Page 1

~~~~~~~~~~~~~~~~*М~~~~~~~~~~~~~~~~

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Рік виданн.

І

26-1

Nt 41 (2308)

і

СУБОТА

3 Ціна

Тrка,цький цех

2 коп.

3а ч~рве"Нь. Пuпс-реду ,в зма- і

: голіВСlJкі' й С'!1річ' кr()ВО-11ка:цьКlИ : фабриці. Адже ~BЇIII в ОClнаВIН. Оі му ВИПУСІкає ПРЮfИСЛ()ВУ стріч-

чеНІка. ОСОбли, во від~начаю'тьс'я :

f\:Y ДJIЯВ3У'Ттевої і теІЮТИЛЬ-

: : :

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИТВСЬКОТ ОБЛАСТІ

:

сесія

Шоста

Верховної

червн, я в Києві за, l\. і нч ила роботу шоста

30

спра, ві, dвоє'часно

сесія Верховної Ра, ди У,кр а ї.нської РОР шостого] СКJIи,ка:н.ня . На сесії було РОЗТ.1Я.нуто пит'а, н'Н'Я: Про дальше поліrn.шен,ня роБОТlI шкіл, про- І фесійно-тех'ніЧ!lИХ училищ , середніх сп ец і,альних У'l{jовиlХ за,клаД'і :в, дошкільних і позашкі,1ЬНИIХ ус-·

першим с ор-

том 97,8 пр(щента, а ІЮЯ по-

і буто'ва

ТЇ..1ЬКИ перши,м с'ор.-

-

том . За в и'С'ок і по'каЗlНИIКИ в

:

зразково пі""ГОТj1ватись до! работі цеху в' ручено пе-рехід-

УС1'<!,НОIВ Y, Kpaї:H~bKOЇ РСР».: В другому питЗ'нні ПОРЯ'ДLКу ДeIНJHO'ГO сесії з: допові,J1JдЮ виступив голова пра1влі, н,ня Укоопспі.1-:

цією УІкраїнської РСР;

'І\И де.путат

Про 'зат' вердження У, ка.зів Президії Верхо,в'

Допorвї!дач у першому лита'нн!

УРСР

му !lР'О'МИlсловоі

.прwчо-

нового н,авча.~ЬНОГО року. • ни.й Че'рвоний праlПО:Р фабриВеРХОівна Pa~a Одіноголосно ПРllйняла поста.J БИ. нову.. ~Лро ~альше поліпшення роботи шкіл, про-: Переви' конаrно фесlИно-теХIНl" НИ~ 'учили~, середніх спеціальних: та,1(оЖ плаrн учrб~,ви,х заrклаДIВ, ДОШКlЛЬНИХ і позашкільних:

та~юв У,кр,аї' нської РСР; Про стан і заходи, по дальшому поліпшен,ню обслyroВj1ва,НlНЯ населення СПОЖlllВЧОЮ коопер,а·

ної Ради У'КІраїнської РСР.

Ради

Ф •. Д. Колесник.

П

Радісно бачити ті:

веЛllКl зм:ни, ВlдiЗНЗЧИВ доповідач, які ві,дбувзю,· lЬОЯ в Ha~oмy радя. н~ыомrу y селі,

_

Та.'lащ

. . = ІВрІ чиии

постіЙl н~і

...

:

Ма,рія

На"u,я Б~,тко,

Фасто- і

Нї<на Іва-

:

ницыа,' Наді, я Ііулик та ВЇ'ра

:

ХruрчеНl\О. ВО;НИ ВИЩ" С1кають і продyrкцію

тільки

ВИ/ООО{ ОЇ:

якос-ті, значно пере/виконують і нор,ми.

С}1МліН1ІІо

: CIl),-:.

'І'Р~'дять,ся

валыиціi Гали, на Талаш, НirHa

:

інші робіТНІщі . На Їх раХУІІ:I;У

:

жміlныа,' Вале:fJ\ТИ'на БЄ.1ЯЧ та і

ба:гаТОRИIП'}'щеІН!Ї П'РI)Д)'Іщії: пона'д за' ВДШIІН:Я. : В. МІХЕЄВ, ! інспектор по кадрах.

план

Нарощуючи з місяця B~li-

М о'тр'она

• : :

:

-

ДОСТРОКОВО і про-

• ! •

шу че,рrу, пе'реч, вні слюса.рні

:

РО'lШИ1РИВ

БИ'J)оаниu;тво

!

ЗМll1JН~Н'НЯ иого еконоіМ.jКИ, зроста,н' НЯ культури І: сяць те)tпи ВИ'П}'СКУ ПРОil\У'КЦIl,

.'!:}'lVціі ,нових ви'ді' в. Це, в пер-

Тронько і учаснНlКИ дебатів ві,дзначи.rJИ,- що зав-

років 'сеЮl\ріЧIКИ роЗ!Дrpі6ниlї то,в,а.рооборот зріс на: ТОоptГОВельнОІГО

ма;ЙС'l'etрні по рем о:нl'У п(}буто- •

ДосЯ'nнуто значних усліхіl В у РОЗіВИl'ку К'yvIЬТУРИ,

парті ї і Рад.ЯlНСЬіКОГО УРЯІЛУ в Укрзїнськ,ій РСР

на ці р оки контрольними цифрами, і дося,гне в: цьому році 5,8 мільярда ка.рбованuів. Сіlf1ЬСblКИЙ:

міЛ"'ЙOlнів чоловік, тобто більше третини населен,

РОl'НИЙ і краСIfВИ' Й О.дJЯ·Г, модельне взуття, рі3lні: Б ТО"У ЧИlСлі пла' Н червlН'Я ви-

Голови Р,ади М ініСТР:ІВ

заступник

Надія

ХаРЧelН'КО, Віра Мележи,к, Со- :

вець,

П о>бу-

ВИlГотовили біль,ше Д!ВОХ міль-

!

ткалі

фі'я Дейнека,

т.а·КОЖ ·· шовкова

і ио;ні,в метрів <>трічки,

!!!!!!!!!'!'!""""!!!!!!!!!"""!!!!!!!!!'!!!!"'!!!"'!"""!!!!!!!!!!!!!!!!

в роботі маяки пі'ЩПРИ6'МIС'І'ва і

С1тушає

міль,ЙоlfИ. Та'к, у травні ткалі

: :

ганні зміна майстра Б. Хар- :

ноі ПlРОМJOCловості. 3вїДІСИ по-

і това стрічка. Рахунок ,~дe на ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОНІЮГ0 КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАИОННОТ РАДИ

і

основна

-

і діль,ниця ВИРООНИlЦ1lВа .на Го-

р.

і

РАХУНОК НА МІЛЬЙОНИ

:

ЛИПНЯ

1965

НА ПІДПРИЄМСТВАХ РАЙОНУ

_

УРСР депута.Т

ДЯ'КН безJ1Cта,нному піrКЛj1ва,нню

П. Т.

матеРlаЛI;НО.го добробуту колгоспників. За шість~ JiолектИlВ

К::Jмун істи~I'НОЇ

Н<Ьj1КИ і ос, віти. Досить сказати,

62,4

що понад ІЗ

процента Г,РОТИ

60

робітн и/к ів

маши.но'буду-

ПРОЦеІнтів, передбачених: ~ванrня ' на декі.'lIiКа. днів раніше

упо'равс'я

З виро'mlИЧОЮ

спожи,вач прещ'яrВJ1Я€ підівищений папи,т на доб-: ПРОlграl\ЮЮ першого

ня респ)"блі'І\И , охоплено .р і зними фор,ма.минав-

,вироби , я,~і поліпшують ·і при:кр.ашають побут:

На Україні уюпішно здійонено перехід на за -

За ці роки в села.х реопу>б"і,ки додатково від·:

'шн'nя.

завод)'

радіЯНСl;КИ1Х людей.

:

108

Бона,в на

півр:іччя,

п:роценri.в.

В першому піl вріччі за.во'Д

ВИ~ речей. На

замmmення і

випустили 160 авто,слюса'РНИХ

'dаЙ~терень. Іх ві~праВJI!ЯЄМО і та'кож

для

сільських

обсл\'!Г·ов"вання·

']1Р}1ді' ВlНИ:К;Ї,В J

Тад-:

J

гаЛl;не обов'я'зкове BOCbMap'i~н.e на, В'І<ІІ,ННr Я. Сере;д·

ЕРИТО о,.'щнаrдцять Тlюяч магазинів. В ба,гатьох:

' lІа'вча,НlНЯ. БЗlГато зроблено для охоплення ,на.в· чанн.я, м усіх дітей шкіЛI;НОГО ,ві'ку, rви,кона,Н,НіЯ З<ІІ' КОНу про всеобуч. Безперер,в.но розширяється ~iTKa дошкільних за, кла:ді,в. У . них тепер вихо-

с>бс.1"у.ro.ву:ван;ня, , віiдJкрита , ви, кладка ТОіВарів і тор,* гі,вля за зраЗІКа,ми. : Важлиw.а роль у пол іrnшеНIН і побуту населення: .f,алежить громг,дсЬкому хаРЧУlВаrнню Нині в се:

ча.1И 'Виготовляти Іюві hac-тіЛ bJН'і

J1G X

pO!fHi

ню школу переве;дено на десятарічниtЙ

строк

спеціалі'зоваl НИХ мага(шнах застосову€ться само·:

ВУЄТЬСЯ понад ОДИ'Н мільйон Д' і тей, що в півтора раза бі.~ьше, ніж у 1959 році.

ЖИЩblКОЇ, BiJ)~Ie.HCb"o,i та ін- : ших СОЮЗН/іХ реСІгублік. І Хара:h'l'е,рНИМ є і те , що , по-

машини. Вони на'баrга'то ВИlгі,Д!ніші від ТИХ машин, що

H()'TeX'Hi~Ha освіта. В 754 профтехучилищах на,в·

За РО'ЮІ семи'річки їх Iк,іЛl;кість з'більшилась на.• , 3700 4458 о,дИНИіЦь при завданНl. ,на сеМИрlЧіКУ .*

вwпуе<кали ран:і:ше, прод'},ктив-

ться кваліфіковані праці,вн"ки 320 слеЦіі алbollOстеЙ . Контингент У'цн ів у техн~юу'м,ах і ce:peдJНix

д'fIВала на селі 375 і реконструювала 300 хл ібо·: пекаре<нь. В ilаСТj1ПНОМУ п'ятарі,ччі · н,аМ'ічається:

Ф. ЧЕРНУШЕНКО, головний інженер заводу.

чається понад

284

тися'чі юна'ків і л LІ!Ч а.т, готую-

СПОЖИ' 8ча коопера'ці'я за ОСТІЗ,нні шість рокі:в збу.:

спеціальних учбових заклада.х ста,новить нині близько БОО ТИ:ОЯ'l чолові,к, причому майже 50 про.центі' в зних наrвчаіоться без відри,ву від ви-

Рі!( у рік зміцнюється ЗіВ'язок на,вчанн,я

кошти.

За

шість

держ,а'ва

років

виrдіЛJlЄ

семир і~ки

з

існуючих мзга:mніrв. ОПОРУ,ДЖУlв,атимуться голов·:

завжди добива.ється від,м ·ін,ної якості роботи і переВltконан.ня

ни, а та, кож торrовелыіi центри і комплексні: ТО'рrговельні пі:дприеМСllва, в я, ких для зручності: 1~ 'Gселення _в OД~~MI Y БЛОlkі. р?~Міщ~вати,муться;

На фото: роботою.

го м,ашинобуд)"ванн, я .нолоди, · мир .. І.ва,нови"! ГаЙ· даЙ. добре ос.вОl'ВШИ свою професію, віІН

НИМ чи' ном j1HіrзерсалЬ'ні і спеціалізова,ні ма,гази-:

і виховання з життям, пра.КТНIКОЮ комуністично' го будіВНИ:Цllва. На Уl'рнм,аrн, ня на,вчально~виховних, серещніх за'кла,ді,в

Са.мо,віддано ТРУДИТЬСЯ сл ю·

са'рем ІІа за080ді торгове,шно,

Говоряrчи про на'й<ближч-і перспекги,ви, тов.: 1\0ле<они' к віrдвtiачає, що протягом 1965-1970 ,рр.: в селах і ра, йонних центрах ресПj1блі!(и буrде збу·: дова'но 6115 ilОВИ'Х і 'реконструйовано 8 тисяч:

повністю подолано Дрj1горі'l'НИЦТВО в почзl'КОВИХ

спец.і~льних

ДОМ<ІІШНІХ умовах.

великі

виробничих завдань.

бюджету

у,ва.га

приrділяпься

розширенню

торгівлі

б~щі·

вель'НИ'МИ маТelpіалам'И і п'алиrвом . Дальшого по· U!1l'Ре.!I'НЯ дістане пересУ'в,на торгі'вл'я бе:юосере,д·

жаlВ'НИ,Х 1К~,піталавкладень, ,кошт ~в місцевих О'Р,га-

ньо в пол і , на llва'РИ'll1lIИЦЬКИХ фермах, у ре, монт-

нізаuій і КQ.Jlгосп~в за цей час збудовано 5400 НОВИХ шкіл ' на І мільйон 445 тисяч учні'вських

них майстернях. Проте, як В1Казу~алось на сес і ї, рівень то: рго'

уєаПI iIlри.д ілили деrтУl1ати пиrrаННЮI спеціаліва- в Москві,

маЙlСТере'fl Ь п()'6утового оОСл-У1ГО,ВУ'ВafIJНЯ .

Ві,нющької,

ПолтавсЬіКОЇ, Кіровоградської, Xa'pKi:ВiCJ>КOЇ, Ки,їв -

діl8'НIЩТ.вом шкіл, ДИТЯЧИХ садкі'll і КУЛЬТУр'НО' ос'ві11Ніх ЗЗlКлад~в. А,налівуючи стаІН , народ, ної освіти в 'РOOIlублі · ці, депутати вкаl3~вали на істотні ХИ1 би у цій сп р<Зs'і , ·вносили канкрет, ні про' позиu:ії . ПЇ<д!к'ре<> лювалася, зокрема, ·необхі,дні.сть дальшого роз-

громаДСЬКОСТІ в Ц1И

30

червня

Кремлівському

Пр~ идії Верховної Ради Украї'нської РСР, при·й· рий,. І. С. Федоров, директор НЯТl '11 ~ep i oд між сесіям, и, прийняла віrдповідні інституту фізичної хімії Ак а-

(РАТАУ).

демії наук СРСР В. І. Спи-

""'~""'''''''~'''''''''''''''~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''''''''''''''''~~''''''''''t'''''''''''''''''''''''''''''''''''. \ -----------

l1А ША БА ТЬКІВЩИНА

1

ЛЮДИНА НА БУКСИР І

м,у

а еРО:IlIР ом і

з

ХВИЛЮЮЧА ЗУСТРІЧ

В ЕЛИНСЬКОМУ ЛІСІ

н<'!годи

Дня

ЛІТАКА!

мюлоді. Над центром аеродро·

За літаком, що мчав з ШВИДкістю 180 к іл{)метрів на ГОДll'

Тірос,а, і над нею рoЗl<lрИІВСЯ А к~пол парашута . через х,ви-

ну, на б\ЛКСИr"'НО'М. У тросі нена· , . ..

му л IQДИlН а

лину . В . Ж а· • .рекОІРДОМе1і СВІТУ

че ЧОРGiа Юpu1ед,а.. .

л,юдина.

го в ісroрії авіації

польоту

така продемонс'Грооано вперше

на ~віаційне

тис.т зробив свій тисячу трьох·

Gвідка,ми цього беЗПРИКlf1ад,ио.

були понад сто тисяч глядачі.в,

я,кі

зібрались

РИ:КОВ був в обіймах друз і:в.

Політ людИІНИ на бyrкcирі лі.

.в Ісвіті . Відважний

f

реНlЯ, п.редста'ВlННlків Брянсыюїї

Росії, УlКiраїни і Біло.

поліКЛІНІКИ

Л. А. Сурова . Тепло зустріли тингу

виступ

З

промовою на

сутніми

тепло

колгоопу «Жовтень» І. Ф. КО.

СРСР, КПРС

мітингу

Броз

мі-

Прези-

зустрінутий

Йосип

ІІІ

учасники

Голови

дії Верховної Ради члена Президії ЦК А . І. Мікояна . ступив

Н2

ви­ при·

Тіто. (ТАРС).

.------,-

мачів «Зорька».

~ НОВИЙ бі.по- ~

руський телевізор має автом а тичну піп.орюЙку частоти і РЯД,КОil30Ї ' розгортки; застосо·

~

го

\ \ , ,

ва, но інш і IIЮВИн.ки. РОЗМ' і,р Йо· eJ<:paHa -

ЗОХЗ8 санти,мет,

рів. Приймач .~Iaє пристрій д.~Я пщ,ключення ПРllста'В'ки, я,к а дає змогу ПрОСЛУХj1вати ЗrВyu<О'

ве СуПr ровод;женlНЯ перед,ачі і, н , шою мовою. МОСКВИЧІ

АПЛОДУЮТЬ

ГУЦУЛАМ

Мел~ій,Ні пїсrнn П[1икаlр паття,

за.пальНl ГУЦ~J1ьські танці при·

везли в MOOКJBY арти'СТи-лю6и І ваlНО· Ф ранкі'Ij'СЬКОЇ обла{:ті .

теЛl.

Т~:сячі москвичів а.плодува-

ли ІМ У КО,10ННОМУ залі Бу-

~

, '

~~

! ~~

j

русії, - зберігає славу па,рти, заНСI:;КИlХ загонів, які діяли на

. Г" 1 омеЛЬСЬКОI областей . Пар тивани показали молоді '~1' М'Я

дин,ку спІлок, на Виста'вці досягнень І а с ' рсір РОдНОГцО господарст·

йorо

колишн і х боїв . Потім л іс ОПОВ'

па/року кJ1ЛЬТУ,РИ т а в'ідпочи,нку ~

теРИТQРії.

Тут

біля

с'Га -

раlНИ боїв . Ти.сячі людей слу -

хали хвилюючу -розповідь про

опортивне свято .Jla Тульськосоти'й ст.рнбок. •._ _ _ "..,.. _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ . , . , , . _ _ ,.

лі,к -

рих зеМ іmнсж зустрілиСІЯ вете·

пар а шу·

рОIЯ Радянсько.го Союзу О. Ф .

ліс Ч ер;ні,гі,вщи:ні, Е"инськи'Й на що ' JЮЗКИН'УВ '

с,я біоlЯ КОРДОІНУ трьох респуб·

відчепнлась від

заНСb'l«JГО з'Єдін'ан,ня Д,вічі Ге·

~eДOIPo<вa, секрета: ря Черні· ГІВСЬіКОГО об'~V V~""IУ паРТ1' -1 М . М. Борисен,ка , голови Ели,ніСЬКОГО

3на.меюfТИЙ

лікар

Палкими оплесками зустрі-

~~CII .. ЗРОбl1J_В секретар Президії Верховної Ради лиці вітали сл':саС;_~ОСТ~ ~~o: .Ук,раlНСЬ' КОl РСР деПУТ<ІІТ А. Н. Зленко кл Д ь ВеРХОВІна Ра д а о,~!ноголооно зат,верди'ла Укази ник заводу скрасный пролета-

(з,акони І поста!юви.

цин,

ли присутні ,появу в президії

:~опові,дь в третьом'У питанні порядку денного TPY::~~~ FP~OMТi;o від. імені

навчалЬ.чо-,вlltхов.них закладі,в, труrдОIВJ1'аШТj1ва'ннlЯ вltПУСКІІІикі,в шкіл і допомоги молоді ' Зrдобvти спедіальн ість. Обранці 'наІРОДУ говорили про "ви1

в

високого гостя і осіб які йогО 1« (ІД'Р': IВ у системі Укоопспі\ІІКИ. супроводять. Разом 'з ПрезиВерховна Рада одноголооно прийняла поста· дентом Югос 'нову «Про ста.ні заходи по д'аЛI;ШОМУ полі.nшен- керівники K;:~II. р преЗИДI~ ню oбa.тFУ'ГОВ'fIВаіН'НЯ 'населечня СПОЖlІвчоюкооnе· держав І аДЯНСЬКОІ rаці.єю україн.:ыоїї РСР,.. ( й и.

ширеНflЯ і змі'!~неnня матеріально-технi'lної бази

школи, .виро6tшцтва

Багато Броз Тіто, відбувся

гpO'Ma'ДCbKO~O ха р"! j1ва'IІІНЯ , розши,реннякомkій,ної ТСР,ГlIВЛl. <:I J~ЬСЬКОГОO!Jо~а.рськими продуктами в М Істах 1 рООI'ГіНIЧи,х сеЛИJЩах, добору і виховання

масовим бу-

U

радян-

дента Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії, Генерального секретаря Союзу комуністів Югославії йосипа

ІХі ї і К'УЛЬТj1РИ торгuвлі, поліпшення оргаrнізації І Палаці з'їздів.

ської та ін.ших областей, я,кі ВИlрішили ОЗlнаме·

1,

п, рисвячений

сько-югославській дружбі і перебуванню в СРСР Прези-

ЛьвіlВЩИllі і ба, гатьох господаРСl1В

трнмати почи,н 'КОJJгоопіlВ СОКlЗльсько.го району .на

С,ІМ

Фото М. Строя.

-

Мітинг,

:вельноf'О обслу говування 'все ще не задовольняє зростаючих потреб і заПНlтіlВ сільського населен' ня . В багатьох населених пунктах ще не досить JЮЗlВИ, НУТО с:тку ма,гаЗИlН ів, повільно впроваджую· тwя прогресИ 'Jаі фQрми торг,і.влі, мало їдалень ,

co~y віДПОВіда~ьні.Сть ба-:М<іlВ за ВИ~QIВ,аНIНЯ . ді · т~и: .. про нообхlДЮСТЬ зМ'щ~ювати ОП І ВДР У;ЖНІС~?

: : :

м,'тинг радянсько югославсько',' дрУЖ"и

м ісць, дошкіЛI;НИХ за.l(,JIЗіДі, в на 558 тисяч місць , І 75 ,навчальних і ла' бораТОРНIІХ КОРiIlу6в та. майстерень, У CilpalВi будіІВНИlЦl1ва шкіл і дошкіЛI:;НИХ за· KJlЗlдlіlВ, ГОВОіРИ.1ОСЬ на , сесі.Ї, треба A~eMi.pHO під·

Ра.діЯ,НJCької влади

і

В. І. Гайдай за

мага.зиlНИ, lДал",Нl 1 поБУТОВІ маистеР'Нl. Особли<ва .~~~~~~~~~~~~~~~~~ •• ~~~~~~~~~~..~..~~.. ~

роопубліlКИ було :ВИlfрачено , на ці за.клади 6 . мільярді,в 3'52 мільйони ,карбова'Н.ціlВ. За paX)~HO,K щер·

нув.ати 5О'р'ічч-я

іх У два ра'ЗИ вища.

:

l'

За ост,а ,нні роки підвищитьс:я рівень Зlнань учнів за,гальноосвіllніх Шl\іл, я'ких наУкра,ї, ні тепер понаLд 35 тисяч. У школах Ки€ва, Харкова, Чернігівської та деЯ'ких і'нши,х областей м,а, й,же l<JIacax.

HFCl'b

до,да тково. збуду,вати 258 нових механізоsа,fШХ: ХЛlбзаВОДІВ, що дасть МОЖЮIJвість зв іJl bf1ИТИ міль-: ЙСОНИ сільських трудuвниць ві,д випікання Х,lіба:

роБННlцтва.

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

маЛОіга, ба:РИl'ні РОО.lив{)-уrкуп()-

і район,них центрах роопylблі,ки ~.рацюють 12: :-иоя,ч 290 їдал..:lНЬ, ч,а 'йr ни,х, буфетів і ресторанів. і

В ресl1убліці уопішно розви:вається професій·

• : :

CJПОЖИ1вчоі к, оапераціі У,кра.Їrни

,героїзм

«Лі,со'вих

колишнього

солдаті,в»

кома,ндира

lIlарти"

нився. п іонями трьо.х брафніх

H·apOДhB.

ТЕЛ ЕВІЗОР сЗОРЬКА»

П

очалось

Фі,КОІваних

вироБНИЦl1ВО ~H'i-

телевізіЙrНИх

приЙ·

ва

'

~~Н'траЛL'UОМ\' . = . J

імені Горького, в цехах заlВО-

ду «Калібр». Гості порад у вали

жителів столиці яс~равим са-

MO~Yl'HiI M ми'стеЦТIІО. М. у,Кlраї,н -

CI:;КI а!РТНСТll·любите,1і виїх а ли додо.му.

L

\ , , , , \

~.",...."..,.,..........,-.,.,...."......,..,.,....,......".....,..... .".. ... ..,."..,.~,.."..."....".~.,.~~.,...,..,..., t


В ТІСНОМУ КОНТАКТІ ВИСЛІВ «Жінrки - велика гро- ра Головач MaДCJ:jKa сила» Да\ВIНО уже Кожна зних ст,аlВ крилатим. І оправді, яку велику ,роль Іві;ділрають ВООІи у

домогоспода,р,ка. в своїй ланці,

бригаді, на фермі ний 'актив. ТакНІМ

ст,ворює власЧНlНОМ, члени

оуспіЛIJНОІМ'У житті! Взяти хоч би жіночої ради залучають до гронаllll ра.щrocп імені Щорса. Це ба,- 'Ma:lllcJ:jКoї роботи ба!1ЗТЬОХ людей. га'Гогалузеве господарство. На При ра\ді Сl'ворено 4 КОМІСії: всіх

ділЯ!нкаlХ

ВИlробницт.в,а

тут

виробнича,

культ~р,но-освіrnя,

3 ПАРТІЙНОЮ ОРГ АНІ3АЦІЄЮ

кає на засідання, обговорює Їх поведінку, засу\джує її. ОсоБЛИіВО соромно буває порушниrкзм трудової ДИСДИlПЛDНИ саме тому, що ТОВЗіриський суд регулярно розгля:дає їх сrrрt3IВИ, а до його складу ВХОДЯТЬ їх ПQДРУГИ, щО пра-

клуб, якщо тебе запрошують особисто...

НУ анти:р~лігі.Йну rnpопаг3!нду проти' всього старого, вЩжилorо. Разом з партійною і профспілковою

ших ділЯ!нка,х виробництва. ВаНІ! ж пі.к.1УЮТЬСЯ. про поліпше.ння медичного обслуговув,а,ння населення і, в першу чергу, жі,нок та ді­ теЙ. Активістки багато ПО,lрацювали в справі озеленення села. Зараз

(Jрганізаціями

Мі,йже біл·я кожного БУДИIНоКУ роз-

Активістки культурно-освітньої л()місії ведуть дійову, наступаль-

по

жіноча

рада

орга-

;~~::~~c: BO~~:~~. І неаби'як, а g~~~. з K~~~~1! 3 тани~аН~~;f:~~ПО~ ~ ';";:.:;д~Y~P~O~:::~~~ :~~пО;J:ад~~іЗ:О~~:іТ~:\ ~~:~a~: ~,~~~в~?~бфр::Т~:~ТЬде~~і::: ~~~i: За останній час в господа рст'в і ВИlросло чимало передовиrкі,в, Іна

нгмті'снішому контакті з партійною, профспі.тжоJЮЮ та КОМСО-

~ ~

ноких

мольською· організанjями.

,..______________ ,

ріwrяються

не тільки

жінlКИ,

lа і чоловіки.

Пл3lН роботи, яК nр'аІВИЛО, опо-

Це доярки Г,алина, Ва:сюра і Ка-

чатку

ОКЛЗ\д,ають

партійна

терина Царик, овоч.і,ВlНИIКИ AlНаста-

ПРОфспілкова:Jргаlніззціі.

сія Гончаренко

ж

та

Катерина Пет-

ра\да

СНіладає

план,

та

Жіноча І

~ИlХодячи

ринника,. мех~нізатора, дотриманням за'К'ОИодав'Ства

жі,ночу працю, про пільги для ва- І гі1'НIfХ т,а жінок, які мають грудНИІХ дітей, пр3!пне поліпши'Ги матеріаЛJ:jно-побутові умови робітниць. І{ультур.но-освіт,ня комісія оргаІпіоовує відпочи.нок трудів.ниць ПО-, лі.в та ферм, ,веде ВИlXовну роботу 'І серед них. Велику увагу приді,ляє вОНа .1еJ<ЦЇй.н.ій пропаганді. Alктивіcrки коміlСії залуч,ають до читання лекцій та бесід міоцевих спеціалі·crів. Часто запрошують

хто НЗіПJ)аIВЛЯЄ по 'вірному РУСЛ_"

ти"!,не змt3га.нн,я

лекторіlll з столиці.

гаJJoУЗЯ.Х. Нащія Кр'У'ій трtЗКТОРИС11Ка, ГаЛИІна Кут}"зова і Галина

Корчага -

ко -

ДОЯlрки, Ольга Лисен-

фермі є а'КТИJВіС1'JШ, ~Ki. ПИЛbllЮ стежать за тим, чи вс! Жl.ю{~ ви-

ходять

на

робслу

насfК1ЛЬКИ

1

ЯК правило,

Т'ійною орга!ні'ЗlЗцією, жіноча ра­ да вирі,ШlliJlа до кожного уро-

вечо.ра, доповіді,

леlКції І

ла,иrкова, Олексан.цра шев-І якіоно. вони працюють. Тих, хто друку~ати за<прош€!нoIItя іРОЗ\даlва­

ченко .-' робіl1НИ'l!.я аклащу, Марія Горобій овочvвниrк, Олексам-

Д()ІПуск~є про~у<ли HecYMvlllНHO, ЖІноча

аtбo працює рада ВIliКЛИ-

ти їх НУnкам. І, треба сказати, це І допомог.10. Незручно ж не піти в·

0=====================================,

Підготовна шніл до нового навчального рону - справа всенародна ТЕМИ

Че.ргова сесія - Інашої сіль­ cыоїї

Ради

була

Щ)lreвяч~на

піДСУlМкам навчального ·Р(}КУ і пі~Г(}ТОlщі

школи

наJВчашшого

року.

до

нового

Сеосї<я 'Riv:l-

зона ЧIfJМ. 'ПВО'lJl'lУ роБО'ГУ ~ол~к­ тиву шк(}ли, й(}го У'Clпіхи У НaJвчаль'но-виховному процесі. Одила)ЩJrТЬ lКJI'aciB 3 тринадця­ ти :домоглися 'С'ІО'процентної у,с:пішності, .в чо~у чимала за­

слуга 'НaJШИХ кращих вqителіlВ, серед я,ких: Н. Д. Гер3іСИ'М~Н­ ко, Л. І. Те:CJIЯ, є. І. Щдеll\КО,

К. 'М. Калі'ніче:н\Ко, г. Ф. Ки­ А,ктивно готується

колектив

навчального

року.

JIриміщелня.

у'чнївсыіi 'ремонтні

бригади,

які

очолюють

ко~сомольці

М.

А'!Уі'е'мен:ко,

А. Ска.кун,

М. БоБО'IllIКО, М. Лесик, .В. Я'Ре­ меНІКО, 'ремонтують меблі. lLpо­ ведена і ведетыJI значна робо­ та '110 за'бе:шеченню школи і учнів унаочненнями, пuдруч­ НИlкaJМИ і зошитз..'\fИ. С'J1aIPIШО­ юmюнИlКИ проходять виробнwчy

педаго-

до

іНО>ВОГО

Завезено

ПOlвнї:С'тю паливо для ш.коли і

юували го

ра)Щ'(юпу. Вони прополали 20 W~KT3ipi'B К3іпу·сти і стільки ж На ,сесії ,вil,щ6улась серйозна розмо.ва про -дальше зміцнення

ДИСЦIЮlЛЇIНИ

c~peд

дітей.

В

зв '.ІІІ3К У З цим гoorро. СТ3JвmЛIJСЬ

І.

сани

ЯlКО­

'llOlВОДЯТЬСJI,

що

батькі'в чо.."УСЬ не турбує, ,кри­

тmКУ'Вали матір учня

л 'ятог О

класу В. Балабан, яка не ці­ каВИ'ТI><JЯ Н3JВчаНН ••~1 і ПrYведін­ кою своєї дитини, М. ДеНИ1се-н­ ка

за

те,

щ(}

часто

прихо.дИ'Гь

додому пі'сля доб'рої чарки і заважає своїм дітя~ вчитИ1СЬ. Се-сія

.су:воро

поп~редила

цих батыJciB і зажадала від 'них постійно :цitка'ВИТИСЬ ТЮІ, як

Нalвча,ються Їх

рювати

діти,

1tci

їм вдома

ст.во­ умови

для навчання і К(}РИIС'Ного B1;l\ЛОЧИНІКУ.

при,к­

В.

ДЖЕЖЕЛlИ,

Си­

Л3іД баТІ/Ків, Їх тіСНИЙЗВ'JtlОК

член

сіJlЬВИКОНКОМУ.

лами учнів та в'чит~лів по'бі-

зІІІІКОЛОЮ. Депутати І. Гонча-

с. За:воричі.

за'ВОЗИТЬСJl ДЛJl вчителів.

шrrанн.я ,Пlро

особистий

Кермо Р !ВНА

17 че:~в'lFЯ ц. р. У маугеріalJlі реидової

бригаІДИ

«Опра;ва scrfJЇ

райга'3ети

гpoIMa,дcыкоті»

йшлося про J\.!}БУJlо.в'у ШеlВчеR­

кі'вської ce:P~HЬo.ї школи. Bwсловлювала,сь 'ВlПN~ненЬсI'ГЬ

дітей!)

обладнали внут-

рuшню еЛelЮГРO:Jlінію. Отже фронт штукатурних робіт відкрито. Та штукатурити 29

3JофаoJJЬТ. Оба,біч мелькають ,ВИ­

п{)

C'l1j}OKax

ві,л

не

ВИ'КО­

нується. JlJшщо та<Кі роботи, як

ча.стіше

відалИlСЬ д/О шко.ли. Відшуміли учні,вські 'голоСИ, вril;бумя ви­ пускний вечір. Опус'тіликла­ си. ПаlРТИ 31Н ес elН і в O-~He міс­ це.

П()Ч~В'СJl

pe~OHT

сrrа:риос

приміщень.

А як же с:праіВИ на добу,цо­ ві лівого КlрИ'ла? Напер~додні тут заІКінчили ро'боту електри­ ки на чолі згрО'Ма~ькИіМ брwгади·ром Ва,силе-м Севастья­

но.вичем СКОІюба>ГаТЬіКОМ. Ми.­ ко.ла

Пе'l1PОВИЧ РОДИімеНІКО, КО'С-

3іНаишлооя

2

з лиnия

ЖИТ·ТЯ

1965

року.

Мет!РЇВ

але факт! .. І ще Одlна п,ричина зволі­ кання ЦІЄі важлИ'Вf)oї роботи -iВ'~CYТHiCTЬ юорооок для ві­ кон і ,щвеJ!еЙ. За:мОіВИ!JIИ ЇХ у npoba'pCI>KO-МУ ліСНИіЦ11Ві, а ко­ ли ГOТOlВi будуть, не ВiїlДомо. Що ж до віlКОRНИХ ра'м, 1'0

цро ,них поки лише лаЧJКИ,

НОВЕ

декількох

електро.провадки, щоб піiЦ1ЮJlЮ­ чити бетономі!lllалку. ПJ!И1Кrpо,

-

В~~СУ'l1НіИ

од/ні баматері-

ал.

З ра~гоопом

складено дого-

верби.

Хороше

і

приємно

в

цей

чж. Та CTeIIruHY Антоновичу ГaJtде.",СblКОМУ ніколи милува­ ти1ся

крас{)ю

Пильно

л.ї"гнього. ранку.

вдивляючись

в

дале­

ч;нь, він міц;но т,римає ке,рмо, звично

наТIfС'К'УЄ

на

а'к.селера­

ТО'Р. Поопішає в(}дїЙ завчасно ЗaJвезти Ів М81Га'зин свіжі ово­ чі жителЯІМ столиці. СЬОГОД1ні в гараж Сте-пан АнтонаВIfЧ прийшов, я,h заюк­ ди, ще на світааllКУ. За.правив пальниlМ

і

М3;СтилО'~!

машину,

рете-льно оr,lЯ'НУ'В і переві.ри'в :Га!Льма. Це СІтало. для нього ЗВИЧ/КОЮ, життє.вою не(}бхід­ Н'kтю. Майже п'ять років працює ~ЩІ;іе~ Босданівської птахо­ фшбрИіКИ т. Гаt'це)IСblКИИ. Сот­ Іні ТИ1СЯЧ кі'лометрів по дале­ Полю,би"В

неапокі,wну

прОфесію.

пораду

ТIJ~roбіля, по:ділить'СЯ ДOICBiдo~!. Адже він ШОфе-р дру'Г()!го клаСУ.

Гаряча пора зараз у воднв БОlгдmні!В'СI>КОЇ птаХОфабрики. Вони возять будівельні мате­ J!іали, доставляють ки.Яlнаl\І с"Віжі <УВочі. ПРИlклад в робо.ті пока'зують І\ОІмуністи. Саме

Ta)JJi,

коли

паJ!тійної рювалосlЯ леНІНЯ

на

засіданні

бюр{)

організації обrо,вопитання про виді-

пост'ійlНИХ

,ви'вооення

ШОферів

ов.очі'В,

ме-ндували

члена

всі

д.1Я ре·ко­

КПРС

Гай­

де-м,сьжого.

Не помилилися в .ньому члени партбюро. Степан Ан1'О­ НО'ВИЧ випра'ВІДО'ВУЄ довір'я то­ Ба'J!ишів. Він СУIШІіНIНО ста­ 'виться до рОО(}ти. Щ(}денно пере.в,иконує H(}IP~!Y. При річ­ HOI~y нла·ні 15 тисяч 'J10HHa-

~іЛОМe'f1J!іlВ вже

зробив

КО\ІІИ ,в·вечері

ки.х дорогах «Інамотав» він на

«ГАЗ-51».

кваліфіко.вану

по ремонту і експлуатації ав­

з

р~йоіlВ

32572.

повертають,ся

шафери,

во\ни

ото­

Ч)"ЮТЬ ,ко.муніста ГаЙдемського.

ни. А вра'нці зоно.ву в далеку

чинали шт)"кату'РИТИ тіни: не

не ПlJдбали про прави'.JJыеe ви­

кучеряві

хорошу

'рушень

одна ЩНI1ЧИ!!Ja бул'а, що не по.­

вересня в школі спраіВЛ'ЯТЬ

ще ОДІне новосNrля.

і

ДОІП(}м(}жіть, Orепане А.н­

-

тоноои'ЧУ, і т. Гайде'м­ ський за'Вжди до:по,може. Дшсть

!ВtСТИ про ціка.в,j по.діі і нови-

Цrn..'І!И д,ля~и ми ще раз на­

ТИ"ВНУ УЧ3Jс'тьв цій оорав'Ї, і

1

чер;вня не п(}чинали... Прий­ шо-в ШТу.ІКат)"р. Та що він о.дин зробить? ДО TO'Г~ ж тут

га,ража, всі до ньото:

ти не MaJВ жодної аварії і по­

користання будівельникЇіВ. Ще

батьк~"В і ВЧИТeIJIЇВ У то,му, що

стріЧІКа ДОI}OlГИ сте­

ДО НАДРУКОВАНОГО

ПlРОllшщда'нlНЯ лінії Оіпалення і bctaH01JJJe-Н'ЛJl paдiaTopi~Be\дy­ ТЬСJl біЛЬ!lll-МffifШ успішно, то інші роботи, як оказа'но ВИ1ще, тіlЛЬ:КИ--'І'іль'ки ро·зго:ртаЮіТЬСЯ. Буде добре, коли радw;QCIПНИlИ TeX,HiJК І. Не:дождїй

дирек:ці'я рщщгоапу «ВОО'риць­ кий», як і раніше, віЗЬL'І[е a~­

шл,я­

тати

але

СеJ)IГій{)вич Вла,сьєв та ін­

нн· пра.ВИЛblНОМУ

ху. ГОЛOlвне Ж;'НО'lа ра'да праг­ не СТ;NИ заспівувачем КОРИС,НИ.х спр,а:в, апра,вжнім поміч.ни.ком партій'ної та профсліЛКОIВОЇ організацій. І у виконанні коле.ктивом радгоспу посгавлених перед Н1ІІМ заlвдань є частка і її праці, натХ!ненної праці сотень жінокrруді,вниоць. Н. САНТАЛОВА, голова жіночоі ради. Н. СЕРГЄЄВА, кореспондент paдfo.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ

овоіх

Дужи~,

O;J.He: перші кроки її

вона

Добре ОВOJIодіIВМИ'стец'llВОМ .во­ ~іН'ня. Том'у за весь час р(}бо­

ші батьки д06рО11НО (це ж ДЛЯ

JrO>p

У ліЯ:НОВИIЧ

безперечно вірні,

надійних руках

в

Вдень і вночі мчать 'по ній авто~·аши:ни. М'я,ко шумить під ПР}lГКIІ!МИ шина.ми сuрии

своому

вір на в'сі б)"дівель'ні Р'Оботи на перісод 3 22 чеР'ВIНЯ по 15 серпня. Це добре. Даг(}ві'р є,

тянтин

ностей, недолі:кі,в в її роботі. Але

леТі>СJl аж до ви~н'окраю.

сво.ю

ЧАС НЕ ЖДЕ

жіноча

НАШІ ШАНОВНІ ТОВАРИЩІ

пан(}к.

Жигала,

погано

праІ,'ТИК;У Іна ла;нахрї'дного

ярих КУЛЬ'ГУ'р.

руха, Ф. К. К)"кшин, гічний

л~нівеі ш~ільні

вечо-

Ра!Дянську Армі.ю,

Над полями пливе сизий сер­

ренко, Г. Кируха, У. В(}ЛІ\(}ва, є. ГорбеНIКО, О. Іванов крити­

що

рада, рад·госпу зробl!.;l1і все, що їй

о ...............................................................

СОікітополі

Серйозна розмова

РАДЯНСЬКІ-І!

в

чнмало й садів. Не можна аказа,ти,

будьвель- належить. НеМlало є ще недо,робле-

кілька

по,відеЙ. І дуже в\щ)аJ.НО, що ,но'ві об:ряlдИ приживаються. Жіноча рада приділяє ба,гатс уваги роботі з діть,ми, веде пості'ЙIНИIЙ КОНl1РОЛЬ за ТИІМ, ЯlК х,арЧУЮТЬСЯ учні в шкілt.ній їдалbtl!і, ЯК годують і доглядають мал,ят у дитячому садку. Поміl1НУ роботу Пі)QВОДЯТЬ акТИіВ'іС11КИ cahitaPHO-ПQбутЬвої комісії. ВСіНИ стежать за саlнітаРіНІllМ Сlаном в буди\Нках і біля них, Іна ВУЛИЦЯХ;' на фермах та всіх ін-

піCJI'Я лекції силами самоді.яльності дається KOII~цepT. І все ж інколи ЖDНКИ йшли В клуб неохоче. ПорадИDШИСЬ з пар-

чИlСТОГО

день,

про. вечори щдпочинку, запитань І ВІД-

з ооновних завдаlНЬ па!рторrзнізаці,ї, а отже ·і ВСЬОіго КМeu<JИВУ І! цілому. І поті,м ВСЮ СВОЮ ро60ТУ БУдly€ l'ЗlК, щоб мобіліз'увати жіНОіК на успішне виконання з3lВдань, поота,влених перед paArocпом. Та.к, Н3!I1РИiКJJа:д, члени 'й аIКТИвістки виробничої ко:місіі .ОРI1ЗІніЗOlВ~ють змаlга,ння МІЖ ЖІ:нками, допома,гають дояркам, тра'кториС'l'кам, l'рудіВНИЦЯIМ полLв- СКJJасти зобов'.яза!ннш, .дorОВQРИ на соціаліс-

я,к між о,кремими

ЖІНочии

Виробнича комісія сліДIКУЄ й за І рі'в-прово:дів

траrкторист:ки Анаст,асія БЄЛ.l(~на та 6вдокі,я Царик, ла·нкова Катерина Пет:ренко та багато іНШИIХ. Іх імеНalМИ і тр.уДОВИIМИ ділаlМИ гордиться весь ко~екти.в раc1llГОСПУ. Проте Тlру\д·іі!~ниці ПQлі,в вміють не тіл~и добре працювати, а й весело і ,КУЛЬТУРНО відiIlочиlВtати. МаЙ·же всі lВони --:- матері, виховують дітей. Це не заважає їм брати аlК'І'И'ВНУ участь в громадСЬКОМ'У житті. Хто ж керує НИlМИ,

р·обітниI.tJЯМи, так і між ла,нками, фермами, підводять підсум,ки вмага'IІІНЯ, .ВИ1світлюють ЙОГО результати. В коЖ/ній ЛIЗlНці, БРИіГаді, на

HIfKa,

цюють і живуть поряд з ни!ми.

peJiKO,

кИlП}"ЧУ енергію жіlНО'К? В ,раc1JJгоспіСllворена ЖDноча рада, до окладу Яокої входить 9 ,робітющь. Працюють ВОІНИ в :різних

обряди. Tal){, наприклад, тільки в цьому році було влаштовано 2 КОМСОМОЛЬСJ:jКИХ весілля, дні T,OO-

Жl"НО'ЧUХ рад

на"В'ЇдУВатис'llе'ГЬСЯ будilв,ельюfЙ м3.!ИданчИlК.

-

I1равил

руху.

Хор(}ший

працівник.

Ч)"йна ЛЮДИІна, про к(}му:ніста товаРИlШі дійсно ЛlalДка

по

та'к. у

ГОВОJ)ЯТЬ Гайдемського

-

роботі. Трашггься

КОГClСЬ

з

І

це

BilН

Зil:В:ЖДИ знайде час по.чи­ ім

<mі.жу

~opOlгy. 3ноВ'у його вич.

за

Степан

ВО!НО

надlИНИХ

в

РОЗПО­

кермо. Mi~HO

три'Має

Ан'Гоно­ РУІ\ах.

В. ПОЛОТНЯК.

~по­

праці,Вlни'ків

газету,

с.

БОІ1данj.ВК1а.

на

А час не жде. Залишилось фа!кти''lJНО менше, ніж пuвтора ~lіоjЩЯ. Таму треба ПОСlПішати

...

Рейдова

С.

бригада:

ГОРБЕНКО,

Шевченківської

голова сільської

Ради на гром~дських за­ садах,

П.

КУДІН, заві­

дуючий позаштатним кореспондентським

том

райгазети

пунк-

«Нове

життя», Д. КАЦЕНЕЛЬ­ СОН,

ції.

працівник

редак­

МІНСЬК. Нові житлові БУДИ'НIКИ МI:ста Ленінському проспекті. Фото М. Минковича.

на

центральній

(Фотохроніка

магістралі

ТАРС).


I=~~ ~~.~.~.~: :.~~~ ~~:~:~~.? ~:ijj~.~ ~ у' ~y"'~'Ц#.. . ~/i~~~ ~.' ~.~ '~:.~ ~ ~'ї :::] ХЛІБОПРИЙМАЛЬНИЙ ГОТУ€'ТЬСЯ Рясний

ур'ожай

дa~piB,aє

ному

на

радпх:nни'х ланах . Труді,Вники села гатуються до ЖНИІВ. Га­ туються

хліба га

да

і

Пlри,й' ман'ня

прац,івни,ки

навага

Ба6рицька­

хліба,приЙіма,1ьнога

Тут зараз гар:ячі ва

в

тому,

ща

ми.

CK.1,aclY·

дні.

в

Спра­

ад.:юму

у

четвертому

при-

печи,мо

у третьо".у ПРIІ,міщен,н,ї, за ВИIНЯТlКОМ аКіреіМIІХ дрібних недо,рабленастей, зраблено майже все. Відремантавано під.1агу та стелю, проведена санітар,не очащеН\ня. З·аlкі,нчують газацію і пабілlКУ стін .

хліба

буде

бі 'льше-

зерн,а.

За нами затри'Мки не бу­ де, -!Кажуть праці,вники С'кла­ ду. Хлі,б нового враЖlаю прайматимема безперебіЙ,на.

-

В цьрму мажна не сумніва­ тись. Друж,ний колектив пра­ цює тут. Механік Я!ків Га!ври­ лQвич Т,ка чен.ка в itд'PeMoIHTYBa в .транспортери,

сеПlаратари

ЖИ'К, Марі'я CeMeHiВlH,a Ви'Гьам, Наді-я ПОРфИlрівна Кеуш, Мот­ ра:на Барисі5на Небрат. Не залишились осторонь бухгал­ тер Василь Марка вич Кава­ ле'НI<О, та,кс)лвальни'ця Па'р.аско­ вія І,ваlнівна Ковшун. Навіть

,, , ~

траву,

склащу

діє

па:думати

давга, а

вісті

па

і

п'ра

Їlнші

послухати

астан,н·і 1

ра,діо, пачит,ати свіжу

газету,

жур,нал,

датись

про

те,

нарешТі,

хто

ДОВІ-

веде

•І

пере'Д

у здаЧlі хліба, бажаТИIМУТЬ, м,абуть, всі. У себе Відома у них такаї МОЖЛlliвасті не бу­ де. ба переБYlватимуть ваlНИ весь час у реЙса ,х. ТаМIУ вже зараз слід потурбуватись пра а6лад!наlННЯ газетнаї вітри,ни, радіофіlКацію складу, про за­

вулицю»,-

бе:3ІПечения

черва ного

кутка

періQДичнаю .1ітературою. Часу да па,ч ,атку з,дачu

ба

залишилась

ба,гата.

всі

не

Кале!пи'в

та:к

XJl.i-.

в,же

складу

і

має

можливасті

швидка

закін­

підгатовчі

рабати,

н,а'вес­

чити

ти на теритарії зра3'КО:ВИЙ па­ рядок, у ПОВlні,й гатавнасті зу­ стріти навий уражай. К. ДАВИДОВ.

KapT0I1.1i,

б УІРJIOl\іlВ,

овочів.

ють

'К}lКУ'РУДЗИ,

Во'ни

міжряддя,

РОСЛИ'НИ,

сшушу­

пі'джиВJIЮЮТЬ

КО' СIЯТЬ

ПРИСТуlПИЛИ

вазка Ін&сіння всі ці види робіт л:яжуть на плечі а.8'1'О­ машин. І надовго: BLJI поча' т­ ку ЖJНИ'В дО пі:ЗlНЬGЇ осені. , 3а:те у ці дні аВ'томо,біль.ниИ

ВИРОЩУlВан'ню

врwкаю

!,

тіс-

ві.}дають

HbO'f'O

Густо ВРОДИЛl! ПОЛУJ-IIиці У радгоопі

дящих Києва більше ЧОl1ИРЬОХ ТОНІН дорідJН'ИХ ООКОВИТИХ ягід.

РобіТНИКIИ ра\дгоспу докладають ,всіх сил, щоб меш­ IканlЦЯМ сroлиці доставляти 3 кожним днеУІ 'все бі.lьше високоякісної ПРОДУllщії. На фаrо: зб:1ра,н,ня я,гі,д у лз<нці На,дії КОИОН'ІУК.

до

п'ііде

~

ше:IfНЯ

готується

сте.рні,

З1lJГ,оті,ВJ\IЯ

місяч­

ника по заГО'J1івлі і ВИ'ВОО !JIHню мі1сцевих добрив піlД уро­

жай НЯІ'd

ара/НІка

СИ,JГосу,

про ПРОІВеде,н,ня

Н1І!СТУ:ПНОГО року. Рішен­ пере,!l)бачено СТІВОРИТИ

~

cilВ ОЗИJМИІХ... Отже, 06ся/Г ме­ ханj,;~ова'них робіт неза,баром наl б1llгато збіш,ши'ть.ся. А від1'1ІІК значно ЗРl)сте він і для автотраНQПОjYl1нИ!ків. Пере,воз­

фа:бриці Clпеціа'льні MeX1l!Hi~0ваші бри:гаIДИ, забe:mечи'Ги Їх нео,бхідною технікою, довести граФіlКИ і організувати роботу у ,!IJBi зміни з тим, щоб 'за час, ЯlКИЙ залИ'шив-ся до жнив, мак­

~

ма шJiН і ПУ,НКТИ, піl~везеН'НIЯ зе­ леної маси до силос'ни,х спо­

ка зерна на токи і ХЛЇlб{)lПРИ'Й­

;

руд,

нашри­

стількл ж підвід. Тут вивез-ли 'вже 2,5 тишrчі ТОНІН до'брив.

IСа:ме з цьоrо виходя­ 'чи, ,бюро райкому ІШ Уlк!раїп]жйняш) рінеЩ(lД1llВНО ни

при КОіЮнu,му ,ра;t;госпі і птахо­

~

«Гоголі'В'СI>КИЙ»,

TOBД~,HHi

за:ва:нтаже­

по­

,,~

гоопі

ІНИ'Й.

ді,ЯLЛЬ;НО

лущення

зяб,

ЩО ціuшй ряд ГООПoyJ,арств ба­ farI10 Зj}оби,в за цей ча,с. У ра:;\­

ра'н­

дуже

тра'НСПОРТ}lваffiНЯ

СИJМalЛьно

ВІ~користати

наяв­

ний віЛI>НИЙ тра,нClПОР-Т і вй~ везти на поля НaJ'РOOlаlджені

овочів,

. фруктіІВ, в'рожаю кар'топлі, під-

на фермах добрива.

ІШ взяли Й відшра:вили ті ма­ шини назз,д. « Нам не п,отріu­ ні такі, І\ИНУЛИ в'слі,д шо­ феРalМ. Хто з ними стане ВООИVГИіСЬ! От якби )JИ само­ еки'д' і ; в пі'~I\\ІІНУЛИ ... ». Тож і ,не

мі-

ЗaJГО'l'~влі

Ча'СІГИlна Т,рю('тористьв і ком-

на

Мишула перша Д~K'aдa

оячни:ка. Ва'рто зразу сказати,

тра неп орт

ниші до збира'ння зернових культур, які о-бі,цяють, до ре­ чі, непоганий оОмол,от. А там

~

-----,.,-----,0

Інші

не

«Гоголі,вськ:иЙ».

Протягом кількох днів гоголіівчаНlИ відправили для тру­

сіно.

СИЛОСУ.

ба:инерїІВ

зна­

у

гу

j

йшли чим зайнятися КОСl1ЯIН­ ти.н ГРИlГора,ви,ч Дзюбенка, Ва­ силь Гри,гарович Білогуб, Г,а­ ли,на СофроніВІна Маlвчан.

Калектив

що цим

СТОЛИЦ1

ваЖЛllІві ПИНІННЯ, З(JlКрема культурне абслугавува,нн.я XJlliба:з,да:вці,в. Хач перебуlвати­ м,уть ВОІНИ тут і не так ,вже

Вживаю'

хліборобів й овачіВllИlків нашого району, а особ.ливо в мехаJ!fіЗ,аторів, 1\ о-тр і в'сю }lва­

,, ,

[юбаті, Юхи'м Онашко, на­

ВИI<ОСИВ

«зелену

Паки

, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..,.._ _ _ ., _ _ _ _ _ _ , , ч ИМА.:JО турбо'Т за,раз у

аха,рOlННИIКИ, і ті у ч,ас, віль­ ниlй в:'д СЛУЖ1бн, теж п,рихо­ дили сюди, щоб дапомагти

П:Qи~лад,

. сваєчасно.

трудящим

навчити.

Слід

пада­

го врожаю гатові, каже старша ла,барантка Зая Ю,хим-і,вна БаЛ.rlире:ва. Пр,аlвда, є oДJНe «але». В гаРlЯчі дніприЙімання хл'їба ДЛЯ зняття проби паТlрібні будуть

та

інші механізми. Підгатавлена і вивірена ваги. ПдJНIІЙ вклад в пі.д;гатоВlКУ ПРЮlіщень в'нес­ ли 'робітниці і прибиральниці складJY Уляна Г,ригарівна Ду-

товаРIFшам по Костя;нтинавич

вагаНІ!

кажуть заліЗ1НИ,Ч,НИКИ. Завітали ми у лабараторію окладу. Тут, як кажуть, гатав' HkTb номер аlдИ'Н. Все виб.шекує чистатаю, Прилади підгатовлені і пе.реВlі,рені. _ Ми да прийм,ан'ня нава-

Оклад і да ЦЬОГО' підготувався . Обла~ане місце дл,я бунтуваННIЯ

ка~lУ'нарі,вцям,

ща

тюя захади ЩОДО' реманту Х,lібних щитів. Під'ї,зні ж калії упавноІМУ пор,ядJКУ. - Новаму враж,аєві забез-

стіни.

ж

нале,жить

класін.

цьага

учениць

не жде. Адже цих У1Чениць треба ,не тільки n,і,ді'брати, а й

"ЗЕЛЕНУ ву ЛИЦЮ"

МіщetНні почали санітарне очищен,ня. Тут належить пра,вести газацію, а патім побілити

ли

і

Для

залучи,ти

питанн:яіМ не заЙ'мались. А ч,ас

новому ВРОЖДЮ­

Ци.х двах приміщень, на Щ~МlКу завіД'У"ючога окладом Миколи ЯlКимовича Ком.панця, ціJJlкам досить для тієї кіль'Кості хліба, яка має hа.діЙти ,від групи раi!tГаспів райану. А :ка·

рабіl1ниці.

дечаму

цьага не 3ВИlюати. Я,к і заlВЖ­ ДІІ, в рабату В,К.1ючаються всі, неза.1еж,на від пасади,. На а,чах

дlВiї

планують

оваєчаона

я,к

ваТИIМIУТЬ

ли майже цілу ніч, а тепер 'І'реба на,весТII зраз'кО'вий паря· дак. Та кал'ективу оклаД'у да

ще

заліЗ'НИЧНИlка­

старших

запеВlНЯЮТЬ,

з

з

cllp.aBa -

прий'няти хліб, але не менш 'важлива с,воєча'сно, без вт'рат віДlвантажити йаго за ЩНJзначенням. ЗаліЗНИIЧНИКИ,

П'Ри.міщень тіЛI>КИ напереда,Дlні ви.ваlнтажили зерно. Пр,а,цюва'­

наших

кантаІКті

о.дна

Більше продукції

К'ла:д, на вивозці гною і ВИ'ГО­ 'RО~nПОlс'Тjв

За'йнято десять

ДИ1ВНО, Ч,О'JУ за ПeJріод, що ми­

щоденно

нув з дня оголошеніНЯ місяч­

с,аМОСlщ:\ів і

ника,

Не іГірше ' ста'новище і ІЗ Кня­

Ке:ріIВНИJКИ

жичах.Місцеві шофери rrілЬіКИ за перші 'чотири ",ні ,ви,вез-,ли ПГБЯЧУ тонн.

ruраlси,лїlвча,ни

Q;щак,

Зll,всім до

інакше

цьOlГO

десятак

раків

дру­

за

гною та ниХ

гoanи,

вони

допомагали

О:l1И,Н

од-

ному не тілЬіКИ парм~ами, а і насі,нНlЯМ зернових ви~акавражаЙ-1 НИХ СОірті'В, 'І'рав. Кали перейщли на 'ВИIЩI!tЙ щабел? гоо~о.дарюва:ння ,рад:госГlНИИ, зв ,Я'ЖИ МІЖ

ни'ми ще більш зміцніли..

рабіт праведена успішна, ОР'Г<Інівавана ста'ра'нний догляд за просаПНИIМИ, зокрема о'вачами, з:дачу їх держа:ві. Збільшена і виробництва малока.

Може, давайте опершу па-

-

затримались

любарчани

т'онни

63

ДОlбри,в

для

.............................._ _ ...' : . . І : ПереВlрка aOlOBOPlB

викананню рішень берез.неваlга ля, МИVlуються пшени ,~ею . ПлеНУ1МІ'( ЦК КПРс. Вже в ць:?- !=Ly,MaeMa зібрати на цій і на змагання му р?ЦІ ра'дгасп «ЛюбарщblКИИ» ПЛОЩІ па 22 цен:лнери зерна, - і_......................_..............

за60В ЯlЗа,вся, на

ка Жflам,у

закрема,

гектарі

НЄ'РИ зернових, ІЗО -

адеРЖlати

22 центовачів і па

по

говорить галовнии

а,гронам

В.

ДЗelНкеві,ч.

І

А маже й більше -

-

С.

спра'Вtді

тут

красиво:

зааофаль-

сом

но-і феР:lІИ ви,сочать цілі СОПКИ

Пухіrn.cької

птахо­

фа1бри'ки. Районне аб'цнання «СіЛI>ГООІГГеXlніlка)} прислало 'Їм на ДОПlо,могу кіш"к,а бортови~ ашrrомruшин. А l\е'раВНИ1КИ, не довго д~~маючи, замість подя-

'загошах

КО)ЕпоС'тів, ще десь весною на­

'в'тра'чають свою JIOкіс'Ть. -

НIfl\ ів

-

Одержана

182З

ЧИМ пояснити таіке ста­

З73

І ща

~

1,5

ми

14,;)

дещО'

від-

пага- r това,ні доріжки, пишні наеадіжеН-1 стали :віlД lВас, але н,аші rnаРИIН­

І ІО ценrnElрі,в картаплі, ВИlробити джуються люб'арча'ни, :..... та все ня декараТИIБ:НИХ і ФР'j1КroвиіХ де-ни.ки аБОВ'ЯЗlка,ва даженуть. Пра ста гектарів угідь по 515 ж у н.ас кращі 'вищи на врожай,! рев ПРИlкр,ашають т,варинницьке І це С'віід;чать щOtдабові надаї. Вже

«Р'j1сані.вськи,Й», ба"Jає

м.ати

амаЛОКа

на

сто

перед-

гектар'Їв

по

БYlде щонаwменше па ЗО. І мі,стечка. Немала rrриД'ілили часу І тут же звертають увагу на І ,і агля\ду тех!Ніки, ЗОКijJема збите, ща пальаві ДQрі'ЖКИ не за- ральнаї. Вона відрема'нтава,на і

є від кож!Наї кора,ви по 14,5к.і­ ла,грама малака, а в перші,й де­ ,каді липня бу:де ПО П'}1ДУ. Тепер

І'рейдеравані

щадаби н:ад~й на

нені.

і

Білмшість

паде~УІдИ за6 УР 'Яовочеви'х

планта-

зразкава

1 ми

зберіlгається

під

крити-

наlDіоами.

на

кораву зростає

150--200 граlмів. В нас є .вже

б15 ЦeIН'I'HepiIB. Я:К же ВИlкаillУЮТЬСЯ зоба:в'язаЮI:Я? Цьому питанню була

цій добре доглянута . Прате н,а. ~ Добре, дуже добре, зрапі'з-нійкаПУСТі та агірках 'в о"ре-І БИIВ ВИlс-нава'к директар радгасп'У МИХ Mic,цНlX жо,вті€ ов%р,іпа. Сек- «Любарецький» т. ШКЛlЯРelНlка, -

ба,l'ата доярок, таких, ЯІК М. Орел, Г. Захарченка, М. Вітер, які адер)roУЮТЬ ві,д кажнаї карови по

пр ИClВЯ"lена

рета'р

16-18

цими

ДнНlМИ

П€iреві'рка договору на В с. Pyca;НlilВ прибула очолена

директарам

«Любарецьюий"

рад!госпу

заплануемо

і

в

себе

упоряД'ку-

ки,

,к,іМlНа1'і

гуд ИІIIJН Я

велИ'ке,

шити

,вадниій

режим.

гакізації П. Д. Ов:рам:чукам, Лю-

вост і

lЗа'раlll.И

треба

га'!lі.

а

Пlартійнаї

Оврам-

вати так ферми, тра,ктаРНИIЙ стан. 3аlкіІНЧИВСЯ аг.1Н1Д. В просторіlЙ

ар-

секретарем

Ш,КЛIЯРetН-

т.

ЧУІК зверіНУВ ytВlaгy на' те, що в паРНlliках, де ВИРОЩУЮТЬСЯ агірмало.

та

М.

зм,агання. делегаці,я,

паlРтар'ганівації

дуже

ком

В.

юаємо-

Він

а

парадив

за,в'язі

полін-

Справедли-

п~р:а;:t

па.1ЬОВИХ

там'у

і

illовіЛl>на здають

їх.

ща

гасті,

акти'8,

_

Багато

~fИ

бачили

у

в,ас

кілаграміlВ

м'алаlКа.

З УВlагаю СЛj1хали !присутні ва­ уваження, побажа'НIНЯ, разповіщі члені,в

делегацН

довий

досві,д.

чергу,

павідали

!'Іра

овій

Руса ні.вці,в гастя'м,

як

пере­

свою вони

гаварить галов- ВИlканують взяті забав'я'ЗЗlННЯ, барчани разпавіли пра свої тру- ру~аніllщі не надали належнаї ний заатехні, к радгаспу «Люба-І прийняли запрашення при'їхати в до.ві . діла. А вони справді непа-І У1в'аги 8и,рощенню Р:1.нніх авачів, І рею,киЙ» А. Г. мелыllк,, - асаб-І ра:J:гасп «Любарецький». Перший

сказати,

!зіlбралиоя

щоб 'підJВОСТИ IпіtдсУ'М'КИ.

-

відrп.овіда€

дотягнути її до го'сло'дар'ства.

-

у на·с

22

маШИIНИ,­

додає виконуючий обо: в' язки агронома т. ПРОl\опе:НіI\О. -

Ма'ло. ' ПРЗСИЛИ в районі до­ помо'ги ПОКИ що He''Jaf.

1725

392

(к,г)

Виходить,

БачИ'те,

ди'ректор т. Останець, ми вирішили підuгнати трохи б.у­ діВ:НИЦТIВО дор,ОГИ. Хотілося б

На

У1гіщь (цнт) Щодоба'вий ilа,ді,й на ка-

заlПи'тали в кер,ів­

paДJГ о спу.

ЇЇ. От МИ і ...

молока 'на CTal'a

раву

.М'ОЛОЧlflо~т()!в'ар­

ff'ОІрнутих ОУЛЬіДО'зер'ом. Всти IпереС.Иіхають, вивіТРЮЮ'ТI>С'Я

на

цeH11Hepi~ малака. М<Ійже за таюі ж паказники зернавих, картоплі j овочіlВ бореться і радгасп

мінераль­

ко,шюс:гува н­

кері,вlНИlКИ

ПроДовжуючн традицшне зма-, ДНВИІ:-.ІОСЯ наше гооподаlрст,ва, -І б~ля к.апіта~ьна. спаруджених ко,молока на гання, Об~ва. калекТlИ.ВИ на за- зап,рап~ував. директар ра,щгоспу: РI'ВlНИКlI~, лю ПlCJlЯ вихаду худа_кораву (КГ) вершалыиІии рllК С~МИРІ' Ч;К~ взяли «Рух::а'~ilJIСblКИИ» М. Л. Ха:за.н, -І би в та.бори пач,али реманту,вати. Вираблено Н,а .себе ПІДвищеНІ. забов я'ЗаНIНЯ, а паТI'~ щродовжи,\lа раз'ма,ву? наМІТИЛИ КОНКіретНІ захади по І ГacТl ретельно ОГ,1ядають па-

зареКО,lен­

заОСllдУ по , на'копичеНIНЮ добрив

Оподобалась гастям, ща туТ' посі,дає перші,сть па надоях , окиртують сі,на біля 11варинниць· свіlllJЧИТЬ ась та:ка таблиця: ких фер,м, Однак Зlаува,ЖИJlИ, що Рад r о С_П_И_ __ даllуска€тьоя разрИlВ МІЖ косавицею і окирту'вЗ:І~ННМ Йаго. .РусаніВСЬКIІЙ" .ЛюбарецькиЙ·

Давга

теж

ня. І зас:покоїлись. До "іСJlЧ­ ника й не приступали. ТИlм ча­

по-

ваЖЛИIВОІГО

ОЧИМА СУСІДІВ

жать . русаН'~lЩі з труді,ВlНИ­ кам,и С. · Люба,рець БориспіЛЬСbJКа· га району. Ще кали були кал­

мало

дували себе ОРИlгі,нала:ми.~· червні ВClНИ вивезли 20 ТОНН

новище? -

Д ОБРИй

дуже

Богда,нівської

птаХОфаорwки

десятЬ ,дні!в заrО'Товили Ідві з IП0l.101&ИНОЮ ти,сячі ТО'НН. стаВИЛИIСЬ

пухівчани

ви,везли ОріГанічних ,щI'iРИIВ.

будівництві

ДО'РО,ГИ

зай­

нлто три маши: ни. Ще т'ри ви­ ділено ДЛ,Я достаБ,КИ О130ЧLВ дО Киева. МОЖlНа на:звати ше кі'лька П:РИlв'я'заIНИХ, ТЮ; би мовИ'Ти, .машин. А решта? Реш­ та не ПІ~о,с,тоює, звичайно, але й не та:к зава,нтажена, що!! не мwкша ВИіД!ілюи під добри­ ва бодай 6-8 машин.

Отже, спршв'а не сті.1ЬКИ в нестачі ТРalН'С;ПОРТУ, як в бла­ ГОДУШНО'МУ ста'влеf!lllі ДИIРеІщії ра;~Г()QПУ і партійної органіва­ ції до того, ЩО робить нин-і весь райОІН для піl;\вищеНIІЯ врожайно,сті Ів 1966 рощі. М.

СЛОБОДЯНЮК.

па,вчальна,го,

.111'вав тв,аРlІнницт,ві. Пра те, ХТО'

І.

МИХАИЛ ЕIiКО.

НОВЕ ЖИТТЯ3 3 лиrl'll,Я 1965 раку.


ЩОБ ЛЮДИ БУЛИ ЗАДОВОЛЕНІ !~~=~~T:--.ml~ татися

Б УДИНОК

ДОБРИХ по­ СЛУ,Г В БРОВАРАХ пі,ДП'РИЄМСТlва ще завсім мала­ де. ВСЬОГО' 'два тижні минула з тага 'часу, як ГQ.стинновід­ І<ІРИЛИСЯ дЛЯ ві,двідувачів Йог.О ДІвері. Однак 'За цей коротки:й ' час

багато

!Кожна

тися

людей.

людина

.може

ба,гатьма

гами

скориста­

та

адя"у,

ІвеЦl;кі

та

з,ахадьте

майстерні

А

Тепер це рабить Будинок добрих паслуг.

у

гаті'вки

на

є в цьаму при,міщенні хара­ фатографія ,і ГОДИНЮJlкова

та

'не

теж

в,ас

не

майстерня.

Отже

захадьте

сюди,

,Буди-

.

теріалу виканає за,мавлення в розстрочку . І Отже й ,не IL\Иlвна, ща Ів усіх май,стерня,х

У

так

ба,[1аталюд,на.

~iac,

ма,йстер

розповідає

па шиття

плаття

,жі,начога

Світ.lана

ОлеКІСіїв'на

Ли.з)1Н, з,ама,В<ниць асаБЮl'ВО ба,гато. Жінки та дівчата не хачуть ,віlдставати від ма~и сезОНУ. Вї,дlКаVIИ ,відкрилась на­ ша .маЙ'стerрня, ми вже при·Й.ня­ ли більше ста замовлеlНЬ . У , майстерні ПОШІ!ТТЯ 'верх­ НЬОГО' чалавічаго та жі,начаго QДЯГУ теж людна. Тут пере­ важ'на чаVIавіки. Адже ~юни теж

Іпра,гнуть

адя.гатиlСЬ

-А. КОЗАК.

Н а фота: в,гарі Будинок­ паслуг, внизу за'к'ріа.і'н иця С . 0_ Лизун (щрава) -раб\fТЬ ' П'ри:м'ірку п ла ття замовн иці А. П. Зінченк о .

тюма

на

П

[1а,ста,влені ШВВИН1 мaл..uИIНИ. Н им и можуть кор ИСТ ytВ а ти,сь ті, що .мають бажа НlНIЯ самі

т

ва

і

ві

раз­

Чимала .замавниць має і Ка­ тери,н,а КЛИМ'Ї'В'на Ш'пак­ майстер [10' виготовленню [1лі­ се і гофре. ЖіlНКИ ра,ді, ща вже :віlдпала необхідність звер-

' .... IІІ.а. \1I ... IO::I • • t: • • lIIIl'1a ... 811118IH' • • 8

Середню освіту­ Ва,га'то юнаlкі;в і дівчат села Жер.до:ви пї<сiJІЯ закїJнчеlflНЯ !Восьмирічної llJIКОIЛИ Й'дуть mpaцювати, а сереІДНЮ освіту на­ ,зао,чно.

Ось

.

Аматори 3Вt"тують Неllfflдавно ),чаС, IІИ1КИ ху,дож-j' ,

щими

і

цьоіГО

ЧВНlКО нсі еGtзаМelНИ ()клала ІНа

четвЇірки. Атестати іВ'ручеlНО тшк·ож Софії ЮнД!ра:теН'ко, Ган­ ні Каl ран:дюк, МИІ~ОJfі Кравчен­ ку, Катерині Ру'банці та ilН­ ши.м.

ПРОХ(1Ди'Ть

р

м.

nиЄВ'а.

В

Два КО:НЦ· еТ>ти "

они

даlIИ

на ВИ!стаIВЦ· і переДО!В,(lГО досвіду в' 'наро'ДlНО-

J

J

чоло:ві'К. І

Мruйже

- В' маЙ<сте"н(}

В

І

ВalDСЬКИХ

ви'ст}'п

а",а'торів

с'тріqа:ли

Ha~ip

до

заоЧlНОЇ школи. Вата то восьми­

клаоНИlкі,в буде тут :на'Вча'ТИIСЯ. І. ШВАЧКО, учитель.

районний

техні:ки вань

неділі аг л;яд

і

ві:щбувся пажежнаї

пажежних

раідігаопів,

фарму­

птахафабрик,

пр·а.мислових lІ1іДПРИЄМ'СТIВ та інши:х гаспода,рст,в. В село Тре6ухі:в, де він праваДИIВСЯ, з'явилася і В З ЯЛО участь у зма,га'н:нях 19 добровільних

ку

РИіОних

парад

віднос.на

віршування,

поетично·го твору,

слов,а,

раз:криття

3з,няття

праваДИ8

ка-

тех:ні­

образності кам,позиції теми

тащо.

член

Спіл-

Вудин()ІК

народ-

майстернj,c-ть,

МУРАВСЬКА,

художній

йонного

керівник

Будинку

одержали

реда'к-

(МООl<lва).

І

ра­

Друга прог,рама. 19.00 -

і

і і

і і

і

листа.

ТоваРlfші

м'іськ,ради

на,м

фо,то

К

-

СI>КИЙ»

Іває

наш

доро,гий

Я вже СТlарий

--~ - - -

з

паМ'Я'1'ника

не

син.

і за CT3HuM

можу

приїхати

19 чеf}В'НЯ Ц. р. 8 газеті «На­ ,ве жиrгтя» була на.друка'в,ана за,М'ітку «А калюжа ие виси­ хає ... ». В 'НІИ ра3J!Ювіlдалось,

у ваші краї. Фата завжди пе­ реді мною, і я наче стаю над магилаю

...

ща в Браварах по вуЛ\щі

Вся наша сім'я , висловлює ,глибоку лралет,арську падя,ку ,в'сі'М, ХТО' ЧУ'ЙНО ві:дгукнувся на н~ш лист, Х"І'а

резня

і

пожежних

Брава рськаго

за.воду

ма шинобущу­

вання. т'м прису.п.жена перші місця і ВJіlдЗначено требу­ хі:вській КОМаІндівручена ку­ бок і першу грошову Пlремію в розмірі 25 карбоваl!щів, а

не

.мож' на

кому­

вілов повідомlIJВ редакцію, ша та,кий фа'кт діJicна мав міюце. Тепер яму засн,пади аемлею, калюжу лік<Вїщовано.

Редактор

начаЛИllfк,а дружини Кавба­ синеького М . Н. та директора радгаспу Кавбасинськоrа І. М. наlГороджена

почеснИ'ми

Г!ра­

мотами абласнаrа },пр,а,влін,н,я добра,вільних пажежних аб'ед­

ріева теж нагораджена почес­ ними rpаматами і пре~I \:йова­ на 20- карбованцями.

Гра'мотами преміями

і

граш овими

відзначено

кома,нди з і Княжич.

Великаї

дружин

рів:ники

цих

госпад,аР,СТ8

заступник

кому

голови

райради

м. БРОВАРИ,

ТЕЛЕФОНИ: редактора

3-82,

відділів партійного життя, масової роботи, сіл&-'

сь"огосподарського, промислового та віД'10відального секретаря -

4-67. Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

................................ & ..............................

Боова.р~а друкарня.

158.

Телефан -

4-57.

Зам. 38811-3981.

t

в м. Броварах

t

t t м. БРОВАРІВ І РАИОНУ: t 1. Доставка куплених това-; ОБСЛУГОВУВАННЮ

НАСЕЛЕННЯ

І

t

t

леВІЗОРИ,

f f

шини

квартири.

f

Перевезення палива, буді-: вельних матеріалів.

Пlаюно,

і ін.)

wвеию

з магазинів

ма-

на:

:

2.

: t : Агентство ВКТЕА забезпечу€: : перевезення. навантаження і: : роз<ваіНтаження. ~ f Onлата ПОClпуг правадиться : f : Bi')lДo.вїJдJНO до п,реЙСКYlраюа. f Звертатися на адресу: : ~ ст. Бровари, агентство .мі 14: B~TEA і мебльовий магазин f ЗМІШТОРГУ. t

:

~"""H"""""""""H~~

f

Аннікова Таїсія Андріївна, яка жи'ве в м. Броварах, ·вул. Галов­ 'на, ,N'g 3, І<'В. 39, парушує спра­ ву щ~а ро:злучен·ня з Анніковим Петром Іларіоновичем, який жи­ ве в с. КОНШИtно, Старv-Оскаль­ cыкгаa раЙQНУ, Біл.городсыаїї об­

;

ла,сті.

f

~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4~') . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Кнївськаі області, вул . .київська,

:

(,кИЇIВІВКТЕА)

f рів. (меблі,. х.олодильн~к~, те- f

викон­

трудящихся КиеВСКI)Й области. _=_~_=-==~.================,=================

-

; :

депутатів

камитета КП УкраинЬІ и районного Совета депутатовІ

вул. Київська, 158.

t

:

І

фак;

П. ЛЕВЧЕНКО, інспектор районної інспекції держпожнагляду.

f f

l1раНСПОРТlllа-

; ОРГАНІЗОВАНО ПУНКТ ; \ : по траиспортио-екопедиціАному t

трудящих.

C.,ilд, однак, відзначити, що пожежні дружи\ни ак'ремих гаспода,рств погаlНа пі,Дгот}'ва-

;

ек()педllЦійнихагеНТСТ8

%

вань по'каз,ав, ща цій спраВJі треба приділяТ/1 біЛЬіШе у:ва­ ги, щоб краще зберігати на­ paдJHe да6ро від валню. С. ТОВСТЕНКО,

т,акаж

.......... М ............ .

КОНТОРИ

: f

тич,на не виконали рішеНIНЯ ра.ЙраtD.:и депутаті, в 'ГруIдЯЩИХ . Огл.яд пожежниХ фарму-

димерки

ФЕДЯR.

КИЇIВСЬІКаї вуелової

f f

paдirocrniB (директар

€.

ПРИ АГЕНТСТВІ';М 14

;

П. В. СвеНТИЦI;КИIЙ), «Боб­ рицький» (директор Н. М. Дельов), сeJ.\lипаJDкіосыаїї пта­ хофабрики (директор М. Ф. Горюк) ЗОІВсім не прибули ДlРУЖИ1Н'НИlКИ, а ди,ректар Ба:гдa'HilВCbКOЇ птахофабрИІКИ М. С. Остапщь присла:в на змагання однага шофера. Ке­

яку

бе­

ні п'ройти, ні проїхаТIІ. Директар камбінату

Москва.

З

через

8

величезна

нальних піv:щриємств т. Пажи­

БЕШЕНКОВСЬКИИ, член КПРС з 1917 р.

лись да аг ляду. «Красилі,всI;lКИ·й»

ут~арил~сь

калюж~,

Вlll'Отави,в фото,

хто ту,рбується про ДОГJlJЯД за могилою ,ваї,ні'в, ща ві:ддали овоє життя за честь, свабоду і незалеж'ність нашаї любимої БатьківщиlНИ.

м.

ТОРТОІВель'На,а

он<церт.

'н,аді-

. . . . . . :~~;:;;~~~. . ~:::;:::::"-=. :~~::=.P:;::::~. ·I' ІНДЕКС 61964.

Ху-

ки». 20.30 -, «На дабраніч, діти!»

,Halд могилою, де наві,ки спачи-

А.

нань. НачаЛИlи'ка кама,нди 'Гортмашівців М. Я. Ica€Ba і днректор,а заводу О. М. Ануф­

радяться

Музичний

20.45 -

на ПРО,l'рама «Орбіта».

Б. А. Бешенков-

Брова:рської

куль-

тури.

І

(MOCКIВ,a).

аlит,ракт. 21.00 - Телевізійні навини (Mooma). 21.30 - Маладіж-

нашу

:щоров'я

ві'дзначивви,~о-

ВИlконаВСl>КУ

В.

І

МІ)юнародJНОМУ ,К'l.НО-

МЮClКві

зу>стрі'l з футбола. СРСР-Б'разі-

лі,я

J

слали

вдало .

велику Ma'cOtBicrI> та дабре ПDО>ДУіМalНИ'Й репеlр'гуар художнаШОІГО ньої са'м(}дія'Льності раЙіону.

\

г

чимало

М:1 . ""ем-

Пlройшли

ної творчо-сті

Високу майстерність, злаго­ дженість, дисциплі,нова.ність ,і дабру гaTaВJHiCТb па,казали команди ра!Д,госпу «Требухів-

Кращі з TBapLB схвале9іі да друку, а ,авторам, Яlкі принес­ ли слабкіші в хущоЖ'ньам:у від-

почули

u

иль'тяи та

Обласнwй

Дружин.

і,нших.

Літстудійці

н.

Огляд добровільних Минулої

19.00 ~ Між,на,родна товариська

....... "

КИ пись;мен.ників Украї,ни поет Іва,н Немирович. HacTy:rnHe засіда.ння відБУlде­ ться, яlк і в папереднї рази, в аста,нню нецілю м:ісяця, таб­ то 25 л'и:nня. На зас~д<а,Н'ня залрашуються всі, ХТО' пробує ,сваїкрила .в літературі.

В1і.рші, товариші вка­ недаліки. Кр'ім таго,

П

1;'

нюх арти'сriв Вроварщини.

ки О. Старієн: ко (Княжичі), М. Кравець (Погреби), А. Ше­ вель (ГОТОЛ[В), Г. Субач, В_ КиIЯЩУIК, М. ГО'р.бач, М. См И'jJtн ()Ів, Г. Охтін, М. Гри-

тавари,шу

ІУ

фестивалю

кладовищі в м. Брова;ра,х, у братній могилі. НеЩQJда:ВJна ми

y'CaIl0-ва

, Ки<яни щиро ві,та.ли са,мо'діяль-

ми. Дуже сподобався .ім хор ",еханізаторів ГСіголї'ВСЬ1кого сіЛЬСЬJ(ОО'О клубу, жіночий хор Лі'11К iBCl>K ого сілЬJСЬКОIl'О клу­ бу, та'нцювальн.wЙ кмектив

Літстудійці

нашенні зали на

\ тоrшсу» .. 18.00 -:- «KlHoekpah-?5».

«ДО'ІШ сонце зійде, p~a очі ВИ!Ї,сть». ВеJlИ'КИИ успіх )lаJlИ

І\юнцерти

зу­

Армії

~ і Флоту. «Сторін'ки r~paї·tjHo,ra лі-

20 АГІ .'ТV

з

ч~нко_

~==========================================:

Минулої не,ділі при рмак­ ції нашої газети 'Від6улас? чергове засід,аlННЯ літературнаl студії . Члени її абговорили поезії пачат,кі'Вців В. Сєгіна, С. Ушеренка, В. Мазгавага, В. Очеретька, В. Ваганова та

«Музичний кіоск» (МОСКІВЗ). 17.25

\~ Дл,я ваїні,в Ра.п.\я<нської

ВіТЧИЗ'Н:ЯIНОЇ вїЙlни В баях за Вітчи3lНУ. Як мені стало відома, він ПОХОВ~ІНИІЙ на

.

опле'с.ка­

Чеха-

Праги).

ВИlко.нали с,цен" з М_ Кро'Пив'ницького

'"

Р

з

да,ж,ніЙ фіJJІ>М «д.Р"І'ист із Каханів-

ЧWІЩl

бр'о­

КИ\!Іни

б}'рхливюlИ

(, П€1редача

(передача з Леніlнг,рада). 14.00 Концерт. ПеРМlа'ча з порту РасТОК. 16.55 Наша афіша. 17.00-

ПОД Я К А

Син мій _

«ДЮЙМО8ач:ка».

12.00 - Для школя<рів. Л. КОСІМЛЬOlВа «Три, дні на роздуми». Спектакль театру юнvго гля,дача

ГЛИБОКА БАТЬКІВСЬКА ,Шановний

(передача з МУЛЬТКllлі­

-

Третя спартакіада

слооаччИ<ни

__ .,. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

торе!

«,мистец,тва

СI>КИ,Й загин"в у ра,ки Ве.ли'кої

fiЛошапка

п'єси

БЛWЗI>КО 800

кожен

КИ€Вt"

ДPaIM,гyprгKЁB,цi В. І1роць:ко та

му гоапода:рст,/3і УРОР і в ПУШКlі'НСI>КIО'МУ парк)" на яких

б"'ЛО І1·рИ!с"т,ніх

у

rOp):J(, діВ'оче тріо), СI\Ладі Сергієн:ко, ДО!рошеНIИ', С1щ'{а 1/.

нашоrо

райану звїТУ'вали пе'ред тру.дя-

року 8 чо'лоозrк щеJ)IЖали а:те'с­ тати про середlfЮ OCIВiTY. Облі­ ковець ві~lЛlКа 'ращгоClПУ «,Воб'РИІЦЬКИlй» ВаЛffilтина ШИ1М­

3араз

са)ILlді.!l'.lьно,сті

каці.iitниЙ фіЛI;М

«Ше-

10.00 -

Брм'ітажу».

~ НаЗYJCТРІЧ

(:],~-,-".,.-----------_".

ньої

Перша програма.

11.00 -

.. .• ,.

. .

НЕДIЛЯ,4 ЛИПНЯ

П~Вlн'ічної 6RРОПИ» ЛеніlНnрада). 10.30

Ж

: ' ..... ... .

«На добра\Н'іч, діти!».

21 .30 -

деври

А

та естрадний (}ркестр райо:н­ Н'о,го Вудиаку культури, співа-

заочно

бу'вають

QJдJН ій

Ван а і ,матер'і ю п окраїть, і ,п а,каІж е, 'ЯІК краще п аши ти. . Н е б ула раюше у нашому

глядають 'в ЖУ'Рнал,ах мад фа­ СOlНИ, піtд:бирають з'разки ,мате­ ріалі,в.

'сі

В

О лЬ'га ОлексаНдJрівна МОР ГУІН.

р,адгоспу

сталикам

опр,а,в а.

соб і ' Ш ИіТИ. До Ї Х паслуг добра па ра,Q Н ИЦЯ і хороший 'Мlайстер ікравецько ї спраlВИ

імені Ща,рса А. ШаВКУlНов.і. І,нші lЗа'мовники ,в цей час раз­ мі,стилися

ва).

\.

Е

р

пашиттяка,с­

<рабітни,каіві

~

'

юі'Мlна,ті

За,крій,ни;к Володи,мир Т,арасович МальчеВСI;КИЙ саме мірку

іНо.вwни , (Москва). 2<2.00 «На ~ ВQ;J~НИК» (пер·едач~ з Лені·нrрада). \ Друга програма. 20.00 - В. Є,рMoUlaeB «Кi~IHaTa» . Прем'єра телевізійного спектак.~Ю (Моок-

Р

ра

с,ма,ка,м. зні,має

105.55 - Наша афіша. 16.00ТелевізіЙIНИЙ журна., «Ма~л.ятка» . 16.30 - МУЛЬТИlплікаціЙниЙ фільм. 16.40 - Телевізій,ні Івісті. 17.00HaY:KOSO-fiізнавальна про.nрам,а «3наШ,НIЯ» (Moc.~Ba.). 18.00 ~ «Те­ левізіЙ/ний кдуб -кliно,по.дорожеЙ>>. (Мооква). 19.00 ~ «По залах му­ зею захі:LIIнога МИ1стецтва» (пере­ дача перша). 19.30 Концерт. 20.00 - Худажній фільм «Да ме­ не, Мухта\р». 21.30 Телевізійні

ваtpчани: Ви зможете ска'риста­ тис ь .ба ,г а<r ь м,а добркми lПослу­ га ,ми ,праціlв ників сл уж би па­ буту, ЯlКі ,п рацюют ь з єдини,м п ралн е НIН:Я\М: що б ЛЮLдИ бул и з alда.вале.н і їх рабатаю .

О

оплату заМQOвлен,ня,

Ху­

-

~даЖ'НіЙ фільм «Да мене, Мухтар».

бра­

виста,чить

ХlВилюЙтесь.

СУБОТА, 3 ЛИПНЯ Перша програма. 11.00

ша

А Ж

нок да6рих ,паСЛУIГ із свота М'а­

ки

\

сез·ану.

,я,кща

-

я,кась

Т

ча­

ловічога та жі,ночага ,вбра,ння. МайстрИі запрапонують вам велИ,КИЙ !Вибір дабратних тка­ нин іШи<раlКа,ї гами ,кальорі,в, най,ма!ДJНіші фасани тепер,іш­ ' ньага

Сяде

Р'

у кра­

пашиття

хі,мчистки.

П:lя,м,а 'на ОДlЯГ, і їдь У Киї'в.

о

Іви­

СОКОЯJКісна . А ЯКЩО' вам ' 'За'ба­ жаєтьсязрабити якусь абljа­ ,ву з

МІСТІ

n

,вічі або жіночі туфлі? Звер­ тайтесь у шеВСI;КУ 'майстерню, швидка

І

Е

побуто'вога

о бсл У'го.в'У!Rа.ІіIНЯ . Вам потрібні моделЬ'ні чоло­

,і ,вам ІПОШИЮТЬ

IКИЇВСI;КИХМО-

р

Адже

.добри'ми ,послу­

праціtRник:і,в

да

На одних ,дверя-х та,бличка «Шийте самі». Це теж доб-

тут ,вже ,всти.гло , пабувати

Ідуже

їм

дистак.

Оправа слух,ати-меться СYlді Стара-Оскольськага

в нар­ ра.Йа,ну.

41 номер 1965 рік  
41 номер 1965 рік  

41 номер 1965 рік

Advertisement