Page 1

-

'~Tapi всіх [(раїно еiJнайтесяl

ЧЕТВЕР

... сівба-це тільки початок боротьби за високий урожай. Настала вирішальна пора в боротьбі за ви­

20

конання взятих зобов',язаНL у соціалістичному зма­ ганні. Тепер головне-добре організувати догляд за посівами і вчасно провести обробіток їх.

ТРАВНЯ 19~8 р.

~

АН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

РАйРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ киівськоІ ОБЛАСТІ

ВІДПОВІДЬ Й. В. СТАЛІНА НА ВІДКРИТИЙ ЛИСТ п. УОЛЛЕСА

41 (420)

Ціна

ВИКОНАЄМО ЗОБОВ'ЯSАННЯ, ДАНІ

миру, на-

ТОВАРИШЕВІ СТАтну

Забезпечимо високий урожай пізніх культур

я гадаю, що в ряді поліТИЧНffХ документів останнього часу, які мають своєю метою зміцнення

(Із листа Ради Міністрів YPt..P і ЦК НП(б)У "дОГЛЯд за посівами-головна умова Q!{ержання високих урожаїв").

коп.

15

(Селькори Но.1ГОСП

nПролетарськи

читачі газети Всю

"Стахановець" сповіщають)

площу

закріПИ-

високий урожай

циб-улі

лагодження мІжнародного співробітництва і забеЗl1ечен- шлях" ня демократІУ, Відкритий лист п. ;).'оллеса, кандидата в ТорІк на кожному з

ли за ланками, кnжна з 350 центнерів 3 гектара. 57 них має план агромlропри- Старанна праця КОJІfОСП­

роднмо становища, про

ми с. Требухів.

президенти США від третьої парТії, є найбільш важливим документом. Відкритий лист п. Уоллеса не можна вважати ЗВИ-І чайною декларацією про б1жан ість П:Jліпшення мlжна-' бажаність

гектарів зібрали по 7,7 цент- ємств. нера гречки. Хоч такоІ вро60 гектарів гречки вже жайності не було на наших посіяно сівалками. землях f в довоєнні роки, АгрономО. Холод.

мирнuго врегулю- але

слід

сказати,

ЩО

ниць під час сівби дає свої перші наслідки - сходи дружні. Ланка приступила до прополки, після проведе підживлення

мінеральними

вання незгод між СРСР і США, про бажаність вишу- могли Зібрати значно більНолгосп ім. Леніна добривами. кування шляхів для такого врегулювання. Недостзт- ше. Про це свідчить досвід Б Успішно ведуть боротьбу оремося за те, щоб цьоHi~TЬ заяви Уряду СШд. від 4 травня і віДПО~іді Уряду передовиків у нашому ж го року значно підвищити з бур'янами ланки МарН СРСР від

9 траВН51 полягає в тому,

далі деКJІ1рування бажаності

ЩО ВОНІ! не йдуть колгоспі,

аМСРИК(JНСЬКИХ незгод.

Важливе знn.чення ВІдкритого

листа полягає в то-

які

зібрали

· 10 і б Ільше

врегулювання радянсько' 9 -

гектара.

.

центнерІВ

Обговоривши

по з

урожайність кожному з

зібрати

по

досвід ди- Л

Г

{-- на 1гречки О 2 гектарів центнерів.

12

Лук'яненко і Марії Шевченко. Пропололи

го буряка, 3,6 гектара

му, що він не обмежується декларуванням, а йде да- мерців, ми вирішили opra- анкова • Карпова на ді- булі. Лі, робить серйозний крок вп~ред і дає конкретну про- нізувати справу по-іншому лянці 10 гектарів дала сло- с. ЛіТКI. граму мирного врегулювання незгод між СРСР і США. -замість запланованих ще во зібрати по 14 Ц~HTHepiB. -Не можна сказати, що Відкритий лист п. УОJlлеса з весни 40 гектарів сіятиме- Підвищені зобов' язання охоплює всі без винятку питання незгод. Не можна мо 60 гектарів гречки. Грунт взяли на себе ланкові Г:Гер-

також сказати,

що

Відкритого листа

деяr<ї

ф-:>р»улювання і

не потребують

коментарі

відвели найкращий-картап-

люк і інші.

Щ)ЛlПшення. Але не лище і з-під інших просап-

в цьому тепер головне. Головне полягає в

ТОМУ,

ЩО них

культур,

виорали

Сіємо гречку З3 всіма ви­

на могами

агротехніки -

основних

J

ПИ1'ань

незгод між перед посівом його ще зми-

СРСР і США. ваємо v водС СІємо Ці пропозиції відомі всім: про загальне скорочеН-1 к()ю широкорядним

сівалспосо-

способом.

Агроном А. Гаlицькиll.

с.

ня озброєнь і заборону атомно! зброї; про укладеннн бом. Все робимо так, щоб мирних договорів з Німеччиною і Японією та про ви- з кожного гектара всієї пло-

В-Димерка.

Колгосп ім. Щорса Нивершили сівбу

ци-

г. Донцов.

Нолгосп ім. Ворошилова

З усіх

трьох

найраніше

колгоспів

приступила

прополки

до

городини артіль

по ім. Ворошилова. ЗнищеНі бур'яни на 3 гектарах ци­

п. Уоллес робить у своєму листі відкриту і чесну спробу глибину 18-20 сантиметрів. добре підготовленому зябу, дати конкретну програму ми!)ного врегvлювання, КОН!{- . Насіння добре очистили, а сівалкою широкорядним реТНі пропозицН з усіх

гектара

4,5

моркви, З гектари столово-

БУЛі. Почали шарувати ЦИ­ булю й овочі в колгоспі Ім. 20-ріЧчя Жовтня. Ф. Стріха. с. Рудня.

проса

ведення Бійськ із .цих країн, про виведення військ з щі зібрати по 12 центнерів на площі 60 гектарІв і при- НОЛГОСІІ ім. Юрова Китаю і Карет; про поважання суверенітету окремих гречки. І ступили до гречки. 150 гекПрошароваІІа

цибуля,

країн і неВ1'ручання до їх внутрішніх справ; про неда· Бригади і ланки готують- тарів цієї культури посіє мо морква і інші овочі. Випо­ пущення військових бfJЗ У країнах, що є членами Орга- ся до uf)робіт~у посf'3ів. по кращих .грунтах. лені бур'яни на посівах жи·

НізаціЇ Об'єднаних НаЦіЙ; про всемірний ро~виток між- Склали плани агротехнічних Аочала сходити ЮIРТОП- та. На черзІ-картопля. народної торгівлі, яка виключає всяку дискриміНЗG.ію; заходів. у яких передба- ля і приступили ДО боронуКолгоспНJIК В. Улещенко. про допомогу й еt<ономічне Відбудування потерпілих від чено провести декілька про- вання П. Пустили 20 борін. с. Погреби. війни країн у рамках Організацir Об'ЄJ.наних Націй; про захист .демократіі і забезпечення громадянських прав у всіх країнах і т. п. Можна погоджуватись чи не погоджува~ись з програмою п. Уоллеса. Але одне все ж беЗСУМНІвне: жодни І·!·

держав'!и" по' . б'IТницт• r И д'ІЯЧ, якии" .. дo~"'є u Р ~~.p J С!11ВРО

полок. На час цвітіння до Вслід за цим розпочнемо Нолгосп ім. Юрова_ гречки вивеземо пасіку. пропо.'ІКУ. Одноразово з цим ІДоб своєчасно виконати

Збиратимемо урожай ШВIfД- ведемо боротьбу з бур'яна- план підняття парів, 3 КОЖ!<О, без допущення наймен· ми на посівах конюшини. ноУ бригади на цю роботу ших втрат. Поль~вод М. Лисенко. виділили по 1 плугу Вже Польовод І. Ковпак •

во наРОДІВ, не може ПРОИТИ мимо ЦІЄІ програми, бо во- с.3азим'Я.

на ~ідбиває наді! і прагненн.я народів до зміцнення ми- Колгосп "Жовтень"

ру І безперечно

матиме

Пlдтримку

мільйонів "простих людей а •

Я не

знаю,

чи

схвалює

з боку

Уряд

багатьох

с ННЯЖИЧІ . •

виорали зо гектарів.

Нолгосп ім. Налініна

П

JlaHKOB3 Палажка Костен- \ діЛ.ЬНllЧН~А На загальних зборах ар- ко зобов'язалася зібрати с. 3аВОРИЧІ.

США програму тілі обговорили досвід кол-

Б

.

Жигало

aгpO.~M.

МТС

І

п. Уоллеса, як базу д.r.я угоди між СРСР і США. Шодо госпників димерсы{)гоo рароварська порушує догов р Уряду СРСР, то він вважає. що програма п. Уоллеса йону про вирощення висоСаме час зараз сіяти греч- чомусь дано розпорядженмогла б послужити хорошою і плодотворною базою для кого врожаю гречки. Ми ку, а ріЛЛЯ у нас ще не ня забрати плуги. такої угоди і д/l\1 розвитку міЖіШРОДНОГО СПI'вробl'ТНИ[lТ' прийшли до висновку, що ва. бо УРЯJ. СРСР ВfJзжає, що незважаючи на

І· В наlUИХ умовах '10жна готова. І це 3 вини Броваррізницю"

МТС яка припусти - ШI Д обитися по 10-12 центне- сь' ко'І,·

економічних систем та ідеологій. співіснування цих сис. тем і мирне врегулюзаfJНЯ незгuд між СРСР і США не РІВ з reKTa~a. . ла, що трактор 5 діб не 76 гектарІ в СІЄМО ПО ЗЯБУ., б тільки МОЖЮIНі, але й езумовно необхідні в інтере- Посівматеріал перечистили, працював з-за браку паль-

сах загального \ІИРУ.

MorKBa. 17

травня

1948

року.

довели до першого

Повністю сплатити позику rОТіВКОЮ Наслідуючи патріотичний ЩИJІОСН надходж.ення готів­ приклад жашкіВЧ8Н, які персплатили

КИ на

.

всю суму

ПіДПLIС-

ПОЗИКУ готівкою, кол-

госп ники і КОЛ~ОСПН!lЦі

на-

шого району. за даними на

сіл

спові ща ють

підписки, сі.1

і

району.

ЯК

організатори

агітатори

КОЛI'оспів,

з

ЦI1Х

сьогодні

гроші будуть повністю вне-

19 травня, внесли І мільйон сені до державного банку. 747 тисяч карбованців. . . За прикладом передовиПОВНІСТЮ сплатили ГОТІВ- ків всім виконати свій паткою. ВСЮ суму пере А П:1J:1:!ТИ І ріОТИчний обов'я:ю!{

ce~a. PYC~H:B. БогдаНlВК~. КулаЖИНЦІ, Рожни .. СВИНОІд~, З~зим'я. ПУХlВка, Ро-, Жlвка, Рудня. Опанасів, Бровари, Троєшина.

класу.

ного.

З

араз

пальне

Є,

то

привчитися 1 дирек-

МТС

точно

В!-ІКОНУ-

вати кожен ПУНКТ договору.

М. Різаненко, голова правління.

НО.1ГОСП "Червоне село". с. Пухівка.

Мітинги протесту трудящих по селах району з великим обуренням зуст­ ріЛИ

трудящі

району

пові­

домлення про

l(риваві

роз­

прави мерзевних душителів

волелюоного грецького на­ ролу. Багатолюдні мітинги протесту проти безприкла.rr­ них злочинів,

що їх чинять

госпниць, інтелігенції, член таборів усіх

відбулися

і проходять за­

раз по вСі х

селах району,

-Ми, колгоспники і кол­ госпниці,

Колгоспний коваль літ· артілі ім. КаліНіШЗ до протесту т. Прокоф'єв І. свій виступ

п~иєднуємо свій

гнівний голос всього

радянського народу.

всього

передового людства.

лося і знищило

установах.

гітлерівсь­

KiBCJ,KO'i

закінчив словами:

-

Просимо

уряд вжити

радянськиі1 всіх

заходів,

щоб врятувати життя ув'яз· ку ні меччину , щоб уГре­ нених грецьких П'<lтріот:в­ ціІ знову розпліднювалися демократів.

підприємствах, се ред н і х фашисти. школах,

грецьких пат·

артілі т. Микал К.Д. сказав: ріотів.

перед у Греціі монархо-фашисти, Не для того людство боро­

Б:НЬКівщиною! Завтр::! тру­ дР.щі нашого району мають допОВісти партії і уряду про повну сплату готівкою всієї суми підписки на Тре-

ас

ПРОТИ КРИВАВОї РОЗПРАВИ НАД ГРВПЬКИМИ ДЕМОКРАТАМИ

КИ і в пере важній більшос­

шими ІІа КиТвщині повністю ті інших

Ч'

оо.

залишитися

Ми не

можемо

байдужими до

диких розправ

над борця­

З таким же проханням де

свого рІдного уряду звер· ВUЕ'ершують сплату го- тю державну по.з1шу відбу­ У CBO€MY виС'!'уПі на мі­ ми за свободу, над їх дру­ нулися учасники мітингів тівки трудящі сіл Требухо- дави і розвиТt<у народного тингу 8 колгоспі "Червоне жинами і дітьми. Ми вима­ по колгоспах сіл Княжич, . ва, Жердови. Внаслідок господарства СРСР.

покр~щення аГітаЦійн?"ма-1 СОВОI роботи значно Пlдви-

С. Богуславська,

ззв. раАощадкаси.

село" с.

Пухівки, де було гаємо негайного визволення

ДО ~OO І(олгоспниКів і кол-

3

тюрем і концентраційНИХ

Бобрика,

Гоголева,

нова і ряду

Інших.

Руса­


СТАХАНОВЕЦЬ

2

20

Tpa~HIO. 19#В

Ба

~,~g!О~~І-ПЕРШИЙДЕНЬ ІСПИТІВ І EK~MEH~B У ЦІКОЛАХ

Худобі-ситу зим:е!'''

ОРГАНІЗОВАНО, НА високому IДЕАному РІВНІ

РаДА Міністрів ~'KpaїHCЬ­ затв~рдили кої РСР і Ц[< КП(б)У своєю майстріі:! цієї

ПРОВЕСІИ ІСПИТИ І ЕКЗАМЕНИ Партія

Ленlна--Сталіна завданнй

перед

школою.

радянською

Завдання

ці

полягають

у

тому, щоб підготувати з кожного учня всебічно по­ комуністичному МОЛQДУ

виховану

-

людину

гідного

ни, які починаємо сьогодні, І басинськоІ С.

цілком це підтвердять. З

540 учнlя пере~едено до клаСІВ 5ЗО,

і

Jlохи

В.

Комсомольці і піонери прий-

І-ІІІ класів няли найаКТИfJнішу

УЧНІ одер

ПІД СfЗНі наІЛЯ..п

почнемо здачу сіна

участыІлкомM ситу ЗИМІВЛЮ.

наступни~! у ОЗД~~J1еН~і ШКОЛ., в~я~~і

4З.

ГОСПНИі<ів Rороб'я Г., Гайо­ вого В., Горлянського І., вчать нас невтомно дбати Макаренка О., Оснача І., про розвиток громадського Христинченка М. і Христин­ тваринництва, вимагають ченка Г. Водночас із скиртуванням З~безПЕ:ЧИТИ для худоби постаяов()ю про сінозбиран­ ня і ~илосування кормів

Попередні підсумки навчаnьноrо року поставила великІ

За планом на кІнець року

яв~~ кож- на фермах нашого

колгос.

жали п~хвальНl грамо:ги. З ного учня на ІСПИТИ І екза- пу повинно бути 185 голів З40 УЧНІВ IY.-YI~ клаСІВ до- мени. великої рогатої худоби, в пущено до ІСПИ:ІВ та екза-

у цьому навчаЛЬRОUУ ро- тому числі

знань.

Ба:"зто

контрактаціІ

цією про порядок проведен- вий період для

цінної

творчої ня іспитів

та

такоІ

та

Відповідальним

організатором по транспор­ туванню сіна державі приз­ начено

члена

правління

т. Панченка І. В його порядження ВИБ.ілено

роз­ від­

дисципліна серед учн;в, ІХ батьків із школою. Всі во- одержимо від приплоду. від і вантажна автомашина. прагнення до глиооких ни ознайомлені з інструк- Підрахували, що ва стійлоІЦоб закласти потрібну

всі ви­ ди шкільної роботи і перш за все-навчальний процес, була пройнята протягом

зв'язок знімемо з

пізніше

соціалістичної 5ать:<іRЩИНИ. краще організувати

зріс

яких

ЗО червня.

держа­

не

менІв

про те, як най­

значно

телят,

66

ві і закінчимо

громадянина нашо! великої

Думкою

ЗЗI. ПОМІТно зрос~а ці

ДО'.

справи-кол­

кіль-

екзаменів і кості великої {.1Огатої худо-

кількість силосу, окрему

для

7

утворили

цього

групу

з

ІНІЦІативи ВИЯВИЛИ «ра щі fJже зараз сприяють Іх ак- би, КО!lей треба' буде мни учите.'lі, громадські органі- тивному проведенню. 5500 центнерів сіна і 2400 КОЛГОСlIниКів- здебільшого працівниКів тваринництва. підгоЗОбов'язуємоr:я екзамени центнерів силосу. Є у нас навчального року діяльність зації школи в ході ВіДlIовіДі1ЛЬНИМИ за органі­ товки ДО іспитів і екзамета іспити провести органідля цього 60 гектарів сухо­ партійної і комсомольської організацій, лективу. І, минулим

ша

всього педко­ порівнюючи з

роком,

домоглася

піХіВ у певні,

своТи ЩО

школа

певних

на-

ус­

роботі.

Ми

іспити і екзаме-

нів.

Добре

268 гектарів консультацtї з навчальних но-політичному ріВНІ, а та- болотних трав, 10 гектарів предмеТіВ викладачі тт. \{о- кож зразково підготувати- конюшини і 57,5 гектара

лесова МЛ., Тулуб Д. Д., ся до нового навчального вики. Щоб ще збільшити Нагорний А.О. Істотну до-І року. к. Лісничий, кормову базу, на частинІ помогу

надали

тирливістю і чився діяти

впертістю нав­ протезами так,

ніби це були його справж­ ні ноги. І він добивс н сво­

ГО. Його знову повернули в

льотну частину і

він,

як

гордий сокіл, літав у висо­ кім небі і до ()станнього дня війни збивав ворожі літаки.

Сильний

характер, напо·

легливість у досягненні ме­ ти--які

це

радянської роблять

чудові

якості

людини.

можливим

Вони те,

що

слабким людям здається не· можливим. На шляху до великої мети завжди стоять

перешкоди. на

Стоять вони і

вашому шляху-на

шля­

ху до знань. Ще Карл Маркс писав: "В науке нет широ­ кой столбовой дороги, и

відсталим

учням пІонери

Учням Ви, діти, знаєте про льот­ чика ОлекСія Маресьєва_ Він був ранений, і йому відрі­ зали обидві ноги. Але .",;\а­ ресьєв твердо вирішив бути 3i!CdY льотчиком. Замість ніг у нього були протези. Він настирливо треніював себе, своєю ВИТРИМКОЮ,нас­

організували зовано і на високому ідей- дільних луків,

ланок Ков-

.

с. Требухіu.

довго сидІти над

Щоб

трудною

іншим на sчаль­

ним матеріалом,

п іlO щі проведемо укіс

щоб усві­

домити і розповісти його. А тут і сонце пече, вас зо­

ваної

ліквідувати

будь­

який самоплив у pO~OTi, зне­ осібку,

ВіДПJвіді

учбового

ІІа питання

предмета.

цього питання,

ки

ота-

ви.

ІСПИТИ

про

задачею чи

директор школи.

окремих

План

взаємозв'яз·

частин

висновки повинні

його,

мІцно зз·

склали

докладний

робочий план, який вже за­ раз доведений до f{ОЖНОЇ бригади, ланки

і

окремих

колгоспників, що зайняті будуть на сінозбиранні. Визначили для кожної

зацію силосування призначе­

ні Гайовий А. і Кудін К. Почнемо роботу 25 травня і заl<інчимо 15 червня., На силос використовуватимемо

болотні трави і бур'яни.

Бригадири. агітатори ши­ роко роз'яснюють зараз всім колгоспникам додаткову

новські

закон

оплату

про

за

стаха­

показники на

сіно­

збиранні і силосуванні. Кол­ госпникам,

що

працювати­

муть на Сінозбиранні, крім основної оплати Б тру до­ днях,

ВИДilватимемо

десяту

частину від скошеного і сісти У пам'яті учня. Тому в за­ Ось тут і перевіРЯЄТhСЯ, чи спочатку треба читати текст бригади площу в натурі. Зат­ заскиртованого сіна, вердили ви роБНИЧI норми лежності від кількості тру­ вмієте ви подолати переш­ підручника в цілому, виділя­ по кожному виду робіт­ доднів, вироблених на сіно­ КОДИ, чи сильний у вас ха­ ти головні д.умки (складати план), потім читати й пеrе­ косити траву на суходіль­ збиранні. Видачу сіна прове­ рактер, чи € У вас воля. вуть товариші

на вулицю ...

Готуючись ДО іспитів та екзаменів, кожен учень по­ винен

гу

скерувати

на

слабкі

свою

ува­

місця свого

пізнання навчального пред·

мета. СтаБІ,і місuя треба не­ гайно ліквідувати:

уважно

прочитати текст

підручни­

ка, вдуматись у

матеріал і

вивчити

його, а

потім пе­

казувати

кожну

частину

них луках

І

Бико-сіно ко­

сяде у вашій сміливо

пам'яті, тоді

йдіть

на

іспити.

заСВОЕнні

Прочи­

MaTepia.'lY.

тавши один

раз

текст під­

ручника і впевнившись,

"все

зрозуміло",

цьому

й

що

вони на

закінчують свою

ОдеРЖilВШИ білет, вам тре­ ба добре пригадати зазначе­ ні в білеті питан ня, Сl{лас­ ти

на

листочку

паперу

для

кійно, не поспішаючи і об­

думуючи

кожне своє речен­

ти на суходолІ і вико-Сіно-

скиртувати-З2

копиці.

послідовно

закінчення ро­

даткові

питання,

спочатку

а

потім

розпо­

саРК8Х,

за

кожен

гектар

З::jкладки траншей, за

колгоспниць стільки ж

6 робочих днів. Конюшину зберемо за З, Бико-сіно­ за 6 робочих днів.

кож­

ний вироблений

трудодень

видаватимемо

кілограмів

10

сіва.

Я. Мороз.

ча­

су, на заболочених - КОСИ· ня, відповідати. Якщо екза­ тимуть 112 колгоспників, менатори будуть давати до­ гребтимуть 113 колгоспниць

треба подумати, підготовку, а на іспитах не відповідаПI.

можуть

ПІСЛЯ

0,50 гекта ра, на БОЛОТі- сІножаТі, скошений понад 0,40, кінними граблями на 40 гектарів, видаватимемо суходолl- 4 гектари; тяга­ 20 кілограмів сіна. На си­ ти копиці з БОЛОТа 15, лосуваННі, після закінчення

себе план ві)1ловіді (основ­ На суходільних луках 4З рейти до самоперевірки. ні думки, факти, назви, да­ колгоспники коситимуть ДеяКі учні не вмію:,ь за­ ти, закони, висновки) і спо­ траву 4 дні, гребтимуть зо

стосовувати самоконтролю в

демо

першо­ курсу зокрема, читати й пе­ сою-О,З5 гектара, на боло­ біт, але не пізніше 0,40, конюшину сіно­ го вересня. Колгоспникам, реказувати текст в uілому. ті ко­ Коли матеріал міцно за­ косаркою-З гектари; греб· що працюватимуть на

ГO~~Ba

колгоспу.

Бригадири: А. Гайовий, Хоменець, Росоха, Кудін, Гайовий, І. Скок. Д.

Панченко,

дільничиий агроном. Ко.,госп "Червоний Жовтень",

Пам'ятайте, що здоБУТі Заскиртуємо за 8 робовами знання потрібні вам, чих днів. Скиртоправами с. Калита. только тот может достиг­ щоб бути к:)рисними радянсь минулого року з УЧНЯМИ нуть ее сияющих вершин, Петренком В., Горохівсь­ кій Батьківщині, вирішува­ кто, не страшась усталос­ ким Г. (Броварська СШ). ти в майбутньому найсклад­ ти, карабкается по ее Ka~e­ науки, будуКуць, Сом (Требухівська ніші питання НИСТЬІМ тропам". СШ). При спортивному товаристві Інастики, ве.l!.омотосеКЦіЯ. Про­ вати комуністичне суспіль· Ви поки що робите перші вісти

і чекають навідних пи­

тань від

учителя. Так було

СпортивнІ новини

спроби по шляху до ЦИХ і3ер-

Учень повинен знати, що

шин. Але ви вже відчули, що на іспитах від нього шлях

цей не легкий. Треба

"Спартак". що в Броварах, ор

ство.

вима-

С. ПобіГdЙЛО,

гати муть зв'язку і обгру flТО'

вав. раUпе~кабjиеТОIІ.

.

У своєму листі трудящим ПартІйнІ організацir, агіШпикlвського району, які тато ри довели ці слова до протягом 3-х років є ініціа- Бсіх трудящих села. Роз· торами допомоги школам в роблено було конкретний

ГШlОва

j

Ради

недільник,

Міністрів виключним

який

З

ф

б

ут олу,

-

во-

атлетики, гім-

ведено перШІ заняття.

В. ЛЕВЧЕНКО.

голова Сltортивного

товарист-

ва .,(.партак·'.

-------Спекулянтка пІд крильцем колгоспу

І печує річну потребу шко· Вже другий рік,як занадилась т.Грабар регулярно ій виплачу~ ли в паЛИВі. Будівельники до нас в район якась Галенко "за послуги" за реаnізаuію артілі ім. Калініна за цей Г. Г. -"спеЦіаліст по колгосп­ картоплі, овочів-по 500 карбо­ день побудували добротний ній торгівлі", а точніше-сама ванців на місяць. А далі-про­

підготовці до нового нав- план мlропри~мств. В неді- сарай для палива. чаль ного року, секретар лю-16 травня був влашто-

ЦК КП(б)У товариш Хрущов ваний

.-

лейболу, легкої

------------------------~------------

НедІльник заготІвлІ І вивезення палива школам

.

гаИІзоваИI сеКЦIJ

Силами

обох

колгоспІв

звичайиа спекулянтка. Мину­ лого року вона хазяйнувала у

центи, "скидки на засміченість" і тому подібні спекулятивні

парку

вправи.

великодимерськогокол­

госпу ім. Петровського, що в Хто ж,нарешті, остаточно від­ Києві. Тільки вижили звідти, учить Галенко лізти в наші як її підхопили керівники кол­ колгоспи і разом з тим про­ мошенка роБІТНИКИ Лlс- госпу ім. Ворошиnова цієї ж вчить тих, що прикривають спе­ В.-Димерки. Щоб гладко все промгоспу РОЗі1ИЛ.ЯЛИ. для кулянтів? було, взяли та оформили її чле­ ном артіnі, нараховують тру­ Ф. БЛІНОВ, П. МЕЛЬ8ИЧI!НКО. трав~я вІдбудеться додиі, хоч за межі Києва вона ніколи не виіЖJl.жала і не виіж другий неДІЛЬНИК. джає. Мало того, Гаnенко ще І К поруч З цим примостилася і в ВіДl10вlдальний 'редактор рошк~ директор шкоnи, жердівськоиу коnгоспі ім. С. А. ПОГРЕБІНСЬКИЙ. с. ЛІтки. Леніна. Гоnова цієї артілі

піднесенням виг~т~влено 50 но~их парт.

~!PCP товариш Коротченко пройшов Б обох колгоспах З іНІЦІативи KO~YНlCTa т.~и­ писали: -ім. Калініна і ім .. ХУІІІ ...,..Палко СХБалюючи

шу

IНlЦl3тиву, ми

Ва- партз'fзду (голови

колгос-

твердо пів тт. Король і Щур), тор- школи 5 кубомеТРІВ ЛІСУ. чу довий по· фопідпри€мстві (директор 23

впевнені, що

чин трудящих Шпиківсько- т. ЗалабськиЙ). го району знайде

.

ВІДГУК серед

лення РадянськоJ

іИ

широкий І

усього

02801

насе-

України.

б

Школа одержала

.

OMeTpIB дров,

10

фу, що в основному

11.

БРО8арі,

70

ку-

тонн ТОР-

за без-

I(ИЇ8СltкоJ еБJI., .,л, КіРОВІ.

.

~рукарня райгаletи .~axaHOBeць"

Тираж

2500

41 номер 1948 рік  

41 номер 1948 рік

41 номер 1948 рік  

41 номер 1948 рік

Advertisement