Page 1

..... .., ..... ,.......

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ HPAf.Н. ЄДНАйТЕСЯI

РІК ВИДАННЯ ао-й

.N't 42 (2888) ~IBTOPOK

8 КВІТНЯ

1969 ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТО УКРАІНIJ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Врахувати

Ціва

р. ко

2

•.

.. - -.., 0·0."•.,.

все

Відбулося засідання районного штабу по проведен­ ню

комуністичного

суботника. На

ньому

розглянуто

питання про підготовку до цього заходу.

Дамо півтори

норми

Колектив шиноремонтного заво-. Сам же колектив зміни зоБОВ:Я­ ду, як і всі трудящі Броварщини, зався ?еревиконати норму ВИРО?ІТ­ готується до відзначення 50-річчя першого комуністичного суботни-

ку У Пlв~ора р.аза, а д~ свята МІЖ­ наРОДНОI СОЛІДаРНОСТІ трудящих

ка

-1

як до великого свята. Розроб-

Травня випустити понад план

ле~о ряд заходів, спрямованих на 120 тисяч ~!а!!-ратних M~TpiB ізолу організоване його

проведення.

при

Робітники зміни цеху ізолу, підтримуючи

почин

передових

тивів підприємств

колек­

Москви та ін­

ших міст, звернулись до всіх змін

ВИСОКІИ

Ритмічна любного

иого

ЯКОСТІ.

праця

цього

колективу

твердити, що із взятими заннями

він

праце-

дає

право

па суботник

шинореМОНТIІОГО

Заклик москвичів про проведення

заводу.

ентузіазмом і піднесенням

3

При вході на територію заводо- J магатиме начальнику в його робо­ будівного комбінату висить мобі-

ті з людьми.

лізовуючий лозунг

«12 квітня 1969 12 квітня зранку ми плануємо всі на комуністичний cy-IЗібрати робітників на короткий

року -

ботник,.. Колектив комбінату вирішив відзначити його наполегливою

урочистий мітинг, де розповімо про перший комуністичний субот­

вих партійних організацій

дей в роки громадянської війни та

працею. 4 квітня секретарі

мились із планом проведення

муністичного суботника. До

ко­

кож-

ного основного цеху прикріплений член партійного бюро, який допо-

перших

Так lIирішили робітники заводу пластмас, які дали слово у субо-

А потім

-

більше

ПО РІДНІЙ ВІТЧИЗНІ Унікальниїl стан

СТАН ПОЗНАЧЦІ

«600»

па

KO\lY'

паРСЬКО\IУ заводі, якиїI став дО .1а;ІУ в день відкриття ХХІІІ з'їз • І'ПРС

понад

тисячу

заходів,

щО СПРИЯЛІІ технічному прогресові і дали О,:ЩН :\li.lbiioH 250 тисяч карбованців прибутку.

села.

М. ЛИСАЧ, економіст радгоспу.

В. БУРЯК, секретар партійної організації

продукціі, ніж у звичайний робо­ чий день.

змінах

прохо-

збори,

ські

та профспілкові

яких

обговорюються питання орга­

нізованого проведення

на

суботника .

Створено оперативний штаб, який керуватиме всією роботою на

підприємстві. Його начальник директор М. Ф. Поліщук. Працівники

заводоуправління

лежнии

працю ва-

вигляд теРИТОРІЮ

заводу.

Г. МАРХОТКО, секретар партійної організації заводу пластмас.

працею

12

ВllріШIІ.ll1

квітня

В sадній чаСТlІні

буфет

з

о(j.13.1ШI но

(РАТАУ).

п і дігріваflllЯ

газовою

їжі

і

224 гектари багаторіqних тра'в. Внесення добр!ИІ про­

довжується.

На фото : літак над полями радгоспу.

в 03NOMY господарстві

Фото А. Козака.

Закриваємо вологу

На Bci~ Ві~ілках радгоспу «Го­ квітня, коли проводитиметься все­

ГU.1ІВСЬКИИ» иде активна

підготов­

"а ':1:0 саді,ння картопл.і. Зараз що­ денно

на

перебиранні

бульб

пра­

цюють ЗОО-350 чоловік. Особли-

110

І

злагоджено провадиться ця ро­

бота на першому відділку. З нетерпінням чекали виходу в ПО.1е наші .механізатори. Учора ТРИ . ТР3lКТОРНІ агрегати розгорнули вибlРІ\Ове закриття вологи на під­ Вllщених місцях.

,З "ОЖНИМ днем фронт весняноІІО :ІЬОВИХ робіт шириться, і до

12

С?ЮЗШIЙ кому,ністичний суботник, ВІН набе.ре повного розмаху.

.Велику роботу ДlВ'НИКИ

планують

радгоспу

тру­

виконати

шд

час суботника. У цей день на пе­ ребиранні картоплі працюватимуть 600 ЧОЛGВ.Щ, я,кі переберуть 450 тонн бу.1ьб. Буде ВИ'везено 200 т?нlн орга'нічних добрив на поля, ПІдживлено 200 гектарів озимини та багаторіч:них трав, обкопа'но 10 гектарів садів ,і обприскано 60 гек­ тарііВ, прибрано території біля п'яти тваринницьких ферм і на

ВСЬО! о

РО .І­

в субот.нику

Bi3b~IYTb

J,I !Jикон а ну НЮIIf робо гу У фонд радгоспу надійде 1100 карбован­ ців.

М.

га Р.l-ероб

ГOJюва

пів­

:l.lЯ ПРlІсто с уваllllЮI

робіткому

ШЕВЕЛЬ, профспілки.

П.lIПОЮ

~aCOBe перебираННR картоплі

НА БАТЬКІВЩИНІ ПЕРШОГО КОСМОНАВТА

в радгое;пї «Гоголівський» ча.'Щ·Я )Імове перебирання

у селі K.1YU1l1llO, С~lO.lеIIСЬКОЇ області, .1е наРО.1.IІПСЯ псршuві _l­ кривач зорянн, Ш.lяхів ЮріїІ О .lексіііовнч Гuгарін. внрішено

nn.li на всіх lУї"ділках . ,I.larn lЯ\l'Нn ПРОВfЦип,r Я

Він бvде таким же, в якому жи· тут багато років сім'я героя. Міськком КПРС і райвиконком прийняли також рішення зберегти старий будинок батьків космонав­ та в місті Гагарін, де Юрій вчив­ ся в школі. Він стане філіалом районного музею, в якому зібрано немало експонатів про знамеНIІТО-

.13

(РАТАУ).

по­ кар­

Особливо пя

роі}о­

га на пеРШО')I), ві".1і.lI1У . Тут що­ щя працюють 60-80 чолові'!" сере" яких багато .пенсі()нері.в.

СТВОРИТІІ MCMopia .lbflllїI музей ге· роя космонавтики . Д.1Я нього вже почали споруджувати БУДИlЮJ(.

земляка.

600 гектарів. На

участь 1520 чоловік, у тому ЧИС.lі 150 пенсіонерів, 500 шко.lярів та 'j0 роб.тникі.в з іНШІІХ організацій.

.1. n Я ~lИття пuсуду. Під пі ,1.10ГОЮ ро з міщені багаЖllllКIl.

го

жита і пшениці -

центнери мінеральних добрив. Піджив­

щатимугься також двори і ву.lиці.

кі .lО\lет­

на

лено також

3

чотирьох тракторних станах. Очи­

са.l0liУ цього

ХО.l0ДIІ.11'IlIIКО\1

провіДНIШЗХ,

кожнии з НИХ вноситься по

трудящі Харко­

трудового героізму ~lОЛО.1і .

Позаду літаІКа залишається сі.ру­

ПОСІВИ.

УЖ~ підживлено озимини -

ва.

Комсомольські організації ЛьвівщИlНИ . СТВОРI.I.1И вже бі.1ЬШ як три ТИСЯЧІ штаБІВ по проведенню .КО· МУНІСТІІЧНОГО суБОТlІика. Орг.аН1заторсЬ'ка робота проходить ПІд девізом: 12 квітня де1lЬ масового

радгоспу імені Щорса

ш.1еllФ ДРl~НИХ часток МІНеральних дООРИВ, які рівномірно

припорошують

ударною

рів на годину, а пнеlНlilТllЧIl<J Пі.1.-'· віск а Зilбезпечу.: П.lilfшіСI t.. ,О.1.у .

звтобуса

ватии

Трудящі Ленінграда вирішили перерахувати зароб.lені в цей день грuші у фО1l.:l. дострокового за­ вершення п'ятирічки.

собуд,івники, ПРllзначсна Д.1Я да ­ .1еки'( міжміСІ,ІШ, С ПО.l\,чень. Ті

.1.0 110

В . І .•КОЖС~.lIиков.та Ю. Н . Ільїн..

J(ві1НЯ осі на ювілейний комунісТllЧНИЙ суботник!» - та­ кий закли·к можна побачити на за­ водах, фаБРИ1ках, будовах, в інсти­ тугах і установах 2\\оск, ви.

Ві.1.знаЧИТIІ

с І В А Ч

над ланами

з'ЯБ.1ЯfТЬСЯ ЛІтак СІЛЬСl:iкогосподарсЬІКОЇ авіації. його ведугь пілоти

«12

«УКРАїНА-Л ЮКС»

по І ужниї! .1.вигун Д <J Є з\;огу

Через рівн,ї ПРО~іЖКи часу

Міm.Йони радянських людей од­ ностайно підтримують чудову іні­ ціативу московських залізничників - відзначити 50-річчя великого почину масовим комуністичним суБО1'НИКОМ.

заВОДОбудівного комБІнату.

Зараз у цехах

НРИЛАТИй

КРАУНА

Нова машина « J,'I;раїна-Люкс», яку ВИГОТОВИ.1И львівсыіi автобу·

виваТIІ ШВlІдкіСТІ,

обладнуватимуть літні

ГОТУЄТЬСЯ

\. ,внишов на проеJПНУ ти б . .. пuзначку. За час ОСВОЄIfНЯ проек. муть на о ладнаННІ спортивнО! ТНОЇ потужності стану металурги І площа!!-ки, приводитиму!ь в на­ ;І.У

здіііСНИ.'JИ

квітня комуніс­

табори для худоби тощо. З20 чоловік, 3 них 40 кому­ ністі,в і 70 комсомольців, візьмуть участь у благоустрої

всі за роботу!

дять відкриті партійні, комсомоль­

УНІКАЛЬНИЙ НА ПРОЕКТНій

тимуть озимі, будуватимуть та

п'ятирічок.

ПОПРАЦЮЄМО УДАРНО 12 квітня виробити

12

тичного суботни:ка одностайно підтримують робітники радгоспу «Плооківський:, і осі жите.1і села. У них ви­ никла колекти'вна ДУМlКа: попрацювати в цей день та'к, щоб було про що рапортувати рідніЙ Багькі,вщині. У суботу на польових та інших роботах в гооподар­ стві, крім постійних робітників, буде зайнято 56 чоло­ вік. Вони пров;!дитимуть закриття ВО.l0ГИ, підживлюва­

цехо- ник і про трудовий ентузіазм лю­

зібра-

лись на семінар, де вони познайо­

ту -

КОЛЕКТИВНА ДУМКА

успішно справиться.

заводу із закликом дружно вийти квітня.

пройшов на високому рівні, щоб у ньому взяпи участь всі трудівники району.

зобов'я­

П. ПlЧЕВСЬКИЙ, секретар партійної організації

12

Заслухавши інформацію начальника штабу сек­ ретаря райкому НП України т. Лемпицького В. Г., штаб накреслив конкретний план проведення суботника. Нерівників промислових підприємств, радrоспів, птахо­ Фабрик, установ і організацій, партійні, профспіпкові і комсомольські організації зобов'язано врахувати все до дрібниць і організувати справу так, щоб суботник

ти

Кабінет організацій/но-партійної робо­ Броварського раЙІЮМУ КП Українн

став справжньою

ШКОЛОЮ

по поширенню

передового досвіду роботи у партійних організаціях району. Тут часто прово­ дяться семінари секретарів цехових та відділкових парторгаlнізацій промисло­

вих

підприєм,сl'В,

радгоспів

та

птахо-

.!щеіі пtДВ<fЗЯ'ГЬ до місця переби­ На фото: інструктор райкому парТlI рання автО'Машинами. 3 ка'гатів М. Л. Олексієнко проводить семінар з бу;Іьби до,стаlWIЯЮТЬ в "а'P'l'()пле­

фабрИl<'

секретарями віддіш;ових парторганізацій сховище, ;:(е радгоспу «ВеJJикодимерсьюий» з питаІН. лада ють на організаційно-партійної роботи у відділ­ редактор кових парторганізаціях. зети «За Фото А. Козака.

їх перебирають і зак~ Яіювизщію та обітрів. г. МЕДВЕДЕНКО, багатотиражної

Вітчизну».

га-


Розnовідає!ttO

СПИРАЮЧИСЬ

ц(' дійсно так. Лише друг,

хто

м()ги

У

Ті\l(

простяг

тяжку

ві швидко зростає, все більше трудомістких робіт переклада­

фермах.

Отже,

механізатори

КОЖНому

до

140

-

каРТОплі

76

з

до

центнерів, 'силосної маси

400

коренеплодів

102,

з

-

до

160

~T березні цwго року захво­

.13 :Іа

К.l:1СУ. Черрз день

два

процен­

ПРОС.1УХДВШИ нас, вона вияви-

має занижену

при цьому

польову

допущено

на стільки ж; якщо при цьому густоти

15

схожість на

зменшеННR

густоти

допущено ще зменшення

насадження на тану ж кількість,

то можна

да-

«Хто

хворий,

да.lИ

Незабар(щ

ВlІд)'жува ти,

a.ТJe

)\11,

Тоді

ВИС.lОВИТll за це їй вешп;у по-

М,

учитель,

Партія і уряд з КОЖНИМ

ро­

садіння картоплj до

80-90

.,

і

карбованців. Ян і кожного року, в полі

ще

не

збирається

,~

тої худоби

\

теnів,

поповнення дав

-

-

ІІИХ

'И••Н" свої ,,6ов'.за....

!

В

стадо

сипа

Готує

160

становить

телиць.

50

середній

дні,

нетеnів

приріст

700

коли

АflДріііовича

з

відзначала

існування

УРСР

Щодо­

грамів.

країна

Міністерство

На заводі пластмас, поряд з

радrос­

сільського

гос­

нагородило

Йо­

Волоху

них

ВWlюнанням виробничих плаНіВ, поліпшенням КУ.'ІЬТУРИ виробництва та іншими заходами, зразково поставлено питання проти· пожежної безпеl\И. ВиробничоскладсьН!і і -ПідсобНО-ПОбУТОВі приміщення повністю забезпечені засобами пожежогасіння, в цехах обладнані пожежні пости, виставлені табелі бойових пожеж'Них обслуг.

Во­

кожної

нормувальник.

ПРИКААД ДАН ВСІХ

чорно­

Цього року т,

догnядає

подарства

~--~----_:::::::::~--,

уже звертались

•••••

не­

молочно-товарної

п'ятдесятиріччя

пів,

рога­

випасає

доглядає,

дnя

на

За останні роки він пере­

у

бовиіі

великої

влітку

рябої породи. лоха

переходити

молодняк

взимку

ферми.

Розгорнувши соціалістичне змагання на честь сторіччя від дня народження В. І. Леніна, колектив радгоспу успішно

Протягом січня, лютого і бе­

І р·езня до нас

році на:.\1 належить виконати рі з-

Сьомий десяток розміняв догля дач худоби радгоспу "Плосків­ ський,. Йосип Андрійович ВОЛО­ ХА, якого ви бачите на фото, але

~

карбованці. Встановлено також дві сезон­

30

їх

вирощує

тисяч кущів на гектарі.

змагання підводитимемо щодня. Механізатори,

50

ців. За три 1\ІИНУЛИХ місяці

пенсію. Ось уже десять років він

втрати.

які посядуть перше і друге місця, одержуватимуть, відповід­

ні премії в

на-

Торік вони добре справились громадяни, KO'q)i хочуть приве­ із доведеним завданням. За':.\1ість сти в налemний вигляд сво,; за·планованих 5 тисяч надалп ЖIIТЛО, Уlілали з дільницею від­ послуг населенню на 8500 кар- повідний договір. Ми проводи­ бованців. На потреби замовни- мо також ремонт з будівельних І\ів відпущено багато цегли, по-1матеРlаJIіВ самого замовнина. крівельного залjза, інших буді- В такому випаДI\У він оплачує ве.1ЬНИХ матеріалів. З'начн! ре-, лише винона,ну роботу. монтні роботи виконані у гроПрийшла весна. Якщо ви хо­ мадян тт. Чернеги, ЩетиНіної, чете надати своєму будинку Федоренко, Лозовського, Нана- охайності, благоустроїти двір, тов а та багатьох інших. Добри- поставити, штахЄ'Гниol\, звести ми маЙстра.ми зщрекомендували і'нші споруди господарсьного себе муляри Ф. Бобров, Г. призначення, звертайтесь до ре­ Щербак, штунатури Н. Дацен- монтно-будівельної дільн и Ц і ко, Г. Чиж, са'Нтехніки П. Хо- N2 7. Ми завжди раді запропо­ мич, М. Тетеря, теслярі М. Боб- нувати вам ової послуги. КО, О. Чиж та і'нші. У цьому Е. КАЦОВ,

загущуємо

час сівби організуємо двозмінну роботу.

3

для

l\~IРИ І селення на 2Б тисяч І\арбован­

ремонтних

роБІТ.

лектовано тракторний парк. Уся техніка відремонтована. Під

і

житло

на B~aCHOMY І них ремонтних .робіт

про~одять всі види

вигідна для радгоспу і робітників. У минулому році серед­ ній місячний заробіток механізатора становив 120 карбо­ ванців. Це зменшило плинність кадрів. Ними повністю укомп­

5

своє І

Р~J\юнтно-БУДlвель~Ol Ді.ЛЬ~ИЦl зроблено на 4 тисячі нарбован­ .No 7. Адже иаШІ спеЦіаЛІСТИ І Ців.

11І0 акордну оплату праці. В перевазі її переконалися. Вона

но, премії

СІМ Я ВІДчуває це

При вирощуванні картоплі та іншиУ. культур застосовує-

Підсумки

Ремонтуйте

ком приділяють все більшу ува­

зараз

компенсує

€PEMEHKO,

2.

.:10помагає ст~орюва!и коле!.Ти~

матеріал,

Вllрі­

життя стане красиві-

В, ФЕДОСЕНКО,

РІЗКО збільшити валовий вихід наРТ0плі, слід всіляко дбати Це

яких за.1СЖИТI,

ШЮІ.

токар будкомбінату .N!t

ПРИКРiJ, з[.ичаЙно, ЩО ми маємо під 'Іас збирання втрати бульб <іастково через недосконалість комбайнів або неуваж­ НІСТЬ комбайнерів. З вrратами потрібно боротися, удосконалю­

ЇЇ.

від

ШРННЛ багатьох питань.

дш;у.

механІзатори, які не допускають вирізання кущів.

ВРОlиайності

бути

нсі .'НО:lИ і особ.1ИВО керіВНI!­

затишку, який до деЯК~1

підвищення

ми

А.lе він

хання. Такими повинні

О'гож я і МОЯ сім'я хочемо

картоплі провадять досвідченj

Щоб одержати вирівняний насінним

вперше.

чу.йно поставився до мого про­

цікави.lась

ний

про

ме:lИЧНУ

.~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

напев­

уже

в .1ікарню, де їй по­

М. М. Н{'стеренком

3

гу потребам населення в ре !l1О н­ ті квартир і житлових будин­ КіВ, дбають про те, щоб робіт­ ники жили І(У льтурно. Ножна

ючи техніку і майстерність, але для ТОГО, щоб

пів­

буде в моєму

Бва.lіфіt;ован}'

зустрі.1ИСЯ

У нас посіви картоплі розміщені на поливних землях, і спушування міжрядь, особливо глибоке, має велике значен­ ня. При цьому коренева система розростається в г'либину, і картопля не боїться засухи і високих температур. Міжряд-

підживлення

МИlШ­

що через

допомогу.

мага,'10, як і ліки.

тут

МИКО.lа

~!ашина

CTan.1CHa

здоров'Я~I. Ії добре С.l0ВО допо­

но сказати, що третину врожаю не добереш.

обробіток,

~leHe, сказав,

С,10ва СВОГО він дотримав. Хвора маТІ! бу.lа вчасно до­

повинен поводи-

:ШХОДИ.lа до нас,

насадження

і

як

поча.1И

хв()рий?» Це була ліка.Р-'l'е­ рапевт Ганна Давидівна Горі­ ;JOвська. Уважно ОГ.1ЯЩ'ВШИ і

відпові­

DИПllса.13 :ІЇки

МІ!

Декілька чоловік справляється картопля

хавпІИ т()вич

ро;шорядженні.

т. ГоріЛОВСl;ка, не жаліючи СВО­ го часу і .ві:lПОЧИНКУ, після за­ ІСінчення робочого дня час'JО

го зрост), і питає:

тів

Та ось під'іхав вищезгада­ НИЙ М, rtl. НестеренІСО. ВИС.lУ­

в

3.1ЯГ.lа й дочка, а за нею і я.

Через дуже короткий час за­

наприклад,

грип, пораду,

бі.1Я місы\­

,10ПОМ()М'И нічим не могли,

замовити

~' кожного з нас З'ЯВИ.1ася ви­

ходить до нас жінка невисоко­

правило,

на'l1агався

ceGe

сот людей. Тепер картопля стала культурою механізаторів.

роботою. А вона

шукати,

знаЙОМИМ, зу­

ради. Всі мені спіВЧ}'вали, а.lе

доставити

1'11

-

Декілька років тому весною на садінні картоплі, догляді за нею, а восени на збиранні врожаю було зайнято декілька

з

про

автопіДПРll6мстві

к;шка.lа .1ікаря додому.

дальна. Треба враховувати все. Як

11

чав

сока температура. До аікарні піти не мог.ТIИ. Др}'жина ви­

центнерів.

250

,

гектарі,

на

20

транспорт

.'1l'г],ов()ю автомашиною. Н по­

рів ~liii ('ИН По.l0ДIШIІI\ УЧ()ІІЬ

G-ro

на навести характерний приклад. За останні три роки вро­

центнерів до

Д:JВОНИВ

пиняв

І СЛОВО ЛІКУЄ

ськогосподарської продукції, зниженні її собівартості. Мож­

14

так'сі,

Г()ДИШІ

відіграють вирішальну роль у збільшенні виробництва сіль­

жайність зернових культур зросла з

погір­

туди

трrба

ДРУГ

Лікарі

Саме

виконуючий

ється на плечі машин. От і в радГОСПІ Імені Щорса майже повністю механізовані роботи по вирощуванню зернових і корМоВих культур, каРТОплі. Чимало механізмів використотваР~IiНИЦЬКИХ

здоров'я.

допо­

ro;~ину.

поступив

стан

як

да.l\I їіl напраюення в Київ­ СМ;У об,lllСНУ лікарню. Хвору

той тобі

руку

М()6Ї матері різко

ШИВСЯ

1

обов'язки нача.1ЬНlІка будпоїз­ да ;\] 2 1\1. М. Нестереш.о.

Роль механізаторів у сільськогосподарському виробницт­

на

~T

НаРОдне прислів'я говорить, Щ() ;ІЮДИ пізнаЮТl,СЯ в біді.

НА МЕХАНІЗАТОРІВ е~'сться

ДОПОМІГ,

чуйність

про

Грамо-

За всіма

тою.

воду

Фото А. Козака.

за

приміщеннями

призначені

за-

приклад

відповідальні

протипожежний

розроблеиі

спеціа.lьні ін­

струкції. Робітники, інженерно­ технічні працівники і службов­ Ці, в свою чергу, теж аз найом­ лені з правилами пожежної без­ пени, з ними регуля.рно прово­ диться роз'яснювальна робота, заняття по вмі'ННЮ КGристувати­ ся первинними засобами гасін­ ня. Таким чином, протипожежна робота на за.воді пластмас -

для

всіх ПЇДПРИЄ1\lСТt'

міста.

стан, для

Н. ЖУРИБJДА.

lШllШllllШllШШШШШШШШШШIШIШIШlllllllШIШlllllllІІШIШllUlll111111101111111111І11111І111111І11111110111111111111111111111І11І11111І11І11111111111111111111111111111І1111І1111 СЬОГОДНІ не можна уяви-

ОТРУТОХІМІКАТИ: ДРУЗІ І ВОРОГИ

ти собі ЖОДНОї галузі сіль· СЬКОГО господарства, де б не ви­ користовувались

пестициди

могутні захисники врожаю. Хі­ iVlія поста,вляє баrато речовин, які знищують бур'яни, ГРlІзунів, номах і різних збудників хво­ роб І{УЛЬТУРНИХ рослин, різко підвищують врожайність.

у колгоспах і радгоспах кіль­ кість

застосовува,них

отрутохі­

мікатів вимірюється нілограма­ ми, в індивідуальних, присадиб­ них і дачних господарства,х

-

грамами. І ножна доза цих пре­ паратів,

велина

вує в собі

й

мала,

небезпену.

Ії можна

звести до нуля і можна

нати непоправну біду.

прихо­ викли­

Все за­

лежить від того, Ю( ІЮРИСТУЮТЬ­ ся отрутохіміка.тами.

Юльна років тому в Ниївсьній області у uримісы\муy радгоспі понели боротьбу з пшіДНИІ\аМИ фРУКТОВИХ Дврев. Гусінь була на полуниці, що достигла в між­

ряддях саду. «Треба їх негайно

*

2

стор.

*

знищити»,

вирішили завзяті Ідержувати иаЙСУіворіших

-

праціівники. І посипали на шкід-

ЛіВих

ном ах

Разом з гусінню

біжних

отрутохімікати.

запо-,

захо~ів.

З пестицидами зв'язана

не-

екзамен

Всі санітарні вимоги

ТЯЧІІХ за 1\.'1 а..:1 і в Мі.ста.

з ди-

значаючись особ.1ИВОЮ

отруйні-

На lI~.a- І стю, здатні, проте, протягом три-

~тя, !\ТrДIІЧНl працшник~," як ІМ І валого часу зберігати свої ток-

І .на.lежить, були ПИ.'ІЬН! и запо- сичні властивості в гру,нті, воді,

БIГ~И {)труєн~ю. с:>алежно ВІД

ності

для

ступеня

.1ЮДИНИ

людей

-

і

ТИХ, хто З ними працює або пе­

pe?YBa~

поблизу

оброблеиих

рослинах. Ці пестициди можуть. УГІДЬ, І ТИХ, хто споживає про-

"

отруи-

на,громаджуватися в організмі й І дукти харчування. Суворе

.

пестициди І

держа'ННЯ

саНІтарних

на великих площах.

Настає гаряча пора сільсы\-­ господарського року. І ми вва­ жаємо за необхідне зно.ву нага­ да·ти,

що

пестициди

-

двогост­

ра зброя.

до­

прави'!

В

тих ефентивних, але й шкіДЛИ­ вих пестицидах, без яких важ­ ко забезпечити вагомі врожаї

мають

«заI\РИТЮ~ шляхи

В організм

господар­

землі часом і немає потреби

меди-

ПРОНИl\нення небезпечних пести­

цидLв

домашньому

конати просто неможливо. До того ж на маленьній ділянці

циною, складається інструкЦія.

ДОСТІІ~ЛУ полуницю, призначену І нвна. Дею:і пестициДи, не від- одну мету: ;t;ІЯ ВІДправ.1ЄННЯ в один

перед

в

С1'ві багато заходів безпеhИ ви­

Д.'1я кожного препарату, ЯКИЙ витримав

було отруєно безпека й іншого роду, не таl\а

саду,

Використовувати

отрутоХімі­

І

Кd.ТИ можна й треба, але при цьому завжди слід пам'ятати,

ТО"СНЧf!l. СИЛЬНОДіючІ і ВИСОКОУ Радянському СОЮЗі виро~· ия OTPYToxaMlКaTiВ у СІЛЬСЬКОМУ ТОІ,сичні ПРf'парати, Нdпри[(Ла~, НИЦТВ~, транспортування, Зб~р~- господаРСТВІ.

що найменше порушення пра­ ВИЛ їХ збе:рі.гання і застосуван-

ПОДіЛЯЮТЬ на сильнодіючі,

ви- в~н\динати з часом." порушення І дає змогу уникнути j

СOJ:ОТОКСИЧНі, середньо- й мало- РІЗНИХ ЙОГО ФУНКЦIИ.. м('рнуран,

'. , _.

тіофос,

HII,Ol ИН ~уль

ф

анаба;~ін

ТТНОН

ат,. І ~

нож ТЮ;.!, щО МІСТЯТЬ

мажуть винликати руєння, пот:рапивши

.

та

,а ,та

небажаних наСЛІдків застосуван­

ган~я І засто(,уванн~ отрут?зшш -

МіНістерство охорони

здоро-

_ I-ШТlВ псребувают.ь ПІд ПОСТlИним в'я УРСР окремо розглядає !\онтролем органіВ охорони здо-

МИШ ЯК,

гостре

важких

.от-

в оргаНІЗМ

навіть у мізСіРНій кількості. Тому, КОРИСТУЮЧИСЬ ними, С.1іД до-

ро.в'я. Жоден препарат не може

й

затверджує перелік хімічних за­

бути застосований у оIльсы\муy

собів для продажу

господарстві

Міні-

Тут ВИМОГИ нешкідливості і без-

здоров'я

пеки ще суворіші. Це цілком І ~розуміло. В інднвідуальному

стерства УРСР.

*

без

дозволу

охорони

(\НОВЕ ЖИТТЯ~

*

*

населенню.

ня

може

несприятливо

позна­

читися на здоров'ї багатьох лю­ дей. О. ПАВЛОВ, начальник Головиоrо сані­ тарно-епідеміологічноrо уп­ равління Міністерства охо­ рони здоров'я СРСР.

Вівторок,

8

квlmя

1969

року

*


======== СТОРІНКА rрОМАдськоrо ВІДДІЛУ ВIЙСЬКОВО-ПАТРІОтичноrо ВИХОВАННЯ========

ВИХОВАНЕЦЬ ПАРТlі І комсомолу Підполновнин запасу Гнат Кирилович Кри­ мець належить до номсомольців двадцятих ро­

нів. а з КПРС він зв'язав своє життя в

1931

році . Коли сину селянина Гнату ледве спов­ нилось 16 ронів . сільсьні бідняни обрали

його ceHpeTape:VI номнезаму . З 1927 по 1929 рони енергійний хлопець ~HaT Кримець очолю­ вав номсомольсьну організацію с. Рожни, од­ ночасно працював сенретарем сіЛЬсьної Ради.

1929

рін.

!{итайсьні імперіалісти

вчинили

провоnаЦію на нордані. Комсомолець Кримець іде добрОВіЛЬНО служити в ряди Червоної Армії і з нею зв'язує все своє життя. За 26 РОНів вІн пройшов важний. але славний шлях від

нурсанта полкової ШНОЛИ дО начальнина зв'язку авіаційного полку.

Велику пітаном

Служиться Петро Топіха. Сказано

добре,

3

РУСАПОВА Служи

-

каже

-

правдою,

без

перебільшення.

нів

Батьківщині вірою

І

ка­

командування

відзначало

його

ян

грамот­

НОГО, наполегливого. вольового і бойового офі­ цера.

сину.

Lлужбу Петро несе так. як нале­

жиТІ, ко,исолюльцю . Він кращий С1ЮРТСЩ'Н підрозiJілу, класний спе­ ціаліст, нагороджений зна'IКО,\/

розпочав

зв'язку ескад­

За весь час СJ1ужби в армії номуніст­ офіцер Кримець атестується лише позитив­ но. В атестаціях мирного часу і воєнних ро­

казав ветеран СВОЄМУ

-

Кримець

рильї. Неодноразово вилітав на бойові зав­ дання. І завжди діяв тан. як належить ко­ муністу. В 1942 році в повітряному бою був поранений. а в 1943 році у груповому бою збнв ворожий літак.

.в.в ТОВІ слу.;вИТЬСН?

ХЛОПЦІ

Вітчизняну

на посаді начальника

В одній з атестацій воєнного часу ска­

зано.

Григорій

су,l(лінно

виконує

«За хорошу організацію зв'язку у бойовій

6атькіВСЬКIlIі наказ. П()дивіться на роБОТі і відмінне виконання бойових завдань Ііо<'О кітеЛІ,

).а

і (І чьому nереконає-

літаку

«Бостон»

нагороджений

орденом

{' Червона Зірка». «8ід,иінник Радянської Ар,нії». За теСІ,. .:JHUKll (lіаАІінника, класноЗа час служби в РадянськШ Армії т. Кривисокі показники У навчанні і СnОРТС,llена свід- мець підготував чимало офіцерів авіаційного зразкову 1l0aediHKY Петро Феdо­ г0 спеціаліста, Т()ВtI'l 1'оnіха одержав короткочас­

'/(ІТЬ про те, що рядовий

Сl'лп .

Вlllttaгають

НУ віиnустку з виїзд()лt Радо зустрів

Федорович,

рідні,

сина

рідне в'/Uт/,ся і СЛ!І"I1lТЬ так,

в

Федот

близькі, колиlи­

ні товариші 1/0 школі J/ваЖflO воїна с.1ухала ,lюл/)с1I' розповідь

/ІРО служоу солдатську, про чу~о­ ву техніку. яку вРУ'lUла БатьКІВ' /ЦШШ

C.JQBNlH!

своіА!

Р.'1биЙ

зв'язку

Присяга,

бу

30Р()IIfIllХ Сил. •

На

"юто 'І'

(зліва

направо):

ря-

І

дпві П. ТОПІХА та Г. РЯБИй.

---.-----1:1

заХtlсника,l!

А ось 3!'.IІЛЯК Топіхи рі/і

о ~

Рябий

ІІа довго

Грию­

заnа,и'ятав

Івана Іллі'ta.

13-------Перед ва,11U

,1Ю.юдитЙ

-

в

Радянській Армії

Кнрилович

сер-

жант Анатолій Крив,:нчук Родом він з Троєщини До служби в Ар­

Леніна. Червоного Прапора, трьома орденами Ч .. З б ..

еРВОНОl

ірни і сімома

у І;омітеТі сприяння при ,райвійсьnноматі очо-

ВІІЧ l\рllмець

лює

Д.1Я нашої молоді.

ЖlIтлово-побутову секцію.

За чуйність

1\0.111

він працював

!щлгО'С'Пу

Ї;!ДО­

імені ВО'рошилова.

З 19:17 по 19Н роки кадро­ ва с.lужба в Червоній Ap~!iї,

.IЮ,1ОUIІІ1ll~

==-

ветерани Великої Вітчизняної війни. серед яних Г. Мархотко, В. Ковпан. В. Суботавський, Ю. Гончаренко та інші.

трудової

Dахти показують зраз­

в цьому організації вирішення наших

Є у нас ще ДУl\IНИ

.1а

Бобно.

ГригоріЙ

Рогач,

Во­

~~олоДl .. Придбаю в необх:днш І лоДимир Шитий. Євген Берен­

ЮЛЬНОСТl Ста.тути. Збро ин их фельд та інші вміло поєднують Сил СРСР, пос~бниnи допризов- творчу роботу на виробництві НІШУ і призовнину та інша до- з віднова

література'.

Силами

рога у .10нОасі,

серйозною

підготовкою

до

служби в армії.

на

нашу

ДУl\ШУ,

На цьому

що~о по­

наших

Збройних Сил.

воїни

на навчальному знання не лише

набувають

пункті певні по загально-

ВIИСЬНОВIИ підготовці, а й однієї з військово-технічних спеЦіальностей

і

цивільної

оборо-

НІІ. Юнаки з велиним інтересом вивчають Статути Збройних

шені

питання.

нестачу

таних

Ми відчуваємо унаочнень

як

планати. схеми, стенди і мане­ ти по основних механізмах, аг­

регатах і вузлах стрілецькїй зброї.

автомобіля і Придбати ці

унаочнення нам, на наш погляд.

*

досвідчені

спеціалісти,

Вівторок,

8

року

*

Треба

ні Ворошилова та імені

а з

РОКУ -

1959

Леніна,

ковалем

Херсоні, в Кри­ центральному відділку

на

радгоспу

«велико.1wме.рсыю>>.. ПраЦЮЄ так, Й0'І10

техніки, в

руки пройшли ПЛУГИ, БО'j)ОНИ,

сівалки,

яка

готова

до

виходу

поле.

16

березня виборці

четвоерто

1'0 виборчого округу одностайно обра;ш Петра Мусійовича Юхту

вої­ можна

депутатом сі.lІЬСЬКОЇ Ради.

Високе довір'я! І. ЗАБОЛОТНИИ, секретар

І ще одна пропозиція. йдеть­

парткому

радгоспу.

Пі,вденний В'єтнам . Цьому аме­

про встановлення перехідно­ го приза прапора. кубка чи

риканському

вимпела

господарству або нав­

ному війною, є про ЩО подумаТIІ

чальному

пуннту за

Бійці

до

кращу під-

служби

в

вати

иач.

*

навчальноrо

hax

пункту.

солдатові,

Народиих

визволення

Полковннк запасу Р. ЛИТОВЧЕНКО,

нращої організації роботи по успішному виконан-

1969

село.

І;артоплеса~жал,ки і ба·гато іншої

ся

поклинаний допомогти райном готовку юнанів ДТСААФ. Кошти для цього за­ армії.

квітия

Закінчилась війна. Ветеран повертається в рідне

культиватори,

лоді про її готовність до захис­ ту любимої Батьнівщини.

Сил. стрілецьну зброю. аВТО-І вод має. мобільну справу. Заняття проЗ метою водять

за

ре<з

практинувати

зльоті

Мусійович назавжди зв'язав своє життя 3 рідною КО~lуністичною партією. Відзначений двома меда­ дими «3а відвагу». Має 18 по­ дяк від командування за звідь­

я'к надежить ФРO'lГl'овику. Це че­

в районі зльоти допризовної І призовної молоді (хай це буде день призовника) за участю нерlвнинів партійних і радинсь­ них організаЦіЙ, НОМСОМОЛЬСЬ­ них анти вістів, ветеранів війни

нів .

знову

.\ІУ, )'чаСТh у виаВО.'Іенні Польщі,

СРСР» . На ньому основнІ по підготовці гідного поповнен­ підсумувати роботу навчальних статті нового Занону, тенст ня для наших славних Зброй­ пуннтів. заслухати рапорти моlі:рисяги, матеріали про етапи них Сил . Але є у нас і невирі­ Майбутні

взірцем

Вчорашній пення міст.

.1('j1ійСІ>RОГО корпусу по тилах во­

молоді оформлено стенд «СвяЯн бачимо, на пуннті прове­ щенний обов'язон грома.дян дена і ведеться всебічна робота і праці. батьнів майбутніх

розвитну

є

:{alleJ-i.lі бої під Фастовом відновлювати :руиноване ворогом При.1ука)!и, оборона Калініна, господарство. Поетро Мусійович Д її У СI,.lаді 1\' Кубанського кава- працює спочатку 1J колгоспах іме

ний процес. створено матер~~ль- ни ВИСОКОЇ продунтивності пра­ ліпшеюlЛ війсьново - патріотич­ ну базу .. унаочнення по вшсь- ці. Володимир Манзебу,р, Мико­ ного виховання молоді. Варто. вихов~нн.~

танка

важе:JЯМIІ бойової машини.

ню нового Занону про загаль­ НИЙ війсьновий обов'язок ми внесли ряд пропозицій органі­ заційного характеру. Певні. що

про загальний війсьновий Переважна більшість майбут­ заЦінаВ.lенІ обов' язок. Турботами дирекції ніх воїнів передовини ви­ приснорять та партійної організації підпри- робшщтва. які в дні леніНсьної пропозицій.

I(QBO-П~ТР!оТИЧНО~У

завжди і в усьому

Інженер-Підполковннк запасу П. КИРИЧЕНКО, голова комітету сприяиия при райвіЙСЬККО~lаті. На фото: підполновник запасу Г. Крнмець. Фото В. ПО.10тняка.

загарбників.

mexahi'K-ВО.1іЙ

ВСЕБІЧНО ГОТУВАТИСЬ ДО СЛУЖБИ

навча.1JЬ-

і

ІІіС,lЯ кадрової с.1Jужби - коРОТlШЙ перепочинок. Всього чоТІ/РИ місяці працював Петро МуСіїІович 'l'jJапористом Броварської МТС, і тут війна проти гітлеpiBCI'hIlX

налагоджено

вої-

лад. Заслужений офіцер, навалер ордена ЛеНіна та іНшнх бойових нагород Гнат Кирило-

роках,

КРИВЕНЧ:-"К

ємства

стати

починку. Та не ві~почнває ветеран війни. Він 'бере антивну участь в громадсЬJЮМУ житті.

ВЮІ

бойова готовність.

НавчаЛЬНIІЙ пункт на заводі пластмас працює вже другий Ан. За цей час зроблено чима.'10 по винонанню вимог Занону

Нашим юнакам, яні готуються

П('тру ~Іусійовичу Юхті понад участь в боях з білоФіннами, У І РУ\lунії. Війну т. Юхта закінчив IІ'ЯТДt'сят. Трудова дія.1ьність зві:шн:нні захіДIІИХ оfi:НtСТ"Й ~'K- у СТО,1Иці братньої Чt!ХОС.IІОваччи­ ни Празі. 1Т 1942 році Петро його розпоча:JaСЬ ще в тридцятих раїни.

J/iдрозділ наш гвардійський,

пише Анатолій, отже живе.110 і навчаЄ_I/оСЬ ,llи по-гварrJійсь~ КО.ІІУ: диCljиl1ліна AliljHa, показ­ ники У навчанні високі, постій­

-

фот/);

поnоління.

ВИСОКЕ ДОВІР'Я

він сам У листі:

/І.

чого

нами Радянсьної Армії. є з ного брати прик-

,1І0лодuюго командира, розповідає

Н II

.

де ветеран займається вихованням шдростаю-

ОИОВИМИ медалями.

Зараз Гнат l{ирилович на заслуженому від-

П ро те, як КОМСОАюлеljЬ Кривен­ чук справляється з обов'язками

на

Гнат

1ІІІUIJІІUНІІІІІІІІUІІІІUllUІUІUПlUlІUlІІІІUlІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІIllіmШUlПllllllПlШlllllllШlllllШ1

Лlії працював на nідnриЄ,llстві, а зараз навчає і виховує підлеглих.

-

підполновник

Кримець нагороджений орденами

вуличного номітету. НеріДний гість він і в дитячій h1iM.HaTi при раЙВіДДіJJі ннутрішніх справ,

уваЖНість до людей офіцери запасу і у відставці. сім'ї загиблих воїнів не раз від душі висловлювали йому щиру подяку. Товариша Кримця можна зустріти в районному суді ян народного засідате .1Я і на дільииці як ГО,10ВУ товарисьного суду та голову

він наказ свого батька фронтови­ ка

і повітряних стрільців-радистів.

як того За антивні бойові дії проти гітлерівсьних Статути загарБНННів. за бездоганну і багаr.орічну служ-

зБРОЙНIІХ

продовжують

удару

за

ударом

по

си

завда

віЙс.

агресорів .

(Фотохрон іка

*

знесиле

ТАРС) .

* 3 стор. *


СЕМІНАР ПРОПАГАНДИСТІВ дЛЯ учасників сеМінару відпо­

Цими дкями райком КП Украї­

відальний

ни провів семінар пропагандистів відкрив

секретар районної ор­

[ІОбllШбl~~® ©JJ1J®rnJ®

народних wкіл. Його ганізаЦІІ

ленінських

секретар

товариства «Знання» т . Гончаренко Ф. д. прочитав лекцію «Яким був Ленін». Пропаг4ЩДИСТИ розглянули ряд

райкому партії

т. Лемпицький В. Г.

~бlJJ1]~ ~б\lAб\~®rnJ~~

3 доповіддю «Ленінські народ­ ні wколи і їх роль У комуністич- питань, аКІ допоможуть їм в іх практичній роботі.

ному вихованні трудящих» висту­

пив представник

обкому КП Ук­

штатний лектор райкому

КП ~'країни.

раіни т. Гол кін А. Т.

3АВДАIІн ,а:м СП'Р АВИЛИСН

13

розпоосюдженнl серед

населення знань по ци&іЛЬНіЙ оБОРОНі. В ctчНli нинІшнього ро­ ку

I11кільним

комсомольським

оргаН,ізаЦіЯМ було дано завдан­ ня провести роботу по розпов­ сюдженню брошури «Це пови­ нен знати КОЖЮlЙ • • Добре оправИЛJИСЯ з ЦИМ до­

зацlй допомагали дирекЦіям wКіл в оформлеННі кімнат та куточНlВ по цив.і,ЛЬНЇЙ оБОРОНі. Зразково провели цю роботу

рученням Броварська .м 1. Пу­ хlвеька середнІ 1 Світильнl.в­ ська восьмирічна школи. 107 комсQМОЛЬфв Великодимерської

поJlИllJВСhhOЇ середньої школи .

КОМСОМОЛЬЦі

9-х класLв

Семи·

Приклад ініціаторів наслідує ба,гато юнаків і дівчат. Н. НЕТРУЗА,

середньої школи провели занят­

зав .

тя у

райкому RОМСОМОЛУ.

дворах робітників.

1645

шкільним

відділом

дружню

пораду.

І

вже

на

ва, але відчуваеться,

а

також

пла,н

Освітлення будинН'ів цих ус· e-В<ІІ,уацію в обов ' язковому по· танов, як правило. повинно бу· рядку мають бути погодженІ з ти електричним і виконаним у І органами Державного пожежно·

усунення

відповідності з елеl'.тротехнічни ,

ПРОТІ/пожеж·

Але,

на

жаль ,

є

ще

.

окреМІ

кері'вниии, я,кі не звертають належної

уваги

будинках

на

те,

що

в

цих

ми

нор~ами.

Елентропроводка.

вимикаЧІ та розетки повинні пе· 'l'ронагляду

або

іКежогаоіння , ВИЯlвлені протипо· жежні порушення не усувают.~.

Ta~, .... ~приклад, в

ков.аіна

ша устаІ нова . С тан елеl\ТРОГОСПО' дapCT~a ма.є бути відображ.ениЙ

дах

до

жилих

кімнат

з

класу,

протипожежного нагляду. В:Іаштування

тимчасової

.виходу

з

таиим

розра·

чи

р'

. ... ІнструкЦІЯ по евакуаЦIl

кімнатами, де перебуває багато електропроводки і застосування І' ВИ!fна бути

детально

по·

Треба лам'ятати, що печі та гасового освітлення. але ми по· тува.ння на горищах комор забо· винні знати, що для освітлення, роняється.

спраIВНИМИ.

треба

ТріщиН

та

щілин

винористовувати

тільки

Усі двері та поридори

висячі або насті л ьні лампи

мають бути приБИТі залізні листи розміром 50Х70 сантиметрів. Очищати від сажі димохо· ди слід не рідше одного разу R квартал і обов'язково перед ВіДI, РИТТЯМ сезону. Користуван· ня печами повинно здійснювати-

залізних гаках, укріплених !3 бути постійно вільними . Пожеж· балках пер е криття чи в стіні. ний 'інвентар та первинні засо· Відстань від дерев'яної стелі до би пожежогас'іННЯ необхідно верхнього краю лампового скла І утримувати в повній справності має бути не менше 70 см . В та бойовій готовності. Ви кори · ПРИ:vIіщеннях, де перебувають, стання пожежного інвентаря та діти, 1\0РИСТУІВатися наСТі .'lЬНИ·lзаСОбіВ пожежогасіння не за

ся

~ІИ лампами або

при закритих дверцятах. під

опалювачів. Забороняється також влашту' вання тимчасових печей, збері' гання дров та інших ГОР!QЧИХ

горнчно

свіЧJ;а,ми

кате·

забороняється .

динках

чи

ПРЯМИ:\'І

приміще ннях

призначенням

мають

не

доз·

воляється.

У nожному І\ л убі . ШпОЛі, лі-

П . ФУРМАН,

нарні та інших дитячих устано· вах повинна бути інструкція , розроблена керівнинами, про

інспектор держпожнагляду Броварського райвідділу внутрішиіх справ.

ЗаeryDВИIC

Друга

16 j.i Перша

-

."""" " Т елсс пектак .'Ь (Мос ква) 1230'f("I"tliJiiilli віс ,і (241) - До БО'р і ЧЧЯ l1 е ршого комуніСТІІЧ1l 0 ГО Cy(jOTtlHK3 Кр;)іН.} r.IО Я» Новиі1 Дn h.У\IС"lп а льниfi

піЛI)lІ а

свіДОМIСТЬ

Фі з и""

«.1.нфраhl\ія

' Ііі) .

Н,

:,-, _.

l1 0 ша

17 (К)

афіша

та

190() -

І'"

Теле Екран МаРІ( · Сус-

("ТІЧ'КТУРЗ'Ь

світл а »

О\ві

ле к·

[[ерШість СРСР 1 футбо· ,1" «ЧОРlІомореЦI. » - ЦСК \ 20 4~ « ІІа до1ірзніч, діти '» 21 оо .Мі с1О підн я тих вітрил» Тед е фі.11IМ . 21 15 13 ,'фірі «Молодіст ь~ (ЧО(" ШЗ) 22 13,,\\ ~ ilc, р" eKpaH~». (Моск в а)

-

<,

фі л ьм

-

і7 оо

hYpC

програма

TeJ! eBiJiiilli ІІОВІІІІІІ (}\\ОСI(В З ). . Маршру та ми I1'Я Т llріЧКlt» (Чс· . Ія б ін (' ь к ) 10 4;; - Телс.аГСlІт("тво-«Піо 1І <' рі п> (01'<'.1) 11 1~ - .Пісні М Свєт, Ііі ОО

1015 -

афll1l 3

в і зіііІІі 1І011И11ІІ (Москв а ) 17:Ю СТ}Д~lІт а· заочннка Другиіі І ( нІ.' 1' 1.. 1,I\O· . 1 t' HiIlCI~Ka фі.')О (" офія

ВІВТОРОК, 8 КВlll1$1

iw.

програма

Il а шз

-

театру

СЕРЕДА,

-

9

КВІТНЯ

.В сдм ежа Рімцімці» ЛЯЛI') кона Вlн" таПf'рwа програма и з 17 40 Г ~.1 е віJіЙні ві с ті 1800І() оо Телевізііlні НОВІІІІІІ (Л\ ПСКВО) Ді іЯ М пр" , uір я т (Л е llінгр а д) 18 30 І 10 1 ~. - Jlітературний театр: .lJni~ lЦd· _ Л е ніНСhhlll"' У ll і в еР С IІТеТ мі.%ііОНIВ І (','JIIВI W иl\ де ltЬ Ганса ХР"СТI.на Лндер ·

-

[[оліТ Сlю н.mі <1

соціалізму

_ .З аГ I Ю J.1 I1U" к~тзстрt.)ф" (ЮРОТ",' И .' ( "\ о,:ква) 19 оо

В і

-

І

Jl е ні н

З ІІ ~ Ю Прогрз-

'11{

м з п е р ед.1 Ч І!) О.-» ).J o 50 річчя л е ! , ІІЮГО KO M"BI CT II'IH tї гO С \'(.О1НlІка «) tlli·

і1ро вськ а фільм 1:)

. б а ., зда »

2; -

. B ~CHa

документ 3 лыlйй х ліборобська .

1935 Нові TB()fHI ль віRС ЬЮfХ I, ОМПО "порі!! (JlI,n 'В ) 2() ЗО IНфОР\l а ні і1 н . ІІРОГ!, " М' «'і" с >' ( Л\ос кв,) 21 1:. К 3ідар ов . Ца р Іван 11111111\1 3 11 ' і

: : :

І

.....

1111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-

НАША

АДРЕСА: І

БРОВАРИ М.,

вул. Київська,

154.

ТЕЛЕФОНИ: редактора вlддllllв (парТ і ЙНОГС життя,

сеll З » вісті

(Мос ква)

11 .15

-

Телевіз,іін;

11 2'; - До 5О·ріЧЧя пер~ого ко '''' IІI ,' ГIl'lIIOГО суботника .• BoгНl ветl КО · го ПОЧIlIІУ» Документальний фIЛ}.. м 11 :s') <' LlII.;іЛЬН1fЙ екран » Істоrіи д.'1 ),

\'ч иі" 7 К.'І ЛС У сРосіliське воєнне м" \'Т <'НТНО х\ ~II с т. 12 \о - I(iнолlтоПl.'С

С ТО 'I1ТТЯ «tJY H ТIBB .1 застава». ХУДОЖНІЙ фі., ь>! lп 35 .Наша афіша 164()-Для

;J.п~ Й

.Олш е llь · Малювець» .

ТС.~ с ві з іЙні вісті

1730-

тає» . Передача . присвячена 25·річчю u нзнолеНIІЯ Одеси від lІімещ, ко· фаw,,· CTCbКl!X загарбників (Одеса). 18 :10 «По леніНС})КlIХ мі С L~ЯХ » (J\\осКВЗ) 19 оо IlІфОРМЗI\ійllа програ'tа «'Іас» (Москва) 19 зо ДО [,о'Р І ЧЧЯ I1~P шого к.)муніСТIfЧНnГ(} :y60Tllllk3 « КІН'І.

-

іll а

фі.,ь>!.

20;;~

21.45 -

НОАШt

«Клуб

-

Кол ьорова

ського телебаqСIІИЯ Птиця» го

-

Т"J I,'фі.%'.І

ерган 5роварскоro раl!онного

Телефон -

4·2].

-

. .-

ІНДЕКС

. . . . . . . ..

61964.

газеТа вихqднть У вІвторок, четвер І СУООТУ.

Зам,

Повертається вже весна. У б.lаЮIТНОМУ Небі світ.10МУ Вітерець легкий пролетів. Разом з ним весна, Мов зоря я с на, Лине парою голу'l5ів.

В. ПОЛОТНЯк.

пресувальники,

ливарники,

t

5-6 розряду,

t

4-6

розряду .

: : : :

БРОВАРСhКIП ФАБРИЦІ

ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ТРИКОТ АЖУ ПОТ Р

991-6792.

І

Б

Н

І

ІІа постіііну роботу: стаРШИЇI бухгалтер,

.

б'

Інженер- УДlвеЛЬНIIК,

в'язальниці на плоскофангових машинах,

учеНИltі в'язальниць, слюсар-лекальник,

слюсарі 3 і 4 розряду, електромонтери 3 і 4 розряду, токар .

«Музична ' І

•••••••••• . . ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , •••••••

154.

Мо в годубонька, Наче 'квітонька, Ні'би зіронька чарівна. Всіх вітаючи, Усм і хаючись,

Дllрекція заводу.

1'125·-

З·82. заСТУПНlІка редактора, І боти) І Фотокореспондента .... 4·67, віДПОВlдаnьногь сек, ПРОМIІСnОDостl, масової ро. ретаря З·18, Вlддіnу сlльс"кого господарства -4·47.

Броварська друкарня. к'иївської області. вул. к'ИЇlSська,

Го.lуБОК летить МО.10;:J.ИЇI .

:

_КО.,у м

Першість СРСР з хокея «Ди· (Киів) СК". (І-Іовоснбірс ь>.) Д.,я ТІІХ, хто 13 кермом С3У· j С'ТnЯНКИ транспорт\'» .

комитета І<П УкраннЬІ н раl!оииоro Сове1а депутатов ТРУДЯЩНХСІІ !С:невскоl! обnастн.

Попід хмарою

Ухати звтоБУСО~1 ;ro кіниевої зупинки ~Іаршруту .N~ І.

4., М\ .НlЧ }

КО llце рг .

ПИІІК"

Хмара сте.lетЬся, наче дим . B;rBox із парою

'РЄАавтора

елеКТРОСЛlOсарі

«Л,

Укр:, " "" Х\ ' І - Х\'ІІІ <'10 3 акритгя 113)'КОАоі "онфе р('.щіі 20 15 - «На добраніч. ді т н'»

"у.,ьтур а

IІ:1МО >

весна.

Весна

учні ливарників,

; : : :

T ~.1 r K .1\ i

.Ж а їlIЮІ ЮНОК » l!j 30 -

Програма передач. 19 ЗО -

20 ЗО -

чарівна ,

З нею йде у гості бажана

токар! 5-6 розряду, слюсарі-наладчики 4-6 розряду, слюсарі-ремонтники 4-6 розряду, слюсарі-інструментальники 4-6 розряду,

Киівська

н а Пlюгр а ма (МО,' Ю", )

л іТl Я»

й

: : : : : : : : : ; :

"'<1)1 ін

фі л ьм

.Шу"аЧі'>

е ри ».

МИ ,lЗ

шліфувальники 4-5 розряду,

(ФРУНl е ) Ні 40 -- 11аша афіш а 1" « Співають віl<ll» (МОСКВд) 17:10 .Кu.ЮСОК » JlЯЛIoКОDJ внсгав" 18 ОО косміЧllоі

пісня

РОбітникн таких спеціальностей:

.Карандзш і Ж а р

-

би

сни .

Березнева

Мов хустиною В небі СИНЬОМУ,

фрезерувальники

1115 - «Тобі, Юll і сть'. ([І с р>!) 114: _ •.\\О.1nді ВИКОІІЗІЩІ ' (Моск в.l ) 12 1,

Д.1Я школи!, і "

-

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ на постійну роботу

: t : : : : : : : ;

хореогр з фіч но го УЧIІ.1I1Щ3 Друга прогр".,а

-Для школп!,іВ

кохання, забирає

несе

КО .,ПО1l1торіR.

ПРОГРНtз

КОlшерг учнів

. . . . . ••••••••• . . • . . . . •••••••• . . ••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

сновля жизнь,.

д~к\/меНТ;) .'lМIИ і

До кумента.1t.1lиfl

.,сі киівські »

1710- 21 10 -

«Ор.ес а п а м'Іl'

-

м ол » .

Нам

:, 4~~""""""И"""""~"""""""""""""~~"""~~

.......................................................................................1: Спектак.' Ь ТернопіЛl>сt.кого Т. Г. Шевч е llка

пісня-рзй;rуга

в бу·

не повинно бути , перед пічками

наглядом відповідальних осіб чи

на

весело ле тить.

Березнева

весни

Хай за зимами весни Пролетять наче птиці, Та не ХОЧУ , щоб юність пролетіла моя . Хай над світом безмежни'м День ясний ЗО.l0ТИТЬСЯ, Хай узи,мку лунає в серці СПJв солов'я

вивчена

сутності електричного освітлен· ращення сходових КЛIlтон рІЗНИ' ня допускається застосування I:vIИ предметами, а також влаш-

димоходи повинні утримуватись

чарі'вну блакить під сині хмари

Здрастуй, веСНО'lКрасуне! Я назустріч кричу.

людей , заборонено. Пустощі ді- са:vIоробних зз<побіжниН'ів «<жуч· ~CIM обслуговуючим персоналом тей цих господа'ріВ можуть при- nis » ) забороняється. При від- І практично оорацьов.ана . ~axa· звести до Івиникнення пожежі , як це трапилося в Бобрику.

весна.

до побачення, зи~IО, Моя біла красуне, Я до тебе у мріях В ліrnій день прилечу. Здрасту,й, весно-сестрице, дорога чарі'lІ'нице,

діти

во І.

пісня чарівна.

Лунко б'ється в хви .lі, в

ЗИМ0

ехо·

ди саме напра'ВJІЯЮТЬСЯ

пісня,

Це, мабуть. не пісня. а ca~l a

До побачення,

хунком. щоб всі діти були ян. наЙШGидше виведенІ з будинну.

В"РІЧНIИ та в КраСИЛlвськ1и се- слати ,в ІнспеlЩJЮ державного І КУ х Сумlщен:ня

чи

або належить та чи і'н- Ш!lЯХ руху по коридорах ,

~обри'3ЬЮИ в аНТІ. І\О~ІЮ ЯІ,~го повинНІ ви-

редній школах мешкають люди.

групи

Березнева

Ранков'а зоря золота.

В інструкції слід передбачи·

п ідпоряд. тей кожної

Березнева пісня

І братнім ці.1УНКО\1 заС,lіплена Р0 1 таН\'.lа ніжна і світлая

Хто персонально евакуює ді.

енергетиком

відсутній пожежний підприє.мства, ЯКОМУ

інвентар та первинні засоби по·

ти:

чарівна.

СеСТРИlІЮ свою З.lатокосую. О\ІИТУ ран,кови~1И росами, Ш.1УЄ в медові вуста .

го нагляду.

ревірятися представником елек,

зоря

Метае яскрави,ми списами У небо, зірницями списане, ХО.10.1НИ,Й вогонь з олотий . Іїl зорі багряні всміхаються, З сестрою своєю вітаються. Вогонь їй даРУЮЧIl свій.

про

установах покладається на їх керівників , які ЩОДf'ННО повин· Ні стежити і вживати заходів до наявних

Ра ,нков а

Під білими хмарами сніжними, Омита тумаиами ніжними, Вогонь РОЗІкидає вона.

ОЧЮlа ЯСНИМИ і ЧИСТИМИ , ЩО сяють неначе намистини , Вона навкруги ПОГ.lяда. А ранок прозорий займається, Зорі,зоряниці всміХ2ЄТЬСЯ І К.1ИЧ ГОЛОСІВІЙ РО З ЮlДа .

СТРУl\ція.

одягу.

зоря

Зустрінута зоря к.вітами , Па.1ає, горить саМОІlвітами

у пошуках. Різноманітність ритму, чітка інструментовка, вдале бу­ дування строф - свідчать про

оздоровчнх

них порушень.

Ранкова

що авторка

• пожеЖІ

ІСКРУ до

дитячих

J. Іван ШАРАПОВ, керівник літстудіі.

черго­

вому засіданні літстудії прочита­ ла нові вірші. Хоча не зовсім ще відшліфовані ці поетичні рядки про весну, та радує інше: вона збагнула головне завдання пое­ зії щирість ... Тут ми ще не знаходимо тих узагальнюючих образів, що nPJtTaманні досвідченим майстрам сло­

порядок евануацlї дітей на ви­ падок вини,к,нення пожежі . Ін­

інших

лн }і

Та Валя не злякалася цієї гост­ рої зброї, а ПРИЙНЯJlа як належну

Відпо.вlдальність за ПРОТИПО-І матерlа.лl,в БІля печей, а також жежний стан в Шl\олаос, клубах, роз.вішування тут білизни та та

переду - вона навчаеться у 8« Б» класі Броварської середньої шко­

це.

Гасіть

ХО'lеться вірити, що Валя Заха­

рова знайде своє поетичне слово і скаже ЙОГО людям. У неї все по­

на.

Особли.во відзначилися чле· ни ВЛКСМ Василь Безсмерт· ний. Борис Гуглич . Ольга Кра· вець, ВО.)10ДИМИіР Жерибор і ПаlВЛО Кулинич . Ряд КОМСОМОJjЬСЬКИХ оргаН'і­

l\омсомольські організац і ї нашого району беруть активну учаеть у

Валя захоплено ловила кожне слово суперечок про поезію літ­ студійців. А коли мова зайшла про її вірші, дівчина хвилювалась, ледве стримуючи спокій . Очі іскри­ лнся, обличчя горіло. «Olte так критика!» думала про себе во­

М . КОЗІН ,

ЗвертаТIІСЯ на адресу' м. Бровари, в.УЛ. СтепаВ І! Р:lЗіfJЗ, .~~ Ї. Дирекція фабрики. ..............- - - - -.......------------~, _._~~--

~~~~~.~~~~.~.~~--_.-.~_.

t

БРОВАРСЬКО,\\У r;КСПЕРИ.\\ЕНТ АЛЬНО.ЧУ ЗАВОДУ

+

столярі, маляри і штукатури високої кваліфікації,

+

і

+ t ~

ТОРГОВЕЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

ПОТРІБНІ:

електрогазозварники,

вантажники і шофери,

токарі і учні токарів.

Одина;ки забезпечуються гуртожитком. Звертатися на адресу: м. Бровари, ВУЛ . Машинобудівна,

від;І.і.1 кадрів .

!т + + +

Дирекція заводу.

20,

+ + +

• • • • • • +++++++++~.+~.++~

42 номер 1969 рік  

42 номер 1969 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you