Page 1

ЛРОАгraрl всіх ІСраїll. вдна'1'Іс1l1

ЩЕ ШИРШ~ РОЗГОРНЕМО СОЦІАЛІС­ ТИЧНЕ ЗМАГАННЯ ЗА УСПІШНЕ ЗДІЙСНЕННЯ

НЕДІ,,1Я

18

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, взятих ПЕРЕД ТОВАРИШЕМ СТАЛІНИМ! ПОРАДУЄМО РІДНУ БАТЬКІВЩИНУ НОВИМИ ПЕРЕМОГАМИ В ОДЕРЖАННІ висо­ КИХ УРОЖАїВ УСІХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ­

ТРАВНЯ р.

1952 Н! Орган Броварського райкому КП(б)У та райради депутатІв трудящих, Київськоі областІ

u

Ціна

УРОЖАЙ

За

Дружні сходи

КРУП'ЯНИХ

ранньої картоплі

культур

у рілиПlЧШ бригаді ~~ 1 (брпгадир Я. Васпльченко) на Торік ряд ріЛЬПИЧllХ брпгад 8 гектарах з'ЯВИЛIIСЯ друаші требухівського І\о:rгоспу i~IeHi сходи ранньої картоплі СОРІУ Хрущова., (югданівського імені «Стахаповець » і «Альма » . Ії Андреєва, русанівського ijIeHi заборонувалп і цим самим зни­ СтаЛІна, літківського i~leBi Ііа­ лініна ~пачuо перевиконали П!Іаll зБОру зеРНОВІІХ круП'я­ ку.1ЬТУР,

ВПРОСТПВШП

ВІІСОКОМУ

коп.

КИХ КУЛЬТУРІ

на

аг­

ротехніЧНО~IУ рівні , збір урожаю без В1рат - за(е :Jпечпли

центнерів гречки 3 гектара

13

ВпрощуваннІО гречка у нас центнери фосфорних та калЇfi­ почали приділяти увагу тільки них добрив. в останні РОІШ. Торік ріЛI)нича Насіння гречки висококондп­

бригада Н2 5 зібрала по 11,7 центнера на КОIIШОМУ з 17 гек­ тарів. Такпп або ще вищиП УРОіІ\ай мали можливість ВП­ роетити і інші брпгади, коли б щили бур'яни,розпушили групт. ВОШІ сіяли греЧІ\У по добрих Через день-два прпстунаємо до попередпиках,ЯК бригада Х!! 5нрополки картоплі. заораному люппну ІІа зе.ІІене ДРУЖНО Й,~е робота в fOPO,l- дvбрпво. ніх бригадах. Колгосппиці про­ В цьому році гречці приді­ пололи від бур'янів ранню ка­

КОіІШ01l1У геІ\Тарі у двt1-ТРП рази впщпtt УІЮіІ\ай гречкп і проса, HЇi1~ в інших КО:Ігоспах. пусту, висадки столовоl МОРК­ ШuроItо розгорнуте соціаліс­ ви, буряка і капусти, шарують тичне змагання ]іОЛГОСПШІків, цпбулю. Посіяно вже 1О гекта­ під керіВІШЦТВО~І парторганізз.­ рів огіРl\ів і посаджено 3 гек­ цій, за вирощешІЛ впсокого тари помідорів. ВРОіІ\аю КРУП'ЯНИХ ІіУЛЬТУР, сів­ Г. 3аброда. ба гречки та проса у вдосталь Колгосп імені Ворошилова, УДОбрениії, старанно підготов­ с. Троєщина. лений ГРУНТ на

10

3 ЧЕСТЮ ВИКОНАЄМО 30БОВ' Я3А Н НЯ, ДА ІІІ ТОВАР ИІІІЕВІ СТАЛІНУ

ЗА ВИСОКИИ

НІІХ

41 (840)

ЛЯЄМО

значно

більше

уваги.

НасліДУЮЧІІ приклад колгосшш­ ків Димерського раt10ПУ, ~ш зо­ бов'язалися зібрати по 13 цент­ нерів з гектара па П.lощі 75 гектарів. Попередники добрі·­ в ранні строки посіяли 55 гек­ тарів ЛЮПП8У на ЗСJене добрп­ во. Він добре росте. Заоремо КВАДРА ТНО-ГНІЗДО- його тоді, щоб па кожному гек­ тарі було не менше 20 тонн ВИМ СПОСОБОМ зеленої }шси. 20 гектарів греч­ Рільнича брпгада М 7 (брига­ ки сіят.~мемо по пласту кошо­ дпр П. мелы1енко)) зобов'я­ шини. Ії переораЛlI. ІІа КОіІ\ен залася зібрати по 260 центне­ гектар цієї ділянки перед куль­ рів картоплі па кожному 3 30 тивацією nпесеио ще fi по 3 reItTapiB. Іtолгоспникп вперше

успіх передовuкам. Прекрасну ініціативу ВПЯВП­ ли КОЛГОСПІшки Дпмерського і lIlполннського раі10нів. Димер­ ці зоБОВ'ЯЗаЛИСЯ зібратп в цьо­ му році по 1З центнерів греЧКІІ, а шполянці ·- по 35 центнерів в ЦbO~IY році запровадили квад­ проса з кожного rel~Tdpa і звер­ paTo-гніЗДОВufi спосіб посадки пулuся з закликом до всіх кол­ картоплі. Попередник-зяб, де

ційне,

місцевого районованого

еорту,

впрощеl10

на

власних

ділянках. ВраХОВУЮЧІ[ досвід передовиків, сіємо гречку в рекомендований ними строк, звичайною зерновою сівалкою в тракторному агрегаті. Глиби­ на загортання насіння 6-7 сантиметрів, після посіву пус­ тимо важкі КОТКИ, щоб ущіль­ нити

грунт.

Після сходів гречки, коли з'являться бур'яни-їх виполе­ мо, а потім, через тиждень чи

більше, знову ~нищимо бур'яни. На час цвітіння біля неї пос­ тавимо пасіку для кращого за­ Марія Харитонівна САВЧЕНКО пилення гречки бджолами. Поч­ - Герой Соціа.1іСТИЧflОЇ Праці, немо КОСІІТИ в стадії п\)буріння депутат Верховної Ради У РСР, зерен на абсолютніП більшості доярка колгоспу імені Леніна ЛебещlНСЬКОГО район)', Сумської стебел. Зберемо всю гречку бе~ об.'lасті. припущення напмеНШlIХ

с.

втрат.

Москальчук,

провела

с. Требухів.

посадку

'о:

матерям почесного ЗВ8ННЯ

"Мати-героТня"

.. госпників області розгорнути росла озшшна, посіяна по лю­ ранньої капусти на 2,5 геІ{та­ 60 гектарІВ ОВОЧІВ посадила соціалістпчне змагашш за ви­ пиновому пару. Садилп картоп­ рах, посів столової моркви на 7 і цибулі на 8 гектарах го­ вже городня бригада колгоспу рощення високого ВрОіь:аro цпх лю 70х70 сантпиетрів. .А. Іщенко, родня бригада колгоспу i~IeHi імені Сталіна. Колгоспники покультур. Колгоспи нашого ра­ діЛЬЮIЧНИЙ агроном. Шевченка. Тепер іде посадка йону ПОВІІНні посіНТІІ тепер Колгосп імені Щорса, HOMjllopiB та інших культур. ча.:ш прополку. Прошаровані 2500 гектарів гречки і 1ООО с. КняжичІ. Ранні овочі добре ростуть. цибуля і морква. гектарів проса. Прополені першпtl раз капуста, Мп масмо всі МОіІі.lивості до­ В. Рябий. НОВИЙ метод морква і цпбуля. битися всемірного підвищення садіння картоплі о. Стебакова, с. Русанів. врожайності ЦІІХ культур. Це підтвеР;ОRУЄ досвід передоппків

і нашого району. ВОНИ

fi

Щоб прп~коритп темп~ п?сад~

зараз) кп каРТОПJll, в

КОЛГОСIIl

все роблять для того, щоб здіfiс- Мал~~ков~ ~~апровадили

lMeI~1

агреном.

с. В.-дllмерка.

новип

рядковими сівалками. У

добрий ПУСТИ, помідорів та інших стис- що за:шшає після себе рівчач­ урожаП. Але циuуля іі досі не родніх культур.

лі строки і на ВІІСОІ\ОМУ агро- ки глибиною КОіІ\ен 12-15 сан­

техпі ЧІІОм.у рівні _посіяли тут ТШІстрів. У слід за трактором, пропо.nепа, вона у бур'яні сті­ також просо. на перехрестях лініft маркера нає. Більше того, тут ділянку

гречку та просо

в

KO.lrocni І\артоплю і трохи ПРИСlIпають імені Маленкова. с. Світильне. її землею. Щоб зовсім заробити у колгоспі імеlіі Хрущова, с. клубні в грунт, пускаємо кіпТребухів, ui;J: гречку та просо ІІі котки.

вали десять І БІЛьше Дlтеп:

С

б

І"

тов уха

С

анНІ

..

тепаШВlll

-колгоспнПlй колгоспу імені 2таЛіна, Броварського району 1,иівської О(lлаеті.

Гоnова ПреаидіТ Верховноі Ради

СРСР О. ГCPКlH.

окучник, можна б було зібрати

Добре пjДГоТУвtt.1ШСЬ і сіють і рівчачків колгоспниці кладуть

дена «Мати-героїНЯ» і граМОТIІ

І Президії Be~XOBHOi Ради. СРСР матерям, ЯКІ. Н~РОДИЛII .1 ~IIXO­

СРСР М. ШВЕРНИК.

рощенню BII(~OKOГO врожаю круПо добре підготовленій ріллі Торік у колгоспі імені Леніна, тии, колгосп виконав план зда­ П'ЯНUХ культур. В колгоспі вздовж поля пускаємо кінниfi с. Жердова, посіяли 0,30 гек­ чі ранніх овочів лише на кіль­ імені CTaJiHa, с. Русанів, сїють маркер, а пиі~1 впоперек іде т3.ра цибулі на зелене перо. ка процентів. гречку по ДОГІре підготовлено- трактор ХТ3-7, на причепі КОЛІІ б добре її доглядати, то Затягнуто також посадку ка­ му і вдосталь удобреному зябу Я!\ого-трилапчатий

Присвоїти почесне званнн « Мати-геРОlня» з вручеННЮІ ор-

Секретар ПрезидІї Верховноі Ради

Цибуля в бур'яні

вити свої зобов'язаНШІ по ВП- спосlU садІННЯ.

УКАЗУ

Президії Верховної Радп СРСР Про присвоєння багатодітним

Прополюють овочі Своєчасно

З

агроном колгоспу

імені Хрущова.

щавлю З0всіи переораЛII. А між

Москва, КDемль,

23 квітня 1952 р.

Здача м'яса і u

го­

яиця

держаВ1

3магаючпсь

М. Ходос, ПРllіімаЛЬНJlК бобРllЦblсоj'

овочепереваЛКIІ.

------

101

СВІЖА ГОРОДИНА

за

дострокову

здачу продуктів тваРИПШlЦтва державі, Іtолгосп імені ДШІПт­ рова, с. B.-ДlІмерка, вш~онав ріЧНИіі плад и'ясопостаВОІ\ па

процент.

І. Бобко. кожним днек ~біЛЬШУGТЬ­ ський імені Кірова - понад 1ооо І:С ::с ся кількість І\Олгоспів, що кілограмів. Понад річне З3.ВДIlШШ 20 посіяли люшш па зелене добТраІ\ТQРИСТ С. Гришко разом з відправляють ранні свіжі овочі Киянам відправлено близько центнерів м'яса здав Дl'Р;І\tші риво. колгоспницями за день садпть киянам. І\О.1ГОСП « Шлях l.пліча», 50 центнерів ранніх овочів. КО.лосп імені МО.:10това. с. 1'0_ На жа.1Ь, не всюди все роб- картоплю па 7-8 гектарах. 3. Короленко, с. 3а:НВI'Я, :\а ОСТ[lппitl час

ЛЯТh, щоб nПРОСТllТИ

високпft

УРОЖ:ltt гречки та проса. ВКРilП

с. СвіТІІ.1ЬНС.

г. 3а'К8.

руднянеькому

j~lепі

здав овочів

затягують сівбу їх у гоголівCЬKO~IY колгоспі «Червона У 1\раїна»,

3

700,

пеЛИКОДllмер· І

тоnарозвавещ> КОНТОРИ

"ПЛОДООВОЧТОРГ· .

ЗВЕДЕННЯ районного від;з.їлу сільсьного господарства про хід польових робіт в колгоспах району на 15 травня 1952 року (8 проц . до плану)

Кагаповпча,зазимському \( ІІІлях --------------------~--~~~~~ . = :ё aJ.~ :с :;1 О';: І:rліча». В бі.lьшості, тут мало "'="t .~ ~ ."'=0 Назва се.lа, колгоспу u u 0.0; 0<11= або зовсім не заготовлено міс­ оо. с СІ t: t::JEo t::>: t::.: цевих та MiHepa:rbHnX добрив 100 Русанів, ім. СталІна 42 90 ІІід ці культурп, впділеllі ді­ 100 53 Плоске, ім. Jlеніна 89 лянки заростають бур' янами. В.-Димерка, ім. КІрова 100 44 88 і1І

~

НасліДУЮЧІІ і запроваджуючи Бобрик, ім. Сталіна досвід передовиків, всі ко.1ГОС­ Кулаженці, "Зоря" Гоголів, ім. Молотова пи рапову мають можливість СвіПlльне, ім. Маленнова виростити ВИСОІШП урожаl1 греч­

Рожни, "Більшовик-

ки та проса. Ми повuнні на­ долужuти прогаяне, посіяти ні культури найближчих 2-3 днів без будь,яких порушень агротехніКп.

Требухів, ім. Хрущова ГОГО.'Іів, .. Червона УкраїнаКрасиліВl{а, ЇМ. Жданова Жердова, ім. Леніна

Капита, ім. Сталіна Рудня, ім. КагаНОВИЧІ

Ь7

87 85 85 84 82 78 79 78 78 78

О

38 42

75 100 51 66 100 12 77 80 100 51

44

65

48 45 40

40 56 41 40 зо

і

Мокрець, Ім. Будьонного ЗаворичІ. ім. Кірова Княжичі, ім. Щорса В.-Димерка, ім. Шевченка Літкн, ім. КалінІна В.-Димерка, ім. Димитрова В -Димерка, ім. Леніна Богданівка, ім. Андреєва Погреби, ім. Кірова Семнподки, ім. Леніна Пухівка, ім. Вату тіна Троєщина, Ім. Ворошилова

Зазим'Я, "Шлях Ілліча"

01)(

~

~

.. 0'-

u:::r

d..::

"'="t

'cu о u 0.0;

';: :: со. t:""

t::JE~

77

З8

ІОО

76 7'1. 7!) 70 69 69 68 66 62 60 58 54

60 39 53

ВО

Сси

зо

38 !2 З2 З7

О

СОІ:

.

'"

На 124: процеНТІІ впновав річнпп план зда чі яtij~П І\О.lГОСП «БільшовИІ\», с. ГОіІШП.

t:x

66 75 100 20 80 100 100

31 29 33

З3

32

33

27 60

ВПКОIlа.м

lІіnрі'l нпft план НПI~еПОСТIlВОI\ ШL 1 ~3 IIPOI~CllТII. В. Листопад.

станом

-----------------~----~----~~

Назва села, колгоспу

ГО.lів. А PTЇ.lb таl\ОЖ

К. ПищаИ.

Більше

90•

*

центнерів

м'ясІ!,

понад пїврічпе завданнн :здап колгосп імені Хрущова, с. Тре­ бухів.

А. Буряк.

* На

188

процентів

впконав

піврічний план м'ясопоставок бобрицький колгосп іменіСталіна А. Конопля.


2

СТА

ПАРТlііНЕ

ЖllТТЯ

па рторгаllі­ успішність

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

У

ВІІвченпі

«Ко­

EK3A~IEIIIB ~T

зації колгоспу і~Іеllі :lепіна роткого курсу історії ЮїП(U)>>. працює ГУРТОl\ 110 ВПВЧСІІІІЮ ,( Ііо­ l\Iаючи ве.1ІІ1шlt досвід про­ роткого lіУРСУ історії ВlіU(б):>. паГtШДIІСТСЬКОЇ роботи, т. Rудря Торік 12 I\O~IYHiCTiB і без пар­ юrі.lО пов'язр; історuчні мате­ тittних активіетів- 1\0.1ГО(' ПlШ­ ріа.;ш з сучаСНІІМИ подіями і ків ВИВЧИЛIl 7 ро:здіJів, в цьо­ :lаВ,ЩШIШШ, lIостаВ.l~ІШУИ бі.lЬ­ му павча.1ЬПОМУ рnці - повністю ШОВІЩЬКОІО партісlO і раlШIСЬ' закінчили ВІІвчаТІІ весь нрог­ КШІ УРЯJ:О~І перед ТРУДЯЩПМП, рамовиft MaTepia.l. прпвчаt: до цього і своїх слу­

До чого ПРИЗВОДИТЬ ВідсуТНіСть

ІІІ КО.ІА Х

контролю

Торіl\ 16 органіЗllll1П І

Останні

9G(jS !,apUOB;JIIHЇB, БРОВJ.РСІ)ка ХОЧJ, б з того, ЩО тіЛЬІ\ІІ

поміг.

IlіС,lП lВОХ додаТКОВlІХ saHSlTb на тему: «НІ\ працюва­ ти над ІШПГОЮ і вести конс­ пект» та кількох ГРУПОВИХ і іПДІІвідуа.lЬІШХ І{ОIIСУ л І.ТЙ І(іП не тіЛЬКІІ ні товариші, а й всі іп­ ші ста:ш значно ]\раще працю­ вати

над

КНИГОЮ,

конспекту­

ватп, ЗРОС.1а їх активність при співбесіlах по ТіП чи іншій те­ мі. ~Іожна навести і іншиlt ПРИК.lад. Т. Роговець jIaB НО;ІЬ­ коі1 зага)ьпоосвітніtl рівснь і тому відставав у навчаНllі. Прикріпилп іІого до вчите.1Я, і він за цей час не тіЛЬКІІ набув

готуються

дО

ШДСУИКОВl:IХ

KapuoBllIllliB і т. д, аЮlісТl) то- Iipi~1 нього, І1раВ.1іШ1Я СІ\.:1<1.10 го, щоі) стягнути ці СУМИ 3 lоговір 3 Ш\П~fОСЬ грома:lJШИПО~І БОрйШПІ\ів, Uухга.пер I\О.1ГОСПУ ~Іаl\есвпм на речовт автомашп­

Ф.

БоіуlіО воріШІІВ ПО-СВОНО~ІУ НП і ІЗіІіе 1lI1ІІ.ШТІІ.10 ПО~ІУ 9 тисяч «РО3'1І1СТІІТИ» дсuіторе/,ку за60Р· Ішрбонанпів, ВП),it.1а 2О5 ні.10Г­

гованість. Він сауові.'ІЬІІО, без pa~liB па.1ЬНОГО, а автомашина рішення праВ.1іilUЯ і зага.1ЬШІХ tl ДО цього часу несправна.

зборів, ('писав БОРГІІ. Iipi~1 то-

точне та пі~сумкове uuвторепнн він СIlпrав 18G4

кращимп

знаtlОИ.1lятьrя

місяців тривають пе-

10

торії.

газети.

давая\!. 3авгосп М. ТеПЛЮІ\ I\~- ГОСПllОГО І\йрбовашщ,ціНІІостеfi і

Учитель Г. Медведенко.

пив 1.1Я громадського тварин- цим сами~ заНИil-~УЮТЬ приu)'тки НІІцтва на 2500 карбованців колгоспу, вартість трудодня.

що їх полонила. Американці спочатку по годжу­ Ba.lIICh репатріювати 132 тисячі корейських і китайських військо­ вополонених. Потім без будь-яких

щиро прагнучи до BCTaHoB.lcHHH пере~IИР'Я, й;:{е на значні поступКИ, американці, що виступають від

підстав змеНШИ.1Н цю цифру до 116 тисяч і, нарешті, тепер напо­ .lягають на рспатрlації не біль­

званих

"віііськ ООН·.

шс

70

тисяч війСЬКОВОПО.10нених ...

ГОСПЮІ.

Cb\o-фінапсону діяльність прав-

3.10вжпвають у колгоспі пра- ління, не викриває цпх пору­ BO~I, записаllШI у Статуті сіль- шень ГОСІІсрті.ll, про за.1учешш

роботи по паtlму спеціа.1істів. шоферів, що НР:ЩЮЮТЬ на

ваптаЖІШХ аВТО~lLlшинах,

ЧОТИ-

Грубе

на заlшжен­ но. аамість

IrIOJOKI1.

вІдбутися

А~lериканські ~ монопо.llсти, нкі

ся скорочення воєнних готувань і

пос.1аб.lення міжнародного нап­ руження, Так в інтересах купки іМПl.?ріа.lісгів затягуються пере­

ГОВОРІІ в

рОЗВ'язати корейське питання мир-

Кореї

і

пршюсяться

в

всl.1ЯКО затягують пср~говори, ви-

інакше кажучи. як вказують предс­

суваючи неприйнятні і бсзпі;tставнІ пропозиції. ЗаВ;J.ЯКIІ ЗУСИ.1ЛЯМ корсііської і китайської СТОРОНИ дО цього ча-

тавники Корейської Народно­ Демократичної РеспублІки. аме риканці иаСН.1ЬНО хочу1'Ь затримати бі.1ЬШС НЮ тисяч ВіЙСЬКОВОПОJIО­

реї. Відомо, що правляча демо- наспраВ,l.і прагне до врегрюван­ кратична партія має намір вико-' ня і миру. а хто розмовами про

су

НСІІІІХ.

ристати

В;J.а.10СЯ

досягтн

уго;щ

ЩОДО

бі.lьшості пунктів ПОРЯ,1КУ денного переговорів.Ще не BPCfY.lboBa-

Грубо порушуючи Женевську конвенцію. а~fериканські представ-

НИМИ заJIИШИ::lIСЯ питання про кан-

ники твсрдять, що інші ПО:ІОllені

дидатури IІсіітра.'ІЬНИХ

країн

Д.1Я lІібllто"не хочуть репатрlюватись".

наг.1Я.J.У над З.J.ійснеIШЯ~1 умов пе-

ремир·л.

про

, -1

aepoдpO~I1B

неНIfХ.

обмсжсння

про

Ие

рішуче

спростовується

фак-

Протс два перших Пlпан- а~lериканці американці,

аТі

б

.10В.'lюватн

вттям змушують вис"небажання·

репат-

РІ·юваТIIСЬ. Відомо тако·.tn...·• що остаНIIІ". ;П !Іасом ІІа цьому ГРУНТ1' статаиської сторон" легко врсгу л ьо- .ТІ.:Н'І СЯ заВОРУШСllНЯ в американсьвані. Основні незго:J.И ВИШIК.lИ ких таборах вІйськовополонених, -" заВОРУШСIIНЯ. я"'і б)'."'1 придуше-І в шпани і про вшсыІ.вопо.;онсних.. а. ,Н можуть

б уп!

в

нення добитися перемир'Я

neperoBoplI

в

Весь хід корейських

Ко-

рів

як свНі КОЗИР

переконливо

нього

під час виборів лре:шдента і конг-

П

людей.

намагається

роведен

цими днями

в

Б

замаскувати

свої агрссивні заміри.

Грошова

J

0.1-

реформа,

РСЗУ.1ЬТ

ост ан-

" ОО,І 1\0реНСЬКОl

ки-

u

НЯ роздрібних

перемога

..

краІН

цін-нова

..

наРОДНОІ

ве.lика

дс~ю-

кратії. що йдуть ПО Ш.'lяху до соцlалізму. Иі захоД.и , здійснені болгарськ.им УРЯДОМ 1 КОМУl1істичною парТІЄЮ, €, насамперед, яскравим с,в, lДчен.ням з.мlцнення ~KOHO_

скасування

ве.1ИКИИ крок у розвитку

еконо-

міки БО.1Гарії. Особливу роль ві-

діграє в цьому Відношенні б

оо встановлення курсу олгарськОІ гроб шової ОДlІницl-.1ева на азі. .найб .. ільш cTa.10I валютн в СВІТІ-раДЯНСLКОГО карбованця.

Зага.'1ЬНИЙ обсяг промислового виробництва у цій країні зріс на 19 процентів. ОпуБJlіковані недавно підсумки виконання Hap0;J.Hoгосподарського плану за перший квартал 1952 року вІдбивають

рив нашої нацІональної ва.'1ЮТИ від JoO.'lapa, який, як і валюта всіх капіта.lістнчних к,аїн, зазнає крп­ зи і постійно знецінюється." Вона зміцнює курс БО.'lгuарського лева. значно підви~ує иого купівель-

погодившись, зокре'>fа, з ТІШ. щоб

дальше неухильне пІднесення на-

ну

військово-

по.1Онені, постІйне

мІсце

прuжи-

вання ЯКІІХ ЗllаХОДIІТЬСЯ на

терн-

Відповідь на це

в

іноземній,

можна

зокрема

ській пресі. Вона визнає,

ресія США в

Кореї

знайти

американщо аг-

закІнчидась

родного

господарства.

Швидко І

спроможшсть.

Д.1Я всіх Kpaї.~ табору соцlа.'lіз­

зростає випуск товарів широкого

МУ і

споживання.

що УСП1ХИ в галузІ

Д~MOKpaTil

розвитку незмінно супроводяться дальшим підвищенням MaTepia.'lbного добробуту широких народ­

них

мас.

СК;Jсування

~(]P1KOBOЇ

системи, зниження роздрібних цін

свідчать про постійне піклування нароnlЮГО уряду і болгарської ко·

муністичної партії про трудящих. Досить вказати, що в 1~51 році в Бо.1гарії бу.1О В\lроблсно бавов­ няних тканин майже в 3 рази, шерстяних тканин в

2

рази,

рають зага.10М 920 MI.lbiioHiB лс~ вів У новій В3J1юті. В ці дні, КО.1І1 В Болгарії 6у.1а

характерно

те,

економічного

оин опуб.lікував чсргову відь про

економічне

Наведені в доповіді

01472

Броварська РlЙовиа Ар)'карп Киilсьхого облlсвоге )'праuiкu І спрuu ЦО.ll1rpаф1і та ІИАаВIІНЦТlа

допо­

становище.

цифри пока­

зують, що в капіталістичному CBi~

ті скоротилось виробництво това­ рів широкого СПОЖlІвання. ще бі.1ЬШС ЗIІИЗИ.1ась купіве.lьна спро­ можність населення. Досі в АНГ!Іії та інших капіТ:f.lістичних країнах існує KapТl\Oвa система, причому норми видачі продуктів постійно скорочуються.

Неухильнс зростання економіч­ ної могутності Бо.парії, добрОбу­ ту населення

ще

раз

жують, що обраний

пlдтвсрд­

болгарським

народом шлях соціа.lізму і

демо­

кг-атії.Ш.1ЯХ дружби з Радянським Союзом є єдино правильним шля-

хом.

С. Іванов.

Т. в. 0.p6дaKTo~a

М. ІВАНИЦЬКИЙ.

Адреса редакції: м. Бровари,· Київської області, вул. Кірова

РИ

ЦУК­

ру в 3 рази, мила в 2 рази бі.1Ь­ ше, ніж у 1939 році. В резу.lьта­ ті грошової рефОРМІ!, скасування

ведено Зlшження цін. секретаРіат

родними угодами, зокрема з Же- сторона одна несе відповідальність невською конвенцією, запроп')н)'- за те, що досі не досягнуто угоди вала обміняти всіх війСЬКОВОПО.lО- в шпа~ні про військовополонених. нених обох сторін. І в ЦЬО:'ІУ пиЧим пояснюється, що Сполучетанні корейська і китаliська сто- ні Штати систематично саботують рона піШ.lа на да.lьші поступки. і затягують переговори?

ті

С. Світи.1ЬНС.

скасована карткова система і про­

Корейська і китайська сторона в ні з виключною жорстокістю. міЧН~l МОГУТНОС!l НаРОДНОI РесГрошова рсформа, як підкресцІлковитій відповідності з :'llіКнаСтає ясно, що а~fерикансь!{а пуБЛІКИ Болгаріl. JІЮЄТЬСЯ В постановІ, "означає від-

не рспатріюва.'ІИСЯ

Гришко,

КО.1ГОСПНИК.

хто дрібних цін трудящі Болгарії виг­

Зміцнення економічно' могутності народноТ 60лгаріТ

і

І.

перегово­ карткової с"стеми і зниження роз­

показує,

щодо Т3~IИ. Відомо про звірячі наси.'ІЬС- гарlї грошова реформа. скасуван- каР1КОВОЇ системи І зниження роз... тва '13,'1. віИUСЬ""ОВОПО."онеIIИМ'·f. яких ня карткової системи і знижсн- дрібних.. цін ЯВJIЯЄ собою новий ВliIСЬІ\ОВОПО.lО-, n •• r

ня, як це визнають і , • u "ІХ пропозицш

жертву життя тисяч

ним шляхом розмовами про праг-

с. Богданівка.

На нашому молокопункті пра­ того, щоб розібратися, 1\. дев­ цю'; ІІРІІЙ~Iа.,nьшщеlO Іі. дев· ченко обраJила КО.1ГОСІШIЩЮ, ченко, яка грубо поводиться ВIlХОПllла в неї СУ.'Іію з моло,­ :\ МО.10І\UЗ;JДВЦЮШ. TJ,K, 6 трав­ ко)( і розбила. Такі фаКТІf НЛ КО.1ГОСПНИЦЯ П. ГР:)ІІ пред'я­ непоодинокі і ПРОХОДЯТЬ безкар-

нзжи.1И KO.'lOca.lbHi прибутки на гонці озброєнь, побоюються, що пrремир'я в Kop~ї приведе до зниження виробництва озброєння і, отже, до зниження їх прибутків. Амсриканська вояччина побоюєть­

числі і американського, УРЯД СИІА хочс прикрити своє небажаmІЯ

інструктор-бухгалтер.

поводження

агреСОРIl виклика.1И

зважати на волю народів, в тому

ПУСТU.lа роботу на са­ М. Гааюкіна,

d 5

в .шстопаді.

рення народіВ. У Сполучених Штатах зростає рух за припинсн­ ня корейської війни. З~lушений

-

Д.1л МОП.1ИВ.

ненаlWlСТЬ свІтової громадсыоїї думки. Злодіяння амсриканціВ. які застос)'ва.1И бактеріологі'IНУ зброю. ще більше посили.1Н обу-

3aOKraHCbKi стороною.

фуражу, але ВІШВU.10СЯ, щО акт Ревізіtlна комісія (годова Боб про купівлю підр06.1Сlшtl зав- ко) не псревіряє всю гсспо,Щр­

ресу США. щО мають

цілковитим провалом і не мае нІ­ яких перспектив у майбутньому.

ре говори про псремир'Я в Когеї, початі з ініціаТИВIІ постійного представника Ра:lIШСhКОГО Союзу в ООН Я. О.Ма.lика, В тоіі час. як корейська і китаііська сторона.

імені так

с. СеМIІПОЛКIІ.

контрольованій

рскоиеН,10нанuх НОРМ Вllроuіп\)', праціВНИКtНI тпаРUШШЦЬІ\UХ феР~1 3НU;Ш:Ш їХ. 311. трп міСЛllі Ві4.е перевuтра чено 898 тр'.'до­

ЦШ важливitt події в житті ЛІ до касп, a~e іі тут бухга.J- бухгалтерії і підзвіТАПХ "ОМУ ШКОЛIl були ПР11СВSlчені бать- Т.СР зробuв так, що що суму праніВНИІ\ів, які uезвідпові~аль­ ківські зборп, випущені стін- колгосп за.'ІПШІШСЛ ВИНСН _п~~- НО СПВ.lяться ДО збереilіешш ко]

пя жирності

БІ.1ьше

На­

ДОТРІВlувати

ботами попередніх років, з ІіОЛГОСППШ\ІІ С. ДеИнска та Всі ці ПОРУШСЮІЛ трапи.JО('Я зразка~u ·відповідсЙ по окре- Г. БобlіО за доручснпям прав- впасліцок того, що правління )(ИХ білетах, аналізом тппових ління ІІро~алп на базарі 300 І\ОЛГОСПУ (ГО.10ва Р. Гура) не задач. курей. 2.3UO І\арбовапців з;!а- RПIlкас і не КОПТРО.1ЮG роботу

ково

Переговори про перемир'я в КореТ

щ06

з жати понад 50 тuсяч карбован- ДНІВ.

ВИ.1а ЇП претен:{її

u

мість того,

екзамеНс1ціltllИМП ро- нів.

*

МІЖНАРОДНИИ ОГ ляд

3 іншпх

иатеріа.1У. До послуг учнів об- О. ТеПЛIUІ\а, І, БОUІ\а і

за­

с. Бобрик.

І\dрБCJВJ,нці

ладнані дві спеціальні кі~шJ,ТО, трьох осіб. ОТтС, ОДНЮ[ розде за розкладом відбуваються черко)( пера uухгалтер позбаІ\ОНСУЛЬТіщії, снаочне ПРНJад- вив колгосп МОЖ.lивості одердя. Тут учні

Слід TaliOiI~ зазнаЧІПИ пору­

по- го, невіДО:\ІО з яких міркувань, шення п іншого ПОР П llі і У.

шпь, які бу~уть проведені в l\інці травня. Організовано пов­ * торення пройденого ~laтеріа.nу. Післязавтра перший день Двічі на ТИтдень відбуваюrься екза~Іенів. До них ІІІІ повніетю конс у .1ьтані і. підготувалися. Програмовип ~Ia­ знань ~a ЧОТПрИ КJdСП почат, І. Швачко. теріал з усіх предметів по всіх кової ШКО.lИ, а il ~Ia'; добру с. Же рдова Rласах виконано відповідно ка­ лендарним пданам. Організува­ ли повторення. Вчите.nі ЩОДНЯ в гуртку І{ОМСОМОЛЬСЬІ{ОЇ політосвіти дають учням консультаціІ, а з ~r цьому учliОПО1lУ році знач­ lЦе декіJIька днів, і ми бу­ по краЩС, ніж торіl\, прохо­ дe~1O піДВОДІІТИ підсумки нашоl невстигаючими проводять до­ даткові занлття. 3 положеННЯ~f доть папчаНlIЛ в гуртку КОМ­ роботи. 26 чоловік комсоиоль­ та інструкЩ(}ю про перевідпі CO~IOДЬCЬ1\OЇ ПО.lітосвіти. 3авіК­ Ilів і неспі.1КОllОЇ молоді ще і ДІІ на заняттях, l.;ріУ основного ще раз ПОВТОРЮЮТЬ матеріал, та випускні екзамени УЧІІтслі матеріалу, н зачuтуваза окремі щоб впявити добрі знання на і учні 0знаttоилені. Вся необ­ хідна документація заготовлена. розділ о з peKO~IelIДOBaIlOЇ ХУДОЖ­ піДСУМКОІШХ заняттях. ньої літератури. Це ВIl1\лпка.'ІО Пропагандист О. Андреєва. П. Мельниченко, інтерес до КlIИГ, їХ OUOB' яз­ КО.1ГОСЛ імені Сталіна, ДІІректор школи. прочитуваJП.

:\~t

тустьсн до наnвідпові:Ш.ilЬІІішо· раffСІІОіІ\Ішспі.1l\а- 339:t 1\,lpUO- останні 3 місяці llIІТрз,чепо ІІа го етапу в СВОїП роботі як­ в~шці, rіJИ'ЬІ\С СПОйШВIІе това- OIl.laTY rтopOHHЬOГO аІ:тираIlС­ найкраще ІІ роврсти персuі,1пі рш'тво H.-ДlIмеРКІІ - 5з:г~) ІІОрТУ lti Т//СЯЧ кпрї'lованнів. та випускні еК:IЮI('ПИ учнів,

го предмету ПРОВОДІІлоrя ідеіІно- ПО.:Іітпч-

Пі~ВIIЩСППЯ ного рівня С.1}'хачів еПРIlЛЛО :Іростанню їх політичної і тру10воїаІіТпвності - всі вони пра­ щоють агітаторами, посідають авангаРllIС місце в колгоспному ВllроііНІІцтві. Іі. Дорошенко н2. сівбі ВИКОIlJG норми виробітку на 140 -150 процентів. рjлыlІ-­ ча. брпгаlа Ф. Перерви першою в КО.lгоспї завершпла сівбу ярпх КО.10СІ\ОВПХ і посадку кар­ топлі. БраЩНtl СЛУХз,'1 К. Хомич приRНSlТІІП каНДll~атои у члени ВКІІ(б). Зараз всі еJ)'хачі діяльно

різ~ ри Оlержують ~apoGiТII}' П:ШТУ.

них ociu :\аЛllllІИ.1П('Н ВІІІІПІ (: тут і aBTO~Ie\aHiK, НКО"У RIIІ\О.1ГОСІ1У i~ICHi _\Н,lреСlla 48213 плач}'юТ!. ЩО~lі('шlЯ 100О кар(ю­ приготування карбов Шllів. J ІШХ СІШТОШИН· ванців. J ВСС іІі автотранспорт Пе~агогіЧllпf1 KO.1el\ТlIВ Г(іГО' сы\a UJ1(l «Сі:JЬГОСПІІОСТJ.ч» -- ІІрацюс не~~dдовіJыl •. Це ВІІДНО .1іпської сереДПhОЇ Шf\О.111 го·

УСІІіШIІО закінчити навча.1ЬШІЇЇ Як торік, так і НhОГО року ха l Іів. IiOiI-~eH 3 них, крік вив­ рік. склад СJух(!чіІЗ, за ВІШЯТКО~І чення ОСlЮВНОГО матеріа:1У, ДОК­ Ще на почап\у останньої, двох ЧО.lовік, не ;ОlішІВСЯ. Це .1а!шо 0знаf10~ШВСЛ по першо­ чверті кожнult УЧПТf>.1Ь оргаНі-/ да.'ІО змогу ПРОllаГ(1ндистопі діІ\ере.1ах 3 матеріалами в'їздів рекомендовану зував роботу на УРОІ\ах так, К Кудрі оціІШТИ іНДlІвідуаЗІ)НЇ ВІ\U(б), ЧІlТає щоб не за.1UШИДОСЯ НfВІІВЧСздібності КОіКНОГО з них. Н к­ ХУДОЖПЮ .пітературу, ВИllИСУI: lIШI жодне питання. 3 liOiI\IIOгазсти. що, наприклад, ll. НЧНIlК і П. Онан ко s пеРШІІХ днів нав­ чання добре засвоюваЛII матс­ ріал, то Іі. Хо~шч і Ії. Доро­ шенко НС вмі.1И Пllвіть скластп конспекта, ТЮІ більшс-корпс­ туватисл НІІМ. ІІ ропаГйНДІІСТ до­

18 травня 1952 року

20 ТРАВНЯ - ПЕРІІІІІ fj ДЕН І>

Підготовка до підсумкових занять Другпtl рік при

Х

Зам.

585-2730

41 номер 1952 рік  
41 номер 1952 рік  

41 номер 1952 рік

Advertisement