Page 1

веІх кро·ін, єднамтесtяj,_ __

П'ЯТНИЦЯ,

БЕРЕЗНЯ

15

••

РОКУ

1991

Орrан &роварс18ноrо 8ІСІ8нному Номnарт1J Унраїни. МІСІ8ної

У

тою , бо потреба в Цій сировині

РІЧКУ,

НЕ ШУКАЮЧИ &РІА? проти•. і виник

-

v

мене

тів

ряд

запитань

українських

не

ну

перспективними

для

створення

І

розробками

в

друrу

лінію

автоматизова­

анодування

своєї армії .

прорахувавши всіх

митниці. прикордон­

аспектів

операцій

з

Запитання .

на

При цьому виникає ще одне закономірне запи­ тання: а куди накажете подітися зrюдям. котрі не

них

запитання...

можна

лише

Іх

бе зліч.

маючи

повні.

І

но

літрів.

дені

А візьмімо економічні стосунки. За якими цінами

працівник

передбачаю вІдповідь . То-

заводу

А.

порошкової

автодове­

відчаю

біля

КРІПАК,

.

продаве ць

масовому

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

а·

в

ТО'ІНН

вин ен

ними , де є вибір престиж­

не

ЦЯ

річ,

,не

лідходить

Про запас но гірше.

І'\Отрібна

ПіДХtrДИТЬ ,розмір,

ЧИ

на

Невже ~·е інших

лишилося інтересів,

в як

працівники

намага-

ються

в

залишилось , тільки розло­

діляється

нервів

з'ясувати,

Прі!чина нинішніх

зумінь

чому

непоро­

між' продавцем

. ІЮІ\уЛЦЯМИ .

і

'

навантаження

на

нерівномірно .

Неначе

в

димося

щодня

облозі, в

ні

ча

Причому , одні і ті ж са­ мі люди. І починається ... Звідки стільки ненависті до людини по той бік прилавка? Хіба це

сенцією

не

універмагу:

13

За

рок і в

пам 'ята ю

в.ового

зараз .

роботи

такого

нер­

НапруЖеJННЯ,

Це

тільхи

ЯК

здаєть-

вимоги

поки

щось

який

«викинуть».

замки чи алюмінієві две­ Рі проблема з проб­

дверях

1 РеспубліканськоІ

·

Але

ж

ви

зможете

прибирає. Навпаки. Ух же

і робимо винуватцями в разі несвоєчасного усу-

нення

незручностей.

Звичайно. ніхто не бере до уваги. що дістати зараз труби, фарби. Ті ж

ту

ти замість трьох сум,нівної якості

носити ням

її

із

иупи­

відділ

лиці.

промисловості

та

І вони та

задоволен­

заводу

nра цюв qла

У

близько

двох

не

505

тисяч

нар­

із

місцевого

як і підозрюють нас 13 ус іх гріхах. Навіть ноли по­

пок уrт.

назу є м о

- ··

з

на:и

що завез­

ли т і л ьки 1О я щик ів , не \! і РЯТЬ ... Отож . раніше було ба ­

дивиться як ка ·

молотка ..

нак л адну,

шампа нськ ого

Але

жання

найбі льше потерпаємо від роздратовано сті людей .

п ра цювати,

за люl.Іи в ся

ли ш е

н и нІ

обов ' я­

зок .

за

- ·

торгівлі

років.

ро_ків

тому ,

і

тог о ,

незважаючи прагнемо

но ПОЛіПШИТИ СТаН

бованців на капітальний ремонт житЛового фонду

бази виділено

я

фахом.

Однан.

коштів у

ме­

кон'юнктуру, попит

со­

ціальних питань.

порош-

Так сталося , що піс·

трудн ощі. суму

полі­

примі ром ,

вивчати

жуть .

І

що

'Магазин «БуратІно>) у Броварах, комплекс <<Все

є

для

дівчаток•. · Відвідувачів обслуговує t:oy категоріі Т. Л. Романенко. ·

н ас правді.

мінімальну

біля

Інформацій

.

сукань і

...

Якщо

ав­

підготував

як нікому мені вnадає у вічі невІдповіднІсть того , чом у нас вчили 1 О

одну

обслуго­ за те. що завжди везення сміття . · ліфтів. оренду йдуть нам назустріч. А вування чому б і іншим підпри­ примі щень тощо, І хоча ємствам не наслідувати з 1 лютого вже збільши­ лися на 5 процентів такий приклад? Як же плануємо вийти квартплата та оплата за послуги. цей Із скрутного становища, комунальні пода­ коли вже в цьомv році · «президентський очікуємо понад 1 міль­ ток». звичайно . нам · нія­ йон нарбованців збитків? ко 'і вигоди не дає.

. таж•

..:...

ви­

то де ІіЗЯТИ зірвані замки. обпалені Украгропрому, заводів бюджету, Адже вдвічі по­ кнопки ліфтів. розмальо- пластмас і •Торгмаш•. решту? вані стіни. засмічені схід- тресту сТеплицятехмон­ дорожчали посдvги за ви­ цІ. І в той же час скупі ми на слова подяки тим, хто це .все ремонтує і

ля за кінчення торговель­ но-економічного і·нститу­

« дефіЦИ· іі_е

не­

товарів,

·Любов Микола'івна БІ­ ЛОКІНЬ, заступник заві­ дуючої магазином ..N2 28 <<Гастроном»:

кидайте гроші · на віте рІ Так, .реч і подорожчають.

чекає ,

тів вандалізму у своІх лем. Принагідно хочу по­ пІд'Іздах і дворах. Це ви- дякувати керівництву

у

За

ЗупинітьсЯ,

один

. туацію .

в

3POCTAIOTh

Ножен з нас. напевне, щодня стає свІдком ак-

бите скло

ГОНИТВі

том» .

оточен­

Тетяна П е т..р і в н а СМОЛЬКОВА, ~воїдую­

натовпу,

ЦІЙ

знахо­

розтрачуємо

· заморських

рік

добиваючи

але не дл я усіх, цей за­ хід значно б розрядив си-

перепрОдаж .

продавців у зв'язку із с.порожнілими прилавm­ ми зм-еншилося. Ні, воно

що

них

або , що знач­

не

Добірку

дуктів ніхто не реал і зуємо,

ком і­

лір? ЗмітаєтЬся геть усе.

чи

ДИ,і!ЛЯТЬСЯ ,

набивати шухляди шаф ганЧ1l·рКа·ми? ПереДивіться свій .гардероб скільки зайвих, непотрібних речей\ Скільки

ся.

мережу

ко­

Не

rютрібна

цас

Співбесідниці нашого кореспондєІНТа Н. Чемеричеико торговельні

розширити

сійних магазинів, де мож­ на здати або ·придбати добротні речі , особливо дитячі. Поряд із скулоч ­

ЛЮДИ

ЇМ

"

о· д ~А в. ц

Jюли

подорожчав ·

уже

тобуси на невпорядкова­ них міських автошляхах?

три­

ців ? Що б не завезли ажіотаж . На як і сть пр о·

Принагідно зауважу. що не завади ло б нам

цьому

психозі,

очікуванні

НЯ

ЗОРУ

у

вимушеного маршрутів

мислових підприємств теж помітили ями на ву­ клініки

металургі ї .

від

суть водії,

котажного об 'єднання . Нарешті і керівники про­

враховув ати

інтерв~ю

ось

вироб­

ничо - торruвельного

не ві­

її

З5

автотранспортники ; бу­ дуть відомі наприкінці мі­ сяця. Тільки чим ви­ значити моральні, що їх

сі . Чотири дні вони не їздили на промвузол, роз­

Навіщо ,

-

понесли

скорочення

автобусів .N'2.N'? 1, 2, 330 та маршрутного там­

ні

Міні

незадо­

мовільно зміннтв маршру­

вертаючись

суміші

ковоі металургі'і були врешті'J)ешт засипані ще­ бінкою . Та чи надовго? Матеріальні збитки , що

ти

аргу­

- для більшостІ страшним.

зміні статусу державності домо. а тому й в идається

торгуватиме суверенна держава Україн а (за умови виходу із СРСР) з нраїнами європейської спів­ дружності?

міських

маршрутів,

до

цієї

економиться

* • •

вільним станом автошля­ хів (особливо на пром­ вузлі), були змушені са­

ментовані роЗрахунки. А вже тоді приймати рішен­ ня: жити в Союзі чи вийти з нього. Що в нас було. що є знаємо . а ось що чекає на Україну при

захочуть жити в реставрованій •Новій Україні?•.

кубометрі

тепер

зменшено витрати пнт-

.. .водн

Jіідповідати

вірогідні .

практич­

ної води. Так, на одному

бусних

імпорту.

ведеться зараз у республіці фінансування соціаль­ них програм , капітальне будівництво . виплата пен­ сій , стипендій . лікарняних. допомог по вагітності ...

ся. то без кровопролиття цей процес не мине. Не­ вже СДПУ схвалить жертви?

збільшиться удвічі.

... за рахунок спеціаль­ них добавок у бетонну суміш на заводі буді­ вельних конструкцій знач­ '·

йомив із фактами про те. за рахунок яних коштів ·

тери­

ху но

•••

меди­

де взяти тих же кош­

експорту теперішньої республіки в Існуючих між­ народних цінах? МожливQ. СДПУ має такі роз­ рахунки? ТодІ чому ж шановний В. Деньгуб не ознайомив із ними читачів? Тан са мо. ян не озна­

УкраІни? Якщо ж таке відокремлення й відбудеть­

-

вано

ЩО•••

АЛА-32. rfриває П на­ лагодженна і випробуван­ ня. З пуском лінії в екс­ плуатацію потужність це­

...на ааводі алюмів:іє­ вих будівельних конструк­ цій у цеху гальвано-за­ хисних покриттів змонто­

,Я зовсім не випадково акцентую увагу автора на питаннях фінансування усіх сфер життя за умови відокремлення України від Союзу. Тут_ на мою думку , є над чим замислитися. Хіба можна перехо­ дити річку , не знаючи броду? Так же само хіба можна говорити про майбутн є українського народу,

торій не захоче залишитися в складі «самостійної•

«За міжнародними~•·

зможе

них війсьн . випуску своїх грошей . придбання озбро­ єння?

1861 ... років? Бо теперіШНі кордони не Відобража­ ють Ні національного. ні державного становища? І як при цьому провести відокремлення УРСР. адже не

що Україна

вистачає.

СЛіДЖеННЯМИ,

до нього. на як! хотів би одержати відповідІ через газету. Поважаючи законне право будь-кого на власну точку зору, вважаю: більшість положень публікації декларативна. і тому, сказавши •а•. не­ обхідно говорити й •б•. Ось ці запитання. У яких кордонах бачить автор сvвереннv УкраІ­ ну? У нинішніх? Чи кордонах 1939, 1919. 1916,

населення окремих ·історично

колись

ХТО і За ЯКі КОШТИ має займа·ТИСЯ КОСМіЧНИМИ ДО­

Прочитав у •Новому житті• за 16 лютого ц. р. статтю голови вІдділення СДПУ В. Деньгуба

•СдПУ

не

Іще дещо про кошти. До організаціІ добровільно­ го економічного союзу з європейськими державами

цині, атомній енергетиці?

' •>

буде

вивозити за кордон 'хліб. м'ясо ... Але ж їх нині і самим не

коп.

В/1,

3НІЄТЕ

'11

зараз.

Можна при цьому сказати.

5

районної Рад народних де..:.утаТІв Ни 1 вс..ноІ обr.~асТ1

1

ДІ скільки нам буде потрІбно бавовни. льону, чаю. нафти. газу, алмазів. міді, золота. урану, прокату, лісу, ху.траІ А розплачуватися ж доведеться валю­

--

Ціна

.N!I 41 (8148)

на

знач­

СПРаВ

із обслуговуванням насе­ лення. Наприклад. ство­ рюється аварійно-диспет­

черська служба. де з до­ помогоЮ пульта уnрав­ ління системи << Еталон » п'ять диспетчерів слідку­ ватимуть водо-

за

нормальним

та . електропостачан­

ням . Тобто. при знижен­ Ні тисну або вимнианні світла меІІ.І}(анцям не тре­

ба

буде

кудись

система підкачни

дзвонити: в оди чи

подача Р.лектроенергlї увімкнуться автоматично.

А в аварійній ситуації (прОрив каналізації, за-

топлення nідвалу)

нЬлом

за снг­

диспетчера негайно

житлово - експлуатаційно­ го qб 'єднання «Бровари» відчуває нагальну лотре­

tvди виІде аварійна брига­ да . Тож плануємо закін­

бу

чити

хівцях,

всі

пусконалагоджу­

v

вальні реботи квартаЛі

цього

Хочеться шим

третьому

рокv.

сказати

читачам

і

на­

про . таку

добру справу, як заміна плоских покрівель біль­ шості 5-поверхових будин­ ків на шатрові . Тепер же

укладено

кооперативом

що ві

догов і р

.

із

« ТРУд»,

робить

гермобутило­

покрівлі

за новою тех­

нологією на

хівках.

v.

кваліфі кованих · які

ється протягом І останнє .

гаранту­

років. Нолектив

15

зараз

ють за бригаДним

дом. ляр,

фа­

прац ю­

мето­

Тобто . сантехні к-тес­ електрик

вальник .

та

зварю­

а також двірник­

прибиральниця

закріnлю­

ються ?а конкретними бу­

динками.

Внас.лlдои

вищення

ефективності

праЦі

відповідно

ється

заробіток .

nід­ Ух

збільшу­

А . . БОБКО,

дев ' ятиповер­

Якість

продавець

начальнии вари• .

ЖЕО

«Бро­


2 стер. 8 15 березня 1991 р.

сН О В Е . . . . іііі • • іі. іі іі • • іі • • ііі іі іі iiiii.r&'8iiii88iii8 іі • • •-.

зуВати економічне стано­ вище, втримати ринок від рОзпаду. розрабити меха·

нІзм

·

роздержавлення

приватизацІІ.

й

вирішити

проблему форм . власності й відповісти на головне

питання: на

Яким

якому

чином

етапі

1

переходи­

ти до рІrnковцх вІдносин. · Такий механІзм зараз розробляється. в цьому беруть участь вчені . спе­ ціалісти. депутати

-

...

Чи

ввзвачаютьа

·

реальні строки, "ІІІ знову все буде працювати на

перспективу?

лнво.

Багато в чому це залежатиме від того, що брати за точку відрахун­

іі • • ~ ~-· . . . . . . . . . . ііі • • іі іі ії ііііііііі іі.

. схоче

більшу

ви­

частину

акцій у держави. Можна прийняти ІпвестиціІ й вІд

зовнІшнІх

Інвесторів,

але з крайньою обереж­ нІстю й обмеженнями. Варіантів багато. · - Серед · робі'ПІІІІdв побутув дУІІКа. що під­ привмС'lВО це Іх влас­

вість. Навіщо ж йоrо ви­ купляти?

-

Взаrалі-то так воно

1 є.

'

-

'

І

вови

В1188810ТЬ,

що ВВКУDmІТВ пt.цпрввмст" во

'--

колектив

купити

ЖИТТЯ» 8 . .М 41 (8148)

-

-

незаконно.

Логічно.

З

точки

аввще.

- А ПОТІМ все вер­ неТЬСЯ на круrи своя? -

Саме такІ

Днктат

центру Від вас нікуди не

дінеться. Як були ми під­ владні

цим

сt))уктурам,

так 1 будемо. Цро це rово­ рвть й робітинки ва заво­ ді.

-

Людмило

Володи-

мирівно . дуже хотІлось би янщо

не

переконати

вас~

ТО ХОЧа б ПОХИТНУТИ

ШУ впевненість.

v

цього

ва­

для

1

мене

достатньо

аргументів. Днями те. фонуваr _..мені один із со­

праві.

Підприємство нале­

юзних міністрів й просив nідтримки у визначенні долІ його міністерства, Я

КУ. Якщо ми. скажімо. в травні безпосередньо ПРІf·

жить

державі

йомv прямо

ступимо

лективу І· є власністю ко­

ня

й

до

роздержавлен­

nриватизацlІ.

вважаю. через

новка почне

. тись. - .Якви

то,

рік обста·

· стабlлlзува-

чвном будуть

зору

nолІтекономі'і --воJіи умовно.

Воно створене працею ко­ лективу,

Встано~итл

ноправного

пов­

власника

практично неможливо. Як бути. приміром, з лікарем,

який не працює

на цьо-

сказав:

на

мій погляд, найближчим часом більшість галузе­ вих міністерств uовинна

бути ліквідована.

Але

це

відбудеться не сьогоднІ. а через певний час. Мак­

симум

РОКИ,

2-3

Міні-

ФОКІН:

Віт о JZЬ Д· Минулого тижня броварчанка журналістка Л. В. ШЕВЮНА, редактор багатотиражної

"Кожна республіка

газети «На трудовій вахті» Київського радіо­

заводу зустрічалася з ГоЛовою Ради Мініст· рів УРСР В. П. ФОЮНИМ. Редакція с:Ново­ го життя» ·· попросила

Людмилу

Володими­

рівну підготувати інтерв'ю і для нашої газе­ ти, яке й. пропонуємо увазі читачів. ВІтольде Павловичу,

-

як ви уJІІІJІJІєте економІч­ ну самостІйнІсть нашої

республІки на осиові Де­ кларацІї про державний суверенlтет УкраШвУ

-

Декларація прого­ лосила. що на території республіки земля. надра Й іНШі ПРИРОДНі ресурси

є її надбанням. жаю.

що

родне

на­

умовах.

юрисдикцію

ки

вва­

господарство

колишніх

nід

Я

розвивати

на

республі­

,

nідпала

.

коли

максимум

чверть загального обсягу nідпщtємств 1 обсягІв ви­ робництва. звичайно, не можна. Надто громІздкИм

1

важнокерованим

вия­

вився загальносоюзний корабель. а тому ресnуб­ ліка

змушена

шуиати

МОЖЛИВОСТі ДЛЯ реаліза­ Ці ПРИНЦЮІУ ЄДНОСТІ рІз­

номанІТНОСТеЙ. ваємо ·зараз

НІ

зв'язии

мо

Ми

горизонталь­

й

цукор,

за їх · вино­

Це повиннt бути

рослинну

робітничати. нагадує

але

це

вже

взаємостосунки

· Ми

партнерів. стІльиох

протягом

·десятиріч

були,

повноважень.

Ми вІдчуваємо гостру потребу в створенні орга­ НУ. що координував би діяльність постачально-

ряд фуницІй, якІ респуб-' ліки на себе взяти не мо­ жуть. Це питання оборо­

збутових

вирІшення круnнИх логІчних проб.пем

стати

щ~

й

організацІй

І

.

ми.

Вважаю ,' що

до

Інакше

люю,

що

якогось

Думаю,

непри­

ці­ те, ор.

того. щоб компенсувати відсутність. в РРФСР та·

тІв необхіднИх nоставин вами.

все

·

тому,

органи.

УГОД про

що цент­

1

перш

Держrtостач

самоусунулись

роботи. стан

мали

проЦен­

між підприємст­ виробництвами.

Справа в ральні

ми

за

Союзу, вІд

цієї

Проаналізувавши

справ,

ми

ПРИЙШJJИ

кої· системи. як Держпос­ тач . Там її просто лікві­ дували. І тепер по СУТі у них

нема

жодної

держав­

ноУ уnравлінсьиої струк­ тури, яка б з свого бокv .контролювала

всіх

До

виконання

пунктів

речі,

в

зацікавленІ 'l'акого

но,

'

в

вже

бу­

це

питання

республіка

отримати

по-

можли­

вІс"J:ь бути суб'єктом між­ народного права. Іншими словами, бути самостій­ ною державою. І. разом з цим. зберегти Союз конче необхідно . Як я вже

казав.

Існує

ряд

функцій. які республіки самостійно виконувати не зможуть.

-

Зараз чи в майбут­

-

В vсякомv разІ найближчу перспекти-

ньому?

також

на

створеннІ

ВУ.

.

Чи мав уряд Увраї­

-

fforo

комітету,

що

кожна

винна ,

договору,

РосІї

це

варто сформулювати де· що по-Іншому: безпереч­

змісту.

ди втІлення цівї ідеІ? - Звичайно. До почат­

40

вважаю.

прихованого.

читачам буде

недалекому

-

nустимо надавати цІй уг.о­ сепаратистського

в

суверенні держави? Це СЬОГОДНі найго­ ЛОВНІШе .питання : чи бу­ де суб'єктом міжнародно­ го права новий Союз й чи будуть такими нові сувереннІ республіки? Я

. пІдкрес.

цілком

що

майбутньому

вк дехто хоче собі уяви­ тн?

Я ще раз

еко­

дуть

кажучи,

ган необхІдuий ще й для

листопада

тись.

це не паралельний уряд чи паралельний центр,

-

є

зв'язку,

...

ли­ На ­ захстан 1 Україна. а всІ республіки . які виявлять

-

· космІчного

що

Очевидно, є й lвші питання, ЯКІ в даннй час об'єднУЮть респуб.лlкн. Чи можемо ми сподіва­

го повинні vвІйти не ше Росія, БІлорусія .

таке бажаннЯ.

томv

-

ньо­

наве_стн конкретні прикла­

ку

ни .

контролював би обопільні поставки мі)!{ ресnубліка·

каво дІзнатись про що заснований нами

лише близько

сvвере·

партнерами.

обхідність

ресnубліками.

могли б ви

надавати

нітет республікам . а рес· публіки повинні передава­ ти Центру частинv своїх

ді

Чи не

повинен

як-то кq;Куть. братами. а нині вперше вІд·ЧУ.іІи не­

нормальнІ. ян зараз на­ жуть. цивілІзовані сто­ сунки між сvверенними .

-

у в е р е впою

олію.

Як не складно нам сnів­

встановлює­

ионтроль

нанням~

розви­

на

-до· ЬИСJЮВКУ. ЩО ЦІЛКОМ можемо обійтися без no-

мог ли б очолити сnівголо­

ни

ви. янІ методом консенсу­

дении економlкн з кризи.

cлvr .цього комітету шля­ хом налагодженнЯ еконо­

су змогли б мІж собою.

1\ІИ республіками. Дуже . важливим є те. що ці зв'язки мають оператив­

ний характер. Хоча склад­ ностей ще багато. На­ nриклад.

туркмени.

узбе­

ки офіційно підвищили . вартість тонни бавовни з

2,5 тисячі . карбованців до 6 тисяч, або в 2,5 раза, а вимагають за тоннv ба­ вовни за договірною ці­

ною шість

ТИС, КРб. разів більше .

12

все

ж

ми

співробітничати.

немо

намагаємось

домовитись.

люємо.

що

1

ми

-

у Ми

з

ни­

праг­

підкрес­ можемо

nідняти цІни на деякі ви­ ди продуктів. скажімо,

На

-

І'dічних зв'язків з союзни"

центр альну

альну

домовлятися

.даннй

уже

момент

втратИв

рє.

...

Так.

така програма

є. Розглянула Верхов­ на Рада УРСР. В ній по­ слІдовно накреслено всІ заходи по стабілізації об­

нИкам основнІ фондІі на

того

якомv

виробничі

підприємства.

вони працюють.

Це несправедливо й не­ виправдано. Адже влас­ влас­ нІсть республіки -

нІсть

держави.

створювалась

гатьох

Ні те. нІ Інше.

А

третє! Це реальне прий­ няття ситуації. Не за уні­ тарний Союз. який дис­ ІФедитував себе. ми стої­ мо. а за абсолютно новІ

республіканськІ рамках

відносини

Союзу..

вважаємо,' що не

Ми

Центр

.Вона

nрацею

поколінь.

погодитись

з

ба­

Важко

тим.

що.

як­

що людина nішла на пен­ сІю. а перед цим nрацю­

вала. вІзьмІмо. на Ни'і:всь­ кому радіозаводі. вже

.втратила

ника

на

основних

Ми нує

то вона

право

якусь

влас­

частину

фондів.

що

іс­

конfіептуаль­

них підходІв. Скажу про своє бачення цІє'і: проб­ леми. Я вважаю. що не можна безоплатно nере­ давати основнІ фон~и. то­

рівня

обсягу

го

нарощування.

цього вати

необхідно основнІ

Для

реалі~у­

положення

нашої програми,

стабІлі-

програ му

пе­

податки.

що

сплачуються.

на

ємства,

.

nроводить

Ух

якійсь мІрі належить І нам! Звідси висновок: не можна

. основ­

переДавати

нІ фонди безопЛатно, але й не можна вимагати 1ОО-процентного . викупу. Таким чином. nІдтвер­

джується сама концепція

змішаноІ власностІ. Є. су­ б'єкт власника ..:._ колек­ тив і за

є

держава.

нашим

з

яка

діє

вами дору­

ченням.

У цІй ситуаці'і: ваються

дуже

Скажімо . . nрот-Я~:

ливостІ. гом

во

року

виключне

викупляти

лише

розкри­

цІкавІ мож­

людина.

цра­

aкtti'i що

має

працює

реЖення

ша

його

міністерст­

галузь.

тому

що

будь-яке nідприємство зв'язане кооперацією .з сотнями суміжників. роз­ ташованих

на

території

всІє'і: І<Раїни.

Я

не

в захопленнІ

рруитури

кабінету,

від за­

пропонованого союзним прем 'єром Пав·ловим. Вва­ жаю , що вона ще більше зацентралІзована. ніж

колишня .

Разом з

розглядаючи сову,

П

як

розраховану

тим, тимча­ на

ду ­

же нороткий період рік чи два , ми не стали заперечувати й відда.ІІіИ

ntдприємстві.

П на · розгляд Верховній РадІ Союзу . · Гадаю, що

зультаті підбиття nідсум­ ків rосnодарсько-фtнансо­

по зак інченнІ цього тер­ мІну галузеві мІністер­ ства змогли б перетвори­

На

даномv

наступний РІк. в ре­

воУ

ДІЯЛЬНОСТі

Мl'Же

ВИ­

НИКНУТИ СИТуаціЯ, кОЛИ частина акціонерів в~ажа­

тися

манні

в

струнтури,

ринковим

прита­

відноси­

нам .

ся. А ось що ж продава­ ти? Припустимо. nідпри­

траnляють на

у кріслІ прем'єр-мівlсІ'J)а майбутиьоі держави Ук­ раїна?

ємство

робничІ

має

оtновнt

фонди

на

ви­

JОО

МіЛЬЙОНІВ карбованціВ. · Розділити цю суму мІЖ робІтниками можна. але викупити

частково.

Скажімо. дати

nраво ку­

10

карбованців. якась

варrістю

3-5

тисяч

Таким ·

частина

чи­

основ­

них фондів буде викуn­ лена. й спочаткv виникне змІшана власність: 20 процентами її володіє ко­

сягнутого

мати

- Дозвольте таке за­ ПІ'ІІ',ІІfНЯ: чи бачить себе

лектив. 80 - держа­ ва. Можна на цю су­ мv видати акціІ. Тоді, в

виробництва , а потІм вже потурбуватись й про йо­

вІшен

му що те, що нічото не ноштує, ніяк і не цінить­

в

розписано

кожен .міністр по­

тиме для себе невигідним бути в числі ·власнинів акцій. .

часі. ГоловнІ сили по­ ·rрібно спрямувати nерш за все на збереження до­

все

Уряд

свій розсуд будує підпри­

на

вважаємо;

кілька

ном.

датw І

централізує

й

нv ваду, На Іх думку, передбачається чи то nродати. чи · то просто від• дати у власність трудІв­

уточнення. Я вважаю. що в кінцевому варіанті до­ кумент буде готовий тиж· нів через два: уточненІ

реальну

v

цьому,

ва·. Скажімо. машинобуду­ вання це найсиладнІ­

платники податків...

інших мають одну загаль·

сертифікат

й

до

самозбереження. Тому, я глибоко впевнений

ре­

тисяч за

снлу

виробничих

подола­

системи

конструкцію, Іншими сло­ вами. вкладає кошти. Виходить. nідnриємство в

пити

й

варrість

фондів? Як бути нам з вами? Адже ми також

по­

Абалкіна

·в

республіці

основних

v

прагнення

Шмельова .

суспільства

становки

в

входила

тн

нами

нашого

по виходу з кризи. Зараз ми вносимо до неr деякt

втрачає · ре-

також

стерства повинні

чатковІ однаковІ стартові умови. На жаль. пропози­ цІї. Бунича. Шаталіна,

Втрачає.

комплексованість?

в

Ir

мv підприємстві. але опо­ середновано його праця

ребудування. самолІквіда­ ціІ міністерства . Тоді я nрвірю такому міністру й буду підтримувати на цьомv відрІзку часv збе­

Так...

владу. И при цьому всьо­ му ви. ВІтольде Павловн· 'ІУ. за Союз. Що це: сди­ тяча хвороба• · самостUТ­ иості чи ідеолоrІчна за­

-

впасну проrраму вив~

врівноважуватнсь форми власності: дерЖавної. ко­ оперативної 1 особистої? ~ Передбачається роз­ робити та,кий механізм рОздержавлення. який за­ безпечив би всім членам

залежностІ

від

результа­

тів роботи підnриємства, можливо. хтось не буде задоволений · ниЗьким nроцентом прибУ"І:КУ. В такому

виnадку він

може

своІ акці'і: продати.

Мож-

АкціУ підприємства nо­ біРЖУ.

І~

через рІк. Через два Б.ІJ<е має право купувати будь­ яка людина: nрацівник

сфери обслvrовvвання, вчитель, медик. військо­ вослужбовець, ..

ВІтольде

-

чу.

ІВ

Павповв­

вважавте.

це

ре­

ально?

Безсумнівно... Я ба­

-

чу, ви не зrодні?

- Я впевнена. що це міф 'ІВ елемеиrарна каз­ ка. В nroвax нашо1 дер­ жавноt системи. ява 73 JIOIQI

давuа на нас,

ие•о•пвво

бпв21Счі

ІWІІть у

-

це

вай·

рокІв; Ви мене

вибачте, але и не atpro, - Поясніть коротко, чому?

-

Я вважаю. що все

38JІІІІІІИТЬСJІ, ІПС

1

було. А

проrрамв,

що

перєдбача­

JОТье&,

це

тВІІчасове

-

Вtrольд

Павлович

Фо8f

- Складне запитання. Але я вІдповІм на нього вІдверто . Характер у ме­ не таний. що звиватись, пристосовуватись не вмію.

Я все ж таки шахтарсько! крові. Звик ставитись справи професійно .

Прем 'єр

повинен

до

пра- .

цювати. вирішувати най­ важливіші економІчні, со­ ціальні питання. думати про народ, складності йо­

го побуту й існування . Я не боюсь труднощІв . еко­ номІ'Чних проблем. І сил у мене достатньо . Боюсь, що

в

нашому

суспільстві

гору вІзьмуfь безвідПові­ дальнІ сили. якІ нацІле­ нІ на руйнування І не

дбають про творення. Це сліпа й небезпечна сила.

-

ХотІла б уТочнити,

tiiii88iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiii8ii іі ііі ііі іі ііі ііі ііі ііііііііі і88іііііііііііііііііііііііііііііі --ііі- ііі ііі- ііі ііі-.-- і8і8іііііііІііііііііііііііі8.іііііёІ;ііііі ііі ііііііііі ііі іііііііііііііі&ііііііііііі8ііііііііі8іііі8ііііі8і - ·- - ііііІі іііііі8їіі8і8іііі8іііі8Ііііііііііііііі8іііі·8 ііі8іі іііііі8іііііі••

••


«Но в Е ж·и тт Я»

15

бtре3НЯ 1191 р.

а

.

.

Q'IIOp. •

16 41 (8148)

.

·--~-----~--------~-~---------------------·-··=·---~---------------------------------------------------~·--------------·----~

що ви маєте на увазі під такими силами? - Пе.рш за все людей, що прагнуть займатись не

своєю

життя

справою.

проповідую

ні

ніж

та,

Все прин-

кому

Республіка сті

зробив

сам.

ноли

А

тепер

з

нашою

думка:

без

б

Моя

зитивне

ОподатнуваНІ'!Я

з'явилась би лроявився б

l

важливим

Це

професіоналlз•м.

гОДИН

З

не

ГУЛЯТОрів

с·пожи­

суті

найваЖливішої

сплачуємо

вlлЬІного

є

тень

крок.

Мене,

мабуть,

поки . що

будь ласка,

. ня

до

МенІ

ваше

запам'ятааось

Інтерв'ю

минулого ·року

стосунків.

бути

весноіо

в

даткування

«Літе­

лежати

ратурній УкраїнІ• про економічну самостійвість

України

й ваше

щось

глядах

бачення

в

у

ваших

того

я

навіть

по­

напрямку.

ЦіЄЮ.

ЖОДНОЮ

Це

не

ження не за

впертість.

модиого

як кон­

-

вважаю

конвер­

ла

Володимирівно,

н:ти.

Я

мене

досить

на

стема

.

не

Я

критично·

відступати

в

публіЦі.

спр2ви

Хочу

витись .людям

в

-

в

інШ~

нонкурували

б

у

них

монопольного

ВИПJ(:Н

·

Ще

дуже

ІІНТ8НИЯ,

важливе

ОСОбJІВВО

ДЛЯ

нашого

колективу.

Ми

будуt;мо близько

. госпспособом 250-300 квар­

тир

ше після цього, ПРІ:І на­ явності достатніх підстав, висувати ті чи інші ви·

ЯКОЇСЬ

на

рік.

МІж

Іmпим,

Г9спспосІб не Gабезпечу­ t;ться фондовими будІ­

· матерІалами.

вельними

моги.

Як нам бути в

ВІтольде Павл{)вичу, давайте перейдемо до

-

подІбнІй

посе­

ко­

послугами

Повертаюсь

до

вашо­

го запитання щодо бу дів­ иицтва госпспособом. У нас в республіці програ­ ма на,пІтального будів­

це

nокривається

ресурсами Зміни­

ста·новище

чайно

важно. по

я,

пе,вно,

ма­

60.

нретво

надзви­

Але

вашому зможу

кон­

заводу

допомог­

ти. Як винятон. Це я обіцяю. - Можу я повідомвтв про

це

ду?

.

керіввиqтву

заво­

Можете, Людмила Воподимирівно, можете. - Якщо не · заперечу­ єте,

tоркнемося

комунальних

Кажуть,

питання податків.

це

компетенціJІ

ємства

.

-

процентів,

а

решта

не-

зводять

й

нінцl

нр~·nними

так ледве з

наша

її

пова­ держава не на

зразок

і

все

розста­

Давайте

Чи

буде­

можливе

кінцями,

. Храм Святої Софії у КиєвІ.

виник­

на Ук­

. раїні

що

до

кінця

року

у нас ·буде вивільнено близько 1-1,5 мільйо­ ·На чоловік. Але без,робіт­ JіИМИ

вони,

слодіваюс,ь,

не будуть. Та це й занад­ то з-битково для держави: на

одні

лише

допомоги

безробіттю за нашими JlІі!драхуннами поtрібно

no

2-3

мати близько

міль­

ярдів нарбованців. До ре­ чі, ЯНЩО б МИ ВЗЯЛИСЬ реалізовувати

500

днів, мільйонів

;..._

програму

'І'О мали б безробітних.

Чи

виникне

5

потре·

ба в додатковій гумані­ тарній допомозІ в умовах безробіття, хоча, скаже­ мо прямо, й сьогодні в республіцІ· неоднозначне ставлення

.до

цього

виду

допомоги? Так звана «гумані­ тарна допомога• в біль-

,

шості випадків принижує гідність нашого народу,

Тим більше, що· під ви­ глядом гуманітарної до­ nомоги нам збувають · вся­ ні

ми

лишки

з

прострачени­

термінами

викори­

стання. Мені це достовір­ но відомо. Буквально де­

-

з

і

нілька днів тому ми не nрийняли машини з по­ сотні

речами: тисяч

штанців,

промнслови­

пролежали

ми об'єднаннями? Хіба сnраведливо буде брати

Тепер ці щають 1

що на

з

ФРН

гумових

рО.Ків

ЗО

складах.

завали розчи­ відnравляють

.На

Україну

прийшла весна.

Весна

оновлення

життя? ..

Фото

М.

зу­ ко­

Інтерв'ю.

жодна

нення безробіття

дІбними

.котрі

Дякую за

;

розумно.

тивні,

про

Обов· язково.

-

говорити відверто ... Ви використовуєте зана.дто жорсткий термін. Але. по суті, ви правd. Нон.версІя вимагає вели­ чезних затрат. Починати .все руйну·вати й присто­ совувати, не маючи чіт­ кої програми та засобів для її реалізації, - . не­

мова

йде

ар.мії

як

лективами?

мо

ось,

коли

до

авантюра?

на nорівнювати медичні, купьтурні установи, спор­

двох

ви

трудовими

на свої місця. Іншими словами, конверсія це чергова

ним тарифом немож­ ливо. Скажі.мо, хіба мож­

в

плануєте

вить

-

м спожи­ виробник. Тан

з

переглянути ·своє

існу-вати,

Іпостасях вач l ян

виступає

Чи

Персид-

тись,

ти

-

стрічі

доля Нубагатьох

наристуватися

штовхачів,

рада, ane, я хочу, щоб ви зрозуміли: є рdзнl ка­ тегорії сnоживачів, і на­ раховувати Ум за кому­ нальні пос;пуги; за єди­

тому

краї-

штат

Людмила Володими­

-

безпечення збережеться за Центром. Два роки першими в

мож­

рІвно, це немИнучІ труд­ нощі переХідного етаnу до копись же рипну. Але nо'І'рібно починати. Відо­ мо, що будь-яке підпри­

ситуації?

виробництво, всі гово­ рять: дай нам держзамов­ лення якнайменше 40 -50, але не більше 60

ми

мають

теріальними щ:юцентtв на

ви мали вибір.

не

в результаті кон­ версії? Може так трапи­

ництва

так,

правиль­

поДії в

розсущить,

ну­

мІсцевої: влади? - Так, рішеюІЯ з цьо­ го питання приймає місь­

,

може

вис;rавці

товарної біржі, спеціалі­ стів n<> мар.нетингу.

асо­

питання: я

Батьківщина ...

Задум,

мерсантів. Це надто не­ вю·ідно. Вони повинні

реднинlв,

можуть

об'єднання,

що

-

то було б спочатку пред'·

ся двоканальним, то й система пенсійного за­

що

nеретворені

nр.ава На nродукцд.

явити претензІї, вислуха­ ти людину, дати їй мож­ ливість захиститись, і ли­

цип формування бюдже­ ту. Якщо він залишить­

структури,

ло

На мою думку, вар­

від того, яним буде прин­

повинні бути І_'Осподаvські

можна

на

утримували

цих

одне з одним, щоб не бу­

попередника?

левості. Чи буде ва ~ к­ раїні формуватись пен­ сІйний фонд і що служи­ тиме JІідправвою точ­ к~ю? БіДІПовідь залежить

си­

Але,

рік-два ·замість

де

янІ

вчиню

черепахи, беЗ панциря. Оподіваюсь, історія нас

до­

ливість випускати понад­ nланову продукЦію, не

без

живому.

а

якщо

був

що себе

жаюча

госпо­

Хочу, щоб наші nідпри­ ємства,

ними?

міністерств самостійні

кd,

ди­

вічі.

питань соцlальвоі ваправ­

буде

новІ форми організацlУ виробництва. І бажано та­

~ ЯR ви ставнтесь до вимушеної відставки ва­ шого

по

цІац.ІУ,

рес­

ПРЯJ\10 у

Якою

послlдовНІ.сть,

бути

мо­

Іх .правилах. Зроблю все, що в моїх. силах, щоб ви­ nравити

за

через

посаду.

не

погляд,

управління

розриву

Але якщо вже взявся за діло,

Павлови­

ваш

Я вже казав. що со100нl міністерства, в тому чцслі й ваше, по­ винні ще проіснувати ·нетривалий .період часу.

черво­

цю

на

кування?

ставлюсь до своЄї ді·яль­ нос'І'Іі і, як ви знаєте, !Іе відразу дав згоду бало­ туватись

яка,

званих

те,. що

не

еJ<ономіч­

більше.

але

бувати,

нас

демонструється? Ось я І взяв на се6е смілиВІість на 11 основі · створити прообраз майбутньої то­ варної біржі.

узгод­

подапьша дОJія підпри­ ємств союзиого підпоряд­

'Ради Бога, Людми­

примушуйте

шляхом

у

· народного

питують:

Пf!ТИ

задавали

чи

·матеріально - тех.нічного потенціалу. Не варто за­

Існує

так

парадонсом,

взагалі-то.

дарства. Але чи 'fa}\. вже вона потрібна в наш час? Те, що експонується в її павільйонах, частіше всьо­ го дратує людей, які за­

багато. Ад­ Президент

Вітольде

чу,

ту.

-

Виставка сягнень

ни.м

сказати

_ставлення

гато

.

черговим

. змусити

то

років

Я

сію

ним.

на­

з республі·кою, а вказівкою Центру.

-

.

На мій nогляд, і по­ в:рте, я rоворю цілком щиро, ви, Вітольде Пав­ ловичу, найбільш сильна особистість на цьому пос-

-

добились по суті,

рювався

ПОЗИ-

впевненість.

-

чи

Погодився й з тим, щоб фонд сrабілізаціІ ство­

просунувся

:й не відступаєте? Думаю, що не по-

ступився

повинна

держаВі,

а

своє: ставлен­

ській затоці, вейту· ,повинні

будуть за це критикува­ ти. Але я подумав: ба­

погодився з· .нами, щоб податон з обігу повністю залишався в республіці.

вважаю.

означеному

Це

ми же

часу?

Навпаки,

що

з

опо­

республіці. Але діяти в цьому питанні потрібно виважено. В цьому році

розвнтку республіки в цих умовах. Чи змІни­ лось

Система

меНІ!

Украіна -

нема.

процесу,

де­

Ниєва. тому й балотуюсь по одному з його округів. В Дарницькій райраді

версія.

державою'' -

що

там.

такого

сьогодві

nовинна

вважаю,

Охарактеризуйте,

-

ще

я

мови.

Сподіваюсь, що ви зго­ дитесь бути гігантом, про якого я сьоrодні гово· рив. Ваш завод, наДіюсь, nодолає будь-яку ріку.

прос­

нак,

путат, як правило. nови­ нен обиратись там, де живе. За раз я житель

очевидно,

камунальних плате·

сьогодні

що

В. А. Івашко? Я відповів: про це не може бути й:

жів не зовсім справед­ ливе. Але іншо-го шляху·

кон­

вами,

Нарлик

захлинутися

вання

допомогти,

безпроцентний

Знаю, . що· на Україні є округи, де ви, безсум­ нівно, пt>ойшлн б у депу­ тати без зусиль. Але ви обрали Дарницю.

веле-

з

кому виборчому округу. Округу складному, хоча,

де гі-гант вільно nройде. Звичайно, диференцію­

Нами зроблено перший

ре­

по­

Згоден

складнішого, ніж цей, ок­ ругу, мабуть, немає. Од­

нує безліч можливостей допомогти Україні ... Ви даJІВ згоду ба­ лотуватися по Дарниць·

словамн

карлик.

може

тору, -nоповнювати фондо­ ві й товарні біржі.

енономlчних

хоче

дає

-

нам

хтось

приймає на вигідних умо­ вах наші замовлення. · Іс­

в вих Ж МИ

переходять

допомога

кредит, продає на піль­ говJІХ умовах технології,

рlз:

величезні

іншлми

річку

межах

ринкового

хай

несемо відчутні збитки. - Дозвольте мені відповісти обр~зно: убріД

цієї

має

в

люди ТОГО

Тана

потрібна .. Якщо

дійсно

чого

сплачуватвся

датки,

ловинен

продунціЯ

центруватись

не

владою.

рахунок

собом, наші живуть, ДО

бути ·для всіх nриблизно однаковим. Наnриклад, якщо 80 процентів, то для всіх. А вся залишИо­

ва

нам.

за

Вва­

ннця? Виходить, наших робітників ставлять у не­ рівнІ умови. Ми спору­ джуємо будинки госпспо­

еконо­

держзамовлення

За

буде

процентів

осягнувши

плату

..абсолютно нелогіч­ що диференціюван­

-

мічної категорії, почав 11· впровадження. При цьому ігнорувалась оче~ видна істина, що рівень

. -

ГОЛОВНИХ

1 ОО

однакову

ня платежів здійснюється

~е доручивши створити теорію держзамовлення,

вирішення.

Дуже

-

муніципальною

як

жаю ним,

Одна з помилок М. І. Рижкова, на мій погляд. полягає в тому, що він,

вже

питання оподаткування.

підприємства

них

комунальні послуги?

техніки, матеріалів, . сиро­ вини, інших ресурсів.

передає

питання

з

програму

Опрацьовується. Опадіваюсь на його ·по­

Ось тільни тоді, без

теленамер, діловитість

повно­

опрацьовується?

окремими

Так. Це натурапь­ варциснзм.

-

які

вона

Це

-

дооутатами.

ннй

залежно­

сувати будь-як.!. заходя. За такої умови фонд пен· сійного забе,зпечення, звичаЙІНо ж, повинен бу­ ти · республіканським.

працював би набагато ефективніше, янби не бу­ ло теле,камер. Ні, я не проти гласності. Я проти

-

того,

хай залишається у nід· приєм,ства. Всі хоч)"І1Ь продукцію реалі..зувати на свій розсуд. Ноли ж мо­ ва заходит.ь про фуннцlї вача, то в хід іде інша мірка: вимагають під всю

півтора десятка, як це бу.і:Іо зроблено, а саме єдиного фонду. І тоді з нього можна профінан­

парламент

самом;илування

в

.

ванні державного бюдже­ ту і в створенні фонду шляхом віДрахувань. Не

зв'язку

розмовоJS).

наш

форму­

Центру, повинна потім брати участь у форму­

ВМіВ».

'

від

важення

во­

на дає доручення. Зав­ жди пригадую жарт На­ рела Чапека, який казав: ~uцо таке критикувати? Нритикувати це зна­ ~ить розповідати, ян би

\-и

даона­

систему

вання бюджету, згідно якої всі кошти, що мобt· лізуються на території республіки. повинні складати основу її бюджету.

цип: добре діло можІе робити лише професіонал. Людина. яка наказує, зо­ бов'язана вміти робити краще,

запро.понували

нальну

Семвиоrа,

Б.

Горбачевськоrо.


4

стор.

8

береЗня

15

сНОВЕ

р.

1991

МедufІне о6сл~говуванн11: НІJ засІдання винон"fі.му .АІІсь"ої Ради Нflродних депутатІв

До газети нас

nриму-

звернутися

велике

коrо

резерау

провС)­

перша

спарта­

Не

роздягаючись. .рук,

не рактерне

медсестра

для

тlв

ка згоріла

nротягом до- ЛО,

роботи .в закладах.

бобрицьких

медиків. рано чи nізно це

латоріІ. де застала лише

А лікаря н. І. Підірко

Ось і все.

тощо.

ка

акушерку,

яка поспі-

шала на роботу на 8 годину. Та лише заnроnонувала дати анальгіну до

JІРИХОд.V Лікаря,

Не

ЗІВажаючн

на

рих дітей.

с.

Як nізніпіе

-

пояснили

дитина горіла.

На почат--

через

Рах. Лише увечеРі Ноетика доставили до лікарні. 16 годин v реанімаціІ піка· Рі боролися за його ж~т-

ко nояснила. що обслуго- тя.

вувала виклики. такІ

Адже

Ноетика

був

Ноли

до

Зроблений дверима

першим. У дитини заг.роз- Н. І, З'являється

лише

в

роботі,

або

навмисне

поспішаJtа.

інакше

Так

М.

це

-

Костнкові

В' w

акціІ

""" ред

коштувало

що

,

такій

латному своІх

міського

училища

олімпійсь­

кого

льни.чн

ий

силася•

і

л кар «в

того

дня.

ІД

Весна

ки;

мебді комерційного центру «Магістр» крб. до 1150 крб.; - відеокасети - від 75 крб.; - аудіокас~ти - від 22 крб.; - відеокомпдекси виробництва Японії, ФРН, Годландії, Австрії стартова ціна 32 тис. крб. Аукціон відбудеться в кінотеатрі с Проме­ теА:. 16 березня 1991 року. Початок о 12.00.

-

від

про~

дитини

з

·

чила

можливість

до

такого

захворювання,

· доnомогу•

сшвидкv

ставленні

. обов'язків,

до

ЩQ

Коли. ·дбають

рик?

дуже

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧІВ

температурою

грізного

безвідnові-

Хіба

ЕЛЕКТРОЕНЕРГП

Згідно з Указом Президента СРСР з 1 січ­ ня 1991 року введено податок 5 процентів

.

з продажу всіх видів продукції, в тому чисді і електричної енергії.

того

в Боб­

допустиме

Щоб· не допустити заборгованості, спожива· чам міста Броварів і району необхідно при

по-

ха- дібне в медицині?

оплаті· за едек'rроенергію урахувати

u

БРОВАРСЬКИИ РАИОН ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ •

в

попікпіні· ту .чи з роботи. А в 1н- маршрут

·

nобудована

тому

районі.

брал~ся

на

на

туди

пром­

А

вся

при

варчани

та

Що

цьому

жнrrелі

бро­

райо­

ну?

Аж нІчогісінько:

вод

nорошковоІ

г1У сажею

За­

металур­

обсипає,

utино­

·ремонтне підприємство

ізолом А

ж

-

отруює.

як

~ОДИНИЦі•,

добирати­

Автобуси ходять

чека­

-

нІ

<~:Трійки•;

немає.

Зате

автобусів

не

піДвезти

промчить

іде на

Ім

та

лю­

здебіль­ що тоді,

коли

пІдвозять людей на робо-

зуПИНИТІ>СЯ,

уже

й

так

·nасажирів ліду

Невже

не

не

таи-

ЗАВОДУ сСТРІЛА:.

на

аналІзй

обстеження

берись,. коли

диварники метаду (або учні); коваді на молотах і преоох;

поси­

лають до райлікарні.

До­

з.можеш!

едектронщик;

гальваники (або їх учні), бітники будіведьних професій.

А. БОНДАРЄВ,

пенсіонер, ветеран вій­

. Від .

А

то

якінва-

втиснутися.

можна

редакціІ:

як

голова

а також

ро­

~а довідками. звертатися у відділ кадрів заводу. Тедефон 5-43-12. Адреса заводу: м. Бровари; промвузол.

ни і праці.

повідомив

-

на постіАну роботу терміново потрібні:. токарі-каруседьники, токарі або іх учні;

нам

Адміністрачія.

мІськ­

бо виконкому О. М. ІщеІЖО,

nоловина

стоїть.

зупиниться, ТУ'дИ

інші

-

БРОВАРСЬJ(ОМУ КРАНОБУДІВНОМУ

незручнІсть:

поліклІнІки

та

ОРЕНДНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ

щодей

маршрутне

1 не

одна

5-6 сіль-

перерву в пар:н. Ну чому

там

здоровим,

загартованим

шого

НІ

ських

силу

дям.

що

до полlкn.іН!ки? Буває, ще

важко

лише

Ще

магу на проМ:ВУJЗЛі

б

М 10 «сірникоtюІ

чи цієї

автобуса біJ_ІЯ універ­

<:1

й

·«одиницю•

Характерно, ~ш

ся до _nо:ЛtклlніниІ Це nід ще

час

кати.

район·

nолікnінШа.

виграли

пере­

ший

відсот­

гії .

замість короб­ вузлі, планувалася для • тріЙку• треба в кращо- ки• виділити більший аВ'­ . Робітників, які nрацюють му ·ВНІІІадку nівгодини че- тобус?

ВІдомо, що

ка,

5

ків податку з суми використаної електроенер­

.цю ден

про

450

патро­

не

і

вироби заводу пластмас; - трикотажні вироби Броварської фабри­

и розугоре батьків Ноетика і виносимо Ім глибоке сnівчуття. І водночас адресуємо ке­ рівництвv районної лі­ ді

КОМІТЕТОВІ

світильники світлотехнічного- заводу

-

. резерву.

м

:'

ДОПОМОГИ

- взуття Київської експериментальної фабрики від 24 до 54 крб.; - електротовари- від 18 крб. до 129 крб.;

невигойне

чи дальності, байдужості, ха- дня не !!Иділили

життя.

РОЗУМЕНКО,

директор

крокує

байдуже_ нажна сестра

поцікавившись:

При

Ле­

вlва.

МАКУШНЕНКІВ.

·міємо

лікар

Ляшенко не була зранку знала? на

ДІІТJІ'ІОГО

І.

МЕТОЮ

ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА ,ПРОПОНУЮТЬ: - меблі ВО «дружба» для передпокою, м'які куточки, дитячі куточки, дивани і ліж­ ка. Стартова ціна від 186 крб. до 545 крб.;

обласне

ФОндУ імені В.

середині дня. Наnрошу- сталося .. ; А це ж дитина 40,3°. а своІм резюме ється думка.. або ж Н. r. з П дільниці! Може не «на зvбки• навіть. виклю-

не.

та

nід Фатальний збіг обставин?

«вироку•.

Шдірко

не

освіти

відділенна

Тільки вже буде нашого

пива температура, а сест- nройшла повз них, навіть nоспішала на виклик

ра

во!

АУКЦІОНІ

З

·почорнілі ІЇід карні заnитання: що це?

Як же горі. батьки чекали

виклик

облас­

народ­

с. Бобрик.

чайдушнІ зусилля матері, еnІдемію tPиnv v Бровакv 13-оІ tодини прийшла nатронажна сестра. Хоч . викликали лікаря, Адже в дитини така висока тем· ператураІ Н. Г. Ляшен-

-

управлlнвя

Шевченкове;

того дня у Бобрик машн- сім'а

від- ни не дали.

не

Сім'а ,БИЧИНСЬКИХ.

Ноетику не кращало. Намагалися викликати «швидку допомогу•. та

нам

Організатори періпоІ

свартакіади

Життя про­

довжується. немає і не Ностика.

КОМЕРЦІЯНИА ЦЕНТР сМАГІСТР» ТА ·МІСЬКРАЯОННИП СУСПІЛЬНО­ ПОЛІТИЧНИИ ЦЕНТР •:ДРУЖБА:. НА БЛАГОДІЯНОМУ

метрів, лижві гонки, плавання, м1ві-футбол

зубки• і nішла.

реєстратора, яка 1 зроби- на роботі того дня взага­ ла заnис на перший виклик. Мати хвороІ дитинц лі не було. Це вона зобоблагала nрийти до Ности- в'язана відвідУвати хво-

учбових

У програмІ змагань біr на 60 та 500 метрів. стрибки у дов­ жину, естафета 4Х 100

люди з обох сіл Боб­ рика l Шевченкового Не 21 лютого о 8 годині А Це була менінгокок- висловити сnlDчуття; лише медиків. ранку v дитини раnтово кова Інфекція. Мабуть, було nіднялася темnература до nогано вчать медnраців- Жаль. що вони не чули, говорили про 40,30. Стурбована мама ників розnізнавати цю що люди о 8.30 уже була в амбу- хворобу, них! •на

цих

-

Однак зробила висио-

вок:

областІ.

мета подальполlmІІення фіз­

ше культурно- оздоровчоі

пристуnила до nобіжиого nовинно було статися. не огляду: сама не зміряла з нашою, то з іншою ди­ температури, не звернула тиною. уваги на те, що дитина Ось в'>но. милосердя добре не давала ·доторкнутися nо-бобрицькому. Страшні зіроч- до себе боліло все ті­ були похорони. Прийшли

би.

КиІвськоІ

.n

горе: ми втратили сина 1 онука Ностикр., якому минvв рік і шість місяців. Це була міцна, здо-

рова дитина. яка розвивалася. Наша

·міцного . здоров'я, молодечого за­ палу і творчої енергії, ще біль· шої шани й поваги ві;( людей. Нехай йому завжди пбсміхаєтьса дми. БАТЬКИ, ДРУЖИНА, ДОНЬКА, БАБУСІ, СЕ­ СТРА, ПЛЕМІННИЦЯ.

кІада учвtв заrат.во­ освlтвlх шкtл-lвтерна­

ПО-606РИQ~КИ

помивши

З душевним теплом і сердеч­ иою щирістю . поздоровляємо з днем народження ЧЕ­ Валеріа Володимировича. Бажаємо · йому великого щастя,

З 15 по 18 березна у вашому містІ ва ба­ зІ учJІJІІІЩа оnівmlйсь­ днтьси

сило

.М 41 (8148)

Перша об.Jіасна

• ІІИІІОСЕРАІ

ЖИТТЯ:. •

у

· цьому

році

но розпочати поліклініки відувань

заnланова­ будівництво

на

за

1 ООО

зміну

від­

в

Колектив

ра­

Калинівської

боке ·співчуття

на · йоні діючого медмІстечка.

Михайлівні кою

та

ЮХТІ

-

втратою

середньої

працівницям Ірині

школи

школи

висловлює

ПАЛАМАР

Михай.ліЗні

передча.сною .смертю

у

зв'язку

їх·н,ьої

гли·

Наталії з

тяж·

матерІ.

\

"Врятуймо Замlпу пЩ 1'81U111i зa­ l'O.IOIIJtOм бу.11о вадрувоu­ но 8 березо у .сНовом:у

•lil"ri•. вu

у

С7д.nв по дзвJ.а­ ре,цІUЩІrо

І'а

ва

··~еву фабрику сДруж­ ,ба•,

бara'fJ>Ox

,.ІІJОВаJІа.

вона

схвв­

ПоаІ.цоІІJІ&ємо

р(tарахувковІ

рахував,

куди

можна

Тараси ка" направпяти рахунок J' 468070947

КОШ1'И.

карбовавцп: Укр!jІбавJі, :Кор/рахунок .Nit . 161801/704601 в

'JI

оперу Укр. пев СРСР, МФО 30012. У вІльно коиверІ'оваJіІ.й

в8JUOI'1:

Укрlибаик,

&8SHЬJ' орrав BpHat>atOГO ГОРОАСКОГО )(оммуввс:тнчеаоА партни fхраввьІ, город­ есого в раАоввоrо Советов народвІіІХ депутатов Киев­ аt81 о6.ааств. (На ухраввс:хем нІUІХе), • Рuактор А. ВОЛОШННЕНІО.

cHoau

аомnеіа

fllseтa ВІtІХОДІ!Т С: 17 ІDрМJІ 1937 ГОД&. Амн BW:Іu.&: JІТОРВИ8, cpUa, UТІІНЦ8, с:уСІбо'J'І,

Колективи

у

борат,орії

зуваІ'и

спІд

розпорадивка

І

висловлюють

щнре

з

і

Б.рова,рсьхої

приВоду

О.JІІексІн

сжнвчуття

КЇЙІЮГО.

вка­

смерті

ветла·

ве'І'сtа•ніта•ра

Семеноаича

рідним

та

І

близьким

ПО·

·

ра­

хунку ТимкІв Людми­ СІ'аиіславівні. С. КОСМАЧ.

Фото С. • Майстера,

.111

АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

ветлікарні

сумують

nЕБЕДИНЦЯ

Киівському :міському упраВJІІвиі Зовиlшекоиом­

баику СРСР. . Обов'азково

Врова.рської

глибоко

Б.

255020,

Редактор

Горбачевського.

Киівська область, м. БР-_овари, вул. Киівська,

154.

те..ефоив: редактора -

4-03-78.Ї ааступиика редактора, вІААІІІу партІАного :аиттн - 4-04-81; aiADOBIAa.8ЬBOrO секретар& - 4-91-:14; аІ,ІІ.JІ.І.8І8: СІ.8ЬСЬКОГО госаодарс:таа - 4·23-28; DpQMHC.JIIOBOCTI І с:оцІаАвнх антавь - 4-02-92; •истІа І масовоТ роб~н - 4-04-81; аІцІ.JІІу ра.І,ІоІвфор­ мацІТ - S-13-!11.

Вреаар-а .QJІІ:арвн К.Твеьnrе ~.аасвоrо упраuІвии Щеса АРfК&рвІ:

1

с:праваs

вuавввцтв,

КІІІІІСUа о6.8асть,

no.aitpaфii

м. Бреварн,

8)'.8.

І

кивzховоі

КнJвсьиа,

164.

\"оргімІ.

А.

ВОЛОШИНЕНКО. Індекс Друк коваюій

61285.

офсетний. аркуш.

Рбсяг

І

Тираж

примірники.

За.м.овленmя

N•

1099.

дру·

18.643

#41 1991  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you