Page 1

ПРОАtrарі всіх

=

Itpaln, faHaurtc~1

ОБІцяємо Вам, дороги~ товаришу Сталін, що ми в цьому

ЧЕТВЕР

24 ТРАВНЯ

1951 М

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА р АИР АДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДНЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

підготуватись до жнив Великий ВОЖДІ, і.. R'l!1тель ра­

ДЯНСЬКОГО народу Н. В. Сталін вчить:

"Збирання - справа сезонна

і воно не любить ждати. Зі­ брав вчасно-виграв, спізнив­ ся з збиранням - програв" На І.ОЛГОСПНI1Х полях pafioHY

росте дорідниtl урожа!l. Есе це результат успішно

проведе~ої

сівби на ВИСОКОМУ

агротехНlЧ­

ному рівні,сприятливих кліма­ старанного

ського продуктивного тваринництва і своТх зобов'язань

15

Кафе .1 ра

рощенню ПlвдеННI\Х

очистки

19

СКОН­

зда'lі

врожаю,

молотьби,

Х.1!іба дrржаві.

А між ТИ~І з підготовкою до

KpH~IY ,

збиральної

в

ряді

колгоспів

негаразд. В сьогоднішньому но­ мері «Стахановця » вміЩ}'Є1l0 кореспонденцію механіка по сільськогосподарських машинах

Броварської МТС І. Сундука, в якi!l наведені факти затлгуван­ ня :ремонту комбайнів, жаток,

про

натхненну

З'єднаного

воз­

народу,

Картину .Квітуча Україна" від­ значено премією на міжнародному

кінофестивалі у м, Канн (ФранціЯ).

Винні в цьому, в першу чергу,

Озимина в рІст

ДОС.lіДIIOЇ

ПlвдеННОI

одержано з

і Таджики-

тати для якнайстараннішої під­

ГОТОВКИ всіх збиральпих машив і дрібного реманенту, для про­

думано! організації праці в колгоспі, в кожній бригаді. Треба в кожному колгоспі,

бригаді СКJlасти

чіткий

"

стат ЗРІЛОСТІ.

.

ПІ)О УСПІ'Шllи ft п о ча'rот' ек . и. . , -

замеНlВ надходять І10Ш,"(ОМ .l !'1IIІЯ

"завІДУЮЧОМУ

лабораТОРією

наУКОВО-ЛОСІ іДІЮГ0

інституту Т8аринництва Т . М. Ка­ зенку. ЯКИЙ брав участь у розроб­ леllніудоскона~еного методуштуч ного

заП.1іднення

дарських

тварин ,

СІЛЬСЬКОГОСПО­ а

також

селек­

ціонеру Бі .lОцерківської селекцій­ ної ст3.нцїї А. А. Горлачу, який вивів новн'і сорт озимої пшениці .Лісостепка---75" .

На знімку: Т. М. КаЗЕНКа (ВГО­

рі) і А. А. ГОРЛАЧ.

лавра Д.1Я озеленення шкарень,.. ДIІТЯЧI1'\ садків і заводських цсхів. 1 СВІДчать

(Т АРС).

- - ***--

Знищення бур'янів 3 допомогою авіації

\

\

про велику

J

.

УСПlш-

ність шко.н рів.

Думи у/( р:1їн('. ыlоїї МЮ0ді про

наВЧ,lІ1ІШ і МИРНУ .~ворчу пр~ц!о, ,. шо

'1.cKa.R2:b

JX

'І .ІШТ!І,

ВІДоораn;еш в iJl.1ЬШОСТl творІВ.

У червні на полях України Юнаl\И й дівчата, пишуть про Північного Кавказу, Поволжя. За­ хідного Сllбіру і центральних об­ грандіозні СПОРУД!! ста.lінської ластей з допомогою авіації поч­ епохи, про боротьбу народів за неться знищення бур'янів. З по­ мир, про щастя ЖІІТИ і ВЧПТП­

вітря ПРОВОДИТИ~lеться обприску­ вання посівів розчинами спеціаль­ ІІІІХ хімікатів, які згубно вплива­ ють на бур'ЯНИ, а.lе не завдають ніякої шкоди хлібам. .Прополен­ ня" з повітря буде прове­ дено на знаЧfiО більшій площі,

ніж торік.

(ТАРС).

СЯ В радянськіі1 І, раїні.

--+++--

ГЛИБОКІ І ТВЕРДІ ЗНАННЯ Організовано ПО'lалпся el\Jaмени У Бр о ваРСЬІtій середпій школі. Лвка учнів-стопроцент­ на.

у 10 11 ласі в перший і\еllЬ був еІшамен з УІ\Р1.їНСЬІ,Ої мо­ ви та Jlітератури. Більшість 1Ю­ біт одержаJИ високі ОI\іПКIІ.

У чні Василь Марченко та Ві­ ДРУЖНО зійшла картопля в рів картоплі. На окремих ді­ талій Гуц обра.ш тему «Прав­ a-Ста.Jін, МИР-І\е CTa.liH, 3 колгоспі ім. Калініна. Але ляпках, де вона. паtlраніше бу­

в підготовпі до жнив і в Боб­ . Стіною стоїть жито, воно в швидко РОСТУТЬ і бур'ЯНИ Ріль- ла посаджена, К.О.1Госпниці по­ рицькіП МТС. Тут затягуGТЬСЯ РІСТ JlЮДИНИ, впколоеюlOСЬ, еко-. . ' . чалп підгортати. ремонт комбайнів, особливо мо­ ро буде цвісти, стебло маІ)" НИЧІ бригади ведуть :-! ними В. Савченко. лотарок. З 31 жатки готові до­ товсте, колосся- велике. Пше- боротьбу. Прополено 40 гекта- с. JJіТЮI. сі до роботи тільки 12. РЯДОМ [І МТС, в колгоспі іи. Кагано­ ниця-за.чК1UУЄШСЯ. Ніколи ще ШКІДНИКИ З-А-Г-Р-О-Ж-У-Ю-ТЬ УРОЖАЮ вича, с. Рудня, 7 жаток, але таких хлібів не було на наших ГОРОДИНИ до ремонту їх не ПРИСТУПИJlИ ні полях. Все це реЗУJlьтат стаковалі КОJlГОСПУ, ні спсціаJlісти ран ного ДОГJlЯДУ 03І1МИНИ. Повний порядок на планта- колгоспі ім. деніна, с. Семи­ s МТС. Змагаючись за високий уро­ ціях ГОРОДПІІН у калитяпському полки. ШІtіДНІІІ~И вже зпищи­

До жнив ,залишилося небагато часу. lIого треба викорис­

,,

КІВ скл~даю!ь екзамеНIІ на ан-

череШНІ І ва

яких

Узбекистану

ПРОПОЛЮЄМО КАРТОПЛЮ

людини

Не відчувається напруження

.

ВІД-·

Повністю очистити посіви вІд бур'янів, У бойовій готовності зустріти жнива

l\'ITC.

керівники МТС, що дотримую­ чись чеРГОВОС1і в роботі, :ве розгорнули заздалегідь підго­ ТОВКИ до збирання врожаю . .

працю

ЙОГО економічне і культурне зро­ стання. Натурні з'йомки зроб.,ені в 1950 році.

молотарок і іНI1ІИХ збиральних

машин по колгоспах цієї

творчу

. . .

жаНЦIВ евкаЛІПТУ І благородного чались прп ВJlеогіli ЯВl'і vчнів

~. краІНСЬКОГО

українського

РаДЯНСЬІЮМУ

стану. з, усіх областеn респуIJ,[іІtи. Ст~нція за~отув~ла багато сад- Екзамепи в IІП;О.lа,х екріЗI) по­

М.І!

Фільм розповідає про -розкВіт У країнської радянської державн,

на ділянці

груші, насіння

--~~ :~--

фільм .Квітуча Україна".

траl!НЯ

кІВ, хурми.

ковша

ляду за посівitМИ. Щоб нам Фільм "Квітуча виграти битву за ВРОіІ.:аЙ, 'тре­ Україна" ба, не поелаблюю'JИ в дальш­ Київська кіностудіЯ доку мсн­ Постановою Jlади Міністрів IІIОМУ увс:.ги ДОГЛЯДУ за посіва­ тальних фіЛЬМіВ випустила новий ми, своєчаепо підготуватпсь до повнометражниіі документальний С.Р'СР пр.исуджеllі Ста.lіllські пре­

збирання

всьому

С

станції пл.одів.ництва за~інчилась Організовано проходять еІ(за­ B~caДKa СIЯНЦ1~ аБРИ~ОСІВ, перс.и~ мени в усіх 130 шко:rах Rш;­

від налипаю'юго ГРУНТУ. Ці два винаходи дають багато Т!ІСЯЧ кар­ бованців річної eKOHO~liї.

ДОГ­

рОСо1lШ у

критому грунті.

ності екскаВі!ТОР.<l і при с тосувгНIІЯ ав roмаТИ'lНОl

Яl\ І ПО

чірязєва вперше 13 ЦbO~IY році складають БЛИЗЬ1;О 4 иільfiонів поставила ~a)'KOBi досліди по ви- учнів. 50 тисяч Д~СЯТIІI;:rаrIlИ-

струював дічильник продук тив-/

длSJ

.

субтрошчних культур

і чаю Московської Сі.1ЬСЬКОГОСПО-/ ою~у, .ноча.1ИСЬ переВО,~1\l І даргької Академії іменС К. А. Ті- ВППУСІ,Нl екзаиенп. Б ~' PCP Іх

вододільного

Пllроженко

НИ В школ~х .

2! травня в ШКo.lа.х ~ крашп,

під МОСНВОЮ

Старший майстер О;:l.I/ОГО з кроку­ району ФС ;1.ір

Почались екзаме-

Південні НУЛЬ тури

Бюро раціоналізації та винахі д ­ lIIщтва управління будівництва Волго-Донського каналу одержа­ ло в квітні і травні багато нових ПРОПОЗllцііі. спрямованих на прис­ кор е ння закіН'IСННЯ робіт. екскаваторів

дер­

(З листа колгоспників, КОЛГОСПНИЦЬ, праціВНІІliів машинно-трапор­ НИХ стаlj.ціЙ і спеціалістів сільського господарства j ! РСР това­ ришеВі И . В. Сталіну).

коп.

Раціоналізатори велиної будови

ючих

перед

жавою.

ПО НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ

Своєчасно

тичних умов,

р.

41 (736)

Ціна

році

вживемо всіх заходів до того, щоб подолати відставання окремих колгоспів, МТС, районів і підтягти Тх до рівня передових. Будемо добиватися того, щоб у республіці не було жодного колгоспу, який не виконав би плану врожайності, розвитку громад­

ним поборсмо BitlHY». В С'воїх роБОТі1Х ВОНИ ВИЯВIIJИ ГJибокі і тверді знання. У 'J11 і Раїеа Кайдан та Апа.толitl Севрук П/І­ сали роботу на, тему: ( Образи

більшовиків у РЮlані О .

Г"н­

чара « Прапороносці». 11к пср­ ші, та!, і ці У '!ІІі одсржа:ш п'ятірки. у чні ПП « а » класу Не:rл колгоспі ім. Сталіна. Прополели: 0,30 гектара цибулі, проте Буртна, Леонід ГацеJШО, Фапя жай, рільничі бригадн ще вес­ ні цибуля, MOPKB<L, каПУСТі1 і боротьби 3 НШІ не ведуть.Лдо­ Рутман і інші роботи з фіЗИКIІ ною жито і пшеницю па пло­ інші КУЛЬТУРІІ. Почав з'явля- хімікатп, таІ{і, як мідний КУ­ також наПllса,.1И: на п' нтірки. щі понад 550 гектарів піджитись на. горщині шкідник-не- ПОlJOС та інші, не ~авезені, ще У ІХ юасі, в пкому проводи­ вили мінеральними добривами, справжня попелюха, але його tt доеі невідреионтованиП апа­ лись екзаМСНІІ 3 геометрії, lІе­ забuронували, а тепер старанно зразу знищпли, обприскавши рат ДЛЯ оБПРИСІі.ування, не має ні одної двitlь:и. їх пропололи. На посіваХ-!Іі городину щохімікатами. Іtол- призначено БРІІГаДИР<L по бо­ п. Малиновський, завуч школи. однієї бур' лнпни. ГОСПНИЮІ ведуть боротьбу :-! ротьбі з ш!\іДНlIка,ми. Занедба-

робо·

А. Кеуш.

в

саду.

пий тут також і сад.

Не борються З<1 впсокпй уро-

чий план проведення ЖНИВ,мо- Колгосп ім. Андреєва, лотьби і хлібоздачі, відремон- с. Богданівка. тувати, а де потрібно збудувати криті токи, щоб мати змогу

проводити МОЛОТI}бу за всякої

шкіднпками жай

ГОРОДІІІІІІ

в

сусідньому

о. Стебакова,

агроном-овочевод.

------

ПРОДУКТИ ТВАРИН· НИЦТВА-ДЕРЖАВІ Іtолгосп ім. Сталіна перши~[

Прискорити nlArOTOBKY машин ДО збиральноУ

у районі

достроково

вався з державою

розраху­

по ВОВІІОПОС­

погоди. ТіЛЬКlI за останній рік маП- ХО'І (;ьогодні, гот оп і до робоТІІ. сінокосарок готові до ро(jотп тавках за 1951 рік. Держава В підготовці до жнив ПСМ<LG же В півтора рази зріс маШНI!- Гірше справляються з СВОЇМІІ лнше 23, чекають ремонту і 8 ВІІІІНТlІЛа колгоспу 1 О ТИСЛ'І

дрібниць. Всі сили і організа- ІШЙ парк нашої МТС і KO.JfOC- завданнями І\омбаtiнерн І. Ипш­ жаток. ОСООЛІІВО відс,тає 3 ре­ торські здібності керівників пів, які ми обслуговуємо. Знач- т,оріз, д. 3аєць, машиністи мо­ монтом колгосп ім. Леніна, с.

партійних організацій. колгоспів, спеціалістів

МТС , но зросла Ki.lbKicTb

сільсь- них машин, Завдання

збнраль· лотарот, Л. l\'Iоска.1епко, Й. Дра­ мехапі-

В.-Дпмерюt-всі

5

сінокосарок

ItOro господарства на б ороть б у заторів і КОJГоспнпків пр.пвес- виti, І. ЩербаІ,.. Це по їх вппі стоять несправні, в lіолгосні З~ широке РОЗГQртанн~ соціа- ти вею цю потужну техНІКУ в зірвано графік ремонту машпн, ij\l. Щорса, с. Княжпчі-2. Кра­ сп.1івсыtl І,О.1ГОСП іУI. ЖданоЛІ.стичного зи~гаlIНЯ МІЖ меха- повну бойову готовність, щоб заl\ріплених за НШІП. JIlзатора.ми М1 С, колг.о.спнимп І під 'ще збираJЬНОї працю3аГРОЗЛlIвиtі стан з ремонтом ва з 5 сінокосарок ві'їремонту­

иеха~l~аии, ковалями І ІНШИМИ І вал безвідмовно, високопро- сінозбнральнпх машин-сіно-

епеЦlаJIIстаии ~a дострокове за- дуктивно. вершення реионту всіх збираль-

них машин. Підготовка до жнив

.

вав .'Інше ОДНУ.

I\ocapOI~, а та!~ож жаток, части~. б

карбованців.

А. Беркович.

с. РусаНіВ.

• *

Члени сільгоспартілі « Більшовик» П. Пархоменко, Г. Ка­ биш, К. Горбаха першими 11 селі розраХУВ(l,лпея 3 державою по всіх впдах поставок ІІРОДУК­ ~iB тваринництва за 1951 рік. Іх приклад наслідують десятки

За.ЛlIШПЛIІСЯ лічені дні до колгоспнит{ ів. М. Ячник, уде вико- сінозбпрання. Отже потрібно areHT раЙуповмінзагу . Лос~, І. рпстати ІІа косовиці сіна. 3а прпклаетп всі зуснлля, щоб не- с. Рожни. •

Саме так РОЗУМІЮТЬ своє зав- ну ЯЮІХ HeooxlДHo

має бути проведена так, щоб Д~HH~ комбаtlнери П.

ВИСОКИЙ урожай був зібраний без Пшож, В. Манзюк, машиНІСТИ склценпм договором машинно­ гайно, не пізніше 30 травня, Колго(:;пни~и Н. Цюпка, С. найменших втрат, здача хліба мол?тарок 3. Мел~нпчеIfКО, С. тракторної станції ЗI\.ОJlгоспа­ всі сінозбпральні машпни при- ~Н]JШ , О. Прокопенко і ряд державі - в стислі строки, щоб Ве.1lДченко, А. ПІКОЖ, В. Ми- мп осщнні ПОВІІнні бу.ш ці вести в повну г()товпїсть. ІНших достроково впконали з честю виконати зобов'яЗ,tння хаиленко і ряд

інших.

перед великим СтаJlіним, взяті достроково і високоя.кісно

в JIиеті YKpaїHCbKoro

Бопи машшш, що обслуговуватимуть від- їх, відремонтувати до

1

народу. реIlОНТУВа.ли евоХ иаmини, я.кі,. ня. Минули всі СТРОІ{Д, а

трав­

842

І. Сундук,

сільгоспмеханік

Броварської МТС.

цьогорічне завдання по

1КОПОСТі1вках, с. Свіrидьне.

ИОJlО-

г. Артемієва.


2

СТА

Х

А

Н

О

R

Е

ПАртпlНЕ іfilIТТЯ

ПО РАЙОНУ

Організовано закінчити навчання

КОЛГОСПНИКИ ГОГОЛЕВА В "ТЕРЕЗІ НО"

в сітці партійної освіти В І\ЬОЧ н!\вча.ll,JlII)IУ році партіtіні ор['аllі~ації ДОМОГ.шсь ЗJJ(IЧНІІ\ УСllі\ів В ідеtlпііі lІідготовні кадрів і даlыІІгоo пі.lВІІщення і.[('fiно-політичного рівпя І;омупістів. В гypТl,ax по Вllвче1!НЮ «lіо,!!откого курсу історії НІШ((і»> і ІШl!ГlI

навчаНllЯ

ВЧНЛQСІ, ГУРТlіИ

заІ,інчи.1П

В.

новтореНIІП

пона.l 1500 I,ОИ~llіетів, (lеЗllар- ПРОГРі1}IОВОГО мат('ріа.l), і ні;шо. ,І' . с. тіііН()І'О КОЛГlіСПНОГО aJiТIIBY та ВІДIIiI гра'lill,а, C'Кla[eHOГO раІі-

інте.'lігенції. Крі\l того 560 ']0- КО)IО\l r\Щіl)~'. розпоча.1И

ловіІ': самостійно

ні.l-"

ВlІвча.ll1 мар- СУМІ,ові заняття, ю,і ІІРО\QJЯТІ,

l;еПСТСJ,КО-Л1'нінс/,ку т('орі ІІІ.

прп високій

Н;М :\араз

аliТивності ('лу ха-

одержано

цюва:lа бі,10Ш організовано, ці- історії ВЮІ(і'J) .lсспря.мовапо, пііБ торік. ВСЬО- прп КО.lгоспі

24

Мельниченко,

roro.liB. --868-"Лампочка Ілліча" . в Кулаженцях

УЗБЕJ1ЬКА РСР. На tkзчеаШIІХ

(парторганізація частинІ будинкІв колгоспників заi~/. Аю,ресва, с. сяяла "лампочка ІллІча". Установ-

дення С РМІ'ІІарів, нараДІ! по об- рі знання по нсі\ срми розді-"оо міну досвідом, :Івіти

цисті в на

n

прове- разів RІІступали, ВИЯВИВШIl ]Оіі· святом.

IІропаган- лах сI\ОРОТКОІ'О

бюро РІі КП(lJ)~' і ВІ\Щб).

пеРВИШ\llХ парторгані:lal(itі. Не-

І,УРС)

ІСТОРІІ

. BlICOli111

,штив-

.

Ус ІІІ 1111І0, IІрIJ

лпчезну :1.0НОМОГУ пропаГ<LНДIІС- ності Jlровестп нідсумкові за-

паСОВlIЩНIIХ

просторах в

пе­

рцгір'нх 3аравша1lСІ,КОГО хребта. на KOr.1()Hi Cypxah-ДаrЬЇIІСЬКОЇ облаС1 і РОЗКIIIlУВСЯ 0.11111 З ве.lllКИХ тваРЮllllЩЬКIlХ ІіО:Ігоспів респуб­ .1iKlI-ко.lГосп "Леllіll'lі-Чав.1,ОР". ЯКIIй має у своіх отарах 34 ТІІСЯ­

кадрів влітку 1950 рОIlУ і па 25 СЛУХа чіП-I@lуністів та бе:!· І День ПОДllчl електрики в село протпзі учбового .1950-51 року: партіііНIl\ і всі вони по І\ілька для кулаженцІв був справжнім ІІропагаю.и~тів,

РОХ!.

1951

:юотеХllік КО.1Госпу.

чі караК\'.1евих овець.

На зні~!ку: в перссувніІЇ біб,llотеці колгоспу ІІа пасовищі. Зліва

направо: біб.lіотскар ХаДllга Канцстова

ш

BIl;tat:

літературу

чабанам

Курбан ДавраllОВУ. Гані [lIIкуватову і Yc~!aH Ішк)'ватову.

ЗАГОТОВИМО ВДОСТАЛЬ КОРМІВ ДЛЯ ХУДОБИ

:lIУ ЦI,O~IY Ш'р('дувала веJlІч('~на Богданію'(! пропаГUНДIJСТ тов лено першиА десяток радlопрнАlilа( \, . : чlв. ЕлектрифІкацІя будннкlв колпідготовка lIропагаНДИСТСЬКIJХ .-\юрух) бри ПРНСУТ/ІІМІІ ВСІ госпннкlв продовжується. курси

травня

по

можна сказаТl1, 'Іів. Таl;, па занятті в гуртку бу~оСі :!Л~~АенНн~Я~е:::К:Р:;о:~ партіГlllОЇ освітп І/ра- по вив'/епшо «ItOPOTKOI'O курсу сlльськlА РадІ. конторІ колгоспу І

ЩО ('іТЮl

Ь

З метою запозичення передово­ го досвІду в доrляді за твариннн­ цтвом, одержання від Аого висо­ коТ продуктивності, група колгосп­ кого 8КТilВУ, В тому числі працlв­ никн ферм, нашого колгоспу ім. Молотова вІдвідала науково-дос­ лІдне господарство "Терезlно· , БІлоцерківського раllону. Ми побу­ вали на молочнотоварових фер­ мах, у таборах для утрнмання ху­ доби. За 4 міс"цl иа кожну фу­

І1IІЇВ('ЬКОIО оlll,ОМУ ІШ(б)~' 24 лекції .\ пра/\І, марксизму-:іl'ні­ пізму, а також па загаJ!,НО-ПО­ ліlІ1']lІі, мііlіпародні і наукові теМIl. Всі ці за\О;11l С1!рIlП.1ІІ ні.IВIІIIlI·ННlIІ ВIlІ,ладаЦl,КОЇ маnстерності нронагаН.ll1стів, lіраНЮЧ заСВ(і(:;НШО матеріалів са-

«11. В. Сталін. l-іоротка біОГlй- иостіііно ВIІВ'JalllЧIIМlI теоріlll. фін, в ПО.lіТIIlКО.lах і вечірніfi j'ОТУЮ'IIIСЬ до ні!СУИКОВI\Х ражну корову тут нapTil1HНi 111колі !І('РШОГО і ;IРУ- з<tшш" Віlіе веі ПО:ІіТIІІКО.111 і 1640 літрІв молока. гого ро.ку

Ц

Із що

гектарів

1150

(;

в

lIашоч

колгоспі,

сіножатей, сінозбирального інвентаря. СВО­ О(I'сдпаНОillУ го слова ВОНИ

дотримуються­

гектарів відведе­ з 13 сінокосарок вже готові до . ~ляк, но на зе.1енп[! конвеііє.р, а та­ робот!! 1О і 2 І\іНllІІХ грабель. секретар паРТОРI'і\НlзаЦll. __ КОіl\ силоеуВання. Ще кілька днів і весь рема­ Концерт артистів Вже зараз рОЗГОрНУ.1tlся ді­ нент буде відреМОlIтоваПИіі. Сі­ . ... яльна піДГОТОВl\а до косовиці нозБІІрання проведемо в СТllслі Ф ІЛ ар мо н 11 . сіІІа. Механік It. Гордісн- строки. Група артистІв ки1всыlїї деркова.1і І. Федоренко та Т. Єреденко. жааноТ фlлармонlУ улаштувала у КО,

250

*** __

там і самоетіііно ВІІВЧillO'lИ1d І1НТПІ I1l .нпх ЩІ' глнбше за.. ' ' .. \ " теоріlll маРІ\СJl~:;IУ-OlеlIіні:ІМУ по- І'ВОІТИ l1РОl11ениtl matepa.l,-наfi- мннулнА внхlдниА день в раАбу- В. СИДОРСIlI\О зобов'яза.IIІСЯ до Колгосп ім. ВОРОШ!l.10ва. лавав patiOI\Huti партіііJ!І1Іі каі'іі- ва',lіЛlІвіНlе заВ.l.llШШ І,ОЖНОЇ динку культури ДЛЯ ТРУДЯЩИХ 30 траВШІ завеРШllТll ремонт с. Троєщина.

нет, .Іе Д.ІЛ Ї\ ПОС.ІУІ· t: різпомйні- llарторгані.\аl(ії, пропагаюипа, Бро~арlв

коицерт. ВІн проАшов з

-------

тна 1l0ліТllчна і \уДОЖНН літера- КОIlсульта пта, слу\а Чіl і ('амо- УСПІХОМ. _ _ ,:Д:,:.Г~PEHKO.

Без

тура,lІаО'IІ/I' IІРllлад.1Н. Тут пра- стіIЇНОВJlВ'ІаЮ'IОГО теорію. Грун- Новий загін значкістів

цюс

18

IlОзаlllтаТIІІI\

тантів, НІ; і

КОН!'УЛЬ- товні

:\НіШНЯ, наііуті ІІРОТЯГОМ

HaB'la.lbHoro

Сllсте~штично про-

року, СНРШПІІМУТЬ

вадять ГРУlІові та ію.uні.tyа.lьні :lа:lы10иуy заІ'itртуваШ!l1l нашпх консу.lьтації. РІ·ГУ.ІНРНО прово- І\адрів,

,'Щ.ІЬІІІОМУ

l1іщесt'ПНІО

;lIШІСЬ О(Il'оворенни

РI'll1ератів. (ЮI;зщтlltl('ті наРТОРГанізацііі.

ііа Ilеn 'Ш'

IІ]ЮЧИІаIlО

ТiLl;ОЖ

Jеlітора}!и лекторс І,КОЇ

М. Маньчев,

ГРУПП І

зав. раЙпарткабіllетом.

ЗВІТ РЕДКОЛЕГІї НА ПАРТЗБОРАХ

у заворицькіА середніll школі проведенІ змагання з різннх видІв спорту. 24 учнІ склали норми на значок ГПО І ступеня, 26 учнІв на значок БГПО.

М. Яхно.

-***Молодняк птиці

Худобі( В КО."ІГоспі ім. Кага- іЮl~і UУ:ІИ гроші lJi1 прпдuаНШІ новича впііш.1а З

га!!ому ста ні її

У

/10-

КОРІВ, а.lе їх ПIlтрачсно ІІа ре­

дуже нпзька-Зі1

4

~fїСЯ\J,і ваіІ(Л~/Ві, lІотре(іп. До

iJуло надоєно на КОіlilfУ Фураіl;- ПРШ!Іщень

для

не

ремонту

/І]Jиступ:rепо.

.Ш, ЩО з настанням nРСIІП вжп- ІІІІІ\, проте ttoro ВIІ/іорпста.1И вуть всі :ІаХОДIІ, щоіі ПО.1іпши- не за !Ір"зпаченням, чаетину

З початку lикубацlТ Броварська На відкритих партійних збо­ веденні весняної сівби, дог:шду Інкубаторно-птахІвнича станцІя пе­ ТІ[ lщх заСJухапо звіт ре;щктора :Іа посівами, РОЗПИТКУ і підне­ редала колгоспам раАону 48 тн­ че ~

сяч штук курчат, каченят, гусе­ щоденної стін газети «Ва КОІІ}'- сенні П]ЮД~"КТlIВІІості громадсь­ нят І Індичат. За сезон колгоспн І\ОГО тваРПНI!lЩТВ<1. нашого, Борисnlльськоrо та lIi;l),l» т. ТеПЛЮКі1 А. в зв'юшу П. РяБОв, Іншнх раllонlв областІ одержать в :1 виходом 100 номера газети. цьому роцІ вІд станцlТ 203 тисячІ секрет"ар парторгаllі~аціі. голІв МОЛО"НRКУ рlзноТ птицІ. Від:шачено велИІ,У організуючу Колгосп ім. ЛеН/ІІа. В. Якнюнас. рО.1Ь газети В успіIllІІО~/У про- с. П,lОСJ(С.

!іо.1Л зв'ИЗО!, О'Два1іl:р,t з злочинним І'ипдикатом І\ОСТI'.l.10 ВIJП.1ИВ нав('РХ, уряд Трумена і дrМОІ{ратичпа партія не-

"демократIТ"

3!!MiB.li

і ПРОДУИlІпність монт аВТОИ<lШIIШІ та інші, И('НШ

/lУ І\ОРОВУ ПО lБЬ <Іітрів ИО.l0ка. ])j.1ЬШ того, був заГОТОВJепиti RСl'іВНІІЮ[ КОJГоспу заllевня-І·l і сочатr р іа.l на новий ('ВIІН<1Р­

колгоспів

За кулІсами американськоТ

з мін

СТі ІН

ТВ<L]IИІІlJ1щтва,

підш'стп

~OГ?

рішу-

~I'O~IYIiTIIJJ-

па дрова.

До АСІсовині сіНіI Тіl сп.ІОСУ-

шеТІ,. А.ІС' ВС( т(l/\ І ~1.1.lUШИ~ вашJЛ нІ' ГОТУ І )р Jocb. Д.lЯ худоБІІ не ОIl:ІЦШШІ . ОП -~. таuорп, HI~

запроваджено ЗС:Іе- ями не Пl.1ГОТОВ:ІРПl,

С

.

II.10CНl

хоч тр!'­

ного копвейера. П.1а.Н РОЗllllТКУ ба ВЖf>, з~кла,~аТIl Сll.10С. тваРН/llІицтва ІІі по О;ЩОМУ ВІІду XY;J,olilr не ВП/і(lпаПllft. Одер- с. Ру:\Нп.

в складі сснаторів Фрбраnта і ,{упаса, Яlіі ВПЯВIl.1IlСЯ таІ,ОЖ прнчеТНllМЛ ;\0 ПІІХ З:lОвживань. ВОІІИ, і ряд іНІІlIIХ сенаторів,

А~II~РПl;аІ!СЬJ\а Il]ЮlIаган;щ:\ відвеРНУТIІ увагу народних 'Іа!' ljlііПО заUра.lП О'Дваіісра з l1ью- fIJIса.lИ ОПІДІІОІО пав' НЗ:ІИвістІО peКla­ від спі!імаllИХ шахраїв.

М. Петренко.

збі.1ЬШПВ її шатню до 4000 ДО.1арів на ріК. Ко.lП І\е ВIJЯВПЛОСЯ і ВІІІІИІ': сканда.1,бо пані Трумен не ходюа .на ]юііоту, було ска­

.IJlстів:) lі.10ПО- зано, що пані Трумен допома­ 1І0Рlіа. Він був прпзпачснпfi ТilfШНМ про видачу но:\ш. Ух гас ('ВОЮІУ чоловіІ;ові BlIo~/a, 'ІИ­ Недавно еенаТСЬІ;а l{Омісіл MYr. удаваНІІП деиокраТІІ3М по­ амеРПliаНСI,КШ\ IIOC.10M ДІІ "еІ;- .1.РУЗЯМ і IІОКРОВlІте:llдвоваlIПI4 таючп йому MiccypiItC/)Ri газетп. .Іітичної СИСТеІіlІ В США. Н США,ОЧО:IJована сенатором Кефо­ /ШИJl КО~lПаІІіни. П іС.ІЯ деЛl,ОЇ Дочка Трумена Маргарет, у .1 ШСlIості В країпі беЗКОllТРО:IЬ- веР(IМ, ПРIJваДИ.lа РОЗС:Іідун,ш­ сіюr. хазяfiпуюТ!, lіруппі 'ЮНОНО­ ШІ спраВІІ" "О.1IІ1IIllЬОГО мера .Іії, які Д.lЯ досягпення свої\ 'Іі('та Нью-lIорк[!, ЧОІеНі1 прав­ деМОlіраТНЧJI(IЇ партії ні.1еП ВИ/;ОРИСТ\lВУЮТЬ не ті.1ЬКИ :ШЧІІЇ ПQ.lіТІІ'IІІIIХ діЯ'lіп, а.Іе іі 3.10- О'ДваГіl:ра. І\олишнііі \Іер НІ,ІО'1ІІ/lIІИП світ, піДlіУПИ, хабар­ 1l0Рlіа j не(' ь ЙОГ" УlІраюіll('Ь­ НИЦТВО і шахрайство. Все це l{ип апарат ОУ:ІІІ тісно зв'язані відбуваг.ться під захистом аме­ з 3ЛIIЧ1l1l1l1l\\ СllіТIІ\І. 3'ясуnа.10рикаНСЬІ;ОГО закону і ПО.!їціJ. (' я, ЩО нью-йорсы,LL по.lі/(ія Ко:ш ця суміш l,рпміна:JЬЩН­ одержує від «!іОрО.lЯ З.lочннів» ве.Ш­ ШІ і піД.lОГО ПО.1ітиканства Френк а RO('Te.lJIO іііого

110

наверх і наонрає ВіІ\е чеЗlIоl ('іТКІІ граЛЬНIІХ до 25 \lі.1ЬПlІнів до.нрів скандального характеру,

СП.шває дуже

праВJячі I'О.1а США під тиском громадеькості організують інсце­ піровки

«розс.lідування»)

Ч/ІНів службових

:ІЛО­

осіб і по:rі­

ТИ'ІІШХ діячів. 3ВІІчайно ні ін­ сценіровки еуп РОВОдіІ\ уються га­

лаС.1IІВlIМ базіканню!

ної преси про

реакціп­

«Jе~ІОltратію

в

Так само заІ;іПЧП.l0СJI «розе.1ідуваНІІЯ» ве.lичеЗНlIХ :\.10вжпвань і х,rбаршщтва в урядовШ РеIiОІІСТРУ1\ТИRніlt фінал('овіі1 корпорації

(РФК).

СУllереЧІіИ "ііК Бі.1Ш\ дo~@\ і якої ГОЛОС ні ЧИМ IO~ визнач­ І\ією підкоміrісю про те, ХТО /lна, ВlJкористаЛіt Білий дік ііі:/ыlI'. ~амішаНllіі в цьому д.1Я. того, щоб УІ;лаС'ТlI дуже

Сliаllда.lі, lІіДRО~lісія ПРППlIIlllла ПИГIДIIJIt1 Д.ІЯ п!'ї Неіі РОЗСJі.\уваIIНН. Піс.1Л І\І)ОГО ра.діОI;.ОМ пап і І: Н).

урядовий (.аю; з l;апіта.10М піЮlі.lьяр:r.а дюарів,

iJe:\.li'l

в Трумен ПРIJ:ша,чив

признаЧI'- строк увеСІ,

нlln Д.lН фінансування о!,РI'МИХ РФlt.

('К,1ilД

на

ІІОВІІI1

Косте:!]!) робнТІ, В<lЖ.:шві по­

С .1УГIІ )IОНОП(lJіЮI і І1o.lітnчніІ1 ~lаШIІJ,lі демокраТІІЧIІ()ї партії в Н ЬІО,- НОРІ, У. В його РОЗПОРЯД­ женні І; таl\ звана lіорпор!\ція вбивuів, JIЮL ЧИШІТЬ розправи з П]JогреСИВIІЮІИ профспіЛJ\ОВИ­ ~lI діяча~1IJ і ПО.lіТИЧIlЮШ про­

Rомпанііі і приватних осіб, ПродаJIшість праВЛЯЧIІХ І;іл тн. після обс.lідуваННJI ЇХIl.lаТI~же- СШ.-\ ДОСЯГ.la таІ,ИХ иаештабів, мена іііого ставленпками в початку СВОГО праВ.'lіННЯ,-ПІІ­ КОРМУШКУ. ІІО~Іі'lНИR презпд('н- са.Ш недавно вашіНГТОНСЬІіа га­

та но адміністративних нптанНЯХ Дона.lЬ.'!: Даусон, трп голоВІІ РФК-ДенхI'М, fіл.lCТ і Роу, а також ревізор РФІі Юнг бра-

.Ш веJпкі хабарі за те, що вll.lива.1и на ВІІдачу ПОЗИJ\. Це хабаfНИЦТВО праиикува.lОСЯ протягом ряду Рlч{ін і (·I\Ja.10

:\акріепип

бік

ДИРІ'/tторів аМI'РПl"ШСLКОЇ «двмократії», та­ кпй а)н'риюI!lсыпп спосіб іl\IJТ-

перетворе- що про це змушені :Jаговорптп чбю спроможності, був щоро­ lluіі оточенням преЗlІдснта Тру - навіть деякі газети. « а саиого

ку.

ОСЬ такий

контраКТ:1

Т. Реміаов.

Т.В.О. ре;щктора

М. IВАницькиА.

зета «Таймс гераЛЬ,1», - Трумен ЛЬНО-ПР5ІДИЛЬНІЙ ФАБРИЦІ ІМ. ХІ\-' З'їзду КП(б)У пюро/О рукою сере;l,llьовіЧIlОГО потріБНі на постійну робnту: монарха роздавав іRиуні шмат­ ткачі на механічні і ручно-ткаць­ кп СВОЇМ .1.PY~HM і прпятеJНМ. кІ станки, льно-прядильиики. пе­

~{дібності не ма:1І1 ніш.;ого зна­ чення норівннно з дружбою, llрезпдснт почав роздавати фе­ деральні ЛОСТІІ ще тоді, 1\0.111

ремотувальниці прядива, різноро­ бочі для вірьовочного цеху і на допоміжні роботи; перекваліфіканти і учні 3 усіх спеціальностей.

дії», про гідні('ть таl\ знаного ТlШIilllіа\ш деИОІ;]МТПЧН'-,Ї пар­ 3а час навчання (1-2 місяці) Юlериканського правосуддн і тії. ДІІ )!О)lеIIТУ р о зt.lі.1УВ,ШНЯ ве.11Ічезпу еуиу. він був еепатором.Шн ВІ{Л!О1JUВ виплачується за місяць 225-240 «Розс.lіJУ&lJІНЯ» 3.10ВЖUВ1IllЬ свою ДРУІІШНУ до СПИСКУ С'lYж­ карбованціВ. т. п. Насправді ж увесь цей ця КОРІІнрація \[(ШL ІШ CBI)C~IY ІІРОвади,la, сеІІаТСI)ка піДJtомісія ііовців сенату і кінець кінцем Бровари. l'а:Іас створюється ддн того,щоб раХУІІЧ ~3 вбпвства. --~~----------------------~

Адрес редакції: м. Бровари. Київської області. вул. Кірова

&Иf17W

Броварська раЙQНJlа Др)'карня J\Ц!ІСЬКОГО обласного "ораll"IJlНЯ в с"правах по.1lграфlї та видавннцтва

;Зам

536-2010

41 номер 1951 рік  

41 номер 1951 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you