Page 1

П'ЯТИРІЧКУ- ДОСТРО КОВО!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ І(РАТН. ЄДНА!fТЕСЯІ м

41 (3946)

* *

П'ЯТНИЦЯ

Комплекс польових робіт

15 БЕРЕЗНЯ

1974 Шва 2

У

на

Звернення

гектар

до партії, до радянсьиого народУ иолеитив першої бригади

проведемо підиореневе лення пшениці.

р~дгоспу « Русанlвсьиий>> зобов язав~ я . виростити ви со ний уражан всІх сІльсьногосподарсьиих культур. Б~:ато було зроблено минулоt ?сені: поСІЯ,!іО озимІ ~ добре шдго~овлении грунт в~дбірним ~асшням

Нічні приморо;нш заважа ­ ють розгорнути польові роботи на повний хід. Тому використо­ вуємо післяобідній період, но­ ли відтане земля, для заирит­ тя вологи . Та і за півдня агре· гати трантористів Михайла

вис?ИОВJ?ОЖаиних СОР! 18 пше~ НИЦІ. Пщживили nосtви, внІс ши на ио~'!ий ге.итар три центнери иалшн.их 1 3 ,5 центнера

І Юхимовича Писалого і Дми тр. а Трохимовича Вірича встигають виконувати норму. Ножний з них заириває вологу на 60 і

КОМУНіСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ,

члена

дянсьІшм

перелогових

Ра-

Союзом

і

з

Францією

поваги.

освоєння

цілинних

земель

на

сході

бітиицтва

обох

нраїн

у

різних

галузях.

У

ході розмов

відбувся

об­

мін думна'Іш ло широному нолу

проблем міжнародного життя. Генеральний сенретар ЦН КПРС і Президент Франції nід­ твердили відданість Радянсько­ го Союзу і ФранціІ основоло­ ложним

дону.ментам

ципам

СРСР і Францією лові цІї.

-

прин­

·Співробітництва

про

політичні

між

та протоно­ консульта­

сам народІв обох країн, сnраві зміцнення європейсьиої 1 між­ народної безпеии . (ТАРС).

яна

В.

відповідає корінним інтере­

ПРИБУТТЯ ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА В АЛМА·АТУ 14 березня для участі в торжествах, присвячених 20-.річчю освоєння цІлини, в Алма-Ату прибув Генеральний сеиреtар ЦН НПРС товариш Л . І . Брежнєв.

.

..

почав ро зи идати гнш щах під картоплю.

на

пло-

Добре справився із поставле­ ним

бачали , розпочали польові роботи. У першу чергу підживи-

ведено підживлення. П . СОЛОВЕй,

ли озимину

~ дали на ножний

завданням

иолентив

садо­

водів. Гілии на усіх деревах об­ різані, стовбури побілені. Про­ бригадир першої бригади.

Щербицьний.

ДІЛОВА

Григорій Гнідий, механізатор нолтоспу імені Шевчениз Но­ зелецьного району на Чернігів, щині., часто шле листи в Північ"

но-Назахстансьну

область.

давно

поздоровив з

він тепло

Не ,

лини механ·іна :радгоспу «Бла­ говіщенський~ І. Д. Малович­ на і ном6айнера Героя Соціа­

лістичної ПраЦі А. Т. Самсоно"

День у день виионуючи ;Jм інні норми на 115-120 процен­ тів, вони особистим принладом ,

(1973 р.) Пленуму ЦН НПРС і Звернення ЦН КПРС до партії, до радянсьиЬго народу.

своїм трудовим завзяттям за­ палюють товаришів на нові трудові здобутки.

У цехах підприємства, де занонароджуються

еискаватори,

автоирани та інша техніиа, де виготовляються будівельні металононструиції, з перших днів четвертого, визначального. роиу

Державний випусну

план лютого по

валової

продунції

ви­

ионано на 100,3 процента, а по реалізаЦії- на 102,7 процента. З початиу рону додатново відремонтовано 2 автокрани .

дев'ятої п ' ятирічии широио роз- А всього на будівельні майдан­

ва.

Хлібне поле радгоспу зрідни­ з

ВІДПОВІДЬ

Ділом відповідають вироб· ничнини ремонтно-механічного з аводу на рішення грудневого

во

20-річчям nочатку освоєння ці­

ло чернігівця

днів

піджив­

переглянути наші заходи по ви-

рощуванню високого врожаю . Насамперед , раніше, ніж перед-

і

Їх зріднило поле

висловили

радянсьно-французьних вІдно­ син і висловилися за дальший ро.звитон і поглиблення співро-

початку

добрив.

денільна

бІЛьше гентарах зяблевоІ оран­ ни. По:али таиож боронування багаторІчних трав. Транторист Петро Олеисійович Шевченио

ви нинішньої весни примусили

20-річчя

(РАТАУ).

Зустріч стала новим свідчен­ ням міцності т.радицlйної ра­ дянсьио-французьиоІ дружби,

станом

святнуванні

України В.

Зустріч була проведена на Чорно.морському узбережжі Навназу, в Піцунді. Л. І. Брежнєв і Ж. Помпіду задоволення

в

підготовиперіод виста гектатонн орга-

Та несприятливі погодні умо-

делегація Ун­ як у галузі двосторонніх відно­ , нраїни відбула РСР, яку очолює син , так і в міжнародних спра­ і раїнсьної Політбюро ЦН НПРС, вах з метою закріплення роз­ · член перший сенретар ЦН Номпартії рядки напруженості в світі .

Про зустріч Генерального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва і Президента Французької Респуdпіки Ж. Помпіду На запрошення Генерально.го сенретаря ЦН НПРС, члена Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєва 12-13 березня 1974 рону в Радянсьно:v~у Сою­ Зі перебував Президент Фран ­ цузьної Республіни Ж . Помпі­ дУ . На розвитон прантини ра­ дянсько-французьних нонсуль­ тацій на найвищому рівНі між Л. І. Брежнєвим і Ж . Помпіду відбулися розмови, яні пройшли в атмосфері дружби і взаємної

нічних

березня в Алма-Ату для

13 участІ

Верховної

Під весь ярий клин ли зяб. у зимовий везли на ножний з рів під нартоплю 80

UІЛИННИКІВ

ваги відбувся обмін думками про шляхи да.J!ьшого поглиб­ лення співробітництва між Ра­

ди СРСР Л . І. Брежнєва з Президентом Французької Респуб · ліки Ж. Помпіду. У дружній. обстановці і в дусі взаємної по-

фосфорних МІнеральних добрив.

НА СВЯТО

12 березня в Піцунді відбулася тривала розмова Генерального секретаря Ц,Н НПРС ,

азотних

коп.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУТРУДЯЩИХ КИШСЬКОІ ОБЛАСТІ

Розмова л. І. Брежнєва з Президентом Франції ж. nомпіду

центнери

Комітету НПРС 1добрив. Через

ll!-e

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

три

Центрального

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА І 1935 РОЦІ

Президії

відповідь

р.

назахстанцем.

За ударну працю на цілині Григорій нагороджений медал­ лю «За трудову доблесть~. ба­

горнулося

соціалістичне

зма- чини за цей час

надійшло 22

гання за достронове завершен- таиих механізми. На три тонни ня народногосподарсьиого річ- більше плану виготовлено будіного плану.

вельних металононструицій.

Когорту передовянів підприЗначно підвищилась продуиємства очолюють тоиар-розто- тивність праці. З початку рону гатьма грамотами. чувальнии слюсарно-механічно- вона зросла проти плану на 1,6 . Що.[Ііта після жнив на Поліс­

сі великий загін .механізаторів області виїжджає на цілину . Лише торін майстри врожаїв намолотили на

землях

Північ­

го цеху Микола Мииолайович Герасимов, слюсар по ремонту

процента, а порівняно з відпо­ відним періодом минулого ро·

Іван Федорович Друзь, бригада

Ці трудові здобутни ирасно­ MOBJ:IO сві.дч~ть, щ_о взяті ~ідви­

двигунів

еисиаваторного

цеху

І<у -

на 3,2 процента .

но-Назахстансьної, Нончетав­ сьної ~ Цілино.градсьної та ін­

електрослюсарів по ремонту автоиранів, яку очолює Володи- щею соцtаюстичю

ших областей близьно трьох мільйонів центнерів хліба, внес­ ли свій внлад у назахстансь.кий

бр.игада слюса.рІв по ремонту і І рІчии будуть виконаю.

мільярд .

мир

Романович

складанню ром

Герасименко,

н!'І

Трохимович

• зо?ов ~зан­

визначальнии _РІК

вузлів, де бригади-

Вінтор

п яти­

О. САВЧУК,

Нау-

начальник

менна та інші.

(РАТАУ).

на

планового від-

ділу.

ОСВОЄННЯ ЦІЛИНИ В нашій газеті вже були опубліко­ вані знімки, присвячені освоєнюо ці­

линних і перелогових земель . Сьо­ годні ми друкуємо нові фотографіі РАТАУ про героїчний трудовий под­ виг радянських людей, які під керів­ ництвом Комуністичної партії пере­ творили

безкраї

степові

простори

в

райони інтенсивного виробництва сільськогосподарської продукzjіЇ. Справу, розпочату 20 років тому піо ­ нерами освоєння цілини, сьогодні ус­ пішно продовжують сотні тисяч сіль­

Назахсьиа РСР.

ЦОВІДОМЛЯ€

Планування майбутньої садиби радгоспу. 1954 рік.

ських трудівників Уралу, Сибіру, Ка· захстану

та

інших

районів країни.

сільсьиого

Щорез взяли

зання

по

господарства ,

радгоспу

високе ·зобов' я·

вирощуванню

сільськогосподарських

За

іменІ

принладом

всіх

культур .

механізаторів

Казахстану, Білорусії та Рос-

вість

княжичанам

районі

перruими

1966

у

відремонтувати і поста-

вити землеобробні машини, сі-

41.

Два

МТЗ-50

трактори

Т-74 і три

ремонтуються

у

рад-

лени на перший період весня­ них польових робіт не проведе­ но . Головний інженер радгоспу

Б. І. Мороз та інженер по тех­ нtцt безлени В. Г. Нириченно

. . Д 20 б валии на лінійку готовностІ. госnюй майстерю. . 0 ерезня, обіцяють робІтники, ма- ніяново розводять рунами, мов­ для проведення технІчного о б ляв, не встигли ... слуговування машинно-!рактор- . шини будуть підготовлені до . Запитуємо механізаторів чи ного парку створено дв1 ланки, . роботи. Два траитори - Т-74 обІ:Знані вони з планом весня­ обладнано спеціальний пункт. і ДТ-20 - ремонтуються в них польових робіт , маршрута­

товської області дали слово до-І вести змінний виробітон на етаОднак, ян показала перевір- майстернях «Сільгосптехніки~. ми, .хто, де і що робитиме? Во­ лонний трактор до 7 3 гектара · на, добру справу не доведено Ніхто не знає, коли вони при, ' до нІнця. Ось стоять заагрега- будуть у господарство. Не всі нИ відверто визнають, що про

зекономити 1,2 процента пал~- товані сівалии, але досі не об- траитори обладнанІ освітлен­ ного і мастила, знизити . coбl·j ладиані маркерами. Наявні в ням і звуковою ·сигналіз1щією. вартІсть

тран~орних ~обІт на

три проценти

підвищити

1

господарстві грунтообробнІ, по-

на ст1~ьки ж сівні і садильнІ машини, а та-

У радгоспі вже третій День

продуктивю~ть ро- . иож машини по внесенню отру- проводиться

вибіркове · за крит­

це ще нічого не чули. В розмо­

ві з винонуючим обов'язии го­ ловного

агронома

О.

менном

довідуємося,

Н.

Яки­

що

план

: тохіміиатІв не прийняті по ак· тя вологи на зябл·евІй оранці,

не доведений до бригад, ланои, ~ханізаторів, б() його нема.

Щоб у зимових умовах при- тах . Не на всlх сlльгоспмаши- однак наказу про закріплення сиорити ремонт технІки, на ма- нах поставлено знак «д-74• · тракторІв і сІльГ()спмсцпин за

· Зв~ртаєм'о увагу і на таке. У рад-rоспі проявили добру Іні­

боти тракторів І агрегатш.

шинному дворі було споруджено спецІальний намет під по-

(допущено році).

до

роботи в

врожаю в радгосПІ 1мею

В . В. Маяковсьиого Нустанайсьиої області Назахсьиої РСР.

(Фотохроніка РАТАУ).

Включившись у Всесоюзне ліетиленовою плівкою з газоІз 48 наявних у господарстві соціалІстичне змагання праців- вим обігрівом. Це дало можли- І тракторІв технІчно справних механізатори

Ейгер, яні відзначилися на збиранні

Коли добру справу не доводить до кінця

РЕЯДОВА

никІв

На фото: унраїнсЬJшй комбайнер Оленсій Борисовський (нраворуч), ио'мбайнери Казбен Ісмагулов (в центрі) та ~~уар~

1974І механізаторам~:~ на 1974 рік не­ ма. Інструитажу з техніки без-

ціативу, ну

спорудивши

площадну

для

спеціаль­

протруюван-

рін.

ня насіння. Та замість того , щоб знайти для неї місце десь на віддалі від садиби, площад­ ку розташували поряд з фер­ мою. Звісно, що площадну не можна буде вииористати. Зберігання задовільне,

роджений ,

кімнати одягу,

силад

нема

для

не

ого­

ізольованої

зберігання спец­

відсутня

тиляція, щадна

і

отрутохіміна тів

але

не

для

примусова вен­ обладнана і пло­

знеши·одження

тари

машин.

Здається, що це не значні недоробим, та вони можуть ста­ ти великою перетнодою під час ruироиого

розгортання

весняних

польових робіт. Рейдова бригада: Г. СМОЛЕНЧУК, старший ін­ женер-інспектор держсільтехна­ гляду, В. ХАРЧЕНКО, началь­ ник станції захисту рослин,

М.

ІВАНИЦЬКИЯ,

газети

«Нове жнття:t.

працівник


iiiiiiiiiiiiiiii!i=§§§§§§§§s МОЛОДЬ ~УДАРНОЮ

ПРИМІРНА ТЕМАТИКА

вІдмінним

час

проведення

візом

весняно·

Рішення XXIV з'їзду партії

програма дальшого nІдне­

-

соціалістичного сільського

госnодарства.

!

Ширше розмах Всесоюзного соціалістичного змагання пра­

господарства

за

І заготІвель продуктів землеробства

\ ' ' \ \ \ \ \

дострокового

збільmевая виробиицтва

І

тваринництва у

роцІ.

Підвищення добробуту трудящих -

нів

1974

робітників

міста

трудіввJіКам

конкретний прояв спіJІьності інтересів робІтнииtв

на

села

і

загаJІьноиародна

,_

\

сільського

справа.

змагання

Збільшення виробництва зерна

ського

~

за

-

одержання

1974

високих

понад

-

47

міль-

У спішно виконати підвищені соціаJІістичиі зобов' язаиня на рік справа честі кожного хлібороба. Своєчасно завершити підготовку до польових робіт!

ство.

197 4

нув лу

.

Проведемо сівбу у стислі строки, на високому агротехніЧВО· му рівні! Передовому

досвіду

механізованих

ланок

-

широку

до­

одержання

ви­

рогу.

Повна

густота

посівів

-

неодмінна

умова

соких урожаїв.

~

Ні хвилини простою на польових роботах! Збільшення виробництва технічних культур справа честі сільських трудівників України. Ширити змагання за високі врожаї кукурудзи. Сівба насінням

виrокопродуктивних

вірний шлях до високих врожаїв. Висока культура землеробства рошого

-

сортів

1

гібридів

лІст,

-

запоруна одержання хо­

Чітка

і

злагоджена

робота

підвищення

-

закон

продуктивностІ

всього

колективу,

кожного трудівника.

За високі врожаї картоплі і овочів! Девіз хлібороба : дати більше сільськогосподарської продук­ ції, кращої якості, з меншими затратами. Міцна дисципліна , висока організованість запорука успІ­ ~ ху на весняних роботах .

,....,..-"..".."..~..,.~.."...,...,..,...",._,.,_,..."....,...~-~'-.,.....,с-#._:.1..,..,......,.

в

колективі

про

гресу•.

На

в

в

політехнічному,

Ниївському

нині

країни . сьогодні

нятимемо

токарів

мирну

лодіжні

пра­

.

виражається

Гордістю

воїн Радянської Армії Ана­ толій Голенко, nрацюйте сІюнійно, ми з честю охоро­ вашу

раз,

змагання

хто

став

Набагато

серед

пре­

переможцем.

значимішою є за­

гальна ефективність ноннур­ су. А її добре визначив на· чальнии

дільниці

Анатолій

Анатолійович Іванов: «Завдяки цьому виду зма­

гання,

що

став

уже

тради­

Ційним у нас, ми можемо ви­ значити

наші

можливості

як по обсягу продукції, п якості, так і по продуктив­ ності праЦі>>.

Це розуміють і в інших цехах . Неодноразово у зма­ ганні

на

кращого

за

профе­

сією брала участь молодь струментального

та

но-механічного

зацІя

один:

'!'рудавої

ентуз.іазму,

ін­

ремонт ­

цехІв.

зультат завжди

І

ре­

активі­

діяльності,

підвищення

лІфікаЦії,

ква­

зацікавленість

в

результатах своєї роботи. А звідси ріст продуктивнос­

великий ви­

про долю цеху, піДприємства,

яскраво

на кращого за Нещодавно в це­

сувальниць. І не важливо за­

механіко-м.ета­

Інструментальник,

а

ведено

-

лення людини до праці, до свого товариша, піклування

використову­

ху металокераміки було про­

лургійному технікумі. Нолек­ тив чекає своїх стипендіатів і плекає велику надію, що майбутні інженери А. Но­ роль, В. Шевчик, М. Онаш­ ко та інші ,докладуть усіх зу­ силь, щоб тримати наше ви­ робництво на рівні сучасних ви:vюг науки і техніки.

Надзвичайно

Цю форму

різноман-ітних

справ

Нонкурс професією.

сталі і

треті

до

ють у кожному цеху.

Ниївсько­

((Дорогі товаришІ, пи­ ше Інший вихованець робіт­ ничої сІм'У, вчорашній токар­

цю• . Анатолій дякує колек­ тиву за те, ЩО ДОПОМІГ ЙОМУ оволодіти секретами профе-

Ті працІ.

ТрадІtЦійними стали також вечори

трудової

слави, по­

святи в робітничий клас, зу­ стрічі з тими, хто навчаєть­

став­

ся, та багато іншого. Коефі­ цієнт нарисної Дії цих захо­ дів визначити важко. Він у кожній цифрі, що характе­ ризує успІшну дІяльність підприємства. Адже полови­

заводу є

комсомольсько-мо­

колективи. Бригада з

ремонтно-механіч­ ного цеху однією з перших взнла на себе підвищені со­ ціалістичні зобов'язання у

на

колективу

лодь.

-

заводу

мо­

О . КОРОГОД, Інженер.

===========================================

коифереицІв

допомогу

підІбрано

му

-

товаришам за допомогу.

ПОПЕРЕДУ-МОЛОДІЖНА даf~~~~~~ ~?;~g:ємс~~~ив.в~:

на

тему:

«Твоі

життевІ

мои•, внnускает~св усний журнаJt с ПІдвищення дуктивності nрацІ важливиА фактор технІчного знав~

інституті

традиції.

масових

підприєм-

ховний потенціал містить у собі соЦіалістичне змагання молоді . У ньому широко й

чвтац~ка

ковському

нього

БІл~ш ІІК 1600 робІтникІв, Іюкеиерио-техиічиих пра­ цІвиикt. чериІвец~кого заводу сЛегмаш• є постіііними читачами заводс.,коІ біблІотеки. При бІблІотецІ працює рада. З П ІнІцІативи була пІдготоВJІеиа І цІкаво про­

ведена

вує, як

залучення

но навчаються більше десяти робітників. Одні ·в Мос­ сплавів, інші

цеху .

І ніщо так дієво не вихо­

за рахунок заводу стаціонар­

говорили лише добре. Зараз Володимир служить у лавах Радянської Армії, став вІд­ міннико.м бойової І політич­ ноУ підготовки. Нолектив ра­ дий за нього, а він вдячний

врожаю.

Краще використати резерви праці на польових роботах. Дав слово дотримай його .

го

інженерів . Адже на сьогодні

молодого робітника і паре­ комендували йому перейти вчитися на фрезерувальника в ремонтно-механічний цех. А за декілька місяців з хлоп­ ця виріс непоганий спеціа­

у перші ряди ударвнкlв сівби!

-

Пляшечко з Інструментально­

ства з дипломами технімів та

Цей конфлі.кт не поми­

нолективи.

та спецвиробів, бригада Ніни

громад­

З ТУРБОТОЮ ПРО РОБІТНИЧУ З М І Н У

уваги працІвників відд і ­ кадрів, вони вислухали

свій

компас .

Зо.крема, бригада Василя Буглака з цеху с.nеЦJПорошкІв

повернення

посланців нашого

колек­

Звіряє

сько-молодіжні

металургів-порошкови­

ків . Настає час

Пригадується один випа ­ док. З якихось причин учень фрезерувальника Володимир .Рубанка не зміг порозуміти­ ся з майстром дільниці і хо­ тів було залишити підприєм­

йонів тонн зерна.

Комуністи і комсомольці

крема

яиій

Подібні зобов'язання взя­ ли на себе .інші комсомоль­

ляють постійну турботу про підготовку опеЦіалістів, зо­

хом.

ключова проблема сіль­

році

та

по

трудовий

ські організації заводу вияв­

переступив поріг цеху. Адже у їхньому віЦІ неважко й оступитися, nіти хибним шля­

господарства.

Рубіж хліборобів· України у

Адміністрація

п'ятирічки

краще, ніж у

наполегливо йде

тив ,

силь Буглак та багато Інших.

товари·

ками й дівчатами, що обра­ ли собі шлях у життя через прохідну заводу. І нам ви­ дається особливо важливим тепло прийняти в колективі, допомогти тим, хто щойно

господарства.

Ширити соціалістичне урожаїв у 1974 році!

якої

приємства поповнюється юна­

Виконання планів партії в галузі сільського ГОСJІОдарстаа обов'язок кожного колективу, кожного трудівника . Підвищення врожайності вирішальна умова зростання в;Іробннцтва зерна та інших продуктів землеробства.

j

відгукнутися

,Щодень трудова сім'я під­

Ударною працею відповімо на турботу партІї про дальший

розвиток

конавши свій священний обо­

визначаль­

старших

Безуглому.

в 'язок перед БатьнІ.вщиною, хлопці повернуться на рідне підприємство. Повернуться, як І їх попередники брати Бушуєви, брати Сте:пурини, Юрій Бузюн, Михайло Тка­ ченко, Микола Світан, Ва­

шимн вступити в двобій 1 труднощами такі основні риси нинІшнього молодого покоління.

Передовикам і новаторам виробництва, переможщrм зма­ ~ гання всенародна шана 1 повага. 1974 рік - визначальний рік дев'ятої п'ятирічки. Дальше піднесення сільськогосподарського виробиицтва загальнопартійна

Вчасно

заклик

токарю

кваліфікації Григо­

І ми сподІваємося, що, ви­

пла­

році

третьому. Молоді рОбІтники зобов'язалися рf,чний план завершити до 7 листооада 1974 ·рону, дати понад план продукцІІ на 18 тисяч карбо­ ванців. Ці зобов'язання чітко визначена мета, до

першому

юнака

рію Федоровичу

шів-иомунІстів , виступити :~ корисною Ініціативою, пер·

селяист•а.

t

четвертого,

ного.

головіІа турбота Ко-

виконання

адресованих

високої

четвертому

nрацювати ще

теnлотою віє від

наставнику

і соціаJІ1стичних зобов'я­

зань

)Іуністичної партії 1 Радлиського уряду. Переведенна сільськогосподарського виробництва на сучас­ ну індустріальну основу головний напрям підвищення його інтенсифікації. Шефська допомога

слів,

початку

проаналізуІІали підсумки ро­ боти ИОМСОМОЛЬСЬІШХ органі­ ЗаЦІЙ у минулому році, ви­ значили конкретні рубежі

РІшення грудневого (1973 р.) Пленуму ~К KttPC, Звер­

нення Центрального Комітету КПРС до партП, До радІІНського народу бойова програма дій у четвертому роцІ п'ятврtuи.

цівників сільського

на

Сердечною

року ВсесоюзнІ комсомоль­ ськІ збори в цехах заводу порошкової металургії. Учас· ники Іх глибоко і всебічно

ПО.JІЬОВНХ робіт сення

проходили

РОБІТНИЧИй І( ОЛ ЕІ(ТИВЕ!Е~~~~~~§~§

сії, створив усі умови для завершення середньої освіти в школі робітничої молодІ.

озна­

менуємо визначальний ріи п'ятир!ЧІШ>> під таиим де­

JІекцій та ооJІітінфориацІА на

працею

навчанням

І

СJІухачам

рекомендовану

прмаддR, Велика допомога навчают~с:я на заочних І і техиІ&умt..

школи

про­ про­

економІчни'<

лІтературу

І

наочне

подається робІтникам, якІ вечІрніх вІддІленнях вузів

На фото: бібліотекар Наталя ГОЛОВАТА (крайня лІворуч) доnомагає товарознавІІевІ ВалентинІ ДЕМ­ ЧЕНКО nІдІбрати книгу, що її цІкавить . Праворуч робІтниця Тамара ПРОЦЕНКО. Фото І. Саери,ІІ.Н. (Фотохроніка РАТАУ) .

Натхнений рішеннями груд- . Оенач. Скількох навчив він за невого (1973 р . ) Пленуму ЦН . цей час любити сво~ справу, НПРС і Зверненням ЦН· КПРС скільком реред~в вмшня і ви­

до партії, до радянського народу, колектив Броварського досл.ідно-ексnериментального заводу тресту «Укреле:ватормлинбуд.>> широно розгорнув соцlалі-

соку маистерюсть. М. Нисе· льов, А. Рябченко, В. Бонно та С. Виноградов, якІ прийшли У бригаду після ~акінчення шко­ u

ли,

за короткни ча~ опанували

етичне змагання за дострокове nрофесією слюсарlВ_-с!'ладаль­ виконання планових завдань ник!в металоконструкцій. Друж· четвертого року дев'ятої п'яти- ба 1 взаємовиручка допомагає річки.

У змаганні.

План

лютого цей

у когорті передовиків ідуть колектив виконав

столяри бригади, яку

очоЛює центів.

І . Ф. Сеник, і слюсарі, де бри-

завідуюча

гадиром

пунктом

В.

С.

Оснач.

на 147 про-

Н. КОПДАН.

рабкорівським

заводу.

'JІИ ИJ!IIfl fi:rtZWH/'..VНNZOY~.D/H.N'ND'.POYH/'H/./HH./H..UUDHH./H/'HLН'H~..wo'.uznть'/'HН..UHHHAXQ'H.D/Н..UAY..vA

:и./

ІК., Т

08<-=

8JJ..-ltf.)\V§ АТЕІСТА

ОБРЯДИ І ОБРИДНІСТЬ громадського.

громадянського

Весілля - це справді свято смислу . щастя, кохання . Міра ііого Системи релігійних в

сто

ра :~ ів

зростає

від

того.

створені

обрЯДів,

кожною релігією, зав­

ємо

народження своєї свободи.

тину національної культури. В них прекрасно відображаються

народів СРСР - одна з виявів формування нової історичної

національний характер,

темпе·

спІльності людей

рамент,

життя

го

-

звички

ність долі радянські люди пере-

1

в День

уклад

все, що вважається <<душею

початок ери соціалізму. Спіль-~ народу•.

живають

і

Зрозуміло,

до

ліска Слави.

Цей зворушливий

Нові свята і обряди

ливий засіб у

боротьбі

чення полягає

в

_

йаж-

проти

призна­

утвердженнІ

принципів нового соціалістична·

го буття. Люди мають потребу

в глибоко зворушливому,

емо­

ціональному, уро чи ст 0 му єднання ження людської гідності на зра- оформленні найважливіших по­

ність. недовір'я l навіть непри­ мовчання - хвилина язнь . Радянській , громадянській всіх радянських людей перед І'зок иалиму, чадри чи сентенції дій особистого, сімейного, тру­ да убоїться мужа». дового, громадського життя. І обрядності невластиві Ці риси, пам'яттю полеглих героїв. Так <<жона задо­ вона розвинається на основі ~:амо єдині своїм духом і нашІ Звільнені від релігійного тлума- потребу цю треба вміло

ритуал не тільки символічно ви- братерського співробітництва 1 свята праці і трудових ражає, але й змушує молодого і дружби народів нашої багато· сій: Серпа і Молота,

молоду пережити вдячність до наЦіональної

тих, чиєю працею,

радянсько­

традиційної релІгіУ. Та їх головне

Перемоги, І спадщини минулого ми пІдходи-

що воно забезпечене свободою, жди служили засобом поділу коли переплітаються. здавалося . мо творчо, відбираємо з неї лирадість ' ше те, що відповідає сучасним працею. миром. Ось чому має людей за релігійною або нацlо· б, несумІсні почуття глибокий смисл прекрасна тра- пально-релігІйною ознакою, по· перемоги І гіркота втрати. Свя-~ духовним потребам, 1 вІдкидакожного Хвилина ємо обрядові символи принидиція покладення молодими кві- роджуючи взаємну відчуже­ щенна для тів до пам'ятника В . І. Леніну або героям громадянської війни. до братсьиої могили чи обе-

-

народу.

nрофеПершої

чення і освячення, вони ють собою золоту нитку

явля!сто-

борозни, Врожаю ... Де б, в якій ричної спадкоємності поколінь,

Батьківщи н и. би республІЦі їх не відзначали, <<тримаючись>>

боротьбою Спільна праця, єдині цілі І ко­ головний їх герой -

вольняти .

Благотворний вплив

за яку кожний ських

громадянських

радян­

обрядів

трудівник, може відчути свою причетність вже виявив себе там, де їм при-

.. б діляють повсякденну увагу, де чи навіть иров'ю створена мож- муністичні ідеали духовно збли­ чюми руками створюється а- до справ народу. до 1сторі1 сво- в їх проведенні не допускають ливість їх щастя, усвідомити жують радянські народи. nород· гатство і благополуччя нашої І єї Батьківщини. свою відповідальнІсть за це. жують спільні традиції і звичаї. краУнн. У нашій багатонаціональній байдужості! формалізму, де ноУрочистість і громадянське зву-

Це яскраво відображають за­

чання обряду справляють силь- гальмодержавні і революцІйні не враження навіть на вірую-~ свята. Непорушна традRЦІІІ уро•

у той же час кожний

зберІгає і розвиває

народ країні тради~ї

чих людей. Таи, здавалося б, чистих демонстрацій 7 лІІСТопа• рично усталені обряди 1 традиглибоко особисте свято набирає · да в день, коли мп СІSІІТRУ· цtУ ян невід'ємну органічну час-

О

2

стор.

О

о

новЕ

житrя

одного народУ ві обряди набрали масового ха­

свої !сто- нерідко сприимаються Іншими, рактеру, стали доброю,

о

стають

спільними,

інтернаціо- вою народною традицією.

вальними. Відбувається взаємо-

краси·

Ю. ЗУЄВ,

збагачення і зближення культур кандидат філософських наук. П'ятниця,

15

березня

1974

року


:Сві:ц:lативу підтримано ХЛІБОРОБИ району, включившись у Все­

.

союзне

соціалістичне

Заслуговують на вивчення і тані контрасти,

праців ­

я к! є у з:wінно:-.r у виробітну на еталонний трак­

никІв сільського господарства , взяли підвище ­

тор. В середньому по району вироб і ток ста­ новить 6,72 гектара, в радгоспІ «Гоголів­ ський>> 7,72, <<ТребухіВСЬНИЙ>> 7,62, <<Великодимерський>> 7,48, а в радгоспах <<.Зорю> і «Літнівсьний~ тільки по 5,63 і 5,92 гектара. І ще одuн важливий показник. Річний виро ­ бітон у середньому по району на еталонний

нІ 'зобов'язання:

змагання

виростити високий

сільсьногосподарсьних

BGiX

зернових по тоnлі та овочів цтво

норм.ів

урожай

нультур ,

зонрема

30 центнерів з гектара , нар­ - по 200, зб і льшити виробни­

для

громадського

-

дtі~- 220 тисяч тонн

по

43

тваринництва

центнери нормо­

вих оди~иць на умовну гопову худоби. ,Забов ІJзання, ян бачимо, напружені. У ви­ конанні їх провідна роль механізаторів, бо ви­ сокопродуктивне використання технІни є го· ловним фантором у скороченн і строків І під-

1521

трактор становить

В радгосп і

рактерно ,

цrовав

що

в

господарствах,

де

краще

вища,

собівартість

роб і т :\>Іенша.

силь , щоб своєчасно і якісно підготувати тех­ ніку. За станом на перш е б е р ез ня дев ' яно с т ,,

орга ні а ації

т е хнічного

с люсарів

(у залежності

ладнати пуннт для технічного обслуговуван­ ня :wашин, ;;шття їх, площадни з твердим по­ криттям для .р е гулювання робочих органів .

проц е нтів.

95

бригадах

радгоспів

і

птахо­

фабрик гаряче підтримали, схвалену ЦК КПРС, ініЦІативу механіза т орів Ка з ахстану, Білор у сії і Ростовської обл ас ті, як і ви к орист о ­ вують резерви, орган і заційно-техн і чні можли­ вості зростання продуктивності машинно-трак­ торного парку. На проведених нещодавно на­

радах--семІнарах у радгоспі ІменІ Щорса з участю бригадирів тракторних бригад, механі ­ ків , а у радгоспі <<Сеньнівський>> Бориспіль­ ського

району

глянуто

і

-

головних

показано

плуатації 1 технічного гання

та

ремонту

ін ш ен е рів

прогресивні

ро :з ­

методи

обслуговування,

:v~ашинно-тракторно г о

екс­

збері­ пapr ty.

Практично по цих ву з лових питаннях у рад­ госпах 1 птахофабрик а х район у є ще б а гато

недоліків.

Розв'язання їх

дасть

однакових умов у <<Жердlвсьний~ та

0,59,

радгоспах імені «Лlтнlвсьний>> -

<<Плоснlвсьний»

Насторожує і

0,58

~

коефіцієнт

процента.

змінності

Виходить, що тільки чотири проценти тракто­ рів із відроблених днів nрацювали в другу

змІну. ЯlСЩо в радгоспі <<Літківсьний»

22

-

<<Русанівський»

15,

ський>>,

nроценти, а

-

ський>>

Ц1 в ес ь

техобслуговування ма­

<<Красилівський>>,

Автомобілям-повне навантаження!

<< Плосківський>>

парк ра дгослі в

і

птахофабрин району.

Підвищуємо вантажопідйомність

Зосереджується особлива увага на підготовЦІ надрів механізатор і в, n і двищення ті і агротехнічного рівня.

їх

класнос­

Учасники міськрайонної наради автомобілістів у своє­

Інженерно-технічним працівникам радгоспів птахофабрик слід спрямувати свої зусилля 1 знання на забезпечення раЦіональної і еко­ ном і чної експл у атації машинно-тракторного

.

!

парку, технічне техніки .

Пост упово персонал

нання

об с лугов у вання

звільняє

радгоспІв

і

де

-

від

і система

вино­

підпри­

обласної і ресnуб­

проводиться

лш до них та шших

що

пункти

дає

спец і ал із ацl >J

машин

різного

nризна­

можливість

через

обмІнні

<<С і льгослтехніки>>

ко иплентний

ремонт

машин .

За !!_Рикладом механі.заторів Казахстану, Б і ­

будівни­

цтву та обладнанню бригадних станів, пунктів ~-~хнІчного обслуговування техніки, зберігання

про­

правильної

трачання

експлуатації,

пального

і

економного

ви­

мастила.

Усе це дасть можливість значно поліnшити показники роботи машин, підвищити продук­ тивність їх, що в кінцевому результаті сприя­ тн:wе у спішном у виконанню взятих зобов'яз ань. Л. САНКІН,

керуючий

<<Красилів­

райоб'єднанням

<<Сільгосп­

ЩОБ ПОПЕРЕДИТИ СИГНАЛ При перевірці протипожежного стану об ' єктів народного госпо­ д а рства, приміщень дитячих та лікувальних закладів, магазинів ,

житлових будинків

районною

ін­

спекцією пожежного нагляду ви­ явлено багато порушень правил

безпеки. Так, на фермах радгоспів «Заворицький» та «Заплавний» порушуються

правила

експлуата­

ції електроустаткування, були від­ сутні первинні засоби пожежога· сіння, на

з

електропроводка

порушеннями,

прокладе­

електролампи

не заключені у плафони, ставлять­ ся саморобні запобіжники.

У радгоспі «Великодимерський:е­ теж в електрощитку замість зви­ чайних запобіжників встановлено дротинки товщиною півтора сан­ тиметра

На

-

«жучки».

складах

лампочки

не

запчастин

взято

у

електро­

напівгерме·

тичні плафони.

У приміщеннях магазинів Літ­ ківського робкоопу у Літках, Літачках, Рожн а х -було виявле­ но скупчення тари. Немає пожеж­ ного інвентаря або він завалений тарою.

Магазини культтов а рів і пром­ товарів у Заворичах розміщені у одному приміщенні, розд і леному

У Літківській середній школі, де завідуючий господарством І. Трохименко, заnасний вихід за­ чинено і захаращено. Всі ці nорушення пожежної без­ пеки

можуть

nризвести

до

лиха .

Немає · nотреби наводити випадки цього . Всі вони повинні стати

по­

передженням.

Щоб запобігти сигналу «01», треба не так вже й багато: суво­ ро дотримуватися найпростіших вравил пожежної безпеки . Забороняється розміщувати теп­ логенераторні установки, водо­ грійні котли безпосередньо у тва­ ринницьких приміщеннях або при­ будовах без протипожежнрf стін· ки.

Необхідно встановити постій­ ний технічний нагляд за всіма на­ грівальними приладами, своєчас­ но їх ремонтувати. Теплогенерато­

Не

поста влені

досить

Включившись не

У магазинах Бобрицького роб· коопу, де головою І. Єфіменко, теж· неодноразово

виявлялися

рушення безnеки.

nротиnожежної

о

правил

по·

яких

зберігання со­

чання .

забороняється

за­

з а пасні виходи. Не до­ очищати димарі від

сажі протягом опалювального се­

зону. Опалення треба тільки під постійним

проводити наглядом.

за

такого

Хархун ,

робити от1ктропроводки.

М. COЛOBE:ff, rолова райради ~т. С. ТРОХИМЕНКО, інспектор пожежного наrляду.

інші

по­

120

нашій білів,

автобазі

в

Всі

повинні

15

березня

1974

було

виконала

місячне

виконання

своїх

обов'я з ків,

умова майбутніх досягнень. А. СКАРЖЕВСЬКИff , начальник вантажної ко­

лони автобази .М

на

2.

минулого

створено

року

у

радгосn!

кролеферму .

Імені

Розмістили

її

Щорса тимча­

сово в одному пристосованому nриміщенні , де поставили типові клітки. Доглядають поголІв'я Іван Прокопович Москаленко та його дружина Ольга

Федорівна.

громадського

Ще

восени

харчування

вони

передали

чимало

для

вирощеного

молодняка. Зараз на фермі налічується ІЗО кро­ лематок, наі!блнжчнм часом сюди завезуть 20

бути

року

лютому

автоколона

*

закуплених

но

самців. До кінця вІсІм·дев'ять окролів.

На

фото :

Іван

року

Прокоnович

буде

одержа­

МОСКАЛЕНКU

(ліворуч) І бригадир по відгодівлі молодняка ведикої роrатоі худоби Василь Миколайович КУЦЕНКО оглядають кролів. Фото П. Теплюка .

лами, обладнані наочною агіта­ цією . Всі ворота та двері примі­ щень для виводу худоби зачиня­ ються на запори, які легко відкри­ ваються . Майданчики nеред вора· тами слід очищати.

П ' ятниця,

у

дотримуються правил бе з пе­ ки руху. А це -велика п е ред­

се ­

Влітку

перевіряти

автомашинами.

приміщення

чином,

Хочеться відзначити, що водночас значно зміцніла трудова дисципліна. водії сумлінніше ставляться до

редньому перевозять 9 тисяч тонн вантажів. Доставляємо переважно великогабаритні

та приводити у належний стан кормоцехи, кормокухні. Водона· пірні башти обладнуються nри­ строями для забирання води по­ жежними

11 О -·

тонних конструкцій.

ри перед ексnлуатацією перевіря­ ються комісіями за участю пра­ цівників Держпожнагляду.

Необхідно своєчасно

* о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

та

пере­

систе~а­

на

вантажна

усnішно

У

за лі зобетонні нонструнції

по

завдання. На будівельні май· данчини доставила понад 80 тисяч тонн різних залізобе­

вино­

яні кожного дня

кому­

Дяченко

вантажів

Таким

автомо­

196

нращі

процентів.

наша

днів нинішньоrо року зверну­

на

І.

з а вдання

тично винонують

профспілкова організації на­ шого підприємства з перших увагу

наші

Шостак . О . П

Г.

свої

везенню

автомашин .

особливу

до ­

С.мовж, О. Г. Сулима, пере­ дові водії О . З. Бендин, М. О. Хуторненко, П . А.

Адміністрація, партійна та

нання щоденних завдань.

бо

буді·

експлуатацію

ністи В. А.

ч іnного господарства та більш раЦіонального викори­

ли

само.вільно

в

Змагаючись,

поназника

ними · запобіжниками,

допомогти

бригади, яні очолюють

ванта­

Не можна користуватися самороб·

прагнуть

}{рім того , їх маршрути пролягають у Чернігівську, Сумську, Житомирську та інші області республіки.

шляхом дальшої реконструк­ ції експериментального при­

стання

своєчасно

необхідн е ,

строково.

винні довести коефіцієнт під­ йомності вантажного авто­ парну до О, 609. Плануємо досягти

час

усе

ємств_о

Всесоюз­

ми

весь

приво з ять

вельникам здати нове пlдпри­

змагання,

все,

це на­

кліматичних умов.

Сюди

ся з цим відповідальним зав­ перш

А через

Першочерговим завданням водії вважають достав­ ляти буді вельні матеріали на велику новобудову п ' ятиріч­ ни Броварський завод алюмінієвих конструкцій .

Щоб усnішно .сnравити­

данням,

виконуємо

встановленими

шим водіям доводиться ви­ рушати у дапекl рейси в б удь-яку пору дня і за будь­

великі .

у

соЦіалістичне

І ми

за

графіками .

Порівняно з минулорІчними досягненнями загальний об­ сяг перевезень повинні збіль­ шити на 8 процентів.

дерев'яною перегородкою. Елек­ забезпечені первинними засобами тропроводка давно потребує замі­ пожежогасіння, звуковими сигна­ ни .

її суворо

руху .

народногосnодарських

допускається

Категорично

nовіДальна.

змагання

На нинішній четвертий, визначальний рік дев'ятої п'ятирічки завдання перед колективом автобази Ng 2

жів .

ломи, сіна на горищах. Забороня­ ється палити у приміщеннях з легкозаймистими речовинами, ко­ ри стуватися відкритим вогнем для ро з ігрівання системи водопоста­

харащу в ати зволяється

розгортати

колектив автобази свій річ­ ний план зобов'язався вико­ нати до 27 грудня 1 перевез ти додатново 300 тисяч тонц

техніка>>.

жодного.

водіїв

ні на поліпшення організації nрацІ, посилення боротьби проти порушників трудової дисципліни та правил безпе­ ки

лорусн і Ростовсьної області розробити захо­

11,

усІх

п'яtирічки , роз­

ташовані в багатьох облас­ тях Української РСР. Робота дуже складна 1 від­

накре ~.:-1или з аходи, спрямова ­

проводити повно­

або агрегатний

до

новобудови

за підвищення коефіцієнта вантажопідйомності автомо­ білів та дотримання правил вуличного руху. Це звернен­ ня обговорили в колективі І

інженерно-технічний

р ~ монту тракт<;>рів, комбайнів , агрегатів і вуз. чення,

зверненні

і трактористів міста і села нашого району закликали

зберjгання

птахофабрик

непрямих обов''язків

л ш а нсьноІ ,

і

му

ширше

ємств << Сі_:~~ьгосптехніки»

«Заnлавний>)",

в радгосnі

і об­

<< Зоря >> та «Бобрицький>>, а в наступному ро:

<< Требухівський >>, і Семипош, івській птахоф а б­ риці 10 процентів , то в радгоспі імені Щорса і Пухlвському племптахорадгоспі ли­

ше два

по­

На знімку: ро­ бітниця Н . С . ЧУ­ ГУИ. Фото В . Бенд11ка.

шинно - транторного парку за богодухівським .м етодом у радгоспах імені Щорса, <<Требухів­

центи тракторів працювали в дві зміни, в рад­

госпі

Дошку радгоспу.

тракторній

ди 1 взяти додатновІ зобов'язання по

1 ,04.

на

Райоб' єднання <<Сільгосптехніка>> уже в цьо­

}ІУ році прийняло на

Щорса ,

0 ,61-

кожній

бригаді потр і бно спорудити приміщення

велиний ви­

робничо-економічний ефект, зросте продуктив­ ність праці, культура землеробства , а зв і дси і врожайнІсть. Адже аналіз свідчить, що кое­ фіЦієнт використання машинно-тракторного парку в минулому роЦі становив по району лише 0,53 процента. ,ще гірше в радгоспах .<< Велинодимерський>> , « Бобрицьний>>. <<Зав о· рицьний>>, де коефіцієнт становив відповідно 0,42-0,47 і 0,48 процента. У той же час за

У

ворм11

від кільності

до виходу в поле . Завдання nолягає в то:v~у, щоб у найближчі дні довести готовність трак­

машин).

змінні

шани

спеці­

трактор і в і

тракторних

но

ал.~но ~ створеними ланками у кожній трактор­ нн: о ршад І у с к .1а ;:r. і ;;r айстра-наладчика і

2- 3

яка

п.:ревико ­

виробітку. Не ви­ nадково її занесе­

обс л у.

парну

процентів від наявних тракторів і майже усі землеобробні і посівні _машини підготовл е н і

У

нує

механізованих

машинно-транторного

lfyryй ,

щоденно

Як бачимо, · резервів чимало . Потрібно най­ к в а шфІко в шюї

тут по к азує

нівна

п

повніше їх використати. Насамперед, поліл ­ шип~ експл у атаційні ,показники за рах у нон говування

са­

досвідчена трудів­ ниця Надія Степа ­

Кали­ гектарів . Ха­

1272,

машинно-тракторний парк , урожайність

н а багато

вищеянІ яностІ польових робіт, піднесенн і нультури землеробства. Том у механ і затори радгоспів і птахофабрик багато доклали зу­

торного парку до

роботі

-

«В е ликодимерсьний>>

гектари, <<Бобрицький>> тянсьна птахофабрика 1211

1152

робота

фруктовому

ду третього від­ ділка радгоспу <<Літківський». Бригада обрізує сухе 1·ілля, білить ваnном стосбури дерев. Пр1ш .1ад у

<<ТребухіВСЬКИЙ>> 1878, «ЖердіВСЬКИЙ» 1729, <<Русанівський» 1692, <tПлосків­ сьІШЙ>> 1616 гектар і в. Найменший виробІ­ ток мають радгоспи

ВИСОКОПРОДУКТИВНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ТЕХНІКУ

гектар.

І(ипить у

* О

3

стор.

О


:1,

!

І!

Поважають її люди=u Багато років працює У. Пу-. ІІ

11 хівській сільській 11 Марія Миколаївна 11 Чимало корисного

біблtотецt ~ Слюсар. 11 зроблено 11 ~ нею. Чу й на і уважна, вона ко- 11 11 ристується у односельчан ав·ІІ 11 торитето.м і повагою. 11 ~ Жодна іІабра справа не об- 11 11 .>:одиться без Марії Миколаїв-/І lf ни. Політінформації, нові об - r

1: ряди,

t{ікаві вечори,

11 події скрізь бере 11 сільс ьюиі бібліотекар.

;: дить, Lf!O читати ІІ роапОВ!СТЬ

11

урочисті І участь І Пора­

. спеціалісту,

про H08t

вже 86 років

початку

місяця

спарта­

ківці мІста провели

одно

вершальних змагань

за

з

за ­

програ­

мою зимового багатоборства ГПО. Воно вкточало в· себе лижну гонку, нульову стріль­ бу

та лідтягування на

перекла ­

ДИJІl.

н1шам

сільського

об'"єднаних райрадою ДСТ <<Но­ лос>>, робітнинам і службовцям тресту «Броварисільбуд>> . Пер­ шим

на

фініші

ме тодист

був

інстру к тор­

Микола Онуфрієнко .

Він пройшов

десятинілометро­

ву дистанцію

менш

ян

;;а

37

лижню. Це виявити найвлучнішого ст.ршь­

дозволило провести лижну гон-~ ця. Ним став ку

і нелегко

господарства,

· хвилин Наступного дня в тирі Того дня випало тро~и сюгу , відбул~ся змагання, які м~ли

я.ний прилорошив

Книги.

Я дуже люблю читати. І хоч

1: .нені

На

не

лише

спортсменам

това-

ньої

викладач. сере!І­

7

школи ,N'Q

м.

БроварІВ

11 часто відвідувати бібліотеку, У ~ риства ФСnартан>>, а й праців-· Валерій Ратушний. В і дстріляв-

11

.нене

завжди

І! П ринощть

lt

.

м 1/КО.Ю!ОНО.

є

їх

новІ

книги .

додому

Марія

dcnyтaтOAt

зону

маш1> .

готувалися, пост.ійно підтриму · вали свою сnортивну форму.

мів

:;

Іі

1\ іІ

житель Пухівки.

11 ~ V

У С Т Р І Ч

:: 3

11 Багато 11 школяралІ

цікавого М.

дУ

'ITP;\\JIIOBO

11 11

11 11 11

11 11 ~

з.ніною

і бути 11

старшим

jl

ІІ

березня у столично му Па­ лаЦі опорту проходила особис­ та першість області з легкої атлетики серед школярів двох вінових груп. У молодшій з:vІа­

11

НЕВДАЛИЙ ЖАРТ

R

:: 11

~~уважне ставлення _ одне до од-

характернІ риси люди­ І' ни. Якби не цеtІ прцкрий виЖиву я на вулиці Польовій,

11 автобусолІ м 11 поспішала

4.

Побачиб"

іІ

~же йому було добре видно .1le- і1 11

І' не. Але коли я добігла до. ав-11 11 тобуса, він зачинив д верІ, як 11 1111то кажуть, перед самим носом 11 . З апам ' ятала · 11 ТІЛЬКИ І' і поїхав. 11 11 номер ЛІаащнu - 34 - 78 . 11 11 Мені вже п'ятдесят років. 11 11 11 п б 11 овинна ж ути якась повага 11

11 хоча б до мого віку! ІІ 11 трапляються 11 11 Такі випадки 11 д

11 часто. Мабуть, на автопі при - 11 11 ємстві 09034 цим «Жартам» на- ІІ 1111 лежної OtjiHKU не дають. А ІІ

А

КОНОВАЛЕНКО

'

Жителька міста.

привіта ти

спортс:v1ени

дого

тренуються

тренера

Валерія

у

Якщо у стрибках у висоту наші дівчатка були поза нонку­ ренцією, то на бігових дор іж ­ визначалися

у

боротьбі.

ли усп і шни:vІи і

показали

їх ве ­

ликі поте н ційні можливості . Побажає:v1о їм ус пішних стар­ тін влітку!

М . ЧУНОСОВ,

дитячої

спортивної

11 11 'І

І

~· (Змагаються Кишинева).

трикотажники

(Одеса).

і6.25

Одеси і

- Н а ша афіша. ІG .ЗО •Критерій пошуку <'Фект ивність». (Харків). і7.00- Доку м ентальний телефільм «Твоє поле»_ 17.30 - Для дітей. •Мандрівки Гнатика-юннатика». (Дніпроnетр овськ ). 18.00 - - «Ви про еаших друзів». 18.30 Фі .'hм-концерт «Сnіває Рано Ша ріпова» . 19.00 - Інформаційна nрограма «Віс­ ті» . 19.30 - Для юнацтва . «Без за прош с нь». ( Доиецьк). 20.1fi •ТелевізііІ-

П ' ЯТНИЦЯ, 15 БЕРЕЗНЯ Програма цт ( 2 -й канал) !J.UU - Програма передач . 9.05 - Ко сlЬОрове телебачення. Ранкова. гi .. ttacтика . 9.20 - Новини. 9.30 - Для шко,,ярів. •Читай-місто». ІО.ОО _ в. Піс толенко. «Ступені». Телевиста ва . (5 ес· ) . 15 .40 - П рограма передач. і5 .45 рtя -· •Росі іісt.ка мова». 16.30 - «Підмосковні зустрічі». 18 .00 _ Новини. 18 .і 5 на школа механі з атора». •Закрита за- ко.1ьорове телебачення для дітей . nравка машин пальним». (Львів) 20.45 Мультфільм «Теремок> . 18.40 «Світ - • На добрані ч, діти!• 21 .00 Просоціалізму». 19. 10 _ •Російський ро· грама •Час•. (М), 2і.30 - Художній мане» . і9 .35 _ Пр ем 'єра багатосерій- фі:оьм •Нахлібни·К». 23.05 - Вечірні ·· В . п·tстоленко . • С ту- новини. Програма переда ч . ноt т елевис та в и. пені». Серія б-а «Соляне містечко». Програма І(Т (9-й канап) 21 .00 - Інформаційна програма сЧас•. 18.00 - Наша афіша . 18.05 - Екран 21.30 - Концерт. 22.50 - На 3-іі зи- студента-заочника. Перший курс. Хімові й Спартакіаді народів СРСР. 23.50 мі я. «Електроліз. Явище поляри зац ії - Новини. Програма nередач . nри електролізі>. і9 . 10 Мультфіл ьм Програма )'Т (4-іІ канал) «Півник і соняшни"'". 19.40 - «Резеріі.О5 - Новини . 11.20 - ТелеФільм ви - на службу виробництву». 20.00 «Два візити». li.35 - •Шкільний ек- - «Театральна афіша>. 21.00- Фільмран». Російська література для учнів концерт •дое Мукасан» . 2і .30 - !н«Життя-подвиг

М.

Остров-

формаційний випуск «День за днем».

І

.

БРОВАРСЬКОМУ

ПОСТІИНУ РОБОТУ ~: і

МЕХАНІЧНИХ

І

ЦЕНТРУ І ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОТРІБНІ:

t

МАПСТЕРЕНЬ,

майстри по пошиву верх­

Jнього чоловічого t жіночого

09034

:одягу;

Звертатиса

t t

на

м. Бровари, вул.

f 146.

адресу:

t t

Ниївсьна,

t

t t

Адміністрація.

t t

Броваяському змІmторгу f І НА ПОСТІИНУ РОБОТУ і

підсобні робітники .

,Звертатися на адресу: м. Бровари, ,вул. Металур· гів, 22. Адміністрація.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: і

t

!

у м'ясні вІдділи: : гастрономів :М 3 І :М 20, робітинки на овочеву базу. :

продавці

І

Броварській фабриці верх­ трикотажу

J

Звертатиса на адресу: мі- t сто Бровари, вул . Ниївська, t

:138

постійну роботу

-................_.

:........ t

потрібні: майстер мехаиічноУ дільниці,

в'язальнвціІ учениці в'азаль­

·

АдмІністрація.

ннць,

швачки і учениці шва­

Колектив

чок,

фрезерувальник,

ничної лікарні сповіщає про

ваи­

свій дитса­

f:

Великодимерської дІль· з глибоким сумом передчасну смерть лікаря

ЖУРБИ Миколайовича глибоке співчуття сім'ї покііІного.

Василя висловлює

док.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул . Разіна, 7. Адміністрація.

Виконком

Великодимерськоі

сіль·

ської Ради з глибоким сумом сnо­ віщає про передчасну смерть депутата сільської Ради

В зв'язку з пуском воьоІ технологічно!

: :

ПОБУТКОМБІНАТУ

закрійники верхнього чо-~ і жіночого одшу; f: ловічого

слюсарі-автоелентрики;

має

Адміністрація.

<<ТОРГМАШ~.

і

слюсарі-авторемонтнини;

на

верстатннки.

t

Адміністрація.

дитячого

: :

:

газоелектрозварники;

нього

столяри-червонодеревники;J

t

токарі;

школи.

-=-= ~

адресу:

водії І і ІІ ·класів для 'РО­ боти на автобусах; кондуктори автобусів;

J

~

t

В Р АВОНАХ ЗАВОДУ

на постійну робоtу потрібні:

'

:

електрики;

t

вул. Машинобу­

ПІДПРИЄМСТВУ

слюсарі ІІІ- V розрядів;

В АТЕЛЬЄ м. БРОВАРИ

БРОВАРСЬКОМУ

ус піхом.

тренер

на

f

f НА f:

АВТОТРАНСПОРТНОМУ

'\10,10- у зимо.вій першості області бу­

Гредуно­

ва .

переможЦі

Звертатися

:

дере- ~

J

:

забезпечуються

м. Бровари, д : вн<І. 1 G.

з

~f.ісце у бігу на 1500 метрів і показ ав рез у льтат 4 .17 ,О се ­ кунди. Тренує його Ів ан НабаНОВ . Вист v пи юних легкоатлетів

r,.іііі8іі8іііііііііііІіііііііі8і.ііііііііііаііііііііііііііііі8ііі8іїі.~ 8 класу.

!

можна

У стрибках у довжин у друге '11ісце зайняв теж десятиклас­ ник міської середньої школи .l\I'Q 6 Віктор Чорний. Вс і три

-

ІІла автобус на зупинці і по tг- . ІІ ла до нього. Водій чекав , ад- 11

11 треба.

ченко виборов друге місце у 6 : гу на 8(І0 м е тр ів з результа­ то:vІ 2.01,8 секунди. Серед бі­ гунів на 3000 метрів други:vІ був Юрій Яснал з результатом 9 .09,0 секун ди. Серед дівчаток :v1олодшого ві­ ку т реба відзначити успішний ;:~;ебют Люди Єржинкової у бі­ гу на 300 метрів т а Валі Пав­ ленко на 600 метрів . Вони з цих вид і в змагань були тре ­ ті~ш. Обидв і вчаться у м іс ькій середнІй шхолі .N'9 3 і є вихо­ ванками тренера Бори са Озер· чука . І юних спортс:v1енок. і їх наставнина

Одинаки

П етро Омель ­

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . І~тажник. т Е Jl Е Б АЧ~ ·11 Н о ського• . і2.і5 - •Орбіта дру жбю>. Фабрика

Одного разу

на роботу.

гуртожитком .

6

Учень середньої школи NQ 1 Володимир Нучин зай няв третє

гострій

11І а працюю на Київській. lжджу

ньої школи ,N'Q

: :

механік механічного цеху; J

: :t

ПОТРІБНІ:

ви­

Ta:v1apa Бизова. яка взяла 150 сантиметрів.

ках

11 падок.

І!

На бігових доріжк ах і в секто­ рах для стрибків розгорілася вперта боротьба. Серед учасни­ ків команди нашого міста най­ більший ycrtix випав десяти­ класниЦі середньої школи ,N'Q 6 Наташі Яхно. У стрибках їй підкорилася висота 155 санти­ '11етрів . Добре виступила з цьо­

соту

11 ного -

11

взяли міста.

11

11 До недавнього часу я ЕJва-11 11 жала, що чуйність, доброта, ::

1

У цих з;-.Іаганнях участь і школярі нашого

11 ~

N9.N'9 1. 41

слюсарі, штампувальники, зварники, токарі.

.

:

пл аст:v1ас.

;; упннки.

В еликого ус піх у досягли уч.~ ні міської дитячої сп ортивно1 школи. Десятикласник серед­

~ ~

НА РОБОТУ:

шженери-технологн

J

БРОВАРСЬНОМУ ЗАВОДУ <<ТОРГМАШ>>

УСПІХ ЮНИХ ЛЕГКОАТЛЕТІВ 9

1.

.NQ

r;іrщеної

НА БРОВАРСЬНУ МЕБЛЕВУ ФАБРИНУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ

начальник ремонтно-меха- : :нічного цеху;

адресу:

на

завод

Редактор Є. ФЕДЯR.

t

Адміністрація.

піонервожата середньої

школи

ав·

:вообробкн на посаду старІПо-: майстра сушнльного цеху : :і майстра меблевого цеху; ~

та учениці

·rх атн автоб~'сюrи

IOJ

іІ

НЕДАШКІВСЬКА,

водій

nідnриємства

: ro

забе:Jпе ч у ються

Звертатися

го виду з:v1агань серед дівчаток молодшого віку броварчанка

Н.

ВІЛраву на

виконує

Микола Галицький. Фото Г . Пилипенка.

09034

:

ПОТРІБНІ

пресувальниці

11

Іі ре вчитися, зразково трудити-11 І\ ся, щоб стати справжніми бу- 11

Роднlна;

тотранспортного

: : : : :

пр~суnальниць.

п;:ю:vrв узол .

11 11 шають ордени 1 медалt. 11 Юні піонери поклялися доб-11

кореспондент.

nеренладині

ее-

ПР Г::С.ОВО ГО ЦЕХУ З ТРИЗ.\\ІЮЮІ РОБОТИ І ІЛ ДВОЗ.\\ІН НУ

U

11 .муністи, ударнцки ко.муністич- 11 ~ ної праці. 1хні . груди '!рикра-11

мадський

ті спорт­

усього

У ЗІЛJЗКУ З ПЕРЕХОДО.І\\

::

11 працівники заводу «Арсенам 11 11 імені В./. Леніна. Обидва-ко-11

11 тонаришам.

виконати

протягом

Одвнаr;н

11

КОАІунізму

яні

гу рТОіЕИТІ·\0~1.

П. І. Тка- ~І

багатоборства

ЕР ОІ3/\Р С ЬКОМУ ЗАВОДУ П .'ІЛСТМАС

Коли почалася Велика . Віт- І 11 чазняна війна, брати Горохів- ~ дівчатка і хл:опчІши 11 ські, ще маленькі хлопчики, 11 галися років народження ; І\ розшукували зброю, знаходили 11 у1958-1959 старшій 1956 - 1957 ро­ 11 зв' язки з партизанао~-tu, допо- 11 11 магали їо~-1. А зараз вони - 11 ків.

11 дівникоми 11 достойною

зюrового

u

f.І. М. Малий, Анатолій та Ва- 11

11 дим Горохівські, ІІ ченко.

з

11

Поліщук, 11

Б. ЛИСНИ, майстер спорту СРСР, гро­

лодимира

Змагання показали, що нор­ :vІативні вимоги першого розря­

L 1

розповіли 11

Т.

про­

підтягування

:Jавод).

~

11 Надовго в пам'яті піонеріи 11 ;: дружина і.и. П. Поповича за- 11 11 лишиться зустріч з ветеранама 11 11 війни та з .молодими зах исна- 11

нашої Вітчизни.

участь

можцем у дводенній боротьбі. На фото: влучними були по· Друге місце за водієм Мико­ стріли головного інженера ре­ .1о1о Галицьким, третім був Сер­ монтно-механічного завод.у Во­ гій Мірошкін (шиноремонтний

;:11 3 ВЕТЕР А НАМИ 11~ 11 калtu

виконати

-

вправу

який зу­

на пер е нладині . Він і став пере­

1:

11Ров'я і довгих fJОІ<ів життя.

відзна'Чнвся

брали активну

лижних гонках, старанно до них

',,__"__________, ~··ф·----·----··-····-···~

сіль~ І

М . МАРЧЕНКО,

знову

Онуфрієнко,

найкраще

грамну

см е ни .

І! о,кої Ради . І сtЗої депутатсьКІ іІ ~· о(юв'язки вона mІконує з чес- 11 ;: тю. Идуть до Nеї за порадою, 11 \І 1, :)а допо.ногою. 11 Хочеться побажати шановній 11 Марії Ми~<олаїtЗні доброго зда- 11

;:

Тут

Микола

ГПО з у :vІ і ли

І! ІІ І! За суАtлінну роботу, серде ч - \ 11 не ставлення до людей обрали 'І

::її пухівчани

шись , спортсмени перейшли в спортивний зал заводу <<Торг­

.півіІ

ЖУРБИ Васнпи Миколайовича висловлює глибоке сnівчутти сім'і покійного.

БРОВАРСЬКИП ХЛІБОЗАВОД оголошує набір робітнввів (жінок) для роботи в цех по виробленню хлібобулочних

Адміністрація та колектив ме­ дичних праnівників Броварськоі центральної раіІонної лІкарнІ з глибоким сумом сповіщають про передчасну смерть лікаря ВелrІ:одимерської д!пьничноі лікарні

виробів.

Звертатиса на адресу: мі­ сто Бровари, вул. Продоль­ на, 2. АдмlвістрацІа.

ЖУРБИ Василя МикопаіІовнча висловлюють глибоке сnівчутти

сім'ї

пок!іІного.

,....""...,...,:-,.:.~.,:--~."..,...,.,.,~..,.~•

~~~~~:::-:::::~::~::::::::?~~~-, '#::~:;~:~~~.,-~~~::о::::::~:~~:~::::::::::~:;;,,~:;;;:;х;~;,:! Коммунистнчес~оіІ

партии УкраинЬІ, городекого и районного

255020.

м. БРОВАРИ.

відповідального секретаря,

дента місцевого

відділу сІльського

радіомовлення

-

госnодарства,

19-3-18, відділів

кореспон-

промисловості,

п ' итниuю

1 суботу.

Обсяг 0,5 формату

.-~,,:::~::::;::::~:е::~::::~-~~~:::::к:~::.:>.:>.:>.:>:::;~:~::::е::::::,:.;~-:·.:>.:>~---~'~'~'~ ,;::..:~:::~. ІНДЕКС

61964.

Броварська друкарня Київського облуправління в справах видавництв, поліграфіі і книжкової торгівлі, вул. Київська,

154.

Зам.

1414-10.858.

41 номер 1974 рік  

41 номер 1974 рік