Page 1

Продукція понад

РІк ви,цаннк

29-1 .Ni 41 (2735)

Про.летарі всіх ~>раін, єднайтеся!

За

СУБОТА

передо­ 1ців.

принладом

вих підприємств,

які вирі­

шили на честь 100-річчя з дня народження В. І. ЛенІна достроново вино­

6 КВІТНЯ

нати п'ятирІчну І додатио­

1868 р. ЦІва 2 ао ..

во

до

завдання

продукції

на

карбованців, воду

випустити

сотні

колектив

мунального

менну

дату

цю

план

РАЯОНИОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ

РАДИ

найНІращими

зокрема,

третього

річки до

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

пустити

зна­

'перемогами.

КоJУІунальниии залися,

ко­

обладнання

зустріти

трудовими

БРОВАРСЬКОГО

за­

нестандартного

прагне

ОРГАН

тисяч

зобов'я­ винонати

року

а'яти­

грудня

25

і

ви­

додатново продук­

цІї на ЗО тисяч иарбован,... ..с+ ...:- .,...., .,. .:'!" .о- .,. ..

ШИРИТИ ФРОНТ РОБІТ

~~[lill~ РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ 3

По'Іаток квіт•ня стаз для хліборобів по<зтко"t

квітня ц. р. уряд Демократичноі Республіки

широкого

В'єтнам виступив з заявою в зв'язку з наказом пре­

товариші _

по­

20 ге.ютарі·В вів- досадІmьну

са •на :зерно. -в наІСТУ•ІІНі два

дні було пооіяІю ще 40 •Гектарі-в

ві•вса

.на

вИІГо-~центнеру

ЛЯХ. тепер .''~УТИ rурю.т трак-

торІв.

.~обрив

·розкида.чами,

з_ перших ро

б ІТ

майстер.ні

.на

дні:в

ВИСОЮ!'ІІ

поль.ових

.вИ:р.О

б ІТ:КОМ

і

РобітНИ!Ііі бригад

народу, в інтересах відновлення нормальноУ обста­ новки в усій Південно-Східній АзіІ. Аrресивна війна, розв'язана Сполученими Шта­

нерал1:1них

тамн Америки проти rероУчвоrо в'єтнамськоrо варо­

добр':'в

пі·дrоту·валиоя до цьr;го і з

оран.кою ГРJ1~ту -rІІд кар~оп: лю 1 ·кор,мовІ бурякн, СІІВ6І

:виконують ,,111 •на ІЗО

ранньоt. капусти за \·шнул; :!•Ва ~нІ пос~джено в·р.учну, на ши -роботІ .було заи~ят.о понад 20 робtтІшць. ПІзнІ-

rniд картоп,1 ю •і т;ор~юві культури ""ВЖе розсіяно по 3 тонни дефекату і вниситься ,п 0 2 ,центнери суп·~рфос­

ше, ко.ш

фату.

зерлов~х тощо. Три гектар~

.

зем.1я

добре

під-

сохне, пустюю в дію ;юзса-

св-ої ю1інні

і!l,роцентів.

На кожен

гекта:р

Для

нор-

нетерпінНЯ\1 чекають 'ІО'Іат-

;-:лощі ку роботи.

підживлення

трав ро'Зсі·ваєтося по одному

Фро·нт шириться.

вес-няних робіт \Іеханізатори бе­

руть ·розгін. П. ВОЛОХА, директор радгоспу сківський».

« Пдо­

краІн, всіх проrреснввих сил миру, опинившись пе­

ред перспективою тривалоУ і тяжкоі вІйнн, уряд США змушений піти ва часткове припинення бом­ бардувань Північвоrо В'єтнаму. Проте аrресія не перестає бути аrресією. від тоrо, що бомбардувань зазнає не вся територія Демократвчноі Республіки В'єтнам, а ІІ частина. Бомбардування майже половв­ ви територіі ДРВ триває. Дальший розвиток подій залежить від тоrо, чи зроблять Сполучені Штати Америки дальший крок: чи првпниять вони повністю І беззастережно бом­

бардувания та інші акти війни проти Північноrо В'єтнаму, чи поставляться вони позитивно до відо­ мих пропозицій уряду ДРВ і Націовальноrо фронту визволення Південиоrо В'єтнаму про шляхи розв'я­

rальиоrо миру.

ВЕСНА КВАПИТЬ На

ланах

Боrтданівської

птахафабрики заовирувада життя. Весняне повітря три­ вожать

зву•кн

моторі·в,

пюльових

·дорога•'<

вився

-rранопорту.

рух

на

пож,ва­

ВиШр:коВІі •роботи в гос­ пода•рІс11ві тривали недовго, бо піщюfі землі пі.:r. дією

ПІДJНИВИJІИ JІУКИ Сто

одинадцять гента­

рів лук підживили міне­ ральними добривами в радгоспі <<Бобрицький>>.

Зараз

проводиться

їх

бо­

В ДІЮ

в екоплуа:rащю rретій вели­ кий технологічни-й ко~шлекс по виробницrву за.тізного

КРИВИй РІГ. Зростають І концентрату. його

П. СТРИЖЕУС, зоотехнік-селекціонер.

також під·ГОТОІВКУ грунту ГІІі•д ·сі·вбу ярих зернових. Вже .заJкvльтивовано б.1ІІЗЬ-

ко ста ·гектарів 1ріллі. І тут сонця і вітру швидко зисох- на-йбіm>ШІІМ 11шробітко:.І від­ ,111. Тепер на багатьох ді- значНІвся •водій тра·ктора ля1нках можна побачwти «Т-?б>> 0. с. П.тохой. А траІкторні

.

юсть .яюІх

агрегати,

з

кіль-

К.ОЖ.НИ\1

д·нем

т.ракторист

підсіяв

м

20

• .

с

.

гектарів

,.

лІілько

коню-

зростає.

шини.

Спершу хлібор•аби вийшли на площі озимини. Вручну

В rоопода.рстві rю'Іалася сіІ&ба люn·и.ну ·на зе.1ений

і

наJЗеМ:НИІМИ

•механі'ІІШМІІ

засобами іВОІІИ .вже піджнвили мінералЬІНими добрива·ми лона1д 500 •гектарі!! посіrві:в.

корм.

Во•ді'Й

трз•ктора

<<JІ.\ТЗ-5>> Г. В. Бобка засіяв nерші 9. гекта~рі'В. Дружна ,весна ,квапить на­ ших х:lІі•боробіrв. І во.tи по­

~·спішно йде заwриття во- J опішають, щоб не :Jгаятн .тоги .на зябу. Тра11порисrи марно ЖОІд!НОЇ години, в ·0. С. Плохой, В. П. Кар- комплексі п•ровести всі по­ ·наух та М. В. ІБобко зг. три льові роботи.

дні

ронування.

НОВИН КОМПЛЕКС­

·заборону,ва;1ІИ

·гектарів. .І'v\ехані.за-гори

бJІизько

300

----------------~------

,розгорнули

Ф. ЗАРУ ДИ ИЯ, голова спілки.

фабкому проф-

------------------------

ко~tбі·нату. Здано

ефектом

тисяч

20

чою

програмою

кварталу. понад

план

Ібокі .знання, щоб з честю ВИКОН'j'ІВЗТИ СВОЇ Об')В'Я'ЗКН

два

працюють

значну

по. ІЦИJВільн.і-й оборсні. на.­ са:~шеред, 11р.еба знати, ~-к ор.га,нізу.вати .і завчасно лро­ ІВесrи ЗЗХОІдИ

ІПО

СТВОре·НіНЮ

і за•стосу.ванню ·заrобі·в за­ хисту ІВіи, .зброЇ МЗ~ОВО!ГО ураженн•я; як забезпечити )'!МОВИ ,д,ля 11рив.алої роботи об'ектів на·род:ного rоопо­ дарс11ва на ·випадок ворожо•

>

напа·ду; .як органі·іу.вати на.в.чання ,робtтнІІІКів і служ­ бовців ·по програ1мі ци-віль· ної оборони ... З :цією метою в районіі

систематично

провод.яться

збори, ·к.ороткотермі:нові *УР­ сиJ тренування .і на.nчаНІІЯ ІПО ПЇДІГОТО!ЩЇ ·КерЇВ.НОСО складу

-

началІ>ницького

склаиtу :цпвільної об:>.рони. Щомісяця на од:ноденюrх

зборах 1пори ш-габах ЦО нав­ чаються :на~ча·льникн штабі·в

ДИІре!КТОрЗІМИ

лізаторських

пропозицій, яні запроваджено у вироб­ ництво. Це дасть еконо­ мічний ефект 60 тнсяч нарбованців на рік.

Сумлінно трудяться ро­ бітники дільниЦі по виго­ товленню деталей та вуз­ лів для випусну :котлів. установок

та

ін­

шої продукції. Тут ~1ай­ стром комуніст Іван Горо­ хівський. Особливо відзна­ чається в роботі бригада слюсарів, очолювана Во­ лодимиром Віюшцьким. Вона виионуt; норми на

1 ОО- J 20

процентів. Г. АНДРІЄНКО.

ОВОЧІВНИКИ

вирушають в похід Боротьба за високші овочів у третьому році п'ятирічки для наших урожай

овочівників минулої

поча.т~ася

осені. Тоді

щ~

було

створено спеціальний меха­

нізований аагін, якиіі про­ тягом усього

осінньо-зимп­

вого періоду

вивозив орга­

Результати роботІ! ковідрадні. У поді

дективу

почалися весняні роботи, 1 овочівникам є чим удобрю­

вати землю. На 1\ожен з 40 гектарів під огірки вивезе­ но ПО

100

ТОНН ГНОЮ, ПЇД садитимемо

помідори, яких

гектарів,

30

по

-

тонн,

30

під баклажани і перець

по

-

тонн. Під усі овочеві

80

культури

повністю заве:~е­

но мінеральні доіірива.

Парниководи

подбали

про забезпечення рільничих

бригад

хороШим

nосадко­

вим

матеріалом. У ·парни­

ках

вирощується·

високо­

якісна розсада ранньої ка­ пусти, в рамах висію1о ран­

15

гектарів,

рачах, ш:ш

600

4

гектари.

покрили

15-20

ЗаІВО­

ІВах.

А. €ФРЕМОВ, начальник штабу району.

нинішttьо­

гноєм

товщиною

сантиметрів

і

та­

ким ае ІіІаром тврфо-пере­

гвЩої с:уміmі. Kat~JtacИ лиць

соня~них теп­ вже на­

6J•enJDWi

крили' пліВІ~ lfi площі 3 гектари. ТеВJПІ.ЧВИки роз­

почали висца.увати розса­

ду. На 4 fІІСJІЧі хвадратних метрів nлощі yze висадже­ но ранні помідори в торфо­

перегнійвих горшечках. На

порошко­

вої металургії, пласrмас і інших. Проте дпвує пове­ дЇіНіка керіІВ.н.нків радrосuів ~великодимерськнй» та іме­ :ні Щорса. Вони до цього часу не ор:ганіJЗУ'Вали та.ких за·кя·ть •В своїх ІГОСПОдарст-

в

цях під поліетиленовою плівкою. Грунт у нпх ще а осені удобрений -"- його

•ВОдІЯТЬІОЯ ·триденні збори з кер.Ьвннками серадньої лан­ ІКИ. Ці .за·нятт·я вФІуть голов­ ·н.і спеціа\Лісти і .мі-сц·~·.Jі на­ '~ а.1ЬНИ-КИ Ш1'абіВ. Добре пройшли такі за­ :заводах

рафона­

му році в сонячних тепли­

та інших гоапода:рствах п.ро­

·на

внесли

кільність

Чимало ранніх овочів вн­

д,іВ, рам-оопьв, фа.брик. За­ нят:rя проводили кваліфіІко­ 'вані в.икла:д31Чі, спеціалісти ·і керіІвюІ'КИ ЦО району та област·і. У іJам-оопах t.Руса­ ніІвськи.й», «~Плосківський»

няття

творчих

Вони

вистачить на

промислових і сільсь;согос­ под~ськик орг.анізац;й. .Зокрема, були проведені З

параводя­

люди

пошуків.

рувано в

,ровини на рік.

~ур•СИ

винустив

ні котли для сільських ла­ зень та чимало .іншої про­ дукції. На заводі добре

ні помідори на

~Керівникаи--знання Керівникам пі.д:при~\Іств і

першого

Він

рощуватимемо

ор·ганіІза;ц.і:й 1'.реба мати гли­

карбо­

ванців на рік Колектив заводу успіш­ но оправився з виробни­

частину росшш уже :!аПіІ:і­

продук­

поrужності другої '!ерги тнв'!!Іість б.шзько >ЮО ти­ Пі·в·ні'ІJЮГО гір·ни'Іо-збагачу-І ояч тонн мета.1ур•ійної сн­ вального

про·

внести

нічні добрива на пода.

зання в'єтнамськоrо питання. За переконанням Ра­ дянськоrо уряду, ці пропозиції є доброю основою для міциоrо вреrулюваиия у В'єтнамі. Радянський уряд вислоВJІює надію, що уряд США серйозно зважить обстановку, яка склалася, і зробить такі дальші кроки, які б справді повели до припинення війни і політнчноrо вреrулювания. Цьоrо внмаrають Інтереси миру в АзіІ, інтереси за­

2

плану,

,раціоналІзаторських пропозицій з економічним

П~реби-

перед -с-енні >добри'в у .грунт ВQНИ

·

проти

продуи·

на

20

рі ль н и ч их

заК~Н:'ІУЮТЬ

рати· ·насіннv ·картоплю. Че-

рів ~дТ-54» і «Т-74» Мико-

центи

встановленими

відз'На'Іаються •Водії тракто-

аrрегапв пра-

підвищення

тивності працІ

11ракто.рних причепах.

·· б · · б . б І рез д:ва днt, то то з недІт, ~~~::и~а 1' :он~:=~:і~Ні а~~~ ла Григорович Бігун та Іван по'Іне:;tо ·са.~ити її. Чотири Р . Р • . Іванович Сащенок. На в-не- -:vtехаНІІІзова,н~ ланки до>бре

політичноrо вреrулюваиия в інтересах в'єтнамськоrо

В1ом

азоrних

ми. Торік .на сад;і•ІіНі пом•і-,ІВИ•ГО'І'овленими ІВ радгоспній

•Ко:vtендуlвала.

Майже ·на .всіх наших по.

Радянський уряд повністю підтримує цю заяву уряду ДРВ, переконаний в тому, що вона вказує реальний шлях до п)інпннення війни у В'єтнамі, до

машиНІу,

т-ов.тену ,tіоцевими у:>Іільця- саморабними

Jелений доріІв в-она себе добре заре-

корм.

почати переrоворн.

ду, є серйозним джерелом напруженості в Півден­ но-Східній АзІї і в усьому світі. Вона викликає рі­ шучий осуд і rнівннй протест усіх чесвих людей, у тому числі І в Сполучевих Штатах Америки. Зустрічаючи моrутвю, зростаючу відсіч з боку в•єтвамськоrо народу, який спирається ва активну пІдтримку і різнобічну допомоrу соцІалістнчввх

розгортаню1

.тьавнх робіт. У поосділок ·~Іеханізатор Віктор Федото­ Івич Строкач посіяв перших 2,5 гектара ·рt'\дІЮКІІ, а його

зидента США Джонсона від 31 березня цьоrо року щодо частковоrо првпииеиия бомбардувань ПІвиІч­ ноrо В'єтнаму. Уряд ДРВ заявив про свою rотов­ нІсть призначити представвика для контактІв з представником США з метою обrово}1вти питання про беззастережне припинення американських бом­ бардувань і всіх інших актів війни проти Демокра­ тичиоІ Республіки В'єтнам з тнм, щоб можна було

Вони вирішили доби·

тися

газових

Механізатори беруть розгін

наших

план

26 1\.ОЖНО

ВеСНИ КНЯЖИЦЬКІ ХЛІ

би радо зустрічають крилатих сіва­

чів, яких

очолює

командир літака

"ПрОЩено і ч&mІВу розпі­

На фото: І. С. Шматко та керую­ хірувано.

Іван Степанович Шматка. Адже во-, чий ни завжди допомагають їм виборю" вати високі врожаї зернових. Цієї

тисяч кЩратних мет­

рів s 10 по 25 квmя виса­ димо огірки, ро1саду яких

відділком

М.

А.

Мuсимець

оглядають новий масив озимини. Фото А. Ко•зака.

Н. КОВGАСИИСЬКА, аrроном·оsочіr.ник рад­ госпу «ТребухівськІІА»,


Сторіпка цева та інші.

життя

Комсомольці ІХ <<В» І <<Б» клаоLв перед збо­

Х

організовано нрове­

рами

Тіпьни праця JІЮАИНУ ТАК підкрес.1е­ С АМЕ но в однtй з умов шкільних

комсо­

органі·зацій

мольських

честь славного ювілею

50-річчя

ВЛКСМ.

шеного України.

ЦК Але

все,

-

на

перш

за

навчитися гл~боко знаннями,

оволодівати до

ставитися

навчання

до високого обов'язку

як

пе­

сус-пільством.

ред

В

нашій

rwоведені були давно комсомольські . збори: «На­ ші знання і руки тобі, ко­ Під час підго­ мунізм•. комсо­

товки до них всі мольсьtоі

групи

малн кон­

Восьмі

кретне завдання.

десят-і класи побували

-

міста.

на підприємствах

з

познайомилися ннцтвом,

9Ироб­

ІПрофесіями,

по-

тІм ВИГОТРВНЛИ ДЛЯ ШКОЛИ

альбоми і стенди.

Ціка·вою, наприклад, бу­ ла зуст.річ учнів з робіт­ никами ·заводу

порошко­

Началь­

вої мет.алургії.

ник цеху залізних лорош­ ків в. Г. Дешко розповів

їм про :роботу XIV з'їзду nрофспілок СРСР, делега­ про том якого він був, екскурсію в незабу.тню нвартиру-музей В. І. Лені­ на.

зборів, Готуючись до побу­ комсомольці також вали

на

торго­

затодах

понфаренцІї. Учасники до цравильного прийшли про­ висновну, що вибір справа серйозна. фесії що потрібно обирати про­ фесію таку, яка стане змі­ усього

стом

директор школи О. Б. Ле­ вІн. Нашу ·землю прикра­ шають люди .праці, сназав

він. УчнІ школи

верх­

жу.

Зустрілися комсомольцІ рІзних з цредставниками nрофесій І в себе в школі. директор побували Тут

райунtвермагу Г. Ф. Лоб­ трикотажної Ію, майстер фабрики Галина Масумо­ В. І. Лео­ ва, архІтектор, нов, начальник лаборато­ рії заводу nорошкової ме­

І. Д. талургІї ЛІкар-тераnевт

ЗІнченко. районної

NQ 1

і на­

далі повІfНні продовжу:ва­ ти трудові і· бойовІ тради­

людей. А

ції радянських

насам 1еред,

цього,

потрібно оволодівати гли­ бокими і мІцними знання­ ЩІ , ЯІ : І\<' робляТІ. відмін­ члени

навчання

нюш

ВЛНСМ Т. ЮрпІчнинова. О. Нрижа.нівсьІ\а, Н. Же­ Тананай, А. ребцова, Л . Тимно, Л. Ц~п. О. Гон­ чаренко, Л. Савельєва.

Комсомольці С. Гайова і С. Чеnіс nоділилися сво­ про вибір думками їми JІ!РОфесії, враженнями від енскурсій на підприємст­ ва.

З увагою слухали притридцятих ронів

мольця нині

яний

Беженцева,

І.

Ф.

комсо-

розповідь

сутні

працює на заводобу­

дІвному комбі-наті. Він та­ присутніх

кож занликав

добре ною

,вчитися,

бути

старшого

зміною

гід­ по­

Учаснщш збQрів в прий­ рішенні

нятому

за

наголоси­

в виховувати ВЛКСМ ЧЛена відповідальності

яНІість

-помагати

навчання.

до-

педагогІчному

в боротьбі за колективу зміцню­ глибоні знання. зв'язки з вати шефські пlдJ1іРиємствами, брати ак­ тивну

участь

в

громадсь­

роботІ. мно­ но-корисній жити славу батьків, житн І nрацювати nо-ленінськи май­ в ім'я пренрасного номунізму. бутнього -

С. WМІЛОВИЧ, старша піонервожата

міськоУ школи

1.

'.) АСІДАННЯ

r-J ІІІОГО

батькі.есь-

уявляемо його ообі у класі, в ·присутності ·ба·тьків і м.а-

Уявл!іемо

тер:,в.

J1ВЗІГУ ,дитині Та це

захід,

Я!К

ю1 вони, в ІПерwу чергу ві·дповідаКУТь за навчання і :ни -

ховаиня с.воі•х д;і'тей . Цього

підво~яться під- Абра1мовн не бажаюїь зрона яком•у ЦИ'М ТіЛЬКИ оумки ЧВерl'і, ІВ·і:дІЗНЗ.ЧЗЮТЬСЯ' Зj1МіТІІ. Ад,же ·кращі уч:Н'і, .накреслюються •можна ІПі\іІ,11Вердн1'и те, що ·ні шляхн далмп·ого nЇіднесення Пе"ро Семеновнч, ні Раїса

'НаJВІЧалІІНо-mи•ховної Василівна жо.дного разу ·не

рі·вня

тим ді· робот.и, допомоги тя,м, •я-кі ІВІідстали від своїх товариш~в.

Але .це ;засіІд,ання, про я'Ке ку директора . Виходить Т!ІІК: , батьки йтиме мова ниж•че, бу.~о не

авичайним. Проходи.1о во-

.но ... у будинку .N'2 24 ilO вулиці ТелЬІмана ·нашого мі~та у .!1ромадян Абрамавих. Ока­ що

зати,

гоапQДарі

•вечір дуже ращ•і 'ГОСl'ЯМ, під­

став нема€. І · ось чому. На «виїзне» :засі.да.ння батьків­ ськи.й wмітет мkЬІКоі вось­ щІрі'Ч.ноі школи .N2 4 .прн· ТОГо), щоб ДЛЯ бу·в 'СЮДИ серйозно, 11рІІІЩИІПово пого­ ВО'РИТИ •з :багrьками про даль­

шу ДОЛЮ ЇХ •СИНа се.\ІИ·КЛаС· ника Василя.

Склалося три•вожне стано­ вище. Ваоиль чаато не бу­ ·ває вдома, невіІДомо ,1е но­ ·йог<> бачать ч І· є, v школі

Прикро,

але фаю:

він без

у 'Першом•у ІІТЇІВрі<ЧІчі ПОВаЖ·НИХ •ПРИЧИН

!:JРМУСТІ~В

Д'lfVB, а з 27 лютого V · школі ІЗОВ· сім •не був. Члени батькі•всЬІкого ком і­

27

тету · ка\ІІІ

-

постави.1и лере;1,

· пра<внти

ють

бать­

пита. ння:

Я.к гадають на

вони ·ви­

становище,

ува·зі

ЗУСТРШИ пернатих друзів уч­

),j';

2.

середньої

іІІколи

До їх повернення з вирію тут виго-

томено nонад 300 шпаківень і синични­ ків і пер~дано Броварському лісництву.

Під час передачі в спортивному

залі

школи було вишикувано урочисту лінійку.

Технік-ліеовод І. В. Сучок подякував уч­ ням за добру справу, яку вони зробили по

ді­

луваІfНя про •вихованІія '!"ей.

Про

гро,ІJдсь­

обов'Я!зо.к

у

що

•зробити

.ма­

для

Василь їхній щоб .того, став на Ів.і,рннй шлях, почав регуля·рно відвід)1ватн шко­ ;~у, ПОЛі<ПШИ'В СВОЮ П<:Юе~ін­ І!<ІV?

.намагались

ви-

.пра.вдовуватІІ'СЬ. Обоє, мов­ Л!ЯВ, JFрЗІU;ЮЮТЬ, заЙ,Іf'ЯТі, Не приді.1ити час є завжди

Пі'д<ПрІfОІ~l'ВЗ.Х,

ТіЛЬІКН ПО ВИКдИ­ ШКОЛУ баrrЬІКі"І С ЬКОГО '1Леf!1И Юу, а в силу комітету, вчител· і необх~дноаті. Досить ска·за­ ти, що класний •керіrВ.НіtК ІВі•д­ !В•ідав Абра~ювих понзд де­ сять разів. І ·все даремно ...

лись ти~І. я.к •вчаться і по­ •ВО.д;ять ·себе :д і тн їхн і х ро­ біТІшкі·в. Та<КОГО ІІС rрапи· лось ·би .

«Союздруку» , що .на тернто'Рії .заводу пла.спtас. Якщо

С.1ід Ч а стіш е І ВІІІІО С !ІТ І І на ОбГОВОр С НН·Я р обіТІІИ 'ІІІ Х 3 бо· рів шпа: ння внхеованнп дітеї1 'В січ'ї . частіше ЧІІТаТ!І .lек­ бапка\t. Д (ЩО\ІОrу ніі на

роз.пО'віли

ми

Вище

про і

шко.ш

вз.аемовіtдносюш

батьків . У 'ІИТа"Іа·, бс.зумов110, виникає питання: а Я!К реаг ує

на це громадськість, П'РаJЦЮЮТЬ

де

1\ОдеІКТІ!В,

батьки Василя? Невже торт­ машівц.і•в ·не т~рбує те, шо сантехнік Петро Семенович дружина АбрамсІв і його Раїса Васи.1ів·на-<робітниця цеху

сJноса,р.но-скла.дального

.N'2 2-таrк ба,йдужі до Rеr.ід­ •НОЇ

свого

поведінки

Ні, •не ба,ііщужі.

си•на?

Партійна

і

проф апі.1кова оргаІfізщії за­ воду .не •ра;з .зай~Іа.1ись цю1 питання. м, неодноразово

роз­

·бать·камн.

Та

мов.lяли ВІЩНО, ЩО

•з ТУТ

не

ВН<КОрІІСТ· а­

ЛИ :всі•х фо1р,м .і 'За•собів впди­ ву на Абрамових. Про та­ ких батькі·в 7.реба го~1ро і серйозно rо1юрити на робіт­ инчих зборах . про них слід і 3аВодПІt·СаТІІ В .цехов· ій

СЬІКі'Й стінн:вках.

нага.давши

ПрИfЩИПИ •МОра·ЛЬНОГО

І(ОДеК-

то

вони

та<Кі

не

аже

вість, троль

трали-

·не

такото

ми

прочитала

уривок

«Найми<tка » Т.

з

пое­

ш~вчен­

ка .

З туморесю~ми внетулили Петро Потапен,ко та В.1адн­ слав Кируха. Присутні за­ ча.ровано слухають чарівний

г<>лос шк·ільної . опіJвачки Га­ Дзвінкими лини Давидьон. бервитчани також

наго­

солtсток­

охороні nтахів, а nомічник лісничого 1\1. Д. •дев'ятик;~~асниць Ніну Щер­ Любу Нагорну, Валю юним охоронцям бак, Гресько двадцяти трьом Тимоше~tко, Люду Тарасоч­ природи вручив пам'ятні подарунки. ко. На фото справа: учні 5-7 класів деонід закі!ІЧився. Та ось вечір

Осьмак, Олександр Петренко, Степан То­ і Сергій Литви­ щенко, Віктор Остапенко

частіше Господарі просять концерт.на прнїжд.жати

ненко, які виготовили найбільше птахівень. :програ\Іа їм дуже сп:щоба­ .1ась. передають піонери зліва: фото На

шпаківні працівнику лісництва І. В. Сучку. Фото В. Полотн~ка.

С. €ЛФІМОВА,

старша піонервожата.

J.O·

ко о1ектнві-в дЛ· Я

сі\ІеЇІ

:1

щоfі

того.

сnільними зусилля-ми \'спіш­ но 'ВИр·ЇШуВаТИ : завдаr-І!ІЯ rBII· х овання

п і .1рос таючfJг о

•ко.;тіння дусі.

В

по­

.КО\ІуНіСТІІЧІЮЧ\'

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, член районної комісії в справах неповнолітніх.

кон·

повсякденний

,

---------------------- ----------m СЛІДОПИТИ

В

ДОРОЗІ

~~©1r[p~~ ~ ~б\ YШfJ~~ rnJ~ffi] ~ [t{@ iJ оо~~ Піонерська дружина імені нашої школи Новосьолова розшукала перших піонерів

та разом з батьком лю, Віктором братом старшим пішов захищати Батьківщи­

та комсомольців села, про­ вела зустрічі з учасникамн

ну.

нащадками 227 частиною НКВС, ЯКИЙ ПОЛКу ВІИСЬК в районі Київ обороняв

ко

ших

вимогли-

високу

fіесіди . .1\'Іщ і ї.

школами.

ців по-справжньому вихову­ :ва .lи свої-х дітей, пр ·Jя.вля ­ них

ро­

~Іісневого переJ.ач і nooвiJ.i. І\і та радіо, стінна преса ЇНІUJ. і фОр\111 \І а ЮТЬ б у rн !УІІ\· рею> ІJІІ·користані J..l· н :rа .lr,­ нюго ,J\Іі,ц.нення ,зв'язІ\ів на­

Можна з впевненістю ска­

Того 1вечора з Д()ІІОВіддю про міжнародне стЗІНа.вище бер.вичанамн виступив

Зборн.

ІІа•пеr ~ J. t щн і

на·вча.lьноІ· , ,

закінчення К\'!

зати, якби батьки тих хлоп­

Дев' нтикJасники дають концерт Улья!юва», Володю про «КоМІООммьці ходили в ата­ пухо­ ки», «Оренбурзький вий ;платок» . Каl'Я Потапен­

важтшо 'з араз,

1\'\икола Гайовий, ·Олексі<й Бокар, брати Олександр і Сергій СкибчикИ, Вік·l'ОР ЧеЛІщов .

до

і в ньо­

\ІІУ є ІПРИК.l<JІдО\1 . Я к ч с е це

і

сі~І Із .1ІІШК·JІІ кар­ вешвкі апра•В'l не в Та боваНІців. збитках. а в то·му, :по 'іх наніс. Вчани .1а кра,діжку rрі\'па середньої Ім-іської учні•в 5. Почав чет­ школи .N'2 .вертокласнІік Олег Б.1енов, а завершнли ІЙого др у іК'ки:

.1и

тах.

досві.r

я•ких завждн

діти

rов·орити про .нанесені збиг­ ІКІІ,

:нших

.fJpiЩ IOIOTI •

Д. І. Бонар, О . С. Чt:.1І>Цо· ва 'і О. П. Окнбчнк, цікави­

Цюш д:нюш ·раїююіз ко-.

війни Великої Вітчизняної ·та молодими воїнами. Міц­ ніє їх дружба з військовою

ІКері,вник 9 класу Завори.ць­ кої серед:ньої школи Г. Ф. 11ворчий та 'КуІЮшин. Про ЖІІТТЄВИЙ ШЛЯХ Бурев!сни:ка О. М. Горького революції розповіла комсомолка Ніна ПоІЛеrенько. Після у,рочистої частини коНІЦерт. Дівочий в ',дбувся <'Пісню а•:-!са.мбль •виконав

J.e

попу.1ярнз у.ватн

s ------------------------ ----------

nepetд

тру : \ІІТьс.я

на

Гаііовніі,

М. О.

H:ИXOBA.II.IISL

ТЕМИ

рР\Іонтно­

н:.t

.д е

:мон11ному,

кост.і більш активніше втру­ •ЧЗТИСЬ у 'ПИТЗ.ННЯ ·ВИХ'JВЗНJІЯ ді 'теіі членів свої·х кмекти­ ,ві•в свід'Чать : і · інші Факти.

========================= .ІІА

ЯІЮбн

.меха.ніrчному заваді. д <' прз­ ІЦЮЄ Ф. П. Блен ов, ШІІІІ о ре­

будин­

Пет.ро Семенович та ку Раїса Ва'Силіана-<булн. в цей

рІдко."

лось би . Оказатн с.1і:\ ще і <ПІро те,

були· .на батоІ<ііВсЬІких зборах <МЇJСія •в оправах непав!Іоліт­ сьомого •класу, а в школу ніх ;розглядала ·апраш\' про з'яІІЛяються лнше по зикли- краді~ку ·в •кіооку ,";'\! З

роджують

ні Броварської

не оу бУІд'івнаtка .комуні:щу про

-

Ми ;виправдання. Батьки, і ·гіль· вза.емну пова11у ІВ •сім'ї, п~к­

КОL~І'ітету.

оплеска,ми

ДОБРЕ

ШliZ.Jt

Шkола., cifrl'я, kолеkmив

· Ба.тьки

ноління.

почуття

трикота­

виступив

nромовою

з

ня, ремонтно-механічному, дитячого

прине­

користь

і

На комсомольських збо­ рах

вельного машинобудуван­

нього

життя,

се радість собі суспільству.

ли, щоб НОЖНОГО

nластмас, фабриці

марксиз­ чрацю

<<Класики

ків»,

д .1я

нещо­

школі

письменни­

радянських

-

оголо­

комсомолу навчитися

це,

rwацювати,

нонференції ли читацькІ на теми <<Праця в творах

му-ленінІзму про при комунізмі».

388JІИЧУЄ

огляду

Г. В. Стаоросель­

лікарні

Комсомольське

.

відділу

tро.мадСЬКО'tО

Красил і в ки- Калині в ки. юним пов'язао11и Шефи червоні

rалстуки

свя­

біля

обеліска вої­ тоrо мІсця нам-чекістам. Піонери офор­ мили три стенди про істо­ рію полку, альбом про Ва­ лю Котика «Наш Валя :о. У день народжеtІ•ня rероя про­ вели урочистий збір, а потім поїхали до Киева, щоб за­ його ма­ просити в школу тір, і дуже зраділи, почув­ ши її згоду. Настав довгожданий день. приМикитівна Галина

їхала. піснею

зустріли

Діти

«Орлятко»,

затамувавши

ли розповідь про коvотке,

поднх,

капали

її

потім, слуха­

дорогої гості але rероїчне

життя Валика. мінно навчався . шисти

а

на

Валнк від­ Коли фа­ нашу

зем-

В партизанському заrоні, І. Муза­ яким командував льов, юний партизан вико­ завдання. складні нував чопІриад­ Дуж.е хотілося цятирічному піонерові після війни знову ходити до шко­ ли. Проте ворожа куля під­ стерегла

го

1944

йоrо, і 17 .чюто­ року Валя загинув.

За активну бор'Отьбу

проти

за­ німецько-фашистських rарбників 27 чер'Вня 1958 ро­ посмер'І'но ку Валі Котику присвоеІЮ звання Героя Ра­ дянського Союзу і нагород­ Вітчизняної жено орденом війни І ступеня. зустрічі На закінчення подару­ Галина Микитівна книги з авто­ вала дітям

графами

-

свою о:Мій син»

та письменниці М. Познаи­ ти був щасли­ ської «Щоб вий», дала адресу І. Муза­ льова та першоrо Валииоrо Великі наші вра­ вчителя. ження від ціеї зустр·і•Іі. С . ГЕПКАЛО, старша опіоне.р,вожз т а . с. Ка ,ш:нівка.


ВСЕ .ВИЩЕ

50 РОКІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ П ІВСТОЛІТТЯ

мннає з того часу, як біля Червоного Пра•пора . піднятого реоволюціій.юІми ·робіrrни.камн і

селянамн Росії у жовтневі .дні 1917 року, стали на бойо­ ВІІіІ пост Радянські Зб,ройні Сили . Створення могутньої ар~1ії Радянської де.р.жавн було життєвою потребою на­ роду, ·~КІІіі

взяв владу в свої р у к11 .

Необхідною умовою ·Організації Червоної Ар·мії бvло ст·вореІmя її .ві.йськово-а.дм,інkтративних органі.в. гіер­ шюш вій·ськовимн органа,ми •на . міоцях були ві.йськові аідділн Рад і штаби Чер.воної Арм,і.ї, які внесли чималий вклад в оnраву фармування :юброві.1ьної Червоної Армії.

бивається

і внще nід­

,весняне

сонце.

Вдень я~раве проміння ласкаво гр'іє землю, будить ЇЇ ·Від .ЗІІМОВОЇ СПЛЯЧКІІ . А раtІками · і вечорами дме ло·

рІІВЧаСТИЙ ХОЛОДНИ·Й аі.тер. Та •в .приміщенні інк}'1ба­ торного ue~y СеМІшо lківсІ,­ ·КОЇ птахофабрики прНІмх по­ годи не ,ві•дчува€ться, тут стоіть nост і,іІ:на темnература. Оператори вдень і в1ючі слідкують за прилада чи, які конт.ролюють режю1

інІ\уба­

uії .

-

.<ання nроіН'КУ'бувати ЗІї тн­

розпові.1ає

начальник

-

ручко,

-

нам

доведе·Ю за.в-

ни

ПОТраП.1ЯЮТЬ

В

ПТ 1ШІІІ!·

КИ, .де ЇХ ДОГЛЯІдаЮТІ, .' tбаЇІ· mtвi руки робітннщ,. На фото: (сnрава) опера­

тор Наталія Харчук за сор· я€ць

nеред

зак~а­

данням їх в інк vб атоо .

В цеху N2 І nта. ШІніuя Зі­

цеху

Люд. ~ІИ.ла Василівна !(рtово­

УСПІІІІНО

ПрОХОДІ-ІТЬ

к у рчата в інкубат ;J;Jномv цеху . Через пев· н11іі ' І ас во­

туванням

У нанішньому році,

ІНКУБАЦІЯ

аяч штук . яець. На ·інкуба­ цію вже за.кла:дено 221 ти­ оячу ШТУІК. Рад ує ВИСОКИ:ЇІ ІПроцент .внхо.1у .ку.рчат. Так , при плані їх виходу 72 про· .ЦеНТИ МІІ ~ІЗ·6МО 84. Не.1овго затрюtуються

наїда Печура год-ує к\· рчаг. Текст · і фото В. По.1 11 няка.

В умовах збройної боротьби з сила·ми контррев .Jлюції і Ві·іtськової інтерве11ції ,добровільний nринци111 ко.\ІПЛек­

гування Збройних Сил не вирішував питання ств •JреНІІЯ регулярної ар\tії . Партія і уряд Реаnублі·КІІ Рад nрий­ няли рішення про створеиня 'волосюІх, повітовнх, гу­ бернськнх і окружних ко~tісаріатів по військовІІХ спра­ вах .

8 квітня 1918 р01ку В. І . Ленін .підnисав декрет про створення нової снсте~tи міоцевого ві·іtськовоrо \'Прав­ .lіІН·ня, без fікого ·неможлнве бу.1о далЬІUІе будівництво Радянсьюrх Збройних Сил. У телеnра~tі В. І. Леніна та Я. М. Сверд.10ва всім рад­ депам від 18 травня 1918 року вказувалось, що ство­ рення збройної ·СІіJІІІ 'В"~tагає , я.к nершої у::vюви , ності добре 1tа.1а·годженого апарату :tіння на ;tіоцях.

-· на·яn ­

ві.йськового

управ­

Централь І ІІІЇt Комітет партії, всі . nартійн:і оргааізації ВІІді.1ЯЮІ свої кращі си.ш .1ля організаціі і J<О'М·плекту­ вання ~Ііоцевих органів військового у1Прав.1іння. У Мос ­ ковській тубернії цю роботу очолював О. Ярослав­ с~;ки•й, у Іваново-Вознесенській губернії військовюt ко­ ~Іісаро~t був М. Фрунзе, 'У Миколаївс.ькому повіrі Сара­ товської губернії rерой громадянської війни В. Ча­ па€в , у Ген ічеському повіті Хер·сонської області-С. Ков­ nак згодом прос.1ав .1еНІІЙ партизан Великої В і l'чиз­ нян.ої війнн. З перших днів сwго

існу,вання військові камісаріати приступили .10 виконан·ня завдань ло формуванню час­ тин Червової Ар)tії, їх комплектування, поста"Іання і навчання . Виконуючи декрет ВЦВК про введення у країні загального військового навчання, 'війсь.кові ко!\Іі­ са ріати розгорнули широку мережу оnеціальних збірних пунктів, де -гро.мадяшІ nроходидІІ військове навчанвя і через які вони зараховувались на комп.~ектування час­

тин Червоної Армії. Лоч11наючн з червня 1918 року і до •кінця іио3смної військової іагерве~Jції та громадянської війни військові комісаріати п-роводили безперервні мобілі,зації, фоомува· mr ба.гаточисленні частини Червоної Армії, 111оставляли на фронти резерви військовозобов'язаних, забезnечували іх технікою, обму,ндиру;вани~м. П'РQ.lУ•КТЗІМИ харчу,вання . ВійсІ:ІКові ·к<вІісаріати своєю роботою сприяли зміцчен· ню Є!доості фронту і тилу, уопіхам Червоної Ар~rії в їі боротьбі цією .

з

інтервен.тами

і

внутрішньою

контррево.1Ю·

Після закінчення грома.дянської війни на військові ко­ місаріати бу.1и 'nокла1дені обов'яІз~и по nрийому на облік демобіліз-ованих ІВоінів, іх 11ру д.овлашту·ванню . В роки !\!Ирног.о буд,івн~щтва військові коміса.ріатн всі сзої зу· снлля спрямовували на за>безпечеНІНя ·боєготовності Jброй· н11х Сил і ·країни в цілому, ІПроводили ·величезну роботу по

підrотовці

резервів •ві,йс.ьковозабов'.язаtшх

і

nризов­

ної молоді до с.7у.Ж!би у Збройних Си.паІХ. До 1938 року у ~Ііоцевих органах військового \·nрав­ ління була 'nроведена реорганізація, і військові коміса­ ріати були створені ма,й.же у .кожному адміністратив­ ному ра.йоні країни, в тому числі і •в ·нашому Б.ровар­ ськом'У. Це на•близило їх до ,місцевих nартійних і рз;'І.ян­ ських органі·в, що сnрияло пол.іІrrшенню обліку людських ресурсів, трансnортних засобів і стан.у ·всієї облі.кової роботи на міац·я·х. За 50 ·років, що минули, мобіліJЗаційна онетема Зброй­ них Си.1 витрІrмала. іспит у Іперіод 'боі•в в районі озера Хасан, рі~ки Халхін"Гол, а також у 111еріод nодій на Заході восенІІ 1939 року і війни ;з Фінлянді'Ею. З nочатком Великої .Віl'ЧИЗНЯІЮЇ вjйни ·Р<Jль військових h1омісаріатів, · я.к органів, що .забезnечували ~юбілізацііІ­ не розгортання Збройних Сил, ще ·бі.пмие зр.ос.ла. З цим завдання~! військові коміса:ріати оправились ус;~ішно . В ході війни ві,йс~;ккоматн nроводнли велику роботу з сі.м'я·мн

ІЗагнб.пнх

воЇІLів,

ло

Іnе'!ІІСvйн.ому

·

за,безпеченню

інвалідів ві:й.ни і т. ін. Оф і,цери і слуЖІбовці ·ба·гатьох .військкоматів брали безпосередню 'У'Часть у ·бойових ді~rх, ба1гато з них по­ ля.гли смертю хоробрІtх. ЗагнНІув у бою і військовий ко~Іісар Б.роварськоrо раі'юну старший політрук Чер-

.

ІІ\' Ха.

· Г1k.л·я вііtнн .військові ·ко~Іісаріати ус111ішно слрави.~ись з ·прий.омом на. обдuк демобілізованих !ВОЇнів, трудо!Ілаш­ туваннЯІм їх, с~ворення.м їм ,належних nобутових ум·ов,

пре.1ставленн.я.м до на.!'Іород, nідготовкою і провед :~н нюt чергових призов~в і багатьма іншими завданням<~.

Зараз, ІПісля вщюду •В світ новото Закону о«ПрQ за­ гальний військовІіЙ обов'язок», перед на,ми nостапи но­ ві, ще ·біЛЬШ ВЇДПОВідаJІЬИі ЗаВДІІ!НН·Я, ВИКОНІУ·ВаТИ Я·Кі На\1 ~к т авно допомагають napl'mнi, комоомольсЬІКі, nрофсnі"l­

кові та радянсьюі орrЗІНи, організаціі ДТСААФ, сnор­

mвні, а також офіцери, •сержа.н.ти

і солдати запас\' і у

вьдставці.

Тепер ·в наІШом.у районі проживає .бJJизЬІКо 40 офіце­ ~ів, сержаиті·в і со.тща1'ів, які несли служобу у ві-йсько­ вих комісаріатах. Серещ ннх: кол11шні 'Війсьюкоми І. А. КуІЦЬ, І. Н . .&ашкатов, Н . А. БоЙІІ<о, М. Е;. Сир-оватськиіt, П. Я . Пльш,к.ін, П. Г . СкмановИІЧ, І . А. Рогач; на різних юса.д<tх трудятьоя у ·ра'Й.оні колишні начальники ві.дді·. 1ень віііськовнх коміса.рjаті·в Д. І . Ані.кеєв, М. Л. І\.~ек­ :еєнuю, П. Н. Одинець, П. С. Федчеако та і:н;ші. Всі вони о активними nропаrаІfдиста.ми віі«:ьК'ОВКХ знань серед \ІО,lОДі, ЯК і раііі Ше, Є НЗJШИМИ ЗІКТНВНИМИ ПО'Мі•ЧНИКаМИ 'і роботі. У рі·<Fницю міоцевих органів війСІ>Кового уJ1равління

''" шлемо всі.м товарuша.м, я.кі несли СJІуж6у у військо­ JИХ коміса·ріатах, гарЯІtJі nоздоровлення і .найкращі по-

5ажання.

М. МОЛ0 1 ІКО, раііонний військовнА комісар.

У газеті <<Нове життя» від

30 березня з інтере­

сом прочитали статтю секретаря райкому НП Укра­

їни М. О. Сергієнка << Достаток кормів- основа під­

вамн

(75

1\ілограмів

азотних,

125

фосфорннх

і

100 1\ілограмів І\алійних). Травост ій, де впровадили загінннй спосіб випасання худоби, був відмінний .

внщення продуктивності тваринництва>>. В зв'язку з цим хочемо і ми розnовісти. що в нас зроб.1ено.

ціалізацію

рика сnеціалізується на виробництві яєць, nта­ шиного м'яса, але nнтома вага великої рогатої ху­

ському відділку . Чому саме Оnанасівському? Бо ц е господарство розташоване в найбільш вигідних умо­ вах , і в ньому буде зосереджено в основному всю велику рогату худобу. Тут вдосталь природНІІХ і

робиться, ЯІ{і nерсnективи для зміцнення кормової бази . Наше госnодарство І\алитянська птахофаб­ доби ще залишається значною. тому числі 908 корів .

Ії є

голів, у

2014

Щоб одержувати більше продуктів тваринництва, дбаємо не тільки про nоліnшення порідності маточ­ ного nоголів'я, а і бази.

про створення

Почали з того, що провели

міцної

кор~ювої

внутрігосnодарську

спеціалізацію. На Оnанасівському відділку, де роз­ міщена значна кількість корів, збільшили виробни­ цтво кормів, грубих і соковитих. Так. кормових бу­ ряків виростили на кожному гектарі no 336 цент­ нерів. Такий врожай знизив собівартість це!-! rнера nродукції до 60 коnійок при плані 1,63 ка:рбованця,

зібрано також по 144 центнери нартоnлІ. Це дало можливість тримати раціон для корів майже задо­ вільний. Даємо зараз 20 нілограмів силосу, кіло­ грам сіна, чотири h1ілограми заnареної січки, кон­ цент.ратів 3 нілоr.рами, жому - 5 І картоплі­ З кілограми . Цей раціон забезпечує щодобовий

надій від корови на відділку

·9,4 кілограма і біль­

ше, а онремі дояркн маюп, пудові надої.

Звичайно, хотілось би мати ще більше деш е вих і якісних нормів, але торішні nогодні умови не сприя­ ли цьому. Зібрали, наприклад, люпину на силос no

140 центнерів при nлані 200, недобрали чнмалu сіна з n.рИ\родннх луків, що негативно відбІІЛ 1 •СЯ і на собівартості тваринницької продукції. Можна навести такий характерний показник. Під час стійлового nеріоду торік собівартість центнера

У цьому році буд ем о і далі удосконалювати спе­

Ііуm,турних

корюодобування,

пасовищ.

розміщених

підтр и м у в а в дружні економічні та культурні зв'язкн з nід­

Зменшаться витрати

шефним радгосnом «Боб­ ·рицьний». Чимало добрих

справ, Зроблених

робlтІІИІ<ів, собі добру

труд~внинІв денна

руками

залишили по згадку серед

села .

Проте

територіальна

зручність. сnолучення

не­

транспортне змусили

ко­

лектив підnриємства пере­

нести своє шефетна на радгосn << Требухівський».

ч.і

сказати,

вnерше

серед

ну л ого

року

завод

з допо­

могою своїх спеціалістів механі·зував соління огір­

ків (до

400-500

тонн на

з того дня минуло шість місяців. І знову конкретна допомога . Щоб

рік) та переробку нестан­ дартних яблун на сІк і ви­

вона стала більш органі­ зованою, усвідомленою,

Збудовано танож за ра­ хунок підприємства 0,5

економісти заводу (до ре-

гентара

на

-

1000

тонн.

весняних

теплиць.

фер~і

на

на

перевезення .

Забезпечено

цілорічне водопостачання. Відділок краще забе з­ печений кваліфікованими кадрами тваринниюu такими майстрами. яr; доярки К 1\'І. Швачr;о, У. !\І. Кова .1енко. Г. Є. Швачко та інші .

до

Площу nід культурни'І-ш nасовищами збільшимо 300 гектарів, де nовністю запровадимо загІнну

систе~1у виnасання. Створюємо повноцінний зеле­ ний конвейєр: озимини на корм 324 гектари, ба­ гаторічних трав 50 і однорічних - 397 гекта­ рів, у тому числі вико-вІвса 147 гентарІв, r;уку­

р у дзи

50, ЛЮПИНУ - 200, ПОЖНІІВНОГО ЛЮПИНУ гектарів . Посіємо силосних культур : кукурудзи 1ОО геІ\­ тарів , люnину 395. Збільшимо також ПЛ.:JШУ nід кормовими бу:ряками до 60 гент31рів, морКВІ! до 20 гектарів . Для вирощування ко. рмових і\,\'ЛІ,тур -

-

200

ВІІ!\ористаємо біпьш раціонально заплавні ;Je'l-1.1i Трубежа. Площі закріплені за механізованими лан­ ками Н. А. Бардаченка, І. Г . Шевченка, Д. 1\І . Шва­ чt>а , І. А. Андріященка, В. П. Кудіна. Д . 1\І. Швач­ t:а, які з мінімальними затраташt праці вІІборюва­ тнмуть ВІІСОК!ІЙ Врожай. . Робимо все, щоб влітку і в стійловий період ху­

доба буЛа nовністю забезпечена внсокоякіснимн корВ . ЗАГУМЕННИfі, головний зоотехнік. П. ПАНЧЕНКО, агроном відділка.

Ефективність шефської пLдnриємств-шефІв міста) замислИлись: а яка ж ефентивність допомоги, чн можна перерахувати її на карбованці, щоб ясніше бачити її результативність. І ОСЬ ВИСНОВКІІ зроблено. В другій половині . ми­

навноло

ся. не втомлюватиметься під час перегонів. Грубі 1\орми, та і соковиті. вирощуються тут же, поруч.

цьому відіграли культ)~рні nасовища, яких у нас бу­ ло 140 гекта,рів. Іх підсівали злаковими багаторіч· ними травами, nідживлюва.1н мінеральними ;t·>брн-

дування

Оnанасів­

віддалі 500 метрів, що не вимагатиме далеких nе­ регонів худоби. Вона зможе більше часу випасати­

молона становила 21 нарбованець 50 коnійок, а вліт­ ку 8 карбованців 21 коnійку. Белину роль ~·

До 1967 року завод торговельного машч·нобу-

особливо на

Для

10

цього

тонн

бічних

бу.,гю

виділено

металу · і метрів

50 h"J'-

ліс'),Іате­

ріалу.

Відчутну

турб~ту

про

допомоги самодіяльних - артистів, по

їздки аГітаторів з лекція ми і бесІдами в '11ребухів сnортивні змагання cim. ської і заводсьної молоді

Недавно відбулись пар тійні збори підnриє"ства

себе мали мехаюзатори. Під час ремонту тракторів та причілного інвентаря заводські майстерні виді­ лили ЗНачну КіЛЬІ!іСТЬ Д~­ талей та матеріалів . Нині з доnомогою робітвинів

дальшого зміЦнення шеф сьних зв'язків. віднаход ження нових ф~рм еконо м,ічної Доnомоги трудівни.

<<Торгмашу" йде нормоцеху, який

рах

чить

ми

необхідними

1200

корма­

норів .

Розширюються

турні

монтаж забезпе-

зв'язни.

.редусі~1. об:\оІін

й н.уль­

Це,

nе­

виступами

я~і

.розглянули

nитаню

кам полів і ферм. На збо· поділились

своїми

дУМНами І(Єрівнини рад· rоспу << Требухівський».

Д. ТАТУР, громадськнА коресnон­ дент «Нового життя»,


Глибинна розвідkа Рік-у-рік невтомні розвідники надр відкриваюrь що­ раз нові і нові підземні кладові. Вони .наполегливо до­ сліджують р1дну землю, с·тавлять на службу людині її незліченні багатства. Більш як півмільйона чоловік налічує .нині колектив державної геологічної служби СРСР, · в тому числі 65 тисяч на Україні. Тільки за останній час вони вияви­ ли .нові родовища нафти, газу, вугілля, полімета"ічних руд, які містять свинець, ,цинк, срібло і золото, задізної руди, калійних солей, горючих сланців, титану, бариту,

рі-од

на

прогре с\' .

Нова

апаратура

рого

кошт у є,

разом

дала .можливість

тн

в

корн,

глибокі

шари

пумі.ці рDІдовищ газу від'крнто на

)1MODI!

За· по -

рід . В результаті плано'1ірних поль ових геофі·зиrчних досліджень (.гравіметричних , маг:нітометричних, електрачних,

Л ро людей.

м ий

ще

стол іття ськ111й)

з

МИ'іУ•lО•ГО 1 сейюморозвідувальних) і щю­

кінця

Захі~дний

(Карпат·

ба.сейн.

Пров~дна .роль у ·ві .'І.крнт­ ті і >ВИВЧеННі ЦИХ j)аЙОНіВ на.~ежить .геофі·зичним м е то­ д ам рrові..щки, •ЯК· і набрали •розвитку в післявоєннf1й пе-

;вда.nося

Gву.кових хвІtЛь у глибинних шарах землі •ромять вис­ новки про характер будови поріщ у даній міоцевосrі. При цьому вирішують, де слід бурити, а де •взагалі не-

ст.ворити

приІІципіально нове уІtВJІен­ ня ІJJІЮ ·будову нафтuгаоо­ носних районів, С11'Юрити · карти і схеми, 1ІLКЇ забезпе­ чують правилЬІНість нащ>я-

xopo1mlx

Основний

і

стематичного

<НЗІшого фель,дшера-аку­ пера. З днем народження,

З

дити

Бажавмо Вам 3доров'я на J.овгі роки, уапіх·ів у праці, в .родинному ноч і ,

які

погоду

і з

ШВІЦІКу

МеДИЧН У

робота

з

попередити ж

таки,

не

заводу

Будинку

важкого

культурн

машинобудування

успіхом .

діяльних артистів театру пантоміми. Гендельмана.

зах;ворювання .

районної лікарні борються за поліпшення саносвіти­ дійового заходу піднесен­ ня санітарної культури

(ФотохроІіі:ка РАТАУ) .

гандисти

ної лікаІРНі,

вритува.Ін

стані пот-~ заводу

А.

Шалькевич.

•апив на операційний стіл Lій чоловік працівник JИноремонтного 1аводу

В. Мойсюк, П. Табачен­ ко, Н. Сазоненко, В. Ру­ бан, С. Горбов і Інші, в

І . Леоненко. Для операції отрібна кров. Дізнавшись

той же день запропонува­ ли свої послуги. і праБагато сумління

ро це, друзі по роботі, -обІтники електродільниці

6

у футлярі ».

КВІТНЯ

•.

•Снігове

програма.

(М.) .

НЕДІЛЯ.

2:\.15- •Пів·

фільм .

.........-

("':' і

50

років •.

« КВН ·

7

КВІТНЯ

програма

(Ташкент) .

13.30 -

Програма

НАША АДРЕСА: вул. Київська,

:s: с

лю-

дю1 в білих халатах.

З. САВОЧКА.

ІталіЯ

-

Болгарія .

22.15 -

154.

медперсоналом

ра­

18.15 -

х а ю•.

«Сільськні\

Х уд ожній

клуб».

к ольорового

сПоштовий

кал~Адоскоп•.

програма

(М.) .

19.15 - «Людина. фільм . (М . ) . 20.45 сНа добраніч. ПОНЕДІЛОК. 8 КВІТНЯ Перша

р fчають

свято

-

вони з \· с т·

-

новими

успіхашr

в

Гмовна. тенден•пія с учас­ Іюї геологічн о ї розві.J.КІІ гл ибина і ше раз ГЛ>Ібнна .

технікою,

О с ь, скажімо, покла:дн наф·

·гео.1ог.ів, можуть тільки ·висо.коосві•чені ·спе­ ціа.1істи. Та-ких тепер \' нас

ти й rазу, розташован і на іГЛИбині ДО ТрЬОХ ТІІСЯ'І М С Т·

рів, В ОСНОВНО!\І у ВЖе ВІІВ· чені і залроrнозовані . Л що

ба·гато . Серед них В . П. Комнанцен і О . В. Мух і н,

.робиться да.1і , .на др у г о 'ІУ стру<ктурн ому поверсі? С ь о·

лауреа'rів

Де.ржавної п.ремії зз від· криття Більчеволищького газового родовища . Ма·йст­ рами овоєї справи і nідмін­ ними техн і'Чними керівника­ мн є інженери Б. П. Івахів,

r адні це ще та ємтщя.

За­

глян у ти в земну г.1ІІ·би·і у

М. Т. Турчаненко, В. О . Щербині н, Г. П. Бі.1ий, В . І.

-

на ІО-12 тисяч наше найб.1нжче

мет;> :.в завдз н ня.

До ЦЬОГО НИНі

ГО ГУЮТЬ С Я

і

rео.1оги Радянської Україин. М . ЧИРВИНСЬКА,

Меркулов . Добра слава й д е про передовик і в соціалістичного змагання

Своє

чизЮІ.

.наших

:у1достоєні звання

інших.

nраці на слав у любимої Віт­

я.кою Батькі·в.щи.на озброїла

головний ту

геолог трес­

«Укргеофізрозвід­

ка•, Герой Соціалістич· ної Праці .

операторів

Г . О . Ластовського та І . Ф .

я ку

я

ко­

д ітІІ!• .

61964.

в

шкувальних

Як

слід

питань

та

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

-

t І І 18 11 11 ІІ 11 І І 11 11 J І І І 11 . .. . . . . .

орган Броварского райоСІного ~

КИІВСЬКІй ПТАХОФАБРИЦІ ІН а П'ОС'ГЇЙ1Ну робот у

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: вод11 І і 11 класу, теслярі 3 і 4 розряду, автослюсарі 4 і 5 розряду, вантажники,

пташниці,

. ... ··········.............................................................:

'S

різноробочі

Броварська друкарня, Київської області, вул. Київська,

154.

Телефон

-

4-57.

1111

Зам.

І

Р

(чоловіки і жіfІкн).

Звертатися у в·ід;діл ю~дрів на адресу місто Ки·їв, Броварсь;ке шосе, 16 км. Тхатн а•втобусаМІІ N2N9 І, З, 41.

~

'!.~

.. . , .. .. . .. . , •• .•• . •• " . .. . . .. " . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... ...... .. . ... .. .. .. .. . .. . .. ....... . .. .. . .. . .. . .. . ,. .,

! !

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТ ,\\ \С ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

~

на 'постійну робот у: !

ливарник~

! ! !! ! ! ~

учні ливарника, пресувальники, апаратники,

учиі апаратника,

слюсарі по ремонту устаткування,

слюсарі-наладчики,

і

слюсарі-інструментальники,

токарі,

! ~

фрезерувальники,

!

вантажники.

!

3верта.тиоя . на ЗІдресу: м . Бровари , про:,ІІ3 узол,

!

В ід• дЇ,l rкадр·і·в ЗЗ'ВОду •ПЛЗС11МаС.

'·• 1• '

• ·• • · ·• ~~ • • ••н•••• ••••••• • • •••• • ••••••••••ІІ•ІІ•ІІ•••••••в•в•••••І ••••н•"•' • •• • • " • " • " • • • •"• " !-

і

!

Відділ кадрів.

;#~#~1##~-q~-#~#C~C-~--~--,

ФІНАНСОВИй ІВ/ДДІЛ РАйОННОУ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

НАГАДУ€, ЩО СТРОК СПЛАТИ

прибуткового податку rз населен ня минув 15 березня, податку з будівель і земельної ренти 20 березня і сільгоспподатку - І березня.

Прохання д о в с іх тромадян , я.кі ще не •JН~слн

цнх подат.ків, своєча·сно роІЗраху;ватися

.:1

держа -

вою. Це забезпечить своє•часне і якісн е викона н ня ·в с :х роб і т по б.1агоустрою. РайфLнвідділ.

ПЕЧЕ РС ьп:д~ОИВО·Є~л~ьч~н·~х~т~о~виар,.р~івн. ом тор r І

6

.місяців .

Пісдя

за,кі·wчення

бота в м. КИ>Єві.

навчання

8

к.1ас і в,

гаранту є rІ.: .'І

ро-

...

ДО УВАГИ

1422 -

6450.

f

~

-···-··~-.

БРОВАРСЬКОМУ € ЕСТРАДКИЯ

галтері·я. ........~~...........-.

а

ГРОМАДЯНІ

ПОБУТКОJ'>ШІНАТІ ОРКЕСТР

його послу;гами мож•на скористатися при про·

НІІІІІtІІІІІІІІІІtе

~

-,.·-·-·-·-·-·-·-J··-·-.e ..............._____.,_ ,..........._ ..., -··-·..·-···_,............ -.'1.

! .• ,.........

.........____..

' І

дл·я ос:• б , які закін'Чили 10 класі·в, строк на•в·

ча.н ня З мі•<;·ЯІЦі, а для тих , що за•кінчили

\ \ ' ' \ \ \ \ \ \

І.

НАБ~~ УЧНІВ-ПРОДАВЦІВ

веденн•і вечорі·в в·ід•ПО"ІІJН>юу, ·р!ізних авят , весіль і інших культУ1J)них заході.в . Обслу-говуються аЩприємства і прНІватні особи. За довіІдка.ми звертатись на а·дрее<у : м. Бро ­ ·вари , вул. Киї:всьха, 146, Бу~инОІК пос.1уг, бух­

Газета виходить у вівторок, четвер і суботу.

ІІІІІІ

Редантор Є. ФЕдЯR.

для обслуговування населения.

---

....................................................................................................................

на

. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ПРИ

комитета КП УкраинЬІ и районного Совета депутатов т.рудящнхся Киевской омасти.

на

О. ЛИТВИНЕНКО. завідуючий кабінетом санітарної освіти.

медичні теми, що відбувся

проrрама

нарис .

як

верситети здо,ров'я .

за­

відповідей

відповілн більш

що на заводі << Торrмаш >> та фабриці дитячого три­ котажу функціонуюн, уні­

факт,

відзначити вечір

лярів.

нопулярний

тн

Бу;з,Ішк

( медспеціалі с ­

ЗО запитань), а також т е .

дІль­

позитивний

районному

к у льтури

ниць Бобрика і Погребів. Медики району мало зна­ йомлять населення з про­ філактикою особливо не­ безпечних Інфекцій .

10.05 -

Т елеві з іАні новини. (М.) . 10.15 Для молодших ш;;u­ •Абрикосов е деревце•. МультиплікаціІ\ннА фільм. (М . ). 10.:!0 - Телевізійний журн а л сПро п аг•ндисп. (М.). 11.00 Тел е візійні вісті . І 1.10 «Камертон доброго настрою•. (Відео· з а пне) ·. 11.40 •Серце матері•. Художній фільм. 17.05 Те · л е візіАні новини. (М.). 17.20 Програма навчального т ел е ба· чення . Для студентів nершого курсу. Нім е цtкз мова. •Я сту­ д е н т КПІ•. Вища математика . •дослідж е ння функції•. 19.00Л. Українка •Осіння казка•. Прем'єра телевізійного спек· т а клю . (Львів) . 20.00 Пісні народів світу . 20.30 «На добра­ ніч. діти». 20.40 «Танець українськ .>rо н а ро;J.у » . Наукомо­

в

ттра­

цьому напрямку

медколеІ<;иви Великої f(и­

І Іі. 411 ІІ а ш а афіш а. 16.45 Республікннська школа ю н их "'•:.t т L>маrнків. 17.15 «Мальовнича У країна ». 17.30 Тел е чізій­ ні вісті. 18.00-Для школярів. Телевізі і\ не агентство сП іонері я • . (Одеса). ·18.30 Слухачам шкіл основ марк с изму-леніні з му . Історія КПРС . Консультація . Відповіді на тему •Партія у бо­ J.ІО Пl6і Jd. ро з виток революції та з міцнеІtНЯ ~адянської впади». (М . ). 19.()1) •З п о гонами диявола•. Тел е візійний художній·. фі.оьм. (Болг а рія) (І серія) . (М . ) . 20.30 ІнформаціАна про· гр""а •Ч а с• . (М . ). 21.15 А. Хазанов «Два роки і в~~ ж11ття•. Пре м'єра т елевізійного сnектаклю. (ГорькиА).

ТЕЛЕФОНИ : редактора 3-82, заступника редактора, відділів: партійноrо жит­ тя, масової роботи та промисловості 4-67, сільськогосnодарського відділу і гро­ мадської прийма.nьні «Київської правди• 4-47, відповідальиоrо секретаря, редак.­ ціі райоиноrо радіомоІІ.ІІения та фотоІ\ореспондента 3-18. ІНДЕКС

Недостатньо

цюють

програма

...,.. , ...ІНІ.. І&НІ.. tІНІ+ІІМІ.. І НІІ.. ІО41,.. , .. , ......... І .. ІІНІ.. І ІНІ.ІІ<НІ.. ІІНІ.. ІІНІ... І8НІ.. ІІО40.. 10411.. І .. ІІ.. І.ІІ<НІ.. ІІНІ.. ІІНІ.І............................ І . . І І 11 11 І І І 11 І . . І І І І І І ІІІІІІ І

м. Бровари,

3

с~рдечно -дя­ і

Jнань

йону прочитано 178 лек­ цій і багато бесід. Добре налагоджена сан ­ освітня робота у Гоголів­ сьній дільничній лікарні, яку очолює Н . Ю . Лима-

Друга

19.45 -

9.00 - Ра t rков а гімнастика для дітей (М . ) . 9. 15 - •Будиль· "ик• . (М.) . 9.45 - Телевізійні новини. (М.) . 10.00 «Баг а тство з е млі•. Передача . присвячена Дню геолога. (М.) . 10.30 •Ч е­ к айте нас, зірки• . Репортаж з павільйон у •Космос•. ВДНГ . (/1·\ . ). 11.00 сТЕК-68•. 11.30 Програма . присвячена Дню г еолога . 13.00 - Для воїнів Радянської Армії і Флоту. сФрун· -

сім'я

місяці

зр,)били

кує друзям-донорам

бо ла:

ІМ . ) .

зенцю

йо м у,

яке

програма

ко рол е ва• . Художній

Перша

За добро,

Друга

Худо жній філ ь м.

Друга

18.00 -

з лі­

·виписався

І<арні, почуває себе доQре .

програма

.:ДиІІ а мо » (Тбілісі). с Спартак». В перерві т е л е вt З ІЙНl . но · •нии. (М . ). 19.45 - Т е левізійна реклама . 20.00 - П е рuнст :, :: РСР 3 ф ут бола : •Зо ря• (Л у ганськ) •динам о• (Мін с ьк). Ю.45 Пісні народів світу. 21.15. « Н з меридіанах УкраІнИ». Естра д на

чоловік

пропа­

т ел е бачення . (М.). 15.00 Півфінал Кубк а СРСР з хоке я . •Сn а ртак• (Моск в а) переможець ч вертьфіналу. 17.45 с Мvз ичний кіоск». (М. ) . 18.15 •Камертон доброго настрою•. (Чернівці.) . 18.45 Новини кіно е крана. 19.55 Програма пер е­ дач . 20.00 «Брості•. Музична передача. 20.45 еС ім днів•. Міжн а родна програма . (М . ). 21 .:JO Першість Європи з фут·

9.00 - Гімнаснtка для всіх . (М . ) . 9.45 - Т е л~ві 3 ійні новІІНІІ. (М.). 10.00 •З дн е м н а родж е ння•. Музична розважальна nрограмз . (М.). 1(}.30 • Здо ров'я ». Н ау кnво - пnпул я рн а програ­ мз. (М.) . 11.00 с З устрі•t і з майстрами театр у• . (~\.). 12.00Першість СРСР 3 хок е я : «Сnартак• ЦСКА. 14 . І а Наш '' • Фіша . 14.2Q « П<>бут і ми • . 14.45 Програм~ кnльорового r сл е бач е ння. ( М .). 16.15 Програма rtсре д а ч. Іб. 20 «ШКІль· " а е стр ад а ». 17.00 « Голосн Дом с ького» . Телевізійний фільм. 1ї.40 • Зел е на р ута•. !8.00 П е ршість СРСР з <j>утбола ·

nісні • .

Нині

Нращі медичних

Г. В. Старосельцева , А . Д. Гориловська, А. А . Гро· мова , В. С . Нондратюк. В. П . Яковлева. За два

щоб врятува­

ти життя хворому .

ці доклал и хірурги район-

СУБОТА ,

· од нин

лодіти складн<Ло

шляхом

Працівники Броварської

На фото: сцена «Хіросіма» у виконанні само­ Фото С.

іншого

населення.

•Лю:~ина

тьох

День reoлora

·замінюють

рентгеноло­

чи

Жданівського

При

організовано театр пантоміми. Перші мімічні СІІе­

ют у і тепло ·вашого чуйно· ·о ·серця! С. БАРДАЩ М. ШЕВЕЛЬ.

)1 .45 -

лише

ким

Донецька область .

<ій • і •надІія. Дя.куемо, Ві•ро \1\ихайлИвоо , за лЗІСку, ~об ­

Перша

Кирика , бурового маіістра Ф. Ф. Гончаренка і бага ·

природно, що во·

знову

ни і етюди, показані r.1Ядача~І, пройшли з вr .lи­

ДОПО·

За ;багат о рокІ і•в .праці лю1И ПОЛЮбИЛИ., <ЗВІІКЛИСЯ, :В і · J.Ять .Вам. З 'Вашим nрихо­ tом rв сім'ю приходить спо­

У тяж.кому

можна,

гічних, лабораторних ме­ тодів обстеження , а й тим, як у нас буде поставлена санітарно-освітня пропа­ ганда, робота з людьми. Наскільки люди самі зу­ міють вберегтися від того

~аг у.

Друаі

насел~нням

впровадження

нше ~село, а·би на~дати лю·

Щ:Ні

1·н:туїцію

Цілком

коли

що хворобу легше лопере­ дитн, нlж внлікувати? А

коли

полем

зах~орюва.ння,

Ному не відома Істина,

г е . біля ліжка хворого, щоб г е~ІНІІ~ІН ·н·очамн •в Jer oд y л аопішаєте

nошук .

знання.

за · мерки,

буде на першому місці .

провади­

Іе бол і ,ш Вас ноги ;

нагляду

в арсенаЛІ медичних захо ·

дів

житті.

Щоб Ви ·не зкалн втоми в 5езсонні

про-

здоров'ям людини, боротьба за гігієну праці, житла, за здоровий вІдпочи нок. Даовід учить, що Т·ільки тоді можна попере-

-

дастя

Ри{]І(,

ра-~ ренко.

-

філактика , орган•Ізація си-

невтомну

грудіІВНІщю с. Тарасівка Ві· JY Михайл і вну Онопрієнко

~орога Віро Михайлі~!іО! l'·ятдесятир :>Чч!fм!

напрям

дянської медицини

Хочемо по:зд.оровити через славну

рабити

Основний напрям- профілактика

З ІUШУ ДНЕМ ВІКУ! ·;йету

бу­

Для цього ·робиться штуч­ ний ·вибух, і за поширенням

-миславо;геофізи:ч;них спосте­ режень

до

ріння сейсмі·чною розвідкою. Нині це прові.д.ний метод нафтової <гоофізики. На Ук­ раїні .nрацюють десятки сей­ смічних загонів, оснащених Віl'ЧИЗНЯНОЮ техНіКОЮ . Сього.Іщішн•я сейомічна ба· ·за- це ціле ·науІІюве містеч­ ко .на колесах. ВластИІЮСті глибоких ті.рських порід тут ви.вча.ють з поверХІНі землі .

3емної

• Перопективни х

с1'рукту·

рації

я~що раніше удача була

найдобрішим супутІІиком геолога, то тепер розвідка ведеться на основі науково обгрунто.ваних метод~І!­

наф rи та

рах, під•готовлених

тим

додатков'У

інформа,ці.ю •ПІРО

.

І

'Біm>Шіеть ві.домих у рес ­

пропІІІкну­

о,держати

лягання

За останні роки на тери­ юрн респу;бліки було• від­ ~рито д.ва .нових, багатообі· ~яючих .нафrоrаооІЮОних ра­ іони - СхідJІий (Дні:проось­ ю-Донецьккй) і Пі·вденн~tй (Причорноморськнй), а та­ <ож знач.но •розширено відо-

му тл ибокого ,рщвідувально­ го буріння .

дозво.111 .1:1 в . багатьох еипад: ках віtд; ш.:•вІпись · від розві­ ду•валь:ного ·бу.р і'ння, яке до­

ртуті та багато інших .

У сьогоднішньому номері ми розповідаємо про най­ більш перспективний геофізичний метод розвідки, щю людей, які ведуть розвідувальні роботи на землях Украї.ни.

основі тех:Іі•UJого

ма

• т

• •І т

І

і

................................................ . . . .

t

41 номер 1968 рік  

41 номер 1968 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you