Page 1

rааеп. ВІПОNІ'І'• nі'ІВВ

17

3

Ціна договірна

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКИХ МІСЬКОЇ ТА РАЇОННОЇ РАА НАРОАНИ.Х AEfiYTATIB ОСЬ УЖЕ ВДРУГЕ за останні · півроку подібний захід

проводиться

йонному ри.

будинку

Сюди

свої:>.ш

(

на

ати

народні

України

по

Цього

зі

ви­ нан-

депута­

Бровар­

виборчоr,Іу

210.

~9

культу­

зустріч

приходять

в

ському ролі

ра­

потенційними

цями

r

в

округу

разу

виступають

в

їх

директор

заводу номунального об­ ладнання А. Г. ЛемпЩь­ ний і його нолега ·--також

дирентор,

госпу

імені

але

рад­

Юрова

В. !VI. Хоменно, люди доб­ ре знані на Броварщині. авторитетні серед його мешканців. Люди, котрі уособлюють го ка,

на

тип

нмітливого

що

нотрі

з

віді

на

ніх.

А

о

на

иошt

і

ліпшення

відпо­

запитання

присут­

Оіtружної

П.

ви­

Бі~

11.

Познайо~тивши

учасників

зустрічі

дидата:\!И

ІVІенту

в

що

зустрічі,

з

члени

Унраїни,

ходами,

тими

за­

надав

с.1ово

.довіреній особі А. Г. Лем­ піцького

відомому

rюето­

ві, нашому земляну 1\І. со­ му.

Виступ Мниоли Данило­

вича

був

норопшй,

емоційний. вавши

a.rie

Охарактеризу­

кандидата

в

народ­

ні депутати України А. Г. Лемпіц:Ьного чесну,

ян

чисту

людину

і

порядну,

котра так багато

зробила

не лише для трудівників заводу, а й дл а жителів міста, він розПс)Вів про його

активну

ську

громадян­

позицію, широне коло

інтересів

іх,

. І

і

заклинав

усіх

в

при-

виборців

он­

за !ь~го

го­

віддати день

виоорш.

Осиільки і А. Г. Лем­ піцьний, і В. М. Хоменко бу ли

поставлені

в

однако­

УМОВИ і ЧаС ЇХНЬОГО ВИ­

' ступу

був обмежений,

то

директор заводу номуналь-

ного обладнання одразу ж, без зайвих слів, пере­ йшов до винладу своєї позиції.

Згоду

балотуватися

кандидатом

Верховної він

дав

у

депутати

Ради

тому,

України

що

за

час

перебування у Броварах добре знає проблеми мі­ ста

і

району,

нагромадив

значний не лише життєвий досвід, але й досвід гро­ мадської роботи, адже протягом двох десятиліть депутатом

останні

міськради,

три роки

а

ще й

членом обласної Ради. Окрім того, його непо­ коїть складне економічне становище 'України, невїд­

~;щість

. .атьох

праці

досвіД

яке

він

-

спра,ви,

вони

з

Тож

-

віддадуть

Хоменна

слова

гово­

сназав

Толмачов,

М.

го

людину

люди

си,

жі­

свої

за

голо­

переионаються:

дідами

нерівнина

у

молодо­

не

ро;зхо­

реаліям

життя

законів, прийня­ тих парламентом, загроз" лина демографічна обста-

долю

колгоспно-радгосп­

ливо

аргументованими,

ства

-

І

так важливо,

:Коротко

окресливши

ионтури своєї передвибор­ лює

ють за скороченим графі-

прямки

ної

програми,

яна

практично

охоп­

всі

на­

життєдіяльності

не

нагодувати

му

ж

самому

треба

пільги.

інші

Причому

пільги

молодого суспільства, здається,

мають не лише жінки, але

го:

й

ність

пенсіонери. Можна було б довго го­ про важливі поло­

ворити

ження вш:тупу А. Г. Лем­ піцького,

адже

стосували­

ся вони багатьох питань: і взаємодії з партінми та рухами, і необхідності зміцнення матеріальної бази закладів соціальної інфраструктури, і шляхів виведення нинішнього силаду Верховної Ради із кризи, в якій вона опини­ лася, і прийняття нової Нонституції України на всенародному референду­ мі ... Виступ

кандидата

не

залишив присутніх байду­ жими. Люди поставили йому чимало найрізнома­ нітніших запитань. Стосу­ валися вони різних сфер

-

життя хисту

соціального

населення

і

за­

орга­

нізації дозвілля молоді, бачення майбутнього на­ шої армії і приватизації, проблем

боротьби

чинністю економіки

й

зі

зло­

оздоровлення

...

у чомусь

його

думки

співпадали з думками при­

сутніх, у чомусь були від­ мінними від них. Та го­ ловне, мабуть, в іншому: і програма передвиборна, і· бачення

процесів,

що

-

відбуваються то пози­ ція людини, котра вирі­ шила послужити інтере­

сам

громади.

сам

фант

не

слуговувати

А

на

.

вже

може

цей

не

за­

повагу.

.

Таким же коротким, ян і у !VI. Д. Сома, був і ви­

ступ

довіреної особи

пюго

кандидата

в

ін­

депута­

досяг

поназав

свого

ливих

бачення

підходів

мож­

до розв'я­

зання назрілих проблем. Серед цього бачення, ян на мене, особливо вИділя­ ється одна теза, реаліза­ ція яиої має .першочерго­ ве значення, нація по­

-

винна

знати,

яким

шля­

хо:>І їй іти і знати етапи розбудови суспільства. Що ж до вирішення ре­

гіональних пробле:-.1, яні хвилюють виборців, то й тут ВоЛодимир Микола­ йович знає, до чого треба донласти рук. Це і будів­ ництво об'!зної дороги, і пронладання тролейбусної лінії, і спорудження місь­ кого

будинку

церкви,

культури,

винесення

за

ме­

жі Броварів радіостанції ... І з окреслення нонтурів передвиборної програми, і з

визначення

вих

завдань,

що поліпши-

ло б життя ругу,

першочерго­

виборців ок­

віДчувалося:

димир

Воло­

Миколайович,

зважаючи

на

свій

не­

порів­

няно молодий він, досить­ таки

яскраво

бачить

і

перспективи

розбудови

нашої держави,

і перспек­

тиви

міста.

буть,

те,

ЛЮДИНИ, думів,

І

що

головне

це

ПОВНОЇ котру

ма­

бачення і

За­

винесла

СИЛ

на

передній край життя енер­ гія

творення,

прагнення

нового.

Помітно було де і з то­

го, ян В. М. Хоменко від­ повідав

н.а

запитання.

ти В. М. Хоменна О. В. То.'!мачова. Розпо­ вівши біографію кандида­

Звичайно, я не пр~тендую

та,

останній

його

він

коротко

великі

розбудові

окреслив

заслуги

у

радгоспного

виробництва,

згадав

порядність

доступність,

і

його

на

твердження

істини

інстанції,

відповіді

кандидата

пута ти,

що

запитань

про

в

але в

де-

<<Дес­

І

<<Заворицькни»

В.

Д.

h:олесннком

та

~tоваиих спецІаЛІстів, погодивши їх з ним

рити .комісії для передачі справ з участ~

та ство­

відпо­

відальних працівників АПК <<Десна>>.

П~дставо~ для~ такого рішення є те, що у рад­

никш,

надаватися

пільги? ж

А

та~ш.

тані

в чому,

можна

говорить

сам

за

се­

про зі

он, внрооннчоІ

проблеми,

Пов'язані

ставленням

до

ритетного

розвитну

приватної

Я:нщо вати вона

загалом

концентратів по

ництва

4-5

коротко:

-

менко

люди

люди,

сіданні

!VI.

котрі

ма­

Тобто, вони цілком гідні

борчі

дільниці у

квіт­

25 на

і

ви­

взяли

голосуванні.

можна

нвітня. зайти

вже

Для на

виборчу

таному тень

дата,

дільни­ в

опеча­

прізвищем

канди­

якому

голос.

треба

конверті

із

бюле­

віддаєте

свій

підбитті

під­

При

сумнів

16

з

цього

залишити

його

буде

врахо­

Закінчилася зустріч не­ великим

концертом,

який

учасники

художньої

самодіяльності

радгоспу

імені

Юрова.

ворить

наш

Це

теж го­

немало:

якщо

напружений

рівник ний

дбає

і

розвиток

час

про

в

ке­

духов­

своїх

під­

леглих, то це свідчить, що віи

дивиться

тиву,

кілограми на голову. Серед­

грам,

151

комісії

АПК

«Десна>>

від

про

що

складений

відповідний

акт

і

велась

"

року.

Днренто~ та інші посадові осо5н, котрі зловжи:

вали

служоовим

становищем,

будуть

днсцнщ:Іінарної та матеріальної

притягнуті

до

відnовідал.оності.

'IUUIUUUIIUIIUUIIIIUIIIII WUIIIIIIIIIIIIIIUIПDIIIІUU•

О І О ІІІ..

3 6

ФОНД ТАР АСА ШЕВЧЕНКА

-

ПІДТРИМУЄ!

От як5и ж то усіх таних, ян Анатолій Григо­

рович, до Верховної Ради обирали! висловили члени Всеукраїнського

Шевченка заснованої кровними

культурно-наунового фонду нультурологічної організації,

родичами Т. Шевченка,

тану думку благодійного

-

Тараса

прочувши,

що

директор

Бро.варсьного заводу номунального обладнання Ана­ ТОЛІЙ .. Григорович Лемпіцьний балотується до Вер­

Проста, щира, добра, з широними поглядами на

-

розумна

одним

словом,

інтелігентна

лю­

дина, . Анатолій Григорович і не міг виклинати' до себе шшого ставл~нн.я. Фонд активно співпрацює з

колективом,

янии

вш

очолює,

і

треба

сказати

-

прилучається з його допомогою до здобутків на­ ц~онал~ної культури, але й посильно підтримує його дшльюсть:

І

тут

загальн?вщомо:

не

потрібно багато

саме

свого ПІдприємства.

нерівник

мудрувати

визначає

-

позицію

Позиція ж ця у даному випад­

ну" не обмежується вузьковиро5ни~ими проблемами, а и

активно виходить на проблеми загальносуспіль­

ні~-. ян .в ріДному м~сті Броварах і Броварському раною (ПІдтримка шюл, дитячих садків тощо), так 1 на державному рівні, хоча б на прикладі Фонду.

Спілкуючись

з

Анатолієм

Григоровичем,

нашого

члени·

Фонду не втомлюються дивуватися і захоплюватися

вано.

дали

4

завод, в яності колентивного члена Фонду, не лише

Тим більше, що голосу­

вати

овочів­

мова. в статті «Чию совість гріє кожух?», на,.~ру­ кованій у газеті <<Нове житТЯ>> за 6 квітня НІ~;З

життя,

участь

та відходів

У радгоспі <<Заворнцький>> нещодавно занінчила­

ловне т1льни, щоб вони

на

ся перевірка фінансово-господарської діяльності господарства. Нею встановлено ряд серйозних пору­ шень та зловживань з боку директора М. О. Олек­

ховно! Ради~

і

кілограму

балансової

довір'я виборців, готові представляти їхні інтере­ си у Верховній Раді. Сло­ во тепер за людьми. Го-

цю

1

22.03.93 р. визнана незадовільною.

Г. Хо­

назрілих проблем.

прийшли

станом

а по в~ковнх групах навіть по 45-83 грами. Робо· та керІвника господарства В. Д. Колесника на за­

пере­

А.

ють власну позицію, ба­ чать шляхи розв'язання

ня

тварин

ньодоб~ві прирости молодняка складають

оціню­

сказати

вдалася,

сіль­ худо­

кілограми. У вихідні дні в раціон вхо­

дить лише солома по

на

зустрічі,

коналися, що і Лемпіцьний, і В.

урожайності

продуктивності

села,

власності

підеумни

можна

та

та технологічної дисципліни.

...

землю

спад

культур

20 Ьерезня 1993 року складається з гнилої соломи з розрахунку по 4&-3 кілограми на одну голову,

різних

партій і рухів, реального здійснення завдань пріо­

значний

Наприклад, добовий раціон

сюка,

Так само перенонливо говорив В. М. Хоменко і

допущено

сь~tогосподарс~кнх

зви­

працює

в

перспен­

<<На завтра>>.

стосувалися

майбутню

агрокомоінату

ТалавірІ негайно вирішити питання про

lV.I.

мають

його працівники у наш бідно-голодний час мають змогу придбати щомісяця по 9 нілограмів м'яса по 12 нарбованців за ніло­

головно­

Слободянюк запропону­

госпІ «ПухІвськни» у 199:.& році не виконаний жод­ ний. з планових виробничих та економічних показ­

Один лише той фант, іцо

неординар­

П.

Л. В.

~иректорові

М. О. Олекс~к~м, підібрати на ці посади кваліфі­

сповідувати

нуватити той же радгосп імені :Кірова, який очолює В. М. Хоменко, де сьогод­ ні середня зарплата · за фондом споживання ста­ новить близько ЗО тисяч нарбованЦів і люди оточе­ ні всебічною турботою?

він,

на»

хівськню>

рад­ у то­

бе! надаються

генеральному

принцип соціальної спра­ ведливості. За яні, примі­ ром, заслуги фермерові

грам,

ї:ІТ

вав

розірв~ня .контракту з д~ректорамн радгоспів <<11у­

народ.

фермерстві

теж

знову

ком,

жавно! адМ1Н1страцн

хто це

зробить: нолгосп, госп, фермер. Але

значні

Д ові р' я виборців г і д н і!

Керуючись п. 7 ст. 6 Занону Унраїнн <<Про Пред­ став~~а Пре~иден~~ УкраїнИ>>, глава районної дер­

а

тому й . переконливими. Головне завдання ниніш­ ньої і майбутньої систе­ ми сільського господар­

Свій виступ В. М. Хо­ менко побудував дещо в іншомv илючІ, аніж його

за­

ПредєтааІlІlS Преsидента Л. В. С.І/ОБОДЯІІЮК ПРОПОНУЄ

ного ладу, фермерств<J., ставлення до землі, со­ ціального захисту праців­ ників радгоспу були особ­

дяться>>.

колеГа' А. Г. Лемпіцьн:ий.

підприєм­ очолює,

її

слуговує на всіляку під­ тримку. Тут уже більше п'яти років жінки працю­

нан­

парла­

передували

він

то

ства,

детальніше.

:юнінь.

умов

про

В.

R.

До речі, що,1о останньо­ го,

розrrовімо·

комісії

соціаль­

нок.

сл;v·халн

їхні

голова

борчої

як

ла, що поставлене нині на межу банкрутства, по­

програми

втім,

питання,

О.

на захищеність молоді й демобілізованих воїнів, пріоритетний розвиток се­

прийшло виборців чоаовіІ-і,

іНтересом

все

ЦЯ:'.Ш

є

тані

позавчо­

В!днрив зустріч А. Г. емпщьного та В. М. Хо­ менна із зеJ\Ілянами-вибор­

рять

виразни­

передвиборні

кандидатів,

краще

ється смертність. Не обминув увагою Анатолій Григорович і

ідей мас. Тому-то й занономірНИ:\1 те,

піДвищу­

сучасно­

рашню зустріч :значно більше - понад 200 і

народжуваність,

господарни­

справжнього

стало

готовність завжди прийти на ДОПОМОГУ ЛЮДЯМ. «Най­

новка, за якої знижується

\

41 (8400)

,N'g

1887 po!CJ.

В.

НЕБРАТ.

цією

людиною,

його

працівників заводу, благополуччя.

батьківським

піклуванням

про

ставленням їх

до

добробут і

·

Впевнені, що такій людині, ян Анатолій Григо­ рович Лемпіцьний, можна довірити долі людей на самому

високому

:Кандидатуру

державному

Лемпіцьного

рівні.

Анатолія

Григоровича

підтримуємо і заклинаємо броварчан проголосувати за нього на виборах по даобранню депутатів до Верховної Ради України з Богом йому до пар­ ламенту!

За дорученням президії Правління Фонду Президент Фонду праправнучка Т. Ulевченна по сестрі :Катерині

Людмила КРАСИЦЬКА.


t t10p.

8

Субота,

квітня

10

року

1993

• 11

о

f\ r

>f- 11 1 1

11 •

І і

,.,...--- -----------------

25 квітня 1993 року-

И8І~ІАК.

07,00 S~iAOIOCWIOi. .о.Ів~ ..... \Ііі кІніс:n 08 оо х ' уд. - ІС8 У •

....

11.10До6роrо 181 ~ороа'•·

ПрофІпкnІu имрІІ'ІНІІХ ІUІОрІD....,

/V9 210 І• ІІ І;

І

І І

ЛЕМПІUЬКИЙ

ceJJi

Києво-Свят()1ІЩИського ра­ йону на· Киівщнні в dм'ї службовця. З 1942 року. проживає у Броварах. р::ці

Броварської

18.25 18.30 18.00 18.20 18.50

1954

серед­

ньо! шко.rїи <N9 1 :<rавчався в профтехучипищl :Ьі•ї~! Церкви. Трудову діJІJІЬність роз­ почав з 1956 року .на за­ воді ХОЛОДНJІЬНИКіВ буді­ ВСЛЬНИМ МайСтрОІ'J. У 1956-1959 роках пере-

os.oo ........ "1• '~'11''". Б

бував на військовій служ­ бі, а з if}5Q по 1966 ро­ кн

на

10.10 10.50 11.00 11.20

К:)!"ІСОМОЛЬ·

·

ступивком

1975

з

~ 1

директором

1

директора,

року

-

а

r.

Лемпіцький

Maf

440

rерц.

Прес·ис:nрк.

Іtо&мНІІ (а сурдоnаркпадом). ""сжроІСІоІd аороп•. Худ.

1.4.25 Діл0811Іі аіс:ник. 14.40 СаІт rpowali Адама Cмrra. 15.10 Ііілокнот, 15.15 Шоу •50 х 50•. 16.30 Гол. 17.00 Ноаини. 17.25 Телеканал .ОСТанкіно•

вищу uсв!ту: закінчиr Киівський державний уні верентет ім. Т. Г. Шев ч:енка.

Одружений.

ron.

тмефіпWІ; 13.35 оАІІдар·Коса•. МуЛІоТфіn..,., 13,50 Прем'сра док. талафілІому . •МрtЧИЇІ8 і Jldнuo, 14.00 Ноамни (3 сурдопtреІUІадом).

заводу.

А

Ра- rімНІС'ПІU. .РаНІІD. Фірма rараІСІУс. Нout81. ІІесJлІ НОТІQІ, Прем'сра худ. ,..........,у .Просто ....... 09.20 ПроаІнцііНІІІ с:аnон.

05,20 05.30 07.46 08.00 08.20 08.35

OCI.4Q

ській роботі. Із 1966 року працює на з.аводі комунального об­ ладнаНИJІ, спочатку за-

fОРБАЧЕІК ЬКОГО

Має сина.

предстаалк: .СТорони саіту•.

І

І. !

ХОМЕНКО Володимир. Миколайович

сі'івці Яготинського райо­ ну на Київщині в сім'і ІtолгосхпіИків.

молу.

26 ceJJi Після

JDIDJIJI

Олек­

втра­

ти батьків у 1962 році був направлений у Со­ фіУвськнй дитячий буда­ нок Чернігівської області.

У

1966

вt:дений редБю

у

році був пере­ Прилуцьку се­ школу-інтернат

У 1985 році переіхав у Київську область. Працю­ вав · бригадиром, агроно­ мом,

заступником

1987-1989

структором

го ж і)ОКУ вступив ДО Бі· лоцерІ.tівського сіJІЬгосп· інсти•.уту на агроиомі'ІИІІЙ

nипиі

у

.1981

диплом

JІКНЙ

році,

закінчив

отримавши

вченого

агронома.

Трудову діяльність роз·

кочІІІІ у

1981

році на Він·

голови

Броварського об'єднаНИJІ •Сільгоспхімія», а в

Чернігівської області, яку закінчив у 1976 році. То­

факультет,

І.

І

ииччииl·, де працював аг­ рономом, потім - дру­ rим секретарем Шарго­ родського райкому комсо­

року в

лу

Р·Рі·

менко

ін­

ІІ ІІ

р. В. М. Хо­

І~ ІІ

обраввй

партіІ.

директо­

ром радгоспу імені Кіро­ ва, де працює й нині. Одружений. дітей.

І'

І•

У

міськкому

1989

-

сільгС)Спвідді-

Проживав

Має

двох

у

Бро­

в~рах.

І:

ІІ

11 ІІ

ІІ

11

11 11 ІІ

11 11 11 ІІ ІІ

11 11

УСІ-НІ

В І 6 ОР І/

МаріАо. 18.50Тама. 19.40 ВечірНІ

ІІ І І• ІІ

І• ІІ

ІІ

Іі

1831(8.

І КАНАЛ еРОС/Я::.

... u:tн

РУ ех.:

~..,'i

1\~_()\.}

Л.БРН'

УТІ-і. ·Маестr.

"Му.1мкп.

Q•

12.40 Верамц 16.00 УТН . 16.10 &ал .. ні. 16.30 Oclintiil матаматІІЧ

симетріІІ.І nітература 17 .ЗО мСикте~

17.50

Му3. фu

18.20

Вперше

СОЛОІ8ЙІІО•

І с:АОІО амроста ~ лІ06оаІ.

мого цсрка

УТН.

ІеЧеJХІ•.

Sa і nротм. Телефіл..,. ..софіІІ Кміас~о«а•.

..Ой, ІІІ Ве<:НІІНК ...

18.40

:Лк;:а~nокусм.

19.00 УТН. 19.20 Телсра, 20. 1О PeiUlaм 20.15 Украінс1

На до6р8НЇ'І, дtтмІ

УТН. СnортІ(ур'ср.

АкцаІІТІІ,

Веnокоднс

~11Qt81 ЧорноhАtІ. Гуманіаt І М~· 22.40 І .-у~·· roc:11IX у Хіт·

20.3 е· 5 ніі ZO· добІ 21.~ • .. 21.20' сnорт~ 21.35 Молоді 22.5d Худ. фі

nараду • 12 мінус 2•.

• 23.30 Мул~отфіІuомм ДІНІ доросдІІХ. оо.оо УТН.

ОО.15УТН.

ОСТАНКІНО ( 05.00 НоамНІІ. 05.20 РаНІСоаа rімнастмu. 05.30 '!РаНОІСО. 07.46 Фірма rapelfiYC. 08.00' Ноеинм. 08.20 .Ноаа uxa•. МуІІІоТфілWІ. 08.35 Прем'сре худ. тuафіІІWІу.•Просто МарНІ•. ОС/.20 Прам'ср8 док. телефілWІу .дім аЇІСНІІІІІ'і-..а талецанrро. ОС/.40 3кпіааіІ мані, :ucniaail, Прокоwина. 10.10 В.дІ. 10.50 Прес-акспрес:.

11.00 НоаІІІІІІ (а сурдоПІраІUІадом). 11.20 оТрм роки•. Худ. тапtфіпWІ. 1 і 2 с.tрІЇ.

13.40 td<a3Ka Про SІІrу6118НІІіІ '18С•, Мул ..тфіn..м. 14.00 Ноамни (3 сурдоперекладом). 14.25 Талемікст. 15.10 6локнот. 15.15 •Царіена-:uба•. Мул~тфіл ..... 15.45 М~ нами, діачатамм ... 16.0.~ як досtІmс

wcnlxy.

16.20 Прем'єра мультфІльму •сЛітаючміІ будмнок•. 7 серіІІ (США). · 16.50 Технодром. 17.00 Ноамни. 17.25 Талеuнал •сОстанкіно• предстааnк

•Просто МарК...

18.55 Ремама. 20.00 НоемНІІ. 20.40 Прем'сре худ. taлaфillwq oo&lni OДtJI(io, 8 серіІІ. 22.05 Хіт•парад о0сm!НІdно·83•. 23.00 НО8ІІНІІ. 23.25 Максима. 23.55 L-му6. 00.40 Прес·акспрес.

. УТ-2 ІІ ІІ ІІ

• Народився

20.45 21.00 21.20 21.35 21.50

'"-~~

І '.40 Л:r•м~НІ

Pelul8u.

nporpaмy •Вірча rремота•. 17.50 ПОrода. 17.50 Поrода. 17.55 А36ука 8ЛаСНІІU. 18.00 Прем'ере худ. Тt.ІІефіА..,.у 18.10. Прем'ср8 худ. талефіnWІу •Просто

r

1659

: : ~~

~·'kl ··Р·

•:г.оо

І.ІііулаамЦІоІQІА.

ruu.

"1 '

І)f\_t:;'

12.10

nonooaa-·.

ОСТАНКІНО

січил Димері

Після закінчеННJІ у

Т елефіn..,. .СОната•.

.............. - · 17.351Cnkt-мin-мin. ДаіІАІІ8ст муамчммх ....... ......,... 18.35 УІр8іІІСІоD ІІІЦіоналWІ8 кр18. 18.00 УТН.

~J ~ ,'•\1

1 і 1с; С.м .. ~,

Шкіn ..нміІ кран. 7кл. Укр.вінс .. u

18.00 УТН. 18.10 Cniaail мані, М8МQ. 18.50 Ансам6т. староамнноі муsмо .&ароцо•. 17,20 КоІ\JІСU, _ 18.00 ~удОІІІНМІІ І скудWІТор

00.05 УТН.

Григорович 25

ІОні таланпо

.nомр••••· 12.10 УТН. 12.20 n--'--.u-, - - · - -• 11.00 УТН. 18,10 ДтІ діrеІо ІуІІІІL . 11.30 Oc:alntll uнan • .,JrpoТ.uo • WуачІ

.x.na1 ....., (ФрuціІІ).

АнатопіІ

Худ. фІл .... •Бархан•. Село і ЛІОДМ.

12. 1о УТН. 12.20 Док. фіn..,. ооАфрмu-ка_

18.20 СJуді8 •1 rруДІІ88. 20.10 Мр. фіnWІ ~. 20.35 ......... 20.40 На до6раиІоІ, дІnІІ 21,00 УТН. . 21.20 Cnopnyp'cp. 21.35 УІр8іІ8 ІсаІт. 21.&& ПеmІрмІо. ' 22.60 1nepwe на аІр8нІ УТ. Худ. фіnWІ

..С8NІІдО•.

11.40 Wli/lw881 88!рІН. 11 ІUІ. УІQІ8ЇІІС:6t0

СІІІІ. ФіаІІu. т-у pWiнu І

КАНАИААТИ

Зсо.оwоідо.ос..,.оі.

література . ..аNна :uraдu леобоаі• . Грмгір ТооТJО-11,

ai'repa1ypa.llecew. CJyc.

Народився: 1937 року в

07.00 08.00 011.50 10.10 10.55 11 . 15 11.40

Q8.25 Кін0nро6а. т rра. 10.2& Т8М8іІііІІtміІ ТN1'Р тІнеА. ..r1plunm8Aмa. • ·

по Броварсько.му виборчо.му

НАШІ

Yl.f

УТ-І

вибори народного депутата Украіни

округу

12

18.45 МініатІDре. 111.00 Чорта 3 дааІ 18.40 ВечірНІІ 11831(8, 111.55 РеІUІ8М8. 20.00 Но8ІІНІІ, 20.40 Прам'ере худ. тмефіІІwq oo&ini одежі•. 7 серіІІ. 22.1Q Зірки на рейді. Концарт, присаАЧениіІ 300-річчІО ВМФ. У пере~еі

.. 23.00

00.00 •100 со

Ноемнм.

•. Журналістс~ке

р ,•3СЛЇДУUННІІ, 00.40 Прес-експрес •

.

05.00 Ноамнм 05.20 Ранко11.1 05.30 •Ранок• 07.45 Фірма 08.00 Ноамни. 08.20 оПОДМІІ уроки.'

1'1рем'с1 МзріА•. У саіті ї

08.40 09.25

дом).

1U.20 ... До ШІ 10.50 Поес-еІ 11.00 Ноамни 11.20 С.ММХЗJ Фільм-вис1 1:..:ю Пr>ем'ср 8іДеоф~1ЬМ 1 ;,оо НоіІІ!НИ

1 ~.25

ї елемік

,15.10@""'' 1::>. 1t,\ . ГІіМt С' t: ~.45 ~· н•ос 1·:'. і 5 •По Сіріі 1

~7.00 НоіІИІіИ 17.~5 Клаус L мільйон;а. 17.55 Погода 18.0Q_ ... До

w

18.36' Прем't МаріІІо,

19.15 СтvдіІІ• 19. 40" ВеЧ ірІІІІ 19. 55 Реклам 20.00 НОІМІІІІ 20.40 Лотто • 21.10 Прам'tІ (СоріІІ), Но:мни 2;j.20 MOIUlMI 23.50 Прес:-сr r>O.CO Фyroor,

23.00

УТ-2 І


І

-

··~•·•·••я. 1G 'rT-1 07.00 3 СІоОМОЇ ДО ІОСІtМОЇ, 08.00 Худ. філІtМ .ДМане ІІОХаННІІО.

оg_зо М.Руданко. .ДумаttтеІ Вам ПОр81 .. •. 10.35 Шкіл~ониіі екр8н. 5 кл. Му3ио.

НародН8 пісНІІ і танеЦt.

•• наіІдааніwі

аидм народної порчостї.

11.05 r.ад:sбеучанс .. кІ ро:sдумм. 11.46 .К.рабиЦt.. Другиіі концерт дnІІ

y•ru•. Ь цмІUІу

12.;;r~· 12.10 МоІІОД.ЇІІн8 студКІ. •Гарт•. 16.00 УТН. 16.10 Дn11 дітеіІ. о8ес:елміі хор•. 16.40 Сад , rород. 16.55 Чиста криниЦІІ. СаІІТині СвІІТо·

І>і3ИКО• 1. МпсматмІUІІ 1 1. УКр8ЇНСІtІUІ

1•

.Чорк1 ~··

І

cniaaa

Усnенс~окоІ Почаїас~окої лаарм. 17.25 Ринr Konyu6yca. 17.40 На асі руки маіістер. Писанка. 17.65 МуаичІІІІііunеіІдоскоп. 18.10 Hawa дитина. 18.40 УТН.

'' УТ . .Христос: І •ТІІСМН8

1Q.OO ч-nіонат Украіни 3 ФyrfSoJІY. .,j(риІІ6ас:•

ас буаас•.

.. .дмН8Мо•. 2 таіім.

1Q.45 УРІІд08иіІ 8ЇСНІІІІ, 20.15 Прем'сра му3. філ....у •ЦІрськкіі nikon• (•УкртелефілІоМ•І· 20.50 На добр8ніч, діти! . 21.00 УТН. 21.20 Спорткур'ср. 21.35 ЛІтер8турНО•МИСТеЦt.ІUІ студіІІ ооОсноаа•. /І мсти 3 будинку .Слоао•. 22.20 Арт-м~іІдан. Муаика Киево·

•ПРІІ•о•. іаІІІtНЗ К'fХНІІ.

tfll.

r. І!

МоrипАнс~окої акад-її. Киїаськиіі каартет саксофоністіІІ.

Вс:еукраїнс~окиІі конкурс ім.

КІ. •Гарт•. 18 КОХаННІІ•.

М~еонтоаича. &е3СМ8ртнІРомео

IOnill. 23.50 УТН •• 00.00 Худ. фІпt.м

·---------------·------------Іі

t:"/18CtTA,

09.50 Писанкоаа моаа. 10.30 До6роrо аам адорое'•·

УТН. Ритмі'ІН8 rімнастика. У неділІD Іранці. Док. філІtМ •Воскресінне Христои•. OQ,SO Таланти поі, Україно. Концерт маіістріа мистецп і худо:аніх

11.00

11.55 Дn11 дітеІІ.

13.00 ЗоnотиіІ фонд Украі,.., Концерт

..Пр0даНІІІІ сміхоі. 2 серіІІ. 13.05 Еіепикодні дааоНІІ. 13.50 ·ТмефіnІоМ .а ім'• 10екресіННІІ•. 14.00 Зичимо щВСТІІ. 15.00 УТН. 15.10 Село і лІDДІІ. 15.55 На аарті. 16.35 ІераиЦІІ. 17.05 ПОПІІЧНІІіІ теnтаатр. Cni8810T~ І

Радіаційна rіІісН8. Фуn-контакт карате. ч-піонат країни. 11.30 О.Гончар. оСо6ор•. ІІдеофіnІоМ, 12.30 Bnepwe на екраНІ УТ. ТепефіпІоМ ..ГріwН8 Доп а КрІІаоріаніа (•Укркінохроніu•, •YICpf8JI8фim,ua).

корифеіа українськоі nісні,

13.50 Один іа тисмі урсиdІ, 14.10 Торкнмс~о -·Додаток до передачі -Фанr·пото .надіІІ8.

14.50 ВесИАНі аамап~ооаки. 15.00 уrн. 15.10 Муn~отфілІоМ ..чаріа•А ліса. 16.30 3она Т)ІІІ80ГІІ, 16.50 .,J аноау Д'Артанwаа... • 17.15 Наше коnо. 17,45 Ааансцена. Театр Романа ІІmока.а КисаІ.

каіі ... • Веселі ІефілІоМу ..Просто

05.00 Ноаини. 05.20 Ранкоаа rімН8СТІІка, 05.30 •Ранок•. 07.45 Фірма гарантус, 08.00 Ноаини. 08.20 •К.аu 1 uаці•. Мул~отфілІоМ. 08.35 . ЗадиркамІІ. Худ, фіпІоМ .В.смиса Прекрасна•. 10.00 Кпуб мандріаНІІкіа (а сурдоnерекпадом).

10.50 Прес-ксnрес. . 11.00 НоаиНІІ·(а сурдоперекпадом), 11.20 Америка а M.Tapa1fjoІD. 11.50 м34·іі WІІІІДКИЙ•. Худ. філІоМ. 13.10 nрем:сра док. філІІМу .01•

fpдonepeltlla•

істарwі. ·ремадом),

cnyxac•. ·

Муn~отфіnІІМи. НоаиНІІ (а сурдоnерекпадом). 1~.25 6рІІДJС. 14.50 613нес·кпас. 15.05 6покнот.

13.20 14.00

ІЛайкін і К••, ІоНО• ДОК,

:аободи•. рекладом).

15.10 r.Саиридоа • ..Сніг іде•. Маленька кантата дnА •іночоrо і дИТІІЧОГ() х&ріІ

J.&:'. ці•.

11:1 &ipwi G.ПаСТеР.нака, 15.25 задаеркамІІ. Худ. фіnІtМ

рама.

16.50 Cnpaaa. 1'1.00 НоаиНІІ. 17.20 Телеканап

:~~

•Ввсилиса Прекрасна•.

.ОСТанкіно• предстаапІІЄ nporpaмy нЗамоапенНІІ на

. МuдадnІІ

8р11Ту88ННІІ•,

і старwІ. ефілІоМJ .Просто предстаапк,

17.40 noroдa. 17.45 дІDДИна і ИІІОН, 18.15 Америка а М.ТаратутоІD, 18.45 Пом чудес. 1?.40 ВечірНІІ каака. 19.55 Ремама. 20.00 НоаиНІІ. 20.40 ЛІСІДІІна ТІDDtІІ. 20.55 Прем'єРІ! худ. фіnІІМу ..Леаоu частка• (ФраиціІІ).

•Вид• ПредСТаІІЛІІС:

22.25 Поnітб111ро. 23.00 Ноамни. 23.20 Му30боаL 00.00 Аатоwоу. 00.50 .Хіт-конаеііср•. 01.10 Прес,.експрес.

доУемблі.

rРОС/Я"

07.00 Вісті. 07.20 Рекпама. 07.25 Час діnоаих JІІDДеіІ. 07.55 ооОс~о і нена•. Муn~отфілІоМ. 08. 1О Вітчиана моа. . 09.05 3оnста wnopa. 09.35 Фon~t~~nop; · 10.()5 НІІІИСТІ&і ЛІоU Додіна u6іси•

у . Петсрбураа.кому Малому драмтеатрі. 10.ЬО До3ІІМА. Т6-ател~ое. 11.~і і:уд. тепефілІtМ .Санта-'-рбар8•. ~55 серіІІ. 11.5S 6ina аороН8. і 2.~0 СеЛІІНСІtКе ПИТ8ННІІ, 13.00 Вісті. 1;),20 Реклама.

roмt:.r, -")~ па-Еарбара•. ІЛі Сірії.

ааін.

.

УТ-2 І КАНАЛ еРОС/Я•

о•.

-~

13.~~5 ЬкиЦІІ.

13.55 Hoctan~ori'lнi посидена.ки. 14.25 ДаадЦІІТиіі сеаон у Кany:si. !4.55 Tene6ipu. 15.:l5 Там-там ноаини. 15.40 СтудіІІ.,Росто • .ЗаnроwенНІІ•. 16. '0 "'раІІСРосефір • .Зірка aracna?• 16.40 Даuііте а'ІІСусмо. 17.00 .._о:;іспаниіі на манету Земп110. Худ.

Худ. філІоМ. ~о, сестри

ІНку.

1ИК.

••

1 народна

ІЛІІМУ .Санта·

tІілІоМ. мотосnорту.

фільм. 6 серіІІ. 17.~ МулнфUІІоМ (США).

18.00 Саіт·маІІТник, або ПоаерненНІІ . Дмитра Паніна. ! 18.30 f.1ул~отфілІоМи. І '8 .. :5 :<мїІс~ока панорама. • • 1 19.1)5 ;іаучІІТІо гітар8. (Грас П.Полухін). • t 19.':5 •/миратм не страwно•. Худ. ~

.....

:

~

19.00 УТН. 1Q.20 Хроніка МІС. 19.35 •То аса пАна ... • ТаорчиІІ

118'1ір аа~і артистки Украі• Ами КуА/1811. • · 20.25 Рекпама. 20.30 РІдна МОІІ, 20.45 На Добраніч, діпІІ 21.00 УТН. .

·

21.25 Про'доаеННІІ порчоrо 118'1Ора

08.00 08.10 08.30 ()g,30

колКТІІаіа Закарпатп. ХудоІСНіІі філІоМ

не6f херуаими. КапеtІДар народних сап. Вепиtrден~о.

17.45

18.15 .Саіч.Доа. 19.00 УТН.19.20 Всесаіткііі

спортиІним отяд

..Жипnетто,

1Q,50 Ввw аихід. Таланти і меценати. ВепикодНІІ бпагодійна прОграма.

20,50

Муn~отфілІоМ ..ЛітаІО'ІИІІ

будинок•: 17 серіІІ.

21.25 Bnepwe

на еrрані УТ. Худ. філ..м

1 серіІІ.

· 22:30 Sуда.те а нами. Інформаціііно· ..Пустепgо,

муаична nporpaмa.

00.00

Худ. ф!пІоМ .ПустаnА•.

2 серія.

KyAJ\811,

22.30 ВІкно а Амерuу. Cnin~oнa

ОСТАНКІНО

nporpaмa •Гоnосу АМерики• та

тмекомпанП •Уорпдн8ТІІ.

ОСТАНКІНО

ІК8,

.. ·=-·.

УТ-І

У7-! УТН. _ритмічна ГNнаСТИU. УкраїнсІоКИіі романс. МолодDкна студіІІ • .діпоеі аідомостіо. 09.20 .СВ .. сімеііниіі ааріанто.

парасопькоІD•,

'ІНО

H[J\L\~1. Ш

І';

08.00 08.10 08.30 08.50

АмІІ

«Даос nід однісІо

.v~

І

VілІ м. ·Іемпіонат У~раіни 3 фуТболу.

21.:10

••'арrUІТІІ• ·.дніnро•. 2 тайм. •

21.·~5 студіІІ •УrртелефілІоМ• · nредстаапк: До зустрічі на Оболоні. , (В Г•ІСТІІХ у nоета К.Гнатенка) ... 22.30 ФілІоМ·прем'ср. 22.45 На сесії ВР РосіІіської Федерації. 23.15 Програма ..д

•.

~·-~ --~'ее~деР.•u••·. ,оо_.гімнастики.· 1_s_ч_..._"_іо_на_т-с-•rгу--3і_с_по_р_ти_І_но_ї_..-

23.00 Дух08на м~. 23.30 Пacxan1t118 а

ІоподимІІрсІіКОrо 8 КІІсаі, Тра1183НО(О храма Сапо-Усnенсv­ коі Киао-Печерс~окоі паари та Кафадрапа.ноrо Собору Сапоrо ЮрауЛІо8оаІ.

ОСТАНКІНО Н0111 .... РанкоІІ rімнастика. Прес-експрес •. 06.~ Суботиііі ранок діnоаої ЛІDДИНІІ. 07.40 У саіті даигуніа. 08.05 Поrода. 08. 10 оМарафон-15• .. маппам. 08.35 Допомоu собі сам. 09.05 Апограф по суботах.

06.15 06.35 06.45

09.35 Інститут людини. 10.05 Му3Іtчнмй кіоск. 10.35 Прем'єра док, тспефіnьму " ІерІОНИЙ КОСМОС•. 11 ,О:) •.диаись на мене ІІК на рівню•. 1

Всеросійський фестиааль інаалідіІо.

12.1~ мТрій~, сімка!а.ТУа• •. 12.3v Прем ера худ. ч>ІlІІоМУ соКаакоао удачпиІІІ МУJКЧИНИ• (ЧеJ.о·СлоаакіІІ). 14.00 Ноаини (а сурдоnере,кпадом).

14.-25 uЦ.нтрап~оНІІіі

ексnрес•. Єароnеііс~окиІІтаnе*Урнвn • Спортиана nрограма

14.55

оУЛІоrРа•Сі•,

15.50 •Вовк і Засц11: 25 рокіІ рааом•. 17.10 ..ЧерІОНИіі КаадрВТІ, 17.50 Чуд~u сімка. 18.45 Прем'сра худ. філІоМу uCмepn аа дeCsm. центіа•.

19.40 ВечірнІІ каШ. 19.55 Ремама. 20.00 НОІИНІІ. 20.40 Прем'сра худ. філІоМу ..tutнa К.ренінао. 2 серіІІ (CWA). 21,40 Прем'сра док. телефілІоМу ..СкаааННІІ про аепикиіі і неаидимиа· rрад Кiruc•. ~.10 Поmда. 22.15 Ноаини. 22.30 Пасха Христоаа. ТрансnАціІІ а 6огоАапенса.кого КафедрапІоного собору м.Москаи.

УТ-2, УТ-З І КАНАЛ ~РОСІЯ" 07.00 Вісті. .07.25 Саііі nоспІІД на саіт, 07.55 МуЛІоТИ•ПJJІІІТИ. 08.05 Програма «КпІDчо, оНежіноча cnpaaa•. 08.35 СтудіІІ соРост•. 09.05 Піn.tеліон. . 09.35 Коаирна дама. 10.05 СИГНВJІІtНИііеК-МАр. 10.15 До Москаи .. дапеко. 11.00 Худ. фіnІоМ • ·. 12.40 СеnІНСІоКе ПИТаННІІ, 13.00 Вісті. 13.20 Піпіrрим. 14.05 Телеконкурс 111ристі8. 15.05 Натура, що 3НІІКас. Проrрама Л .Аннинс~окоrо. nредстаапк: .зірки

15.50 К-2

Амерм~·· · 16.20 Футбоп беа кордоні&. 17.15 Парпаментса.киіі аісник. 17.30 Вустами мапІІТИ. 18.00 Ч-піонат Росіі а фyrfSoлy. ..Локомотив• (Москu) • ЦСКА. 2 таІІм.

18.45 КиїасІока панорама.• 19.05 Віаитu. Анатолііі 6ондаренко.• 19.10 Муnа.тфіnІоМи." 19.30 СІТ-3." 19.40 мР!пуІО'Іи аиди таарино. (Програма .,.оааитху ООН). • 20.10 Хіт·рік. • 20.45 .з х 200•.• 21.00 Худ.фіnІоМ.' 22.30 СІТ·3.' 22.40 Віннер-до .. .' 22.50 АстроnогііниІІ nporнoa на ТІІ.ІІ(ДеНІо,'

2:!.05

Віннер·піспІІ .. .'

07.00 07.25

Вісті. , •<Саітло Воскрес інНА•. Дмтя~е

Сапо Пасхи. 08.10 СтудіІІ.,Рост> ...марні уроки•. 08.40 Hocтana.ri'liti посидена.км. 09;10 Публіцистична програма ·•45•. 09.55 Ати-бати ... 10.25 Кіпрас Мажейка. Pt'nopтa)l(i з

ПіІДенної Афfоики. 10.55 •ТридЦІІТа. три•. Худ. фЩьм. 12.10 Ві>tіл<Іаі джунглі. 12.40 Wіе1ь соток, .13.00 Вісті. 13.20 Не аирубати ... 13.35 Кращі іrри НЕА. 14.3S МІ1етсрбур•ці 1 стомщі•. АнсамблІо •Терем-каартет•. 15.20 Познер і Донах'10. 15.50 У саіті nарин. 16.50 •Ноаі nриrgди Вінні-:1уха•, мЧ'орниІІ мащ•. Мупьтфіі,ьми.

17.40 Телефільм •Іnларісн

СаенЦіца.киіі. У похсді аікіа·•. •

18.10 В

ГОСТІІХ у КОМПС.JИТОра Ю.Меіітуса. •

18.30 ОбличчІІМ до столиці. • Н.ОО Віаитv.а. ОJІена Кос10чеоtко. • 1.~.05 Муnа.тфіnьм. • 19.30 сІТ-3. • 1\1,40 Сиди і диаись. • 1Г..50 Візиткг. • 19.55 •В боргу перед r.tай5утнім•. іПрограма розантку ООН,..·

20.1S Худ.фіnІоМ о/ісус Х?ИС•u.: • с-уперзірка•. • 22.00 Нехай.' 22.~.0 сіт-~. ·

22.40 23.1 О

Просто т:;к. • ТелеасрсЇІІ. •

15.20 д,иокm.. .. 215,60-35. 15.25 На nрміІомі у В.ДМкум. 15.50 Технодром. 16.00 ТО •Астра• !1ра,!ІСТUІ1ІІС: •Романоам:

11811ИU ІСН.rмнtІ Е:nм:а.uета ФІдорі-•. Студ•• .ЄераіІІ• n~с:тммс: .C.Oij~··

17.00

17.20 LЬаоніnо .. 215·00-35. 17.25 &8w npont03. 17.50 •Усе_ЖМТТІІ AYIU8- 118Д8•.

.

41 ( 8400)


t стор. 8

Субота,

10 квітня 1993 року

іІІОІЕ.

Положення

оплати

Цільовий збір

на бла­

ності, сплачують внески цільового зuору на за­ І'альннх підставах. 3. До складу коштів, з яких оочислюються внес­

гоустрій міста стягується відповідно до рішення ХІ сесії ХХІ скЛІІкання

Броварської міської Ра­ ди народних депутатів від 23 лютого 1993 р. 1. Цільовий збір вно­ ситься

ки цільового збору, відно­ сяться

чені

всіх організаційно - пра­ вових форм, незалежно від їх підпорядкованості, у розмірі 1 відсотка від сум

витрат

склад коштів, лені

які

на

що напр<tв­

споживанню>.

перераховуються ним

один

зареє­

ченнп

одного

танціях

роз­

Внески цільового збору в указаному розмірі здійс­ нюють як самостійні під­ приємства, об'єднання та організації, включаючи підприємства з іноземни­ ми інвестиціями, так і їх філіали, відділення та інші відособлені підрозді­

щоквар­

податковому

орга­

ну (за місцем знаходжен­ ня) розрахунки відраху­ вань за формою згідно із додатком

і

в

строки,

передбачені бухгалтер­ ською звітністю. Облік сплачених ·сум внесків цільового збору

ються:

в розрізі окремих инків проводиться

-

бюджетні установи і організації, які отримують дотацію з .бюджету; - установи і організа­ ції громадських організа­ цій, які утримуються за рахунок добровільних і членських внесків; - багатодітні, малоза­ безпечені громадяни; та

подають

тально

2. Від внесення коштів цільового збору звільня­

інваліди

-

ру

mІ.

Великої

домлення

гану

ковими

.органамн

до-

ми

учасни­

Відповідальність за правнльність обчислення

вІюІИ та прирівняні до цих категорій громадяни; - пенсіонери. Витрати на оплату пра­ ці працівників, проведені за рахунок доходів від госпрозрахункової діял~>-

і своєчасне внесення кош­ тів цільового збору покла­ дається на платників. За несвоєчасне внесення

ся

але

в строк,

не

податковим

До

30 квітня ціна акції - 6000 крб., потім курс 40 відсотків.

чекаємо!

Наша адреса: м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 6-б.

в

безспірному порядку.

ФІРМА реалізує спецодяг, комп'ютери, те-

Т. ТОЛМА ЧОВА,

левізори, телефонні станції,

завідуюча фінансовим відділом міськвиконко­

Тел.:

му.

положення

коштів

про

цільового

порядок

збору

наростаючим

на

нарахування благоустрій

підсумком

в

і

ви­ (без

N~

підприємства,

об'єднання,

років,

5

роб~ -

р.

Фонд

оплати

2.

Сума

внесків

Сума

прибутку,

З.

шається

(стр.

І

х

Сума

І%

!ОО ЩО

ПРОДАЄТЬСЯ ЖИЛИй БУДИНОК в Броварському районі. Земельна ділянка -

зали-

ток. Є будматеріали. збору, від

внеску

прибутку,

сумІ!

залишається

ЩО

розпорядженні

в

Телефон у Броварах:

що не

10%

перевищує

підпрн-

раз~м

Нараховано

6. 7.

Підлнгає

Фактично

МАЛЕ

(з>н:н-

----- ----Керівник

організації)

В

податкової

бухгалтер

Головний

кош­

Теніс

1ІКЕТК'ІІ

31

ІПППІПППІПППІІШІППППІІІПІПІІІІППІІІUШ

Відшумів тенісними ба­ таліями березень. Про­ йшло чотири першості мі­ ста: четверта особиста, в

етапами річної першості за Зразком <<кубка вели­ кого·

шолома>>

з

визначен­

бистої першості піДтвер­ див інтерес до цього виду

ням чемпіона року. Тепер більше цінуватиметься постійна хороша підготов­ ка і менше бу дуть відби­ ватися випадковості. О. Чернишов переміг в першості завдяки майстер­

спорту

ності

парних

і

зустрічах,

серед

жіноча

колективів

фіз­

ри,

культури.

Марафон

і

четвертої осо­

продемонстрував

і

знанню

гри.

Сен­

велику роботу ДЮСШ по

сацією

піДготовці

його вихованця Миколи Козаченка, дев'ятиклас­ ника із школи Ng 9. Тре­ тім став Ростислав Туров-' ський, який стабільно

спортсменів.

Щоправда, ки

не

масовість

достатня:

по­

участь

у

змаганнях взяло 53 чоло­ віхи і 14 жінок, а всього в шести особистих першо­ стях виступило трохи біль­ ше 1 ОО чоловік. Настільний теніс пови­ нен бути наймасовішим видом спорту. Він доступ­ ний усім. Розуміючи це, спорткомітет прийняв <<По­

стало

зай~шє

вищі місця

Добре зери

про рейтинг 110 настільно­ му тенісу, лігах і особи­ стих першостях>>. Тепер

попередніх

першо­

і

грошові про

призи,

нагороду

ЮНИХ тенісистів М.

Коза­

ченка, Ю. Ут кін ої, Н. Іванчун путівками в Артек. Турнір в парних зустрі­

першості будуть проводи­ тнеп частіш:о: Іюжен сі­ чень, березень. травень,

вересень і листопад. Це можна назвати п'ятьма

чах,

що

проводився

VI

рамках

Броварських

першості,

міської

Рад на.родних депутатів. Засновники колектив редакції газети, >,~іська і районна Ради народ~<их депутатів.

Редактор Дні За

точність

тільки

на

Редакці.я

А.

виходить

виходу:

вівторок,

викладених

сторінках

не

J7

квітня

фактів

-

нижчу. Вища ліга: Чер­ нишов. Чувенков, Адушев, Туровський, Шматов, Гомелюк, Ханко,

більно добиватися високих результатів за рахуно" кількох універсальних спортсменів і підставних осіб. Головне питання тут

Клименко,

-

лігу,

два

гірших

четвер,

1937

ви-

Козаченко.

ко,

Какун.

П ліга: Л. Корогод­ ський, Гурин, Панов, Дем'яненко, Ступак, Ма­ ланчик. Радченко, Ано­

ІІІ ліга Рейтингові та

тепер

всі інші. очки нара­ як

вони

поділяє

«спочивати

рахунок

на

лаврах»

старих

спортсмени,

за

заслуг,

які

давно

і

коле1пивів.

хто

ка,

в

перед

цією

>hИТТи

4-04-61;

-

<<зв'язОК>> .

І

виграють

показухою.

же,

за

несе

автор.

публікацій.

Листувания Рукописів

не

з

читачамк поаертаємо.

-

Незалежності, 2-а, кв. 18 (щоденно після 18.00).

ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ .N'2

014711 учасни-

ка ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 2-І катего­ рії, видане 13.10.1992 року обласною держадміні­ страцією на ім'я Шкавра Бориса Івановича ВВАЖАТИ НЕДІйСНИМ. '

ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ка ліквідації наслідків аварії

АЕС, видане

.N'2 183693 у~ на

Чорнобнльс~

26.11.1992 року Київською обласн-..о

держадміністрацією на ім'я Булаха АнатолІя Мит­ рофановича, ВВАЖАТИ НЕДІйСНИМ.

ПРОДАЄТЬСЯ ХАТА в селі Веприк Бобровицького району ЧернігІвсько! областІ.

Присадибна ділянка 60 соток, є погріб. сарай. Дзвонити по броварському телефону 5-63-13

після

17.30.

У

ранетку.

І

К:олеj{ТИВ педагогічних працівників С~миполківської ее: І

редиьоt

школи

БОРИСК:О Лідії

В. СОЛІСТИй, суддя: з~ш-

Київська область, м. заступника

висловлює

І}асилівні з

секретаря

соціальних

-

питань,

4-21-34;

r.,.._.,

Бровари, вул.

редактора,

відділу

відділів:

листів

відділу радіоінформаці'і _

субота.

5-05-28,

Пропонується творча праця по виготовленню 1\fебЛів в стилі барокко, починаючи з травня 1993 р. Подробиці за адресою: м. Бровари, бульвар

скористали­

травні запрошуємо всіх на чергові змагання:. От­

4-ОЗ-76;

відповіда.чьного

промисловості

виступає.

чому

року.

ватний деревообробний верстат.

Горячева.

гато

1981

глибоке

приводу

сшвчуття

вчительцІ

смерті її матері.

не

255020, -

ста­

Чесні і для всіх віднри­ ті особисті першості ба­

гань.

редактора

кого

з доставf:і'

ФІРМА ШУКАЄ СТОЛЯРА-МЕБЛЕВИКА віком від 45 років і старше, котрий має свій при­

ся любителі. Приємно бу­ ло бачити участь бага­ тьох гравців старшого ві­ ку: Дем'яненка, Данилен­

положен-

РЕДАКЦІІ:

можна

задоволенням

ченим

новим

командах

Такі першості потрібні хі­ ба що для підстьобування фізруків і можливості зай­ вий раз пограти, чим з

головний

за

У

за

виступають, будуть витіс" нятися новими. З перелі­

4-0~-92;

авторів

раніше,

прогресив­

року.

відповідальність позицію

і

но зменшуються з біrом часу. Це не дозволить

газети.

завжди

у

І ліга: В. Бойко, Гон­ чаров, Гончарук, Берка­ вич, Циганков, Різанен­

Гелефони:

Броварські

ВОЛОШИНЕНК:О. з

приємствах,

АДРЕСА

та

районної

Га:.ета

в

фізкультури. Участь в .ній брала четверта частина

вищу

ховуються,

переможцям

про пер­ колективів

переходитимуть

гирин

вручив

теті міста.

здебільшого підставні осо­ би. Зовсім не проводячи спортивної роботи на під­

хін.

оголосив

газета

при­

можна оз­ спорткомі­

Юльна слів шість серед

ПРОДАСТЬ

<<півторачку>>

Дзвонити по телефону в робочий час:

Згідно з положення~т. надалі особисті першості будуть розігруватися по лігах. Два кращі гравці

стей О. Гомелюк, О. Аду­ шев, Ю. Чувенков. Голова спорткомітету О. Г. Чи­ грамоти

Броварів

-

в зма­

виступили

м.

ЖИТТЯ»

місце

ганнях.

ложення

«НОВЕ

друге

ренко.

ншr рейтингом найомитися в

Телефон:

ПРОДАЮ АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2106-03

(підпис)

грали пари Чернишов Козаченко, Чувенков Приятель, Гомелюк Адушев. Порадували юні пари Циганков Берко­ вич і Комар - Понома­

м

авто­

бухгалтер

(підпис)

9х4х3 два

· - 20.000 шт. Телефон для довідок: 4-03-35. Адреса: Брова­ вул, Толстого, 17.

вяпуску

у

на

біла. 50.000 шт., кольорова (малинова)

-

(підпщ:)

КІЛЬКОСТі:

запитувати

ОТЖЕ-

гаражем

ПІДПРИЄМСТВО

цег~у білу, силікатну,

інспекції

(підпис)

тів цільовоГо збору нара­ ховується пеня в розмірі

цеNІяним

у Броварах.

5-15-68

підприємства

Головний

велнкиj~

СП.13ЧСІІО

доплаті

мобші. Можна встановити сигналізацію.

внесків

шен ню

(об'єднання,

з

40 со­

5-53-40.

ЗДАЮ В ОРЕНДУ під склад погріб розміром

організації

ємства

5.

ІНЖЕНЕРИ, ЗООВЕТСПЕЦІАЛІСТИ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ. ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧИМО. Наша адреса: с. Рожни. Тел.: 5-14-54; 2-52-67.

підприємства

4.

5-24-56.

РАДГОСПУ <<ПРИДЕСНЯНСЬКИй» НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

розпорядженні

в

( викон­

~итлом забезпечимо

пр ані

І.

інженер-будівельник

РОКІВ.

По даних податкової інспекції

платника

людей

інженер-технолог

теж зі стажем роботи не менш-е 5

організації)

По даних

Показника

!1.1!.

потрібні:

(хімік), який має виробничий стаж роботи не

Наш телефон (найменування

• знаючих

Підприємству

менше

. 19

за

(044) 213-33-00, 213-65-00.

Шукаємо

.

міста.

карбованцях

<<Відродження>>

СПІШІТЬ! Маючи акції, не бійтесь великої інфляції. Ми вас

оп­

органом

банк

підвищується на

стягують­

РОЗРАХУНОК ВНЕСІОВ ЦІЛЬОВОГО ЗБОРУ НА БЛАГОУСТРІИ МІСТА

Керівник

виконкому.

6.

Вітчизняої

лачені

Український

річних;

копійок)_

кар­

точках особистих рахун­ ків. 5. Кошти збору мають цільовий характер і ви­ трачаються на фінансу­ вання видатків по благо­ устрою міста за рішення­

до

Складається

плат­ подат­

на

в

дораху­

необхідну

Додаток

фінан­

належить

перерахувати,

коштів.

(БрQварська філія) допоможе вам в цьому - КУ­ ПІТЬ АКЦІІ НАШОГО БАНКУ. Гарантований прибуток 100 відсотків і більше

заяви.

які

~

Длл вас є можmІвість вибору правильного розмі­ щення

внески

орrаном платнику

Кошти,

ор­

користання

чергові

.N'!! 41 (8400)

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИ!

5-денний строк з дня одер­ жання його письмової

по­

податкового

про

нарахову­

або повертаються

вания здійснюється в 5денннй строк з дня пові­

встановленого

Внески збору зарахову­ ют~ся установами банку на позабюджетний раху­ нок міськвиконкому. Організації платни­ кн внесків цільового збо­

міру місячної оплати пра­ ці, встановленого Законом України.

-

платника,

кварталу.

зразка.

ки

хунку

в

совим

інспекціями.

раз

Фізичні осоон сплачу­ ють збір через установи Ощадного оанку по кви­

ються

пра­

державними

пеня

внесків. Зайво внесені суми платежів зарахову­

У разі виявлення кош­ тів, які належить перера­ хувати в більшій сумі, ніж зазначено у розра­

платіж­

дорученням

стровані як суб'єкти під­ приємницької діяльності без права найму робочої сили, вносять збір у сумі мінімального

нюється

датковими

в квартал, не пізніше 20 числа місяця пісЛІІ закін­

ємства.

Громадяни,

інструк­

фактичної

за

а

ється з дня строку сплати

вильністю обчислення платниками і своєчас­ ністю перерахування внес­ ків цільового збору здійс­

4. Суми внесків цільо­ вого зоору визначаються платником самостІйно і

на

оплату праці, але не j'іільше 10 відсотків від прибутку, що заЛІІшається в розпорядженні підпри­

·

передоа­

11

ції 1\'ннстату України від ~.<!.0:.:!.93 р. .М 31 <<Про

підприємствами

фактичних

виплати,

розділим

дня

плату,

почи­

включно.

Контроль

7.

lVIlCTA

кожний

прострочення,

наючи з

ПРО ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ І ВИКОРИ­ С'l'АННЯ RUШTIB ЦІЛЬОВОГО ;jБОРУ НА J:ША­ ГОУСТІ'ІИ

відсотка за

0,05 день

•• •

.1( в тт

RОJЮІІІІІІІІІВКО.

154.

Індекс

суспільно-політичного

сільського

масово і

Київська,

А.

господарства

роботи

-

Друк коІ>аНІИй

-

вш:окиІ!. а.ркуш.

61285. Обсяг

І

Ткраж

дру

8.922

примірНИ'КИ.

4·04-81;

Замовлення N• 1984.

5_13 _91 .

Броварська друкарня К:иівського облаєного управління у справах видави~ поліграфіі

Адреса

,JІ,рукарвІ:

КиІвська

І

книжковот

обJІ.асть,

11.

торгіВІІі_

Бровари,

вyJJ.

КиІвська,

166,

#41 1993  
Advertisement