

старанно-

·n:равильного

по-

заготовлено

ня до вих·оду ·в orroлe

•НУ€Мо ІПЛаН'О'ВУ . вро-жлtйлkть.

· ІflІІростити по 200 І~е-wгнерів МО'!Ж'ВИ з К·ОЖ·н ого геІ\та:ра. Ланки Григ~ія Таращжа та .Пе'Тра Стр-і­ хи бо.ротимут&ся .11а 200 центне­ рrв зеленоQІЇ маси кукур·удзи на КОІЖНОІ:\І'У ГЄІКТІІ:))оf.

Уіооіх семиrюл· к·івців сідний на­ ~ЛЇU}'Ба'ІШJІ. От і .нrинішнwго J)O~Y меm· ні3овані лан~и Івана Ге­ VУ'Са-, fІРШ'Орі.я РОЖ()ХИ, Во.l•(}ДИ­ ·мира Лебе;щнця та Лwніда Теру­ са 3Оu!!в'лза:шся ві·,1зrначіfrи сла· в-

~ -&сеп;упІ/­ нового життя

(

)

«ВСІ ФАКТОРИ

но

наІГО.1<УС

гусеиwч:ни.х

Бул-о, зокрема, зробт~­

tta

·пові.1І.>ІІJ1Й

тракrор і в,

тонни М'l'Нераольнкх. В ооновно­ .це ІвисокояиіонІ добрІtВЗ. 'Зара13 ·у гооnодарстві вже за­

.ремонт

неза;J.о-в'ль ­

ну підіІ'оrовку інвентаря в д-ругій брш-аді, Не висrача .1о тракторис­ тів для О'))'І'а.нЬза•ціоі дво.з-~{інної ро­ боти Гj'ІСеИІtЧн,нх т;ра·кто.р ~ в . >Ceoкperra.p :nарт.кому !Птахофабри­ ки М. М.~нжеrа 6ІОВ"і ;J.<JІмив ре;t,а.к­ ц :ю, ЩQ ма-теріао.1и рей.:t.о.вої брига­ ди були обrо&о:рен.і :на па:рrортан і'зації ві:І,ділка.

864

І. МИХАйЛЕНКО.

в газет і факти підтве·рдилися . Вжито заход ів до ви-пра.влення не­ дол:ків. Те111ер вся тех·нjка від,ре­

~ю1ітована, бриrади затор-и

ка.1,ра"и

зборах Вка.зані

т.ракторні

уком•n.1ек-то вані . Мех-ан і­ готові

до

*

ВАЖЛИВІ»

П;д ТаКJИМ ІЗа.rОЛОВ'КОМ у rазеті «>НоІВе ЖИ"М'Я:t в ::д 21 березня бу.1и апу:б.~ікова>ні мате·р і•а.1и ра.й,Дової б,ригади npQ ·п:дготовку Семmюл­ КІ!'іІськО!Ї птахофаб.ри:ки .1 0 по .1ьо­ вих робіт.

головинА аrроном.

r~~q~~~~~~~~--~~-~,,~####~#І~ri#IC#~~,~~~~~~~~~~~

Дбаемо

РУ ~wрощування будьб, :по-сили:~и

виходу

*

в

no.1e.

*

ди:ректор радгоспу « Краси .:J : в­ ський:. В. Чернишен·ко nовідомив реда;юц:ю,

що

·в

мате-р.: а ,1і

рей;J.о­

вої бригади від 14 бе,резня 111:д за­ ·гО-10'ВІІЮМ сНе.а.оробок ще багато» п;Jави .тьно

вка-зу.ва .1ося

л'ки в nідго-то вці до

.ВЖ!і!ТО З•аХОJ(ІВ ДО 11едо .1:-к ~в .

рів тн

3

про

нед-о­

весни .

ВИ:Прав :ІеНІІЯ

ІІаЯВНІІХ

39

траК'ГО­

апра-ВІних і · rот-ових до робо­ 38. За надто затятн.у.1н ,р~~юнт

-граІІІ.'ТОtра

му

«Т -74»

в

ра.йоб 'є днан·ні

ка»,

на

що.

БО'рисп :.,ьсько­

« С і.:1ьг0-сnтех.ні ­

з·ве,рtrу .lи

у,ва>гу

.ре­

МО!І'Т НИ'к :.в . Ус і МаШІІНИ в ідре~ІО.ІІ· .Т·ОВа•Н·і, ·за.аг регатова к:. Техн:ка зак.р,::плена за меха.ні.за .то·рами.

. му

ДОЛАЮЧИ ПЕРЕШКОДИ

.вершується 111-джи:влекня ози.ми­

>ни .из. воЬй

IlJЮIЦl,

1незабаром

механlза.тари ІІІочнуть

єднання Уtдобрення Ух органіч- мінеральнІ ·добрива ними й м:.неральни·:vtи д~рива- бага'ТОірt..чних трав.

з перІодкчннм вапнуваsн:ням .

на

в-носи:ти

посі1ш

В нелегких .}"М-овах ~ООО,lИТЬСЯ що висять аа С11інах на ро-бDЧих П·ра:цювати пташницЮІ з •пеtр.шоі м-ісоцяос К.()ЖІІf!УЇ ІІІТашниц.і, де

Однак ооіХ .цих зaxQ;J.lв буде

6рНГ&,lИ Киїос~к.оі пт.ахофабрики. nростав:~яються Іj}-е·3ультати ~ооо-

оста.нн! два роки сере;~tня вро- чepвttl •поч.неться добу.вЗІНня жай.ІІі-сть зернових зросла ІНа торфу !На Іран!.ше осушених пло2,5 ·ц·еНТІне.ра nроти середньо! щах у масоому ГОСІЮдарствl.

ІІІ'ОС'Л.Ї.Д 11Jрибцрати, і JІІЙця збира- тю сяють очі у fЗJННИ Пилипівни. ти. Але РQбП.ниці, ~олаючи '1\J)Y.l- У цwм•у пташнику теж . . . ~~

Mjf

У нас -nроведено .пев-ну робо- мало для pl 3кoro пі.двищення '~'У щсдо п~двищення родючостІ врож!!!АностІ . Тому .хлlооробІІ земель, вже досягн,уто 1 деякmс •вн.р1Ш илн ще v""1 льше -Y'Вar~t п ри усn.і;,с!•в у Ц!Ій оnравІ . Так, за дLлити удооренкю земель: }'

врожа•й:ностІ за чотири поперед-

НІі роки.

Механt3ацоіі в nрmt.іще·ння~ :vай- ти .за кожен де-нь. То тут, 'f{) та:~~ . ~ б Же НIJfKOl, ВС~ Д()ІВОДИТЬСЯ 'РООИТИ ачимо: 75, 80 і tНаГВІіfІ'Ь більше ВVУЧ1ІУ - і КОJХ.'ІІИ ·РЩІ~вати, і ПІЮЦЄ!нтtв не-сучості курей. Радtk-

ЩQnnиy його .м~на буде заго Паuа ф е.а.оровича м . ал•рекІ<а tНОЩ}, З МІСJЩЯ тов~~ 27-30 тисяч тонн . А у pa!l'Гoorri іме-ні Щоt~са знають я:к ютьося 1ВИООКИХ

'В 10СЯІЦЬ

Однак так! .показни, 1ш зро- така ~lлькісrь органічних доб- зд:обноrо алронома, ініоцІатора ба- ·к3ІШИК'іов. ста:ння врожа.йІЮС'Т'і не заД<>- о рив nовн:ое11ю за.довол&нить rawьox к-о.рІІених ·почи- нань по ви- ·· д·ооре за:к-tнчил.а

nq-

ОО-'Іьн-яють сучас-них вимог.

ДwИВа-

mро"ОВЖ _ . vє_ ·_ нl пол-І-в

~-

"

ста;рі

бата,ор·еЇ,

У mашнику в кі»ната відщ:6ригаца ми- ЧИІІ'К'У !ЦQІЯ J)Обі'І1ЮЩЬ. Ш.1 ч:аі:

треоби nrrахофабрик~ 1\ Уд~р,ен- рощуванцю висо.ккх врож·а·і·в ово- нулий леред'ювіл-е-Й·НИЙ 1рік. При « дозволить знач}!о nІд- ч:·в у за~срнrому r-руонт:. Мо.10.1.иіі . . ~ . . . 6 'МІоЛЬиОЮВ 74 ТИ'СЯ'ЧІ . І ~сть ~і х с І ль- комІ)'.н.ст т .•М а.1я.ренко б ере ак- П~НUИ иvпьтУР • rи.вну уч асть у rро:~~ад: ському ЖИТ- ШТ}'К ЯfЩЬ ВОНа ' О.lЄ'РЖала 6 МіЛЬ. 8 .НИІНІШНЬОJ'4У роцІ С'ІЩО~Q "'"Ь"ОГООЛ"'"арс""'ИХ " """' ...,, ·- ,...,~, ~ханlоова•н\ ла•Щ<Н по вар()Щу· Jl. ВОРОНЕНКО, ті, ВИС"!)'іІІає перед роб :-тни,ками з ЙО".нІів 756 ТИСЯ'Ч nrryк. . ван·ню каJртоnлІ, куку.рудзи на rоловний аrроном Воr,цабесідами і пол:.,.:нфо.рма.u:ями. - 3ара:з у н-ас проводиться 1 (-олеt,..и-в nІльникІ в

" у резерзи: шукати нов!

ВСТаН<ОВІ.ІlеК}

•вирОбничих •по- «КВН-1 » 3 ПО'вн-ою механізацією.

вищити

обt.Q:ньої Леq>е'])ІВИ . .

тyrr

·ВС.l ІІІ'І'З..ШНИЦ1 брRГЗ:,lИ. ЧИтає, ХТО рук-о,.... ..>ЛЛІL'\1:

~і&ралися

Х

ТО КН'ИТУ. заіЬfаЄТЬ-

ся, а хто ІПІРІ>СТО .ВЇД'llО'Чиває. Сю-

,lІІ П.РИІІ'О'СJМ"Ь газети, жу:рна.1и. зе.рно d си.1ос, нормових бурян111ськоІ птахофабрики. Фото В. По.lо.пІяка. РеІrоІі'С'ІlР'УІЩія,- Г&ВОІJ)ИТЬ І)ригаВ нин·1шньооrу р-оці коле·ктив ОПШІШUUШПІІІUІІІОІІІІІШПІІШШІD1UШІПІІІІІWUІUШІІІІІІІUПUПІНРІІІІUІІІUІІІІІІІІПІІІІШШІШJОШ•WППDШІІUШІШШWЩІІІІІІІІІІІІІІІІ дир Ганна Пилmrівна Лаф.іна. - : боJ)иrаци 'ІlР'}'\:\ИТWЯ ще 3 більшою АВА ВСІХ лосИ'ла на лотреб1 рІшю П(}Ж'Ва- В ~н-rе.~у оп·і>mю,ще~н.ні, де біі·льше ~н~рrівю, щО'б .зу·ст!)іти 100-qJІіччя вити >роботу rвулиqних ко:w!те- ,lЄоС..WГИ ІJ)ОК'ЇВ СТ~Я"lИ батареї ГО'ре- 3 Д'НJІ н.1оР· ОІ;(;Ж.еІННЯ В. І. Ле:нrна т!>в. Ць-кQГ~, .в яких не механізt>вані -г.Цтwи •вИ))ОІбничюш nоюазникаПро бласоуст.рій побутового TJ>Y~oмrerooi проце-си, ноо-абар-о.м ми. 3а пе•рший юва:JУl',З..l с-воє со­ СТ·р1ЧRОІВО-ТRаЦЬІ<ОІ З ни-м би ви не rовори~.1и npo ЛИ, Лl~кариі, кО!Мб:.нату, елеJ(І'l'риф1,каrцію ву-

"'

Cnp

БпАГОУСТРІИ

рі~е

село,

ПОЧІуєте

слова

де­

якою .невдоволення, а то й :до­ нори в!tдюоно його благоу-строю. Д1йско, .робимо ми далеко не

все, щоб ш~ретоорити свіЛ Гоrо­ лі'В у зразково благоустроєний н-аrоелекий nу.вкт, село культури І ІІІалежного

ви.соко-ї громад­

СЬ.І\ОГО ~щря..lку. Очев~qно, тому на черговій соо!ї сІ·льра:ци, снли­ наоНІіЛ з ЦЬОіГО приводу, ві(Дбу­ лась та:ка конкретна й .mрІf'нци­ пова

розмова .

БЛСШ'ОУІСТР1й Цілий КО:vІП ­ лекс питань. Це прибироа.1m1я шлях.іІв і .м-аЙІДа/Н'.ІІ, скверl'В і двор1'В, ремонт оrорож, иа.с-а.д­ жения дерев, освітлення, саон1та.р1я 1 Ьнше. СкажІмо, якщо

двори

0

1

садиби середньо'і

Чеrаер,

9

шко-

atrнa

фа6ри:Jш

61льш,менш

ва,ні,

цього

то

.не

вnорЯІдно­

скажеш

!,

зонрема,

в снве- буj'І;mельники

цектJралмшх._

Го-ворJАи про черго&!. заІВ'Даи­

!tJІ по блаrоуст,рою, голова .сІль­ виконкому І. М. Тяммо закли•кав д~"І'ат!:в та керj;внкк1в бІ-льше

no

блаrоустрою

1

шляхово­

му будtвництву А. И. Важ:ович ,роопов!Jв

ються

npкcyrmiм,

питамня

Sl(

вирІшу­

блаr~рою у

ЛіТнах 1 'l'pqx-oat, кмишм вчwrел&ка О. С . Пркмlч иаrо-

1970 poXJ.

оо·ві r~іоа>л.іtстич.не еО!ООв'Я'за·н·ня .вrн •ви-

3 ·к'ОІ!fав ·на 123 пр-оце-нти, а nпа11oome завда'Ння - на 140 прориrгттt · rоворили на сес"lї делу3axo,lШtl{) в ·пташник. Тут оо- ц~11Тів. Де-р.ж.аВІі П'J>ОЦа•н{) 375 титати К. І . Мишкор!оз, Р . А. Та~~-А . сяч lli'I'"K Я""' ран, м. т. J4>оль, І . П. РІудеш- стаєм~ за .pwvтuiO •Не тrJJЬКИ oj)'Oі vцЬ понц :план. · · І...• л· • х а.н, І . р . ЛІраС:НИи. -біrrниюів 3 6ущівельоої ОрИІГа.,ци, а ПО'Пе<""'"У в 3МагаНJні_ й=ь КО, !'~f' ІЧ • цькиА. · А •пт.аШІШЦь, JІ!Оі одООFООІагають •nт-а-шн·иці Ка'і:'ЄІрина АНД!роіі•вна Ко1

У схвалено_"у !РіШенні . сесія ороз;бирати юtітки. РоООти ще ба- сах0011ська

ватаердИJІа план nрОІВе.деиня вболівати за село, більше дба­ -м dсЯчника 11- зобов 'язал·а радгосп, ти про його зоакlШнІой виrл·яд. фа6рик;у та ~~робкооn чистоту, естєrrику. Голова ком1сd·У

встан·О'ІІІ.1Я'І'Ь

.про- баІГатоир-усні клі'JІК{)ВЇ &.тареі к.ластн 11JЮ'І1Уа·ри з '1\Вердим пок- к~мпле-к, сною хехмrізацією. в-І,д­

двори радгооnробкоопу, ського клубу, радгосnних дІлкt:в, а та-кож про баrато ву­ лИІЦь

л.щь, шефську роботу

·ropo рах цектру села, п-отребу оІ~ь­

блкжчи.мн днями

ви,дLлити

г.ато, тож Т})еба 1ІОСІІІЇ!Шати,

швидше 3-В'tльнити мі.с.це А-"Я мон-

ІНа тажниюів.

погреби блаrоУІО11Рою необхіднІ

ЩQб Т{)·НХа.

У .д'РУІГОМ'У

прнМ<іщенн,і, де

НщwанІ()

та

Нщ~я M~фo,lii-ВJra

.ООЛа.сне

}1ІІр.ав00шія

сіt.1ЬСЬ>КОО'О гооаода·рсrва та ООК()Х }"1'-

профооіл-ки рооітнИ'І\.vв с-ільсь-к{)Г~

коwти з тим. щоО до ювілею ,рfІМ'УfJТЬСЯ блооькQ 25 тисяч ку- rос.ІЮ~оа:рства й озаrо-r.mель n:pJІ­ JIOJК.дlt виконати основний обсяг ~ ІJ)е'Й-ІJІесу•ч{).К, ми за- стали •nовний овоіли бри~ зваН'НІЯ «Вригщ:~и t"""1,..

r.

МЕДВЕДЕНКО,

~ JСОресиои,цеи.

0

НОВЕ ЖНТfS

!ПІ>РЩІ()К. Тут тelll/1{), ЧltC'l'O.

BpUrCІAИJ) ох-оче ПОК3JЗ'УЄ табе:Іі,

0 ·

·ВИС-ок~ї культури Т88І]JШШИЦТ.В.8 )' .

П. ТЕПЛЮК.

0

--~--==~~==~~~~--------------~--------------~-------------------

З СТОР.

0


СПАСИБІ ТОБІ, ЛІКАРЮ Неле·гка і •Ві,дпов~даль:на

npo- ють та•кі кабінети:

феСІі•я лікаrря, зате на~йбла~ород-

:ний,

терапевтич­

стоматолооічний,

матері і

ніша, бо покликана повертати і дитини, мЗJНІtnуляцl!йний. Тут дарувати ЖИІІ'ТЯ лщдям. Таку :релу.лярно виnуокаються са.ні­ апеціальнLсть обрав собі 1 та,рні бюлетені., цроводитьоя ак­

Дмит,ро ОергLООвич Онищенко. )' 1955 році віrн усп1шно с·клав

тивна .профіЛ·актич·на ірОрота ее­ 'РМ ПІ1дростаючого покоління.

ВСТJ'ІПНІі еwза~мвни в ки·~вський медичний інститут і закіrнчив його в 1961 rpoцl, одержа.вши

ПовСЯКІД€ІНІНОЮ, ·qумліrННОЮ . пра­ цею повагу і авторитет у васе­ ленІН'Я за.ооювали п,раці·вники

диплом лі.ка.ря-терапевта.

ам•була:торії

Через деякий час йо.го привітно зустріли у Варвинській лікарні, що .на ЧерНІ1rі.вщин1.

Лвоздьова, J(ІКЗІр•сто.ма.толог Г. П. Гончар та ·і'нші. Вони лі­ к.ують також хворих в.дома.

За

5 ро~ів :роботи молодий лі-

Та

.не

акушерка

тільки

Г.

.Я.

оргз:Нtlrзаторсь­

а· й ве,лику }!!іk'арську ,робо­ проводить Дмя11ро Сергійо­ вич. На його рахунку багато врл1'СІваних людей.

Вадиму т~рМІhново зробили раЦію і

цим. с.амим

oue·

вряту.ватr

люді:D~. За.раа Вадим оебе добРt!.

почуває

Ппо високу В'і.дІюв.ідальиість лікЗІр.Іі перед <власоноtо савrістю СВІlДЧН'ТЬ і :ТЗJКИЙ ВИ.ШІtДО.К. ·.якось зимою

переказали

ввечері

т.

Онищенку, що Дмитро Ів<ШІОс вич Цольоошк (61·льше 75· роmв) почу.ва.є себе дуже .погано, про­

сить ліка•ря п:рийти. Дмитро С.ергійо,вич вночі, нез-важаючи на завірюху, rt.<юпіша:є

.на

ви­

клw.к. РІти треба більше чоти­ рьох ,Jt.л<JІ.~ет.рlв. Дf.ста'ВШись до двОіРУ, ДМИ'11РQ СерІ\і:йСІВич пере­ кидає через тин свій чемодан­ чин (хв~ртка ЗІЩJ>Іf1Іа, видно, в такий .пізній час .вже не чекали

нар заrвоював велику любо,в і шаrн:у я:к ·сере,д !Населення, так і се.ре,д ·аІюїх .колt!r. Тому, коли за зб:·гсм оімейних обставин йо-

ку, ту

МІУ несбХІ~дно бу.ло nоверну·тись в рі.дне село Осещину КиєвоСrвятошІuнського райоцу, Дмит-

Шестир1ttнDІ.'ІУ Ві·КІТору Ков­ ту,ну .встановили д!а'l1ноз: 1'\РИ­ на лікаря) і сам перелазить. Че­ .поз.ннй ме.НІіІН:ГLт. Стан адоров'я рез кілька хвили у будинку спа· тяжкий. Бат&ки ,в трwвооі. При­ лахнуло ові•тло. Дми:тро Сергі­

ра Сергlйювича 1не хо11іли ві:дпусшlти. Та це й зрозуміло. Хороших пр.а.фвниІ~ів всю,J;и ці-

біІГJІИ до т. Онищенка. І лі нар ,вчасно . лрийшо.в доНІлав

ІООіх

на

зусиль,

3ГОJдом Дмитр~ Се.рг.ійСІвич ОнищєІнко (хоч ио:М•У sдруте п,роnон;У'Ва'ЛИ rроботу в Києві) переї1жджає в село Т,роещищу, ,J;e його призначають за!!'ідуючим амібула:торіею. За ,доручену arrpa131y Дмит;ро Сергійович взявся з великим завзяттям,

щоб терм·і.нов:о ::відПІравити хво­ •робота. ffiн децутат сL.льсь~ рого в Київський іrнстиrут 'Ї•Н'­ wої Ради. ч·лен культу:рно-:освіт­ фек,фйних заХІвQрюва.нь. В:тн ньої •КО!МіОіІї та ОХ!ОІРО.НИ ЗДО­ довгий час лі•ку:вавея там.

'lуванню її спеціалістами, забезпеченню меджним і:нструмен-

Дми11ро Сергійооич постіЙІно ці­ fшвився етаном здоров'я хлоп· чи:ка, моралЬІно пі,дтримував rбаJТЬІКІів. Тепер У'Же і 'l'\РИ:воги, і хвилювання залишились поза­ ду. Ві·тя .видужоtв. Вади:м Гончаренко також в;~:.я~ний л~карю за ш>.рятунок А;~же коли rB 'нього поча·лось

том,

наочною

.parrrтoвe ус.кладнен.ня ШJІіУінко:вої

ся ,медичний rзаrклад, за що троєщинЦІі щиро .вдячні т. Они-

mодав йому першу Н·еобхідну допомогу, а потf.м швидко знай­

І]РОВІ~в знаrчну орга~нізаторську роботу по обладнанню приміщення ам:булаторі.ї, укоМІnлек-

медикаментами,

агітаrЦією.

Невnізнанно

аміrнив-

щеиКу.

хвороби, ЛLК.Іа!р, не

J

Зараз в амбул1то:р~ї

црацю-

шов

, гаючи

а.втомашину,

часу,

цівцикам

Ра1нком у нього знову ту;рбо­

,J;оnо·могу,

ти,

а

ров'я.

-

вечором

ш.коли

сиз~у ....'Іе!іLн~з.му 1па ртОірганіЗrаІції

оонов

КІН О

11іrДДіл.ка -р<ІідГ.ОаІІІУ .Ім·ені К'іро:ва.

О. МИХАИЛЕНКО,

віJд!п:раrвив

твом,

деревах вибираю

1

rромадськ~ кореспонДент.

незвичайного

• JІюб•тели.м

ПУ'JКИ. Потім Ц1 пучии посадив

нового І див їх нахилои, щоб легше ви­

ві в мене вже є деякий досвід,

колувати. Ноли ?емля замер­ зла, nосадЖІ!Іf1 пучки . вишень викопав З aet(JJeJO, посадив У

так і збоку під кору. Це щеп- яму і нанрив п.пlвкою. ·Так во"

тож. я й хочу ним поділитися. лення найкраще проводити під ни й зимували. Заміну дерев з ранніх сортів час u;вітJrНІня ·вишень і черешень. В березці мицулоrо року, на nізні роблю методом пере- Матеріал заготовляю до почат- коли nересілнея мороів, сад­ 1 щеплення. , ку сокаруху і зберігаю його в жанці вийняв, заніс иа ІеранВесною 1968 року я обрізав погребі загорнутим у вологий ду і опустив у кадку 3 •одою. гілки да яблуні раннього сор- пісок або просто на землі. Потім вийняв nучки 1 · кожну ту, як кажуть, на кілочок. ПроУ садах, як звичайно, відро- рослину прнщепив, для чого тягам літа на кожній з них ви- стає від коріння багато моло- винористав заготовлені на зи­

росли молоді пагони. А весною наступного року на цих пагенах я і зробИІВ ІПерещеплення, ·одночасно на одному яблуневому дереві nрищепивши яб-

дих рослин. Іх в основному ви· копують і знищують. Я стараюсь так не робити, бо молоді деревця, що виростають з насіння або від коріння, є хоро-

му черенки вишні (чеrешні). що . зберігалися в погреб . При­ щеплені рослини знову обереж­ но позв'язував, притрусив зем­ лею і поклав у яму. На8Єсні,

луню й грушу. Минув час, все

шим ня.

щеплен-

коли земля відтапа; J ІЮрОбив канавки, залив Іх водою; а як

жилося. Незабаром я вже мав У зв'язку з цим хочу розпона од:но.:wу сто•вбурі, але на різ- вісти про один цікавий і важни.х rІlлках плоди яблу.к d ІІРУШ. ливий дослід, проведений мною.

тільки вона вв!йm.uа. Забрав 11 ями вже пощеПJІевl саджавІСі і висадив їх у грунт. З двадцяти

Вза.г,а.'Іі

штук не прижився тІльки .один.

г.руші

добре

щеплення

(ла

при-

яблунь

nідщепі)

і

· на

,наооа,ки

у мє:не в.J;а.ється непо~ано. Практикую я перещеплення й інакше. Навесні до початку

·~-...·--~ 10 КВІТНЯ

Перша

11.00 -

програма

Телсвізій\Jі

вісті.

11.1~

Фільм-концерт «далекосхідна с!?Іта:о. 11.35 - Шкільний екран. WкраІнсьu

.оітература для учнів 9 КJІасу. сО. К~­ билянська.

яльність»' з-емна

Життя

і

nрисвячена

дІ­

Телефільм «ЙОГО ОО Передача,

12.15 -

орбіта :о.

лі,.ературна

13.

Всесоюзним

комсомольсІt­

ким зборам. (М). 14.30 - Новин•. (М). 16.15 Наша афіша. 16.20 Народний телеуніверситет. «Наукова організація праці». 17.00 Програма,

присвячена Дню_ космонавтики. (М). 18.00 - Програма передач. 18.05 Для школярів. сСпівай, загін:о. 18.30 - Телеальманах «Подвиг». (М). 19.00 сУ дарної

пра.ці

тело;візіАних

крок•.

вістей.

Спецвипуск.

До

19.15 -

!ОО­

річчя з дня народження В. І. Ле!fІНа. сПереможці:о. 19.30 «Сила леНІJ:ІСЬ-

кого

слова» . .

Літературна

пере.в.ача.

«Запрошуємо на nісню•. Львів). 20.30 Естафета . . Тематичний їщпуск. присвячений

20.00 (Київ ВJІВ

Комуюстичному с.уботнику. ts

(М).

У жовтні позаминулого року

я накопав

2і.і5

молодих

оприсків,

Отже,

що виросли біля старих· дерев, сформував коріння та гілки 1 зв'язав по десять штук у два -Подвигу фільм сНа

:=&,uKHTHHA П'ЯТНИЦЯ,

-

чверть віку. ХудожніА· війні як на війні:о. Друга програма

10.45 - Кольорове телебаченнJІ. 1{1нопрограма. (М). 17.55 Наша афІ­ lІ!а. 18.00 Новини. (М). 18.05 Кольорове телебачення. Для Аітеі!. еВеселе містечко:о . (М). 18.30-Фільм­ концерт «далекосхідна сюїта:о. і9.00 - Художніі! телефільм сАпасіоната:о. (М). !9.45 Кольорове телебачення. Науково·популярні фільми «Семеро ,в зірковому океані:о, сСлава героям праці»,

«Семеро

·

відважних•.

(М).

сНа добраніч, діти!» 20.45 - · фільм еВесна в Москві» . СУБОТА, 11 КВІТНЯ Перша програма 9.00 - Гімнастика для всіх. (М). 9.30 Новини. (М). 9.45 Пере­ дача «Здоров'я•. (М). 10.15 сУдар­ ної праці крок:о. Спецвипуск те.леві­ зіІіннх вістей. 10.30 Концерт ра­ дя-нської пісні. 11.00 - сПереможці:о. ( Ворошиловград). 1І.і5 Година

20.30 -

Художній

Батьківщини.

(М).

І2.і5

-

«Блакит­

не перло:о. Вистава Харківською те­ атру ляльок. (Харкf&). і3.05 ·Про­ грама передач. 13.і5 Му~ичииА тур­ нір міст. (Ульяновськ-ВJіа.ІІІвосток) . 14.15 - В ефірі сМолодість:о . . Ленінсь­ кий залік молоді України. 15.00 -

телеуніаерситет.

(М).

17.30 18.00 -

Новкни. (М). 18.05 Літопис піввіку. Телефільм. еРік і931•. (М). і9.()() Телефільм «Ад'ютант Aoro величнос­ ті•. (3 серія). (М). 20.30 ,... Міжиа•

Друга

іі.ОО

18.00 -

Екран студента Наша афіша. і8.і5

-

редактора

(пaprtltнoro

четвер

-

житrя,

1!1-3-82,

.sаст.

пррМJІсловостІ,

редактора, ІІJІСІІВОЇ

ра·

[

і

суботу.

фотокоресnондента-19-4-67, вІ.в.нмІ,а;ального сек· ретаря 19-З-18, 81АдІ.ІІу сІо~~м:ьк. rосnо,а;арства-19-4-47.

.............................................................................................. ...............

154.

t .~ t .

1181

11118811811111111118

Те!;:Іефои-19-4-57. Зам. 1416 -

Роль Олени

7052,

Михайлівни КоJІІо·

І~ОІіІОЇ . в.и·конує

народна артистка

СРСР . Юлія Борисова.

знання

і

пропаган­

театрі Імені Т. Г. Шевченка і сіль·

Михаіілівна

ських клубах раІону.

революції,

В, КАПЕЛЬКА,

бу.~а

техкерівник кінотеатру.

.

церщою

в

історіі

Редактоtt .Є. ФЕДЯП.

пре,ІІ.·

: : t

.

.

.

'

· БРОВАРСЬКОМУ ШИНОРЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ Ч.r• . · ПОТРІБНІ Нд РОБОТУ: ·

'

4

~ас..·упник гол?вного бухгалтера, ІнженерИ технtчного

;

постачання,

старший інженер віддІлу планування ремфонду, . . .

t · t t

робІТники в озеленювач.

заготівлі

шиноремонтний цех,

··

. З~ерта·ти.ся на кадр.в БЩРЗ, . .

адресу:

~~ •. Броrва.ри,

..

·

про~Івузо:І,

в:ц:л

: ; : : : :.

~н~~~~~~~"~~~~~~~~~~~ц"~~~~~""~~~"І

?. . {t~· Броварах органІзовано чергування в аптека: .~ \:вул.

Ю.ро.ва,

зупинка автобJ'ІСа :4:Розвилка») :і .М

322

В цих аптеках м-ожна одержати ліки для подання відкла,дної .допомоги хво:рИІМ цілодобово.

не­

.N'9 1,

(житловий ма:сив, зупинка «Порошmнка» ).

В аптеці .М 322 працює вІдДІл оптики, я ЯКО·МУ є вели­ кий .вибір в•ітчизняної та імпоРІfної оправи для окулярів. М.ОЖJНа приІД(}ати готові окуляри ri зробити за.мовлення на· ЇХ ВИГО1'0ВЛеННЯ.

ВідіДіЛ ОІПТИJІШ працює З Вшаід:ні

. .. / .. ·-·

-

11

ДО

ГОДИ•НИ.

19

неділя і понеділок.

.. .. .. . . . . .. . . . .. . . . .. ............ .

~~~~~;;м:-п;;~;;;;;~:;;----- ---~

Jl(

БУДІВЕЛЬНОМУ ПОТЗДУ

;1r

Nq 2

на ПОСJ"ііну. і тимчасову роботу в м. Києві

ПОТРІБНІ~

теслярі, бетонники, муЛярі, монтажники,

трактористи,

до тарифного розряду . Оди,на~и

30

Зве·ртатися на ад,ресу: м. Бровари,

І8

88

8 а

8 8

8 8

І 8

••

•t

8 8

8 8

аа

88

І8

вул.

пропискою

Маши.нобуді•ІІ·Іа.

8 8

88

8

• • . - . . - - - - - --~-

бРОВАРСЬКОМУ ЗМІШТОРГУ на постіАну роботу

ПОТРІБНІ: про.ІІ.авці продовольчих товарів, продавці по продажу морозива і квасу, касири

в

магазини

j

процент:.в колісних

за.безпечуються

2-а, в.ідділ кадрів. 8

комен,11.ант.

Лри-йнятнм ·на р.оботу виплачується

заочник,. Сn.іва•

боти),

QрОВііРСІ>Іtа АРУ'КА,Р·Н!І, Киі8СЬІWЇ о6лас'І'і. вул. Киі.вська,

; ,-

..:..

УРСР В. Сорокін· Телефільм'- сЮріА

ІНДЕКС 6і964. Газета виходить у вівторок,

трудящихся киевекоА области.

му.

в м. Брова.рах.

Гагарін•. і9.30 Концерт маАстрів мистецтв. В перераі переда'! а ·сНа . добраніч, діти!». 21.30 сУ :·вас є діти:о. ТеJJеспектакль. 22.55 Кольо- · рове телебаченни. сІ{а.іейдоскоп:о .. Му­ зІІЧна ПроГрама. (М). 23.35 Нов•­ ии. (М).

комит~та

м. БРОВАРИ, вул. Київська, 154.

.

..

програма

заслужений артист (Донецьк). і8.45 -

Окремі епізоди із життя О. М Коллонтай і лягли в основу філь·

•.--·~~~~~-й-~й~-----~-~~-~~---~----· ,.... . :

t І

родна програма. (М). 20.50 Репор­ таж про Всесоюзний комуністичний суботник. (М)·. 2і .25 -· Україис!>ке кольороВ<' телебачення. сІ(вітневий за· спів». Концерт на ~а мовлення новато­ рів праці. 22.1Q-сУдарноУ праЦІ крок• Спецвипуск телевізійних вістеіІ. 22.30Творчий портрет народного артиста СРСР В. Дальського.

сНОВАЯ КП ЖИЗНЬ• орган Броварекого районн:Jго І УкраинЬІ и раАои.ного С~та депутатов

НАША АДРЕСА:

аі,ц,цІліе

агііато.р

Олександра

16.30

вістей.

(Mj.

і

диплома?ії .. ·Ж~коІіі:'fнм:.ІІом,

-«Кают-компаніи сГлобус:о. (Одеса). Сторінки піонерського літопи­ су. і7.25 сУдарної праці крок:о.

Спецвипуск телевізійних сСвіт соціаліаму:о.

тику.

гострого

свої сили

держави, оу~

17.00 -

-

успішно і плодотворно проводила в життя ленінську зовнішню полі·

членом уряду мо.лодої Радянської

Г. КРИКУН, садівННІС·тобитель. с. Гоголів. На родинІ!

1945 \)(Жах в Швеції, Норвегії і Meкcitti. Соратниця і учениця В. 1. Леніна, ця видатна жінка

Коллон.т.аіj бр.<j.Jщ унасть у підго­

досвід цілком _удався.

ІССІІІІІtІІІІІІ8181ІІІІІІІІ8ІІМ!ІІМ8ІІІІо4І8ІІІІІІ . . ІІІІІІІІІ81111ІІ81188111181111,1ІІІІ .. ІІІІІІІІІІІІІІ8111181181ІІіІІІІІtІІ . . 881І"І

ТЕЛЕФОНИ:

в.сі

дист,

сорту до .стовбу.ра зрі,заного дерева. РІого можна робити як в торець, тобто зверху зрізу,

для

Бонн завжди

з ставляючи нашу країну в 1923-

аналітичного розуму. жіночності і чарівності. Дочка генерала цар· ської ap.NJii, вона могла б прожити легке й безтур4отне жИття, проте вибрала шлях боротhби за щастя

лановитий

У своїх садках дерева раниіх сортів на nізні, плоди яких добре зберігаються. У цій спра-

матеріалом

обов'язків МихаА­

Вовнянко.

Юнофільм «Посол Радянс~окогu віддала сJі~жІнню люДям. Союзу:. демонСтруватиметься в мі· Проф~ійна революЦіонерка., та­ с·ькому широкоекранному кіно·

Па до•оиоrу еадіВJІІІвам

таланту,

садівниц- зрізую одне 1 роблю так зване І до зими і даа рази полив. Са­ товці Жовтневої

мають бажання замінити щеплення одного вічка

Жінка

постатей Великої Жовтневої со· ціалістичної революції, людина

ПереJВеплеввя сортів любительським

Кольцова...

таким прізвищем в історіі ра.цІІн­

'В!;,~ві.дує ~ем.jнз:ри для цроnа.ган­

ДИ!С'Т·іІв п.ри parЙiкa'Wl па.р1'1ї. Д. С. Онищенко :х.ороший с1.м'яс ни;н. З таких дІQДей завжди хо­ четься брати Щ>ИклЗІД.

службових

Іванович

·

ської дипломатії не згаАуетьtя. Натомість була комунісnа това­ риш Коллонтай, одна з яскравих

вищенн~.м дL.лової кваліфікації,

своfх

міліції.

11ри роки ·тому його п.рийЮІли 'в члени КПРС. Займ.аєтьс:я п~,д­

його в · Дарницьку ~ікарню. Там

Багато людей, які займають-. сокоруху в

виконаннsr

Во.11одимнр

"Посол Р.адянськоrо Союзу"

Товариш

народу,

сп

радянської

марк­

при nервИІННій Троєщwнсьного

до

Власенко і

На фото: лейт~нант М. О. Власенко і молодший сержант В. І. ВовнІІнко час чергування у райвідділі внутрішніх справ. Фото В. Полотняка.

під

гро.:vщдська

Останні два роки- про­

rп.а.гаrндист

ставляться

Омелsrнович

на бойовому посту, пильно охороJІяють сnокіА трудящих, як і личить пра-

йовІfч поч·ав оглЯІд хворо.го ...

.нять.

Сумлінно

ло

тор·rу,

вантажники на продовольчу базу торгу, робітники в цех по приготуванню безалкогольних напоїв. Звертатися у відділ кадрів щоден.но з 9 до 18 год., крім суботи і .неділі. Дирекція змішторrу .

:,...8СІІІІ!JІеt_СІ_І_І_І_СІ_І_І·8·1·-·····-·····-····0·1'6

І

42 номер 1970 рік  
42 номер 1970 рік  

42 номер 1970 рік

Advertisement