Page 1

Пролетарі всіх краін. вАнаАтес.!

О Р ГА Н

БРОВАРСЬКОГО МІС Ь КО І

І

МІСЬКОГО

Р А А О Н Н О І

r."'I'a ••ХОА...... 17 .8ітв. 1937 року

ф

РАД

на

НАР ОД Н ИХ

8

березня Ц.

р.

в

ництву -

З про

депутат

-

доповІддю

Н.

П.

мандатноУ

визнання

ново­

депу·

Затверджується

такий

слуговуванню

КОМlс.У

повноважень

На

Орraвlзацlйиl питання.

шому

ПОJllпшеиню

бу дІВВИЦТВR

.тла, об' єКТів побутовоrо ІсоцІ· 8,&BO-КУЛЬТУpllOrо

ttелlПШtllНR

призначення

якостІ

ДоповІдач -

голова

111І

будІвництва.

виконкому

ра,\рнноІ Ради народних депутатІв М. 'О. CeprleRКo.

J.' '.,Про

затверджеRRJJ наказів IldInР~І. депутатам райониоі Ра­

n

Ha~~x

депутатІв

!orO eK~aHIIJI та ІІІІКОН'.ИJU.

НИИ

виконкому

}!',ди нар6~них Товстенко. СесІя

-

ВИКОНt(ОМУ

заступннК1lМИ

!)lКОНКОМУ

С.· І.

-

11.

ТовстеНКI

І

Н. Мельника, секретарем pa~· !tiконкому Н. І: БІлиму, чл'!·

нами ВИ"ОНКОМУ райради: І. М. ~.болотиого голову районн(")ї планово! комісlУ, І. Р.· Маслюкова -,- голову районного фlнансового

ЩддIJІУ. О. М. Чнжнка

-

~иреt\­

-тора радгоспу Імені Нlрова. М. М.

Прокопенка

голову викоНІЮМУ

-

ЛlтнlвськоУ сІльської РilДИ Н;lРО;1пИхдепутатlв. С. Ю. Красуцько, ro - начальнииа районного' вlцді· лу внутрІшнІх справ, А. Д. fPII' ае.. першого секретаря мlсь· кого комІтету Номпартlї України,

-

Н. Г. Ященко

дира радгоспу

-

помІчника брига­

«ТребухІвський.,

На·' сесН утвореНі такі постІйнІ комlСlI: планово-бюджетна го· лова А. Ю. Пурнк, по соцlалl­ С'l'tAНlй законностІ ГО,10ВВ В .. О. Мороз, по CIJIbCbKOMY госпо· дарству

1

лава П.

В.

охоронІ

природн

IваХRЮК,

по

-

г..,·

промис:ю,

вост!, транспорту, зв'язку і будІ в-

раЙоннщ·о

ремонтноБУцlвельного Л. А. Берховича,

-

вІдділу

~;творити виборчу ді.1ЬНИUЮ .1\'Q 19 (центр пр"· Мlщення клубу радгоспу Ім. Нlрnва) для повторних виборІв до Броварської мІсько] РаJ1И нар'щних де пута тІв по вибоr'lО~ТУ округу .1\'Q 85 :з ВИЛЮЧf'ння~' території ву.lипі НИЇВСЬКОЇ. будинки Нlд J\'"q 41 IJr J\~г.9 лІвий БІк та нід М 60 до М 78 -- пr~RИr.

завіду'ючою

віддІлом

загаЛЬНЮI

раАflИНОfn!ОМУ

Г.

-

С.

Машевську, . завlдуючоlU раЙОННИ>І ВіДДІлом ЗАГСу

ську,

завІдуючою

С.

-

Б.

Кашу/).

районним

архІ­

вом О. М. БІленко, районним архітектором В. А. Луговоrо, rоловним

лІкарем

раЙОННОl

ні В. І. СаМОЙJIенка; районного cnoprKoMITeTY засІданні

лІка р.

го.l0ВОЮ - І. М.

Сушка.

На

Ради

утворен.)

склад мІського комітету народного контролю,

головою

якого

призна­

чено І. Ф. Д80рн1ка. . На сесії при ВИlюнкомl раЙUIi

ної Ради народних "Іепутатlв УВі)­ рено такІ комІсії: адміністративну

-- голова І. Р. Маслюков, спост,,· ре жну голова Н. І. БІлим.. v справах неповнолітніх, по боротьбІ з

ВУ,1ИЦЯ

HO~~('OMo.1M'ЬKa.

пияцтвом

І

алиоголізмом

-

го­

лова С. І. Товстенко. З обговорених питань сесія при· ЙНЯ,1а відповІднІ рішеиня. У її ро­

ботІ ВЗIlВ участь член виконкому об,lасноІ Ради народннх депутатІ 8 завІдуючий 06JІасним вІддІлом на· родної освІти Ю. І. ВнrовськИЙ. ДОН,1адниА

звІт

про

роботу

се­

сІ! буде надруковано.

C~KpeTap В. Я. БАГНЮК.

Завдання рад КОJlгоспів

З3<Jідання

Н'І­

Підсумки роботи ра.ll1 K~y~тB республіки З8 о':· такні "п'ять років і заd-

го (1979 р.) п"енумів ЦК УРСР М. В. КПРС і грудневого (1979 р І господарства Обрано преЗI1П.1енуму ЦК Компартії ~',;­ Хорунжого.

",ан'НЯ ІЮ дальшому розвитку кол,гqcпного 8иро6ниu'&3 в світлі рішень липневого (1978 р.), листопадОВJ-

раїни обговорені на рсс:­ пуб.~ікаНСhКИХ зборах пре.~.· ставии.ків об.13СНИХ рад ко.'­ госпів.

.1ію вік.

ра.1И у СКЛ3.1і і9 чоло., Затверджено тако..{

склади

цій.

новостворених

сек-

(РАТАУ).

І

ДО

ВИБОРАХ

БРОВАРСЬКО!

МІСЬКОІ РАДИ

,

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

І

На

пІдставІ

ст.

ст

26,

Закону УкраїнськоУ Р .'ЯНСЬКОЇ Соцlалісти'!ної РеспублІки .Про вИбори до. мІсцевих Рад НЗ­

53

;

І родних депутатІв Україн­ путатІв

Затвердити ОКРУЖНУ виборчу комІсІю по виб')­ PRX до Броварської М!СЬкої Ради народних депутатІв в такому складІ:

РІШЕННЯ акеll8ВЧОГО

комітету БроварськоУ народних депутатІв

мІської

Ради

вІд 8 береЗНJI 1980 POIQ' .Nv 84

Броварськнй

виборчий

oKpyr .Nv 85 окружної ви60РЧОУ мо місії НОСТЯ-

м. Бровари

Голова

ПРQ ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ДІЛЬНИЧНОІ

ІИSОРЧО! КОМІСІ! ПО ПОВТОРНИХ ВИБОРАХ

Д О. БРОВАРСЬКОІ МІСЬКО! РАДИ

НА Тамара

МИКО,1аївна

вІд комунІстичНОї ор-

-

ГЯНlзацlї

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

ПМН-7

тресту

«БроварисІльбуд».

На пІдставІ ст. ст. 27, НОЛЕСНИН Михайло Заступник голови окЗаиону УнраїНСЬКОї Якимович вІд органl- ружної виборчоr комісї!

53

Радянської· Соцlалlстич· зацlУ ЛенІнської НомунІс· ТОПІЛНО Микола но! РеспублІки «Про ви· тичноУ СпlJІКИ МолодІ Григоровнч в'й роБІ г­

боIlи

до

народних

раїНСЬnОї

мІсцевих

депутатів

РСР..

Рад України

ПМК9

~{и· «БрnварИСlльбуд».

тресту никІв,

СИДОРЕННО ком міської Ради народ· Андріївна від

них депутатІв внрlшив: Затвердити

д!льничну

нІстичної органІзацІї рад· лю тресту госпу ІменІ Юрова. І буд». СУБОТОВСЬНИй Ана.

B~Т)~·"·'II ··чr50рЧjt\ і,j.1I->НИ· роБІтникІв

І

службовцІв І ЦЕННО

ХЛЕВАНОВА

«Броварисlл'>-

Секретар окружної

вІд борчої

цІ ом 19 в такому сnладі: радгоспу ІменІ Юро ва. дільничної' ви·

І служ-

ЛІдІя бовцlВ управлІння виробПО му· , ничо·технlчного KOHTPrJ-

виборчу комІсІю по Бро- тол!й Михайлович _ ГО,10ва

Інженерно-техніч-

них працівникІв

ВИКОН·

вич -

ИО~llсlї

ВІктор

-

ви-

ДА­

Мино­

вІд комунlстичноl

Тетяна органІзації ПМН-7 тресту

борчої комІсії - ЩЕР- ВІкторІвна _ вІд органl- «БроварисІльбуд •. БАТЮН Микола Івано- зації Ленінської НомунІсЧJlени комісіі: вич від ко~уНlстичної тич ної Спілки МОЛf)ді Ук-, МЕІЦЕННО Олена ІВ,1органІзації радгоспу Іме· раїни ПМН.9 тресту нlвна вІд иомуніСТИ'ІнІ Нірова.

Заступник

«Бn')"?Т)J.frі.ттЦ'" " "

голови

діль-

ничної виборчої 1i0МIСіїIUАПОВАЛОВА Людми,lа ВалентинІвна від роБІТНИКіВ І службовцІв

ної

ЧЕРЕДНИЧЕННО

А,l-

організації

ПМК7

тресту «БроварисІльбуд'>.

ла Григорlвна-- нщ і;О·; ЛУЩИН Галина Пег­ мунІстичної органІзації і рІвна вІд органІзац,! ПМН-8 тресту «Бравари- ЛенlнськоУ НомунlстичнC'l сІльбуд». СпІлки МолодІ України

радгоспу Імені Юрова. ЩЕРБАН Микола Ми. СПМН-509 тресту еБроСекретар дІльничної колайович вІд nо . . Ту. вариСІльбуд •. виборчої комісії хо- н!стичноУ органІзації радОНИЩУН МИКО,1а АН.і­

МИЧ Володимир МИКО.1а- госпу ІменІ Шрова. І толlйович вІд органIЗ,l­ йович вІд комунlстичЯЦЬНО Юхим ОлексІ·' цП Ленінської Номунl­

ної

органІзацІї

ПМН-8 йович -

«БроварисІльбуд». ної

Члени комlс1У:

Відбулося

ВИБОРЧОІ КОМІСІІ ПО ПОВТОРНИХ

вирІшив:

тресту

вuo6paHoi ради ко,~госпі] респуб.,іки. ГО,1QВОЮ ра.!" обрано мін·істрасі.1ЬСЬКО::)

ЗАТВЕРДЖЕнна

ської РСР., виконко~ міської Ради народних де­

Голова виконкому М. К. ФЕСИК.

внутрІшНіХ

КозlКО88,

ПРО

СКЛАДУ ОКРУЖНОІ

На підставІ ст. 15 Заиону Української Радян ської Соцl~,1Jlстичної Республіки «Про вибори до мІсцевих Рад народних ДЕ'путатlв Українськ()ї РСР.. виконком мІської Радн няродних Af'nYTaT!r вирІшив:

бlft,

березня 1980 року М8З м. Бровари

8

ДІЛЬНИЦІ

МІСЬКОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

спраг. -С. Ю. Красуцькоrо, З,}, вlдуючим раЙОННИ1l1 вІдділом Ct')цlального забезпечення І. М.

затвеfДила рай·

завідую­

вІд

ПО ДОДАТКОВИХ ВИБОРАХ ДО БРОВАРСЬКОІ

районним вЦ· Л. Ф. Дегтя­

начальником

начальником

С. L

голови

1.

молодІ­

затверджено

Ш,1ЯХОВОГО управлlиня

):1.1( 'народних дe~TaTIB М. О. Сер­ rlєиn,

Б.

1980" року ,N'Q 82 ВИБОРЧО!

КОП

виконавчоrо комітету Броварської мІської PaдlI народнвх депутатів

Бровари

УТВОРЕННЯ

2

ЦіНіІ

РІШЕННЯ

В. П. Мельника, головою

-

репа,

заступ­

p·t-

сесії

лікова. завІдуючим дІлом культури -

районно;

районно

голова

-

планової комісії І. М. Заболот· ного, завІдуючим районним фінаz!· совим відділом І. Р. МІСЛЮJlОо ва, завІдуючим районним tlЦJ.I· ,10М народної освіти О. 1. '\ор·

сlин8Дца­

депутатІв

одноtQЛОСНО

rР,iJОjsою

ства

ааходи по Іх

ДоповІдач

го.'уовІІ

ка·

чих вІддІлами І начаJlьникlв упра.'! ,1lнь виконавчого комІтету раllо,!· ної Ради народних депутаТІВ ХУІІ силикання: начальнииом райuнно го управління сІльського господар·

ия:

Про стан та заходн по даль·

І

голова В. Ф. Писаренко.

порядо"

ПРО

n.Ф. Волоха,

Станкевнч, у справах

денний першоУ сесlІ ХУІІ скликан·

1. 2.

м.

рс.,НіЙ освІтІ голова Л. В. Спо· боДJlИЮК, по торгІвлІ і громадсько· му харчуванню голова В. О. КовбасииськИЙ. по побутовому об·

Ба

обраних депутатІ в виступив тат В. В.КовбасннськИЙ.

вІд ~ березня

В.Т. Прийма, по' иультурі

рається ~епутат А. С. Сердечний.

po~y ф

1980

народних депутатІв

по шляховому будIВНИЦТВ~1 і бла­ гоустрою голова Г. С. Бачу· рlи. по охоронІ здоров'Я І соцІаль­ ному забезпеченню ro.10Qa

О. М. Чижик. Головою сесlУ одноголосно оби·

сєnретарем !урlва.

голова

ОБЛАСТІ

вввонавчоrо комІтету БроварськоУ мlсько! Ради

депутаТІВ

примІщеннІ

березня

11

у І< Р А ІНИ,

ПАРТІУ

КИ,ВСЬКО,

РІШЕННЯ

райвиконкому вІдбулася перша се· сія районноУ Ради народних депу· !'зтlв ХУП скликання. За доручен· ням партІйноУ депутатськоІ групи П . вІдкрив старійшина депутат

ДЕП)'ТАТІВ

ф ВіВТОрок,

41 (4973)

Сесія районної Ради народних

КОМУНІСТИЧНО'

КОМ'ІТЕТ)'

вІд КО'ТУНlстич-1 стичної

органІзації

радгоспу України

іменІ Юрова.

СпІлки

Моло~і

СПМК509

ТР(;С-

ту «БnоваРИСlльбуд •.

ГРЕЧУХА О.'ьга Оме. ШИЛО Григорій МиШИРІН Олег Васили_ вІд робі-ТНИ. хайлович - від органlза- вич - від роБІтникІв, ін-

лянІвна

цlї

ЛенlнсЬJ(ОЇ

НомунІс·

женерно·технlчних

пр~-

ків, Інженерно· технІчних тич ної Спілки МолодІ Ук- цlвникlв І службовцlJJ праціВНИКіВ І службовцІв раУни ПМН-9 тресту СПМН-509 тресту «БроПМН-8 тресту .Вровари- «ВроварИСlль6уд'>. варисІльбуд •. сІльбуд».

ГРИЩЕННО Ольга ПетрІвна вІд робlтни· ків І службовцІв радгоспу Імені Шрова.

Головв "иконкому М. К. ФЕСИК. В.

Я.

Секретар БАГНЮК.

Голова

виконкому

М. К. ФЕСИк. Секретар

В.

Я.

БАГНЮК.

Київська nтахоф06рика nPOll~ сільсько­ господарське niдnpи€MCTгo p~cnfl(j"Jl па вироб­ ництву яєць. НещoiJавно за fliдсУ-"I!,.СJAU Всесоюз­ юг0 соціалістичного :'J..чагаННR У

1979 році колек­

ТИВ фабрики н.агороджениЙ МfИхідним Ч ерво­ НИМ прапором ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР,

ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. UIl.tt ycnixQ.tt мредувала, ,іезмречно, напружена, /ConirlCll праця жінок­ грудівниць, які сягНУАU 8иСО/(их М/(03ни/(іг. C~­

.оед них справжні .ttаЙстри C80tї спраги - 1tташ­ :uці Л. п. Слуиенко, Л. О. Рєnєтуном, С. п. '-(OCYJlЄH/cO,

Р.

JIf.

ЩЄ/(ОТОАїна

і

6мато інших

~ла/Jа про nташниць Аинє дaA~O 3а .ttєжі нашо: о району.

На фото: секретар киівсысою OOfw..чу Комnар­ T~Ї У/(раїни Л. 1. Пминм гpy'tiМ н.tШJродll rpv. aL8HUXaм фа.6pшu1.


*

2 стор.

11 березня 1980 року

НОВЕ

ЖИТТЯ ~

______

~~"Ф.І~.-~~І+,~~~----~----------------------

ПОЛІПШУВАТИ РОБОТУ ПIДПРIІ~ТВ ТОРГІВЛІ І ГРОМАДСЬКIrО ХАР1ИАННI 5 береЗИJIr. 'IJtбyn~tА :5*~lдaН1HI пер­ шої ~eclI мІс,коІ Ра"и народних де­

путатІв сімн<~ц1lУ()го

tкликанн".

На

сес1У було РМГЛJtНУТО таКІ питаННі1: Обрання мандатної КОМlса MicbIOJI

Ради.

ОбраННІ!

ІИКОИ&8'10ГО

lІоМlтету

МІської Ради народних депутатІв.

Про

утворен/іЯ

Міськоl

Ради

постtЙНltх

та обрання

Затвердження

кпмІС\11

Іх

складу.

завІдуючих

вІддІЛа­

МИ І начальникІв управлІнь викгнко­ МУ місько! Ради народних депут~тІв.

Про утворення кОМІТету иародно!'о

:контролю ду'

І

затвердження

призначення

голови

його

мІського

мітету нар(\:\ного контролю.

Про

утвореНIІJII

скл~­

при

ко­

викоикомl

мІськради комІсІІІ адМIНlстратив­ .ної, спостережної. у справах неПОВНІ)­ літніх, по боротьбІ з пияцтвом. по радянських традицlЙх. святах І оБРll­ дах.

М"мрука, гича.

В. М.

В. А.

Pora..a,

В. М. ТариаВJI'Іа,

О.

К.

До.­

иоса, Т. С. ГубаИJfщеву, О. П. гра­ сесії

затверджуються:

проекnI

рІшення про утмреНItІІ І 38'!'flep/t" ження склаДНІ СПОС1'е~жиоУ 1!('І~П·.

комІсій у справах неповноЛІтніх, по адмtнІ~тративборотьбІ з пияцrвом, ноІ комІСІУ, НОМlсlУ по rадянських традиціях, святах та обрядах при виконкщrlмlської Ради народних де­

часиого

ЦК

І

За

цІв,

пlДПРНє'МСівам

леєва

депутатів

по

полІпшенню

торГ<1-

вельного оБСЛУГОВУ8ання населення Міста в свІтлІ рІшень ХХУ з'їзду

НПРС 1

послlдуючих

НПРС.

Про

затвердження

:конанню путатам

пута тів

накаЗіВ МІської

по

ВИ­

ВИБОРЦіВ, даних Ради нар.JДНИ..

заходІв

де­ ф~­

сімнадцятого

СесІя

пленумів ЦК

скл.икання.

одноголосно обирає

мандат­

.ну комІсІю мІської Ради народних депутатІв. ПlСJlJI короТкої перерr>и голова комІсІї 1. Д. ДІткІвськИІ1 Д:)­ повів сесії про результати переВіроа повноважень обраних Дt:!путатів оре­ варської мІсько! Ради народних ;теп~'­

татІв. Сесія визнає повноваження де­ путатІв м!ської Ради народних деп~'­ татІв по 183 виборчих округах І 0':;;.ноголосно заrверджує їх.

3а пропозицlt;1U першого секретао'і Мі.ськкому

КомпарТII

~'країни.

А.

д.

ГР.язєва сесІя одностайно обирає го­

ловою

виконкому

родних

мІська!

депутатІв

єтупникоl'll.

М.

голови

К.

Ради

и..;­

Фескиа,

за­

м!ськвиконкому

Л. Х. Черненка, секретарем Багиюк. Членами ВИКОНКОМУ ради обраНі:

О.

-

В. Я. мІськ­

І. Єщенко,

О.

М.

Іщенко, А. І. Кр.нико, А. С. Лем­ пlцький, М. О. Марченко, П. С. Со/і­ чук, В. О. Рунова, А. Д. Фролов. За пропозицІєю депутата В. Я. Багнюк утворюються комlС!ї М!СЬКІ,І Ради народних деп,татІв: планов Jбюджетна (голова В. В. Ковальов), по соцІалістичнІй законностІ І охор' ,. :нІ

громадського

порядку

(голо.;з

Р. І. КИРіЙ), у справах молодІ (го­ лова В. О. Сонов). по промисловостІ, транспорту І зв'язку (голова С. В!нниченко), по будІВництву (П.

Г. П.

Іваненко), по шляховому будівницт­ ву І благоустрою (А. В. СтепаНЮI\). по народнІй освІтІ 1 культурІ (го:ю­ ва Є. Н. Ф(І~ЯЙ), по ОХОРОНІ ЗДОРОВ я ~

соцІальному

І.

забезпеченню

В. ДУБОНО~), по торгІвлІ

(голова

І rpOMaд­

ському харчуsaнню (ГО,10ва О. М. Собчук), по побутовому обслугову­ ванню (голова А. І. Осинська), ІТ:! житлово-комуна,'1ЬНОМУ

господарсву

(голова Н. Л. Круглик). по охоронІ природи (голоsз П. М.Тимченко). по ФіЗКУЛЬТУРі І спорту (В. А. М,-­ рунян). За пропозицlЕ:Ю ГОJIОВИ мІськра;:щ М. Н. Фесика головою мlсt.lюї ПД,,­

:нової

номlсlї

Єщенко,

:5а.тверджується

завідуючим

совим віддІлом дуючим

О.

мІським

І.

ФіНdl;­

П. С. Собqyк, заві­

-

віддlл()м

народної

освІти

-

П. П. Бlnокlнь, завІдуючим мІським вІддІЛом соцlальиого забезпечення­ Г. С. Єлlчев, завідуючим вІддІла\{ внутрішнІх справ С. Ю. Красуць­ кнн,

завІдуючою

мІсьнвиконкому (3а!1іДУЮЧИМ

ри

-

заtальним

-

В.

міським

Д.

вl;.:tілом

Кириченко.

в',1ділом

культу­

М. А. БаАдецькиl, завІдуючою

міським вlдді.'10М Фролова. Начальником

будІвництва

ЗАГСу

Ilд.tll.1!y

Л. Є.

-

каПlтального

за'rверд1КУЄТЬСЯ

М.

М.

Михайлов. наЧIЛЬИИХОМ ВИРОБНИЧ,)­ го управ;тIНИfl 80допро'Вlдно-каналіз'І­

цІйн"rо господаРСт!ІЗ.

ченко,

начальником

-

О. О. Крав­

~еМ6иtНС-будl­

BeJIbH('}rO УnPЗМlltИfI - А. О. Бой­ ко, голово~ MlcbMrt:t комІтету по фlзкульrУРl І с:пt:tр'ty В. М. Кукса. . На сесlУ YTJ!opeMO мltьний KOM\T~T народнОго }t6!l'tрМЮ У ~K.1!~,11 11 Ч"І­ ловіК.

ГОЛОМЮ

K6~iT~тy

призн~чеН:J

І. Ф. Дворнlка. заступником Бойка, Ч.'1еи.м)! 1І()М1ТМУ -

-

СеРlе'IJЮro, І. М. 3ІбeJIcmlOtо,

М. А. С.

1.

:8.

М.

Фесик сказав. вою ланкою

програми робуту

мІськради

М.

К.

шо торгІвля є ваЖ,l14соцlllльио-економlчн"l

партlІ

наnпру.

по

пlдви!црнню

ЦЕ'

пIДКРЕ'слен()

доб­ І

в

постановІ ЦК КПРС та Ради МlнІ­ СТР!В СРСР .Прп заходи по Д8Л'" шому розвитну торгІвлІ.. ПРИЙНЯТlЙ в

1977

липні

року.

ПрацІвники торгІвлІ. перетворюю­ чи в життя иакреслення ХХУ з'їзду ІШРС та ХХУ з'узду КомпаРТIУ УК­ раїни, план р()здрlбного товаРООбор,'­ ту за чотири роки внкои~ли успІш­ но. Населенню ппиад план пр""ано rOBaplB на суму БІльше. ,,·Іж Ч(JТИj'J4 r.!lльЙони карбованцІв. Обсяг товарс­ обороту в минулому році склав 65.1 ml.1J-.Й()q;j

CJ;!

К::ІрI5ПRянцIВ.

Jtf>C';!,-

Р()КИ

тої п'ятирlчки зБІльшився продаж м"­

лока

І

молочних

продукті'

процента. М'ЯСА І р, :10 2. масла

ма

21.8

м'~~них вм))nбn ~ тваринн()го "'~

25,1 процента. телевlзооlв-на 27.Q, холо;щльниНlв на 32.3. М()ТОUИ1{­ .'11.в і моторолерІв на 55,1 процен­ та.

В

мІстІ

торгІвля

пред~тавлена

І

пl1-

приємства~ти

змlшторгу'

КО1llб\f'ату

громадського го, працюють

харчування. 1:рі1ll ць.)­ унІверсальний магазиn,

fiНИЖКОВИЙ. Дf>кІлька неврликих зинІв І ларІв райспожив~пlлки, fiОЖ

спеIФlлIЗОR~НI

М!lГIІ~ИЮ1

маг"!­ а Н­

пп

np'J-

дан;у меблІв, нниг. запасних частНІ! до мотоциклів І автомашии. будlвмь­ них матерІалів І товарІв ширВЖИТRV.

які п!дпорядкованl торгове.'ЬНИМ гаНlзаціям мІста Києва.

0"-

В змішторЗI иараховується 46 ма­ газинІв. в тnму числІ 36 по ПР<)lIажу пр~довольчих тпва рі В. ВИНПМ!!()'ІІ міськради постІйно тримає контро.'Ь за роботпю прапІВНИКіВ тnргlМI. н,l· о!'є неоl5хl "!FV допом()гу. В t 978 І 1979 РОН?Х вlдкрит() три маг~~ин!·!,

реконструйований магазин .1'-<'9 11. переобладиано три маГІІЗИНИ. ВПР08Ц­ >FУЮТfoСЯ прогреСИВНІ форми ToprlMJ, контейнерне перевезення tовзрl~. по.'Тlпшенl умови працl в трьох х.'Т:б­ них магазинах. Все ае сприялn 10MV щО

колектив

справився

з

пока2никІв рокІв.

зМlшторгу виконl!.НН;Ш

мину.10ГО

І

усПІшно П.'1IJИОIlИХ

поза1lпП!уJlО~

311 роJ.(И десято'! П'ятирІчки PMBтt­ В8.1ась

І мережа

зання, яка

зараз

80

нараховує

в своєму

підприємств

на

~аднових Удалень,

гpOMaД~ЬKOTO

МіСць,

в тому

ХАрчу­

еЮ'!І ...1

4479

чим І

ІИ­

2\3

кафе. 24 буфети, 1 !,єс­ TOp'lH, 2 бари. 7 магазинІв «КулІнарІя!>. Колектив комБІнату торІк план товарообороту виконав на 100,а процента. Загальний його обсят ~K~4B 4,9 мільйона карбозанulВ.

6

НІ!. виконання рІшення облвикояио­ му «Про роботу управлІння rрош.І. ського

харчування

по

поЛIІТШенню

ЗнаЧjiа частина обладнаННІ! торговєль­ HOr мережі застарlлв. а обсяг ре,.­ лlз.Цlї TOВ!lpl1! :!ІРОСТ!lЄ. Не вистаЧilЄ ,:tоп()мlжних приміщень, прИМіщень для

виБІр других страв. Для працюючих у дру. у <l1'lHHY взагалі иl чого не' rl)~y­ ється. Наша депутатська група B~ ставила це питання перед адМ1ИlСТР~~

цІєю, але воно чомусь не вирішуєть­ ся.

вище

склалось

І

в

fiу'лЬТУrJУ.

ГРОМАДСЬКОГО

еМИ п~ану роботу. ~MCTsa

Bll1кpwrt"~.

rром&дськ~ro

Ml!t.iax

вО-Річчя

хаptlY1lйllИJII

оБРАХУН~И.

торгlМй

HOnM

І"от,rушеltня

бу1l18МlІJlІІХ

'1\~C=~~=~

багатьох· 1.~IJlЬі••t,.

СТО.'1И ХClрчуваН~jI[

заводІв n.ll.l!'I~[I'gr.~'·::=rl К

-

ДІЙСНО,

внл

ськl

постІйНІ

м l н1страТ"IІНИХ

ви­

ро5",у

І

К!'Іжною

п.'Іви!в

к~,юtи",

ЇДIІ.11oнею_

ми.

честю

СПР!lI'!ИТИ~Ь

3:'IBesmxaJ!М«(,ro

Міського

харчуsaия"

номlтету

І

народного

порушення,

перебо! в. ПРОДilЖУ

,1ІИJlr, грубо

1.... ~1"eп t<r&iIr""tA ао

фаnw И80DЖФАМI0 !I'@p4!Mpmr ма,ааи-

-ЧАе а

1

5у.

110·

заfiЛИК~З

приді.'111І1f

і

пригоrузаt·

СІану

ПіДПРИЄМСТВ торгІвлі харчування

1

ПРИСВЯТИJl

санІтарннй JU. депутаІ 1. )'1.

Jh,уКОIІИЧ. d обrОJ:юреннl доповіД1 також ВИСtу~

пи"н днректор І\омбінату

rpOMaACW;o.

харчу санн.и депутат а. U. no!no. Ііа, версrатннця деревообробного K~ v,ha.ry депутат h.. 1. \.:ОI!QВЄЙ.

На ce~lї :5 промовою виступила 8а. tтyn!!IП< 1'О:1l0!lИ ltрезидіі. ~еРJЮiNIA)Ї

Ради УРСР

В. С. llIевчеНRО.

Вон!

3th,І.кала депуrаТlВ Jj,ol\.1acm макси­ мум зусидЬ для ПОJIlпшенияорганJЗ:1, ц.!

TOpfIB.'1i

рів!tиНіs

в МіСТІ.

змішторгу

MaД~ЬKOГO

критикувала ке.

І

номбінату

харчування

ЯКl ще мають Мlcцe т8.ROж ~опущенІ

за

ГJЮ·

недол1НIІ.

в Цій спраВі. а

зловживання окреми.

ми працівниками. Особливу YBat"y во.. на звернула на поліпшення орrанізса. цlї харчування дІтей в школв,х. раДІ!. ла 1tЄРІВИИКАМ піДПРНЕ:МСТВ 61J!hше 8ипускати товарі8 ~ароiИG~.о ~.жtИ ааиня. домагатись J%MilnJlll'Ц • . ~ СТі.

3

JtйJЦ

~ГО80рених 1Ш'f8ВЬ

t t.tповідие рішеННІ!.

На сесіІ 3

х.ар'l~-

те,

ОlЛьше

С.3іЙ виступ головний кар caHelllдeMCTaHЦll

1:'

JIЮ А. Г. Лемnlцький СНАМВ. щО пра­ цІвники TOJlr!I!'-l . "A~ ttont'C"&IМ'

щодо

t.омоtнач

харчування,

асортименту

Іромадсьного

'8неС1'И

побуry

lдалень

Питанню значного полІпшення санІ_

в

КОНТР'"!­

питання

роботи

TapHoro

Висty1Теючи в обroмренИI цаПО8і­ "і, ДИРЄНТОР M8011Y HeCTaHnap1Horo хомунального об.:т,nианяя. З!ltllZ1Y!І'І­ 'Ilflt nMamт&rиIN !!lдnlЛI')М TOpt1MI, rpoM·,~Cb1(oro

важливІ

лlпшення

мСТі.

l1't'}Ma;l-

ебелуговування.

особ!'щво а

тому. щоб праЦІВНИКИ ТОРі'lВЛl тtщмiJo ли u.льш МЩНИЙ контант з sироб!U!ч· никами, ~опомагали з'ясовуваrrr, nl саме ПОlРlбю вироби 1 в j{КlЙ Кl,1Ь­

з~"" qниl!М~

поnіпшенню

виnадю{

С.>tачних страв. rОЗПОВJ",аЮЧ!1 П1'"') виробництво товарів народного СМ­ живання на заводІ. вІн наГОJТОСИЗ I:!~

вмичних и!3крес"ень партlУ І УРЯДІ.' ПО JI!!ЛЬШОМУ Пlll!'цщекяю доt'iunбу .. у

JtюдеЙ.

мають місце

порушив

уваги

1 ~BIA посильний вк.',,)% У здійсвевu ра,QJlrИСЬКИХ

rpytllt

З постачальника­

...~

tоrУЮТh­

Р(')!{У 1 П'''ТИI'IЧ''И

ще

його працівниН!в

мзгг,~ИНI'):І1,

цІЛОму. Пl'ЩІвникнторrlВJII. СЬКОТІ') хаr>ЧУМн!'!я sобов'"зан\

Uднак.

громадського

вж.l­

..

основної

Секретар парторганІзацІІ за!t'J::ІУ ТОР,ОJ:НоЛЬНUГО Мdшинобудуваиня A~ll~-­ тат U. 1Vl. lщецо в С.,Ос.МУ виt!уцl

~я вliJзиачитн 110·у Рlчииuю :J ZIHJ'! H-'lроджеРНR В. І. Ле .. lн". 35-РI'fЧ"І Перемоги у ВеликІй 81ТЧИЗИJlrН,Й вІйн!. JlОJ(Л~Да.ють вСІх 8у~и.'ІЬ, ш'-'б

8

маг8.1ИН~-.

суботиl І недlльн! дні.

KO"'!!~!H:§TY

8К'l'ЯВНI')

товарами

ба 1 молока в магазини.

~ цюt,

r!ромнс.'J(')ВИМПI7І­

Рі!/t()И"

маневруliацням

кожному

ПОРУlUення своєчасного завезеННЯ~l~­

прИ€М~Тl'!ам необхІднІ') чlt1!О виМн\,­ вати п.',?ии по вирn/')ництl'У товар'В ши]:'>онаго вжитну. бl.'1ьmе J1I1МТИ Ї1С Д~II ~1Ідово.1ення потреб населенн)!(.

ТРУ;ІЯШІ

по

ЗміЦНИЛИСЬ ЗВ язни

громадського харчув~ННА С.11, 1'І1.1'!ьше у~аrи Пt1ИД'ля т и р<)боТI з каnSМlІ, 01)ганl~увати Ух иаВЧI!ННJII. система­ тично flОНТТ'Jолювати I'!ИI(ОН~НИ" ВСТ 1НОI!.'1еннх

маси

TopГISдI

зах()ди.

КерІвникам З:If\Ш"ОРГУ

3 пониЖL.., 10 рМtj'tЯ·

Це дало змоrу:виключити переБOl. 8

пр'­

Удалень.

!

Ііонrроль за рухом товарної

.1'1-

відповlnнl

3а111

PORY

торзІ створена диспетчерtька. в яюt

f'и tI їnгльнях І буlhет.х ШНIЛ І ШJ!I!тьних :'І!lкл-,"Ів. ДИРfКТОР~М шкl/!, ЗІІ!ДУЮЧИМ дитса.ЛКIІМИ. M4 .. s,!(nMV вІZlдlлу HapOnHOY QСRІ'І'И слlll 5, .'Тьше М'Т'Ц

АдМ1Иіt'ttrа­

я працюю. Ми <lДійснюємо посtlЙНИИ

В1Fивати дlйоиих заХОДІ!!. Прикnп, ШІ') ()станнІм· часпч виявленІ НI'",дlж­

кmrтрс.'1ЮМТИ

торгІвлІ.

З метою ПОЛlЛшення торгІвлІ в ЗМІШ­

Вlддl,'Ту Flнутрlшнlх спр'~. mIXBllIDI.'1Y. комІтету ИЗРn:ІН()ГО. КОН·­

БОРn'!'ИСJII

радянсьної

нуто на заС,~dниl товариськОго суду.

u!внинз:l1

рмю с,'Тlд р'шуче

Ярошенко,­

працівників прилаВRіВ. НО В посадах, 2 звільнеНD,

B!~­

ямяють фактІв крадіЖ()К. Тому

11.

мають місце порушення п~·

85

т()в!ф! 'І.

н"'мало

сказала диспетчер

факти позбавила преМlально! допзtаlИ

TnprIB.'1I.

()рган\в

У виступах ,аепу­

Цl1l торгу ТІЛЬКИ минулого

оргаНlзацЦ. депут:! rком' сП. Пр.8l1івники 3:1-

fpoMaJ!lcbHI

-

Є:'vIСТВ торгівлІ.

Пе'Р~Д сеСІєю бу.1а ПРnl'lрдеиа перtoвlр­

ПР31'!иJt

1

І в доповіді,

змішторrу депутат Є.

,'~ в 23 ~іllга::>и",":х І ~4 ~JIА.1"Ю'rх. ~ 6 маГАЗИRах І 8 УXlaJ'lЬRЯХ ВtНIЗJ'I~К'"

*срушення

ос­

працюють майже

татів иам, працівникам TopriBJli. пред Я8.1ЯЮТЬСЯ справе.,цли:s1 npeтeКoo ЗІІ щодо полlпшеННIІ роботи Пlдпрlfo

nРИ'tепоМ ...

«:3

1'!lдпу~ку

продне

напlвфабрикатl8,

падки приховування дефІцитних TO~ варІв. встановити суворий ПОРАДІ~К Прl"ажу не тіЛЬКИ горілки. а й вина.

паlПIИ tрубbrО порушення nРАRИЛ p~­ дянськоІ торгіМI t'!БМЖУf!1'!IШ"!.

.'

РаnJtJщ.х()І

заМдl комбінатІ.

лургії.

ІІа

ПОJ)ОШJ(ОМУ

М!Н1Євих

при

xa~. . . . . . . .

иерlднl

'організувати

всі жінки. Слід нраще контрол!Ова:JI роботу маГ<ізинів. адже неріДкі B~~.

пlдприf.МСТВ~Х

Адже ще

б

Кі.,ьки на фабрицІ

громадсы!гоo харчування. Тому в найближчІ роки неоБХідно в мІстІ І"О()УДУВІІТИ ::.tагоТlвельну фабрИI\У. де б розмІстились CK:rJa!tCbKl приміщен­ ня. КОТИ1ерський ц~x І хар'ІОМ .iI~­ бораторІя. Однnцасно Із ЗРОСТ!lННЯМ обсйгу таваРООб(')роту H~ м~нш важJlиМ по­ лІпшувати IП!IСТIо t'!бсJtуtt'!вуваиrtil тnуnяших. lIC~MIPHO ПіДВИщувати 1%1)-

ro

Бажано

різноманітних

розфасування товарІв. не впорядковаН1 пIД'Ї2Н1 майданчики. ПодІбне стаИr)­

!~~~~:1~

1І1Іту

магазинів, Удалено.

М1(' іМ' ЩИРІ) ДJlК'yЄMO. Одвак У юс I!!iДT~ малий вибір ca~:rtIB. iteве,lИКИЙ

Н8.родних

к()Хб!·

вис,туaJ.

c,!Jlyt 32. тис""t .!ф'

(')1t1.~ИХ T~J!apl~,!l1I

рреJЩiJt

своєму

lї працlвН'Ики намагаються приготу­ вати смачну І калорійну Ужу 1 за це

громадського хар­

обслуговування РОбlтникІ. 1 аprаи13t. цій областІ. ВИf(ОRRОМ мi~Jrt)r Рш депутатІв.

в

мо. що від роботи

Із сесії .міської Ради народних депутатів виконк()му

підкреслила

З'Jlежить настрІй людей, а ~нгчить 1 rф,.фtr,"IСть Іх приц1. КI)J1еlШі3 i:AanВld напої . фабриtш" иerttJганиіk.

МИНУ­

І

голова

ДИТ't­

щ~ сф~Pfi uБСJIУГОВУМННА . tруA)tЩI4х; ИсДЗБИчtlЙНО важлива. Прима є..-.

Про завдания міської Ради народ­ :них

верхньото

бованцІВ. '!!се Ж.' йctrо "е I!l'Істtlчп.

чування ,....На·

КПРС.,

фабрики

~to трmtотажу депутат В. М. врмо­

торговельн')-

об"·'t1Нанн..

нар!'джеJ:lНЯ.

Майtтер

.'11 чот!фIf АО1!иn''''''''1 чкив "~JrlIJtI1ol'J­ зІ noc1.~·~HoI"tl TeXHM"ri't'oto обладнання на t 06.7 тисячІ карбован­

дання мІської Ради народних аепут~­ тІв по поЛІпшенню торг()вельн()го об­ слуговування населення МІс'!'!!· в с!!lтлl рІшень ХХУ з'УЗДУ КПРС І пз­

пленумІв

Х().'Тодильнмо

1'еХИОЛОГIЧНОГО

путатІв. Виступаючи з доповІддю .Про МВ­

~дlдуючих

дня

СучаСІ«! TOpгo~:tЬHe .mдnpm:MCT!." ва.жко уявити Qез механlзацН ручнl')Ї працІ. бм авrnма!изацlІ ЮІСО8fi І 6ухrIJlfереt.ких роа~IrYИКа.. 68а су­

щеико.

На

паzжО'К вetlМЯ, ювІлею, и~~~~lлЛ1J 'і'

н"'" пnан ВБеД~НИJ! 1I0~Hoc!elt ІІЗ чотири роки п'ятuрічки на 543 поС1ll,,(6~их МIСЦ". .

Горб0-

eec1Jl!!lll-

іИфО~)(4IUЄJ6

:5аХ()Д18

.. nрь ~

f1Ц(O.~~ ~..

blPJtJf(tUk 2lb.•~TaT'. .... ,іИ()ОI)JIl.18. A8J{u, 4QYtaT18

і!()~~9!ши

.

8HCfY1UJJ ..

..wE.L1!l\1~"

Л.

Х.

.

"

.

.

~

. .

.

.

·зu~ .•

tмU,UI'lJIIo1&'

",fih


нО В Е НАШІ ІНТЕРВ'Ю

ТРУДQВИХ ресурсІв.

першим сортом

змогу

Ян тваРИННJlКИ добиваються

приймальний

знання

сарl

по

до­

догляду

за

ДОЇЛЬ­

На це авпитанНJI двв вlдпов1)жь ВІШОМУ кореспов­ ною апаратурою.

:.енту Г. ПОЛЯНОВІЯ rоло_ннй зоотехнік _арств. Є. С. МОНАСІИРЕЦЬНИЙ. ви­ цlальних

- Для одержClННЯ соноякІсної ПРОДУКІІlї. сказав вІн. на фЕ'Р~11 пастН!но ведеться велина робма.

3будnвино

КClблок,

моno,

обладнаний

'11lальною

спе­

СН

~~He - сюди

з

Зае­

1200.

корівникІв

е81же молоко фlльтрує­ "ЬСІІ через спецІальнІ сlт-

11.0

охолпджується

~лю~

шрсти

ЗвІдси тричІ ІІІ

гp~дycIB.

на

дnбу

спеuli!lЛЬНИХ

шин

во ·

автома­

вивозять його

на за­

~Д .

-

Облlновець

ЛЮбов

лабпрант

ІванІвна

Гайдук

8І:еревl PJIIe мол()ко ЯН В цІ­ 'll()МУ пп фермІ. так І по групах корІв окремих доя­ рок на мехзнl'іНУ 3<1бруд· неНIСТ". визначає прпцент

його tt<HPHOCTI та кислот­ меТІ. Результатн таннх перевІ р('н ппстlйно висвlт­ .frюютьсf' В спецІальних ли­

примІщеннях. рант

кожного

тельно

миють

доїння

їх

ре-

І

облlковеuь одер

жують

дезин- яку

додаткnву

видають

фlкуючим Р'lЗЧИНnМ хлор· Документом

оплату.

щомlсяuя.

для

нараху ·

нnго ВАпна. ТодІ прополlс- вання дoдaTKOBO~ оплати кують теплою водою. є журнали санІтарно гl·

холодильною

установною

І<И.

ПІсля

рnбlТНИ· ки пункту первинної nб робки продукції. бригадир та його помІчник, лабn·

госпо­

но

У

господарствІ

санІтарну

гlєнІчних

вимог

створе- тваринникІв.

комІсІю.

до оцІнку

роботи

для

всІх

я~;их

ма-

право

на

складу якої вхnдять облl· ють зооветспецlалlсти, ковець лаборант. бригадир. бригадир ферми І облlко зоотехнІк І декІлька пе- вець. У присутностІ дояр редових доярок. Вони си· к,и. скотаря та Інших ро ·

стематично

ляд

провnдять

якостІ

ог·

молока .

бітникІв,

вони

рnблять

На вІдмІТI\У про невиконання

молочнотоварнІй фермІ вимог . РоБІтник може бу· постІйно ПІдтримуєть('я ти позбавлений додатко висока

санІтарна

культу- вої оплати

час,ково або

ра. Иорlв регулярно 'іИС' пnвністю. тять. вим'я миють теплnlO Така система водою. першІ цІвки моло· вання

ка дояpj<И

здоюють окре-

кІлька

мо. Ножної п'ятницl на фермІ - санІтарний день. У цей 'іас тваРИННIІІШ проводять побlлку примі-

ІСНУЄ

ронІв.

в

преМіЮ.

радгоспІ

Вона

ви .

правдала себе пnвнІстю. Господарство вІдправляє на приймальний держав.

ний пункт тІльки першо. на· сортне молnко. Завдяnи

щень. чистя:r" корІВ. во!'ять чистоту І порядон цьому зБІЛЬШУЄТЬСЯ на!!­ у примІщеннях І на тери· ходження коштІв для пре-

торії терми.

ЧУЛИ ЛИШВ ДЗВІН ...

за­

й

CI\OTapl.

високоl пості мо­

.nоиа?

рацІональнІше

-

кожноі корови 110 5&8 кlлоrplмі. МОJlока, що 25 кІлограмІв більше. нІж З8 цей час торІк. Все

міювання

працІвників

Галина ступник

Шевченно. сенретаря

ськоУ

за­

не

комсо­

сІ.'1ьгосnтехнlни. 'іена

явно

постаВ.'1еними

зрпи­

таннями . Майже на всІ вона змушена відповІда­

вчання.

ти:

рІв

КllkНя

І

тва­

-

зї5ерlгають у СІТе­

~TBI

м(')лонопосуд

j'}Н"ИИJ(П

женим.

В нашому господарвсе ПОГО,1Iв'я корІв

працІвнинам

фе.р.

ми

було . нараховано 12300 карбованцІв.

не

Ще

протонодів збо­

вдається

риторІЄЮ

пІдприємства.

вІстю

ПодивІться на подвlр'я направо . гляньте влІво, завІтайте у виробничІ примІщення (вони. до ре­ чІ. не пnзбавленl елемен­ тів естетини) ніде не

помІтите

'іОГОСЬ

приблизно

хоча

перегля­

ви

не

не

помилитесь.

знайшовшн

ських г'!сел.

молодІ І

як

вІдпочинку тут

про

дуже

уже

щось

зга­

«пІдняти

селянство

соцІалістичну

на

революцІю

проти основ сучасноrо cy~~ пІльства

•.

(В. І. Ленін. т. 1. ст . 235).

Твори,

Україна бу ла аКТИВНlі~1 районом дІяльностІ рево­

що багато перебуває ЦІєю.

запу·

а

1->0:\lСlJмольuів поза організа·

комсорга

це

Не І

цІна вить

далено

не

Г.

Тарана

КОМС(')МОЛЬ'

Проuенно особливо

активІсти О<:таиньоrо.

вІ

роль

У

визвольно!";>

ТІЛЬКИ

ПРОТЯГО'.t

ВІдбулися 22 полІтичні

що

~асві!!чують

ти

Зайченко си­ не сплачує

докумен­

ЧернІгІвського

обла~­

ного Історичного архіву. Тонекька ної

ROHKpeTHoї розмови про туту ВЛНСМ про внески.

можуть розповІсти про _ Чому перед(')викll!! І про вІдстаю- стематично 'іих лише загальними фр<l- внески?

руху.

не

.

турбує.

важливу

процеси. У сферу Hap(')A~ ницької дІяльностІ узt. йшла І Броварщина. пр;>

'іитачі

здогадатися.

грали

вже

неясне.

ян

участь номсомольцlв у со- йдеться про І. цlалlстичному змаганні не І А. 3аЙченна.

бо

ло

1879-1882 ронІ в у иН!':'

зробите ВНСН(')ВОН, - що цей сьна поведіНКа дВ(')х чле­ комІтет ЛНСМУ бездІ­ нІв спІдни. янІ грубо по · яльний . рушують ПОJтоження Ста­

вих·оДить.

CT~

древ­

ш!'ний . На Ж"'Тh. дП ({Р~Й' НЬОЇ межІ. З·ясовуєтьс~.

пошани.

минулого

р(')згортаинl

вечори

можуть

І\ОЛИ.

рокІВ

Про

Облік,

плакатІв,

дошон

передати заступни,

80·х

ліття програмною дІєю бу­

люцІйних народникlв.1 наРГ410вольцlв.янl ВІдІ­

нє

комсомоль­

стендІв.

був

своєму

дують.

агІтацІю. А це ж своєрІд­ не дзернало внутрІспІлко­ вої роботи. Воно. ян пра­ вило, безпомилково вІдо­ бражає стиль дІяльностІ комІтету. У всяному разі.

вІдпустну.

За висловом В. І. ЛеН!-4 на, для всього реВОЛЮЦ111.. ного народиицтва РосІІ

ковІ. Теж риса СТИЛЮ ... Переходимо до питань культурно масової роботи. Д,1"

на

наочну

У

повинен

справи

б

схожого

комсомольсьну

А

пІшов

папка

давностІ

«сенретно..

стор;ч.

з

написо.\!

У

.Ведомо..,

стих о КОJlичестве лиц. находящихся под надзо­ ром полиции за участие в Р~В(fЛЮUИОННn:>f движении местечок и сел и населGO

ния. в них по Броварсн"" му району. записанІ пріз, вища сБ(')ри~ АндрIЙОВН1(

Осипов.

35

нин; "IfТOHOB

рокІв, Іван

селл­

Петрп­

вич. 47 рОКіВ. нолишНіlt міЩанян; .петров Іван Ан, - ВІн Ніколи не 81)1- . тонович. 35 ронів. BIДCTa~ Почини. lн1ціативи членІв мовляється, - вІдповІда· ний ко.1езьхиЙ секретар; · ють анти.lсти. Але ВЛНСМ Із цеху .N9 5 за- щоразу rо!lOРИТЬ. що в . l{узьмlЯ netpo Минала­ Глибоко

справи

воду

суть

нІхто не вникає.

порошновоУ

мета- нього

немає

А

на

грошей .

!!НИЙ же

дянсьн(')І УкраУни. радгос- живе техію.'tог пу .ГоголlвсьниЙ.. місь- До речІ. ~H

коУ середньоІ шноли N9 6 члени

t

'іоловіК

заняття.

ВИЯJзляється. що - Немає. Не знаю . Не нути. секретар. Григорій Таран. робили ... замкнув їх у сейфІ І. по­ СправдІ. тут багато що КJlавши ключ глибоко в вІдсутнє. ПройдІться teкишеню, з1 спокІйною со­

лургl( Імені 60 рІччя Ра-

облад­ Jlока.

снlльки

ПланІв .

1'tlзмами.

доїльне

знає.

Народники з Броварщини

т()чно

важче одержати Інформа­ цІю про ІншІ форми на­

знІ-

зами.

-

полІтосвіти.

вІдвІдує

мольської органІзацІї рай·

Євrене СТЕпанови- ферми. а також зростає "У, розкажіть. БУJЬ nас- рентабельнІсть галузІ. То­ ка, іПС оргавlЗОllано зма- plH. наприклад, за моло­ Щсіб запобігти забруд- ГІННИ ПРlцівнниl. ферми . но. вІдправлене на завод 1't!!иню молона MIKponpra- аа ПОJlіпшенНJI · поетl мо- першим сортом І ОХО JЩД­

стках. янІ систеМi!lТИЧНО .ипуснаютьсй в кожному корІвиику.

З cтop~

~MCOMOДЬCЬKE ЖИТТЯ: СТИЛЬ РОБОТИ

матерІальних також дає

а

свІд спецІалІстІв. передо­ виків вирnбнпцтва. орга­ нізnвунати дійове соцІа­ лІстичне змагання. мета ЯI\ОГО пІдвищення прп­ дуктивностl корІВ та якос· тІ молока. За першосортне моло· ко доярки. водІї по доставцІ молока. слю·

.А_внгард •. За два минулих місяці IОНН одfржа.nи

молоко ' відправлено 88 державиий Пункт тІльки першим сортом.

І

стосовувати

Успlшио почали завершальнвй рІк деситоУ п'яти­ ,1'11(И арацlвнинн молочното"риоУ ферми радгоспу

*

11 березня 1980 року

--~---------------------------------------

зосереджено на однІй фер­ мІ в селІ ОпанасІв_ Це сприяє ефективному ви­ користанню засоБІв меха-. нlзацН та енергетики.

Тіл ь к и

atд на

Ж И тт Я

тутзнаю'і'ь

тан. як

риться

у

знають

звІдки

при- не

Зайченно? запе!!нили

комІтету, робlтни­

rOBo- ни таних

вІдомому

Йович. 23 рони. колищн:!\

ношт

роблять:

дивних заявон вони

розумі­

студент;

Юхимович

лі

Соловйов ПеТ~1)

.

селянин •. Д;\­

в

соцlально,р~,

зазначається,

за

участь

волюцІЙНОМУ

няється

що Ї~

русІ забор'­

будь-нуди

вIДЛ1~

Ужгород. У Всесоюзний Jlїtячник о(50ронно-масової ~~(')'fU, nриtвяч~ний 62-й

.слlв·ї: .Чули дзвІн. та не ють свій обов 'язок перед

ч~"ися

~іotниці Раdянськоf АрМії і '!iЙClJl\o~o-MopCbКoгo Фло­ ту, aK'fu~HO включився За­

не

до

.Адамович Павло переМ~1 щений у Верхотур·є. Сі­

ICtlp.naTCbКua

д.ТСААФ.

о(5ласнuu

Тут

клуб

nрnХlJдять

АtltЦf'i 1а бесіди на sійс"ко­ .о-it4rріотичні теми. зустрі­ чі ~ гетеранами . Великої На

Зliі.l!кg:

учасник

боїв

!tYД1І-JUIJIХ

антигромадсь­

' т проявІв. tpомадинами ПУ

дотримання соцlаЛIСТИ·I·

:!І.КORиості.

Цьоrо

до·

tJlrнYTo "авДИКИ ВАоскона­

..nеинlO

раДJlиськоrо законо·

·.m

правоохоронних

Jl8Bi'rвa, аК'tивlЗ8цlJ дlяль­ ор-

1'..... 'мобlлl:!l8цll

на бо· ротьбу ·. 3 пияцтвом, хулІ· raНCTBoM.

дармоУдстьом.

irpаl1ЖВ8МН соці8лістичиоJ 'JI'tJlOeтi . широких хіп rР1ДЮЦП· ~ НАСЕЛЕНИХ

тах

акти~ну ІИМ

району

допомогу

мlсце­

Радам.

Uittll!nopaM М1.IOцl~.

nYHR-

нашого

дІЛЬНИЧНИ,11

р~Авl.nJXlлу

к~рlвнинам

уста-

60В І органІзацІй надають opГ~HM гро:\tадського с&мо­ .РЯДУ.ВННІ!: добровІльНІ .аРО)l1l1

дружини.

еЬкl tYДИ. комlс!І І'пть!\і

"

товарй­

по бо­

ПИЯIІТ"'1М І "'ІМО'

tоноварlННЯМ. У 1979 ро­ Ul У ~Max району ДіМО

Ви

чому

не

хочете

~ланl у вІддаленІ райоНІ! РосіІ на багато рокІВ.

не м(')же бути й . МOB~ пр? поведІнку членІв ВЛНСМ

Народнини не досягл~ ПnСТDЕленnї мf'\ти І Н" мпг­

Особистих

комп-

планІв

комсо-

Стара пІсня на тоЙ же

лад.

А

чому ж

Г.

може

навІть

гуртка

назвати

комсомoJtь-

членІв:

роБІтникІв.

Інженерно-технІчних ПРdцlвнюЙв. службовцІв np·)мислових І сlльськогос!ю.;tарсьних пІдприємств, З.'\-

K.laAIB 1. yctaHoB. Серед доброВІЛьних гР"мадсьних

об' єднань

важ-

лива роль належить TOB~,риським судвм. я·нl ПОКЛИканІ сприяти вихованню

громадян у

стичного

дусІ

комунІ-

ставлеюrя

~:)

пунктІв району зосере."­ жують увагу на проф!лантичнІй роБОТі . cep~д трудящих. дбають ntJo

cbKorocnoAapcbKoY ПРОдУ':­ цН суд nOHapaB 19 жите­

з~~lцнення трудової дисцйП.'tIЕИ . На засІданнях то­

. варисьних

в

продунц!І.

минулому

ськими

420

CT8HnВ;ry-

себе

дО БУIn>-IIRИХ антнгромадських !'tи"кІв. ЧІ!І<О

усвіДОМЛЮЮЧll

заг.:\ання.

переА

.поставл

е н І

rр6~аАСItКИМИ ПР,!,

ці

році

грома ;І­

правоохоронними

дів запоБІгати пра!опорушенням. СТВОРЮll8ТИВ

ttолеRтивах 015-

ТІльки зВ

прампорушеннн,

Оl>ганами

н~примиримо~r\

крадlжn}{

будІвельних

матерІалІв.

дl"JlЬНQеті товариських су-

трудових

розгл:r­

держаВНІ)ГО І особистого майна громадян. кормІв,

у

Основне

судІв

даються фанти

ноСТI.

спІвжиття.

минулому

вопорядку. Тільки за дріб­

судів

та ІншІ

норм

в

роЦІ 102 справи. покарал;! багатьох ПОrJушникlв пр,,­

населених

сьних

ПРlJ.Ці. соцізлlстично! власдОТРИМIlННJI

розглянули

було

покарано

~РОМlї1ЯН. ~ НАйНРАЩОГО

бо-

О . ку зарекомендуваlІИ члени

товариських

судІв у Rа,1итl. С;;;мипuл K~'- ,'ОГІ'!Ірві. Тан.

РЯДКУ із

очоmоє

OX()POНl~1

правоп;,·

Гоrолева. · ЯКНо"

А.

М.

Бу:r.:W\о,

нІ крадІжки

кормІв. сіль­

ський Федір

чею;о

Тб

-

в

HYHrY1

ли nосяrти

на

той час.

Але ЇХНЯ справа не мину­

па марно . РоБІтничий кл.,~ Росії

винористав

урок;!

Д.

ГАМАЛій.

,...... НА І

3Акан

законодавствІ. 3адихаЙло. дІючому Г. Н. ЗІН- оБМіНюються ДОСВіДОМ р"­ боти.

lНїllИХ.

11 РОТЕ

в

ров •. Іншими словами, за~

В. ДОВГИЧ.

карав І. І. М. І. БУ,1ах.

Павло

Перм. ШаМ~J;а Олександр - в Охотськ. Павлов,

боротьби в майбутньому.

ПОРУШНИКІВ СУДИТЬ ГРОМАДА 2.500

списо!(:

Таран

курс

такнх rромадських 00- sоохоронними органами у гаНІзаЦ1ft. Вони об · єдн.\'- · названІй вище постаilос:і ВіЛИ в своїх рядах ПОН'1;1 иН НПРС. члени товари-

інший

лексних .

не

87

Тут же

корський

ІОв І дівчат. Г. Шевченно зрозумl,и це.

РАТАУ).

)"_еСТ8Вовl ЦК КПРС полlпwt'НИJI роботи ПО ьхоронlоравопорядку І JloaILIIеиИJI боротьбн 3 пра­ Jеlt&рушеиними. "Ідзна­ ..,ється, що у нашІй кра­ Іні створено всІ необхіднІ lM08R для викорІнення

-

Я.1ьностl. дами безвІдповІдальностІ . А ян з н;вчанням юна- не винорениш. Час уже

г. Удовиченка.

..Про.

субот-

правиль~у оцІнну !~HЬOЇ на порядок денний збо­ трудов()! І tу~пIЛ"НОl дl- РІВ'!' Ліберальними мето­

ЦJlми.

(фОТ6хроніка

номунlстичного

до

мол~цl не МIlЮТЬ. а тому не поставив питання про

"Іі МrlAій з~млі д. Ф . Кр!!­ ІІІ/( РОSМОSАЯ€ S дтсаафіs­ ф(')"о

ПІдходжу

пІпготовну боржнина.

виїж"жати.

нина. платити внески? Про rромадсько -полl_ А хто це сказав. тичкУ АтестацІю f\Oмlтет що я не хочу? У мене за­ має теж - приблизнІ уяв- раз rрошей немає. лення.

ЛіТЧUSНЯliОЇ sіЙни.

вІн.. Ще сПІлкою.

розпочат(') '

чи

окремІ

доtJровlль,tих

члени нять пр~во­

Нористь в1ll ЦИХ З.1веЛичезна. Але Cl~

МИХ занять в університеті

охоронних органів несум· лінно ставляться до ~aorx ГРО:\lадських обов'изкlв; працювали у МИНУЛО~fУ році товарись­

замало. Антивізації дІяль­ ностІ товариських суд'3

МІВ. будівельних матеріа­ лІВ. вияв:m;Іи мгнища са­

ності в селІ траплялися ЗН8ЧJJО частіше.

Р"JIИ б праJИJIьиlеть прий­ нятих рішень. СПРИЯЛИ 6

!.югоновr..рlntiя.

иаЙСКJlаllнlШІІХ На заБИТТЯХ унlверсн­ РОЗГ.'ІЯДУ Це ДОЗВО:ІЛЛО б те'l'У правовнх знаиь, "кнй справ. :;іє при раЙВИКОНКОМі, r.)· значно іJ\П:lвізувати робо­ J!ОВИ товари~ы!хx cY.11s ту ТО.5аРИСЬЮfХ судІв. nід­ знайомляться зі СВОЖМlf ІЩЩИТИ їх авторитет сеРСjI Gрава:\tи І оt'iов'язка'l!lf. громадян сі.'} району. С.lухають ПОВ;ДО.vrлення С. БОЧКОВСЬКИй, ПРЗl.lіВННlilв пра{j()(')ХОРОИ­ стаpшd 1вСІРУКІОР ргА· IllUWlUЦjxy. ша оргаПlа про зМіВи в

лів села.

Зокрема.

оштрафованІ

бу.'1И

гого:тIВllі

В. І. Салтан, В. М. СИВО­ rолОвко.

Г.

П.

Харч ~ ю;о

та IНlpi. Чл~ни суду ~таТ!и справЖНіми помlчникамй сі ЛЬJ3инонкому

V

ні соцзакониостІ і порядну.

Вони

ДРУЖИ>ІНИ1t&МИ

;j7>fll i HeH npalloразом 3

ПР~ВОДИЛIl

перевІрки збеРlгання

Добре

КО1-'­

працювали

а

1979 роцІ і члени ТОВ1. РІІСЬНОГО суду села Сс~и' uолон. яннА очолює \4еп:у­ тат районної Ради народ­ НИХ депутатІв В. С . НРol­ зеuь. ~a порущення rp::мадського nopJiДXY суд по.

He3aJoslnbHo

ще більше

~тійна

сприяла б

допо),tога

праUlaJНИКіВ вІдділу

""-

з боку ВНУТ­

справ. HapOДHO~:) кІ суди сІл Мокреця. Б05- рішнlх рнка. Шевченновоrо. К.1. суду. прокуратури. Зустрі­ .'tииIIlКИ. А ОХОРОНІІІ пра­ чаючись з rО,10вами добр':J. ВОПОРГ'1КУ Із П(')греб18 вільних громадських opra. (ГОJТОБа cYllY М. І. 1ГЮJ­ нlзацій на !l!IСЦIІХ. ьони теико) з& 12 мІсяців ,po~­ ДОПОМВl"3ЛИ 6 IІктивістам rлянули аж... 3 спраВ,I. храІЦе на~аг(')дити роботу трудящих. пере51. хоч n(')PYtDeHH~ соцзако~­ серед


*

'стор.

березня

11

року

1990

-

культури

зивають

аех

культури.

Сл,,­

ва цІ СВідчать про те; що нультосвlтнlй заклад,

який му

вІдзначатиме в: ЦМ

·РОЦІ

своє

десягирlч­

чл.

перетворився у сп ра 11' ~lй . центр культу-р·!. Тут вІдБУВАЮТЬСЯ вечnри трудово! слави. . зустрl'lі

. передовикам!!

з

ЦТВА,

з

вирnбни,

працІвниками

пl:1

шефних Ptll1rncnlB, .Тре· бухІвськиЙ. ТА «РусаНіВ­ ський •. Велику увагу приділяють культосвітнІ прапІвники патрlОТи.чномv sихованню пІдростаtnчмо

поколІння.

Посвячення

в

робіТнИЧИЙ клас. урочиr· тІ . проводи в армІю. бесі­ дн з ветеРjнами працІ. ЖіJшшнlми' фРОНТОllиками залишають у життІ MO,1JДо'і "юдини помІтний слІд. Ро:шnвlдl А. А. АI'е­

ЄМ, . Ф.

Н.

БендеберІ,

М.: Т. ПолІщука. д. Т. Чv мака. 1. П.

М. І.ЛагуноВОІ. НокуновоІ вчаlЬ

10fужностl

І

чесностІ.

лю­

бовІ 'до ВІтчизни. безмеж­ НСІї ВlддаНОС.тl справІ Лt'!­ нlьа. Важливою дІЛянкою Р')­ боти Будинку культури Є леRцlйна ПРЩІ<lгаНАа. ВО­ на

спрямована.

ред.

на

шень

наСАМП'"

рО:1 ЯСН; НЮl

111

постанов

ЦН

І

КПРС по пІдвишенню ідеОЛОГічної роботи. пр-"'пчанду миролюбноУ полІтики нашо! держаВА,

ВІСТІ

радянського гя.

спосс>бу

досягиень

жи г­ показом тематичних і позитивІв.

культури

країни та

питань

сьогодення.

створених

У

кінолекторІях

таноІ04 лекції. якІ

цих

та

тисяч дlяльносгl лекторІїв

допомогу

мІська

прu·

1ОО

Інших

велику

Ла

понад У

подава­

органІзацІя

вариства

«Знання.

першу

чергу.

то­

І.

в

провІднІ

лектори Ф. Т. Шипилеп· ко, І. К U\мошинг.ькиЙ, Ф. Д. Гончаренко. Вони неодноразово

з

виступат!

лекцІями,

ну

участь

усних

брали

у

актин­

проведенн!

IКУРИ<lлlв.

ЦікавІ

Інших

сЧас, події. люди •. «Ате­ їст», «3доров'я~, «':І С.вl­ тІ цІкавого» було прочtl­

СJlухалн чоловІк.

дІа­

науки

що

про­

тан. Традиційними стали тут «Вогники~, «ГУМОР,і' ни~.

лекторlУ пров:)­

З 1972 року заводцІвниками та спецlалIСТ~l­ ський ЬУ,цИНІ)" L.УЛЬТУРI' одним З перших у мІстІ ми заводу «Торгмаш».

дилися

медичними

пр'­

у. перІод пІдготовки до дня виборІв У Верховну Раду респуБЛіКИ І м!сцеlі Ради народних депутат!n культурно-масовий сектор Будинку культури від­ крив народний унівеРС,і­ тет правових та юриднч­ них знань. На його nelr шому заняттІ виступив н lродяий суддя М. І. ЗаМНI~­ венко з лекцІєю на reMT «ХХУ

з'їзд

КПРС

почав

про

змІцнення соцlалlСТИЧНuj .законності І правопоряд­ ку». На чергових занят­ тях

виступлять

О.

ми.

юрисги

з

л!тературних

них

вечорах

Києвз. І

Особливою

музич­

есгетичного

І

тив

у

умови

життя

заодить. ~o появи карІєсу.

несенІ

хвороби.

харчування,

дитини. П

режим,

перг- Ось чому

Одне

з

перших міСць у профілак.

дуже

привчити

Димерці. ку.

можна

питан­

що

виховання

розвитку кІлькостІ

для

годування.

ти повинн

таких'· випадках МАМИ і б!'l- ХЛіб· -

за

та

мікрорайону.

ну

мають

I!Іведення

цьога

іЯ

а жди

сл Д

органІзму.

НА Г О л у Б И Х [ КРА Н А Х

чорни

ВІВТОРОК.

рибу й ін м

ро•• ». Ви ст....

14.30 Но.ини. 14.50 ПраВОФJlангоаl п'.т.рlч&н. 15.50 Л. РІдна природ.. 16.10 Бетховен. СнмфОНі. не 2 ре мажор. 18.50 По ЛенІнських мlсЦ8Х. ДоKYMeHT8JlbHHII фl""М. еЧерез qacy». Державного чу_ 17.30горн Концерт

.. ля> року можна Д')- .зу в в Д нальоту. а и давати іІ сир. каші й інше. свого роду фізкультурою НадмІрне вживання вугле- для щелеп. ЛІКАРЯМ - сто'"lв во ..

бl

HerA'TuBHO

..

впливав

на зуби;. особливо у дlтеll,

бо S них у

ТИ8нlший

8-

10

обмІн

і

І

матологам

добре вІдомо. 1

якщо захворlв,Од.ин

переста:Іі

речовин. жувати ()ДНIЄЮ

стороною

-

JtіЖ у дорослих. Але, звиtCнувши ПИТИ солодку ВС\ДУ,

бів І

з зу-

'людина

раз в а

к

KOTCloko-ескlмоського .нсамб",ю пlсиl І т.нцю еЕргнрон».

17.55

(до того Ж не чистить зуб И, ) то зу би з цьогО боКУ

",lст".ноТ

Неtативна

"tв особ.л.иво

..

.

І

б

........

ПРОГРАМА

10.00 10.15

уло знач-

!аинJЮМ~.

.-

'снlдавком

1

В наш· час

'

пов язують

му:sаТ;fЄЯ. і той И8,J1lт. ЩО

утворюt'ТЬCJl( ка зубах пl/l;

Но.ннн.

ХУАожн11

",уб •• ».

між осиовним хаРЧі- значне поширення Raplecy

о6І;а:ом, оБІдом І вечерею. умовами 'Харчування. Зуби • дітей почали фор0

у с.lтl.

.,ть • оргаН1ЗМ у промІж· но рідше. и1ж тепер. Тому

v .... '.

18.45 СьогоднІ У свІтІ. 19.00кею: Чемпlон.т СРСР- •ЦСКА. хо_Cn.pTall» 21.00 Прогр.м. еЧ.с~. 21.3" A",LMaH." еПое.I.-. ПоІ ,akIHQeHHI - 22.40 CloOrOJl.H Q

r ру-

проЯВЛЯЄТЬ- бу і тверду Ужу, захворю-

,оді, коли ВОНИ потраПЛJl- вання ,кар єсом

N рац І депутатом

Яцковнм.

В даВНІ часи, коли люди

дІя вуглево- вживали в осиовнО м У

те",есту-

~e,r..~~:::Y e::::POB~:~Pc. м::

лодку їжу І в більш пlз- льотом. де дуже. багато

ненн" карієсу зубіВ;

Зустрl •. юнкорІ.

дІі .ОР"'Н» З Героєм соцlа-

дитина яехоче їсти несо- ШВИДRО покриваються на-

ньому віцІ, при,Мушуючи мІкробіВ. Це сприяє вя"авати то.А самий никненню карІєсу і в іибатЬ"1В n .. ЛИШОК' ,вуглеводіВ, котрий ших зубах, сусідніх а хво"яи виникрим 1 'Є ОДН t eJ() 8 при.. .

Програма еЧас».

::~~ ~~MH~~pT:::: еСпраа. Боб-

Т.

продукту харчування що ІнтеНСИВНІ е жування ДИТИНЯ до одного служить не т льки ІдеальВ Р &цlоа .. Ф ормою очищення P otty не. · П іо1"lедбачено. П. іс- ною ~ ЦУКОР

11 БЕРЕЗН'" "

ПРОГРАМА ЦТ

8.00

' па 'я ати'

за

В.

Шд цим девІзом про!!. деН0

ме­

конкурс

політичного

плакату. До нього готу­ валися всі діти. ПеРШІ місце

у

змаганні

молод­

ших класІв зайняв заг1и ІменІ Ю. Гагаріна, серец старшокласників-9 клас. Відзначені Індивlдуал~ нІ роботи юних художИНІ' ків Н. Нот, Л. Борншп~

І

рай::>­

ТКАЧЕНКО,

лець.

П.

ЯрошинськОm.

Р. Нияницl, О. Лавринєи­ Ііа. Г. Крупенко. Г. Грив.. КО, О. Литвиненко, А. Гр.

чаного, В. Кота, М. Бон.,

.

даренка.

В. Гузенко. Л. ХЛІБЕНКО, член комітету комсо­

СИНИЦЬКИИ. кореспон­

молу.

дент.

Черніtlці. Музичні вечори в сім'ї Мигалюків /І' рідкість. [батько Вячеслав Васильович сnіврО. бітник обласного комітету по. телебаченню і padioMos· ленню. і мати Ніна Василівна педагог любо лять народні пісні. Своє захоплення вони nередаюr" дітям. А іх У Вячеслава Васильовича і Ніни Василіll­ ни семеро! Правда, найменша три,1,fісячна Рад­ мила ще не виявляє здібностей до співу. Зате інші Роксолана. Ростислав. Руслана. Розалія, Романа і Ре­ ната - мають хорошllf1 музичний слух. Роксолана гра, на nіаніно. Ростислав на скрипці, а інші охоче ЇМ підспівують. Юні МигаАюки створили сімейний анса,чбль і назвrs.. ли його ,:Чорнобриtlці». Вони успішно виступають /ІІІ

(Фотохроніка РАТАУ).

достатній

м'якиш і с; ')рии-

ральне м' со

;1

ИО, .що

і

вчине:аt

Слава ЮНИМ геРІ.ІІ

1975

центром

життя

Фіалка

концертах, оглядах дитячоі художньої самодіЯЛЬfiОСТі. у цій великій дрgЖfiій сім'ї всі займаються спортом, мають С80Ї домаЩfiі обов' язки. допомагають одн.є од­ ному. ЗдОРО8і, радіСfiі ростуть діти Мигалюків. На знімку: сnівае сім'я Мигалюків. Фото І. Свериди.

б"'Сі да.ю. Ть. 1.м в.о.Ду. з- цук- ку. свІжий І черствий, н'і-

~M, хоч науио,Sо. доведе- 'ТзУв

з

опорним

rpомадський

акти\3-

роботі.

з

класннй Kepi8ВIIJC 8 класу.

пеВНОІ0

виховній

О.

мешканщ

Тут

ду.

Будинкv

випадково

визначено

можливість дІти працІвни­ кІв заводу

І

в

тодичним

свої здібнос­

інтересами

правопорушення,

сказат>r.

року за рІшенням облас­ ної ради профспІлок йог')

народної ТВОР­ 'Іості. у юшх брали учас гь робlтнИ!ш. ДОМОГОСlIодаr:­ ки, учнІ.

В<lЖЛИ80

lСТИ

колектив

Р.

неповнолі тніми. Наступну зустрІч за. плановано провести з пр~ цівниками народного су«

пІдсумки.

впевнено

Л.

роз'яснила учням питан· ня відповідальності за

концертах.

виставки

вІй

ие

ПРIf­

зубощелепн.)І Характерно, що вуглево.И ми завд"КИ активно ди, Лі,і містяться ri ОВІ)С сте " МУ" смоктанню. Ч<lХ, фруктах, ягодах, соАле часто буває, що дІ- ках не викликають урае . СПОf(ійно чt!-В ження зуБІв карієсом. ДІти Н заВНіlИ І .. й каю't~ часу

у

культурно-масо­

Іжа малят повинна БУТІ!

lІравильноrо

ТроєщинІ.

Підводячи

БІльшІСть liовояародже- рІзноманІтною, багатою н, них годується МОЛОКОМ білки, вітамІни, міиераль­ матерІ.' Це· забезпечує пов- нІ солІ. В меню мають иоцlнме харчування дитя- входити сирі овочів, фруи­

1 зcrкремtI

ЛІтках.

Бобри­

прикладах

адвокат

моло­

досвІду

Розвивати

Рад. На

вокаль­

Рожнах.

конкурсних

рокі. чистити зуби І поло­

в

став

набув

тІ

ия діючої нииі Коистит~ цП СРСР, права і обо.. в'язки громадяи Kpa1H1S

но-Інструментальний аи­ самбль (керівник Г. Моч­ 'Іан).якиЙ з успІхом ви­ ступив на заводськІй сце­ нІ, а такощ у ВеликІй

дитину з TpbvX

ви і є важлнвою умовою ти, ягоди

пІснІ

культури

виступали

po:s.

присвячеНОІО

Популяризатором дІжної

цікава

вим. Воии докладно повіли про нові положеR~

звІтного

пели.

tицl захворювання ПО8IШ' t1<ііТИ рот пІсля ПРИЙНЯТТJf но бути відведено харчу- їжі. ваинюдитини.

до

відбулася

зустріч з юрнстамн Л.Р. Фіалко і В. М. Шатіло..

з

рІчницІ з дня на­ родження В. І. ЛенІна та 10-рlччю утворення ка­

вугле­

8QДИОМУ сереДОВИЩі.

готується

концерту.

СІМЕННИН АНСАМБЛЬ

розмножуються

їй

11 О-Й

Серед багатьох причиlt. Дією мікробів. які ш.идко виникненню

присвоєння

трудящих. Поряд з ІНШІ'­ ми формами роботи доІ')· ре зарекомендували себ~

І легенди БІБ­ Тамара Сичова, ВаДііМ лії., «СучаснІсТь І релІ­ Бойко, Борис ЧІп. Ст"!­ гІя.. «Що таке неЙТРОіI­ пан Сабодаш. Борис Н<І бомба. доповнювали Олексієнко, ЮрІй ЛевІ-

КtрlЄСУ зубіВ, С,11п назваги

люБРв·ю.у

у ПогребськіЙ середн1й школі

році почесного зван­ ня народної. Зараз колек­

ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄОУ ЗУБІВ шй ~ПРRЯЮТЬ

ГУРТКІі;

ГостІ ве'lора-ЮРИСТІІ

1977

новонароджс-

у центрІ уваги ия

-

них

Н::>­

ансамблІв «Смерlчка1>. «Водограй». .Червона рута», ансамблю пІснІ І танцю Ім. П. BiPCbKOfl), хору ім. Г. Верьовки.

• Чудеса'

I!lКЄ!.ЛА м.оЩ)ДИХ БАТЬКІ~

та

клубfl.

глядачІв корист.ується Xvрова капела Будинку культури. У цього КОЛ2Jt­ тиву чимало пам'ятних дат. НайвизначнІша з

Трндиційними на ННшій сценІ стали вистуПl! професІйних артистІв Ки· єва й Інших мІст наш'>ї країни: Дмитра Гнатюк;! ! ЮрІя Гуляєва. Ностян· тина Огнєвого І Дlа ни Петриненко, популярних

композитора о

артистами

На

молодіжнІ

них.

юнаки ~ дІ ьчата зустрІчалися з л!­

тераторами,

дуристІв й іншІ дитячІ та

никами міського ЗАГСу виконано 122 реєстрації

Рубашевськиrt. ник.. У иьому

М. І. Фойенгольд, Р. Ф. Ничипорук. В. П. СнДник, М. А. НуждІна та lишl спІвробітники ll.'J(jнетарІю свої ВИСТУПJi

но працюють хоровий і танцювальний колективч, фотогурток. ансамбль ба!!­

ві обряди одруження гз народин. Разом з праців-

М. Г. МІсюра, В. Т. Га,,· ходили в РОб!ТIІИЧИХ rY!J- риленко. В. П. БУНЯr{, тожитках. е. д. У"Нік()ва,.п l'. Фі у ТВОР'чlй спІвдружностІ алко, В. А. Шерстюt<. з НиУвським пл::tнетарtє'l'! А. Г. Новальчук. вІсІм рокІв ведеться 11\' Активно працює І м')­ кава атеїСТИЧН'l робот..!. .'ІодІжний клуб ССУЧ<lС­

О.

запроваджувати

шлюбу

ПОГРЕБСЬКОJ

3

СЕРЕДНЬОІ ШКОЛИ

3АводськиR ЦЕХ КУЛЬТУРИ

tаи на­

торгмашI8!11.'свіJ:l

Будинок

ЖИТТЯ

Мистецтво належить народові

. f

а АВОДСЬ}{lo{Я'

НОВЕ

2

)'Т

. тме.I.ІІ.М

серІ..

С....

17.00 Концертниl! ва", еДру.- 18.15 ВІАІ'У,".IТIоС •. сурма,,1І ба». Внсту" Державного ан- 18.45 РосlАСlоllа моаа. самб",ю народного танцю 17.1S Адреси мо",одих. БашкирськоУ АРСР. 18.45 СьогоднІ У с.lтІ. 17.30 Екран МQJlОДИХ. С",lд на 19.00 Т8Ори С. Прокаф'... І зем",l. п. С.р.сате аИКОНУ8 А. Кор17.50 ДокументаJlьниll телефl"'ьм С.КО. (CKpllnKa). еУ н.с канІку", ие бу ••• ». 19.15 Пр.пороносцl п·атирlqкн. 18.00 дJlА дlтеА. ВперЄА. ор"'.- 19.30 ДО 1І0-Т ",",иицl з дн. натаl роджеННА В. І. Ленlиа. ХУ. 18.30 Дебют. Концерт перем ажДожнНI фl",IоМ еДо.lра». цlв Всесоюзного конкурсу 21.00 Прогр.ма еЧас». гри на духових Іиструмеи. 21.35 На ву",нцl lfеждановоТ. тах. В перервІ - 22.10 Сьоrодиl 19.00 АпктуlаJlЬН. з"амера. А у У С·пIТрl ·о Г"АМА "Т 19.30дожннк аJl тра. ас"ужени х - 10.00 Ноаинн. r , УРСР В. Г. Непнйn1l80. 10.15 ЕстраАнl Me.llOAIT. 20.25 ФIJlьм-концерт eCnI8.. іО.30 ХУJJ.о.нllІ те.llефl.11IоМ er~· :~~:~б~~ _:fрС~~~:т~~Т8JIЬНИ~ 11.4;Y:"~;~H~A С::рl~и. О К". у,. 20.40 На добранlq. дІти! раінок. J1lтер.тур.. _Лес. 21.00 Програма еЧас». УКР.УНllа. еЗбросю с"ова». І 21.35 yKpaTHchКi народнІ nleH 16.110 Н08НН ... виконує н. Буqель. 16.10 СрlбннА д •• lноqОIl. 21.55 Те",ежурна", _Старт». По 16.30 Спl.а. зас"'ужена аРТIІСТ.aKIHqeHHI - новинн. к. УРСР 11 •. Ч.Ака. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 17.00 документ .... lони. те.. ефl",ьм • 10 18 по На а", ІІа про.... сБ .... аА. про .HHorp.AIlY О. в" ь .О' )І0'У». 1~.O;~H't..T. _ місто мое. 17,(25 -Закон І 0111». н.родннй 19.00 ЧемпІонат СРСР. хокею: 18.О:0Д~~ОJl;lт;IІ.У e~~~MI .0.110. _Сокl",» - еТрактор». вl"кн». 21.15ц ..ФІ"'ЬМ-lІонцерт еПlснl сО"· 18.ЗО Рек",.ма. Ого"'ошен.... ». 21.40 ХудожнІ А тмефl", .... сА",- 19.00 Актуа",IоН. к.мер.. І А І І 19.30В Га.llУ''': дос.IА. проб",еми. тун н при ма. р шенн.". переда,,1 бере yqaCT& н.· сеоl.. ".....ннк eY&pr.'""OMY"

Л. БОЛТКОВА,

тунІн приАмае рlшенн.». серlА. До.lдков, CJJуаб

22.50

-

22.43

.-

Н. ФЕДJI~

Пересувиій механ1ВОН1111 колові .NV 8 тресту .Броварисіm.бу~. ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: мулири.

Звертатись

.110

rnраuевлаштуванню

бюро пll на

су: РМЗ, адмїнкорпус.

a.11pot

До.IJJ.кова

І

•.

Редактор в.

-

CJJужllа.

. СЕРЕДД. 12 IIEPI!3HJI ПРОГРАМА ЦТ 8.00 ПJ)Orрама сЧа... А.44'І ГIМН.СТКllа.

18.00 НО'ННН. 9.08 ХУlІо_нІА фl",,,м cc..cнr 18.10 СрlбннlІ l1а.lкСІ4ІОК. "O"Ylo,,&a-. 18.30 ГОСПОJJ..РСIоIІНЙ мехаиl_1 '.!МІ l(",уlІ IІlиtIIIO.~рmкеА..~ осоll... 8Оетl І npollJleMK. ор,а.IJI1Iеии! - ilМJIIi1I. raHlsal\lR ""ацl у ЛIо.I.• е.&о- 14.80 Новини.

а

1 курс. Вищ. математи&" 10.00 СІ",ьська годииа. 20.00 ВечlРИА казка. 20.]5 ТмепреС-КJlуб. Opraнl'UJ.I. нашоТ np.nl. 21.10 Ф. Шуберт. Симфон" JI01r 5 cl-беМОJl" мажор. 21.40 ХудожнlА телефl"'ьм сМ.

до УВДГИ

3

НДСЕЛЕННЯ. І б'ерезня 1900 (>

Й при мальними •

ро

пуюс..

тами И усіма магазина ..

Б' . МИ роварського ЗМІШ", 20.10 д. Шост.&ов"". Кв.ртет • .м 6. торгу приимаютьс'! 10.40 н. АобранlQ. Аlтн! . 05 21.00 Прогр.м. еЧас». пляшки €МКlстю , ."[ 21.М Прем'.р. фl",ьму-внста.н з-під олії в нео6меж~. сти",_ а. п'коюМ. З.РУJJ..•. . ного. еУКрте.иефIJl&М». По НlИ КІЛЬКОСТІ. 1.IIIHQeHHI - ІІО.ИНН.

О. Г.

Т'

умаН08.

ПРОГРАМА

НА

І

ОБЛАСТІ>

Д~P.~~~~~:~II Т ~'і":~И: 14.S~~~:po~i":ta~ там ••ема. 8.1~~lt~. Нш ....К. IIporpa- ~осп~а~}rEf'ЯВпgзв~~я~~

map-СтомаТOJIОr.

УРСР.

11.30 Те.а.уре&.'! cBaMAap-.

18.00 Е&р.н

eTYAellr.-.&О"•••а. ФОНУ 19_3-18.

!

~~Q".,~,~~~~,q'~I~~~~~",#-~~~~#~"С,'~~~~~I~~~~ ~~~~~~-"~~~~~~~#~~"",,,,#~

енО8А" ЖИЗІ;Ь- .. opr •• 5P~BIPClloro rop.O"1 КОКМУllис.,КQ!\!lC~А парти. :УКР.ІІИ". roPOJJ.cкoro 11 P.IOBION СО8еТС!в •• РО!!Н .. Х ,a!nyт.rOB КНnСКClI оБJIаСТIІ. rutT' IIIIX~BT 11. украинском ОІоІке.

І

НА.ША АДРЕСАІ

І

ТЕЛЕФОНИ: Р!JJ.ВКТОРВ - 19-3·82; IBeYYl!НKKI реJJ.актора .... 19·4-4'! IIJJ.ПО8IJtI"'ЬRоrо секрет ВР,.. вlддlJlУ cl"'J.cIoKOro roenoJtapCТB., корес.пон, м. БРОВАРИ. JteHT. IІlcцеаого раJJ.IОМОllJlенн,. ~ 19·3.18; IIJJ.Jt!JlII J!pCJ"ІІСЛ"JЮeтt. ІУ.ІІ. Киї8ська. 154 .. асовоТ роботи. фотокореСПОRJJ.еRтt ... 19-4-87. Друк високий. Обсtlг 2 ПОJlОСИ формату А2 •

І

25S02O.

,..._ _ _ _,..._ _ _ _ _....._ _ _ _ 4_...._____...._",-· .._...,._.... - .... ..,.....___ ..........-....

...... .,...__#_&' ....... _-..._... - ..." _ ...

,,_~

ч·.......,...,..

..

"..,.....,.,.~,..?.;!1'.,.~~,..:_.,..,.,...:"""~.,..,..,.

ІВАекс бl9і4. Броварська ДРУХIРИ. Киїкькoro- о6J!yt!pIJJlіии• • справа.ХВIІАа8НЦТ.; поліграфії l'книжковоІторгімl, вул. Киі~к"

• .,.,... , .,.

154.

І'взета aHXOllHT. У. вІвторок. cepellJ. n RТННЦЮ І СУботу.

-..:ь"'''4I''~'''''''''''''''''''""""""",

Зам.

1477-11.830.

і

#41 1980