Page 1

ПролетарІ

8сі.х краІн, єднайтеся!

РІк ВКАа.ння ХХІУ ... ,.. ,_ ......._ .•• ,_.•.. _,.. ..,.

f

!іVДІВnИК

і

І

Орган

Броварс.ького районного комітету

до

Ленінсьuuх

І

КВІТНЯ

!

Трудщі Ук'раїни, як і всі радянські .'lюди, готуються широко ві.Щ3Н1ІіЧИТИ 91-і р()ковини з дня на.родження великого ВОj\~ДЯ, організатора КомуніС'тичн{)ї партИ і Радкнської д~ржави В. І. Леніна. У Вінницькій, Одесисій, дь'Вівській, ХарківськіlЙ та інших о,бластях рес­ пу1бліки п()чалися .'Н~!{iHCbKi ЧИ'Іання, які прово~ть місцеВі парrі'Йні оргwнізації

і

та відділе.!ИlЯ Товариетв для lюширення політичних і наук@их знань УРСР.

І

1961

f

В клylбаіХ, будинках і па.'lацах культури, бібліотеках В.'lаштовують тelМa­ тичні вечори, вечори ооога;І'ів старих бі.1Ьшови,ків про В . І. Ле, ніна, демо.нстру-

' ....

і

і

f

р.

~1 .....t . . . . .I I . ". . . . ' , . , · . , -

Ціна

Київської області

ють'ся lСінофі.'lЬМИ про ЖИТТЯ і ~іЮІьні сть ве ;шкого вождя .

коп.

2

Голова уря:ду Реооуоліки Малі

Модібо Кеlята

НаближаЄ'І1>С-Я кінець навчальног() року в системі [Щ>ТЇЙНО-ЖJМ­

Голова

СОМОЛЬСЬКОЇ освіти. Друга половина квітня в основному бу,ще від­

Ра' ди

ХрУ'Щ()ва відвідати з офіціальни,м

защюшеllНЯ.

вhзИТОМ Р~ООу1бліку Малі під ча·с ЙОГО наступної пої~ки в деякі

С10РОНИ л (}гО<ДИ.'lИСЬ, ЩG дати нает)~пних віJЗИТЇ' В буде потодже-

краlї.Ни Африки·.

но через ДИіПломатичні канали.

не тільки знанням основ теорії, але й практично'ю діяльністю кажнm'О по пе·р.етвореНRЮ теоретичних знань 'в життя, вир'о6ничою і громад:ською д:іяльністю кожн()ІГО комуніста, КОІМСОМ'ОЛЬЦЯ і безпартійного активіС'Іа. Нинішній навчальний ріі К має свої особливості. Перш за все він ха}}а!ктеРИЗ%,,!,blСЯ 1'ИМ, щО !ІІропагандиети і слухачі мали на. 03lб']JО­

ур'яду Ре'сш),блї'ки Малі Модібо Ке'йта відві:дати з офіціаль:ним

шеним зразком творч{)го марк.СWJМУ, конкретною ПРl)грам·ою ідеоло­

гічної роботи в період роогор'нутого буд:івни:цтва кому.ні3'МУ'. ГлИібокі знанmя: політики партії, за:СВОGННЯ KOМ}"НitтWfHOr'O сmтО'ГлядУ, оItОЛОдіння основами марксизму-ленінізму-життєва не­ обхідність ;для кожної радянської людини. Саме цим і ПОJlСНЮЄТЬСЯ '['ой великИ/й кількі~иlЙ і якісний ріст системи пар'l'ЇЙНО-К·ОМlСОМ"ОЛЬІСЬКОЇ освіти, що маєм{) в цьому році. АдЖе за'гальне число слухачів збільшилось в лорівн:янні з минулим ро,ком майже втроє і дорі' ВJlює близько 6 ТИС'ЯЧЮІ

кількість

початкових гуртків та ЦИК;ШВИХ

лекторіїв з питань конкретної еltономіки сіЛblСЬІКОГО гО<сподарства і промисловості, гуртків і семінарів по вивче'нню бі()графії В. І. дЄ!/!іїна, історії КПРС, оснО<в маРItси'зму-ленінізму, філ{)софії , питань атеї, зму та естетики, політИ'Ч!Ної екон{)м1ї.

Ще одну {)собливість має нинішній парті'Йно..,коМ1СO}fОЛЬСЬКОЇ освіти

менти, як матеріали

Пленумів ЦК КП,РС і rщ КП Ук-

наВ'lальнwй рік. В системі

Наради

І):ИІЙ

бага·то

.

іншого

.

механізаторів, ЯlКі процрацювали в сі.nьсыкІмуy rocnода.рСТlllі за опе­ цїальністю Не менш Я'К 10 раків і мають ,великі заслуги в ГlІІ/ІУ'Зі механізації сїльсько'го rocпода,р­ ст:ва .

свердлильних вер-

06JJacтi .

вчених

пра,ктикі,ввони

токарів,

.

В[:Ц,1НJ;ДИТЬСЯ

пе­

БІльше ~ox

з

поло-

виною тиояч гектарів земель.

*

Виконуючи взяті зобов'язання, близько 160 бригад київеьких

ІІІ ІІІ Висаджувати саджанці лимона

почалн у Вахшській долині Таід'

за,в()дів ра·зом з сі.'lЬСЬ·КИМИ ме- Ж!m{истану. Цієї весни КОiJlгоопні ханізато'рами вrдре'м()нтували в і ра.д.гocnаі ЛИJмонаріі розши.ряю.

сільського спода'рських машин, відправили запасні частини і матеріали на суму більше

сяч

180

ти-

кар·бо"'а.нrц;'в. З VlUа'с'І·Ю шеи""

ферм,

і на честь

12

11

твар·инниrцьких

сп ору(Дже·но

і

"

оБЛ8JДllа'но

дерев .

ут

12 сорті·в лнмон'ів.

.вирошується

***

Сто сіл газифіковано на Львlв-

щині. дешеве паЛrl80 ,вНіКорик:то ,

Вy€ться

на кор~,юку~ня,х 'І1Ва.рИJI-

нIщынхx ферм, д.г.'я ви,па,nюван:ня цетли і вапна, на обігріва.НJні теп-

лиць, У їдальнях, пекарнях, а та·

мехаНІЧНИХ маистерень, елек-

триФіковано рм об'єктів.

тисяч

КОЖ

дЛЯ

приміще.нь

опалення

і

ни~іll.

(,РАТАУ)

r;ромаIдСЬКИ.Х

БУДНlн. ків

колгосп-

(РАТАУ).

0-----------------------

ВСТУіПИВ

цію

.

нафтопроlSU,

який І

Качан,івське ро'

довище

нафти

з

ничною станцією

ка

(Сумська

Почал ос ь нафти.

Нову перемогу здобув колектив дробильно·еор­ l'~~вальнОІЇ фабрики до­ меНIНИ·Х і мартенівськнх руд СОКOJlовеько,Са.р· баЙІСЬКОГО гірничозба,га· ЧYlвального комбінату. .\"lетаЛYlргіЙни'м за,водам

В експлуата'

з'ЄДНУЄ

за лів· Охт.ир­

область) .

Уралу,

видобуванн.я до

кінця

н.а·м·ічається

20

в

шому

сверд­

нього

і

Казах­

к:варталі

року

нян.іш ·

1282

тисячі

тон.н кустанClJЙСЬКОЇ руди.

глюкози Першу

тонну

Це

ровсь,кому

кро· хмало-па­

токовому KOm-бі.наті змі­ на інженера ПетІра Тос· леffК3 . Тепер тут з ку· курудз и КЩf!д.атер.ську

ви,ро6ляють патоку,

глюкозу, олію, екс-гра,кт для антибіотиків і сухі

на

більше Закарпатська

криста·

лічно-і глюкози ВИД<l'ла 4 квіl1НЯ на ВерхнЬО,Дніп'

корми.

Снбіру

стану відпра,влено в пер·

року

вв&'тн

як

тисячі тонн

1282

кустанаИсьноJ руди

Почали виробни~тво

СО'К1 ЗО'бов'язання і у ЇХ сусі:дів.

!><дроб-

С.'lюсарів" І є:ься: в При~ор'ї. ГOOlЮ.!I.IІ!РС'l1ВУ

електP1J- і га'зозва,рювальниюв.

ЛOlВИіН.

районів уже побували в школі пе-І центнерів більше, нtж торік. Ви­

в

ДQ[IО:МОroю

***

Нафтопровід Качанівка -- Охтирка

дію більш

25

З

По НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ

мольської оwа.нізаціі, кожного пропата. ндиста-організовано і на високому tде'иному рівні ·за' вершИ'l'И навча.тrьниЙ рік в системі по­

на

і

тракторних

о

них.

го, ГОРОДИilЦеНlСЬКОГО і См,ідЯНСЬК()ЛГGСПИ ЧеIJtкаськото району кого раіоні'в у вирощуванні ви- вщ}їшили В цьо·му році зібр.а ти з еOltИіХ УJ)о<жаів кукурудзи. кожного T~KTa1>a по 60 цент·-

CТIВope:нo.

0.rtесыкlй

роБНIЩТlВО досягнень науки і

ку зБУ'ДОвано

Ль во,ва .

виконують за-

ХХІІ з'Ї3дУ КПРС зооов'J1I3аЛИСЯ дати понад завдання 200 на' ван-

Справа честі, овященний o-бо·в'JI30К кожної партійної і комсо­

ТJ)У,д'івники колгоспів Черка.сь- в,КП{l б) Черка.еького району , про K()JГo району органіlЗym:aли дійову У1сml ХИ якото ГОВО<РИВ на січнеоо­ допомогу сільгос:паР'І'ЇЛЯМ Канів- му Плену~і ЦК КПРС М. С. СЬХОІ'О, Кор.сунь-Ше:вченк1всько- Хрущов.

дослідно-пока­

стаnв, півтжяч'і автокормушок, ред()Вого доовід;у, вивчають ефек400 ТНОЇВКОР:()І3кидачів 500 тивні агроприйоми ВНlрошування

соціа.'lісти:чної індустрії мовлення Д.'lЯ се.'lа

-рівень пJiДlсумкавих занять буде характеРИl3увати річну працю

Переll;ОВИЙ район lІ;опоиагав вІІІ;СТ8ЮЧИИ

одно

господарство

ляють планн 8Іпрова'дженН'я у ви·

фів У селах області з поча'!lКУ ро-

час знах<щитимОО'ься там, де вирішуl>'ТЬ'СЯ дО<ля :вр(}жаю третього ра­

Сам вперед іди і інших веди!

***

Тридцять зове

ГОlCJIодарства вн(}сять ТРУ)JiЇвни.ки Вони дострок()во

ку се,мирічки. Тому необхідна до'бре продумати графік пр()ведення підсу'мкОІВНХ за:нять, вста.новити (для них такі ,ц;ні і roдини, які дали б змогу : всім слух&чам взяти участь в заключних ооівбе(jдах. Велика ві:щnовідальніс'ІЬ покладена тепер і на прoorагандистів

холгоооу імені

основ-

':'

ну справу шдне' сення е1ЛЬСЬКОГ· О

ЩG .заІсіН"lООНЯ навчальното року ПJ)ОХОДИТЬ в розпалі ве'сняно­ ш)льО'Вих lЮбіт, що частина люде·Я, ,зокрема механіза:ТGРИ, в цей

pe~OB(}ГO досві,ду

ПOJlа.д

Гідний ·вклад у загальнонар· од-

Партійні і комсомольські о}Wан:ізації повинні зважити на те,

-

дoorомогу

ма'ШИНОlIJj'lДfВНIliКИ

., .

навчальної програ·ми не­

нерів зе'рна К}'1КУІРудзи

раднаРГО'DП .

Д.'1Я З1liпар.ювання. УC'N\'1'кува:llНЯ.

рах та поЛ'Їтшк(}лах.

Де~ятки ланкових ~ відстаючих

БРСР. Цього з'ванlІ'Я удостоюють

еже вmrуС'ІИЛИ більш як6 ти- підшефНих КО.'lгоооах понад 580 ться ще на 8 тисяч дерев. Вклю­ сяч автонапувалок, 130 подрі:б- траКТОРІів, близько 140 коМібай- чаючи іх, ЦИТРУСQIВОІДські гoonоі котлі'В нів, 690 сівалок, З470 рІЗНИХ ' да,рства ДО.1ННИ Тмаrrи:муть до 40 ню ·вачів гр"'. бих к"'рмів \Т

обх~,щн·о приORЯ'l'ИТИ пі,щсум'ltOві занЯ'l'ТЯ в Їltших гуртках, семіна.­

.......

наоінниць,

***

селу

ц"іальності

ну програ'му

П'J}ове'де.ння під:сум~ових занять в гуртках, ceJМliHapax 1' а л~кто­ ріях З пнтань конкретної економіки. Закінчення на'ВЧз.льнОО'о }}оку В сиетемі па.ртИlно-комсом'ОЛь­ ської ()світи П])ипа'да.в на ча·с, Iro.'lи ТРYlдЯЩі всього світу ві.щзна­ чатиМ1УТЬ 91-у J)ічнищ.ю з дня наро~ення ТВОРЦЯ на.шої партії і :краіни -В. І. ,!Іені·на. Було б бажана, щО\б }"сі слухarчі гуртків по вивченню 'біографії Ілmча. побували в цей час в музеї Леніна, регул.и·рно вiдJвilцували ленінсьюі чиrrаннlЯ, які там о'рга:ніаовують­ м. Для цього В нас є всі можливості.

літичної ()світи . Поряд з підведенням підсумків уже тепер необ­ хідно розпочати підготовку .110 нового на9Чального року, СШІаНУ­ вати ма'СОВО~ПО.'lітичну роб01'У на літній пеJ)іод так, щоб мumлі:зу­ вати всіх трудівників па уооїшне ВИІюнання соціалістичних ЗО'бо­ в'язань, гідну ЗУС'Іріч ХХП ЗІJ3дУ КПРС.

по,силюють

збілмnу€ вирО'бництво С'іль'ськогоспО<дарської техніJКИ Сталінс ь-

Комітету К()мунї'стич:ноі партії Радюreького Союзу та ЦК К()М1Партії УКРЗ;lї'ни і повинна бути ОсНОІВою для

коок,ного з

они

У три рази пр,оти торішнього

MrB Ц~нтрального

питанням

В

ряддя.

представників КО'МУ­

Ніістичних і РOlбі'ІЮfЧИХ партій та історичні рішення січневото Пле­ нуму ЦК КПРС. Саме тому розмова про перетворення в жи.'М'Я рішень Плену­

В}"Зловим, центральним

ClВO€ї

_ .' Н сільськогоотюдаРСbIJШlХ кульryр. ооприскуваЧlВ. а . .. п. р . рад.го"пам, "бl· ЛЬ.ШУ- прmриєм,ствах МІста БІЛЬШ ЯК ерwии в адянському Союзі КО.'lГОСlПам І "" "". радгосп по вирощуванню лікарсьють ВІІ!ІІУСК нових машин і зна- 200 КО.l'ГОСПНИКlв цобу.'lИ оое- кого кореня-жень-wеню створю..

раlНИ .

ііули вивчені такі важливі до·ку­

Моековськ'ої

господа:рствах

Почесне звання «Заслужений механізатор сільського господар­ ства Білоруської PCP»вcra·Ho, вила Презщія Верховної Ра.цн

Колективи підприємств посилюють

І ють . колективи. Пі;щриємс.тв ресІ пуБЛЕ<И на Р1шення е1чне-вих

в

гоооам в організації КО'Ї справи .

у відповідь на рішення партії

50

сmoрено

науково'дОС­

да ,вати допо,могуколгоопам і рад­

ловою уряду Республіки Малі Моді'бо Кейта еприятиме дальшомУ РО'ЗВИТКGві та зміцненню

Практичними ділами ВіДІПОВіда-1 'l'ажувачів,

ЧОТНlрьох

зо~и НlQВi перспективні сортн, по·

в1ЗИТО' М у зру, чний для нього ча,с дружніх ,вї;щносин між СРОР і Рее­ Ра'дянський Союз як гість Прези- публікою Малі.

чолоItік.

сорока

ва\дЖ'Увати

конання, що наступний обмін ві­ зита' ми між Головою Ради Мініст­ рІв СРСР М . С. Хрущовим і го-

допомогу

насІнництва

.~ідlНИХ сільсыоrосподарськн'хx і учбави х зак.nа~ах України . Во­ ни П ОКЛИlкані ви.рощува'l'И і 8П1p.<r

,Вони ВИС.'lовлюють своє пере-

Із свого б(жу Голова ПРе'ЗИДlї Верховноі Ради СРСР Л. І. Брежнє· в і Голова Ра.ди Міністрів ОРОР М. С. ХРУЩCJВ зru:просили голову

дання партійної ПРООІагаНіди в сучаени'х умоваіХ», яка. є неneре'ве1Р­

зро'сла

М. С. Хрутщов

в

Кейта в свою чергу прийняв це

прийняв це зru:пр·ошення.

єині такИ/Й важливий дJoKYMeH'I" я·к постанова дК К~ «Про зав­

ОсOlбливо

СОСР М. С.

Відділи

Модібо

ведена для прооедення лї,щс}'lJtlКОВИХ занять в гуртках iceMiHa~ax. Оцінка ІЮіб()Ти елу~ачів на 3а1tJIючнИІХ опіItбесцахви,значатиметЬіСЯ

Міністрів

новини

дії ВеРХОlJJноі Раv:\и СРСР і Радян­

запроеив ГО.'lову І ського уряду.

(РАТАУ).

Сільськогосподарські

П ро наступний обмін ві;зитами між М. с. Хрушовим і Модібо Кейта

Організовано закінчити заняття в системі партійно-комсомольської освіти

днів

іі

f І І

партІї Vкраїни та районної Ради депутатІв трудящих

і

гоmуеmься

6

І

Комуністичної

Уuра7іна

!

ЧЕТВЕР

І fІ

IМVПП31V

і

І

.N! 42 (2103)

!

і

селі

/МСТИlЧове

область.

Недавно

Ірш1llВСЬКОГО

в

району

гi,pcыкlolм,'

від,КРИТО

комб і нат п06УТОіВОГО обс.пуговування, зБУ!.LI.ованИЙ раЙспоживonілкою.

В

ньому

розміщені

магаЗин

бущівельних та господарських товар/ІВ, ПРОДOlВоль·

чи'й магазин,

2акусочна, швейна

і

шевська ман·

стерні .

На фото·: комбінат побуто.вого обc.rrугову:вання в селі ІМСТН~ЮlВе .

(Фотохрон/'ка РАТАУ). Фото Л. Кожана.

32 від

тисячі

тонн

план~.

Заверwено сlв'у ярих

копосових

Хлібороби Криму ви· конали план сівби я,рих колосових. Всю.ztИ роз­ горн'улася масова сівба цукjЮВИ>Х буряків 1Іа корм худобі. Перші ти­ сячі гeKTapilВ засіяні со­ н·ЯUlIНЮЮМ,

понад

-

три

тнсячі гектаlрів ово­ чевимн . (РАТАУ)..


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4 МlсаЧВИR

Б

БJIАГОJ'СТРОЮ

..

Четвер, 6 квІтня 1961

. . CBJla

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

лаГОУСТРОIМО наше МІСТО І Н

ЕВПІЗНАННИNШ

ЗА БЕРЕЗЕНЬ

ста\ОТь

Березеtlь

Се-МИ;ПО .1КИ. Тут споруджу­ ються нові жит.10ві і ку.1ЬТУР­

весни рІчки, товки

но-побутові будИ!нки, озе.lеню­ ються ву.lнці, ремонтуються

руджені

госпу

но.ві будинки, спо­

для

робітників

перший

-

місяць

нlх закладІв, шкільному

TpeTьoro року семиударний місяць пlдгодо весняних польових

робіт.

ШЛЯХИ.

На фон):

року.

Тому серед

лис"lв,

336

дІлянках, скарги трудящих. На

одержаних редакцІєю у берез-

J1ереважну

ні,

одержані

переважна

більшlc"ь

жит-

тю, торгівлі на селі. В редакційній поштІ є і сиг­ нали про недолІки на рІзних

при-

БІльшість

відповіді

з

про

них

вжи-

свячена саме цьому питанню. ті заходи. Та не на всі. Окре- ~ )' листах, кореспонденцІях, мим керівникам і нагадуван- !

рад­

«СеМШIОJ!ківськиЙ».

інформаціях

наші

робсількори

ня не допомагають.

І досі не

повідомляли про трудове під- відповів на критичниА сигнал

ЗА АКТИВНУ УЧАСТЬ

•••••••••••••••••

пamеру

нами з

вєлики,й

аркуш

топографічними

:JНa-

ками Це -

будівель, шляхів і дерев. п.1ан впорядкува'ння і (}зе­ ленення наШQlгосела, СЮІаlдений з враху,:ва.нням нака' : l), виборців

на.чає

квадрат

біля

сільського

клубу,

визначеним на ltaJ}Тi. А літня кіНО!l1лощадка, яка має бутизбуд(}вана в найближ'­ чий час. l\()lliтина ЇЇ буіДів­ це

-

ництво

виділяємо З

сум

само об­

кладання.

План в, і НеІП(}ГаниЙ. Його здій­ снення змінить облік села і {)ко­ лиць.

Що Ж робиться ІІО йото вико­

було

і

гектарів садів.

309

3а аIКТИВ'НУ участь в оое­

щоб

грамотою та цінним подарун­

вона

завжди

буда

ковому стані. Серед них

в,дасникї'в,

;питав

з

таких

ство~юв

зраз­

дібних Фактів гpOMaдcblКY

ком

д . Гу­

домо­

навколо

по­

I1IJ'MKY.

Місячник благоустрою РQlЗГОР­ тається. Багато кориснО>го з~()бив КО.тектив залізничниКів ст. Боб­ рик. 3авоювавши високе звання комуні,стичного, він навів на те­ РИ'J'(}рії станції відмінни,й поряДОК, привів в належнии стан дерева і зе.1ені насаil/ЖенWI. 3акдали в селі плодорозсадник ка площі 0,20 гектара, в якому

Київський

л-к.сму

нагородив

, обком

Почесною

КОМСОМОдьську

(}рга.н1за­

органі'зщію

райкому

жердівським

радгоспу

досвІд вирощування качанистої написав для газети голова

.ue,

«Жов"ень»,

Часу для вжитrя заході.в біль-

ніж досить. Не вlдповідають на лист про порушення

агроном

протипожежних правил з кол-

І. І(овбасинський, деякі «секреТН» господарювання РОЗКРИВ у своїй кореспонденції керуючий че"вертим відділком радгоспу «Великодимерський» Я. .якименко. Робсількори радгоспів .. Семиполкlвський:" «Богданівсь-

госпу ім. Юрона, села Заворич. Затримує розгляд скарги секретар партійної організації мокрецького колгоспу т. Ми­ щенко В. З кожним днем ШИРИТЬСfl фронт весняних польових робіт. Отже, товариші робсlлькори,

би. Вони не доліки, а й ці усунути Протягом

На тому ж місці ... Кожнот(}, ХТ(} піД'ЇЖ1,]:жа€ 3 ст. Бровари до ра,йонної лікарні, не може не здивувати звадище сміт­

ТЯ, накидане з обох бо,ків шляху.

І У БЕРЕЗНІ І ОДЕРЖАЛА ЗЗ6 ЛИСТІВ

тему.

тільки викрили не-І допомогли на мlсїх. березня на сторlн-

які наиосягь шкоду загальнlй справі. Пишіть про виконання зобов'язань тваринниками, до­ помогу передовиків відс"аю­

вищеltня

чим.

продук"ивності

тва-

ринницrва. Серед них - ста,,тя головного зоотехніка райсільгоспінспекції В. І(олпакова «Щільніс"ь корів головна

Всебічно висвітлюй"е роботу пар"ійних і комсомольських організацій в ці дні, діяль­ там, де вирішується доля вро­

кість

КОМУНІСТІВ,

ва

! !

І(обзаря. На цю "ему редакція одержала бага"о листів з кол-

! !

І шкіл раАону. ЦІкаву І змl-

Мlс.та.

центр

».

Ні! Ніхто сюди перенІУСИВ. за'ВlдЯ'КИ

Orвори.10СЯ

міСЬККО1dУНТОСПУ

не

воно

безконтро.'1ЬНОС1і

(3

м'яса і молока:.. У березні відзначалось

тут

боку

та саннатлядУ.

~

ників торгівлі по обслугову­ ванню "рудівників села в по­

госпlв, радгоспlв, підприємств лІ. стовну

~

статтю

комсомоль-

безпосередньо

100- жаю, цінні починання куль,,­ великого освітніх працівників, праців­

~ річчя з дня смерті

зваЛИІЩе

Попули-

ках район,ної газети при допомозl позашта"них авторІв було вміщено ряд матеріалів про боротьбу за дальше під-

! !

в...

про

перебу-

Газе"у цІкавлять "акож ін­

ФормацІї,

присвяченІ

вання Т. Г. Шевченка на Бро- ку благоустрою,

місячни­

завершенню

нанню? 3аРaJЗ, к(}ли РОЗlfIоч.а;вся виростимо не менше 5 тисяч ще'п Дивує, кк товариші 3 раIИ(}ННОЇ ! варщинl написав викладач мlcьшколи.м І Т()[Jолі. Мавмо вже 400 ще'п .'Нкарні МИJ}ЯТЬСЯ з тим, що поруч ! кої середньоі мі,с.ячник благоу'строю, м(}білі' зуєМ. Демченко. Чимало листІв

навчальнorо року в школах І підготовцІ до екзаменів.

мо депутатів, весь актив на на-

новнl

ведення в селі зразкового поряд-

Д.1Я озеленення. руться

Комсомольці бе­

обладнати сільський ста-

!

з

медичною

установо1С

процвітає

така антисанітарія.

і

t

присвgчеио

.1,."

і

;

ться, пропагуючи досвід мак­ ків, гостро і принципово крити­ куйте факти порушення агротехніки й іншІ недоліки,

зва.'Іище

перенесене

~

ризуючи тих, хто відзначає-

~ умова збільшення виробницт- ців, ariTaTopiB

?

~ ! !

='1 докладні матеРЕДАКЦІЯ ріали на цю

«HeBi;e,-запИ1УЮТЬ товариmі,­ .

~ ! ! ~ ! !

чекаємо в,ід вас

кол-

ки готовності до весНЯНОI CIB-

ЛКСМУ.

відділ-

«Бобрицький»

т. Сорока А. Проте лист був надрукований ще 18 лютого.

госпів провели рейди-перевір-

рщц,гоооу

тваринництвом

ЦІ( І(ПРС і ЦІ( І(П України, пІдготовкою дО ХХІІ з'їзду

са, ряду

«Ведико'димерськи.и». А. Лемпицький, працівник

ком

кий», ім. Щор-

цію радгосп}' «Семиполківсь­ кИіЙ }) та Почесною грамотою {)бк(}му КОМсомо.1У комс(}моль­ ську

керуючий

господарс"ва, викликане

колгоспу

ПОС&Д­

лененні

звичайно,

Мене часто запитують, що оз­

комсомош>ЦЇ'В

рай(}ifЇ

ДО')! седа. Пе реважна більшість ~lешканців вулиці дбав про те,

зій, М. Г}13Ї'Й. Дорожить честю c!Weї вулиці С. Пономаренко. Та в у нас, пр.а;вда, такі, яюі ма­ своїм Дffi}"Татам. Плани у нас великі. Передба­ .10 турбуються про б.1ато}'стрій, ча€мові.,щре,мою'Увати шляхи як про чи'стоту. Не дорожить че'стю в центрі, 'Гак і ті, що йдуть на. свовї вулиці Г. Матюшко -анти­ ст. Б(}бри,к та с. Семиполки, при­ с анітарік на подвір'ї та біля нього. ВИСИ1Ilав шлак веС1'И JI ПОJ}ЯДО' К всі зелені на­ А О. Кривенко садження і заново п(}са,дити прямо на вулиці та ще и вико­ б.1ІІЗЬКО тисячі декоративних де­ пав навколо яму. СіДЬВИКОНК01ll, рев.

участі в

жено

в ПОХІД ЗА чистоту І ПОРЯДОК Перед

тивній м(}лоді

cbKoro

партії. Повчальну с"атrю про

в МИНУI10'МУ році при ак­ 'т'

про догляд за

рішеннями січневих ПленумІв

В ОЗЕЛЕНЕННІ

o ..

несення серед працівників сlль-

!

роботІ

культосвl,,-

Чекаємо ваших листів, ша-

,

товаришІ!

.1'.11.1 І.' 1.11.11 •• , ."8".11.'1.' 1.1 '.1 1.11.".11.11.1' •• 1.1 '.'\.Н.".1І8".".'I.; '811.11.11.11.1,.11.1 1.1 І.' 1.1 ~.H.'"

ку. Ро,згорта6ТЬСК IІОхід за чис- діон, зробити його справжнім ДИВІТЬСЯ ТЕЛЕПЕРЕДRЧІ тоту, за кращу вулицю і к}'гок. центр(}м еПОРТИВffо-масової роМіж іншим, .в ,МИН},.'Іому році 6 І(ВІТНЯ 19.30 - В. Лаврентьєв - «Зара­ Приклад в цьому показу1JOТЬ в І боти. . . ' на . цьому ~ ~IC:ЦI теж ЗСИіПали Че"вер: 11.00 - «Новиии дня:.; ДИ своїх ближніх:.. СпектаiКJIЬ першу чергу депутати. 3айдіть На РКДІ ~У;lИць почали БІдИТИ С'МJТТЯ. ТОДІ ПІСЛЯ .ви~тynу ГaJзе­ 11.10 - «ТрудовиА день Дсжрки МОСКОіВськосо драма,тичного теат­ на подвір'я В. ШеВЧ}lК і вивпев- хати. В МІсячник благо}'СТРОЮ ти звалище було Лlк~цовано . .як Олени І(узнецової:,; І 1.20-« ГрІ з­ ру ім . ГОГО\1lЯ . нитесь, що тут ПОС'l'і'йно дбають включається все село. же воно в цьому РОЦІ знову ви- ні ночі:.. ХУДОЖНі'й фільм; 18.007 І(ВІТНЯ Ф. Шевченко, НИК;JО? ДЛЯ дітей. «Нова сорочка:.. Вitpші П'ятниця: 11.00 - назустріч про зра,зковий порядок. Чистота ГО .ІОва сі.1ЬСI>КОЇ Ради. . . В. Дукн: 18.20 - наЗУC'J1річ ХХІІ ХХІІ з'їзду I(ПРс. «Новини дня:.; Л. ФеАОТОВ. панує і за межами садиби. Те ж з'їзду ,I(ПРс. «Новини дня:.; 11.10 .nереда'ча «І(иїв-Лейп­ с. Руд н я. м. Бровари. саме можна ека,зати і про депу­ 18.30 СПОРТIІІВlна п~З!ча; ціг»; 11.30 «Палаюча рІка». тата Ф. П(}номаре.нка. Кращою в се.lі вважавться ВУШЩЯ tM. Сталіна. Та інакше і бути не може, цже вона цент­ ральна, і в, ЯіК-ТО кажуть, дзерка-

0-·-·-

о

З ПРlЮваду цього листа (<<Бу­ дівник комунізму» від 7 березня ц.

р.)

редакцію

телефOlНна лінія школу і ci.1ЬCbIКY l'ОRЗна, і вона пе.ре6іЙно.

n о,в,ідом или,

щQ

у Рожнівськ'у Раду Bi\!l'!JeMoH-

зараз

ВАЖdИВА

працює

без­

С.IlI,І;аJ(И веопуб.Ilіковаиих диетІв Громгдя,ни с. В. - Димерка І . Ф. Ля:х та Г . А. Косенко ска,ржи· лись до реда,кціі про тяганину

з 60іКУ голо'ви правління ро6'Коо-

пу т. Лизуна: за з.дані ними ще у 1958 році яйця вони і досі не одеРЖIІЛИ в отоваРЮВЗIЖЯ це-

** *

ЩС 81-40», у ЯlКій на ходу зле-

для автогосподаpcrв. Він пOtКа'же,

АВТОТРАНСПОРТУ

п'яниці і ПQlpушники п'раlВИЛ ру_

готу.ва.1И овій автотранспорт дО весняних ПО,lЬОIВИХ ро.біт, як готують ЙО'ГО дО зби,рання врожаю третього року семиrpічки . Біл,шість господз 'рстввсебічно

MO~ машини? Д ()SОДИ ТИ немає необхідності. Не l<iраще і в ра.;u-ослі імені Щorpcа . Тут теж є ВИПatд,КИ. коли авто,мООі .1і виходять з гаоража без

цеНIJЮ, І. Ма.ля,рекIКО. І. Моска" лекко. На жаль, KepilВНi товариші, поКJIIIКa.нї ВИХOlВу\вати у водіїв ПJчуття відповідальності за до,ру-

rtідготув·а.lася

га.~ьм,З

чену

ту. Це серйос ний захід і екзамен

до

оглц:ду .

Та, на жа .1Ь, так ще l!е всюди Проведена у то'ЮМУ ц. р. пере· вірка стану автотранспорту у радгоспах ім. Щорса та «Семиг.олкіпськиЙ » показала, що а'ВТ ОМ ()Ібілі н а профі:.ла'Ктичне об·

несП'раВІШМ

кермовим

управління,м. Це і І1рюве.10 до аіварії автомашини «УАЗ-450 ---- о 0 '- - - -

тя,га

керма.

Не перевелися

ху.

Це:

І.

і

тут

BDlдiї

ГОlІ'ЧарeнlКО,

сn.ра,ву,

самі

не

є

С. Слу-

в цьо'Му. ГOlJlовний і,нжене;р patдгоопу Л. Круп'я.к 29 березня сі:в за кер.МО ремонт,ноі' лe-rучки і по-

БИ1В на ній іНC'J1рументаЛЬНі ящи.

ХОДЯТЬ 'Ііа лінію з дефектами, шо загрожує бе;юеці руху, з недостатнім рівнем маСТІМ в Kapreрах і сухими акумуляторними ба-

предстаіВИlJIИ aBT0l1paiHCn0PТ на огляд неорганізовано і в незаtДо· вільному c-rаil'Ї. Є над чим пOl1рацювати і товарИ'Шам з рад-

колгоспіІВ і'М. Ва1'уїіна та Кірова, які в ми,нулому

та.реями.

'roCl1Y

Не все гаразд з трудовою дис· ци:nліною серед водіїв РЗідгoonу «Семипо.'!ківськиЙ » . Видно, що

що ооначає П'Я'ний воді'й за кер-

хіна, М . ЄВМІІНЦЯ:,

Г. Ма,1ія? А

імен,і рОіЦі

«ЗОРЯ».

Технічний огmщ автотране!щрту - важлива держаlВ,на справа. У підіготооці до HbQro разом з ке-

Портре" водія

-

любителя

сзабlгаA.nlвок:,.

рі'ВНJl'Ками повикні взяти ді,яль, ну участь па'Рті,йні, КОМСОМ<ЛТІьсь, К'і, п:рофcnі ш<Ові орга,нізації, транспортні комісії а;вТОІГООПОда,р.ств, во!ції-відміннИ'ки. В. Титарчук,

ста,рший

іиспекцН.

групи

рішеНIНЯ

Ре.актор В. ПИНJlЮРА. Мартиненко СеРГlій Макарович, якиlй живе в с. К,няжич'і, n~y­ шує

Держа,вто-

СП.раву

про

розлученн'я

Мартиненко Євфроси'ніЄю

ки

ВИХОДЯ-ТЬ З .1ЗДУ. Є випа:л:ки, коли машини цих гоcnо'дарств ви-

18.55 -

взірцем

слуговування CJj()єчасно не CТaIВ.1ЯТЬСЯ, а працюють іноді на знос, а ТО'МУ деякі з НИХ передчасн()

ниА ім

«Новини дня»;

січ~евосо, Пленryму ЦІ( КПРС у діі . Сільські вісті; 19.05 те­ лев-ізійний журнал «Атеїст:.; 19.45 - передача "Джерело натхнен­ ня:.; 20.25 «Палаюча ріка:.. ХУДОЖJнїоЙ фільм.

_

та ,вимірювальні прwщди. Огляд ро:mочався. Є МОЖЛИвіс"ь усунути ОІКреМ'Ї недороблеНОСl1і. В першу чергу це стосує, ть.оя радгоспу «БОІГ'дзніВСl>киА»,

партшна, КОМСОМI)ЛЬСblКа, проф· спіл,кова о'рга,нізації ще недостатНЬо ведуть вихо.в'НУ роботу серед uієї категорії робітник:ів. Та чим іншим можна поясни.ти факти пияцтва С. Дяченка. В . Митр 0-

цемент».

***

тіла

фі,льм: 18.00 до дніІВ. Передача «Дві

краплі з моря любові народної»; 18.25 - кіножурнал; 18.45-

ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД

в райо,н~ ро'зпочався

мент. Лист за проханням редакцИ перевіlРИВ за'вторг райспоживcrrілки т . ЛИIП'я,вка. «Скарга цi.'fiКOM підставна, ПО'віДОМИIІ віи. Голову робкоопу т. Лизуна зооов'язано вhдпустити гро·

MaдsrнaM Ляху j Косенку належ-

ДЕРЖАВНА СПРАВА

технічний огляд автотранспор·

1КВІТНЯ

нк наші ко",госпи і радгоспи під·

«ДЕНЬ ПРАЦЮЄ, А МІСЯЦЬ МОВЧИТЬ»

Хущожній Леmнськи,х

~~~~~~~'~~~~~~~~~'~~~~~~·',~~g.~~.'.I'~#&,~

ною,

яка жИ'ве на ст.

з

Пе<11рів­

ПаНЮТИffО,

Лr,ЗClВСЬк.ого рзJfону, Ха,рківської області. Справа слухатиметься в на,р­ су.п.і Лозовського району. У броварському «Міжкол­ госпбуді:. до 15 квітня ц. р. продава"имуться :)а го"івку шлакоблоки вапно

І

алебас"р.

Зверта"ися на адресу:

ст. Бровари, "Міжколгоспбуд».

Петренко Володимир Іванович, який Жl!ІВе в с. ~няжичі, порушує СЩ)3lВУ цро розлучення з Петренко Людмилою І(узьмівною, яка ЖИlВе у м. Києві, вул. Сталінабадська, 11. ді

Справа слухатимe-rься в нарсуБр()SзрськОІГО райОІНУ .

------------------------------------------------------------------------------------------------~--~-----«СТРОИТЕЛЬ І(ОММУНИЗМА:. - opraH Броварского райкома КП УкраинЬІ и paAoobe-rа депутатов ТРУДЯlIJ.Нхся. Гор. Бровз' ры' Киевской области. Адреса редакції: м. Брова,ри, I(ИЇJlСЬКОЇ області, вул . I(ИЇ1всь.ка,

Броварська

районна друкарня

N2 158.

-------------------------------------------------------06ласного управління культури. Зам. 1616-3300.

--------------------~-----------------------------------

42 номер 1961 рік  

42 номер 1961 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you