Page 1

Прр,;щпарі ІJсі.х f(patн. єднаіі.теся/

РІК виданн;JІ ХХІ

стяхяновшь

.N1! 41 (1643)

Орган Броварського районвого комітету Комуністиttвої

1958 ,.

Сес і я

П'ЯТНИЦЯ

4 КВІТНЯ

Ціна

15

коп.

'з великим тику нашої рідної Комуністичної

задоволенням зустріли рішення 1 партії і Радянського уряду. Якщо першо! сесії Верховноі Ради 1 нашу мирну ініціативу підтри­

СРСР. Підсумки сесії жваво обго- Т мають і інші держави, то ВІина ворюються на заводах і фабриках, в установах і учбових закладах, у колгоспах і радгоспах.

В ріШеннях сесії радянський народ бачить новий важливий крок на шляху будівництва комунізму і зміцнення миру в усьому світі.

Висловлюючи думи і сподівання всього колективу, майстер котельного цеху київського заводу «Ленінська кузня» т. Голубовський заявив:

Документи, nрийняті

-

Бер-

ховною Радою СРСР, справді історичні. Закон про дальший розвиток колгоспного ладу і реорганізацію МТС відкриває величезні перспективи дальшого піднесення сільського господарства. Радісно усвідомлювати, що Радянський Союз першим вирішив припинити випробування

атомно1 І

водневої зброї. Це ще раз показує

всьому світові

Борщівського

івівгацІі Радянського Союзу

райо­

2

Соціалістичної Праці т. Стецько.

кого

колгоспу ім. Сталіна, до весняної сівби,

ну ініціативу

-

готуючись

виявили

цін­

вони переоблад­

нали придбані в Вобрицькііі МТС картоплесаджалки,

що підвищує

їх продуктивність на

50

процен­

тів. Якщо торік саджали цією машиною по 4 гектари картоплі за

зміну,

пише

у

нинішнього

року,

своєму листі до

то

газети

Революцшного

.РобІтни:о- . Янош Кадар, Іштван Добі, Ференц

Він сказав: Селянського Уряду з вІзитом-вІД- Мюнніх та інші партійні і дер­ - Ми, колгоспники, безмежно повіддю прибула Партійно-Урядо- жавні діячі Угорщини і обміню­ ня сесії трудівники Всесоюзної вдячні партії і урядові, які від­ ва делегація Радянського Союзу ються з дорогими гостями міцни­ кочегарки. Першим Секретарем ми рукостисканнями. крили шлях дальшого розвитку на чолі з - В рішеннях Верховної Ради громадського виробництва. Пе­ ЦК КПРС і Головою Ради Мініст­ М. С. Хрущов приймає рапорт СРСР, говорить гірничий ін­ редача тех.ніки колгоспам поліп­ рів СРСР М. С. Хрущовим .• начальника почесної варти. женер Герой Соціалістичної Пра- шить її використання і допоможе На аеродромі в Феріхедь, при­ З вітальною промовою висту­ ці начальник шахти М 5-біс у підвищити механізацію сільського крашеному угорськими і радянсь­ пає Янош Кадар. Наша артіль уже кими прапорами, Партійно-Урядо­ Сталіно т. Млодецькиіі, ви- господарства. Потім промову виголошує палко ражена 1 воля всього радянського придбала 8 тракторів і багато В}' делегацію зустрічали Перший зустрінvтий присутніми М. С. народу. Наша Батьківщина стане інших машин. Це дасть нам мож­ Секретар ЦК УСРП Янош Кадар, Хрущов. ще багатшою, забезпеченітим ливїсть набагато краще й орга- Голова Президії Угорської Народ­ Промови Яноша Кадара і М. С. буде життя трудящих. Але все це нізованіше провести весняні по­ ної Республіки Іштван JІобі, Го­ Хрущова не раз переривалися не прийде само собою. Рішення льові роботи. лова Угорського Революціііного сесії зобов'язують нас працювати Український народ з особливою Робітничо-Селянського Уряду Фе­ бурхливими оплесками і вітальни­ ще краще. Ми дали 18 тисяч радістю зустрів призначення то­ ренц Мюнніх та інші керівники ми вигуками. На площі звучить

тонн вугілля понад план, в мипулому місяці одержали 100 тисяч карбованців економії. Тепер колектив шахти взяв зобов'язання до 1 травня дати ще два

вариша М. С. Хрущова Головою Ради :Міfrі.стрів СРСР. Трудящі республіки, як і весь радянськиі\ народ, впевнені, що новий склад Радянського уряду на чолі з М. С.

партії і уряду, громадські діячі.

ешелони

Хрущовим багато

зробить

дальшого

нашої

лює до будинку аеропорту. З лі­

Урядової делегації і керівні угорські діячі направляються до ма­ шин. На всій трасі від аеродрому до резиденції делегації дорогих

така по трапу спускаються М. С.

радянських гостей палко вітають

палива

додатково до

завдання.

На

зборах

у

сільгоспартілі

розквіту

мої Батьківщини.

для люби-

(РАТАУ).

колгоспні поля понад

302 ·тисячі зобов'язання колгоспу,

тонн. Мудрі рішення сесії Верховноі Ради СРСР, говорить один з ве-

... 10

годин

аеродромом

45

хвилин.

з'являється

партіііний

Над

срібляс­

тий «ТУ-104». Літак легко тор­ кається льотної доріжки і підру­

Зустріч Партійно-Урядової деле­ гації Радянського Союзу в Буда-

мі, вітають їх бурхливими оплес­

пешті вилилася в яскраву мані­

окремих

бригад, ланок, працівників тваривницьких ферм, успіхи передо­ виків.

тисяч

трудящих

угорської

ками, вигуками «ура!», махають

фестацію

червоними і червоно-біло-зелени-

радянської дружби.

ми

прапорцями,

чути

документів сесії Верховноі Ради добру якість монтажу.

СРСР приступає гурток потоЧН()Ї політики. Такого ж характеру рі-

Чорнохорський рудник

мінно провести нинішнього року

ВраJ<овуючи це, партійна орга-

практикувати голосні читки мате­ кий рудник. В короткий строк будіuннки ви­ ріалів сесії на десятихатках, за­

комплекс польових робіт і забез­ візація світильнівського колгоспечити високий врожай всіх сіль­ пу «Червоний прапор» проводить лучити до цього найбільш підго­

У ці дні слідуючі заходи: відкри- товлених агітаторів.

Вага тьма славними ділами на

бЛаго

Батьківщини

відзначили

трудящі району дні роботи радян­ ського nарламенту в столиці на­ шої Батьківщини Москві. Пе­ реважна більшість піДІІриємств і промартілей перевиконала ви­

ті партійні збори, семінар агіта-

Глибоко

вивчаючи

історичні

t·орів і нараду членів Товариства

документи

лютневого

Пленум}·

квартальним

планом

3 аключ.н.ий 1

добрив

вивезено

СРСР п'ятого скликання. У світ-

лі рішень лютневого

Союзу РСР

соціалістичне змагання за успіш-

Пленуму не виконання взятих нами соціа-

що перевищ~·є півмільйона кубо­ метрів

грунту.

Потужність

лістичних зобов'язань. Ще тісніше згуртуємось навколо рідної Комуністичної партії та її Ленінського Центрального Комітету великого вождя і організатора всіх nеремог радянського Ніj.роду

пер­

СілІ?rоспарті.:ті І~ам' ялець-По­ дільського району Хмельницької о5ласті на всій площі посіву про­

вели закриття

во.1 зr·и.

мепю.

(РАТАУ). --,---

50

тисяч гектарів нових садів

На Украіну прийшла весна. В

шої черги нового рудника стано-: В південних та інших вить півтора мільйона тонн руди

Засіяно

перші со·гні rекта}>ів вівса та яч­

областях

уже закладено перші тисячі гек­

тарів нових плодових насаджень.

(РАТАУ) ..

На роботах використовуються ме­ ханізовані ямокопачі.

Переможці міжнародНОГО

В цьому році колгоспи і рад­

КОНКурсу СКрИП8ЧЇВ Оголошено імена переможців міжнародного конкурсу скрипа­ чів імені п. І. Чайковського. Перше місце жюрі присуднло радян­ ському скриnачеві Валерію Кли­

госпи республіки

намітили

класти фруктові сади на

за­

площі,

що перевищує 50 тисяч гектарів. Більшість господарств створюють великі промислові масиви садів. Для нових посадок вирощено по­

над 11 мільйонів саджанців кра­ ни на різних ділянках господар- в боротьбі за побудову комуніз­ мову, дальші сім місць зайняли щих сортів яблунь, слив, вишень, на еького і культурного будівництва, му. Віктор Пікайзrн (СРСР), Штефан черешень, абрикосів, багато сад­ Руха (Румунія), Марко Лубоць- жанців агрусу і смородини. кий (СРСР), Віктор Ліберман д д (ТАРС). за

кон.церт

квітня у Великому

розкривних робіт,

ням першої сесії Верховноі Ради ня, ще ширше розгорнемо бойове

ЦК КПРС і сесії Верховноі Ради СРСР значно поповнюється наочвзяті соціалістичні зобов'язання на агітація в усіх людних місцях. по надоях молока від закріпле­ колгоспу і села. Вже виготовлено 43 художньо оздоблені плакати, них за ними корів. Замість 294 в яких відбиті досягнення країмісцевих

конали обсяг

для поширення політичних і на- ЦК КПРС і першої сесії Верхов­ за рік. укових знань, присвячені рішен- ної Ради СРСР п'ятого скликан-

робничий план першого кварталу. Понад 100 доярок перевиконали

тисяч тонн

(ТАРС).

r.отні гектарів коріандру.

ми докладе:о всіх сил, щоб від­

культур.

уrорсько­

няшника, а в сільгоспартілях ряду районів, крім т·ого, перші

(ТАРС).

Велику роль у пропаганді рі­ На одному з найбільших У Керченському родовищі шень сесії Верховноі Ради СРСР краш1 покликані відіграти клуби, бібJІі­ залізних руд в Криму став до лаотеки. Слід, зокрема, широко ду новий потужний чорноморсь­

ськогосподарських

нерушимоі

вигуки:

СРСР, прагнуть глибоко іх вивчити. Обов'язок партіііних організацііі задовольнити іх прагнення.

МТС. Разом з усіма колгоспника­

М. С. Хрущов, члени Партійно­

столиці, що зібралися на аеродро­

ки

Трудящі району, як і всі ра- шення прийняв і ряд інших пер­ - Це наша перша відповідь дянські люди, палко схвалюють винних парторганізацііі колгоспів, ділом на рішення лютневого Пле­ Верховноі Ради підприємств і установ. нуму ЦК КПРС і сесії Верховної рішення сесії Ради СРСР про дальший розвиток

<(Інтернаціонал».

Третій агрегат На полях України теранів гоголівського колгоспу За рішенням партор.ганізаціі «Червона Україна» т. Талаш В., деревообробного комбінату до Більшість колгоспів Кіровоград­ Новосибірської ГЕС викликають радість в серці, по- вивчення доповіді Микити Сергі­ Дав промисловий струм третііі tької області за 20-25 робочих чуття гордості за Комуністичну Иовича Хрущова, Закону про і·один заборонували зяб і чорні агрегат Новосибірської ГЕС. Випартію, під керівництвом якої дальший розвиток колгоспного пари, а тепер ведуть сівбу. За­ наш народ добився таких видат- ладу і реорга~ізацію машинно­ пробування турбіни і гr·нератора сіяно перші тисячі гектарів ячмених успіхів. Чита~ш ці рішення тракторних станцій та всіх інших на холостих обертах показали ню, вівса, однорічних трав і со-

заступник голови артілі А. Кос­ і хочеться все зробити для того, тюк, посаджено буде не менше щоб рідна держава була ще більш 6 гектарів. Механізатори заявили: могутньою і квітучою.

колгоспного ладу і реорганізацію

гімн

Хрущов і чле.ни делегації. Десят­ багато тисяч жителів Будапешта.

-----------------------------РішеннЯ' історичної сесії-в маси! русанівського

продемонструвала

квітня в Будапешт на за- «дружба!», «угорсько-радянська ну, Тернопільської області, ви­ прошення ЦК Угорської соціаліс- дружба!». ступив голова колгоспу Герой тичної робітни~~ї партії і ~горсь- . Jlo літака підходять товариші <,Перемога»

ніколи не повториться! Всім серцем схвалюють рішен­

миролюбну полі-

Механізатори

СРСР

Помбуття в Будапвщт Партійно-Урядової

В рішеннях сесії Верховної Ради СРСР виражена воля народу Трудящі Украіни

Ради

успіхи в розвитку промисловості і сільського господарства, за зміцнення обороноздатності · своєї Батьківщини, за неухильне поліпшення матеріального добробуту трудящих.

партії України та районвої РаАН Аепутатів труАящих Київської області

ВерховноУ

незламну єдність партії і народу. Весь радянськии народ як нікол1:1 тісно згуртований навколо свого великого і мудрого веждя-Комуністичної партії Радянського Союзу. Під іі випробуваним керівництвом він невтомно бореться за здійснення історичних рішень ХХ з'їзду КПРС, за нові

ека

u

грузинського .мистецтва і .літератури

театрі во цоказав, яких величезних ус- рівники Комуністичної

(СРСР), Валентин Жук

партії

відбувся заключний піхів досягло мистецтво грузин- Радянського уряду.

концерт декади грузинського ми- ського народу, що живе в брат-

стецтва і літератури.

Заключний концерт, як і вся

ній

сім'ї

декада грузинського мистецтва і Союзу.

літера'l'ури в Москві, пrреконли-

народів

Радянського

Шіхмурзаєва (СРСР).

Серед глядачів були також депутати

ністри,

в ерховноІ- ради СРСР , державні

дІЯЧІ, nредставuики

(СРСР),

Джойс Флісслер (США) і Заріус

і

·

мІ-

Групу учасників конкурсу наrороджено

дипломами

першого

громадські другого ступеня, а. також Почес-

Радянської ними грамотами.

На концерті були присутні ке- Армії, ві;\омі майстри мистецтва.

(ТАРС).

-·-

Х·Р ОН ІКА Рада Міністрів СРСР увільни­ ла т. Засядька О. Ф. від обов'яз­ ків заступника голови Держплану СРСР в зв'язку з переходом на

роботу до Ради Міністрів СРСР.


2

щ-g

- -·

n:яТНtЩІІ, 4 K8iflht 1958 рму,

n

'РР'

~ ~~~'WE І. За час піспа звітно-виборних оаотаборів П~ врожайностІ зернових та ря- заздалегІДь знаєt. якІ саме питав-

дУ шших культур

торІк одне з останюх МІсць в ра-

про-

комсомоль­

ськоі організаціі (секретар тов.

посів rанізація, і готується до цього.

ім. 1-го ~рав_ня

кол:осп

Особливо незадовільною

мокрецький ня буде вирішувати партійна ор- довжує бути робота

Заслуговують, на мою думку, Орвmко Т.). Значна кількість мо­

числі комсомольців, йоні. Молока було вироблено по уваги і такі деталі партійної ро- лоді, в тому роботи в колгосп-· до залучена не непроявами з Покінчено 1_82,5 центнера на 100 гектарів боти. ному виробництві. сІЛьськогосподарських угідь, м'я- своєчасної сплати членських внес-

в складі агітколективу і перорганізаціі Товариства винній 221 та 32,6 центнера по району знятгя партійних стягнень з двох я політичних і нау­ поширенн для них на були в цілому. Відстав колгосп і по членів партії, які 30 комуністіt: понад знань кових тому, років п'ять ще ряду інших важливих господар- накладені са -

розглянуто

по 24,6 центнера проти ків,

ських показників.

П. Микитась, · який очолював У той час первинну партійну організацію, намагався виправдати це все всілякими об'єктивними причинами.

Але

наведено

питання

зразковий

про

порядок в і безпартійних

активІСТІВ .

Під

час виборчої кампанії до Верховпартійному ГІ>сподарстві. ної Ради СРСР вІ>ни майже щод­ у не Головне, проте, полягає проводили певну вихІ>вну ро­ ня органіпартійної Секретар цьому. зації т. Мищенко намагає'J'Ься боту на десятихатках і в клубах

звітно-виборні глибоко вникнути у кожну ділян- села. За останній

Горьковська область. Колектив будівельню\ів і монтажників за­

надхо­ кінчив спор удження естакади для перекачуванн я н аф ти. що , дить з Татарії по нафтопроводу Альметьєвськ-Горький. Естакаду

час зменши­

споруджено в рекордно короткий строк

ставання -

ності внутріпартійної

політич-

мах

'

пмктично допомагав аn·та

"'"

-

Хочу звернути увагу партійної

Працюючи за методом Миколи Колектив промартілі «Радянсь­ організаціі і на такий факт. Не- ка Україна » у соціалістичному Мамая, більшість майстрів щод­

ці» була по­ но-масової роботи. Збори визнали торам організувати соціалістичне щодавно в «Стаханов

роботу т. Микитася незадовільною І змагання серед тваринників.

і обрали секретарем партійної Поліпшення внутріпартійної роорганізаціі молодого комуніста боти, посилення зв'язків партійВ. ~ищенка, який працює в кол- ної організаЦіі з масами починав . давати результати. Во~а зростав госш ~ухгалтер~м. . .

за тр и місяці .

Виготов~я~мо продукцію понад n~ан

колгоспу. з ним. Комуністи довели, що від- тів. Він, наприклад, майже щод- житгя

результат занедба- ня бував на тваринницьких фер-

-

На фото: наливання цистерн для нафтопереробного заводу.

бесід, лекцій, а ряд партзбори, які відбулися у верес- ку колгоспного виробництва і ви- ;1ась кількість від виробничого відірвані них з комунісінших від і ні минулого року, не погодились магає цього

першої сесіі

змаганні на честь

казана в позитивному світлі ро-

виготовляють

ня

продукцію

по­

Добився над завдання . Зокрема, Г. Більсь­ Ради СРСР Верховноі значних успіхів. Виробничий план ка, М. Денисенко, М. Прокопен­ 1-го кварталу виконано в асор­ ко, П. Лук'яненко, І. Савченко і _тименті на 112,2 процента, ви­ багато інших виконують норми на

бота Бервиць&ого клубу, де розтатована віддалена бригада арті­ лі. Не можу погодитися з цією оцінкою. Робота клубів як у

готовлено

не за­ Проишло 6 МІСЯЦІ~ щсля звІт- за рахунок передовикІв . вироб-І .мокреці, так і Вервиці потреб их культурн ще но-виборних nартзборІВ. Що ново- иицтва - трьох товаришІв нещо- довольняє

продукціі

понад

план

процентів.

130-200

тисяч карбованців. У ці дні все ширше розгорНайкращих показників добили­ тається соціалістичне змагання за особливо молоді. го в житті партійної організаціі? давно прийнято до кандидатів трудящих села, побутового обслужуван­ я має різко ся філії організаці гідну зустріч міжнародного свят~ Партійна дисциплітрудова Нове полягав, перш за все, в партії. М:іцнів (завідуючі тт. Гоголів с. ня в миу ніж но, організова Більш на. - 1 Травня. почала трудящих ізація -освітпарторган що тому, посилити уваrу культурно А. і Ірилін В .), с. Літ­ фізкультури Коцюба розвитку , роботі ній п підготов проходить роки, нулі П. Трохименко, так, роботу свою організовувати ки (завідуючий т . Бондаренко Д.) . ще зовсім тут за­ секретар парторганізаціі. про­ 116 як це зазначено в Статуті КПРС. до весняної сівби. За три міся- і спорту, які на Вони виконали nлан на

Регулярно відбуваються партійні ці нинішнього року в порівнянні недбані.

1957 надої Багато нового, цікавого в життійних, обговорюються важливі молока збільшились на 219 кіпервинних. партій~их t>ргаІJіза.т~ корови. від лограмів ееі питання з життя колгоспу Але по ряду важливих показ- ЦІЙ за ч~с шсля зВІ.тно-виборних ла. Всі комуністи, серед яких 13 .було б, членів КПРС і 3 кандидати, пра- ників, в тому числі по виробни- партзборlВ. Дуже . ЦІнно по­ парТІйводосвІд КР,!іЩИЙ ~об кожні на молока і цюють над підвищенням свого цтву м'яса ~ис­ широко бУ_В роботи л!тичноt спо}{арсьсільського гектарів 100 від ідейного рівня, одержали збори, на яких, крім загальнопаР- з першим кварталом

88

с. Літки.

центів.

3

ЛИСТІВ СІЛЬКОРІВ

с. 8.-Дкмерка. Колгосп імені / колгоспників артілі « Жовтень» Леніна почав заготовляти буді- прийняли рішення - приступити вельні матеріали для споруджен- нинішнього року до будівництва нового будинку ня клубу. Є вже 100 кубометрів на свої кошти

, так І на лісу і 90 кубоме_трів щебеню. парторганізаціі партійні доручен- ких угідь, колгосп відстав у ви- ВІтленнІ як ва семшарах газети. районної А. Гаnкцьккй. сторінках Не ь. ня. Робота проводиться за пла- коканні взятих зобов'язан ном, який

щомісяця

затверд- виправлено ще рJІд серйозних не-

зборах. доліків в партійно-політичній рожується на партійних боті. комуніст кожен Завдяки цьому

для сільської середньої школи. М. Ковбаса ..

• ••

•••

В. Чесноков,

м. Бровари. Первинна органіс. Каnита. -~втопарк колгоспу поповнився ще · на зація ДТСААФ заводу сільгоспім. Сталіна

інструктор райкому КП Украіни.

одну нову вантажну автомашину.

А. Меnьнкк.

flлeuy.~tt paйuoJfty ЛRCMF

для моJІо.ці про моральне обличчя Вчора відбувся пленум раі!:ко- динку культури не було жодного вечори на ї людини, радянсько ого му ЛКСМУ, на якому розглянуті випадку порушення громадськ

* • *Загальні

с. ТребухІв.

·

збори

тему «Бережи честь рідного під­ заходи до дальшого поліпшення порядку. Літні колгоспники і моперший же день свого « воскре­ колгоспу, села», ос­ привмства, приходять нмм задоволен з виховної роботи серед молоді. В лодь сіння». Таких суперечностей мож­ вовні обов'язки груп «легка кін­ ба­ обговоренні доповіді, з якою ви- сюди провести час свого дозвілна навести дуже багато. нота» і бригад сприяння міліції. грузасяуга значна цьому У ля. ЛКСМУ читав райкому уважно хто секретар ступив чить кожний, Запропоновано всім первинним т. Гончар А., взяли участь тт. пи «легкої кінноти», до складу «священні» книги і намагався іх 17 комсомольців. комсомольським організаціям про... осмислити. Кузьменко І., Семенчук Ф., Юр- якої входять 1., Лебединець 1., Атла- Силами легкокіннотників, при ак- вести комсомt>льські збt>ри з учаченко 11 стю неспілкової молоді. Обгово­ сов В., Крук М. і Бондар П. У тивній допомозі комітету комсож причини походження Які регулярно рити на цих зборах заходи до по­ доповіді і виступах була приділе- мольської організаціі свята пасхи? яке піпшення виховної роботи серед сатири», «Вікно о випускавм на значна увага боротьбі з проРелігія і свято пасхи виникли громадського встановлено в центрі села. Вплив молоді. явами порушення далекі часи, коли людина ті в Пленум райкому ЛКСМУ роз­ порядку, хуліганства в Вроварах вміщених у «Вікні сатири» каринизькому рівні свого розна була пикатур дуже великий і допомагав глянув також організаційне і окремих селах району. Вудучи залежною від сил витку. що неrідно тавня. Замість вибулої з району За останній час, розповів у у боротьбі з тими, природи, вона наділяла іІ таємна роботі. Л. Носулевко другим секретарем і побуті у поводять себе з Семенчук Ф. своєму виступі ничою, надприродною силою . Осзазначених у райкому ЛКСМУ обрано т. Забо­ Серед заходів, рожніоського колгоспу «Вільшокільки весною природа неначе лекції лотного І. вик»·; в нашому сільському Бу- прийнятому рішенні, просипавться від зимової спляч-

rx

,.,с""с_,",,".с,о,-.-~ =-..,.,..:ооо~І•",о,и••-~-,.,"_,о,,,."..,.

·~с~~-

НА

А ТЕ

ТИЧ НІ

восвящениками були

ТЕМИ

ЛЕГЕНДА ПРО "ВОСКРЕСІННИ ХРИСТА"

дість церковних пзок при спробі

Щороку весною віруючі хрис­ тияни святкують пасху. Релігійні догми говорять, що в цей час ні­

з'ясувати, коли ж, якого числа воскрес Ісус Христос? Але на таке запитання ніхто не може дати

Ісус переконливої відповіді. Пасха, як мертвих бито «воскрес з певним Христос». На підтвердження цьо- відомо, не збігається з ка­ го звичайно посилаються на різні числом загальноприйнятого лише що також, Відомо лендаря. біблійні легенди і євангельські у писання. Але чи є вказані цер­ в 325 році церковний собt>р ухвалив свавільно Нікеї місті джере­ м вірогідни ковні книги

організувала

запчастин

Споруджується І шоферів. лецький тир.

ки, то люди вважали, що в цей

курси

стрі-

І. Коцюба.

слов'яни також мали свою своє­

рідну пасху. На честь «воскреса­ ючого» Сонця вони влаштовува­ ли

торжества,

приносили

предків

померлих

жертви

духам

(мас­

лом, яйцями, спеціально випеченим хлібом). Звідси, очевидно, бесучасних звичай початок ре красити християн пекти паски, «проводи» яйця, влаштовувати на могилах предків .

***

о В нашій країні все менше і менше став людей , які перебу­ вають

під

впливом

релігійних

вірувань. Вони відходять від ·ре­

лігіі, бо переконуються в тому, що

вона

затуманює

свідомість,

актив­ одночасно час «воскресає» дух, бог. Коли відРиває від дійсності, від

Анна і Кайафа. Але це невірно: за суворими законами іудейської релігії не могло бути зразу двох первосвящеників. До того ж відомо, що Анна був первосвящеником з 5 по 15 рік нашої ери, з 18 по 36 рік. а КаАафа -

Постає питання, коли ж воскрес Христос - при Анні чи при Кай-І афі? Ще більше суперечностей в в про розповідяі євангельських самий факт воскресіння. Так,

досягнення за боротьби ної справжнього людського щаст.я на землі. пасхи, святкування Щождо то нічого, крім шкоди, воно не святкування через Так, дав. старо- пасхи іноді на два-три дні при­

з'явилися жреці і священики, то до фантастичних вигадок минулого вони додавали нові вигадки. Ось так і створювались свята і легенди про вмираючих і воскресаючих богів . Такі легенди

властиві

давнім релІГІям, з яких християнетво і запозичило пасхальні обряди і релігійні розповіді . Наприклад, за кілька сторіч до виникнення християнства фрігійці

в. відзначали

воскресіння

рослин-

пиняються польові роботи, 'втра­ чаються найкращі строки весня­ ної сівби. А хіба корисний для здоров'я віруючих практикований 49-денний тривалий, церквою строгий піст, який зразу ж змі­

нюється надмірним вживанням святкувати ввангелії від Матфея написано, ного бога Аттіса. Свято починалолом? в одну з весняних неділь, тобто ~ воскреслий Христос з'явився ся багатоденним постом. Звідси їжі? У свій час, ще до того, як я свої, У радянських людей є ведень цей так і не було встанов- спочатку жінкам, а своїм учням християни взяли так званий nорвав з релігією, мені доводи­ революці­ ю Жовтнево народжені Вагато пасхою. лен о. - тільки через 40 днів, коли ликий піст перед лось уважно вивчати євангелія в традиційним Вони є нібито пішли з Єрусали- розповідей про Христа запозиче- єю свята. останні мож­ не євангелій підставі На академії. духовНІл семінарн 1 почутгів них патріотич но з легенд про персидського виявом іх і на визначити не тільки день, але ма і зібрались на горі в Галілеї; Багато раз я перечитував на бt>­ іх ь запалюют трудящих, Вудєвангелія ж від Іоанна твердить, бога Мітру, про індійського кожного разу зустрічав JJce нові й рік смерті і воскресіння Хри­ будівв успіхи дальші за ротьбу Осіріса богів их що воскреслий Христос з'явився ду, про єгипетськ й нові нерозв'язні суперечності, ста. Так, у євангелії вія Іоанна . комунізму ництві д. т. і Ізіду Єрусалимі, та говориться, що ці подіі сталися своїм учням саме в а то й просто нісенітниці. Є. Дуnуман. ,J]o прийняття християнства в , а сороковий на не притому перми іудейськи коли тоді, ніби Qсобливо впадає в очі безглузхристиянську

пасху


П'ятниця,

4

квJтня

1Ш РОІСУ.

3.

СJАХАНОВ~ЦЬ

СВЯТО

ГІДНО ЗУСТР~НЕМО

1

ТРАВНЯ

ДОСТРОКОВО ВИКОНА€МО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ МОЛОКА У КВІТНІ оо

оо

Минулого

року

княжицький

кол­

про наАій молока в колгоспах району

за станом на

1

квітня (а кілограмах на корову)

..• .. .. ;~~~

о

:

Назви сіл І ко.посаІв

Літки, ім. Калініна Рожни, «Більшовик:. Зазим'я, «Шлях Ілліча:. В . ·Димерка, ім . Димитрова Русанів, ім. Сталіна Погреби, ім. Кірова Требухів, «Жовтень:. Пухівка, ім. Ватутіна Бобрик, ім. Сталіна Княжичі, ім . Щорса Троещина, •:Дружба:. Світильне, «Червоний прапор:. П.nоске, ім. Леніна В.·Дамерка, ім. Леніна Заворичі, ім. Кірова Кулаженці, «Зоря:. Жердова, ім. Леніна Мокрець, ім. 1 - го Травня Гоголів, «Червона Україна• В. ·Димерка, ім. Кірова Красилівка, ім. Жданова Семиnолки, ім. Леніна В.·Димерка, ім. Шевченка Гоголів, «Перемога:.

Рудня, ім. 40·рІччя Жовтня Калита, Ім. Сталіна Богданівка, «Комунар• По Броварській МТС По БобрицькІА МТС По

району

"(

~:! ~ ~

... ~:;

ou :"і

б:~~ :~::.., 77,9 640 75,7 608 692 71,2

67,6 67,2

=~ ~~

РІзнна• протн

.. ....~ ..

мнну.аоrо року

:Х.

:І:~

235 252 256

60З

247

ЗІ

242 271

40

65,2

651

592 552 621 722 555

206

47,4 47

714 535

45,4

510

289 187 220 220 208

45,2 . 497 44,8 59З 44,3 575 43,6 524

2

205 192 101

76

38

504

З7

621 469

47 145 131

35,6

460

226 241 186 188

34,Q

502

230

30,9

179

464

194

132 74 76 75

592 226 565 222 577 223

ЗМАГАННЯ ДОЯРОН ПіАВеАено піАсумкн соціалістичного змагання Аоярок колгоспів району за високу продуктивність молочної

хуАобн за З місJІці. Найкращих показників АОбилвся АОЯрки, ОАержавши віА кожної з закріплених корів кілограмів молока:

1258 Безпала П. Т. к0.11rocn Ім. СталІна, с. Русанів. 1229 Пи.пьтяА М. 3. ко.пrосп Ім Сталіна, с. Русанів. 1069 Ряба А. А. ко.nrосп ' Ім. СталІна, с. РусанІв. 1037 Бобко М. М. колrосп Ім. Леніна, с. Семипо.аки. 1002 Дяченко М. М. колrосп ім. Жданова, с. Красио~івка. 978 Чуняк А. С. ко.пrосп ім. Жданова, с. Красилівка. 958 Посто.п М. С. коо~rосп ім. Леніна, с. В.-Димерка. 940 Хавро Г. М. колrосп с6ільшовик:., с. Рожни. 934 ВІрич М. П. кo.nrocn Ім. Сталіна, с. Русанів. 933 Рубанка Г. К. колrосп ім. Леніна, с. В.-Димерка. 896 Герус О. С. колrосп ім. Леніна, с. Семиполки. 894 Галицька В. Т. кo.nrocn сШ.nях І.nлІча•, с. Зазим'я. 880 Кононенко О. С. колrосп ім. Жданова, с. Красилівка. 877 Шита €. Г. колrосп Ім. ЛенІна, с. Жердова. 850 Верченко С. С. колrосп с6Ільшовик:., с. Рожни. 849 Марченко 3. А. колrосп ім, Калініна, с. ЛІтки, 830 Кондратенко Х. С. кo.nrocn Ім. Леніна, с. В.-Димерка. 830 КостІj)к К. Х. кo.nrocn Ім. Сталіна, с. Русанів. 829 Литвиненко Г. А. кo.nrocn сШлях Іл.nіча:., с. Зазим'я. 826 6атечко Х. Д. ко.nгосп ім. Сталіна, с. Калита. 826 Кудря О. В. кo.nrocn ім. Леніна, с. Жердова. 821 Клименко А. І. ко.пгосп Ім. Щорса, с. КняжичІ. 813 Трохименко П. П. колгосп Ім. КалІніна, с. ЛІтки. 812 Харченко Г. П. ко.пгосп сЧервона Україна•, с. ГоrолІв. 808 Крикун Г. Д. колгосп сЧервона Україна:., с. Гоrо.nів. 807 ТопІха О. П. ко.nrосп Ім. Леніна, с. Плоске. 805 Коваленко У. М. колгосп Ім. Стuіна, с. Кuнта. 793 Ряба М. Н. ко.nгосп ім. СталІна, с. Русанів. 792 ПІкож €. Л. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Днмерка. 785 Троценко 3. С. ко.пгосп с·Шлях Ілліча», с. Зазнм'я. 785 Кваша €. Г. ко.nгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 779 Какун В. А. колгосп ім. ЛенІна с. П.nоске 776 Царик К. Л. колгосп ім. Щорса: с. Княжн~і. 774 Куценко О. С. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. 773 6іленко М. І. коnгосп Ім. Жданова, с. Красиnівка 768 Загnинська М. Г. кощосп Ім. Щорса, с. Княжичі. · 766 Конах О. І. колгосп Ім. Леніна, с. Плоске 764 Горобей М. Ф. колгосп Ім. Щорса, с, Кня~ичі. 761 6орнсенко О. €. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. 758 Москаленко К. Л. ко.пrосп ім. Щорса, с. КняжичІ. 755 Костюк Г. У. колrосп ім. Сталіна, с. Русанів. 754 Заєць М. М. коnгосп сШ.пях ІллІча:., с. Зазим'и. 747 Гаценко К. С. колгосп «Червона Украіна:., с. Гоголів. 747 Трохимова О. €. коnгосп «Жовтень:., с, 'fребухів. 747 Лесик О. Т. колгосп Ім. Леніна, с. Плоске. 740 Таран М. А. колгосп «Червона Україна, с. ГоrолІв.

732 732 730 730 728 725 723 722

Музиченко Н. І. колгосп Ім. КалІнІна, с. ЛІтки. Кабиш Г. А. колгосп Ім. Калініна, с. Літки. Особа О. М. колгосп сШлях Ілліча:., с. Зазим'и. Рубанка О. Л. колrосп Ім. Шевченка, с. В.-Димерка · Дяченко М. Д. колгосп с3оря:., с. КулаженцІ. Ряба К. К. ко.nгосп Ім. СталІна, с. РусанІв. 6арланнцька М. І. колгосп Ім. Калініна с ЛІтки • Кукшин Г. Г. колгосп ім. Сталіна, с. К~~та.

нинішньому році на 25 гектарах, М. Біnецький, агроном.

***

по

Коnгосп ім. Леніна, с. В.-ди·

кілограми

180 гекта­ мерка. На кожні із рів, де цього року сіятимемо кор­ мовий люпин, внесли по 3 цент­ нери мінеральних добрив, в то­ му числі 2 - каїніту та 1 цент­

молока. Уряд ви­ са­ соко оцінив працю

Горобей,

ваго­

її

орде­

нер суперфосфату.

Трудового

ном

І. Терnюи,

Прапо­

бригадnр .

ра.

3

перших

нового

року

біп~шв:м

ранніх сортів

тонн клубпів

12

картоплі , яку вирощуватимемо в

рівна Горобей, яка за­ від надоїла кріпленої за нею

Червоного

18

~39 ФІлІпович Г. І. колгосп «Жовтень:., с. Требухів. І39 Гаценко Г. А. колгосп сІfервона Україна•, с. Гоrолів, 738 Юрченко В. М•. ко.пгосп Ім. Сталіна, с. Русанів. 737 СтафІєнко О. Г. колгосп Ім. СталІна, с. Русанів. 735 Щербина Н. К. ко.пгосп Ім. КалІнІна, с. Літкн. 733 Хоменко Г. П. колгосп с6Ільшовик:., с. Рожни.

Коnгосп ім. - 40-річчя Жовтня, с. Рудня. Заклали на яровизацію

відзначи­

родивши

14 1-L.O

Серед

т.

219

2З7

кілограму.

мовіддану

200

227

***

корову

корів

з

***

днів

Коnгосп Ім. Ватутіна, с. Пухів-

ще

ка. Підживили :мінеральними доб­ ривами перші

завзят­

року За 3 місяці нинішнього - В цьому році, - говорить Марія Федорівна надоїла по 764 від . корови . обов'язково одержу по кілограми молока вона, вона, по-мамаївськи, Працюючи 5 тисяч &ілограмів молока від

тям працює

І

СІЛІоКОр .

-

3821

4743

40 гектарах луків розсіяли по центиерів каїніту. Азотні, фос­

І. Швачко,

одержав по

групи

5

лю.

лася Марія Федо­

З2

На

перше

на

доярок

48

219

J79

50,5

на кожну

73 91

278 180

6ЗО

49,1 49,9

16

ІЗІ

З8,8

36,7

місце в районі

29

200 224

465 587

:1

ІЗ2

212

53,7 51,5 48,7 47,8

йшов

Коnгосп ім. Леніна, с. Жердова. бригаді рільничій У четвертій підживили мінеральними добрива· ми 70 гектарів озимих культур.

форні та калійні добрива внесли на 35 гектарів зябу під картоп-

надоях молока ви­

11

183

кілограмів молока ·-від корови

госп ім. Щорса по

3

ЗІ

655

60,2 57,8 54

=

5 тисяч

За

ЗВЕДЕННЯ

вісті

Ocmanni

Марія

Федорівна .

гектарів QаІ•

150

На кожен гектu мих культур. внесли по 1 центнеру сульфа'І'­ амонію, таку ж кількість супер­ фосфату та по півцентнера фоr,

корови. Та&им буде мій вмад у .як і доярки А. Клименко, О. Ку­ фат-шла&у. всенародну боротьбу за те, щоб ценко, К. Царик, М. Заглинська,

Д. Сахне,

8rpC>RGM . pou наздогнати щодня надоює понад завдання по у найближчі своєї від молока літра 7 0,5-0, Амерпу по виробництву · ПJЮАР· Коnгосп Ім. Кірова, с. Погреби. тів тваринництва на душу пасе- групи корів. На фото: М. Ф~ Горобей. Квартальний план державних п~ лення .

•••

722 721 721 720 716 713 713 710 709 706 705 704 702 701 700 700 695 695 694 693 692 692 691 686 684 684 683 683 680 677 677 675 670 670 667 664 . 663

662 662 661 660 655 654 651 651 647 644 644 643 640 639 639 637 635 633 630 624 622 619 619 812

Лузя П. Д. к0.11rocn Ім. Сталіна, с. Калита. КО.ІІГОСП с&І.Іьшовиu, с. Рожни._ . Хавро г. Щиrе.п. L П. 1t~ сW.ІІ8Х І.ІІ.-І'Іu, с:. ЗІІJІІj('а. Ячник €. Д. ІЮІІrОсв •&І.ІІ!шевп•. ·с. Ро)Ци

r.

Костюк Г. К. ко.іrоСп Ім. СтuІва, с. Русаві8. _, · п. Ko.irocn Ім. ЖАаиоВа, с. Кp~UL Паuеико Батюк м.

r. r.

кO..rocn сБІ.ІІЬІDОВИО, с. Рожни.

Кулик Ф. Ф. коJІгосn сЖовТенЬа, с. Требухів.

Дієва К. М. колгосп ім. Ста.nіна, с. Бобрик. Пархоменко Г. І . колгосп с6Ільшовнка, с. Рожни. ДонІ(ова М. М. колгосп ім. Калініна, с. ЛІтки. Туренок О. О. колгосп ім. І-го Травня, с. Мокрець.

ставок м'яса виконали на 30.( - на 147 про­

процен!'и, молоха центів.

•••

компостів дали на кожен із 120 гектарів поля, ,це вирощуватимуть картоплю .

А. Костюк,

У наших садоводів Колгоспники нашої артілі то­ врожай рік виростили високий фруктів, В цьому році боремося за 60 центнерів фруктів на кож­ ному гектарі ПЛОДОНQСНОГО саду.

До виконання

минулої осені. Міжряддя виорані на зяб, .які весною і влітку бу­ дуть оброблятися, як чорний пар.

Зі всіх дерев зібрані гнізда гусе­ ні, штамби очищені від мертвої кори, закінчено

Вивезено понад

€.

М. кo.nrocn ім. Л еніна, с. Плоске.

Швачко К. М. колгосп ім. Ста.піна, с. Ка.пнта, ПІ!нченко П. І. колгосп ім. Ста.піна, с. Калита. Ковu1о П. І. ко.11госп сЖовтень», с. Требухів,

сухих

обрізку

гілок і часткове омолодження ста­ рих

6ец М. А. ко.nгосп ім. Шевченка, с. 8.-Днмерка. Петренко О. €. колгосп ім. 40-річчи Жовтня, с. Рудня. Мироненко М. І; колгосп ім. Леніна, с. 8.-Днмерка. Ганжа Г. І. кo.nrocn «Жовтень:., с. Требухів. Теплюк Г. М. ко.пгосп «Комунар», с. Б!>гданІвка. Рогова О. Л. колгосп Ім. Шевченка, с. В.-Днмерка.

свого зобов'я­

зання садова бригада приступила

Логвиненко Г. П. колгосп сЧервона Україна:., с. Гоголів.

Малюга

колгоспу.

голови

заступник

ТопІха А. І. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Моска.nеико Г. І. колгосп ім. Жданова, с. КраснлІвка. 6азир М. І. колгосп Ім. КІрова, с. В.-Днмерка. 6улах Г. К. ко.nгосп ім. Калініна, с. Літкн. 6руєнко К. М. колгосп ім. Кірова, с. Погреби. Довrодько М. Д. колгос:n с6Ільшовик», с. Рожни. Комnанець Т. О. коJІгосп ім. Ста.піиа, с. 6обрик. СофІн О. О. ко.пгосп Ім. Кірова, с. Заворичі. Грншко М. М. колгосп ім. Ш евченка, с. В.-Днмерка. Коваленко г. І. КО.ІІГОСП с3оря:., с. Кулаженці. Ворона €. С. ко.пгосп ім. Ка.nініна, с. Літкн.

Микал €. Ф. ко.пгосп ім. ВатутІна, с. Пухівка. СІрик М. А. ко.пгосп ім. Ста.піна, с. 6обрнк. Сіра М. П. колгосп ім. І-го Травня, с. Мокрець.

НоваІІь,

бухгалтер,

Коnгосп Ім. Стапіна, с. Руса· ніе. По 40 тонн торфо-гнойових

Со.повеА О. Г. ко.nгосп ім. Ста.піна, с. Русанів. Пнльтяй М. А. ко.nгосп Ім. Димитрова, с. В.-Димерка. Юрченко К. Н. ко.пгосп ім. Ка.пІніна, с. Літки. Хитра Г. П. ко.пгосп Ім. Леніна, с. В.-Димерка. Гайова М. В. ко.пгосп ім. Кірова, с. Заворнчі. Шевченко К. А. колгосп ім. Сталіна, с. 6обрик. Жеребець О. Я. ко.nrосп сЖовтеньа, с. Требухів. 6ардаш м. г. КО.ІІГОСП ім. Димитрова, с. в.-Днмерка. Войтенко Г. Д. колгосп ім. Ка.пІиІна, с. ЛІтки. Моця Р. М. колгосп Ім. Ка.nінІна, с. Літкн. НалІс Р. В. ко.пгосп ім. Ка.пІнІна, с. Літкн. СоловеА Г. А. колгосп ім. Ста.піна, с. Русанів. Лебединець М. Ф. колгосп Ім. Леніна, с. В.-Димерка. 6угаєнко Г. П. колгосп Ім. Кірова, с. Погреби. Зінченко К. П. КОJІГОСП «Жовтень:., с. ТребухІв. Терлюк М. І. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка. Негода Н. І. колгосп ім. КіРова, с. Погреби. Мнка.п С. Т. колгосп Ім. Ватутіна, с. ПухІвка. Кваша В. К. ко.пгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Лукашенко С. О. колгосп ім. Ста.пІна, с. 6обрнк. Середа Г. П. колгосп ім. Ватутіна, с. Пухівка. Євтушенко М. С. колгосп ім. Стаnіиа, с. Ка.nита. Ячник М. В. колгосп с6і.nьшовика, с. Рожни. Стригун М. А. колгосп с3оря:., с. Кулаженці. ,.

n.

провадиться

дерев,

400

побілка.

тони гноїв­

ки та інших органічних добрив.

при­ Під час перекопування стовбурних .кругів внесемо під кожне

дерево

по

2

кілограми

аміачної селітри і 0,5 кілогра­ ма бор-магнієвих добрив. Тільки

температура

підніметься До +5

градусів, проведемо обприскуван­ ня дерев

карболінеумом

-

на­

дійний захід проти щитівки, ли­ шайників та інших шкідників. Зразковий догляд за кожним деревом дасть можливість ліквіду­

вати періодичність в плодоношеи­ ні, забезпечить виконання взято­ го зобов'язанн~. М. Чун.кк, агроном.

Колгосn tм. Жданова, е.. І<расилівха.


П'ятниця, 4 квІтня 1958 І)еку.

СТАХАНОВЕЦЬ

СВЯТО УГОРСЬКОГО НАРОДУ Трудящі Угорської Народної Республіки 4 квітня відзначають 13.Ji роковини з дня визволення країнИ від фашистського ярма. Ця подія стала поворот-

.Янош Кадар на сесії Державних зборів УНР в січні цього року, промислове виробництво країни протягом 1957 РІЖУ невпинно зростало і становило

1956 року контрреволюційний за- вав тов.

колот. Запалювані і підтримувані імперіалістичними зарубіжними

колами, використавши в своіх ці-

лях зрадницьку групу Імре На-

ним пунктом в історіі угорського дя,

фашистсько-хортістські

по-

106

Що · показав технічний огJІЯд автомашин

У минулому місяці відбулася районна нарада. шоферів і керів­ ників автоrосподарств, на якій

процентів порівняно з рів- техогляду. Учасники наради укла­ мерка, та ім . 1-го Травня, с . Мо­

відновити в нем 1955 року. Певних успіхів ли договір на соціалістичне зма­

народу. Робітничий клас в союзі кидьки намагалися

відсутність в ід­

-

повідних умов для ремонту. В до колгоспі ім . Димитрова, с. В.-Ди­

автотранспорту

підготовкою

господарствах

з

зв'язані

обговорили заходи,

Основна причина незадовіль­

ного стану автомашин в окремих

немає

крець,

огляду

для

ям

ма­

селяни , які гання з працівниками автотран­ шин. В требухівському колгоспі з трудовим селянством під ке- країні капіталістичні порядки, добились і угорські році зерна спорту Києво-Святошинського ра­ « Жовтень » немає гаража, наві­ минулому в одержали соціалісз рівництвом партії комуністів взяв виключити Угорщину

більше, ніж у йону. владу в свої руки, зломив і ви- тичного табору і перетворити її на п'ять процентів

тіснив основні сили капіталізму і став на шлях будівництва соціалізму. За роки, що минули післ.я утворепня вільної і незалежної :\'·горської Народної Республіки,

У вогнище війни в ценТІІі Європи. Але незважаючи на всі зусилля міжнародної і внутрішньої реакції, ЗАС)рові сили угорського народу об'єднаЛись навколо Рево-,

трудящі добилися великих успі- люційного

1956 році.

Зростання промислового і сільвиробництва ськогосподарського забезпечило дальше підвищення життєвого рівня трудящих . Реальна заробітна плата робітників

майстерні

сів,

-

автомашини

Маємо, згідно д-оговору, в 1958 стоять в багні , просто неба. році підвищити технічну готов­ Але які б не були умови, стан ність автотранспорту на 7 пропершу у залежить автомашини центів; продуктивність праці на чергу від шофера. У нас в раііо­ 8 процентів; знизити собівартіст ь ні виросли десятки відмінних во­ одного виробленого тонно-кіломет­ при ДАІ діїв машин. Наказом

робітничо-селянського і слуЖбовців у 1957 році в ее- ра на 5 процентів. Шофери зобо­ Управлінні внутрішніх справ по

ь на 14-16 в'язуються за прикладом знатної Киівській області кращим з них хів у будівництві нового життя . уряду. На його просьбу Радянсь- редньому збільшилас селян бу- бригади шахтарів Миколи Мамая - І. Рябусі, І. Королю, М. Про­ прибутки а процентів, інтерсвій виконуючи Армія, ка Народна влада націоналізувала і вищі по- щомісяця один день працювати курашку, .Я. Петренку, М. Легко­ перетворила в соціалістичну вла- націовальний обов'язок, допомог- ли на 8-10' процентів сність всі підприємства великої ла трудящим Угорщини розгро- рівняпо з Всі ці і середньої промисловості, тран- мити контрреволюційні сили внут-

завою- тичної робітничої

руки держави перейшла зовнішня заХИС'І'ІІТИ соціалістичні

і оптова внутрішня торгівля. ваииа: Все це забезпечило швидкий роз- лаж.

соціаліс- шення єдиних правил вуличного В. Рябцеву вручені почесні гра­

реакції, керівнИцтва Угорської

зв'язку, банки. в рішвьоі і. ІІіавародної

спорт, засоби

1 пальному на заощадженому роком. му, О. Пономаренку, М. Пирого­ результат мастилі; звести нанівець пору­ ву, М. Юрченку, М. Лобку і успіхи -

1956

партії, вірної руху.

моти .

Нещодавно проведений нами і вароJЩо-демократичний ідеям марксизму-ленінізму, принВ. Рябцев, наприклад, наїЗдив огляд автотранспорту технічний інтернакого ципам пролетарсь на « ЗИС-150 » без капітального

РаАОсиd Союз і всі соціа- ціонапізму. виток продуктивних сил країни. В ~евь національного краіии по,.али угорськолісmві .Якщо за 25 років хортістсько

показав, що більшість керівників свята автогосподарств, завідуючих ао­

вироб- і вепку ІІ&'І'еріаяьну допомогу в ДJІнського Союзу

ний обсяг промислового

шлють

бний комбінат, Боббільш як у цю. братерську допомогу, трудящі зміцненні народно-демократичного ти деревообро

левих сухарів у рульових тягах не поставив пресовані гумові -

ва, с. Красилівка, « Шлях Ілліча » ,

ДОВГОВІЧНІ. б·і льш дефіЦИТНі і М. Юрченко без капітального ре­

успіхів у 1,0. Тут слід особливо відзначи­

Угорщини зуміли швидко подола- ладу, в будівництві соціалізму.

три рази.

С. Стеnаненко.

ти наслідки заколоту . .Як вказуСелянство Угорщини, яке одер-

перебудови

2.625.

можливості для розвитку науки і культури.

вивезли

роботи

Проте в ході творчої

машині до 150 тисяч кілометрів. допоміг і. Рябуха Відмінцик більш як 100 шоферам засвоїти

значно нові єдині правила вуличного Р}'­ колгоспів в більшості зміцніли автогосподарства, зрос­ ху. Багато шоферів сумлінно ви­ ла його питома вага в перевоз­ конують обов'язки громадського ках. Так, наприклад, крім інших автоінспектора . вантажів , у літківському колгос­ Не перевелися однак в нас і автомашинами ім. Калініна пі недисципліновані шофери. А. Не­

широкі

Відкрились

монту наїздив на довіреній йому

роком

Порівняно з минулим

сільського

господарства . .Якщо в кінці 1956 року налічувалось 1.617 виробничих кооперативів, то тепер іх

-

рицьку МТС, колгоспи ім. Жданос. Зазим'я, ім. Кірова, с. Погре­ би, ім. Леніна, с. Семиполки , іме­ ні Ватутіна, с. Пухівка.

асало землю в результаті прове­ ,~;ення аграрної реформи, зробило великий крок по шляху соціа­

'Іістичноі

технічної

ких пропозицій , обладнав, зокре­ ма, обігрів кабіни, замість мета­

створевих свій палкий братерський привіт готовності автомашин -

20 прІІцентів, то за роки народ- контрревотоцівю. Спираючись на і бажають · дальших зріс

коефіцієнта

йому високого

0,9-

иицтва в Угорщині зріс лише на по.-оаві тру.-вощів, ної влади він

добилися

шоферів

Ра- тогаражами, фашистського панування загаль- му 11110.-ові морuьву підтроку угорського народу трудящі

ремонту понад 1ОО тисЯч кіло­ метрів. Він запропонував і засто­ сував понад 20 раціоналізаторсь­

понад

колишнє керівництво країни до­ що помилки, пустило серйозні

під

24

цього року

врожай

тисячі тонн місцевих

года

з

колгоспу

погребського

ім. Кірова , С . Дяченко з арТІЛІ добрив . « Промлозодерев » , К . Книш із за­ Разом з тим техогляд показав, ворицького колгоспу ім. Кірова пролетаріа­ ослабило диктатуру що ряд господарників безвідпові­ невдоволення як ту, викликало позбавлені прав водія на 6 міся­ дально ставляться до збереження ців, бо, всередині партії, так і серед без­ нетверезими , «Ганц» будучи завоДи вні Машин~уді Угорська Народна Республіка. _розвиває автопарку. Голова колгоспу « Чер­ управляли автомашинами. Позбав­ що поїзд, партійних трудящих. З цього сконедавно випуст11ли новий дизель- моторний Світильне, прапор», с. воний елементи, реакційні ристалнея швидкі сть до 125 кілометрів за годину. лений на 6 місяців шоферських Фото Угорського телеграфного агентства . Г. Чудновський та ім. Леніна, прав власник автомашини В. Га­ в жовтні-листопаді . піднявши с. Плоске, М. Журавель нама- лицький. Недисципліновані і шо­ авто магаються експлуатувати фери М . Воротілін з молокозаво­ потужність, а за повну на шини пця поку ду, І. Рудешко з « Промлозодерев», знаходить іх станом не слідкують. С . Коваль з « Сільенерго » , Г. Она­ сільськогоспода-рські нові видання творів згадуваних В кожному селі в багатьох міс- ри й інші Не підготовили автомашини до юко з великодимерського колгос­ ними письменників. Безперечно, технічного огЛяду керівники 3а­ • цях завжди можна бачити різно- машини. Романенко з пу ім. Кірова, Д. цьому поступово зроста­ завдяки такибагатьма з розмовляла .Я вони Сьогодві манітні плакати. ліського цегельного заводу, рай­ «Кому­ колгоспу ого богданівськ придбаіх бажаючих « Раймо­ відіграють дуже важливу роль у ми покупцями. І от що вияв- ло б число споживспілки , контори ти. сільсьнар». роботі. Наша ляється. Для поповнення ІІІевченка, масово-політичюи локо » , колгоспу ім. Відрадно, що в Броварах чис- с. В.-Димерка. Тут, до речі, нова Підсумки техогляду слід об­ в ких, колгоспних і іUдивідуальпромисловість поліграфічна останн\й за иків передплатн ло ' часто сіл без наших з зовсім а легкова автомашин го~орити на засіданнях правлінь с'півдружності з художниками них бібліотек Серед них ба­ гальмів, з аварійним люфтом в випускає з року в рік все кращу звертаються до київських книж- час значно зросло. колгоспів, в профспілкових ор­

......

студек­ продукцію. Ось нещодавно наш кових магазинів, пбминаючи ра- гато вчителів, робітників, 'язкі­ робітник-зв Наприклад, тів. дуже є магазин одержав плакати до вес- йонний . Тимчасом тут

Вкрай Поганий

рульових тягах.

стан автомашин і в бобрицькому

ганізаціях. Обговорити і зробити

няної сівби. Раніше їх в такий цінна, потрібна трудівникам по- вець А. Зеленський в цьому році оформив передплату на видання лів література. час надходило по п'ять-шість -

необхідні висновки. колгоспі ім . Сталіна, великоди­ В. Титарчук, мерському ім .. Димитрова, руднян­

(10 близько тридцяти видів передпо- випущено комплект книг «Біб- спіра (8 томів), А. Толстого

---- -- -

не більше. Тепер же ми маємо

Наведу приклад. Не так давно творів Діккенса (30 томів), Шек­ ському ім. 40-річчя Жовтня .

томів). :Моло­ сівних плакатів. Всі вони чудо- ліотечка з питань овочівництва». томів), Купріна (6 Присвячена вова висвітленню пе- дий робітник Трикоз передплатив lІо оформлені - радують о-чі. вчасно, до початку сівби, потра- водів Украіни. Ціпа її невисока. на жаль, до 3 відгуків відомо, що в КИЇІ,Jських пили до сіл. Але,

останніх окремих

днів · правління

. колгосПІв

лише книжкових маГазинах вона· швид- ·

звертались

до

ко була

реаш'зована .

пошти уповноваженого по оргнабору робІтнииІв

3

овоче- твори Шекспіра, Купріна, :Мака­

Дуже важливо, щоб ці плакати редового досвіду кращих

Спасибі за пораду

ре,ика.

'

Жваво проходить зараз перед-

- плата Зараз 1-1

на

багатотомні

видання

У згідно

жовтні

минулого

укладеного

договору,

року ,

Іхав nрацювати на 6 місяців

ви­

у

Кропив­ лісовій промисловості . На місці районного книжкового магазина, там уже важкувато знайти. А у творів Ф . Гладкова, М. Ю. Смо- дуже добре зустріли, забезпечили , Яновського Ю. ницького, кількості. достатній Щоб придбати друковані матеріа- нас вона є в JІИ для

·наочно•-

у СІ.ЛЬСІ;>КИХ

. ·- . аг1тацн

ипубах .....

час вІ'д лича, л . Первомайського, А . Фран- житлом. В магазинах

За останній час до нашого ма- часу читаються лекЦії про ви- са, С. Жеромського, І'азина частенько стали приіжд- датних письменників. По-моєму, хайловського.

жати спеціалісти сільського гос- було б добре, якби лектори в тій подарства. В основному іх зараз

чи іншій формі принагідно вказу­

Гаріна-Ми­

Н. Шуnьrан,

завідуюча броварсь19fм книж ·

цікавить література про тракто- вали і про те, де можна дістати

ковим

магазином .

--------~----------------

С.ЛІААМИ НА·ШИ Х ВИСТУПІ В «Стахановець:. від 16 правил хористування електрикою І Ради :·

В газеті лютого вміще но було листа під з аголовком сЕкономте електрику• , в

якому

йшлося

про

порушення

окремими громадянамн нів. Го.пова· Русанівської

с.

Руса-

сільської

Адреса редакції :

р ай автоінсnектор .

вдосталь продуктів і товарів х промислови

Ленінград, де побував в · багатьох історичних мі сцях . Спасибі вам за пораду. П. Руденко. с. Літки.

•••

який Броварів, І. Мпшко з харчування. за договором на роботу виїхав 3 допомогою майстрів сезонники до Карагандинської області, повікваліфіка­ Д ОМЛЯЄ у СВОЄМУ ЛИСТІ, ЩО ОВОЛОшвидко оволодівають і машиніста цією. У перший місяць заробив діВ спеціальністю за­ Щомісяця шахті. на працює за всього а , карбованців тисячу

.

.

6 місяців ·- 8 тисяч. По закін­ робляє не менше тисячі карбован­ Мнщенко М. повідомив ченні строку договору поїхав в ців.

одного з ц их редакщю, що на порушників-М. Карпенка накладено стягнення.

м . Б ровари, Київської області, вул . Київська,

Реаактор С. ПОГРЕБІНСЬНИИ.

N2 138.

Броварська раАонна друкарня Київського обласного управління культури.

Зам.

1648

2500

41 номер 1958 рік  

41 номер 1958 рік