Page 1

Середа

20 травня 1998 р. N2 41 (8933) Ціна

Виходить

з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

четверга м ИНУЛОГО відбуJІась друга сесія

Верховна Рада починає роботу

міської

Слід сказати, шо ця сесія прохо;tила

Бандурка (а він вів засідання Верховної Ради до обрання ї тимчасово! президії) знову надав слово nані Стецько. Згідно основним Законом України вона також відкрила роботу новог nарламенту.

Після того, як відлунала мелодія Гімну, на трибуні з'явивс Президент України Л. Д. Кучма, котрий, як і передбачалося вистуnив зі щорічним посланням до деnутатів і народу. На думк глави держави, найголовнішим є наnовнення реальним змісто гасла: від nорядку у владі до nорядку в Україні. Леоні Данилович висловив готовність сnівnрацювати й nоразумітис з nарламентом і закликав до цього керівників владних структу усіх рівнів. Президент вважає, що вже цього року Україна з мо ж

цього зростання можуть бути вищими за nередбачувані, якщ вдасться уже в другому півріччі ц. р. знизити до 35 відсоткі nодатковий тиск на фонд оплати nраці, а також nерейти д єдиного nодатку на сільських товаровиробників. Л. Д. Кучма вважає, що рівень інфляції слід знизити на?­ відсотків, а в настуnні роки -до 5. Причому, в цьому nлані сво слово має сказати й Верховна Рада, адже тягар nіль

перІод їхньої роботи.

залишається занадто важким.

У щорічній доповіді Президента було висловлено також ціли ряд думок і nроnозицій, врахування й реалізація яких дозволить якщо не виnравити ситуацію, то хоча б призупинити на перш ом етапі розвал у державі. Хоча Президент настроєни оnтимістично. Новий склад членів nарламенту він бачить своїм соратниками і однодумцями, котрі готові сnівnрацювати з ни на благо держави. Після цього депутати ухвалили постанови про кількісний nерсональний склад тимчасової лічильної комісії для веденн nленарних зібрань до обрання голови Парламенту. До не· увійшли Ю. Костенко, А. Матвієнко, П. Симоненко, О. Мороз, П Лазаренко. На nершому засіданні Верховної Ради розглянуто також ря інших nитань.

··· · ,·:>.

-\.~'

'

ШКdЛІ• ,,.-.

.,

·. '

- ""

'

З rіЬ-.атком не~аЛ~жності

,в . ·. .У~ра'іН~ .·.· •..... n<>Ч<tЛИ' ~jдррджуватис;.я •. давні; :tp~.tЧ1Jtil"t-talt.ipr~··t.~pi).Цyj~ 1)_t~>\Vifv1()KPЄЦЬI<J1,1. Ч~реДНІИ< wка:ці,··<'

··

відрадже не\

найnрекрасніше' свsцц.---·

день~матері. Учні10 Класу

·~~r~!>-9. ~{1.1.1 .н. а. н·"о· го св. . .о····.їХ., пю6Ихс:~ам~ ' •··· ~·.·:.'•. Ве-ду"Іа.~ечор~

0,.-п

'~ерн~:Шnри(ІітаJ"\~ р.оі)9rи)(

·спо ro~::.i~!f ,'с ·~дpeчv.~~~!#ffi І~~ ва-. sдSJчності '-f'a •любовІ •· МатИ •щжною колисковою•

обеR~.t'jе·•·.······.·,н.аЩ\ ~~<?н&.,·••Уі

:ДИТ\Іf~СТ(Ііі Н;,:ІВЧ~Є f.jaC)I(1.1TИ,

·за"•законами ·любові ·t. ,, --:- -~ -. .---~:-· ·'::<><:·: . -:_- ' - . '·'.'<_: __>:;·'-''•''·,'' -~ •-''•"·'_,· --·.-:

.

~(lp~ru~""- •..... ~<Jr ~.·;~~RT.•()/3.~~· ·nо)І(ертвува.ти >За,ц$01. !"fЗС.

У9!~?~~ навіть. ЖІ1,l-УЯМ!:А. . мt.t.·· •іНКОJ:І\Іf'.fЩВЇТЬ··:'З~()УS~ЄМО)

rа()дяІСУВаrи їй з~ •чfіЛачн~й сt~Щ<І'н.ок~~ ~кИй t";.Jryc~Ц~м~

rо:тує.?:~оли ми··.щ~;Юачим<> с: ()J:I <>д.кr ~:;.с ни-.;~~У в~.~ ері;;; ЗаСИДІВШИСЬ· 6tЛЯ< еІ<рану.

телеt~іЗОf?а, не ма~м() •-.асу. сказ<щ1 'на добраніч'~. . :· ДІm разом з клар!им

К(:!рів~икам

Л.... О.

.. Карt}Q!3СЬ~QІО.·ПРf1ГQТ}'ваЛІ,1.

ДЛЯ 1\і;,:ІТЄрІВ C8~TI(OBt,1\lf C.:t;_iJJ,~ ~СJОЯ':!~•і~ ВСІ -; (:Л~)('аJ:ІІ,1

Особ:шво активно і заці­ кавлено проходило обгово­ рення регламенту міської радн ХХІІІ скликання. Зокрема, депутатн А. М. Базір, Р. Д. Обухів ВИСЛОВИЛИ ряд СЛУШНИХ ЗМіН і доповнень до важливого документу. Враховуючи ці та інші пропозиції, сесія прнйняла регламент за оснОВ)7 з подальшим його

обговоренням на засіданні постійної ко\Іісії з питань регламенту, депутатської етики

та

контролю

ВИКОШ1ІІІІЯМ рішень МіСІ,КОЇ ради

та

винесенням

В УМОВАХ зростаючого безробіття одним із першочергових завдань державної служби зайнятості є безоплатне надання населенню оперативної та повної інформації щодо стану ринку -як певного регіону, так і держави в цілому, а також послуг, що надаються цим відомством. Україна відносно недавно зіткнулася з таким явищем, як безробіття. Але, роблячи перехід до ринкових взаємовідносин, ми, як і інші країни, повннні nлатитн за І!е певну ціну. Погодьтеся, усвідо~1лення працівником того, що на його ~Іісце претендують інші, змушує працювапІ краще, шо вигідно як для окре~ю1 · о інщtві;~уу~tа, так і в ці;юму для сvспільства.

· На щастя, наше місто потрапило у сферу

підвищеного інтересу як Міністерства праці, так і німецьких спеціалістів, котрі мають велнкий практичний досвід у реапізації програм пом'якшення nсихологічного, матеріаньного тиску на громалян, шо перебувають у статусі безробітного. Пракпtчні німці підрахували, що, навіть витрачаючи на не 1lосить великі кошти, держава у прог,rаші не залиІІІасп,ся, бо пересічний безрооітній, відчуваючи турботу про себе, залишається насамперед добропорядним, лояльним навіть за умови тимчасових труднощів для нього. Спокою і врівноваженості побажав під час офіційного відкриття модельного центру професійної інформації Еккегард Ха1·ен, який брав безпосередню участь у його створенні на базі Броварського центру зайнятості. - Це не єдиний проект, який здійснюється в Україні. Подібннй Іtентр кілька років вже функціонує у ВатутінсІ,кому районі Києва.

спорту (головаМ. Г. Коба). Перший заступник міського голови Л. А. Гринчук доповів

вартості

про

торгового

структуру

проходило обговорення питання про встановлення

виконавчих

органів ради та загальну чисельність апарату ради, іТ виконавчих органів. Загалом міська рада складається з 21 структурного підрозділу, в яких налічується 190,5 штатних одиниць. Після

на

шомісячного патенту

на

здійснення торговельної

діяльності,

надання

побутових послуг та фіксованого податку для громадян, які проводять nідприсмющьку діяльність

без створення юридичної особи. З ряду позицій у депутатів розходились думки,

висловлювались

свої аргументи "за" і "проти". Зокрема, тор­ говий патент на реалізацію КНИЖКОВОЇ ПродукціЇ З\ІеНШІІЛИ На 20 ГрН., а ресторанам, кафе, які мають І та 11 націночні категор11, відповідно збільшено на таку суму. На сесії було розглянуто детального аналізу з обговореного питання прийнято відповідне рішення. На цьому депутати завершили організаційні процеси 1 перейшли до розгляду питань забезпечення життєдіяльності міського

-з питань регламен­

ту, депутатської стики та контролю

за

виконанІІЯМ

рішень міської ради (голова А. Я. Теплюк); -з Іштань бюджету, фінансів, цін та соціально­ економічного розвнтку (гюова М. І. Дудар); з

господарства,

приватизації, комунальної В:lаСІІОСТі Та ЗеМеЛЬІІІІХ ресурсів (голова Н. Б. Михайлова);

-

з

питань

створенню

з

нято конкретні рішення, а також затверджено звіт про розміщення облігацій місцевої

закон­

поставились звІльнення

до

Хочеться сподіватись, шо спільними зусиллями

депутатського корпусу і виконавчих органів міської влади наше місто зуміє подолати перешкод11

економічної нестабіль­ ності, збереже і примножить здобуті позиції. Іншого шляху тут

справи ВІд

сп,1ати податків, коли з таким

шпань охорони

здоров 'я, материнства і дІ пІшства та екології (голова П. В. Шкурснко); J питань соціаль­

проханням

на

500 тисяч

гривень.

--

умов

громадян

nозики

загальну суму

для проживання броварчан. Тож невипадково народні обранці з почуттям відпові­ дальності і принциповості

ності та правопорядку (голова О. Б. Петренко);

-

належних

питань, по

обговоренню яких прий­

підпо­

рядкованих основній меті

шпань

ряд земельних

звертаються

не може бути. Адже саме цього хочуть і всі наші виборці.

насслсшІя,

приватні підприємці. Якщо бути "добренькими", то завтра міський бюджет стане зовсім "худим".

освіти, культури, молоді та

Досить жваво і зацікавлено

Сергій ПРИСТУПКО.

ного

захисту

Перші lipoliu програми «ТРАНСФОРМ>> Нещодавно ми брали участь у відкрипі центру охорони праці у місті Комсомольську. До кінця року аналогічний центр буде відкрито і у Запоріжжі. Сподіватимемося, що подібна добра практика знаходитиме своє поширення й надалі. Це дасть новий імпульс у справі працевлаштування, особливо молодих людей. Приємно відмітити плідну роботу як німецьких, так і українських спеціалістів. І МІІ ~1аємо повне право цим гордитися.

Перший заступник міністра праці та соціальної поліпtки України Іван Якович Сохань висловив задавонення роботою як німецьких, так і українських спеціалістів. Адже проблема безробітгя з кожним роком загострюється і ми повинні бути готові до розв'язання цієї проблеми. ~· Нам важливо переймати досвід країн, які протягом десятиліть працюють в умовах ринку. І те, що ми оволодіваємо цим досвідом, з одного боку добре, а з іншого прикро, бо за статистикою безробіття стоять живі люди. І саме організація подібних

інформаційних

центрів

повинна

послабити психологічний, економічний тиск на трудові ресурси держави, додати їм впевненості на ринку праці, який тільки формується. На відкриття центру прибув і радник посла Федеративної республіки Німеччини в Україні Клаус Брюммер.

-- Заходи, які здійснюються у сфері співробітництва між Україною та Німеччиною, називаються "Трансформ". Це програми Федерального уряду для України і вони будуть продовжені як у цьому, так і в наступних роках . Вже реалізовано більше ста проектів у багатьох

галузях, зокрема у сільському господарстві, банківській системі, малому бізнесі, царині соціальної політики. Це свідчип,, шо Німеччина є найбільшим донором для вашої держави. Минадаємо підтримку для того, щоб у вас прискорився темп реформ і ви мали можливість входження до Євросоюзу. Ваш центр знаходиться поруч із монументом

на честь воїнів, які

світової

війни.

загинули

Ми

v роки другої

ма:1и

складні

взаємостосунки у минулому, але сподіваюся на партнерство, взаєморозуміння та підтримку сьогодні і у майбутньому. - На жаль, проблема безробіття нова і актуальна для нашого міста та району, ~­ говорить, звертаючись до присутніх, міський голова 1.3. ІІетренко. Uтож сміливо потрібно дивитися правді у вічі і працювати над її подоланням. Суттєву підтримку ми матимемо і від діяльності інформаційного центру, який бу.1о створено спільними зусиллями. Ми широ дякуємо керівництву держави, області, німецькій стороні за все зроблене у його створенні. Сподіватимемося, що безробітні зможуть до мінімуму скорочувати період пошуку роботи. Я щиро дякую і нехай Бог нам допоможе. Представники німецької та української сторін перерізають традиційну червону стрічку, присутні ознайомлюються ІЗ учбовими класами, можлІtвостями у інформуванні безробітних ...

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

11

nіВрічч~

р.

1998

передп.r~а.ти: Для інвалідів 1-·і та 2-ї груп усіх

••T<fi(И~~y~OBit1M. П(),t\ЗРУ/іІ(()М

;•j:,l-':·~:~~~~·~··• ;:eщ~~~~~~&~:'·

про постійні комісії міської ради, яких утворено шість, а також у відповідності до п. 2 ст. 26, ст. 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в У країні" за тверджена персональний склад комісії й обрано їх голів. Доводимо до відома виборців перелік цих постійних комісій:

Вартість

.цу.)J(~>t~.ц~:ЧtІі>·.•і Ч/3"9РУЩЕ!'ttі

,;.rм>-'A~J!)'t.tpк і.Ц.l!.S!'і"'~)(~·-.•,це~ '~·~IJ,I.~'·'-11Q.І.JaJ(~'J~".<'}Jip{)().I.J~' •~емнJщ.,., . " , _-·,-_---~-<::.:·\(~~~~~,>у~- _- ' ' ' __:~ -~_-·,._< ~\~:-~><-- '_' ,.•с .z,•··· •'"'•·J-(araлSJ МИ.К...,ТАСІ:t,·

положення

Переаnлачуоmе «НОВЕ ?КUТТЯ» на

"Мол111тву. матерів}; яку ,ЛрО'fИТсЗ!J<f.... ;,, JJЮ{)as~ ОлеІ(сан.цр,івf-Іа. мarv9! бу]1И

:·я~9X~~~J:r~t:i~ :Jа~~~~~!Ф!іЩJ1.й~

за

розгляд наступної сесії. Депутати затвердили

За повідомленнями газет.

рад, районної державної адміністрації

кожному випадку перемагав

відсотка. І в настуnні роки ця цифра зростатиме. Причому темn

-, ,,

сес і й попереднього скликання, У залі постійно звучали різнополюсні ду\ІКІІ, пропозинії, враження. Окремі депутати дещо емоційно, часом настирливо відстоювали свої погляди під час обговорення питань порядку денного. Проте, підбиваю'ІИ підсумки сесії, міський голова І. З. Петренко відзначив, шо у здоровий глузд, у резуль таті прнйнято виважені, обгрунтовані документи, які стануть правовою базою деnvтатам на весь звітний

збільшити nриріст валового внутрішнього продукту на О,

.'<>-•

неординарно,

зовсі~1 відрізнялася від від

держави, зачитала найстарший за віком деnутат голова Конгрес українських націоналістів Ярослава Стецько. Після годинної nерерви, відведеної на церемонію підnисанн nрисяги, голова тимчасової підготовчої групи Олександ

мi{/illi:>І<'Pl3.iJ~кiй~·t

ХХІІІ

роЗІ ' ЛЯд організаційних питань діяльності ради,

травня ц. р. розпочала роботу Верховна Рада Україн нового скликання. Із 433 зареєстрованих у ЦВК на цю да деnутатів на nерше засідання nрибуло 417. І всі вони підnисал nрисягу на вірність Україні. Текстїі, як того і вимагає Конституці

'

ради

скликання, яка продовжила

12

· · д~нь .мJJ/t:"~Pl. "

районної

_ _

n;;17;~

)Ш~\w '&1ffit~ tІ&J ''·1 . · l1' ~ ~ ~ ~

~~ ::::=::::::::;:::: § ~ ==::::::=:= § ~ ::::: ::;:::.....--

Індивідуальна

1,,\,

;.;::::::==

Півроку З міс. 1 міс.

7 грн. 20 коп. З грн. 60 коп. 1 грн. 20 коп.

Відомча

9 грн. ЗО коп. 4 грн. 65 коп. 1 грн. 55 коп.

к~тегорій. 1

,учасників

Вели~ої

ВІТЧИЗНЯНОІ ВІИНИ передплатна ЦІНа "Новоrо ЖНТТJІ": на півроку на З міс. на 1 міс.

4 грн. 80 2 грн. 40 80 коп.

коп. коп.


с·

с

о ос

а

с

б

;юс:Ііджені на заразні захворювання і

день піСJІЯ отслення корови чи тс;вші

часто

nові;10\1ІІТИ

стають

джере:ІО\І

розnов­

про

не

керівника

сю;Lжсння захворюванІІя у твар11н.

відповідної

Така ситу<:~нія nотребус ві;1 сільсько­ І·осnо,тарсІ,кІІх та держав11их ор1·анів

ветеринарної \!СіlІІІlІІІІІІ. ФaxiвcJtJ,

nрийняття ві;tповідних рішень для

і зробить все нсобхі;tнс, щоб корова

встсрІІІІарної \ІСіtІІШІІІІІ проііш:Іа нара:tа ветеринарних

ОДНИМ із елементів інтсншфік<:~нії твариннинтва с всебічне вивчення nроблем, пов'язаних з біотсхно:юІ·ісю відтворення стада. У зв'язку з LНІМ великого значення набувас nі;щишсння кваліфік<:~ції кадрів, їх nрофесійної

фахів11ів

майстерності, nідготовк<І спсІrіа:Іістів.

сектора

Ветеринорний ІІікор ІІікує ІІНJJJство У nрІІ~ІіІ!lСІІІІі раііонноІ·о nі;tnрисмства :tсржавної заві;LуючІІх ;Lі.ІІ,НИ'ІІІІІми :Jікарня.\1И ветеринарної

\ІС!lІІШІІІІІ

ІІ<ІІІІОІ о

раііон~.

Провів

нара;1у го.1ОВНІІЙ

організшtії та створення у~юв, у яких

ІІІТ)'ЧНС ОСіМСНіНІІЯ ТВ<ІрІІІІ приваТНОІ'О станс ;tжсре;ю~І

розповсю;t­

які забезпечують вnрова;Lжсння в

жсння захворюваІІІ, хулобІІ. Внсокий

;щржавниіі інспектор встсри11арної мс;LІІЦІІІІІІ району Віктор

праКТИКУ

nрофссіона:Ііз\1 техніків, наявнісп,

Анаталісвич Дя;tюк.

технологііі,

Він звернув ув а І у nрнсу тн іх на те,

1110

еnізоотична сІпуанія

:Ісіікозу, Х

'IOCKiBCJ,KI1ii'',

1осnоларсІ в

iHTCIJCIIBIIIIX

лн;нтів ;щю ''' ·з\ІОІ') npoвo;tHlІI осі\ІС-

Метод LІІТУЧІІОІ'О осіменіння 100-1000 ра3іВ

ДОЗВОЛЯС В

нсб:Jа r·o ПОо1)'ЧНі ПО

'

'

'

BI)J 0!11101'0

За рІК

вІІпа;1ково. нtс в щt:Іскі часи, вс:шкиіі фізіо:ю1· І. П. ПавJІов

ріВНЯНО З ПрНрО/[ІІІІМ Пару­

скюав. шо \ІСіtІІЧІІІІіі .Іікар jfiкyc :ІІОJLІІІІу, а встсрІІІшрниіі

ВаІІНЯ\1.

·збу;LІІІІКа

XBOpOOJJ,

а ЗІІаЧІІ

JJ,

ІІС ;lQП)'CTIII

11

ПiJi;tHJJKiB

JЮЗПОВСЮ}!ЖеІІНЯ

cJ,oJ·o;liJi,

Це

JtaC

ЗМОІ

\

і

ІІІИрОКО

BIJKOJJHCIOB)BaTH, 1110

ко:111

ЇХ

З<ІХОіtів, прІІ;tбання засобів 3ахнс1у тварІІІІ і їх лікування,

ІІІТабІІОЇ сс:~скніііно-nлсміІІІІОЇ роботн.

віт<:~мінних біо:ю1 ічних 1а ба1 ато інвнІх nреnаратів. І не в тоіі час, ко:111 кі!ІІ,кість тварин у грома!lському ІВарІІІІІІІІІПВІ рІЗКО ЗМСІІІІІІJ:JаСЯ, )' приваТІІОМ)', НаВПаКИ, і

nроr·рами JJaJJeЖИTh ТСХІІіКаМ ІІІІ)'ЧНОІ О

ВизІІа чат, ІІа ОСіМСН і

значно збi:JJ,JlJJI:Jacя.

Різно1·о ро;1у бізнсоІСІІІІ закуповуюл, як в грома;кьКІІХ, так

і у nриватІІІІХ

1осполарствах хвору ху;tобу і реа:Іізують й в

3абіііІІііі \Jaci В СІІрО\1)' Bllf'!IЯiti ІІа Oj[IIOM)' З рІІІІКіВ БроварсІ,КОІ'О раііону. Це с ОJtІІИМ з :tужс 1·рубнх nорушень Закону УкраЇІІІІ про всІ срІІшІрІІу \ІС:lІІІ!ІІІІУА то~Іу, за І остр11в у ва І у nр11сутніх Віктор АІІаlО.ІіІЇОВІІЧ,

ВСТСрИІІарІІі :Іікарі ПОВІІІІІІі

CJa'JJJ

ІІа

І·рома;кJ,ко\ІУ секторі району отримаІІа JІІІІІІС

в

60 тс.'ІЯТ ві:1 1ір ше nра ню ва 111

3В'язку з ІtІШ :tано ві;tпові;tні вказівкн ві;І.:tі.Іу з нсзаразІІІІХ сі.ІІ,сJ,КОL оспо;tарсІ,кІІх :ІІКарІІЯ\ІИ

)[I.JJ,IJII'IJIII\111

нара;tі бy.Itt

ЗбСрСЖСІІІІЯ

3аві;Lуючим

ВСІ СрІІІІарІІОЇ

Вслшов:ІСІЮ тср\ІіІІІІ ·з ві 1ное 1 і

На

тварІІІІ,

3 цих

ІВарІІІІ,

~ІСі!ІІІ!ІІІІІІ.

ПІІЛІІJІ,,

ОСОб:ІІІВО

р031111Іj)СІІІІЯ СфСрІІ і Я КОСІ і ВСТСj)ІІІІарІІІІХ

насс:Існня БроварІІlІІНІІ та ІJЮ\Іа;t­

1·оспо;щ рства.

З

упраВ:ІіІІІІЯМ

.І іка рі вс

І'рОЩІ)lСІ,КО~І)' ТВарНІІІІІІІ!ІВі нарахо­

npoiiiJI:Ja

1еринарної

курсах

пі:tвищсння ква:Ііфіканії сnсніа:Іістів

юва ІИСJ,

іІІВСІІ І ар ІІІІіі

110\ІСр.

в:нtсІІІІКам ху;юби. Як11ю провс;rснс \ІО:ІО;[ІІЯК

Bi.l І aKJJX

Йо1 о

купівJJЯ

ПрОВО,'[ІІ І

IICJ,

За

ІtіІІа\ІИ.

Це

ПОВІІІІІІі

)'CBi,l0\111111

ВСі

В.'ІаСІІІІКІІ Х)!ІООІІ. У ПрІІ\ІіСІ,КН.\ селах Требухові, 'ЗЮІІ\І'ї, Kp<:~cJJ:IiBiti ТСХІІіКИ

nранююл,

ЗаП:ІідІІеІІІІЯ ТВ<ІрІ!ІІ

ШТУЧІІОІ'О

раііОІІІІОІ О

Bi}l

nі;1nрисмства ;tсржавІІоЇ ветери­ нарної мелІщІІІІИ. ВоІІи м<:~Іістри свосї сnрави, маюл, ВС!ІІІКІІіі :юсві;1 роботи. Певну І!ОПО~ІОІ у в фінансовііі ІІОВОЇ

СПрави

no

п.ІС\ІОб'с;LІІаІІІІЯ А;t\ІінісІ раІJія

В.

М.

і .ІікарЯ\1 ВСІСрІІІІарІІОЇ

провол11:юся сім'ям явно з;юровоІ о

пранююІІ, у Го1 О'Ісві, Бобрику, Ка:нпі, Літках. О;LІІІІМ з перших орrанізував 1110 справу заві,tуючиіі Ка:ІІпянсJ,кою :ti:JJ,JШttcю ветеринарної \ІСіlІІІtІІІІІІ Д. А. Дено в. Осі\ІСІШТІІ корову чи тс:нщю не

nровсдсІІІІЯ

приро:ІІІОІ'О

Щоб усnіІІІІІО

п<:~рування

корів і теющь у привалюму секторі. Такі доморощені n;~і;tникІІ не завж;1н

не

CПpaBJJ'JIICJ, З

1варІІІІ,

-,а кож спср~ІУ

П:Jіі!ІІІІКіВ.

Хо•Jсп.ся по;LякувапІ керівника\! І'ОСПО;JарСТВ,

J·o:IOBIIIJ\1

'ЮО'ІСХІІіКа\І

ра;LпJспу-ко~Ібінату СІ,киіі", КСП

\IC;[JJI[IIIJII

"Ка.ІІІІ ЯІІ­

"БобртІІtІ.кс", КСП

'TOIO:JiBCJ,кc", КСП

"ІlрІІJlССІІЯІІ­

ськс" Та іІІІІІІІ\1, ЯКі ІJа;щ:ІІІІЮСИ:ІІ,ІJ)'

нсобхі,ІІІУ ;юпо~юІ у ;t:Ія rюча

1ку

нової важ:ІІІВОЇ і ві;tпові,tа:ІJ,ІJОЇ сnрави.

захолів з профілактики лІ :1ікування JJCПJii)liJOCTi ВС!ІІІКОЇ р01 аТОЇ ху;юби.

J[ІЯ

високої племінної якості, вони

З С.'ІСМСІІТіВ ці:ІОІО КОМП.'ІСКСУ

Кур 1а.

BJJ;ti;JІJJJa В борІ JJCбxi;tнC OO:Jaitii<ІIJIIЯ

OO.Ia,tJJaJJi базові П\'ІІК'І Н ІІП\ 'IHOJ'O ·зап.Іі,tнсння 1варнн. ·такі пунК'тІІ уже

утрІІМУJОТJ,

JJa;JaB

п:Іс\tоб'с;ІІІаІІня

осі~ІСІІІІЛІ корів nр11ва 1ІІНХ 1 ocno:tapiв'' По-псрІІІС, щоб заn:Іі;LІІСІІІІЯ

Oitllll

бу,tс

ЗІІа'ІІІО

BIIIJ[II\111

ЯК

іІІІІІІС

І ВарНІІ

0\і[С ВВ<ІЖ<ІІІІСЯ П.ІСМіІІІІІІ\1.

lliHIIIIX

І[С ВІІКОІІуВаТІІ СПОСОбО.\1

гучне

фахівІtОІ

тварІІІІ та п:ІС\ІіІІніі'і справі. О;щочасно пр11 ;tі:ІЬІІІІ'ІІІІІХ :1ікарнях Іа ,[J:JJ,JJIIILЯX ВСІСрІІІІарІІОЇ \IC:lHI[IIHII

i!CIIICBIJ ІС

111

встсринарІІоЇ ~Іс;tНІLНІІН,

JL'IЯ осімсІІіІІІІЯ

ПОСІ а:10 ЗаПІІТ<lІІІІЯ

·з

зап.:JіJLІІСІІІІЯ коровн бу,tс

роз веде 1111 ю сі ,,,с ь ко ,-ocno;ta рсь ких

ТО~ІУ

бу:Іа

;LІІрскІор КІІївсJ,коІ·о об.•JаСІІОІ о

Itc

\ІСіlІІІІНІІІІ, уже

псрсатсстанію на

ОТСJІСІІНЯ

іІІІІІОІ'О боку І[С бу;LС Jty'ЖC ВІІІ'і)LІІО

пі;LІрІІМІ!і

Група фахівнів. з;tсбі:н,нюІ о

СЛІІЮ~І ІІа І КВіТІІЯ 199~ року корів у

:1абораторії Л. М.

Віктор АНАТОЛЬЄВ.

за

nІІТ<ІІІІІЯ в11рішусться сnсніа:Іістами

раііо11у збі:ІІ,шусп,ся кі:н,кісл, бутаїв­

рОЗІ. ІЯІІуТІІХ ПІІЛІІІІ, ПрІІІІІІЯТО ві;LПОВіJLІІі ріШСІІНЯ.

час

ра зо~~

ЯКІІХ

J

:tаниіі

зшtхо;tяться у nриватному секторі

ПJІіднІІків,

Та іІІІІІі.

У

ilCpЖaBJJOJ ВСТСрІІІІарНОЇ МС;[ІІІ[ІІНІІ

встсрІІІІарної \ІСіІІІІІІІІІІІ В. І. Прудюнї, ;Іікар-вірусо;юІ· тісї ж :Іікар-спі3оото:юІ· В. М. Кова:Іь

про

ситуаІtія у сnіввідношенні тварин, які

заморожсІІої сnерм11. А;Іс о;щочасно в шtсс:ІсІJнх пунктах

Також вtІсІуnІІ:ІІІ ,tнрсктор ;tсржавної лабораторії

Wcpc.\Jc 1,

J·ocno;tapcтвax.

сnсніа:ІісІ а \І

ІІІТУЧІІОІ О ОСі~ІСІІіІІІІЯ 3 ВИКОрНСЛlІІІІЯ\1

Та іІІІІІС.

рішсІІня

пі:tтртІ\ІКІІ раіі;tсржа;tміІІістранії не

ВСС і

\ІО.'ІО,lІІЯКа,

fiOCiyT

також

бутая, no-;tp;тc бутая, ІtінноІ·о ·за nро;tуктнвнісло ііоІ о щпсрі. Краще за

Іакож обІ·оворюв<:~:ІІІСЯ проб.ІС\ІИ

ІІОІО:ІІВ Я

а

nрніінято

орІ·<Інізацію нпучІюІ·о осімсІІіння корів та те;шць, які зІІахо;lяТІ,ся у приватних

встер11нарної мсдІІШІІІІІ. Останнім11 рокам11 різко змінн:1ася

А

I[J,Q\IY ІІаПрЮІКУ ІІС\ІОЖіІІІВО. Д.ІЯ ВІІПраВ:ІСІІІІЯ СЛІІІОВІІІ!tа JtJ,O\IY poiti ІІсобхі;ню осімсІІІІПІ 1670 корів і 550 те.ІІщJ,_ У

хвороб

раііоні

pom, у внкона 11ні ніrї

вува:ІОСJ, 6550 І O:JiB, у ПрІІВаТІІО~І) секторі Х500 І'О.Іів. ТсІІ;tСІІІ!іЯ збі;н,ІІJСІІІІЯ корів у приватІІО\ІУ секторі б)іtС nро;ювжува пІсІ, ще кі.ІІ,ка років.

Да:Іі на нара;1і ЙІІІ.'Іа роз\ІОВа про борол,бу з яповістю та нсп:~і;нtістю вс:нJкої ро1 а ІОЇ ху;юби. Алжс за \1ІІІІ).'ІІІіі рік у

В

Кср~ Ю'ІИlї, І аКІІ\1И ВНСІІОВЮІМІІ, В

сько\ІУ тварІІІІІІІІІtтві раііо11у. Так.

перСПОІІі ЛІКІІХ "бі3ІІСС\ІСІІіВ"

кожнн.\ І ОО корів. Якщо сказат11 nря\ю то

ІІіІІІІЯ І ВарІІІ І у ~ІіСІtЯХ ЇХ )ТрІШаІІІІЯ.

11 НЯ CiJJ ЬСЬКОІ'ОСПО;Lа рсІ,КІІХ

тв<:~рІІІІ,

nic:JЯ

заn:Іі;оІсна. Тс.·Іяті бу;tс nрисво­

іlУЖС

ВаЖ.'ІІІВО і!іІЯ рса.•ІіЗаІlіЇ ВС:ІІІКО\І<ІС­

ІІС ВИСІаЧ<ІС КОІІІТіВ ,[.'ІЯ ПрОВСі!СІІІІЯ ПрОТИСПі3ООПІЧІНІХ

прІІйшла в статсву охоту через І Х-21

ilCIII>

приватного сектора

ві;tібраІИ наіібі:тьш ІtіІІІІНХ

Еnізоо1ію nотрібно 'ІОКа:ІізувалІ, ЗНИІІlІІТІІ

інфсКІLіЇ. Особ:ІІІВО актуа:ІJ,JІІШІІІLі снова ста: ІІІ

ПіІІ;ТІІІІКа ПО-

лікарні

прийде додому, обстежить твар1н1у

Це проблема

збільшІІпІ кі:н,кісл, прнп.ю.t~

по тубсрку:н,озу. 'Зві;ки і ВІпікас

nсрІІІОЧСрІ·овс З<ІВіЩНІІЯ спужби ВСТСрІІІІарІІОЇ МеЛИШІІІИ. Не

.'IIOilCTBO.

сучасних cпCIJia.'JJ,JJH.\ при:Іа,Lів іі інстру­

Пр ІІІЇ О ~І і В

СУЧ<ІСНИХ

відтворення стад<І.

в районі ;1ужс ск:І<цна. Усі Jоспо;Lарства, за винятком ;tсржа П.'ІС\11а BOilY "П

НОВИХ

,·tі:ІІ,ничної

1111\1

Віюор ДЯДЮ!{, І'О.'ІОВІІІІІЇ :tсржавІІІІІЇ іІІсnектор

ЗаВіtаНІІЯ~І, \ІІІ ПОВІІІІНі тримаЛІ ;!уЖе тісний контакт з н<:~се:ІСІІІІям. Кожен

ветеринарної \ІСІLІІІ!ІІНІІ раііону,

В:JаСІІІІК ху;юби ПOBІJІJeJJ )'ЖС ІІа другиЙ

~1C)llllliiHII.

\Іаііор с;Іужби всІсрннарної

-~'JІ~,, ІІІ{ .. •І_]_• ~--------------------------------------------------, Незалежності, 7). Проте і за наше оголашеня в газеті. Це і хвороби. Хорони вас, * * * nодарували їм меблі, ТВОРІМО

ці речі слідхоч і небагато, але

Людмила Володимирівна

Господь! Алеякщо це сталося,

Ми вже не раз nовідомляли

ковдри: а також мІшок

Д ОбрО

Ось чому броварсь,кий осередок Союзу_ укра1нок nроводить nост1ино дІючу

нужденним зовсім нові речі: сукні, костюми, сnідниці, а також дитячі.

дзвоніть за телефоном 6-2427 і заnитайте відому в Броварах людину _ Надію

про те, що благодійна діяльність людей небайдужих надходить за адресою біди.

благод1иники nо_дарували

Крім одягу, Ніна Дмитрівна

Іванівну Толмачову, котра

багатодітної матері Наталії

nлатити.

Багато наших сімей

змушені

користуватися

акцІю

по

збиранню

у

зношеним взуттям, одягом, які надаються зарубіжними

населення одягу, взуття, nредметІв nобуту, дитячих

організаціями. Хоч це й

незаможних.

д о n о м о г о в и м и

ВІЗКІВ, Іграшок, книжок для

Лазука,

яка

nодарувала

Шашкова надала доnомогу дітям-сиротам _ 20 банок

багато років nрацювала у будинкутворчості школярів а доnомогитим,хтоnотраnиву _с_круту. А ще можете наnисати .Іи за адресою: м._ Бровари, бульв. НезалежносТІ, 2-а, кв. 4.

консервованих

овочів

та

крайній захід, але для багатьох він - єдиний. І тому не nриnиняється потік людей до ринків "secoпd haпd" ("другі руки"), які відкрито майже біля кожної станції метро. Є такий

Директор СШ N2 7 Юрій Миколайович Скорб надав нашій громадськійорганізації nриміщення, доnомагає, чим може. Багато добрих людей дзвонять і nроnонують навіть меблі, холодильники,

салатів. Багато людей не називають своїх nріз_вищ, тількиочіїхні світятьсятеnлом і любов'ю. у найскрутніші часи ми, люди, повинні бути всі разом_; бо зараз НІхто не вnевнении

і в Броварах (бульвар

nерших, хто відгукнувся на

викине когось 1з нас у бІДнІсть

магазин - "Дешевий одяг"

-

телевізори, Хочу назвати

і вам nотрібна доnомога,

теnер очолю

є

е

в лику

с

' nраву

Тетяна КРАСЮК, голова Броварського

в тому, що завтра життя не

осередку Союзу українок.

От і зараз одержали листа від

Миколаївни Дудушен ко. у цій сім'ї шестеро дітей. . 3 розумІло,

що одягнути,

картоnЛІ.

Сті!', шафу, штори

ТетянІ Фtногеновtи, ~ка одна

виховує сина Ця СІМ я також ·

-

щиро вдячна за доброту ,І милосердя. ОбидвІ СІМ _1

nросять nередати низькии

уклін

і

nрацівниці

nрогодуватиїхвнашскрутний час досить проблематично. Вона та їі чоловік Дмитро Павлович щиро дякують начальнику ексnедиції N2 60 Миколі Анатолійовичу Лавриненк~, та директорУ.

територіального центру соціального захисту nрестарілих і самотніх броварчан Павлині Миколаївні Кирієнко за надану доnомогу і бажають їй здоров'я і всяких гараздів.

ЛюдмилІ ІванІВНІ ЗелІковІи, ЯКІ

Натаmя ЧЕМЕРИЧЕНКО.

nансюнату , БІла д1б!)9ва.

.

'--------------------------------------------------------~ · · За

и

є е

о

ає

о

Про введення в дію "Допустимих рівнів вмісту радіонуклідів

цезію-137 і стронцію-90 у продуктах харчування та питній воді" /ДР-97f. У ПРОЦЕСІ приро;LІІОІ'О обміну рсчо­ ВІІІІ, якІІіі nроходил, ~Ііж оточуючи\! ССрСі!ОВІІЩС\1 і ЖИВИЩІ ОрІ'<ІІІіЗ~ІаМІІ, ра;LіоакlІІВІІі нук:Іі;tІІ бсруп, учасп, нарівні зі слtбі:ІJ,JШШІ, а 'JaC'IO навіл, З<ШіЩ\'JОЛ, ЇХ, ВКіІІОЧаЮЧІІСІ, V біо;югічІІі

п<ІІІІ[ІСJІ 11. У ~tipy руху біО.!ІОІ'іЧІІІІМІІ .Jaiii[IOJ а\111 pa;tJOJJ)'K.'IIi[ll ПОСТУПОВО

збі:ІІ,шую п, свої КОІІІІСІІІ ранії. інко;ІІІ в :tссятки і сотні разів. У осЛІІІІІі роки стабі.Іізува:ІІІСІ, і ЗІІаЧІJО ЗІІІІЗІІіІІІСJ, KOIILleІITpaJliЇ радіонук;Іі;tів цсзію-137 та стрОІІІlію-90 в

про;tукІах

харчування

Сі.%СІ,КОІ'ОСПОі!<ІрСІ,Кііі СІІрОВІІІІі, в11рощустня

на

та

1110

1срІпоріях,

забру;щснш вІІас:Іі;юк аварії на ЧАЕС А С<ШС Iti C!JC~JCIITII 1)'\ІОВ.'ІІОЮЛ, ОСНОВІІУ

'JaCTK)

ПрО\ІСІІСВОГО

ІІ<ІВаІІТаЖСІІІІЯ

людей.

Таким ЧІІІІО~І ВІІІІІІК!Іа ПОТреба заміІІІПІІ "ТІшчасові ;юnустимі рівні в~Іісту ра,tіоІІук:Іі;tів нсзію-137 та с I'JJOІII tію-90 в npo;tyклtx харчувюн1я та ПІПІІі і\ Гf ДР-91 /", ЯКі бул11 оріСНТОВаІІі на снтуанію, що скшІ:Jася на час 1991 року.

3

І

січня

nо,тальшого

1998

року

з

ЗІІІІжснн я

внутріІшн,оІ·о оnромінення

мстою ][ОЗИ

населення

УкраЇНІ! ІІІЛЯХОМ О бмеження ІІа;LХОі!ЖСНІІЯ ра;1іону КJІІДІВ з nро;tуктамІІ харчуванІІЯ ввс дено в ;tію "Допуст11мі рівні В\Іісту ра ;tіонук:Іідів нсзію-137 і строІІІtію-90 у ПрОіl)'КЛІХ харчування та пІІтІІііі во;tі І ДР-97/". ДР-97 рСІ.іІа~ІСІІІ)'ІО ТJ, В\1ІСТ ра;tіонуюі;tів Іtсзію-137 та с троннію-90 в продуктах харчуваІІня і n итнііі воді,

тср11торії України. Дотрнмання Д Р-97 всіма міністерп вами та ві:tо мствами, організаніяшІ та \'С та новамн ві;tОМЧОІ'О ІІСЗа:ІСЖІІО ві;t пі;rпоря.сtкування та фор\І BJJaCJJOCTi, ш1с забсзnсчІІпІ нсnерсвІІІ І!СІІІІЯ межі річної ефективної JLОЗІІ ВІІ) трішнього опроміІІеІІня в І\І'Зв. ДаніЇ! очікуваній ;юзі оnро\Іінсння ві;щові;щс активнісп, ;юбово1·о р;щіону в 21 О Б KIJlOбy )[ЛЯ нсзію-137 та 35 Бк/добу щя СТрОІІ!lіІО90, що відnовідас серелн J,орічному р<щіону дорослої особи. Приіінято також, що дор осла особа

11[0

СПОЖІІВаІОТL.СЯ

на

споживас за ;юбу 2,2 л ВОДІІ /ХОО jJ на рік/. РозрахункІІ ДР J[JIЯ КОЖІІОІ'О із nро;1уrпів nровспсні із врахуванням itOJ'O відІІОСІІОЇ ро:Іі у ШІі!ХО;[ЖСІІІІі ПСВІІОІ'О рапіоІІуК.Іі;tу В Ор! aJJiЗ\1 ІІа пі;1ставі статнслІЧІІОІ о аІІа•Іізу ,JаІІІІХ про вміст ра;tіонук:Іі;tів у про;LуклІх харчуваІІІІЯ В ріЗІІІІ.\ \ІіСІ!СВОСТЯХ. ДР-97 вво:tяJІ,ся в ,tію на тр11 роКІІ. Протягщ1 тср\ІіІІу ЧІІІІІЮСТі ДР-97 бруп, о:1сржані нові ;t<ІІІі, 11[0 пяжуп,

в

основу

в;юс ко на:Jс

11 11я

J[OK\'MCJJ'Ja. Із заnрова;tжснІІЯ\І в ;tі'ю ДР-97 на всііі

Продукт

Добове споживання кг

М'ясо і ~!'ясні про;tукпІ

О, 1~6

в персрахунку на \І'ясо Мо:юко і \Ю.'ЮЧІІі про;LуктІІ

І

,022

в персрахунку на ~юJюко

Я \іня

/шт./

0,745

ЗJ'a)laJJOJ'(J

території УкраЇІІІІ скасовус ІІ.ся ЧІІІІІІіСН Т ДР-91, КоІІтро:н, за B\tici О\І нсзію-137 та строшtію-90 у харчовщ про;tуктах Та ПIITJJiii BOJti ПрОВО,[ИJІ,СЯ ІІа ОСІІОВі ліючих стан;tарІ ів, МСГОіlІІЧІІІІХ вказівок, ЩО ,'[0'3BOJIЯJOTJ, ВИЯВІІПІ КОІІ![СНІ'р;щіЇ ра;LіОІІуклі;.ІіВ, ЗІІа'ІІІО ІІІІЖЧІІХ за ;юпуслші рівні. Валснпша ГРИНЗОВСЬКА, :1ікар ·з ра;1іаніііної 1·ігісни Бров<:~рсІ,кої СЕС

Риба

0,04Х

Картоп:1я

0,359

Овочі

0,279

ФрукпІ

О,

Хліб

0.3~6

Ра'Jом

2,410

129


левський 12.З5, 1З.50,

10.35,

ЧЕТВЕР

21

Закон є закон

10.40 Освітній кана11 Ч·енко А Києві 11. 10 Камертон душі

травня

11.40

j

Т.Шев-

1Б.ЗО Шарм

Освітній канал. Світова

17 ОО Яблучко 17.10 Т/с •Милий ворог• 17.35 За киівським часом 18.00 Інтерновини 18.10 Т/с •Фатаn.. на спад-

література. Ш.РусІавеІІі

JТ·І

12.10 Оранта 12.40 Х/Ф «Ігор

6.00 Анонс 6.05 Агромагазин б. 15 Доброго ранку, Україно! 8.05 Національний хіт-nарад 8.1 О Т jc •Час кохати•. 6 серІя 9.10 Три краnки 9.40 Фінансовий огляд 9.55 Сто чудес світу 10.10 д/Ф •Історія одного будинку•, ф. 2 11.00 Час рікою сnливає ..

Савович ...

З серія Концерт ліричоюї

1З.55

nic"i.

щина•

18.50 Життя видатних людей 19.25 Джеопльмеоо-шоу 19.55, 20.ЗО Подробиці 20.00 Час 20.45 ІнтерС11ОрТ 20.55 Вечірня казка 21 .05 Х/Ф •ОстаннІй Дон•. З cepitl 22.40 Подробиці 22.45 Ситуація 22.55 Х/Ф •Хроніка бом·

Ч.2 14.30 д/Ф •Українські ооисьмена•

14.45 Комn'ютер Х 16.00 Т/с •династія• 17.00 Т/с •НовІ пригоди РобІн Гуда•

17.30 Хіт-фабрика 18.00 Анонс 18.05 Т/с •Перші

М.Гнатюк

nоцілун­

ки•

11.30 Діловий каооал 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.10 УТН 12.15 Село і люди 13.55 Все- всім 15.15 Анонс 15.20 Національний хіт-nарад 15.30 М/ф 16.00 Надвечір'я 16.30 М/с .. шаркі і Джордж" 17.00 Т/с •ЧелеИДJКерс• 18.15 Т/с •Час кохати• 19.20 Саме той 19.45 Національний хіт-nарад

кірує•

J

2З.ЗО Х/ф •КІмната в мІстІ•

Погода Обличчя світу. М.Горба­

11. 1О

9.З5 М/ф 10.05 Ці цікаві тварини 10.З5 Tjc •ТраrедІя століття•, ф. 18 1 1 .ЗО Сміхоnанорама 12.00 Телевізійний центр моІнтерновини Анонс 1З.О5 Київські новини

1З.10 Т/с •Милий вороr• 1З.З5 д/Ф .. т.мельничук" Муз.фольм

.. сnог>'Іди

і

~ 23.20 Hone •юкоsІІІІІІІІ

~

~ 2З. 5О ТР\' <r);JІЖ ''

П'ЯТНИЦЯ

~

~ () 35 NІОІІ(; і 0. 110 Фit\ёJ.tlf.(Jtlt1&1 ШІІЩ'

22 травня

' \

і, і

~ 0.~>0 Іон•~• ІЮ"· Вшое<;(.rо ПЩІ<~ді

~

nадач•

()(І На ШІІRху ДО ІІебесНОfО

дому Сн•ває О.Чаf)Іана Діrюuий <11111111 1~.00. 15.00, 111.00, 21.00, 0.20 УТН 12 15 д/Ф •диа кf)l<sra Лск~~:а . Мацісвича• 12.45 Відкриваємо Ьіблію 1З.15 Н&ІІіОнальІІмй хіr-rшрад

радІІа І\ума•

11.30

і

закон

12. 40 Поезh4 І Фр;щк;о

1

13.1~• Д/ф •Вна..Іис.. аu Гuро/\СЦЬt:.И,1• 13.35 СіІІЬСЬКІ мерИJ\ЇіІНИ

1 1

1

nDІІІЦеtіс......М 3 Сан•

І

Францмс:ко•

23.00, 23.45 Тсnеманія О. 15 П~рк :ш<Омооіль~tоrо оос­

n.a З сер/11

9 ~;О Сщцанок меломан:1 1() ОО М/ф •Borootь і нід• 1 І. 20 Н;щіоиальttий хіт-парад І\редСltlDЛЯЄ

11 ЗО Teneкaotan •Право• 12.00. 15.00, 18.00, 21.00 УТН 12.15 Х/Ф •Заруч-к иа дена.•

13.4~ д/с •Ексnедиці>І rnмбмІІ'юrо пошуку•

14.4~ Прес-кур'єр

15.15 МІс •Шарко і Джорд•• 15.45 Х/Ф •Каnітан Фракас:с•. 1 серіІІ 17.00 д/Ф •ПРанета •Приго­

:>0.40 В~чорнм казка 21.50 Т/с •Рекет•. 2 сері• 22.40 Фvтбоn. 'іемnіонат Уко:Jі;,.,. "Динамо• ·-· ЦСКА fJ 2') \ііЩІОІ'аЛЬНИЙ хіт-парад.

u 4S

ТоІІ-10

1\oruмc

щмиа•

18.50 Поnе чуІІЄС 19.55, 20.ЗО Подробмці 20.00 Чnс 20.45 1шерспорт 20.55 Вечірня mзка 21.05 Х/Ф •МертвміІr rpya. 22.30 Подробиці 22.З5 Смtуація Кохання з

18.50 Сатирична nерезмінка 19.00 Шалом, К"'єве 19.30 Адреск ділової удачі 19.35 Мода сьогодні 19.50 Ефіравтоторг 20.00 Наш час 20.25 Адреси ділової удачі 20.30 Анонс програм 20.35 ТоргіІІформ 20.45 Гарні оювини 20.50 Новосел 21.00 ВІZ-Інформ 21.30 СтолиЦі свіrу 21.40 Торгінформ 22.00 Новосеn 22.10 Молодіжний ка"аn •М• 23. 10 Торгінформ 23.25 Новосел 23.35 Моnодіжний канал •М• 0.35 Торгінформ

25 "анал

nepworo ,__

JІАДу

23.20 Х/Ф

.cuep- no-

roиt~•

lloroдa

7 .ОО Х/ф •Cono.Aita аtІнІt.а• 8~30 Т/С •Дів'ІМН8 З Olt.08Hyo 9.00 Доброоо ранку, краіоtо! 10.00 ТСІІШІІЮІІС 10.05, 13.15, 14.05 Закон є

7.00 Телеанонс 7.10 М/Ф 7.ЗО Експрес-інформ

Фшнлуб "Ісnсвізійний центр мо-

14.20 Престиж 14.35 Ескулаn 14.50 Ефіравтоторг 15.00 ЙОІО величність актор 15.20 Адреси ділової удачі 15.30 1+1+1 16.00 ВІZперсчrоі хіти 17.00 ВІZтурботний день 18.00 Наші 19.00 ВІZконечний вечір 20.00 Програма •Отже ... • 20.25 Адреси ділової удачі 20.30 Анонс програм 20.35 Торгінформ 20.45 ГарІІі НОВОІНИ 20.50 Новосел 21.00 ВІZ-Інформ 21.30 ВІZ-Парад най-най 22.45 Паnарацці 23. ОО В ІZсоння 0.00 Концерт Sling

12.45 ЖИТІЯ серед ЖІПТІІ 13.1!> ВітраІІtі 13.45 Х/Ф •Хрестоиос:цІо, 1 cepitl 15.10 Футбо11. За nаwтункчемшонату свіJу

38te:UH

10.10 Молоді"-ІІІ1й "'""'" 12.10 Украіиn а• ІІfороtа 12.25 Клуб СуІІсркоtио и 12.45 Ора111а 13.20 КlІуб ·100· 13.50 Комn'юоер Х

15.35 Клуб МІІІ\ЩJіВНИКі& 16.20 ХІФ •Мм :1 _ _ , . . 17.50 itrTef)IIOHMifM 18.00 Пісня-98 19.00 Т/с •Св- - -

14.10 Сnортмuщ"й .mнan

20.00 Час 21.00 Що? До? Коnи? 22.25 Сnорнаі\м 22.55 Х/Ф •ОтрvАнІІІІА

15.00

н... з

Ти:ж.цеоtь НаttіонаІІuноі

хокеііоtоі ліги 16.00 ПРОСПОРТ

16.30

Іо-роое шоу •Ключі nід

17".30 Шоу доогооюсиків 1800 АнОІІС 18.05 Т/с •Ксенв - прмнцесе-аоін•

19.00 Як cratи зіркою 19.30, 23.15 тсн 20.00 Х/Ф •КращІІІІА стріnок• 22.15 Тfс: •Ціnком та~мио· 2з.зо Х/Ф •Звидапі•

n-s 8.00

Християнська roporpaмa •Це твііІ ДСІІЬ•

8.30 Постскр.,птум 9.00 1нтеранОІІС 9 05 П01од11 9. 15 Діrвора 9.30 Т/с •ЧвродjІі• 10.00 Каламбур 10.30 Ранкuва ПОІІІТіІ 11.05 Смак 11.25 Гор01ще Шnу браtів ЛОlЇВ

cepho

. ....... nnooщ-2· Погода

040

форrу Буаііяр•

'КІІНІІА

25 канал

. . . . . . .. .

Людм ДJІА

7.00 Телеанонс 7.10 МІФ 7.30 Ексnрес-інформ 7.45 Святі дзвони 8.00 Х/ф 9.40 Ми і влада 1О. 1О д"екдот- асорті 10.30 Курс німець<оі мови ·AIIes Gutte! • 10.50 Телеексnрес 11.00 Телегазета. Нерухомість 11.15 Муз.nауза 11 .ЗО Автоторг 11.40 М/ф 1З. ОО Телеексnрес 13.10 Курс німецької мови •AIIes Gulte!• 1З.ЗО Зоряна старовиІІа 1З.45 Автандил і хіт-парад

niQAI!tl

Адреси ділової удачі

Добра вість Відеомузика

Ефіравтоторг оаза серед хаосу 9.40 Відсомузика 9.45 Сатир"чна перезмінса

10.00 10.20 1О 25 10.55 11.00 11.25

K.I.S.S.

Адрес" ділової удачі Чітко і ACitO Відеомузиf:а М/ф Природа лікує. Ю.Омельчен•о 11.35 Адрвсм діЛОІІОі удачі 11.40 Х/• .,ФВИТа:Ііі ка те­ мr ров-м·ро~~уо

13.15 Са110рична nєрезмінка, Пі­

або 1н'сщіА сміху від НТУ

14 ; -

tщрссм ,/\ІПОІЮі уд/Н

декс

•AIIes Gutte!" 18.50 Ракурс 19.00 Т/с .. на вІстрі• 19.50 Телеексnрес 20.00 Телегазета. Нерухомість

Вернісаж Автоторг

Час •Ч• 21.ЗО Х/Ф •Октагон• 2З.ОО Телегазета. Нерухомість ·

2З.25 Х/Ф •Психо•

31 канал :1.. Це- Ми! Антресолька

•Українська десятка•

.

14.З5 Діалоги

19.45 20.15

Що? Де? Почім? Щоденник виставки •Аnко-Софт• 9.05 Комn'ютер Х 9.20 Х/Ф •Атлантичний

8811• Супербабусі Арт-афіша Муз.nауза Чорний квадрат 12.ЗО Безсмертні скарби Ук­ раіни

11.05 11.25 11.55 12.00

1З.ОО Т/с •ШаленІ пристрасті• 14.00 Театр на долонях

Т /С •На вІстрі• В.ЗО Тележурнал ·01• 9.00 Стометріпка

10.50 Телеексnрес 11.00 Телегазета. Нерухо•Аість 11.15 Муз .nрограма 11.30 Автоторг 11.40 Разом з нами 1З.ОО Телеексnрес 1З.10 Дивовижний світ 1З.40 Ток-шоу •Арабески•

І не nитайте!

'

Сцена- Євроnа

д"екдоти від Зуєва Телеексnрес

саІт• 10.ЗО Т/с •Апьф• М/с •Невгамовні• 11.ЗО .. таврійські ігри-97• nредставляють

...

12.00 Разом з вами 1З.ОО Т/с •&лискввка• 14.00 Т /С •Wnигунсо.кІ nристрасті• 14.ЗО Т/с •ЗеленІ rектари• 15.00 Люди 16.30 Фабрика снів 17.00 Mjc •Невгамовні• 17.30 М/с •Чокнутий• 17 .55, 19.56, 22.55 Головні О .Парра 18.ЗО Пані. Стиль життя Т/с •ВІдкриваючи

19.00

дон pecon ька

но

8.55

Баnаян

УВІ СНІ І ІІЗЯНУ

9.ЗО Дитячий ансамбль

Бойз Бnю•. Ч.1 Міста і столиці світу Комп'ютер Х 19.ЗО Т/с •Гваделуnе• 20.20 Грації від •Гравісу• 20.50 На добраніч, діти• 21 .25 Гарні новини

21.ЗО Ток-шоу •Саме той• Х/Ф •Драма з старо-

22.00

2З.ЗО Дамобуд

SJ канал

.. кия-

10.20 Хjф •Паспорт• 12.05 ТV-шоn 12.20 Медичний тижневик 12.50 Т /С •Глухар• 1З.25 Лавка с1ародавностей 14.00 Т/с •Омерта- ко-

15.20 15.50 15.55 16.25

В.Щербачов nредстав-

Вернісаж Діловий вісник Ток-шоу д.Крупеніна •Чоловічий клуб• 9.00 Новини 9.10 Пісня дня 9. 15 Уроки nостмодерну 9.35 Арт-афіша 10.05, 12.40, 17.25, 19.ЗО, 21.10 Дайджест •Подо­ рожІ та розваги•

Вікна у світ Муз.nауза дми самі з вусами Сьогодні

22.05 Х/Ф 23.40 Ексnрес-інформ 2З.50 Телеекспрес 0.00 Х/Ф •ЕарІка•

:t.

1б.ЗО Концерт С.Пє11кіна

19.50 Це - Ми! 20.30 СІТ 20.50 Дай n'ять 21.00 Антресолька 21.15 Міські новини

Чорний квадрат

Привіт

..

13.15 Світnюдини. Медицина 1З. 50 Тема з варіаціями 14.50 М/ф •Чудовий Гоша• 15.20 Просто собака 15.50 Жінка на всі 100? 16.20 u.Eonic• - світ 1канин

17.50

Курс німецької мови

11.ЗО Родом з Україн><. ОЛарра

Шляоер, бо шлягер 1З .ОО Т jc •Ренегат• 14.00 Т/с •Шnигунс.,кІ

14.ЗО Т/с •ЗеnенІ гектари• 15.00 Пані. Стиль життя 1б.ЗО Візит. Сіде (Туреччина), Хургада

17 .ОО М/с •Невгамовні• 17.30 М/с .. чакну•ий• 17.55, 19.56, 22.55 Головні

свІт• 19.З0 Т /С оАпо.ф•

nристрастІ• 21.ЗО Вечірні вісті

10.00 Пані. Стиль життя 10.30 Мод11ий час 11 .ОО Т /с •Вааиnон-5• 12.00 Сnортивна а•ака 12.30 Суnербал 12.55 В.Щербачов nредстав­ ляс .. 13.25

Тижневий огляд НБА

13.55

Автоперегоии ·Форму-

ла-1•. Кваліфікація

16.45 НоІІ-ЬтоІІ рандеву Міжнародна редакція nредставnяе

17.30 Киів: УкраіІІа. Світ 18.00 Гарні новини 18.15 ЛюдИна собаці друг 18.45 Нехай вам буде кольорово · 18.55 КіноК'ОлО 19. 15 Закоft про столицю Думки·деnутатів

15.00 16.00 16.30

20.00 Казка біля нічника 20.15 Хрещатик 20.30 СІТ 20.50 Сnати пора 21. 15 Міські нови"и 21.30 Стиль· від Ельзи 22.00 Х/Ф •ЗолотІ роки

Мканал СІТ Міські "овини Антресолька Джазова ретросnектива

8.ЗО Хрещатик

8.45 Що? Де? Почім? 9.05 Комn'ютер Х 9.20 Арт-афіша 9.50 Зоряне меню 10.20 Х/ф •Чорна троАНАВ

представляють

19.00

'Іереонв троянда

блема КОХаИНА>.

1

музика. Співає

М.Дідик

Ексклюзив. М.Жванець­

1.35

канал

Посмішка. А.Демчук

Найкумедніше домашнс

відео ··~ ' 4•

9.30

Єралаш

Найкумед"іше домашнє

u3 х Ф·

•Перехаат• Програма nередач на завтра

·Мелодія•

кий

Люди

Сті-

7.30 Т/с •Остання адреса• 8.00 Вісті 8.28 Миколина ІІогода 8.30 Крила 9.00

Фабрика с11ів

2З.10 Хмарочос 0.00 Х/ф •Аарора: операц1•

вена Кінга•

ем­

С8•

Неймовірна реалміість

19.ЗО Модний час

20.00 20.30 21.00

21.ЗО Х/ф •Помста•

23.00 Імnерія nристрасті 23.40 Ім'я. В.Іваненко 0.40 Х/Ф •Гет.. , хлопці •

U

..

18.00 Т /С •СnІд крІз., час•

Rідео

б.ЗО По сторінках фестивалю

-емблема hечапІ,

Кращі ігри НБА НБА-Джем СnортИВНИЙ ІИЖНеВИК

17.ЗО •lаврійсо.кі ігри-97•

19.ЗО Кіоюгороско11

Х/ф •Меnодрама•

•Останн• адреса•

Tfc

20.00 Т/с •8ир свІтів• 20.56 Кліп дня від .. моозик-Ра­ діо 101 FM• 21.00 Т/с •Шnмгунс .. кІ

1б.ЗО Хрещатик

•AIIes Gutte 1• 18.10 Рахуре 18.20 Х/Ф 19.50 Телеекспрес 20.00 Телеоазета. Нерухомість 20.15 Світ людей. Медицина 20.45 Автоторг 20.55 Нова армія 21.40 Х/ф •ПерехІд• 23.05 Телегазета. Нерухомість 23.20 Муз.кліnи

Сnіває І.Мвцяnко

завтра

12.ЗО Поn-стоn

І не питайте!

•АпО.Ф•

Tfc

11.00 М/с .. невгамовнt•

2З .ЗО Суnербnл 1.00 Програма nередач на

1З.ОО 10 хвилин "а nорожооьому місці

Чомучка

саіт•

10.ЗО

завтра

Блага вість з Рікам Рен-

17. ОО 17.45

8.30 Неймовірна реальность 9.00 Т/с •Вир свІтів• 10.00 Т/С •ВІдкриваІОЧИ

2З.ОО Тижневий огляд НБА

Телеекспрес

15.ЗО Верн'саж 16.00 Tt.!neaнo"c 16.10 М/Ф 16. 5О Телеексnрес

Ми-

колина погода

22.00 Т/с •Вавиnон-5•

2З.55 Коміт'оотер Х

нером

7.30 М/с .. чокІІутий· 8.00 ВосГІ 8.28, 17.58, 21 58, 22.58

19.00 Т/с ·ВідкрмваІDчи

рІА

О.

0.00 .. територіо

nодіі дня

21.ЗО Сьогодні

15.ЗО,

А•. Хі1-11арад

18.ЗО

21.35 Що? Де? Почім? 21.45 Хрещатик 22.00 Х/Ф •Чорна троянда - емблема nечалІ, червона троянда ем­ блема КОХаННА•. 1 ее­ 2З.

Муз.зорепад

32 канал 6.ЗО,

18.00

2З.40 Ексnрес-інформ

7.00 СІТ 7.20 Дай ІІ'ять 7.25 Міські ІІОвиоtи

рон•

12.45

nристрасті•

растІ•

20.З5 Автандиn і хіт-nарад •Українська дес11тка• 21 .25 Ракурс 21.З5 Діалоги 21.50 Телеекспрес

11

Шоу І.Демидова

•Обоз• • 1 О Х/Ф •Рахуоочи во­

12.00

..

17.55 Світ Аnіси 18.15 Театр налолонях 18.45 Tjc •ШаленІ прист-

нв•

20.00 Телеано"с 20.05 Ми і влада

Новини Ексnрес-інформ

7.00 7.10 7.30 7.55 8.00

ноч.ка"

ляє

на

19.00 19.15

10.10

nодіі дня Родом з Украіни.

14.50

Телегазета. Нерухомість

pho 11.30 Класична

ляє .. 23.30 НБА-джем 1.00 Програма nередач

винного ЖИТТА•

декс мовчання•

М/Ф Всеnеремагаючий голо<; віруючого 17.00 Телегазета. Нерухомість 17.15 Муз.nауза 17 .ЗО Автоторг 17.40 М/Ф 18. 15 Х/Ф • Троянс.,ка вІА-

12.15

Ми-

В,ОО·ВорІІісаж Музика на каналі "ТЕТ • ХрЕІ.щатик Нехай вам буде коло.оро-

10.З5 Зоряна старовина

11.45

W"

KUNQ.A

11 .ОО

9.35 МІФ 10.05 Теnеско11

7.00 7.25 7.40 7.55

2З.ОО В.Щербачов nредстав­

форм Грації від •Гравісу• Муз.nрограма. «Бед

7.ЗО М/с «Чокнутий•

8.15 8.30 8.45

0.00

21.30 Вечірні вісті 22.00 Т jc •Ренегат•

18.20 18.40

8.00 Вісті 8.28, 17.58, 21.58, 22.58

7. 40

101 FM•

18.00 Анонс nрограм 18.05, 21.10, 0.00 Торгін­

6.30, {5.ЗО, 0.00 .. територія д ... Хіт-nарад

7.45

KaNQ.A

Радю

Т/с •Шnигунські пристрастІ•

21.00

18.00

15.ЗО •Решето• nредставляє. и.Селестіал Майн•

•Апьф• •Вир світів• дня від .. мюзик-

3$ канал

2dt>O Дай n'ять 21.00 Антресолька 21.15 Т jc •Глухар• 21;.<15 Міські новини 22100 Х/Ф «Пасnорт• 23.45 Вернісаж 0.00 Х/ф •Захввт-2•

u

19-ЗО Tjc 20.00 Т/с 20.56 Кліn

завтра

2(~30 сп

9.00 Т/с «Вир свІтІв• 10.00 Т jc •ВІдкриваючи

Міські новини

14.50 15.00

Зроби себе Хрещатик

8.ЗО Крила

СІТ

мовчання•

колина погода

Дай n'ять

14.00 14.10 14.40 14.50 15.00 15.15 16.30

Казка біля нічника В.Щербачов представ­

ляс .. 18.• 50 Т/с •Омерта- ко-

23.ЗО Мир вам

.

8.00 8.20 8.25 8.55 9.00 9.10

КаІІа.4

простір•

ди

ції·

Еір•

ммм.

1!>. 10 дsоьtернативна ОСВіта 15.25 Т/С •Ос"фіа - - · 5 cepho l 16.3ti Тема ТМЖНІІ ~ 16.50 Домаtuній лор • 17.10 Т/с: •МІІІІІUІЙ 1101101'• 17.35 За киїоським часом 18.00 1ІІтерноеин"' 18.10 Т/с •Фата-а сnад•

11.50 1;>.1[;

ди•. Екстремальні ситуа­

'7 З() Теле>курнаn ·Моє• І е 15 ЄвропейСЬІ<Иіі футбол 19.05 ХІФ •Прмнц 6е-

...

1.05

СУБОТА

7.30 Анонс 7 35 Гімоtаст ика 1.45 НоодиІІа ІtВ земло 8 15 Хто R дамо rосшщар? 8.45 На•tіональиий хіІ-nарад 1150 М/Ф 9.00 Ttc •Мамн.....,rі бpQдtt·

13.З!> Екоsю

22.45

рооду

23 травня

13.00 дншtс 13.05 Кніuськr новини 13.10 Т/с .м..,.а aapor.

мови

Військовий вісник

Дивовижний сві1

14.ЗО Російські цвяхи 15.00 Атnетик-ревю

8.00 ВІZхмарний ранок 11.00 IJIZnepepви 13.00 ВІZконеч"ий день 14.00 D1Zсмертно хни 15.00 ВІZко"ечний де"ь 15.30 Люди для людей 15.45 Адреси ділової удачі 15.50 Ефіравтоторг. 16.00 Оаза серед хаосу 16.30 СатирІОЧна nерезмінка 16.45 Адреси ділової удачі 16.50 Здоров'я 17.15 Адреси ділової удачі 17.20 Х/ф •Замкнений

СмтуІщіІІ

1

1:1\tЧКд О8.МІ11ріn ..

20.40 Вечірня каз~" 21.50 ХІФ •Ком'є. Суддві nоnіцейс....мМ-.

'

1<1111• 10.55 ДжеюІІьмен-wоу 11.20 Т/с •ТраrедІв с:nмn­ ТА•, ф. 19 12.05 Жиня 8\V!ITHIIIIX ІІІQДВЙ 12.50 1>11С[)НОІІМІІМ

18.00 АІЮІІС 18.05 Т/с: •Перwі поціnунІt.ІІІІ• 18.30 Тuк-uюу •Я САМа• 19.30, 23.15 rсн 20.00 Х/Ф •Кров і • • - · 22.00 Т/с •Hew &рідІкес -

ЩЮДС13ВЛІН>

І

. 9.35 Х/Ф •Сnадк~ НІ·

14.00 Боrс14.20 УкраЇНІ! СЬОІОДНІ 14.50 Комn'кнf>р Х 11$.00 Т/с .диttастhо• 17.00 М/С •Баффі - ПИІІИЩу-

nредСТ3ВІІ\ІЄ

12.30 М/ф 13.00 Телеексnрес 13.10 Курс німецької

ЩІІІІМ8•

13.50 Х/Ф •Іванко І цар По·

12.35, 1З.55, 1!>.05 3/ЩЩ о.;

''

І

СоІІ\ІuІІоики 1оІІ~І-НІ1

Автоторг М/ф Всеnеремагаючий го-

лос віруючого

8 20 JІСИІІА серед ЖМТ1А 8.50 Ttc •Фат.-. сnад·

і 9.25

7.00 Сноданок з .. 1 t 1· 8.00 Т/с: •MantyМ- nрмптИІІІІІ1одеУеІ<~• 9.15 Т/с: •Марів• 10.00 Тшоеанонс 10.05 Телеканал •llpauo• 11.05 3 •охаІІІІАМ 11.ЗО Міф 11.40 О<:ІІіІ>Іій ~Ш«ІІІ. Му:юИ Т.Шси~:оо•а u K11c1ri. ІсІО­ ріА Ук()8ЇЩІ. 8 КJІОІС •НІІ­

1.00 8 00

мість Муз.програма

11.15 11. ЗО 11.40 12.00

~ 11. 10 lloІtщn

n-2 .....

6.00 АІІОІІ(; 6.05 As ромагазмн 6.15 Доброго ранку, Україно! 8 0!1 Нао~іонапьнміі хн- nарад 8. 1О тtc •Час: ісохатм• 9.10 Три крапки 9.40 Фінансовим ОГІІІщ 9.55 Х/Ф •СтвнцІйнмм наr­

•AIIes Gutte!• 10.50 Телеекспрес 11.00 Телегазета. Нерухо-

Моnодіжний канал •М•

Торгінформ 1З.ОО Енциклоnедія танцю 14.10 Муз.програма. І.Білик 14.40 Відкриті небеса. •Кіно npo кіно• - •Легенди у світлі софітів. Фотогра­ фіі Джорджа Харелnа• 15.40 Новосел 15.50 Весняні nастівки-98 16.50 Фінансист

12.50 13.00

14.00

10.ЗО Курс Ні!ІІецькоі мови

Таврійські ігри nредс-

тавляють

11.40 12.40

ди

долія. Археолог Б.Мозо-

хункова палата

10.00 Tutti

Хрещатик

16.45

18. 10

Ток-шоу .. драбески" 18.ЗО Курс німецької мови

20. 15 20.45 21.00

свІт•

16.30

17.00 Політ нададом 17. 15 Добро• а врятує світ 17.30 Збережемо здоров'я 17.40 Це - кохання. Груnа .. нещасний виnадок• 18.20

8.ЗО Хрещатик

9.ЗО Цілком таємно. Розра­

nроменад

Діалоги Телеексnрес Телеанонс • М/Ф Святі дзвони Телеексnрес Тележурнал .. 01" І не питайте'

8.45 8.55

8.00 Х/Ф

10.40 Новосел 10.50 Катериносnавський

Ситуація

"aNQ.A

7.ЗО Ексnрес-інформ 7.45 Святі дзвони

нов

.. дІІеs Gutte'" 1З.ЗО Євромікс Калейдоскоn Єнропи

14.00 14.35 14.50 16.00 16.10 16.40 16.50 17.00 17 .ЗО 17.40 18.10

7.00 7 .ЗО 7.45 8.05 8.15

7.00 Телеанонс 7.10 М/Ф

9.00 Х/Ф •Ріка надІї• 9.50 Торгінформ 10.1 О Муз. nрограма. О.Буt;­

щина•

9.25

IS

Ч.2. С.Стратієв

Телеранок Інтерновини

8.50 Т/с •Фатаnо.на спад-

7.00 Сніданок з .. 1 + 1· 8.00 Т/с •Район Мелроуз• 8.15 Т /С •МарІя• 10.00 Телеанонс 10.05 Обрані часом. Час Во­

ra•-

Анонс горограм Грації від •Гравісу• Світ nідводної фотогра­ фіі Телевистава ~сРейс•.

7.00 7.05 7.30

чов

JТ·І

13.55 Все ·- 11сім 15.20 П'ин•іі куr 15.50 Сім'Я 16.20 НаціоналІ>н"іі хіт-парад 16.30 М/С •ШВ(.ІІ<і 1 Джордж• 17.00 Т/с •Челендасерс• 18. 15 т/с •Час кохатм• 19. 15 Х/ф •Місце 3устрічf 3МІНИТІІІІ toe МО1КН8•. 2 cepho 20.25 НаціоtІВJІьнмИ ""- ІІарад

канал

8.00

20.05 Шоу Бенні Хілла 20.40 Вечірня казка 21.50 Х/Ф •WІст.. ти>кнІв• 23.40 Три краnки 0.25 Анонс 0.30 Фінансовий огляд 0.40 Х/Ф •Заради НатусІ•2 серІя

11

Погода

0.15

20.00 Х/Ф •Фанат-2• 21.45 П'ятий кут 22. 15 Т/С •Район Мелроуз•

nредставляє

21.З5 Торгінформ 21.50 Міста і столиці світу 22.00 Новосел 22.10 Світ nідводної фотографіі 22.40 Клятва Гіnnократа 23.05 Комп'ютер Х 23.20 Торгінформ 23.40·Новосел 23.50 Програма УХРТ 0.20 Муз.nрограма. А.Козлов та В.Горський 0.50 Анонс nрог-рам

бардуаало.н-а, що nІ­

18.ЗО Т/с •Щаслива маидрІвниця• 19.30, 23.15 ТСН

7 .ОО 8.00 8.10 8.20

17.10 Грації від •Гравісу" 17.35 Торгінформ 17.50 Новосел 18.00 Програма УХРТ 18.30 Tin- Топ 19.00 Торгінформ 19.15 100 чудес світу 19.30 Торгінформ 19.50 Новосел 20.00 Наш час 20.25 Адреси ділової удачі 20.30 днооос nрограм 20.35 Торгінформ 20.45 Гарні новини 20.50 Новосел 21.00 ВІZ-Інформ 21.30 Анонс nрограм

мріІ»

' 14.45 Акторсt~кі байки І 15.05 Т/с •ОстрІв кохан~ ня•. 4 серія ~ 1б. 15 Олімnоя

144()

35 канал 10.00 10.05

ММ

АнОІІС nрограм

Грації від •Гравісу•

10.ЗО М/с •Горянин• 11.00 Відкриті небеса. Клуб Дзиги Вертова

12.00 Сто чудес світу 12.15, 1800, О.ЗО Торгінформ 15.ЗО Ано11с nрограм 15.З5 Грації від •Гравісу•

16.00

Відкриті небеса. •Кню

о.ро СМІ•

-

·Скандал

новколо телевtкторин

17 .ОО Клятва Гіпnократа 17 .ЗО Tin- Ton

..


21,001 ДНІВ 21.50 Т/с •lЬnue nonpoщa­

НЕДІЛЯ

тtoe••· 2 <.eplso ~2.40 Kaзtta НаціоІІІ>%ІІнй х:>-ощ)!щ

24 травня

t 9 05 По10да І !1. 15 1/с •Ч8РОАІ"•

Хіт->о<урНUІ:

. 23.55 Анонс

і І

7.00 Анонс 7.О!> Село 1 n~>ди

і

1.35

ГІt.АНН;СТt4У.Н

7.-15

У<І);Jіt1сь•е СІІЩнnою

9.30

Т/с •Маnем,...мм брода­

4

rа•. сері• Служу народові Усраїни! •Жмтта і ПJ*І"ОАІ'І се­

'4ОТМрtІоОІІ дру3іа•.

рІ• Концерт

11.05

11

1

10.55 11 .15 ІЗ. 15 13.30

коrо фссtиuалю -.Нові

il'ACtiiJ ЮtІИХ Зіро« Ук~

1:і'.ОО,

13.45 14 15

nрмва•-

І!

!

Комн'ютер Х

Вища, <::СредНЯ і Проф·

14.00 14.30 Хокей.

15.00, 18.00, 23.40

Кубок С•снJІІ.

16.00 Ток-uюу

14.30 Телеканаn •Право• 15 ?О МІФ 16. 15 Х/Ф •КаnІтан Фра-

'

·Посмішкu до-

111.00

21.30

ХІФ •ВердмІ(Т"" Т/С •Та-м аr-ент

22.30

тавці•

Пісня року

2З.15 ТСН

...

осООІІИkМЙ ПОІ·

.........

аа Хотіна ·21-ХХІ•

:юна•

вручено 850-тисячному корпусу ветеранів (посмертно ця нагорода І

проханням

не присуджується).

ІЗ СИВОЇ 1 вважається

пояснити,

У нашому місті й ра- І йоні медалі Г. Жукова будуть удостоєні 2200 І

Як повідомив нам на-

учасників бойових дій. І

чальник ІІІ відділу Броварського військкомату

Напередодні Дня Перемаги ЇІ. одержали вже І

підполковник Віктор Петрович МОЩЕНКО,_ цю

1500 чоловік. Решту ветеранів буде нагород­ жена до кінця травня.

нагороду засновано

роки

тому

за

три

рішення~

Ради глав держав СНД. Ії отримають тільки учасники ·бойових дій, які брали

лена тим, що медалІ надійшли із запізненням через несвоєчасну

кошти Монет- І

1

видів

України, що виготовляли

родів

військ

флоту, партизанських загонів і підпілля у роки

давнини дезертирство

великим злом. Воно суворо карається, а в народі дезертирів зневажають. Адже дезертир військовослужбовець, який всупереч існуючим законам, вимогам військової присяги самочинно

залишає свою

частину з

тим, щоб заподіяти зло. Хоч добре знає, що за таке потрібно буде нести

вувались перед правосудцям тим, що

вони боялись бути вбитими чи за­ хопленими ворогом у nолон. Нині ж час, але дезертири не пере­

ному Двору СанктПетербурга, Укрспец- І пошті та виробникам поліграфічної продукції

і

7.30 Х/Ф 9.00 ЧОМУ"Ка 9.45 Телескоn 10.20 Клятва Гіnпократа 10.50 Телеексnрес 11.00 Телеr·азета. Нерухомість 11.15 Муз.nауза 11.20 Автоторг 11.30 М/Ф 12.00 Життя в сnові 13.00 Teneeкcnpec 13.10 Євромікс

1 мирний

завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх

Збройних Сил діючої армії,

=

-1 кримінальну відповідальність. 1 У воєнні роки дезертири виправдо­

Така затримка обумов-. І

участь у виконанні бойових оплату -

Телеанонс

1

посвідчення, були пере- І

раховані не в повному І обсязі.

'--------~--------~

велись. Більше того ряди бігунів поповнились молодими військово­ службовцями, які виявились несnро­ можними долати тягар військової

служби, людьми, які проявили боягузтво і невміння вирішувати наболіле законними шляхами. На відміну від дезертирів, ці бігуни не ставлять перед собою завдання на здійснення будь-якого злочину, а

(оснащені всім необхідним) на базі І "Сонячний берег" у с. Літки Броварського району. Ціна за 1 місяць

1 І НАИДЕШЕВШИИ ТОВАР, найкраще

обслуговування, найбільший асорти­ мент господарчих товарів, електро­

побутових приладів: холодильники,

пральні машини, газові плити, канцелярські товари, товари для школярів. Великий вибір отрутохімікатів

та обприск'івачів. Усе для хатнього затишку знаидете в магазині «Орбіта­ електротовари» за адресою: м. Бровари,

б льв. Незалежності,

6.

обслуговування ремонт, рихтовку, фарбування і виконуємо сертифікаційні випробування будматеріалів. Пропонуємо роботу на підприємстві. Звертатися: м. Бровари, вул. Металургів, 4. Тел.: 5-2З-92, 5-1З-72.

ФІРМА ВИГОТОВИТЬ і установить в зручний для вас час броньовані двері європейської якості. Тел.: 6-ОЗ-87.

"НОВЕ ЖИТТЯ"міської та

газета Брораuонно"і

здає

в

оренду

І

"Торгмаш"

магазин

по

ІІ

вул.

І Олімпійській, 4 площею 457,6 кв. І м. та дитсадок по вул. Поповича

І площею 384,2 кв. м.

І

Свіgоитвопро gержавну реєстрацію КІ N' 259 віg 10. 12. . 1997 р.

1~

16.:?0

ou ; •• ,...,

20.50 Teneeкcnpec 21.00 Теnегазета. Нерухомість 21.15 ГарніЗОtt 21.30 Автоторr 21.40 Це - Ми! 22.10 Телегазета. Нерухомrс1ь 22.25 Х/Ф •Проба"• 0.15 Муз.кліn 0.20 Х/ф •&рудна дю•мна•

Нканал

.. вщомос"

nо­

Х/ф •ОстаІІІІЯ реnік·

бnема коханн••·

Іti·fly•~" Х/ф •Сnитайте у Мак-

.

·Зеле-

са•

19. 15 Т/С •дотик aнrena• 20. 1О Вісті тижня 21.00 Найкумедніше домашнє відео •З х 4•. 21.30 Бокс. Воnодимир Кnич­ ко. Бій за nідтвердже11ня титула інтеркон1инен· талt>ноrо чемnіона

22. ОО Прихована ка,.ера 23.00 Разом з вами 0.00 Хjф •Останні з •мамх• 1.35 Програ ..а nередач на

канал

мn

відео «З х

35 канал ..-.u.. 1О. ОО Анонс nрогра .. 10.05 Грації нід •Гравісу• 10.30 М/с •Горянин• 11.00 Клятва Гіnnократа 11.25 Відкриті небеса. Клуб

4•

Вікна у світ 9.ЗО Сnортивне сузір'я

9.ЗО М/с •Нові nритоди Вінні­

10.00

10.00 Х/Ф

Дзити Вертова

12.30 Тin-Ton 13.00, 18.00, 0.20 Торгінфор .. 15.30 Анонс програм 15.35 Грації від •Граві<;у• 16.00 Відкриті небеса. ~лідами тварин•. 1 серія 16.30 nалітри. •Під камене .. - образ• 17 .ОО Міста і стоnиці свіrу

Пуха•

Помnіліус•

•Намщасnнаіwа

пора н•woro •иn••

скарби·~к-

раіни

11.50 Російські цвяхи 12.20 Вогні цирку 13.20 Це- Ми! 1З.50 •Еоліс• -світ тканин

nригодІ< Він­

за11тра

на студія•

Концерт груnи •Наутілус

....vo•

м,с

18.25

6.30 х..арочос 7.30 Т/с •Останн• адреса• 8.00 М/с •Подорож у минуле• 8.30 Фабрика снів 9.00 Найкумедніше домашнє

9.00

11.20 Безсмертні

і

23 20 Комn'Ютер Х 23 35 Профі-nрес 0.25 Припіт ... завтра

Q

:J.

)\t~l н,

се-

2

+ Пан»

1

( 18.00

20.30 СІТ. ВідлушА ТИЖІІІІ 20.50 Сnа1и час 21.05 Ноїв ковчег 21.30 Сьогодні 21.35 Що? Де? Почім? 21.45 Хрещатик 22.10 Х/Ф •Чорна троянда - ембnема neчanl, '4ераона троtІнда - ем­ рія

Ко11курс молодих ІU<КО·

навців •Пані

14.55 Ав1ОІІСРОГО>ііо1 .. фррму118·1• Гра11-nр1 Монако 17 ОО Так і жинемо 11.30 .. теп.,торі" А• Муз."""

f 19 4:~fі',;сф-клуf1

17 ЗО Духовна бесіда 17.40 Ток-шбу •Арабески• 18 05 Телеексnрес 18.15 Х/Ф 19.45 Діалоги 20.00 Пам'яті Вnада Лістьєва

7.ЗО Міські новини 7. 45 А11тресолька 8.30 Хрещатик 8.45 Екологічна збірка

13.55 виnуск

Остр ів невезіння Телстра

Візит. Асrіендос (Туреч­

чина), Севіnья. Ч.1

киівськи ..

10.45 ВерІІісаж 11.00 Єраnаш 11.30 •Таврійські

ІГри-97•

представляють

12.00 Час •Ч• 12.30 Шлягер,

прагнуть себе захистити від того, що їм непосильне і нестерпне. Такий військовослужбовець-бігун потребує

..

бо шлягер

ходять

на

нелегальне

становище,

нерідко виявляються об'єктивні причини: фізична і моральна непід­ готовленість воїна переборювати труднощі армійського буття, позастатутні взаємостосунки

військовослужбовців, стурбованість за свою сім'ю в цей обтяжливий час, а іноді його моральна нестабільність. Виходячи з цього, Генеральна прокуратура України прийняла звер­

нення до військовослужбовців стро­ кової служби, які дезертували або вперше залишили військові частини, з тим, щоб знайти та надати їм останній, але вірний шанс повер-

Ne11162-IOP. ~вул. М. Лагунової, 17-а, (колишній

дитсадокNе19. Години прийому-з8.00до з 16.00до 18.00. Вихідний- неділя. Тел.: д. 6-08-53, 5-79-25.

12.00,

носили

навмисного

порушення

законів, позбавитись кримінальної вІДnовІДальності, доnоможе і nроку~ ратурІ в подальw1и роьо-тІ. Батькам, іншим родичам і друзям воtна-невдахи слід пам'ятати, що звільненню від кримінальної відпові­ дальності підлягають лише ті військо­ вослужоовцІ-втікачі," які· вчасно· й

осооисто з'являться з каяттЯм до ВІЙСЬКОВО! прокуратури. .. Працівники міськвійськкомату

готові надати бажаючим більш повну ІнформацІю з цього питання.

Вячеслав ГУМЕНЮК, майор.

ВИКОНК{)М БРОВАРСЬКОІ МІСЬКОІ Р,АДИ

--

залізо-бетонних виробів;

фахом не мнеше ь роюв.-

Заяви надати не ПІзніше 20 червня року за адресою: м. Бровари,

1998

вул. Гагаріна, ний відціл.

15,

кімн. 304,-юридич­

Тел: для довідок:

5-25-06.

МАЛЕ ПІдПРИЄМСТВО «УКМА»

ПРОДУКЦІЮ ЗА НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ: -плівку поліетиленову різної товщини; -кульки, мішки, вкладиші поліетиленові

будь-яких розмірів; -сітку

«рабицю"

-

)JJ)oтy;

.

.

із оцинкованого

.

головного технолога;

-рамки огорожІ сtтчасл;

головного енергетика.

-шлакоблоки керамзитні;

На постійну роботу потрібні: теслярі, токарі, муляри, формувальники ЗБВ, маляри, електрозварювальники дугового

зварювання, водій автовишки, автобуса, кисневої автомашини, облицювальники. Оплата праці відрядна З питань працевлаштування зверта­ тись за адресою: м. Бровари, вул. Кутузова..z 1З1, відділ кадрів. Тел.: ::J-05-22, 77-2-45.

-дошку різної товщини; -цвяхи будівельні в асортименті; -гаражі металеві рІзних ·розмірів; -стрІчковІ

пилорами.

Організація приймає замовлення на розоиловку лісу-кругляка.

Опт~вим покупцям Тел .. 4-23-53.

-

знижка

лuсmів

і

2. 4-21-34.

бульв. Незалежності,

Віgповіgальнuu секретар:

сільського гocnot..apcmвa

За

10%.

Оптовий продаж у широкому асорти­ менті nродукції Київського заводу "ОБОЛОНЬ" (пиво, води 35 найменувань). Прийом склотари з-під nродукції заводу "ОБОЛОНЬ" .. Тел.: 5-65-25, 5-ОЗ-49.

4-02-92;

nромuсловосmі

масової poбomu

4-04-81;

4-23-26.

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш. Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ" Київського обласного к·о мі те ту і нфор ~~а цїі.

Реgакція не завжgи поgіляє позицію авторів.

·

ВИРОБЛЯЄ ТА РЕАЛІЗУЄ ВИСОКОЯКІСНУ

обл., м. Броварu,

бухгалтерія; npuuoм оголошень

не скористатись

актом.

ТОВ Броварський ДБК "Меркурій"

начальника відцілу контролю якості

ПРОДАЄТЬСЯ недорого автомашина ГАЗ-53 (дизель), і УАЗ (мікроавтобус). Бровари: пров. Тракторний, 1 а.

numaнь,

гуманним

оголошує конкурс на заміщення ва катної посади завідуючого юридич­ ним відцілом. Вимоги: громадянин України, освіта вища юридична, стаж роботи за

тва;

Здаєтьсяготелькана Оболоні, станція метро «Мінська». Звертатися за тел.: 4-00-30.

соціальнuх

цим

АДМІНІСТРАЦІЯ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад з 18 травня по 18 червня 1998 року: - головного бухгалтера управління агропромислового комплексу району. Умови конкурсу: освіта вища, за фахом. - оператора комп·ютерного набору. Умови: освпа за фахом. Звертатися: м. Бровари, вул. Гагаріна! 15, кімн. 228. Тел .. 4-11-74.

-

Має ліцензію Міністерства охорони здоров'я

повноцінного життя. І було

Ь великим грІхом

Тож не варто гаяти час. Потрібно Саме до такого висновку дійшла пере~бороти і відкинути страх, сумні­ Генеральна прокуратура України, коли ви. И особисто прийти в найближчу робила аналіз своєї роботи на початку військову прокуратуру з каяттям, цього року. Було встановлено, що розповісти відверто й чесно ripo те, серед причин того, що молоді воїни що вимусило вас стати втікачем. Це залишають військові частини і пере­ допоможе воїну-втікачу, дії якого не

Степанович Світличний проводитьлікувальні сеанси.

Допоможе тяжко хворим вЩ алергіі, хвороби шкіри, виразки шлунку, виведення каменів з печінки та нирок, фіброміоми, надмірної ваги, енурезу, рожі, проводить кодування вЩалкогольноіта тютюново! залежності, допоможе позбавитись від усіляких чаклунських чар, зніме "nорчу", наговір.

нутись до

допомоги.

запрошує на роботу на контрактній основі, конкурсній основі: - виконробів будівельного виробниц­

ЗАПРОШУЄМО НА ЛІКУВАННЯ

і

йонна ради, районна держадміністрація. ~~~~~

;.

Все про податки

·------------Телефони: 5-З2-75, 97-З-25.

ВіААілu:

колектив

61285

* * * Броварський завод

255020, Кuівська 2il Реgактор: 4-03-76.

редакції газети, Броварські міська і ра­

Інgекс

Телефони: 5-11-79, 97-4-20.

ААРЕСА:

pag,

районної gержавної аgміністрації. СПІВЗАСНОВНИКИ:

1

грн.

240

Член міжнародноі ліги ujлителів, магістр Анатолій

КОМБІНАТ «Броварибудіндустрія» реалізує населенню фундаментні блоки, перемички, кільця, олити кілець, стовпи огорожі, маршеві сходи, товарний бетон та розчин, цемент у мішках. Проводимо також автосервісне

варськuх

І І

-

18 ОО

БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА

11.06.1998 р. здає в оренду будиночки І

І

17 .ЗО

Ток.:шоу иТема~

ТБ-клуб •ХМ•'

2$ канал ..

стеrно

17 оо ТР.ІІРШЮІН.:.

І

,_..,.,Mytr

13.30

Громадське телебачен-

ня Украіни

16.00 Поїхали 16.25 Сьог~дні 16.30 Ім'я. ІСJвііtейний

Кримінапьної відновідапьності воїн може уникнути

1

Великої Вітчизняної війни. В Україні ЇІ. буде І

До редакції звернулись ветерани Великої Вітчизняної війни з кому з них і в який термін буде вручено медаль Г. Жукова.

~\.'

7.10М/Ф

16.З0 Оаза СС\)Е'.Д ІаІОСу

'------------------,

1

1~1

7.00

...,,.._._.

кана.t

1

11яд. Проr рама Рос І мела­

23.45 Т/С •aor-a

r:1

І

16.40

му рок-и-рола•

1

Hittlтa•

19.55 Сто чудес світу 20. 10 РизЬІ<мй баньза.. 20.40 Е\ечірнм казка

f

0.30

8.00 BIZ·Ctapт 9.00 ВІЬt.~~~~рt~иі\ раІЮІ< 11.00 ВІZnерсрвм 13.00 ВІZтурбоruий день 14.00 ВІZсмсртні хіти 15 ОО ВІZт урботнмі\ день 15.30 Дайджест Кмівміськбуду 15.50 Адіюси діловоі уцачі 15.55 Добра вість 16.25 Ефір.-.втоторr

rе­

роічні npwoдll•

17.30 18.15 На тенісних кортах саіту 18.45 Х/Ф •Аrент ОО у ІІІдс-

Х/ф •ДСІІІтор Хто­

О. 5О Поrода

Х/ф .ДОтм МІдаса•

18.00 Анонс 18.05 Т/с •rерсумс:

І<ІІСС•. 2 серІІІ Планета nосщеіі

t•.:mrnм

~ :~ ~; ~~:~~~:~~o~·:·~~~~~ir:;

І\НОМ:І :ttptta

сnрма І<ОМІсара &ерм>tа•

11редставnяс

16.30

1

:12.25 Мі>ІІОрама 23.05 Х/Ф •ОсУа-

Центральний матч

НаціонаІІьний хіт-11арад

1. 1u

20.50

прицим ЗU'".

30< СІЮр1МRtІИіі <ІІНІІJІ

УТН Х/Ф •Бармум• д/Ф ..Св11 д•ш•• тварин•

05 ГІрнкиньс~ 1 СІ1111ВИ

О ·•:· Но··'-'' Іtt

1

Молоді>оснмй кnнаn

..

1

14.00

ЮпІуер8•

і

Вщкрита віза

ІСХОСІІІТІІ

~онос·

HtKt'l

1 2. 15

-

11)

·

1З. 40 УnюбnенЦJ 14.00 І не nитайте' 14.10 М/Ф 14.20 Tulli 14.50 Телеекспрсr. 15.00 Х/Ф •Вмкраnм

:15 ~фipaernтopr . 19 45 Мода сьогодні і 1,> 10 Nc -І Іідuuдна QАіссея І 20 ОО Програма .. о, же .. ,. <О ..81ІДИ Кус• О• 20.25 Адреси ДІЛОВОЇ удачі 1з.оо с.. uю..аttщюма 20.30 АІЮНС nротра .. 1З.З5 Пnанета здоров'я 20.35 Торгінформ ~ 14.05 Граіі, rармо11ь. улюблена 20.45 Гарні новини 14.35 Х/Ф ·Т.раанеu нN, 20.50 Новосеn або~•· 21.00 ВІZ·Інформ 15.35 Доаrань-uюу 21.30 Шолом, Києве! ~ 16.05 Куб<ж світу-98 22. ОО Адреси ділової удачі ~ 16 25 Брсіін-ринr 22.05 Будь1е здорові' ~,. 17.25 Ві~СІІД 22.35 Престиж 18.05 Т/с •Се:юи - 22.50 Адреси ділової удачі н••· 4, 5 серІі 20.00 ОQАDОбиці 23.00 Х/Ф •Фантазі• на те-

nоаідь

ВсеукраінсІ.·

рnіни•. ncp. 2 11.30 Шоу са..отньото

•Маrнум

9 45 lft1 оерший ІlОfЛ'А.д

! , 1 ~ І':ухон=•рня

8.00 М/с •денис·ІІиt1вник• 8.30 Т/с .д;.-ма :s ОІ<еану. 9.00 ДОбІ)UГО раtІ<у, Кі)<ІЇІЮ! 10.00 Телешюнс 10.05 ТСЛСJіСурнал •Мое• ІО.З5; 10.55 Закон є Зii<Utl І О. 40 Ранrова tІедіnьна ІІро-

Водкр11uас,.о Бібnію

10.00 Х/Ф

НІ

нмм Д81"1І«ПІ8•

В~<но в Амсри•у

9.00

!

ff•i 7.00 Т/С

7.:;о Аrrю1юміка

8.00 8.30

~

o.on квк-98 .

=

оо !.~:.~Нf:

19

23.10

17.00 Відеомузика 17.10 Голос ·Перемоrи• 17.40 Адрег.и діІювоr удачr 17.45 Сатирична nерсемінка 17 55 Люди JVlW людей 18. 1О С ф<tховий ла Ад жест 118.35 йоrо величність (ІКІО[>

точність виклаgених фактів віgповіgає автор. Листування з читачами

- на сторінках газети.

Зам. 1977 Тираж 2500 прим.

#41 1998  
#41 1998  
Advertisement