Page 1

Організовано,

Рік виданни 29-й

Про.л.етарt всt~ "раїн, єднайтеся!

42 (2736)

дружно

ВІВТОРОК

9

примх.1ива пора Весна року . Теп.1і соня·ч.ні дні ~І і­

КВІТНЯ

Z

прохо­

або

поривча с тю111

з

.1одні

коn.

по·х\І у рі,

на

няють-ся

р.

1968 Ціна

во.1ОГІІ\111 вітра\Іи. Та х.lібо­ роби із життевої практики знають, що в~сною добре ТУ·

ВИСИХ:\f,

Зе\ІЛЯ

ІОВИДКО

сіятfІ!

Поспішай

жавіє. Втратиш

ча с

нентнери

в-рожаю.

·-

вт:Jатиш

готу•ва .1н .:ь .:10 Ста•ра-нно х.1і•бороби Жердівсь­ сівби ра.'\ГОСП\' ВіJJділка КО·ГО

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО КОМІТЕТ)' КП )ІКРАJНИ ТА ДЕП)ІТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОІ ОБЛАСТІ

PAROHHOI

«БобрІщький». Вс е заца.ч;­

РАДИ

г:дь б\',10 СП.1аНОВ3ІНО, iJifBЧe­ •

,IJO

об\Іірковаво. д<', які

бу·дуть П<:іСІіяні ку .1ЬТ\' рІІ, сівfін. строки 3начені сіятиме тощо. І ось на.ста.1а г·аряча ра. ЛершІР\1 ВІr>йшов на

rю· сів­ бу механіза-тор Петро Грнш­ •КО. Вrін уже пооія·в півтора

ках,

на

широких неозорих ланах

ШИРИТИ ФРОНТ РОБІТ

кипить напружена

праця в ім'я споруджевня орекрасвої будови, ім'я якій комунізr.t. Кожний трудівник, кожний учасвнк цієї боротьби не тіJІькн добре працює, віи хоче шатu навколишній світ, щодн одержувати свіжу Інформа­ цію про новини з внутрішнього 1 зовнішнього жит­ тя рідної Батьківщини.

Нещодавно відбувся Пленум Центрального Комі­

Садять

ранню

лоВІІ'Х бу.ря.ків. В1tве.1и свої агретати ,'v\и­ ·KO.la Горєлко, Петро .1 ях. Олеюсандр Вітров, Вони за­ боронували зяб, 90 гзкгарів ба.гаторі•чних трав, внорали 8 .гектарів під внко-ове.:. Почалн готувапІ грv-нт пі.1

приступили до <;адіння

роким фронтом, тут роблять усе для того,

та третього відділків.

УкраІни».

щоб раціонально використати кожну годи-

В матеріалах Пленуму відзначається, що в сучас­ них умовах великого розмаху комуністичного будів· в на-

иицтва

._. н·А::тійн.кра:~ ПАРТІИ вого

НОЇ роботи.

здійснюючи ленінські настанови, повсвкдевно роз­ масами, оlдан­ з зв'язки ширюють і зміцнюють

щують рівень всієІ організаторсьноJ та масово-JІОІІі­

тичної роботи. ВнаСJІ.Ідок цього зростає актІПІІdстt. і розnивається ініцІатива комунІстів. Партійні орга­ нІзації стали глибше вивчати стан справ у колекти­

вах трудящих, ефективніше використовувати інфор­ мацію у своїй прахтичвій діJLІІЬІІості.

Останнім часом на підприємствах і в установах,

завоювати

1 птахофабриках раІову створеві rруии авторитет

у

.. час

слухачів,

справжнІми провІдникамн

Ідей

за

темпи

високі

якість

про­

вови зумІпи

показали

себе

партії. З радістю,

наприклад, кожного разу зустрічають політінформа­

н>і-ка не під<'. А 'Іас

д в

п ra.xo· нашої Х .1ібороби фабрики широкн~І фронтом

потеІІ.;lі·ння, ШВ!Ід[(О ·ВІ!·

сушують грунт. тому треба

дорожити кожною годиною.

щ об ~·рожай

. високии

вщ~остити

всіх сільськоrоопо-

дарських кудьтур, потрібно вологу

насююеред 'зберегти грун-гі.

в

На

чехан:за-

ва.1ІІ ової зусн.1 .1я

тракторних

Десять

тори.

~п;шму-

і

це

1

л

вже зябу, еони заборонува.1и 1500 гектарів

а-грегатів працюва.1о на бо- І

у

1ріллі

вручну до обіду.

Вихід .на рО'боту дРІ'"'ниі'r, орга-нізованнй. Праця кож­ ного робітника :стає потре· бою. Настрій 1· :нодеі:, n ;.1·

Петро

ІІра<!!ювали всі т,рактористи. б' ОС· Об.'!ІВО ви-соким внро 1т,

сіяв

ші. піtджимена.

нас теж

у

Вся озамина На

·

..

200

гекта­

р-і:в мі.нералІ>Ні добрю'а вне­ а

·вруч-ну,

сеоо

.на

700 -

1 .ня

.шпрокоrо

по·

0=========

в'•Іса

на

. ,v'\ еха-

..

картоП .lІ.

ранньо!

нього

ПіJJГОТ\·ва ;JІІ гектарів

40

на

приора•вшн

Іtі:й

д,1Я

В.

тур нинішнього року у рад·

На фото: головний інже­ горович

БОРИСЕННО переr

виходом

в

механізованю Никонович)

Федоро­

ЛИЗУНУ, Григорію

вичу ПАРХОМЕННУ, Марк~

т< БАЗИРУ Романовичу Михайлу Марковичу МОС­ НАЛЕННУ, як краще органі· зувати роботу, щоб успішн~ винонати

комплекс

весь

весняно-польових робіт.

ють на поліпшення роботи підприємств, будов, рад­ госпів. А дехто навіть вамагається необ'єктивно ін-

МЕМОРІАЛ НА КАРЕЛЬСЬКОМУ ПЕРЕШПИКУ

формувати про стан справ, прикрашувати дійсність, приховувати недоліки й помилки в роботі, не аналІзує причин, акі Іх породжують, не дає їм правнль­ ноУ політичноІ оцінки.

і\Іе!VІорlа.1І>НІІЙ б~-~111101\ вирішено СП()· біб.'Ііотекн Репінс руднтв в селищі

прНЙWІТій в Центральний Комітет КП Україин заходІв, спрямованих ва ряд постанові визначив дальше поліпшення партійноі ІвформаціІ. •Важливе

на '1\сці

під Ленінградо'І дачі

де в

<< Ваза>>,

1906-

fЮІіах іКИВ і працю·

1907

говоритьса в позавдання партійних організацій, , станові, - полягає в тому, щоб постійно розширю­

вав .lсІІіІІ. Це була одна конспі ­ найвдалііпих з

вати 1 поглиблювати Інформацію, поліпшувати орга­ нlзацію виконання директив партії та урадУ, піднес-

ративннх ква:ртир . Бібліо· від· теку nередбачається

ти вимогJІИвість і персовальну відповідальвість ке­ рівних кадрІв, усіх комувlстlв за доручену справу,

крити до

1ОО"річчя з дня

народження

суворе додержання партійної і державноі дисциплІ· ин, вимог Статуту КПРС».

ку

весни

денному

-

нова турбота ;щя невrампв­ них

На

рук.

~омсомольських

:Jасіданні

останньому райкому

бюро

про те, щоб зміцнювати ще тісніше зв'азкн з маса­ активвість комуністів 1 творчу ми, підтримувати

р озгля~адось

ком-~омощ·

питаннІ!

"

про

честь

50-річчя

Всеr•Jюаної

Комуністичної

Ленінської Спілки Молоді

та 98-ї річ-

дня

нарt!1 ·r·ення

нt•цr·

'

·,·!

районний місячник по бла- В . І .•lеніна.

· ''

гоустрою та озе.ІJененню на-

Комітети первинних кюt-

садінню

СО)rольських організаній зо-

садів, лісосмуг, закл;ценню

бов'язані розгорнутн широ-

селених

пунктів,

діяльності справжвlм інструментом політичного ке­ зв'язків з масами, сприяти рівництва 1 зміцнення мобілізаціІ всіх трудіввиків на успішне виконании

алей, парків,

завдань п'ятирічки.

данчиків. :Місячник

скверіи, бу-

ку

роботу

дівництву спортивних )І ай- комсомольців шено з

І.

В.

Леніна.

РАЙКОМІ КОМСОМОЛУ

у

ось і ЗНОВ~' на поряд-

нувавня та економічного стимулюв8ІІІUІ. Мова йде

бойова Постанова Пленуму ЦК КП Украіни всіх партійвих організацІй. ДІйова дій програма партійна Інформація поввина бути в Іх практичній

аає -порад~

поле

Івану

ланок

що деякі партійнІ . орга­

всіх трудsщих, виховувати людей у дусі пролетар­ ського інтернаціоналізму 1 радосьного патріотизму.

радгоспу Микола Гри­

нер

керівникам

нІЗаціі недостатньо ведуть організаторську та 'tасо­ во-політичну роботу, слабо аналізують ЖІІТТЯ колек· тивів трудящих і тому не завжди активно вплива­

щих, ефективніше впроваджували нову систему пла­

ма­

ми спеціалістами.

КУДРЕНКО,

директор Калитянс .. кої nтахофабрики.

Пленумі, в організації на Та, як відзначалось партІйноУ інформації є ряд недоліків. Вови пола­

куль­ трудя­

плечі

на

покладається

укомплектовано меха­ стві нізовані ланки досвіцчеки·

з внутрішнього і зовнішнього житта країни.

1

«Веnикодимерський>:

госпі

органічні

Інформують про важливі події, новини, досягнення

мисловості 1 сільського господарства, науки тури, торгівлі 1 побутового обслуговування

виро­ куnь·

робіт

шин. Для цього в господар­

люди з вищою освітою, певним досвідом, ветерани праці, керівники. В простій дохідливій формі вони

Центральний Комітет КП УкраІни звернув увагу на те, щоб вони, поліпшуючи партійну Інформацію, організовували дальше піднесеввв всіх галузей про-

по

просапких

домістких

п.1ощі,

добри:ва .

розмаху

Основний тягар усіх тру· щуванню

ІІіЗатори

туіКовнми сі•валками .

Тепер

гектарів

Уже

Сього•дні nочинао1о '~ а..1і· н-

тьом, АнатоJІій Кvді" 1а ін-,

·

пондент .

Тра;.; 1· орист

Шпи.1ьовнй

70

З\13·

в

пернш~111

б\·ти

І. ШВАЧКО, наш громадський корес­

1ерно.

КО\1 відзначwшсь йо~оо Ві-

/Jк;ісп,

бадьорнй.

несенІІ'Й.

д и

і зернобобовнх.

сліди. Добре

два

майст. е.рень. за­ пенсіос~..'рів і пра.щоють нз під­ з

приєм.с:r;вах ~1іста Кнєва. І на другий день 1· ло.1е ЧО!І ' •В ~Кі·В, СТіЛЬІКІІ •ВИЙШЛО що 53 rеtкта-ри бІ',lО nо сі я но

набирає сівба яр11х зспнових

, ронуван·ні

ведуть веаня.ні лодьаІ!і робо-

Ра-птове тн. CИ.1btti ВіТрОВіЇ

с

а

По­

всіх

nросити тих, що

щоб

у

11-' ж.1е.

можна.

н<'

Ві-дкладати

РобітнІІКІІ і чехачізаторІІ Т<' 1а борються ві•дді ,lка

торів робітинки .заводу пластмас, порошковоІ мета­ лургії, фабрики верхJІього дитячого трикотажу, рад· госпів •Гоголівський», •Велнкодимерськнй» та Ін­ виступають трудящими ших. Як правило, перед

гають, насамперед, у тому,

озимині? Грунт \І'я•кн:і. Тех­

ганні ,Ji·a сівбі.

ПО

КОНЮШИНУ

роботи ІВід . \Іінна.

А. ЛЕВЧЕНКО.

ланка

механІзована

і

кампанії .

nосівної

весняної

особлн·

На Пленумі вказу~алось, що партlйні органІзаціІ,

політІвформаторІв. За короткий

ведення

звачеииа

[В ФОРМАЦІЯ~~

радrоспах

чеві культури.

n'11тниці

набирає соціаJІістич-

широкого р·озмаху

пу

не змагання

Минулої

і робітники другого

З nерших днів серед трудівників радгос­

озимину,

nідживлюють

Механізатори

ну.

/ ню яровизовану картоnлю. На другий день

закривають вологу . готують грунт nід ово­

на­

формаціs

буває

бороби др·ужно вийшли на поля. Хоч nоки

nн~ання:

таке

й

•ПідсіЯТИ

ЯК

чоловІіків

Рано nриАwла весна в нниішНІ.ому році. І Аркадія Михайловича Міщенка з відділка Користуючись її· щедрістю, гогОJІівські хлі- .N! І першою у радгосnі почала садити р'ан­ :до умови й не дозволяють вести робіт ши-

картоплю.

Ви-никло

радивш~Усь у конторі вцді.1 · ка , .вирішили: зняти :1а денІ,

картоплю

ту КП України, який заслухав 1 обговорив допо­ товариша О. П. ЦК КП УкраІни відь секретаря Ляшка •Про дальше поліпшення партійної Івфор­ маціі як важливого засобу піднесевня організатор­ ськоІ та Ідейно-політичної роботи парторганізацІй

сто­

гекта-р11

чотирн

• кропу,

гектари

два

\юр·кви,

лової

сто­

гектар

гектара 'Редиски,

ранню

на­ здійснюють РАДЯНСЬКІ ЛЮДИ успішно креслевня ХХІІІ з"ізду КПРС. На заводах 1 фабри­

fJII·

п ~'

по

залученню

повинні практикувати масові декадники, суботннки та органіJувати

недідьню;и, Jмагання

серед

цехових

та

відділкових комсомольських

організацііі ;щ краще виr;nнання робіт.

Встановлено, що мольсь!\а за

організації та нагоjнцжено цінним подарунком .

комсо­

організація,

підсумками

яка

~Іісячника

мо.:1оді до займе перше місце, бу ~е за­

Rомспмольські організаuі'

:Ja

друге і третє місця наго·

роджуватимуться

Почесни­

ми грамотами та пре'Ііями

забезпечатІ

Активісти, які

участь

аІ\тивну

проведенні

будуть ними

цього

молщі

нагороджені ІІочес-

грамотами.

оголо- активної участі в місячни- несена до «Книги пошани»

К. БОЯКО,

комсомn.'!~,ськоі

інструктор РК ЛКСМУ.

квітня ц. IJ. на

ку. Під час місячника вони

районної

f

:1аходу,


ністи токар Іван Іванович Сердюк, оператор трубної дільниці :парт•г,рупорг Володимир Корнач Іі 'ін,ші. Особливо теплого слова заслуrовує Іван Федоровнч

В парторганізації заводу нестандартного 'Комуна.?tьного об.?tаднання АКТИВІСТИ ПРЕСИ

КОМУНІСТИ

- Наші робітники давно вже полюбили свою завод­ ську стінгазету «Металіст», розповідає секретар парторганізації підnриємства А. Г. Лемшщькни. В кожному номері є щось цікаве, приваблююче. .

ЗАДАЮТЬ ТОН

Редагує стінгазету начальник техвідділу Мар_ко Ілтч

Даскал. Він кращий раціоналізатор заводу 1 г_лавку, ось чому все робить, щоб газета сприяла технІчному

прогресу на. виробництві.

.

ко

в

с11інніІвІJІі

поба'Чите

матерІали, шдписаю

бюро парторганізаціі Надією Юхимівною шими

активістами.

А

оформляє

газету

членом

Будяк та і~:

член

редколепІ

секретар комсомольської організації заводу Олександр Шмух. Вожак ІКО~І'СО:ІІОЛІЩі 1 В ОЧОЛЮ€ Т<ІКОЖ

групу, ЩО ВИІПУС·

кає «Блискавки», в яких критикуються окремі недороб­ леності. В цьому році їх вже вийшло кілька. На трубній дільниці систематично з'являються так звані «Календарі трудової слави», в яких йдеться про роботу передовиків і їх досвід. Ініціатором тут ви~ту­ пає Михайло Фінкельштейн, комуніст, майстер змІни,

боко засвоюють матеріал, активно працюють над пер­ шоджерелами. І приsчив іх до цього пропагандист. Він сам добросовісно ставиться до виконання своіх обов'я­ зків, сумлінно готується до занять, які проводить ціка­ во, в формі живої бесіди.

Часто виступають на заняттях комуністи Сергій Іва­ нович Стягов, Михайло Олексійович Шевченко Іван

Іванович Сердюк, Михайло Фінкельштейн і інwі. Від­

відувати гурток стало для них хорошою звичкою, потребою душі. Адже з кожного заняття sони sииосять

який разом з nартгрупоргом Володимиро?;І . Корнач~м займається підбором і оформленням матерІаЛІв до «Ка-

. .

лендарів». Словом, Жаль

на

заво;J.і

тільки,

що

ЧІІмало

.

_

активІСТІВ .спнно1

стіннівки

не

завжди

преси.

виходять

регу­

лярно. Думається, що коли парторганізація організа­ ційно зміцнить склад ре;:щnлегій. еп~:нш пі.:;.уть ще кра­ ще.

паганда

ТРУДІВНИКАМ ПОПІВ Надворі вже весна. Лас­ :каво гріє сонце. Пробуд­ жується .земля. Для хлі­ овочівників,

топлярі-в

:кар­

настала найвІ.д­

повdдальніша пора ро:ку­

пос1вна .:кампанія. Від то­ го, м успішно пройде, за­ лежить доля майбутнього врожаю.

У ці дні перед праців­ нинами :культосвітніх ус­ танов району_ постають дуже

важливі

завдання:

рішень

партії і

уряду, досвіду передови­ ків, дзвін:кі пісні і за­ пальні танці. Нультурно-освітні

пра­

л1 читаць:кі :конференції, створять нниж:ковІ пере­ сувки, пунюи видачі лі­ тератури, газет і журна­

лів. БІбліотеІ\арі оіл Боб­ рика (Л. О. Лозицька), Русанова (П. В. ВІрич), Зазим'я (0. І. Галицька) та інші вже зараз відві­ дуюТІ,

труДЇ·ВНИ~іВ

ШІ

ди,

голосні

читки,

справі

у

належить

цій агіт­

:культбригадам. В минуло­

му році їх 1працюва.1о Вони

зробили

пів в

полі,

24.

висту­

346

на парииках

і

фермах. Використовуючи набутий досвід, вже створили агіткультqригади Гоголів­

і

го і

характеру, літературні

вечори,

кращого

слюсаря-зварника.

Авторитетом у робітютів .користуються та,кож ко:-.~у-

ИАІПІ

лекції,

концерти,

керує ром

ку п'ятирічки.

соціалістичні

зання,

плани

зобов'я-

11ретього

В. ТУРСЬКИЯ,

.1о

ци­

керу;ВЗІ!ІІНЯ

ЖИНОЮ голова робітничого комі'rету Н. А. ·Кожура. ПроЯІВила ~~міrгливість і

напЗІду противнІІІКа». Нав-· винахідливість при гер\Іети­ за,ІJІіі тва:рннницЬІКоrо примі­ чанНІЮ ІПереду:вали триденні збори керЬвникі1в середнюї щення лан:ка, яку ачолюва,в ветеринар.ний ліка;р першо­ лаюш, де підготовлено ЗО го ,від,діл·ка М. М. Рудас. чолов~к. Заняття провсщили дирек­

то.р ра,д'госпу, головний аг­ роном, головний лікар та ін­

ші

керіІВ.ЮІJКИ.

До на·вчання

Сумлінаю постаJВилась

до

га,сІіння

по­

nожеЖJі

жеЖІникФв,

нять ,можна

ланка

його

захисту

тварин,

ланка пожежників, санітар­ на ..'11\)ІУЖИНа, СЛУЖ'ООВU:і. КеріІвники •гооподарства .нроявили себе непаганими ЗНЗІІЩЯІМИ теорії і практики

ЦО. Особливо .хочеть~я від­ значити керуючого третім :відІділком Л. І. Жи.гала, го­ ловаого ·ветлікаря І. Я. Ру­ tдаса, брwгащ~ра по,1ьової бриrа,ди А. В. Ситька. Доб­ ре

апра:вІtВся

з

:завданням

Хоч пкст не ИІІРJКОІІНКі МешкаНІці поскаржились

с.

Требr._хова ,реда'К'Цll

.на

за>Від;уючу сільс~:<ким магави­

ном КорнИіка

М. П. за те,

що вона, заготовляючи яй­ ця від .населення, не повер­

тала •вартості іх. «За грубе

ланка

яку

ачолював

П. Д. Ф€ІдОJЮВСЬІКИЙ. НедоЛІіuюм ІПJЮЗе'дення за­

були •залучені також штаб цивільної оборони ра.1госпу, по

організаціі'

тимуть

назвати

уча,сники

заобезпечені

що

.недастатньо

і•ндивjдуа.~ьпими

засоба:-.~и •захисту. кі·ІІJці

те,

.занять

Напри­

нач альник

;ци­

•ВІільної обор·они ра,Еоспу В. І. Лан<Іук пі'д!Вів підсум­ ки, на:звав ,не,доліІІШ і rюста­ ВИІВ

ІЗаВІдання

по

навчанню

з цИІІJіль.ної <Уборони пра,ців·ників радгоопу.

всіх

М. АВРАМЕНКО, працівник фабрики.

мебльової

порушення ,правил торгівлі рішення.м правління Требу­ хі.вськоrо 'раІДrоспробкоопу, - повідомляє голова праІВ·

лінІJJя РСС т. Гр.іJІІберг, КорніІйко М. Л. звілюена з •роботи. Одночасно її зобо­ в',язано ІПовернути закуплених

яєць».

вартість

· 20 Р?ків. Ве.1ІІ·

кий у нього досвід роботи з людьми, має вш хнст до цього, знає, як підійти до людини. Саме .завдякн цьому

Іван Федорович

наЙІпе,рший :помічнtІк 'і порад;ш.< д.1я

-

кожного.

ПАРТОРГАНІЗАЦІЯ

І

ВИРОБНИЦТВО

Довгий час на jІаводі «вузьким місцем» була робота автотранспорту. Питання про це, про п:ід•rотовку .10 техогляду

поставили

на

партбюро_

Вияснилось, що цій важлИвій ділянці часом придіmІ­ лась недостатня увага, нepk'IJKO забували, що трансло;>т­ це нерви підприємства. Машини виходили з ладу, ре­ монтувати їх було ніде на заводі відсутній гаоаж чн

бокс, де можна бу.1о б про·вести елементар'НУ проф,ілак­ І ось на бюро вирішили господарським спосоt)ом збудувати яму для .огляду машин, ,п,римІіщення для по· точного ·ремонту. Комуніст О. Я. Сапатов, який вико­ нує обов'язки механіка, раніше займався і автотран­ спортом, і будівельними справами. Нині ж (після бю· ро)

бу1дівельну

1бригаду

очот1в

інженер-:будів~.ІІ>НІІ1<,

а Т. СаПЗТОВУ доручено ЗЗЙМйТІІСЯ

ВІІКЛЮЧІЮ

ЗВТlJ­

транСПОрТОМ.

Так 'По-діловому

було вирішено 'виробІІІІЧЕ'

п11тання

Парторганізація час від часу на зборах, на бюро об­ говорює 'пиrrання виробничого характеру. Готують Ї.\ досвідчені товариші, спеціалісти. І рішення по них зав­ жди продумані, аргументовані. Обговорення виробни­ чих питань один ,з шля~ів, якими пар·юртанізація сприяє технічному прогресу на заводі. А. СЕРДЕЧНИй.

.11айстер­

освіm

проходи-

підсу.нкові

заняття.

складання турбот

заліків.

Багато

у· tji дні в

Олек­

сандра Миколайовича. Адже потрібно ти

завчасно

контрольні

вершити

Інженер - канстр у к тор О, М, Кривенко два роки

\

з

розроби­

запитання,

слухачами

щоб успішно навчальний

кон­

за­

рік.

На фото: пропагандист О, М. КРИВЕНКО,

Багато років віддав технщt слюсар механічної .«ай­ стерні Семиполківської птахофабрики Андрій Нкович Рубаник. Нині найстаріший механізатор працює ре?у­ лювальником паливної апаратури. тракторів, передае свій трудовий досвід молодим ремонтникам.

На фото: слюсар А. Я. РУБАНИК за роботою. Фото В. Полотняка.

,-........................................................................................................

ОБЕРІГАЙТЕ ТВАРИН ВІД ОТРУЄННЯ

СПЕЦІАЛІСТІІ. РАДЯТЬ

ше застосовуються в СЬКОМу :гООПодЗірСТВі.

СЗ'ІІІЇТЗІрНОЮ дру­

можна, щоG

Незабаро.Іt у всіх ланках

ро­

НАВЧАННЯ, ;JБОРИ .заняття

створено.иу

партtиНІи

партійної

Хі1мічні речовини все шир-

ІІІровЕЩено

еконо.иії,

пропагандuстської ності.

завідуючий раііонним відділом культури.

про-

'вілЬ'ІІ'іІЙ оборо11і на тему: «дії фор:мувань 'ПРИ загрозі

ної

сультації,

ті

не

політич­

при

Обов'язок ь-ультосв,ітніх nрацівників поліпшити роботу нлубів і бібліотек, взя-

і

CeltliH'l.-

вщщрнню

провести

сільськІ клуби і районний Будинок :культури. В про­

В ра,д!rоспі «Заво.рицький>

проблемнам

110

тощо.

виконати

деталі,

заводу порошкоіюі' металур­ гії, Він ретельно готується до проведення занять, пра­ t{ЮЄ над підвищення.~t своєї

вистави

ДОПОМОГТИ труді·ВНИЮ.М ПО­

за­

:ІПАИОВИZ

ТОВАРИ:ІПZ

чи­

конференції, зуст­ ветеранами праці,

Бобрицький,

Літківський

Добре зарекомеІUував себе .молодий ІJООмуніст Анатолій Паршин. Прийшов він на завод після демобілізації, майже .рік таму. ЗЗ!Вдя;ки ІЗІІ'ВЗЯТ'І>Ю, кмітливості міцно ввійшов у дружну заводську сім'ю. Нині всі поважають

тематичні

тацькі річі з

ЛіВ усnішно

-

А ,це .тому, що, доглfідаючи іі, ·вод•й не рахуєшся ні з

культурно-виховно­

ський, '!1ребухівський, Бог­ данІ•вський, Ве.JJикодимер­ ський, Сем:w.nолківський,

грамах їх виступ_ів

доставляти шихтові мате­

ріали на трубну дільницю. І з ним він справлЯється від­ '.Іінно. Машана у Василя ЄгаровИІча за~вжщи опра.в.на.

колек­

вого

оперативну,

роль

У праІЦі. Ось взят.и хоча б шофера 1Ваеиля Єгоровича

Стеценка. його завда~ня -

ВИ­

передови:кІв.

Важлива

ПІДПРИЄМСТВА

робІ!ІЩТВі, проводять бесі­

дійову ;n:ропагаJнду досвіду

для nрацюючих

в ІПОЛІ змістовне дозвілля, :культУJРНИЙ віДпочино:к, орган,ізувати

ГВАРДІИЦІ

~Іайстер

тику.

Всюди, де "Грущяться комунkти, ІВОНИ ІПОдають при,клад

цівни:ки організують в по­

ПіВНі обговорення книг. В період весняних робіт в клубах і бібліотеках у вечhрній час для трудівни­ ків сіл необхідно проводи­ ти заходи політично-масо­

с11варити

корисне.

часом, ні з силами. Якщо треба, залишається після ро­ боти, приходwть в суботу.

КУ ПЬ ТАРМІИUІ -

боробів,

потрібне,

робітник,

Іван ФІЩорович на заІІІQді ·вже біЛьше

керує пропагандист Іsан Якович Кузьмич. Слухачі гли­

нове,

кадровий

адже там· заготовляКУГься всі

Добре проходять ІЗаняття ІВ ,гуртку ПQІJі•тосвіти, яким

щось

старий

ця дільниця підводила підприємство.

ПОГЛИБЛЮЮТЬ ЗНАННЯ

.

Запам'ятались всім номери, присвячеНІ 50-рІччю Ра­

дянх:ької Армії 1і Міжнар-од'ному. жі.нач~му днІ<?. Нерід­

Горохівський,

rот•ельноі дільниці. До ре'Іі, раніше ві.н працював на дільниці газової апаратури передовій, яка носить звання -дільниці Іrомуністичиоі праці. І ось партбюро nопросило Івана Федоро:вІtЧа перейти на заготіве.1Ь.Н\'. Не роздумуючи, він погодився, бо розумів, що треба,

сі.ль-

нарного

л;каря.

До його

прибуття потерПІлим слід ПQДаТИ першу ДОПОМогу:

Переважно ще отруйні сІІJІЬІнодіючі речовини. При неnравильному, не-

праполоскати ротову nорожнину, за,дати всередину з водою 50-НЮ грамів дере:

вмілому застое~а!Пlі ці хі-

в'я.ного sугімя

міка.ти масові

можуть викликати от.руєння ТВЩ>иН,

на свіже nовіт.ря. Одночас­ но нообхіщНо вияснити, п•ри

nтиці, р1tби, бджіл. Потрапивши у !ЮдУ або продукти 11ІІарин.ющ-mа, вони здатні

якнх уо.мавах вниИІ(ає от­ руєння і •Вид етрутщсїміка,ту.

перетооритися

отруєнІіЯ людей.

в

джерело

і помісrи.ти

Щоб 011р-уєник

не

иабра-

ло масовоrо характеру, nот-

побудувати опеціальні пло­ ша·~и дл·я обробки транс­ порту і тари після роботи з отрут·охімікатами чи мі,н­ добрива~!И. Про обробку отрутохімі­ ІКата.ми лосіmів, садів, лісів повинні своєчасно сповіща­ тись тваринники, пасічники.

На оброблених ділянках не­

для

ться.

обробки

плош,

;юзта­

шованих :біля тваринниць­ ких фер;1, а також прк на­

тварии мінерІІJІЬНими добри- fще, заборонити аrоtдовуеан­

явності вітру, Я'КИЙ створює

вами та отрутохім{,К1Т<ІМИ, кожен працівник сільськосо господарства зобо<в'язани:й

ня 'Підоарі.rюго .корму, зуnи­ нити обРобку '!'варни, якщо вона nроВQДитwя, З<НИН<ЯТ·И летки ,вуликі·в і т. i'!f.

рутохі,мікатів.

Tpef?a

яких

:ЦІ

,знати умови, при препар_ати

•1Яють

в

оргаюзм

корми

1

продукти

ництва,

по-грап-

тварин, тварин-

бути

цівники, зберkан.ня

сувс:ро дотрнму,ва:

тись правил Іх збер1rзння

у кожному повинні

1

господарстві ,виділені

віJщові·дальні і

пра­

за

.витрачання

отрутохнміка.тів,

та

спеща­

лkти д.1я контролю за пра-

застосу.вання.

вильним застосуванням пре-

Ступінь отруєння залежить вiu:t кількості і власти-

парат1ів. Щоб запобіпи отруєн.ня тва,рнн і птиці, не

:восlіі отрутохім.ікату, отану здоров'я, вгсщованості, виду

сліщ, годувати ним зерном.

і :ві,ку -гварин. Найтяжче переносять його мооюдняк, вагітні і виснажені тварини.

іх

протрує­

Для зберігання от!)утохі­ мікатів і мінеральних доб­ рив необхідно .виділи rи ак-

Отр.уєння м.оже проходити в гостріІЙ' або хрDІ-!ічній формі.

ремий склад н~· віддалі не ближче 200 .метр.ів в·ід тва­ рипницьких приміщень та

Якшо у тварин, птиці, риби або бджіл з'явились оз-

населених пуннmів. Стіни, дах, ·вікна повинні бути без

наки

щілин, пЬдлога

отруєння,

необхідно

тер:-1іново вик.1ика,ти ветери-

бетоно1вана.

його ·потрі·бно обгор.о:~,ити і

ні, .ого.рожа полаІ\Іана. Біля окла,ду .1ежать І ,5 тоннн пn­ ліхлор·пі,нену і тара з за­ тuшка,ми отрутохімі:катів. В складі є Іn.репа.ратн,- не при­

датні для ·використання, але

рібно негайно ВСІХ 1варин перегнати на іІW.Іе па.~:ааи­

ті.

отрутохІ:-.~rкатів

обх~ДІЮ встанови11и поперед­ жувальні на•писи. Забороняє­ ться застосовувати авіацію

Щоб не допустити за·бруднення кормів і 011руєння

добре вwвчити їх в.ла·стивос-

зберkання

та поводження з ними. Так, в рЗІдгоопі «Б·обрш~ький» отрутохkІІі'кати зберітаються в дерев'·яному прюrіщенні :J щілиню1и, вікна не заск.lе·

загрозу

занесення

туди

от­

Перед ,масовими обробка­ ми рослин

і тварин

отруто­

хІім.іка·тами спеціалісти гос­ ІПодарств зобов'ЯІЗані озна­ йомити, обсл)'Іювуючий пер­ сонал

з

ха·рактером

токсwч­

ної дії цих препара.тів, пра­ внлами

повмження

з

ни,'.Іи.

По ·всіх ~господарствах, на !КОЖНОМу від.ді.1ку і фер­ Мі необхідно мати· ветерн­ нар~у а;nтеч,ку першої допо­

вони

своєчасно

не

знищую­

В радгосnі «Зоря>> при\! і­ шення для ·:збері·гання отру· тохі.~tікаті·в не ·ВLдремонто-

ване.

В ,нього

С.НЇГ,

'пот,рапляє

ХІІЩКЗТН

ПСУЮТЬСЯ.

Частина ї·х лежwть просто

надворі

неба.

Є ІНед<Уліки і в радгоспах «Русанівський» та «Плос­ ківський». На склада'х отру­ тохімікатів у них в.і·дсутніїr спецодяг

ру·кавІЩі,

-

халати,

гvмові

чоботи, оку:1яри,

рес:піратори. Немає руІКамийгшків, \ІИЛа,

також рушни­

ків.

моги, в нкій повинні бути активоване .ву,гілля, глюко-

Всі недJоліюІ, які ще ма­ ють місце в радгоспах і за, гіпосульфіт, а також ІПТ~хофаІбриках, потрібно я~спещифічні протиот.руйн.і ,ре- наишвидше внпр~·витн. Стд човини

-

атрапін,

тропа-

цин, ами·зил, унітіол, препа-

навест'! нале~нии

У з·бер1~а~НІ ~~

порядо~

.витрачанm

рат Стрижевськаг.о, люгол.ів-

от,рутох.vщкалв, щоб не до-

ський розчин, калЬІЦі'й і інше.

пустити жодною отруєння тварин.

На

жаль,

хлористий

в

окре:-.~их

І. НАГОРНИИ,

гоmодар-ствах нашого райо-

заступник

ну

ветлікаря

порушуються

правила

випщдку

головного

району.


ГОСПРОЗРАХУНОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

МЕТА

РАйОННО!

з

КОНФЕРЕНЦ/І

ЕКОНОМІЧНО!

о

о

о

Нещодавно відбулася зустріч з науковцями кафедри економіки нар01доого rоаrr01дар·ства Киї:в.сокого держ­

Оста.н•нім

часо~

о

о

ГОЛОВНИЙ ФАКТОР УРОЖАІО

п·J~ітно

."\!ІВНО, ЩО ІВЇдразу З ІПОЧЗ!11КУ •ВИСТ)ШnВ H·aYKOBI(lB nрИ· сутні загострили свою увагу, взяли в руки заnисники й

зниження урожайності про­ відних зернових і овGчевих юультур. ВІІІКликає прикре вра.ження постійна строка­ тість в зборі зерна з ко.ж­ ного гектара по району, і

олівці.

така несталість спостерігає­

нічних заходів

Промовці оперували цікавими фактами, аналізуючи фінансову і господарську діяльність радгоспів району, зуміли донести слухачам результати теоретичної оброб· ки характерних показників.

ться навіть в окре~их рад­ госпах. Скажімо, в ')дному

ний фа•ктор підвищення вро-

університету, Зал районного Будинку культури був пе­ реповнений. Незважаючи ка гарячу весняну пору, на економічну

конференцію

прибули всі запрошені.

І

не

Така творча зустріч, обмін думками між науковцями і .практикюш залишать, •безперечно, помітний елі.;~. Це допоможе керівннrкам .рад~госпі•в rшвидш~ й безбо:~і'С!Ю перейти ·на ·нову систему •господарювання. Цьою зи:~~а·гає саме життя, це питання знайшло своє чільне місце в рішеннях ХХІІІ з'їзду КПРС.

Ю. М. ШОЛОМІ А, професор Київського державного університету

Добре, дуже добре, товариші, що ми Зіі•брали•ся. До­ конча потреба •В цьому даrвrно на:З.ріла. Певний, що сь.о­ роз:~~ова .принесе ·видиму rкористь

і

ню1,

як

науковцям, і спеціалістам радгоспного виробництва. Починаючи з 1965 року господарства району намага­ лись якнайближче підійти до нової системи планування та економічного стимулювання. Частині радгоспів це вда.юся. Інші, навпаки, віддалились від неї, образно кажучи, «наламали дров». Збитковість окремих галузей сільського виробництва з кожним роком прогресує, Пе­

редусім лося

ти. Те ж

пшениці, та ін.

·Тут'

знають,

що молочні

ферми

району

120

не

можпь

дотяг­

са~е ·видно пu

куюуру~зі,

одни~и

огірках

по:rоднюш

А з .цьюго, безперечно, за.вжди треба поrчинати ви­ рощуrвання високих врожаїв сільськогооподар:ських куль­ тур. Коли добре вивчити грунти,

їх

rно,

мінеральні

які

забезпечені

<(заrп'ити»,

ro

яс­

добрива

слід вносити і в якій кіль­ кості. ~'важне •вивчення nри-

Головннм, що основі перех-сцу

лежить .в радгоспів

своїми кормами десь на 40-60 відсотків. Решту ;юво­ .:~итьс.я Ку1Пj1вати по rвисокій ціні. От ri виходіІr·ь, що собівартість молока невмолимо зростає, а рентабель­ ність падає. Я не маю наміру наводити масу цифр. нонн усі~І ві­ домі. Давайте розглянемо таке питання: що ж являє собою госпрозрахунок і якими основними принципамн

та окреюІ'х виробничих оди­

він керується? Це науковий метод господарювання. Мається на меті найбільш повне і розумне використан­ ня засобів, матеріалів робочої сили, грошових фондів радгоспу. До цього· слі.:І додати •Велике виховне зна­

Ди.реюція, партійна та профспі.1кова ор.ганізації рад·гоопу «Требухівський» приСТУ'JlИЛи ,.J:O вирішення

чення rпереходу на ноrву систему rпраІ]і. Тут повинен спостерігатися помітний злам не лише в економіці, а й

цьоrо

у С·ВІідо~ості ·робітникі.в: їх rвідіношен.ня до своїх обо­ в'язкі·в, відrп-овіrдаль'нrість rпе,ред колекп11в·о~. матеріальна зацікавленість в результатах своєї праці,

Звідси. випливають першочергові принципи. Окупність rвитрат і :рентабедьНІkть, ;гоапО!дар·ська оператиачість і самостійність у вирішенні внутрішніх питань, тобто творча думка, ініціатива тих. хто працює, і суворий контроль карбованцем над виробничою і фінансовою діяльністю.

Як бачите, вимоги стоять високі, і дехто, зваживши на збитковість свого гооп-одарс11ва, rпопр-о,б}'є ~ахнути на но;ву систе~у РJ1КОЮ. Ні, П·отрібно пробувати, експе­ .рименту.вати з ТІІІМ, щоб перевІі·~ити ІС€бе: чи нас•тра.в­ ді є реальна можливість вести господарство на науковій

основі, чи зможе радгосп практично державних

асигнувань,

а

за

рахунок

відмовитись внутрішніх

від фон­

дів розширювати і поглиблювати свої економічні показ­ ники?

Практика

радгоспу «Русанівський»

(і частково рад­

госпу «Требухівський») повністю відповідає на ці за­ питання. Ці господарства сьогодні можуть застосувати госпрозрахунок. Планову межу рентабельності ( 15 процентів) ними вже пересягнуто. Маючи досвід сусідів, треба думати, що такі можли­

вості є і в решті господарств, Потрібно зробити певні

з~іни rв систе~і :пла.ну:ва·ння, нада-годити .внутрішні зв'язки ~і'Ж окремими .дJілянками ;робіт, апеЦІіа.~ізувати радгосп і відділки, підвищиtи відповідальність керів­ ників та спеціалістів. Почати в першу чергу з нагро­ мадження

власних засобів,

бо без цього про рентабель­

ність і госпрозрахунок не може бути й мови.

Як уже •згЗ\.llувалось а по­ передніх вист)І'пах, rосподар.с11в rпо•несли сПІткала

1

нас.

Вже ось котрий рік ~и не можем•о вирватись з 1існого кола .нестачі ,кор~·іrв. Гостра .пр,обле~Іа і по сьогодні за­

лишається невнрі:шеною. До­ •вОrдІпься

.доrкуІПовvва:ти

значну кількість соло'Іи, сі­ на і част1юво концентратів.

Зrвід·си дороговизна ~олока. Дуже часто в нас по.lюб­ ·"яють

о~аrкувати

вислів:

Пр·осто,

хочеть;:я

де-

ниць

на повний

нею

по~югою

кий

розрахун-ок.

є

спеціалізація бри;га.д та

розу'VІних

-

·27 ро

до­

paJ,rocпy

кожної

БИроб­

га.1уGі.

важливого питання.

лютого

1968

року

бю­

партії перегля­

нуло сп.раву пагли-блення с.пеціалізаІUії та ко!щt'нтра­ ці.ї виробнІЩтва радгоспу «ТребухівсІ>кИЙ» і дало ос­

нов.ний напрн:~~ок по спеціа­ лізації господарства, а та­ кож ЗаВJ,ЗНІІЯ дирекціЇ ра,д­ ГОСПу та спеціаліста)! роз­

робити основні

положення,

з tи~. щоб уже :в 1968 році ·всі госrюдарські о:щниоці були ·визначені для вироб-

й

закрито~у грунті

та припарникових

ді.1qн·ках.

Картоплю в юількості тонн

5000

вирощу.вати:vІе~ю

в

са-

легкі

грунти одержували кі.1ьЮість орга-

цювали не для себе, з для офіційного зведення. Така

нічних

r.:~обрив

біл~>шість радгоспі.в о.:~ержує 12~15 цент.нері'В сіна на кожно~у гектарі. А якfіи за

в то.>t'{, що І останнє: освоrє.ння сіво­ нентнері·в овочі8 на круг. літківочани замість перегною змін. Це переважно fшко­ Нелоrrано. Але покІІзники вивезли на поле сирий ·ристання лук, сіножзтей і ~юг.1и бути ;кращі, якfіи їх торф. Одним словом, rюпра­ цриrродн·их пасовищ. Нині

· нор,,1а.1ьну

(;десь

тонни протягом

21-22

трьо'І: ро-

гною на І гектар ·і

брнга,;rу,

5LКОЮ керує аГрОНОМ З ВИ-

До

/

19137-й-

що ДІоповнити. тому,

Оправа

що нерідко

і

•Вдосталь., а ві.:~~дача

ІНа.

Прикладі•в

По-,перше,

хочу

на ·роздоюванні

rx

в головний

не пов­

зоотехнік

є чамало.

радгоспу

наголосити пер.вісток.

«Великодимерський»

у •нас .кілІ>ка груп. Три з

них за ,минулий рік .1.а.1и бі.1ьш як по три тисячі кі­ логра:'V!іrв молака .на голову. Цього досягнуто завдяки стаrра•нніrй праці доярок, умілому підобору необ'І:ідних ~op'VIiB. При тих же са·'V!их

ки

С. С. ШМАТКО,

кзрміІJ

трохи

бі,1І>Ше

тисячі

кі-

господ Ірни.ку

І. М. КОВБАСИНСЬКИІїІ,

Вище

«ТребухіВС!>КИЙ»

які

розміщені

в

З·х

зе.ІІ.lЯ·~Іи

в купівлі грубих

кор\ІіВ са­ ~а собою відпа.1а б.

Отже, знати

.висновок

зе}J.ЛЮ,

простий:

гсду.вати

по вик-арипа~ню

ака.зано, що ра.д-

при

ці·й

пить

тий

умові

тектар

витрати ,і

дасть

оку­ бага­

при•буток.

на

територіа.1ь.не

роз;~Ііщен­

ня робітників, щоб з~Іенши-

ти викори{:тання автотранснарту

для

rперевезень

юсп перші 2-3 роки овочі Іrв літній період.

а;дді.1-

•в

її

постійно і своеч асно. Тількн

Звернуто особливу увагу

ar-

го.1овно:v1у зсюте.<нІку.

rx -

директоро радгоспу

неорни~и

В'і'ІІді.lках.

готівлі кормів ·голо.в·но:ІІУ

ронсr~у. а

цими

добре дог ля нути, внести В·і.:І­ повідну кількість органі•ч­ .них і ~інеральних добрив, :~~ожна одержувати ЗО-35 центнерів. Ясно, що потреба

пу споріднених ку.1ьпр, які не повторюються в інших

мехавІзаgІя

І

їх

основно-

Внутрігосподарська спені­

~ІУ у .вrі.дкритому грунті, .в зв'Я!зку З rІ!Щ~ СПЮре,ю ОК·

а.нзаrщя, яку •МИ _запро•вади­ ЮІ 'В .ЦЬО'VІу POUJІ В СВООІ)'

ках. Вони вирощувати~уть рюІу бригаду, якій виділено радн~сnі, дає змогу ш>вн:с­ кор:vюві ку.lьтури в \'сіх сі- спеоціа.1ьний траrнспоrн;, 'V!a- тю rмеханіз)І'вати виробничі возмінах в порядку

черго-

шини і робітник~в. Проведе- нроцеси

во;сті кулиур, як передбачено в ротаційних таблицях.

~10 також внутрівідділкову опеціалізаоцjю окоемих

своїй ;rі·яльност.і підпоря.д-ко-

кожна

.вана по вирощу-ванню і за-

основну

Кормадобувна

бригада

в бригад і ланок.

Діюча

зЗІНепокоєння

каrр 1 бСІванці

м:шое-

:v1ало. Проте •в ряrді не

госпо­

пр1ці.1яють

цьо­

>~у серйозної

уваги,

Бідеут­

ніrй

а-на.1із

фондо-

глибокий

Прикро,

що

й

з ар )бітна

за ІЗИК•О-

ІІЗННІЯ ОДНО!ГО ВИДУ Ообіт В

му

гооподарст.ві,

ска:жі'VІо,

племінного стада на д<1г ля .:І і годі:влю. Чорно-ряба по­ рода при достатній кількос­ ті кор'VІ.ових одинищь рі.зко підвищує свою п.рОідуктив­ ність. І, навпаки, пр!І пога­ ній І['Q~ЇІВ.1і НЗДОЇ ШВІЦКО

Нині, .враховуючи створен·ня кор~адобу:вюrх бри­ гад, ра.дгосп праrпне побуду­ вати роботу так, щоб один гектар землі .зміг прогоду­ вати корову. Підрахунки ОВVд;Чать про реалЬІНісrЬ цієЇ

•проблеми.

Сп01діrваюсь,

що

rвже !і нинішньому рtщі

BJ-

або

гру-

ф

nідJнестн

прощукцrії,

зчачно

п·родуктивність

робі"тник1в, ~еханіоза­ торів і 11ВЗ'рИННИіКіВ.

rn.pal..l!i

важли.ві графи по ЯІ<ості юr­ конаної роботи, по трудо­

К. О. КОНДРАТЬ€8,

,вому стажу, за к.1асність

доцент

На!fІрошуєтьоя

карбованця,

НЬО)ІУ

а в сусід-

наполовину

вн.ІІагає,

ЧіТ•КОЇ

СИСТе~И

безперечно,

ОІПЛЗТІІ

Пра­

ці і, особливо. :v1атеріального

Е.1е~ен-

сти:v;у.1ювання.

тів

.до,n.1ати

багато,

і

їх

зе~лю

котрі

душу

аби .добре

нооті

ра:Lгоспах

не

ви­

осн·овних доплат. Пу~тують

на вирішиться позитавно. То.ді РЗ!д•го·ап З'VІОЖе повніс­ тю припинити завіз кормів з інrших господарст·в.

Великі збитжи праrJvсить нам яловість корів. Продук­ ції таке стадо не :прибавляє,

а гроші на утримання вит­ рачаються солід,ні (десь бі­

ля 200 карбованців, не вра­ ховуючи оп.1ати за догля,д). Ще гі.рше, rкми rдовr-отрrnвала

('два,

ялJвість три

ро­

Ю\ і біль:ше). На ~!Ою ду.м­ ·ку, таких кqр.rв ·не слід три­ ·'VІати в радгоспі. Вибрако­ :вува:ти, а .на їх місце лос­ та;ви rи поrаноцінне пого.1ів'я, щоб молоко в них було не лише на язиці ...

вкладаю гь,

не

обробити

по.1с.

Це потрібно ·врахов\'затн і віtдповіцно• СТ!і:ІІу.lювіІТн. Спостерkається у.р)внялів­ ка при

деяких

п:.Jгано,

шкодують н•і сил, ні У'<~ін•ня,

ному розгляду оплати праці в

або

або посерєцньо. А це не правильно. Є трактористи,

треба завж.ди .використову­ вати .. На жаль, по .:~еталь­

я.влен.о якої--небудь ува.ги до

виснtУвок:

~абуть, ~~ехані:затори ')-броб.1яють

менше.

Нова си·сте:vІ а юспо.да•рю­ ва.ння

Іа

інше.

ф

2,5

1,5

вироб.1еної

продукції). Це дуже і дуже дарс11в

ку.1ьтуру

'}!1/JЗТІІ

систе~а

При:ю~tу одиниці

.1ан.ка внрющує

галузі,

заІнтересувати

праІUі в радг-оспах і птахо­ фаrбриrках району .в цілоrму випра•Jщовує себе. Проте ~ІІІ

-2

така

.кожної

зменшити труд·овrі і їрошові витрати •на •внр·об,і!ІІІ11ВО

Уміння

бити rвУРсrювок, шо ці коро­ ви на 'VІайбут.нє будуть не­ пов.ноцінними. І .навіть сита гаді1вля не допоможе sнпра­

Щоб розумітися на тваринницт:ві, братися сеіJЙJ•зно ЙІого покращити, елі,;( мати на увазі чутливу реющію

Коrжно~у

Починати слід із с11ворення

·падають.

становище.

лише

Виходить. :1егкі

ни органі•чного 'корму. Здає-

лог·рамі:в. Отже, можна зро­

вити

зас,1у•ювує

осуд.

давно слід запам'ятати про­ сту істину: всяка організа­ ція праu,і нічого не варта, коли гектар зе~tлі не повер­ не лю;щ~ за догляд на.:~, ним повну ві·ддаrчу. Тю1 більше, к·о.1и мова йде про перехід на госпрозрачнок.

ск.1 аду районrі неоднакова: R одно­

ф

на

тонни. Вї.;щовідно упала і врожайність. МиНІулого року радгосп з:брав 14 центнерів зерна з гектара. Ні<ІЮІ похвалитися і ооочівникам. Тепер в Літках. В першо.му році л'яти·річ•ки один гектар у них одержав 15,1 тон-

4

плата робіт;ників

щою освіт·ою.

практика

ків). І.м би збільшувапІ да- грунти .Qбох раrд·госпіа пере­ ні 1965 року, а вийш.10 нав- живають нині гостре, хропаки: 1966-й _ З тонни ні·чне голодування.

'VІИ

кормодобувrну

в

інше.

і

!Ві•дJ.ачі.

снюрено

в•ІДІ!'рає

ся, оqражатись на землю не

гектар

24 центнери зерна і по 108 слі.д. Справа

дово-я·г1дних ві;ці.1Ка'<. Для догляду за кор~ювикультурами

роль

адержав по

сцин

і

у карбованець .виплати -

закрито:v1у

грунта·х, а в .на{:ту:П<іі роки тільки в

Важливу

ться, є піrдст_ава _чекати '!-1-ед­

два

Так, ·овочі в пе-рші 2-3 фекти.вність nрЗІUі (на одш;

ві•дкрито~у

зе~лероб­

«Требухів-' ·ри~ дарунюв вщ зe~tm. А ІКа-р·топлі. Тут н~обхідно вра­ ський». Останній в; 1 іс у виишло лише 16,4 центнера ху.вати специфічні особлн­ 1965 ·році 5,3 тонни гною на зерна з ге.ктара. rВшшляєть­ вості грунтів, іх ск.тад та

ЛІІІКає

роки вирощ)І'вати'VІ'УТЬ:СЯ

культурного

ства.

радгоспи:

Візьмемо

«Ліп<іівський»

иицтва окремих видів сіль-, не буrдемо вдоволені, роз­ ськоrосnощар.ськоі про.:~ук- гля•нувши її еле-менти. Вик­

ці.ї.

ня

доцент

вирощу•вати~е і

гнойового господарства, з.:~апюго забезпечитИ веден­

О. Т. КАЛАЧИКОВ,

агротех­

ось основ­

відділків.

лЗІНок

райкому

за

під:вищеюrі врожай.но~ті під­ бір сорті.в зерна, овочів,

глибока

~еханіrза;ція процесів

ництва

землі,

.керувати

жайності.

гоrап;цар-сu­

бриrади в.війшли три ланки,

«Модоко ·в корови на язи­ ці». Звиrчаrйно, я не нпере­ умовах в окремих r·рупах чую ПJЮrти цієї да.вньої іс- І нащОІЄно від кожної первіст­ тини.

родючості

)~~ІІння

НЕ ТІЛЬКИ НА ЯЗИЦІ ...

багато зби·Т'КІІ

ві.!! 11вар~нrництва. Ця доля

родної

Спеgіалізаgія

таке становище?

Чимало шкодить нам низька культура землеробствз, відсутність постійної і надійної кормової бази. Всі при­ сутні

сотні

;.'10

це тваринництво і овочівництво. Чому скла­

-

мають

центнері-в картопл.і на кож­ на:~~у rгектарі, а їх сусіди й

умовЗі~И не об~ежишся. Т•реба визнати свою непра•к­ тичні·сть. В кожно~у господарс11ві є карта земельних угі·дь, проте, на жат., нею мало 'коли користуються. Рідко беруться до уваги стру;ктура грунтів, їх типи.

Арифметика пошуку годнішня

rосп01дарстві

о

визначенні

урожай­

ок·ремих культур. На­

приклад,

працює

три

меха­

н;ізованих ланки .по вирощу­ ваrнню ,картоплі. Протягом

літа кожна ланка обробляє ділянки nо-своєму: одні

білЬІше старались, працюва­ .1и о.рган-ізоІВаніше,

а ~бі.Р з

кожног.о гектара •виводиться

однак-авий буквально до од-

наго

wілограма.

така .практи.ка

З·вичайно,

недапусти.ма,

бо :ПGІр·о:дж.ує ба·Идужість до боротІ>би за високі показни­ ки праці.

lllJІІя.хів уrріІ.з.нома.ніпення систе'VІи зац!камення робіт­ ників .в піrд,-вищенні резуль­ таті•в ав·оєї праф

багато, і

їх треба брати на озброєн­ ня •завжди, тим

більше то­

ді, коли мова йде про нові фQрми ІІtіtJЮ'бничих відносин.


Чайні тарілки,

сервізи, чашки,

Унратнсьн І

Ікру,жки та і:Іші ·ви­

роби Полта<вс~>коrо фарфороооrо заво­ ду

не

ся

маrа;зині·в. Колек­ пш Пі•;І.ПрІІt"~ІСТВа

ня п:юдових та інших ~льтур_

n

що вошІ містять багато цінних елементів мінераль­ ного щивлення. Підеумни дослідів підтвердили, що

ВІІПУСТІІВ

ба.rато

пrю­

І !а черноземних грунтах сланцьові

пере.:r.ньо\ІУ

п.тані

рнсува.тьннuя

Брог.Ііслава

Шум­

ська.

Фото П. Кека.та. ( Фотохроні·ка РАТА~').

була Б АГАТОЮ ційна пошта в

редак­ березні. перекона­

В цьому можна тись,

перегорнувши

товченко («Робота з кадра­ ми rОJІовн·е» ), заступник секретаря

порошкової

номери

Анфімов

за перший весняний 'Іtісяць.

Чільне

місце

парткому

металургії

рік

успішно»),

успішне закінчення

матеріали пр-о підготовку до

О.

(«Навчальний

завершимо

посідають

заводу

про

політ-

весня.них польових робіт. На цю тему писали до газети і пар·гійні працівники, і спе­ ціалісти, і наші громадські кореспонденти. Запам'ята­ лись читачам таря

кому

навчання

радгоспу

ретар

радгоспу

«В·еликодимерський» болотного, секретаря

Не сходили

«ЗOJJ'II» Ю.

з

Гоголева

Питання

з сторінок і

«Красилівський» М. Горного «Овочівництво стало рен'rа­ бельним», головного зоотех­

кореспондента

Г. Медведенка. що газета не і і.нших тем.

ніка

цього

ж

радгоспу

м_ Сайка «Повняться ІІ,ійни­

партійної р'Оботн, ці'

· молоком•,

nрацівника

дослідної станції Г. Рибал­ ка «99 від 100», начальника інспекції держприбутків р•айфінвідділу П. Собчука «Вклад і віддача• (про ме­ бльову фабрику).

як і завжди, були в ·~ентрі уваги. Крім названих вище товаришів, в «Новому жит­ ті» виступили секретар парт­ організаціі заводоуправлін­

ня заводу пластмас

сек­

радгоспу

збільшення виробництва і здешевлення продукції. Досить змістов­ ними були виступи головно­ го економіста радгоспу

головного Ін­

Зрозуміло, могла обійти

також

матеріали Пр'О

женера райоб'еднання «Сіль­ госптехніка» П. Забіяки, громадського

писав

парткому

« Бобрнцький» В. Чепела.

І. За­ парт­

Білика, головного агронома Калитянеької птахофабрики

О. Лапикіна,

Р. Лtr-

Звернула

глибока стаття секретаря райкому КП України М. Сергіенка «Достаток кормів основа підвищення продуктивності хуІІ.оби». До

речі,

газета

вже

;10чала

1

Спасибі

l

Шинкаренко.

друкувати відгуки на неї під рубрикою «Заготовимо вдосталь кормів». Так, опуб­ ліковано статтю головного зоотеJtніка Калитянеької птахофабрики В. ЗагумеН1Іо­ го і агронома відділка цьо­ го господарства П. Панченка

ВІд!ПОБІДЬ: Відстрочен-

до

ІПОСТУПИЛИ

1968 ·

року.

громадського відділу шкіл, сторінка нар-одиого контро­

ціалістів, робітн_!Іків висловитись, що, на ІХ думку,

лю

слІд зробити, щоб збільши-~

ти виробництво кормів.

подІй, фактІв знайшли свое

В березні, відрадно вІдзна- відображення. І це зав~яки чити, активно дописували до

нашим

·

ДЬ: На в~:tстр?-

редакції наші постійні авто-

кам

ри П. Кудін, О. Божко, І. Швачко, В. Джежелій,

пондентам, працівникам громадських відділів.

М. Ковбасинськиіі

J;ружину

з дво-

в

кого

на

утри<мюІні

чн

ll rрупи. бать-/

~Іатір,

д:ружи.Іv

або

ІІ.орес­

рі

для

си.

всіх

Нині

теріали

активісті.в

про

хід

польових

сяць. Чи поширюеться на м~н.е зако'!. про збіпьшекня м.'н1мально1 зарплати з 1 сtчня ~968 р~жу до 60 карбованщв?---<цІ:кавиться Я. П. Лн'сеІІІко з с. Рожни. ВІ ттпоВf.ДЬ: .и~

Ні

не по-

'

питання

про

3

ІльшеІf!Ія

~~

Наша

афіша.

16.05 -

1\.l)() І<1.25 -

т:Jкор»

До 50-річчя ВЛКСМ.

•Ні

ело·

Телt•візійннІі художній фільм (Болгарія). (2 серія). (М.). 20.2:1 ~~· [\у бо" СРСР - з хо,.ся: •Торпедо» (Горький) - ЦСКА. 21.1:; - Інформаційна nрограма «Час». (М.). 22.00 - «Розnо· від і про героїзм». Виступ nІІСL.мсннка С. Смирнова. U'-'\.). 22.:Ю

-

1\аМСJНІі

nечорн. Друга

програма

11.00 - Те.rн~візіАні вісті. ll.l5 - «Зелена рута». (Відеоза~ nис). ll.J5 «Шкільний екран». Для учнів 10 класу. Фізиl\а. «Квантові властивості світла». 12.10 -'-- «Вірність матері». Ху· дожній фільм. 17.05 -Телевізійні новинн. (М.). 17.І5 «Проб­

17.45 -

Л<'мна лабораторія якості». (Ленінград). Мультипліко· ційний фільм. (М.). І8.00 Програма навчального телебачен· ня. Для студентів другого курсу. Теоретична механіка.· «Част· КОВі внпади руху ТОЧКИ». Вища МЗТt'Матика. с:Ряди». 20.15 -

-

ту

в

полі,

пр-о передовиків

НАША АДРЕСА: м. Бровари,

вул. Київська,

трудівників села. Перехід на нову систему планування і економічного

-

стимулювання

А

в

першій

тисячі,

А

3058,

тобто

А

рахунки за

і

4058

т.

д ..

мічною рt>човиною з ната.'Іізатору. Вони відновлю·

Цікаву новинку застосо-

ють і освіжають

зовніш·

понашеного ~~~~ятан~~~~~ одяф~б~~~:~~

просочується в

Редактор

хімчистки області.

Благоустрій, це теж нас

КИІВСЬКІй ПТАХОФАБРИЦІ

tHa П'ОС'Гі.ЙІН'\f роботу ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: вод11 І і 11 класу,

піІІ.готовка цікавить.

Для

-

школярів.

-

3 і 4 ро3ряду, автослюсарі 4 і 5 розряду, теслярі

Пи-

вантажники,

пташниці,

колектив.

різноробочі (чоловіки і жінки). Звертатися у ві.'lділ кад:рів ва цресу ~Iicro Кнїв. Броварське шосе, 16 К\1. Тхати автобусамн

Чекаемо ваших листів.

10

КВІТНЯ

програма

«Заспівай, загін, голосів не шкодуй!».

Кубо" СРСР з хокея. Півфінал. (Відеозапис). (М.). Наша афіша. І5.30 Першість СРСР з футбола: «Пах­

-

«Динамо» (Москва). (Відеозапис). 17.15 сБіля під­ ніжжя СОНЦЯ». т~лсвізіfіннй фільм. 17.30 Телевізійні вісті. Іі'і.ОО Для LJJІ<о.,ярів. •Сні гурчина шкода». Першість СРСР з футбола: «Шахтар» (Донецьк) «ДІLІІамо» (Мінсь,.). ~- Інформаційна nрограма «Час•. (М). 2І.:Ю •Кар'єра авJІПюриста». Художній фільм. Друга програма Тслеnізійні вісті. ІІ.І5 •Трака А•. Телевізійний фільм. Ш"ільннй екран. Для уqнів класу. Історія. с:Рух гайдамаків. Колїівщинз». 18.00 Телевізійні nідготовчі курси. Українс~>ка мова. «Форми граматичного розбору». Фі­ зика. «Агрегатні станн рС"човинн".. Історія. «Історія СРСР ІІе­ ріоду імnеріалізму І900-І917 рр.)». І9.40 •Життя· видатних люде і\•. (С. М. Кіров). сUирк юних.. Телевізійний

-

-

11.00 11.35 -

фільм. 2І.30 (М.).

19.00 -

-

20.45

-

20.00 -

20.30 --

7

20.40

«На добрані•!, діти!•. Літературна передача «Наш друг

22.00 -

Концерт.

~ Юнопроrрам.1. Вітезс.1ав Незвала».

(М.).

В ПРОГРАМІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ МОЖЛИВІ ЗМІНИ. ТОМУ СТЕЖТЕ ПО РАДІО ЗА ЩОДЕННОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ ПРО­ ГРАМ О І ТА АФІШЕЮ КИІВСЬІ(ОІ СТУДІІ.

8.20

«НОВАЯ: ЖИЗНЬ»

-

15.55

орган Броварского райо<Іного ~

трудящихся Киевской области.

'І,

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, заступника редактора, відділів: партіАного життя, масової роботи та Пр'Омисловості 4-67, сільськоrосподарського відділу і rpoмадської орнімальні «Київської правди» 4-47, відповідальІЮrо секретаря, редакцІі районного радіомовлення та фото11.ореспондента 3-18.

о

=

Броварська А·руІ'арня, Київської області, вул. Київська,

154.

Телефон

-

4-57.

Зам.

м с::(

1425-6450.

. ~

це основне

відпочи·нку

Ф ЕДЯ П.

€.

.........................................................................

в п-ромисловій тематиці.

комитета КП УкранНІ>І и райониото Совета депутатов

154.

А

вано на Донецькій фабри- ній вигляд речі. ці хімчистни. Після чистТеп~р оновлення J\ОСтю-

.\~N~ І, З, 41.

..

.

...........................................................................

!,..,,.,, .......... ,..................... ,.•..•..•..• "." ................................. -......... . ! ! БРОВАРСЬКОМ~' ЗАВОДУ ПЛАСТ.\\\С ! ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ! на nостійну роботу: ! ~

ливарники,

! ! !

пресувальники,

!

учні ливарника, апаратники,

!

!

учні апаратника, слюсарі по ремонту ус·таткувания, слюсарі-наладчики,

!

слюсарі-інструментальники,

і

: ! ! ! !

! ! ! ! і ;

токарі, фрезерувальники, вантажники.

Звертатиоя ві;ці.т ,кадрів

на

адресу:

м. Бровари,

про:~Рзузол,

заrв.оду плас11мас.

Відділ кадрів.

'"",8 181 8•~8 І 8'18118118118'181181І81181!8118ІІ8118118ІІ81І8118118118118118Іо8ІІ8" 801811811811811.11.1 • • ,. •

І

. . . . . . . . . . . . . . . :~~~~:~.::::. . . ~.~:~:.:. :~.:~.~~~:. ~. :і.:~:~:~~. ::~.::~. ~.~.~~~- . . . . . . . . . . . . . . . . . .! ! :S:

С

і

1058, А 2058, 1600, А 2600 і т. д.

рннників, механізаторів, всіх

......................................................................................................................................... ............. 3

що

А

шіть про все, чим живе ваш

П. КЛОЧАН, завідуючий юридичною консультаціею району:

Перша

16.00

ри,

М А

робіт, про партійно-політич­

.

СЕРЕДА,

ва про спокій.~ (Одеса). 16.45 сШкіл~;)ні літt._•ратурні в~.·~юрІІ». t~"1L>tйв). 17.25 Тс.ІJевізіИні вісті. 17.45 Концерт учнІВ му· ::sнчнн:-.: шкіл. (l\\Нf.\олзїв). 18.15 Для nрацівників сільського госnuдзрства. Песняні nopa.J.H. 18.45 «3 noroнa!'wtH дuявола».

А

ЗАПИТАННЯ: Я працюю спеці.альних апа·ратах хі(РАТАУ). з дня народжекня В. І. Лепо договору з оплатою 42 ніна, про трудову вахту тва- ._______________ - - - - - - - - - - карбовакці 5О копіАок в мі-

ІО.::ю

9 КВІТНЯ

А

2'5 100 25 25

ПРЕПАРАТ «ОНОВЛЮЄ~ КОСТЮМ

20.30 -

програма

А А А А

пре­

нас цікавлять ма­

«Щедрість гір». Телевізійний фільм. <На дnбраніч. ,1іти!». 20.40 У космосі «Восход•. Документальний фільм.

ВІВТОРОК,

А А

25 25 200 25 25 25 50 25 100 25

В. МАКУХА.

о<п.1 ати.

ка

25 25 25 25 25 25

534 588 600 651 683 744 780 820 851 887 933 994

Редакція й далі тримати-

\Іу утрн\Іанні

,,епра-

А А

ме широко відчиненимІt две­

ДОГОВОру ІВИ ·~ЮЖет6·~ t:Та·ВИТИ до літнього

\Іають

25 50

Голова тиражної комісії по проведенню тиражу С. ТОВСТЕНКО. Відповідальний секретар тиражної комісії

і інші.

рідних а їакож

громадським

ДОПр!ІЗОВНІ~КИ, ЯКі на СВОЄ-

.1'і:д<нос1'і І та

Таюfми

-

помІчни­

ки тканина

старше

nі.тьгами користуються сту-

активІttІм

костюма

ЯІКЩО до

цсздатних за ІІІііІком або ін·ва-

Перша

еспарцет

В ощадних касах. де число рахунків більше 1000. виграли в усіх наступних тисячах ті ж номе­

про підготовку до 100-річчя

~'мові,

чення ІВ:·д .призову за СІ\Іеи-

Пrичому,

роюів.

літерату орінк . • рна ст а Я.к бачи"!о• багато тем,

восьми років.

І при

. '.

ІІІУЗИ

військово-патріо-

;ку.

та заоч-них до

пі,тьrи надаються ос.О'б;~:v~ не

27

го відділу

тим. НІІ\І ста<юм мають поаво ті шнрюєт~>ся. При поІюв.теннІ

В

надруковано

змагання. Пишіть, товариші,

-

ВІДПОВІ

ВІдстро

газеті

1000 58 118 155 183 202 254 301 355 384 430 476 482

nрацездатна мати з ;~.во­ :v~a і більше дітьми у ~іці до

вечірніх

.

рате ,з ер:,гап?ся ,ра:.

В

А А А А А А А А А А А А А

кілька сторінок гр-омадсько­

Редакція запрошуе всіх керівників господарств, спе-

працездатну

щих н<11вчальних зак.таді•в. 3АПИТАННЯ: Хто мае Новий Закон :про службу в право -на відстрочення від Ра:дЯ·нсЬІІ!Іі'Й Армії не перед- призову за сімейним стабача€ таких uілЬІr для · сту- ном? - запитує т. Драний дент:.в :веЧІі:р.ніх та заочних з с. Великої Димерки.

чення "від <призову

впявились

;..

ня міста писав лісничий М. Носач, про роботу жіно­ чої рци .зв'язківців її голова Н. Олексіенко.

тичиого виховання, сторінка

і бі.тьше браті·в та сестер,

ня :ві•д призову для продав- :вступу •в апеuіальні н·авчальжеаня •На'В'чання 'на,дзється ні .заклади ~вони ,не ~Іали ·еестудентІІІм .денних. очних rви- рещньої оовіти.

Що

цього

Про озеленен-

заюінчен'Ня навча.н.ня, а.те не >старше дваДІцятирічноrо ві-

ням? цікавиться т. Бобка з с. Богдані>ІJКИ.

встановлене

іх ряди поповнюватимуться. еНезабаром літні від­ пусткю• цю тему вневіт­ лив голова завкому заВОJ!У порошкової металургії д.

ну і культурно-масову робо­

і

ніш

ддя

Киівськоі області Виграші припали на такі НОМf:1РИ рахунІ\ів по ви· rрашннх вкладах в усіх ощадних касах НиївсІ.коі області:

є

надаються студентам та уч-

б

травами

ОФІЦІАЛЬНА ТАБЛИЦЯ тиражу виграшів по виграшних вкладах, який stдбувся 5 квітня 1968 Р- в м. Бровари

ім, на11.іемось, що

«Щоб повнились годівниці•.

ЗдіПИТАННЯ:: Які піль- .денти оеред111іх -на:вчальних 1 :v~a і ~ільше дітьми. !<рім то­ ги щодо призову в армію заклаюв як денJІих, та·к го, вІдстрочення ·мають тІ,

П

хожнмп

сорту Південноукраїнський. костер береговий. гіврій сизий, чорногодовник, люцерна жовта.

·

на себе увагу

одного

Юридична консультація

.

генt>тнчного інстнтуту _розробили ряд практичних реІюмендацій по поліпшенню схилів. Найбіш.ш під­

Максимальне збільшення врожаю одержано при внесенні повної норми мінеральних добрив під оран-

.............................................................................._,

вузІв.'

породи реко­

/

статті секре­

парткому

зерна озимої пшениці.

ПродуюшшістL

ІХ певнеона 15-35 центнерів зеленої ~1аt'ІІ .1 гентара. При поліпшенні схилів урожайністІ. тран може бути, принаймні. подвоєна. Вчені Всесоюзного науково-дослідного селеІ;цШно­

по одній тонні на гектар. На бідних же піскових і еродованих грунтах по одній півтори тонни в спо.1уцІ з азотно-фосфорними або ОірГані•Інимн добривами. В Українському науково-дослідному інституті землеробства узагальнено результати 365 дослідів по вивченню впливу мінеральних добрив на врожай

на

~ювих угідь розташована на схилах.

мендується вносити в чистому подрібненому внгляді

цеху

rtідrтрfІбмств<І.

*

*

На півдні України значна частина природних ІЮр·

сланцьові породи мають високу хІмічну родючість.

На фото: в жн­ •вопнсJІ{)ІМУ

живлення посівІв.

Рез.1. ;І, тати хімічного аналізу цих порід показа.'Іи,

роні

надпланової ю~кції.

результат (4,2 центнера збільшення врожаю З"рна на ~ектар) дає норма 0,5-0,6 центнера стандартних туюв на гектар. Ефективним засобом підвищення врожайності пшеницІ є також ранньовесняне під­

ництва значне місце займає проблема використання сланцt,ових порід шахтних териконів для удобрен­

ПІрИЛdВКаХ

МІІІІ\".'Ю\1\"

ку. Якщо ж вносити добрива в рядки, то найкращий

У плані робіт Донецької дослідної станції садів­

'Залежvють­

.На

вченІ-сепу

ПРИ

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН! БРОВАРСЬКОМУ ПОБУТКОМБІНАТІ € ЕСТРАДНИИ ОРКЕСТР

для обслуговувания насе.лwня. його послуга,ми мож<на скористатнея при про­ веденні вечорі·в відпочи•нюу, рk~них овят, ВС'Сіль і інших культ)1рних заходів. Обслуговуються пЩприємсrва і приватні особи. За довіщ,ка-ми звертатІІ'Сь на адресу: м. Бро­ ,вари, вул. КиїІвська, 146, Будинок послуг, бух­ галтерія.

42 номер 1968 рік  

42 номер 1968 рік