Page 1

СYJЮТА;

, Грета ВJDtOARТь', 17 КВіти. 1837 рок)'.

з

fАlПі

1

ЧЕРВНЯ

1998POJty.

,'М41 (8731) ЦІна д,оrОВірна

........1 ..... ТІ ,d8ВIl ruWIIIIII,IIJYAT'

,0ihUUi "н. 'lIUиеmІ дlmeIi _ _ _ _ _ _ _~II!II8I

J "ep8u-Мl. . . Що

пocl,ш,

те

І

'великий ,трlх

по­

_а. Мудрість ц8 етО­ eY8ТЬCS' 1 піДрoet8lO'l0l'0

.....

DОВщdивs,

_

все

1

....е

виховува'DI.. Змfвa Cy~BO '. eвQIIOш, в о І фojtи8ЦП, П~, про­

~ ".-01 РВ, 'Ч~ОІ'О

терlальну в&l"ОдУ,

ють до дІтей. І

ву_ту. ,З ue-

повoro

п1ДJiіТQК

_еПаП U}МeВInrOeТI фlЗII'JRоl, тав 1 иopu'ьВО,пепcutorl1JRоl ,~ Аа­ 8

.-.в.~.

ІІР,'cщect

зультат

ІЦО . . ' вJдпо.aDJdcть 38 фар8ly8aRВ8' е.цOllOl'O n.пь,

ІІІ

залученні

це,

...:.

один

,статн

..а

починаєтьс!!

.....

з

В -оку райові вuJ·'

Ва'ЩUI 'вapoAВD, ба'1'ЬD ВВX08J1OТЬ, 'e8'DiВil _о­ ...8ІОТі. J .... по-рІ8во­

СІЄМО?'

ах

yjlOвd.,

A~aТВ1.

.,.

, Відпoвl,цam.вlСтr. ва се­ .. ~ 1 .t....a. lІвщо ВOIUIpeТiIo,

райовІ

,-

це

pIIoввt,

П

amJiDDdв

В.........

1'0иу рalовва: Uaдa, ' Тlсв) вонт8lC'fYlO'Пl З п­

ний

~OB8IIIi

вalБLD.ше 811C'1')'11J1ВRa roao..

АеJt_JUII1RlстрацIJ

ГОРЕНКА?

"

.ай­

'

атмосферу МіоВ' :~З

~ НаАбlJIьше, зане-цоко;. єliня

BJllКJIнкaє

дорослий свІт

активніше нама· залучити

е&ОЄ!.

Зати.

дJ.anЬHocтi.

цьому C'QOЯ.

'молодь

дозвоЛу

ска·,

При що

дорослому.

ма·

не

вдаєТься

ЛOJJliтньому. Бо люди звннnн ДИТИНі В~рити. зрештою;

жаmсть

закладено в

го з нас.' пJдnітка

до

'D1.

хто штовхає

на

cnнзЬкИй

DLnЯХ ЗnQ~ННО~,

-

неІ

Iq)OВI кожно-

беруть

• ТермІ вове ПОВlдо_.,.в.,

ва"

'

'Так.

У Шт,ках не знайшли нІ· :Юми

м.

Але; ж підіТь, ~И1Іа

.Дискотеку.

та ..

лlllliJе'

h

' с:истеми

з

З&IфИТИlCnуб.

І' це в ТОІ час. як бl.nя котельиоJ' лежало 70

тоиивуг1n.!Iя. На

вонн

за

жаль

у

нашому

райоНі ПОдібна практика 1ю4У.

T8jК, і &ИХоикам

tlJrООВlllськоІ

Ради. пр,а-

ці,єlO

,cnpaвою.

і

,liНших прнчИн' служаТИ в' армlІ не можуть.

тр16н!) одне·єдине

-

Ім ~.o' про.

йти процедуру призову і о.,трн,матН' на руки, доку.

мент

до

про

непридатиіс1'Ь

'

,військовоJ

'

службн.

.заочно це не робиться. Ал~ж нІ. псують иерви

та настрій соБІ. працівни·

кам ~іЙСьккомату.

-A.De а1 б' ю'DI не - всІ вови нащі., В

;0....__ lI1I'U .......0дZ1• •0.

'

орras1Зув&ТИ' Зи1СТОВНі днctCотеки' дnя ста.РшоJ

MM().дt за віком і молод:

..

шо..

вихо.ус_о,

Іх.

-

І

'

1

moбвмо

рішення

р~уваикя молоді

Iитeрв'JO, JIPO.вtв­

м.: ,roмвнюк.

на, ау·

ІІА'

'80.04.1998

'Pea'JICJIeIIiIS

3

року. 'lІІІТавь

..

o,ц8pЖaRJui ,торговоroпа

, ~ ,IІ8Д8ІОТЬ 'в подаповІіа ЬІепеІщ1I. ',

.

до

бідності

.

ціa.nьиу джують

на

,

"

,

На за.гanьному фQНі по-, каЗі!НКИ УКpalНН, згідно

вищим.

11

Болгарl!.

1994

нІж

'HiI~ Латвl! ДЯКН

у

економічноro

Закон

до

'

лих

'ro

вІд

'ilpо

allll.ВВ

вuадап

_~

стан~вища в краІн і по­

особлкво, 'дітей.

ти,

хто

можна

що-

пільства,

най·'

частина,

яка

не

має

забу,ва·

-

вони

врaзnивіша

сус·

здатна

сама' себе

забезпечитн' і

захистнти.

Отже;

вання

них

про

пLклу, ПОlІинна

взяти на себе держава. Олека кандидат

ПЛЛJR.'

економічних

наук

(УКРІнформ).

ВРОВАРЧАНІ І"врсоцбанву . 'ПОВ,tдомц. СТЦОВ З.' ВАЛЮТНИМИ

Ао saшrrавь

ICODI'.rIil

терll1Rовl (aoнa,цoAIIOl'O роlC)') , ,

а

1.0.5

1806

р.

81.00.

1996

10 '

.0

"18" '

2()

Чаша адРеС&,:' М.Броаарн. бульвар' ~, т. 5.45-73,

fj

тих,

Не

qIOIIaД8II:,

Форма аберll'8ВВ8

-

црограма

чорнобильсько!

рокІв.'

до УВАГИ

про

кн що далеко. Ще не раз буде коректу.ватисSJ соці· альна полІтика, щоб про· тидіяти зубожІнню окре· мих категорій rромадяи.

Есто·

Броварське 'B~~

У~фаІНИ

допомогусі~

катастрофи' тощ~.~оча значну, робmу' вже про· ведено, але до_ ста~іЛЬНО'

СловеніJ,

2

нега тнв­

«Дітн УR'paІЙи.. У' ній, зокрема, передбачено оз· доровлення осл8бnе~их дітей. ліхувакня потерпІ­

1 РосіІ. Зав·

1

зро­

сприяти'

нацІональна

нагальннм ,заходlllМ.

'Від

що

м'яв з дi'tьми, Я'Кий уста· новлює гарантований рі·' вень MaTeplaJIынІI під· тримки. У. числІ' і'нших ВаЖJl'иВИХ доку,мент,ів -'-,о за'11Верджеиа Президентом

якІ вжив 'урвд. вдanося провести щеплення дітям

, вІком

поки

давно ОЧікува·

безумовно

дати

,роц1був

РумунlІ.

несміливі

державну

з1 звІтами МОНЄЄ. мож·

ності

де·

мовно сприяла і' загальна пол,ітика, і зроблеНі уря· 'дом ,кроки. У цьому' зв'ЯЗRУ не можна не зrа·

б покИИутн~ Ді:

Іх. додому.

в

них ІфоцесLв. Цьому ·безу·

тей І дітеЙ,снріт., lКlnь· кість яких OO1JIьшуєтЬCJI. У ДітоіІрий,мальинка'х мі'" сяцями живуть· д1~и. які потрапнn& тудн; ,~ баТqКИ не поспішають забирати"

101;'

Державнапода"КQва інс. пекЦіЯ по. MIC'ty Броварах І' району,

ся,

що дітям ЦентральноІ та C~lдHoI' Європи стало жити' набагато гlрше~ Взя·

ти хоча

роки

,муть ,зулинеНlНЮ

со-

lЦШНовокпРо, те,

ста­

Озна.ки зроqання ре· альних доходів на душу населення. які нам,ітили·

них

пtдтвер-

що

щеплень

стання.

дані про

сферу

сказати,

остаНlНі

,ного

зростає

,

МІсто: JCbIВ; мм

нові

знижується

народжуваність;

на·

Вже

немOВJlЯТ

тенденЦіІ

Вірменія. Б1лорусь.

державнІ9ИТратн

можна

нас.

результаті'

За

ня J{асenення. З поширен· смертнlс1'Ь,

у

якнх країнах окреслилися

ro:

ня'м,

І

смерmі<:ть

До та·

пратнуть

ла знижуватися. Значно менше дітей. ЯКі пере­ хворіли 'на кір.

номікОІО переживають ефу кризу. а звІ.дси І зниження жИтТ&ВOrO рів·

, Район: JCbIR• .мм 321.

334.'

тому

ні. Скажімо. покаЗRИJ( (коефІцієнт) нар6джува'

п...-,'взаємн1сть та розумLиня. ~ято

роки

виховуємо,

споді'В8.ЄМОСЯ на

про граничіний термін пе·

два

приєдналися Азербайджан.

на РОЗЦlнюватн як серед·

бо

в

за­

' ей ВО'l

'ведоеііва...О, ТepВilillo :всl

зараз

здоров'я,

соЦlалЬjJoro

ідеалу

блиЗитнся

нраІиИ з перехідною еко­

І

д~ арм я ... ' - До речі, 1JII багато uопцlв BlдмoJlJUl8'iьea: ВJiвоку..ти еВ1І вонств· ТУЦlйиий обов'.8ОВ1 TaM

'ІОВ.

спеціальнІстю,

нятl корисною

А

кoro

!lpузlя; " Латвія, Литва, Молдова, Словенія та Ес· танія:' . ЗагальноВідомо, що

але певний час буЯН',зай.

Цlвникн' культури. педа'l'О'Jx, ввбрlbCll

ги місцеВОІ ШКOJIИ зyмlnи

а

,

працюваtимуть

R8ПООДНИока. Хоча маєбjmt мо IIpНкnaдн й' !ишоro'

6COI.Jai8O,

нуnorо року було скоєно (З8і~) 19 ху. Лlганських ПpoRВlJ:I в ста· иІ aJJ:КOГOJJbHoro сП'ЯКіН'

водУ

опалення.

КOJJИ

Протяroм 'ми-

звелося. ДО

дискотек.

~1Joro кращоro. як взимку

тнм даним. подаmьoя;

"

нІ!

, ПокаООВИЙ та.киl факт.

Ім немає чоro 'боятися за ІЮдачу'об'єктнвиоJ кар·

.црlбвп?',

вистачає

nя. 1JO-Cy'1'il.

вваємостосУ'Н'

прuопорушевь,

Не

-стихійннх

ПQ.

- Хllа' у не 811J1J1JU!8 пJ,цоара' у пpu~

злочинцеві

досту,пне

пl.дntт,

всі

т,ичио всІм дітям.

f(parH .:.... АлбанІю. ~гa· ·рl,Ю. Уroрщнну. ПЩlЬЩУ; Росію, РУМУRlю. CJlOвa~· чнну., ЧеХію та YKP~tJнy,

чl~ ДОПОМ9ГН;' а , направ·

,

І

.

лення там роблять прак­

безпечення дітей. Ha<'.&Мllepeд~' проеКт ~~HЄЄ: . охопив деВ'ЯТЬ

лення на роботу. навчан· НЯ. ВЗИi\lКУ баl'аТо'ХоЦОО'

'цІ'в навчалося на цурєах тракторнсТl,в. Опла'Jy'ВaJI8ся Ім дорога до Брова' рl.в, стипендія; НехаА не,

охорони

,освІти

в

KlнoI1pOKaT. а коли фМЬ' - Небагато ,- трохи ми й демонс11РУЮТЬСЯ. то бloJJьше двох десятків. це. ,ЯК ,правило. низько- ' Причому значна частина пробнt бойовики. ДOSВІЛ-' з них завІдомо з тих чн

ряти.

виroда:

Адже' чаето-ryсто те,

..

щобпorляд

ПрнчDМY;' не

європейсьхих кра'І'Н, щ~

коит.рольза виконанням наЦklНaJIЬНІП' програм у

сферІ

ми випередИЛ}J

державн' НОЛИШ­

досягли рівня центрально·

ЯlтеА. МетОІО проекту. що має назву МОНЄЄ. є

звеpnвся і' на oIJц.ocькy

'молодь.

Я 'poayldlo~ що, '.-

сьогодні :КОШ'J'il.В HaвlTЬBa тІ' .заходи. котрі ще вчо: ра Вважалися 'звнчнимн _ гуртви, СПОРТИIfНі сен. ціУ. ПраКТИЧНQ " занепав

roпoвaмi( виконко­

тики. Тому КО'І'рі 'нам

небом І

плані реєстрац1І та вида.

ватО.

моЖиа в' ОСНОВНОМУ Д(8(­

п~еcnідується кориспива

ми

мІЖ

землею -=-' не Їlчатьс.я І

наркотнч'

кІв рожевоJ фарбн малу·

ДlCТя'roІО

спекТорами . м1Imц1I.

-15' молодих людеА зна.

ходиться

ТОму

'!'реnЙ рік дослІджує змІ· ,ни соцlanын-єщ)іІомl'чиоJJ пon.iтикн в &ВPQOцейських кр.а!Нах. що вc!D'Пt'llН на шляхрніНКОВИХ 'перЄ'JIВО-' рень. Особлива увага при~ дloJJRЄться' р1вНю життя населеиия і становищу

У кожному селі 10

нвх речовий."

_ :На жа,ль,. в цроб'Ле-"'

мІВ РаД. 'дlnЬІННЧННМИ ін­

що

' крИМі~ал'ьний '

все

гається

дО

те,

_

n

Спод1вaIOc;lf;, що не moвe чорв, фарб. буде пра' cyТIUI ,у Сliотодвlnпdl Р08ll08I.

до

ма

BeдeтЬCiJI

всіх, H&npIlМК8!Jt.

на,'

~ОДовЖуIOТЬ'

матиці ,виховання

скоюють" злочин,

В1Мавва . _ 0 , що

оДJПiОкі випадки', вживав·,

-

державн

зnочННJllcrrю

яні

тi'ora-вев,цпа llaше _.' moв, R1JВ блaroaМ)"Jlla,

,магаемося ·сТВОр.rrи таку

В.' О.

срекрутуєтыс.,,

не

,РIlЙОНУ.

інші

ньоro Союзу щодо імуно­ профілактики. хоча й не

Міжнародний днтячий цектр розв~тку' Дитячого ,фондУ, ООН (ЮНІСЕФ)

нe.JlllDle OAJDOl АOqiUJпl ВllXOВY.ТЬCR _uOAa .-оАН'

,ПOJfY~ИХ сімеА. Не ПО-РIВНИЦтвОм,

ютьt ХЛІб. (до хлІба. В дефіцИТІ інше поряд·

'

-

ПУіІІКТН

Фактнчно, 'ВСІ

за 'вирішен,

сn111ТОв~рист.во.

ють. Дійшло до того, ЩОне працюють. 'Поки ЩО школу не Відвідують де· cnу]И()а заЙНятості."котра ся'l'lки дітей. HO'JIPi не ВІ здобу'nн HaBrTh неJЮ8ноt отримує коштн і Д ра. ЙОНУ.' бlnьше реал.1Зує с~редщ.оJ оонJти. як П'Ра~ себе в мІсті .. ,Булjl. mкe BНno. це ДІти з нeбnаrоКО1lВретна. розмова, 3 ке.

'

JIВ 1 у вcцЦt, СПРаа1,' 'иlсть. COlВicть. 1UI00000000ість '888 CB~I ,'І;Іт· , БорОтьба З', ввр_еві ~

*0 Що

'Id'JJынlть

дітей.

ПОВ1,JtальнІсть

були поширені й нf 1нші населенІ

дитинства гзавдання, від'

ня я'кого несе все світоВе

вання молодІ ,поза ""М єю,

СВОІО осв1ту: 'не црацю-

_aтeplam.ввм,

стан

,нвар-'

IфНlitнanь-

тих

3аХlЮт глобалынe

плщ: всьт. •

6сoбn'8ВС) непоВноJ серед·

кІНця не можиа. але jf не МОЖ'На·,' безоr.n,ядцо' про. ,щати. Як. npааiIJJО. ТІ.

, 'що

'ПРІа

ньо1.

""'7': 'ЗрозумІло; щос.кll· ,дати з ра.Жylaку' економіч·

Рад; ,робить все .оашвве, Щоб, Збити. B8.JI молод,1Ж­ в01ЗJIО'lВRROCтl, котра спостерlгитьCR oc'i'8JIII1ми рок....

груп

об' кі'

Щ

кий досвід орraи1зоваиоro дозв1nля, а тако" J1)З.' ничний термІн щаребу .

3aJUImИJIН, стіни' школЙ.

поJlClllOldТЬ

стан~ввще_.

попе~джев,

та

них

:- 'Частсн-уето СВОа, ІІІІ

....

вовЩ)_аив

НalбlJJьша

" DOIt>внепя

811ХОtJtlllНЯ

~

б

майна

,на

ня спиртноro.

СІ.&СЬВ1 ,аасТІ.

процеси

перекннулися

Jiро6и"8

,CTa'hICТRВ8 алowввос­ ті. ,осоСШвво' =~peд _onо' ДИ пlДетавв не JJiшrе CYJIIIIIX ВВ~BJdв, а пОвввва СТRll)'ШО"'DI

державного

'r9

цій снтуацІІ. Будеl\lО до·

'ив8'ТИСИ.

тириі та хатні кфадіжкн.

ТЕ

У В"8ІІ)'

'fO

JfCOX

здоров'я предмет.,

кн на КОрИGТЬ. Так, ~ в

Кlm.вOC'l1iгруЩових;шочн.

,1з

ЄЬОГ()ДИІ

та

знаєте, що це йому тlnь'

зростання

Крнмlналlтет стає 'обаq. , иlШJIIII і' ~,к,p8iД1.

малого.

ptaвI. '~ 'П3t вра,-,

еТliТИстика

ПР9,

ня до них непОВlI()JIlтніх.

ШО Ж ми

'l)'8ТьeJr оАВваАцать ,тВ­ U'J' АІ.. УеІ вовв, ":"",,~

жаль.

свідчить

Ви НlIIIT~ НІші АіТI у nopilllllї. ~ AiTb11 СНА. СВІТУІІІ

на перший погJi. ·вида· ється і порушення.. !J dPaВ;. але коли-ви заби·' раєте у малюка иебезпечний для йоro життя

IItв, ,зБL/Iьшеииll' залучен·

,форму­

3УCНJIЬМС>же

лицях села. МОЩЛQВО. це

кати Іх бlnьmе. Хоча бtnьш се,рйoвm . речІ H~ upн~ютьоя; бо це те Шнnо. 'КОТре вмtШК'У не втаJш.

На

для

що 'навl1'Ь иаАбшьше 8Ло

батьвах. ,А8 І еуcпta· 801'0' JqЮЦесу.

значения,' чи

!'ІоІм. Адже добре Blдoмo,

етао не П08llllll0 e8llO)'Cyтне. вщ цьoro

..

крадіжок ов9Іх не 'має прНliци·

ЄТЬCJI стереотип поведlн, ки. іцо ~уже при MbJJМy·

. .о-'

3PoвJjII.8o,

rpoМaA. . . .a

,

залуча·

rpa~ува'lIНЯ квартИрИ.ЧН бать'К() ВЗЯ'll його у спlnь· ники; щоб вврасти мlшох КОмбікоРМУ. Кінцевий, ре­

.-.ево'Ве п~ пepuIв ТIDI бlA, 'ВOrid ~1ra·

. . е"'І

один вечір можна BiДWY,

на 113цГ1.

Ще бlnьший KaМllнькna~ дУ'1'Ь на" неІ батьхи. стар­ Ші"браТИ і иааlть ,матерІ. ~oтpJ.. 'П~ЮЧН iIa~

вмре. ,З ВО8,'

~ВO.

....- - - - -. . ._ _- - - -. . .- - -

р.

Незалежн6с11,


I_~i І s li~Ci~ C,i~~~;; ;;.~ iC~=~ ССІ

;=;;; ~Ii;_i;;lii

'fflfl. fl~frf'~~і!Jі,rі!![ifPf~lііПіfrf~frflm~(1 . : rrrff~rlfr~ii~~~f~rpJfffrl'i~f'ri~111i і ШJfU(' 1;'[rff~~p·l!i:I'~.іЧ~1!!I~rtl l 1II'·'.lі.. ~.fr. "1 11,f!fJ І ! і І g11," І;..і tfflf.· іІі ,)1..~ . I'I~ !. ~i = d ". і І ~. ,Jtl 1і I;!~~I ІІ І, ~11 ;~ I.~ І.J1'1'. Р'І Іі "tl.:':.Їі"r· ~:.. ''І ~. ~! t ..' Ц І с І... n 1 -, I·~ І. .1. І' С t

l

1.'

ес· ~,;I~~=;i;cllc ес&; і &~·с=·'"аІі&:-:ш

1!

-11

.·. . .· І .. ' ". і. t f 1'1·1111 f І '", .·-·1.·' . ,/!.J. і!· ~ І . і. '. ., ...

.

t

.. , . -

01

J

.

1!

,r іlіr~fr!іf~ч '(ЦI"і'I' ,Ііі "l! Ві 1іІі . {! f !і іі' Р IJ ·1·! І .~I,i ~ t ї, J ~ f

t

::І'

., "...о,

.

--

-O~

~ S·

~ ~

~ ~

§~.

§,

.~

~

~!,

~i ~.'

~' ~.

.~

-- '

~

S

. ~la~la;ail=

l

.---

j ! ..~Ii:Ii;' ~=; ;; ';~i'Ёi ;;!;; ;1;;;;1:;;, .'iC=Ii~iiii8i І; ~~~~a ,i~~=li, ~. =s, C~a;ЇJi~iiї;' '. .

1 І і ~lI іІЧl'і ~I t·· ,Т, ~IIP. І ~HI·} (І і , ~ f ' . ' 'f ї.. IІI· 1 .' І ..

.t . . .

§ §

!!IJ І

І

.

~;CCC'Ci~~~G;

'lіРrrrtU·,J,' r I 1.ІІII!

11 .. щІ. r ,І Р

§

§

§~ ~

§ § § ~

І§.

§ § §

s~ .

.~

§ § § § ~~

~'

~

,::: ;р;'. ~ j::1. .. '.... :",:",.;.' . ';/,; .. ::=:1:;: lіС ,ііі 11 _ "8 І

~;:. ..,! ,f......... ;-. '.'11 •••11

= i 'Іfl.·t!'l~f~IПI8l11~ff r~Jttst -l~ l'I~a :i~! ·,·tи~ =-.)1:'

~f~(~f~tJ'f~П

P"~91 Jn!d

t

-І' !(. !JI[ l~

1.1. 1.IІї , .. ~~! ;

;' С.І gl~~i Ї;iC~~ ',і '=1; а'·....

.;';~II,C~==b:IiI,i:

·.~Ч(JtP~I'~I!1 ІІІ k~~f!ЧЧfl(I[.!n . tt ІІ" ~P~r1.r·, ~ . І '~..

., '. . '. ,

.', ,.' I~II'!"'I~ =taffa

. ...

.

.~

І:" ~ ;~i ..

-'.

; tst::!::!:t!:t1ll11F. ;....II=~ _= 8~8.=.:.

,. ==.~

~ §,

"П!а.~

'~-~~lft;Р

'й· -~ І' І ііа-· j.мІС'.

"

., ~I , ".

~

;;;=:;;;;;~= ... ,...

1ІІ1І1.а_і=ilЬІ;.8.Ьс;;о;&

-;;;; 11:

w .11

;;

. 81

gf~f.·Gf-I·IIWІПk JrРfllf;t'I.f!fШ~1 f '~·I1 іl l · ІІІ· ~I!' а-·І'· Il'~ .і.1~ 1і ',;ifll~~'! .,.J. f : I1І, ~f ~i_.JI,- t~I'" . "Іt 'ВР ~.I'" ІІ І" ~t І .~ &:~. ~. ~II t·'·~r ... .(~:!.~!t~ ~ ~ '~; ~ t 11

;1(rЩIПt!(~lПІf!1JikRfl D ~ППfm~JII.It!r.~"· . ,.1'

'/& і; сі ii~i

. 'i~i f ~~i9II.~. .. n

§ § § § § § s §

'.

J'

;;...'i. ;.. . 11.~~. ІІІ'!Пfi ~ .-....; J'I·!l i I·M".~1 'І rt .І• ;..I~:III~. !І ~ r~f І.,.;

.

1:11:11:1 ..... "'.;:...............

;;i·~i

,

1:1 .. ... ...

.•. , ;

~

, ~.• ;·1

§ . ,§~ § §s §' § § §

~­ ,§ ~

§

§ §8' ~

~i

S

.1


ПporPl"l .Нou реІІІІоНю.1 , ... ОАе­ СІ, тк .Містl)

"А5 P03OaJUOOOНa ~ .На ._криіо ,.., 1uho-ФpIoм''СМ, канм 4021<. · 17.15 Пу6.оі__ nPCIrPaМa .п.м'~ К-., ТЦК)

·

'10. .Ара6ескмI. доміс '10. Одеса, ТК .МістІ)

17А5 'Так_ж

18.15

1• .55

р,а:ос

Му--' ..артао ,... Він__ тк .lwтapl) Телефі_ .Рекетl, С. 2

.ТОНІС.

uo Т_азета

·

9.15 • .25 10.15

Мy..~...

~icтo Х,,,, tї- .М-іі noт.... "ЗS' мр. JIIVPIWI .BЇДIIJНIUII 11.00 T.-ueтa

.

1&.15 Му_"."

1I.25~

17.15 ~ ·17.15 Х,... .......W,.._I npмro.1 1... T..orueтa' • 11.55 ~icтo '11.35 ~ nporpaм& .cТНМJn. 11.50 A8map" . ... .,'" tI- 'ПJlOL9Т8 "І, 2 .ICТV» (Ai-a-n-BI) .

..

,.оо TaїёijїIU .1нК дJIpт'", со .ІІІ

І'" ~Нa.к.A фестм_.

17А5

.18, 15

1'"

';;'tupIi.~Jwo...", I'IIICnIмU

••

Му

аріаа .Томас і

••

.

. 7.30

~

І

!

t: ііі

~

". Q

"i!j

;а.

::>

е

.... = ! ~ '1

І5 :о

.....

і .Q

t

7.00

7.10

.~

=~ ! 11І1 ~ І!

І .~

!

ТО .НАРТ..

3paн~y на C8iT~Y

'

.

.

М'••Т.і.... Х,... фі..... I1eTepdJpмl тк....іІ. !І'", с.

29

ioro АРРі.

м, 1Ctpiu .1рансформ.,. IC1I8O"p8IU .ЄjIuauoI

11." 11.10 !кС"'Уn.'Ура

.

.НаАiot-

. 1',30. ХсжеА. Щот_"мА or.яд НХЛ 20. Час Jірсж . 20.30 ТutCepiu .Імес Д'lpte., с. 38 21.15 ВepнiCD< 21.30 Ай·r~Ен. Міжнародний or••A· 22.00 T"K~III .CnpaIМ імо ..... іl, с. 7t 22.38':Х,,,, .,..... Трм_і. стра",., •. 1


-• -8.,.. Cy60ta;

і '1ервliя 1996 року

7.30

Aнootc-<Ulin 7.и г"'нкtм«.1I Са;, 3а tOOOP.I

7.45

7.55 8.05

UoopтIlOТO уосраї.... _т_,

.з.-

• іІІ...Н. СlОїl

І Тіл.... му-.о

'-45

_ •.".....

..

Х,

_І.

tUO В;"'QpIIIIiI ".20 lOr_e ТOIC-Uloy .Вot6pм••• t8.50 служу . _ , Уосраї",,' 11.20 Бor_ 11.411 ~oм t _ом

1'.оК {;рс. фiJ!oм .~.. м6ynut

_

npoфкііі.

12а &ар

........ ,.;..

Вcкem.;,; СnOP""'; OfМA .ж

12.30

-

....

rPOМAдCЬКI РОСIИСЬКЕ ТEJ1E&АЧЕННI 7.00 Т..,. .CnopTJI01O. 7.10 - l1pooaoнoat і cniuo'i 7.58 ...... &IJowi "'....,.

'.00

3а ...і_ _ . "15 Ycмiulк. '.30 Дсж. асі __ 10.10 ~ _ _ зір...

ВblСОКОКА ЧЕСТВЕННblЕ _:: ТЕХ ЧЕСКИЕ 'раж

"СОСНОВИЙ .

.БІР" ЗADРОіпУє }1СІХ· БА:ЖАЮ':І[ИХ

.

СКОРИСТАТИСЯ

НОТАРІАЛЬНА- КОНТОРА­

_

у старій' чаСТИIЇ міста

811COК08Кl~ ПРОдyJr.rI8. пpв8JDIa да _уаlЩ8, хвolвe·повlТР8

.npuflo.. по ву"'. KulBCb,,~4# /86 "O~­ нога дНJI# "pt . . .eд~AI# з9.00 оо /8.00

uосвlдчеНИJI AOpY'Je_llЬ,

- восВlдчеННJl. ааповlт1It, документів:

poldвa (1..8. вавер:в:. 'сец1а- roтoвoro oдar1). Цliraвy АН вae_oдuь IЇрасиа офорllllТll IIUIQ"

-

-- ІнШІ Hoтapluьн1, ДІІ. ПОМІЧНИК . НОТАРІУСА

.._ _ •

YC:J,'aHOВ'lHX

допомо_е

ШВRДICО­

одер....иа -38ІІoiuIeJIoro ВОС'ПІ". До ВІД. . IOJНINI'IIIU осіб. пр~q 1.·18-

-

ПІП opraвlaaцll:

т.фОИ.4-04-90.

-

мeTa./IeВlКlocкa ПО вул. КОРОЛеНка,

Гапрlна, 17: . - ...,.. каСОВІ апаратн

84

Уа вул.

_

Тел.

-

5-91-85.

З8CROВН ••К XOllaTH. реАВІСцlі· rueT., ВроІІlрс. .1 _ lІіс.ка і pellOJtнa р"і НlРОАМ.Х Аео"..,....

-

ГІзета

-

(бlц

.

ВIQI8Qiц.Boro

аа ДО8-.в;еRlстlO. Тм. 5.В7-52,

-

.

--

.

.

-.

АДРЕСА . РЕдАКЦIІ:

2&&02'.

pe.ццfop В,_ ИІВРА~

КIliIС." ОСМаст.,· ... Вровар., ву... K8iкua,I54"'11

Tиet-: r",,8IIТOpa ,... 4-01·78; ••cT)'a-..х. ре.-.х70р8.· ........, c,c......o.a. .l'III'IIIOrO -.ІІТТІІ - 4-04-11; .I..ao........oro CUрет8р!1 - 4-11-34; .lм'.ІI.: cl.ьc.1IOI'O rocno... . , . . _ 4-02-12; аРО_30.остl І соц.....На анта c~ ...с,,"' po6cnк - 4-04-81; .I.....q ~ ..

.

.НХОАНТ. 3 17 хвітнн 1937 рок)'. ДНі .НХОАУ: сереАІ,' ci~I._

••, ..

_

... _

За' "".Іст.........:._1( .8111'1. ......IАР..Jcn .есе 88'NP.' л.сТJВ8_ • ..та_ .1'...._ в. cтoplJlSq nИ'lll. __ Pцu.цt. .е IІО8ІІцІіо ..,..,.. 1176.1_"1. ~. _ _овеРТНIlO.

........ IIQ.....

.'

саАОIІ (с. Jllто'l.

варБJOpalорве JIEOJI М :ЮЗО (aиuor МОВ). 8ВryJIlвcьвe. М 2ОЗО..41. Адреса: 11. ~ровари, - вул. Kytyaoвa, 8-а. Tu. 5..s9..зв.

-

І

Редаістор В. НЕБРАТ.·

.

.«АРго. ва Jipa88x . АН.аера реаЛ18у8 автоllобіАьJd Iiacu:' . - Idaalвcitвe ГМOJI маоа (aвuor Мl0Г2К),

_.

ні В ~Т:~;AHMX . paAo~f. T~::T~~88PC·X.Xі . JlIC"~' та

.

. ВQpollllН-В~. - - .

. МAJlОПІдПривмство

••

Тел.

иедобудоваввl буД8llOR

пе,е1адуl. цІна &-45-7а.'

ПРОДАМ· С.ПАДЬНЮ сАJlЬБІНА., СТЦlКУ «ЖИТОМИР., М'ЯКНИ КУТОК І ГАЗОВУ КО_

ЛОIJК}".

..

.а);

4-12.70 а 9.00 до 1-7.00, крІм суботи, .не.

B0CТJ08 пpвIIra8'QCЯ ~

ПРОдАЄМО: ~• Rедобудов:аиу Aav а 8ОЛ:ОДIDI

-

4-00-47, 4_04-90.

ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО 11І88 тцеиаЬо МВС УкраlНВ, ВВlCонув роботи 80 .уст8ИOJШeJIВIO ОХОРС)lDIо.ВoжeJКИоl сиrиulзацll, CR1'КU1зацll ;С'!'Ривеra., а також Іх 'rеXR1'1ие обc.пyr-JII8IIШI. -

AiJII.

oiIJrafa ..

беаroтl8ВОІІВІІ poapuyllВt8. . Офlцltвиtt ДМ~ СП .МП8ІШ п... фlр.. CKY.1dвlRВecT.. дC8lдви по-- тu. 5-03-49. 4-08-83.

.ЕРА·І01.08.' (апарат. Bкmo­

'ІеlUlЙ до дерасавиоro реєСТРІ). Звертатись вот~л.4;2З::29.

. . . . . .опротlП'OiJ 3 ..цвІв.

не буде

ди зрyuOCЖl 3UlовииidВ В севц11 8 ті1бmщs POUllpl8 1 apocтt. ЗUr08JleRIUI ПРJlЙll8lOТЬe8 _.Cle3ОП. UТВQ,а ODD'іа аа продylЩbo aд1lCll108'fJo4;8 п1CJIII

одер_атн всі довідки, неОбхідні Щ В'lВRеНИJI нота· plUьHOI дІІ. . . .'

ПІДIJРИЄМС~ВО П~6д1є:

5-J4-89.

ТОРГОВРВ ДІМ «ЛІЗА. - (Бровари.- raraplвa;. ПРОПОНУ8 lIIiIPODI аСop'1'lDlеи cy'ЦCНIIX "І0і10. вl'ІІІХ КOCТIDIdв.~ _oдem.вpa МпаЙJ18 Во.;

т. "І. на керуваlПUl І

BIд.cIВ,

12.00, -

18)

.

всм;вlдчеНИJI вОпUt л ДОИУlllенtl8:

-

B1AaCJIIIIJUCY . .

'І1доввА вастрlй.

ПР8Ц1О81110 щод~о, крім BOвe~ а

КУПhшl..npОд!l_У, дару-

1

8 'субorу 1 ведішО а 18.00. ЗамоцеRВ8 ~idblaaro аа тuефов_

До ваших BOCn:yr ШВИДКО І ЯКІСНО:

--

ПОСПГЛМИ.

lI&IIidtоаиветв1 auв, C:'1'OJIЦВ ва- 8ідврио-

д~aвкв Вас 1 вапівх roc'rel. . . , В .сОСНОВОмУ БОР}". Вас aaвarдв. ..ва8 '1'eп.JIВЙ прВЙО.,СІІ81J111 бmoда, вpвrcrrOВ8ll! -а

н.оmарІус БровIJрсыt.гоo ноmарlа,4ьного о"ругу К )'1'0 ВА Тет.НА АнmонlІІIUJ проводить.

р()зворядисеRИJI автомобlJIJPIВ;

1

-І ПОВІтрІ, .oбeJIyroВyвaввв . ва 1UlJЦ081 рІВні, офорМJIeИIUI CUТВOlQlX cтo.u1в ва доку, овреllllЙ ~б1веТ. жеаефов, тея"', ldJфоіаВтобус дпа

n Р8ваmнІІ4

- ПОСВlДчеНИJI A.oroвop1В ваННJI, ООМІНУ 1т. В.;

НАШИМИ

'ам ПРОПОИУ8Тьса: вершоlUl8СЦ Кухва. ве.ав.

рцlohlфоРlllцl' -

5-18-11.

..'.

-

_

.

.

. C.JAOцno

cтpal(110

аро _ер•••ху р.о·

КІМ

Іцекс

17.

-

8128&.

дРУК офсетниlІ .. Обс.r

'Щlваниll

аркуш.

npHNЇpHHKiB.

3аNОВЛtНН.

.

'

І -АІІУ·

ТИРІ.

Nt 1814.

5.441

#41 1996  
#41 1996  
Advertisement