Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВОІХ I(~AIH. ~HAHTECRl

РІк

ПОJJіпшити роботу агіТИОJl8ктивів лист

Анастасії

Хижняк-працівника

радіовузла у с. Бобрик. Вона пише: - Кілька місяців тому пар­

Bl(&oн:aНRII

рільничими брига.даки на кожен періо,,; с.іJ[ьськогосподарсь&их

ферм на кожну

ром

квартал.

Я знаю, що це дуже почес-

H~ відповідальне доручення, але повинн.а СК<l3ати, що наслідк.а.м:и своєї роботи незадоволена. Коли я приходжу на десятихатку або в ланку, то тільки и того, що по-

читаю там газету. Хотіла б пере-

декаду,

(3

коп.

сова

тивно проходять бес.іди, які вони агітаціЙно-мас.ову роботу.

~

П

Він повинен чуйно

прислухати­

ся до &ритичних заува.ж.енr. к()л­ госпників, сміливо с.творювати

батарея.

зовс.ім не проводяТіЬ бесід. А на

на жаль, не перевелись.

що саме слід сього,в;ні зрооити НаХХ з'їзд КПРС з ос.обливою си­ голос у бесідах у тій чи tншіі лою підкреслив, що наИва.жливі­ бригаді, Jlанці, с.еред працівників шим завданням у галузі ідеоло­

ферми, про це на семінарах не згадувалося. Те, про що розповцає т.Хиж-

гічноі роботи є ПО,ll;олання ві,lU)И­ ву пропаганди від життя, ві,; практики комуністичного будів­

няк, характерне і NIЯ діяльності

иицтва. Цим слід керуватвся, з

агітколективів

по

колгоспа.х

цього треба ВИХОдіИти, організо­

---~

Основне завдання всіх ПРf)­ пагандистів, агітаторів є глибоке і всебічне роз'яснення: в масах історичних рішекь ХХ з'їзду к.ПРС, мобілізація вс.іх трудящих на успішне перетворення в жи'г­ тя величної програми шос.тоі п'ятирічки.

....---

1

МЕТАЛУ

ської

Ленінград. Значно розширилась експеримен­ тальна база Ленінградського відділу інституту автоматики і телемеханіки Академії наук СРСР. Це дало можливість застосувати нові

KBapTa.l.

За три місяці вони вида­ бли­

Н а

Державне

видавництво

літератури

полі-

ЮІ

колгоспників

в

організації

Української КОЛГОСІШОГО виробщтва і керу­

дослідження

через

Яого

довжина

щ"ть

два

технічних

роз­

€нісеЙ. пере ви­

кілометри.

*

Здійснюючи рішення ХХ з'їз­ ду КПРС, К()lJlективи промислових

пі~риємств У &раїни борються за збільmеНRII в цьому році випус­ ку машин і знарядь для сіль­ господарства.

Кіровоградс.ькиИ :lавод « Черво­ на :lірка»

щодня відправляє для к.олгоспів і })ЩJJ;госпів сівалки різ­ них конструкцій. Більше 10 ти­

сяч їх відвантажено в Середню Азію, на Кавказ і південні 00-

подарс.тву машин маиже в піз­ тора раза більше, ніж торі&. Конструктори Харківського за­ «Серп і

молО'.!'»

створили

перший в країні комплекс. машин

для калібрувМlНЯ насіння куку­ рудзи. До ШОГО входять молотз,р­

ми. Агрегат оослужують двоє р()­

3110

д(\нь ним можнз, підготува­

ти насіння на

1ООО

гектарів ІЮ­

сіву. Цукрові заводи

країни

одер­

жать в цьому році перші ріО3ван­ тажуваЛf>Н()- укладальні к()мбаини,

випуск

буряко­

яких

освоює

Смілянс.ькиЙ машинобудівНіИИ за­ вод Черкаської ООлз,сті. 3 допо­ могою їх розвантаження бурякі.о з авТ(JIмашини, очистка від зем;ІЇ і укладання в бурти займає ли­

ше

три

хвилини.

Обс.'1УЖУЮТЬ

комбайн два чолові&и. Багато різних рядь

Д;ІЯ

товляют.ь

машlИl

колгоспного

і

зна­

села

виго­

підприємства

Донбасу.

к.олсltТИВ Красноармійськ()го за­ воду «Металіст» освоїв виробни­ цтв() мол()тарки, призначеної для

облущування качанів KYKYPY~' зи. Продуктивність молотарки 3 тонни зерна за годину.

(РАТАУ).

бітників.

Нова

доменна

з текстом

Поетз,нОІВ Центрального

Комітету

ltПРС і Рци Міністрів СРСР «Про Статут сільськогосподарської ар-

місячне авансування КОЛГОСIПQIв.ів і додаткову оплату праці в

Пашинський цементно-метщр-

заво,ll;

(Молотовчь&а.

00-

чавуну і шлаку. к.олектив нової

доменної печі вирішив виплавиrи

(РАТАУ).

на холодний ремонт ка.ртенівсь&у піч М

8.

Сталева.ри Іван: Дави-

~, Петро 3aJIОЖ і ИИКОJ[а Рабо-

тешw

жов6JIИ робоЧУ

печі '"о ВОСЬХК місяців.

&a.JШа.н:ію

За цей

високих

марок.

час. в()ни зварили видавши більше, павію,

на

645

ництво нових швеиних фабрив.. У

плаВОR,

тонн

с.таді

ніж за попередню

ка'l­

20000

і зеКОИОИИJ[И на

вогне­

тривах та. інших KaтepiaJI&X Пj­

Щ півміJlЬЙОИа. карбовав:ців.

Миколаєві

закінчується

спорур;-

та. дитячих зимових і демісезон­ них пальто, різних костюмів з шерстяних тканин. В троо'Ьому кварталі бу~е введена в експлуа­

ження головного виробничото &ОР- тацію перша черга ПЇ,l;приємства.. пусу швейної фабрив.и:

на 290

Такі ж фабрики будуються за­

універсa.JI;ЬНИХ машин:.

рік пц-

раз в Кіровограді, ВОРОШИ.JIовгра­

3&

мікродобрива.

ТретІй з'їзд Товариства

ДJlЯ поширення ПОJlітичних і наукових знань

Української РСР

2

к.вітня в Києві відкрився ІІІ

з'їз)!; Товариства для поширенн){

політичних і наукових знань Ук­ раїнської РСР. На з'їзд прибули діячі нау&и і КУJ[ЬТУРИ, письменники, праці9ники

народної освіти і о,хорони здоров'я, інженери, агрономи,

партіині і Рз'~яно.ь&і працівники, передові люди заводів, фабрик, будов і &олгоспното седз'-ВСЬОГО близько 500 делегатів, численні гості, цредставники Товариств для поширення політичних і нау­ кових знань Російської Федерації та Білоруської РСР. 3'їз~ відкрила голова праВ.тІіння

Товарис.тва,

,1.І;октор

е&ономічНіИХ

наук., Професор Л. І. ltyxapeHKJ. 3 величезним піднесенням деле­ гати обирають до почесної пре­ зидії з'їзду Президію Централь­ ного Комітету Комуністичної пар­ тії Радянського Союзу.

ку денного з звітною доповімю правлі,ння Товариства дЛЯ ПОШII­ рення політичних, і наукових

знань Українеької РСР виступи­ ла гол()вз, правління тов. Л. І. к.ухарен&(). (РАТАУ).

(ТАРС).

БУДІВНИЦТВО ШВЕЙНИХ ФАБРИК На Україні прова,цться будів­

плавок за робоч>, кампанІю печІ поставлено

цементу

жем.

--!!!!!!!ЕЕЕ--

645

котверДНУЧОГО

Тут

Брmпуру видан:о масовим тира- Вже о~ержані перші сотні тонн

тілі і даJ[ЬШИЙ розви'1'О& ініціати-

На «3а.Іl()ріжсталі»

чавуну і дати тисячу тонн: шви~­

них деталей і

КО,нструкцій.

амоній і

нів з'Ї3ДУ і затвердження поряд­

цемент для виробництва. будіВeJIЬспоруджен() і задуто ,ll;оменну піч.

колгоспах».

Український науково­ дослідний інститут вн­ ноградарства імені Таї­ рова розробив техноло­ гію виготовлення брике­ тів-кубиків. До їх скм­ ду входять суперфосфат, калій, сірчано-кислий

Після обрання керівних ()рга­

піч

РСР ВІІПУС'СИЛО в світ УКРМІН- ванні справами артілі», «Про що­ ласть) поставляє високоякісний понз,д річний план тисячу тонн ською .мовою брошуру

фруктів.

Комбайнери шахти імені Кисельова тресту сЧистяківантрацит» (Сталінська область) Григо­ рій Гура, ОлексІй Сотников і Теодор Рожков у березні видобули 20030 тонн антрациту. Це в 3 з лишком рази більше від середнього виробітку, досягнутого на комбаЙI! по Донецькому басейну.

Машини ДЛЯ колгоспного села

гіАний

наук

ТОНН ВУГІЛЛЯ НА КОМБАЯН

20.000

===============~

воду

Колгоспи Одеської об­ ластІ виробляють брике­ тованІ мІнеральні доб­ рива. Застосування їх дає значний приріст урожаю винограду і

€НІСЕЯ

горнулися роботи по бу­

ськ()го

ДОБРИВА

типів

професор В. І. Іванов і старший науковий спів­ робітник кандидат технічних наук П. І. Рижов. (Прескліше РАТАУ). Фото П, Машковцева,

МІСТ

моста

нових

дистанційних захистів для ліній дадьніх елек­

ЗАЛlЗОБЕТОННИЯ

го

з нім к у:

пи релейного захисту доктор

Красиоярську

гідроелектростан­

МІНЕРАЛЬНІ

тропередач, Зліва направо-молодший науко­ вий співробітник В. К. Сиротко, керівник rpy-

кату.

у

вигото­

БРИКЕТОВАНІ

методи досліджень в галузі енергетики.

зько

ЧЕРЕЗ

строку

ції.

го комбінату успішно за­

ли понад завдання

ГЕС

вив третій гідроагрегат для Іркутської ГЕС, по­ тужністю 90 тисяч кіло­ ват. у виробництві пе­ ребуває четверта турбі­ на для цієї ж ГЕС і перша-для Новосибір­

перший

кінчили перший

НОВНХ

раніше

квітня

КРАІНІ

коnгоспнииlв і АодаТИIl8У опnату п~і в коnrоспах».

ТИЧ ної

* *

ДЛЯ

ка, сортувалка та інші механіз­

Видання брошури з постановами цк КПРС і РаАИ Міністрів СРСР «Про Статут clnbcbКorocнalllPCЬKoi apTilt1 і ДaJIЬWИЙ розвиток ініціати:ви нonгоспнинlв в оprанlзацlї кonгоспнOfО вмрІобництеа і керуванні справами артіnі», «Про щомісячне .ансування

марксизму­

Колектив Харківсько­ го турб~нного заводу імені l(iрова на місяць

сс.. В.-Димерка, БогданіВ&а, Руд- вуючи лекційну пропаганду" агі­ лаеті України. В цьому році піл;­ ня та деяких інших. На CeMtH:t- таційно-маwву роботу. приємств() дасть сільському гос­

рах, які відбуваються, причому дуже рідко, перед агітаторами не виступз,ють секретарі парторг&нізацій, голови &OJIгоспів, aгpOH~ми, зоотехніки, го.лови сільських Рад з інфОрмаціями про перспеlt'fквнии план розвитку грома,дткого господарства колгоспу, xi,~

3аеда l ННЯ

ТУРБІНИ

заводі

видала

БІЛЬШЕ

грома.дс.ьку думку навко.ло п()руш-

ж там говорять? ро те, ЩО'}Ю";}' ників трудової дис.ципліни, браперебудувати рооо'гу, усунути не- коробів, таких, що розбазарюють доліки, критикуються окремі а,гі- народиу влacJIi.сть, які ще у l8:ае, татори за те, що вони мал() або

* *

~

дівництву залізобетонно­

проводять, він менш всього Агітатор не може обходити піJ'J\УЄТЬСЯ. Час від часу т. Лу- мовчанкою не,ll;олі&и в роботі.

теорію

чужим

3

резолюції ХХ З'Ї3ДУ Комуністичної пар-тії Радянського Союзу

кокс.

вважає своїм обов'язком тіль- для цього потрібно добре знати ки підібрати та затвер,цти на виробниче життя колгоспу, БРИГ1-

КЯК,-на двох семінарах. Про що

роз'яснювати

Металурги Кузнецько­

партзборах агітаторів, а. про те, ди, ланки, ферми, 1.е він ПОКЛJІ­ як вони працюють, наскЩьки a,g- каний вести серед ко.лгосIIНИ1tів

понінчивши

і начотництвом.

Череповецькому

вона

провадят,ь.

тіиної організації т. Лукашенко П. поВіді IlPO досві,ll; пере)l;овиків, а

але

громаАЯН,

і нуnьтурних

на звітну допові~ь Центрального Комітету КПРС).

ник агітколективу-секретар па,р- ради, продум&ROЇ пропозиції, Р03-

ка.шенко скликає семінари,

свіАомості

стала до ладу нова кок­

вого ЖИ1'гя, ЩО ()СОбливо цікавить

Чому так, де причина цього? Вона криється в тому, що керів- колгоспники чекають ділової по­

будівництва.

nенінізму, аnе й сприяти практичному перетворенню ЇЇ в життя.

10 тисяч тонн ча­ тисяч rOHH к.ами найважливіших матеріалів вуну, 14 на сторінках преси. Від Н)Ього сталі, 5 ТИСІІЧ ТОНН про­

вони мало що дать агітаторам. _ Я була вже,-пише т. Хиж-

комуністичної

пропaratlАИ поnягає не тіnьнМ в тому, щоб

металургійному

ми про найважливіші питання в Агітатор _ бойовиіі помічник житті ко.лгоспу, села, але я&ось партійн/)ї ()РГ3інізації, її пред­ не виходить. І таке ж і в дру- ставник уланці, бригаді, Н:а фер­ гих нз,ших молодих агітаторів мі. Він не може обмежити свою Фе'дора Федоровс.ького і ОJI'ЬГИ Ми- ~яльніс.ть тіЛЬКИ roл:осниllUl чит­ роненко.

комунізму, достатку матеріаnьних

БАТАРЕЯ На

творити читку в живу бесіду, де тру~вників колгоспн()го села, ,[е люди жвав() обмінюю1lЬСЯ Думка-

комуністичного

НОВА КОКСОВА

місяцr"

Призводить все це до того, ЩО значна KiJ\Ьк.ЇCTЬ агітаторів про­ водять лише голосні читки мме­ ріаліВ.1 газет, журналів, а живої, д()хідливої бесіди з питащ, місце­

зростання

* *

ро-

тіііна організація колгоспу імені віт, працівниками тваринницьІШХ Сталіна затвердила мене агіТЗlN-

практики

творчому АJXоаі марксизму-nенінізму А8гматизllOМ

р.

15

від

По НАШІЙ БАТЬКІВ:ЩИНІ

зобов'язань

взятих

бnаг,

КВІТНЯ

ЦІна

пропаганди

матеріаnьно-виробничої бази

4 1956

Biд!Мt~y

НеобхіАНО тісніше зв'язати нашу пропзrанАУ і агітацію з з.даlftlЯМИ створення

СЕРЕДА

Орган Броварського районного комітету КомуністичноJ партіІ УкраІни та раАонноl Ради депутатів ТРУАJlЩИХ Киlвськоl об.llасті

нами

В гаnузі ідеоnогічної роботи з'їзд вважає ОIlНИМ 3 найважnивіших завдань подоnання

41 (1334)

С'ЯХЯ~ОВ(UЬ Перед

BJWUIIUI ХІХ

привмство ВИПУС&атиме 1.0 ета ,,;і, Артемівсьи.у і Дрогобичі. тисяч штук ЧОJlовічих, аіиочих (PAT!f).

Наочний посібник по шостом:у п'нтирі'lНОМ:У ПJIану

Державне видавництво полі­ тичної літератури (Москва) ви­ пустило на допомогу

агітаторам

110РТз,тивний багато&олірний аль­ бом, який ілюструє ос.новні п()­ казники

шостого

П'ятирічного

плану.

АJLбом ПJ[&К&Тів.

складається

з

32

(ТАРС).


СТАХАНО8ВЦЬ

2

Сере"а,

оо Дніпропетровська область. На будівннцтві Дніпродзержин­ ської гідроелектростанції пра· цюють багато спеціалістів, які прибу.'!И 3 каховської будови.

Необхідно забезпечити дальшу механізацію в сільському господарстві, в наАкоротший строк пере Ати від механізації окремих робіт до комплексної механізаціі всього сільськогосподарського виробництва, докорінно поліпшити справу пропаганди і впроваджеННIІ у виробництво ДОСlІгнень радянської і зару­ біжної науки і технІки, досвІду передових колгоспів, МТС і радгоспів з тим, щоб на ціА основІ добитися різкого скорочення затрат праці і матеріальних засобів на виробництво одиниці сільськогосподарської продукції, підвищення врожаАності всіх культур і продуктивності тваринництва.

Н а з нім к у: колектор К.А. Ткач (праворуч), яка прибула з Каховкн, та її учениця комсо­

молка А: М. Смирнова прово­ дять документацію проб грун­

резолюції ХХ з'їзду Комуністнчної партії Радянськогn Союзу на звітну доповідь Центрального Комітету КПРС).

(3

році по 1З центнерів зернових,

2425 кіnorрамів молока віА коро­ ви, одержати по 25 центнерів свинини на кожні 1ОО re&TapiB ріллі, добитися ряд інших ви­ соких виробничих показників. Збільшити виробництво сільсько­ ПPDAуктів мм

по­

винні не З3 будь-яку ціну, 3 обо­ в'язково при наііменwій затраті праці І KilWТiB. Що взяте районом зобов'язан-

тів

секретар раАкому

КП УкраІни

спеЦ13.11С:П литянський колгосп ім. Сталіна, кадри якого почали вивча'йl пе-

1 МТС 1a.DОЗИ:ЧИП нв. цих ееlпиа- . ре)(овий досві)( літківського кол­

~ бага.то ЦlRПоro, Я:&8 вони ус- госny ім. Калініна. Але у ЦЬ,ому ж mш~о зшроваджуlQТЬ

ТИЦІ.

Райком

партії

оо *=====~'

TePCbRo-RУIlСЬRиА RВИ8.JI

ти, що вивчати передовий досвід

~IJI.ЬCЬKOГO ГОСПОА&РС'tВа КОJlГ~ШВ

ва прак-

вживає

колгоспі

торік

як справжній

себе

показaJI&

майстер

високих

зараз врожаїв кукуру)(зи комсомольсько-

ряд заходів до того, щоб ПОСИJIИти

МОЛО,l(іжиа

лa.нIta.,

якою

бу­

Фото С. Вільтмана.

по впровадженню досвіду передо­ ВНЕів. У ЦЬОІСУ зlWа3 головне завдання партійних організацiJЇ і правліНJЬ км госпів.

Леніна. Го.tоВи колгоспів, сеЕре' можна тілыtи в окремих колго'.:Tap~ пар!орга.иіза.ціЙ, брВгадири, пах. Візьмемо для прикладу ка­

З~ВІДУЮЧl фер_а_и,

розвілувального

(Прескліше РАТАУ).

Не вірно було б, проте, дума-

'*

після

ріння.

наполеглива, повс.якденШl роБОТ:1

РАТУШНИЙ,

М.

130

центнерів картопnі, 140 центнерів овочів на reKTap, надоїти п,)

ГОСПОlllарських

'* '*

рОКу

1956

На будовах шостоТ п'ятирІчки

НаПОJlеГJlИВО впроваджувати передовий досвід в ИОJlГОСПН8 виробництво

У відповідь. на іст~ричнї рішен­ ня ХХ з'їзду КПРС трудівники сільського господарства району ЗООOOl'язалися виростити у 1956

квіТНА

4

керуе

Везводний, напівпустинний Но­ гаЙськ.иЙ степ займав сотні кі­ лометріВ: Прикаспійської НИ30ВЯ­ ни. За шостим П'Яl'lJрічним ШВ­ н(}?і тут передбачено спорудженіІЯ Терсько-Кумс.ького і Кумо-Маиич­ ського магістральних кЗlналіВ. Це б-удуть найбільші іригаційні бу­ дови на Північному Кавказі. терсыt-кум()ький ка.иал почи­

робота в С'reny. Вудівник.и праг­ нуть

,1J;OCTPOKOBO

виконати

заВ­

дання Ватьківщинн і внести свій гідний BКJlaд у справу

пі)(несення

сільс.ького

КРУТОі()

ГОСПО}J;ар­

ства.

у селищі ПЗNIОДОJlЬСЬКИЙ вже виникло нове містеЧItо

з ДВОП()­

верховими будинками, Шltолою, &лубо_, магз.зином. Тут живуть

впровадження передового досві- В. Зубченко. За.вда.ния партійноі натиметься біля РDtи Терек, п()­ будівники головної спору~, я!\і ня цілком реальне, свідчить )(ос- )(у і Аосягнень науки в сільсько- організаціі, праВJIіння колгоспу близу міста Моодока. Вепчезв<1 мають приборкати неспов:.і,ibur/t

ві)( та.ких

колгоспів,

як ім. Ка-

-зробити )(осві){ передової лан-

JI'ІТКИ, ІМ. . С' Р у- госпо,Jtарське виробництво. На 0)(- ки ,над б анняі УСІХ . кукурудзовотаЛlна, с. «Відьшовик», с. Рожки, ному з цих заходів-зв'язо& між. ~B. Треба, щоб усі данки глибоко

. . санщ,

ЛІНlна, с.

ім. Хрущова, с. Требухів, значної передовими колгоспами і еконо- вивчили її досвід та за її при­ кїлыRотї бригад, ланок інших мічно слабкими-хочу більш до- кла)(О14 готовили зараз насіння, колгоспів. Вони вже торік наба.·

кладно зупинитися.

иа цей рік зобов'язания по в·ро-

с. Jlітки, ЧJ[ен бюро райко_у ш~р-

гато перевершиJIИ взяті районом

доорива,

. проводили

всі наступні

Голова колгоспу ім. KuiнiHa, роботи, як передова. л&ш&.

Так само, як у Калиті, є пе­

жailності зернових, картоплі, ово- тіі т. МузичеНItо Ф. разом 3 редові ланки, бригади, ДМРКИ, чів, продуктивності тваРИНИіI- завідуючим фермою т. Пашк.ів- свинарки по всіх інших КОЛГОI:­

по ЧИCJlеннях зрошувальних сис­

темах у бі& Каспійського Це дозволить обво,щити мільйона

півтор~

гектарів відгінних ПЗО­

совищ.

Води Тереку будуть використ~­ ні не ті~ьки для обводнення па­

(}ьким М., брига)l;ИРО_ ріJlьничоі

Запровадження їх досвіду У всіх інших &олroспах могло б уже в цьому році різ&О пі,Jtнести валовий збір всіх сіліЬСЬКОГОСПО·

бригади т. Кабан«ж В., ланковими зації, голова колгоспу особисто тт. Марченко Т. і Щур В. побули відповідають ііа те, щоб їх пере~ совищ, але й )(ЛЯ одержalНня де­ день у калитянському колгосuі довии досвід став на~банням усіх шевої електричної енергії, я1tу ім. Сталіна" який набагато від- колгоспників, які працюють на використовуватимуть НАВколишні

робництво

ПРОДУItтів

став віА літківчаli: по всіх екон.)-

тваринии- мічних .показниках,

цтва, знизити сОбіва,ртість

про-

ознайомившись з

Тут вонн,

господарством,

колгоспи,

такій же роботі.

Найбільш }J;охідливою формою

радгоспи

і

Наприкінці

Терсько-Кумсько­

дукціі. Проведені наки підрахун- орг&ніЗ&Цією і обліком праці, редовиків, що працюють бе'шо­ го ltaha.1fY--6іля ріп Куки, по­ ки показують, що ВaJlОВИЙ збір звернуJIИ особливу увагу на хід середньо в колгоспі, є виробничі близу села Правокумr,ь&Ого, Став­ зернових проти минулого року підготовки до весняної сівби і наради по прОфесіях. Користь від р()польського краю, бу,1l;е споруд­ збі"ІЬnШВСЯ б на

ТОШІї-18000

9000

тонн,

тонн, кар-

стан на тваринниць&их

фермах.

молока-За&інчилася зустріч широкою ви-

них величезна. У гоголівс,ькому

колгоспі

«Червона Украї,на»

за

6550 тонн, свинини:-800 '!'Онн, робничою нарадою, на Яltій ліг· останніх кілька місяців система­

а оплата трудодня в КOZИ:ОМУ ' &івчани поділилися досвідом PI)колгоспі тільки грішми станови- боти, висловили свої думки від-

Зараз

жена ~pyгa потужна гре6ля.

BJ-

на забезпечить скидання терсыїi води в новий Kymo-Маничськ.иЙ канал. На Cxi)I;НOMY Маничі утво­

тично проводяться виробничі на­ ради доярок, свинарок, .ТlaНКОВИХ, риться ЧОГр&Йське водоймище

06-

ла б ,не менше 5-8 карбованців. ,носно того, що треба конкрЄ'І'ИО їздових, ЩО працюють на заго- сягом 800 мільйонів кубометрів.

Висновок з цього сам по wбі зробити для усунення наявних тіВJlі місцевих добрив. На кожній Кумо- Маничський канал ,ІІ;&Сть напрошується. Нам потрібно вжи- не,!l;оліків у роботі КaJlИтянськ()го 3 таких нарад передовики розпо­ змогу обводнити і зросити землі

укла~аю1)ЬСЯ

бетонні

плити в тіло греблі, забиваються металеві і дерев'яні шпунти.

Вригадир

коперщик.ів

Олек­

санАР Ме,ll;ведєв говОІРИТЬ:

- Паш колектив з чесТlD І!і}­ се свою вахту. Ми докладемо всіх сил, ЩОО достроково вИltонати завдання шостої п'ятирічки. Не­ зважаючи на важкі УМ:ОВ'ИЗИWI, брига.д& ЩО}J;НЯ виконує по півro­ ри-дві ,норми.

М&ШИННQ­

тракторні станції.

uрганізаціі вивчення досвцу пе·

Терек.

моря:.

цтва.

дарських ItУЛЬТУР в районі, ви-

пах. Секретар партійної opraнi-

гребля перегоро,JtИ'І'Ь бурхливі вІ)­ д;и цієї ріки і СItI>ЯМУЄ їх по ка­ налу довжиною S 120 кілометрів. Основна маеа терr,ької води пі~е

Загал.ьною славою к()ристуєть~я

на трасі колектив будівельно-мон­ тажної контори ;м 1, як.ий дер­ жить перехідний Червоний пра­ пор управління «Теркумводбуду».

Головний інженер цієї КОН'ООРІІ Антон Михайлович Новиков зая­ вив:

-

Найближчим

треба буде ТОІШе

часом

встановИ'Ги

перекриття

.нам

залізоое­

каналу

з

щи­

тами. Треба створити водовідли­ ви

3 НасоСНшm:

установками, за­

ти всіх заходів ,1;0 ТОГО, щобзро- колгоспу. З числениої кількоо'гі відаю'IlЬ, як вони практично ор­ лівок.у.мсыtoо,' Арзгірськоro, Чо})­ лізобетонний лотік, ІЮ якому во­ бити досвід пере,JtовиItів, що по- з&питань, які Зa.,J;ані були пос- ганіЗ0ВУЮТЬ свою роботу. Голова 'НОЗ6мельського .і СтепнОО'о райо­ да піде в балку Суха Падин:t. руч з нм[и працюють, Нa.,J;банням ланцям 3 літк.івськоro колгоспу, колгоспу т. Винарський М., сек­ нів СтавРОIlJOЛьського краю. Це Завдания СК.'Іздне. Але буJdв!ниltл всіх

ко'лгоспів,

бригад,

лано!>,

висловлювань видно, ЩО КОЛГОСП-

ретар

паVrорганізації

Сорока В.

створить

СДРИЯТJIИві

умови

для

труднощів не бояться. Робота бу·

самі і за їх дорученням члени швидкого розвитку тонкорунного }J;e виконана· раніше CТPOIty. Повним ходом роогортаються правдіння, кому,ністи стежать За вівчарства в цих районах. роботи і на кінцевій ~лянці, біля тим, щоб досвід передовиків заНачальник. бу~вництва Тер­ стосовува,вся на пpaJtтиці BciM~ с.ыt-Itумськогоo магістрального ка­ села Правокумського. На ріці Ку­ КПРС про круте піднесення всіх Побували літківчани і у заво- учасниками виробничої наради. на.'1У Євген Павлович Кашхін poJ- мі споруджуєт,ься вщос&ид, про­ вадиться облицювання основних галузей сідьського гО'сподарств.'\, рицькому Ко:Ігоспі іх. Кіров:\; Впровадження передового' дос­ повідає:

ферм, і РаІЇ()Н З честю виконав і перевиконає взяте зобов'язанИіІ. За роки, що минули після рішення вересневого І1денуму ЦК

НИКОИ артіжі ім. Стаді на. ГJIИбоко зацікавлені у тому, щоб ,ll,oCBi;J; передовиків яннаЙwв и.lllW8 був запроваджений на практиці.

районна партійна організація 11.\- дмегація р)'еанівського колгоспу громадила певнии досвід роботи ім. Сталіна на чолі з головою по впровадженню у колгоспне ви- артілі, членом райкому КП Україробництво передового досвіду і ни т. Хазаном М.-у колгоспах досягнень науки. Хороші резУJIЬ- ім. Леніна., с. Жердова, та ім. штати дали, наприклад, проведені рова, с. ІІогреби, які так саМІ) семінари по вивченню прогресив- відстають від них у роовитку своного квадратно-гніздового спосо- го громадського господарства. бу посадJt.и картоплі у требухів· OItpeMЇ групи колгоспників на ському колгоспі. ім. Хрущова, си- чолі 3 головами артілей, бригадиJlосування кукурудзи у троєщан- ра,ми, секретарями парторганізацій

ському колгоспі ім. Ворошилова, ко.'1госпів сіл Погреби, Ка,лита вже піднесення родючості грунтів і побу.1И, а інші побувають днями організації праці на тваринни- у Itшгоспах сс. Літки, Русанів, ЦМtих фермах у літкіВr.I>Itому де 0знайомляться з досвідом переколгоспі ім. Калініна і русанів- довиків безпосередньо на місці. СЬКОМУ колгоспі ім. Сталіна, буЯк початок справи, це, безу~вництву силосиих траншей у С6аошО'лківському &OJIгоспі імені

мовно, добре. Але це тільки початоlt, за яким ІЮВинна слідувати

віду і досягнень науки в кожно­ му колгоспі, МТС, на фермі і в бригаді обов'язково повинно пі;,~­ кріплюватись IІОСИ:Іенням органі­ заторс.ької і масО'в() - політичн()ї роботи. Вся вона повинна буш спрямована до того, щоб кожен колгоспник, механізатор, спеці;\­ ліст сільського господарства. на­ слідував у свО'їй роботі прикла,J; передовиків, як вони, самовідда­

v Вроварській МТС ДJlЯ брига­ і

поміЧ'ИИRів

тракторних

бригад, трактористів, комбайнерів і інших спеціадістів СИJIaJOl ЧJ(Є­ лекторію llpOЧJlтан() Ц1WI . . .-

m

цій пО' КПРС.

Jlaтepiu&I

ХХ

з'Ї3ДУ

О. Г8llімурзз­

Сириар

••• па.рторга.ві~ації

Боб-

Велику

к()ристь

принесе

канал трудівникам сільського гос­ пО'дарств& Грузії, Дагестану, Шв­ нічної Осетії, ГР03ненської об.JIа.с­ ті і Ставропольс~го &раю. Ви­ &ористання терської можливість

)J.O)l;aTKOBO

ВO~

дасть

од~жуваrи

llРОДУКЦії твариmництва. і ріль­ ництва приблизно на 200 міль­ йонів карБОQанців 330 рік.

Зараз степ сповнений гулом но боровся за високі й сталі вр.)· моторів. Сюди прибули тисячі лю­ жаї всіх культур, високу про­ дей найрізноманітніших Профе­ ,1І.уктивнїсть грО'Мадського тварин­ сій-екскаваторники, скреперис­ ництва.. Працюючи за приIt.'1адом ти, бульдозеристи, тpaItториети, передовиків, тру~вники району, бетонник.и, електрозва.рники. Дер­ очолювані партіИною організа­ жава озброїла їх потужною тех­ цією, 3 честю виконають поста,в­ нікою. На трасі каналу працюють' лені партією завяа,ння.

42 28

МеханІзатори вивчають матерІали ХХ а'Узду КПРС

дирів

-

ристовується

рицької МТС П. Rупиро прочит:ш для

екскаватори, бульдозерів,

механізаторів

Jlекцію

про

міжнаро,а;не ста.иовище.

8.

Петренко.

лянці з&Плаю:!Вано

в

1957

році.

Рівень води на ріці Кукіі під­ німеться на. 6 метрів. Води її вже нинішньої весни будуть викори­ стані для зрошення винограДНll­

ків, ca~B та ТОРО'з;ів у Лівоку~­ ському і БудьоннівС\Ькому райо­ нах.

терсько-ltумсыtйй

канал, спо­

руджувании за планом шостої П'ІІ'

тирічItИ,

матиме

величезниЇJ

вплив на

розвиток

економіки і

КУ.lЬТУРИ

багатьох

колгоспів,

скреперіl!,

грейдер, вико­

ІПУться в степу посіви пшениці,

плавуча

установк.а, яка

ків, ItCpOBaHa т. Іващенком, вже уклала біл.ьше половини бетону. Зак.інчИ'Ги бу'!;івництво на цій ді­

розташованих у цій З0ні. 3аIWЛИ­

85

21

BY3.'1lв споруди. Вригада бетонни­

землесосна

ВИЙМ;J.є

1.500

кубометрів грунту за годину. Канал прокла,II,aG~еа одночасно

з двох в:.інців-вц Тереку і Ку­ ІІІІ. ні на ОAJПI деань lІе затпає

з'ЯВJIяться на відгі,ниих

пасови­

щах числениі отари мериносових

овець, зацвітуть с~и

і ВИНО­

гра.,цнип.

А м. Ставрополіо.

•. Карамиwee.


Cepqa, 4

"вІтин

1956

року

СТАХАНОВЕЦЬ

з

НЕ ЗАПІЗНИТИСЬ НІ НА ГОДИНУ З ПОЧАТКОМ ПОЛЬОВИХ РОБІТ *

про x~ :и~о~иЕ

ПЕРЕД ВИРІШАЛЬНИМ НАСТУПОМ 3 нас'rанням теплих ~HiB перевірюіи стан озимих посівів. Вн:!слідок СЮІЬНИХ морозів на 54 гек-

~О'Ю,закінчимо ДІ) 1 Травня. На 53 гектарах її ПОСАДИJIО' машиною

тарах жито майже загинулО'. ЩJб

не допустити зниження валО'ВО'ГО

450-500

збору зерна, цю площу перооре-

мінера.в:ьнп ,.обрив.

мі·

рив.

lеральними добривами. B.Hece.;lo І &олгосп перед вирішальним на­ H~ кожен гектар. по 75 КlЛОГР1- ступом у боротьбі за злїЙснення Мів су~ьФа:-амо~п!О, по 1 центне- взятих зобов'язань. ру ка..'1ІЙНОІ СОЛІ І по .1,25 цеR1.'Сівбу ярих, к.укуруд,зи і ca.~iHнера фосфаТ-ШJlаку. ПІдживлення проведемо за 3 дні. Після цього

закриємо

вологу.

СRJl8JlИ робочий план весняної сівби. Jlрі зернобобові культури маємо посіяти за 4 робочі Ані, са.­ діння картоплі на 120 гектарах, Ае

площа

не

аа.в:иватИJlЄ'l'ЬСЯ

BQ-

ня картоплі провеЛ6МО в найкра­

щі СТРОКои, на польових робота.х не втратимо жодної

сприятлив~і

години.

О. Суботовсьиа, агроном.

І(олгосп «Шлях Ілліча., с. Зазим'я.

На оарниках і в теплицях Коnгocn Ім. Маяениова. Нон;ц тисяч штук рослин раннь/)ї і cepe~HЬOЇ капусти розпікірува-

130

ли у ТОрфо-перегнійні ropшечкя

за останній час Jt(JJIгоспв:иці, що працЮЮ'l'Ь на па.риика.х. Тепер роз­

сала ще краще розвивається. У 50 рамах росте редиска, 52помідори. Незабаром колгоспщі збиратимуть перший урожай ран­

ЯІХ овочів у паРНИ&3Х. В. Опанасенко. с. Світильне.

Копгосп

ім.

КалінІна.

Зелено

Огудиння огір­

ків ~исоко поплелося по натягн}'­ ТОМУ шпагату вгору, майже на кожному стеблі крізы широке лис-

Літки.

***

Комосп ім. Хрущова. завшись

виростити

на

Зобов'явсю

пл І )­

rQРОАні бригци посіЯJIИ у 204 парникових рамах ранню і в 2 t рамах серелню &аПУСТУ, у 72 щу здО'рову і я&існу розсаду,

помідори. В мах

***

вараз У теплиці.

Шви,l;М росте У паРНИRах pe~ска та інша городина. В. Саеченко. с.

350

парнИ&Ових ра­

уже розпікірована в торфо­

перегнійні горшечu розса,ца ран­ ньої капусти. Ростуть також ін­ ші овочеві к.ультури.

З. Каn8Нченко. с. Требухів.

***

Коnгосп ім. МonOToвa. Щоб як­ найбільше посадити горшечкової розсци ранньої і сереАНЬОї ка­

овочів.

РОЗСаду

ранцьої

капусти.

квітня

'/0'10 до

1956

1 січня

о о:

о а:

.. "0.

",О

"'с:>.

0:=

Заворичі, ім. Кірова

~

105

з8

Русанів, ім. Сталіна НЮ Світильне, імені Маленкова 100 Гоголів, ім. Молотова 89 Зазим'я, «Шлях Ілліча. 86 Семнполки, ім. Леніна 85 Рожнн, «Більшовик» 85

170 75 62 0,2 92

Бобрик, ім. Сталіна 8З Гоголів, «Червона Україна. 81 Троєщина, імені Ворошилова 79 Жердова, ім. Леніна 78 Літкн, ім. Калініна 72 Мокрець, імені Будьонного вб Пухівка, ім. Ватутіна 60 В.-Димерка, імені Димитрова 60 Рудня, ім. Кагановича 57 Плоске, ім. Леніна 57 І(улаженці, «Зоря» 51 І(няжичі, ім. Щорса 50 І(алита, ім. Сталіна 46 Богданівка, імені Андрєєва 41 В.-Димерка, ім. Леніна З6 В.-Димерка, імені Шевченка

З5

15 50

З,4

101 28 144 4 74 46 3

35 33

25

Красилівка, імені Жданова

32

Требухів, ім. Хрущова

ЗІ

3 12

В.-Димерка, ім. Кірова

30 73 61 67

ПО Броварській МТС

ПО РАПОНУ

:l

65 17

54

НАСІННЯ кукурудан

ДЛЯ КОЛГОСПІВ у порядку обміну для колJ'Oe­

надійшло

з

тонн

30

Дніп­

качанів

ру,цзи «успіх». Схожіеть насіння

ТОННИ

качанів кукурудзи

«хар­

проловжуємо виготовляти

ківська

с. Гоголів.

сорту

23 ». І. Oмenяненко,

заступник варського

директора Бро­ пункту «Загот­

зерно».

ЕНЕРfІЙНIШЕ БОРОТИСЯ ЗА ВИКОНАННЯ

Су,кормокухні, овочесховищз" га­

Поворот до кращого можна ба­

ВЗЯТОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ЧИТИ і у такому луже »аЖJIИВО­

Рано починається трудовий день у завориц.ьв,ому колгоспі

в одній із бригад, ланок, де на місці вирішує найважливіші пи­

му факті. Ще порівшmО' недавно

ім. l\.i:poвa. Одні поспішають на ферми, інші-на П3J)НИКИ, бригалний Авір, група КОЛГОСIIНIIRів на

тання дня. ОС/ь один із фактi)J. Уперше почала працювати дояркою Ган­

автомашинах-до

на Ланченко.

робоЧИХ рук, а CЬOГOiliНЇI брига,ІЩ­ рам треба думати, як забезпечи­ ти роботою всіх люлей, щО ВИХО'­ Аять на роботу. Повертаються у ,,"ОJlГОСП і та.кі ЛЮАИ, що вже &іль­ ка. років працювали на стороні.

Іванківського

лісництва, на цегельні завО'ди З3 булївельНИJlИ мaTepi8JI&U_

3

розмов із ЛЮДЬJIИ вЩчушш,

Не знаючи прюІХ:

закріплених за нею корів, вона спочатку трохи роогубпася, але

присутній при цьому

на феР\lі

тут відчувалаея

сильна нестача

ХО'Ч з запізненням, але взяло-

ЩО рішев:ня ХХ з'ЇЗ,ltу кире, по-

голова колгоспу пі,ltбадьорив МО­

ея правління IWJIгоепу

сліАУЮчі постанови пavrіі і уряду викликали _огутнє ТРУАове піднесення~ КОЛГОСПНИ&И пра.гНУТЬ; покласти край довгорічному вілста.ванню своєї артш, яка

ЛОДУ ,цоярку, лав кіт.ь&а порад, і ~вч.ина почала більш упевнено працюва1'И. Ще кіл.ь&3 таких роа­ мов, і Ла.нченко полюбила сво1О роботу, що мав виключне ЗНі\­

гдял норм виробітку і розцінок TPYII.O~B, за скорочення всіля-

має 'виключно преКіРасні! -КОЖJIИ-

чення)J,JlЯ того, щоб добитися ба­

вості ~ля ТОГО, щоб CТlml передО'вою. У порівнянні ·9 інmип колгосшwи ра.Йону, тут зeuі біJIЬШ родючі, бa.rаті випаси, 60 гектарів щу_ НавІ'РУГИ сел. е

жаІШх jJезультатів. Все це ..ае перші, хоч і Н')­ значні ще, рооультати. Порівняиi.l з минулим роком бі.в:ьш оprаШ.зо­ вано прохоАИТЬ пі"готов&з Ао вес­

веJIИЧезні поuади торфу-цівио- ЮІИОЇ сівои; го добрива і па.в:ива.

Набагато глибше,

ЗРОС.DI

ніж у пер­

ший періОА свові роботи, почав вникати в усі галузі В1Q)OCiпцтва

Ha,ll;oi

на

227

молока

кілограмів від

JrjC)ЖН(jї

корови. Ще ніхоли таким широ­ ким не був тут po3Jlax будівІШ­ цтва-ко,посп приступав Ао спо­

коJIГОСПУ· ТРВоЩПllТИсач­

рудЖення ТРІОХ капітальних тва­

ип т. М:онастирсьuй Р. Ра.и()­ вранці, часом увечері його )(0&ІІа пооаЧJI1'К як не на фермі, то

ри,ииицЬRИХ npи_іщещ., свинові,.­

годова.

гО',в;івельної площa.,ltки, це_ентова­ ких тр&ншей на 650 ТOIOl спо-

ііа пер(~-

*====-=

Як зберегти пошкодженІ морозом плодовІ дерева Цієї

І

ПЛОАОВИХ

ляються ні квіти, ні листя, caДl)­

дерев сильно пЩ(мерзла. Мороозом прибилО' квіткові і росткові бруньки. Подеку,а;и поШItО~НО також деревину штамба., голов­ ним чином біля основи скел6ТНИХ гілок. Для збереження таких "ерев і щержання добрих урожаїв

ЗИJIИ

частина

води чекають появи зедені протя­

фруктів .а:освlдчен~ садоводи злій­

гом усієї веони і літа і вирЇшу­ ЮТІ> АОЛЮ таких дерев тilльки во­ сени.

Дерева, що потерпіди віл мО!ро1зу, важко переносять нестачу ВІ: логи в грунті. В зв'язку з цим

рева ві,ц різких коливань темпе­

особ.1JИВО великого значення Н;}­ би рає 'і!атримання тадих вод. Ран­ НЬ()lї весНИ на всій площі міЖj)ЯДЬ закривається волога, а потім про­ тягом літа проводиться кудьти­

ратури, від шкіАЛИВОГО вплив, прямих сонячних променів, вони

вація грунту 3 одночасним БОРJ­ н}·ванням. При першій веснянііі

білять штамби і скелетні части­ ни гілок густим р~зчином свіж/)­

кул.ьтиваціі в грунт вносять п~­ регніИ, фОСфорні і калійні доб­ рива, а в да.в:ьшО'му лерева під­

сню ють ряд агротехнічних

захо­

дів.

Насампере,ц, щоб захИСТИТИ де­

гашеногО' вапна. Така ж побіл~а проваАИТЬСЯ і на леревах, не по­ шItOджених

Усі

сильно ПОШIil()лжені моро-

30М гілки вілрізую11ЬСЯ.

До ці#ї

роботи приступають, коли почи­

нається ріст пагонів. Обрізувати сліл лише ті гілки аБО' частини гілО'к, ле квіткові і росткові бруньки загинуди. ОбріЗУвa.Rmt триває ЛОТИ, ,l;ОКИ заміС'Гь поте.­ нілої деревини з'явиться свіжа, зелена. Видалення пошкоджених частин дерев провади11ЬСЯ в квіт­ ні-на. початку травня. Всі місця обрізу'вання замазують саловим варом аб()l нігродовою замазкою.

Jlкщо весною на дереві; не з'явНеларма, сказали ВОІШ, щО кол­ ще і зараз

се­

рел найвідсталіших по НЦОЯJ. молока. МалО' було торік заготов­ лено кукурудзяного сидосу. Гру­ БL к,орми не запарюються, бо піс­ ня того, як спалили огорожу, не­

має чим нагріти води.

живлюють азотними і калійними добривз,ми.

морозом.

госп тупцюється

ража.

Фото М. Строя.

~====*

28

Погреби, ім. Кірова

ПО' Бобрицькій МТС

Очистка останніх центнерів н.асіння ярих зернових культур

в колгоспі ім. Леніна, с. Семиполки.

79

пусти, помідорів та інших овочів, ТОРфl)­

}

'" ~; :JSi! ~

ропетровська

*

плану)

Назви сіл і кo.nrоспів

пів району

*

•..........

р.

87-97 процентів. 3 ХlІІркова завезено 34

Колгоспниці городніх бригал по­ пеРЄІ'нійні горшечки. Вже є по­ сіяли у 120 рамах пО'мі,цори, 12- над мільйО'н штук горшечків. огірки, в 300 рамах розПЇкірувз­ В. Буnавка. ди

1

ВИСОЕО'ВРОЖ3ЙНОЇ гіБРИАНОЇ куку­

тя видніються молщенькі О'гірочки. Вже зібрано в теплиці і відправлено киянам урожай ооіжих Дружно іде робота на парниках.

по

1'Ра.кїв суміш О'рган\)­

мо і посіємо безалкалоїдний .'ІюПегараз,. у нас з насінням куку­ пин, який на наших грунтах лає руі(зи. Щоб поповнити нестачу добрий урожай, та гречку. Насін- його, організува.в:и обмін насіння ня ЛДЯ пересів у заготовили. На ї,ї на інші зернові. &у&урудзу по· решті IIJlощі всю озимину, ЯК сіємо також з внесенням у гнізд:! тіл.ьки стане МОЖJIИВИJI, по та.в:о- суміші оргаНQ-мінерaJlЬНИХ ДОI)­ підживимо

:0: ~торфу ~ ;;Щ~;>

по колгоспах району з

«СКГ -4», на 67 гектарах-вру'l­ ну. ОАночаснО' в гнізда внесемО' по)

мерздому грунту

*

-tc

І це З-3:1

того, ЩО У сприятливу пО'году за­

відуючий ГОСП()іларством т. Ант/)­

в:енко не спромігся організува'ГП доставку торфу. Восени минулого року почалИ встановлювати авто-

поїд КИ, ме справу до кінця H~ ,J;оrвели і перш за все з вини т. Антоненка та КОЛИШНЬОГО' за­

Важливе

значення має

своє­

часне знищення ШItідників, особ­ JПIВO

на

приморожених

щ()і мають

через

це

Аеревах,

мало

ЛИСТіІ.

Треба негайно зібрати і спалити цеї зикові гніЗАа білана ЖИ)lку­ Ba'l'Ol'O та ЗOJIотогуза, а також яй­ ця, віАкла~ені кі.mьчастим і не­ парВ!ИJI шовкопрядом.

Дерева з 09наками захворюван­ ня чорним раком обприскують ДО розпускання

бруньок

однопро­

центним розчином мідного купоросу. З. Шаповаn, агроном.

бwo, і від наших корів можна. одержати не менше молока, ні,а\: в пере){овпх колгоспах району. Це цілком вірно. К()лгосп має все необхідне )J;JIЯ успішного ви­ конання взятого зобов'язання виростити по 13 центнерів зерн,,­ вих, в тому числі 35 центнерів КУКУРУАЗИ, 140 центнерів кар­ топлі, 150 центнерів овочів 3 КОЖН()іГО гектара, надоїти понад 2000 кілограмів МOJIока ва корп­ ву, ві)(Годувати по 27 центнерів свинини на кож.ні

1 ОО

ріллі, одержати по

120

гектарі!!

яєць на

l\урку-несучку.

&их надмірностей в адміністративно-управлінському апараті. 3а попередніми даними, ЛО кtв:ця року буде зекономлено понад 20 ти-

ступника голови т. Єременка. Все це призвело до того, ЩО корови п'ЮТоЬ ВОДИ не досхочу, а двічі на

Аобу, піл час MOP0'3ib--один тіль-

Пз,ртійна організація Має провести

сич трудоднів.

ЕИ раз.

значку, кропітку орга.нізаторську

Факти ці, безумО'вно, вілрадні, але разом з тим ще дуже багато тут безгосподаl}ВОСті, що не дає ЕОЛГОСПУ можливості щвидко пц'нятися вгору, як-то можна бачити В інших артілях, що також

Не можна в даному разі обійти мовчанкою і колгоспного зоотех­ ніка т. Собкевича. Він не бореть­ ея за те, щоб усунути ці не,в;олі­ ки, які привели до низьк()ї пр:>­ Ауктивнос'rі х}'доби, а розпускає

і виховпу роботу в маса.х, довести

були відстаючими.

ОСЬ лекrлька всілякі ЧУТRИ, що, 1оІООЛЯВ, «:&оро­

фактів з тих, що навели під ч:\с ви маЛОnPO)l;уктивні». бесіди краща. лоярка КОJIГОСПУ' - НеправАа. ваша,-кажуrь І. Геpatименко, яка праЦЮ6 вже іО'му ){МрЕи,-да.ваЙте буде~ю

на фермі понад l1рокїв, 1'а її п(Щ)уги по роботі М. Па.гориа та

боротися за те, щоб БУJ10У нас бїJIЬШ8 КУ&УРУ,l;зи, за. механіза.­

М_ ПоU&OВа.

ці)) і зразковd ,ltOf.1lЯA за ІУАО-

-

забезпеЧИ1'1і

викон3.'ННЯ взятого

з()бов' язаНІ!;!.

Головне зараз

рішення ХХ з'їзду КПРС дО сві­ "окості

Itожн()го

колгосnнйItа і

цим самим добитися лальшого, ще більш значного трудового пї,цне­ сення. Про це слі,!; особдиво Ю\,Г3,D;ати

секретарю

парторганіз3Ції

т.

колгоспної

ФОфа.НОву,

НІИЙ жуже мало рвобm ЯJIЯ орга­ нізації систематичиО'ї IІJlІОВИОЇ роБОТJl 11 масах. В. НtArочій.


.

СТАХАНОВЕЦЬ Читачі продоваують розмову про виховаиия діт . . й

Не так давно я прочитав в г.'}­ Вчителі, піонервожаті части зМ'і розповідь вчителя П. Тищен­ радять батькам проводити прин~­ ка «Перший раз в шк()лі». Тут гідн() бесіди на ці теми . Добр~ піднято ва.жливе питання про по­ роБЛЯТЬ ті IВихователі, що радять єднання виховних зусил,ь батьків батькам учнів-хлапчик.ів 12і учителів. Адже нерідко дово­ 14 ІЮків-прочита.ти .вДІЖа відо­ диться чути від батьків, Щ(), мий лист Ha,l;ЇЇ кОстянтинівни м()вляв, ЇХ діти вд()ма хороші, Крупської '"'о піонерів. Там є над­ слухняні і працьовиті. Саме Tasi звичайно цінне з виховної точки баrrьки найбільше дивуються, ко­ зору місце, де гов()риться: «Ленін був людина Jjели&Ої во­ ли учень зробить нехороший вчи· нок чи п()чне одержувати двійки. лі. Він розпові~в,' що В учнів· Н. Тищенко вірно називає o~­ сь&і ро&и йому постійно доводи­ лося брати себе в РУ&И. Ві,н дуже ну з причин цьorо--те, що бать­ добре навчався,

Думка ця аосолю'l'Н()

правиль­

на. Але )'явим() собі таке. Ба.ТЬКО часто заходить в шк,олу, а йоru дитина все-таки робить не так, як треба. По-моєму, П. Тищенку слі А б}'ЛО б наго;rосити не лише

на TO~IY, щоб ба,тьки частіше за­ ходили в школу, а й ~я чого С:.\­ ме

заходи:ІИ.

В

р()зповіді

«Першин раз

в

школі» сказано, що на обго.'во­ ренн){ піонерського збору було поставлено. ваЖ.'lИве питання: пр!)

успішність та поведінку піонер;) М. Іващенка.

3

контексту

довідуєм()ся,

що

тут проходив збір загону_ Читаєш це і бачиш, наскільки навітіЬ на­ ші

вчителі

нсдостатнь()

знають,

специфіку піонерської роботи. Адже обговорити успішність чи поведінку учня моокн& в сто раз краще на класних '3борах, на збо­ рі піонерської ланки,

&проводити

збір загону на цю тему недоціль­ но і нецікаво. По-друге, вся спра,­ ва зображена так, що ніби одні відвідини школи в'ра.з перевихо­

вали батька М. Іва.щенк.а.. Але прийде цей ба'ЦЬко додому, і що ж він почне робити,

як він стане

вих~увати сина?

На цьому питанні і слід би бу­ ло зупинитись детальніше. ВЗЯГjf хоча б лише одну його сторону­ про налагодження хороших ~в'яJ­

к.ів між батьками і піонерсыtoю організацією. Мета у них спільна -формувати в дитині к.ра.щЇ ри­ си передов()ї людини. Але в цій справі батьки мають БЩьше мож­

ливос.тей. Їх слово, як правило, більш дохідливе, перек.онлИlВіше, ніж слово вихователя. Коли уч­ неві вдома J)-}З&а.жУТJ, про героїв

праці і геІЮЇВ Вітчизняної війни, то це йому глибше западе в па­ м'ять:.

----

...

але це не легко

давалося. Володя УJljЬянов дуже любив читати, але і тут брав се­ бе в руки. Лежить цікава книга, але він не ві:Jьметься за неї, до­ ки уроків не пригогує. І виробив у себе тверду во.lІЮ. На, його сло­

во можна було покдастися. Попро­ бував він якuсь курити. Побачи­ ла його мати,

що

к.уритr••

він

схвилювалася, попросила йо,го: «Володя, не кури!». Володимир

Ілліч дуже любив матір і пообі­ цяв їй не курити і нік.оли більш ні разу не Д(lТОРК}1!ався до папі­ роси . Треба за собою слідкуВі\­ 'J1И кожному niонеру, виробляти в собі характер».

І саме в цьому-у виробленні характеру, у вихованні в дітей почуття громадського обов'Яз&у­ маютЬ багато і багато зробити баJ>pКИ. Ухнє ж відвідування шко­ ли повинно дати ЇМ відповідь, ш­ pa~y, як краще це робити. Всі батьки щиро прагнуть, щоб ЇХ діти ~иро('ли ініціативними. витрива.'1ИМИ, вольовими, мужніми

Радянсь"оf У"раЕ,,"

в

розмовахи

і

особливо

Р}'дж)'ються н()ві жилі стративні

на

будинки,

і

Шоста.

ба.вленим:и самого найпотрібніШI)­ фізичного і морального гарту.

Помірна фізична праця діТt>1Ї: вдома. сприяв зміцненню нервової системи дітей, зміцнює їх духовпі сили, викликає радість труд()вого успіху, моральне задоволення. це питання

про

'f1j'язок школи і батьків дУже важ,ливе. В()но зачіпає не лише те, як учень ,наВчається, а і як він взагалі виховується.

д. ГамaJIій, учитель.

Бровари.

~----

адміні­

п'ятирічка

В

СОНJIчна весна. Вже вступає BJra.,J;HO У свої праваДнем погожим ладиа, Наша трудова.. Чути-птах &урличе Десь там угорі,

першу

славну

путь,

передбачає в на,иближчі два-три

роки з авершити будівельні р060-

СИ-'ІьківськШ ВУ.1Іицях, на a,BNстраді ІІечерського району і По­

вітрофЛОТСЬКОМУ

шосе.

Посту­

пово будівництво зосередиться II~

о' кuлиця:х-у Дарниці і 'на ЧоItO­ !Тівці, в СВЯТОШИН0 і Пуща-ВОДІ!­ ці. Тут виростуть, !Великі масиви впорядкованих жилих будинків.

Велике будівництво розг()рнВ'!1Ь­ ся на автостраді, яка веде до Го­ лосієво. Це буде ,величезна ма­ гістра.1Ь, забудована переважно п' ятиповерХ(іЗИми будинк.а.ми за­ гальною площею в 300 тиеяч квадратних метрііВ. Незабаром у цьому раііоні почнеться нових

споруд­

навчальних

корпу­

ні Т. Г. Шевченка, СТУДеаІТ(}Ь&ИХ гуртожитків і жиJШХ будинків професорсько-викладацько­

Центр міста прикрася1\Ь три великих готелі. Один з них, роз­ ра.хованиЙ на 750 номеріВ, бу­ дується напроти площі Калініна. Тут же завершується споруджеl[­

ня будинків консерваторії і Па· лацу ку.:rьтури працівників про­ МИС.'lової коо'пера.ції. 3а

роки

Палац фізкультури, Палац піонсP~B І шк.олярів, 50 шкі,льних бу~нкiB, дитячіі сад&и для п'ятнад-

10

тисяч місць будуть

кооперативІв в длбанl'І' ІІІ)()ТllГОМ трьох минулих місяців В Албанії засновано 308 но-

ними &адраии в республіці ство­ рено однорічну школу й органі-

вих еі.'lЬQькогосподарськ.их коопе­ ративів, тобто майже стільки ж, с&ідьки їх існувало на кінець 1955 рок.у.

зовано широку сітк.у курсів, де

3 метою забезпечення сіль­ ського господарства кваліфік.ова-

Коту мораль читала,

3а вlщо вкиикла в них сварка, Вона й сама не зиаЛL

КІнець розмови був та1(ИЙ: сЛе)І.8ЩО ти-І деН'Ь І нlч,­

А чоловІк на нас обох

ПрацюА, потІй, lваие.,

Муркоче котик бlJlЯ ніг, Розлlгпntсь ка ,ІІ,ІІваиl,

Я та1( ПОАУмав сам соСЯ: Кота даремно свариш,

З такими звичками тоБІ Той кІт якраз товариш.

Як я иа. піч, і ти на піч,­ Наївшись, нумо

спати,

І, КУЛИНИЧ. с.

В.-Димерка.

бу~'УТЬ піДГОТOВJlеиі 670 голів кооперативів, 350 ра.хівнИJtiв, сотні бригадирів та інших . сп~ціалістів сільського госпщар-

ства.

(ТАРС).

Хімічна промисловість Польщі Хім і чна промисловість Польщі

У країні створені нові галузі

-одна з багатьох галузей народного госп()даРС'l'Ва, які набрали щирокого роовит&у при Hapo)J.IIOдемократичній владі. Порівняно з довоєнним періоДОМ виробництво хімічних продуктів у країні зросло бі~ш як у 5 раз . 3110 післявоєнні РО&И вве)(ено в експлуатацію близько 50 нових хімічних підприємств.

ХІМІЧНОЇ промисловості. Тепер П()JIьща випускае близько 500 хі­ мїrч:них ПРОдУктів, які раніше не вироблЯJIИСЯ в к.раїні. Особливо широкого розвитку набрало ви­ робництво штучних добрив. Ви­ пуск азотних і фосфорних )J.Oclрив зріс. порівняно з довоєнним рівнем більш як у 4 рази. (ТАРС),

Землетрус

31 березня в другій половині дня в північних районах області 3ада і піВ,І(енних районах області Ваш (Угорщина)

стався

земле­

в

УгорщинІ

7-10 секунд, а в області Вam2-4 секунди. Пошкоджено ряд жилих будинків та інших буді­ ведь. Жертв HeMa€.

(ТАРС),

---"""""1---

.

Становище в Марокко

спv-

новища в ЦІП &раІШ. На Зa&JlИК султа.ш МохаМllеда V в Рабат приtiули цими ДЮІ'

КОНференції виступив один з керівиик.ів армії визволення. Він повідомив, що, виявивши ,l(овір'я СУЛТ'''ові, командири

загонів

но-визвольних сил, які вели за-

тоіі же час просили

його

",оиащири загоНl'в НJl.піональми .. .. ~

....

Зелении масив Києва, який і СУ,Ітан закликав іх включитися лиши:вся В тюрмі. по праву вважається міс_______ розшириться ще в дв:\.

-

киян

острів перетворИ'QЬСЯ

місце

Труханів у величез­

нии гідропарк. Він буде зв'язаний з містом пішохщним мостом через Дніпро. Вудівництво цього ціка­ вого своєю конструк.цїєю моста вже поча:rоеь.

несе да..:1Ь­

му міському господарству. Намі­ ча.ється: завершення газифіицїі всіх рай!)нів, зміцнення енерге­ тичної бази і розширення елек·

тротраНСПОРТУ . РазОIl з усією на­ шо'ю країною незмірно 'ilросте і стане ще кращою столиця Укра­ іни-орденоносний Киш. К. ЄвгеН08. (Кор. РАТАУ) .

у

дати

пе&ду борОО'Ьбу за визволення Ма- ,нак.а.з, щоб ні один патріот, ні рокко. Приймаючи к.омандирів, один учасник руху ()пору не ЗIJ,-

(ТАРС),

Вбивство секретаря Марокканської КО8уніСТІІЧНОї партІї АБА-еJlь-КрI8а бен АБДІIІJlа Як пові){омляє газета «Юмаllї-' те», 31 бе.резня в Касабланці був убитий секретар Марокканської &омуністичної паргії Абд-ельКрім бен Абдалла. Газета вислов-

Є справою рук. бан-,и терористіJJ, які ){іють за завданням крупних колонізаторів . Убивство Аб,l(-ель­ Кріма бен АбдалЛ1L викликало гнів і обурення демок.ратичної громад-

лює припущення, що це вбивст:ю

с.ьхості Марокко.

ший приск.орений розвит(}к усьо­

я раз піАСЛУХав: rocПОАарка

(ТАРС),

тепер

ШОСТі\ п'ятирічка

КОТОВА ПРИЯТЕЛЬКА

РОЗШЩ))ІІф~сло-

сятьма кінотеатрами, в тому І ня незалежцосТl Марокко c~j{: та.юче і щасливе МаІЮККО». ЧИС.'Іі ще одним ШИРО'lWeкранниv. ло ослаБJlе~ю н~уженосТl ста На проведеній в Рабаті пр&~-

Бо вже прилетіла,

агроном.

107 нових і 47 наявних

вих підприємств місцевого зна­ чення. У числі ЇХ-Заводи сілJ,­ госпзнарядь, електростанції, ВУ­ гільні шахти, заводи по впробни­ цтву хімічних добрив, цементні заводи, підприємства по виробп­ цтву цукру і т. д.

місць, музично-драматичного те.ПОВІДомлення паризьких газет в «іншу боротьбу і в іншу битатру на 1200 місць, а також де- СВІ,І;чать про те: що проголошен- ву, щоб збудувати нове, пр()цві-

відпочинку

Бровари.

*'======:d!

Зростання числа сІльськогосподарських

Київ збагатиться новими будинками оперного театру на 250О

том-садом,

М, Тищенко,

тимуться тимутl.СЯ

п' ятирічitи

3 лишком рази. У люблене

Трудова весна.

'*

трус. В області Зала. він тривав

шостої

Урожай здобуть.

Сонячна і мила

за

Польської Народ­

агентства .

ти 'в цelГI'Pi-Ha Хрещатику, Червоноармійській, Великій Ва­

Щоб в труді, в змаганні

Наче пта..~, вона,

складання

ВИГОТО9ЛЯЮТЬСЯ

ної Республіки.

відкриває

руджені в різних раи()нах міста.

Із теплом вона, KOJlVHOMY та,& мила

устаткування.

Фото Угорського телеграфного

цяти тисяч дітей і ясла більш як

Ос.ь і прилетіла

що

замовленням

культурно­

та

Промислове будівництво в КНР

на

ь

н

е

т

турбін

з нім к у:

'1::=====*

го сuаду.

ними д() практичногО' життя, поз­

іншого

Н а

д.1Я Києва, як і д.'ІЯ веієї нашої країни, ве.'lИчні перспективи. Ще к.ращою стане столиця У країнк, ще радіснішим, затишнішим бу­ де ЖИТТЯ киян. ВоІни одержагь півтора мільііона квадратних мет· Як і в інших провінціях Кирів нової жююї п.10щir---бі.lІЬШ,), Т<11О, у приморській провінції ніж :.Ііі, всі післявоєнні роки! ФУЦ:JЯНЬ, розташова.ній на півдні Вже РО:.l)юбдено і затверджено країни; розгорн),лось велике прогенера.1ьниіі план peKOHCTpYK~iї МИС.10ве будівництво. і забу,\ови столиці України. Віл У ЦЬО)(У році тут споруджув~-

для

то вони виростають непідготовле­

випуск

локомобілів,

турбін,

побутові '3аК.lади.

ют.ь займатися фізичною цра.цею,

Вирушаймо зрання

Всіх на ниви кличе Нас, ГОСІІодарів.

в центрі йощ

завод «Лаиг» збільшує промислового

ОКО.'Іицях багато новобудов. Спо)­

в школі і в,,(}ма. М: І. Калінін го­ :ворив, щО КQJIИ дітей не привчз,­

Творчість "аUНІХ nочат"lвqlв

К

ЗІюстає, впорядковується Київ.

сів Державного університету іме­

Але ці якості не виховати

Безперечно,

року

Будапештський машинобудівний

буде Киів

щів.

ru

1956

Угорська Народна Республіка.

ження

повчальними

квіткя

'*

Ще кращим

людьми, щ() не бояться трудно­ О,ІІ,НИМИ

4

Л"сти із стО.'I"ЦI

ЗА ТІСНИЙ ЗВ'ЯЗОК БАТЬКІВ І ШКОЛИ

ки ма,lІО бувають в nш.oлі.

СереАа,

(ТАРС),

На ХІ сесІю Європейсько} ЕКОНОІlчної КомІсІї ООН квітня з Моск.ви вилетіла. g Женеву для участі в ХІ сесії Єв­ ропейської ЕItOномічної Комісії

2

ООН раil:янська делегація, очолю­ вана Міністром зовнішньої тор­

номічної Комісії ООН дЛЯ Євро­ пи вилетіла делегація Украіп­ щ,ltOї РСР, яку ~QJIЮЄ Міністр

торгівлі УРСР ТОІ!. Г. Л. Сах,нов­ оьиЙ.

гівлі І. Г. Кабановим.

***

З Києва в Женеву (Швейцарі,r) ,l,JIЯ учас.ті в роботі ХІ сесії Ем-

РеАапор С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

ЛJtреса редaJЩiї: с. Броварн, Киівсько' областІ, вул. Киівська,'" 138, ~~--~------------------~~~~~~Броварська райониа друкарв. KBiВCЬJ[oгo обласного упра8.lliвu 1t)'.llЬтур8, з 1445-2600

...,

41 номер 1956 рік  
41 номер 1956 рік  

41 номер 1956 рік

Advertisement