Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlН,

ЄДНАЙТЕСЯ!..

м

ВІВТОРОК

о Відзнака за трудову доблесть. стор. І.

14 БЕРЕЗНЯ

1978 ЦІна

2

О ХХІІІ з'їзду комсо­ республіки. Звіту­ ють молоді трудівники Броварщини.

р.

стор.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

3.

тенка.

2.

стор.

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

--------------------------------~------~------------------------------------------! ~~~~~~

Висока нагорода за доблесну працю директори,

птахофабрик,

березня

«Союз·28» у

складі

нулися на Зем.1Ю. Космонавти то­ вариші Романенка і Гречко пра­

довжують работу на барту орбі­

На з

Землю

доставлено

результата,~.1И

матеріа­

досліджень

і

експераментів, 'підготовлених уче­ ними і спеціаліста,ми СРСР і

які

і

ПРOlВедених

дянськими

і

манавтами,

слово друго­

польоту

С.

спільно ра­

чехословацьким а

містять

одержану

секретарю обкому партії

А.

-

екі:паж

Олексія Олександровича і косма­ на.вта-дослідника гро~адянина ЧССР Ре~нжа Владимира повер­

ли

І

механІзатори.

надав

ро­

Героя Радянськаго Саюзу льотчи­ ка-космонавта СРСР Губарєва

П:слякороткої ВСітупної про­ він

«Союз-27»

-

міжнародний

ЧССР

iVlY

ус­

програми

біт на борту арбітального наука­ ва-дослідного комплексу «Са­

Нараду відкри'l! перший секретар мі'Сь'ккому Компар­ тії України Л. І. Павленко. мови

і978 року після

. приземлення дабре .

го­

радгоспів

іО

пішнаго завершення

тальної станції «Салют-б». Посадка спускного апарата космічного корабля «Союз-28» відбулась у заданому райані те­ риторії Радянськаго Союзу за 310 кілометрів на захід від міста Цілинаграда . Са~IОПОЧУТТЯ тава­ ришів Губарєва і Ремека після

В суботу, 11 6ерезня,в Будиику нультури села Руд­ ні вІдбулася нарада праЦІв­ нинів рослинництва, в якІй взяли участь секретарі парт­

інженери

КОСМОНАВТИ ГУБАРЄВ ІРЕМЕК ПОВЕРНУЛИСЯ НА ЗЕМЛЮ

лют-б»

О П'ятирічка називає героїв розповідь про кранівника О. д. Голова­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

ловні

ВИКОНАНО УСПІШНО

молу

коп.

~

організаЦій,

ПРОГРАМУ

Сьогодні в номері:

41 (4561)

також

наукову .в

кас­

матеріали,

інфармацію,

ході

попереднього

арбітальної

станції

«Са­

Сущенку. - Внаслідок великого пол:тичнаго і трудового пІд­

лют-б». Проведення міжнародних ко~мічних польоті.в Є конкретним

несення, -сказав він,­ викликаного п:дтотовкою і

КПРС на всем ір не розширення і

ВТІленням

поглиблення

відзначенням 60-ріЧЧя Вели­

всі

ли

раДЯНСЬКі

люди,

добрих нас,лідн;в

-

взятl

район

ми.

зобов'я­

ііІ'

всюдження

і

практичного

господарС'тві. ВідзнаЧlaЮЧИ ПОЗИТИ.9не в роботі, А. С. Сущенко пора­

план.

див

перш

що

було

за

все,

досЯІ\НУТО,

завдяни

трудІ:вники .полів

збільшили мів

для

тому,

значно

виробництво

кор­

громадсь'кого

тва­

ринництва. Тор:'к Ів господар­ СТ.вах району було заготов­ лено 72,4 тисячі тонн сіна­ ЖУ. 141 тисячу тонн силосу, 406 ТИСЯlЧ тонн зелених нор­ мів, 3600 тонн трав'яного борошна та багато Інших кормІв.

Особливо заслуговує від­ значення ДОСВіД вироБНИЦ'l'lВа дост,а'ТНЬОї н!льності .неООХlД­ них

нормів

для

тваринни­

цт.ва ордена Жовтневої Ре­ волюції радroспу «Плосків­ СЬКИЙ., де щорону одержу­ ють високі врожаї lВ'сіх нор­ мових 'Нультур і на цій ос­ нові впевнено з6Іль,шують виробництво т.ваРИННИЦІ>НОї

продунЦії. СЛУ'говує

Цей

досвід

iDCІляного

за­

розпо-

Підживлюємо посіви трав Поля

ра,дгоспу

«}{ра,сил:в­

в

впровадження

нотному

нра1Цевикорwс,товуваТIІ

наявні резерви для збіль­ шення врожайності всіх сіль­ сыorосподарськихx піДВИ1Щення

нультур і

проду'КТИВНОСТі

громадського

тваринницт, ва.

Матеріально-теХ'нічна

база

ГОCilJоДарств, ,сказаlВ

доз­

він,

воляє значно нраще oqроб­ ляти зем·лю з тим, щоб мати ВИЩУ врожаЙlн:еть зернових

-

н,УЛЬТ,ур

оонови

основ,

фундаменту дальшого вит,ну т,ваРИlНництва. цього потрібно більше сити ·в ГРУ'НТ органічних рИВ,

своєчасно

роз­ Для вно­ доб­

проводити

всісілысногооподаa рсьні

БОТh,

посТійно

ро­

займатися

КерівникаІМ опеціалістам

господарств,

потрібно

всіх захОДЬВ, щоб у

вжити

1978

.ро­

ці створити повний ,достаТОIi високоякісних норМі,в для худоби, забезпечити широке розповсюдження досвіду по

комсомолець Петро Іванович Марченко, Іван Онисимович Біленко та Михайло Якович У·стенко. Плануємо підживити міне­ ральними добривами т,акож

650 гектарів зернової гру,пи 1 320 гектарів на зелений

І механізатори, щоб не втра­ чати ДQрогоцінний час, на

тряхне,

минулому

підживле'ння

розгорнули

підживлення посівів багато­ річних трав. На лани ви­ йшли чотири раЗНlljЦачами

трактори з мінеральних

добрив РМГ-4. По

мерзло-талому

трaJКТОРИIСТИ

грунту

рознидали

азот­

ні добрива на 185 гектарах конюшини та 265 гентарах злакових трав. РанІше на цих діляннах ПОС;'ІШ бу ло підживлено фосфорно-налІй­ ними. Робота завершується, мінераль'НУ поживу посіви трав

одержать

на

всіх

пло­

Е)кіпаЖі гатів

тракторних

щодня

агре­

пере винонують

норми виробітку, рознидаю­ чи добрива на ПЛОЩі понад 90 · гектар:в. Особливо СУМ­ л:нною

ся

працею

водІУ

відзначають­

трактерІв

ЮМЗ-6

паоеовищ,

корм.

Як

тіЛЬ1Ш

про­

п€рше

нітроамофосом

допомоІ'ОЮ

3

грунт

прове;цемо

розкидачів.

Трохи пізніше, коли земля підсохне, механізатори вне­ суть а,зотну поживу переоб­ ладнаними зерновими сівал­ нами. До работи вже підго­ ТОІВлено чотири такі агрега­ ти.

У

.все,

господарстВІ! робиться щоб своєча,сно ї в пов­

ній нормі забезпечити посі­ В·Н багаторічних трав та ози­ мих

культур

мінеральною

ПОЖИВОЮ . Однак добрив ра­ йонне об'єднан.ня «Сільгосп­ виділило нам недо­ СТlaТНЮ liіЛIiК:СТЬ, і .це ви1ши­

нає

TPНlBOГY.

Потрібно,

щоб

відповЬдні служби .подбали про негайне завезення їх ЗГі'ДНО ВИДілених фонді.в.

І.

СТАСЮК,

головний

ггроном.

ви.соких

ширш€

вро­

впроваджу­

вати повторні та посtви кормови~

ущільнені

нультур.

Механізатори зобов'язані до­ мorтисявпроваджен:ня

про­

гресивних

нор­

технологій

мовиробництві, на 'поВІНУ .по­ тужність використати техні­ ну і транспортні ЗЗісоби під час заготі'Влі liормів.

В

С11руктурі

ку льтур

слід

(ТАРС).

кормових

перевагу ,нада­

Прагнучи З'РОбити якомога біль­

заготівлі норМі'в для тварин­

ництва .в

1977

ший вклад У дострокове виконан­

році.

ня ви:робничих за,вда.нь, колектив

Від імені всіх робітників радгасп;,в і птахофабрwн ра­ йону перший секретар міськкому КОМПЗірт!'і Унраїни Л. І. Павленко тепло й сердечно

поДянував

за

цеху ФРУіКтових напоїв промком­ бінату райспоживспілки зобов'я­ зався

висо­

ну !Нагороду і запевнив, що партійні оргЗJНі:за.цН, нерів­ ники

гоаподарств.

завершити

плаіН

трьох

ро­

ків десятої п'ятирічки до першої річниці нової Радянської Кансти­ туції. Щоб ДО'l'римати ового сло.ва, усі працівнихи трудяться 3 під­ 'вище.ни-м

слец:алі,с­

ентузіазмом.

не зав:данн-я

ти, трудящі сІл району, ді­ лом віДІІовLдаючи на Лист

Двомісяч­

виконали достроково.

В порі1:loнянні з відповідним періо­ дом минулого року збільшили ви­ пуск фруктови,х напоїв на 1500 деКaJlітрів .

ЦК КПРС, Ради Міні'стр:в СР>СР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. донладуть всіх

ти багаторі,ЧНИМ травам, до­

сил,

магатись

бутни В третьому році деся­ тої п'ятирічки. ВИ'ОТYlIlаючи на нараДі з доrюві.цдю, тав Павленно до­ КЛЗіДНО зупинився ,на пИтан­

,lашних напоїв «Мандаринавий» і ~дюшес» більше 1О тисяч пляшок і нега,йно ,відцравляємо свіжу продукцію у оільські маrазшlИ споживчої коо.перації. Особли.во

нях,

з

висоних

кунурудЗlИ,

врожаї-в

lНормових

не.плоді'в, як це КQРМОДОбув-ники

коре­

роблять радгоспу

«плоскі'в'сыltй» .

На нараді А. С. Сущенно

під ГУЧНі

оплески присутніх

трудіВНИlКам

району

перехід,ний Червоний прсшор

ЦК Компартії Унраїни і Ра­ ди Міністрів УРСР, а також перехідний Ч~рвоний пра.пор

обному Компартії Унраїни та облпрофради, присуджені за збільшення виробництва і

щоб

які

примножити

належить

1978

РАДИ

рону.

нення

до

механізаторів

йону .

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

ВИБорчоr

ДІЛЬНИЦІ

РАДИ

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

OI(Pyry .N2 44» Nt 84 ВІД 13 БЕРЕЗНЯ 1978 POI(Y На пі,дставі ст, 57 «Положення про в,иБОРИ

до об.~асних, районннх, міських,сільських і селищ­ них Рад депутатів трудящих Україиської РСР" та п. 2-а Указу Президії Верховної Ради Укра­ їнської РСР «Про порядок проведення виборів до обласних, .раЙонних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української

РСР по окреми'х виБОРЧИ,Х округах замість ви­ булих депутатів», виконком районної Ради ,народ­ них депутатів вирішив:

Утворити по виборах до Бро,варської районної Ради народних депутатів за,мість вибулого. депу­ тата І(расилівську виборчу дільницю Н2 25 ценl'р

с.

Красилівка

-

прнміщення

сільського

клубу з включенням території виборчого. округу

.N'2 44,

тобто вулиць Леніна, Молодог,вардійськаї,

Дячен,ка до вуmщь Жданова, Мічуріна, Сщдавої, Дзержинського.,

Піонерської,

Космонавтів,

про­

вулків Лугавого і Польового.

Голова виконкому М. CEPГI€HKO.

Секретар виконкому Н. БІЛ ИМА.

велИ!{и-м

щодня

за,взяттям

за­

трудяться

ку до випуску хлібного іІ(,васу.

ра-

В.

НlI(ІТЧУI(,

майстер цеху фруктових напоїв .

РІШЕННЯ ВИІ(ОНІ(ОМУ БровАрсы(І РАИОННОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ..ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СІ(ЛАДУ ОI(РУЖНОJ ВИБорчоr І(ОМІСІІ ПО ВИБОРАХ ДО РАионноr РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ПО I(рАсилІвсы(муy ВИБОРЧОМУ

OI(Pyry

I(рАсилІвсы(муy ВИБОРЧОМУ

внпу,скаємо

робітники бригади Клавдії Жура­ вель Наталія Липчак, Антоніна Ботан, Галина Заїка, Микола Шевчен'КО та багато інших. 3 наближення,м весня.ного по­ тепління ми розгорнули підготов­

Н. ФЕДОРОВ.

ПО ВИБОРАХ ДО БровАрсы(І РАИОННОІ ПО

вирішити

На нараДі приЙJня.то Звер­

РІШЕННя

«ПРО УТВОРЕННЯ

За:Р,8З

здо­

механізаторам .НИНішнього року по збільшенню врожай­ ності всіх культур, заготів­ лі нормів, виконанню взятих СОціаЛі'СТичних забов' язань

ВИІ(ОНІ(ОМУ БровАрсы(І РАИОННОІ

усі nосіlВИ озимих культур-

теХНіка.

щах.

вирощуванню

жаjjв всіх liОРМОВИХ куль­ тур, підвищення 'nРОДУIКТИВ­ ності наявних сЬножатей і

ВРУЧИlВ

сqp:топоновленням.

ський» звільняютЬСЯ вІд ,сні­ гооого покриву, на них з'я­ вилося багато проталин.

тижні

на­

Нращs, ніж торік

у лраЦі

зання по !Всіх поназнинах сільсьногоспадарсьного ви­ робництва, значну кіЛЬ'кість продукЦії продано понад

Цього

та

ДОСЯГ­

винонав

СОЦіал:,стИЧНі

економічного

з'їзду

братніми соціалістичними країна-

в ДРУіГОМУ рацІ десятої л' я­ тирічни

ХХУ

уково-технічного співрОбітництва з

нОГО Жовтня, прийняттям JЮВОЇ Конституції СРСР, ~удящі вашого району, як і

курсу

44» Nt 83

ВІД

13

БЕРЕЗНЯ

1978

Р.

На підставі ст. 37-38 «Положення про ВІІ­ бори до обласних, районних, міських, сільських і селищних' Рад народних депутатів Української . РСР», виконавчий комітет 'районної Ради на­ Родіних

депутатіlВ

ВИРІШИВ: Затвердити Окружну виборчу комісію по ВИ­ БС>рах до районної Ради на'ро.дних депутатів по к.р,асиліIВСЬКОМУ виборчому округу .N'2 44 в скла­ ді

таких

представникі,в

громадських

організацій

і товарисТ'В ТРУJJ:ЯЩИХ: Голова Окружної .виборчої комісії Зінчен­ ко Григорій ПетрOlВoИЧ від комуністичної орга­ нізації радгоспу «Красилівський» . Заступник голови Окружної виборчої комісії - Міхно Антоніша Пет>рівна - від РОбі'l'ників та службоВЦІІВ радгоопу «і\;раСlІІЛів,ськиЙ». Секретар Окружної ВИ'борчої комісії При­ пута Петро Іванович BЇIl вчителів та техніч­ них праціlВників Краси~іIВСЬКОЇ середньої школи. Члени Окружної виборчої комісії: Чернявська Надія Василі,вна від робітників службовців радгоспу «К'расилj,всЬКИЙ". Татарчук Федір Терентійович від комуністичної організації ра,дгоспу «КраСlІІЛі,вськиЙ:,.

Голова виконкому М. CEPГI€HI(O. Секретар виконкому Н. БІЛ ИМА,


ПРАВОф.1.l'АИГОВ.І' СОЦІА.1.І'.І'С7.'ИУИОГО allfArAaa.=======~1

КРАНІВНИК Олександр Дмитрович

-

ловатенко працює

Го­

у на­

родному господарстві · близь­ ко 30 роКі,В. І більшу поло­ вину з них на обслуго­ вуванні різної будівельної техніки. А до наС", в управ­ ління виробничо-технологіЧ­ ної комплектацїі будівельно­

монтажного тресту

прийшов

-

чотири

NQ 3, віН

роки

Поки що 'будете

-

ним кранівником, йому, а згодом

-

мось

тому.

змін­

сказали

.подиви­

...

З того часу і працює О. Д.

Головатенко на дільниці ван­

-

тажно

розвантажувальних

робіт. Обслуговував крани різних типів. Але єдине, що

завжди го

-

характеризувало

це сумлінне

йо­

ставлен­

ня до роботи. Адже Олек­ сандр Дмитрович розуміє, що від стану вантажопідйом­ ної машини залежать простої залізничних вагонів та авто­ транспорту. Тому він зав­ жди

дбайливо

доглядає

за-

кріплену техніку, своєчасно проводить профілактику крана. Здібного, старанного робітника помітили і по­ чали ставити в приклад ін­ шим. А коли в управлінні одерil.али новий залізничний

rv1инуло небагато

надходять

новобудовн

- На нщюму крані буде працювати О. Д. Головатен­ -

твердо

вирішив

шини,

залізничних

KpaHiB~

чинав і сам обслуговувати кран під безпосереднім ке­ рівниц11ВОМ свого наставни­ ка.

З тих пір і працюють ВQНИ

і

разом

ні.

що

ЇХ

парННJ(У:

при

на

краи

у

нього місце

необх!JдносТ'l.

..

зробить

змащення механізмів і кана­

тів. А якщо необхідно про­ вести деякий невеликий ре­ монт, то цю роботу залюбки

жено знаком «Переможець соціалістичного змагання».

зом. ОлексЗJНДР Дмитрович задоволений своїм учнем. А начальник дільниці М. Д.

працює сам і щедро передає

Вигулярний гордиться обома машиністами, 60 знає; якщо

виконують вони

добре

свій ДООВід іншим . Коли на­ зріло питання про пер.еве­ дення

дільниці

у зміНі

вантажно­

розвантажувальних

робіт

лодий кранівник

обидва

чергує хтось

ра­ у

на

із них,

А. ХАРКІВСЬКИЯ,

році

перевіряють

1вжеиер по тешці без­

з великою

цьому

колектив

CYMCbKoro

виробничоrо об'єднання схІмпром. зобов'язався вяробити нцоланової ородукцlТ на І мlлыlнH 500 тисяч' кар­ бованців, дати поиад завдаиня 20 ти­ сяч тонн мінеральних добрив, 15 ти­ сяч тонн сірчаиоі кислоти і на 160 тисяч карбованців виrотовити товарів' побутової хімії. Н а ФОТ0 ; співробітники Jlабораторіі цеху знефторених фОСфатів З. О. ТРЕТЯК (ліворуч) і О . В. ДЛЦЬКО

то впевнений, що всі вагони будуть своєчасно розванта­ жені.

двозмінну роботу, до Олек­ сандра Дмитровича направи­ ли учнем R)рія Крошка. Мо-

та

поставить

призначене для

на автома­

О. Д. Головатенко

«Правила технічної експлуа­ тації», додатково ознайомив-

кра­

підгo'l'УЄ машину своєму на­

він

розвозять

залізничному

,закІН'ІеНlНі роботцобов' язково

на

БроваРіВ,

иа

Кожен з них завжди по

будівельні майдан 'І и к И ПМІН5, БМУ-35 і БМУ-36 . За сумлінну працю Олек­ сандра Дмитровича нагород­

він.

Вважаю, що ,нову машину віддаємо в надійні руки. Вивчивши особливості бу­ дови крана та пройшовши стажування, Олексан Д р Дмитрович приступив до йо­ го експлуатації. Спочатку робив все дуже обережно. Ще і ще раз уважно читав «Інструкцію по безпечному веденню робіт для машині­ стів

часу,

залізниці

тім навантажує

тим,

вантажів, прово­ маневрові роботи. По­

дити

розвантажує з вагонів, а по­

пити.

-

по

за

ПОРТУl!анню

він став кращим кранlвни­ ном . БільшіC'l'Ь 'вантажів, які

ра R)хима rv1ихайловича Дельника не було нія.них сумнівів, за ким його закрі­

стежив

як треба виконувати окреМі операцlI по підйому та транс­

ся з інструкцією по руху пQ­ їздів і маневровій роботі, яка діє на залізницях в тій ді­ лянці, що стосується його роботи.

кран, то у головного інжене­

ко,

увагою

якість продукції. Фото О. Гордієвича. (ФотохрОНіка РАТАУ).

пеки.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3ВIТУЮТЬ КООПЕРАТОРИ

YCl€l

роботи

працівників

прила ,вка .

НЕЩОДАВНО

у

Вели-

т

кій Димерці відбулися збори

уповноважених

овароо

пайови-

б

орот

На закінчення

зростає

зБQрі'ВJ1(РИЙНЯЛИ спрямоване

У своїх виступах уповноважен'і l1аЙОВИlКів А . С . Га-

ліпшення обслугову.ван'ня споживачі,в, без,перебійне

значи/в , що. МIІ'Нулий рік для

алir.тиЧ>ни,х зобов'язань зро.-

та

Зокрема

колективу Велико.димерського радгоспробкоопу бу'в

били

ми,нули,й рік місцеві кооператори на.ба'гато. пміnшили

ОооблИіВО великий вклад уЛИЦЬКИЙ, !. О. Ба.сюк, д. І. ВlfконаltНя підвищених соці- KOBa,1eJilКo, Г. М. Кравець

N2 3

колективи продма,гу (директор М. д. Миро-

і·Н'Ші

відз,наЧИЛИІ

що.

забезпечення зростаючих заlПиті,в труді'вників села .

за

виготовлено партію но­

можливість

зменшити

на

ші.

(Стаття Вчитуюч:ись

В

Основний

Закон нашої держави, Яi!(JИЙ

залізничній

нещодаіВНО іІ1рИ!Йняла поза­ ЧЄіргова сьома сесія Верхов­

НО! Ради ерор, все більше

Узбекистан.

Фото О. Красовського. РАТАУ) .

ня,м цього є й

цього питання став про відокремлення

була

нута адм1вістрацією АТП

09034.

Начальник

пlд-

прнємства В. П. Прохорчук надіслав до редакції лнст-вІдповlдь, у якому гйвориться: «Маршрут Кулажвнцl Бровари

від

1918

!

при

відправлениі автобусів з с. Гоголева иа Бровари на rpафlк руху аВТйбусІв с. СвІТИJlЬне І с. Русанів .. Прийнято ріІПеННJI про­ довжитн маршрут Кула­ жниці-Бровари до авто­ стаиції «Дарвнця». Авто­ буси курсуватимуть за иовнм маршрутом після затверджеННJI

розкладу

руху автоуправJI1нням і об'єдианиям автостанції».

2

стор.

о

ж

за'Кону,

того,

ВЧIUUIiВ

його віруючий чи невіру­ ючий, суворо караєrься. НрНМінальне занонодаrвcтво передбачає такоок від:пові­

ВИ'КРИЛИ

колективів

ма'газині,в

рів на 40 тисяч карбова, l!'

ц' ів.

НДРАНА .,

та вказали шляхи щодо їх

гйлйва

подолання

перативнйї кймісії.

поліпшення

кйнтрйльнй-кйй-

встанов,Jl'eНО

яким

полож.ення,

де;ржава

не

за

втручаєть­

ся у ВНУТ,рішню і каНОНічну Діяльніс.ть релl:гійних оо'єд­ нань ,

а цеРНІва

втручатися у

не

має права

держаВ.ні

молоді.

Ікремлення жави

-

цеРh1ВИ

ось

та

відо­ в'іД

вимога,

дер­ яку

ста'вить соціаліст.!fЧНИ.й про­ летаріат до сучасної держа­ ви і сучасної ц,ер!(іВИ»,

-

писав

В.

І.

ЛеНін.

Наша дійСНіСТЬ взаrrалі не передбачає поділу людей на віруючих і атеїст1ІВ . ВИНЯТКУ

.

громадяни

сьної держави

Всі без Радян­

наділені од·

на,кови.ми правами й оБQВ'ЯЗ­ всі

однаково

о

ВЇ.ДіІ1О-

НОВЕ

!Наші

ленні зарубіlЖJlі

недоброои'Ч­

з гідніСтю .нести Бисо](е зван: пя

громадянина

СРСР».

Ясна ,річ, дерЖ<liві зовсLм не

байдуже,

ЯІК

її

громадя­

НJИI, незалежно від того , ві­

І>УЮЧИЙ ІВЇ!Н чи ні, ВIfКОН'УЄ ці положення. Якщо людина порушує

їх,

то

природно,

'має нести за це ві~овlіЦаль­ ність.

На

заході .реакціЙНа

па,ганда зити

на'магається

тих ,

дянське

~TO

зоора­

порушує

заКОіНодавство

про­ ра­

про

~ульти, « 'МYJЧенИlКalМИ за ві­ ру», «lборцЯІМН за демокра­ тичні права~, «.героя,ми релі­

гійного фронту~. ХТО ж ці люди наоцравді? Ось, прим!JpoМ, Георгій BLнc,

ЖИТТЯ

о

які

ший pilК ЙОГО «рел.ігіЙlна~ діялыlстьь зводилась до то­

тому

го,

що ;Він

зловжквав

вlU>',ям

,ВiJруючих,

вав їх

не ПіДКОРят<ИСЯ

до­

'ПРИМУШУ­ орга­

влади, закликаіВ не ви­ елементарних гро­

~конувати

мадЯіНСьких обов'язкlв, фа6рнну.ва:в 1 РОЗIJIОВСЮДlЖував на'КЛеШlиrцькі матеріали, що пqpoчать р8дянсыкий дер_

жавний і cyonільний лад.

До пари

«гна.нИІЙ

ВІису

захисн.ищ~

МИlКола,

ВолоШИ1Н,

ще один вІри

_

особою

ЯlКОГО суд змушений БУІВ зай­ 'матИlCь Ді8ічі. І не з ПРИВОДу

його релLгі1ЙНИХ переконань,

lX . ВІДмовлятись

або пося­

гості,

широкознайомля'ться з жиrr­

наші ЗЗJ}ІОни захищають усіх громадян, ві руючих і не­

оора­

«Ц!JIII(овите

Яf(QГO

лИ'ВЦі галасY'JOТЬ уже не пер­

них обряді:в. !НЗіКШе кажучи ,

Громадянин СРСР ,зобо­ в'язаний додержуватися Кон­ СТИТУЦії ОРСР і рсццянських з аJЮН ilВ , пова'жати правила соціаліс.тич:ного ClIIИ!Життй

або не Було

іІ1рО

ЛЮДИНИ

а з приводу грубих пору­ шень закону і злочин:ної по­ і8едlн](и. ВолOШИlН виступав перед віруючи,мн із 3ЗlКли­ нам:и не пі~~орятись існу­

даЛЬНість за злочинні пося­ гання на ОСОбу і права гро­ мадян під виглядом реліг:й­

гають на її права.

ками,

о

незaJreЖliО вІд

поряд­

ТИ будь-яку релІгію СПОівідувarrи н1якої .

справу виховання і навчання

руху

встановленого

По.рушення

ра­

ДОТРИlМу­

здоро.в'ю людини

складанні

графіку

до

закОнів,

вперше в історії ГPQ'Мадянам надавалося іПраво апові,цува­

иині иерентабеJlЬИИЙ. При иакладка

с~авляться

ДЯНСЬІКих

середній участі В. І. ЛеНіна,

ви. Церк'ва не В'І)ручає'тьсяу

виходить

лоялыlo

.віруючих, від будь-я,ких дій, в ТОМУ числі й культових , якщо ці дrї завдають llIiКОДИ

рОЦі. ЦИІМ документом, яки,й було розроблено при безпо­

меш­

розгJlЯ­

Декрет церкви

від держа'ви і lШ(оли цЄ/ркви, прийнятий У

канців села І иа пйганнй Замітка

НаіВедена ви­

стаття.

Пе.ршнм законодМliЧИМ ак­ том РадЯlНСЬІКОЇ держаіВИ з

Так називалась замІт­ ка, надрукована в газетІ від 17.1.78 р. Ії автор В. СоБОJIЬ з Кулажниців скаржився на байбуже ставлення працІвникІв ав­

рух автобусів.

ремих

та ін-

нам

за­

,ЗареОС'l1ровані ,1teлігійні 06 'єдн анн л і їх общини

ку.

СOlЦlaлізму громадя­

ИожmvrуіЦіУ СРСР).

!ІОнІв.

МlrшJОГО

ще

«МАРНО ЧЕКАЛИ»

52

ються

ні та'Кі nmрокі свободи і осоБИСТі іІ1Ра:ва. Пlдтверджен­

[7j"raPS.ggn'8

до.

вони

роздрібно'го

ванців передбачено ВnКОН:І· ти до. 27 ГРУДJIIЯ 1978 poК'J і продати додатково това­

ря,д яедолі: к , і ' в в роботі ок-

••

відаЛЬJfі за дотримання

й бlльше переконуєшся: Ті:л' ьки у на<;, в н'ра'їНі пetре­ нам МОЩУТь бути гарантова­

тйпідприємства

Одно.часно

(заві-

N2 2

раДЯНСЬКОI

вІд церкви.

платформі перед відправкою в

(ФОТQхроніка

за roті"м і

!И ніявої, ві,цпр8ВJUIТИ penlrUbilкyJlЬтa або весТН ате­ lСТНЧНУ пропarавду. РОЗПaJDOвання ворожнечі І ненавнстІ у зв'язку ,з рeJ1'lrlйнн.мн вlруваннямн забороняється. Церква !в СРСР:вlдокремлена від держави І DIlCола

на­

На фото : нові навантажува­ «ТО-JOА»

ням

по

К. О . Кірюхі-

культмагv

Грома.цянам СРСР rapaвтyeTЬCJI свобода совІстІ тоб­ то право. сповІдуВаТИ будь-яку релігію, або не CDOв'lдува­

вантаження на ходову частину. Монтується підйомний агрегат на базі трактора Т-/ЗО. Його вантажопідйомність 4 тонни. чі

дуюча Т. В. КРУК)

за-вда,нь

(завідуюча

на),

Свобода совісті

вих одноковшевих навантажу­ вачів «ТО-JOА». Оригінальна конструкція нової машини да­ ла

сяч ІкарбоваНців llеревиконаЛIІ на 123 тисячі карбо' " . ван ' щв . ,у 'ОП1ШJJО ~праIВИЛИ· ся кооператори з виконан-

план

ТОІв,арообороту в сумі 3 мільЙо.ни 724 тисячі К3'рбо­

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Запорізька область. На Бер­ дянському заводі шляхових машин

по-

СИ'РОВlIІНИ і лишків сільськогоспода,рських ПРОдУ'Ктів.

роком великих ДОСЯI1НeJ!Ь. вець), магазинів промисло- обслуroвува'l!JНЯ спо.живачів Річний план товарообороту вих товарів N2 І (завідую- і добилися значного підвив обсязі 3 мільйони 450 ти- ча Н. Ф. Прима) і N2 12 щения культури торгівлі.

НАВАНТАЖУВАЧІ

РІшення,

дальше

кі,в мі'сцевого радгоспробкоапу. У звітній доповіді ГОЛОува п:равлЇJННЯ радгоспробко.опу М. Д . Теплюк від-

НОВІ

на

учаооики

~чи~

за' кО'Нам,

ної дооомQlГИ,

примушував

!Від меди~­

від

держав­

них пенсій , тощо. В резуль­ та'Т1 цього одна з віруючих

тя,м

радя!н.сыкхx

громадян,

у

ЧИСЛі й діяльніСТю ре­

ліг1й:них об'єд'Нань. На жаль, серед

тих,

що

дО'

нас

при­

Ї'здя'Гь, 'І1ра111ляються особи, натрі зловживають ГОСТИН­ ністю радянських людей і ової ВЇДіВідИIНИ щrкористову­ ЮТЬ дЛЯ ганебних 'вчинків завозяrrь

ворожу

нашому

суcn:lльству літературу, зби­ !рають і ,po3rПовсюджують на­ .клепи. ТаЮ{JМИ, напри.кла,ц

IВИЯ.Би.лись

п' ятидес.ятник

:3

Кана;ци Василь Да видЮ!<, . СтепаНіЯ Соломча1( з Ан:глії, «TYPНCTНJ~ 3 Данії Стефан­ сен 1 БРЗlМCен. ЗЛОЧИШіа діяльність

сказати,

ЦИХ,

з дООВОЛУ

.релі­

« ;пооорн и.кі в

гії» була J3ИКРИlJ'аі розвінча­ на

НЗJIllИМИ

громадя:нами .

Радянські люди, · 1І10СТ!й.но Ц!>ОЯlВЛЯЮЧН

ну

ВИСОН'У

пильність,

дуть

ви.крнтвати

суджувати

політич­

і надалі ' бу­ і

гнівно

JlИТа;ц.ки

намагається сіяти

тих,

за­ хто

иа'клепи

і

яка ПіДlПала під ЙО'го. впли,в' померла, не 'lIооаlЖЗJВIUИ звер:

брехню,

ВІД ЗВИЧЗіИІНОГО за.палення ле­

у доповіді на сесії Вер­ ХОВНОЇ Ради СРОР «Про проект Конституції (Основ­ ного За,коиу) Союзу Радян­ СЬ1(ИХ Соціалістичних Рес­ публік і пі~суміИИ його все­

нrr ись д~ лl.каря.

ПОМЄіРла

генЬв. МИІКола Волошин від­

з НдJЧ аіВСЯ

жорстокістю

'влаСНій сі:м'ї

заборонЯ/в ШКOJlу,

Тане

-

бив

їм

У

дітей

відвідувати

кї!но.

спра'вжнє

обличчя

T~X, кою західна антиному­ НіСТИЧіНа пропаганда H.aмaJГa­ ється вищати за «захж:ни­

ків»

прав вl'РУ'ЮЧИХ

грома­

дян і і8Нl.Користати у наду,ма­ ному

галасі

про

свободи».

«npaBa

і

Положення нової КОНСТИ­ туЦії ОООР спростовують фальш і брехню буржуазної реаlJЩЇЙНОЇ пропаганди, ЯlКа твердить , що :в ек'р н іби­ то відсутня свООода совісті, що ,радянські

за:кQНИ

обме­

жують ПРCllВаВірyrючих. В тому, що це звичайнісінькІ ВИ'l'аД1Ш і домисли, наоч:но переконуються й наші ЧИС-

ВІвторок,

14

березня

1978

ооражати

почуття

ГОРДОСТі за нашу СОЦіаЛі­ стичну БаТl)ківщину.

народного неральний

обговорення» секретар

Ге­ ЦК

КПРС , Голова Президії Ве:рхоВJЮї Ради СОСР, Го­ лова КОНСТИТуЦійної КОІМісії товариш Л. І. Брежнєв від­ значив,

щО

«... В

проекті

на­

шої КонстИТУЦії ширше, ясНіше і по&ніше, ніж будь­ де і будь-ноли, зафіксовані соцїальио-еКOJIомічні і полі­ тичні права та с.вободи гро­ мадян і ко Hн/p€TH І rapaIНt'H зд:йС'нення цих прав».

К.

ЛIJТВИН,

голова Ради в справах ре­ лігій при Раді MlвicтplB

Украінської РСР.

року

о


ПОСJlаиці КОМСОМОJlії Броварщиии Сьогодні ' в столиці Радянської України в місті Києві розnо­ Чllнає свою РОБОТf., Х Х ІІІ з'їзд, комсомолу республіки. Комсомолію Броварщини на з їзді представляють три делегати перший се,,­ ретар міського комітету комсомолу Микола Корнійко, ливарниця заводу пластмас Наталія Мельник і оператор радгосnу-~омбінату «Калитянський» імені 50-річчя СРСР Іван Зінченко. Високе право вони . завоювали самовідданою працею, активною участю в громад­ ській роботі.

Молоді

виробничники Н.

Пlll,онали соціалістичні

Мельник та І . Зінченко

з060в' язання

висО/сі трудові рубежі на третій рік

план трьох років n'ятиріч"и утворення

комсомолу.

Рівняючись

.

делегати

заводської комсомол,ії . Адже

На світлотехнічному заво­ ді працює п:,втори тисячі чо­

число не,спіЛкової молоді до­

ловік, У тому числі

сягло

400 -

130

своєму

віком до 29 років . Молодь­ значна сила в колективі світ­ лотеХНlI\lВ. Тому партійне

мольців,

бюро підприєм'ства

не

роки...

!l\ає

роботу

з поля

зору

Є

ня

випус­

члена

парТIl

з

КПРС .

В

останні

кандидатами

в

члени

рекомендовано

20

1(0МСОМОЛЬЦіВ. Це здібні, сумлінні виробничники Ста­ ні,слав Гал,ущеНIІЮ, Галина Гладкий, Цахло, Костянтин Надія Топіха та інші.

МОЛOlДдю.

Раніше кілька ра'ЗіВ парт­ бюро слухало звіти сенрета­ ря комсомольської opгaHi~a­ ції про робот,у ПО HOMYНlC­ тичному ,вихованню молоді.

Ум

є

на

кого рівнятися ,

є

поточного

з кого брати приклад. Дооре

року було прове,дено партій­ ні збори, які 06говорили ді­ яльність цехових парторrані­

знають молоді робітники і ветерани майстра заіГО'Гівельного цеху комуніста А. І. КРУП'ЯК. Як настав.нин молоді, вона докладає бага­ то зусиль, щоо виховати у юнанїв і дівчат номуні'СТИЧ·

Наприкінці

зацій, лення

лом.

спрямовану

на

керівництва

,KOMCO~1O­

Це

було

сіЧНЯ

а,ктуальне

винесене

номуністі,в нуму

ЦК

питання

на

'відразу

листопадового

поси­

розгляд

ж

Компартії

Украї­

Шд час звітно-,виборної ка:'vlПанії в комсомолі особ­ ливу .Увагу було звернуто на підбф і розстановку кадрі в. Секретарями цехових комсо­ моль,ськихортанізаІ\ :Й обра­ но п'ять ком'уНї'СТів і нан­

НО,

ініціативним

необхідно ти

В

над

ЕЛИК! да,ІІІЯ

добре

і

персд

зав­ тва­

РИІІннками нашого району на тре· тій рік п'ятирічки. Вони зобов'я­ зались продати державі 78 тисяч тонн молока, :.!3,Ь тисячі ТОНІІ м 'я<:а; 207,6 міЛl,йона штук яєць, І lcвниi'l BI(JlaA у виконання ІІамі­ 'ІСНИХ рубежі,в повинні внести

молоді працівники ферм . Будучи учасниками Всесоюзного руху «Тваринництво ударна справа комсо,молу», 12 комсомольсько-мо­ лодіжних колективів, в ск.1а,1і ЯКИХ ТРУ:l.иться 230 молодих тва­ ринників, успішно с""равились з соціалістичними зобов'язаннями ювілейного року. 76 доярок надої­ ли по 3 тисячі кілограмів молока від ,корови, а 22 подолали п'я­ титисячний рубіж .

Найбільш ефективною і якісною формою оргаlllзації трудового су­ перництва

стало

змагання

члени

середньої

на

серед

комсомольців і молоді за лраво підписати рапорт Ленінського

комсомолу Центральному Коміте­ ту КПРС на честь 60-річчя Вели­ кого ЖОВТНЯ. Переможцем зма· гання вийшов комсомольсько-мо·

На знімку: делегат ХХ!!І з'їзду ЛКСМ України ливарниця за­ Фото С. Приступка.

19

роБІтників

світлотехні­

освіти.

Тут

є

над

чим помірнувати КОМСОМОЛЬ' СЬНИМ активістам.

номсо­

У'сунувшиназваНі ни,

комітет

недолі­

:з.аВО­ ду Під керівництвом партій­ ної організації посилить ро­

підприємстві

кОм'Сомолу

боту по піднесенню органі­ зац:йного рівня комсомоль­ СЬКОЇ роботи. Ю. RОСТИРЯ.

КонстиТуції СРСР . Але тру-

ря,діВ

відповідаЛЬІІі

Водночас

п і~хопили ініціативу нращих труДівників міста: план трьох років п'ятирічки викона­ ТІІ дО першої річниці нової

попрацюва­

поставлено

саме

першими

ЛЮДЯМ

поповненням

щО

Тваринництву - турботу MOJlOPI ЛО,1іЖIІИЇI колекти.в А. Малюги з радгоспу «!l JlОсківськИЇI», Ha,'l,iii ІІа корову тут становить 5777 кі­ логра~lів молока . 3а підсумками

їхньою конкретною відповіддю І l1варинництва, а саме: будівни­ по гіДllій зустрічі визначних по- цтво сучаСІІИХ комплексів, ство· дій в житті Ленінського комсомо - реllНЯ Mi'ЦIIOЇ кормової бази, під­ Jly-ХVJllз'їзду ВЛКСМ і ХХІІІ готовку кваліфікованих кадрів.

змагання

з'їзду ЛКСМ України, БО-, річчя 'від дня ут,ворення опілки. ІІереконли.вим свідченням високого трудового піднесення серед юна· к'ів і дівчат послужать виробничі

цей

колектив

нагород ­

жено Перехідним ,вимпелом ЦК ВЛКСМ «За комуністичне став· лення

Книги

до

праці»

Трудової

і

занесено

СJlави

до

міської

комсомольської організації. ПРНt::мно .відзначити, ЩО трудо­

вий порив і ритм ювjлейного зма­ гання молоді тваринники з честю продовжили в нинішньому році.

У .відповідь на Лист ЦК КІ ІРС, Ради MiHicTpfB СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, привітання Гене­ рального секретаря ЦК КПРС,

Солови Президії СРСР товариша

8срховної Ради Л . І. Брежнєва

праці,вникам ферм Київщини з нагоди успішного виконання соц­

зобов'язань за ли

1978

підвищені

рік.

1977

рік, .ВОНИ взя­

зобов'язання

Водночас

це

на

ків, у тому числі 5 комсо­ МОЛЬЦів, ніде не наВЧaJО'ГЬ­ ся , хоч ус.і вони не мають

МОЛЬСЬКО-МОЛОДіЖНОї бригаДІІ зварників М. СОЛОВ'}І

дидатів у члени кпр.С. Цим

розряд молодих - третій .

Одним з важливих на· ПРЯ:l1ol\ів роботи КОМСОМОЛЬ­ СblКОЇ органі:з.'щії є розвитон соціаЛ'істичного змагання :\оIОЛОДИХ робітник:в. Відрад­

ни.

Сьогодні

кваліфінацію 260, то в 1977 - понад 700 вироб­ ничнині,в. Тепер, середній

не 'ставлення до праці .

,пі'сля

р.) Пле­

(1977

вірні.

от)!! пласт мас Наталія Мельник.

ло не два, а декілыаa комсо­ :\Іольсько-молодіжних колек­ тивів, Варто запозичити дос­ від тираспольців, які ство­ рюють наскрізні бригади яиос'ті. У минулому році світло­ техніки зайняли третє місце на Всесоюзному громадсь'ко­ му ОГЛЯДі підготовки і підви­ щення к,валіфікаЦії робітни­ чих надрів. Значна за,слуга в цьому належить і номіте­ ту комсомолу. ЯКЩО в поза­ минулому році підвищило

також чимало комсо­ гідних носити зван­

слову року.

1978

fl!l ГJоєзiJатності первинних комсо"tOльських організацій по виконан­ ню істори'lних ріUlень ХХ V з'їзду рідної Комуністичної партії, зможуть співставити особистий внесок із вкладом своїх ровесників у справу n06удови світлого майбутнього людства - комунізму .

дове суперництво було б ді­ йов;шим, я.кби на заводі бу­

чоловік.

Вони з060в' язались

до БО-ї річниці від дня

Водночас хочеться підкреслити, що посланці комсомолії Бро­ паРlІ{lІНU будуть у'шсниками великої розмови про даЛЬUlе зростан­

.

КОМУНІСТІВ

на

n' ятuрічки.

завериLUти

Їхніх трудових календарях К8ітень

достроково

lОві.lеЙного року і намітили

на

стало

показники

перших

дівох

місяців

Наприклад, протягом минулого 'року силами комсомольців і моло­ ді міста та району заготовлено понад 19 тисяч тонн різних кор­ мів, З цією метою було проведе­ но

34

ударних

суботники

і . не­

перемозі

є

скромний

комсомольців

Міськком

та

внесок

і

молоді.

комсомолу, первинні

організації приділяють значну увагу направленню і закріпленню

молоді у сфері тваринницт,ва. Л~­ шс за

минулий рік ло комсомоль,

ських

пунв'ках

напра'влено

для

роботи на фермах 84 юнаків і дів­ чат, в тому числі 58 випускників середніх шкіл. Відчутний ефект також

приносить

і

наставницька

робота . Передові виробничники брагадир радгослу «Русанівсь­ кий» Герой СоціаЛІСТИЧНОЇ Праці М. З. І lильтяй, доярка радгоспу «Плосківський» Г. А . Строкач, операторрадгоопу,комбінату «Ка­

цього року. Так, члени КОМСО-, дільники, ,в яких взяло участь мольсько·молодіжних бригад 1670 чоловік. На сла,ву потруди­ А. Малюги з радгоспу ' «Плосків, лись члени 14 комсомольсько-мо. ський» і Ю. Нагорного з радгос- лодіжних механізованих кормодо­ литянськии» імені50·річчя СРСР,

пу-комбінату імені

50·річчя

«Калитянський» бувних загонів, 22 ланки і 39 екі­ лауреат Де,ржавної премії УРСР

СРСР

одержа,~и

пажtв.

Серце

наповнюється ра­ А. Д . Верпека

передали особис­

по 877 КІлограмів молока від ко- дістю від того, ЩО nраці,вники тий досвід роботи . багатьом мо· рови і 2612 голі,в поросят, що Броварщини за збільшення вироб­ лодим трудівникам, і 'вони вже значно більше взятих зобов'язань. ництва і заготівлі кормів дЛЯ ВИКОНУЮЧИ рішення ХХУ з'їзду тваринництва в 1977 році визна­ КПРС і ХУІІ з'їзду ВЛКСМ, ко- ні переможцями республікансько­

сьогодні своїми

нарівні

змагаються

мітети KOMCOMOJlY і бюро первинІІИХ організацій радгоспі,в та пта· хофаuрик тримають у центрі ува-

го змагання з врученням їм пе­ рехідного Червоного прапора цк І Компартії України і РаДІ! Міні­

сомольських

ГІІ

стрів , УРСР. Адже у цій трудовій

міськкому комсомолу.

питання

дальшого

розвитку

із

наставниками.

В. РОГАЧ, завідуючий

відділом

ком­

організацlй

ПРАВО, ЗАВОйОВАНЕ ПРАЦЕЮ Багато КОАlсомольців

і несnілкової молоді на­

ІІ/ого міста і району 6рали активну участь у Все­ союзному соціалістичному

змаганні

«БО-річчю Великого Жовтня

-

під девізом

БО ударних тиж­

ній».. Згідно умов змагання переможці удостою­ вались високої честі бути сфотографованими на

ордена Жовтневої Революції Червонопрапорному крейсері

«Аврора».

Таке

почесне

право високо­

продуктивною працею завоювали наші земляки­

бригадир комсомольсько-молодіжної бригади за­ воду порошкової металургії Михайло Царюк j в'язальниця фабрики верхнього дитячого трико­ тажу Валентина Павлюк.

На знімку: справа наліво в nершом!/ ряду дру­ гою сидить

Валентина, а Михайло

в другому ряду.

Q

Вівторок,

14 березня 1978 року

Q

НОВЕ ЖИТТЯ

о

з стор.

-

другим


ПОСТ ЗДОРОВ'Я

здається невиннО'ю, але ві,!! ТО'ГО' виникає значна дисгар­ мО'нія і між щелепами. Отже, зверніть на це увагу.

УС М І Ш КА БУ Д Е ГАР Н О 10 ЗдО'рО'ві рівні зуби О'кра­ са О'бличчя. ЧО'му ж не у всіх nО'ни гарні? Зачатки мО'лО'чних зубів з'являються на 6-7-у

їх немає і в рік. У такО'му ра­

тижні

6

ку

ембріО'нальнО'гО'

плО'да.

ТО'му,

зі

пе­

ненО'гО'

вО'ни

-

рО'ків, іноді

фО'рмування

завершується

дО'

матері,

її

зубів

негативнО'

впливають

та

рахіт,

диспеПСll,

інфекційні

від

дихання,

якО'­

KaTaplf,

рО'зрО'стання aдeHO'1ДIВ, збіль­ шення мигдалин. А як резу.'lЬ-.

тат

рО'ків. На фО'рмування

13-14

JfO'CO'BO'fO'

~IY сприяють хрО'нічні

раніше, а їх

режиму праці

залежить

харчування,

малюка

ПО'стійні зуби з'являються у

будуть у дитини, значнО'ю мі­ рою

пО'казати

діатру.

рО'звит­

якими

слід

НерідкО' шкідлива звичка з' являється IІнаслідО'к утруд­

дефО'рм,щія зубів і ще":

-

.1Jеп. Отже, лікувати нО'сО'глО'т­ ку слід свО'єчаснО'.

важливО', щО'б дО' раціО'ну вхО'­

материнським

дили

ля О'держує наііпО'живнішиіі У біО'лО'гічнО'му віднО'шенні прО'­

тільки лікар-педіатр перейти малюкО'ві на їжу дО'рО'слих, пО'дбайте ПРО' те, щО'б у меню дитини 6)'.'10' дО'сить твердих харчів, які неО'бхідні для нО'рмальнО'гО' рО'звитку зубів, О'скільки

дукт, а іі тО'му, щО' це сприяє

снрияють їх зміцненню і фО'р­

правильнО'му

муванню

ВідО'мО': значна кількість «будівельних мате­ ріалів» надхО'дить в О'рганізм матері з їжею. Отже, дуже пО'внО'цінні

прО'дукти,

гО'лО'вне фрукти

-

матері

рекО'мендується

бування

матерям

а

пере-

мО'лО'кО'м

рО'звиткО'ві

неним

звичками,

нО'сО'вим

с:л наш{)го району

Броварського

нашого

БЕРЕЗНЯ

ПРОГРАМА сЧас ••

ЦТ

Програма

M.~5 ГІмнастика. М.55 ВІршІ радянських

9.35 15.00

19.00 19.15 19.35 21.00 21.30

у

ви­

конаннІ ШКОЛІІрІв. ПоказовІ виступи найсил"нlших фІгуристів свІту. (Канада). Документиьиий те .. ефlльм сШизаказник ••

повський

15.10 15.40 16.10 16.55

поетІв

сРобlтнича гарантія москвичІв •• довгого шляху •• Назустріч ХУІІІ з'Тзду ВЛКСМ. сМузичнІ вечори ,11..1111 lОиацтва •. (18.00 Новини). «Біля джерел п·артlі.. До 80рІччя І з'Тзду РСДРП. Шснl І танцІ иармlв СРСР.

сРадlсть

ХудожнІй

фІльм

сНа

початку

століпя». Програма сЧас •.

сЛlтературиl письменникІв

району

ськоТ

дивlзll.

По

ЗустрІч Так ан­

закlнчениl

-

новиии.

9.55 11.00 11.15

К.

ПРОГРАМА

т.

ЛКСМ УкраТии. Палацу культури К. т. Новини.

К.

УТ

Вlдкрипя

т.

сГалузь:

[OJJOIIHe

МН..

Міністрів

ХХІІІ

з'тзду

ТраИCJIяцlя сУкраіиа ••

з

досвІд, пробле­

упра8.1llИНІІ

УРСР

по

Ради матерl8JIЬНО­

12.00

технічному постачаниlO. К. т. Музичні вІтання делегатам

15.55

«РубежІ

ХХІІІ

з'їзду

18.00

п'ятирічкн..

10-T

Хар-

Концертннй за.. сДружба •• Ви­ ступає ансамб.... скрипалІв Мос­ ковськоі

17.00

УкраТнн.

ТЕЦ-5 •.

кІвська

16.1 5

ЛКСМ

К.

т.

фlлармонlі.

«Корчагінці

Розповl,ІІ.Ь

про

cIMдeCIITHX •.

делегатІв

кукурудзи.

20.10 20.45 21 .00 21.30

Концерт· ,11..11 Я

К.

т.

,ІІ.lтеЙ.

Інформаційна

програма

«ВістІ.. Репортаж про вІ,ІІ.КРИТ­ .тя ХХІІІ з ' їзду ЛКСМ УкраТнн • • Концерт МОЛО,ll.Іжноі піснІ. К. т. «На добранІч, дlтн!.

Програма «Час •• (М.). Тележурнал «Старт.. По

закІн­

ченні

- К. Т. новини. ІіРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

8.10, 14.00 «Життя наукн •• (М.). ~.40, 9.40 9 ".11. ФІзика. ЗастосуваНИIІ Н'ІІпівпровl~НJlкlв •. 9.10, 11.10 Учням ПТУ. АстрономІя. 3 курс. с Походження І розвиток небесних тІл.. (М.). 10.10, 13.00 Французька мова. (М.). 10.40, 11.40 10 &.11. Суспlльствозиавство. «ЕкономІчна полІтика партlі на · сучасному етапІ.. (М.). 12. 10 СтудентаМ-Зlaочиикам. ФІлософІя. «Базнс І иадбу,ll.ова •. (М.). 13.3О, 16.35 сШахова шко.. а.. (М.). 14.30, 17.05 сТвоя Леиlись .. а БІБлІоте­ ка

15.00 15.30

•.

(М . ).

ДЛЯ ТНХ, хто вступає до вузІв. Фізика. «QaмоIН,ІІ.укцlя.. (М.). Екран науково-попу"ярного кІНО •.

16.15 6

(М.).

кл .

Ботаніка.

пування

сРослиннІ

угру­

•.

за

і

15.15 15.65

«Справи

лісом

пільговій

КО8СькнА.

На фото: спорудження півторакілометрової транспортерної га. Іе­

(Фотохроні'ка

~риймальні пункти і продовольчі скла з

ціні:

МОСКОІІС .. кого

-

курсу

пр·нго-

22.40

До"ументальииА те .. ефlльм АджаріТ.. По закІнченні -

«Час •. мистецтв..

П.

К. т. ФI .. ьм-концерт «Ме"ОДіі блакитннх озер •• 10.ЗО сУ харкІвських ХJJlборобів •• 11.00 К. Т. Новнни. 11.15 Для дітей . сСтартн на,ll.IА •• 11.40 К. т. Шкlльннй екран. 9 кл. УКраТиська лІтература. «ЛеСIІ Ук­ раТнка. ЗброєlO слова •• 15.10 «Щоденник соціалlстнчнorо зма­

10.00

водії

«Констнтуція

16.20

К. т . Внступає дитячнй хор «Рай­ р,уг.. Мнко .. аТвського пе,ll.агогl.­ ного інстнтуту Ім. Бе.. lнського. «У роБІтничому к.. убl,..

18.00 18.30 19.00

де.. егатн

[OBOPIIT..

ХХІІІ

з'Тз,ll.У

К.

т.

сНа

Програма

з

ЛКСМ

Украінн.

ку"ьтурн

,ІІ.0браtrlч,

21.ЗО ХудожнІй фlл"м бов ••

22.55

По

Новиии.

ПРОГРАМА

НА

слюсарі

к.

-

характер

розміром

Ви-

Броварському світлотехнІчному

заводУ

термІново потрlбв1: по

оснащення,

Інженерн-технологн

лоднІй

по

хо-

обробці

MeTaJI1B, штампуваnьннЮІ, шJI1ФувальННЮІ кришталевнх пІд­

3/1

рів.

Ухати а Jтобусами М 121 і ,N'g 3 до зупинки .СвіТЛО­ технічний

завод,> .

Р.ОБОТИ

Адміністрація.

проц.НТIВ. Адміністрація.

..,-:

Броварському райоШІОМУ відділу народної освіти

Санаторію-проФілакторію

ПОТРІБЕН

«БІла дІброва»

методист раііфільмотеки.

Звертатися за адресою: мі­ сто Бровари, вул. Толстого, 17.

АдмІнІстрацІя, спl"кова

АдмінІстрацІя.

...

АТП

~~

Адм1Rlстрацlя.

~

20-30

:ницІ.

забезпечуютьсн

Звертатися за адресою: промвузол, ПМК-15. Телефон 92-4-33.

ОБЛАСТЬ

...................................

вІсок, друкарка. Звертатися до відділу кад­

- електромонтажиики

роз'їзний

мі­

кухарі, слюсарі-сантехніки, електромонтер, прнбнраль­

гуртожитком.

8.10, 14.00 сДля вас, батьки •• (М.). 8.40,9.407 К" . ЛІтература . сВ. Мая-

елек-

иа постІйну роботу ПОТ Р І Б Н І:

теслярі, бетонувальники,

Т.

і

всіх розрядів. Оплата праці відрядна. плачується компенсація

забезпечуються

ПересувнІй механІзованій КОЛОНі н" 15 на постійну роботу ПОТРІ БН І:

"10-

Звертатися на адресу:

сто Броварн, промвуз о л, шиноремонтний завод, вІд­ діл кадрів. Адмlв1страцlя.

Інженерн-конструкторн

слюсарі-сантехніки, слюсарі-монтажники,

І-го і 2-го КJlaCiB для

Одинаки

електрослюсарІ, слюсарі, робітники до шиноремонт­ ного цеху і цеху .Ізол.. з ВіДРЯДНОЮ оплатою праці, робітники на госпдіЛьницю.

проектуваввю

трозварники,

аг­

електрозварннки.

сАльошчина

ПОТРІБНІ: rазоєлектрозварники

~

,II.iTHI~

(М.).

закІнченнІ

ремонту

І

механІзованІй

колонІ н" 5 тресту «київспецсlnыlсшlонтаж»

АдмІністрацІя. ) ..,.".,., . . ."'" "......",.."...~ ... .., .. l

Чемпіонат СРСР з водного по.. о: сДииамо. (Кнів) «Локомоти.,.

(ХаркІв).

по

Броварському

швворемонтному заводу ПОТРІБНІ НА ПОСТIRНУ РОБОТУ: інженери - конструктори,

.. .. .. .. .................

гуртожитком.

ХХІІІ

па .. ацу

сЧас. .

Адміиістрація.

вузлів,

КОНДУ'ктори

з'Узду ЛКСМ УlЦ)аінн. ЛlОбитеЛIІМ СКРИП ковоТ музнкн. ІнформацІАна програма сВlстl,. . К. т . Концерт ,11..1111 де.. егатlВ

адресу :

Металур­

СПМК'508.

4.

ПересувнІй

Одинаки водП автобус:'в і

пра-

на

І!УЛ.

....................•......................•

~~

роботн на автобусах.

•.

траНСЛllцlя сУкраТна •.

20.45 21.00

жнве,

Бровари,

Г:А,

ФЕДЯН.

аВТОCJПOCарl-баЛОRRНКН,

гаННЯ8.

15.55

і

20 І

НА ПОСТIRНУ РОБОТУ

автослюсарІ

регатІв

одержують

Звертатисн

м.

аВТОCJПOCарl по ремонту хо­ дової частини,

)'Т

І

коткІв,

Роб;тннки

автоелектрнки,

анни.

І

процеНТіВ доплати за пере· сувний характер робіт.

коНДУкторн,

сПо ио­

бульдозерів,

машниістlв

на постІйну роботу

Луспе­

·1

РОБОТУ:

машнністів автогрейдерІв, і

творчос­

Броварському АТП-О9034

каєв.

т.

машинІстІв

ПОТР ІБ НІ:

Програма сМаАстри

НА

слюсарів-сантехиlків,

т '

налу.

21.00 21.30

К.

тресту «БроварИСільбуд»

ЗАПРОШУЄ

роБІтникІв-шляховикІв.

ра­

\

!~

і

СпеціалІзована пересувна І : мехав1зована колона .N9 508 t

Музнчна

пІснІ.

сЖИТТIІ наукн •. 19.ЗО Кубок володарІв кубкІв з футболу: еДинамо. (Москва) сРеал Бетіс. (ІспанІя). 1/4 фІ­

дІє,

..........................

CJlужба.

Редактор Є.

по

,~~~~~~~~~..,.~~~~~~~~..,.~~##~~~~~

те ..ефlл"м сМlсячинй серІІІ. (М.).

2

ДОВI,ІІ.ко_а

слюсарі

Оплата відрядна. Середня зарплата 160 крб. Одинаки за·

тІ.

22. 15

слюсарі-інструментальники,

безпечуються житлом і пропискою в гуртожитку заводу. Адреса підприємства: м Бровари, промвузол. fхати авто­ бусами N2N2 41 і 120 від метро «Дарниця:.. АдміністрацІя.

Дор,авання коре гент­ ннх механічних коливань . Інтер­ ференцІІІ ко.. нван ....

21.ЗО ХУІІ.ожніl ка .. lн....

ливарниць,

вентиляцli, вантажники, теслярі, маіістри, електрослюсарі.

••

19.00

ПРОГРАМА

УЧНІ

"ОрганІзацІя

вашимн .. нетамн. . програма. (М.). сКнТвська орБІта •. ВечlРНIІ казка. (М.). О. БерггOJl .. Ч. Сторlнкн

!

Броварському заводу пластмас

математикн

сЗа

ціною

0,5 .,

ЦІною 20 коп . , а також силяні баНИI!

.1

термІново потрібнІ на постіііну робоТУ: учнІ машиністів екструдера (апаратники), слюсарі-ремонт­ ник!" токарі, пресувальницl, учні пресувальниць, ливарниці,

колнвань.

19.45 20. 15 20.30

ПІД гвинтову закупорку €мкістю

0,76

ДиреКllія.

ДЛІІ тнх. хто вступає до вузІв . Математнка. сТригонометрнчнl ріВНЯННIІ І снстемн.. (М.). 15.30 сПо сторІнках зарубlжноТ .. іте­ ратурн. • Ф. Раб.. е. с ГаргаНТlОа І ПантагрJOe...... (М.). 16.156 ІІОІІ. сМ. Шо"охов. «НахабеНIІ •. 17.20 Екран стур,ента-заочннка. 2 КУре, ФІзика. "ФерОllагнетнзм. Фернти. Антиферомагнетнзм. МеханІчнІ коли_ння. РІВНЯИНІІ механІчних

19.00

1

~~~~~~~~~~~~~ ~~~. ~..,..."....."......"......,;~...".....,.....,.....,...~..."....,.....#..,..".,....,...."

алкого.. lзму ••

ВЧilтелlO.

магазини Броварt'ЬКОI о

З:Під імпортної і вітчизняної консервованої продукції єикіrтю ВІД 0,2 до 0,7 л вк.,ючно вартістю 10 коп . за штуку.

15.00

Те..енарвс.

Новннв. Му....тфl ....мсСнlгурон .. Ка •. Тнраж сСоорт"ото •. 18.З5 Концерт МО"О,ll.их виконавцІв

Екран

повтореННIІ

комсомо,

18.00 18.15 18.25

с НезвнчаАна

ВІНЧИК~М

15 коп., 0,75

(М.).

хронl.ного

14.30

16.ЗО ЧемпІонат СРСР з во,ll.НОГО поло: ЦСКА ВМФ сДннамо. (Моск­ ва). (ХаркІв). 17.00 сВlдгукніncя, сурмачІ!. 17.80 .За ековомllО І береЖJJнвlсть.

16.55 17.45

РАТАУ).

3МIШТОРГ~ приимають в необмеженій кількості бу:tь.які пляшки ~ІТЧІІЗНЯНО.ГО виробництва, а пляшки з безкольорового

У.НІІМ ПТУ. І курс. сМ. Са"тико.-Ще,ll.рIН •. 10.10, 13.00 НІмецька 1І08а. (М.). 10.40, 11.40 сСоцlалlстнчна економІка •. 13.30, 16.45 Екран - лІкарІО. ск.. lнlка

••

р,янс .... оТ

по

да .... 9.10, 11.10

••

ц_

сховищ карбаміду, пущено котельну.

реї для вантаження карбаміду в судна. Фото І. Павленка .

10 ,ка'рбоваНЦ;IВ 10 копійок і 'за 1 метр кубіч­ ний лат 8 карбоваНЦів 10 I!ЮП!Йон . З умовами саМJOЗа'готіВЛі 6роварчан можуть <1знайомити п.раЦіВНИwи лісової ох{)рони і кон­ тори Броварського лі,сни<Цтва .

сКлуб кIНОПО,ll.орожеЙ •• Докумеитальннй фl"ьм сЗакарпапя: се.. о в центрІ Європн •• Ceht-ЕКЗlOперl. сМuенькиli

ХХІІІ

ЛКСМ Украіни. «ТелевізІйна школа механІзато-

догляду

вІку ••

лу

швид­

JI1Kapl.

СЕРЕДА, 15 БЕРЕЗНЯ ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Програма сЧас •• 8.З5 Гlмнастнка. 8.55 ХудожнІй фІльм сНа початку

10.20 15.00

сприяють

монтаж

будуються перевантажувальна конвейєрна галерея і завод по Bllробництву nоліетuленових_ мішків для упаковки карбаміду.

Н. ЗАНЦЕВА, Г. ОРЛЕНКО,

СТУ,l.еита-заочника. 2 курс. Марксистс"ко-..енlнс"ка фІлосо­ фІя. сБUJlС І иа,ll.БУ,ll.ова. Класи І к .. асовl вl,ІІ.НОСИНИ •• 19.00 На ІУ Зимовll спартакІадІ наро­ дІв СРСР. (CaepД.IIOBCЬK). 19.ЗО сКиТве"ка орБІта •• 20.00 СпІває наРОАНа артистка ЕстонськоТ РСР М. Войтес. (М.). 20.15 ВечlРНIІ казка. (М.). 20.ЗО сС..ужу Ра,ll.IІНС"КОМУ СОIOЗУ •• 21.ЗО Бarатосерllннl ХУ,ll.оанІА те.. ефІл.... сМIСlІчниА lІ'амlн". (Анг­ .. Ія). І серІя. (М.). 22.15 ДовІдкова с .. ужба.

з'їзду

ра.. Високоефектнвне викорис­ тання технІки на внрощуваннl

18.30 19.00

во'ни

Вже завершено

СО'ЛО'ДО'­

кО'му руйнуванню зубів.

Екрак

прннц

бесІди.. з воТнами

щами:

утруд­

захО'плювалась

З ФРН

надходить устаткування для нового підприємства.

за 1 СКЛ8JДометр дров - . 1 карбованєщь 88 ко­ пійок, за 1 метр ну();чний дІлової деревини -

лісництва

17.55

8.00

не

диханням.

ках,

Оеь що він від,по.вів.

14

на

припортового заводу - величезного - беруть участь спе­

ЦІаЛІсти західнонімецької фірми «Поліг-Хекель-БлаЙхерт».

щелеп.

для власних потреб дрова, лісоматеріали (дрібнотоварні) та лати тіЛьки самозаГОТіВ­ лею, при виконанні робіт в Броварському ліс­ ННЦТВі по дог ляду за лІсонасадженнями, на руб­

звертаються до редакції з проханням розпо­ ~і,сти, де і як можна для власних потреб при­ дбати ,дрова і ліс. З цим пита'uням ми звер­

ВІВТОРОК,

. ~ спорудженні Одеського

ХІ.Мlч,ного комплексу по виробництву аміаку

міста Броварів в цьому році зможе придбати

1 лісома теріали

-сіл

ще­

Звичка дитини смО'ктати НІІЖ­ ню губу на перший пО'гляд

Ае придбати дрова

громадянин

немО'в­

А ще прО'стежте, щО'б дити­

шкідливими

ся мО'лО'чні зуби. ЩО'правда, буває, во'ни з' являються уже на першО'му місяці життя, аБО'

Ножен

Це

Виникнення багатьО'х дефО'рмацій щелеп пО'в' язу ють із

пО'чинають

нулисн до лісничоl'О М. Ф. Носача.

МО'ЛО'КО'М.

леп.

вправи.

Багато жит'елів м:-ста і

дО'звО'лить

гО'дувати

важливО' не тільки тО'му, ЩО' З

шести-семимісячнО'ї ди­ прО'різувати­

тини

радять

дитину грудним

на свіжО'му пО'вітрі,

гімнастичні

у

НО',

багаті на вітаміни О'вО'чі. Майбутній

та

.як

захвО'рювання. Лікарі, звичай­

відпО'чинку.

В ДО

СПРАВАХ ОБ'ЯВ ГАЗЕТИ

наннІ

09034

І

проф­

Броварського

глнбоко СУМУIOТЬ з прн­

трагічноТ

смертІ

СJJужбовнх

прн

вико­

обов'язкІв

ВОІІ.lя

автобуса

ДЗВОНІТЬ

ПО ГЕJlЕФОНУ

воду

партійна

органІзацІї

193·18.

І

ГОЛОВІНА BOJJOДHMHpa ВІкторовича

ВНСЛОВЛlOють

близькнм

соlвчупя

рl,ll.ННМ

І

покІйного.

,~#~~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~.~~~#,~,,~~~~~#,,~~~~~~##'#~~~~'~~~~~~'~~~~~~~~~~!

І

· коммуннстичеСКОil. партнн УкраинЬІ, городского н районного І «НОВАЯ

CoвeroB

ЖИЗНЬ.

народнЬІХ

Газета

.,...."....." .,..,..". .,. .... Індекс

-

депутатов

выоднтT

~~~~

орган

на

Броварского Киевской

украинском

горкома

~

друкарня

АДРЕСА:

255020,

оБJJасти.

ЯЗЬІке .

... ,...,...,. .,...,.....,.....,....",....

61964. , Броварська

НАША м. ву.ч .

БРОВАРИ, Київська,

154.

І відповідального секретар", відділу CiJJЬCbKOrO господарства, кореспои·. І nУ, вівторок: сеРбоеду, . . . ТЕЛЕФОНИ: редактора

дента

масової

-

19·3-82; заступника редактора -

МІсцевого

радtOМОВJJення

роботи,

фоt'окореcnондента

-

-

19-3-18; віДДІдів 19·4·67.

П!юмисловосТl.

"'''''''''.'''~~'''I' ~ ~.,.,.".."....., .,..."...."...,...,.~~r-.."....."....,.., ~""".;r"'~~"''''''''' ~~""'4r"""""""" ~

Київського облуправління

В справах видаВі!ИЦТВ, поліграфії

19-4·47:

і книжкової торгівлі, вул. Київська,

Газета

ятницю

Обсяг

газети

.,...,....,."..,...,..,..."...,. ... і54 .

Зам .

виходнть І

су

ту.

0.5 формату «Пr>авда •.

~.,.~"...,,;-,.

...

1240-11360.

41 номер 1978 рік  

41 номер 1978 рік