Page 1

ГІРОЛЕТАРІ ВСіХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

fІазу стріч.

СТЯХЯНОВЕUЬ

даті

знаменній

Пленум ЦК ЛКСМ Украіни 5

квіт;ня в Rивві відбузся п'я­

ВИ В КВЇ'І'Ні і 'l'Рйні 15 ТИСЯЧ тий пленум ЦК ЛltCM України, юнаків і !{івчат ~оорооольців. який о'бгО'оорив питання про ро­ Сільські ктн:о•ммьці республі­

СесІя ВсесоІDзноІ акааемІІ сІльськоrоспоаарських наук ІменІ в. І. пенІна

2-5 квіmя в МосRІВі ві)(була­ ся оосія Воесою3ІНІО[ а:&ЗІдемії боту ІЮ:ІDСО>МОЛЬСЬКИХ (}рrа.нfuацій ки беруть активну учІlІСТь в ' республіки по підгот·ОІІЩі до 40'- дальшо·му розвитку ІВсіх галузей сільськ'О'rосподарс:ьких на ук імені

Орrаи Вровареькоrо райопвоrо :ко:мітету Ііо.и,-пістпчпоі річчя Велико•го ЖоІВтня. 3 Д{)по­ СіЛМ:Ь:&ОГО ГОСЛО,ІІ;арства. 3 іні­ В. І. Леніна, приоояче.н·а пита;н­ партіі f краі.ви та райоп.воі .Ради депутатів трудящих віддю ви.ступив секретар ЦК ціаТИВИ КЮf<СОМОЛЬСЬК-ИХ орrа;ні:tа­ н:я::м ЖИ'ВЛ~Н:НЯ РОІСЛИН і застосу­

КиІвеькоі ОО.ІІ&еті

М 42 (1491)\\ Неаіnя,

7

квітня

1957

року.

11

Ціна

Дорогі товариші! Ми ІІІЇ,І;­ і

в·и­

)ішили •виробити ІВ нИіНЇІПJІьом:у rоопО')І;арському

році

у

тва.рин­

ІІицтві по 45 цеН'І'1Іерів свинини ІІа кожні 100 геІК:rшрів <ФЮй Іе:ил.і. 3апооняеМ'О ва.с, що слово Іfаапе

закон, зобоІВ'я3.'1JІиСJІ

-

-

35

фуражІІ!РіВ

і:іJинофермою

Стuіна.,

с.

за.вЦуючий

колгоспу

Русанів,

П. М. Юрченко.

імені

к>Ому,Юст

Вірні

своому

слову люди борЮться не тіJІьк.и 3а ви:кооа:ння, а й за перевико­ на.н:ня ВJJI'l1oro зобо,в'яза.ння. Вже

дL1Янк.ах

працює

на

30

тисяч юнакіJв і

комуністичного

І\-(}}f.С{))[ОЛЬСЬЕИХ ШаХТ у Дон­

ше

вдооко.налення

орr3Ніз·аціі

На С'еІСії було навмено цjка.ві дані, що показують ве.лич:езні моЖWІ:ивоогі 1НОС11Ї пмів.

Щцнеwння

Ta.tt,

врожа:йращІОіНадьн~ ви­

•ІООристання гною, що в -на

Іwлrоспів

і

рцrоос:пі:в,

фермах

може ~а­

Д{)оК цього могло бути допущено розбаз-арювання м:\)лоЕа.. Не відпо.від.ають також вимо1·а.м: Н1tШО•ГО ООЦЇ&.ІЇ·СТИЧJЮГО ~О-

риетаашн rорфу для пі~ИІЩ\J<ннн рюва.п~сь захо:ди Мі!Ністе?ст·оо і соці~~стичне буді-вн:ицтво. з~~кладш культури по шдгоrговМ1юстерства &уль'І1fіри союз- родючості грунту в нечорRООем­ ЦІ до1 40-х р·С\ко.вин Ве.ШК{)Ї, них респуб.пі.к і Гол.овне уараІВ- ній :юні. .ЖО'ВТНеВО1Ї СОЦЇаЛЇС'ГИЧНОО pe·OOJfЮ- дЇННЯ 'J1€'4TpiB т-а М}"3ИЧНИХ 33.СесіІя: ре!W.\ІІЖДУМJІа ДЛЯ ШИ­

\

-------

40

вміщуємо •нижче. Ті-1 ьки в~аслі- стерстві к.у.1ьтури СРСР 'J.б,го,во- в-олюцію,

грома,.vrНІС.ьку

війну,

В'J)ОІЖаю відкривав широке ви&о­

І}оа:~'ЯЗа'RНЯ і Т'ШПИ весняних по- ції. к.падів У періщ з .вересня по poxoro лwвих робіт. Вкрай повільJю ·сіУ прийнятому нарадню Плаші листоп~д 1957 ІЮКУ проведуть ниrсrво ють, wаприБJІад, у К<ОІЛrоспі імені передбачається

,випу•ск

нооих ВсмоЮ3Ний фестиооль драиатич­

20 центне­ МІJІJютОІВа, с. ГогоІЛів, Х(}Ч гооl{)Яа. вщашь П{)•lітичної, худ.(і·жньої, них і музичних театрів ашсам:б­ .кожні 100 гекта­ І(іеі аІУrілі т. Андрєєв дав слово ІНаук~ово-популярно:ї і дитяmї лі- .nm та хорів а Іfоказо·м: 'у Москві

аа.раз 3,ЦЗІНО близько рів CВlLIIИllИ на

гляну.ла наЙефе:кт~тЮші· сІ;особи

дівчат.

яку

~~ених пі;цгоrовці до 40-х •ро;ковин ·бюро рай&ому RП у краLни ~а.РQК.,

напружеНІням

ба.сі, за.ІІі;юрудшJ•і шахти «Ком­ керу.Ва.JіІНІЯ промиеловЇІС'І'ю і бусомо..1ьська» М 1 у Кривбасі і ДіВНИЦТІВОМ. На пленумі виступив ооКфеТар першої черги катаду ШВІнічний Донець - д~нбас. Для розв'язан- ЦК КП Укра.їни тоо. С. В. ня цьога завдання rоомсО<.\ЮЛЬСр&і ЧервонеНК.{). (РАТАУ). органі.>:щії мшлють на ці бу!{о-

в'язань на честь 4.0-х РОІ\ОІВИН І

Так заявив на зборах, присВ<Я­ фмtти, Щ{)І наведею в постаноон

Велиюго ЖоІвтн:я:, вЦ і·мені сви­

місяці на р(}ООту в т.варИІН'Ни:цт­

вання добрив. Сесія і>бrовцрила нау1юві ІЮботи в цій галузі роз­

бе:шечити кра.ї1fі З'більmення вро­ жаю •В 2,5 мільярда пудів з~рна ::ta рік. За шос.ту п'ятИірічку пщ­ Підrотовка закладів культури ·ВОю61'Ься виробиицтоо мінераль­ ДО сва:ткуванпя роковин Великоrо Жовтна: них ,~;ОІбрив. :Велич~зні ре3ерви піднесеНІни Цими 1'\НЯМИ >На нараді J! Мі·ні- І ЩЮ ж{).втневу соціалі!С'Тичну ре-

Ве.ли&ого Жовтня .с~цчать так.о~

виІWІІ·авм:о.

н~а.йближчі

ВИКОіристання добрив, які с·прия­ Пленум ЦІ~ ЛКСМУ зобов'яза.u ють у.слішн001:у роо.в'яза.mню го­ будівництва. На УКJраТні широко комітети к.омсо·МО\і1У організувати JЮВ•ного• ·3а.в,~~;а.ння зе,:М..l{jJ)обстм врожайності ме іх разг(}рнулося змагання за заІйн­ ·серед мо~ю~ глибоке вивч-ення тез підвищенню ЧСІШЯ В ЦЬОМУ році будіВІJ:ИЦТІ.Ва -'оповіді М. С. Хр.ущо~ва про даль­ СіЛЬСЬWГООШJ~а·рСЬКИХ КУ.lЬТ}'{І.

'

Ву :ио.л:о:&а у лютому посу·mу:вся ще на одне :місце внИ!з. Про Ш>сла.бленнл ува.rи ра.ДJІJН.ських І)рганіІВ, rwрівників Вроварської і Вобрицьwї МТС, ряду керівників колrоспtв і сільРад до ·вююнання взятих 3обо-

РядУ .областей в

народне свято, :м:ооодь країни а во приЙ:J(У'ГІ,

ве.1иким

Слово наше-закон, зобов'язалися-виконаємо -

ЦЇЙ

Г uтуючись гЬдно зустрі·rи все-

15 коп.

всіх

>аху.вали соої можливості

В. І. Дроаденко.

:tliCMY

НИХ

ВПІЮВ3)(ж.ення

у

ря;~t п·рийО'мів,

вироб ·

переJІірІ·~

!llpaKTИR{}IO.

На.мі•чено та.JtОж ШJLІ[ХИ мль­ шоrо на.уwвО'rо· рооробденJН.ІІ пи­

не прОігаяти нинішньої ~~;сни ні ·тера>тури, с·шюрення 'НОІВИХ ху- і в .сrолицях соІООНих .рес;публік тань живіен.ня роолин і п.ідвв­ рів орної зеиі. {)ІА>Н:ОЇ СІІІРИЯТЛИВОЇ ГО:!(ИНИ длЯ ДОІЖНіХ і ]І;ОКУМеНТа.JІЬНИХ філь- 'НаЙкра;щих .8;0СJ!іГНеНЬ 11ВОJ)'ЧИХ женпя rро~ючості ГРУ'НТЇВ. JІЮАЬ.ІІ:И, · По-СПі)а.ВЖІНW:М:у ВЇ,р­

присвяч~;них великій: іс'Ю- колективів. НИХИ' ООООМУ CJIOBy, ПО.Іtаі3а.JІИ се­ сівби. Але це, видно, були тіль- мів, ки СЛ(}!ва. ричній даті. Серед підrоговувальУ сі драма~rичні і м:узІJ1JJНі 'l'МТбе ПООІ:Ц 100 .Ц{)Я'})О!Ю, і:Ие•Н3 ЯJtИХ Не;втомНІОвихооувати к,ожного .них до випуску художніх фільри країни 'ВИ\ПУ~.ІІ1'Ь до. дІrів вміщені у сього~нішньому ,номе­ рі

«Стах.а:Н@Ц:Я:».

Вони пОС'іJІи

пере;.в;ові м:іеця по. оооїх Іlі.ОІІІТОС­ пах у rоціалістичн(}м:у ::tиага.нні до:яро:&.

юомуніста і mом.ооммьця, всю мів масу колгоспників в

-

«Ро:шо~іщі щю Л~ніна», ~вятюува;ння 'ІЮВі оо:ек:rмr.лі, іІІРИ-

зав)І,'ання партQРга- «Шт~·рм»,

_

ПІШЛО ВУГІЛЛЯ

дуоі ;неу- «Еомуніст», «ХщціJШІя по :муках» свячені 40 Р<І•ІrоJІина.м Жоотне.воі

ХИЛЬНОГО ·ВИІWІНання .ВЗЯТИХ ;ю-- (І серія «Сестри»), «Тихиіі' Д~», •реооІЛЮЦії.

·бов',язань

(ТАРС).

«На:Р<І~жені

Не м:ож.на цьоrо, на жаль c'lta- :нізації. Суоорііі' критиці сЩц під- та інші. Міні.стерстоо культури 3a.TИ про багатьох іншкх' lOOJI- дати пусто,~~;звонів, я.к.і любл.ять

бурею»

г~л{)вному упра.ІВJІі.н:ню

НОВОГО РОЗРІЗУ

П~Ч8JІа А&В&ТИ I><LAio- захі;J;на Jtілwиця

буре ;вyr:iл.'lJl ІtJПІІrівськоrо

іНІф{)tрмаціі і всім иісце:ви:м opra- (Ю'Зрізу (Коростишів, Жwrо1lИІJзООо- нам радіомОІВJІення JtO'PYЧe.m> за- ськ.а область). 3 квіrІІЯ звЦси

працівнвів 1йнrеітки uезnечИти екстематичне щюве- 1 вЦпр&Мено перший еmеJюн ШІгоопників і ~rерівник.ів &Мгоопіm. тільки пООІуміти пі;tносно з.ооо- в·ю~а..1о нові кінокартини, де~ння по ·P3J(io і теJІеба.'ЮВ!Н_ю І JІива на ~rриє:мст"ва. мі.сцевоі JІрацівнпи м:оІЛочно-това;рної в'ЯІ:=tа.нь, а не думають, ·Не пра.n;ю- П()каз-ати: 1 ферми МЗИМСЬІWГОІ МJІЮС'ПУ ють н:ц тим, щоо я:&найюраще широк.о пша:зати в переджовтне- передач, присвячrо~их зн·аи~ншй пром:иСJІО:ВОСТІ Укра ни. «Шлях І.Шча», наприк.1ад, оо­ боо'яза.лис:я: н~~~,~;оіти у березні по

іх вИJWНати.

ві дні раніш вюrуще'Ні ф1ль.ми даті.

Тору";ящі нашюго району, очо­ 264 КЇJІО!ГJ!'М4И :МOJl'OiltA на ІWРО­ люв&ні партіЙНІОю (}рмні13ацівю, ву, а на~оїли лише по 195. Не­ не ра;з на ділі )І;О1Іели свое умін­ .І;&.. ержали слова і працівники ня дотримати сл·ова. 3 ще біль­ МWЮЧІЮ-'1'0013РНИХ фе<рм: КОJІІ'ОСПіВ шою, ніж бу.~;ь-.ЮОІJІи, силою ·ко­ і:м. Ватут.іна., с.. Пyximta., і:м. Iti- же.н Н-а С.В{)6М:у 'fІРУДОООМУ ПQСТУ pooJa, с.. 3аворичі, ·та рцу інших. повин·ен це довести зараз, в час

Вн&СJІЇ);О.К ЦЬОГО• раіЮн 3 12 мі-с­ підоотоІ!'Rи до св.ятку.ва.ння ЦЯ на RиївщинІі щ), виробницт- роковин Велик.ого ЛWвтня.

40

У РАЙКОМІ КП УКРАЇНИ

Про хІд державних поставок І закупІвель молока . 1

Бюр~ райкому КП Украіни обговорило хід державних поставок

закуnІвель молока по кварталі 1957 року.

колгоспах

та селах

раІІону

у

першому

Бюро встановило, що внаслідок послаблення роботи виконкому райради депутатів трудящих, зокрема фінансового відділу (заві­ дуючий т. Зубрицький Ф), директорів Броварської і Бобрицької МТС (тт. Сухорукова М. і Санкіна Л.), раІІон незадовільно вико· нуе річний план поставок і закупівлі молока. В окремих колгоспах значна кількість молока розбазарюється. Так, наприклад, в КО.'ІГОСПі ім. Сталіна, с. Русанів (голова т. ха.. зан М.) з початку року до І квітня надоєно 450 тонн молока а

(голова т. Андрева П.) -виконав річний план молокопо­

ставок лише на

процентів, ім. Жданова, с. Красклівка (голова

11

т. Хавро Т.) - на 12 процентів, ім. Леніна, с. В.-Днмерка (голова т. ЗарицькиА 1.) на 14 процентів, Ім. Будьонноrо, с. Мокрець, (голова т. МальвІн М.) - на 14 процентів, сБільшовик:., с. Рожни, (голова т. Мехед В.) - на 12 процентів, у той час як колгоспи ра­ йону в цілому, за станом на перше квітня, виконали річний план молокопоставок на

27

процентів.

РаАфінвідді.іJ, молокозавод (директор т. Апанасюк Г.), сільські Ради занедбали організ~торську роботу серед індивідуальних здавців молока. ВщсутнІА систематичинА контроль за роботоЮ молокоприАмальнІ!х пунктів на місцях. Внаслідок цього річний план молокопоставок вщ населення

виконаний

.чише

на

22

проценти.

Особливо відстають у заготівлях молока Броварська міськрада, Троещанська, Бобрицька, Княжицька, Богданівська та Світильнів­ ська сІльськІ Ради. За послаблення керівництва заготівлею і закупок молока бюро райкому КП Украіни суворо. попереднло завідуючого районним фінансовиr..! відділом т. Зубрицького Ф., директорів Броварської І Бобрицько1 МТС тт. Сухорукона М. та Санкіна Л., директора мо­ локозаводу т. Лоанасюка Г., ряд керівквків колгоспів і сільських Рад. Іх зобов'srsано різко посилити органІзаторську та політично­ масову роботу І забезпечити, щоб у квітні було заготовлено і закуплено молока стільки, як було здано державі npOfrsrгoм пер­ щоrо кварталу

1957

року.

(PATAf).

СІЯТИ ШВИДКО, ВИСОКОЯКІСНО! о

о

о

ЗВЕДЕННЯ

Останні вісті з колгоспних полів Коnгосп ім. Стаnіна, с. Руса­ нів; Всі брига.і{и включилися у ПОЛЬООЇ ро:боти. У брига,ді ;'N2 3 посіяно 10 гекта.рів ячменю, де пере,~~; цим внесено мінеральні

.ну у суміші з ві:uС>Ом.

ама;гаються м те,

р.і:в ярих зернобобооих .культур,

двох-трьох

poбorry.

днів

щоб

протяго;~~

3акінчити

Д{}бр~ ІІ'рацюють

ніза-rора:ми посилюють темпи і:н­

ших польових робіт. Дооре пра.­

цю

Л. Носуnенко,

ЇЩОІВі

секретар

Г. Семенюк, Д. Кваша, С. Топіха та М. Хамбtр. 3а !{Ва. ~ні вони за.кінчи..1и

на

180

борону.вання

озимини

гект.арах. І. Топіха, С.

Tonixa,

бригадири.

* * *

ханізшr<о;рами

,посіяла.

23,8

rе&­

тара. К·С\р;о.юоого люпину у суміші

з .вівс·о'м на зеле:ний КІ()оJІВейє·р та 20 ге.ктарі.в ві.вса. Відмі'НІно пра­

комсомольської

організаціі.

НІЗІИ

ci.t

І колгосnІв

Гоголів, «Червона Україна» В.-Димерка, ім. Леніна

13,4 22,3 10,5 8,7

Світильне. ім. Маленкова І(улаженці, «Зоря» в димерка,

..

9,8 15,9 8,0 15,6

• 8 • ім. Димитрова 7,3 Коnгосп ім. Каnініна, с. Літ- Рудня, ім. Кагановича 5,3

ки. Дру.гий

день

еіем{)

овес. Заворичі, ім. Кірова

Тракторист А. Вороний, що працює

на. трактQрі

сіяв перші

Коnгосп ім. Димитрова, ceno 8.-Димерка. Н-аша ,~~;pyra рідьни­ ча брищда. у співДJружності з ме­

про посів ярих культур

РіJІь·ни'Іі колгоспами району за станом бригади у опів,ц:ружності з хеха­ на 5 квітня 1957 року

цюють трак/ГОристи Іва-н Ма.юси­ добрива.. Сіє ра.н:ні колоскові мен:кu, Петро Пе'fІРеН·ІОО та Шnпі. перша брига.да. lWJrroCJiiJШRИ Вони ПQСЇ.я.ли близько 80 гекта­

здано І . продано державі лише 17 тонн. Колгосп ім. Молото~а.

с. ГоголІв

(ТАРС).

40

«ДТ-54», .по-

гектарів.

Ш.vо-

Калита.

Мокрець,

8,8 8,8

4,5

8,3 7, І

4,4

7.0

ім. Жданова 4,2 ім. Щорса 3,8

8,0 5,8

ім.

РL1ьничі

Ватутіна 4,5

ім. Андрєєва

Красилівка,

бригади

і!а.&іІнчили

перебирати lіКІ.ртооrлю і РО3ІЮ3ЯТЬ гній ІН<t площі для при{)'рювання.

Через де.нь-~-а почнемо

Княжичі,

В.-Димерка,

ім. Шевченка

садити Троєщина,

к оnгосп

* * *

ім. Щорса, с. Княжи-

насіння JІІООЇ

3,8

ім. Ворошилова 3,7 3,7 3,7 ,картопля уде поса)І;жена вру'І'НУ Рожни, «Більшовик» 3,6 чіплюва.ч К'(}:WСОМ()JІе.ць Григорііі по :маф~еру і nil( кі:нні 'Т'а 'fiPa&- Русанів, ім. Сталіна 3,3 3ІJ~уля. торні плуrи. Бобрик, ім. Сталіна 3,0 Жердова, ім. Леніна 2,7 І. Васюк, І'о·ро~НІі брю·ади посіяли 2,5 Требухів, ім. Хрущова 2,7 заступник бригадира. гектара цибу.лі, підюговили Семиполки, ім. Леніна 2,1 цюють .МИ.Кі;Ла Па.ме>нко·, що, во­ дить трактор «Ввла.русь», і при·

ранню к.а]Угоп.1 ю,

Сталіна

ім. Будьонного

Пухівка, ім.

тавлено 170 ГЕЖ.тарів ІВоонооран- Богданівка, І\И під ранні ярі.

В.-Димерка, ім, Кірова

яровизуоолби. В цwм:у році вся Літки, ім. Калініна

f1JIYHT

JІ;ЛЯ

сівби

моркви.

Че;ре!З

Гоголів, ім. Молотова 1,8 1о

Погреби, ім. І(ірова

чі. 3а.пла;нуІВавши мати 310 rек- день-~а. вони почнуть с<а,~ити Зазим'duлях Ілліча»

та.ріJв к.ормового люпину іІа зер- P<\IrHIO капусту· Н{), почали ·сівбу ціеї культури.

Посіяли також

6

rwtтapiв люпи-,

О. Костенко,

2,3

5,2 4,8

І Плоске, ім. Леніна По Броварській МТС

колrоспиик. j По П~б~'А·~~Умтс

7,9 7,3 5,5 5,0 8.4 3,5 5,7 5,0 3,3 3,\

5,8 4,1

4,9

8,5 6,6 7,8


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

2

Неділя,

7

квітн11

1957

року.

ЗНИЖУВАТИ ЗАТРАТИ ПРАЦІ І КОШТІВ НА ВИРОБНИЦТВО

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦії

Із зна.чним мnізненням, але умовами щюведrою •РЯ.!: rнооере.дnі~екі nідеумк;и затрат праці бачених робіт. Нижчою була

ИІW разом з тим н<~.йменші І'рошо­

і юштів на одиницю сіпьсько­ господарсьІtОЇ продукцИ по JЮJІ­ госпах зони МТС за шиrу.шй рік.. Вони багато в Чі>М'У nовчаль­ ні, і з них пооріоно зробити практичні виеuювки. Почнемо з затрат у роолин­ ництві. Торік, як ві,цомо, у зв'яз­

рів молока. Значну роль тут ві-

ку

з

нееприятлШ!ими

вро&йrність

Але навіть всюди

з

вістю

окремих

у цих

ум{)Вах не .діграло те, що княжичани мали наполегли- торі:& досить міцну к.орм{)ву базу

бо-ролися

за

лю юормів. Пра.вда, не все ще Га.раз,в; і у >КІНЯЖИЧаІН З 3aTJ}a'l'OIO

Це можн:~. проілюструвати на трудоднів на виробющт.оо ~ю·лобагатьох при:к.шдах, <І.Ле nроІШа-

лізувмо лише три з них.

.; ..

.

Наави J:О.ІІrоспів

:>;

і

~ ~

...... .,

о о

s.,.,

~~

3~;:;~

f'~~~

2,42 22,45

10,2 39,20

g

1: • .; ~ g ~~

11 :

g-

;і..

Q.co~:r

-:аа

::~:~

::

.,_ g

~~

стиглості

2,46 29,10

43 333

КАРТОПЛЯ Ім. Ім.

96 60,7

1,46 3,76

4,87 6,74

17,95 34,20

180

216 73,4 40,4

2,59 4,87 6,1

7,39 16,85 15,7

4,03 5 9,08

76 143 173

Хрущова Ворошилова

88

ОВОЧІ

Ім. Хрущова Ім. Молотова Ім. Шевченка

ка.

Дуже вплинуло на здорожа.н.tш

центнер

"' о

повно і і МОЛОЧНО•ВОСКОВО Ї (в переводі на зерно).

12 8,4

зниження і ІН~ віІтрачади коштів на rо-уІІів-

заmра.т пращі і коштів.

погодними

«Червона Україна» Ім. Ватутіна

ві затрати на мжну тисячу літ­

однаr.ооою

з атра че но в а

Кукурудза

культур.

Чому тз.кі КІ()н:rрасти у врожай-~ цих покаrо~иІtів вЦіграли усnіхи ІНОСІrі і 3атратаі пращі та <lWIII· колгоопів у роо.вИТІtу і ,пі~несен­ тів? По :&GІІ1rоепах ім. ВатутіІНа, 1 ні П.ІЮJ{Уктивнооті тваринництва. іх. &роmилом, ім. :МоліІ'ЮВа та ПоГОІіІів'я ;великої poom'ffii ху,~;о­

прод}"·КТ1в

тваринництва

і те,

що для го;~;івлі худоби витрачеuі

буЛИ

не ВЇ,J;ХО'){И

ЮІЮДИНИ,

3

знаЧІНа кількість цінних о:вочів, які

елі):

було

реалізувати.

У

валового

3бору

Хрущова цим

овочів,

прц,в;іJІrоrо уваги Посівам люпину сільсЬІІtогоопо,~;арських

угі~ь

збіJІьшилось на 52 .проценти, м'яса-на 40, ІВ 'J'OOIY чиw свJШИ­ ни на 100 гекта.рів о.рної зеuі - ·на 37 процентів. І разом: з ТИМ: витрати ІООJІГОСПів У 'l'Ш\Іl)ИН· ництві з:и&1111Іились м.аіже на 48 тисяч тру,~;~дdв. Крім: ооновноrо BИiPimaJIЬJIOГiJ фах.тора. росту про,~;уктивності ху,~;оби, З}[еншенню затрат, сприяв ,~;uьший рі>Ст кеханіза­ ції, скорочення а.в;мінвитрат. Так,

38 щюцентів. На.~

мають

керівники

nо,цумати

не

JIOJI:rocпiв,

тідьки

щоо

гійніше Jfзятися за

енер­

б>у~івництвu

QJЮчесховищ і переробку продУк­

тів овочівництва, ЗІJІе і наші за­ готівельні оргаІНи. Bara-ro цілко~ вірних ск.арг можна nочути на їх аЦJесу у ItOJІI'OC'IIax. А що привело

к.о.лгосп

iм:ffili

Кірова., с. В.-Димерк.а, ~о таких

piit нЗІбагато 1955 році.

-

РИ'RІІ'.У

це

поросята

'180-

міСJІЧ:Ного ві:к.у.

* • •

рмь

у ,~;оосягненШ ють та:&і ,.їаrрао:

.. .... g ~-:: .... ...... ...

.....

Затрати на

:а. О «І

11

"",_

Назви колго~.опІв

248 288 432 264 1

~-·

ICI:Of: QJ о~= 8 ~ Cl')'g

4\,3 183

240,4 1195

:tё5 С.:ІІІ:::s:;

Додамо ,~;ещо до тих цифр, що І наведені.

с

~;;=

:===

..... . .,., ІІ,_

~ . . . . СІ"

~~~g ... .,~

.

.,~t

~

=~«1:1:

1015 1323 1295

..:о"' .о

.... .. ,_ .,.,....,., ...... :::11

У цій ооротьбі

·:ша. чну

ПОКЛшtаІНі ВІ,D;ІграТИ

229,5 3562

"'=

potJiь

працівники

система­

партії,

писними

книжками

із

за­

депутата

Остання з них розпочата маІже рік тому. На першіА сторінці нашвидку зроблений запне: с ПІдготуватисв до виступу на сесії-25. 5. 56 р.:.. Про що йшла мова у тому ви­

ступі,

зазначено,

в книзі

хоч

протоколів

і

коротІtо.

сесій

сіль­

про кра­

На тІА сесІї ми обговорІDва­ ли питання про підсумu весня­ ної посІвноі кампанії. Викрито було ряд недоліків. Зокрема, серйозне :Jауваження -зробив

-

т.

Капітоненко.

Він

вказав,

що

віт• найкращим кормом, не урІз­

иеобхЦні

галузі

,J;ООІОМ:агати

виановки

по

к.о.лrосmного

ви-

'ІЮбництва.. Працівники 6ухгал-rерії ПО'ВИН­ кі та.юож ~помагати агітаторам: у складанні ,~;іа.грам, табдиць про

ТJЮІ>ЧОЇ ак­

тивності .колгоспників у б01Ю'І'ьбі за найшвидше

розв'язання зат-

дань, поставлених партією і урядом пере.~; труяівника.ми

сільського гооnо,J;аретва.

n.

старший

Цвіnій,

номанІтнюючи Аого, то з цього толку мало. От депутат і зуnи­

нився

на питаннІ

бухгалтер.

Броварська МТС.

ність приділення серйозної ува­ ги лІтнім посівам кормових куль­ тур.

Сесія сільської Ради sазнаtfила про це в своему рішенні. Прав­ ління врахувало цю вказівку в своіА практкчній роботІ.

Далі в :JаписнІА книжці Л. Ка· пітоненка Ідуть нотатки такого А Іншого характеру. Ві:Jьмемо длв прикладу деякі записи, зроб· nені в нинішньому році. Десь всередині блокнота стоїть: еВи­ яснити· справу вІдносно пенсії П. Батині:.• Павло Батяна - ІнвалІд Ве.оrи­ кої Вітчизняної вІйни. Для оформлення документації на пенсію Аому потрІбно було

групи

і

агітколеІt­

яокуме.нтів.

пах боротьби за перемогу юоку­

конання

тиву. Тех'Зтик.а їх .ІІекцій та бе­

Партій•на оргалrізація

виріши­

сі,.; у J,аний час прис.вячена, rо­ Іа написати істо-рію нашого села

ноов:ик чиноJІ, історії І~ликоі за 40 років Ра,жюrсЬІІtоі ма,u:, Жовтневої соціалі~тичи.оі pesom- ПЇ11'0'ЮВИТІІ 'll& ЦЮ тeJrY В uубі

ЗустрІчаемо ми у :Jгадавому бnокиоті і такиіі заnис: сПоrово­ рит•

'

молоддІD про хор:.

Справа тут ОСІt в чім. Не так давно

бі.Ія

правління

семиnо.n·

ківс•коrо кGJІгоспу ім. Леніна з'яаио~ася об•ява: сВ нашій арті­ лІ організовано хор. Заняття про­

водяться щовівторка І щоп'ятни­ ці s сьомої до дев'ятої години вечора. З 6 до 7 годІЇни бажаю­ чІ ВИВЧаІDТЬ нотну грамоту. За­ НІІТТЯ проводит• досвідченнІ ке­ рІвнИк з м. Киева. Заnис до хору продовжуетьсяа.

Це оrо.~ошенна юнаки і дІвча­ т, Із вІддuеноі бригади .М 2 не моГли прочитати. А, можливо, були такі, що nрочитали І не nернуп уваги. І ось депутат, який, до речі, в цій бригадІ, ви· рішИв nоговорити з молоддю про хор.

ОстаииіА аавис в б.ІІоІtнотІ де­ путата говорить, що Л. Капіто­ нево

rотуетьса

до

вистуnу

на

наступнІй сесії сІnьськоі Ради. На иІА стоятиме питання про по· .ІІіпmения керІвnцтва колгоспни­ ми бригаJ{ами в зв'взку з іх укрупиеиивм.

І ось уже сьогодиі Леонід Ми­ хаЬович занІс до блокноту ряд думок, що ними вІн хоче по­

дІлитис•

s

депутатами на сес/і. І. Івчук.

Вже декіль·м раз ІВ газеті Дл ху.ІІьтури, не вЦпооі~ав СJЮв· «Стаха.нооець» в:міщувалисt ку призначенню. До речі, >і та­ листи Il'PO погану роботу нашої ке. Протягом .в;вт років ра.й.ві,uіл

3а практичне

сільських

:&JІУбом: к.уJІЬТfРИ (Зав~уюча т. Широrні­

ви- П. Зикій. Пов:wн.ен с.к.азати: все, на) иі разу >Не nерЄ<в:і>рЯ.в ;роботу

ні:з:му. Значну роль :ві";іграють

гають оформляти rаае'І'И.

Ідут• справи s внесенням обо· в'язІtових платеаІв. А.Іе стало­ ся це не само собо10. Із записноУ

"Вплиньте, будь ласка, на райвідділ культури"

виста.в:&у ф<Ло, ,J;Ї•аrр.зи та. інших завідуюч,(}Ї

як (}рганізатора мас на всіх ета­

про необхід­

цього pimlllilrя взялися що· написаІНо, цілмм: вірно. учите.1і. Наша _парторrа.нізація глиООко 8 учи­ З ДОІІІО'Могою учнів учителі бе- заціка.вде-на у тому, щоб uуб иітно зараз Щ ча.с підrотовки телів В іЮбоrі Щ()ДеЯІЮЇ КОJІГОСП· руть т:J.Rож активну участь у був справжтім волнищеи аtуль«Впереі'І;». проведеmші ряду і'НІІІих кудьтур-І тури, і багато чого зробила для 1.0 еВЯТІtува.ння 40-х роковин ШJЇ стінно1і газети Окремі з них о,чолюють змінні но-освітніх заходів, Великого Жовтня. а. та;:ктк у того, щоб він став таІtим. Але 12 учителів в -учасниками трійки ре~ІООJІегії, imni ,~;опоиа,. бJІагоустрою села. Нашчено, зо- наші зусилдя НЇJІІких результалекторсьмі

Ідеться про потреби трудящих, про те, •кі можна ванти заходи для іх задоВО.ІІення. На територП дІnьницІ .М 27 в цьому роцІ, ІІК l завжди, добре

інструктор­

ПОМІЧНИКИ

ції, ролі ІWмуністичної

переко­

ти цифрооі матеріали і робити з

Іtолгоо:п ім. ЩQрса виіішов н~

ВІРНІ наших шкіл в Пеяк.олективи Селі Є ВЇ)НИМ:И ПО•МіЧН:ИКЯИ КОJІ­ ГОСП:НОЇ пар'l'Dорга.ніза.ції у веій по.Шrrично-виховши ІJ()боті, Я'КУ вона проводигь. Це tJоООб.ииво П1J­

pa:J

•правлінню, своєчасно ана.лЮув.а­

ІІІРаІtТИЧНО

51 403

перше юсце по надDях иолооtа. 1

ще

у тваринництві велиКу роль ві­ діграв кількість, якість і добір кормів. Якщо годувати ІtорІв на­

ТИЧІНО

дальшому ІЮ:rвитк.у

fg_ ;=

ми

ознайомившись

трудящих.

ЦЮ СілЬСЬІООГО>СПОДЗ."()СЬІtО>Ї про­ )І;УКЦії. Це зрооить їх бесі.в;.и більш .ЦОХWІИВіШИМИ; СlІ'рИЯТИМ:С

.... ....

цьому

справи.

щу організацію кормового кок­ веАеру в колгоспІ•. ЦеА стислий запис охоче Іtо­ ментуе сеІtретар сіn•ради тов Шевченко:

за·rрати пращі і коштів на о,J;ини­

.. •.,., ""-

В

нуємося,

всі

Прізвища виборців у заnисній книжці зустрічаються часто. Тут

рушив важливе питання

90

.

довір'я.

uаднати

принципу соціалі-стично(}rо rоспо­

і ОО ш

127

1625

-·=· ...""' oO><Q.

с:.

І:Ї

... =

-ом-

сільської Ради Л. Капітоненка. Уже з цього видно, що Леонід Михайлович виправдовуе іх

ряд довідок. Справа ' іх одер ЖаННІІМ ЗВОJІІКалася. ТодІ ко­ .ІИШНіЙ воів заернувсІІ до депу­ тата. ТоА швидко допоміг йому

АЗ.РЮВІШІІЯ при найженmих за'ІІратах О<,J;ержувати біJІьше про­ .в;укціі.

в:ожиій

центнер жввоІ ваги хуJІ.обв

. = . .. о(

Ворошилова Кірова, с. В.-Димерка

"'сос:•

102,5

с

Ім. Ім.

Q.::Н::.s.

82,9 64,8 80

Затрачено ва

u

соис..

х:

2517

= ~...:m~ -"" "

с: о

с

о"'"

Ім. Леніна. с. В.-Димерка

~uoct

'іі

.,а..,.,

2728 2368 2528

0-ІІ

е:Z:СІ-

...

:Е>.

Ім. Щорса Ім. Хрущова «Червона Україна:.

.......

села

16 27

СемиполоІt в цьому році втретЕ переобрали СВОЇМ депутаТОМ ДО

ської Ради. Зокрема, там сказа· но: сДепутат Л. Капітоненко по­

яих

"ІтрІв ІІОJІоtса

~~

с

Назви колгоспів

1000

Записна книжка депутата Виборці дільниці

книжки депутата ми бачимо, що цІА справІ він приділяв багато уваги, активно допомагав сі.ІІьра­ дІ. Як саме це робиться? Шля­ хом роs'ЯСВЮВUІtНОі роботІІ серед

труяо.в;Юв вав~яки валовожу ).)ОСТУ npo,uкАналіз, nроте, поІtазуе, що }' витрат, вони поои:нні ції і підвищенню дерЖ<І.вних за- тва.ринництві можна було ,~;осяг­

Основпу

.,-----------

----------·

Боротьба за. зни.жеІНня затрат праці і lWІІІТів у к.о.лгоопах наіів&жливіше і постійне 3МІдаш­ ня. Це ВИПЛИВав З ОСН6>ВНОГО

:к.раmі були, >Ніж у 'Н/ШРИКJІ&,(, завцк.и сюороче.нню бухгалтерії. За прИІІtлцои пере­ Загальна витрата зайвих ПОС3~ :reiWJIOJUeнo б>ула доіВих млгоспіІВ &раїни, ;1;е араа­ змешпИJІась. Дохо~n п~ 15 тисяч тру~,щів. ково поставлено облік праці і

купівельних ціаІ зрОСJІи .н& 72551 нути :mачно кращих показників тисяч мрбnванців. j Про це переконливо роопооЦа-

Іванович Сердюк. Свій верстат сДІП-300», на якому працює, три· має в зразковому технічному стані, і це дає можливість добива­ тись високої nродуктивності nраці. Ідучи назустріч 40-річчю Великого Жовтня, nередовий вироб­ ничник виконує змінні норми на 130-150 і більше процентів. На фото: токар І. І. Сердюк вимірює діаметр виготовленої ним деталі. Фото В. Шміловича.

імвні

ганебних П1J..К33НШ>ів по затратах ім. ШевЧ\\нка ие.нше J»>ecJIИ пі.в; би зросло на 1 О ЩІОІЦентів, в на центю~р свинини? Тут роз,ба­ зr~ані куJІь'Іури орга-кічних та тому числі Морів на 15. Вироб­ зари:..lи 73 щюценти ИОJІОЮJЯКЗ.. кіІrеральни:х АООРІШ. JІІало було . иицтво М:()JІО.&а на. 100 гектарів 394 з 398 rолів реалізованих ІНа

на зеле·не ,~;оориво. ПQІРуmили строки сівби і n()ІС.Щи, нооадооі.JІ:ьаrо ~огJLfідали поо.і.ви. У недоста:rній иіІрі ВИІWJШ<СТQПJували м:ехмdз}[И, а •НОРУК виробіТКІУ буJІИ занижені. Нщ()JІіRИ ці, ,и.а жаль, у тій чи іншій мірі xa'l)ait-repнi були і жля .-епих інших ІtОлrоспів :юни :нашої МТС. І вс~ ж та.:к.и, неюшJІячвс-ь па це, вщюбни>rо-фішІнrо,іІі пока:m:ики JtOJiroc:niв за кинулий

Заслуженим авторитетом користується у робітників Броварсько­ го ливарнопрокатноrо заводу депутат районної Ради токар Іван

КОІJІГОСПі «Червона Україна», ·н::І­ приклаА, витрачено 43 проценти

ІЮшото клубу і біблі()теltИ.

Проосим:о редМіЩЇю: вІІJІИНЬте, бу.в;ь лаtк.а., на рай:Шці.л куль­ тури. Хай по~умають разом: з rна­

ми про добір тамго з.авЦуючо-rо к.тубом:, щоб міг би при нашій

.в;ооюиооі валагодити

:&ультурнQ­

х.рема, поса..в;ити і дог.Іяrн-у-ти у тів :не дають тому ~ заві,.;ую- oc.D.ilrнio роботу в селі. ПaJPRY 1000 дерев. б ·. й. Пиnьтяй, 00 3 .~ І. Швачко, ча J:tJiy м т. ик.нr, Jl!tY ез Вlсекретар nарторгаиізацІі. агітатор. с. Жердова

до'Ха партііноtі О<рганізації поста-

І(олгосп

сЗоря:t,

вив на цю 'поЩ'(у райоив:d ві,а-

с. І<улаженці.


НедіJІfІ,

квітня

7

1957

С Т А Х А Н О

роиу.

8

Е Ц Ь

з

У ДРУГОМУ ПІВРІЧЧІ НАДОІТИ НЕ МЕНШ НІЖ ПО

коnгоспах району за станом на

~а:~

~-а. ~~~..._

Наав11 сіл

~

Русанів, ім . Сталіна Літкн, ім . Калініна Княжичі, ім. Щорса Гоголів, «Червона Україна» Плоеке. ім. Леніна Требухів, ім. Хрущова Рожни, сБільшовик:.

Зазим'я, сШлях Ілліча:.

одна 3

-

ініціаторів соціалістич­

ного змагання доярок району . Виступаючи торік на районній нараді тваринників, вона дала

слово одерЖ/ІТИ в нинішньому році

no 5000

кілограмів

моло­

ха від кожної корови.

У

перші

ського

господар ­

місяці

Минівна

року Домна

дещо відставапа. Зараз крива

надоїв мопока від закріпленої групи

нею

за

пішла

понад

13

Будьонного

ім.

Леніна

Гоголів

у змаганні доярок ра/іону.

Н а 3 н і м к у: доярка д. М. І Юрченко. Рябого.

ім.

Молотова

Заворичі, ім. Кірова

РІзниц~ проти

;t_: .. .. ~8 .. ~ ~ .. .."' Ь:~~ ..ё::&. . "" і~

~'""

~

...

мину .. оrо року:

4J--~::~::

. 3

~

263 214 217 220 203 238 166 195 208 229 212 216 194 208 242 142 161 232 205 186 161 160 140 124 158 160 181 203 194 197

111,7 129,5 70,5 76,6 77,1 95,9 122,7 95,3 71,3 56,8 57,2 71 70,2 89,3 52,2 87,3 71,8 58,7 68,1 60 52,8 55,6 49,8 52,9 40

:11

68 6

207 45 зо

78 16

167 ІЗ

46 275 55 24 53

раАовІ.

ЗМІГІЄМОСІІ

Святошинці попереду За перше півріччя господар.

ського року колгоспи району одержали по 1290,7 кілограма

154 81 147 93 87

МТС

По БобрицькіА МТС ПО

•Іж

PAROH)'

З7

155

34,6 72,4 69,2 70,?

121

61 43 51

доаркRІІІИ JШ..1rocnlв району за впсоку

про,~;уктивнlстІо •олочноі худоби за 6 •Існnів rосподарськоrо ро&у в тва,иинпцтві. Найкращих по!lазникlв добвJІнrа: доврки,одержавmи від кошвоі а sакрІu.а:ених корів кілоrра:мІв :молока:

с. Требухів. 2149 Ященко г. І. КО.ІГОСП 1953 Пильт11А М. З. комосn Ім. СтuІиа, с. Русанів. 1866 Юрченко Д. М. колгосn Ім. Сталіна, с. Русанів. 1675 Васильченко С. Л. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 1637 Кулик Ф. Ф. ко.1госп ім. Хрущова, с. Требух-Ів. 1621 P11CSa У. П. колгосп Ім. Сталіна, с. Русанів. 1613 Цахло Г. Г. колгосn Ім. Хрущова, с. Требухів. 1613 Строкач П. Ф. колгосn Ім. ЛенІна, с. Плоске. 1611 Ковбаt:инtька В. П. колгосn Ім. Хрущова, с. Требухів. 1579 Базир Г. К. колгосn Ім. Кірова, с. В.-Димерка. 1568 Ряба А. А. комосn Ім. Сталіна, с. Русанів. 1503 Варич Н. А. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 1473 Карnенко К. І. колгосп ім. СталІна, с. РусанІв. 1465 Костир• Г. Д. ко.ІІІ'ОСп ім. СтuІна, с. Русанів. 1447 СоловеА О. Г. колrосп Ім. Сталіна, с. Русанів. 1440 ЛуцаА І. Т. колгосп Ім. Ворошилова, с. Троещина. 1438 КорнІАко В. М. колгосп Ім. Хрущова, с. Требухів. 1419 Таран М. А. колrосп сЧервона Україна», с. Гоголів. 1416 Середа Г. П. колгосп Ім. ВатутІна, с. ПухІвка. 1395 Гришко Н. П . колгосп Ім. Маленкова, с. Світильне. 1392 Клименко Н. І. колгосn Ім. Щорса, с. Княжичі. 1388 Крикун r. Д. колгосn сЧервона Україна•. с. Гоголів. 1369 Топ/ха А. І. колгосn Ім. СталІна, с. Русанів. 1367 Музиченко Н. І. колгосn Ім. Калініна, с. ЛІтки. 1366 Ворона €. С. колгосn Ім. Калініна, с. Літки. я. КОJІІ'ОСП Ім. Хрущова, с. Требухів. 1363 Ме.пьниченко 1361 Колоша К. А. колгосп Ім. Мuенкова, с. Світильне. 1356 Логвиненко r. П. колгосn сЧервона Україна», с. Гоголів. 1355 Васильева О. Д. колгосn «Червона Україна», с. Гоголів. 1353 ГоробеА М. Ф. колгосn Ім. Щорса, с. Княжичі. 1339 СоловеА В. П. колгосn Ім. Сталіна, с. Русанів. 1333 Івченко У. Ф. колгосп Ім. Калініна, с. Літки. 1322 Божко Н. М. колгосп Ім. СталІна, с. Русанів. 1322 Проценко К. О. колгосп Ім. Маленкова, с. Св/тильне. 1321 Пригара Г. В. колгосn сЧервоиа Україна», с. Гоголів. 1321 Какун Т. К. колrосп Ім. Леніна, с. Плоске. 1319 Павленко Г. П. колгосп Ім. Жданова, с. КрасилІвка. 1315 Литвинова М. П. колгосп сЧервона Україна», с. Гоголів. 1312 СоловеА Г. А. колгосn Ім. СталІна, с. Русанів. 1312 Біленко М. І. колгосn Ім. Жданова, с. КрасилІвка. 1309 Король Л. І. колгосп Ім. Калініна, с. ЛІтки. 1307 Трохименко П. П. колгосп ім. Кuініна, с. Літки. 1307 Харченко О. П. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 1306 Москаленко К. Л. колгосп Ім. Щорса, с. Княжичі. 1305 Зінченко О. П. колrосn Ім. Хрущова, с. Требухів. 1305 Наумекко В. М. колгосп сЧервона Україна», с. Гоголів. 1302 Харченко Г. П. колгоt:п сЧервона Україна», с. Гоголів. 1301 Жовтуха Г. П. колгосп сЧервона Україна», с. Гоголів. 1296 Фесюх Г. О. колrосп Ім. Леніна, с. Плоске. 1289 Волоха О. І. колгосп Ім. ЛенІна, с. Плоске. 1280 ЧаАка О. П. колrосn ім. Хрущова, с. Требухlв. 1259 Гордієнко Н. Ф. колrосn Ім. Жданова, с. Красиліuа. 1253 Оnанасенко Ф. І. колrосп Ім. Маленкова, с. СвІтильне. 1247 Ред•о Л. С; колгосn Ім. Маленкова, с. Світильне. 1247 Верчевхо С. С. колrосn сБільшовика, с. Рожни. 1243 Косnок Г. К. колгосn Ім .. Сталіна, с. Русанів. 1237 Кабиm r. О. колrосп «Більшовик», с. Рожни. 1234 Мик:о.Іаенко r. д. KOJIГOCJI Ім. ЛенІна, с. Плоске. 1233 Хавро Г. М. комосп сБільшовиu, t. РоаИІІ.

1222 1214 1208 1208 1206 1206 1206 1200 1198 1198 1197 1193 1189 1187 1185 1182 1181 1168 1167 1162 1159 1156 1154 1150 1148 1146 1144 1144 1143 1142 1133 1133 1112 1112 1112 1112 1111 1110 1099 1094 1088 1086 1080 1076 1061 1058 1047 1022 1018 1013 1013 1005 1004 1000 992 989 988 976 973

по

ва та бурики

-

рів. В

бригаді

овочевій

центне ·

300

запровад ·

ли

саме

буде

молока більше,

25,5 на ніж торік

-

центнера за такий

надоїв

який

молока

по від

1997,8 корови,

або на 300,3 кілограма біль­ ше, ніж за 6 місяців минулого по одержала Артіль центнера мІмока на 100 гектарів сільськогосподарських

431,5

угідь. Торік тут мали за пер­ ші 6 місяців по 342 центнери на

таку

ж

площу

від закріплених корів надоїли

Броварській

Зі

по колгоспу, пізня капуста, морк­

ку

молока

138

224 ніж

гектарів На НЮ JІого року. угідь сільськогосподарських центнера вироблено по 138,6

року.

і

по

-

більше,

вдвое

-

7

кілограма

37

рясно вродили огірки

центиери

на 49,1 кілограма більше nро­ ти відповідного періоду мнну­

дар»,

142

високі врожаї овочів. Торік із по зібрали закріпJІеноі nлощі 234 центнери з ге~::тара. Особливо

жеио 7-мн пільну сівозміну. Тому

же період. по показників Найвищих продуктивності молочної худо­ би добився колгосп «Виногра­

зо

на з подругамн щорічно одержує

молока від кожної корови, або

Підведено піцсумкп соцlалlстпчвоrо змаrанвя

Андреєва

Калита, ім. Сталіна

~ '---=============Ім. Хрущова,

r.

1957 року

З ІКВМ

3МАГАННН ДОЯРОR

ім .

Кагановича

Рудня, ім. По

1203 1188 1136 1135 1089 1082 1041 1031 995 994 986 950 949 938 860 841 801 797 796 749 744 721 684 663 630 577 538 951 903 925

~~~

квітня

У Киево-Свктошинському

с}льськоrосп'одарських угідь. КОЛГОСІІ місці На другому ім. Шевченка, який · надої а по 1669.2 кілограма мопока від по 171,7 корови, що складає центнера ' на ІОО,гектарів сіль­ угідь. ськогосподарських У боротьбі за вцсоку про­ дуктивність молочної худоби збільшилась кількість передо­ вих доярок. Більше 5О з них

Богда ні вка,

вона

вийшла на трете місце

Фото А.

ім.

Жердова,

кілогра ­

600

мів мопока від кожної корови

і з

Мокрець,

круто

корів

вгору. У березні

одержала

Світильне, ім. Маленкова В.-Димерка, ім. Шевченка Семиполки; ім. Леніна, Бобрик, ім. Сталіна Красилівка, ім. Жданова В.-Димерка, ім. Димитрова В.-Димерха, ім. Леніна . Пухівка, ім. Ватутіна Троєщина, ім. Ворошилова В,-Димерка, ім. Кірова Погреби, ім . Кірова Кулаженці, сЗоря:.

-~

х~:&

1

ланковою а

Сім років працює

овочевій бригаді Віра Оснач. Во·

Дані про надій молока no

агротехніки

о

о

о

Домна Минівна Юрченко

високоУ

НІЛОГРАМІВ МОЛОНА НА КОРОВУ

2100

основі

На

2332 кілограмів від 1500 до молока . Перш ість у соціаліс: змаганні тримає до­ Хрущова ім. кощоспу

площа sa лаикою закріплена на років. Колгоспниці знають, ко­ та

по

попередни·

якому

або

та

вирощуватись

інша культура. Землі під овоча· глеюваті та ми легкі суглинки солончаки і потребують значного органо-мінеральних внесення Тому ланка щороку

добрив. в

на

середньому

кожен

дає

гектар

органічних та 2 мінеральних доб·

по 20-25 тонн -2,5 центнера рив.

сіяли кінною сівал · Моркву кою сСОД-10:. одночасно з ран· ярими

німн

рядко·

культурамн

вим способом з міжряддям ЗО по добре підготов· сантиметрів леному грунту. Пер.ед сівбою Ао· го прнкоткували . При nояві схо · дів маячної культури (редиски) nлощу

прошарували .

що свеечасна Досвід показав, приріст да€ значний nроривка врожаю. Тому провели її у два строки: при появі перших двох листочків, вдруге, коли рослини викорнсrовували на продукцію

у

першій та другій декаді червня . Весь час грунт тримали у чис·

тому та пупсому стані. Під час другої проривки моркву піджJІ · вили азотними .добриваІІІи з роз· рахунку по І центнеру на гектар . Торік· огірки внсівались .квад ­

способом

80Х20

тичному

ратно-гніздовим

ярка

насінни в сантиметрів, по 6-7 лунку, що склало 60 тисяч рос·

Т. А. Наливайко, яка надоїла по 2332 кілограми мопока від кожної корови.

в

місцях

лопатою

маркера,

Після

гектарі;

на

лин

перехрещування нак-опувались

смуг,

лунки,

в

ГоробеА Г. К. колгосn ім. Щорса, с. Княжичі. Царик К. Л. колrосп Ім. Щорса, с. Кня.аtичІ. Назмієва У. К. колrосп Ім. СталІна, с. Бобрик. Ходос В. І. колrосп Ім. Сталіна, с. Бобрик. Костюк У. У. колrосп Ім. Сталіна, с. Русанів. Р•ба К. К. колгосп Ім. Сталіна, с. Русанів. Безпала П. Т. колгосп Ім. Сталіна, с. Русанів. ДеАнека Г. П. ко..госn сЧервона Україна», с. Гоголів. Марченко М. Я. колгосп ім. Калініна, с. ЛІтки. Дем'яненко І. В. колrосn ім. Хрущова, с. Требухів. Нестеренко В. М. колгосп ім. Маленкова, с. СвІтильuе. Савеленко Л. Ф. колгосп сЧервона Україна», с. Гоголів. Какуи В. А. копгосп ім. Леніна, с. Плоске. Бобко П. П. колгосn Ім. Кірова, с. В.-Димерка. КорніАко У. А. колгосп Ім. Хрущова, с. Требухів.

які вносили 800-900 грамів ор· гано-мінеральних добрив. Розра· хунок був такий : на гектар 910 тонн перегною в суміші 3 2.5 цeн:mepaloUf суперфосфату. баГаторічні травц. Попередник Після сходів прорвалн, а де були зріджені посіви, підсадили рослини. За літо тричі пропало· ли. Під час збирання врожаю не огірків. допускали перезрівання Під насінну ділянку відвели окре­

Пархоменко Г. І-. колrосп сБільшовик•, с. Рожни. Лукашенко С. О. колrосп Ім. Сталіна, с. Бобрик.

вирощували у торфо-перегнійних горшечках, які садили з площею

Петренко Г. І. колrосп Ім. Щорса, с. КнІІжичІ. Наумекко €. К. колгосп сЧервона Україна», с. ГоrолІв. Ткаченко Н . R. колгосп Ім. Щорса, с. Кн•жичІ. Талаш О. А. кqлrосп сЧервона Україна», с. Гоголів. Оnанасенко Л. Ф. колгосп Ім. Маленкова, с. СвІти.. ьне. Мисник Н. С. колгосп ім. Кuініна, с. ЛІтки. Овчинник О. Г. колгосп Ім. Леніна, с. Плоске. Довгодько М. Д. колгосп сБільшовик», с. Роани. Лесик Ф. І. колгосп ім. Леніна, с. Плоске. Гончаренко Т. М. колгосn Ім. Щорса, с. КнІІжичІ. Овдієнко М. О. колгосn Ім. Хрущова, с. Требухів.

Малюга П. М. колrосn Ім. Леніна, с. Плоске. Литош М. Л. колгосп сЧервона Україна•, с. Гого.11Ів. Цюnка Н. К. колrосn ім. Маленкова, с. Св/тильне. КудрІІ О. В. колrосп ім. Леніна, с. Жердова.

Конах О. І. колгосп ім. Леніна, с. Плоске.

Рогач М. Д. колгосп Ім. Хрущова, с. Требухів. Дниник К. С. колгосп Ім. Леніна, с. Плоске. Тищенко М. К. колгосп ім. Маленкова, с. СвІтильне. Менжега Г. С. колгосп Ім. Жданова, с. КраснлІвка. Ганжа Г. І. колrосп Ім. Хрущова, с. Требухів, Шусть М. В. колrосn ім. Димитрова, с. В.-Днмерка. Величко м, С. колгосп ім. Кірова, с. В.-Димерка. Тищенко Г. К. колгосп Ім. Маленкова, с. СвІтильне. Постол М. Д. колгосп Ім. Леніна, с. В.-Димерка. Дяченко Г. А. колгосп ім. Жданова, с. Красилівка. Лукашенко Г. І. колгосп ім. Сталіна, с. Бобрик. Бець М. А. колгосп Ім. Шевченка, с. В.-Димерка. МоСJКаленко Г. І. колгосп Ім. Жданова, с. Краснлівка. Лебединець М. Ф. ко.1госп ім. Леніна, с. В.-Димерка . Менжега М. А. колrосп Ім. Жданова, с. КрасилІвка. Проценко П. Г. колrосп Ім. Сталіна, с. Бобрик. Роrова О. Л. колrосп Ім. Шевченка, с. В.-Димерка. Висоцька М. З. колгосп ім. Ватутіна, с. ПухІвка. Довгопол М. А. колгосп Ім. Будьонного, с. Мокрець. Кеуш М. Ф. колгосп Ім. Димитрова, с. В.-Димерка. Дяченко М. З. колгосп ім. Маленкова, с. СвІтильне . Колоша М. Я. колгосп Ім. Маленкова, с. СвІтильне. Туренок О. О. колгосп ім. Будьонного, с. Мокрець. Приходько О. С. кодrосп Ім. Молотова, с. Гоголів. Будник В. П. кDJІroco Ім. Будьонного, с. Мокрець. Лебедииець М. І. колrосп ім. Дммt~трова, с. В.-Димерка.

му площу, прочистили її від до­ мішок та заапробували.

сорту <~:слава»

Ранню. капусту

живлення 60Х60 сантнметрів. В кожну лунку вносили по 0,5 літ· ра р<>зчину аміачної селітри. Висаджену парникову розсаду добре поливали, бо коли б цього не робили, то rоршечки не роз · \ІОКЛН б, і це могло привести до загибелі кореневої системи.

Пізню капусту сорту «амагер» під плуг . На садилИ на ділянці наших

землях

11лоща

живлення

70Х70 сантиметрів для цього сор· ту

велика,

внеаджували

тому

60Х70 сантиметрів. Капусту під· добрива!ІІи по живили азотними 1,5 центнера на гектар, двічі про­ пололи. Ії також тричі обпилили препаратом ДДТ . Щоб вже на початку л ипня поста­ чати трудящим свіжі овочі, лан­ ка висаджуватиме у нинішньому році 0,5 гектар а ранніх огірків . корніша · На І гектарі іх збере нами. Крім того, посадить 1 гек· тар ранніх помідорів у торфо-пе · регнійних горшечках з тим, щоб половині одержати їх у перші й червня .

йдучи назустріч 40 роковинам Віри ланка Великого Жовтня, Оснач дала слово зібрати по 300 центнер ів

овочі в .

3

кожного гек ·

тара.

О. Стебакова, агроном МТС.

М. ГрІнченко. агроном

.колгоспу.

М. Осиач, бригадир овочевої бригаДи .

Колгосn ім. с. Требухів .

Хрущова.


8

С Т А Х А Н О

4

Районний

Назустріч фестивалю молоді

ності одночасно і важко і легко. Важко, бо в короткій замітці не розповіси про всі враження, а легко тому, що від районного огляду залишилося багато хоро­ ших спогадів. Перш за все, дуже відрадним є те, що в порівнянні з минулим роком кількість учасників худож­ ньої олімпіади виросла майже вдвоє. Підготовка до районного огляду

теж

проходила

в

пере­

важній більшості шкіл значно ор­ ганізованіше й дружніше, ніж у попередні роки, та інакше й не могло бути. Адже всі знали, що в цьому році олімпіада є не лише підсумком розвитку худож­

ний

завод

ньої самодіяльності учнів за час від минулої весни. Нинішній ог­ ляд був присвячений підготовці

скляно-термос-

готує

;.~.о

Вr.есоюз­

ного і VI Всесвітнього фести­ валів молоді і студентів різні вироби

з

кольорового

до 40-х роковин Великого Жовт­ ня.

наклад­

ного скла і кrишталю дарункові вази, кубки,

-

по­ салат­

киці, підноси, сервізи, фуже­ ри, а також вироби з нане­ сенням рисунка способом фо­ тодруку.

На

писець

фото:

художник-живо­

Г.

ГОЛИК (зліва)

П.

і головний художник заводу П. П. АВЕРКОВ обговорюють

новий

вид

виробі!~

до

фести-

валю.

Фото К. Шамшина.

дружбу щиру

па добре оформлена. У всіх де­ кламаторів гарна дикція. Висту­

Ми всі в однім вtселім колі Свої сплітаєм голоси. Сини І дочки правди А волі В єднаннІ праці і краси. При сп і в: детиrь

через

Це знайшло відображення в програмі виступів учнів. Глибоке враження на всіх присутніх спра­ вив літературно-музичний мон­ таж о:До ясних висот:.. Тут взя­ ло участь близько п'ятидесяти учнів. Монтаж побудовано у формі художньої розповіді про історію нашої країни за останні <;орок років. І зроблено це дійс­ но-таки з любов'ю. Ось що запи­ сало про цей виступ жюрі в про­ токолі огляду: «Семиполківська школа підго­ тувала чудовий монтаж - JІаси­ чений глибоким ідейним змістом. Вдало підібрано голоси. Вся гру­

Просла:виио, друзІ,

Нехай

паючим

майстерно

учень

класу Леонід Кобзар:..

5

З захопленням

огляді

кордони,

Нехай летить Чt'рез моря Наш спів стобарuниА і стодзвоникА Яого почує вся землІІ. Просдавлю, д!)узі, дружбу щиру,

Братерство св1тле на землі. НехаА сіяє сонце миру Ворожій всупереч імлІ. П р и сп і в.

дивилися

акомпанував

всі присутні на

уривок

з

п'єси

сІОність батьків:., виконані учня­ ми старших класів Зазимськоі школи Галицькою, Довгополовою, Селюк. Драмгуртківці зуміли в невеликій інсценіровці показати моральну велич, силу борців за

перемогу

Великого

Жовтня.

Говорячи в цілому про реперту ар виступів на огляді, можна

Любов красою оповиту Ми піднімаємо, як щит, Ми шлем, трудяща молодь світу,

Життю новому свій привіт.

сказати, що в порівнянні з минулим роком, він став значно ідейнішим, цілеспрямованішим.

Художній рівень також підви-

П Р и сп і в.

Ця пісня (слова М. Рильського,

музика Я. Цегляра) буде розучува~сь по радіо 8 квітня о годинІ 50 хвидин,

171

щився,

Візьмемо

для прикладу

виступ

художньої

самодіяльності

Літківськоі середньої школи. І в минулі роки літківчани добре виступали. Але в цьому році во-

Тези

ШЛЯХУ ДО

Д'()!Повіді

на

rов.

М.

'На.стуІПІі:Й

вдоок.ана.п:ення

керування

'

С.

<буде ще

-

одержали

Наш

,нз.роод

і

бу-

діmшцтвом» вик.л:икали чИІСленні відгуки за рубежем. Наші дРУзі, всі перед;ові люди 3 великюr інтерес{):м зустріли цей документ

Після роботи

майстерно виконали пісні сПаро­ воз» і «дударик». Пухівський хор чудово проспівав сім пісень. Ко­ ли ж він виконав «Пісню про рідну

землю»,

тривали

то

гучні

в

залі

довго

оплески.

кругом росте,

Хлопець з милою жартує, Бо

любов

у серцІ

вітер

лине

ми,

Г. с.

хворі,

хочемо

які

в

знаходимось

на

гоголівській лікарні,

винести

щиру

подяку

за

чуйне ставлення до нас головно­

му лікарю Н. Лимаренко, лікарю

Слідами

сСкільки мо:ана чекати?» під таким заголовком в сСтаха­

речей, Але

новці» 22 березня вміщено листа М. Потапенка з с. Свиноіди про

окремо,

те

М.

народної

м.

освіт11.

Бровари.

Щm'ИЖІНеВИІt

що

агенти

держстраху

бросовісно відносяться

Войтович,

райвідділом

І

недо­

до своіх

обов'язків.

Старший інспектор держстраху

т,

Надточі/і

В.

повідомив

редак-

Зазим'я,

Н. Литовченко, медсестрам Т. Ко· роль і Н. Саєнко. К. Какуи, тракторист з с. Пло· ске, П. Богданов, шофер з с. В. Стариця, Бориспільськогu району, О. Конах, Д. Таран, колгоспники з с. Гоголів,

цію, що листа обговорено на на­ раді страхових працівників. Фак­

ти підтвердились. Накреслено за­ ходи до поліпшення роботи держ­ страху. За недоліки ванні

людей,

в обслужу­

порушення

трудо­

вої дисципліни на агента О. Уша!fова

накпадено

стягнення.

Італій:- потребує .в;осмналіших форк к.е- П&рJІакенті. Вюро Всоовітнwі Ра­

«МООІДО

еко-

що вла,11;и.

СРСР-ЗА ПРИПИНЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ щю недавні

амери­

.в;и Миру, Jllt6 за<:ЦаІо м:инуJІоrо

тиж.ня в Бе.})JІіні, прийнио ві­ .-озву, що вюtагав негаЙІЮго прк­

ПІІІНе.нн.я ЗОjЮЇ.

ВИ1JІlЮбувань

атом:·Н'ОЇ

Пра.mучи ШІРИЯТИ nна.йшв~­

АТОМНОУ ЗБРОІ В ІЗаяиі

Ковпак,

наших вкст)·nів

про цю виставку слід розповісти

завідуюча

напІІте посів досхочу! колгоспник.

«Стахановець:.

газету

лікуванні

олім­

учнів.

НапІйте,

ПОДЯКА ЛІКАРЯМ Через

піадою в приміщенні Броварської школи відкрилася виставка дитя­ чої творчості. Тут можна було руками

приносьте дощу,

долини

Росте і смієтьса зелене руно,

Прикро вражає і те, що ряд шкіл, як-от: Требухівська, Плос­ ківська і Світильнівська зовсім не взяли участі в огляді.

виготовлених

із

краплини.

танцях.

чудових

nриносьте,

І струшує з гіл.u золотІ

тим, щоб вони могли взяти участь

багато

зерно.

Хмаринки,

запарувuо.

КучерІІвиА

литянської школи переодягнули дівчаток у хлопчачу одежу з

побачити

Воно вам подаркть дорІдне

Заспівали пташки, все

,недолі­

художньою

жнив.

заnалало,

ки і юнаки. Зовсім недопустимим є те, наприклад, що учителі Ка­

з

таких

-------

Перший дощ

недостатньо заЛучаються хлоnчи­

Одночасно

вироста.

Происнилось небо, сонце

ком є те, що в ряді шкіл до уча­ сті в художній самодіяльності

у

квІтуе,

Колосує в полі ярина.

чому треба признатися, що ряд з них є, так би мовити, хронічними хворобами. По-перше, хоча в ці­ лому репертуар гуртків поліn­ шився, але в багатьох школах він ще дуже одноманітний, а часто просто-таки сіруватий. В програ­ мі виступів хорів мало -народних пісень.

з ас і в

А коли ичмІнь кІн,чuи жать, Об.ІІUІнки він не захотів спраВ.ІІІІТІ• сПриІвr•а. nopa нам розnочать Оте, що в серці, зажвнать!». С.азав хлопчина так дІвчині, І ВСЮ ЇЇ враз СПО.ІІОНJІВ. Вона розкрила очІ синІ: - Ну що ж, І 11 ие проти

І у серцих посіяли вони Зернята щироі любовІ.

Все

ВІдбн.Іо чисту голубінь. Усе спІва, усе смІетьсІІ Тому ж так радісно менІ. А он, де річка круто в'етьси, )(о мене іде хтось в човні.

Отієї ранньої весни, Як разом сіяли у полі,

Говорячи про успіхи, не можна

серйозним

Заrлядіuоть у г.ІибІнь,

J(e чисте небо стоголосе

Золотий

замовчувати і про недоліки. При-І

По-друге,

Схи.аи.аись в воАу верболози

Приємний вітер звідусіль Приносить пахощі менІ, Велична неба голубінь Леліє в вишинІ. Зелена травка вже буие, Кругом дерев гудуть хрущі, На вітах білочка гулие, Щось слуха заАчик у кущІ.

За останній час в ряді шкіл району з'явилися домброві орке­ стри. Ряд з них брав участь в огляді. Найкраще виступали юні музиканти Великодимерської середньої школи. Іх гурток під керівництвом учителя К. Волинка підготував різноманітну програ­ му. Особливо сподобалося усім виконання музики до nісень «Північна зірка:., «Реве та стог­ не:. і «Гімн демократичної моло­ ді:..

багатш<.ю,

ПОО'Н()ВЛа;J;НИЙ

-

на

економіка .н.а-с·тіл:ьки з;росла,

орга.ніооціі rос.под.зр сооєі країни. Иого пра­

ПІЮ:миславістю

оцінку

рядки

Понад ним пливуть nоволі Журавлів ключІ. Птахом проліта, Спів могуткІА на роздоллі Уже трактор nерший в полі Чорну скІІбу одкида.

Дорогі поли, Від тепла запарувала Молода земл11. А від тої пари в полі Туман уночі,

номіКО», в.&а.зуючи 'На це, при- ру;ва.н.н.я, яlti :цій~нять нові щхщить до висновку: радЯНІСька ри, вихQ:ва.н:і :ra ІЮ&И РцинсьІWЇ

КОМУНІЗМУ

,J;ело»,

Високу

повідтавапн

огляді і хори Броварської та Пу­ хівськоі семирічних шкіл. Співа­ ки з Броварської школи N2 2

року.

1957

ПО Л І

в

самодіяльності

каітни

7

Весняні

ІІОЧАТКІВUІВ

Скрізь уже

учнів,

,сосн ще ІІРек.раснішою».

ВсрХ{)ВН{)Ї Ради СРСР «Про даль-

ше

ТВОІ'ЧІ5;ТЬ· НАШИХ 11 '

рекомендований на обласну олім­

пі;щу художньої

ський

НОВИЙ ВЕЛИКИЙ КРОК

Хрущо.ва

11

ни особливо відзначилися, Іх хор зайняв на огляді перше місце і

на.родно.го rосло,~;а:р~тва.

Міжнародний огляд НА

огляд

ху дожньо1 самодіяльності учнів Говорити про районний огляд учнівської художньої самодіяль­

Киівський

Недіпи,

Е Ц Ь

mо-ху

розв•яз,анню

цього за:в.в;wн­

аrо.шrою :rброею. НедаіВНі послМІ- ня, на.mа. краШа ВВС'УІІУЛа НОО!У

гдави Рсwmсьмго урщу j проnооицію. ВІrетуu:а.ючи ци:м:и на ня .млективна кано-ашліН:ські перегооюри міністер­ М. О. Вулганіна прех'єр-иіиіст- ~ми в lli,J;:roмiтeтi Комісії Ор­ )!удрість та ініціатива є джере­ Бермудських o·c'l'J)Oвax НQрвегії і Данії Юстять ганізації Об'Є;ї{н&них На.цій по оправ СРСР рам лом успіхів Радянської краі·ни. стоо заК.(J!рДОJ!lНИХ серйоону перестоІЮГУ ЩO'JtQ згуброозбровJПІю, Ра.Аmський ПІ>Єk відмітшо, що ріше.ющ ІІРИЙняті Відз.начаючи це, ,J;e.II'Iti іtноземні наслідків та:ких ставив заави.в: «Я~ захі.J;ІНі «по­ них для них газети осооливо виділяють то:й уча:с.никами цієї З)'Ст.річі,

ця, тоорча енергія,

З ра.в;янських п()СJ[ань нтпр}·же­ планів. тези дооо:віді М. С. сидюють між.Іrар{)щну випливає, що. 11/;JІЯ гарантумв:ня ніеть». Це ЗУМОІJШЮЄТЬСЯ, 30КрІJ­ важливе П{)Літичне іі: ектюмічне Хрущова винесено() cria все-народне своєї бе:Jшжи Д-анії і Норвегії :ІІа, тим, що захі,~~;ні держави значення. Французька газета обговореR'НЯ. Бельгійська rа:зета слід було б ві;рювити.сл від {<Юмані'fе» пише, що запрошто- «Драпоруж», ;н:априкдад, nід­ ПР(}ВОДЯ'ТЬ юнку QООРОЄНЬ і ІЮб­

.-~ржави 'Не згодні rепер піти 11а ІЮІІ.НУ ві.цову Щ випробу­ ва.нь ато:!ШОЇ зброї, ro Радин­ сЬІtий урщ ГІУЮВИ:Й и пе.})ший

вані в СРСР для ·Вс·енатщ.1J,lного креслює, що вс~народне обгом­ лять ставку на атомну та водне­ і стати на ІІL1ЯХ етвсрення сиобгооорення заходи ві,J;кривають реНJІЯ цих тез с.відчить про гли­ ву зброю. Уча-сники Вер~удської

Ніе.ння іх ;на пев1ПІЙ СТІЮ&».

і О]JіІОJстайно

від;Шчають

ЙОГ'J факт, що

СJІрИЯННЯ

пе,ред

країною

,ооціа.1ізм:у

:нові

бокий

демо:к;ратизм

ве..1И'Ші п~рслективи. Перебудова ладу. «СРСР, фо.рм і методів керува.І:1'Ня ооціа-

лістИЧJПЕ,[ господа.рстоом в СРСР,

-

-

гутил фортеця н>ОtВоrо світу Радянський

Союз,

-

-

безпеки в

){{)ГОВОРИТИСЯ

Ра){Я!Нський

ПРО

ІJІРИІІІИ­

пре~ста.вник

Європі і заборони ато:м:ної зброї. ПЦwмітеті Коиісіі ООН по роз-

дає нооий приклад то-

в цій державі ВQІНИ ста.п:и на шлях; прямої під- інших краї·нах Азії ,розrо.\Ш'УВСh

обговорюються всім~ громад.яна:м:и готовки до атооt:ноі віЙ!Ни.

могутні:сть нашої батьківщини і в nроце-сі їх :вироблеН'НЯ». доор·О<бут рщдJ!JНіСьких людей. «М•о-

стеми ' .к:мективнQЇ

крок

хідні». Така позиція США і АнЗа усунення загрози ~то:ш-зї зб}JОЄІШІю ВИеJЮВИІВ 'Rадію, що гліі, як ві,цмічаєтІ>Ся в заяві вііtни виступають дедалі mи;рші США і Англія ,піАтРик·ають цю го, як І)снооmі за.КООІи і найваж- МЗС СРСР, шщчить · про те, що IW~iia в ряді краін. В .Нпооrії та проІЮЗицію PaдmreЬIIOro &юзу.

руж»,

як відз.н11чає демократична. пре- лившn ріШ3ННЯ са за рубежем, ще вище підне:се

радниеького ·наради заявили, що даJІьші атом­ «ціл]t()м .неоо­

пише «ДрІІІпо- ні випро!Уування

аиерИ&а.неЬКИ:М .пла,нам:

Ro11i

защ11;и

3 цією

по BДQCEOIJI:aJieR- також

ню орга.нізацн керу:в·анн:я

nідготоsк.ою

а.м:ерик.а;вюьІtі

бмгарсь:ка газета «Ра.ботничес.ко бурхливим

зростанням

31І'язані м:ічеиих

Анг.1ією

ІВищюбувань

плани роз­ amИliOi збІЮі в Тихому

Qlteмri.

ПР<r м:іще.ння на тери'l'Орі:і су·сідніх з Питання про п:риі:rинЄІВ.JШІ та:&их сшщіа.льних ·вш­ випробуmань сТОЯJІо в цeamri не-

B:Кa.:JYG МИ!СJІО!Вістю в СРСР підО'І'ОВJІені СРСР :к.раїн

В. Харьков.

народний рух проте-сту проти 'Н&-

.

нашого .:ьмвих ча.етин США, ос:нащениs. дл.вюх дебатів

Ре.аапор С. ПОГРЕБІНСЬКИR. Загублену круглу печатку Бро-

варського деревообробного комбі-

в А·нтлійсь:&ООІу нату вважати недійсною.

Адреса редакції: м. Бровари Київської області, вул. Київська,

.11& 138.

Броварська районна друкарня І(иївськоrо об.nасного уnравління культури.

3ам.

1545 -2580

42 номер 1957 рік  

42 номер 1957 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you