Page 1

Про.л,еmар't всіх "раїН, єднайтеся!

Зустріч у ЦК КПРС

РІк ВRАaRИ8

28-1 JIIil 42 (2581) ЧЕТВЕР

4 IaIJітlШІ геооpзIJIышійй CЄlК'peтaIP Щt юпре л. 1. ВреЖJНвв, член п.OJlіroюр~ Ц,К К:І1РС. Голова ПрЄl3И1~Ї ВenxxОВlної Ради СРСР М. В. Пі;дгорнd d члetff IПолі'l16юро ЦК 'IVllPC, Голова Pi!,~1Ii м,іНЇ'стр1в ('РОР О. М. КосигІн ЦРИ'йIWИ в ЦК liJIlPC хО'ма;н.дуючи~ і члеНl~В

6 КВІТНЯ

1967

р.

)),іireыюви'х ращ вmсыооІ'и'х ; ФлО'ТШ.

Ціна 2 коп.

(ЩрУ'гіІВ. ГIJ'YIП

!8іIЙСЬІК, ()ІlСРугі,в ППО

Перед учас:!fИl(.8JМИ аfi<'l1]liчі 'ВИІ(Щ'1ПНВ 'І'овзrриш Л. І. Вре.жоов,

ОРГАН ІіРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП

який KOIj)011ItO ОО:aIJ)3ІКтерИiЗ')'1ВalВ СУ'Ч~не 'МіЮюна.РО)J;Не стаlНlOlВlllще і опинився 'на Дt1lJOOlX lIWПlІН1ІІІХ ~jйсЬІКО:вoro бу,щїІВНИЩТв.а, Н8JВ'чаIllНfЯ та 'ВИ'Ха.&а/Н'RЯ ОІСобав<JГО ~ ~И ,і ФлОО\У. Наприкінці 'l'O&а;рІІПІ Л. І. lipeжпJQв ;ВЩ iNemi ЦrК кпр.с, ilI.рerзИ­ дії BepxOlВlНlOЇ Р.а.ди СРСР і Ра.ДИІ Milllim1JЦв ОРСР ,вИСUlOlВИlв пemнUt'1'Ь }' 1'ому, щО 1!ІIЙСЬМ8і Ра:АИ., к~мam:~и. ~fНИ, ШI'j)'l1ійні op.raні:за,ці>Ї ,і 'весь ОСОО()8ИІЙ CКJIЩЦ рА~сы.и!х 3БРО\ЙНИОХ СИІЛ, ЇД>ЧИ

УКРАіНИ ТА РАЯОННОJ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ

Перед

ПОЛЕ КЛИЧЕ ПригpJло весняне парувала

хмар

сонце,

земля.

все

і

Між

за-

густих

чзсriше проривається

пільці .вже садять карroпля

площі

блзкить голубого небз, під якою Тож не

виспівує

свою

весни -

пісню

первенець

.жайворонок. Ніби зма-

гаючись з НИМ, ІepeJJнвається

ЇЇ.

понад 7 тисяч

треба

rенерlt.J.lLН.ІИ

на

гектарів.

У рзL!tгоопі свелItкoQ.:IIим'6ptыкІй:'

надто трудомістку роботу.

ВІІІХ 'меХЗlfllі'3ОІВЗlIІ'\liХ JIJЗIIЮК,

Гаряча пора наступила і для НИІХ

f1OЛІООІ-

і<НІЖeнJeр'~В, roлОВl\llfХ ЗI1JЮiНlO-

краю в краА овочевих бригад. 'Слід поспішати мі.в, ·сек:jJ{!'ГзроіIВ пЗ(prrШін,и,х Оp!l"шrі-

(3

4 ·ювітНІ.Я

милозвуч::ий гур- з обладнанням сонячних теплиць ззцій і IДіИоpeк;ro,р.iJв IЩIljГOOПJЇJВ 'J1З

бороба до землі.

:Р'З'ЙОНУ.

Г0Jll0Вli1l1Й

веоняні

польові

роботи

кожннй П{ХІгаяний день призведе 'В<ЗIНlOIГО

знецінен'tlя

цраці

підживлення

озимих.

Все но висаджувати розсаду paНIIЬOЇ з()ООв'язЗlН'Ь

більше радгоспіlВ і птахофабри,к капусти

P-ЗдJГОООЗlМ'К

зеРНQВИХ

гектарів

посіяли

Богдаківської

ра'Нllіх тури.

механізатори

КалИТЯflСЬКОЇ

j

C'Il&ЗМИ' по O!ZJ,ержЗІНІНЮ врожаю ·roPO\дJІІІIІИ,

ВИeJliОВИI1IИ своо ~пrвчY'f11Я 3

кормами.

Без цього ,ХЗJнlїЗООЗІНIІІХ

Л,З'НОК

ня, .в радгоспі «Великодимерсь- не ,виконання 1ІНСОКИХ ооціаліс-

по

,гОЛOlИl'IІІЙ iRжeке'"

в.

і спеціалістами

керівниками необхідні культу'ри, щоб висіяти 'НlIСТЬ ·МЗIШIШfНО-ТРЗIК'ТOJ)IIIOI'OI ПЗір~

J

RRIV'лухали

ряд

1"--

цікавих лекціА про переДQвиіі до-

yu.

0160-

~

rrрИlСЛ8;ЛИ оСВІ()Ї деЛeJ'lІіЦіj у ЗВ'Я!ЗК.у

Л

,""'"

v.........

НtЯ OOJf4ца.рнОІСті соціаJj.lIС1'И"f!f.ИIX к,ра.ш ;між сOlБО'Ю і з і,нIШИМИ Дj)}"ЖніouИl д"""....··"'··.. и

vy.............

......

киА» відбувся семінар, на якому тичних зобов'язань ювілейного П6ТІЧ-nOВ, ro&l'o"'-: -;;;;"J ГО!Т.ав-, ланкові механізованих ланок всіх року. Передусім слід підібрати . -"'" ...." •• - - " . , господарств разом

ра.ли уч.а.~ у похор<mі М1'lDіет""

. І. ВрЄ'жн>ев 'Пlj;tКlРЄ'С'ЛИВ У ClВО'@МУ 'ВИlCт},'nі 3Н<llчеIННЯ v"wre""pыкоо!ї """"""""""н мо"': Д"""""... Ва,mп • ....,.ur.orur>,О Д""''''Вл.n", """чен.У!"", ......"І'\оі" .... "",,', ....."""""""V" "'І V -у.

в"""'щен-

..... """""""', А.

то

,()8щp.J1Ш

тваринннцтва високо- ІНІЄ ЗlЗООDRЧeIl'O IКОМІЛлек1'ytВанlІІІЯ 'Ме-

поживними

б

СМЩ)'І'Ю МЩ)іl1I'1IIiІ&, р8l~нносыогоo Союзу Р. Я. Ма;лИ'НО'ІІськ.ОІГ'О.

J(

.' -

Пер«щ самим стартом, 4 квіт- А мови не може бути про уопіш- ІН'Ю куо<у,l"У'дl3lll.

'0'

:ськиос П3fр-гііЙ. У'РЯД&М сощі8JJIiiC'l'И'ЧlНИХ та іНШИІХ ~РУ'ЖIri,х 'IO,poa:Ї,w, JИci

81OCOКi01ro

каjЛОП.nlі, ,ку-

І не менш важливе завдання КУІ;>МЗИ 'IlЗ інших 'КУЛЬ11}'1Р .у ІОВі-

мадського

ІЮРС

бок.у по,цJШtу ЦЄII"I'PЗIJIЬ'НИМ КомітеТЗіМ Цра.mіх ма:рюсие<І1сы\i-леlні1!--

• к,ерівникі,в, спеціалістів ДQкорін- лей,ному "'оці. ВіІ!І ~вe""""a ''''вагу птахофзбрик, розпочали польовІ 'б ..... "-'J~ J оботи т, р "'nі, в ники радгоспів но РОЗІ ратися пQ кожному гос- аз те. l.Щ) :в OIК.peiМ·If1X РЗIдIГOIOOJЗIХ, Р J'" поnарству З забезпече~uям ~po 30I<lреМІЗІ У ..Р' .' ім. Щорса, «т,ребухівський», Пу,... пп ~,c.ЗJ!ІІІВІС!ІКОМУ», ~ ДOOl

хівської ,птахофабрик...

ЦrК

Шд ча>С Il'])и:йомоу Т()8а!j}ИIlII Л. І. ')jpежіООВ ІВІЇ\'\ ЇlМен·і ЦК кпre,

активно включаються у весн,яиу достигання грунту овочеві куль- ДЗJн,ь, Яlкі СТОЯjТь перед ГООП<XдlЗoр-

сівбу. Десятки

СelКjретщр

IП'ре:щ~ії ВеРХООІ'НЮ1 Р.а.дк орср oj рщцsIІІсыкго У1РЯІдУ .БJreJIОВИВ гли-

грунт, висівати по мірі да.ж.у деріЖоСІІві 'P'atНIН~X овочів, зЗІВ-

8

генералышюі

~они СРСР, М8!рша.ла p~'II/cыкro CoIOl3Y Р. Я. МЗlJlИlJfОВСЬІКОІГ.&.

ВИІрОще!ll1іЮ .ї, "!рО-

,IIJ()

КПРС

МїН'iJc11piJв СРСР О. М. :КЮСиг.і\н, Г(YJюва

Pa)U{

зар)"ОIIЖlН'ИХ ДЄ'Л~.8JlJJVИ, JlIКl

багатьох у CIВOOМIy ВИС11Упі дІОКЛЗlЩJО C:JYIПИ~

CТlВax paAoltY. Зараз закінчуєть- робітників. Уже в ці дні необхід- .н.ИlВCЯ нз, ВIІ!КІОН'ЗIНІН'і

ЦК

ПJ)Є'3МЇЇ BejJIXoВnllO'Ї P~ СРСР М. ІВ. ш',щгцр!f1ИЙ ПРИЙНJIIJIИ члerНlі'в

nJ'W.шv. О . В . Щel""""~O

llpecтy

у РОІк.у

1967

.'І. І. &реж'JWII, Г.мова

тур. ,Всі пови,н' ні пам'ятати, що оаГРО'lfОIМI ДЗpiJllІІЦbКlO!'О cneцLЗIJ1Їlзо-. .

вже .почалися в усіх f'осподар- до

ся

U ОМ Прии

відтягувати цю Iв·itщБУlllак:я INіlрао,з-сеМlіlliЗIР Л'З!ІІКО-

кіт моropів. Поле покликало хлі- і посадкою в них овочевих куль- ПТlз,)юфз,6ркк Так,

'ВИХ ,рад ВИіДilв 3брО'йних Сил.

Ilаетупои

В раАоні

,висаджуватиметься

назу:стріч 50~v;ччю ВелИltОО'о ЖOiВ'l1ІіЯ, ДОО"Ю'І'ЬІМ HOIВR."{ }lC1II1lIXlВ У бойооій і пo.rrітичтlЙ IPЇ.!JJ'0'І'ОЩі" ПJi_ИlЩЄlIШfIі пильнос І'і і ДCWIblШО­ '~y ЗІМ:іцнен'ню нnшО'Ї ВаТIiКЩИН<И. На 3yIC'J1р.і1Чі буоЛИ присутт застуооюки міпkі1ра. 006 О'Р они' СPlОР, началь'Н1ИК Головного ПOoJIіТИR'ІІorо }'ІпршмїНlН'я Р&ДЛJI\СЬІК()ОЇ А;J)lМі.Ї і вj.йсыJ\,Ів()-<міoj)с~оІгоo Фмry, ГОЛОВIІІОКОММІДуоочі і члени IBfїliCblKO­

ність ІІЩРщів,

б

-,.:,' '" '. 0Іб . ~()ІІ'ЬІІ.>J.за am.льИJ !ЦІЛІ ОБ (цу J 'нerзаlЛetЖзмЩн.енН1Я безпек.к j миру в УСЬClяу світ.і.

у

3}'1С'І1річ 'ІІ'ройшла в. теплій, ,JПJ'YIЖ'ЮЙ обстаlНаВІЦі. =============================

до .в1llX0jДy іВ 'Поле, ВIl\JМЗІВ, що В

їх на зелений його уже на

корм і одержати ідеЯlКlИХ РЗ'PJГ<)iOПЗJ( ШЩООГ3l'НlЬо початку травня. ЮООП\p>OJI'ЮВЗЛІІІ peMOIJТ ~роіб_

свід вирощуваНоНЯ картоплі, ку- По-другt', не гаючи часу, всюди ШІІх IМIЗШи.н. Тому, 1ІІЗ~J.РlllКoJlад, У курудзи, lОІВочеRИХ культур. Тут треба приступити до підготОІІоКИ РЗіЩГООl1'і ~гогол1івІсыкІй~,' oIqpt'lМli же відбувся практичний показ всіх пасовищ для іwrенсивнorо ,1ТЛУ'ГIf, сіlВЗЛКН I!Юm<lїіСНо n'i.ZIIrOТOВ­ посадки картоплі, сівби куку руд- ви,користання: провести пі;джив- леНі. за ОІдИІН-Дjва дIН~ ПІОО'~ зи квадратно-гніздовим способом, лення, проборонувати трави, об- випрЗ/ВІ!(Т·И ц.і· OIfедоl1lli.к.и. 3абе3пе­ учасники

треба

семінару

ді)нзлись,

праВИЛЬНQ регулювати

ханізми

гатися

на

но,р ,му

висіву,

як

дома-

високопродуктивної праці.

Тепер головне не упускати строків сівби. Довгостроковий прогноз погоди свідчить ПІРО те,

що значних

ладнати

нам

ПОВ ІІІІІН і

електропасту-

чюr.и

бmперебіihlу

ство пити

міцну

базу для тваринн'ицтва.

Весняний день рік годує, твердить на'родне прислів'я. А КО.1И цей рік не звичаАний, ІОві-

добитись

бути

постав~ні

на

Перш за BCt',

на всіх площах слід заКРИТІ! вопроваднти

культивацію,

де

бути

Ті.1I;КИ

.мех:а­

ryICIEIНlI'IIii

IПр.ИJCy.'I'Нif

Цj>ОІСЩухали

лElКlQiі:

«ТеХfilOЛОl1ія ВIllРОЩення ,~д,і» , ~TeX!lf1OJlor.u. 'lrllj)OЩеІІІІІЯ ~­ рудзи», З ЯКІІІ~,И ви.:rулилн oJlрз­

УIКlр.З,ЇЖЬil<:ого

НlЗtylКово­

натхненною, удзрною. 1.'I.осЛ':.дJнClГО !!нcrJllТiyтy ~меXlaJНЇІ3ащ'ії сіо1ьсыolгоo """"Пn"'З""'""ВЗ П М високій активносri, ''''-І'""" ,....-.. .,

пl'И

дружній організованості

жемо вчасно польові

роботу

щоо

ТР'ЗіК'ГОРИ' цращювзли в дІВі зм.:om.

заморозків уже не леАннА, тоо А праця наша повин- цівнои,кн

підготопку грунту.

логу,

з

необхідно

КОРМОоВУ

буде. Тому всі сили і засоби за- на раз

загони

ме- хами. За п: рикладом РОокит.НЯflЦЇВ 1НІі.з~1:m,

провести

роботи

j

тим

ми змо-

весняні

самим

за-

НЗI(:тенКІО і Н . п.j}ЗlКТИJ!ПЮ ,!!іЗ

ЯlК

Н. Ялі. .Вони Ж ruющi 1101(jа~и,

l1'С1Гроі6JЮ ,р.егу.1!ІОВат.и

кшpтon­

леСоЗІД1жаlJlЮl: і 'К~ур'у.дЗОС~ЗІ1ІКIf.

І{е потрібно, і сміливо приступати до nосздки ранньої картоплі.

кладемо міцн' у основу у,рожаєві На наl\>а1дJЇ-С€lМIDНІЗіРО1 ВИСТ]1ПИІВ 50-го року Великої Жовтневої ,ЩРУГИ1Й секрет,зn> ра:йкоМlУ: КіП

До

соціалістичної

речі,

наші

сусід..

БQРИС-

-

революції.

YKpaїНlI!. М. О. Сергіє,IІ1КО .

у МІНІСТЕРСТВІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СРСР І\олегія МінІстерства сіль­

сьного

господарс1'ва

СРС}>

разом

із

мією

сільськогосподарських

Всесоюзною

наук імені В.

І.

акаде­

Леніна

і з

участю заступників мініст­ рів сільського господарства

союзних ків

республік,

управл-Ьнь

господарства

нових

сільського

основних

країв і

глянула хід

керівни ­

областей

весняних

зер­

роз­

польо­

вих робіт і завда:ння сіль­ ськогосподарських органів,

колгоспів

і

радгоспів

у

за­

безпеченні висоного арожаю юВілеЙ.ного рону. І\олегія відзначила, що в цьому році є всі потрІбні умови

для

дення

успІшного

веоняної

прове-

сівби.

В

умовах весни нинішнього року ПО11рібні особливо висока не ня

ОРГа!Н!.зованість, своєчас­ і ВИСОlюЯ1clсне проведенвсіх

веаняних

польових

І\оле,гія ц.іалІстІв

вимагає вІд спе­ сІльськогосподар­

ських ОРГaJИj.В, науково-до­ слідних закладів, колrocп!.в і радгоспів посилити ,ро9о'1'у по . підвищенню культури

земле'Робства. ною

міцну

Закласти

основу

вес­

врожаю,

забезпечити виконання пла­ нів-замовлень і надпла.новиЙ продаж проду:кцlї державі­ СП'ра.ва честl усіХ колгоспів і радгоспів країни .

робіт.

Дружяо розпочали вес.няно­ польові роботи хлібороби Бог­ даНівсь.коІ птахофабрики. Щоб 03намеонувати славне 50-річчя Великого Жовтня високими врожаями вих

'зернових

культУ'Р,

вони

та

овоче­

намагаються

весь комплекс сlльськогоClfIO­ Даірськнх робіт провести в кра­

щі аІ)ротехнічні строки. ЗарaJЗ тут на повний хід йде піДжи.в­ лення озимих та підготовка грунту.

На

моя ГОРДІСТЬ Моє рідне ті,

кращий

механіза­

хто ·працює на ньому.

нє

дуже велике.

У Броварах вперше гічним

М,ЗlZlJськост.і

МООК'3И,

М-Зjрішзли

Р,alдiЯlН'Cькorо Союз'У і війсЬJК, 1'€lIf€lJ)ЗJЛИ, IЗlдм,іраlЛ~,

P<mbB

цери.

деле­

ПрИІСyrmi

ззро),бї'жні

офі­

'ГЗ;Ujії. НЗ площі ІВ< ч,іmкому CТlJ)OЮ з.а.­ стигли' :&~йсы!()віi 'ЧастинИ1. НадІ їх і!\'ОІДОНЗlМlН схилеш боЙОВоі прзпори

з

1іРЗI)lJlКІІІМ'1t ст,р'Їч.КЗ'~И .

лею

ПЇtll.НiJмЗЮІТ'ЬОЯ

~~plїlВНIІІКИ

Ко-

~іЙ1НИ1

в

биmвз,х

ПjЮ'1'1ІІ

фашlllCТ­

МУI}IІЮтIllIJООЇ ПЗ\Рl1:,Ї і радянІсыкгоо СЬІІ<lIІІХ ом, ЯЗ<Ї' ПOOЯlГ!FУЛИ lН1а нз­ у,рояw.у, члеНІ! У\>,ЯдОаої КОІо\llіюіі по шу Б.атыкiвlщll.ку,' м'з.ршал МШіJ.И­ ОІр!Га'll'іе.зіЩї !!'ОХор оку. Тут же IноосыRй,' акЗЗЗIВ О. М. Косииіl!i·, М'ЇlJllЇlCТJ}Иі

QбoронИі ~p,aїIJl1

з.зcrуп,нtIК'lІІ

.РЯlду

Мl9нkтр'Ш

СОЦj\З,ліїІС'ГJIJ~Н'ИIХ

1'81 'ЇtНIші.

ТIРЗIу:р!!І)ІІ'Й Пслі"бюро

мimlllнr віщкjJ'1ІІВ член ЦІ( ~ПРС, Головз

ПОl<oав;ав

себе Я,К ВИООІоЗчни.й і

ла,н()'ВИ:ГИ'Й )'СЬОro себе

грому нзшої

ВОЕІН·а'ч·ш1ИоІIІ'ИК.

ТЗ-

,В/ін

В~.lI!дЗlIИI,В< СП'РlЗJві ,роз-

ВОР'ОI1З, mрз~і Бооыlї!sщи·1fи'I.

завод

з

цІІКЛОМ,

в

таким

краІНІ

техноло­

ДО3оВОЛIІЄ' "'орошок з прокаТИQЇ ок.аЛИflИ та сажі і тут же перетворити Аого .в метаЛОКе­

люк за

роботою.

Фото

А.

КООЗІКЗ.

який

рамічні вироби, що відправляють­ ся на

в ОСТАННІй ПУТЬ

Адже

тор комсомолець Михайло Теп­ ВIН'ОТОІІИти зал,ізниА

(ТАРС).

рздя.нсыІйй 'НЗ';>'О'-, 1(0 М'У1!Іістич­ н,ЗІ .па.»т·ья, &ОЇНИ, РIЗід,ЯНіСь'кої Ар­ мП .і шйlcь'ково-мсурсыюгоo ФJIIO'ГY 15 ГО'ДImЗ'. КерЬВНИКIІІ 1(00MYНlic- Азщ.н МВн.Ютplів СРСР О. М . Ко­ 3 .""\ВітНlЯ ПlРа&ОІ..:І!ЖlЗ л и в ост Зіll'Ню ТІІІЧІНОЇ П,ЗJjJ\Тtї Р'ЗIlIJЯIН'СЬ'К!ОіГО Goю,зу ClllrbНl. BilН Вl4nЗІІІ<ІЧІІІВ, ЩО РWI!Юfl путь 'ВIІJ3IN)IЧ!НОnО .и;еРЖЗI&НОГО дія­ і Р з'діsfIilcыоІго у\>,яtlllу ЗllіМlЗЮТЬ з Я,К()ВИlЧ мзлнIІІовlcыи.й усе авоє ча, одного з ЗlКiТІІІ81И11Х бу.ді'вни,юі'в ГЗ'РОМЗ11НQГО "афета 'урну з пра- СіВїдоме ЖИ!ГТІЯ В'Щ'Да8ЗІВ <1ІІІ)'ІЖJш­ 3б,р0іЙ1НИХ Сил СРСР, вірного си­ юм ООК'DЙіного і 'ВІСТ,З'!НJlМЮЮТЬ нз НЮ 'Н'ЗJші,й велlllЮій Бзп'ыкlовІщиllllі,' l1'а, КОМ'}'ІН'ЇС1\ИlЧlНОї 'n;з,ртИ Родіон:з IЮСТоа·М6Н'1' перед. МЗjВl3олее~ з ЮlIfIllХ років ЗІВ'~заlЗ с.ВО'Є Жlиtrт,я ~,канlllЧа МалиoroВСЬІКОro. В. І. Лен:Унз.. з ЗРМlі,йсЬІКОЮ c.тrУЖlООю . КРЗQН,З ПЛОіЦЗ. НЗ її ТРlИбун:ах ІНа цmщраJlЬНУ триб}lНУ Ma1Вi30У період ВелIlКОЇ Ві"'ЧI~}{ІЯ8lOЇ - предстзiЮl.ИКИ1 ТРУДЯЩІІІХ і Гj>o-

за­

ми творці нової галузі по­ РQШКQВОЇ ,металУ'РГП. Ії маАбут­

СТІВОреио

фото:

IІ/Ащ>иемс11ВО -

вод ПОРQШКОВОї меуалургії, і я ropджуся цим, як гордяться вс.і

МаРШЗI1І МЗ'nIШl!:mСЬК'IІЙ »LдщCl'вав БЗln&ТО eнe~yї C1Il\Pззі змщ­ .н-ен:ня 'ВійСЬК()оВ~Х си., соціЗIJIIl!qгНЧ-

НІ!Х кр.аїн -

УЧЗОНІИЦЬ ВаірШЗ8-

cbКoro доганор'У. .пОТІВМ

п'epwl!lЙ

з

I1'РCl~()ВІаl~И

заот)'IJ.НИІК

ВИlC'r.}'lПIliJDН

lІІашииобу~,вн.і

заводн

Ук­

раїни, БілоруСії, РосіАськоі Фе­ дерації, Молдавії, Середньої Азії, Литви.

Раніше проблемою номер ОДИfl

для ку,

заводу

була

якість

порош-

а тепер ми досягли того, щQ

мї.ністра ()бо- в 'ньому

96-98 процентів заліза.

рони СРСР, .м.зр.шзл Р,З!IlJЯIНСЬІКОІГО Значно sнизилась і ЙОГО собівар­ Сооюзу · А. А. Гn:>'elЧlКО. перши!Й сек.- TkTb. У цьому велика заслуга рета.р

че.в ,

Г.

Єгори-

МЇіН(СТI> 1Ізціана..1ЬН'О'Ї

ММК

~ПРС

обор 0-

н'и пооьсык'olї .,ЇІКЯ, мЗjОШ<lJlo ХЗЛЬСЬІК'І!ІЙ '!'З'

Т'Р3У'рни.Й

М.

Нз;роI.1lН'ОІЇ РеапубП()ольщі М. Опи-

1II!Ill!i..

мітlІНГ

ОІГо\іtOшуєтЬІСЯ

всього

колектн:ву.

НещодаllilО

М ...е lIeбагато часу, і наш за-

ЗЗlК!рюrкм.

вод

буде

cькoro ВС111ЗОЮВJIЮ€oТЬСЯ В itI'Uwi, ЗЗіК,рИIВЗЕ7ЬОЯ МЄІ\lорФал.ЬJНI()Ю дошкою. (ТАРС) .

гордитись?

наАбільшим

УРf!IЗ, з прзхом Р. я. Ма.'ІІИСіI()8-1 ТОІ ж хіба не

перемоги ЯlКЗ·

став до ладу цех

металокераміки свідчення то­ го, ЩО ПІДПРИЄМСТВ0 з кожним роком розвиває свою потуж.ність. у

Європі.

варто усім цим В.

ДОЛ І Н, рОбітник,


ЗРОСТАЮТЬ РЯДИ ПАРТІУ НRНИllНІ.П ювілейний рік ха.Р8Jктер.RИlЙ осоlJлШ!И1М

,Вт ВОВ'.И, БУ'J(Y'ЧИ R8ІЩИдатаМ'ИІ ,в члени ЮПРС, бр8іЛИ ак-

туту. За (ЩеціаIЛЬJllіОТЮ-lClТ~ ляр Чt!fl'lВЄР1'()то розря.цу.

П'~есе:IІІН'.ІІІМ трудової і ооліТИіЧної ШКТИВНоОСТ} TPY~ .наIШОГО району, які на.пмeIViи-

ТИВІІУ ~ТЬ 11 громщцсюtШ 'РоOOrі, суюШно IЦl)alЦЮВIIiJIИ ,на Il'i.лnl>И'ОIC'l'.ВilU: чи !в авООіХ

fupa.вдi, чи зміг би )іван Гу.дзевко, кмк б н.е Р8JДЯНІСЬка IВJIщца, з,щїИCПlИТК своЮ

во IПР3'l~ЮЮТЬ на.д перe'l1В~рен-

IГООпо,ц8lpc'l1Ва.ІХ, як цього 'ВИоМагав OrarryT ІШРС, а Toory бю-

.мрію

ІН:ЯМ ,в ЖИ''Г1!Я !ВелИ'fН!И'Х ИІ8НІремен'Ь ХХІІІ з'їз,JW КПРС. Але не ті!JIыии ВИlCООі.ОЮ а.к-

РО paiiкm.Y

'!1Вер.-оо

ТИВ,'Івістю знзмеНrfWЙ цей !рік.

m

УtIapaїIЩ за-

pimеНIRЯ 'lIeplllIIfIШt

JnК він. Ось в& н.ama ~НtеІІК8 ДtіЮIIЇe1rЬ! Т()иу ІЙ .oory-

Jl\ЮЮТЬ>СІЯ пі'~е~ен:н:я'М C1вtДOMOCті Т])УІд'вник.jв, їх 1l1J)8iI1II'Є!ООІМ

парти. Цього Ж .~я

ПaJЮТЬ ДО пaumiі ЛelНlін.а 'КV8lщі з кращих ВИРOlБНИIЧНlИlКИ, пред-

ДОІВести

lКJ)CLщих

д()сяг.НmIНЯ

П81vr.аргавізацjй

OO}'NO!В-

<таю Biplikть ЗІВОЮ-

!ВaJНIН!ЯІМ Великої ЖoorrН6DОЇ СО-

'І1.ро прнй<m ще

бі:лl>ше

вироБНИЧНIІШ;В ста·ли

,~arr8іМИ в члetlfИ

с,,8ІВIПІКИ

КПРС.

бовці

ЦD~ііСТІІІЧНl()Ї рєВ'мюціі. Яоltр.а.-

Чirmto 'ВЦп~ на ПОC'l'Мfле-

К.аПД'ІЦаТaJlИ

іВИМ оо~пm;6I1іmям .ЦЬОІІ'О є пO'lЧlк "І'Р З3JЯ'В :n~РЩOlВИ1Х робіWИКlЬ1l IF]Ю

"''''ПИТ~'''ІІЯ """'шв' б"""о <>Д' ~OIМ'Y ,ІОП УкраЇіНИ C'l'OJШр

а'ИМ 'ПРИЙIlЯ'Ті

Ifl'

ІІГРИlЙОМ і-х '8 рнди лem!llC~ОЇ

в

...... "

.....

·Р8JIПlIta. 38tВЦДУ iМeтaury.pilH Дїдш

будівмыt-мooI'l'аuоо'QQ уПІj)8IВ-

nоешуніmИJ1fНОЇ паprIlіlї. На За\Clщз,нні бюро Р8'ЙіЮому КП УIКРз,Їни

."""',

ліllflЯ «Уммголoomoora.чУ» Іван ГудзеНltо. - IПwrasre, я.ке зобов'яван-

члени ~nPC

б}"ли прийняті M&li1l'PJIIK Зa>lЮ-

ІІЯ ШJJВ

даБУ,1~ів:н.orо ком.6іна'1'У Ю. Ю. n}"з~м-енко, Т.кщ Гоголівської

на

чесгь 50-pi1ll'М

..

lJі'т,ник 6у.дііоольної брИІГЩЦИ р8l,:~Г()(ШУ «,ВеЛИІКо;,\имгрсьи» Г. Г. ЛИlС'КеовJIIЧ, J\JР3lЩИЙ іКОО{баЙlне;р pa)JJГOOnY «1tраси.ліIВСЬКИЙ» І. І. Мwpченко та і{lші..

ГОТШЖИ

ТраіІі.'l'I)j)И.

73

телм,з, РУ.lНЯIІ'.с~кої ВОІСЬМИ'Річної ШIrОI.1И Пара.ClRО~;IЯ Р,я,оі(<() та і·НlШі.

меохаIfЮат.Офlв молодими

З ВИ'3IWlolfОЮ ILOI~ею у вашаму Ж'JII'Г'ГЇ, ш.аliювні д:рузі.

ірJEКИ

lІер}"іН.

О.'Ie~C8'НI,~pa

Фе;(){l'ЇJВlна Ше- лerн:іН:СЬіКої

ВОІНlа ЗУМ'Їlла зr'YllYГувати H'8n":':. IВIt~ •

ІІ'У ІНа, робorrу парН:ИlКОВ'ОГО '~I)Cшца1j)ства, пІ.lI'.ОТОВКУ нас.Ї'НІІІІЯ

НИlЦЬ. З8ІВ~И ї.х

гір бути :в .pgд&X .... .... па:nmi'ї, довіт'я ЮD.'4'у-

g

"'~'.І'ru>П''''''', ". .,."""......

,в......._ _ II17NIIШJIIIIOO1Q царт1В8. дooвr _.-ви-

Н

фабриJUI

а

фото:

П. БРЕ)'rC,

бриr.а-ди,!>

209 II1'l'Y1I'

явць. Де

_

!re

'І1ЇЛ1JКИ Р&Й~Н, а А треС1'

:ВИКОРИ~ТІ)ВУЄТЬСЯ

ВИ!СОКЮ-

ефеюrИJВН(), П,ОІГМВВ' Я ~,завД1ЯІКИ СТaJPа'НRіи, раціОІШІьн,m rOi;]Ji'В!Jfh, 3J)3JЗ&ОІВr()IМУ ДОІ'ЛJlд'У ПРИ­ Н\О'СИlГЬ неаБИЯlкі n:рибyrmtи,.

О. Ф. ШelВЄlPун ЧУЙНlИlЙ, х<о­ РOlШий тО'варИІШ. Вона К()J)Истув­ ТІ>СЯ

З8JмужеНlJIIМ

аМ!1Риmeтом

у

раютbIDЯ. Пора. А ще ~ :::воїй <брИІІ'І3Щ.» иа·ряд да:ти. ВЗlН'Я, той стаlРIШ НІЙ , IВже

КатеРllltВa

дою

Ч6П}'ІРIП'bOЯ.

А воно й onращді. Стаpwенt.llшЙ JlallHO ледь !ДР ,поя;са оя.г8ІВ

М, а, де '!!ІЇід'JЮ Х\Вать

-

-

ТІ:ЛЬКИ!

if

3вЄР!І:}"'І'О }'вату al1:TaTO'p:,B, Ч'ле,ніlВ Пе!j)ВИ'IШО'Ї О'рга'IІІЇЗацї:ї ТО'ВЗ'РИ1('l'Гва «3rн.а;rн:я», пр ацї'в­

НИlюів K)\lb'II)'.j)lH~OIC'B&THi'x УС'М.­ 'JI10іВ нз, за·бе:mечЄlН.Н'Я КУЛЬТ}lР­

Н І)ГО

і

ЗоМ1Ї1СТОІВ НІог О ;l;ООІв'іЛJЛЯ

rмеХ8lнiJза1'()р'ЇіВ

і

всііХ

1ІІ'Р·ащюю­

чlШ у пмі'.

'ВОСllUШIа сrmба 'j)ооп().ча.'l8ІС'Я • І1ірOl\l'eСТИ її вчасно і "Іа ,ВИІС:()­

~0l\fY 8lI'РОТЄlXНlїіЧНІО)lУ 'рhВ'н:і ТЗJК,а 1'OIJF0IВHia д'умка 'ПРИIЙНІЯ­ ТОІГ() 'РЇf!IIelНlНІЯ паОРО1іН'ни,х збо­

vtrв.

В.

ЗАБЕРЕЖНИИ,

громадський кореспондент. с ВелИl\Jа ДlfмерlКЗ .

райlRiМілу охорони громад-

~~H~~p~~ пильнувати народ-

нагороджені

Управл,Lння

громадського

по-

нов

~ і1І~"били

лістичного

ПІДСУМКИ соціазмагання

між

Броварським і Борислільським відділами. Переможця-

В.ідміН'Них

покаЗНИіків

у

сягли старші сержанти міліКривець, К В. Кривошлии,

Я. Я. Дзявун цінними та іншї. подаВони

руннами.

Готуючи гідну зустріч слав-

ному

50"річчю

Великого

Жовтня, ПРЗЦilвНИКи ВіДДіЛУ бор~ься «Відділ

за

почесне

відм,Ш;ної

звання

роботи ••

М. СОЛОВЕИ, секретар парті.Й,ної орга-

та до 1<0-

л{Щ·язя. Пом і"llННК ! Федось той і дітей ное бачить. я.к пішов із

:ВИХQДи.ть 'корова· 'н,а

OдiНo.\fy

Я& депутат, .БІ()Н18 Ж:())JJНІОО'О пи­

неВIф~ШmIИМ.

ОСЬ ЧООМ:У баП'а:l1O .мешка.нщilв С. Ро­ ЖЇВІСИ' іІдУ'ТЬ ДО Ireї за П()])а'ДОЮ,

ритк. А вже потім, стом.лeнra, пе· редИІВЛя€тьс.я

диlТ6l"''У

му ·полатати

llJIТIЗІІІ'ці,

31!ІКа

одеЖNy:

ТОІМ1у Гуід-

п,рншити.

P.alJllOlК

то-

'I1pOТJ>e

зарошені

шИ'б·

-

ха:та.

Т

ОГО літа' д06риlЙ хліб стоя'в У полі. В раrН1КlOВIІЙ ОП'ІВ жаЙ·

воро.НlКа

вплелась

і

.пОКО'l'И.1аIСЬ

дiЗlВ11НП<а mі.он,я хлі'бода'ра.. «Дзеокь­

Батогом lIIВЬОIх.че .куря·ва l<'.ІІу6ком ,з8ІВи,х,риrгЬ'ОЯ. Млявою хо­

Рі<К ДОР}1ГНЙ, ПОТрО'ХУ СТ1!ІІ'1нуть, СІЯ. діти nї:д:ростають. чи

Батшо .пішо·в?

-

Іди, ЛOlВ13 дtВЇjp проходять, 'кивають:

Ба"ї,

ногах.

заШlІІ'а€.

хату .доОІМ(ола, Н Кто ПОБІІЛИЛА ~:БИl ,й овіт rюШИlpшав. Лю·

-

на

робота

є.

дерOll"У.

3 ві,кон стру­

мує галЗІС. 4.1ПРOClllулНІСЯ

Теплю­

iПlзеН'ь», тілыии Й Ч)ТИ по селу. КлеП1ають, ГОСТj)ЯТЬ коси чо.10ві'ки. І ляже до нпг ваЖІКИЙ IКОJJЮlC. Та !Не ау.ДIllllООЯ пок"астlІ' ОСТІЗ'Н­ Нlьо;-о ПOlКосу Федосію Теп.n.юку.

KIf», '&ОМЇ'хаєтЬСІЯ Катр,я. Пет· РІІІІ{', ГРИіШа, і МlІКола борJOlК81ІО­

8liЙОна... ЧорlНОЮ косою Врі03ал.а вона ірадість іКа~рИlН,". Всі .дJeIВ'Я­

ТЬО!І 18

теро

постелі.

Ма'Р}1СЯ BiHqllK ТІЯ"аlЄ

підіМіІга.

ТілЬІКИ

по ха'ті.

АндріЙКо

СOlПе.

Чи опи:ть, ЧИ 11811< ПРИЮIWК. Заг· Л<€ЩlіJFИ 'ма,му і защебетал'и, МОІВ і сну не булО'. КО\ІІИ б мала з де­ СЯТОК '1')'11<, усгх Іразом пагЛ<Зідlt1lа б по '&ИІХ'расТНlХ J"олjвкаIХ.

рo6imll'll1ItШl ПТа:І ОІфа6І)ИlКИ. Н ед:8ІР- зорею, то О'j)ИlХОідIП,ь на КlЗlГЗІІІІ6ЦЬ. Старші чemверо до ШКIOJIИ' Х()­ Сини. «.п-ОТЗІК·ають» у ·В\Юн'О, П'ос­ ма її ,1!IЖJe IVІУІІРИ'Й раз обр.али JlI)ЯТЬ за J<IН~И, мер.щ:,Й. Ма· l!fYТ.ь. ВонЗо ПЕ!рmrecе їх в JIIіlЖlК'O, ,1\ООутаIJ'lOlМ :ПУnВІСIіК(}Ї сїІЛЬСЬІК()Ї а calМ.a по ..lIIdOP'Y мот.нет·ЬСЯ: то РНУ й АИЩр'іЙ!Юаі до бабусі. А Ра\дк дeI!'Y'ТМ'ЇJв труJI:ЯЩих. ДО 'корови, то до ~Рей. Ще ж і гомін ,ЖlїlНочий все бли!Жче. КМ­ вечерю ХОО'Я'ЇіИlУ В·:1'І\ІІ'1н.}"Т'НІ зв.8- рась СИlПНІУла, мов ка м·і'НIlI.ЯІ.\lИ , че­ 'f'а!LНІЯ не за:лиша~

«За ,ItCl'd'}lI!lїІС'l'ИlЧII'}" llP'ацю», IKOOJ~p.e1'Ha наочна ·8Il1іТ8!Ція.

цП В. А. Мельник і М. С. ОХОРОННИКИ І . П. Богатко, Л ень, І . П . Ш е.'1ЯГ, М . о.

працівників державних уста-

П'l1аШІІІIliЦЬ дSIЩИ'Х, J{IЗНІД~Т в члени КіПР:С

МАТИ

Щ() Нl8ша фер­

ма досwrь т.ЗJки ПРИМ'ПИВНl(! \ПРИl.'~}щеНlIІ'Я, але ОдеІОсащ~з Фе­ Дорівна зylМi:ла в HbO:llY н:алаI'О­ дюrи CI!lIPIliВY Т8ІК, Щ(} ВИlPоо.нича площа

-

речей громадян. І в цьому ~ немала заслуга прац'ВНИКLВ'

рядку та обком профспілки

,-

Н 1\ РИС

ГOlOOоОлaq>СП'В.

Слі,д Вj)аІХ'У'вати"

-

'ClКа'за:в він, вї;J)вгра'ТИ 'в.ели­ 'Ку polдЬ ,баlГатОО'ираIЖНlа газета

Ч'У',АО- r=======::~=:~:::~================М:И=В:И:Й:Ш=Л:И=О:Х:О:РО=н:ни:и~и~~н;а-=~=~Н~із~а~ц~ії~.========

ВИІЙ резУЛЬІТ&Т, ЯКИМ мorже 1'0000и-

ти!сь

ШИ:РСІІ,,()І'dУ

соцшлістиЧІНОМУ змаганні до-

випаДКіВ розкра-

охорони

чайно 'вИlDOOtИ'X п<r~ .в ро- ПуrїlJloCЬІКХІІЇ пт.arx~и, децу- Олек.сЗlIfд1ра ФE\lIJOI,P'іIВНIЗ' ШевеРУtI. б()ТJ. ІІА Ji.'Y!PKy-,н~,'l'ltУ ОА~жа1Ю т-3'Т oї:nысьоїї РIWt дerryтarriв ФРУФ()!І'() В. ПОJllOТИlяn<а.

по

та

n.ОЛ'о 'ви'СІВСТЛЄlll'нlі. ,в цьому ПО' ВИlн'ні,

дання держав.ноІ і коопера-

Нещодавно

парткому тахо•

:мехаш6за'то:р,аIМИ

ЮJa'Ган­

шого району. Вони завоювали перше місце в облаС1'і .

сьного порядку. Адже вони

Щз,сти ж Ва,М, ОлекС18!WЮ Фесекретар

с;оціа.'1Iі'l"ТИ'Ч'Н·ОIГ'О

з І(()жзменшується

роком

тивно'! власності, особистих

Н'істів вона виnр8ІВдав з честю.

са.\lоаід,да:sїІЙ

нашому районі

l\ільи.1сть

ЛО себ е ~У'жlflИlИ 'ltОJlЄ1i.'l'И1В РIJIЩТ- \!QO'p'ЇI8Нa, ·В жИ'М'і, В робm!

пращі, 381В~1II CТaJP&ниості П, JIК ... "'n;",.,...... ",nm.......mn> "',.n.......nr..

20

ДОП.ОIlЬдач і виступаючі на ЗО{)lраа{ 3'Верн,у,ли особлИІВУ У'ва.­

У НИМ

бритцll'Р ЧЛlmИ КПРС. Безперечно, О. Ф. 6В'еРУІН -

ЛOlПОВ'нивс,я

траlRтоористами.

~iї

ПЕРШЕ МІСЦЕ В ОБААСТІ

д()вір'я, 9j)И'ЙIISПIШИ ~ В

птalXО""",,-

(}еоюрета:р .па'jYl1І\.ОІМУ ;pai~OC­ 'ІІУ І. 'М. 3з,(}ОlіНУІ1І1И.й ЗУI!IИНИ1В­

• ==================~~~===

V"~"88V". 00IlIlI0010 1І'0000п,щз.РСil1В8. 'ПРИІЩIШОВа людива. к"""",,,ш-и Д с. всьог() ій ~іло, 'ВСЮДІ' ВОlІ'а mахофабрltltи 'ВИЯВИЛIf їй 81fC0IJ«!

І УЮВСIiКОl

ВnlНИ 'ІІ0!В1!І;ICfГЮ

~lRОМПJIelшr().ва:ні R8І,1.рами. До. .реч,і, '11 ни,нішнм.lry l}ОЩ зwШ·

феоРXl

IІІташНlИ'ЦЬ

В

рад­

ПOlJШХ РЩ]JГОСЩ' ПРD.ЦlOIВaJГlflIl}"ТЬ

РАННЬОГО раШIІ"У і до nr:JHЬO- ,д.оовку поШ8JlИ, її IW'tVIЩJlJЖ'yв&lЛИ іГО .b-ЄІЧора можна бш'Чити ~ цimlИlми ПОДaJPУJIIW('И. . Н'ЄlВ1'оо.Іну ТР'уДIЇJВIImЩЮ на ,пт.ах.~ Вона висООіООВідOOla, чоона,.

Ш

дс. ВИіХ.!1;(У

ДИ'j)Єlh"1'О'Р

чеВИІХ ,культу'р та KaiPТOIIII.'lli. На

3

","n'/(

Р~()ІСіП}·

вистyrпив

І. Г. Ф}·рда. Він ·роr.JІЮВI]В .пРИС'}"Г1ІІЇМ ,П'рс. й()В.н·е за'бео3ІІе­ чеlflfЯ го~п·о.ДЩj)С1lв·а посі1!lНИІ'd ·мат·ерізIЛОМ зеРНIО'ВИ'Х і О'Б.(}­

ВОЖАК ПТАШНИЦЬ

ТЬСЯ дати лаД. Де _ .. П .

ЛІРО стан ІІІі;(­

r{)lOOY

J:llшUlUlulщщUlUDuuuuщшlН........uuuulWlWuПllUUllllllulllluUb

л-рИ\Ц~ЬІСІЯ, IliCЬO~IY .НIaJМ\\т&в-

,на В'Ї і\ІКРИ'1'і

' Р~()ClПУ

[JojJe

вої JJlPЩ}'lКiЦЇ'Ї заЗOl:ljо5ур;івнОІІ'О ~. М' KOOIIIJ~Ha'I'Y ШРІ Я С иваlК, 'Вчи-

'таmя.

:mя Між агрега.тЗІ~Ш і О~lре'dИ''dИ

,з ~rm'ОВі:~;J.Ю

цеху

до сз,Д1НlIl!Я, СІВ 06ча'С'Н'У пfіІД'ГОТOO!lI,}" грунту, пі,'­ ЖfйВIJIЄll!Іl!ІЯ 03Ю1ИНИ та інші ІПИ­

В ці пєреJЩОІсЬв.ні дні, я:к на велИ!КУ Р8І;(У, зіб·ра.ли·ся IR'OI.\l'}·-

сільська. і'lfтелі!l"Єlнщія.

по ВИlрабни,Ч'ій r~\lHaCТJEr·i . . , .... "..."~ГОClПУ «Зоря» ЛеOlwі'Д Ва'ртащ ксIнІтрмер"ilIриlймалыІІ'цjя ГОІто-

lІА'Вч&ІООІІ .ва Чe'l1Вeртоюурсі .БУ_ЄЛ1JIЮГО інсти.-

:му

!ІІ!1РООЛКООІОЇ ЗО~ОО'8.р$а,

lКа:prТ()ІІлі'

У'шіос.

,щ~ртій:ні ООotpИ. На З8lПlPl)шен­ H~ па.prrійн.О,І'О' їtOl\li'Te'!'IY СЮДИ ПРИlЙШЛИ! БРигадири, л,а'НlКооі,

Т8ІК!1Ж лаЮt}-

IC~KOЇ 'ПтаlХоф8J6рИІКИ Пегро ПеІІРеIllКО, іНС'ІИ1К1'()Р-М'е1'ОІДИІСТ

У В·ЇJЩО'Ві,дь н.а. за.пНТ8'КНЯ пр() ooWтy І'JЮ,oН Тереmович не без iГo~ocrri ГОВOlJ)ИJrЬ:

lВесни

сили

ІОН на 11000iJпшен:н1Ї поліrroНtСI)ВОЇ і ШГf1'ащііЙ1нОІЇ РОlботи .в пеР~,СI1 !ВеС:IliЯНI(),"'ЛFТltі~ РС'оіт, О'jJlга,lfIі­

lІіcrrи

Алыevr МИillИКо., щофе,р ПУ'хtв-

таlЦiю нО!Вий 70 ...квaиmtlРШfЙ ЖИТЛОВИЙ буДIШJОК.

, ка:мщнр:я

шальних дw!flltaх, залеЖ8JТИL'\Іе

члени

НJIIК ,іНlСТрУ'~еlfГа.льНlОО'О

стрііIчlItclв'о-'lllі.щыо.її фа;ОрИ1КИ' цюю, ВИіPJ!Ш'ИIЛа ДOlCТIJOOCioвO, до М. І . Ф8:00'овець, трак'ОО]>JIt!rИ· p~,,,,,,,,,, ..,,,,,rНlCL"'.OII'O Пл ..~"""'''''I'\ ' .... ~.n'nlпу В. Г. t1Щfя J&ВШlЮО, 3,~1I'1f В eIOOII'Jl'ya1>''''' v'

lПосiвrнJa

.c.moc1Ц) ЦЬ'ОІ'о ж пі.дп,РИ'Є.IdIC'JIВ.a Володихи,р BeopЄ!l'a і lIfачаль-

PalД\l!llJCЬROї 'в;л&Ди? Наш .КО~eq.'Тив, 6рRIГ8Щ8, .в mtїІЙ .я lJi])a-

Шле.нчаlК і рцгоопу «'ВОо5IІ'\И1Ц~RWЙ» М. Л. Г"РЄJl"О, ""It' I"V

в

-

розставити

ЮlВі1л·еіі,нОО'() ))ОКУ 'l1Y'рбує зсіх х.1Йбf>ро'5іlВ і О'В'О!Ч'lВНИllVі'в Іна­ ШОГО 'j)Щ1jГоопу. Та це й П]}Иі­ PO~HO. Лдже :ві.д тмо, Я\К ВООІИ nр0lВ8ДуТЬ ЇЇ, ЯІК 3У'М'ЇЮТЬ РI)З­ СТIМВ'If'ГИ СИ\JLИ JI1a 'ОСЇІХ вирі­

інтєлЬгеНІЦіі, CJ!У'ж-

ПАРТЗБОРІВ

ГОЛОВНЕ

ВМІЛО

pOOнlliЦTВ3 зaar.і.н.чИіТИ вИЩИ'й уч.бовИІЙ ЗМIIJЩ!I;, C1l'&ТИ іпжеНіеvoм? А OКIЇJJIІОС.И1 в на.с 'NIIКИІХ,

передОІВИІХ 'рodтнпів !в ЧJЮВИ

'l1pyщаві

.

без IВkдpmry 1Ii~ ·ВИ-

-

ВІДКРИТИХ

3

рез

_

парІК8ІН:

Gкopo тн перецілуеш овоїх

голуіб'srт?

ЧУ6ш,

КЗlртоплю

П0Ji6:\10!

І

l8ЩуХ'аlЄ,

понад

ШJиrХ()l\l

ПРИІХО'ДЬ...

вuIIIro'Iy'єтыся

-

I)OlIИ\llle!О

довго

стояли:

під

соснаl\!И.

Вже й OЇJIJBoдa рО'зта:ну."а В fOJ1Yбій даЛ6ЧІі. BiLд; .плачу та Іві>'l.чаю С"І}'lГоIfИТЬ 8 голові, сти~у'єтыся ж.аUlе\l м·атериJ!IJcые серце. ЯК прощаl.~ИIС·Я,

ак;ЗВЗІВ

Не ЖУРИСЬ,

-

аpNі,єю

не

стиха:

Катю, з TalК010

ruропадеш.

«АРМ1Ї1я»,--1ВОМ,UXJн.vлаIСЬ

-

Н'О.

-

-

А ви, мамо?

«Я вже поїла», аlбо «Я 'і]()­ т:,м, Їжте діти». Одповість та ІЇ rraв·ернеться до печі. Сльоза, каlП­ не, заси~шть ·в пі,сні'Й .гаря,'ЮіЙ IQКО­ IІЮРOlді . ВіIЙIИlа... ВИlмe.rnа 'вона

таlнні зеРIНіа ІЗ Катерин.И'ної 'Ко.мо­ рІ!'. А ЖИ.тИІ треба. Ха,й не д.лЯ себе, то I.1ЩЯ них. ВетаІвала, ЯІК і таlIllК'У, КО'ЛИ' ще

'ІОрlНИ1\1 ,оо:.tlа.цки

заlВЖДИ, н,а· еві· B~К:Ha зИ'р,кали

па Й'ВO'JЮ}~I!.я,м і

йшла

до

О.:!іЯ ra.n ась колгос,п.ного

Д:вору.

Воро·г осе 6nИЖlче. Чор'ний lВітер жеоне його по зе~ші· УК'ра'Ї:I!JCЬJкій переКОТИПОJi'Е!:\!. Не OU!iHa IСОЛдіЗ 'Гка теМIН<IІ'МИ

НіОЧІаlМИ

ВДИlвлял.аIСЬ

А чим roДYlВа;'и оцю ар­ Інен.н,і смерті, пі!д КIІ'Є!ВОІм.

м'ію? до сеJIIЗ Й\шли МОВЧКІІІ. дума!В

осу'м­

6И1В. НащебечутblCЯ До,схочу. По­ саlди:rь Катерина с,вою арм'ію ДО ВelЧері, а ОЗlма біля печі ОПИ1НО'Ю.

ПО-llЮВОМУ,

Кожен

по-дорослому.

Безту'Р'бо11НЄ дитинство

залИlШИ'

лось

а

та,'<1,

лщ

сосна:.!и,

може

ШlJlЬОІпає боСИМІІІ ilога.м:и 'BCJ\iilд та.'ГКОІві. Хто ЗІІІ.а€. Б·ілІЯ х.аIТИ Ва­ НІЯ

твердо зЗ'БЗJCИIВ: Завтра ,пораIН'l;ше рOl3будwrе, маІМО. ПЇ!ду в городню БРlliгаоду

вЩстуіпи.nИl

нarші

сі,рим,

в

ог­

По'тїlМ IВЗоЖІКИМ

'ПОТ<ЖОІ~І. В!lJЙJШilIа й КаТ'рIЯ З діть­ :\ІИ д.о За.лrooя: може ФelдООЯ стр<ЇІне? Не вгл~.ілз. де llа1М! Ба­ 'гато схожих н.а IfibОГО. КЛИКlаl.1З кіл~а раз:13 не !Ві·н.

Аж ось

і вони попавЗ.JIИ.

Чор·

,на ті,нь .мemryлась на се.10 Бог­ за пі.Щl1РИІМIVО'Ю і ДоОІІОМООІОЮ. І /ВО­ !Ки, а, вона з ФelдОС€М уже на оміІХ. да'Н!і:вку, ЗЗJCти,гла, ГУСТИ1М 'КИlCі.~ем ,вИСІКОЧИІТЬ Ка,Тlр.я ІКа дорomy, на нжому ніооОЛИ оо ')!:~wrb, ·f1IOIДjВIi'P'Ї. ЧОЛaвlїК' т.нрне СЮ\д-и-mу­ по ХIЗ'Т.аlХ. Деонь і н·:,ч 3JlилИІСЬ ~ 180:ДУ ВОЗIfiГИ. доки ланку :нЗЗlдожене і по­ iдlИ теiJlП'Y'ГOМ лезо сапи, ООіРQб)'ІЄ - Сл.асибі, синочку, ЛelдЬ Ч€IКЗІНІн'і: П'рИЙІЦугь Н'аші, НеО'дlмі'н за'вж.ди .при моок'іІИООСті дооом,ОІЖ~, aliЩає. В обiJд летить ДОідому. великим 'IЮРИl'Шl'eВИ'М' вїІд КУ'(>е8а НІО ІІІ ОВ'ІІІНн·і п·рИіЙ:ти. ТИ'М і жил,а Дію опориrrьоя В її РУlКа,х. Ко­ озвалась. І ~HQB ПРlШ'адала,: «3 роз'яонить, пО'})&,дwrь, як ,ltPaJЩе паUlЬЦ€IМ і за XlВіртку. Катря з дlітыиІ.. «На оп ОІЧИlНОК таlКОЮ ар'М\:єю ... » ,&чЗіСНOf маІбуть, - НЗ! обід же з.аіі!дь, - гук­ рооу ПОД()lїТЬ, дітей нагодує і піщли . На.берутЬІС.Я сиіЛ і проже­ ВИlріmити я&усь осооиtТY ЧИ ви­ с.к,ЗІ3ЗIВ ооі C.llОІВа Федось. 3а fl'e за ЗВ'W'iКОІІО КаТlРЯ, бо вже знов у \Поле. ,НУТ.Ь lIIi:\lцilВ. 3НОВ:У буде хлг.lб. Ба· рОО.ІШЧУ СЩ>.а.ву. Отзп< б:INI.,ось і жи~ооя. Ка'tр'Я ста'РШИМ і Пеl'Я ·в допомогу стаІВ. 3Ікає, що не 381Ве!>не в :а.вьр ідО хл:оба!» пести.~а Чі'ПКlІІЙ до JЮботи. 3а н'Ими і ,Гри­ lГаro-6аU1аro !Не чул.а втоми, а дома й ЗOO!lCl:IМ Олеюс·анд'Ра Ф~1m шЩ~НІО­ ca~cin!ы<Іїї ночі. Не та пора,. ша IПOOlЯ'!'ОЯ' Ма~,}1СЯ, .мов ГУД;ЗИК, I!Юна 'На,Й'меНJШИ'Х. про неї ІЗЗJбyIваo1'lа. СИJlЬЮ БOlГ не Весна,. Декь, !ІК pїIК. добре жи·

іразово бу~а зшнесена на ршйoнwy

2

НОВЕ б кві'ТіI!Я

ЖИТТЯ 1967 pOlКy.

ІВ<)"ТЬ л~и, а

-

ICJКР\ІІВІДИlВ. Хоч і ростом ,не вИЙJlli· огі;рок ні па, проте туга бул,а', ЯІК

хооеться ще 'КIIJ'ЗЩе.

Тож і' оJroплюютыоя ~Hi овіт, зорЯ. Не до ону, не ДР іж'і. Десь овіщдалік молод..иці Jl.0' гурту зби-

'16р1ВоНes·JtЙ. Підростали діти, ШИlР­ ша.rlа та сВ'ітJl'iшалЗl Катерини,Н'а

по

ха,ті ;кmИТЬСІЯ:

р.зщ'У дома даоЄ.

А В€"ЮРlа':\lНl ІдО-wіlВО<а N>Л1да'1IШ, ЯІК той :вулиlК Гуіде. Рооловuдають 00')(,8Іпцем ма:\lі, хто ЯІКУ роботу зро·

В ОСБНИ

1943,го

за,дощи'ло.

З

Ідаще:.!' ПIРИПОlвз,,,а в х.ат'У Ка­ теРИIНИ' ЧOlJ)'НIЗ, !3віст.ка. Пі!Д Х'в.оіі. rНstKQ~1, що біл'я ДИl\lерки, фашис-


рад-

РЬОХ тЄlПЛИ~ЯХ ОІВ'ОіЧіIВRЙI~И по­

ни,

ГО1СIПУ i\feНli Щорса ПОЯ'llи.JFОCIJI білышe .щвох десятків 'ВlmИlКИХ бі~lИIХ намет»в. Плuща кожно­ ГО 500 ·Кlва ~ра'ГlfИОС метріІВ. Тут В Іпроходах може вілЬІНО ПФОIЇЖJджати, тра;К'l'()ІР. Нам~и покриті ІІІР'ОЗОРОЮ г.оmєти:лен{)'" вою пл1в.кою. Це соlJtЯlчН'Ї ТЄlПJllЩі длл ВИ'РОЩЄІНН1Я paJНHix овочl~в. іВ 12 з нмІХ нині ВИj}ОЩУ'ЮТЬ­

сіяли ранн:nй редис, а В ОіщШ

rpЮЮТЬ

На

горщніх

ОЯ циб}'lЛ'Я ба'рOOl

площаlХ

жаю.

Щ,ТРИ:МaJВШи. ЗalК'ЛИ1& ОВОчilвlНИ'ЮЇів і Іщугоплярів КИeRО­ СDЯ1'ОШИНlСЬКОіГО раIЙСJН.У, ро-

збlїlp

IIiJРИТОМУ Г'P'YfIII1'i, не меlllше 200 TOIН'If.

бітники гopO'~Hix б.рига.д 1І&;І­ гос.пу зобов' Я'3аЛИI~Л у юtв.їлеИ-

рсщі

IзіОDа.и

центнер6в .()ІВ'()\ЧЬВ

ВеЛИIКУ ,1\'опомorу ІВ БY\l(і'DIIИ!­ Ц'l',ві ТelJIIJlИЦЬ

ПО 150

Ш~фOlМ 'РЩ1{гоmr.у.

З 200 геl~тарФв. Щоб іайбі..'1Ь­ ше .виростити pa.HIHbQ<Ї го'роди-

'вро­

Тут же, поряд, в чоти-

Г. AHДPI€HKO.

-------------------------------------------

ПАРНИКАХ

в В

паРНlИК()ІВО"У

,НЯМ

,l\лru.1и

'НесМ ЩaJва,'ГИІ

'вони

через

7300,

опрaJВЛЯТЬ'С'Я

га'pr!1()1ВУЮТЬ .перед

ЦИlм

З3)В­

К.alЩlI)ТУ.

- В НИlн~шнмм,у, юві.леЙ­ Hro.lY РOlці, - розпOtВЇ.ДаіЄ лан­

НИ1к,СіВИlМИ

них

:НІИІК~В ·с.аду, nooi:mty Ш'NIIМtбnв. При обкОПУ'ван.ні IІ,РИlстовбурІНИХ

юругі.в

реЩеаІле'lIЩ1Я де'!Jet3 раН'Нlіх сор­

с.аіДУ

центнері;!!

ОlДержати по 75 ФРYJliJТnв.

Своє ЗООOlВ'ЯІ3а,НIНЯ JlаНlКа п~кріILJI:1(}Є ,щj'Ло/:lf. 3аlК'інчує

IBeClWnНY обрїі3КУ Де'рев, зібlp<'lr ла зlt.VУ'іО'Ч'і, I'нїІ3да. гусен,Ь. В у"" .де прО'Ведено 5-6-рт:юв'е об­ ЛjJИlОК'У'ваН'Н'я дe~e'В о'Груто'Хім'Ї­

х.о·роше працюють ·на ДОГJFЯ­ ді СЦУ робі11Нlщі: ТетЯllа Ту­ Ре'Н'I)'К, KaTepmнa Кощій, Ba'j)вара ОлеоIN.Jі'єНІКО, ГаЛИ1н.а ДОІВ­ гопол та 'іНlШі. ТраlКТОРИJСТ Іва,н Міщен:ко вже пі,,'IJГО'Г}1вав

CiВlіlЙ

«ДT~20»

кштами..

С ep€lДi НИlХ ОС e~IE~Нla ТР'ОIХ НІМ ОВ НІЧ а Теплюк'а, браlТlа Федося, р.азом з жіlНlКОЮ і трьома Д,:ТЬМИ. ЗГОДОМ б:,гла ПРIІТljм,а, чер'еІЗ бур'яни, 'кар­

І1ОІПЛИilЦе... Не ЙіНІЯJ101СЬ Ві,ри: «Невже отаlК МОІЖlна... ЩОlб жи-

6Н1Х ...

!Невже?».

ви,:J;о'Више

До IМОГIIIlIИ БЛИЗЬ1Ю не дооук:ти­ ли. І(атря 'ВТYlПИJI,ась гаР,ЯIЧИIМ.и

ОЧИlма у СІВ'іжариrrу зе,:\IVIЮ. ЧИ 'ГО

дою. 8 а"

своєю

страшною

ЗдіЙм.8(JIIЗIСЬ Ім'озолиста

3а11сі'IІЧУЮТЬ

ПOlПeJlQМ

ПіР'аця

прав­

!<JРИlва

се.пIЯIН'.

К АПЛЯ

за ка:плею... Ня;J.О'ilНО· llж'уче пер1щиrгь дощ. Plого

I\ІКlPИ­

еYlМJI1іНlН,О ТРУ.,цяться в па·р­ НИlках на вирощуванні розса­

ха:рівна ІllшВНИ!ЧlНа, ВаЛlеНТИШ1 АН'l'о'нВвн.а Ко.лОіШа та іНlШі.

!

СЛ<IJВНО 1ІІ00ПРІІ!цювала Нlа за-

J'()Іll~вл:1 'ІІО\РФООІ·ерЄІГН~ЙНИJX гар­ iillеочюm ла'НіКа Героя Ссщіал.ilс­ Т~IJiOiі Нрац1 Ка,терИІНИ Терен­

~ тlїіВІНи. ДIЯ'ченIКО. ВОІІІа 'Витorrо­

\ 'ВИlда іх 1200000 штук, що ~ ,lіО'RНUСТЮ

за,БЄ\ЗllJ'eЧИТЬ

потреби

GIВ(}Ч~ВlНИlків.

,

В парникaJX і ,на пмі роз­ f'О'Р'1'IІ!ЄТI>СIЯ

ЗМ'М'а:нш;я

за

ВИІС,о­

.киЙ урожай овочів У ЮlвіDJЄІЙ­ НОМУ Ір.о:ц і. І. НАКАJIЮЖНИй,

що БО(Д,ай не каеати'! прИ!й.де ос·і'нь, семеро ІВ ШКOJllу. Подам м.амо те, ПOlдlaЙ інше. І(ооій'о'к .ма­ ло IВ'ИJ.llalдало ,на ТРУ.:І.ОідelНЬ. Т,а БІСе ж

аІ.роводил,а

Зlа

ін.шitx.

в

школу

ТРОіХИ' ClВіт

не

1І':'plШе

1>OOIВIiJдoHiIв­

ая, як павер.пувся Федось. Г ОICllI{)­ .дз",· в iдJBOpї-TO веЛИlке ""і.ло! І ХЛОІП.цj, заlме'l'уіШИЛИСЬ, 8ІСе J,o,t) бат.blКз. бл,иж,че.

У червні

1952

ракУ на п<Jtдl&і'р'Я

ПРОСТЯlГIІ1УJlа

ПО'М()іРНО.

УіЖ'е треl'Ю НІ:ч. Пішла .в Хіід )"С!Я:Кlа

СМ УХ IlIЮЧЩ:Ь , ПОЯІС:ІІIIllll~':

і'рожа,вий ТraJЗ1OlК, абгорі· .1,а. КJalcrr<p юд'я, 'Яlюу д.іти, з,НlаJiшлlН ·в пCtПetJlиш:і., каак,а" шер'баrrИlЙ' гор­

ТаlМ н'аПИlсаlНО, що в І(І\ІЇІВ 'В8ІС ~lІ'кликають, І(аlfерино Пе'І1Р'іIВ­

ЧОРIНlі B>ЇIКlНJa, ПJl alК а л,а саIМ>ОJ1Н:Я ст·ріха. В I(lПрі не буJl10 сліз.

'II'CIC'}nPJHa:

щQIК. Б'У'.LllКІУ lІІав6сила наlClIlї'Х, в пі'~IІІЯ. Юн!цї КІроков • ,ноопил:я'ні.

ВИlCуіШlLJlа ЇХ жаlГУЧlа 31нена'Ви.сть. «Бу.цІ>те !ви .ПРOIКJIIЯті! Пр.е Н'СІ lВаІС IКlр,а'й!» IК'рИЧИТЬ за сТ'іlНОЮ осі'lІІlІ'і;й вітер. І 'дJeJCb дал6К'О гу­ П1али гарматНІ. В4дічу'В8!ЛQlCЬ, Н'Їlби ,!€lМJDЯ зітхає гл·иібоко, натtPУДIЖе­

ВОІН·И· ТIllРЧЗЛ'И ІВ 'ІІебо 'ЮjJlНИlМИ касТIМЯlМИ. МФж ІНИМИ було ВИ'дН'О lJЮIтерті IКіЛаlпті Н·6ба .. Дощ періщИ\В об :и.ерево, зли.ва.ІОЧИІ оларря, в'РИ­ В aJВOЯ іВ щіл НІНИ і М/Ї J)!ЯlВ 'Н6ч 3 а

ІНо.

днем.

.всю

НqЧ

дітым..

І(атр:я ·просиділа

Перещ

О~р'ащлИlВО

ClВіlТОМ

НаІд

хтось

ПOlCТ)'ІКаlВ:

3.а 'Село, 'В ЛООІН'ЯІКИ Йщи. ,нім:ці ·тіlКають. С6МИ>lЮЛlКи. !Горять. Та Ш!lЩЩlе. Мет,IІіУЛИIСЬ

СОІІІНі

ті'ні

За миrть РИJ.IIнули: ДіВері, проковтну.в сірі поста~і.

по .і

х.аті. L\ЮРСЖ

оСИlд:іли ІВ Я·р'~і. СПОЛОІхаlні кра!П­ лі roрохом Сlf)паJlIЮЯ з гіЛЛІЯСТОГО JЮЗ'Н!я.кіа. СТИlXа ·ГО\.\lОІНіли жі,нlКИ.

Десь поlблИl3у з alIl'n аІК8Ла, ка" lІІа Н!еї заШlІІКа,~и,

ді.8'І'1ІІ1І'­ ВОІН,а

ЗІМ ОІВІКЛ а.

Сонце зі'Йшло НеІОПодіlВано. Ч~р· lIОНИ!Й Іша·р КО'ГІІООЯ nсе 'Вище й

що

ПОIП'ра\Ви:ла. ков<др.у залиlШИЛась

(€lдИ!­

віщ

Ylчор,аш­

НЬОГО 'ЖИrn'Я), 1ІІ'j}IІ'Л'Яlгла

біlЛЯ ді­

тей.

ІЮВОІЇ

~aTНI

ЗlаЙIUIJIа

ЦYlrnкИІЙ

1І000008!jJlка.

а'IJ!К)'ш,

по­

-

оо, в I(ИlїIВ. Машияу ПРИШ\1lI«)lГЬ. дО 1IeJIIIIКOll'lO б.у'ДИ'ИWу ПIРИlї,х.а.ли в Qн!:щаIНlН'Я. Уl()іх запросИІІІИ до

за\1lУ.

ВIIIГOOЮIlUУ1В a.n ІІІ

ВИІСТ)'пал'lt

Т8lк:і

Ж,

Пр'OlМОіВи. ЯК

і

вооа,.

ПОТUМ оочали ВlllКiJllIiIUIти. Ось ма· буть і j,j ,в НlЧwrа'ЛИ, ци -може \I~ lІТОPOlПалз'? OycilДIKa вже п·ЇJД­ шrrов JQ!J1Yла.

· l(,атр'Я не,

СаlL

цурався

молодиці.

Д:Y'MYBa~1OCЬ про I!JOIву ХIЗ'Гу.

!пО·

При­

KliJдoa..1a IвеяlК. З чогось т:реба ПОЧН­ .н'аrrи? Не :ві/к же ві'К)1вати 'В к'лу-

ні Ноги й 'руки є

-

не ПІрооа"

:цемо.

ЯК ні'МIIJЯ виmн.а;ли, 3ІaJВiOрушlt­ лись люди. Поча.л·1!і стя.гзти до a.p11iJlli IП'РИIХ()JВ>а'IІІIІІЙ peMaJН€IН'Г. БрИl3ІНІ)'ІЛ а К')IЗI!IJЯ iD<,p а 'ІН. П ОО1Я,Глиоя за село з плуга'ми'. Не всИtділа 'й во­ .на, дома. ДО віЛни 3а1д'ні,х не IПIЗС,1·а, а Тenlе;! і по;vт'іlВ. ,Важ,ко було І(ат·рі. Т.ак ,важащ

ВНГОТОІІИІІТИ

ЯІКІО\lОГЗ

бі.льше

Ji поопішають OIBO-

т'О!рфо.перenНЇЙIН'Иl]{

горшеЧIІ<l:Ja.

Д!>уж.н'о п,раIlIJЮЮТЬ в Ціі діН; є.,д()кі,я Озві'вна Пархоменко, Нащ11Я Ф€'д!ОІСІ~ЇlВІна Довгодько .і ТеТЯlн,а Пf"!lріїіВІНІЗ Кри,мець, Я~ИХ ви' баJlште

.на фото. Вони з.а Д6Н'Ь ВИIГС<l'ОIВЛIЯ.IQТЬ по Н'о :перев.ИіКlOlНУЮЦ'и

ти\СІЯlЧ горшечк.іlВ, знаlЧ-

16

НОРМ'У.

"Фото В.

ПWЮl1НІЯІКаl.

Щоб виконати зобов'язання 311!iWшI ВЄleНJOЮ В сад, к'оли В'ін О~ЯіІ'НУ'ТИJЙ У ШIШIІі_ТТЯ, і за:МИlJtуешСІЯ к.р·аса НЄlПОВ­ 'I'OPH~, .11ІМ ,ооі,цлє ВИСОКИ'Й ~po­ ж3\й фj)YlК'І'і~. Та вже в цей чаlС, К·Ми ДОІ<Уре ДРИДИlВ-ИШСЯ, JF(j6шчиш ба'гато ворог1в еаду­ ш~іNI'ИlК'і'В': і 'ГJI1O, і М:Ї~ЯіНИlЦЮ, що (1МОIiJЧУТЬ ЖИТТ'QДайн'Ї СОIк.и в квіток. 'J)a JlИIС'І' л, ІП'РООКОРЛИ­ 'ВУ ГУ<Сd,НЬ, ;ЩОRГОIf()СИІКі'В та 1н. СУ'ВалИlСЬ до ПЛlО)liOВИlX дере!В і

МОНQ'ЮНlниlй 'Ганок не С!ПIL'ІІІЯ,ВVJЯ ось

ХOJIод!ніlЙ Г1лJ8І~а'ЛИ

Чаюу до С!llдlьн:н,я за.~'ИЛІІи.'ІClCЬ небаlЛarro. Тамоу чіВIfИіКіИ

ШJciдН:И'Ки і Х'ВОІІ'О'би пр ИCIl'о­

arроном-овочlвник.

ЇЙ здалося, Ч'И й оправді 136МІЛІЯ IЮЛИХaJСЬ на моги,л·і, ворушила,сь

'ГО'РЬОІВа lliа СИUl.іла на печі. ОБХQпила діroк.

х ТО л,оБУlває ІІІ·а .rnajpIНИКОІВам,у гoonода:р.C'rві Вlї\діЩЇJJJКа N2 3 iplaд!I10~­ пу «лlі~іIвсыкliй'» lНе Н8ІМJIIЛI~ТЬСЯ І.!ІІр)'ІЖlНIІІМ'И cXOlJIIa~1W роос·а\ltи IЮ'М'l~ .дораіВ, огїр.юі.в, капусти. Рослини всі 0):(11І8 в O!JJ!J1Y. ХОЧ СЬОІ1ОідіН'l 'lIJI'CЗ'дlЖУIЙ У IВIЇ\!JJКр'иrгИІЙ гpYlНТ.

Д'ffi\lКО, робnmці l{аТt!'РИllllа За.­

аідділком.

ВИlще. P'i\!liKi хм,ари, поїжа,чивlUIИlCЬ тiJкали ,від ІНЬІ()Г{) в рrзн'і боки. Се­ ло l3аlп'аJllа~ю 'в 'юіЛljКОХ IМlіCЦбl,Х. ІДІКИІЙ, .нерЩнИlЙ ди,м поповз НИ­ З'ами, nOTi'M враз, ПI:~ДХОІщлеНIІІIЙ .в irтpo.M , 'Метнувся 'Нlа пі&неба', за· Кр'l!ІВаючи' COlНцe. I(раСИlве 6у.'ІО

ІП:ЛО­

IilваIД'J)aIТ.НИ'Х

'ватИІ.

п. ЖИГАЛО, керуючий

МСНЯ­

Зl1lГалЬНJOОО

1 О тисяч Іх

~

ПОIСТalВИі­

СОНЯЮfJfХ

ТООЛИЦЬ

метрів.

ilШ'Я О ор О'б'КИ' дepelВ o'Гpyrг.OXliM,i-

катalМИ прати ХВ()1Р()іб і шюiJд-

ТІ!' ЖИlвцем з,аlкооа>ли ба<Гаrто сUмеЙ.

і обrnРIІІСЖYlвач

ПЛРВlЮОЮ.

СІІЩОІВСЦ Кулажllllllсм.оrо віщ­ діЛlка ГaJi'ИlШl. ФelД()ljJI~RНА Шви­

,ВlНіосигиметl>СЯ 'по

Kial'olГPaMlB якісНІОГО лєрегпюю. ПРОО1ЯГООІ лїІТа між­ р'Л,;ll1,Я о'~робляти".r}"І'ыся 6- 8 IІ>аl3іIВ. ЧаlС·'ГК·ОІDО ІІІРОВЄlДем,() пе­

к·atрка.си,

ро­

'ВИlрощу­

~ ди та іНJШИХ роботах в з&Кри­ т()му гpyнrri ла:lf.Iшві КатеРІпва СеРГИlвна RНІИ!Ш, НаіДЇШ IiвaIНl;B­ на HOOТeJJ)em!t()l, парни,к'OIВ.()JД і

60-80

ЗИrМf)ві.

н()го

~

ILЇtд

бмі:велЬІН'ИК'И

щею

-

....

ІКО,

н;а ко·ж·ному гектарі JrЛОДОНОС­

ЛИ

J)ai."аIМИ.

тів 'll()са,~и l~rищI'Ли.х P()IIiJ~B на

НaJШ ,кмектИlВ \ВIllРішwв

ЦЬОГ()

ЦЬОГ'О

ОВОЧ'~ВН)ИіКИ

ІВаггИlМ}"'ГЬ

КОІВИlЙ Свмвн 1в.аНОDWЧ КYIIlїєн­

-

гарсцини

наші

пІц поліе-ТИІЛetНОIВОІЮ Пл/]БlКі<Ю па ПЛОlЩі 2700 mвa.д­ ратни.х ,!о[е11Р'Ш! і під 1300 lПа,р­

САД П.JIОДОПОСИТИМЕ

НИМ.

КУ

ОІІЮЧ:~ВНfИlItИI 'посіяли лід п.mlВ­ КООО реДІЮКУ ІШ 500 ю'ВаЩJ}ат­ НИХ IMeTpa~. На по;уі теж уже

І

ревень.

ВlІ!га'то

У ,нае В reп­

,-.,.~.,.~--_

МОІЮРе'ЦbtКО~О 'B~~кa ращгоопу «3а\вOlPІЩЬІКИ.и» зі.6рamк Нlвпо­ IГ&НilfЙ В'jНJжам ФРУ'К'IlЬВ і ЗаІКЛа­ ли M~ЦHY ОС,НОВУ під цмЖ'орrч­

ба'f'У'Н,

ЗNІеНIУ ЦИl:іулlЮ,

На ІRулажиНlСЬК().му від;~nЛltj·

дorUДIІ!ЮТЬ

у ми.н.У'JLОМУ РОЦ'Ї сащilв'нmtи

ПOlС':ЯНО 3 геК'тари цієі К'}'\ЛЬтури. ШДЖИВ.1еIl'О 3!30Т'Н<ИNИ 1I..0б-РIІІВа.ми Ща!ве,1Ь, цwбуlЛlЮ-

за­

ЛИІЦЯІХ

но пі кірують Р()І.lс.а,,:!у (ЩOl,JJНlЯ в 100-120 ра.маlХ). ВСЬОГО заl!fіlкіРУ'&а,НО П'ОІна.,:і 1200 РЗJ~(. Па'РНИlков·і ЛlrНlКИ У 'В'сіх іБІі:ВiJiіJliках

ранню

ЯJка 'ВИlIІ'ОIЩУЄТbtClЯ

дaiН~M. В 1375 рамах ПOlC'ЇIЯ­ но ПОІ~ПnД()ІРИ, і TOOЄJp ЖЗНІКи '3 ()Івачивющыкх ОРИ,r'/Щ ПОСИlЛе­

'I'p~oot

грунт

ЇЇ,

.!!ИСЦЖУВalН­

Черet3 ТИlж:~ень-пі·В'ТGIра. lПоч­

ТИ;;',-тен,ь

з

У

ПОЛІ

НА

І

РОIЗСaJ;ІУ, ;J]IЦЖИВЛIЮЮТЬ

:ГОСПО;Іа'j)С/f­

,в,і ра.~О()ПУ «30'РІО) в розпаl;rі ве'СНlяні 'роБОТИI. 3 8 'fИiСЯЧ на­ JiВ.НlIiX раlМ р'обішн.ищі В'іІ,е за­

~

надає I~ОЛе'ЮІ'И1В

ЗIWО;ІУ Х,ОOlОДИlЛЬlf.Иlк.ів, SlКИlЙ є

'КОІЖН,ОIЩ·

:ha

го()под~рст,в..Q'.

В ЮfХ, :в ООН()ІВ!Н:ОМ.У, овочів­ НИlhИ, :ВИРОЩ}'ОО'l'ItМУТЬ раННlі ОІГПрки. Іх бу.де 3it(Ypa.HO в зar

шеЧ1К'ах.

'ІІ0,МУ

знаЧ'но 'ро3'Ши.­

теІІЛИІчне

На ПОJl1JllX б~е поставлено не менше 60 <с'()ІН'ЯЧНИХ ТЄlI\lJIИ!ЦЬ.

Р()lЗ-

orrpK,OBY

еа,;І,У У торФо-пєреа1НіlЙНМІХ гор­

чаСIflI'К. Нооа­

по.tfнетыяя

IВИJp()lЩYlЮТЬ

-

щорсі,вці

ОбоJМа руками ІIJритисла WНlНlЖеч­ юу, IГраIМ.ОТУ. Хoriлз й собі, щась скаl3ати 11а 'І'ілЬІКИ й 'БИlЙШЛЮ: - Лющи ... Люди ..• Біля За",іооя СОРOl~IЛИ\ВО попро­ СИЛа зymИ'нити машlГr!ly. За.лиши· лась calМa. OЇ.na під щереllЮIМ, геть від ~ОРОГИ, РООКJUша, lІ1З хусти;ні все ,в,ру;чене. Чиrrала Іповолі, 11вер­ до, КІО'жну буту ООi(lНlR\1l/Ялась, Нlі­ би не~ювл,я. ПО1'і~ ПOlВТО'рИUlа ио­ ЛОС: «ІВаІМ, ма,тер'і, що IІІlа;РОДИІЛа і 'ВИlХова.n.а ОДИіН1а!дlЦЯТЬ дітей, IIJ'РИ­ ClВO€'II0 почесже З!ВаIНIНЯ «:М.аТИ­ Герої'нlЯ».

на~р,У'ДЖену м.атерИПІIСЬКу JllYlКy, і 'ВОІНИ паДj!ІІЛІИ в неї, і роз.11~КaJЛИIСЯ ,р'ЇІВч.аlЧ~а:ми зlМорwOlК.

ЖУРAlВЛИНИМ ,пи:н:уть 'РОІКи. ООІКlfНул,н

стlllpWИІХ СИНИ'. ЩОПРЗJIIЩа, 'не за моря і оке8lllИ. IlВа'lt і Пе'l'lРО ро­ б1гНІІІКIi\М.IІ' cmaли В КИE1liі та д'ЗІр­ fllllЦi. Г'РIJIIГОрій і МlІІко.1а МОР'Я­ КlІІМи на вііЙСЬКОI&ИХ кораБJDЯХ слу­ ,жат~. Alн!дptilЙ rJ1paucTopa вже не один, РІ!К ВОІдИІГЬ 'Рі~'НИ'МИ бсlJ'даНІ:,В­

ськими ІПМ!!І<,(И. КатlЯ пdшла Ї~, ,м.аlтеР'ИІНОЮ~ С,ТeJI<IІЮЮ. ПОJl.JOбиЛ8J .РООЯІІІІ!' ранІКИ, н·еС!ПОIК'їЙlНе с'іЛblCьке жиггтя. Четlі3е.ро в ШКО\1lУ ХОЩЯ'ГЬ. За НИIМи ще тіЛbl<И ди­ вю:ь.

Il(атеР'lІна

жінка

JI'їдставила

маленЬІ<У,

ПетріlШа. 'вже, я,к ,ка­

жyrrь, на З8>СЛУіЖенОIМУ .в·4дпОЧИI!і" ку. ХО'роші, баРІВисті сло'Ва, та не ПРО' иеї. І ,н.а, ниву дорога її іІІе :з.аросла, і .дома .руки не :з.ГОr,>'Нутї..

іВ ІНЕІ.!І:ЇЛЮ маіТИ читає ЛИСТИ. Іх у не;ї баlГа''І'О. Пере.1И1СТУ€, д)'M1aJ€ . Пorruм в,иЙlд.е на дорогу. НевелИІЧ­ ка, ПОПОВІН·і.ла ж·Пнка. Голytбі очі ДіВі 'Кіра·плі чеканн'я ВДИlВ­ ЛIЯЮт,ЬІСІЯ ТУЩІІ, звідки' мають бути старші СІFНИ. А ІВани, ПOlВИIНlн,і пр"­ Їха,ш. Пишуть, що пр ИЇ.:tуть. Мо­ же, CЬOГйlд'Hi? ВіТ'е/р КУ:ЙСI3.дНТЬ посивілу косу. І не т,реба, ,ВГlдри­ ІВа,ти j,j за,йllИl\l ПOlКЛ·lІІКі)М. Хай во· на вщиIВЛЯ€ТЬСЯ 'ІІа ДО'1юту. А:!іже це так добре, кеми мати чекає

C'l'їл і жит.'ю. Особ:ли'ВО 6а:га­ то е'JlJВЛ'ЯЄТЬСЯ Ш'кj.,'~mк.jR і ХIВ'О,роб після 1'0::0, як дерева ВlC'f'}1Паюrrь

с.

факультету

лісти,ки

Киі,вського держав­

ного уиlаерсwrету. Бо'Г'дан·івка.

пору

ilIЛ~.'\·ОНО­

Я'кіlС НОЇ Лlр'О,J\}'11iJЦ і ї.

IBWГ&TO вже 3р'QlUИ.ли ТРelбу­ тв(,ыкi саIДОВIQЦИ, щоб УСlП'ішн,о

ВИlКОlllати зоб.ОІВ' ЯЗlНіНlЯ, Ві3ЯІТе н.а ЧelC'l'Ь 50-рЇ'ч,чя ВелИlКОГО Жо.ВТIІІЯ. Свовча'С'НО П'j)Оlве:lен'о ооpilзyвання дере1!, зН'яті ГНl~З­ да ГУIСеіН1і, йде II'o6i~к.a Ш1'а'!о[­ бm. Bi'~peM'OНl1'omlll!i і прwведе­ н'і в IFOВiI1iY ГОТОІИИ'СТЬ Ylсі С'пец­ маmин:и для 'РІ)ООТИ В са.дах.

3а'Ве3єна

доотаггня

кі·лЬІКЇСIГЬ

OO1J)Y'!'OX!MnKa..'IIj,B. Вwділен1 ,н()іс­ тИнні ,РOlбif!1нИlКИ, як.і працюІМ­ ТИlмyrrь

ІПО

ЗalXисту

РОМИН.

Люди 3I1Jбel:m~еН1Ї 'ВІЇ',1І;ІЮRідm:им 'ClПI!!ЩОДljШ'ОМ

-

халатами, г}'мо­

'вими РYlJtaвИlЦSlМИ, 'J)&WIf,

Ре'ClПіlр'а'J10-

O'Ityurя:ра'Ми.

П~ше облРИJCtКуван.нIЯ \дeV'e'B IП'Рorги кліщів, тлі, міД'ЯНilЩі, ЩИlГ'JвОIК rra j,НIПІИХ шкіДНИlкі'В, :ЯJКЇ зимують на. KPOlНi, П'РОіВе­ демо перед РOl3П'Y'CкаIliН:ЯМ бру­ НЬ()іК, ~O:JIИ' буде ПОС'l'ЇЙI{Іа плю­ сова теМlпераrrура 5-6 np.a:д­ C~B. Хj,}(IjюwrіlЙ О,ЩН,OIIIIJ)О­ цеНI'!1НJj:IЙ роочи.н llРЄІПарату

,ІЩОК (1 ОО IW&ШВ ІІ'р'ЄlП3!jJату на 10 ЛЇ'!1j)і'1l ВQlДIІ). Ф.

БОГДАНОВ,

агроном-ентС)Молог.

Г. БРАТЧУН, студент

У

ш еНlН'Я. 3і в OUMa r. еп j)lОІШ'eilИІ'М и ГIJiD'ГЯlМИІ потрібно БelClТИ бо­ 'РОТl>бу. тілыии при цій у.МІОІві ,і ВИ'СОІК'О'МУ ФOlНlj, агротеХIІІЖИ м·ожн.а одеjЮКати Д()ібрИІЙ ~JI'O"" Ж.alЙ ло 1,20 цеlНmн~в' Ф'РУIК'І(і!в з 1t00ж,IІОГО Гelктшра, я.к це з®ст' ЯlзаiJIИIСЬ наші са,,щїіВ­ іНИIЧ,і QриіГа'ди, .цОIОитИlCЬ .БИlС{)'КО­

СИПJlі'В.

Сльооll' ща\lЛНlВО гекли' по що­ ка",. Щоб Іне оо али' вони, :н·а книж· ку,

pi!J/Нly

NYJ)JlИК/lIНІІІІ!lМ Слі.дом за Н'И1МЯ осeuuo ЧОТI!iРИ

.знайшли. в сщаlХ, я'К Еаж.уть,

журна­

НОВЕ

6

~вітніЯ

ЖИТТЯ

1967

року.

3


• На теми дня «Н е ВИНОСЬ СМІТТЯ

~JЯ~Rf

1І0ВОГО

НЕВПІЗНАННО ВІН ляд

~)}

Зробимо

газe<rї

ста Т'ТЮ

р.аи ОНі!fУИ

.дирeкwj)а

ГQlС;ПУ «'І1ребyxll'вlсыии»

l>аІ.І\­

І. М.

коІвІбаIсинlсыІюг{) «.()рга:!f;ізщію і оплату 'праці 'В ЦЄlНll'p УlВа1ГИ,», побу;вали в ЦЬOlМY 'ГОClпщаФIC'l1ВЬ і пеj}elкооюmсь,

щО ІВ 'НiИJ( по оргaJlli:за.цїії IIlIJ}щі багато Вже

чоло 'М'()Іжн-а на:вчитиеь. за'J}ili3

ВОІIfИ

}"11()qНіИІЛИ

{ШІІDБИ всіх 'і>обоі1'НИIIil~В' і р.о6і'тни:ць,

СJКла.llf

з

НЮlИ

тру­

j)ОІО()ТУ

(щер­

жа1'Ь За'j)ої}ітної плати, 1!IIj}eIМii. ТЗJЮІ!Й КОIІІБlpетнИ\Й і1І'Цхід дає :lLОЖЛИ'В(сТЬ краще OPГ3JНЇ­ О)lваrи і Il'р{)\Воц.wги всі ОС'Н'ОІВ­ нІі роботи П'Ротяг())[ РО<І;У, кон­

'f'РОЛJO.'Ваrrи. НlЩЯ

Р0'5іТІІИIR

,на,пе,ре,,{

і

р'обіт­

знають,

а

красою сотеиь ДіВОрів. На змmу рідкісному патефону ІІІРИЙШЛИ радіоли й MaI'HiTO· фони. Газові

плитки,

на

нашої

ром

білорожевим

вЩ>иються

садки,

чи

пахощами

Та

от

на

фоні

було б Розпу· незаба­

завалені

-

виносять

дять

люди .

туди,

Всі

де

знають

~IYД­

«Не Але

виносять

і

група

чин

Учні Т .

ПР!І

мистецькими

сименко, тали

вирішила не замика·

-

сьльсы()!ІоІс-­ ЧУНЯК,

агроном-овочівник.

«в

шиним,

Заходів ВЖИТО «НаСУщНі питання» nJU

собі»

з

набутими

З',аннями,

га'Зоеті

перед

СтаРІІХ,

Н.

твори

О.

.коваль поета,

група

дували

також

Боналістам .

Леlщію «ШевченТ\о на Броварщині» прочитав на цій зустрічі

М.

І.

нерівник

Наступний ратурної .групи

овочівниками

перед ІЮГО

групи

Мельник. виступ літе· відбудеться

робітниками відділка

Юровсь­

радгоспу.

О.

ВАСІОК.

ПарТи~аНсьКий ~брояр

'.ІИВ

Рf'ЦШI\JЦЬЮ, ЩІ) 'Іат~ріали реЙ,lТ були OGrCJBO;Jt'H.i на ВlЬдзuорах

взуття,

квартир, на

МІІ

заноси­ перетво­

хмари

дихаємо,

не

усві­

ПраВИЛО~f

у

подарстві

за

Й

ПРОїЖДЖ:-І:vJ.

ні

1\ііж

рались

не

до

насе.1ення

по

ра­

давно за

назрів

цю

жить,

час

зІ

всією

оті

гра­

ce.l0~!

СТІ!­

в

питанні

будинків,

:УfЗтеріа.1ЬНОГО

В

ЖІІТТЯ,

Й зовніШНЬО:\IУ ВНГ.lяді дворів, ву,:шць. Щоб се .1 0 справді було прИvlаною, цар­

ні до Тому

ством

взятись

hOMY

справу,

гос­

:'.!ежа­

(\

діо. Проте належної пере­ вірки, контролю, належних заходів не вживалось кого з порушнинів.

і

ті.1ЬІ<И

ріВНі

звер·

lЦоб

:\fїCTO~!

ні,

тались

його

ми. ДаваІIТС так жити, щоб не соромно бу.l0 дивитися В очі не лише один О,1НО:\IУ, а

умеблювання

неодногазово

марсі­

власному

і

рушують ці питання сільсь­ І,а Рада і працівники лікар­

Вонн

якісь

вулицю в належний вигляд, зробить її охайнішою. І та охайніrть хай стане не­ в,ід'є~1НИМ праВIІ:IО~'1 кожно­ го трудівника, кожної сім'ї .

пилюки,

нале­

садів,

го

повітря .

ту

і

КВіТіВ,

побу·

КУЛhТУРИ.

О. с.

здорово­

Здорового

ВІІСОНОЇ

серйозністю .

Необхідно, щоб про благо­ устрій ву:пщь потурбувався

ШЛЕИЧЕНКО, робітник.

Тре<б\ хі,в.

Nвщщратно­

гні:цо'вОІГО посіву. ТраоКТОРИIСТ І. ВаI1.:JаЙ ЗЗ!l\Іін'JИ1В піц.готOOl­ лЯ'ти ІСІВОЮ маШІDНУ «Т-38». Д.1Я ре-монту ф'j)Е!'31f при.лбalНlі 3ilIПЧМ'ТИ 1 НИ. УП'(fiJJЯ,:QК'ОіВ'ШО збе­ piгaiHНJI П'a.JIИIВа.

Ві.ДIІ'ОІвленаі наОЧ!liа агітащ,їя. Всі траlКТO]JlНR стаcrш у ювї'rНIЇ бущуть обс адж 6Hd Де%O'J}aТИlВ­

HIQHI і ФРУКТ()ВИМИ де,ре.вами,

на ВЧlальн.о,го

д.'IЯ

ст)цеН'Т'ів

рі·IВ .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

«JКо.ЛClВОРОIТ».

(Передача, з д.1'Я ме·ло­ СССIІ",н,ої», 18 ОО

ГО

сп,е;,;Т'з·кліЮ.

АН'Г.,'Йська, пе,рфект

~НJlBa.

KOIH'l'iH:\C» .

(.~,\I:')loJj[21:)ОДіНіІ

ЩJI) .

щ,і

кіно .

фі.1Ь1\IИ

ра,:t,Я if<:ЬК'ОГО

проживає

КОЛИШНlи

селі

коваль

Горки

колгоспу

Любешівського «Червоний

району

партизан»,

а нині пенсіонер Андрій Олексійович Солоха. Багато хороших справ на рахунку цієї простої людини . .коли нагрянули

гіТ.1е­

МАЄ

Т'3ікlі цемент

Зараз партизанська збройова майстерня Андрія

ОлеНС'ійовича

:?берігається, ян реліквія.

На фото:

А.

О.

Солоха біля

тонарного

НОІІСТРУКЦЇЇ час'ів минулої війни . Фого Г. Саж.Нfjва

І

..

верстата

влаеlНОЇ

(ФОТОХРСil'~ка РАТАУ)

(М . ).

П'ЯТНИЦЯ,

7 КВІТНЯ Перша програма. 11.00 - Теле­ в.ізі,ЙіНlі Вlіlсті . 11 . 13 Д.1іЯ ДО­

ВО'І\І», (М). 16.23 Те.,ев;іЗііIЙIн.е 1IJreH'Т'C'I"BO «Піон,ер:я». (Передача з дCl! lеЦblка). 16.45 д.l'Я ШКО­

.1'яріIВ . «Я icl.Y по г.l0 бусу'». 17.00 - <~Р~зН'і KO.1e-са». .''\УЛЬТlfп.1:ll\а­ u,:,ЙIН'И,й

фіЛЬ\I .

17.10 -

"ГOjРИlЗОIfI-

.............................................................................··························і НАША АДРЕСА: «НОВАЯ ЖИЗНЬ" Броварокого paiiOНlHOГ')' м. Бровари, І ко'Мит~та КП УюраИ1НЬІ иоргаlН райоНІНОГО Сове;з депутатов fі

···"············

············,І."

вул. Київська, 154.

_

І

трудящИlХІСЯ Кневской области.

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

3-82, заступника редактора, відділів: партійного життя, масової роботи та промисловості 4-67, сільськогосподарського відділу і гро· мадської приймальні «Київської правди» 4-47, відповідального секретаря, редакції районноrо радіомовлення та фотокореспондента 3-18.

.

..

_, ... , ........I.~~.~~~.~~~.~~; ... ,~a~~:.~.~~~,~~~:.:.: ::~:~~~~~:~ ;:::~:. Броварська друкарня, КІІЇВСЬКОЇ 06ластj, вул. KWЇOCbKa,

154.

Те.lефон

4-57.

цвяхи тара

МО.l0,J,ШИ.Х ШК'С'ЛіЯ' і заЙчИ1К». Ля.lь!шва (Пере..щча з НДР) .

зна'Н\НJЯ-

.._...._.......... .

За~1.

1421-5890.

І

~·c.,- -~-

...... i')r>

склад

ПРОДАЖУ 'юваРIІ:

М-500, штукатурна,

ділові,

крейда,

і

«По.1іти'Ч~!і

...............

- -,не

В

обаполи

11.45 -

Ф;>~ іІ-

\

Броварськиіі

дранка

правив у ліс і обладнання кузні . Днями й ночами доводилося

:)['11

лісоторгове.1ЬНИЙ

ПIІ'іЛIDDИХ».

працювати ЙОМУ, виготовляючи зброю для народних меснинів.

(Пс­

ФЕДЯЙ.

€.

21.30 Веч:р ~1(Л1<Х1.И'\ І ваll\'()Нlаl~~іIВ. 22 . 15 - «ГIО;l.llllІа діО- І

шкі~1ыIlкіlв р.ів . «К' іт ВIІ<::Т213Iа..

рівсьні загарбнини, новаль пішов у партизанський загін, пере­

ю:щ:, \

Редактор

Фі!Зи­

Рlі' lИ­ Кра­

Ч1Q,с н:г,з,).

(:\0\.) .

"ЧаІСИ

І\а. «М0l1€1ЮУЛ<llР'Нlі ЯIВіllШз. .в нах», (Дві. .1e-к.ІЬ,Ї). 19.40 -

p(;.J.zlia з !(а,1 і'н,'нгр ада,) . 2.2 .30 - . «І' ~,1'(>HI:I,ap . Ч'\'ЗИ'11"'IХ IICp(' \! ~,г" ,

фіЛI>М.

У

К\'РІС<У·

ЗіТР'.rВ краIlIН'И'. "Театр опери 11а ба;: ет,у ім. А. Л у1наlЧ!арсЬІКОГО ».

«Олексаі!і.д,р Невеь"иіі». Х \'ДОіК:"Иj І область.

ДPiY~OГO

А:ПГ~11:Й'СЬК'~, мова, «Суб'Єlh'ТlНН:Й і,нФlІlНіТИISlІ lІІ<И 3IBCI;:JOT»,. Фlзи~!~а,. «л.l'ОІ\~не ЯI;l.РО». Ідв: .1e"'LliII). 18. ~5 ЕстаФl'та НICiВIІН. (М,). 19.3.0 ~ОСТИlва~lЬ ~f\1ЗИЧ' НИlХ те­ (Ле;аЕ1J.ач,а, з СDе;:Jцловська) . 21.30 - Ф . ДЮРРС':JIVlа,т - «Суд· діЯ : КЗ.Т'». Пре~I'єра, те.1('.f:'!З:Й" ' J -

fJ))"nH

Волинсьна

ПРО­

те.l€'б~lчеНlIІIЯ .

Ko.1.aї~) . 21 .00 - «Nl.истеЦI1ВО, н,а,Р';Хl.жен'е )КоВтне<М». "Перша 1:І:\аде"':IЧlНа», (Каlпе.1а "Д)l\llка»).\ 21.40 «На· cцe~li МОЛС\J.ь» . (Одеса. ), 23.00 - «;Га'Р'\IО'IГ:Ї F.'He<c"У» . Кон,цЄ/рт .3 РУ\I)'н'ії. Д1'уга програма. 16,50 дЛЯ ;J.ОШI<!LllblНЕI,IUВ і МОЛОДШИХ Ш~О.1Я-

K~P'CY .

В(,рис-п,jIЛЬСЬК1й

них

r,pa~a

.:Лиои 11 ,',іІ'!! Пр{)г,раі\l,а, IlЗВЧЗ~1Ц1'УГО те.lе-баЧ('І"'І'Я. ДЛЯ СТІ"Де<нТ'іIВ Пt1?ШО~О

)rа.йстерн.rox.

М OНIТ}1B ати чetрЕ!'З Bli-діСУ'1'Н:Lc'l'Ь РlЩ'l]і'Тора. До< [Jоча'JlКУ роботи в Рд!;:І)ГОIСЛ буде за.ве.З6Н:(} .~i нові IБарт()Плесщ~жа'Jl!КИ. ВС'і .1е-в 'ЯТЬ 'КУIБУ'рУ~ОСа.~&'1ОК

ХУДС'ЖIJ!'~Й Ф і.1Ь1\f . Друга програма. 17.05 -

-

ЯВНИХ 67 Tj)aiR'TIJtP:'B відремОІН­ 'PCIB~.'HO' 62. 'П'ЯТЬ ']1р.ШКТО'9~В ~fuRjНJЧУЮ1'Ь P!\'Io()!HТYiВ~ ти ,в Г,ре­

Із 'Н'аЯ!8'НИХ ш~сти каptГОЛJlе­ Са;І,жаЛОII\. П'Я'ТЬ г(\'тові .;(0 ро­ БOfl'И1. O;J;HY не за,l\іНlЧеlНl(} ре­

17,30 - «PilК1:-11iIК'i-Таlв'і» . /1\ \1.1ЬТИпліlкацlЙЮfЙ Фі.11>\1. 17.30 ...:... Те· ,l еВlіз.:ЙlНі В':С11і . 18.20 «Овіт сьогодні'». (М.. ) . 19.00 - «."10 р 'я-1 кп ПOlв,ер'Н'У.1ІІІСя 3 П.lаlзаНI! !IЯ», (Перед!а ча 3 O.JieCII) . І 9. 30-«,5Iі 0~р!(Ьфі'IЯ n:ііСе.нь». М . Лисенко «ВЇ<ЧН'ИЙ .рево.1юц,і<JlНе;J». (ПЄjрщаЧIЗl З ЛblВСlва) . 20.00 - до 5O-рііЧ-

,ді.

В;КИ'']1і захо;:\и ;ю їх ВИilIрав­ леНlfЯ. В ,1аннИ пе-ріо.J. із 'Н,а­

Всі г}~се'НИlчн'і ТРaJtтори УБо..'ІШНЖТQiВ8ІНIЇ ТРа/КТOIj)иС'тами .~.')lЯ ,роботи ;в .$і 3І:'І;IНИ.

ЧЕТВЕR, 6 КВІТНЯ ТИ на1j'IІШ». "Ko~t,6iHaT з.дор' о'.вя». Перша програма. 11.00 - Те.lе- 17.40 «Наш р.ИЛЬСЬКИIЙ» . до ­ в:'з.і,Й.ні B'i'Cl'i. 11 .10 д.1Я шко- кумеНll'аЛblНИЙ фі.1ЬМ. 18.00 - Те­ ЛЯір'і~. ",5УДИЛblН'IDК». 11.40 .1еВlїl3іЙ,иі вісті . 18.30 Пе.ршість «ОлекоаlН!І1ІР НеОСblКИ'Й» . Х),J,Qж;ній СРСР з ФУ'\'lбо:,а,. 20.13 Про· ф:ЛЬІ\I . 16.55 На,ша афіша. ~pal\la пе;:Jе.д'д,Ч. 20.20 «П 0;1. 017.00 д.1Я школяріВ . «Іскор· ро'іК У ОВ:ІТ \ІУЗИ:КІ\'». 21.20 ка» . (Перet.J..ач.а 3 д,ОifЕщька) . «26 баКIІі:I'СIЖIИХ 1\IC1\1"cap~в». Но[щіі

JleH,'CI1r,pal.:t,a) . 17.30 -

з

Яе<ханї'3а1'О·РЇ'В. піП'Вl'\));J.и·.1И1 гь.

Д.'ІЯ

до

до

в

натакомби.

Найбільше ж повинні дба­ ТІІ самі жите.lі: кожен біля свого двору нехай приведе

чя ВелИIКОro ЖОВТ,Н:Я. «ДоБРИIЙ в.еч:ір. ХЛlіrборобе l » . (Киї,в- Мп.

ту РЩГОІСПУ Ю. ВliJ1ИК ПOlвндо­

ПJі,]JГ{1f,(J'в..lе!fі

анські

се­

.cPI~peTa р па.рт:,іl Н'ого 1К().~Ii·Te­

з

перетворені

з

Гера·

Р,('!С'ни.

ч()Тири

води

прочи­

їrшлOtСЯ про ок.ре..'\{і в п'і,\'Г ат n.вц і дry

відре.МОll'I'оваНlі,

тварина

району в .княжичах, .кра­ силівці, Гоголеві, де доводи­ лось бувати, -- і без міри псують настрій. Майже кожного РОКУ по­

виносять .

Q ••• ., ...................................................................... ..

21 берез­ ня ЦЬОГО 'РІЖУ б)'8 ОПУ1ОЛЬКіО,ваJНИМ маТ6ріал реЙ'.:\овоі ' 6РИІГа~1f з радгоClПУ «301j)Я».

fi'і,НIЮ:lвеМії,й

інша

якою

таке. Очища­ груби від са· сажу? Часто

О . Лизун прочитала власний твір «Пам'яті Шевченка» . ТРУДіВНИНИ захоплено ашю­

а

Ленінського відділка. Дру­ гий нонцерт був тематич~ий - присвячений пам'яті Т. Г. Шевченна.

«Нове а;иття» 'B~~

Івсіх фаlБТІ!

дус­

ВЩ1НОМ,

МИ.Jiлас.ників показала tнсце· ніровку «Лілеї» . Учениця

нести їх людям . В поле, на ферму ту ДИ, де кується ДОЛЯ радгоспних здобутнів. З першим концертом ця своєрідна агітбригада вис­ тупила після леццїї на між­ народні теми, прочитаної ди­ ректором школи Г. П. Лап­

БУЛЬТ)"Р.

участю ВI;азаliі

місце

Концерт на парНИfi8Х тись

па,р,тїйшf<X

шляховий відділ, а танож буднонтора, яка ПРОI,ладас водопров.ід . Треба щоб ВІІнон ували вони ті роботи більш послідовно й охайні­ ше, а не з таною- нерозGе­ рихою, як це робилося до цього часу: :\tіСЦЯМIІ вулиці

ДОМЛЮЮЧИ, ю{ згубно позна­ чається той «озон» на здо­ ров'ї. Подібні нартини спостері­ гаються й по інших селах

хо­

ре народне прислів'я: винось сміття з хати».

ВСІ

поси­

JIIКУ

СIВОlЄчаСIlі.О Ї, ~()Ібр()ЯlКЇСНО п'ро­ :вести РОlБОТIf, ви'боро.ти ,ВJreo­

R!НПИ'Х

чи

ться

маши·

теж

те

хлорним

прилипає

інакше? У кожного в садибі знайдеться закуток. ВIІІ<ОlІа · 1'11 в TO:vJY закушу ЯМУ, на·

{и.'1і'ВСl>ки:і1» .дасть моЖОІИ:ВЇС1'Ь

В НЬОМУ н!';:\о.'ІDRИ

пральною

-

А брудну мильну воду

к,раси ...

череп'ям,

Літературна

В

ву·

і

туди

ПОІШДЬЮІ,

брудної баюри і хворіє. Ще й інших заражає . Баг.нюка

можна бачити купку цього «фарбника» попіДТI1ННЯМ. А чи ііі важrtо зробити

Є такі вулиці вТребухові, що нагадують пустирі, сміт· ники, заболочені баюри. Ін­ ші

ву·

жужелицю

ною.

довкола.

цlєУ

ва

викидається

користуються

Чи, скажімо. ють димарі і жі. Де діти

кипінням

чи

рюючись

а

чомусь

заповнюю·

все

тепер

техніки

Велиїюдимерськ!й середнш школі зробила х:>роший по­

заГОЛОВ·К()!\1

ко­

гільну золу ... .куди? На ву­ лицю! .користується госпо­ дарка досягненням сучас,ної

ВПРОВaJ;:\женНІЯ TaJKOЇ СИ\е'Ге­ ми j в , нашо)[у ра,Щ'ОІє.пі «J\tj)a-

ТШКЮІ

в

ЗСllпати

щоб обеззаразити від мух. Жаль, що не Бсі оте роб­ лять. Через це багато ву­ лиць зіпсовано, забруднено. Нап'ється, наприклад, коро·

потрапля·

ву лицю,

також

гіллям,

та

ДіЙоносТі.

при бажанні можна УНИШfYТIf . Веана. куються бруньки, і

-

і всі

зрідка

том

вулицю.

во,

пральнІ

холодильники

ще багато інших речей, про

в'язаlНЬ.

М.

на

її

паЮЧIІ

Раніше, коли палили дро­ вами і соломою, попіл роз· сівали по грядках як добри­

які раніше і не мріяли, на­ Дійно ввійшли в наше жит­ тя, незм,ірно поліпшуючи

Бо.ву п;rату за ВИlКонаН'НIЯ ,і пе­ Рf'ВИIБона'НItЯ ;l.OrOtBj.piН~ зоб 0-

!іИіЙ IВР(fжаи ,вС!і'Х

чомусь

прямо

лити

мни, о;:\ержа,ть пр!U{)' і дo;:\afГ­

ПО,1а;рIСМШІХ

відходи

ють

мarв уявлення, стали Піри­

Але все оте хороше за· тьма'рюється іноді тим, чого

(ЖРЮlУ

Настала пора весняної сівби іпосадок. .кожен готує до посадки картоплю, ді­ стаючи її з погребів і ям. Перебирають, відсортовують,

хто

машини,

крити

віДХОДJl,

які десяток рок,ів тому мало

Я'ІJ:,Й П~10щі ,і ЯJ\,У і\УЛЬТJ'1j)У :по­

ну, ДО'Глянyrrи і Я'КИlЙ Jlioтpn5НО зіl~рати: ItРOtЖаЙ. ОюіiJlЬ'КИ за

ВЛlтну

лопухами.

лН. Чи очищаються приса­ дибwі ділянки від коріння капусти, кукурудзи... І за­ MicTь ТОГО, щоб оте все спа­

плин

']1рї6но п,осі,яти, посаl;l,ИТК 1JIРУ'Ч­

взуттям.

заростають

Разюче змінився і побут села. На зміну гасовим мор­ гунам прийшла елентрика, радіо стало звичайною не· 06хідн.ї.стю, телевІзори, про

,\ОВІІІИ .дОО'ОВЬР, де 'В,&амно, ш

КОЖНУ

зношеним

ро­

господарство радгоспу, скіль· ки збудовано красивих жит­ лових будинків!

mfik

У

зміНИВ

останні

ЮІ Требухів. Нова школа, лікарня. А ян обновилося

І в себе ІЛ рочиталw 'М'ИІ

за

з хати»

різних

розмірів,

!

.~

бочкова,

~

деревинно-волокнисті пнломатеріали

5-ти

плити, сортів,

!.......................................... ліс

листяних

Ацреса

будівеЛhНі

порід

і

інші

ст. Б;юваРIІ,

матеріали.

C;K.1ZI.lY.

І!УЛ, ДШШТРOlва, 59 .

·· ·· ·· ~

Броварському споживчому

,на

міському

Тl)вариствv

ПОСТ'ЇЙ<ІІУ

ро,бо ту

ПОТ Р І Б НІ: продавці

,б),J.·IВМЬНи.х

гос­

ван-

Iпс1да:;Jсы\іхx

тажники.

,з,ве;ртатись

(\1. го,

5ро,ва:р'll,

в

КОНТОР'У

вр,

.\1СТ

ВОРОВСІ>КО'

12) .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :1.

~

42 номер 1967 рік  

42 номер 1967 рік

42 номер 1967 рік  

42 номер 1967 рік

Advertisement